MICROSOFT POWERPOINT 2003
Microsoft PowerPoint je popularni program za izradu prezentacija na računaru. Prezentacija (engl.
presentation) jest skup slajdova (stranica, slajd, engl. slide) koje će se jedna iza druge prikazati gledaocu. Slajd
može sadržavati tekst, nepokretne i pokretne slike, vizualne i zvučne efekte i dr... prozor MS PowerPoint-a.
Slide okvir
Notes okvir
Traka s menijem
Okvir sa
zadacima
Traka s alatima
Outline okvir
ОШ „Ђура Јакшић „
Суботичка 28
Бања Лука
Slides okvir
Prethodni
slajd
Slide Show pogled
Sljedeći
slajd
Slide Sorter pogled
Normalan pogled
Statusna linija
Slika 1. Elementi programskog prozora Microsoft PowerPoint
Pri izradi prezentacije autor priprema jednu po jednu stranicu-slajd, slažući na nju tekst, slike i dr. Kad
pripremi sve slajdove autor ih poreda, doda željene efekte i sačuva-snimi. Tada su one spremne za prikazivanje.
Otvaranje i zatvaranje MS PowerPoint programa
MS PowerPoint možemo pokrenuti na nekoliko načina:
•
Sa Start – Programs menija
Slika 2. Pokretanje Microsoft PowerPoint-a preko komandiStart-Programs-Microsoft Office
•
Otvaranjem fajla (datoteke) koji ima ekstenziju .ppt ili .pptx ako se radi o PowerPoint-u 2007.
1
Slika3. PowerPoint-ov dokument 2003Dokument.ppt
OTVARANJE PREZENTACIJE (nove) u MS POWERPOINT-u
Otvaranje prezentacije u MS PP uključuje odabir dizajna, dodavanje novih slajdova i sadržaja, odabira layout –
a, a ako se želi može se mijenjati i boja već definiranog predloška, definisanje animacija, vremenskog
ograničena slajdova ili prezentacije, itd.
Slika 4.Otvaranje prezentacije
Načini otvaranja prezentacija
1. Open a presentation – otvaranje prezentacija koje su napravljene ranije (određen broj prezentacija koje se
nalaze u arhivi samog PP)
2. New – otvaranje nove prezentacije
2.1. blank presentation – kao što sam naziv kaže otvara se prezentacija gdje nema definisanog izgleda,
boje, ni strukture slajdova prezentacije. Otvara se prazan naslovni slajd.
2.2. from design template – odabir jednog od predložaka (šablona) slajdova koje nudi PP.
2.3. from AutoContent Wizard – koristi se ga kad postoje podaci koji trebaju biti stavljeni u prezentaciju,
a ne zna se na koji način da se oni najbolje prezentuju. Unutar PP postoje određene grupe gotovih
prezentacija.
3. New from existing presentation – otvara novu prezentaciju koja je kopija postojeće prezentacije. Postojeća
prezentacija se kopira da se ne bi radile promjene na originalu, već se već se promjene rade na kopiji.
2
4. New from template – otvaranje nove prezentacije na temelju postojećih predložaka
4.1. general templates – svi predlošci koje nudi PP
4.2. a template on a web site – kreiranje prezentacije korištenjem predloška koji je lociran na web stranici.
4.3. a template on Microsoft.com. – može se odabrati predložak s Microsoft Office Template Gallery
(online s Microsoftove stranice).
Izrada prezentacije pomoću design template
Postoje ponuđeni predlošci za svaki slajd koji definiraju pozadinu, boju, veličinu i debljinu fonta koji će se
koristiti.
Slika 5. Design slide- Predlošci-šabloni slajdova
S desne strane otvoren je meni Slide Design. Ukoliko nije otvoren može se aktivirati [View – Task Pane] ili
[Format – Slide design].
Vrste pogleda (Views)
Izgled ekrana u Power Pointu ima četiri varijante za oblikovanje prezentacije i jednu za izvođenje (slide
show).Izgled stranice odabire se klikom na virtualno dugme View glavnog menija ili biranjem jednog od
tridugmeta na dnu stranice(screen wievs):
Slika 6. Vrste pogleda na prezentaciju
3
Običan (Normal View):
o Zaslon je podijeljen na tri dijela: kontura (outline) na lijevoj strani, slajd (slide) u glavnom prozoru i
bilješke (notes) u podnožju zaslona.
Razvrstavanje (Slide sorter View):
o Prikazani su redom, umanjeni slajdovi od prvog do posljednjeg. Spretno za preraspodjelu i sortiranje
slajdova.
Slide Show
Koristimo za prikaz prezentacije preko cijelog ekrana.
Pogled Normal
2.
1.
3.
Slika 7. Najčešće korišćeni pogled-Normal View
Aktiviranje ovog pregleda: [View – Normal]
Karakteristike - ekran se sastoji od tri dijela:
1. najveci dio ekrana zauzima prikaz slajda koji je trenutno označen (na tom dijelu ekrana možemo
editirati-uređivati taj slajd),
2. ispod njega nalazi se prostor za pisanje bilješki vezanih uz taj slajd (korisnik može napisati
bilješke/natuknice o tome što bi trebao reći vezano uz taj slajd – te natuknice se ne vide kada on izvodi
prezentaciju u slajd showu, ali može isprintati te bilješke i koristiti ih tokom prezentacije kao
podsjetnik)
3. i treći dio ekrana zauzima prikaz svih slajdova prezentacije koji može biti ili Outline (prikaz naslova i
teksta na pojedinom slajd -u) ili Slide (vizualni prikaz slajdova prezentacije)
S desne strane može, ali i ne mora biti uključen dodatni Meni [View – Task Pane]
UMETANJE SLAJDOVA
Umetanje novog slajda u prezentaciju može se napraviti na više načina:
I.
desna tipka miša – New slide
II.
[Insert – New slide]
4
III.
ikona New slide na toolbaru
Međutim osim umetanja novog slajda u prezentaciji se može napraviti kopija postojećeg slajda [Insert –
Duplicate slide] ili preuzeti slajdovi iz neke druge prezentacije.
Dodavanje sadržaja
Umetanje tekstualnih okvira na slajd
Grafičke oznake
Obrojčavanje
Tekstni okvir
Bilješke
Multimedijski efekti
Grafika
Alatna traka za crtanje
Dodavanje gotovog crteža
Uređivanje grafike
Auto Shapes
WordArt
Efekti
Tekst
Dodavanje i oblikovanje teksta
Zamjena fonta
Prored
Promjena parametara
Pravopis i gramatika
Akcijska dugmad
Animacija
Izmjena (tranzicija) slajdova
Opcijeizvođenja
Insertovanje...ubacivanje sadržaja slajdova
Slika 8. Šta se sve može ubaciti-dodati u prezentaciju
5
Dodavanje teksta u prezentaciju
Uređivanje prezentacije dodavanjem teksta veoma je jednostavno. Da biste dodali tekst trebate jednostavno:
•
Otvoriti jednu od prezentacija
•
Izabrati željeni slajd
•
Lijevim klikom miša odabrati mjesto na slajdu gdje želite kucati tekst
Slika9. Dodavanje teksta na slajd
Tabele
Tokom rada često imamo potrebu da podatke predstavimo tabelarno. Ono što dobijamo tabelama jeste veda
preglednost podataka, pogotovo ako se radi o grupama podataka. Tabele u PowerPoint-u možemo dodati na
više načina:
•
Preko alata iz alatne trake (Tables and Borders)
•
Slika9. Kreiranje tabele kroz Insert
meni
Kroz meni Insert - Table
6
Grafikoni
Jedna od korisnijih stvari u PowerPoint-u jesu grafikoni. Naravno, moramo znati prvo koje informacije želimo
prikazati, odnosno upoređivati samim grafikonom; da li su to same vrijednosti delije, ukupne vrijednosti ili
nešto drugo. Prije nego što se napravi sam grafikon potrebno je shvatiti neke osnovne komponente samog
grafikona.
Na samom grafikonu imamo kategorije koje se upoređuju i vrijednosti koje se upoređuju, sam prostor grafikona
(engl. Chart area) i legendu koja određuje po bojama same komponente.
Grafikon pravimo jednostavnim selektovanjem željenih vrijednosti na tabeli i pritiskom komandi
Insert - Chart. Samim kreiranjem grafikona dobijamo alate na alatnoj traci koji su vezani za podešavanja i
izmjene na grafikonu. Treba napomenuti da prije nego se kreira grafikon, treba selektovati delije koje želimo
predstaviti grafikonom
Slika 10. Alati za podešavanje grafikona
Organizacioni dijagram
Ako ste ikada radili u velikoj kompaniji onda vjerojatno poznajete značenje pojma organizacionog dijagrama.
Ova vrsta objekta prikazuje hijerarhiju organizacije, ko koga izvještava, ko je na vrhu hijerarhije, a ko u dnu i
drugo. Organizacioni dijagrami prikazuju odnose među zaposlenima, porodično stablo i druge hijerarhijske
veze.
Za kreiranje organizacijskog dijagrama možete koristiti i tekst okvire i alate za crtanje linija, ali bi taj postupak
trajao nekoliko sati da biste ga završili. Umjesto toga mogude je koristiti program Microsoft Organization
Chart kako bi jednostavno dodali organizaciju ili dijagram toka vašem slajdu.
Kreiranje organizacionog dijagrama možemo uraditi:
•
Kroz meni Insert-Diagram
Slika12. Galerija diagrama
Slika11. Kreiranje dijagrama kroz Insert meni
7
Grafički objekti
Slajdu možemo dodati sliku ili gotov crtež tako što demo prvo selektovati željeni slajd, a zatim u meniju Insert Pictures (Dodati sliku) Можемо izabrati I jednu od ponuđenih opcija:
•
•
Dodati gotov crtež (Clip Art)
Dodati sliku iz računara (From File)
•
•
Dodati sliku iz skenera ili kamere (From Scanner or Camera)
Dodati foto album (New Photo Album)
•
•
•
Dodati grafičke objekte (Autoshapes)
Dodati gotove grafičke objekte (WordArt)
Dodati organizacioni grafikon (Organization Chart)
Slika 13. Organizacioni dijagram
Kopiranje, izmještanje grafičkih objekata
Kopiranje objekata u prezentaciji možemo vršiti na više načina:
•
Koristedi opciju Copy u alatima
Slika 14. Kopiranje alatom Copy
•
Kroz meni Edit-Copy
Slika 15. Kopiranje kroz meni Edit
8
•
Kombinacijom tastera CTRL+C
Kada se radi izmještanje objekata isti je princip kao kod kopiranja, s tim da demo koristiti opciju Cut
(CTRL+X) umjesto Copy (CTRL+C). Isto pravilo važi za kopiranje i izmještanje objekata između više
PowerPoint-ovih dokumenata.
Crtanje
6.5.2.1 Dodavanje različitih nacrtanih objekata
Vedina PowerPoint alata za crtanje nalazi se na traci s alatima pod nazivom Crtanje (Drawing) koja je smještena na dnu
prozora aplikacije. Traka sadrži alate za crtanje linija, oblika i strelica, ali na toj traci možete nadi i alate za podešavanje
grafičkih objekata dodavanjem različitih boja, sjene i 3D efekata.
Slika 16. Alati za crtanje
Ako traka sa alatima nije aktivna, možemo je dodati kroz meni View – Toolbars - Drawing.
Slika.17. podešavanje paleta alatki
Crtanje željenih oblika na slajdu je veoma jednostavno. Izaberemo željeni oblik i jednostavno prevlačenjem
miša po podlozi slajda ga dodamo. Odabirom željenog oblika kursor miša se pretvara u mali plus.
Animacija
Pojedini animacijski efekti koji će se odraziti na objektima slajdova dostupni su u podizbornicima. Nakon
označavanja tekstnog okvira ili grafike koju želite animirati i otvaranja kombinacije Slide Show|Custom
Animation u glavnom izborniku, odaberite jedan od ponuđenih efekata. Za promjenu efekta ili ukidanje već
postavljene animacije, odaberite adekvatnu opciju na istom mjestu. Želite li se pozabaviti zahtjevnijim
postupkom s više različitih mogućnosti, postupite na sljedeći način:
9
1.
2.
3.
Slika 18. Animacija prezentacije
4.Otvorite Slide Show|Custom Animation u glavnom meniju.
5.Na slajdu klikom miša označite objekte koji će biti animirani.
6.Otvorite dugme Add effects.
7.Otvara se dijaloški okvir Custom Animation, iz kojeg biramo željene efekte:
PRIKAZIVANJE PREZENTACIJE
Način na koji će se odvijati prezentacija određujemo u meniju —»Slide Show —»Set Up Show.
U polju Show type određujemo način prikazivanja prezentacije: hoće li se prezentacija prikazivati preko cijelog
ekrana ili samo u određenom prozoru, dok opcija Browsed at a kiosk (full screen) prikazuje prezentaciju preko
cijelog ekrana i onemogućava promjene od strane gledatelja.
Zatim određujemo hoće li se prikazivati neprestano u petlji do pritiska na tipku Esc, ili će se prikazivati bez
govornika ili animacija.
10
Slika 19 .Dijalog prozor za podešavanje prikaza prezentacije
U polju Slides određujemo da li ćemo prikazati sve slajdove ili samo određene a u polju Advance slides
određujemo način izmjene slajdova, ručno Manually ili na temelju vremenskih razmaka ako postoje.
U ovom polju možemo odrediti ručnu izmjenu slajdova, iako smo ranije odredili vrijeme nakon kojeg će se
slajdovi sami izmjenjivati. Tada je potrebno pritisnuti tipku Page Down da bi se prilikom prikazivanja
prezentacije pomaknuli na sljedeći slajd. Kad odredimo način prikazivanja prezentacije kliknemo na gumb -»OK
i pokrenemo
Prezentaciju pokrećemo tako da kliknemo na dugme -»Slide Show u donjem lijevom
Uglu prezentacijskog prozora ili kliknemo na meni -»Slide Show naredba ->ViewShow
Pojavi se prvi slajd zajedno sa svim efektima koji su mu pridruženi.
Prikazivanje prezentacije možemo prekinuti pritiskom na tipku ESC.
Spremanje datoteke u obliku Power Point dokumenta
Opcijom glavnog menija File|Save, prezentacija se najčešće sprema u tzv. formi PowerPoint dokumenta s
ekstenzijom .ppt (Presentation).
Slika 20. Snimanje prezentacije
Spremanje u obliku PowerPoint Show-a
U ovom slučaju treba ponoviti prethodni postupak, osim što u Save as Type valja odabrati opciju PowerPoint
Show (.pps).
Spremanje u obliku Web stranice
Međutim, ako je želite postaviti na Internet kako bi je učenici, studenti i drugi posjetitelji mogli koristiti čak i
ako nemaju instaliran PowerPoint na svom računalu, odaberite opciju File|Save As Web Page. Otvara se
dijaloški okvir Save as. Postupak:
11
U meniju Save in izaberite mjesto za spremanje
Slika 21. Snimanje PP u različitim oblicima
Navigacija pri prikazivanju prezentacije
Prilikom prezentovanja u donjem lijevom uglu ekrana mogu se vidjeti navigacioni tasteri kojima upravljamo
prezentacijom:
•
•
•
Slika 13. Navigacioni tasteri
Preko tastera sa strelicama upravljamo naprijed ili nazad slajdovima
Taster u obliku olovke daje mogudnost korištenja olovke (obilježavanja) na samom slajdu
Taster u obliku pravougaonika – daje mogudnost izlaska iz prezentacije, preskakanje do
određenog slajda itd.
12
Slika 22. Korištenje olovke na
prezentaciji
Opcija Pack and Go
Za potrebe izvođenja prezentacije na nekom drugom računalu, prezentacija se obično kopira na disketu koja ima
ograničeni kapacitet ili šalje putem mreže. Da bi se prezentacija mogla smjestiti u kondenziranom obliku,,
koristi se opcija File
Pack and Go i njezin Wizard, koji će se otvoriti automatski:
Slika 23.Sažeti oblik PP
Wizard, čije upute valja slijediti, sprema sve pripadajuće datoteke i fontove, čak i na veći broj disketa ako je
potrebno.
Štampanje prezentacije
13
Za ispis prezentacije odaberite File|Print u glavnom meniju..
Opcije:
o Print range – Odaberite All za ispis cijele prezentacije, Current slide za ispis aktualnog slajda ili
unesite redni broj slajda, odnosno interval brojeva u polje Slides, za ispis samo nekih slajdova.
o Copies – Unesite broj kopija i označite kvačicom okvir Collate ako ih je potrebno razvrstati.
o Print What - Slides ispisuje po jedan slajd na svakoj stranici, Handouts ispisuje na jednoj stranici
onoliko slajdova,, koliko se označi, Notes Page ispisuje na jednoj stranici slajd i primjedbe koje se na
njega odnose, Outline view ispisuje konturu prezentacije.
Štampanje prezentacije vršimo preko menija File - Print. U slučaju da koristimo komandu Print (Štampanje)
direktno sa trake sa alatima, PowerPoint de automatski odštampati prezentaciju, a ako istu opciju koristimo kroz
meni File dobidemo, prije slanja prezentacije na štampač, sljedede opcije:
•
Da štampamo svu prezentaciju (All)
•
Da štampamo trenutno aktivni slajd (Current Slide)
•
Da štampamo selektovani dio (Selection)
•
Da štampamo određene stranice slajdova (Slides...)
Slika 24. Opcije štampanja
14
Vježbe- MS PowerPoint
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Objasni otvaranje i zatvaranje PowerPoint prezentacije
Navedi i prepoznaj osnovne elemente programskog prozora PP.
Objasni kreiranje nove prezentacije u MS PowerPointu.
Kreiraj novu prezentaciju pod imenom -Moja prva prezentacija
Objasni poglede u prezentaciji.
Navedi elemente prozora u pogledu NORMAL.
Objasni umetanje slajdova u prezentaciji.
Šta se sve može dodavati (umetati) u slajdove.
Umetni sljedeći tekst:
OTVARANJE PREZENTACIJE (nove) u MS POWERPOINT-u
Otvaranje prezentacije u MS PP uključuje odabir dizajna, dodavanje novih slajdova i sadržaja, odabira layout–a,
a ako se želi može se mijenjati i boja već definiranog predloška, definisanje animacija, vremenskog ograničena
slajdova ili prezentacije, itd.
10. Nacrtaj tabelu.
Uspjeh
Broj učenika
Odličan(5)
11
Vrlo dobar (4)
10
Dobar (3)
7
Dovoljan(2)
1
Nedovoljan (1)
1
Nedovolja
n
1
11. Nacrtaj dijagram-grafikon na osnovi predhodne tabele.
12. Nacrtaj organizacioni dijagram:
Odličan
11
Dovoljan
1
Učenici
13. Dodaj grafičke objekte.
14. Objasni kopiranje i isjecanje grafičkih objekata (Cut,Copy,Paste)
15. Dodaj animaciju na sadržaje prezentacije.
16. Objasni snimanje prezentacije u obliku .ppt i .pps i web formata.
17. Prikaži prezentaciju.
18. Kako se smanjuje kapacitet prezentacije.
19. Štampanje prezentacije.
Vrlo
Dobar
10
Dobar
7
15
Download

Power Point - WordPress.com