osnovu člana 32 tačka 14 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list RCG” br. 42/03, 28/04,
75/05, 13/06, 88/09, 03/10, 73/10 i 38/12), čl. 39 i 48 Zakona o sportu („Sl. list Crne
Gore“ br. 36/11 i 36/13) i čl. 12 i 31 Statuta opštine Danilovgrad (“Sl. list RCG - opštinski
propisi” br. 30/04, 19/08 i 12/11) Skupština opštine Danilovgrad, na sjednici održanoj
28.03.2014.godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Fudbalskog kluba “Iskra” Danilovgrad
Član 1
Ovom Odlukom osniva se amaterski sportski klub - Fudbalski klub “Iskra” Danilovgrad.
Osnivač fudbalskog kluba “Iskra” Danilovgrad je Opština Danilovgrad (u daljem tekstu
Osnivač).
Sjedište Osnivača je u Danilovgradu, Trg 9. decembar br. 14.
Opština Danilovgrad ne može biti Osnivač nijednog drugog fudbalskog kluba.
Član 2
Puni naziv amaterskog sportskog kluba iz člana 1 ove Odluke je Fudbalski klub “Iskra”
Danilovgrad.
Skraćeni naziv je FK “Iskra”.
Sjedište FK “Iskra” je u Danilovgradu, Ul. Novice Škerovića b.b.
Član 3
Ciljevi i zadaci radi kojih se osniva FK “Iskra” su obavljanje sportske fudbalske
djelatnosti koja obuhvata: obučavanje, treninge, rekreativne aktivnosti, fudbalska
takmičenja i fudbalske manifestacije, kao i promovisanje fudbala kod djece i omladine u
cilju unapreĎivanja i razvoja njihovih psihofizičkih sposobnosti, sportskih znanja i
postizanja sportskih rezultata na svim nivoima.
Član 4
Djelatnost FK “Iskra” je djelatnost od javnog interesa i obuhvata:







Razvoj i unapreĎivanje fudbalskog sporta;
Omasovljavanje fudbalskog sporta i ukupan razvoj fizičke kulture;
Učešće u takmičenjima u odrganizaciji nadležnih fudbalskih foruma;
Sradnja sa školama, sportskim i drugim organizacijama;
ObezbjeĎivanje adekvatne zdravstvene kontrole i zaštite aktivnih članova;
Propaganda i popularizacija fudbalskog sporta;
Razvoj meĎuopštinske i meĎunarodne saradnje, promocija kluba i fudbalskog
sporta u cjelini;
 Socijalizacija djece i omladine;
 Razvijanje i očuvanje tradicije kluba
 Obavljanje aktivnosti utvrĎenih relevantnim pozitivno-pravnim propisima.
Član 5
FK “Iskra” ima svu potrebnu infrastrukturu za treninge i takmičenja. Koristiće stadion
“Braće Velašević” i klubske prostorije koji su u valsništvu Opštine Danilovgrad.
Član 6
Za osnivanje i početak rada FK “Iskra” obezbeĎuju se sredstva u visini od 5.000,oo
eura.
Visina sredstava unijetih u klub (osnivački ulog) se procentualno iskazuje i iznosi 100%.
Sredstva za finansiranje FK “Iskra” se obezbeĎuju iz budžeta Opštine Danilovgrad,
članarine-kotizacije, donacija i poklona, priloga, subvencija, zakupnine, sponzorstava,
marketinških i drugih aktivnosti u skladu sa zakonom.
Član 7
Obaveza Osnivača je da iz Budžeta obezbijedi sredstva za finansiranje FK “Iskra”, a
obaveza FK “Iskra” je obavljanje sportske djelatnosti u skladu sa Zakonom o sportu, kao
i podsticanje i unapreĎivanje fudbala i njegove popularizacije kod graĎana, djece i
omladine.
FK “Iskra” je dužan da jedanput godišnje Osnivaču dostavi Izvještaj o radu sa
Finasijskim izvještajem za prethodnu godinu.
Član 8
Organi upravljanja FK “Iskra” su Skupština i Upravni odbor.
Skupština ima 41 član i čine je 16 članova iz reda Osnivača, dok su ostali članovi: bivši
fudbaleri, predstavnici pojedinih preduzeća i ustanova i pojedini prijatelji sporta.
Članove Skupštine iz reda Osnivača predlaže Predsjednik Opštine na kolegijumu, a
verifikacija svih članova Skupštine vrši se na Osnivačkoj skupštini.
Upravni odbor ima 9 članova koje bira Skupština iz svojih redova.
Skupština iz reda svojih članova bira predsjednika i potpredsjednika Skupštine.
Predsjednik Skupštine je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.
Mandat članova Skupštine i Upravnog odbora traje četiri godine.
Član 9
Nadležnost Skuptine je:









Donosi Statut i druge akte;
Odlučuje u statusnim promjenama uz saglasnost osnivača;
UtvrĎuje politiku Kluba i donosi programe rada i razvoja;
Razmatra i usvaja Godišnji program rada i Finansijski izvještaj;
Bira i razrješava članove Upravnog odbora;
Bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Skupštine;
Imenuje predstavnike Kluba u razna tijela, organe, saveze i organizacije;
Osniva svoja pomoćna tijela i komisije, razmatra njihove programe i izvještaje;
Usvaja Poslovnik o radu i drugo.
Član 10
Nadležnost Upravnog odbora:
 Predlaže Operativne planove i programe FK “Iskra”;
 Izvršava sve odluke Skupštine FK “Iskra”;






Imenuje i razrješava sekretara Kluba i šefa stručnog štaba FK “Iskra”;
Odlučuje o transveru igrača;
Vodi takmičenja svih selekcija;
Bira Odbor za hitna pitanja, razmatra i odlučuje o odlukama Odbora;
Pravi Godišnje izvještaje o radu FK “Iskra”
Predlaže nagrade za igrače, šefa stručnog štaba i ostale trenere u Klubu.
Član 11
Rok za imenovanje organa upravljanja FK “Iskra” je 30 dana od donošenja Odluke o
osnivanju FK “Iskra”.
Rok za donošenje Statuta FK “Iskra” je 15 dana od dana imenovanja oragana
upravljanja, a rok za upis u Registar sportskih organizacija je najkasnije 30 dana od
dana izbora organa upravljanja.
Član 12
Ovlašćuje se Dragović Zoran iz Danilovgrada, da privremeno zastupa i predstavlja FK
“Iskra” do izbora organa upravljanja kluba.
Član 13
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objevljivanja u “Službenom listu CG –
opštinski propisi”.
SKUPŠTINA OPŠTINE DANILOVGRAD
Broj: 03-030- 41/1
Danilovgrad, 28.03.2014.god.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Dr Miodrag Đurović,s.r.
Download

Odluka o osnivanju Fudbalskog kluba ,,Iskra,, Danilovgrad