Kontigentno
upravljanje rizikom
specijalnog doga aja
24.10.2010.
Mladen udanov
Kontigentno planiranje
Kontigentni
že
desiti, ali se generalno ne o ekuje zbog male
verovatno e
Kontigentno planiranje predstavlja proces
planiranja scenarija u slu aju kontigentnih
doga aja
“Plan B”, Scenario najgoreg slu aja, rezervno
planiranje
Upravljanje rizikom
Upravljanje rizikom je proces identifikacije, analize,
kontrole i izveštavanja o rizicima.
Project M anagement Practitioner's Handbook - Ralph L. Kleim and Irwin S. Ludin
Upravljanje rizikom je proces identifikacije, ocene i
odre ivanja prioriteta rizika koju prati koordinisana i
ekonomi na primena resursa da bi se minimizirala, pratila i
kontrolisala mogu nosti i uticaj nepoželjnih doga aja (rizika).
Douglas Hubbard "The Failure of Risk M anagement: Why It's Broken and How to Fix It" pg. 46, John Wiley &
Sons, 2009
Rizik u ovom kontekstu je nepoželjni slu ajni doga aj koji
može uticati na nepoželjni izlaz nekog specijalnog doga aja.
Rizik = F (Verovatno a ostvarivanja, uticaj na poduhvat)
Teorija
Identifikacija rizika
Procena rizika
Bavljenje rizicima
Pra enje rizika
Identifikacija rizika
Prikupljanje podataka o prošlim doga ajima
Pretraga interneta vrsta specijalnog doga aja
+ disaster)
Vrste rizika u specijalnim doga ajima
Finansijski rizici (nepredvi eni troškovi, promena kursa i
cena aktivnosti doga aja, pronevere, kazne, kašnjenja u
naplati)
Pravni rizici (sporovi izmešu organizatora i klijenata,
kooperanata, posetilaca, gubitak dozvola, kazne)
Tehnološki rizici (pouzdanost tehni kih sistema)
Rizici vezani za organizaciju (konflikti, nedostatak
koordinacije)
Rizici vezani za sigurnost (upravljanje masama)
Rizici vezani za okruženje (prirodne nepogode, promene
okruženja)
....
Lin Van der Wagen, Brenda Carlos – Event Management
.
Vrste rizika u specijalnim doga ajima
(2)
Rizici (Svi nepoželjni doga aji)
Hazardi (rizici vezani za zdravlje i sigurnost)
Tipa A (Postoji vrlo verovatan rizik smrti, teške
povrede ili bolesti)
Tipa B (nije verovatan rizik smrti, teške ozlede ili
bolesti ali je mogu , vrlo verovatne umerene
povrede ili bolesti)
Tipa C (rizici ozbiljne ili umerene povrede ili
boleste nisu verovatni, ali su mogu i)
Hazardi u specijalnim doga ajima
Nemojte izmišljati toplu vodu, nemojte
zanemarivati:
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
http://www.parlament.gov.rs/content/lat/akta/akta_det
alji.asp?Id=302&t=Z
Zakon o radu Republike Srbije (deo VII, lanovi
80-103) www.parlament.gov.rs
OSHA Pravila, regulacije i brošure
www.osha.gov
OSHA – www.osha.gov
OSHA – www.osha.gov
Regulative
Uputstva
Plakati
Procena rizika
Rizik = Funkcija (Verovatno a ostvarivanja, uticaj na
poduhvat
RGIB eklista
Posledice/verovatno a
A
B
C
D
E
A Katastrofalne
Visok
Visok
Visok
Visok
Visok
B Kriti ne
Visok
Visok
Visok
Srednji
Nizak
C Marginalne
Visok
Srednji
Srednji
Nizak
Nizak
D Malo zna ajne
Srednji
Nizak
Nizak
Nizak
Nizak
Procena rizika
Verovatno e doga aja
A
Dešava se svakodnevno
B
Dešava se na esto
C
Desi se s vremena na vreme
D
Dešava se vrlo retko
E
Veoma je mala verovatno a dešavanja
RGIB EKLISTA
Potencijalni rizici
1. Da li postoje potrebne dozvole?
2. Da li je mogu e da se u to vreme
zaustavi saobra aj?
3. Da li treba nabavljati specijalne
dozvole za saobra aj?
...
Datum
provere
Koji su
problemi
uo eni
Uticaj
Verovatno a
(A,B,C,D,E) (A,B,C,D)
Rizik (Visok,
Kada e
Ko e da reši
Srednji,
problem biti
problem
Nizak)
rešen
Završeno (potpis
odgovornog lica)
RGIB - like EKLISTA primer
Procena rizika - kvantitativni pristup
©Mladen udanov, FON
Šteta /
Verovatno a
50%
25%
10%
5%
2%
1%
100% 50,00%
25,00%
50% 25,00%
0,10%
10,00%
5,00%
2,00%
1,00%
0,10%
12,50%
5,00%
2,50%
1,00%
0,50%
0,05%
25% 12,50%
6,25%
2,50%
1,25%
0,50%
0,25%
0,03%
10%
5,00%
2,50%
1,00%
0,50%
0,20%
0,10%
0,01%
5%
2,50%
1,25%
0,50%
0,25%
0,10%
0,05%
0,01%
2%
1,00%
0,50%
0,20%
0,10%
0,04%
0,02%
0,0020%
1%
0,50%
0,25%
0,10%
0,05%
0,02%
0,01%
0,0010%
0,10%
0,05%
0,03%
0,01%
0,01%
0,0020%
0,0010%
0,0001%
Bavljenje rizicima
Obezbe enje rezervnih tehni kih opcija
Obezbe enje rezervnih u esnika
Nabavka dozvola za rad
Izjave u esnika (waivers)
Osiguranje imovine i lica
Fizi ko i tehni ko obezbe enje imovine i lica
Bavljenje rizicima – rešavanje
problema rizika
Eliminacija rizika
Zamena rizika
Izolacija rizika
Tehni ka rešenja za smanjenje/eliminaciju
Administrativna rešenja za
smanjenje/eliminaciju
Koriš enje li ne zaštitne opreme
Bavljenje rizicima
Pouzdanost sistema
Pouzdanost rednih sistema
Pouzdanost paralelnih sistema
Pouzdanost redno-paralelenih sistema
Pouzdanost ne redno-paralelnih sistema
Pouzdanost rednih sistema
Pouzdanost sistema = Ra*Rb
Ra = 0.9, Rb = 0.8
Pouzdanost sistema = 0.72
Ili preko failure rate
Pouzdanost sistema = e-1.5t*e-2t
Pouzdanost paralelnih sistema
Pouzdanost sistema = 1-(1-Ra)*(1-Rb)
Ra = 0.9, Rb = 0.8 Pouzdanost sistema = 1-(1-0.9)*(10.8)=0.98
Failure rate:
1-(1-e-1.5t)*(1-e-2t)
Pouzdanost redno - paralelnih sistema
Pouzdanost sistema =
(1-(1-Ra*Rb*(1-(1-Rc)*(1-Rd)))*(1-Re*Rf*Rg))*Rh
Ra = 0.9, Rb = 0.8, Rc = 0.7, Rd = 0.8, Re =
0.9, Rf = 0.5, Rg = 0.6, Rh = 0.9,
Pouzdanost sistema = 0.6876576000000001
0,764064
Pouzdanost ne redno- paralelnih
sistema
Pouzdanost sistema = - Ra*Rb*Rc*Re*Rf +
Ra*Rb*Rc*Rd*Re*Rf + Ra*Rd*Rf + Rb*Re*Rf Ra*Rb*Rd*Re*Rf + Ra*Rc*Re*Rf Ra*Rc*Rd*Re*Rf
http://www.ecs.umass.edu/ece/koren/FaultTolerantS
ystems/simulator/NonSerPar/nsnpframe.html
Pouzdanost rednih sistema - kalkulator
Pra enje rizika
Dodeljivanje odgovornosti osoblju za
pra enje rizika po:
Procesu
Teritoriji
Osobama
Grupi rizika
Podru ju odgovornosti po drugom kriterijumu
Izveštavanje o rizicima
Pra enje rizika – individualni izveštaji
Individualni izveštaji o incidentima
Forma prijave incidenta
Bitni za menadžment znanja
Omogu iti pretraživanje i napraviti bazu
Pra enje rizika – zbirni izveštaj
Master
specijalnog doga aja
Prio
ritet
Identifikacija :
priroda
rizika
Procena: Uticaj
rizika
Upravljanje i kontrola
Kontigentno planiranje
1
Vreme
– Kiša
ili
velika
vru ina
Kiša e smanjiti
pose enost i prodaju
na mestu doga aja,
uzrokovati probleme
sa dugim redovima;
potencijalni hazardi i
rizici vezani za
elektri nu i drugu
tehni ku opremu
Provera vremenske prognoze.
Osigurati zaklon za gledaoce.
Mora se napomenuti u
promotivnim materijalnima.
Hazardi od elektri nih
kvarova mogu se izbe i
pažljivim planiranjem,
izborom izvo a a i
sistemima kontrole i zaštite.
Zaposleni e obilaziti prostor i
prodavati kabanice ako bude padala
kiša i hladne napitk ako budu
prevelike vru ine. Svim
zaposlenima e se osigurati
besplatna zaštitna ode a za kišu.
Posebna grupa e se uputiti na
nadgledanje strujnog sistema i
rezervnog sistema napajanja.
2
Požar i
evakua
cija
Mogu e jako
ozbiljne posledice,
ali je verovatno a
jako mala zbog
prirode terena
Napraviti plan akcije za hitne
slu ajeve. Stalno nadzirati
PPZ opremu i koristiti
kontrolne liste. Organizovati
edukaciju zaposlenih na
specijalnom doga aju
Ukoliko do e do požara, odmah
uspostaviti vezu sa javnim
službama. Ukoliko fiksne veze ne
rade, koristiti mobilnu mrežu.
Rasporediti osoblje po planu.
Plan akcije za hitne slu ajeve
Vatra / eksplozija
Toksi na i hemijska opasnost
Hitni medicinski slu aj
Pretnje bombama/ napadima
Nasilje ili plja ka
....
Plan akcije za hitne slu ajeve
Plan akcije za hitne slu ajeve mora biti:
jednostavan,
fleksibilan,
u pisanoj formi
testiran
odobren od nadležnih.
Plan akcije za hitne slu ajeve - primer
Rizici u specijalnim doga ajima
“Ukoliko nešto može da po e naopako, po i
e”
Marfijev zakon
“Marfi je bio optimista”
O’Tool-ov komentar Marfijevog zakona
Dough Matthews – Special events production
str. 138, primer organizacije konvencije
zaposlenih, finalni deo – ve era, zabava,
cirkuski program i zatvaranje.
Dough Matthews primer
Rizici vezani za ve eru
Rizici vezani za kontrolu mase
Rizici vezani za cirkuski nastup – sve OSHA preporuke o
udaljenosti, prevenciji i kontroli rizika
Guta i vatre
Akrobate na kanapu
Rizici vezani za tehniku
Rizici vezani za efektivnost zatvaranja
.....
EPILOG: Nakon zatvaranja dva alkoholisana gosta su?
Zaklju ak Dough Mathews
Teorija i praksa upravljanja specijalnim doga ajima:
I'm a great believer in luck and I find the harder I work, the
more I have of it.
Thomas Jefferson
Što jedna budala zamrsi, sto pametnih ne može razmrsiti
Srpska narodna poslovica
Dok se pametan smisli da se oženi, budali deca porastoše
Turska narodna poslovica
Vežba
Dan Fakulteta organizacionih nauka
Tabela procene rizika
Plan pripreme rizika
Download

Kontigentno planiranje i upravljanje rizikom specijalnog dogaČaja