Година XIV
Уторак, 6. јула 2010. године
Broj/Broj
55
Godina XIV
Utorak, 6. jula/srpnja 2010. godine
ISSN 1512-7508 ISSN 1512-7486 ISSN 1512-7494 -
srpski jezik
bosanski jezik
hrvatski jezik
САВЈЕТ МИНИСТАРА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
304
На основу члана 24. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени
гласник БиХ", број 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 и 8/10), члана
17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и члана 1. став (1) тачка д), члана 4. став (1) тачка д) и члана 6.
став (2) Одлуке о критеријима за утврђивање новчане накнаде за рад у управним одборима,
надзорним и другим одборима и другим радним тијелима из надлежности институција Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 19/09), Савјет министара Босне и Херцеговине, на
приједлог директора Агенције за државну службу Босне и Херцеговине, на 123. сједници одржаној 3.
јуна 2010. године, донио је
ОДЛУКУ
О ПРОПИСИВАЊУ КРИТЕРИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈА ЗА
ИЗБОР ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
(1) Овом Одлуком утврђују се ближи критерији за одређивање висине накнада које се исплаћују
члановима комисија за избор државних службеника.
(2) Комисије за избор државних службеника именује Агенција за државну службу (у даљњем тексту:
Агенција), сагласно својим законским овлаштењима.
(3) Одредбе ове Одлуке, на одговарајући начин, односе се и на радна тијела које руководилац
институције Босне и Херцеговине именује по основу посебних закона у циљу независног провођења
законом утврђених процедура по јавним огласима везано за пријем запосленика у радни однос у
институцијама БиХ, како је то прописано чланом 1. став (1) тачка д) и чланом 4. став (1) тачка д)
Одлуке о критеријима за утврђивање новчане накнаде за рад у управним одборима, надзорним и
другим одборима и другим радним тијелима из надлежности институција Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", број 19/09).
Члан 2.
(Висина накнаде)
(1)
Сви чланови једне комисије за избор имају право на једнаку накнаду.
(2) Висина накнаде веже се за број кандидата који приступе и окончају писмени дио стручног
испита, а ако се писмени дио стручног испита не одржава, сагласно пропису заснованом на закону,
висина накнаде веже се за број кандидата који окончају интервју.
(3) У складу са ставом (2) овог члана, висина накнаде једном члану комисије одређује се према
сљедећем:
а) члану комисије која је провјеравала знање до пет кандидата одређује се накнада од 50
конвертибилних марака;
б) члану комисије која је провјеравала знање од шест до 15 кандидата одређује се накнада од 100
конвертибилних марака;
ц) члану комисије која је провјеравала знање од 16 до 30 кандидата одређује се накнада од 200
конвертибилних марака;
д) члану комисије која је провјеравала знање 31 и више кандидата одређује се накнада од 300
конвертибилних марака.
Члан 3.
(Замјена члана комисије)
Уколико је током рада комисије дошло до замјене члана комисије, посебно се одређује колику ће
накнаду примити разријешени, а колику новоименовани члан, с тим што је укупна накнада која ће се
исплатити разријешеном и новоименованом члану једнака накнади члана комисије који је цијело
вријеме учествовао у раду комисије.
Члан 4.
(Садржај акта о именовању комисије)
Акт о именовању комисије неће садржавати одредбе којим се утврђује висина накнаде, већ само
одредбе о позиву на одредбу члана 2. ове Одлуке.
Члан 5.
(Обезбјеђивање средстава и утврђивање висине накнаде)
(1) Средства за исплату накнаде члановима комисија које именује Агенција осигуравају се у буxету
Агенције.
(2) Висина накнаде у складу са чланом 24. став 4. Закона о државној служби у институцијама Босне
и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06,
32/07, 43/09 и 8/10) и у складу са одредбама ове Одлуке, у сваком поједином случају утврђује се
рјешењем.
(3)
Члановима једне комисије накнада се утврђује једним рјешењем.
(4) Рјешење се доставља служби надлежној за обрачун накнада, члановима комисије и секретару
комисије.
Члан 6.
(Обим примјене)
Одредбе ове Одлуке односе се на све комисије које свој рад нису окончале до доношења ове Одлуке.
Члан 7.
(Престанак важења прописа)
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању критеријума за
одређивање висине накнада члановима комисија и другим лицима у вези са полагањем јавног и
стручног испита у институцијама БиХ, број 03-34-791/04 од 04.10.2004. године.
Члан 8.
(Завршне одредбе)
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
СМ број 128/10
3. јуна 2010. године
Сарајево
Предсједавајући
Савјета министара
Др Никола Шпирић, с. р.
Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH",
broj 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10), člana 17. Zakona o Vijeću
ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i
24/08) i člana 1. stav (1) tačka d), člana 4. stav (1) tačka d) i člana 6. stav (2) Odluke o kriterijima za
utvrĎivanje novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim
tijelima iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/09), Vijeće ministara
Bosne i Hercegovine, na prijedlog direktora Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, na 123.
sjednici održanoj 3. juna 2010. godine, donijelo je
ODLUKU
O PROPISIVANJU KRITERIJA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADA ČLANOVIMA KOMISIJA ZA
IZBOR DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Član 1.
(Predmet Odluke)
(1) Ovom Odlukom utvrĎuju se bliži kriteriji za odreĎivanje visine naknada koje se isplaćuju članovima
komisija za izbor državnih službenika.
(2) Komisije za izbor državnih službenika imenuje Agencija za državnu službu (u daljnjem tekstu:
Agencija), saglasno svojim zakonskim ovlaštenjima.
(3) Odredbe ove Odluke, na odgovarajući način, odnose se i na radna tijela koje rukovodilac institucije
Bosne i Hercegovine imenuje po osnovu posebnih zakona u cilju nezavisnog provoĎenja zakonom utvrĎenih
procedura po javnim oglasima vezano za prijem zaposlenika u radni odnos u institucijama BiH, kako je to
propisano članom 1. stav (1) tačka d) i članom 4. stav (1) tačka d) Odluke o kriterijima za utvrĎivanje
novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim tijelima iz
nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/09).
Član 2.
(Visina naknade)
(1)
Svi članovi jedne komisije za izbor imaju pravo na jednaku naknadu.
(2) Visina naknade veže se za broj kandidata koji pristupe i okončaju pismeni dio stručnog ispita, a ako se
pismeni dio stručnog ispita ne održava, saglasno propisu zasnovanom na zakonu, visina naknade veže se za
broj kandidata koji okončaju intervju.
(3) U skladu sa stavom (2) ovog člana, visina naknade jednom članu komisije odreĎuje se prema
sljedećem:
a) članu komisije koja je provjeravala znanje do pet kandidata odreĎuje se naknada od 50 konvertibilnih
maraka;
b) članu komisije koja je provjeravala znanje od šest do 15 kandidata odreĎuje se naknada od 100
konvertibilnih maraka;
c) članu komisije koja je provjeravala znanje od 16 do 30 kandidata odreĎuje se naknada od 200
konvertibilnih maraka;
d) članu komisije koja je provjeravala znanje 31 i više kandidata odreĎuje se naknada od 300
konvertibilnih maraka.
Član 3.
(Zamjena člana komisije)
Ukoliko je tokom rada komisije došlo do zamjene člana komisije, posebno se odreĎuje koliku će naknadu
primiti razriješeni, a koliku novoimenovani član, s tim što je ukupna naknada koja će se isplatiti
razriješenom i novoimenovanom članu jednaka naknadi člana komisije koji je cijelo vrijeme učestvovao u
radu komisije.
Član 4.
(Sadržaj akta o imenovanju komisije)
Akt o imenovanju komisije neće sadržavati odredbe kojim se utvrĎuje visina naknade, već samo odredbe o
pozivu na odredbu člana 2. ove Odluke.
Član 5.
(ObezbjeĎivanje sredstava i utvrĎivanje visine naknade)
(1) Sredstva za isplatu naknade članovima komisija koje imenuje Agencija osiguravaju se u budžetu
Agencije.
(2) Visina naknade u skladu sa članom 24. stav 4. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07,
43/09 i 8/10) i u skladu sa odredbama ove Odluke, u svakom pojedinom slučaju utvrĎuje se rješenjem.
(3)
Članovima jedne komisije naknada se utvrĎuje jednim rješenjem.
(4)
Rješenje se dostavlja službi nadležnoj za obračun naknada, članovima komisije i sekretaru komisije.
Član 6.
(Obim primjene)
Odredbe ove odluke odnose se na sve komisije koje svoj rad nisu okončale do donošenja ove Odluke.
Član 7.
(Prestanak važenja propisa)
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o utvrĎivanju kriterijuma za odreĎivanje
visine naknada članovima komisija i drugim licima u vezi sa polaganjem javnog i stručnog ispita u
institucijama BiH, broj 03-34-791/04 od 04.10.2004. godine.
Član 8.
(Završne odredbe)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 128/10
3. juna 2010. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Vijeća ministara
Dr. Nikola Špirić, s. r.
Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH",
broj 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10), članka 17. Zakona o
Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07,
94/07 i 24/08) i članka 1. stavak (1) točka d), članka 4. stavak (1) točka d) i članka 6. stavak (2) Odluke o
kriterijima za utvrĎivanje novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim odborima i
drugim radnim tijelima iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/09),
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog direktora Agencije za državnu službu Bosne i
Hercegovine, na 123. sjednici održanoj 3. lipnja 2010. godine, donijelo je
ODLUKU
O PROPISIVANJU KRITERIJA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADA ČLANOVIMA POVJERENSTAVA
ZA IZBOR DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Članak 1.
(Predmet Odluke)
(1) Ovom Odlukom utvrĎuju se bliži kriteriji za odreĎivanje visine naknada koje se isplaćuju članovima
povjerenstava za izbor državnih službenika.
(2) Povjerenstva za izbor državnih službenika imenuje Agencija za državnu službu (u daljnjem tekstu:
Agencija), suglasno svojim zakonskim ovlastima.
(3) Odredbe ove Odluke, na odgovarajući način, odnose se i na radna tijela koje rukovoditelj institucije
Bosne i Hercegovine imenuje temeljem posebnih zakona u cilju neovisne provedbe zakonom utvrĎenih
procedura po javnim oglasima vezano za prijem uposlenika u radni odnos u institucijama BiH, kako je to
propisano člankom 1. stavak (1) točka d) i člankom 4. stavak (1) točka d) Odluke o kriterijima za
utvrĎivanje novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim
tijelima iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/09).
Članak 2.
(Visina naknade)
(1)
Svi članovi jednog povjerenstva za izbor imaju pravo na jednaku naknadu.
(2) Visina naknade veže se za broj kandidata koji pristupe i okončaju pismeni dio stručnog ispita, a ako se
pismeni dio stručnog ispita ne održava, suglasno propisu utemeljenom na zakonu, visina naknade veže se za
broj kandidata koji okončaju intervju.
(3) Sukladno stavku (2) ovog članka, visina naknade jednom članu povjerenstva odreĎuje se prema
slijedećem:
a) članu povjerenstva koje je provjeravalo znanje do pet kandidata odreĎuje se naknada od 50
konvertibilnih maraka;
b) članu povjerenstva koje je provjeravalo znanje od šest do 15 kandidata odreĎuje se naknada od 100
konvertibilnih maraka;
c) članu povjerenstva koje je provjeravalo znanje od 16 do 30 kandidata odreĎuje se naknada od 200
konvertibilnih maraka;
d) članu povjerenstva koje je provjeravalo znanje 31 i više kandidata odreĎuje se naknada od 300
konvertibilnih maraka.
Članak 3.
(Zamjena člana povjerenstva)
Ukoliko je tokom rada povjerenstva došlo do zamjene člana povjerenstva, posebno se odreĎuje koliku će
naknadu primiti razriješeni, a koliku novoimenovani član, s tim što je ukupna naknada koja će se isplatiti
razriješenom i novoimenovanom članu jednaka naknadi člana povjerenstva koji je cijelo vrijeme sudjelovao
u radu povjerenstva.
Članak 4.
(Sadržaj akta o imenovanju povjerenstva)
Akt o imenovanju povjerenstva neće sadržavati odredbe kojim se utvrĎuje visina naknade, već samo
odredbe o pozivu na odredbu članka 2. ove Odluke.
Članak 5.
(Osiguravanje sredstava i utvrĎivanje visine naknade)
(1) Sredstva za isplatu naknade članovima povjerenstava koje imenuje Agencija osiguravaju se u
proračunu Agencije.
(2) Visina naknade sukladno članku 24. stavak 4. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07,
43/09 i 8/10) i sukladno odredbama ove Odluke, u svakom pojedinom slučaju utvrĎuje se rješenjem.
(3)
Članovima jednog povjerenstva naknada se utvrĎuje jednim rješenjem.
(4) Rješenje se dostavlja službi nadležnoj za obračun naknada, članovima povjerenstva i tajniku
povjerenstva.
Članak 6.
(Obim primjene)
Odredbe ove Odluke odnose se na sva povjerenstva koja svoj rad nisu okončala do donošenja ove Odluke.
Članak 7.
(Prestanak važenja propisa)
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o utvrĎivanju kriterijuma za odreĎivanje
visine naknada članovima povjerenstava i drugim osobama u svezi s polaganjem javnog i stručnog ispita u
institucijama BiH, broj 03-34-791/04 od 04.10.2004. godine.
Članak 8.
(Završne odredbe)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 128/10
3. lipnja 2010. godine
Sarajevo
Predsjedatelj
Vijeća ministara
Dr. Nikola Špirić, v. r.
Download

Odluka o propisivanju kriterija za utvrđivanje visine naknada