U saradnji sa renomiranim svetskim
proizvođačem know-how-a i opreme
Hottinger Baldwin Messtechnik, Darmstadt
organizujemo seminar:
Merenje mehaničkih veličina i primena mernih traka
Vreme održavanja:
Sreda
Četvrtak
Petak
28. april 2010 godine 09:00 do 16:00
29. april 2010 godine 09:00 do 15:00
30. april 2010 godine 09:00 do 15:00
Mesto održavanja:
TRCpro, Preradovićeva 31, 21131 Petrovaradin
Vođstvo:
Predavači:
dr. Hotimir Ličen, red. prof.
dr. Rastislav Šostakov, red. prof.
Slobodan Radišić, dipl. ing.
Mladen Janković, dipl. ing.
Hotimir Ličen. dipl. ing.
O seminaru:
Merne trake - nezaobilazna tema u svim aplikacijama kada se radi o merenju mehaničkih veličina električnim
putem; u mašinstvu, građevini, saobraćaju, poljoprivredi, elektronici, medicini..., još uvek neprevaziđene.
• NOVO u programu: optičke merne trake, nova tehnolojia u povoju, sa već vidljivim aspektima primene
• NOVO u programu: GlyphXE (Glyph Works), softver za obradu i analizu problema ZAMORA; softverska
rešenja za optimizaciju veka trajanja konstrukcija nedavno kupljene kompanije nCode, USA
Posebni deo programa se odnosi i na savremena digitalna merna pojačala, i nijihovu primenu kao i na softverski
paket CATMAN i mogućnosti koje nudi.
Seminar ima edukativni karakter, gde se nakon teoretskog izlaganja svakom učesniku nudi neophodan materijal za
samostalan praktičan rad, a uz pomoć organizatora daju sve instrukcije o pravilnoj upotrebi mernih traka, načinu
pripreme mernog mesta, postavljanju, povezivanju, analizi grešaka i sl.
Ovaj seminar je prvenstveno namenjen inženjerima i tehničarima-konstruktorima na poslovima projektovanja,
razvoja, ispitivanja, kontrole kvaliteta i održavanja, građevinske, mašinske i elektrostruke.
O organizatoru:
TRCpro, tehničko razvojni centar, Petrovaradin, je specijalizovana firma, osnovana 1989. godine, koja se bavi
merenjem, ispitivanjem i analizom pre svega mehaničkih veličina na mašinskim sistemima, proizvodnjom mernoregulacione opreme za posebne namene kao i razvojem i primenom softvera iz ove oblasti. Od 1990 godine zvanični
zastupnik firme HBM. U delu vagarstva nudi komponente, know-how i transfer tehnologije principala HBM.
Kotizacija:
29.000,00 dinara sa uključenim PDV-om
U cenu je uključen:
•
•
Seminarski materijal za praktičan rad i CD
Ručak i osveženje u pauzama
Uplate: TRCpro d.o.o., PIB: 100804074, Račun br: 33567861, Metals-Banka, Novi Sad
Kontakt osoba: Violeta Janković, TRCpro, Preradovićeva 31, 21131 Petrovaradin, tel/fax: 021 6433824 i 6433774
Način prijavljivanja: popunjen obrazac fax-om ili na email-om na adresu: [email protected]
Rok za prijavljivanje: 20. april 2010 god.
NAPOMENA: Seminar obuhvata praktični rad sa modelima industrijskih vaga, tako da je broj učesnika ograničen na
16 osoba! U slučaju prijave većeg broja učesnika od predviđenog biće formirane grupe prema redosledu prispeća
prijava sa novim terminima održavanja seminara o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni!
TRCpro seminar 2010 – merenje mehaničkih veličina i primena mernih traka program
Sreda, 28. april 2010
08:30-09:00
Prijava učesnika
09:00-09:45
Naponi i naponsko stanje; relacija napona i deformacije
prof. dr. Hotimir Ličen
09:45-10:30
prof. dr. Hotimir Ličen
10:30-11:00
Osnove i princip rada mernih traka; Wheatston-ov most; osnovni
slučajevi opterećenja
Pauza, osveženje
11:00-11:45
Osnove POGONSKE ČVRSTOĆE i ZAMORA, I deo
prof. dr. Rastislav Šostakov
11.45-12.30
Optičke merne trake; uticajne veličine; redukcija greške merenja
prof. dr. Hotimir Ličen
12:30-14:00
Pauza za ručak
14:00-17:00
Workshop: priprema mernog mesta, priprema merne trake
09:00-09:45
09:45-10:30
10:30-10:45
10:45-12:30
12:30-14:00
14:00-15:00
15:00-15:30
08:30-10:30
10:30-11:00
11:00-11:45
11:45-12:00
12:00-14:00
14:00- ...
Četvrtak, 29. april 2010
Workshop: lepljenje i zaštita mene trake, povezivanje
Workshop: metode kalibracije mernog lanca
Pauza, osveženje
Izrada pretvarača za merenje mehaničkih veličina električnim putem:
mase, sile, momenta, pritiska, vibracija, izduženja, napona i
naponskih stanja
Pauza za ručak
Workshop: statistička obrada izmerenih veličina na bazi samostalno
sprovedenih eksperimenata sa opremom; analiza grešaka,
sistematske i slučajne greške
Diskusija
Petak, 30. april 2010
Merni pojačivači za "električno merenje mehaničkih veličina"
Pauza, osveženje
Catman®: softverska oprema za automatizovano merenje,
upravljanje mernim sistemom, postavljanje parametara za akviziciju,
prenos podataka, vizualizacija podataka, postprocesnu obradu
izmerenih vrednosti...
Pauza, osveženje
Osnove POGONSKE ČVRSTOĆE I ZAMORA II deo;
softver GlyphXE®: Merenje i analiza velikog obima podataka sa
evaluacijom zamora; primerima iz prakse
Anketa, pitanja, diskusija
Hotimir ml. Ličen
Hotimir ml. Ličen
Hotimir ml. Ličen
Slobodan Radišić
Mladen Janković
Slobodan Radišić
Mladen Janković
prof. dr. Rastisav Šostakov
Hotimir ml. Ličen
Obrazac za prijavljivanje faxom:
---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Preduzeće:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tel.:_______________________
fax.:________________________
e-mail.: --------------------------------------------------
Prijavljujemo sledeće učesnike: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Download

TEHNIČKO RAZVOJNI CENTAR