HEMIJSKO-PREHRAMBENA I TEKSTILNA ŠKOLA
„UROŠ PREDIĆ“
CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH
ZRENJANIN
HEMIJA II – ORGANSKA HEMIJA
- LABORATORIJSKE VEŽBE (vanredni učenici)
Ime i prezime: _________________________________
Datum:
Overa dnevnika:
1
Hemija II – organska hemija - vežbe
Vežba 1
EKSPERIMENTALNA TEHNIKA I OSNOVNE OPERACIJE
A. Laboratorijski pribor, posuđe, reagensi i hemikalije.
Eksperimentalni zadaci na vežbama iz organske hemije rešavaju se pomodu
raznog posuđa, aparatura i ostalog laboratorijskog pribora. Laboratorijsko posuđe je
načinjeno najčešde od hemijskog stakla i porculana i mora imati termičku, mehaničku
i hemijsku otpornost. Najčešde stakleno posuđe u radu u organskoj laboratoriji je:
1. epruveta
2. erlenmajer
3. baloni
(a)
(b)
(d)
(c)
(e)
4. čaše
5. kondenzatori - kod aparatura za destilaciju:
(5)
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
(5)
(5)
(6)
2
Hemija II – organska hemija - vežbe
6. kolone (deflegmatori) upotrebljavaju se kod aparatura za destilaciju kod
frakcione destilacije kada je potrebno iz višekomponentne smeše, izdvojiti
pojedine komponente na različitim temperaturama ključanja, kada su one
vrlo bliske.
7. lule – koriste se kod aparature za destilaciju i pričvršdavaju se za hladnjake.
8. levkovi – u organskoj hemiji pored klasičnih levkova za filtraciju,
upotrebljavaju se i tzv. levkovi za odvajanje (ekstrakcioni levkovi) (a) i
Bihnerov (Büchner) levak (b) za filtraciju pod pritiskom.
(a)
(b)
Od laboratorijskog pribora u organskoj laboratoriji koriste se:
- zapušači,
- kleme,
- gumena creva,
- kašičice,
- tronošci,
- stativi,
- mašice,
- azbestne mrežice,
- makaze itd.
B. Toplotni izvori u organskoj hemiji.
U organskoj laboratoriji se koriste slededi toplotni izvori:
gasne grejalice (plamenici)
kupatila (vodeno, vazdušno, uljano, peščano, metalno)
električni uređaji (rešoi, sušnice, pedi za žarenje)
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
Hemija II – organska hemija - vežbe
C. Osnovne operacije u organskoj laboratoriji.
U osnovne operacije spadaju:
zagrevanje
hlađenje
mešanje
rastvaranje
D. Metode za dobijanje čistih supstanci.
U ove metode spadaju:
dekantovanje (odlivanje)
filtriranje (ceđenje)
centrifugiranje
ekstrakcija
sublimacija
kristalizacija
rastvaranje
sušenje
destilacija
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
3
4
Hemija II – organska hemija - vežbe
Vežba 2
ALIFATIČNI UGLJOVODONICI - ALKANI
1. OGLED:
Rastvorljivost alkana
Pribor i hemikalije:
1. šest epruveta
2. pipete
3. benzin (heksan, petroletar)
4. parafin
5. etanol
6. dietiletar
7. destilovana voda
Postupak:
Sipati u tri epruvete po 1cm³ benzina, a zatim dodati u prvu epruvetu 1cm³
destilovane vode, u drugu epruvetu 1cm³ etanola i u tredu 1cm³ dietiletra. Isto to
ponoviti u druge 3 epruvete sa parafinom. Zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
H2O
Etanol
Dietiletar
Benzin
Parafin
2. OGLED:
Ponašanje alkana prema oksidacionom sredstvu (KMnO4)
Pribor i hemikalije:
1. epruveta
2. pipeta
3. benzin (heksan, petroletar)
4. rastvor kalijum permanganata,KMnO4
Postupak:
Sipati u epruvetu 1cm³ benzina i dodati nekoliko kapi rastvora KMnO 4, protresti
epruvetu i utvrditi da li dolazi do promene boje. Zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
Hemija II – organska hemija - vežbe
3. OGLED:
5
Ponašanje alkana prema dejstvu konc. H2SO4
Pribor i hemikalije:
1. epruveta
2. pipeta
3. benzin (heksan, petroletar)
4. konc. sumporna kiselina, H2SO4
5. destilovana voda
6. vodeno kupatilo
Postupak:
Sipati u epruvetu 1cm³ benzina i 1cm³ konc. H2SO4. Zagrevati na vodenom
kupatilu nekoliko minuta i zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
4. OGLED:
Ponašanje alkana prema dejstvu konc. HNO3
Pribor i hemikalije:
1. epruveta
2. pipeta
3. benzin (heksan, petroletar)
4. konc. azotna kiselina, HNO3
5. destilovana voda
6. vodeno kupatilo
Postupak:
Sipati u epruvetu 1cm³ benzina i 1cm³ konc. HNO3. Zagrevati na vodenom
kupatilu nekoliko minuta i zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
Hemija II – organska hemija - vežbe
6
5. OGLED: Bromovanje alkana (supstitucija)
Pribor i hemikalije:
1. dve epruvete
2. dve pipete
3. benzin (heksan, petroletar)
4. bromna voda, Br2
Postupak:
Sipati u obe epruvete po 1cm³ benzina, a potom dodati u prvu epruvetu rastvor
Br2 i ostaviti je da stoji 5 min. na sunčevoj svetlosti. U drugu epruvetu dodati Br 2, ali
u mraku i ostaviti je da stoji. Zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
6. OGLED: Dobijanje i hemijske osobine etena
Pribor i hemikalije:
1. epruvete
2. uvodnik
3. stativ
4. plamenik
5. pipeta
6. menzura
7. etanol
8. konc. sumporna kiselina, H2SO4
9. bromna voda, Br2
10. rastvor kalijum permanganata, KMnO4
Postupak:
Sipati u epruvetu 1 cm³ etanola i dodati iz menzure 4 cm³ konc. H2SO4 uz stalno
mudkanje. Sastaviti aparaturu prema slici:
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
Hemija II – organska hemija - vežbe
7
Epuvetu zagrevati plamenikom sve dok ne počne izdvajanje gasa. Gas uvoditi u
epruvetu u kojoj se nalazi rastvor KMnO4 do promene boje, a zatim u epruvetu Br2 u
kojoj se nalazi rastvor bromne vode. Zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
7. OGLED: Dobijanje etina i ispitivanje njegovih osobina
Pribor i hemikalije:
1. balon za destilaciju
2. kapalica
3. uvodnik
4. dve epruvete
5. komadidi kalcijum karbida, CaC2
6. rastvor kalijum permanganata, KMnO4
7. rastvor bromne vode, Br2
Postupak:
Sastaviti aparaturu prema slici:
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
Hemija II – organska hemija - vežbe
8
U balon za destilaciju ubaciti kašičicom nekoliko komadida CaC 2 i potom balon
za destilaciju odozgo zatvoriti kapalicom. U kapalicu sipati destilovane vode i
pripremiti prvu epruvetu sa rastvorom KMnO4, a drugu sa Br2. Pustiti vodu da kaplje
iz kapalice, a nastali gas uvoditi prvo u rastvor KMnO 4, a potom u epruvetu sa Br2 do
promene boje. Zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
9
Hemija II – organska hemija - vežbe
Vežba 3
ALKOHOLI
1. OGLED:
Rastvorljivost alkohola
Pribor i hemikalije:
1. osam epruveta
2. pipete
3. metanol
4. etanol
5. 2-propanol
6. pentanol (amil-alkohol)
7. dietiletar
8. destilovana voda
Postupak:
Sipati u prve četiri epruvete po 1 cm³ od navedenih alkohola i dodati po 1
cm³ vode. Ponoviti isto u sledede četiri epruvete, ali sa dietiletrom i zabeležiti
zapažanja.
Zaključak:
H2O
Dietiletar
Metanol
Etanol
2-propanol
Pentanol
2. OGLED:
Građenje alkoholata
Pribor i hemikalije:
1. mašice
2. nožid
3. epruveta
4. sahatno staklo
5. etanol
6. metalni natrijum, Na
7. fenolftalein
8. destilovana voda
Postupak:
Sipati u epruvetu 1 cm3 etanola i pažljivo ubaciti komadid elementarnog
Na. Kada Na izreaguje, izliti sadržaj na sahatno staklo. Sačekati da višak rastvarača
ispari, a na čvrstu masu dodati par kapi destilovane vode i 2-3 kapi fenolftaleina.
Zabeležiti zapažanja.
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
10
Hemija II – organska hemija - vežbe
Zaključak:
3. OGLED:
Oksidacija alkohola rastvorom kalijum dihromata
Pribor i hemikalije:
1. dve epruvete
2. pipete
3. vodeno kupatilo
4. etanol
5. 2-propanol
6. rastvor kalijum dihromata, K2Cr2O7
Postupak:
Sipati u prvu epruvetu 1 cm³ etanola, a u drugu 2-propanola. U obe epruvete
dodati 1 cm³ kalijum dihromata (dodati po potrebi 1 cm³ razblažene sumporne
kiseline, H2SO4). Obe epruvete protresti i staviti da se zagrevaju na vodenom
kupatilu. Obratiti pažnju na boju rastvora i zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
4. OGLED:
Oksidacija alkohola rastvorom kalijum permanganata
Pribor i hemikalije:
1. dve epruvete
2. pipete
3. vodeno kupatilo
4. etanol
5. 2-propanol
6. rastvor kalijum permanganata, KMnO4
Postupak:
Sipati u prvu epruvetu 1 cm³ etanola, a u drugu 2-propanola. U obe
epruvete dodati 1 cm³ KMnO4. Obe epruvete protresti i staviti da se zagrevaju na
vodenom kupatilu. Obratiti pažnju na boju rastvora i zabeležiti zapažanja.
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
11
Hemija II – organska hemija - vežbe
Zaključak:
5. OGLED:
Reakcija esterifikacije
Pribor i hemikalije:
1. četiri epruvete
2. pipete
3. vodeno kupatilo
4. etanol
5. pentanol (amil alkohol)
6. konc. mravlja kiselina, HCOOH
7. konc. sirdetna kiselina, CH3COOH
8. konc. sumporna kiselina, H2SO4
Postupak:
Sipati u dve epruvete po 1 cm³ od navedenih alkohola, dodati 1 cm³ konc.
mravlje kiseline i konc. H2SO4. Epruvete protresti i zagrevati na vodenom kupatilu
nekoliko minuta. Potom pažljivo pomirisati sadržaj svake epruvete i zabeležiti
zapažanja. Ponoviti postupak sa sirdetnom kiselinom u druge dve epruvete.
Zaključak:
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
12
Hemija II – organska hemija - vežbe
Vežba 4
ALDEHIDI I KETONI
1. OGLED:
Dobijanje etanala oksidacijom etanola
Pribor i hemikalije:
1. epruveta
2. vodeno kupatilo
3. pipete
4. etanol
5. rastvor kalijum dihromata, K2Cr2O7
Postupak:
Sipati u epruvetu 1 cm³ etanola i dodati 1 cm³ kalijum dihromata (dodati
po potrebi 1 cm³ razblažene H2SO4). Epruvetu protresti i staviti da se zagreva na
vodenom kupatilu. Obratiti pažnju na boju rastvora i zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
2. OGLED:
Oksidacija aldehida rastvorom kalijum dihromata
Pribor i hemikalije:
1. dve epruvete
2. pipete
3. vodeno kupatilo
4. metanal (formaldehid)
5. etanal (acetaldehid)
6. rastvor kalijum dihromata, K2Cr2O7
Postupak:
Sipati u epruvetu po 1 cm³ rastvora aldehida i 1 cm³ rastvora kalijum
dihromata (po potrebi dodati par kapi H2SO4). Epruvete zagrevati na vodenom
kupatilu do promene boje. Isto ovo ponoviti sa drugim aldehidom. Zabeležiti
zapažanja.
Zaključak:
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
13
Hemija II – organska hemija - vežbe
3. OGLED:
Oksidacija aldehida rastvorom kalijum permanganata
Pribor i hemikalije:
1. dve epruvete
2. pipete
3. vodeno kupatilo
4. metanal (formaldehid)
5. etanal (acetaldehid)
6. rastvor kalijum permanganata, KMnO4
Postupak:
Sipati u epruvetu po 1 cm³ rastvora aldehida i 1 cm³ rastvora kalijum
permanganata. Epruvetu zagrevati na vodenom kupatilu do promene boje. Isto ovo
ponoviti sa drugim aldehidom. Zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
4. OGLED:
Reakcija sa Feling-reagensom
Pribor i hemikalije:
1. dve epruvete
2. pipete
3. vodeno kupatilo
4. rastvor Feling I
5. rastvor Feling II
6. acetaldehid
7. propanon (aceton)
Postupak:
Pomešati u epruveti po 1 cm³ Felinga I i Felinga II. Dodati nekoliko kapi
acetaldehida, epruvetu protresti i zagrevati na vodenom kupatilu do promene boje.
Ponoviti ogled sa acetonom. Zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
14
Hemija II – organska hemija - vežbe
5. OGLED:
Reakcija sa Tolens-reagensom
Pribor i hemikalije:
1. dve epruvete
2. pipete
3. vodeno kupatilo
4. Tolens-reagens
5. acetaldehid
6. propanon (aceton)
Postupak:
Sipati u epruvetu 1 cm3 Tolens reagensa i dodati nekoliko kapi
acetaldehida. Epruvetu protresti i zagrevati na vodenom kupatilu do pojave
"srebrnog ogledala". Ponoviti ogled sa acetonom. Zabeležiti zapažanja.
Ostatke od "srebrnog ogledala" isprati razblaženim rastvorom HNO 3 .
Zaključak:
6. OGLED:
Reakcija sa Šifovim reagensom
Pribor i hemikalije:
1. dve epruvete
2. pipete
3. Šifov reagens
4. acetaldehid
5. propanon (aceton)
Postupak:
Sipati u epruvetu 1 cm3 Šifovog reagensa i dodati nekoliko kapi
acetaldehida. Epruvetu protresti i zabeležiti zapažanja. Ponoviti ogled sa acetonom.
Zaključak:
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
15
Hemija II – organska hemija - vežbe
7. OGLED:
Jodoformska proba
Pribor i hemikalije:
1. epruveta
2. pipeta
3. vodeno kupatilo
4. aceton
5. rastvor natrijum hidroksida, NaOH
6. rastvor joda u kalijum jodidu, I2/KI
7. čvrsti jod, I2
Postupak:
Sipati u epruvetu 2 cm³ NaOH, dodati 1 cm³ acetona i nekoliko kapi
rastvor I2 u KI. Dodati potom čvrstog elementarnog I 2 do zadržavanja svetlosmeđe
boje. Rastvor zagrevati na vodenom kupatilu do pojave žutog taloga. Zabeležiti
zapažanja.
Zaključak:
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
16
Hemija II – organska hemija - vežbe
Vežba 5
KARBOKSILNE KISELINE
1. OGLED:
Rastvorljivost karboksilnih kiselina
Pribor i hemikalije:
1. devet epruveta
2. pipete
3. konc. mravlja kiselina
4. konc. sirdetna kiselina
5. konc. oleinska kiselina
6. etanol
7. dietiletar
8. destilovana voda
9. lakmus hartija, plava i crvena
Postupak:
Sipati u prve tri epruvete po 1 cm³ mravlje kiseline i dodati u prvu vode, u
drugu etanol, u tredu dietiletar. Epruvete protresti i zabeležiti zapažanja. U prvu
epruvetu ubaciti komadid plavog i crvenog lakmusa. Ponoviti postupak sa sirdetnom
kiselinom u druge tri i sa oleinskom kiselinom u poslednje tri epruvete. Zabeležiti
zapažanja.
Zaključak:
H2O
Etanol
Dietiletar
Mravlja
Sirdetna
Oleinska
2. OGLED:
Dokazivanje kiselosti pomodu natrijum karbonata, Na2CO3
Pribor i hemikalije:
1. sahatno staklo
2. čvrst natrijum karbonat, Na2CO3
3. razblažena sirdetna kiselina, CH3COOH
Postupak:
Sipati nekoliko kristalida Na2CO3 na sahatno staklo i dodati par kapi
sirdetne kiseline. Zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
17
Hemija II – organska hemija - vežbe
3. OGLED:
Građenje estara
Pribor i hemikalije:
1. četiri epruvete
2. etanol
3. 2-propanol
4. sirdetna kiselina
5. mravlja kiselina
6. vodeno kupatilo
7. konc. sumporna kiselina, H2SO4
Postupak:
Sipati u dve epruvete po 1 cm³ sirdetne kiseline i dodati u prvu epruvetu
1cm³ etanola, a u drugu 1 cm³ 2-propanola. Dodati u obe po nekoliko kapi konc.
H2SO4. Epruvete protresti i zagrevati na vodenom kupatilu nekoliko minuta. Nakon
zagrevanja pažljivo pomirisati sadržaj epruvete. Ponoviti postupak sa mravljom
kiselinom u druge dve epruvete. Zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
4. OGLED:
Oksidacija mravlje kiseline Tolensovim reagensom
Pribor i hemikalije:
1. epruveta
2. mravlja kiselina
3. Tolensov reagens
4. vodeno kupatilo
Postupak:
Sipati u epruvetu 1cm³ mravlje kiseline i 1cm³ Tolensovog reagensa. Epruvetu
protresti i zagrevati na vodenom kupatilu do promene. Zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
18
Hemija II – organska hemija - vežbe
5. OGLED:
Vinska kiselina
Pribor i hemikalije:
1. epruveta
2. vinska kiselina
3. Tolensov reagens
4. vodeno kupatilo
Postupak:
Sipati u epruvetu 1cm³ vinske kiseline i 1cm³ Tolensovog reagensa. Epruvetu
protresti i zagrevati na vodenom kupatilu do promene. Zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
6. OGLED:
Oksalna kiselina
Pribor i hemikalije:
1. dve epruvete
2. vodeno kupatilo
3. čvrsta oksalna kiselina
4. rastvor oksalne kiseline
5. rastvor kalijum permanganata, KMnO4
6. konc. sumporna kiselina, H2SO4
Postupak:
Sipati u epruvetu nekoliko kristalida čvrste oksalne kiseline i dodati 1cm³
KMnO4, i na kraju nekoliko kapi H2SO4. Sadržaj epruvete blago promudkati i (po
potrebi) zagrevati na vodenom kupatilu do promene boje. Ponoviti postupak sa
rastvorom oksalne kiseline. Zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
19
Hemija II – organska hemija - vežbe
7. OGLED:
Oleinska kiselina
Pribor i hemikalije:
1. epruveta
2. oleinska kiselina
3. bromna voda, Br2
Postupak:
Sipati u epruvetu po 1cm³ oleinske kiseline i 1cm³ bromne vode. Epruvetu snažno
protresti, sačekati nekoliko minuta i zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
8. OGLED:
Salicilna kiselina
Pribor i hemikalije:
1. epruveta
2. vodeno kupatilo
3. čvrsta salicilna kiselina
4. metanol
5. konc. sumporna kiselina, H2SO4
Postupak:
Sipati u epruvetu nekoliko kristalida salicilne kiseline, dodati 2 cm³ metanola i
nekoliko kapi konc. H2SO4. Zagrevati nekoliko minuta na vodenom kupatilu i pažljivo
pomirisati sadržaj epruvete. Zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
20
Hemija II – organska hemija - vežbe
Vežba 6
DERIVATI KARBOKSILNIH KISELINA - LIPIDI
1. OGLED:
Rastvorljivost masti i ulja
Pribor i hemikalije:
1. šest epruveta
2. pipete
3. ulje
4. mast
5. etanol
6. dietiletar
7. destilovana voda
Postupak:
Sipati u prve tri epruvete po 1 cm³ ulja i dodati po 1cm3, u prvu vode, u
drugu etanol, u tredu dietiletar. Epruvete protresti i zabeležiti zapažanja. Ponoviti
postupak sa druge tri epruvete u kojima de se umesto ulja dodati 1g masti.
Zaključak:
H2O
Etanol
Dietiletar
Ulje
Mast
2. OGLED:
Dokazivanje nezasidenih masnih kiselina u uljima
Pribor i hemikalije:
1. epruveta
2. pipete
3. ulje
4. bromna voda, Br2
Postupak:
Sipati u epruvetu po 1cm³ ulja i 1cm³ bromne vode. Epruvetu snažno
protresti, sačekati nekoliko minuta i zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
21
Hemija II – organska hemija - vežbe
3. OGLED:
Hidroliza masti i ulja (saponifikacija)
Pribor i hemikalije:
1. dve čaše
2. pipete
3. dva staklena štapida
4. dva sahatna stakla
5. el. rešo
6. ulje
7. mast
8. 20-30% rastvor natrijum hidroksida, NaOH
9. čvrst natrijum hlorid, NaCl
Postupak:
Sipati u čašu 15 cm3 ulja, 10 cm3 rastvora NaOH i 1 do 2g NaCl. Sadržaj
promešati staklenim štapidem i zagrevati 10-15 minuta na el. rešou. Nastali sapun
izliti na sahatno staklo. Zabeležiti zapažanja. Ponoviti postupak u drugoj čaši
kuvanjem masti sa ostalim reaktantima.
Zaključak:
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
22
Hemija II – organska hemija - vežbe
Vežba 7
UGLJENI HIDRATI
Monosaharidi
1. OGLED:
Reakcija monosaharida sa Feling-reagensom
Pribor i hemikalije:
1. dve epruvete
2. rastvor glukoze
3. rastvor fruktoze
4. rastvori Feling I i Feling II
5. vodeno kupatilo
Postupak:
Sipati u obe epruvete po 1cm³ rastvora Feling I i Feling II, a zatim dodati u prvu
epruvetu 1cm³ glukoze, a u drugu epruvetu 1cm³ fruktoze. Epruvete zagrevati na
vodenom kupatilu nekoliko minuta i zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
2. OGLED:
Reakcija monosaharida sa Tolens-reagensom
Pribor i hemikalije:
1. dve epruvete
2. rastvor glukoze
3. rastvor fruktoze
4. Tolensov reagens
5. vodeno kupatilo
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
Hemija II – organska hemija - vežbe
23
Postupak:
Sipati u obe epruvete po 1cm³ rastvora Tolensovog reagensa, a zatim dodati u
prvu epruvetu 1cm³ glukoze, a u drugu epruvetu 1cm³ fruktoze. Epruvete zagrevati
na vodenom kupatilu nekoliko minuta i zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
3. OGLED:
Reakcija monosaharida sa bromnom vodom
Pribor i hemikalije:
1. dve epruvete
2. rastvor glukoze
3. rastvor fruktoze
4. bromna voda, Br2
5. vodeno kupatilo
Postupak:
Sipati u obe epruvete po 1cm³ rastvora bromne vode, a zatim dodati u prvu
epruvetu 1cm³ glukoze, a u drugu epruvetu 1cm³ fruktoze. Epruvete zagrevati na
vodenom kupatilu nekoliko minuta i zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
Hemija II – organska hemija - vežbe
24
4. OGLED: Reakcija monosaharida sa Šifovim reagensom
Pribor i hemikalije:
1. dve epruvete
2. rastvor formaldehida
3. rastvor glukoze
4. Šifov reagens
Postupak:
Sipati u obe epruvete po 1cm³ Šifovog reagensa i dodati u prvu 1cm³
formaldehida, a u drugu 1cm³ rastvora glukoze. Zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
Disaharidi
5. OGLED:
Reakcija disaharida sa Feling-reagensom
Pribor i hemikalije:
1. tri epruvete
2. rastvor laktoze
3. rastvor maltoze
4. rastvor saharoze
5. rastvori Feling I i Feling II
6. vodeno kupatilo
Postupak:
Sipati u sve tri epruvete po 1cm³ rastvora Feling I i Feling II, a zatim dodati u
prvu epruvetu 1cm³ rastvora laktoze, u drugu epruvetu 1cm³ rastvora maltoze i u
tredu 1cm³ rastvora saharoze. Epruvete zagrevati na vodenom kupatilu nekoliko
minuta i zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
Hemija II – organska hemija - vežbe
6. OGLED:
25
Reakcija disaharida sa Tolens-reagensom
Pribor i hemikalije:
1. tri epruvete
2. rastvor laktoze
3. rastvor maltoze
4. rastvor saharoze
5. Tolensov reagens
6. vodeno kupatilo
Postupak:
Sipati u sve tri epruvete po 1cm³ Tolensovog reagensa, a zatim dodati u prvu
epruvetu 1cm³ rastvora laktoze, u drugu epruvetu 1cm³ rastvora maltoze i u tredu
1cm³ rastvora saharoze. Epruvete zagrevati na vodenom kupatilu nekoliko minuta i
zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
7. OGLED: Hidroliza saharoze
Pribor i hemikalije:
1. epruveta
2. vodeno kupatilo
3. rastvor saharoze
4. rastvor hlorovodonične kiseline, HCl
5. rastvor natrijum hidroksida, NaOH
6. rastvori Feling I i Feling II
Postupak:
Sipati u epruvetu 1cm³ rastvora saharoze i dodati 2cm3 rastvora HCl. Epruvetu
zagrevati na vodenom kupatilu do ključanja i potom je ohladiti. Rastvor neutralisati
sa 2-3cm3 rastvora NaOH i na kraju dodati po 1cm3 rastvora Feling I i Feling II.
Epruvetu ponovo zagrevati na vodenom kupatilu nekoliko minuta i zabeležiti
zapažanja.
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
Hemija II – organska hemija - vežbe
26
Zaključak:
Polisaharidi
8. OGLED: Reakcija skroba sa Feling-reagensom
Pribor i hemikalije:
1. epruveta
2. rastvor skroba
3. rastvori Feling I i Feling II
4. vodeno kupatilo
Postupak:
Sipati u epruvetu po 1cm³ rastvora Feling I i Feling II, a zatim dodati 1cm³
rastvora skroba. Epruvetu zagrevati na vodenom kupatilu nekoliko minuta i zabeležiti
zapažanja.
Zaključak:
9. OGLED: Reakcija skroba sa jodom
Pribor i hemikalije:
1. epruveta
2. rastvor skroba
3. rastvor joda u kalijum jodidu, I2/KI
4. vodeno kupatilo
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
Hemija II – organska hemija - vežbe
27
Postupak:
Sipati u epruvetu 3cm³ rastvora skroba i dodati nekoliko kapi rastvora joda u
kalijum jodidu. Zabeležiti zapažanja. Epruvetu zagrevati na vodenom kupatilu
nekoliko minuta, a potom je ohladiti i zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
10. OGLED: Hidroliza skroba
Pribor i hemikalije:
1. epruveta
2. vodeno kupatilo
3. rastvor skroba
4. rastvor hlorovodonične kiseline, HCl
5. rastvor natrijum hidroksida, NaOH
6. rastvori Feling I i Feling II
Postupak:
Sipati u epruvetu 1cm³ rastvora skroba i dodati 2cm3 rastvora HCl. Epruvetu
zagrevati na vodenom kupatilu do ključanja i potom je ohladiti. Rastvor neutralisati
sa 2-3cm3 rastvora NaOH i na kraju dodati po 1cm3 rastvora Feling I i Feling II.
Epruvetu ponovo zagrevati na vodenom kupatilu nekoliko minuta i zabeležiti
zapažanja.
Zaključak:
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
28
Hemija II – organska hemija - vežbe
Vežba 8
AMINOKISELINE I PROTEINI
Aminokiseline
1. OGLED:
Reakcija sa ninhidrinom
Pribor i hemikalije:
1. epruveta
2. rastvor neke aminokiseline
3. rastvor ninhidrina
4. vodeno kupatilo
Postupak:
Sipati u epruvetu 1 cm3 rastvora aminokiseline i dodati nekoliko kapi rastvora
ninhidrina. Epruvetu protresti i zagrevati na vodenom kupatilu do promene.
Zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
Proteini - bojene reakcije
2. OGLED:
Biuretska reakcija
Pribor i hemikalije:
1. epruveta
2. rastvor proteina (belance)
3. rastvor natrijum hidroksida, NaOH (10%)
4. rastvor bakar(II)sulfata, CuSO4
Postupak:
Sipati u epruvetu 1 cm3 rastvora proteina i dodati 1 cm3 rastvora NaOH.
Epruveti dobro protresti pa dodati potom nekoliko kapi rastvora CuSO 4. Zabeležiti
zapažanja.
Zaključak:
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
Hemija II – organska hemija - vežbe
29
3. OGLED: - Ksantoproteinska reakcija
Pribor i hemikalije:
1. epruveta
2. rastvor proteina
3. konc. azotna kiselina, HNO3
4. konc. natrijum hidroksid, NaOH (33%)
5. vodeno kupatilo
Postupak:
Sipati u epruvetu po 1 cm³ rastvora proteina i konc. HNO 3, a zatim rastvor
blago zagrevati na vodenom kupatilu. Zabeležiti zapažanja. Epruvetu ohladiti pa
dodati 2 cm³ rastvora NaOH i zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
4. OGLED: Ninhidrinska reakcija
Pribor i hemikalije:
1. epruveta
2. rastvor proteina
3. rastvor ninhidrina
4. vodeno kupatilo
Postupak:
Sipati u epruvetu 1 cm3 rastvora proteina i dodati nekoliko kapi rastvora
ninhidrina. Epruvetu protresti i zagrevati na vodenom kupatilu do promene.
Zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
5. OGLED:
Reakcija na labilno vezani sumpor
Pribor i hemikalije:
1. epruveta
2. rastvor proteina
3. rastvor konc. natrijum hidroksida, NaOH (33%)
4. rastvor olovo acetata, (CH3COO)2Pb
5. vodeno kupatilo
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
Hemija II – organska hemija - vežbe
30
Postupak:
Sipati u epruvetu 1 cm3 rastvora proteina i dodati 2 cm3 rastvora NaOH.
Epruvetu protresti i zagrevati na vodenom kupatilu nekoliko minuta. Dodati potom
nekoliko kapi olovo acetata i ponovo zagrevati do promene. Zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
Proteini - taložne reakcije
6. OGLED:
Taloženje proteina solima lakih metala
Pribor i hemikalije:
1. dve epruvete
2. rastvor proteina
3. čvrst natrijum hlorid, NaCl
4. čvrst magnezijum sulfat, MgSO4
Postupak:
Sipati u obe epruvete po 1 cm3 rastvora proteina i dodati u prvu čvrstog NaCl, a
u drugu čvrstog MgSO4 do zasidenja. Zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
7. OGLED:
Taloženje proteina solima teških metala
Pribor i hemikalije:
1. dve epruvete
2. rastvor proteina
3. rastvor bakar(II)sulfata, CuSO4
4. rastvor olovo acetata, (CH3COO)2Pb
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
Hemija II – organska hemija - vežbe
31
Postupak:
Sipati u obe epruvete po 1 cm3 rastvora proteina i dodati u prvu nekoliko kapi
rastvora CuSO4, a u drugu nekoliko kapi rastvora olovo acetata. Zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
8. OGLED:
Taloženje proteina mineralnim kiselinama
Pribor i hemikalije:
1. epruveta
2. rastvor proteina
2. konc. hlorovodonična kiselina, HCl
3. konc. sumporna kiselina, H2SO4
4. konc. azotna kiselina, HNO3
Postupak:
Sipati u sve tri epruvete po 1 cm3 rastvora proteina i dodati u prvu nekoliko
kapi hlorovodonične, u drugu nekoliko kapi sumporne i u tredu azotne kiseline.
Obratiti pažnju na granicu dveju tečnosti. Zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
9. OGLED:
Taloženje proteina zagrevanjem
Pribor i hemikalije:
1. epruveta
2. rastvor proteina
2. vodeno kupatilo
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
Hemija II – organska hemija - vežbe
32
Postupak:
Sipati u epruvetu 1 cm3 rastvora proteina. Epruvetu zagrevati na ključalom
vodenom kupatilu do promene. Zabeležiti zapažanja.
Zaključak:
HPTŠ “Uroš Predić”, Zrenjanin
Download

vezbe Organska hemija vanredni 2011