Oficiální časopis městské části Praha 22
www.praha22.cz
ZDARMA
Ročník 44
UHŘÍNĚVES
PITKOVICE
Tříkrálové zpívání na radnici (foto: Pavel Veverka)
HÁJEK
SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
velmi srdečně Vás zdravím v novém roce 2014.
V úvodu mého dnešního příspěvku mi dovolte
zopakovat přání z konce toho minulého roku 2013,
dovolte mi tedy přání pevného zdraví a štěstí
v nastávajícím novém roce. Možná to je stále
častěji opakované klišé, ale i tak stále platí a platit
bude, že zdraví je určitě to nejdůležitější, co si můžeme přát, protože bez
něj se nám nesplní ani mnohá další přání či předsevzetí, která si většina
z nás jistě dala pro další dny nového roku.
I my máme na našem úřadě mnohá přání či cíle pro tento rok, s kterými Vás velmi rádi budeme i nadále seznamovat, či o kterých Vás
budeme v našem Zpravodaji každý měsíc informovat. I náš Zpravodaj
vlastně vstupuje do nového roku s nemalou změnou v grafické úpravě,
a můžeme se tak těšit i na jeho celobarevné každoměsíční provedení.
Věřím, že tento rok bude také přinášet více těch barevných zpráv, než
těch černobílých, tedy více těch dobrých, než těch špatných.
Mezi ty dobré jistě musí patřit i ohlédnutí za událostmi či akcemi
z konce minulého roku. Vánoční koncerty ZŠ U Obory či DPS Jiskřička
nejenom nadchly, ale vytvořily tak i krásnou předsváteční atmosféru.
K těmto akcím není možné nepřipojit či nevzpomenout na Českou mši
vánoční J. J. Ryby nebo koncert Ivety Bartošové v našem kostele, který
byl očekáván s rozpaky, možná i nedůvěrou, ale dle ohlasů všech přítomných, kdo přišel, nelitoval, a i ve veliké zimě muselo Ivetino vánoční
zpívání opravdu zahřát, stejně jako veliký potlesk všech přítomných.
Iveto, díky. Určitě jedním z dalších vrcholů předvánočních akcí bylo
7. 12. 2013 setkání seniorů v našem divadle. Ohlasy byly jen v superlativech, viz i mnohá písemná poděkování, která přišla na náš úřad. Velké
dohady vznikly pouze nad tím, kdo byl letos nejlepší, což jsou opravdu
příjemné starosti, a ani já nevím, těžká volba mezi skvělým V. Hronem,
J. Laufrem, Y. Simonovou, V. Sodomou, D. Mattiolim, Z. Stirskou..., snad
nejlepší byl přeci jen Zdeněk Vrba, který spolu s námi na jedničku opět
takový program připravil. Veliké poděkování patří také paní tajemnici Jandové, která angažovala jako další premiéru studenty Střední školy hotelnictví a gastronomie Praha, kteří se zhostili dokonalé obsluhy, a tak si
i dámy z Českého červeného kříže mohly po mnoha letech, místo jako
každoročně dokonalého servisu, „vychutnat“ konečně a zaslouženě
skvělý program opravdu v klidu. Takže díky všem a za vše, co nám přineslo předvánoční pohodu na mnoha akcích v naší městské části.
Opravdu díky.
Teď už rok 2014. Jistě nás čeká opět mnoho kulturních a společenských akcí, ale i mnoho práce. Dnes tedy zůstanu už u té kultury, ale
příště Vás s pomocí kolegy Ing. Martina Turnovského určitě seznámíme,
či budeme informovat, co bychom rádi v tomto roce „stihli“, protože to
je rok volební, a některé projekty chceme určitě ještě realizovat anebo
alespoň nezvratně připravit. Ale o tom všem i o těch letošních komunálních volbách postupně v příštích Zpravodajích…
Dnes tedy závěrem už jen pozvání na první kulturní akce roku 2014.
V sobotu 18. 1. vernisáž výstavy „Rok očima dětí“, jedná se
o výstavu fotografických prací dětí ze školní družiny ZŠ Bří Jandusů,
která potrvá až do 3. února. Po té následuje v Uhříněveském muzeu
výstava Evy Bartoňové – „Divadelní kostýmy a jejich návrhy“. Rodiče,
nezapomeňte ale také na zápis do obou našich základních škol ve dnech
15.–16. 1.!
A já také určitě nezapomenu na další příspěvek zase za měsíc.
PODĚKOVÁNÍ
Vážený pane starosto.
Dovolte mi, abych Vám, paní tajemnici ing. Olze Jandové, ale i všem,
kteří se podíleli na organizačním zajištění „Seniorského odpoledne“
v Divadle Bolka Polívky U22 dne 7. prosince 2013, co nejvřeleji poděkovala.
Děkuji nejen za sebe, ale za všechny zúčastněné členy Klubu seniorů
a členy MS ČČK. Byl to úžasný zážitek. Všichni jsme se nesmírně bavili.
Shodli jsme se, že to byl ten nejkrásnější dar, který jste nám seniorům
mohli v Adventním čase dát.
Moc jsme za to, vážený pane starosto, vděčni. Vážíme si všeho, co děláte
pro to, aby se nám v Praze 22 dobře žilo, abychom byli spokojení a šťastní.
Aby život pro občany i v pokročilém věku byl radostný a příjemný.
Ještě jednou upřímné poděkování.
Dovolte mi vyslovit přání, abyste ve zdraví a síle pokračoval ve své
náročné práci i v dalším období.
Budeme Vás podporovat a pokud můžeme být nápomocní, rádi tak učiníme.
Stanislava Drozenová,
předsedkyně MS ČČK Uhříněves-Hájek a vedoucí Klubu seniorů
Koncert – Iveta Bartošová a Vrabčáci
Mějte se krásně a moc přeji každý krásný den v roce 2014.
V úctě
Milan Coller,
starosta MČ Praha 22
2
UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
Foto: Pavel Veverka
1/2014
INFORMACE Z RADNICE
AKTUALITA PO UZÁVĚRCE
Se smutkem v srdci vzpomínáme na váženého
uhříněveského rodáka,
pana KARLA GUTA,
který byl slavným reprezentantem 50. let,
úspěšným trenérem a předsedou
Českého svazu ledního hokeje.
Zemřel dne 6. ledna 2014 ve věku 86 let.
Naposledy jsme s ním osobně zavzpomínali
na mnohé jeho slavné chvíle při oslavách
v Uhříněvsi loni v dubnu.
Čest jeho památce.
Za vedení MČ Praha 22 Olga Jandová
ZPRÁVY Z RMČ A ZMČ
Zprávy ze zasedání Rady MČ
Výtah z usnesení Rady MČ Praha 22 ze 72. a 73. zasedání, která se
konala dne 27. 11. 2013 a 11. 12. 2013 a na kterých přijala následující
usnesení:
Souhlasila:
• se zřízením ÚVB k pozemku parc. č. 2125 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
spol. PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, za cenu
dle znaleckého posudku + DPH
• se zřízením ÚVB k pozemku parc. č. 141/1 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve prospěch spol. PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, za
cenu dle znaleckého posudku + DPH
• se způsobem zadání, zadávacími podmínkami a složením hodnotící komise
VZ malého rozsahu „PD Lávka ul. Ke Kříži“ a „PD Cyklostezka Pitkovice
-Benice“
• s předloženým písemným soupisem a odůvodněním dodatečných stavebních prací díla „Dostavba pavilonu ZŠ Jandusů – vícepráce“, s tím,
že se cena díla zvyšuje o 484 015 Kč bez DPH, což je 585 658 Kč včetně
DPH
• s přidělením VZ „Komplet 8 ks PC pro kancelářské využití“ společnosti
HAPPY comp, s. r. o., za celkovou cenu 162 818 Kč včetně DPH
• s pořízením 20 licencí systému „Microsoft Windows 7 Pro Czech DVD“
za cenově nejvýhodnější nabídku
• s podáním žádosti o příspěvek na SFDI, s vydáním čestného prohlášení
statutárního orgánu MČ Praha 22, že nejméně po dobu 8 let nebude převedena stavba, spolufinancovaná SFDI do vlastnictví třetích osob
• s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 53/2012 D-4 ze dne 21. 5.
2013 pro akci Cyklotrasy MČ Praha 22 Netluky–Uhříněves–Kolovraty.
• s pronájmem části pozemku parc. č. 1803/9 v k. ú. Uhříněves za účelem
umístění zařízení staveniště pro spol. Skanska, a. s., Líbalova 1/2348, 149
00 Praha 4-Chodov, za cenu v místě a čase obvyklou
• se zadáním VZ „Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních prací, oprav, udržování městského mobiliáře a pomocných prací při
akcích MČ“ firmě Miroslav Mandrik, Slunná 293, Příbram - Zdaboř
• s cenovou nabídkou firmy Dolní Bousov, spol. s. r. o. k zhotovení a instalaci protipovodňové mobilní zábrany na objekt MŠ Za Nadýmačem
Schválila:
• rozpočtové úpravy MČ Praha 22 za období od 22. 8. 2013 do 20. 11. 2013
• nový design UZ od ledna 2014
• aktualizovaný Povodňový plán MČ Praha 22
• harmonogram zasedání RMČ a ZMČ
1/2014
Vzala na vědomí:
• zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za 3. čtvrtletí 2013
• souhrnné výroční zprávy MŠ a ZŠ za SO Praha 22 za školní rok 2012/2013
• přerušení provozu v MŠ Sluneční a MŠ Za Nadýmačem o vánočních prázdninách
• informaci o průběhu a financování akce „ZŠ U Obory - zateplení“
• upozornění na zajíždění aut k rybníku Vodice a na špatný stav dřevěné
lávky přes Nadýmač
• informaci o povodňové situaci na území MČ Praha 22 a provedených opatření
• příkaz povodňového štábu Povodí Vltavy, s. p., provést neprodleně protipovodňová opatření na toku Říčanského potoka v k. ú. Uhříněves
Termíny Rady a Zastupitelstva MČ Praha 22 – do konce volebního období
Termíny byly schváleny na 73. zasedání RMČ dne 11. 12. 2013.
Harmonogram
zasedání RMČ
74. zasedání RMČ
75. zasedání RMČ
76. zasedání RMČ
77. zasedání RMČ
78. zasedání RMČ
79. zasedání RMČ
80. zasedání RMČ
81. zasedání RMČ
82. zasedání RMČ
83. zasedání RMČ
84. zasedání RMČ
85. zasedání RMČ
86. zasedání RMČ
87. zasedání RMČ
88. zasedání RMČ
89. zasedání RMČ
90. zasedání RMČ
91. zasedání RMČ
Harmonogram
zasedání ZMČ
15. zasedání ZMČ
16. zasedání ZMČ
17. zasedání ZMČ
Termín zasedání
Začátek zasedání
08. 01. 2014
22. 01. 2014
05. 02. 2014
19. 02. 2014
05. 03. 2014
19. 03. 2014
02. 04. 2014
16. 04. 2014
30. 04. 2014
14. 05. 2014
28. 05.2014
11. 06. 2014
25. 06. 2014
09. 07. 2014
27. 08. 2014
10. 09. 2014
24. 09. 2014
08. 10. 2014
9:00 hodin
9:00 hodin
9:00 hodin
9:00 hodin
9:00 hodin
9:00 hodin
9:00 hodin
9:00 hodin
9:00 hodin
9:00 hodin
9:00 hodin
9:00 hodin
9:00 hodin
9:00 hodin
9:00 hodin
9:00 hodin
9:00 hodin
9:00 hodin
Termín zasedání
Začátek zasedání
03. 03. 2014
28. 05. 2014
27. 08. 2014
17:00 hodin
17:00 hodin
17:00 hodin
Zprávy ze zasedání Zastupitelstva MČ
Výtah z usnesení 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se
konalo dne 4. 12. 2013, a na kterém byla přijata následující usnesení:
Schválilo:
•zásady rozpočtového provizoria na rok 2014
• prodej pozemků parc. č. 1793/68, 1793/69, 1793/70 a 1793/71 o celkové
výměře 7 228 m2 v k. ú. Uhříněves, vzniklých z původních pozemků parc.
č. 1793/5 a 1793/35 na základě geometrického plánu č. 2879-3664/2013,
společnosti Skanska, a. s., Líbalova 1/2348, Praha 4-Chodov, za celkovou
kupní cenu ve výši 17 068 922 Kč
• odstoupení společnosti Skanska, a. s. od výkupu zbývajících částí pozemku
parc. č. 1803/9 o výměře 8 221 m2 (pod budovami LMN - 6. etapa) dle
Dohody o úpravě práv a povinností ze smluv o budoucích kupních smlouvách, uzavřené dne 26. 3. 2008 113/2008 MK - 10 mezi společností Skanska Reality, a. s., a MČ Praha 22
• odkup rozestavěné infrastruktury vybudované na pozemcích parc.
č. 1803/9, 2167/1, 1794/9 a 1793/36 v k. ú. Uhříněves, od společnosti
UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
3
INFORMACE Z RADNICE A ZPRÁVY Z ODBORŮ
Skanska, a. s., Líbalova 1/2348, Praha 4-Chodov, za kupní cenu
5 424 371 Kč včetně DPH.
• posunutí termínu pro realizaci závazku společnosti Skanska, a. s., dle
Dohody o porozumění a spolupráci ze dne 16. 12. 2009 č. 209/2009
O-7 na 31. 12. 2015
• navýšení maximálního rozsahu stavby propojovací komunikace společnosti Skanska, a. s., dle Dohody o porozumění a spolupráci ze dne
16. 12. 2009 č. 209/2009 O-7
• přijmutí daru komunikace včetně chodníku a zpevněných ploch na pozemcích parc. č. 1793/7, 1793/27, 1793/36 a 1793/59 v k. ú. Uhříněves a dětského hřiště na pozemku parc. č. 1793/5 v k. ú. Uhříněves včetně herních
prvků KOMPAN, příslušenství a oplocení, vybudovaných v rámci stavby
obytného souboru Romance II., od společnosti Skanska, a. s., se sídlem
Líbalova 1/2348, Praha 4-Chodov
• návrh na změnu územního plánu v oblasti stávající rekultivované skládky
mezi ulicemi K Dálnici, V Pitkovičkách a plánovanou obvodovou komunikací (tzv. Horáckou stezkou) ze stávajícího řešení funkčních ploch LR-lesní
porosty, NL-louky a pastviny, PS-sady, zahrady a vinice, ZMK-zeleň městská a krajinná, SP-sportu, SO-oddechu (1, 2, 3, 4, 5) na nové vymezení
ploch pro funkční využití ZP-parky, historické zahrady a hřbitovy, OB-čistě
obytné, OV-všeobecně obytné, ZMK-zeleň městská a krajinná, k záměru
nazvaném „Městský park Praha-Uhříněves a navazující okolí“, na pozemcích k. ú. Uhříněves parc. č. 1900/8, 1900/36-39, 1900/47, 1900/51-52,
1900/56-59, 1900/62, 1900/99, 1900/112, 1900/117-118, 1900/160162, 1900/166, 901/2-3, 1907/2-11, 1907/16-19, 1920/1, 1920/11-12,
1920/94, 1920/182, 1920/402-403, 1937/1, 1937/6-8, 1937/12,
1937/22-24, 1937/36-38, 1940/1, 1967/1, 1967/3-4, 2150, 2155/3-5,
2155/8-11, 2155/13-14, 2155/18-23 a k. ú. Pitkovice parc. č. 265/1,
265/3-4, 265/6-14, 267/1, 269/1-2, 270/1, 272/2-3
• návrh na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 1900/41
a 1900/47 k. ú. Uhříněves, ze stávajícího řešení funkčních ploch OB-čistě
obytné, s mírou využití území A a LR-lesní porosty, na nové vymezení plochy pro funkční využití OB-čistě obytné s tím, že ve vztahu ke stávající
zástavbě při ul. K Dálnici budou nové objekty navazovat nižší hladinou
zástavby, a plochy pro funkční využití LR-lesní porosty pro park o rozloze
cca 41 000 m2
Vzalo na vědomí:
• kooptaci pana Mgr. Jiřího Matyáška do Zastupitelstva MČ Praha 22 dnem
20. 9. 2013
Plné znění zápisů ze zasedání Rady a Zastupitelstva je k dispozici na
webových stránkách MČ www.praha22.cz a rovněž v písemné podobě
na Úradě MČ.
Olga Jandová, tajemnice úřadu
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ARBORISTICKÉ PRÁCE NA PLOCHÁCH VEŘEJNÉ
ZELENĚ
V loňském roce pokračovala spolupráce městské části s arboristickou firmou Treemen Ing. Lukáše Matějky. I přes výskyt řady mimořádných klimatických situací přečkaly dřeviny na plochách veřejné zeleně díky odbornému
ošetření tyto situace s minimálními škodami. Po červnových povodních došlo
k přesycení půdního povrchu vodou a především v Husově parku, na břehu
Říčanského potoka a rybníka Nadýmač hrozilo vyvrácení podmáčených dřevin. Velmi silné bouřky na přelomu července a srpna poškodily především
rychle rostoucí dřeviny s křehkým dřevem. Vítr vyvrátil tři vrby na břehu
Nadýmače a jeho náporu podlehly i některé mladé akáty v ul. Saturnova
a jasany na Novém náměstí. Celkově však vichřice jasně ukázaly význam
a funkčnost instalace statických i dynamických bezpečnostních vazeb a provedených řezů.
Začátkem letošního roku se firma Treemen zaměří na odstranění dřevin
vytipovaných při podzimní kontrole. Jedná se především o dožívající hlohy
v Hájku, výměnu stávajícího stromořadí opakovaně se rozlamujících akátů
v ul. Saturnova, habru zastiňujícího sochu sv. Jana Nepomuckého na nám
4
Bří Jandusů a jasanu na ul. Fr. Diviše před čp. 924/24, kde došlo k vážnému
poškození kořenového systému při výkopu vodovodního řadu. Odstraněny
budou, z důvodu přípravy na opravu stávajícího asfaltového chodníku, pravděpodobně i dva mladé topoly na břehu rybníka Nadýmač.
V průběhu vegetační sezóny pak budou především pokračovat práce
v Husově parku, kde zbývá dokončit ošetření dřevin rostoucích mimo komunikace a pěšiny. Velká pozornost bude také věnována výchovným řezům mladých výsadeb na Novém náměstí a v Pitkovicích, což v budoucnosti ušetří
nemalé prostředky na jejich následné ošetření.
Kateřina Marková
ŠKODLIVÉ LÁTKY V KOSMETICE
Sprchové gely, šampony, deodoranty a jiné – kosmetické výrobky, které
používáme denně, a přesto si neuvědomujeme, jak můžou být škodlivé. Do
některých běžně užívaných přípravků se totiž přidávají látky, jejichž negativní
vliv, ať už na naše zdraví nebo na životní prostředí, je nesporný. Kde v kosmetice lze najít nebezpečné látky jako jsou například ftaláty, parabeny, olovo
a parafíny se dočtete níže.
Ftaláty jsou látky, které se přidávají do plastů. Jsou to změkčovadla, zaručují ohebnost materiálů. Najdeme je často i v PVC. A právě z těchto plastových obalů se ftaláty dostávají do kosmetiky. Při styku výrobku s pokožkou
mohou způsobovat různé alergie.
Trvanlivost kosmetických produktů zajišťují parabeny. Výrazně zpomalují
činnost bakterií, ty by jinak přípravek rozložily. Bakterie jsou totiž všudypřítomné organismy, nacházejí se ve vzduchu i v kosmetice. Parabeny se přidávají do šamponů, sprchových gelů, zubních past, krémů, apod. Jejich
využití je opravdu široké. Opět patří do skupiny agresivních látek, u citlivějších
jedinců vyvolávají alergické reakce. Spekuluje se také o jejich rakovinotvorném charakteru, který však prozatím nebyl prokázán.
Kolagen je složka krémů, která má pokožce navracet pružnost. Řeč je o bílkovině, jež se přirozeně syntetizuje v každém lidském těle. Rozměr molekul
kolagenu je ale tak veliký, že je pokožka nedokáže vstřebat. Naopak – vytvoří
se na ní kolagenová vrstva, která ucpává póry a kůže nedýchá.
Měli jste pocit, že parafín se přidává do svíček a v kosmetice byste ho
nenašli? Omyl! Je to častá přísada typická pro krémy. Účinek je stejný jako
u kolagenu – ucpává póry a tím zamezuje přirozenému pocení, díky němuž
odcházejí z těla škodliviny. Parafín tím pádem přispívá k hromadění těchto
odpadních látek v organismu.
Kupujete-li si kosmetiku, v jejímž návodu se píše, abyste ji používali
v dobře větrané místnosti, je to pravděpodobně kvůli tomu, že obsahuje
toluen. Ten leptá sliznice a nepříjemně zapáchá. Kde ho najdete? Například
v barvách na vlasy.
Nenapadlo by každého, že olovo je také záležitostí dekorativní kosmetiky,
nachází se konkrétně ve rtěnkách. Nebezpečí spočívá nejen ve vstřebávání
rtěnky do velmi jemné kůže rtů, ale také v konzumaci rtěnky společně
s potravinami a nápoji. Přítomné olovo se tím dostává do těla. Ačkoliv se
takto olovo do těla dostává jen v malém množství, je dobré mít na paměti,
že některé ženy rtěnku používají každý den po desítky let. Olovo je silně
toxická látka, která se v těle postupem času hromadí a způsobuje otravu
organismu. Je možná na čase zvolit variantu bez olova.
Nebezpečných látek v kosmetice je ještě mnohem více – například botulotoxin, ropné deriváty, formaldehyd, kadmium, chlor apod. Ne vždy se škodlivé účinky těchto látek projeví hned, ale časem se projeví rozhodně. To platí
zejména pro těhotné a kojící ženy, děti, mladé dívky a alergiky. Je tedy vhodné
kosmetiku srovnávat nejen podle ceny, ale také podle složení, které má
výrobce povinnost ke každému výrobku dokládat. Není nutné kosmetiku
opustit úplně, stačí si vybrat produkty na přírodní bázi a najít mezi nimi ten,
který nám nejvíce vyhovuje.
Tento článek vznikl v rámci projektu Ekoporadny Praha za podpory Hlavního města Prahy. Samozřejmě se do něj nevešly všechny informace o škodlivých látkách v kosmetice, takže pokud máte zájem o další tipy nebo
konkrétní rady, využijte bezplatné poradenství a napište na e-mail
[email protected]
Barbora Martínková, spolupracovnice Ekoporadny Praha.
UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
1/2014
ZPRÁVY Z ODBORŮ A INFORMACE Z RADNICE
ODBOR VÝSTAVBY
NAPSALI NÁM...
UVÁDĚNÍ DODATEČNĚ POVOLENÝCH STAVEB
DO UŽÍVÁNÍ
VYJÁDŘENÍ K PRŮCHODU MEZI UL. V KUŤATECH
A NÁMĚSTÍM SMIŘICKÝCH
Stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), ve znění platném do
31.12. 2012, umožňoval za splnění zákonem stanovených podmínek dodatečně povolit stavbu, která byla prováděna nebo byla provedena bez rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem
anebo v rozporu s ním (tzv. „černá stavba“). Na tom nic nezměnila ani novela
stavebního zákona č. 350/2012 Sb., účinná od 1. 1. 2013, která však upřesnila důvody pro nařízení odstranění stavby, postup stavebního úřadu v řízení
o dodatečném povolení stavby, včetně přikládaných náležitostí. Stavebník
nebo vlastník nepovolené stavby („černé stavby“) nemůže být žádným způsobem zvýhodňován, proto podle provedené úpravy § 129 odstavce 2 stavebního zákona přikládá k žádosti o dodatečné povolení stavby doklady
v rozsahu jako k řádnému povolení (k žádosti o dodatečné povolení stavby
vyžadující ohlášení předkládá podklady jako k ohlášení, k žádosti o dodatečné
povolení stavby vyžadující stavební povolení přikládá doklady jako k žádosti
o stavební povolení, k žádosti o dodatečné povolení stavby vyžadující pouze
územní rozhodnutí předkládá podklady jako k žádosti o územní rozhodnutí).
Stejný přístup se uplatní také v případě povolování užívání dodatečně povolené stavby, přičemž není rozhodné, zda byla dodatečně povolená stavba
rozestavěná nebo již dokončená. Stavebník nebo vlastník dodatečně povolené
stavby musí v případě, že se jedná o stavbu, kterou lze užívat pouze na
základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu, oznámit
stavebnímu úřadu záměr započít s užívání stavby nebo požádat o vydání
kolaudačního souhlasu stejně, jako to musí udělat stavebník s „řádným“
povolením. Stavební zákon po novele již neumožňuje vydat současně s dodatečným povolením dokončené stavby i souhlas s jejím užíváním. O skutečnosti, zda užívání dodatečně povolené stavby bude vyžadovat oznámení
stavebnímu úřadu nebo kolaudační souhlas, bude stavebník v dodatečném
povolení stavby poučen.
Pavla Vinklářová
Před 6 lety jsme si v Uhříněvsi koupili nemovitosti v novém bytovém areálu
Zahrady Uhříněves. O rok později jsme se sem nastěhovali a zjistili, že areál,
který developer inzeroval a prodával jako „uzavřený“, je z jedné strany zcela
otevřený a z obou průchozí. Přes naše soukromé pozemky, kolem našich
zahrádek a teras, proudí denně nemálo lidí, kteří ale do našeho areálu nemíří.
Zkracují si jen přes něj cestu mezi ulicemi V Kuťatech a Přátelství přes ulici
Vlasty Průchové a náměstí Smiřických, ačkoli dostupnost škol, obchodů
a dopravních zastávek je a byla zachována i jinudy ve své původní podobě,
jako byla ve své historické podobě v minulosti.
V našem areálu se děly také nepříjemné věci, která s průchodností areálu
více či méně souvisí - od závažnějších problémů jako vykradení bytů či sklepů
a krádeže vozidel přes hořící popelnice a rušení nočního klidu, až po věci malicherné, ale nepříjemné, jako je třeba pravidelné zneužívání našich popelnic
pro vynášení domovního odpadu některými z obyvatel přilehlých ulic.
Věříme, že většina obyvatel Uhříněvsi je slušných a nic z toho nezavinila,
ale bohužel stačí pár špatných, aby nám to znepříjemňovalo život. A navíc
jsou zde další témata, která zde ani není prostor rozebírat, jako třeba otázka
plateb za osvětlení, zimní úklid či pojištění pro případ úrazu lidí procházejících
přes naše pozemky, které ze svých soukromých prostředků investujeme.
Řešení těchto problémů, ač nás pálily, jsme odložili, protože původní úzké
chodníky v ul. V Kuťatech byly pro procházející, zejména děti, maminky
s kočárky či seniory, nebezpečné. Umožnili jsme jim tedy průchod naším
areálem, aby se úzkým chodníkům mohli vyhnout.
Letos o prázdninách byly v ulici V Kuťatech vystavěny krásné široké chodníky. Ačkoliv to trvalo mnohem déle, než se původně počítalo (6 let místo
1 roku), vytrvali jsme s ohledem na ostatní občany Uhříněvsi. A tak doufáme,
že se teď na to budou dívat podobně a budou vnímat s pochopením naše
rozhodnutí uzavírat naši branku a neumožnit, zejména v nočních hodinách,
průchod naším areálem. Naše rozhodnutí určitě nesměřuje proti slušným
sousedům a obyvatelům Uhříněvsi, ale naopak je naší jedinou ochranou proti
nepravostem a ničení majetku v areálu.
Společenství vlastníků pro domy Zahrady Uhříněves,
Praha 22–Uhříněves, v zastoupení J. Matyášek
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
HLEDÁME POSLEDNÍHO A PRVNÍHO OBČÁNKA
Vážení spoluobčané, pokud jste si letos
nadělili kromě vánočních dárků také
malinký živý dáreček – miminko, pak je
tato výzva určena právě Vám!
Hledáme prvního a posledního občánka
narozeného v naší městské části.
Žádáme rodiče, aby tuto skutečnost
nahlásili na OSVZ paní Mgr. Žaludové (telefon: 271 071 880, e-mail: [email protected]) do konce ledna
2014 tak, aby mohla být miminka se svými
rodiči přijata na ÚMČ Praha 22 starostou
Milanem Collerem.
Zdeňka Žaludová
Foto: Archiv OSVZ
UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Úřad MČ Praha 22. IČ: 00240915. Vychází měsíčně (červenec
a srpen jako dvojčíslo) v nákladu 5 200 kusů. Redakční rada: Milan Coller,
Ing. Olga Jandová, Ing. Roman Petr, Libor Čermák, Bohumila Nováková,
Ing. Michal Klich, Pavel Veverka. Adresa redakce a příjem inzerce:
Úřad městské části Praha 22, informační kancelář, Nové náměstí 1250,
104 00 Uhříněves. Telefon: ústředna 271 071 812.
Tiskne ofsetová tiskárna SWL Uhříněves.
Registrováno Ministerstvem kultury ČR, odbor hromadných sdělovacích
prostředků, reg. číslo MK ČR E 12397. Za obsahovou a věcnou správnost
odpovídá autor. Za obsah inzerátu inzerent.
Příští číslo vyjde 12.–14. 2. 2014
http://www.praha22.cz
e-mail: [email protected]
UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM
tel.: 271 071 827, e-mail: [email protected]
ENDOKRINOLOGIE A DIABETOLOGIE – VOLNÁ
KAPACITA PRO PŘÍJEM NOVÝCH PACIENTŮ
ZMĚNA KNIHOVNICKÉHO POPLATKU
Endokrinologie a diabetologie na Novém náměstí 1440/2a v Uhříněvsi oznamuje, že nadále přijímá nové pacientky a pacienty. Městská část Praha 22
aktivně podporuje navázání smluvních vztahů mezi lékaři a zdravotními pojišťovnami, zatím se však nepodařilo navázat smluvní vztah s Oborovou zdravotní pojišťovnou.
Kontakt na objednání k odbornému lékaři: Tel: 245 006 466
Záznamník: Tel: 245 006 468
Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, že roční členský poplatek v místní knihovně nebyl měněn
od roku 2008 a náklady na knihy narůstají, přistoupili jsme na jeho zvýšení.
Od ledna tedy pro pracující činí 300 Kč/rok a pro důchodce, studenty a děti
nad 15 let 150 Kč/rok. Věřím, že toto nezbytné opatření přijmete s pochopením.
Michal Klich
1/2014
UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
5
UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM
PRAPOR PĚVECKÉHO SPOLKU HLAHOL V ROCE 140.
VÝROČÍ VZNIKU RESTAUROVÁN
NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Telefon: 267 711 862, 271 071 868
e-mail: [email protected]
Provozní doba: pondělí a středa 8.30-18.00
úterý a čtvrtek 8.30-16.30
pátek
8.30-14.00
Zpěvácký spolek „Hlahol“ – co říká Uhříněveská kronika
Krásná literatura pro dospělé
Alpsten Ellen
Sestry rudého slunce
Bagahawe Tilly
Anděl temnoty
Boček Evžen
Aristokratka ve varu
Boček Evžen
Poslední aristokratka
Brown Sandra
Drsný chlap
Bruen Ken
Svatyně
Carter Chris
Popravčí
Cole Martina
Bestie
Cottam Francis
Obyvatel
Davouze Marta
Dům v Bretani
Dean A. M.
Ztracená knihovna
Duncan Lois
Temnou chodbou
Fröhling Ulla
Ukradený život
Christie Agatha
Cyankáli v šampaňském
Kellerman Jonathan
Vina
Keyesová Marian
Tajemný dům
Klíma Josef
Advokát a jeho pán
Lance Jack
Temná hra paměti
M. Anna
V hnízdě kolibříka
MacNeal Susan Elia
Churchillova sekretářka
McDermidová Val
Konec hry
Monyová Simona
Zítra vyjde slunce
Olsen Adler
Složka 64
Peters Elizabeth
Faraonova pomsta
Ptáčková Jindřiška
Pod pokrývkou zla
Roslund a Hellström
Odplata
Rottová Inna
Muž, který četl
Krásná literatura pro děti
Balický René
Děti magie
Brukner Josef
Jak se kocourek vydal do světa
Drijverová Martina
Malé věci, velké věci
Dubucová Delaf
Pupíky léto na zabití
Haas Meike
Prima kluk
Jacques Brian
Sedm strašidelných příběhů
Křesťanová Lucie
Pohádky a vyprávění o pejscích
Kubátová Marie
Velká kniha pohádek
Lamková Hana
Čtyřlístek ve filmu
Laňka David
Dobrodružství Billa Madlafouska
Meddourová Wendy
Wendy Quillová a krokodýlí ocas
C. D. Payne
Brenda Veliká
Petrová Simona
Hastrmani a hastrmánci
Ričlová Irena
Rohaté povídání
Tamm Henrik
Nindža Timmy
Boháčová Martina
Kniha rituálů
Brdička Jan
Jiří Bartoška – Ženy, film cigára…
Hora Petr
Toulky Českou minulostí 13
Kovaříková Blanka
Příběhy domů slavných
Liška Vladimír
Skandály a aféry velkých panovníků
Mihola Rudolf
Všichni dobří herci a zpěváci
O Reilly Bill
Zavraždění JFK
Severa Martin
Rozhovory po konci světa
Joe H. Slate
Vstupte do minulých životů
Toušlové Iveta
Toulavá kamera speciál
Trump Donald
Dotek Midase
Kykalová Kateřina
6
Zpěvácký spolek „Hlahol“ založen byl roku 1870. První (ustavující) valná
hromada konána byla v lednu r. 1871. Spolkové stanovy schváleny byly c. k.
místodržitelstvím 6. listopadu 1870. Zakladatelé spolku byli: truhlář Josef
Sudek, učitel Čeněk Nágl, řídící učitel Josef Bubeníček, úředník cukrovaru
Norbert Rosa, rolník František Koliha. První spolkoví funkcionáři byli: předsedou František Filip, ředitel cukrovaru, jednatelem František Koliha, pokladníkem Norbert Rosa, sbormistrem Čeněk Nágl.
V prvním roce správním měl spolek 32 členy. Spolkový příspěvek činil
tehdy ročně 1 zlatý 20 krejcarů. Nyní činí 2 koruny u člena činného a 4 Kč
u člena přispívajícího, 100 Kč u člena zakládajícího (jednou pro vždy).
Účelem spolku jest pěstovati zpěv a hudbu vůbec, zejména původu slovanského. Spolek cvičí zpěvy a hudební skladby a pořádá veřejné koncerty.
Již v roce 1863 učiněn pokus založit spolek zpěvácký tehdejším učitelem
zdejším Navrátilem, ale spolek se po 4 měsících rozešel. Druhý pokus učiněn
v r. 1866 páterem zdejším Suttnerem, i tentokráte spolek hned v počátcích
zanikl za vtrhnutí pruského vojska do Uhřiněvsi.
V roce 1898 zřízen byl ve spolku též sbor smíšený. V roce1919 ustaven
byl hudební odbor, stanovy byly přepracovány a spolek si dal jméno:
pěvecko-hudební.
Ředitel cukrovaru František Filip byl předsedou spolku od r. 1870 do r. 1919.
Druhým předsedou byl Karel Bubeníček, řídící učitel, od r. 1919 do r. 1922.
V letech 1887–1890, potom v letech 1904–1911 a posléze za světové
války v letech 1914–1918 nebylo zpíváno.
Jako sbormistři spolkoví vystřídalo se od r. 1870 do dne (do r. 1924) celkem osm učitelů zdejší obecné školy, dále jeden státní úředník-pensista
a jeden inženýr.
V roce 1923 jest předsedou spolku Karel Bubeníček, řídící učitel, místopředsedou František Turynek, rolník, sbormistrem Hynek Keppl, vrchní soudní
oficiál v pensi, jednatel a dirigent orchestru spolkového inženýr Antonín Salač.
Příjem v r. 1923 jest: 1 648 Kč 45 h, vydání: 1 581 Kč.
Spolek konal v roce 1923 jednu valnou hromadu, 36 schůzí členských a 6
výborových. V tomto roce pořádal spolek 1 koncert, dvakrát působil při akademiích jiných korporací. Celkem při tom provedeno 16 hudebních skladeb.
V orchestru nastudováno bylo 26 skladeb.
Spolkový archiv má 148 orchestrálních skladeb, 141 pěveckých sborů
a to 126 mužských sborů, 5 ženských a 10 smíšených.
Spolek odebírá časopisy: „Hudební matice“, „Pěvecký věstník“.
Uhříněveská kronika – zápis roku 1948
Prapor – stav před restaurováním
CO O PRAPORU ZJISTILA PANÍ LIBUŠE VOTAVOVÁ?
Prapor, ozdobený 3 stuhami, věnovaly v roce 1873 členky pěveckého
sboru, který účinkoval při všech významných akcích zřejmě až do roku 1936.
Blížila se druhá světová válka, a tak si dvě členky Magda Bubeníčková a její
dcera Jaroslava Bubeníčková, provdaná Nykodémová vzaly prapor k sobě
UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
1/2014
UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM
domů. Jedná se o dům, kde je umístěna pamětní deska pobytu Jindřicha
Bubeníčka. Tyto dvě bývalé členky Hlaholu prapor předaly svým příbuzným
sousedům manželům Ludmile a Ferdinandovi Bubeníčkovým. V domě prapor
přetrval až do roku 2003 na půdě přikrytý „vikslajvantem“. V roce 2003 bylo
otevřeno Uhříněveské muzeum. Tehdy se dcera manželů Bubeníčkových
Alena Votavová rozhodla cennou historickou pamětihodnost věnovat muzeu.
KURÁTOR MUZEA ING. MICHAL KLICH POPISUJE
DALŠÍ OSUD PRAPORU
PRAPOR – byl sejmut ze žerdi, rozpárán a desinfikován. Dracounové
třásně byly čištěny ultrazvukem destilovanou vodou a anioaktivním tenzidem.
Obě strany praporu byly čištěny emulzí destilované vody s okamžitým dosoušením suchým vzduchem, aby nedošlo k zápustnosti barev. Poškozená místa
na suknu byla podložena dobarveným vlněným materiálem a neskeletována
bavlněnou nití šitím Uvolněné výšivky byly zpevněny, prapor vyžehlen
a vyrovnán. Po jeho sešití byla velmi poškozená obvodová stuha nahrazena
obdobným dobovým materiálem.
Připravili Libuše VOTAVOVÁ a Michal KLICH
Téměř 80 let uchovávání praporu v půdních prostorách na něm zanechalo
své stopy. Kromě znečištění si v něm své dírky prokousali i moli. Při příležitosti provizorního otevření sbírek muzea v prosinci 2002 a při definitivním
zpřístupnění v dubnu 2003 byla možnost prapor vidět ve stavu, v jakém byl
muzeu věnován. Poté ležel provizorně „namotaný“ na dřevěné desce v depozitáři muzea dlouhých 10 let. Již v roce 2010 si dalo Občanské sdružení Uhříněves za cíl prapor nechat zrestaurovat. Bylo požádáno o cenové nabídky,
ale ty byly nad finanční možnosti sdružení. V roce 2012 se členka sdružení
a zastupitelka za TOP09 paní Ludmila Kučerová začala o věc více zajímat
a prosadila, aby v rozpočtu na rok 2013 bylo na restaurování vyčleněno
potřebných 100 000 Kč. V roce 2013 bylo vypsáno výběrové řízení, které
s nabídkou cca 60 000 Kč vyhrála paní Zuzana Červenková. V rozpočtu tak
zbylo cca 40 000 Kč. Dalších 25 000 Kč laskavě věnovala paní radní Ing.
Eliška Machačová, CSc. Zbylo tedy 65 000 Kč, za které bude pořízena speciální vitrína, ve které během jara prapor spočine tak, aby nadále nedocházelo
k jeho destrukci.
Stuhy – před restaurováním
CO ŘÍKÁ RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA ZUZANY
ČERVENKOVÉ?
Původní stav:
ŽERĎ – znečištěná s drobným poškozením povrchu. Železná část pro
šroubení špice a šroubení pro spodní část žerdi jsou zkorodované. Spodní
část žerdi chybí.
ŠPICE – znečištěná velkou vrstvou korodujícího znečištění a nepůvodních
vrstev nátěrů.
HŘEBY – znečištěná velkou vrstvou neušlechtilé patiny, 1 ks chybí.
STUHY – zhotovené z hedvábného rypsu a taftu prokládané dracounovou
a bullionovou výšivkou. Silně znečištěny organickými a anorganickými nečistotami. Na mnohých místech poškozena struktura vazby materiálu i taftu.
Degradace taftu je již v pokročilém stavu. Výšivky jsou uvolněné, dracouny
zčernalé.
PRAPOR – zhotovený ze sametového sukna. Po obvodu praporu je našita
na 3 stranách modrá hedvábná taftová stuha a dracounové třásně. Výšivka
je hedvábná i podkládaná dracounová s pecičkami, penízky a bilionem.
Koruna je zhotovena aplikačně. Vlněné sukno je poškozeno od molů, plísně
a částečně znečištěno. Dracounové třásně jsou zčernalé a částečně již zkorodované. Nejvíce je poškozena obvodová stuha, která na mnoha místech
chybí. Výšivky jsou uvolněné.
Stuhy – po restaurování
Foto: Pavel Veverka a archiv muzea
Městská část Praha 22,
komise kultury a zájmových organizací RMČ Praha 22
a Uhříněveské muzeum
Vás všechny srdečně zvou
do spolkové místnosti Uhříněveského muzea
na výstavu
Eva BARTOŇOVÁ
DIVADELNÍ KOSTÝMY A JEJICH NÁVRHY
Slavnostní vernisáž výstavy se koná
v sobotu 15. února 2014 od 15 hodin.
Výstava je přístupna do 9. března
Pondělí – Čtvrtek 8.30 – 12.00 a 13 – 16.30, Pátek 8.00 –14.00
Vstupné dobrovolné.
Postup restaurování:
ŽERĎ – byly retušovány drobné odřeniny, málo korodující místa pro šroubení špice byla ošetřena mechanicky a zalakována konzervačním lakem,
šroubení spodní části žerdi bylo po mechanickém odstranění koroze ošetřeno
tanátem.
ŠPICE – chemicky a mechanicky byly odstraněny nepůvodní vrstvy
a neušlechtilé patiny. Bylo obnoveno původní niklování.
HŘEBY – opraveny letováním a vyleštěny a chybějící kus byl vyroben.
STUHY – vyčištěny tamponováním s okamžitým dosoušením suchým
vzduchem, aby nedošlo k zápustnosti barev. Poškozená místa rypsu i taftu
bylo podložena dobarveným hedvábným materiálem a neskeletována skeletovací nití šitím. Výšivky byly upevněny šitím. Stuhy z důvodu značného
poškození byly pro celkové zpevnění oboustranně zašity do speciální zepelíny. Třásně a dracounové krajky byly čištěny ultrazvukem.
1/2014
UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
7
KULTURA
IVETIN KONCERT…
KONCERTY, AKCE...
JACÍ LETOS BYLI „SENIOŘI“ ???
Vážení čtenáři, nebudu vás seznamovat s obsahem článků v médiích – toho,
koho to zajímá, si je přečetl… Chci vás opět seznámit s fakty o koncertu.
Úžasní, nejlepší, super… a tak podobně jsme slyšeli ode všech přítomných.
Ano, odpoledne 7. prosince od 14 do 18 hodin se tentokrát opravdu zase
povedlo!!!
Moderátor pan ZDENĚK VRBA již tradičně přivítal v sobotu odpoledne plný
sál v Divadle Bolka Polívky U22, tentokrát bez pana starosty, který se dostavil
s mírným zpožděním díky sněhové nepříjemnosti na silnicích. Úvodem
zazněly staré známé „fláky“ od skupiny RANGERS, které mluveným slovem
provázel zakládající člen, banjista a kytarista MIROSLAV ŘIHOŠEK.
Novinkou letos byla přítomnost studentů Střední školy gastronomie
a hotelnictví z Prahy Klánovic, kteří profesionálně obsluhovali hosty v sále –
na krásná mladá děvčata a krásné mladé mládence bylo skutečně radost
pohledět, odborně je vedla paní Irena Antonínová s manželem a pan PaedDr.
Václav Šmíd (který byl odborným poradcem panu režisérovi Menzelovi při
natáčení filmu Obsluhoval jsem anglického krále. Závěrečnou píseň „promovaní inženýři“…, kterou spolu s Plavci zpívali mnozí v sále, vystřídal Viktor
Sodoma a nejen s papouškem KAKADŮ…
Pak už přítomné seniory, ale nejen je, přivítal osobně pan starosta Milan
Coller a slíbil mnoho premiér. Poděkoval všem, kteří v minulosti pomáhali
připravovat toto odpolední setkání seniorů, především členkám Červeného
kříže a Baráčníků, které si právem mohou odpoledne užít bez práce, neboť
tu za ně odvedou studentky a studenti SŠGH. Všem popřál příjemné chvíle
a hodně chuti k vínu a dalšímu občerstvení, které přichystal, opět tradičně,
pan Sváťa Linhart ve svojí cukrárně VĚRKA. Červené víno – MERLOT a bílé
TRAMÍN ČERVENÝ zajistila vinotéka PAVLOVÍN v Pitkovicích.
Zdeňkem Vrbou v plánovaném programu avizovaným překvapením byl
„sám pan Karel Gott“, ale nebyl to sám mistr osobně – ale téměř jeho božským hlasem zazněla píseň v podání Michala Charváta, zpěváka ze skupiny
FINE GOSPEL TIME, která nastoupila vzápětí – s paní ZUZANOU STIRSKOU…,
všem přítomným se rázem zatajil dech…. Tak to tu ještě nebylo, nádhera.
Vánoční blok jejich vystoupení se opravdu povedl!
A pak už byl čas na malou přestávku, při níž jsme právě „odposlouchali“
upřímná slova chvály všech přítomných.
A po ní si jeviště na dlouhou dobu „zabral“ skvělý imitátor a herec VLADIMÍR HRON. A byl úžasný, komunikoval s „holkama“ a „klukama“ v hledišti,
předváděl podle abecedy hvězdy nejen popu a často s ním zpívali všichni…
Sklízel obrovský potlesk celého sálu.
Následoval kouzelný Ital DAVID MATTIOLI, kterého na jevišti vystřídal pan
starosta proto, aby uvedl dalšího hosta, svého přítele, jemuž se stala Uhříněves „srdeční záležitostí“ a proto nemůže chybět ani na odpoledni pro seniory – stále dobře vypadající švihák JOSEF LAUFER, zazpíval své dobré kusy
a předvedl, že stále umí rozpohybovat své fanoušky. Pepíček Laufer je můj
dlouholetý oblíbenec, proto jsem děvčátkům a chlapcům, kteří obsluhovali,
v přísálí nadšeně o něm vyprávěla a těšila se na něj! Oni na mne koukali
a vůbec jim jméno slavného zpěváka nic neříkalo! Snažila jsem se jim ho přiblížit filmem „Starci na chmelu“, který by znát jako 17ti letí měli, vždyť je
o lásce, milencích v texaskách, atd…, tak film znali, ale Pepu né! Pozorně si
ho prohlíželi a vnímali jeho skvělý um, a pak mi přišli s nadšením říci, že kdybych řekla rovnou „Kameňák“, tak že věděli, o koho jde! No tak to vidíte –
Kameňák zas neznám já – jak je to umění relativní, stejně jako celý život…
V průběhu celého odpoledne bylo veselo a všichni přítomní se velmi dobře
bavili, možná jsem zaslechla, že chybí dechovka! Ano, budeme si to pamatovat na příště.
Na závěr příjemného odpoledne, uvedl Zdeněk Vrba skvost, na který se
všichni přítomní velmi těšili – paní IVETU SIMONOVOU, která dala pokyn zvukaři a už jela…, její staré známé písničky si opět v sále leckdo zpíval s ní,
měla obrovský úspěch…
Závěrem pan starosta všem slíbil, že dříve než za rok se těší na shledanou!!!
Z úspěšného tradičního setkání seniorů vám přinášíme fotografie. A na
závěr dodávám, pokud máte nějaké další nápady, koho byste chtěli vidět
a slyšet příště, napište nám.
DĚKUJEME VŠEM ORGANIZÁTORŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI K DOBRÉ POHODĚ
TOHOTO ODPOLEDNE.
Olga Jandová
Fotografie následují na straně 9
Paní Iveta Bartošová požádala pana starostu o zaštítění svého Adventního
koncertu, který by byl posledním v roce 2013 ze šňůry jejích koncertů již
v srpnu. Tehdy sdělila, že by si přála, aby mohla zazpívat „svým sousedům“
v Uhříněvsi v kostele Všech svatých. S garancí za koncert Ivety Bartošové souhlasila Rada na svém 72. zasedání dne 27. 11. 2013. Termín 22. prosince
2013 od 18 hodin byl stanoven po osobní domluvě paní Bartošové a pana
Rychtáře s panem farářem. Iveta předložila repertoár, který muselo schválit
Arcibiskupství pražské. Osobně jsem oslovila organizační vedoucí DPS Jiskřička a pani ředitelku ZUŠ LYRA, že se na ně Iveta obrátí, neboť chtěla doprovázet dětským sborem. Ačkoli to věděli hodně dopředu, termín z důvodů
vánočních prázdnin nevyhovoval, takže naše – uhříněveské – děti v uhříněveském kostele na Adventním koncertu nezpívaly. Nezpívaly také s Ivetou ve štědrovečerním pořadu na TV Barrandov, neboť Iveta, po odmítnutí DPS Jiskřička
i ZUŠ LYRA si musela sama zajistit doprovodný sbor a proto oslovila DPS Vrabčáci při ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou pod vedením Mgr. Pavla Žura. Dvacet jedna dětí ve věku 6 – 12 let ji doprovázelo i na Adventním koncertě
v Uhříněvsi. Náš úřad požádal o spolupráci paní ředitelku MŠ Za Nadýmačem
Alenu Vojtěchovskou, o poskytnutí prostor v neděli 22. 12. od 14 hodin pro
nazkoušení a sezpívání sboru a doprovodu Ivety. Velmi děkujeme paní ředitelce
za prostory v MŠ, paní Ivě Jakubcové, paní Míle Zálabské a paní Monice Kůrkové, které po celé odpoledne a pak ještě po koncertě zajistily dětem servis,
aby se v klidu převlékly, sezobly něco na zub a uhasily při zpěvu žízeň! Musím
napsat, že pan řidič autobusu, který je z Jablonce n/Nisou dovezl, byl z krásných prostor naší MŠ Za Nadýmačem nadšen, spolupracuje s mnohými mateřskými školami v ČR a z té naší „dýchá jenom samá pozitivní energie“,
konstatoval s radostí. Také Iveta vzpomínala, že před deseti lety tuto školku
navštěvovala s Artíkem. Paní Jakubcová dále organizačně zajistila a dovedla
děti do Pivovarské na večeři a pak před kostel. DÍKY, děvčata za pomoc!!!
Již po 17 hodině se kostel Všech svatých začal zaplňovat, aby krátce před
18 hod byl zcela k prasknutí, do kasy se vybíralo dobrovolné vstupné, které
bylo věnováno farnosti. Já jsem měla to štěstí, že mne Michal Klich, který
zajišťoval záležitosti ve spolupráci s kostelem, pustil na kúr, z něhož pohled
dolů byl potěšujícím, neboť jsem věděla, že se Ivetě koncert vyvede – její
„sousedi“ na ni přišli. A nejen oni, jistě mnoho dalších příznivců si přišlo
poslechnout Ivetiny písničky. Koncert zahájil DPS Vrabčáci a po cca 20 minutách už přišla před své posluchače v nabitém kostele sama Iveta v krásných
bílých šatech s kožešinou…, moc jí to slušelo! Zazpívala kromě svých oblíbených, především vánoční písně, ale i s Vrabčáky AVE MARIA a TICHOU
NOC. Sbormistr Vrabčat vyzval i přítomné ke zpěvu a na obrázcích vidíte, že
zpívali všichni… nakonec Iveta zazpívala nejoblíbenější píseň z Popelky. Bylo
milé, že se objevil i Artur, který přišel mamku podpořit. Domnívám se, že se
původní myšlenka Ivety naplnila a koncert na poslední adventní neděli se
v uhříněveském kostele povedl. Celý večer se nesl v pokojném vánočním
duchu a Ivetě to opravdu velmi slušelo – no posuďte sami…
Za uhříněveské spoluobčany, kteří Tě mají rádi, Ti, milá Iveto, DĚKUJI…
Olga Jandová
Další fotografie na straně 10
Foto na straně 8, 9 a 10: Pavel Veverka
8
UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
1/2014
SETKÁNÍ SENIORŮ – DIVADLO BOLKA POLÍVKY U22
Bylo plno a veselo
Rangers s Ivou Hajnovou
David Mattioli
1/2014
Fine Gospel Time, Milan Coller a Zdeněk Vrba
Josef Laufer a Milan Coller
Vladimír Hron
...a bezvadně se starala Střední škola
gastronomie a hotelnictví z Prahy Klánovic.
UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
9
IVETA BARTOŠOVÁ A VRABČÁCI – KOSTEL VŠECH SVATÝCH
10
UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
1/2014
ŠKOLY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA U OBORY
e-mail: [email protected]
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V DIVADLE U 22
V úvodu vánočního zpívání nás uvítala hrou na klavír Magda Burianová
z 5. B. Poté žáčci 1. A pod vedením paní učitelky Hofmanové zatancovali na
písničku Michala Tučného. 1. B si nacvičila za doprovodu kytary paní učitelky
Musilové písničku Bim bam a Kristýna Pazdírková z 5. B vystoupila se svým
strhujícím tancem.
Poté žáci druhých tříd pod vedením paní učitelky Pelíškové a Divišové
vystoupili s pásmem básniček, vánočních písniček a tanečků a žáci 4. B
navodili atmosféru na zimní olympiádu sportovním zpravodajstvím.
5. A zazpívala písničku Jarka Nohavici Vlaštovko leť a následoval úžasný
balet Rozárky Haškovcové z 5. B.
Po přestávce zazpívaly dívky devátých tříd píseň Johna Lennona. Paní učitelky Valečková a Myslivečková se svými třetími třídami nacvičily hit Karla
Gotta a Darinky Rolincové Když stromeček zazáří. Žáci osmých tříd si vybrali
píseň Siluety pro její kouzlo, které jim připomíná Vánoce. Možná, že někteří
viděli i jejich třídní Evu Vaňkátovou, která s nimi tuto píseň zazpívala.
Za doprovodu kytary pana učitele Jansy se představily 7. třídy s písničkou
Suchého a Šlitra Purpura a s anglickou koledou We wish you a Marry christmas a 9. B s písní Půlnoční. Na kytaru hrála i paní učitelka Wetterová a 5. B
zazpívala Grónskou zem. Dále šesté třídy, které stejně jako prvňáčky připravila na vystoupení paní učitelka Musilová.
Velmi nápadité divadelní vystoupení předvedli žáci 4. A, kteří pod vedením
paní učitelky Nekvapilové zpracovávali Staré pověsti české. Za vydatné
pomoci rodičů, kteří vyvinuli velkou manuální zručnost a dovednost, v potu
tváře všech účinkujících žáků vznikly zajímavé výstupy, z nichž Dívčí válku
jsme měli možnost shlédnout na prknech divadla U22.
Další vystoupení bylo zrozeno v hlavách samotných aktérů. Již od října se
scházeli ve své třídě s paní učitelkou Wetterovou, kde vznikala ukázka ze
života Kleopatry VII., poslední egyptské panovnice v podání Rozárky Haškovcové, Kristýnky Pazdírkové, Dorotky Haškovcové a Matyáše Zímy. Poděkování patří také paní Haškovcové, která ušila skvělé kostýmy.
Závěr již čtvrtého vánočního zpívání v divadle patřil žákům 8. tříd s písní
Cesta z filmu Křídla vánoc.
Těšíme se na vás příští rok.
A. Klemencová
VÝLET NA VÁNOČNÍ TRHY V DRÁŽĎANECH
V letošním roce jsme se, pro mnoho z nás k malé radosti, začali učit druhý
jazyk. Třetina třídy si vybrala němčinu, a aby nám paní učitelka výuku co nejvíc zpříjemnila, vydali jsme se před vánoci na výlet do Drážďan na známé
vánoční trhy.
Sraz jsme měli před školou a moc jsme se do Německa těšili. Když jsme
odjížděli mini busem, všichni byli ještě rozespalí. Teda až na pár jedinců, kteří
tam začali řádit už od začátku. Nepříjemná kolona v pondělí ráno nás v Praze
zaskočila, nicméně pak už cesta proběhla bez problémů a do Drážďan jsme
během 3 hodin dorazili a dívali se z oken na Drážďanské památky. Na náměstí
jsme vystoupili a dávali jsme si pozor, abychom si v minibusu nic nezapomněli. Kupodivu tam nebyla tak velká zima, jak jsem myslela. Bylo moc hezké
slunečné počasí, takže jsme si to perfektně užili. Na Drážďanech se mi líbilo,
že to není vůbec špinavé místo, naopak tam nebyly žádné odpadky na zemi.
Paní učitelka nám rozdala pracovní listy. Byly na nich otázky, na které jsme
1/2014
UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
11
ŠKOLY
si mohli zjistit odpověď na trhu. Většinou se nás ptaly na názvy nebo na sortiment ve stáncích, případně na vánoční atrakce. Stánky na náměstí tvořily
jedno velké bludiště, v kterém se dalo lehko ztratit. Místo srazu byla drážďanská pyramida. Paní učitelka nám řekla, v kolik hodin se sejdeme, a všichni
jsme se rozutekli po stáncích a koukali po všelijakých dobrotách, vyřezaných
postavičkách, hrníčkách a klobásách nebo vuřtech. Ale abychom si mohli
koupit nějakou věc, museli jsme mluvit německy, a proto jsme někdy měli
potíže s tím, jak se dorozumět, a bohužel jsem někdy musela použít i angličtinu. No, spíš jsem ji používala dost často. Ale určitě jsem nebyla jediná.
Prodávali tam i drážďanskou štolu. To bylo něco jako vánočka se spoustou
hrozinek. Mělo to jiný tvar, ale bylo to z podobného, i když hutnějšího těsta.
Recept na štolu byl tajný, a proto vždy napsali do receptu pouze základní
ingredience a zbytek si nechali pro sebe. Spousta pekáren se štolou má většinou svůj vlastní vymyšlený recept, protože nezná recept na tu pravou.
V rámci testu jsme ale zjistili, že pravá štola se pozná podle zlaté medaile na
obalu. Na každém stánku byla jiná originální vánoční výzdoba. Většinou stánek zdobilo jehličí a ozdobičky, někde byla výzdoba laděná podle toho, co
se v krámku prodávalo. Já jsem si tam koupila mandličky v cukru a také
jahody v čokoládě. Každý z nás si ale také chtěl vzít nějakou památku z drážďanského trhu. Takže jsem si koupila svíčku, purpuru a hašlerky.
Lucie Červenková 7. B
ADAPTAČNÍ VÝJEZD 6. TŘÍD
Na sklonku listopadu, přesněji od 21. do 23. 11. se naši „šesťáci“ a jejich
třídní učitelé zúčastnili adaptačního kurzu v rámci Minimálního preventivního
programu, který pro naši školu zajišťuje občanské sdružení ProPrev. Cílem
společného výjezdu 6. A a 6. B bylo sblížení našich žáků s nově příchozími
žáky z okolních obcí a také posílení vztahů mezi žáky a pedagogy – zkrátka
taková koheze třídního kolektivu, jež se vžila jako pracovní název pro náš
výjezd. Během sychravých dnů se naším útočištěm stala obec Zlenice, kterou protéká řeka Sázava. Hned po příjezdu nás čekal nabitý program, na
jehož přípravě a realizaci měla největší podíl lektorka Eva Vaňkátová,
a popravdě řečeno, myslím, že my učitelé jsme si ho užívali stejně jako žáci.
Ve čtvrtek se zejména ti, co se pořádně neznali, tak trochu oťukávali při prvních společných aktivitách, jako byla např. tvorba časopisu. Kdežto v pátek
už nastala ta pravá spolupráce při venkovních hrách, kdy smíšené týmy
musely překonat rozbouřenou řeku na vorech nebo lávový proud sopky. Vše
vyvrcholilo večer v duchu antiky a příběhu Heleny a Parida. Nutno říct, že
v tu chvíli nás naši „šesťáci“ naprosto dostali svým nadšením a zápalem
pro věc. Nechybí jim odvaha, vtip ani týmový duch. Nemusím snad říkat,
že v sobotu se nikomu nechtělo domů. Možná i kvůli tomu, že jako tenká
nit se kohezí vlekla i tzv. hra na vrahy, jejíž pravidla jsou na delší vysvětlování, ale nebojte, byla to jenom hra a všichni jsme se z koheze vrátili živí
a zdraví. Chtěla bych moc poděkovat organizačnímu týmu ProPrev za skvělé
3 dny a hlavně všem dětem, protože to ony udělaly kohezi takovou, jaká
byla.
Kateřina Šťovíčková, třídní učitelka 6. B
12
FLORBALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ
V měsíci říjnu a listopadu proběhla okresní kola ve florbale mladších a starších žáků a žákyň. Naše škola se samozřejmě nemohla nezúčastnit. Očekávání a chuť porovnat se s ostatními byla veliká.
Maraton turnajů odstartovali mladší a starší žáci zápasy ve skupinách,
z nichž pouze vítěz postoupil do finálové skupiny. Našim mladším (Matěj
Bobek, Vojta Semecký, Jirka Špaček, Šimon Hejcman, Matyáš Šmejkal,
Ondra Lutovský a Martin Fabián, Šimon Dratva, Adam Chudomel, Kuba Král
a Patrik Holý) a starším klukům (Vláďa Semerád, Martin Čermák, Jirka Rusz,
Kuba Černý, Filip Jakubec, Kuba Bikár, Matěj Blaha, Tomáš Pokorný, Lukáš
Dratva a Filip Rajdl) se dařilo a po vítězství se mohli těšit na zápasy proti nejlepším týmům z ostatních skupin. Po odehrání finálové skupiny se nakonec
obě družstva radovala z konečného třetího místa, což v konkurenci šestnácti
škol beru jako úspěch.
Na své spolužáky se pokusily
navázat týmy mladších (Karolína
Karešová, Hanka Bednářová,
Jana Kabeláčová, Katka Kovaříková, Nicole Krňanská, Varvara
Yakushkina, Štepánka Plevová,
Míša Šachová, Tereza Macounová, Monika Martínková
a Katka Černá ) a starších žákyň
(Martina Horejšová, Gábina Divišová, Míša Hofmanová, Bára Novotná, Eliška
Vyskočilová, Anežka Slámová, Míša Jačeková, Valentina Zemanová, Nikol
Močigembová a Aneta Ernestová). A povedlo se. Mladší holky vyhrály souboj
o 3. místo a vyrovnaly se tak klukům. Ty starší sice prohrály, bylo to však až
ve finále proti silnému Edenu, takže nakonec obsadily výborné 2. místo! To
vše v konkurenci osmi škol. U mladších žákyň musím vyzdvihnout výkony
Katky Kovaříkové, která táhla tým v každém zápase. Mezi staršími to byla
zase brankářka Gábina Divišová, na které si vylámaly zuby všechny týmy,
na zlato to ale bohužel nestačilo…
Děkuji všem za velmi dobrou reprezentaci školy.
Martin Draganovský, učitel TV
Foto: Archiv školy
UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
1/2014
ŠKOLY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘÍ JANDUSŮ
e-mail: [email protected]
ZVONEČEK
Již po osmé se konala pod záštitou naší školy výtvarná soutěž „Uhříněveský zvoneček“. Zúčastnilo se 27 jednotlivců a 8 kolektivů. Všechny zvonečky
byly úžasně zpracované různými technikami. Bylo těžké vybrat nejhezčí, nejnápadnější. Jeden exponát je opravdu zvláštní. Uhříněveský zvoneček – tedy
zvonek s obrázky Uhříněvsi a srdce zvonku – znak našeho města. Jak
báječný a vtipný dárek k oslavě 100. výročí Uhříněvsi. Autorkou výtvarného
dílka je žákyně 9. třídy Míša Andresová. Jsme rádi, že i touto soutěží jsme
přispěli k oslavě uhříněveského výročí.
Blahopřejeme nejen Míše, ale i ostatním oceněným výtvarníkům.
Ocenění:
Markéta Voříšková, Anežka Hluchá, Dan Hašek, Míša Andresová, Natálka
Klemencová, Terezka Zdobinská, Katka Voříšková, pí Radka Vokrouhlíková,
pí Věra Hluchá, pí Kateřina Klimešová, pí Lucka Hofmanová, pí Lenka Štefková
Setkání druhé
Žáci devátých ročníků si pro děti z prvního stupně připravili krásného Mikuláše. Svým vlídným přístupem nikoho moc nevystrašili, ale zároveň některé
žáky vedli k zamyšlení se nad svým chováním. Zlobivějším dali šanci nápravy
– třída je mohla společně vykoupit ze spárů čertů zazpíváním koledy.
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁVÁNÍ
Setkání první
Vánoční melodie, vůně cukroví,
horký čaj i punč, dětský zpěv, přátelské rozhovory, setkání po letech.
29. listopadu jsme s našimi přáteli
již podesáté rozsvítili betlém. Děkujeme všem, kteří pomohli vykouzlit
krásnou předvánoční atmosféru.
Největší poděkování patří p. Petru
Tamelemu. Společně s ním se zrodil i nápad na příští čas předvánoční:
„Maminky, babičky, tetičky, zdatné cukrářky, příští rok uspořádáme soutěž
o nejlepší cukroví. Takže sbírejte recepty, trénujte, už se nám sliny sbíhají.“
1/2014
UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
13
ŠKOLY
NÁVŠTĚVA SVÍČKÁRNY V ŠESTAJOVICÍCH
Nevíte jak smysluplně využít nejen vánoční čas? Zajeďte i se svými dětmi
do Šestajovic a můžete si společně vyrobit krásně barevné svíčky, prohlédnout zvířátka místní farmičky a v brzké době i upéct perníčky v perníkové
chaloupce, případně něco ušít, vyrobit v rukodělné dílně.
Za 1. a 2. třídy Jiří Měchura, ředitel školy
Foto: Archiv školy
MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNEČNÍ
e-mail: msslunecni.cz
V NAŠÍ ŠKOLCE NENÍ NUDA
Poslední týdny letošního roku byly plné zajímavých akcí.
Během posledního listopadového týdne pořádala naše MŠ setkání rodičů
a dětí – příhodně nazvané „Táto, mámo, pojď, budeme si hrát.“
Celé odpoledne měli rodiče možnost přicházet do MŠ a společně si se
svými dětmi hrát, povídat, tvořit a seznámit se se zajímavými pomůckami
a hračkami.
Děkujeme všem rodičům za milé a přátelské odpoledne a již se opět těšíme
na další společné setkání.
Další akce na sebe nenechaly dlouho čekat, v prvním prosincovém týdnu
jsme si užili mikulášský čas, rodiče dětem připravili krásné kostýmy čertů,
Mikulášů a andělů, a už mohlo začít naše dopoledne „S čerty nejsou žerty.“
Děti byly nadšené a užívaly si vše plnými doušky, a hned následující den jsme
navštívili dopolední představení „Když je v pekle neděle“ – v uhříněveském
divadle U22, dětem se veselé představení líbilo, a na závěr je ještě Mikuláš,
anděl a čert obdarovali adventním kalendářem a pytlíkem plným dobrot.
Setkání třetí
Vánoční dílna, skvělé nápady, lidová tvořivost, šikovné ruce, vůně jehličí,
perníčků, vánoček, chodby plné smíchu, radosti, spokojené děti i dospělí.
Jsme rádi, že jste k nám zavítali.
Setkání čtvrté
Děti ze školní družiny přišly potěšit naše seniory, pod vedením p. vychovatelky Daniely Pavlové nastudovaly Šípkovou Růženku.
Setkání páté
20. prosince a společné zpívání koled dětí a učitelů v kostele Všech svatých v Uhříněvsi. Za propůjčení kostela a vstřícnost moc děkujeme panu faráři
Jaroslawu Batógovi.
Setkání další
Bylo jich mnoho a to je dobře, Vánoce jsou svátky klidu pohody a věřím,
že i my jsme k vánoční pohodě přispěli.
Jitka Rothová, zástupkyně ředitele školy
Foto: Pavel Veverka
14
UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
1/2014
ŠKOLY
A závěrem tohoto roku jsme pro rodiče připravili vánoční setkání s ukázkou
vánočního pásma dětí, setkání v jídelně u společného vánočního stromku,
s nadílkou a posezením nad cukrovím, čajem a jinými lahůdkami, a společně
jsme tuto akci „Vánoce, vánoce přicházejí“ zakončili zpíváním koled u velkého
vánočního stromu na naší školní zahradě.
„Velmi mě potěšilo, s jak velkým zájmem ze strany mateřských škol se
projekt setkal. Je vidět, že jim není lhostejné, v jakém prostředí se děti pohybují a že jsou pro ně ochotni udělat maximum,“ uvádí Michaela Maurerová.
Seznam 10 vítězných školek podle počtu získaných hlasů:
MŠ Uhlířské Janovice (408 hlasů)
MŠ Louny, V Domcích (388 hlasů)
Šromotova Pastelka, Hranice (351 hlasů)
MŠ Podbořany (344 hlasů)
MŠ Strejcova, Zábřeh (270 hlasů)
ZŠ a MŠ Rájec (268 hlasů)
MŠ Sluneční, Praha Uhříněves (267 hlasů)
MŠ Kytička, Milevsko (266 hlasů)
ZŠ a MŠ, Hora Svaté Kateřiny (263 hlasů)
MŠ Barevná školka, Žacléř (253 hlasů)
„Jsme moc rádi, že jsme měli možnost zapojit se do tohoto projektu. Naší
snahou je vytvářet pro děti příjemné prostředí, aby se u nás cítily co nejlépe,
a proto vítáme každou pomoc,“ říká Renáta Pecáková, ředitelka Mateřské
školy Sluneční. „Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří pro nás
hlasovali. Velký dík patří také společnosti Philips za krásné dárky pro děti,
věřím, že z nich budou nadšené.“
Krásný předvánoční čas... tak šťastné a veselé Vánoce a hodně zdravý
a optimismu přejí všem čtenářům děti a kolektiv MŠ Sluneční.
Foto: Archiv školy
PROJEKT „AVENT PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY“ ZNÁ SVÉ
VÍTĚZE
Patronka projektu Michaela Maurerová předala ceny MŠ Sluneční z PrahyUhříněvsi
Praha – Mateřská škola Sluneční z Prahy - Uhříněvsi se stala jednou
z deseti vítězných školek, které získaly nejvíce hlasů v rámci projektu „AVENT
pro mateřské školy“. Jeho cílem bylo pomoci školkám a zároveň rozvoji dětí
díky zajištění vybavení školek vzdělávacími pomůckami, dekoracemi a předměty denního použití. V České republice tato kampaň probíhala v období od
24. října 2013 do 24. listopadu 2013 a celkem se do ní zapojilo 303 mateřských škol napříč celou republikou. Slavnostního předávání cen v MŠ Sluneční
se zúčastnila i patronka projektu, herečka a maminka Michaela Maurerová.
Důležitou součástí akce „AVENT pro mateřské školy“, bez které by nebylo
vítězů ani poražených, byly kromě přihlášených mateřských škol také
fanoušci projektu. Rodiče, babičky, dědečkové, přátelé jednotlivých školek,
zkrátka všichni ti, kteří pro školky hlasovali a kteří rozdělili mezi jednotlivé
přihlášené mateřské školy celkem 3 894 hlasů.
1/2014
Cílem projektu „AVENT pro mateřské školy“ bylo podpořit mateřské školy
zajištěním vzdělávacích pomůcek, dekorací a předmětů, které děti denně
používají. Prvních 100 školek, které se zapojily do projektu svou registrací
na webových stránkách www.aventproskolky.cz, získalo sadu talířů, misek
a příborů AVENT. Následně mohli rodiče, prarodiče a fanoušci projektu hlasovat a podpořit tak svou oblíbenou školku. Pro 10 školek s nejvíce hlasy
připravila společnost Philips řadu dalších zajímavých cen. Ať už se jednalo
o další výrobky Philips AVENT, vzdělávací sešity, které pomáhají dětem v přípravě do školy, nebo sadu nástěnných samolepek k vyzdobení interiérů.
Projekt „AVENT pro mateřské školy“ probíhal ve stejném období také na
Slovensku a v Maďarsku, kde se ho zúčastnilo celkem 199, resp. 305 mateřských školek.
Pro více informací kontaktujte:
Pavla Pokorná
Consultant
FleishmanHillard
Tel.: 777 228 276
e-mail: [email protected]
O společnosti Royal Philips
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) je společnost zaměřující se na zlepšování kvality života pomocí včasných inovací v oblastech zdravotní péče,
životního stylu a osvětlovací techniky. S centrálou v Holandsku, zaměstnává
Philips přibližně 118 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. S obratem 24,8 miliard EUR v roce 2012 je Philips vedoucí firmou v oblastech léčby
srdečních onemocnění, akutní a domácí péče, energeticky úsporného osvětlení, domácích spotřebičů a výrobků souvisejících s péčí o tělo a ústní hygienu. Novinky týkající se společnosti Philips najdete na internetové stránce
www.philips.com/newscenter.
Tisková zpráva Philips Avent
UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
15
ŠKOLY
Foto k tiskové zprávě: Pavel Veverka
MATEŘSKÁ ŠKOLA ZA NADÝMAČEM
e-mail: [email protected]
KDYŽ PŘIŠEL ČAS VÁNOČNÍ…
Děti ze 3. třídy Motýlci a 4. třídy Berušky si vánoční atmosféru užily
v Divadle kouzel Pavla Kožíška.
Přišel čas vánoční a my jsme si povídali o všech těch zvycích, které jsou
s vánocemi spojené. Proč Josef s Marií šel do Betléma, proč se tam vlastně
objevila kometa… Kristýnka nevěděla, co znamená sčítání lidu. Matyáše zase
zajímali mudrci. A tak jsme se na jeden betlém jeli podívat do Muzea betlémů
na Karlštějně.
Stoupali jsme vzhůru uličkou směrem k hradu, neustále vyhlížejíc ten
věhlasný Karlštejn. Avšak skála, na které stojí, byla zahalena mlhou. Ale byli
jsme tu hlavně kvůli betlému, a navíc ještě pohybujícímu se. A ten je skutečně
v karlštejnském podhradí raritou. Vyslechli jsme krásný příběh o Ježíškovi,
a tak nám všem už bylo jasné, co se v Betlémě vlastně přihodilo. Obdivovat
jsme mohli ale i další menší betlémy – krásně malované, zajímavě zdobené
i perníkové. Po návštěvě muzea na nás čekalo milé překvapení. Počasí se
umoudřilo a sluneční paprsky odhalily majestátně stojící hrad Karlštejn
v rozestupující se mlze. Odnášeli jsme si spoustu zážitků. A že jsme o nich
třeba nemluvili nahlas? Nevadí. Máme je schované ve svých srdcích.
Všichni z 5. tř. Veverek a uč. Jiřina Rathouská, Zuzana Ištvánková
Zdobení vánočního stromku a andělský tanec – čerti a andílci z 9. třídy
Králíčci v Královicích.
16
UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
1/2014
ŠKOLY
Králíčci nezapomněli před vánocemi ani na zvířátka a vydali
se s nadílkou ovoce do přírody.
Domů si děti odnášely krásné vánoční stromečky, některé se dokonce
proměnily v princeznu se zlatou hvězdou na čele…
Vánoční výtvarné tvoření rodičů a dětí ze 4. třídy Berušky se opravdu vydařilo – do dekorativního zdobení se zapojili i sourozenci dětí a prarodiče.
I když je nyní už polovina ledna, na přání pro ty nejmenší není nikdy pozdě:
popřejme všem těm malým čertíkům, andílkům, princeznám a princům do
nového roku mnoho lásky, zdraví, štěstí a porozumění, ale i hodně veselých
chvilek se svými kamarády i doma s rodiči, také mnoho času nás dospělých,
který nám na ty nejmenší tak často schází…
Zpracovala Bohumila Nováková, zástupkyně ředitelky MŠ
Foto: Jiřina Rathouská, Jitka Müllerová, Bohumila Nováková
MONTESSORI ŠKOLA HŘÍBEČEK
www.houboviste.cz
MIKULÁŠSKÉ TVOŘENÍ
Pitkovice (5.12.) Tak jako za všemi hodnými dětmi, tak samozřejmě i za
dětmi z naší školky přišel ve čtvrtek večer svatý Mikuláš v doprovodu anděla.
Nechyběli ani dva špinaví čerti, ale ty držel Mikuláš pěkně zkrátka. Byli zalezlí
v koutě pod stolem a i když se pořád snažili vystrkovat rohy, naše děti jim
nevoněly, a to proto, že naše děti jsou
mimořádně hodné, poslouchají rodiče i učitele, dobře a poctivě celý rok ve školce pracují, tvoří, zpívají, učí se novým věcem,
hrají si a vzájemně si pomáhají.
Děti byly podle svých zásluh odměněny
malým balíčkem. Uhlí, které měl Mikuláš
také v košíku s dárky připravené, si odnesli
čerti zpátky do pekla. Tak si nesli alespoň
něco, když už u nás nedostali žádného
pořádného zlobivce! Kromě tradiční nadílky
si u nás ale mohly děti společně se svými
rodiči užít zdobení vánočních perníčků
nebo nazdobit jedlovou větvičku sušenými
jablky, pomeranči, ořechy a jmelím. Na papírový tácek vytvářely zimní obrázek
použitím zmizíku na inkoustový podklad a ti nejšikovnější vyrobily z červeného
1/2014
UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
17
Z ČINNOSTI SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
papíru malé mikulášské sáně. Takže když se Mikuláš s námi všemi rozloučil
a společně se svými průvodci odešel zase o dům dál, některé děti se se
svými rodiči vrátily ke stolečkům a pokračovaly ve svém drobném tvoření.
Nicole Horová
O.K.O. – ODBORNÉ KLAVÍRNÍ ODDĚLENÍ
e-mail: [email protected]
ODBORNÉ KLAVÍRNÍ ODDĚLENÍ – MARTA MAREČKOVÁ
Vánoce jsou svátky radosti, lásky a pokoje, na které všichni rozechvěně
čekáme, ale také uklízíme, pečeme cukroví, chystáme dárečky pro naše nejbližší a drahé, ale i tady je potřeba se na chviličku zastavit a uvědomit si to
hlavní; že je to především vzpomínka a oslava na narození malého betlémského dítěte v jeslích, které přineslo lidem spásu.
Staří Židé na tuto proroky zaslíbenou a slavnou událost čekali staletí
a nikdo nevěděl kdy a jak přijde. My máme to štěstí, že to víme. Každý rok,
již více než po 2000 let, čekáme na 24. prosince, kdy se tato radostná zvěst
opakuje, a proto se na ni plné čtyři týdny připravujeme, radujeme a vítáme
zpěvem, hrou i koledami „Advent“.
Foto: Archiv školy
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LYRA
e-mail: [email protected]
VZPOMÍNÁME NA VÁNOCE
Jak jsme vás již v minulých číslech informovali, konalo se během adventního období několik vánočních koncertů naší základní umělecké školy. Naše
předvánoční koncerty jsme zahájili 4. prosince koncertem před radnicí
v Uhříněvsi.
Vrcholem byla vystoupení na
Staroměstském a Václavském
náměstí 12. 12., kde se žáci
mohli prezentovat před širokou
veřejností. Na programu bylo
pásmo koled propojené mluveným slovem. Obzvláště jedinečná atmosféra Staroměstského náměstí inspirovala naše
žáky k výbornému výkonu, který si vysloužil pochvalu nejednoho přihlížejícího. Stejný program, ovšem obohacený ještě o další instrumentální
a pěvecká čísla, pak měli možnost vyslechnout také návštěvníci koncertu,
který se konal 18. 12. v kapli sv. Václava v areálu Thomayerovy nemocnice.
Ani naše O.K.O nechtělo být pozadu... Děti se nadšeně dovolávaly přehrávek a hrály, jak se říká, ostošest – tu s větším nebo menším úspěchem. A tak
vznikla jakási šnůra drobných hudebních korálků pro rodiče a známé. První
adventní přehrávku 24. 11. jsme zahájili v uhříněvském muzeu, kde děti předvedly svá malá sóla na klavír a flétnu. Pak následovala další tamtéž 15.12.
která byla obohacená o koledy: „Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné
neviňátko, Nesem vám noviny a Tichou noc,“ kde si s námi zahrála i paní
ing. Věra Takáčová na kytaru. Vytvořivší radost jsme přenesli i na rodiče, kteří
si s námi rádi zazpívali. Následkem tohoto zpestření se děti doslova rozjely
a vyžádaly si další produkce. Tentokrát jsme využili nabídky kavárny Alesso.
Děti přilákalo nejen pianino, ale také slíbená zmrzlina a dorty. Musím přiznat,
že první dva dny se tak trochu nepovedly, protože děti přišly hlavně na zmrzlinu, ale třetí den se vydařil, a užily jsme si ho všichni.
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní provozovatelce za nabídku a milé
přijetí, za výtečnou zmrzlinu, dorty, kávu a že se ujala ještě kamery, abychom
měli dokument. Také bych chtěla osobně poděkovat panu ing. M. Klichovi
za uhříněvské muzeum a v neposlední řadě paní ing. Věře Takáčové, která
nám obohatila program.
Všem účinkujícím patří vřelé poděkování za krásné hudební výkony a divákům za jejich podporu a pozornost!
Emil Dienelt
Foto: Pavel Veverka a archiv Lyra
18
Přeji všem radostné a požehnané svátky vánoční a PF 2014.
Za O.K.O, Marta Marečková
Foto: Archiv školy
UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
1/2014
Z ČINNOSTI SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
PODĚKOVÁNÍ
Uhříněveští senioři si dovolují touto cestou poděkovat zaměstnancům odboru sociálních věcí a zdravotnictví paní Janě Vaníčkové
a panu Bohumilu Fikejzlovi za jejich ochotu a vstřícnost při rozvozu
obědů.
DIVADELNÍ SPOLEK UCHO
e-mail: [email protected]
S UCHEM NOVÝM ROKEM
UCHO zakončilo svůj loňský rok představením Pasti na myši v lázeňském
prostoru v obci Mšené-Lázně a odehráním pohádky Český Honza v restauračním zařízení v Šeberově. Ale rozhodně neukončilo svou divadelní sezónu
2013/2014.
Před souborem stojí kalendářně rok nový, plný starých představení, ale
také dvou premiér a jednoho karnevalu pro děti a dospělé. S úspěšnou detektivní hrou Past na myši se UCHO zúčastní divadelní ochotnické postupové
přehlídky POPAD koncem února. Proto, věrní diváci a podporovatelé, jim
držte palce, ať dobře reprezentuje Uhříněves a představení se divadelníkům
povede dle jejich představ.
Důležitou událostí bude již zmiňovaný ples. Pro letošní rok se UCHO rozhodlo zorganizovat karneval nejen pro děti, jako každoročně, ale také pro
dospělé, a to 8. března 2014 v prostorách divadla U22. Jako hrající kapela
na celý večer byla požádána skupina Wilder, skládající se, jak jinak, převážně z uhříněveských muzikantů. Členové divadelního souboru již obcházejí
či obešli mnohé z uhříněveských i okolo bydlících podnikatelů a shánějí
hmotné i finanční dary, aby se karneval uskutečnil ku spokojenosti všech,
kteří se rozhodnou událost navštívit. Pokud chcete váš uhříněveský ochotnický soubor podpořit, neváhejte a určitě tak učiňte. Kontaktovat můžete jak
členy souboru jednotlivě, tak napsat na internetové stránky souboru.
Pilně ochotníci připravují taktéž nová představení, aby jejich publiku
poskytli další divadelní zážitky. Koncem dubna se v uhříněveském divadle
představí s hrou Williama Shakespeara Něco za něco v režii Ivany Valentové
a Tomáše Loužného. Část souboru se rozhodla obnovit u diváků oblíbenou
komedii Bez Obřadu, kterou v průběhu dubna probudí k životu na divadelních
prknech. Koncem roku se snad předvede mužská část souboru v chystané
hře Osudové koncovky, kterou s ochotníky připravuje sám autor hry Jiří
Macků.
Milí diváci, máte před sebou uvedeno mnoho kulturních událostí, které
vám přináší do nového roku váš uhříněveský divadelní soubor UCHO.
Doufáme, že si tato představení nenecháte ujít a prožijete s námi i v tomto
roce příjemné chvíle.
Za divadelní soubor UCHO Veronika Kuželová
SHM
nás mile překvapil nejprve nejmladší člen naší výpravy, Martínek Procházka,
kterému se v souboji mezi benjamínky podařilo vybojovat 1. místo. A tak
v našem oddíle máme dalšího mistra světa ve vyjímání ježka z klece. A druhý,
kdo nás velice mile překvapil, byl Péťa Hejtmánek, kterému se podařilo obhájit
loňské druhé místo a titul vicemistra světa. Oběma dvěma patří velká gratulace, tyto tituly jim už nikdo nevezme.
V tuto chvíli nevíme, zda bude tato soutěž v nějaké formě pokračovat
i příští rok. A proto bych zkusil trochu bilancovat. Memoriálu Jana Tleskače
jsme se s naším oddílem zúčastnili celkem osmkrát. Za tu dobu se 28krát
podařilo někomu z nás probojovat až do finále v některé z kategorií. A z toho
11krát se nám tuto účast podařilo proměnit v medaili. Čtyřikrát ve zlato, čtyřikrát ve stříbro a třikrát v bronz. Ale ze všeho nejvíc jsem rád, že se mi
povedlo připomenout dětem v Uhříněvsi dílo skautského spisovatele Jaroslava Foglara.
MIKULÁŠSKÝ A 2. BODOVACÍ TURNAJ VE FLORBALE
V sobotu 7. prosince 2013 se konal v tělocvičně v ZŠ U Obory 2. bodovací
turnaj ve florbale. Tyto turnaje jsou určeny pro hráče z Čech a konečné pořadí
ve všech turnajích určuje nominaci na celostátní Přebor SHM. V něm se utkají
postupující týmy z Čech a Moravy. Tentokrát se sjeli hráči z Uhříněvsi a Krucemburku. Vše zahájil slavnostní nástup a poté se v obou kategoriích rozehrály skupiny, v nichž se družstva utkala každé s každým. O konečném pořadí
se pak rozhodlo v semifinálových a poté i finálových zápasech. Vítězné
poháry si tentokrát v obou kategoriích odvezli hráči ze SHM Klubu Krucemburk.
Odpoledne pak následoval ještě Mikulášský turnaj pro nejmladší děti
z Uhříněvsi a Kolovrat. Bojovnost a nadšení nechybělo ani našim nováčkům.
Kromě medailí pro hráče na prvních třech místech byl za obětavou hru každému odměnou perníkový Mikuláš.
A už se také můžeme těšit na další turnaj, který se bude konat v lednu.
e-mail: [email protected]
PŘIVEZLI JSME DVĚ MEDAILE Z MISTROVSTVÍ
SVĚTA
Po roce jsme se s naším turistickým oddílem Šelmy opět vydali do Prahy,
do sálu Emauzského kláštera, kde skauti, SPJF a další organizace každoročně
spolupořádají Memoriál Jana Tleskače, aneb Mistrovství světa ve vyjímání
ježka z klece. Ten letošní ročník už byl třináctý. Sešlo se nás celkem 11 dětí
z turistického oddílu Šelmy, mezi kterými byl dokonce i jeden reprezentant
Slovinska. Když jsme přijeli do sálu, zaregistrovali jsme se a čekali, až soutěž
začne. Pochvala patří všem zúčastněným šelmákům, protože letos se podařilo každému z nás, ať už v 1. kole nebo v baráži, ježka z klece vyjmout. Do
finále mezi dvanáct nejlepších se nás letos probojovalo celkem tři. Péťa Hejtmánek a Kuba Farář mezi juniory a Martin Procházka mezi benjamínky. Když
jsme se odpoledne vrátili do sálu po procházce po Karlově náměstí a botanické zahradě, netrpělivě jsme vyčkávali na finálová klání. Když začala, tak
1/2014
UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
19
Z ČINNOSTI SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE – DŮM UM
Chtěli bychom opět poděkovat uhříněveskému muzeu za možnost naší
expozice v rámci vánoční výstavy. Měli jsme tu vystaveny práce našeho
modelářského kroužku (vede
Libor Čermák), dále keramického kroužku (vedou pí
Kasíková a pí Marková),
práce a fotografie z akcí T. O.
Šelmy a práce z letošního
letního tábora v Harasově.
V rámci naší výstavy jsme si
též připomněli 75. výročí
Rychlých šípů. A tak jsme do
prostor muzea uschovali
obrázek této chlapecké
party. Úkolem návštěvníků bylo je najít. Schovali se na skautskou lilii v první
místnosti muzea. Vylosovaní úspěšní hledači (správní hledači Rychlých šípů:
Adam Brandalík, Martin Holák, Karolína Hrušovská a Vali Hrušovská) obdrželi
DVD s filmem.
e-mail: [email protected]
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
V pondělí 16. prosince se v Divadle U22 konalo již tradiční společné
vystoupení kroužků Domu UM, kterým jsme se rozloučili s rokem 2013
a naladili na vánoční notu. A co jste tu mohli vidět?
Taneční, hudební a umělecké kroužky, yoyery, dětskou kapelu Crazy Cool
a mnohé další. Svoje umění tu předvedli účastníci kroužků ve věku od tří let
po dospěláky. Inu, stále je, co se učit!
Večerem nás doprovázel ředitel Domu UM Roman Urbanec a příjemné
představení jsme zakončili vylosováním dvou šťasných výherců nových
tabletů. Výtěžek z dobrovolného vstupného jsme věnovali dětskému domovu,
se kterým pravidelně spolupracujeme při pořádání letních táborů.
Příjemný večer v předvánoční pohodě rychle uběhl a navštívilo jej přes
250 diváků. Pokud jste nebyli mezi nimi, nevadí, pro příští rok plánujeme také
mnoho vystoupení a akcí. Přejeme Vám dobrý vstup do nového roku a těšíme
se na Vás v Domě UM!
Markéta Petrová
PŘEDVÁNOČNÍ VÍKEND
Hned tři akce jsme uspořádali týden před vánočními prázdninami. Všechno
odstartoval v pátek 13. prosince 2013 předvánoční turnaj v deskových hrách,
kde si každý po dohodě se soupeřem mohl zahrát v turnaji jakoukoliv hru,
kterou chtěl. Vítězem se stal Kuba Ehrlich, druhý se umístil Matyáš Choc
a třetí Robert Zajac.
V sobotu 14. prosince 2013 jsme se s turistickým oddílem Šelmy vydali
na tradiční vánoční výpravu do přírody. Celkem 11 dětí v doprovodu tří vedoucích se sešlo ráno na uhříněveském nádraží, odkud se vydaly vlakem do
Čtyřkol. A odtud jsme pokračovali na menší pěší výlet přes Javorník podél
Sázavy k Baštírně pod hradem Hláska. Pak jsme se samozřejmě podívali
i k samotnému hradu, pod kterým jsme si potom udělali oddílové vánoce.
Nejprve jsme za pomocí mrkví, jablíček, pečiva a dalších dobrot ozdobili
jeden ze stromečků, který jsme našli. A pak jsme si nadělili dárky. Kromě
sladkostí a drobných dárečků, které si daly děti navzájem, jistě udělal radost
i kožený turbánek, který slouží k zavazování šátků. Výlet jsme ukončili
v restauraci na Senohrabském nádraží, kde jsme si dali slavnostní předvánoční hostinu. A co víc, dokonce jsme byli místním personálem a hosty
pochváleni, jak se umíme dobře chovat. Proto i já všem musím dát pořádnou
pochvalu.
A v neděli 15. prosince jsme se odpoledne vydali do Prahy do Kafkova
domu na slavnostní zahájení výstavy k 75. výročí vydání prvního příběhu
Rychlých šípů. Hrálo se zde dokonce divadlo o Rychlých šípech, které se
nám moc líbilo. Po jeho skončení jsme se vydali na cestu domů, přičemž
jsme se ještě prošli předvánoční Prahou.
Text a foto: Libor Čermák
20
UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
1/2014
Z ČINNOSTI SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
SDRUŽENÁ OBEC BARÁČNÍKŮ JANA ŽIŽKY
Z TROCNOVA V UHŘÍNĚVSI
Vážení a milí uhříněvští spoluobčané, doufáme, že jste každý jeden
z vás prožili pohodové Vánoce a společně přivítali nový rok 2014. S přáním mnoha zdraví, spokojenosti a splněných přání, s optimismem
a nadějí šťastný vstup do roku nového, připojujeme poděkování za vaše
návštěvy a finanční podporu našeho sdružení.
Vlastenecko-dobročinná Obec baráčníků
„Jana Žižky z Trocnova“ Uhříněves
KOMUNITNÍ CENTRUM
e-mail: [email protected]
Pozvánka
Farní sbor Českobratrské církve evangelické,
Husovo nám. 378/40, Uhříněves vás zve
ve čtvrtek 13. 2. 2014 od 19.30 hodin
na Večer s hostem.
Bude jím Mgr. Pavol Bargár Th.D.:
„Bože života, veď nás k spravedlnosti a pokoji: Několik
postřehů z 10. valného shromáždění Světové rady církví v Jižní Koreji“
KLUB SENIORŮ
e-mail: [email protected]
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY:
INTERNET PRO VEŘEJNOST – 30 KČ/1 HODINA, ČERNOBÍLÝ TISK,
KOPÍROVÁNÍ – 3 KČ/STRÁNKA, LAMINACE
Narozeninové oslavy pro děti v Komunitním centru (na klíč – tématické,
s programem) – info a objednávka na webu.
NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLY:
WORKSHOP PRO ZŠ – Výběr povolání a sebeprezentace
SEMINÁŘ PRO SŠ – Jak vstoupit na pracovní trh
DÁMSKÝ KLUB – DÁMINEC – ÚTERKY
10 – 11 hod. – přátelské posezení u kávy nebo čaje, ruční práce: pletení,
vyšívání, malování
11 – 12 hod. – relaxační tanec s prvky orientu, meditace, uvolňovací
cvičení...
KLUB SENIORŮ INFORMUJE
Uvítáme zájemce do šachového klubu pro dospěláky!!
Program na měsíc únor 2014
03. 02.
06. 02.
10. 02.
13. 02.
17. 02.
20. 02.
24. 02.
27. 02.
ZÁPIS DO KROUŽKU VAŘENÍ II.
pro koho: pro děti okolo 10 let věku (3., 4. třída) kdy: čtvrtky od 14 do
15.30 hodin – začínáme 6. 2. 2014
Celkem18 lekcí, cena včetně surovin 1500 Kč. Je možný doprovod z a do
družiny ZŠ bří. Jandusů. Děti si zábavnou formou vyzkouší vařit pestrou
škálu slaných i sladkých jídel.
Přihlášení mailem nebo SMS do 20. 1. 2014 na [email protected],
tel.: 723 568 851
– Kavárnička, přivítání Nového roku
– Božena Oprchalová – Trénování paměti
– Kavárnička, společenské hry
– Jiří Veselý – cestopisná přednáška s promítáním
– Kavárnička, společenské hry
– Zpívánky
– Kavárnička, společenské hry
– cvičení pro zdraví
PŘIPRAVUJEME PŘEDNÁŠKY:
Bylinky kolem nás.–.jarní detoxikace, Čokoláda a její vliv na zdraví
Je ti odpuštěno, když nemůžeš. Ale ne když nechceš.
/IBSEN/
Stanislava Drozenová, vedoucí Klubu seniorů
Klub seniorů, Nové náměstí 1440/2a, 104 00 Praha 22
PLÁN ZÁJEZDŮ NA 1. POLOLETÍ 2014
Termín
Místo
Cena
7. 4. – 11. 4.
Lázně Mšené
doprava, ubytování, plná penze,
4 procedury
3 710 Kč
1. 6. – 8. 6.
Lipno, Penzon „U Méďů“
doprava, ubytování, polopenze, výlety,
bazén
4 600 Kč
Bližší informace na tel: 775 164 802, nebo email:
[email protected]
1/2014
SOCIÁLNÍ SLUŽBY O. S. DOLLY
Potřebujete Vy nebo někdo z Vašich blízkých pečovatelské zajištění
a dohled – s možností zůstat ve svém domácím prostředí?
Nabízíme terénní odlehčovací službu pro seniory, osoby s tělesným,
mentálním, kombinovaným postižením a pro děti od 1 roku v rámci
celé Prahy.
Zajistíme:
• prostor pro oddech, práci či jiné aktivity pečujících osob
• pomoc v krizových situacích, kdy pečovatel nemůže zajistit plnou péči
• pomoc pro osoby, které přichází z nemocnice, jsou po úrazu
• proškolené osobní asistenty (i se zdrav. vzděláním)
• péči v časech dle vašich potřeb a možností organizace
• zachování soběstačnosti a nezávislosti klienta, s ohledem na míru
postižení
• možnost žít dál ve své komunitě, maximální zachování běžného způsobu života a pocitu životní jistoty
• službu registrovanou MHMP a provozovanou dle zákona
108/2006 Sb. o sociálních službách
Romana Hájková, ředitelka o.s.Dolly
UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
21
INFORMUJEME
MÍSTNÍ SKUPINA ČČK UHŘÍNĚVES-HÁJEK
e-mail: [email protected]
PŘIVÍTALI JSME VÁNOČNÍ ČAS
MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA
Detašované pracoviště v MP Uhříněvsi (policejní dům),
tel.: 267 710 961, e-mail: [email protected]
PERLIČKY ROKU 2013
Ač každoročně o první adventní neděli společně rozsvěcujeme stromeček
v Hájku již řadu let, tak to letošní rozsvěcení vlastně vůbec nebylo tradiční.
Program byl totiž o mnoho bohatší. Stánek s občerstvením, vánoční dílna
pro děti ve vyhřívaném stanu, pouštění lodiček ze skořápek, návštěva samotného sv. Mikuláše či příchod čerta.
Jaký byl rok 2013? Byl úspěšný, zábavný či nudný? Každý jsme si prošli
svou vlastní cestu. Můžeme však s jistotou říci, že rok 2013 byl rokem „velkých“ voleb a rokem povodní…
Strážníci Městské policie Praha každý den vycházeli do ulic Metropole,
aby ochránili „její“ bezpečnost. Pojďme se společně ohlédnout za některými
z „perliček“.
Před tím však:
„Dovolte mi, abych Vám všem, popřál do nového roku 2014 mnoho osobních úspěchů, stálé zdraví, štěstí a pohodu. Nám všem pak, co možná nejvíce bezpečí, a to i za přispění strážníků městské policie, působících na
území Městské části Praha - Uhříněves a souvisejících městských částí.“
Kavalec Jan, DiS.zástupce ředitele OŘ MP 15 a 22
V průběhu odpoledne se ve stanu zdobilo o sto šest. Někteří se vrhli na
zdobení vánočních perníčků, druzí na malování obrázků či výrobu vánočních
ozdob z polystyrenu a řetězů na náš stromek. V čase odpočinku mohly děti
ochutnat sladké dobroty z našich kuchyní a zahřát se teplým čajem. Dospělí
svařáčkem, jehož vůně spolu s vánoční hudbou nalaďovaly tu správnou
vánoční atmosféru. Tu ještě umocňoval
pohled na ručně dělaný betlém. Za klavírního
doprovodu se zpívaly koledy a došlo i na
pouštění ořechových lodiček. Velkou novinkou byl příjezd sv. Mikuláše, sestoupil mezi
děti z koňského povozu a osobně je pozval
na Mikulášskou besídku ( ta se konala další
sobotu v místním Penzionu Alt). Společně
s ním jsme pak odpočítávali spuštění osvětlení na našem stromečku. A poté, kde se
vzal, tu se vzal, najednou se objevil čert. Zlobivé trošičku postrašil a těm hodným ukázal,
že se nemusí bát. Než se dal na cestu zpět,
rozdal dětem prskavky jako pozdrav z pekla.
Sv. Mikuláš se s námi na rozloučenou vyfotil a vyrazil dál. A pak už zbývalo
jen odpočítat a užít si ohňostroj.
U nás v Hájku je vidět, že když se chce, všechno jde. Někdo má nápad,
druhý šikovné ruce, umí zpívat, malovat nebo mluvit. Další využije svých
kontaktů a lecos sežene. A pokud si toto vše poskládáte k sobě, vyjde z toho
akce, která Vám přinese radost a pro kterou jsme se snažili udělat maximum.
P. Plášková, členka ČČK z Hájku
22
Alkohol není „geniálním“ pomocníkem ani rádcem
O tom se přesvědčil jednu červnovou neděli i mladý muž z Havířova, který
ten večer vypil více, než byl schopen „unést“. Svým agresivním chováním se
tak dostal do šarvátky s obsluhou a ostatními hosty restaurace. Strážníci
z Prahy 15 přijeli na místo potyčky během několika málo minut, co obdrželi
oznámení. U baru spatřili mladého muže, který krvácel z obočí nad pravým
okem. Muž jevil známky silné opilosti, přesto dál verbálně napadal obsluhu
a ostatní hosty. Proto byl strážníky vyzván, aby zanechal svého jednání a prokázal svou totožnost. Na tuto výzvu muž zareagoval útokem. Tedy spíše pokusem. Strážníci proti muži použili „hmaty a chvaty“ a muže vyvedli z restaurace.
Vzhledem k silné opilosti muže a jeho zranění, zavolala hlídka pražských strážníků záchrannou službu, která muže za asistence městských strážníků převezla do jedné z pražských nemocnic. Přestupky „neuposlechnutí výzvy úřední
osoby při výkonu její pravomoci“ a „vzbuzení veřejného pohoršení“ byly oznámeny správnímu orgánu městské části Uhříněves k dalšímu řešení.
Odcizila peněženku a snažila se ukrýt v křoví
Pondělní říjnový večer. Strážníci z Prahy 15 prochází ulicemi, když jsou
zastaveni mužem, který jim lehce podrážděně (z pochopitelných důvodů)
sdělí, že byl před malou chvílí okraden neznámou ženou. Z jeho slov vyplývá,
že mu měla být odcizena peněženka i s doklady. Urychleně strážníkům předá
popis ženy a ti se ji vydávají hledat. Brzy ji naleznou…schovanou v křoví.
Během chvilky tak dochází k omezení na osobní svobodě a předání ženy
i poškozeného na Policii ČR k dalšímu šetření.
Co říci závěrem?
Co bylo, bylo, ale může se vše opakovat. Tak i může být, co zatím není,
přesto to co je, se stejně mění…
Zuzana Gašpar, Městská policie hl. m. Prahy – Tisková skupina
UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
1/2014
SPOLEČENSKÁ KRONIKA A INZERCE
Dne 1. 1. 2014 oslavila životní jubileum 80let
paní
Božena Zahradníčková
Do dalších let přejeme pevné zdraví a pohodu
a chceme poděkovat za tvoji péči a za vše
co pro nás děláš.
děti Jára a Zdena s rodinami
1/2014
UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
23
Download

1/2014 - Uhříněves