Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO - OPĆINA HADŽIĆI
CRO19130Q
- Općinsko vijeće =================================================================
PROGRAM RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA HADŽIĆI ZA 2015. GODINU
=================================================================
Hadžići, decembar 2014. godine
2
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine
FBiH“, broj: 49/06), člana 24. Statuta Općine Hadžići („Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 15/09, 17/12, 10/13 i 14/13 - ispravka) i člana 52. Poslovnika Općinskog
vijeća Hadžići („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 15/09 i 1/14), Općinsko vijeće
Hadžići, na 22. sjednici održanoj dana 25.12.2014. godine, d o n o s i
PROGRAM RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA HADŽIĆI ZA 2015. GODINU
UVODNE NAPOMENE
U skladu sa pravima i obavezama predviđenim Ustavom, zakonima, Statutom Općine Hadžići i
Poslovnikom Općinskog vijeća Hadžići, Programom rada se utvrđuju poslovi i zadaci Vijeća,
njihov osnovni sadržaj i način izvršenja za period januar – decembar 2015. godine.
Program rada Općinskog vijeća Hadžići za 2015. godinu obuhvata razmatranje akata koji
proizilaze iz djelokruga rada Općinskog vijeća Hadžići, odnosno iz nadležnosti utvrđenih
Ustavom Federacije BiH, Ustavom Kantona Sarajevo, Zakonom o lokalnoj samoupravi i
posebno Statutom Općine Hadžići i Poslovnikom Općinskog vijeća Hadžići, kao i drugim
propisima.
Vijeće će svoje aktivnosti usmjeriti na aktuelna pitanja koja su od zajedničkog interesa za
građane Općine Hadžići, Kantona Sarajevo, Federacije BiH i Države BiH.
Pored zadataka iz nadležnosti Vijeća, ovim Programom će biti obuhvaćene teme o aktuelnim
životnim pitanjima građana, a koja su u nadležnosti drugih institucija i viših nivoa vlasti.
Naročito će se razmatrati pitanja iz prostornog planiranja, stambene oblasti, obrazovanja, kulture,
sporta, mladih, komunalne higijene i zaštite okoliša, rada i funkcionisanja udruženja, te druga
važna pitanja.
Općinsko vijeće će razmatrati pitanja kao što su izbor i imenovanja, donošenje određenih akata i
rješenja iz oblasti prostornog uređenja, imovinsko - pravne oblasti, kao i akata koje predloži
Općinski načelnik, kao i sve druge propise koji proizilaze iz Ustava, Zakona, Statuta Općine i
Poslovnika i druge akte od značaja za ostvarivanje lokalne samouprave, te sva druga aktuelna
pitanja koja nametne aktuelna politička praksa.
Isto tako, Vijeće će kontinuirano razmatrati izvještaje o realizaciji zaključaka Vijeća sa
prethodnih sjednica, zapisnike sa sjednica Vijeća i odgovore na vijećnička pitanja.
Radna tijela Općinskog vijeća obavezna su da se pridržavaju Programa rada Vijeća i dužna su
razmatrati materijale pripremljene za Vijeće, a prema potrebi će sami za Vijeće pripremati
određene materijale iz nadležnosti ili na zahtjev Vijeća.
3
Općinsko vijeće će redovno tražiti od Općinskog načelnika i njegovih Službi da podnose
izvještaje i informacije o stanju i problematici koju treba da razmatra Vijeće, da blagovremeno
predlažu odgovarajuće Odluke, zaključke i rješenja koja će se razmatrati na sjednicama Vijeća.
Kolegij Vijeća će redovno razmatrati realizaciju zacrtanih programskih zadataka, kao i ukazanih
potreba za novim temama i predlagati ih na razmatranje Vijeću.
U pripremi za izradu Programa rada, pribavljena su mišljenja i prijedlozi o pitanjima i temama
koja treba unijeti u Program rada od Općinskog načelnika i Općinskih službi, političkih
subjekata, kao i drugih organa i institucija sa područja općine Hadžići. Na upućeni zahtjev
Općinskog vijeća Hadžići, prijedloge pitanja i tema za izradu Programa rada Općinskog vijeća
Hadžići za 2015. godinu dostavili su: Općinsko pravobranilaštvo Služba za razvoj, stambeno komunalne poslove i mjesne zajednice, Služba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor, Služba
za prostorno uređenje, urbanizam i građenje, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i
zajedničke poslove, Stručna služba za poslove Općinskog vijeća, Četvrta policijska uprava Policijska stanica Hadžići, Služba civilne zaštite, Služba za boračko-invalidsku, socijalnu i
zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica, JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Služba
socijalne zaštite općine Hadžići i Narodna stranka radom za boljitak.
Na osnovu prispjelih prijedloga i Programa rada Općinskog načelnika za narednu kalendarsku
godinu, te izvršenih konsultacija sa drugim subjektima, utvrđen je ovaj Prijedlog Programa rada
za 2015. godinu i nudi se Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Programom rada Općinskog vijeća utvrđuju se predlagači i obrađivači pripreme materijala i
zadataka, pitanja koja se stavljaju na javnu raspravu, rokovi za razmatranje pojedinih pitanja i
prijedlozi koje materijale pripremljene za Vijeće trebaju razmatrati i radna tijela Vijeća, a kako
slijedi:
4
I-KVARTAL
1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2014. godinu sa izvještajem o
radu radnih tijela Općinskog vijeća i Stručne službe za poslove Općinskog vijeća
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
RAZMATRA:
- Kolegij Općinskog vijeća
- Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
- januar 2015. godine
- Kolegij Općinskog vijeća
2. Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Hadžići za 2014. godinu
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Općinski načelnik i Općinske službe
- januar 2015. godine
3. Program rada Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Hadžići za 2015. godinu
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Općinski načelnik i Općinske službe
- januar 2015. godine
4. Aktivnosti na donošenju i usvajanju provedbenih planova:
- Regulacioni plan „Bosnić polje“
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
RAZMATRA:
- Općinski načelnik
- Služba za prostorno uređenje,
urbanizam i građenje
- januar - decembar 2015. godine
- Komisija za prostorno planiranje, uređenje i
ekologiju
5. Nastavak aktivnosti na provođenju Odluke, odnosno obilježavanju ulica i prenumeraciji
kućnih brojeva na području općine Hadžići
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
RAZMATRA:
- Općinski načelnik
- Služba za prostorno uređenje,
urbanizam i građenje
- januar - decembar 2015. godine
- Komisija za prostorno planiranje, uređenje i
ekologiju
- Komisija za obilježavanje značajnih događaja i
ličnosti
6. Izvještaj o radu JKP „Komunalac“ Hadžići za 2014. godinu
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
- Skupština preduzeća
- Uprava preduzeća, Nadzorni odbor preduzeća
5
R O K:
RAZMATRA:
RAZMATRA:
- februar 2015. godine
- Komisija za prostorno planiranje, uređenje i
ekologiju
- Komisija za budžet, finansije i ekonomska
pitanja
7. Plan poslovanja i investiranja JKP „Komunalac“ Hadžići za 2015. godinu
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
RAZMATRA:
- Skupština preduzeća
- Uprava preduzeća, Nadzorni odbor preduzeća
- februar 2015. godine
- Komisija za prostorno planiranje, uređenje i
ekologiju
8. Informacija o radu Policijske stanice Hadžići za period januar - decembar 2014. godine
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Policijska uprava Ilidža
- Policijska stanica Hadžići
- februar 2015. godine
9. Odluka o dodjeli Općinskih priznanja
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Komisija za odlikovanja i općinska priznanja
- Komisija za odlikovanja i općinska priznanja
- februar 2015. godine
10. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Hadžići za 2014. godinu
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Pravobranilaštvo Općine Hadžići
- Pravobranilaštvo Općine Hadžići
- februar 2015. godine
11. Budžet Općine Hadžići za 2015. godinu i projekcije Budžeta za 2016. i 2017. godinu Prijedlog
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
RAZMATRA:
- Općinski načelnik
- Služba za privredu, finansije i
inspekcijski nadzor
- februar - mart 2015. godine
- Komisija za budžet, finansije i ekonomska
pitanja
12. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Hadžići za 2015. godinu - Prijedlog
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za privredu, finansije i
inspekcijski nadzor
- februar - mart 2015. godine
6
RAZMATRA:
- Komisija za budžet, finansije i ekonomska
pitanja
13. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Hadžići za period 01.01. – 31.12.2014. godine Prijedlog
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
RAZMATRA:
- Općinski načelnik
- Služba za privredu, finansije i
inspekcijski nadzor
- mart 2015. godine
- Komisija za budžet, finansije i ekonomska
pitanja
14. Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja - završnog računa Budžeta Općine Hadžići za
2014. godinu - Prijedlog
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
RAZMATRA:
- Općinski načelnik
- Služba za privredu, finansije i inspekcijski
nadzor
- mart 2015. godine
- Komisija za budžet, finansije i ekonomska
pitanja
15. Izvještaj o radu KSIRC-a Hadžići za 2014. godinu
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
RAZMATRA:
- Upravni odbor KSIRC-a Hadžići
- Upravni odbor KSIRC-a Hadžići
- mart 2015. godine
- Komisija za društvene djelatnosti i saradnju sa
vjerskim zajednicama
16. Informacija o stanju zdravstvene zaštite na području općine Hadžići
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
RAZMATRA:
- Općinski načelnik
- Služba za boračko - invalidsku, socijalnu i
zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica
- mart 2015. godine
- Zdravstveni savjet
17. Informacija o ugroženosti teritorije općine Hadžići od minsko - eksplozivnih i
neeksplodiranih ubojitih sredstava
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba civilne zaštite
- mart 2015. godine
7
18. Svečana sjednica Općinskog vijeća povodom 6. marta - Dana Općine
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinsko vijeće
- Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Hadžići i Općinske službe
- 6. mart 2015. godine
19. Informacija o implementaciji recertificiranog sistema upravljanja kvalitetom prema novoj
normi ISO 9001:2008
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za opću upravu, društvene djelatnosti
i zajedničke poslove
- mart 2015. godine
II – K V A R T A L
20. Informacija o izvršenju Budžeta Općine Hadžići za period 01.01. - 31.03.2015. godine
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za privredu, finansije i inspekcijski
nadzor
- april 2015. godine
21. Odluka o kriterijima raspodjele sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za 2015. godinu podrška poljoprivredi - Prijedlog
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za privredu, finansije i inspekcijski
nadzor
- april 2015. godine
22. Informacija o aktivnostima KJKP „RAD“ za 2014. godinu i Plan aktivnosti za 2015. godinu
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- JKP „RAD“
- april 2015. godine
23. Informacija o aktivnostima „Elektrodistribucije“ za 2014. godinu i Plan aktivnosti za 2015.
godinu
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- „Elektrodistribucija“ Sarajevo
- april 2015. godine
24. Informacija o radu KJKP „GRAS“ Sarajevo na području Općine Hadžići za 2014. godinu i
Plan aktivnosti za 2015. godinu
PREDLAGAČ:
- Općinski načelnik
8
OBRAĐIVAČ:
R O K:
-KJKP „GRAS“ Sarajevo
- april 2015. godine
25. Informacija o radu KJKP „Toplane“ Sarajevo za 2014. godinu i Plan aktivnosti za 2015.
godinu
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- JKP „Toplane“
- april 2015. godine
26. Informacija o aktivnostima KJKP „Sarajevogas“ Sarajevo za 2014. godinu i Plan aktivnosti
za
2015. godinu
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
•
- Općinski načelnik
- JKP „Sarajevogas“ Sarajevo
- april 2015. godine
Tematska sjednica: Stanje poljoprivrede i zdravlje životinja na području općine Hadžići
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Općinske službe
- april 2015. godine
27. Informacija o stanju u oblasti bespravne gradnje na području općine Hadžići
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za privredu, finansije i inspekcijski
nadzor
- maj 2015. godine
28. Informacija o ostvarivanju socijalne zaštite na području Općine
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba socijalne zaštite općine Hadžići i
Služba za boračko - invalidsku, socijalnu i
zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica,
- maj 2015. godine
29. Informacija o ostvarivanju dječije zaštite i zaštite civilnih žrtava rata
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za boračko - invalidsku, socijalnu i
zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica
- maj 2015. godine
30. Informacija o stanju kulture u općini Hadžići
PREDLAGAČ:
- Općinski načelnik
9
OBRAĐIVAČ:
R O K:
RAZMATRA:
- Služba za opću upravu, društvene djelatnosti
i zajedničke poslove
- maj 2015. godine
- Komisija za društvene djelatnosti i saradnju sa
vjerskim osnovama
31. Informacija o dodjeli stipendija za školsku 2014/2015. godinu
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i
zajedničke poslove
- maj 2015. godine
32. Informacija o aktivnostima KJP ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo d. o. o. na području
općine Hadžići
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
ROK:
- KJP ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo d. o. o.
- KJP ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo d. o. o. i
Služba za razvoj, stambeno - komunalne poslove
i mjesne zajednice
- maj 2015. godine
33. Informacija o aktivnostima KJP „Sarajevo-šume“ na području općine Hadžići
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- KJP „Sarajevo-šume“
- KJP „Sarajevo-šume“,
Služba za privredu, finansije
i inspekcijski nadzor
- maj 2015. godine
34. Informacija o aktivnostima Uprave za šumarstvo Kantona Sarajevo
za područje općine Hadžići
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Uprava za šumarstvo
- Uprava za šumarstvo i Služba za privredu,
finansije i inspekcijski nadzor
- maj 2015. godine
35. Informacija o stanju poljoprivrede na području općine Hadžići
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za privredu, finansije i inspekcijski
nadzor
- juni 2015. godine
36. Informacija o zapošljavanju i samostalnom privređivanju na području općine Hadžići
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
- Općinski načelnik
- Služba za privredu, finansije i inspekcijski
10
R O K:
nadzor
- juni 2015. godine
37. Informacija o radu KJP Veterinarska stanica Sarajevo – Veterinarska ambulanta Hadžići
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- KJP „Veterinarska stanica Sarajevo – Veterinarska
ambulanta Hadžići
- KJP „Veterinarska stanica Sarajevo – Veterinarska
ambulanta Hadžići i Služba za privredu, finansije i
inspekcijski nadzor
- juni 2015. godine
38. Informacija o razvoju turizma i perspektive razvoja na području općine Hadžići
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Turistička zajednica Kantona Sarajevo i
Služba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor
- juni 2015. godine
39. Informacija o unutrašnjoj organizaciji i stanju kadrova Općinskih službi za upravu Općine
Hadžići i Kabinetu Općinskog načelnika
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za opću upravu, društvene djelatnosti
i zajedničke poslove
- juni 2015. godine
III - K V A R T A L
40. Informacija o aktivnosti na provođenju LEAP-a
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
RAZMATRA:
- Općinski načelnik
- Služba za razvoj, stambeno - komunalne poslove i
mjesne zajednice
- august 2015. godine
- Komisija za prostorno planiranje, uređenje i
ekologiju
41. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Hadžići za period 01.01. - 30.06.2015. godine;
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
RAZMATRA:
- Općinski načelnik
- Služba za privredu, finansije i inspekcijski
nadzor
- august 2015. godine
- Komisija za budžet, finansije i ekonomska
pitanja
11
42. Informacija o stanju sporta u općini Hadžići
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
RAZMATRA:
- Općinski načelnik
- Služba za opću upravu, društvene djelatnosti
i zajedničke poslove
- august 2015. godine
- Komisija za sport i mlade
43. Informacija o položaju mladih u općini Hadžići
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
RAZMATRA:
- Općinski načelnik
- Kabinet Općinskog načelnika
- august 2015. godine
- Komisija za sport i mlade
44. Informacija o radu komunalne inspekcije na području općine Hadžići
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za privredu, finansije i inspekcijski
nadzor
- septembar 2015. godine
IV – K V A R T A L
45. Informacija o uspjehu, učenju i vladanju učenika osnovnih i srednje škole sa područja općine
Hadžići
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
RAZMATRA:
- Općinski načelnik
- Služba za opću upravu, društvene djelatnosti
i zajedničke poslove
- oktobar 2015. godine
- Komisija za društvene djelatnosti i saradnju sa
vjerskim zajednicama
406 Informacija o izvršenju Budžeta Općine Hadžići za period 01.01. - 30.09.2015. godine
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za privredu, finansije i inspekcijski
nadzor
- oktobar 2015. godine
47. Budžet Općine Hadžići za period 2016. godina i projekcije Budžeta za 2017. i 2018. godinu
- Nacrt
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za privredu, finansije i inspekcijski
nadzor
- oktobar 2015. godine
12
48. Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite, položaja članova
šehidskih porodica i porodica poginulih boraca, RVI i demobilisanih boraca
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
RAZMATRA:
- Općinski načelnik
- Služba za boračko - invalidsku, socijalnu i
zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica i
- novembar 2015. godine
- Komisija za praćenje položaja boraca,
RVI, porodica šehida i poginulih boraca
49. Informacija o radu organa mjesnih zajednica na području Općine Hadžići
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
RAZMATRA:
- Općinski načelnik
- Služba za razvoj, stambeno - komunalne poslove
i mjesne zajednice
- novembar 2015. godine
- Komisija za poslove mjesnih zajednica
50. Svečana akademija Općinskog vijeća Hadžići povodom obilježavanja 25. novembra Dana državnosti BiH
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
ROK:
- Općinsko vijeće
- Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Hadžići i Općinske službe
- novembar 2015. godine
51. Program rada Općinskog vijeća Hadžići za 2016. godinu - Prijedlog
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
RAZMATRA:
- Kolegij Općinskog vijeća
- Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
- decembar 2015. godine
- Kolegij Općinskog vijeća
52. Budžet Općine Hadžići za period 2016. godina i projekcije Budžeta za 2017. i 2018. godinu Prijedlog
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
RAZMATRA:
- Općinski načelnik
- Služba za privredu, finansije i inspekcijski
nadzor
- decembar 2015. godine
- Komisija za budžet, finansije i ekonomska
pitanja
53. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Hadžići za 2016. godinu - Prijedlog
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
- Općinski načelnik
- Služba za privredu, finansije i inspekcijski
13
R O K:
RAZMATRA:
nadzor
- decembar 2015. godine
- Komisija za budžet, finansije i ekonomska
pitanja
54. Odluka o privremenom finansiranju Općine Hadžići za period 01.01. do 31.03.2016. godine
(po potrebi)
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
RAZMATRA:
- Općinski načelnik
- Služba za privredu, finansije i inspekcijski
nadzor
- decembar 2015. godine
- Komisija za budžet, finansije i ekonomska
pitanja
55. Svečani prijem Općinskog načelnika i Predsjedavajućeg Općinskog vijeća
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinsko vijeće
- Stručna služba za poslove Općinskog vijeća i
Kabinet Općinskog načelnika
- decembar 2015. godine
Ovaj Program sačinjen je od pojedinačnih prijedloga Općinskih službi, te pravnih lica čiji je
osnivač Općina Hadžići, a i drugih subjekata koji se odnose na poslove iz resora tih Službi.
Nosioci priprema materijala OBAVEZNI su da materijale koje predlažu Vijeću, dostave Stručnoj
službi za poslove Općinskog vijeća u dovoljnom broju primjeraka najkasnije do 15. datuma u
mjesecu u kojem se planira razmatranje.
Ovaj Program rada Općinskog vijeća dostavit će se svim nosiocima priprema materijala i
političkim subjektima koji participiraju u Općinskom vijeću, a objaviti će se i u Biltenu Općine
Hadžići, kao i na web stranici Općine: www.hadzici.ba
Broj: 01-01-2-11034/14
Hadžići, 25.12.2014. godine
Predsjedavajući
Općinskog vijeća Hadžići
Adnan Proha
Download

PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA HADŽIĆI ZA 2015. GODINU