ÖLÇME TEKNĠĞĠ VE ELEKTRONĠK DERSĠ ÇALIġMA SORULARI
Aşağıda verilen soruları doğru ya da yanlış olarak
cevaplayınız.
32. Dijital ohmmetrelerde değer ekranında 1 ifadesi varsa bu
seçilen kademenin gerekenden küçük olduğunu gösterir. D
33. Dijital ölçü aletlerinde değer ekranında 0 ifadesi
1. Ölçme herhangi bir büyüklüğü kendi cinsinden bir birimle görüldüğünde kademe anahtarı küçültülür. D
34. Bobinin alternatif akımın değiĢimine karĢı gösterdiği
mukayese etmektir. D
2. Pano tipi ölçü aletlerinin tamamı dijital ölçü aletleridir. Y zorluğa endüktans denir. D
35. Bobin endüktasının birimi henrydir. D
3. Ölçtüğü değeri LCD ekrandan gösteren ölçü aletlerine
36. mH ve μH endüktansın üst katlarıdır. Y
dijital ölçü aletleri denir. D
4. Doğruluk derecesi 0,1 yerine 0,5 olan ölçü aletleri ile daha 37. Sipir sayısı değiĢtirilen bir bobinin endüktansı değiĢmez.
Y
hatasız ölçmeler yapılır Y.
38. Telin çapı endüktansı etkileyen faktörlerden biri değildir.
5. Kaydedici ölçü aletleri daha çok enerji üretim
Y
merkezlerinde kullanılır. D
39. Endüktansı büyük olan bobinin endüktif reaktansı da
6. Sayaçlar, toplayan ölçü aletlerine bir örnek olarak
büyüktür. D
gösterilebilir. D
40. Endüktans LCRmetre ile ölçülür. D
8. Ölçtüğü değeri skala taksimatı ve ibre ile gösteren ölçü
41. Frekans arttıkça endüktif reaktans azalır. Y
aletlerine analog ölçü aletleri denir. D
42. Frekans, endüktansı değiĢtiren faktörlerden biri değildir.
9. Devre akımı, ampermetre ile ölçülür. D
D
10. Voltmetre “W” harfi ile gösterilir. Y
43. Doğru akım uygulanan bir bobinin endüktansı sıfırdır. Y
11. Lcrmetre ile direnç, endüktans ve kapasite ölçümleri
44. 0,02 H endüktansa sahip bir bobinin endüktif reaktansı
yapılır. D
12. Wattmetrelerin hem AC hem de DC’ de güç ölçen tipleri 20 Ω dur. Y
45. Kondansatörlerin elektrik enerjisini depo etme özelliğine
mevcuttur. D
13. Frekans metreler genellikle AC devrelerde kullanılır. D kapasite denir. D
46. Kapasite birimi faraddır. D
14. Osilaskoplar ölçülen değeri rakamsal olarak gösteren
47. Farad biriminin ast katlarından çok, üst katları kullanılır.
ölçü aletleridir. Y
Y
15. Analog ölçü aletleri ile dijital ölçü aletlerinden daha
48. Kondansatör, iletken levhaları arasındaki mesafe
hassas ölçümler yapılabilir. D
16. Ölçü aletleri ile ölçme sınırını aĢan ölçmeler yapılabilir. arttırılırsa kondansatör kapasitesi artar. Y
49. Yalıtkan maddenin dielektrik kat sayısı, kondansatör
Y
kapasitesini etkileyen faktörlerden biri değildir. Y
17. Analog ölçü aletlerinde ibrenin ince olması okuma
50. Kapasite arttıkça kondansatörlerin fiziksel boyutları da
hatasını azaltır. D
artar . D
18. Analog ölçü aletlerinde sıfır ayarı yapmadan ölçüme
51. Kapasite Lcrmetre ile ölçülür. D
baĢlanabilir. Y
52. Yalnız kapasite ölçümü için kullanılan kapasite metreler
19. Dijital ölçü aletlerinin tüm çeĢitleri ölçme için gerekli
mevcuttur. D
enerjiyi iç kısma ilave edilen pillerden sağlar. Y
53. Elektrik akımının oluĢabilmesi için elektron hareketinin
20. Ölçü aletlerinin özellikleri ve kullanımı ile ilgili bazı
oluĢması gerekir. D
Ģartlar sembol olarak skalasında belirtilir. D
54. Amperin üst katları μA ve mA’dir. Y
21. Direnç, iletkenden geçen akım miktarını etkileyen bir
55. 1,25 kA, 12500 A’e eĢittir. Y
faktördür. D
56. Ampermetrelerin iç direncinin fazla olması, elektrik
22. Direncin üst katları küçükten büyüğe Ω, KΩ, GΩ, MΩ
devrelerinde herhangi bir etkisi olmaz. Y
Ģeklindedir. Y
57. Devre akımını ölçmek için ampermetreler devreye seri
23. Özdirenç her madde için değiĢken bir değerdir. D
bağlanır. D
24. Bir iletkenin yalnızca kesiti arttırılırsa direnç değeri
58. Ampermetreler ölçme için gerekli enerjiyi ölçüm
azalır. D
bağlantısı ile sağlar. D
25. Bir iletken tam ortadan kesilirse direnç değeri yarıya
59. Pano tipi ampermetrelerde ölçüm için gerekli enerji, pil
düĢer. D
26. Özdirenci küçük olan maddenin direnç değeri, özdirenci ile sağlanır. Y
60. Alternatif akımda yapılan ölçüm sonunda okunan değer,
büyük olana göre daha azdır. D
akımın etkin değeridir. D
27. Ġletkenlerin direncine yalnız boyu kesiti ve cinsi etki
61. DC ölçmelerinde, analog ampermetreye bağlanan +, - uç
eder. Y
bağlantılarının yanlıĢ olması durumunda ampermetre değer
28. Ġletkenlerin direnci yalnız ohmmetre ile ölçülebilir. Y
gösterir. Y
29. Ohmmetrenin pili söküldüğünde direnç ölçümü
62. AA ampermetresi ile DC ölçüm yapıldığında akım
yapılabilir. Y
değerinin negatif iĢaretli değeri okunur. Y
30. Analog ohmmetrelerde direnç değeri, her zaman
63. Ölçü transformatörlerine yalnız ölçü aletleri bağlanır. Y
skaladan direkt okunarak belirlenir. Y
64. Bir ölçü transformatörüne birden fazla ölçü aleti
31. Analog ohmmetrelerde kademe anahtarının olması
bağlanabilir. Y
gerekenden büyük ya da küçük
kademede olması, ölçme sonucunu etkilemez. Y
1
65. Ölçü transformatörlerinin sekonder uçlarından biri ve
gövdesi mutlaka topraklanmalıdır. D
66. Akım trafosunun primer uçları “k-l” dir. Y
67. Akım transformatörleri boĢta çalıĢtırılabilir. Y
68. Pens ampermetreler yalnız akım ölçecek Ģekilde
tasarlanmıĢ ve üretilmiĢ ölçü aletleridir. Y
69. Pens ampermetrelerde, pens içerisinden biri birine eĢit;
ama zıt yönlü akım geçen iki iletken ile yapılan ölçün
sonucu sıfırdır. D
70. Pens ampermetrelerin en önemli özelliği, hattı kesmeden
akım değeri ölçebilmektir. D
71. Elektik akımını oluşturan etkiye, gerilim denir. D
72. Voltmetreler devreye paralel bağlanır. D
73. Doğru gerilim ölçülürken ölçü aletinin “+”, “─” uçlar
ters bağlanmamalıdır. D
74. Voltmetrenin ast ve üst katları küçükten büyüğe mV, μV,
V , kV Ģeklinde sıralanır. Y
75. Voltmetrelerin iç direnci küçüktür. Y
76. Tüm voltmetreler ölçüm yapmak için gerekli enerjiyi
ölçüm bağlantısından sağlarlar. Y
77. Hem DA hem de AA’ı ölçen voltmetreler mevcuttur. D
78. 200,5 v yerine 200,55 v ölçen voltmetre daha hassastır.
D
79. Dijital voltmetreler gerilimin etkin, analog voltmetreler
gerilimin ortalama değerini ölçer. Y
80. Avometreler ile direnç ölçmek Lcrmetre ile direnç
ölçmeden çok farklı teknikler gerektirir. Y
81. Dijital avometrelerde endüktans ve kapasite ölçümü prob
bağlantısı ile yapılır. Y
82. Dijital ve analog avometrelerin her ikisi de enerji
kaynağı olarak pil kullanır. D
83. DC gerilim ölçülürken analog avometrenin “+”, “─”
uçlar ters bağlanabilir. Y
84. Bütün avometrelerin DC-AC akım seçimi kademe
anahtarından yapılır. Y
85. Avometreler ile her seviyedeki akım ölçülebilir. Y
86. Analog avometrelerin pili sökülse bile gerilim ölçümü
yapılabilir. D
87. Avometrelerde amper seviyesinde akım ölçülürken
probların avometre bağlantı noktaları değiĢir. D
88. Dijital avometrelerin sıcaklık ölçen modelleri mevcuttur.
D
89. Ölçülecek gerilim seviyesi avometrenin ölçme sınırı
içerisinde, ancak değeri tam
bilinmiyorsa en küçük kademeden ölçüme baĢlanır. Y
90. Bütün avometreler ölçüm bittikten sonra KAPALI
konuma getirilmelidir. D
91. Frekans değiĢimi elektrik ve elektronik devrelerde
herhangi bir değiĢiklik meydana getirmez. Y
92. Dünyadaki değiĢik ülkelerde değiĢik frekans değerleri
kullanılır. D
93. Frekansmetreler devreye paralel bağlanır. D
94. Dilli frekansmetreler ile çok geniĢ frekans aralıkları
ölçülebilir. Y
95. Frekansmetrenin gösterdiği değer saniyedeki saykıl
sayısına eĢittir. D
96. DC akımda frekans değeri sıfıra eĢittir. D
97. Saykılın tamamlanması için akım veya gerilimin yalnız
pozitif değer alması yeterlidir. Y
98. Peryot kısaltılırsa frekans değeri artar. D
99. Elektrik devrelerinde harcanan güç akım ve gerilimle
doğru orantılıdır. D
100. Wattmetreler ölçüm yapabilmek için akım ve gerilim
değerine ihtiyaç duyar. D
101. Wattmetreler reaktif güç ölçer. Y
102. Küçük güçler ölçülürken akım bobinin uçları sonra
bağlanmalıdır. D
103. Analog sayaçlar ile farklı tarifeler üzerinden
ücretlendirme yapılabilir. Y
104. Analog sayaçlarda akım ve gerilim bobini olmak üzere
iki bobin bulunur. D
105. Analog sayaçlarda akım bobini uçlarının ters
bağlanması herhangi bir sorun oluĢturmaz. Y
106. Sayaçlar elektriksel iĢi ölçer. D
107. Bir fazlı sayaçlar ile üç fazlı sayaçlar arasında bağlantı
ve yapı farkı yoktur. Y
108. Sayaçlar her akım değeri için uzun süre iĢ ölçümü
yapabilir. Y
109. Osilaskopların analog ve dijital tipleri mevcuttur. D
110. Osilaskoplar yalnız akım, gerilim ve frekans
ölçmelerinde kullanılır. Y
111. Osilaskop ile gerilim ölçerken gerilim gerilim değeri
attıkça sinyal dikeyde yükselir. D
112. Osilaskop ile frekans ölçülürken frekans değeri arttıkça
sinyal yatay eksende daralır. D
113. Osilaskoplarda ölçülecek gerilim değerine uygun
kademe VOLTS/DIV anahtarı ile seçilir. D
114. Osilaskoplarda frekans değerine uygun kademe TIME
/DIV anahtarı ile seçilir. D
115. Osilaskoplar ile yarı iletken elemanların
karakteristikleri incelenemez. Y
116. Osilaskoplar arıza analizinde ölçü aletlerine göre daha
hızlı çözüm imkanı sunar. D
117. Osilaskoplarda ıĢın sayısı arttıkça aynı anda görüntülen
sinyal sayısı artıyor, demektir. D
118. Osilaskoplar ölçülen akım veya gerilimin etkin değerini
ölçer. Y
119. AĢağıdaki direnç değerlerinden hangisi 4 bantlı
direncin kabul edilebilir hata payı dıĢında yer almaktadır?
A) 11.8k B) 12,8k C) 13,1k D) 10,6k
120. AĢağıda verilen ayarlı dirençlere ait devre
sembollerinin isimleri hangi Ģıkta doğru sıralamayla
verilmiĢtir?
A) 1-Termistör, 2-Potansiyometre, 3-LDR, 4-Trimpot
B) 1-LDR, 2-Trimpot, 3-Termistör, 4-Reosta
C) 1-LDR, 2-Potansiyometre, 3- Termistör, 4-Trimpot
D) 1-LDR, 2-Potansiyometre, 3-VDR, 4-Reosta
121. AĢağıdaki 5 renkli direncin değeri hangi Ģıkta doğru
olarak verilmiĢtir?
A) 357k %10 B) 35,6k %10 C) 356k %10 D) 375k %10
122. Potansiyometre ve trimpot için aĢağıdaki önermelerden
hangisi doğrudur?
A) Ġkisi arasında çalıĢma ilkeleri açısından bir fark yoktur.
B) Potansiyometrede direnç ayarı tornavida gibi ek bir alet
kullanılarak yapılır.
C) Bir ses kuvvetlendiricisinde ses Ģiddetini ayarlamak için
trimpot kullanmak
daha uygun olur.
2
D) Belirli bir frekanstan yayın yapacak bir radyo vericisinde
anten katı
frekansını ayarlamak için pot kullanılması daha uygun olur.
123. Üzerine uygulanan gerilimle direnci değiĢen devre
elemanı hangisidir?
A) VDR B) LDR C) Termistör D) Pot
124. AĢağıdaki Ģıklardan hangisinde potansiyometre doğru
tanımlanmıĢtır?
A) Direnci, tornavida gibi bir aletle ayarlanır.
B) Direnci diğer ayarlı dirençlere göre nispeten daha
düĢüktür. Yüksek güçlü
devrelerde yüksek akım konrolü gereken yerlerde kullanılır.
C) Direnci üzerindeki bir ayar kolu aracılığıyla ayarlanan
devre elemanıdır.
Belli bir noktadaki elektrik seviyesinin istenen her durumda
ayarlanması
gereken yerlerde kullanılır.
D) Üç ayaklı ayarlanabilir direnç olup iki yan uç arasındaki
direnç her zaman
değiĢtirilebilir. Orta uç ile yan uçlar arasındaki direnç ise her
zaman sabittir.
125. IĢığa duyarlı olarak çalıĢması istenen bir devrede
kontrol elemanı olarak aĢağıdaki devre
elemanlarından hangisinin kullanımı uygundur?
A) Termistör B) Pot C) LDR D) VDR
126. AĢağıda verilen %10 ve %5 hata paylı dirençlerden
hangisini standartlara göre piyasada
bulmak mümkün değildir?
A) 1,3k %10 B) 150 %5 C) 820k %5 D) 470 %10
127. AĢağıdaki eĢ değer ayarlı kondansatörlerden hangisinin
uçları arasındaki kapasitenin daha
fazla olması beklenir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
128. 0,12μF = ........... nF eder.
Yukarıdaki soruda boĢluğa gelmesi gereken değer hangi
Ģıkta doğru olarak verilmiĢtir?
A) 120 B) 1200 C) 120000 D) 0,00012
129. AĢağıdaki devrede A-B arası eĢdeğer sığa nedir?
A) 6F B) 3F C) 2F D) 1F
130. ġekildeki kondansatörün sığası hangi Ģıkta doğru
verilmiĢtir?
A) 10pF B) 10nF C) 10F D) 1nF
131. Kondansatör için söylenen aĢağıdaki önermelerden
hangisi doğrudur?
A) Elektrik enerjisini manyetik alan biçiminde tutar.
B) Ġki plaka arasında elektrik yüklerinin depolanması esasına
göre çalıĢır.
C) DC akımda iletken gibi çalıĢır.
D) Fiziksel boyutları çalıĢma geriliminden etkilenmez.
132. 4700pF’ın karĢılığı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) 4,7F B) 470nF C) 47nF D) 0,0047F
133. Trimer kondansatörün aĢağıda belirtilen yerlerin
hangisinde kullanımı daha uygun olur?
A) Frekansı 10Hz – 1MHz arası ayarlanabilen bir sinyal
üretecinde B) Bir radyo alıcısında C) Belirli bir frekanstan
yayın yapacak radyo vericisinde D) Polis telsizinde
134. Üzerinde 101 kodu bulunan kondansatörün sığası
nedir?
A) 10pF B) 1pF C) 1nF D) 100pF
135. AĢağıdakilerden hangisi sığa değeri elle ayarlanabilen
bir kondansatördür?
A) Varyabl B) Elektrolitik C) Trimer D) Mercimek
136. AĢağıda verilen sabit kondansatör türlerinden
hangisinin eriĢebileceği sığa değeri diğerlerine göre daha
fazladır?
A) SMD kondansatörler B) Seramik kondansatör
C) Elektrolitik kondansatör D) Film kondansatör
136. Sağlam bir bobinin ölçümünde küçük direnç değeri
okunur.
137. 100H’nin eĢdeğeri aĢağıdakilerden hangisidir?
A) 0,1nH B) 1mH C) 0,1mH D) 10000H
138. Bobinler DC akımda omik direnç gösterir.
139. Endüktans ölçümü Lcrmetre aletiyle yapılır.
140. AĢağıdakilerden hangisi diyot için söylenebilir?
A) Elektrik akımını tek yönde iletir B) Anot gerilimi katot
geriliminden fazla olduğunda iletime geçer
C) Alternatif akımı doğrultmak için kullanılabilir D) Hepsi
141. AĢağıdaki diyot çeĢitlerinin sembolleri hangi Ģıkta
doğru sıralamada verilmiĢtir?
A) Yüzey birleĢimli diyot, Zener diyot, LED, Köprü diyot
B) Köprü diyot, Zener diyot, LED, Yüzey birleĢimli diyot
C) Yüzey birleĢimli diyot, LED, Köprü diyot, Zener diyot
D) Zener diyot, Yüzey birleĢimli diyot, LED, Köprü diyot
142. AĢağıdaki silisyum diyot devresi için devre akımını
hesaplayınız?
A) 5,7mA B) 5mA C) 4,3mA D) 4,7mA
143. AĢağıdaki ifadelerden hangisi zener diyot için
doğrudur?
A) Ters kırılma gerilimiyle (Zener gerilimi) anılırlar. B)
Genellikle ters kutuplama altında çalıĢtırılırlar (devreye ters
bağlanırlar). C) Doğru kutuplama altında normal diyot gibi
çalıĢırlar. D) Hepsi.
144. AĢağıdaki ifadelerden hangisi LED için söylenemez?
A) Anlamı ıĢık yayan diyottur. B) Devreye ters bağlanır. C)
Yaydıkları renklere göre farklı çalıĢma gerilimleri vardır.
D) Seri direnç bağlanarak kullanılırlar.
145. Hangi Ģıkta ideal diyodun tanımı doğru yapılmıĢtır?
A) Elektrik akımına her iki yönde de belli bir değere kadar
zorluk gösteren devre elemanıdır.
B) Katoduna uygulanan gerilim anoduna uygulanan
gerilimden fazla olduğunda iletime geçen devre elemanıdır.
C) Elektrik akımını tek yönde ileten devre elemanıdır.
D) Elektrik akımının Ģiddetini ayarlamak için kullanılan
devre elemanıdır.
146. Sayısal avometrede Yarı iletken malzeme testi hangi
kademede yapılır?
A) I B) II C) III D) IV
3
Download

Ölçme Tekniği Ve Elektronik Dersi Çalışma Soruları