SALES PROMOTION A MERCHANDISING
HLAVNÍ TÉMA
6
KAMPANĚ JSOU
KREATIVNĚJŠÍ
Tlak výrobců rychloobrátkového zboží na agentury dodávající sales promotion způsobil, že
kampaně jsou prostřednictvím větší kreativity
efektivnější. Vyšší požadavky na schopnost prodávat jsou nově kladeny i na merchandisery.
Č
eští spotřebitelé jsou velice otevření různým podporám prodeje. Nezabírají jen nejčastější a nejžádanější slevy na daný produkt, ale také
akce jako Kup a dostaneš zdarma, dárek ke
koupi, větší balení za stejnou cenu. A samozřejmě různé soutěže týkající se produktů (sbírání
víček nebo vršků, vědomostní soutěže apod.).
PODPORA PRODEJE
JE EFEKTIVNĚJŠÍ
F
aktem je, že objem finančních prostředků, které míří na podporu prodeje, se
V KAMPANÍCH MUSÍTE
pomalu dostává na úroveň investic do
ZA ZÁKAZNÍKEM
reklamy. Investice výrobců na reklamu
v místě prodeje jsou od roku 2004 už více
„Nejvýznamnější část podpory prodeje tvoří
než dvojnásobné. „Investice do sales prodosud ochutnávky a prezentace výrobků.
motion v místě prodeje podle průzkumů
V současné situaci se však klienti na tyto
asociace POPAI v posledních letech konaktivity dívají více z ekonomického hledistinuálně rostou v řádu několika procent
ka. Už zkrátka ochutnávky nevnímají jenom
a nic nenasvědčuje tomu, že se růst zpojako marketingový, ale i jako prodejní nástroj. Proto se změnimalí nebo zastaví,“ uvádí Martin Vorel,
ly například požadavky na hostesky. Už nestačí, že jsou komuvýkonný ředitel společnosti Dago. Peníze
nikativní, ale musí také aktivně přistupovat k zákazníkům
se na prodejní místa přesouvají z reklamy
a aktivně prodávat. Další věcí, která se změnila, je požadavek
v masmédiích, jejíž působení v moderní
výrobce, aby se prezentace na prodejní ploše výrazně odlišodobě už není tak účinné jako v 90. letech,
vala a zákazník si zapamatoval její sdělení. Proti dřívější době
kdy neexistoval internet a spotřebitelé
jsou rovněž kampaně daleko efektivnější. Už nejde o to rozdat
ještě nebyli vůči reklamám slepí.
vzorek komukoliv, ale vybrané cílové skupině.“
Důvod přesunu investic zadavatelů je
jasný – peníze míří za větší efektivitou. Na
Martin Kolář, managing director, 4 P & P
zákazníka totiž působí reklama v místě
prodeje těsně před, nebo dokonce přímo
při rozhodování o koupi konkrétního produktu.
a nekvalitní řešení,“ upozorňuje Oldřich Kovařík, jedTaková forma oslovení je samo sebou daleko účinnatel společnosti OK Design. „Výsledkem může být
nější než reklama, kterou spotřebitel zhlédne napřínekvalitní exekuce v poli, která paradoxně celé proklad v obývacím pokoji z televizní obrazovky. Další
motion kampaně naopak prodraží nízkým zásahem
výhodou podpory prodeje proti klasické reklamě je
a slabým prodejním výsledkem,“ dodává Jiří Král,
snadnější měřitelnost výsledků. „Sales promo má
promo director společnosti ppm factum. Úspory se
navíc stimulační dopad – například pokud klient
projevují například ve výběru lokality. „Volí se časdělá promoce na jednu kolekci v delším čase tak,
těji obchodní centra na okrajích měst, kde je nižší
aby zákazník chtěl sbírat celou sérii,“ říká Michaela
cena pronájmu za reklamní plochu,“ vysvětluje
Krešlová, CEO společnosti Targo Promotion Praha.
Barbora Velechovská, account manager společnosti TESS promotion.
Zároveň však mají klienti z řad výrobců rychloobrátkového zboží větší požadavky na agentury,
které tyto aktivity zajišťují. „Dříve měl klient vlastní
představy, jak sales promotion dělat. Nyní klienti
oslední roky však reklamě v místě prodeje
chtějí, aby měli o sales promotion postaráno taknepřejí. Po začátku ekonomické krize v roce 2009
zvaně all inclusive – tedy včetně zmapování situace
se investice do podpory prodeje v Česku propadly.
a návrhů aktivit,“ dodává Miloš Palatka, managing
S pomalým zotavováním hospodářství se však situdirector společnosti ProfiSales.
ace začíná zlepšovat. „Situace stále připomíná dobu
krize. Klienti tedy stále pracují s velmi malými rozpočty, někdy jen na úrovni desetiny těch z roku
2008,“ uvádí Michaela Krešlová. Situace se však
podle ní už pomalu zlepšuje a investice do podpory
prodeje začínají růst. Letošní vývoj podle ní bude
záviset na tom, zda se podaří oživit poptávku, což
má souvislost s celkově velmi nízkou kupní chutí
obyvatelstva.
V situaci, kdy mají zadavatelé hluboko do kapsy,
trategie úspor v nákladech na podporu pročasto podle odborníků vítězí nekvalitní řešení prodeje v rozpočtech výrobců rychloobrátkového zboží
moce. „Při zadávání zakázky je na prvním místě
se projevila přirozeně i na podobě sales promotion.
cena. To však v někdy důsledku znamená levné
„Na rozdíl od minulých let vidíme posun od plošných
TRH SE ZVEDÁ
P
MÍSTO STÁNKU
FLEXIBILNÍ
HOSTESKY
S
kampaní k mnohem více cíleným kampaním pro
konkrétní produkty a fáze jejich životního cyklu,“
sděluje Radek Kounický, services director divize
POS Services společnosti POS Media Czech
Republic. Úsporný přístup potvrzuje i Martin Kolář,
managing director společnosti 4 P & P: „Zadavatelé
šetří a zmenšují rozpočty na kampaně. Ty se proto
zkracují a cílí na vybrané zákazníky – například na
regiony nebo obchodní řetězce. Dříve se délka promoakce pohybovala v rozmezí 300 až 500 promodní. To už dnes neplatí.“
Jiné nástroje se používají při zavádění nového
výrobku na trh, jiné u sezonního zboží a jinak se přistupuje ke komunikaci v malém supermarketu než
v hypermarketu. Klienti zkrátka více rozlišují, jaký
typ promoce je v určitý
čas vhodný a jaké typy
reklamních nosičů fungují pro jejich produkt.
„Nedá se mluvit o snaze o úspory za každou cenu –
klienti jen důkladněji zvažují formu komunikace
s koncovým zákazníkem a volí to nejefektivnější řešení. Nemusí být vždy to nejlevnější, důraz se však klade
hlavně na výsledky. Proto je čím dál oblíbenější sdružování více typů akcí – například reklamní nosiče
v prodejně spojené s ochutnávkami nebo takzvaným
easy promem,“ doplňuje Radek Kounický.
KLIENTI VÍCE
ROZLIŠUJÍ
PROMOTÉR MUSÍ
BÝT FUNDOVANÝ
P
rávě easy promo je moderní způsob oslovení klientů – hostesky se při něm pohybují po prodejní ploše tak, aby oslovily více zákazníků, než je
možné podchytit stánkem na jednom místě. „Stále
oblíbenější jsou rovněž takzvané reklamní návleky
u vstupu do prodejny nebo přímo v obchodě.
Z našich dat také vyplývá, že velmi populární jsou
3D shelf stoppery, jejichž součástí je přímo obal skutečného výrobku. V nedávné minulosti se například
jednalo o kampaň na Signal, Heru nebo Lučinu,“
uvádí Jiří Mareček, corporate affairs manager společnosti Tesco Stores ČR. Pokud už je do podpory
prodeje zapojen promotér, kladou zadavatelé důraz na jeho fundovanost. „Musí
dokonale znát svůj produkt, jeho benefity
pro spotřebitele, a zároveň musí být schopen efektivně a přesvědčivě vést prodejní
rozhovor,“ specifikuje Dana Nováková,
jednatelka společnosti DaDa Promotion.
Změny doznávají také cenové akce
oblíbené zákazníky. Používají se ve stejné
míře, avšak místo dárků zdarma obchodníci více používají akci 2+1 zdarma.
„Zákazník však nadále slyší na to, že
dostane zajímavý dárek jako prémii ke
koupi zboží,“ poznamenává Michaela
Krešlová. Akce 2+1 je mnohem vhodnější než cenové akce. Ty mají v dnes obrovském množství nepříznivé dopady v podobě kanibalizace značky a zvyku zákazníka
nakupovat zboží jenom v akci a neochotě
kupovat zboží za plnou cenu.
„Příkladem úspěšné kampaně a nového,
moderního a kreativnějšího přístupu k ní
může být promo v rámci launche nového
Listerinu Cool Mint společnosti Johnson &
Johnson, které bylo uskutečněno v roce 2013.
Kromě velice výrazné pozice pro realizaci akcí na prodejní ploše
bylo navrženo klientovi komunikovat i na méně tradičních místech. A to prostřednictvím polepů zrcadel na toaletách velkých
obchodních center a u vstupních bran, kde byly využity prvky
z ATL kampaně, která mluvila o důležitosti používání ústní vody
po každém čištění zubů. Zároveň byli zákazníci oslovováni přímo
ve food courtech, kde měli možnost u promo týmu Listerine
vyzkoušet přímo po jídle. Zajímavým prvkem kampaně byly stojany ve tvaru balení ústní vody se zrcadlem a umyvadlem,
u nichž mohli zákazníci nový produkt použít.“
Jiří Král, promo director, ppm factum
UPOUTAT LZE
ZRAK, ČICH I HMAT
směru, a neruší tak okolí. Čich zase upoutá vůně
čerstvého pečiva nebo pražené kávy. „Na hmat bych
vsadil také. Jenom si všimněte, kolik lidí si v obchodě s oblečením osahává prodávané zboží… Proč jim
nepřiblížit vzorek materiálu někam k pokladně,“
táže se Oldřich Kovařík a doplňuje: „Interaktivní
reklama bude podle mého v kurzu u těch výrobků
a služeb, které jsou zaměřeny na technickou nebo
mladší skupinu zákazníka.“ Podle Martina Vorla
bude trendem také tzv. taylor made řešení – tedy
uzpůsobení POP médií konkrétním retailerům.
Nápadité a novátorské návrhy na kampaně,
které by zákazníky zaujaly, však často zarazí vedení
klientů. „Poměrně často se setkáváme s požadavky
na něco nového a více extravagantní formu rekla-
J
iným trendem je snaha zaujmout zákazníky
kreativností nebo netradiční kampaní. „Na konkrétních projektech máme ověřeno, že kreativita prodává. Úspěšné jsou kampaně, které jsou vysoce vizibilní, designově zajímavé a vytrhují zákazníka
z běžné nákupní rutiny. Snažíme se zákazníky oslovovat i na relativně neočekávaných místech,“ podotýká Jiří Král. Kreativita se uplatňuje zvláště v použití
moderních technologií, s jejichž pomocí lze působit
na všechny smysly nakupujících. Zrak upoutá nasvícení pomocí LED světel, sluch zase tzv. směrový
zvuk, který slyší jen zákazníci v určitém zvoleném
my. Ale když přijde na samotné návrhy a řešení, část
klientů se zalekne a původně požadovanou progresivitu brzdí. Je to paradox, protože klient požaduje
novou věc nebo nový přístup, ale zároveň chce vidět,
že tahle novinka už někde úspěšně – ideálně dlouhodobě – funguje,“ upozorňuje Radek Kounický.
Mezi klienty tak nakonec není mnoho pionýrů, kteří
by byli ochotni opravdu
vyzkoušet neotřelé formy
reklamy v místě prodeje.
Řešením tohoto začarovaného kruhu jsou testovací
kampaně, které některé
agentury nabízejí. Při nich
si zadavatelé mohou ověřit funkčnost nového konceptu. „Prostřednictvím testovacích kampaní se
nám daří odbourávat prvotní obavu z nestandardních řešení,“ prozrazuje Radek Kounický. Nadále přitom fungují spotřebitelské soutěže či loyalty programy. Méně se používají road show, které byly ještě
před krizí velmi oblíbené. „Trendem v době krize
a omezených rozpočtů jsou digitální média,“ dodává
8
Martin Kolář.
KRUH
PROLAMUJÍ
TESTOVACÍ
KAMPANĚ
Michal Roškanin
inzerce
www.ppmfactum.cz
ús
ce
p
h
em
Ýc
o
Umíme naplnit oÏekávání našich klientı
=
+
zn
br
ík
+
a
nd
zá
ka
Somat Gold
Kulináěská roadshow
Krušovice PšeniÏné
Aktivace na festivalech
Listerine
Sales promotion
Hera Máslová
In-store promotion
„Kulináěská show pěirozenÝ propojila produkt
s vaěením, což velmi pozitivnÝ ovlivnilo
vnímání znaÏky zákaznicemi.“
„OceĊuji návrhy ppm factum na atraktivní
aktivity pro návštÝvníky festivalı. Promo akce
se díky nim nesly na pohodové vlnÝ.“
„Unikátní ěešení pozice v in-storu a rozšíěení
komunikace i mimo klasické prodejní kanály
výraznÝ podpoěilo prodej ústních vod Listerine.“
„PotÝšil mÝ výbÝr hostesek, které mÝly
k peÏení vztah a pěi ochutnávkách
pısobily dıvÝryhodnÝ.“
Jan Želízko
Head of Trade Marketing & Category
management CR/SR, Henkel
Eva Mojžíšová
Channel Manager O̫-Trade
Heineken
Karolina Îechová
Trade Marketing Manager
Johnson & Johnson
Lucie Sabáková
Customer Marketing Specialist SCC
Unilever Central Europe
Eventy, roadshow, POS nebo ochutnávky – díky unikátnímu konceptu každé kampanÝ
komunikujeme Váš brand jasnÝ a jedineÏnÝ. Znalosti chování zákazníka nám umožní pěidat
odpovídající emoce a budovat tak jeho dlouhodobý vztah ke znaÏce.
HLAVNÍ TÉMA
MOHLI ÚSTNÍ VODU
VYZKOUŠET NA MÍSTĚ
7
4
MERCHANDISER UŽ NENÍ JEN DOPLŇOVAČ
Možností, jak zvýšit prodeje, je i merchandising. Tedy správné vystavení, včetně druhotného umístění, a celková starost o zboží na prodejní ploše včetně kontroly cenovek a exspiračních dob, doplňování zboží do regálů, distribuce reklamních materiálů a podobně.
HLAVNÍ TÉMA
Také merchandising doznal kvůli krizi změn.
Dříve jej z velké části zajišťovali obchodní zástupci.
8
„Toto řešení je ale velmi drahé a na moderním trhu
ne zcela optimální. Proto stále více společností zajišťuje základní merchandising externí agenturou nebo
agenturami, což je výrazně ekonomičtější, a také flexibilnější přístup,“ uvádí Radek Kounický, podle
něhož je outsourcing merchandisingu jednoznačným trendem. Při něm se většina klientů nespoléhá
jen na jednu agenturu. Rozdělují základní práci merchandisera, obchodního zástupce a jejich kontrolu
na více agentur tak, aby byly jak merchandising, tak
jeho kontrola rozděleny na nezávislé části a kontrola nepodléhala motivaci
merchandisera.
Změny merchandisingu se projevují v tom,
že s náročnějšími požadavky obchodníků do
značné míry zmizela z trhu armáda studentů-brigádníků. „Doba, kdy si firmy najaly agenturu, která
nabízela jen brigádníky, se stává minulostí,“ komentuje Miloš Palatka. Klienti totiž ve větší míře
žádají, aby byl merchandising zaměřen prodejně,
a na to už nestačí nekvalifikovaná síla zpravidla jen
doplňující zboží do regálů. „Rostoucí podíly akčního
prodeje vytvářejí tlak na maximální podporu prodeje za běžné ceny z regálu a současně vyšší nároky
na doplňování druhotných vystavení. Merchandiser
tak není jen plnič regálů, ale musí umět odhadnout
předpokládané prodeje, ošetřit dostatečnou zásobu podle měnících se podmínek a kontrolovat,
upřesňovat, radit i analyzovat rychlý vývoj a situaci
v konkrétním obchodě,“ podotýká Radek Vybíral,
field force director ppm factum, a pokračuje:
„V mnoha případech již merchandiser nahrazuje roli
obchodního zástupce – musí umět vyjednávat
v prodejně, reagovat na aktivity konkurence, ovládat moderní technologie pro on-line reporting, přirozeně komunikovat s personálem i nakupujícími
a i při maximálním nasazení být na všechny milý
a ochotný.“ Z agentur poskytujících merchandising
mají proto navrch ty, které mohou nabídnout zkušené pracovníky s několikaletou praxí a obchodní
zkušeností.
JDE O DOLOŽITELNÉ
NÁKLADY
N
ástupce dřívějšího nekvalifikovaného brigádníka lze označit jako brand ambasadora alias
moderního merchandisera. „Právě on je velmi často
zásadním prvkem v celém rozhodovacím procesu
NÁHRADA ZA
OBCHODNÍHO
ZÁSTUPCE?
inzerce
o koupi zboží. Navíc je takový merchandiser sám
sobě kontrolorem a reportérem aktuálního stavu –
provádí on-line kontrolu v prodejnách a posílá okamžitě fotodokumentaci. Díky GPS je jeho pohyb po
prodejnách zmapovaný a zpětně je dohledatelné
vše, co v daném regionu prováděl,“ nastiňuje merchandisera nepříliš vzdálené budoucnosti Radek
Kounický. Podle něho je při porovnání současného
a budoucího stavu na poli merchandisingu velký rozdíl v jasně doložitelných nákladech na činnost merchandisera. To je přesně
to, co klienti chtějí vědět –
za co vlastně platí.
Moderní
merchandiser se docela podobá tomu, který na tradičním
trhu působí už dnes. Mimo obchodní
řetězce totiž merchandiser nemá za
úkol jen zboží doplňovat, což by nebylo efektivní, ale je zároveň i obchodním zástupcem. To na moderním
trhu není možné a činnost merchandisera se na něm omezuje jen na
základní úkoly doplnění a rovnání
zboží v regále.
„Sice všichni čekáme na stav
obvyklý na západních trzích, kde je
merchandiser více supervizorem dodavatele a rádcem pro zákazníky, ale
dokud se retail – především moderní
trh – nezačne konečně starat o řádné
vystavení zboží ve svých regálech,
bude stále suplovat chybějící personál,“ uzavírá Radek Vybíral.
Prostor pro rozvoj merchandisingu na tradičním trhu, kde by mohli
zákazníci dostat jinou, osobnější nabídku než v řetězci, vidí také Martin
Kolář: „Nezávislé prodejny tolik nepotřebují pomoc při doplňování zboží –
na to si vystačí vlastními silami. Avšak
mohou uvítat podporu ve formě propagačních materiálů nebo chladicích
zařízení. A pokud vím, tak o podporu tradičního trhu
mají naši klienti zájem.“
TRADIČNÍ
TRH JE
PŘED
MODERNÍM
Michal Roškanin
HLEDÁME NOVÉ SALES PROMOTION,
ZN. RYCHLE
Kolotoč sales promotion se točí neustále. Pod nadvládou akcí, slev, letáků, plyšáků… stále dokola. Přestože obchodníci i dodavatelé znají důsledky, přestože
na ně doplácejí i zákazníci, kteří je dnes vnímají jako samozřejmou součást nakupování, ale začínají si uvědomovat, že každá sleva ve skutečnosti něco stojí…
Tu snížení kvality zboží, tam zhoršení služeb v obchodech. Otázka, kam jsme se jízdou v rozjetém vlaku naloženém nikdy nekončícími masovými promocemi
dostali a kam se ještě dostat můžeme, se přetřásá na oborových konferencích, a stejně tak se tam hledají i řešení.
S
častěji out-of-box na cestě za novými
insighty, které pomohou k relevantnímu nastavení promočních mechanik. Ze systému kvantitativního kladení otázek vstupovat do otevřeného
kvalitativního dialogu se zákazníky,
dodavateli a dalšími partnery s cílem
skutečně kreativní a explorativní
práce hledající způsoby zjednodušování a zlepšování hodnoty a nákupního zážitku.
ales promotion je dnes u nás nejrozšířenější tahák, jímž obchody lákají své
zákazníky. Plošně ovlivňuje nákupní chování, a přitom jeho hlavní proud řeže větev
pod zdravým byznysem,
kterému má sloužit.
Na trhu dlouhodobě
vysávaném masovými sales promo strategiemi roste napětí mezi
maloobchodem a dodavateli dané extrémním tlakem na ceny dodávek a drsnými
obchodními podmínkami. Naproti tomu
stojí dnešní zákazník, který očekává férovou a jasnou komunikaci co za co, zlepšování služeb i produktů a posouvání standardů, za které je ochoten zaplatit. Výzkum
agentury NMS Market Research dnes
mluví o 46 % takových zákazníků.
NAPĚTÍ
ROSTE
2014: ROK
EMPATIE
J
PŘIKLÁDAT,
NEBO HASIT?
Z toho plynou základní důsledky přespříliš
intenzivních sales promotion strategií. Je to pocit
zákazníka, že nedostává to, co požaduje, co si
zaslouží, a jeho vědomí, že s ním marketing výrobců
i prodejců nehraje fair. Persvaze je dnes ve velké
míře nahrazena promoční manipulací s přidanou
hodnotou vedoucí k otázkám typu: Na čem výrobce
asi šetří, že je to tak laciné? O promocích cílených na
děti nutící pak své rodiče k nákupu nemluvě.
Obchodníci tak nebudují se zákazníkem smysluplný
vztah (například 57 % zákazníků mění podle průzkumů Nielsenu obchod podle akčních nabídek).
Dnešní zákazník je čím dál méně ochoten podléhat stresu způsobenému značnými nároky na
nákupní rozhodování v éře všudypřítomného nedostatku času. Očekává zážitek, snadnost a rychlost
nakupování, fair přístup obchodníků a redukci
nabídky zboží ve prospěch kvality a toho, co potřebuje a snadno najde (i proto roste obliba menších
prodejen na úkor velkoformátových). Ve výčtu
bychom mohli pokračovat nebo ho můžeme shrnout
do čtyř fundamentů: zákazník chce kvalitu, příjemný
pocit z nákupu, efektivitu a skutečnou inspiraci.
S tím souvisí nutná potřeba budování udržitelných
ekosystémů, ve kterých jednotlivé články (dodavatelé, maloobchodníci a zákazníci) nežijí primárně
jeden na úkor druhého, ale fungují synergicky
s cílem společného prospěchu. To vytváří zdravý
základ pro tvorbu smysluplnější a udržitelnější podpory prodeje.
Podle loňského výzkumu Incoma FutureBuy je totiž
například nákup potravin v běžné prodejně povinnost, která v lidech vyvolává spíše negativní emoce.
Potenciál je také v propojování fyzického místa
prodeje s tím on-line – personifikace, navigace,
inspirace, komunikace, sdílení, nakupování. Je třeba
přestat e-commerce vnímat jako hrozbu, která odvádí zákazníky z kamenných prodejen, ale brát ji jako
příležitost k tvorbě přidané hodnoty na prodejní
ploše formou rozmanitých služeb a možností nakoupit u nás kdykoli a kdekoli.
Zdroj obrody je v méně induktivním a více deduktivním přístupu k zákazníkům a trhu. Vystupovat
eště není tak zle, ale chtělo by
to už změny k lepšímu. Podle Temkin
Group je rok 2014 rokem empatie,
rokem, kdy by ti, co prodávají, měli s větším citem
přistupovat k těm, kteří kupují a mohou koupit.
Nástrojů máme dostatek. A nejde jen o ozdravení
obchodu a obnovu dlouhodobé udržitelnosti, ale
i o motivaci mnohých z nás. Potřebujeme zase uvěřit ve společenský přínos a smysl vlastní práce na
podpoře prodeje. Přeji nám k tomu dostatek rozumu, odvahy a vytrvalosti.
Daniel Jesenský, prezident, POPAI CE
: REAGUJTE NA [email protected]
inzerce
Chcete
se odlišit?
Kvalitní servis podpory
prodeje v ČR a SR
CO ZLEPŠOVAT…
J
ako příklad dobré praxe lze zmínit například
cross category koncepty – nákup komplementárních produktů s možností společné spotřeby, která
jednotlivým produktům přidává emoční nebo funkční hodnotu, inspiruje a fair způsobem podporuje
neplánované nákupy (třeba svět grilování, snídaňové koutky, regionální koutky s recepty atp.). Velká
příležitost je také ve společném shoppercentrickém
řešení produktových kategorií, navigaci a orientaci
v prodejnách, a především v tvorbě atmosféry jako
prostředku dlouhodobé podpory prodeje a loajality.
HLAVNÍ TÉMA
VSTUPTE DO
DIALOGU
Ochutnávky, sampling, animace
Merchandising a aranž zboží
Roadshow a předváděcí akce
Monitoring a mystery shopping
Hostesky, promotéři,
merchandiseři
18 let zkušeností
DaDa Promotion, s.r.o.
Děkanská vinice I, 14, Praha 4, 140 00
Tel.: 00420 241 021 461
Tel.: 00420 603 451 324
[email protected]
My víme jak!
www.podpora-prodeje.cz
9
Download

KAMPANĚ JSOU KREATIVNĚJŠÍ