U saradnji sa renomiranim svetskim
proizvođačem opreme
Hottinger Baldwin Messtechnik, Darmstadt
organizujemo seminar:
Merenje mehaničkih veličina i primena mernih traka
Vreme održavanja:
Ponedeljak
Utorak
Sreda
15. 04. 2013.
16. 04. 2013.
17. 04. 2013.
09.00 do 16.00
09.00 do 15.00
09.00 do 15.00
Mesto održavanja:
TRCpro, Preradovićeva 31, 21131 Petrovaradin
Vođstvo:
Predavači:
prof. dr Hotimir Ličen
prof. dr Rastislav Šostakov
Slobodan Radišić, M.Sc.
Mladen Janković, M.Sc.
Hotimir ml. Ličen, M.Sc.
O seminaru:
Merne trake - nezaobilazna tema u svim aplikacijama kada se radi o merenju mehaničkih veličina električnim
putem; u mašinstvu, građevini, saobraćaju, poljoprivredi, elektronici, medicini..., još uvek neprevaziđene.
 NOVO u programu: različiti tipovi senzora i davača i povezivanje na merno pojačalo
Seminar ima edukativni karakter, gde se nakon teoretskog izlaganja svakom učesniku nudi neophodan materijal za
samostalan praktičan rad, a uz pomoć organizatora daju sve neophodne instrukcije o pravilnoj upotrebi mernih traka,
načinu pripreme mernog mesta, postavljanju, povezivanju, analizi grešaka i sl.
Ovaj seminar je prvenstveno namenjen inženjerima i tehničarima-konstruktorima na poslovima
projektovanja, razvoja, ispitivanja, kontrole kvaliteta i održavanja, građevinske, mašinske i
elektrostruke.
O organizatoru:
TRCpro, Tehničko Razvojni Centar, Petrovaradin, je specijalizovana firma, osnovana 1989. godine, koja se bavi
merenjem, ispitivanjem i analizom pre svega mehaničkih veličina na mašinskim sistemima, proizvodnjom mernoregulacione opreme za posebne namene kao i razvojem i primenom software-a iz ove oblasti. Od 1990. godine
ekskluzivni zastupnik firme HBM, Darmstadt SRN.
Kotizacija:
38.500,00 RSD
U cenu je uključen:


Seminarski i potrošni materijal za praktičan rad
Ručkovi i osveženje u pauzama
Uplate: TRCpro d.o.o., PIB: 100804074, Račun br: 105-800817-74, AIK banka AD, Niš
Kontakt: Violeta Janković, TRCpro, Preradovićeva 31, 21131 Petrovaradin, tel/fax: +381 21 6433824
Način prijavljivanja: popunjen obrazac fax-om ili na E-mail adresu: [email protected]
Rok za prijavljivanje: 12. 04. 2013.
Program
Ponedeljak, 15. 04. 2013.
08.30-09.00
09.00-09.45
09.45-10.30
10.30-11.00
11.00-11.45
11.45-12.30
12.30-14.00
14.00-17.00
09.00-09.45
09.45-10.30
10.30-11.00
11.00-12.00
12.00-12.45
12.45-14.30
14.30-15.30
08.30-10.30
10.30-11.00
11.00-11.45
11.45-12.00
12.00-14.00
14.00- ...
Prijava učesnika
Naponi i naponsko stanje; relacija napona i deformacije
Osnove i princip rada mernih traka; Wheatston-ov most; osnovni
slučajevi opterećenja
Pauza, osveženje
Optičke merne trake; prednosti i nedostaci
Uticajne veličine; redukcija greške merenja; merna nesigurnost
Pauza za ručak
Workshop. priprema mernog mesta, priprema merne trake... X60
Utorak, 16. 04. 2013.
Workshop. lepljenje i zaštita mene trake, povezivanje... Z70
Workshop. metode kalibracije mernog lanca
Pauza, osveženje
Izrada pretvarača za merenje mehaničkih veličina električnim
putem. mase, sile, momenta, pritiska, vibracija, izduženja, napona
i naponskih stanja
Osnove POGONSKE ČVRSTOĆE i ZAMORA, I deo
Pauza za ručak
Workshop. Merna nesigurnost; statistička obrada izmerenih
veličina na bazi samostalno sprovedenih eksperimenata sa
opremom
Sreda, 17. 04. 2013.
Merni pojačivači za "električno merenje mehaničkih veličina".
Različiti tipovi senzora i davača i povezivanje na merno pojačalo.
Pauza, osveženje
Catman®. softverska oprema za automatizovano merenje,
upravljanje mernim sistemom, postavljanje parametara za
akviziciju, prenos podataka, vizualizacija podataka, postprocesnu
obradu izmerenih vrednosti...
Pauza, osveženje
Osnove POGONSKE ČVRSTOĆE I ZAMORA II deo;
softver nCode®. Merenje i analiza velikog obima podataka sa
evaluacijom zamora; primerima iz prakse
Anketa, pitanja, diskusija
prof. dr Hotimir Ličen
prof. dr Hotimir Ličen
prof. dr Hotimir Ličen
prof. dr Hotimir Ličen
M. Sc. Hotimir ml. Ličen
M. Sc. Mladen Janković
M. Sc. Mladen Janković
M. Sc. Slobodan Radišić
prof. dr Rastisav
Šostakov
prof. dr Hotimir Ličen
M. Sc. Slobodan Radišić
M. Sc. Hotimir ml. Ličen
prof. dr Rastisav
Šostakov
Hotimir ml. Ličen
NAPOMENA. Seminar obuhvata praktični rad sa mernim trakama, tako da je broj učesnika ograničen na 16 osoba! U
slučaju prijave većeg broja učesnika od predviđenog biće formirane grupe prema redosledu prispeća prijava sa novim
terminima održavanja seminara o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni!
Više informacija. http.//www.trcpro.rs/obuka-i-seminari/DMS2013.html
---- -----------------------------------------------------------------------------------------Preduzeće. ____________________________________________________________________________________
Adresa. _______________________________________________________________________________________
tel.._______________________
fax..________________________
e-mail.. ______________________________
Prijavljujemo sledeće učesnike. ____________________________________________________________________
Download

Merenje mehaničkih veličina i primena mernih traka