BAČKA Newsletter
Regionalna razvojna agencija Bačka
Izdanje broj 3
U ovom izdanju:
Evropska unija podržala razvoj instituci- 1
jalnih kapaciteta RRA
Bačka do 2014.godine
januar 2012. godine
Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji odobrila operativni grant Regionalnoj
razvojnoj agencija Bačka za razvoj institucionalnih kapaciteta agencije u trajanju
od 2011. do 2014. godine
Regionalne agencije od
suštinskog značaja za 2
prepoznavanje regionalnih prioriteta razvoja
RRA Bačka uključena u
republičku mrežu
2
podrške MSPP
Otvaranje Kancelarije
AP Vojvodine u Briselu
3
Open Days 2011
3
Konferencija o međuopštinskoj prekograničnoj saradnji
4
RRA Bačkoj odobren
projekat iz IPA programa sa Mađarskom
5
Uspostavljena saradnja
sa sarajevskom razvo- 5
jnom agencijom SERDA
Socijalno preduzetništvo u Vojvodini
6
Klaster klanične industrije u Vojvodini.
7
Operatioanl Grant for Regional
Development Agency of Bačka.
EU Funded project managed by
Delegation of the European
Union to the Republic of Serbia.
Delegacija Evropske unije u
Republici Srbiji 31.03.2011.
godine, donela je odluku da
finansijski
podrži
razvoj
institucionalnih
kapaciteta Regionalne
razvojne agencije Bačka.
Finansijska
podrška
razvojnoj agenciji odobrena
je u trajanju od 36 meseci,
odnosno od marta 2011. do
marta 2014. godine.
Ostvarivanjem navedenog
uspeha
i
dodelom
operativnog granta od
strane Delegacije Evropske
unije u Republici Srbiji,
uspešno je završena prva
faza
obezbeđivanja
neophodnih sredstava za
razvoj kapaciteta agencije
čime je projektni tim
razvojne agencije Bačka
ispunio očekivanja trinaest
opština osnivača Regional-
ne razvojne agencija Bačka.
Proces ispunjavanja zadatih
kriterijuma za dobijanje
finansijske podrške započet
je 28.aprila 2010. godine
kada su opštine sa teritorije
Bačkog regiona pristupile
form iranju Regionalne
razvojne agencije Bačka.
Ostvareni uspeh ne bi bio
moguć bez podrške trinaest
opština osnivača koje su
obezbedile neophodnih 20%
sredstava za kofinansiranje
operativnog granta, kao i
podrške predsednika Vlade
AP Vojvodine dr Bojana
Pajtića. Posebnu zahvalnost
dugujemo
tehničkoj
asistenciji eksperata
programa
RSEDP2
predvođenih g-dinom
Džonom
Galagerom.
Sredstva su odobrena iz IPA
fonda Evropske unije.
Regionalni društ venoekonomski program razvoja
2 predstavlja deo IPA 2007
programa za finansiranje od
strane EU. Glavni korisnik
je Ministarstvo ekonomije i
regionalnog razvoja, a
partneri u ovom zadatku su
sve relevantne nacionalne i
lokalne institucije, kao i
druge državne, nevladine i
poslovne organizacije.
Započet juna 2009. ovaj
projekat je naslednik
RDEPR1 kao prve faze
programa u Srbiji i danas se
sastoji iz tri komponente
koje se fokusiraju na
podizanje kapaciteta
putem: podrške regionalnim
razvojnim agencijama,
podrške međuopštinskoj
saradnji, te promovisanja i
upravljanja
fondom
bespovratne pomoći.
Strana 2
BAČKA Newsletter
Regionаlne аgencije od suštinske vаžnosti zа prepoznаvаnje regionаlnih prioritetа
Belа Pаlаnkа, 27.05.2011.
godine
Ministаr ekonomije i
regionаlnog rаzvojа u Vlаdi
Republike Srbije Nebojšа
Ćirić izrаzio je očekivаnje dа
će do kraja 2011. godine
biti
ukupno
sedаm
аkreditovаnih regionаlnih
razvojnih аgencijа koje će
im а t i m o gu ć n os t d а
sаmostаlno аplicirаju zа IPA
fondove Evropske unije.
Ćirić je nа otvаrаnju Druge
sednice Nаcionаlnog sаvetа
za regionаlni rаzvoj ukаzаo
nа to dа je rаd ovih аgencijа
od suštinske vаžnosti zа
prepoznаvаnje regionаlnih
prioritetа. On je sаopštio dа
je nа dаnаšnjoj sednici
formirаnа i rаdnа grupа zа
izrаdu Nаcrtа Nаcionаlnog
plаnа regionаlnog rаzvojа,
uz ocenu dа je tаj dokument
od izuzetnog znаčаjа jer se
njime definiše regionаlni
rаzvoj Srbije u nаrednih
deset godinа.
Potpredsednik
Vlаde
Republike Srbije Vericа
Kаlаnović reklа je dа je
Srbijа poslednjа zemljа u
Evropi kojа je donelа Zаkon
o regionаlnom rаzvoju i
jednа od onih zemаljа kojа
imа nаjveće regionаlne
dispаritete. Kаlаnović je
nаvelа dа je cilj dа se
nаprаvi
tаkozvаni
nаcionаlni plаn regionаlnog
rаzvojа oko kogа će biti
postignut konsenzus i koji
će biti donet zа period od
nаrednih deset godinа.
“Pred nаmа je ozbiljаn
posаo ne sаmo nа
definisаnju
politike
regionаlnog rаzvojа, već i
аkcionih plаnovа i budžetа
zа nаrednih deset godinа”,
reklа je ona.
Kаlаnović je izrаzilа
očekivаnje dа će rezultаt
tih аktivnosti dovesti do
togа dа Srbijа ne bude u
grupi zemаljа sа nаjvećim
regionаlnim rаzlikаmа u
Evropi.
Regionalna razvojna agencija Bačka uključena u Republičku mrežu stručne podrške
za podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Republike Srbije
01. mart 2011.
Regionalna
razvojna
agencija Bačka uključena je
u republičku mrežu stručne
podrške za podsticanje
razvoja malih i srednjih
preduzeća i preduzetništva
Republike Srbije.
Regionalna agencija se
uključuje u rad Republičke
mreže stručne podrške za
podsticanje razvoja malih i
s red nji h p re duz eć a i
preduzetništva Republike
Srbije čiji je koordinator
Nacionalna agencija za
regionalni razvoj.
Nacionalna agencija kao
pravni sledbenik Republičke
agencije za razvoj malih i
s red nji h p re duz eć a i
preduzetništva koordinira
radom Republičke mreže, na
način kojim doprinosi
povezivanju institucija,
organizacija i drugih oblika
organizovanja sa jedne stra -
ne, dok sa druge strane
sprovodi politiku podrške
malim
i
srednjim
p r e d u z e ć i m a
i
preduzetništvu u Republici
Srbiji. Regionalna razvojna
agencija
Bačka
uključivanjem u Republičku
mrežu stiče mogućnost
izvrš enja pojedinač nih
razvojnih p rogram a i
projekata namenjenih
sektoru malih i srednjih
preduzeća i preduzetništva u
Srbiji, a koji su deo aktivnosti
Nacionalne agencije.
Osnovan Regionalni razvojni
savet za region Vojvodine
Na osnovu člana 31 Zakona
o regionalnom razvoju
(„Službeni glasnik RS“
br.51/09 i 30/10) i člana 43
Zakona o Vladi, Vlada Srbije
je do ne la od luk u o
osnivanju Regionalnog ra -
zvojnog saveta za region
Vojvodine. Regionalni
savet ima predsednika i
16 članova. RRS obavlja
sledeće poslove: 1. javno
promoviše
ciljeve
regionalnog razvoja i
podstiče njihovu realizaciju
na teritoriji regiona; 2. daje
mišljenje na regionalnu
strategiju koja se donosi
za region za koji je
osnovan
regionalni
razvojni savet; 3. daje
mišljenje na program
finansiranja
razvoja
regiona, za koji je osnovan
koji se finansira iz
sredstava
budžeta
Republike Srbije; 4.
formira radne grupe na
nivou regiona za određena
pitanja od značaja za
region; 5. donosi Poslovnik
o svom radu; 6. podnosi
Vladi i Nacionalnom savetu
jednom godišnje izveštaj.
Izdanje broj 3
Strana 3
Direktor RRA Bačka na otvaranju Kancelarije AP Vojvodine u Briselu – Evropsko
partnerstvo RRA Bačka i Fonda Evropski poslovi Vlade AP Vojvodine
Sa leva na desno: Srđan Vezmar direktor RRA Bačka, Predrag Novikov direktor
kancelarije u Briselu, Irena Živković direktorica RRA Banat, Milan Mirić direktor
RRA Srem
10. oktobra 2011. godine u
Briselu je svečano otvorena
K a n c e l a r ij a V l a d e AP
Vojvodine pri Misiji Republike
Srbije u EU. Otvaranju
kancelarije prisustvovao je
veliki broj zvanica iz
Republike Srbije, zemalja
regiona, institucija Evropske
unije i predstavništava
regiona iz drugih zemalja EU.
Kancelariju Vojvodine u
Briselu otvorio je predsednik
Vlade AP Vojvodine dr Bojan
Pajtić i direktor Fonda
Evropski poslovi Vlade AP
Vojvodine g-din Predrag
Novikov. Otvaranju Kancela -
rije u Briselu, prisustvovali su i
direktor Regionalne razvojne
agencije Bačka g-din Srđan
Vezmar i predsednik
Skupštine osnivača razvojne
agencije dr Željko Vidović.
RRA Bačka i Fond Evropski
poslovi Vlade APV, 12 maja
2010. godine sklopili su
Pr ot ok o l o E vr o ps k o m
partnerstvu
(http://
www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/
evropski-poslovi-uz-regionalne
- r a z v o j n e agencije_253529.html).Potpisani protokol omogućiće
Regionalnoj razvojnoj agenciji
Bačka da preko Kancelarije
AP Vojvodine u Briselu
zastupa interese opština sa
teritorije Bačke, a sve u cilju
doprinosa daljem socioekonomskom razvoju regiona,
promocije
lokalnih
samouprava iz Bačke u
Briselu sa ciljem privlačenja
novih
investitora
i
obezbeđivanja sredstava iz
dostupnih EU fondova za
regionalni razvoj i razvoj
opština.
Direktor Regionalne razvojne agencija Bačka učestvovao na manifestaciji Open Days
2011. koja je održana u Briselu
Između 10 i 13. oktobra
2011, Komitet regija (CoR) i
Direktorat Evropske komisije
za regionalnu politiku DG (DG
REGIO) organizovao je po 9.
put manifestaciju OPEN DAYS
– Evropska nedelja regiona i
gradova. Za 2011, Komitet
regiona i DG REGIO su se
udružili sa 206 regija i
gradova iz 35 zemalja organizovanih
u
23
geografska i tematska
partnerstva - kao i sa
finansijskim institucijama,
evropskim asocijacijama i
kompanijama. Ove godine
preko 6 000 političara, regio-
nalnih i lokalnih eksperata i
akademika učestvovalo je na
100 seminara i debata
održanih u Briselu u sklopu
manifestacije Open Days
2011.
Paralelno
sa
održavanjem manifestacije
Open Days 2011 u Briselu,
između septembra i
novembra 2011, više od 200
m a ni f e s t ac ij a l ok al n o g
karaktera biće organizovano
širom Evrope u 35 zemalja.
Sve lokalne aktivnosti imaće
isti radni naslov "Evropa u
mom regionu / gradu".
Naslov
ovogodišnje
manifestacije bio je “Investi-
ranje u budućnost Evrope:
Regioni i gradovi sprovode
pametan,
održiv
i
sveobuhvatan rast". OPEN
DAYS 2011 je održan u vreme
kada političkom agendom EU
dominira pitanje zakonskih
predloga o kohezionoj politici
posle 2013, kao i o veličini,
t raj an ju i p ri o rit et i m a
predstojećeg višegodišnjeg
finansijskog okvira. Na
ovogodišnjem susretu u
Briselu, učestvovao je i
direktor RRA Bačka Srđan
Vezmar. Učešće na OPEN
DAYS 2011 finansijski je
podržala Delegacija EU.
Strana 4
BAČKA Newsletter
Konferencija „Kreirаnje zаjedničkih projekаtа i jаčаnje međuopštinske sаrаdnje u
prekogrаničnim regijаmа”
29. septembar 2011.
Regionalna
razvojna
agencija Bačka u saradnji
sa Fondom „Evropski
poslovi“ Vlade AP Vojvodine
organizovala je konferenciju
sa ciljem jačanja saradnje i
uspostavljanja novih
m e đ u o p š t i n s k ih
partnerstava
u
prekograničnim regijama, a
u vezi sa raspisanim
pozivom za podnošenje
projekata u okviru trenutno
o t v o r e n i h
I P A
prekograničnih programa
(Hrvatska-Srbija, Srbija Bosna i Hercegovina ) i
poziva čije se otvaranje
oč ek uj e u na r edn im
mesecima. Uz prisustvo
predstavnika Vlade AP
Vojvodine, Vukovarskosrijemske županije, javnih
preduzeća i nevladinih
organizacija iz Srbije i
Hrvatske konferenciju su
otvorili g-din Predrag
Novikov, direktor Fonda
“Evropski poslovi” i g-din
Miroslav Vasin, Sekretar za
r a d , za p o š lj a v a nj e i
ravnopravnost polova Vlade
Autonomne Pokrajine
Vojvodine. Predstavljajući
zakonodavni okvir i institu -
cije
zadužene
za
sprovođenje
politike
ravnomernog regionalnog
razvoja AP Vojvodine,
direktor
Regionalne
razvojne agencije Bačka, gdin Srđan Vezmar je ukazao
na značaj agencije za region
i tom prilikom rekao da je
RRA Bačka za samo godinu
dana od osnivanja za
projekte privukla 1,2
miliona eura iz fondova
Evropske unije. Saradnica u
odseku Evropski fondovi,
Fonda „Evropski poslovi“
Autonomne Pokrajine
Vojvodine, Mina Radmilović
predstavila je IPA program
prekogranične saradnje
Hrvatska-Srbija i ukazala na
mogućnosti za finansiranje
projekata
u
okviru
prekograničnog programa
Bosna i Hercegovina Srbija, i druge trenutno
dostupne programe. U
drugom delu konferencije
predstavljeno je 5 predloga
projekata kojima će se
aplicirati za sredstva u
okviru IPA program a
prekogranične saradnje
Hrvatska
Srbija.
Uspostavljanje partnerstava
na projektima po pozivu
prekogranične saradnje
Hrvatska - Srbija bio je
jedan od osnovnih ciljeva
k onferenc ije, pa s u
predstavljene projektne
ideje podstakle diskusiju o
izazovima koji se javljaju pri
pronalasku partnera i
sufinansiranju projekata.
Zaključeno je da je od
izuzetne važnosti za
uspešno apliciranje snažno
partnerstvo, ali i izvori za
sufinansiranje projekata
kojih
je
trenutno
nedovoljno, te da će se u
budućnosti kroz podršku
pokrajinskih i nacionalnih
institucija
razvijati
potencijalni izvori za
sufinansiranje. Konferenciji
je prisustvovalo preko
osamdeset učesnika iz
Srbije i Hrvatske. Na kraju
konferencije dogovorena su
dva nova partnerstva na
projektima
koji
su
predstavljeni.
Održan sastanak sa
predstavnicima Regionalne
razvojne agencije Slavonije
i Baranje
19.11.2011. u organizaciji
RRA Slavonije i Baranje, u
sedištu agencije u Osijeku,
održan je koordinacioni
sastanak
između
predstavnika hrvatskih i
vojvođanskih partnera u
prekograničnom programu
saradnje. Vojvođansku
delegaciju predvodio je
zamenik pok. sekretara za
međuregionalnu saradnju i
lokalnu samoupravu Vlade
AP Vojvodine g-din Miodrag
Jovović, g-din Andrija
Aleksić predstavnik FEP-a,
g-din Milan Mirić direktor
RRA Srem i g-din Srđan
Vezmar direktor RRA
Bačka.
Izdanje broj 3
Strana 5
Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka odobren projekat FOCUS - “Fostering Cooperation,
Utilizing Networking, for Sustainable Regional Development in the Cross Boarders
Regions”
27. oktobar 2011.
U okviru drugog poziva za
podnošenje predloga projekata
Mađarska-Srbija IPA programa
p r e k o g r a n i č n e s a r a d nj e ,
Regionalna razvojna agencija
Bačka je u saradnji sa
Razvojnom agencijom iz
Mađarske, DARFU, pripremila i
kandidovala projekat pod
nazivom FOCUS - “Fostering
Cooperation, Utilizing
Networking, for Sustainable
Regional Development in the
C r o s s
B o a r d e r s
Regions”. Predloženi zajednički
projekat u ukupnom iznosu od
93.147,- EUR je odobren za
finansiranje od strane
Delegacije EU u Republici Srbiji,
dok je za implementaciju
projekta predviđen rok od 12
meseci, počevši od 01. januara
2012. godine. Cilj projekta je
da se ojača i uspostavi
saradnja prekograničnih regija
Bačke i Čongrada, u nameri
da se obezbedi održivi
regionalni razvoj opština koje
se nalaze na teritoriji
navedenih regija. Osnovne
aktivnosti projekta se odnose
na prenos znanja i iskustva
razvojne agencije iz
Mađarske, novoosnovanoj
RRA Bačka, i njenim
osnivačima
(lokalnim
samoupravama iz regiona
Bačka) kroz organizaciju
treninga, regionalnog foruma
o saradnji subjekata
regionalnog razvoja dve regi -
je, izradu studije odnosno
akcionog plana za buduću
saradnju regija u periodu
2012-2020, baze podataka
po osnovu definisanih
ključnih prioriteta održivog
regionalnog razvoja kao i
organizaciji studijske posete
RRA u Mađarskoj sa
fokusom na upoznavanje sa
projektima mađarskih
opština i razvojne agencije
finansiranim iz fondova EU.
Inicirana saradnja sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom – SERDA
Sa leva na desno: Šefkija Okerić direktor SERDA, Srđan Vezmar direktor RRA
Bačka, Sanela Dževlan SERDA
16. septembar 2011.
U okviru boravka u Bosni i
He rc eg ov in i i r azm e ni
iskustava sa tamošnjim regio -
nalnim razvojnim agencijama
u oblasti regionalnog razvoja,
direktor razvojne agencija
Bačka Srđan Vezmar boravio
je u poseti Sarajevskoj
regionalnoj razvojnoj agenciji
– SERDA. Tokom sastanka sa
menadžmentom Sarajevske
regionalne razvojne agencije
koju se predstavljali direktor
agencije g-din Šefkija Okerić i
projektna menadžerka
Sanela Dževlan, Vezmar se
upoznao sa projektima i
aktivnostima koje SERDA
realizuje na području
Sarajevske makroregije, u
okviru procesa regionalnog
ekonomskog razvoja u BiH.
Impresivni rezultati koje je
SERDA postigla u proteklih
osam godina, mogu pomoći u
iniciranju i pokretanju
projekata s ciljem podrške
poslovnom sektoru na
području AP Vojvodine.
Strana 6
BAČKA Newsletter
Održana konferencija Socijalno preduzetništvo kao podrška socio - ekonomskom
razvoju Vojvodine - Inovacijama do novog zapošljavanja i socijalne inkluzije 15. decembar 2011.
U Velikoj sali Skupštine
Vojvodine, 14. decembra
2011. godine održana je
konferencija Socijalno
preduzetništvo kao podrška
socio - ekonomskom razvoju
Vojvodine - Inovacijama do
novog zapošljavanja i
socijalne
inkluzije.
Cilj konferencije jeste
afirmacija ideje socijalnog
preduzetništva kao novog
koncepta socio-ekonomskog
razvoja i novog modela
zapošljavanja na teritoriji AP
Vojvodine. Konferenciju su
otvorili gospodin Miroslav
Vasin, Pokrajinski sekretar
za rad, zapošljavanje i
ravnopravnost polova, dr
Micheal Ehrke, direktor
Friedrich Ebert fondacije u
Srbiji, Srđan Vezmar,
direktor
Regionalne
razvojne agencije Bačka i
doc dr Dragan Ilić sa Fakul-
teta za ekonomiju i
inženjerski menadžment.
Na skupu se, između
ostalog, govorilo o važnosti
socijalnog preduzetništva
za dalji socio-ekonomski
razvoj AP Vojvodine,
neophodnosti donošenja
zakonskih okvira za ovaj vid
preduzetništva, kao i mo -
gućnostima finansiranja
ove vrste preduzetništva.
Istovremeno, prikazani su
uspešni primeri iz prakse,
kako sa teritorije Vojvodine,
tako i sa teritorije Srbije i
regiona. Na konferenciji je
prisustvovalo preko sto
učesnika iz AP Vojvodine i
Srbije.
10,3 miliona dinara podsticajnih sredstava za privrednike iz Vojvodine dodeljeno
preko Regionalne razvojne agencije Bačka
20. septembar 2011.
Regionalna
razvojna
agencija Bačka, kao članica
Republičke mreže stručne
podrške za podsticanje
razvoja malih i srednjih
preduzeća i preduzetništva
Republike Srbije, od
početka
godine
do
decembra 2011. godine
sprovela je nekoliko
program a N ac ionalne
agencija za regionalni
razvoj, kroz koje je
privrednicima u Vojvodini
dodeljeno 10,3 miliona
dinara
podsticajnih
sredstava. Regionalna
razvojna agencija Bačka
privrednicima u AP Vojvo -
dini pruža tehničku podršku
za učešće u sledećim
d o s t u p n i m
programima: Program
podrške
razvoju
konkurentnosti MSPP,
Kreditne linije zа početnike
u biznisu Fondа zа rаzvoj
Republike Srbije, Program
podrške MSPP za jačanje
inovativnosti, Program
podrške razvoju inovativnih
klastera, Program podrške
malim
i
srednjim
preduzećima koja imaju
tendenciju brzog rasta gazele, Program podrške
udruženjima preduzetnika
kao i Program nefinansijske
podrške potencijalnim
preduzetnicima – Obuke za
početnike u biznisu.
Ukupna bespovratna
sredstva koja su dodeljena
malim
i
srednjim
p r ed u z eć i m a
i
preduzetničkim radnjama
koja su konkurisala preko
Regionalne
razvojne
agencije Bačka na gore
pomenutim programima
iznose 10,3 miliona dinara.
Navedeni
programi
sprovode se u saradnji i uz
finansijsku
podršku
Nacionalne agencije za
regionalni razvoj (NARR).
Više informacija o NARR-u
na www.narr.gov.rs
Izdanje broj 3
Strana 7
Konsultativni sastanak za formiranje klastera klanične i industrije prerade mesa AP
Vojvodine
29. jul 2011.
Regionalna razvojna agencija
Bačka u saradnji sa opštinom
Vrbas organizovala je
konsultativni sastanak za
formiranje klastera klanične i
industrije prerade mesa AP
Vojvodine. Cilj sastanaka bio je
mapiranje razvojnih potreba i
definisanje oblasti od
zajedničkog interesa za
udruživanje potencijalnih
članova klastera. Sastanku su
prisustvovali predstavnici
preduzeća iz oblasti klanične i
industrije prerade mesa,
udruženja preduzetnika,
predstavnici programa
RSEDP2, kao i fakulteta za
e k o n o m i j u i in ž i n j e rs k i
menadžment – FIMEK. Na
početku sastanka, projektni
menadžeri Nikolina Pupavac i
Maša Mitrović, izvestile su o do
sada preduzetim aktivnostima
na formiranju klastera.
Nakon prezentacije razvila se
diskusija o problemima sa
kojima se suočavaju
preduzeća, mogućnostima za
unapređenje poslovanja i
oblastima saradnje u okviru
klastera. S obzirom da je
organizovanje u klaster
relativno novi vid udruživanja
u Srbiji, preduzetnici su
postavljali pitanja i o načinu
organizovanja i promenama u
poslovanju koje nosi
pristupanje klasteru. Takođe,
bilo je reči o iskustvima u
plasmanu robe na tržišta
Evropske unije, kao i o
izazovima i posledicama
ekonomske krize sa kojima
se susreću preduzeća u ovoj
oblasti. Održani sastanak je
prvi u nizu konsultacija koje
će Regionalna razvojna
agencija Bačka sprovesti u
predstojećem periodu.
Osnivanje Klastera klanične i
industrije prerade mesa sa
sedištem u Vrbasu, očekuje
se početkom 2012. godine.
Jezgro klastera činiće 12
članova - preduzeća, naučno
istraživačkih i drugih
institucija. Članovi će
primenom inovativnih
m odela poslovanja u
klasteru, unaprediti nabavku
i plasman proizvoda i na taj
način uvećati dobit. Proces
harmonizacije poslovanja sa
direktivama Evropske unije,
ali
i
d om ać i m
zakonodavstvom biće
olakšan kroz učešće na
projektima kojima će klaster
konkurisati u okviru
komponente 3, instrumenta
predpristupne pomoći (IPA),
koja postaje dostupna kada
Srbija dobije status države
kandidata.
Održana konferencija „Otkup i prerada klaničnog otpada“
08. jun 2011.
U organizaciji Agencije za razvoj
opštine Kula, Opštine Kula i
Regionalne razvojne agencije
Bačka u Kuli je održana
regionalna konferencija pod
nazivom „Otkup i prerada
klaničnog otpada“ na kojoj je
predstavljena delatnost firme
“SBF Natural Chasing“ i
inicijativa za osnivanje Klastera
klanične industrije za region
Vojvodine. Predsednik opštine
Kula g-din Svetozar Bukvić
pozdravio je skup i ukazao na
značajna dostignuća u razvoju
opštine Kula, stvaranju uslova
za nesmetano poslovanje
stranih investitora i njihovo
investiranje u nove privredne
objekte u ovoj opštini, kao i
kapacitetima koje opština ima
za učestvovanje u projektima
koji se finansiraju iz
evropskih fondova. Skupu se
takođe obratila načelnica
zapadno-bačkog okruga
Ljiljana Sokolović Đokić koja
je naglasila značaj stranih
direktnih investicija u
smanjenju nezaposlenosti i
privrednog razvoja opština i
regiona. Predstavljajući
inovacije
u
delu
zakonodavsta koji se odnosi
na klaničnu industriju
Danijela Kozomora, šefica
odseka
Republičke
veterinarske inspekcije,
osvrnula se na najbitnije
izmene i ukazala na nove
mere propisane zakonom,
kojih će se proizvođači morati
pridržavati pri razvrstavanju i
postupanju sa sporednim
proizvodima životinjskog
porekla iz klanica. Projektni
menadžer u Regionalnoj
razvojnoj agenciji Bačka,
Maša Mitrović, predstavila je
inicijativu za formiranje
Klastera klanične industrije
Vojvodine. Izlaganje vlasnika
firme „SBF Natural Casing“,
Slobodana Smolenskog o
brown filed investiciji u
opštini Kula - fabrici za
preradu sporednih proizvoda
životinjskog porekla iz
klanica, privuklo je pažnju
prisutnih
učesnika
konferencije i otvorilo
diskusiju o tehnologiji koja se
koristi, kapacitetima i
mogućnostima za saradnju u
narednom periodu.
Konferenciji je prisustvovalo
oko 60 zainteresovanih
privrednika.
BAČKA Newsletter
Strana 8
INFORMACIJE O REGIONALNOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI BAČKA
Regionalna razvojna agencija Bačka osnovana je 28. aprila 2010. godine u Novom
Sadu u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju.
REGIONALNA
RAZVOJNA
AGENCIJA BAČKA
Bulevar Mihajla Pupina
20 / II
21000 Novi Sad
AP Vojvodina
Srbija
Email:
[email protected]
Web:
www.rda-backa.rs
Kontakt telefon
021 557 781
Osnivači razvojne agencije su trinaest lokalnih samouprava sa teritorije Bačke, i
to: Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Bečej, Srbobran, Sremski Karlovci,
Odžaci, Kula, Vrbas, Titel, Žabalj i grad Sombor.
Negujući princip javno-privatnog partnerstva, razvojnoj agenciji su se kao osnivači
pridružili i drugi subjekti javnog i privatnog sektora: Slovan progres – Selenča, Reciklažni centar Braća Ilić – Bačka Palanka, I2R d.o.o. Novi Sad, Evropski pokret u
Srbiji – Novi Sad, Centar za organsku proizvodnju – Selenča.
Regionalna razvojna agencija Bačka ima ukupno 18 osnivača.
Inicijativa za osnivanje Regionalne razvojne agencije Bačka pokrenuta je od strane
opština u Bačkoj, u želji da zajednički sarađuju i realizuju projekte, kroz domaće i
inostrane programe, a u cilju osnaživanja rada lokalnih samouprava i unapređenja
opšteg društveno - ekonomskog razvoja teritorije na kojoj deluju.
Osnova delovanja ove institucije vezana je za jačanje institucionalnih kapaciteta
lokalnih samouprava, unapređenje i podršku u realizaciji razvojnih programa i projekata na lokalnom i regionalnom nivou, osnaživanje ljudskog kapitala kroz programe obuke i stručnog usavršavanja, i to posebno u okviru oblasti jačanja malih i
srednjih preduzeća, projektnog menadžmenta, kao i u okviru podrške razvoju poljoprivrede, razvoju turizma i drugim sektorima vezanim za unapređenje društvenoekonomskog razvoja teritorije na kojoj deluje.
Regionalna razvojna agencija Bačka svoj rad će sprovoditi putem sledećih sektora:
Sektor za razvoj konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća,
omladinskog i socijalnog preduzetništva
Sektor za razvoj opština, međuopštinsku saradnju i strateško planiranje
Sektor održivog razvoja i obnovljivih izvora energije
Sektor međuregionalne i međunarodne saradnje
“This publication has been produced with the assistance of the European Union. The
contents of this publication are the sole responsibility of The Regional Development Agency
of Bačka and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.”
Download

RDA Newsletter Regionalne razvojne agencije Bačke