TRCpro d.o.o. u saradnji sa renomiranim svetskim
isporučiocem opreme i znanja
Hottinger Baldwin Messtechnik, Darmstadt
organizuje seminar:
VAGANJE I DOZIRANJE U INDUSTRIJI
Vreme održavanja:
Četvrtak
Petak
29. 3. 2012. godine 09.00 do 16.00
30. 3. 2012. godine 09.00 do 15.00
Mesto održavanja:
TRCpro, Preradovićeva 31, 21131 Petrovaradin, Srbija
Vođstvo:
Predavači:
prof. dr Hotimir Ličen, dipl.ing.
Slobodan Radišić, M.Sc.
Đorđe Negru, M.Sc.
Hotimir ml. Ličen, M.Sc.
O seminaru:
Precizno i blagovremeno praćenje protoka materijala, sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda, kroz
proizvodno-tehnološki proces predstavlja temelj upravljanja proizvodnjom i kontrole troškova u procesu
proizvodnje.
Već 60 godina firma Hottinger Baldwin Messtechnik spada među najveće proizvođače i isporučioce
mernih komponenti i znanja iz oblasti merenja mase, a sa tri proizvodna pogona na tri kontinenta
predstavlja tehnološkog lidera u ovoj oblasti.
Ovaj seminar je prvenstveno namenjen inženjerima mašinske i elektro struke na poslovima
projektovanja, izrade, automatizacije, eksploatacije i održavanja elektronskih vaga i uređaja
za statičko i dinamičko vaganje u okviru automatskog upravljanja proizvodnim procesom.
O organizatoru:
TRCpro, Tehničko Razvojni Centar, Petrovaradin, je specijalizovana firma, osnovana 1989. godine, koja
se bavi merenjem, ispitivanjem, dijagnostikom i analizom pre svega mehaničkih veličina na mašinskim
sistemima, proizvodnjom merno-regulacione opreme za posebne namene kao i razvojem i primenom
softvera iz ove oblasti. Od 1990. godine zvanični zastupnik firme HBM. U delu vagarstva nudi komponente,
znanje i transfer tehnologije principala HBM.
Kotizacija:
28.500,00 RSD
U cenu je uključen:


Seminarski materijal u elektronskoj formi
Ručak i osveženje u pauzama
Uplate: TRCpro d.o.o., PIB: 100804074, Račun br: 33567861, Metals-Banka, Novi Sad
Kontakt osoba: Violeta Janković, tel/fax: +381 21 6433774
Način prijavljivanja: popunjen obrazac fax-om ili na E-mail adresu: [email protected]
Rok za prijavljivanje: 10. 3. 2012.
NAPOMENA: Seminar podrazumeva aktivan i intenzivan rad na savlađivanju problematike vaganja u industijskim
uslovima, tako da je broj učesnika ograničen na 16 osoba! U slučaju prijave većeg broja učesnika od predviđenog
biće formirane grupe prema redosledu prispeća prijava sa novim terminima održavanja seminara o čemu će svi
učesnici biti blagovremeno obavešteni!
Program seminara:
Seminar ima informativni i edukativni karakter. U grupi od najviše 16 učesnika obezbeđen je aktivan i
intenzivan rad. Težište seminara je praktična primena najnovijih vagarskih i mernih rešenja u industriji za
procese statičkog i dinamičkog vaganja. Nakon teoretskog izlaganja, učesnicima će biti prezentovan
praktičan rad sa modelima za dinamičko doziranje, sekvencijalne, protočne i kontrolne vage sa detaljima
za kalibraciju, parametrizaciju sistema, povezivanje sa PC/PLC-om i upravljanje.
Četvrtak, 29. 3. 2012
08:30-09:00
Prijava učesnika
09:00-09:45
Merna ćelija: Tehnika; Konstrukcija; Katakteristike; Merna nesigurnost;
Metrološke karakteristike; Primena u merilima mase
prof. dr Hotimir Ličen
09:45-10:30
Vagarska elektronika: Analogna; Digitalna; Funkcije; Karakteristike;
Digitalne merne ćelije; Izbor vagarske elektronike
M.Sc. Slobodan Radišić
10:30-10:45
Pauza, osveženje
10:45-11:30
Dinamičko vaganje: Protočne vage; Sekvencijalne i tračne vage
M.Sc. Hotimir ml. Ličen
11.30-12.30
Upravljanje procesom vaganja: PLC i komunikacija... I deo
M.Sc. Đorđe Negru
12:30-14:00
Pauza za ručak
14:00-15:00
Praktičan rad sa modelima: aseptične merne ćelije, C16i digitalne
merene ćelije sa DIS2116, eliminacija uticaja vibracija iz okruženja
15:00-16:00
Workshop: rad sa modelom sekvencijalne vage
Petak, 30. 3. 2012
09:00-09:45
Ugradnja merne ćelije: Opšte smernice; Pribori za ugradnju; Vođenje;
Upotreba mernih modula i elastičnih oslonaca
prof. dr Hotimir Ličen
M.Sc. Slobodan Radišić
09:45-10:30
Greške u radu sa vagama: Dijagnosticiranje i otklanjanje neispravnosi
u radu vaga
M.Sc. Slobodan Radišić
10:30-10:45
Pauza, osveženje
10:45-11:30
Dinamičko vaganje: Kontrolne vage; Doziranje; Mehaničke
karakteristike sistema; Opitimizacija parametara; Program AED
Panel32
M.Sc. Slobodan Radišić
M.Sc. Hotimir ml. Ličen
11.30-12.15
Upravljanje procesom vaganja: PLC i komunikacija... II deo
M.Sc. Đorđe Negru
12:15-13:00
Pauza, zakuska i osveženje
13:00-14:00
Praktičan rad sa modelom: Doziranje
14:00-15:00
Praktičan rad sa modelom: Kontrolno vaganje
15:00-....
Anketa, pitanja, diskusija...Samostalan rad po želji...
Više informacija: http://www.trcpro.rs/obuka-i-seminari/WT2012.html
---- -----------------------------------------------------------------------------------------Preduzeće: ____________________________________________________________________________________
Adresa: _______________________________________________________________________________________
tel.:_______________________
fax.:________________________
e-mail.: ______________________________
Prijavljujemo sledeće učesnike: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Download

Preuzmite poziv sa programom i formularom za prijavu u