PROGRAM
Četvrtak, 11. oktobar 2012.
Mykonos
14:00-19:00
16:30-17:45
18:00-18:15
18:15-18:30
18:30-19:00
19:00-19:20
19:20-21:00
Rhodes
Registracija
Prateda aktivnost
Intermezzo Quartet
Uvodna reč
E. Ritz: Kidney function in obesity
The Frajle
Koktel dobrodošlice
Petak, 12. oktobar 2012.
Mykonos
7:00
7:45-8:30
8:30-9:00
9:00-9:15
9:15-9:30
9:30-9:45
9:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:45
10:45-11:05
11:05-11:25
11:25-11:30
11:30-11:50
11:50-12:10
12:10-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:45
14:45-15:45
15:45-16:05
Rhodes
Registracija
Prateda aktivnost
Stručni deo kongresa
Uvodno predavanje
Predsedavajudi: I. Mitid, S. Plješa, V. Đorđevid, V. Ležaid
R. Vanholder: Kt/V: what is it still worth?
KDIGO smernice
Koordinator: V. Đorđevid
V. Đorđevid: Akutno oštedenje bubrega
S. Plješa: Metabolizam minerala
N. Dimkovid: Anemija bubrežnog porekla
R. Naumovid: Imunosupresija u transplantaciji bubrega
Diskusija
Pauza za kafu i obilazak izložbe
S1: Kontroverze
Koordinator: M. Radovid
I. Mitid: Guidlines - Pro
D. Božid: Guidlines - Contra
Diskusija
S2: Odabrana poglavlja
Predsedavajudi: R. Naumovid, S. Vodopivec, S. Kostid
Lj. Đukanovid: Nacionalni registri i njihov značaj u razvoju nefrologije, dijalize i transplantacije
V. Pravica: Ciljni molekuli imunskog sistema na koje deluju aktuelni imunosupresivni lekovi u transplantaciji
bubrega
M. Prostran: Farmakoekonomija & cost benefit iz ugla kliničke prakse
Prateda aktivnost
Pauza za kafu i obilazak izložbe
Prateda aktivnost
Poster Sesija (sala Santorini)
S3: Glomerulonefritisi
S4: Pedijatrijska nefrologija
Predsedavajudi: D. Božid, M. Savin, B. Mitid
Predsedavajudi: A. Peco-Antid, M. Kostid, N. Stajid
M. Radovid: Glomerulonefritis u sistemskim bolestima M. Kostid: Nefronoftiza - više znamo, više možemo
16:05-16:15
16:15-16:25
16:25-16:35
16:35-16:45
16:45-16:55
16:55-17:05
17:05-17:25
17:25-17:35
17:35-17:45
17:45-17:55
17:55-18:05
18:05-18:15
19:00-23:30
B. Mitid: Membranska nefropatija i rani markeri
renalnog oštedenja
M. Radovid: Da li komorbiditet utiče na ishod lečenja
ANCA pozitivnih glomerulonefritisa?
M. Grujičid: Rezultati biopsije bubrega u Kliničkom
centru Banja Luka - petogodišnje iskustvo
B. Milid: Rani odgovor na dva režima imunosupresivne
terapije kod bolesnika sa aktivnim lupus nefritisom
Dragan Jovanovid: Nove mogudnosti u terapiji
uznapredovalih karcinoma bubrega
Diskusija
S5: Diabetes Mellitus / Hipertenzija / TIN
Predsedavajudi: B. Stojimirovid, D. Bukvid, D. Vujid
D. Jovanovid: Savremeni terapijski pristup u lečenju
DN
I. Marid: Incidencija i prevalencija endemske
nefropatije u selima opštine Lazarevac
S. Radenkovid: Indeks natrijum senzitivnosti i
mikroalbuminurija u pacijenata sa esencijalnom
arterijskom hipertenzijom
D. Mirid: Mijeloperoksidaza kao prediktor hipertenzije
pacijenata na hroničnoj hemodijalizi
S. Krsmanovid: Analiza bubrežne funkcije i udaljenih
posledica kod žena sa hipertenzivnim poremedajima u
trudnodi
Z. Rašid-Milutinovid: Povezanost antioksidativnog
statusa i urinarnog proteomika kod boleanika sa
dijabetesom tip 2
Prateda aktivnost
A. Paripovid: Interleukin 6 (IL-6) i Interleukin 8 (IL-8) u
urinu kod dece sa akutnim pijelonefritisom
M. Cvetkovid: Značaj odredjivanja proteinurije u
proceni stepena oštedenja tubulointersticijuma kod
dece
M. Kovačevid: Wilmsov tumor: iskustvo regionalnog
centra
Diskusija
S6: Metabolizam minerala
Predsedavajudi: S. Simid-Ogrizovid, R. Markovid, J.
Popovid
S. Damjanovid: Bubreg i metabolizam kalcijuma
E. Hadžibulid: Prospektivna studija primene HD
rastvora sa niskim kalcijumom kod bolesnika sa niskim
iPTH
S. Pejanovid: Medikamentozno lečenje sekundarnog
hiperparatiroidizma kod bolesnika u terminalnom HBI
na HD
K. Spaseska-Gjurovska: Uticaj dijaliznog rastvora sa
različitim koncetracijama kalcijuma na dužinu QT
intervala tokom HD
Z. Paunid: Prognostički značaj kvantitativnog
odredjivanja hipervolemije kod bolesnika na
hemodijalizi
Ž. Đurid: Kvalitet života kao prediktor mortaliteta
bolesnika na hemodijalizi
Subota, 13. oktobar 2012.
Mykonos
7:30-8:00
8:00-8:30
8:30-9:00
9:00-9:30
9:30-9:50
9:50-10:10
10:10-10:30
10:30-11:00
11:00-11:20
11:20-11:40
11:40-11:50
11:50-12:00
12:00-12:10
12:10-12:20
12:30-13:00
13:00-13:30
Rhodes
Registracija
Prateda aktivnost
Stručni deo kongresa
Uvodna predavanja
Predsedavajudi: Dijana Jovanovid, R. Bogdanovid, G. Spasovski
F. Locatelli: Lessons from the recent trials on dialysis
J. Floege: Glomerulonephritis: an update
S7: Odabrana poglavlja
Predsedavajudi: Dragan Jovanovid, T. Damjanovid, Z. Kovačevid
J. Buturovid Ponikvar: Challenges of kidney transplantation in 21st century
G. Spasovski: CKD-MBD in dialysis and transplanted patients
V. Garovid: HUS/TTP
Pauza za kafu i obilazak izložbe
S8: Akutno oštedenje bubrega
Predsedavajudi: M. Poskurica, J. Buturovid-Ponikvar, V. Stankovid-Popovid
R. Ponikvar: Dialysis in intensive care unit
A. Peco-Antid: Akutno oštedenje bubrega kod dece: možemo li poboljšati dijagnozu?
S. Veljkovid: Efekat kalcijum karbonata na tubularne promene kod pacova izazvane gentamicinom
V. Premru: High cut-off hemodiafiltration and hemofiltration treatment of a propofol infusion syndrome
A. Kezid: Dejstvo everolimusa na oksidativni stres i citokine u ishemijsko /reperfuzionom oštedenju bubrega
miševa
Diskusija
Prateda aktivnost
Pauza za kafu i obilazak izložbe
13:30-14:45
14:45-15:45
Prateda aktivnost
Poster Sesija (sala Santorini)
S9: Odabrana poglavlja
Predsedavajudi: D. Petrovid, T. Mirkovid, S. Radenkovid
15:45-16:05
16:05-16:25
16:25-16:45
16:45-17:05
17:05-17:25
17:30-18:30
20:00-00:00
S10: Transplantacija
Predsedavajudi: G. Paunovid, D. Radivojevid, M.
Lauševid
V. Ležaid: Značaj rane prevencije bolesti bubrega
N. Vavid: Da li odredjivanje genetskog polimorfizma
može pomodi u individualizaciji imunosupresivne
terapije posle transplantacije bubrega
Z. Kovačevid: Hemodijalizni modaliteti u akutnom
16:05-16:20 J. Masin-Spasovska: The role of nitic oxide
oštedenju bubrega
in the diagnosis of acute rejection in kidney transplants
A. Kandus: Recurrence of focal segmental
16:20-16:35 M. Kravljača: Značaj polimorfizma MDR1
glomerulosclerosis in adult recipients of renal graft
gena za doziranje kalcineurinskih inhibitora i funkciju
presađenog bubrega
M. Savin: Indikacije za plazmaferezu
16:35-16:50 M. Lauševid: Akutno oštedenje bubrega
kadaveričnih donora u Kliničkom centru Srbije
D. Jovanovid: Struktura oboljenja bubrega u
16:50-17:05 G. Basta-Jovanovid: Korelacija C4d
nefrološkim ambulantama Kliničkog centra Srbije 20
pozitivnosti sa histološkim promenama i značaj
godina posle
njegove detekcije u proceni akutnog odbacivanja
transplantiranog bubrega
17:05-17:25 J. Pavlovid: Pradenje funkcije preostalog
bubrega nakon donor-nefrektomije
Generalna skupština UNS-a
Svečana večera, Hotel Metropol Palace, Royal Hall
Nedelja, 14. oktobar 2012.
Mykonos
8:00-8:30
8:30-9:00
9:00-9:20
9:30-9:50
9:50-10:00
10:00-10:10
10:10-10:20
10:20-10:30
10:30-10:40
10:40-10:50
10:50-11:20
11:20-11:40
11:40-11:50
Rhodes
Registracija
Uvodna predavanja
Predsedavajudi: Đ. Maksid, T. Ilid, D. Kruščid
B. Stojimirovid: Kako poboljšati implementaciju PD na nacionalnom nivou
S. Simid Ogrizovid: Trudnoda i HBI
S11: Peritoneumska dijaliza
S12: Hemodijaliza
Predsedavajudi: Z. Majster, T. Lazarevid, B. Andrid
Predsedavajudi: R. Hrvačevid, R. Stolid, M. Stošovid
Đ. Maksid: Ultrafiltraciona slabost - rana dijagnostika i
lečenje
D. Rebid: Uticaj azotnog oksida na razvoj ateroskleroze
karotidnih arterija kod bolesnika na peritoneumskoj
dijalizi
N. Jovanovid: Hronični instilacioni ne-uremijski
eksperimentalni model peritoneumske dijalize na
zečevima
R. Veličkovid-Radovanovid: Farmakokinetika
intraperitonealno aplikovanih lekovana peritonealnoj
dijalizi
V. Stankovid-Popovid: Uticaj biokompatibilnosti
dijaliznih rastvora na nutritivni status bolesnika lečenih
CAPD
S. Kostid: Petogodišnja analiza peritonitisa na
peritoneumskoj dijalizi
M. Poskurica: Zastojna srčana insuficijencija kod
bolesnika sa oštedenom funkcijom bubrega
T. Jemcov: Faktori od uticaja na maturaciju nativnih
podlaktičnih arterioveskih fistula za hemodijalizu
B. Kisid: Serum arylesterase activity in hemodialysis
patients
M. Stošovid: Može li albumin biti metod za procenu
stanja uhranjenosti bolesnika na hemodijalizi?
K. Paunovid: Serumski neinvazivni markeri fibroze u
proceni efekata antivirusnog lečenja hroničnog
hepatitisa C kod bolesnika na HD
G. Peruničid-Pekovid: Povezanost HDL-holesterola i
inflamatornih kardiovaskularnih parametara kod
hemodijaliznih bolesnika
Diskusija
Diskusija
Pauza za kafu i obilazak izložbe
S13: Kardiovaskularne komplikacije
S14: Anemija
Predsedavajudi: G. Peruničid-Pekovid, B. TirmenštajnPredsedavajudi: R. Jelačid, M. Grujičid, M. Ratkovid
Jankovid, M. Stojanovid
D. Petrovid: Iznenadna srčana smrt kod bolesnika na
S. Kostid: Biosimilari i renalna anemija u kliničkoj praksi
hemodijalizi: procena rizika i prevencija
T. Damjanovid: Povezanost GSTM1 i GSTT1 genskog
B. Tirmenštajn-Jankovid: Uticaj težine anemije na nivo
polimorfizma sa razvojem ateroskleroze i CV
natriuretskih peptida i ehokardiografske karakteristike
mortalitetom kod bolesnika na HD
LK kod bolesnika sa hroničnom bubrežnom bolešdu
11:50-12:00
12:00-12:10
12:10-12:20
12:20-12:30
12:30-12:40
12:40-13:00
J. Tošid: Povezanost polimorfizma gena za ACE i MMP3
sa KV morbiditetom i mortalitetom bolesnika na HD
M. Kravljača: Odredjivanje nivoa matriksmealoproteinaze i njenih tkivnih inhibitorau serumu
bolesnika sa hroničnom i terminalnom bubrežnom
slabošdu
T. Lazarevid: Uremijska vaskulopatija kao stečeni
trombofilijski status u proceni kardiovaskularnog rizika
V. Ležaid: Farmakokinetika eritropoetina bolesnika sa
Balkanskom endemskom nefropatijom
J. Popovid: Analiza potencijalnih faktora koji utiču na
odgovor na agense stimulacije eritropoeze kod
hemodijaliznih bolesnika
D. Vojvodid: Liječenje sekundarne anemije
rekombinovanim humanim eritropoetinom
produženog dejstva kod bolesnika na peritoneumskoj
dijalizi
V. Kneževid: Uticaj faktora rizika u nastanku
G. Imamovid: Online HDF improves anemia
koronarnih arterijskih kalcifikacija kod bolesnika na
management of chronic patients: a multicenter
hemodijalizi
international observational study
Diskusija
Diskusija
Zatvaranje Kongresa
PRATEDE AKTIVNOSTI
Četvrtak, 11. oktobar 2012.
Mykonos
16:30-17:15
17:15-17:45
Rhodes
Roche Vas poziva na čaj u 5
Mikofenolat mofetil – jedna i po decenija u terapiji transplantiranih bolesnika
R. Naumovid: Stečeno znanje kao zalog za bududnost
I. Mitid: Iskustvo, sigurnost, poverenje
Petak, 12. oktobar 2012.
Mykonos
7:45-8:30
12:30-13:00
13:30-14:45
19:00-23:30
Rhodes
Francuski doručak sa Sanofi-jem
Sevelamer: činjenice i prednosti
N. Dimkovid: Značaj regulacije fosfata u hroničnih bubrežnih bolesnika
S. Pavlovid: Kardiovaskularne komplikacije kod hroničnih bubrežnih bolesnika
Mini simpozijum: Baxter
P. Rutherford: Genetics of PD
Lunch time simpozijum: Roche
Koliko smo blizu optimalnom lečenju anemije bubrežnog porekla?
N. Dimkovid: Deo koji nam nedostaje u slagalici lečenja renalne anemije
D. Jovanovid: Izazovi lečenja predijaliznih bolesnika
S. Plješa, Đ. Maksid: Upotpunimo slagalicu našim iskustvima
Simpozijum: Fresenius Medical Care (Pozorište Atelje 212)
Moderatori: N. Dimkovid, I. Mitid, S. Kostid, R. Naumovid, R.Hrvačevid
B. Canaud: Online HDF
Subota, 13. oktobar 2012.
Mykonos
8:00-8:30
12:30-13:00
13:30-14:45
Rhodes
Mini simpozijum: Acterrna
Gde smo u primeni intravenskog gvožđa danas?
Moderator: V. Đorđevid
I. Mitid: Vodiči oko primene gvožđa
M. Poskurica: Prednosti intravenskog gvožđa u odnosu na peroralnu primenu
Mini simpozijum: PharmaSwiss
F. Locatelli: Sekundarni hiperparatireoidizam - Da li imamo rešenje?
Lunch time simpozijum: Medicon
POSTER PREZENTACIJE
Petak, 12. oktobar 2012.
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
Predsedavajudi: A. Stanojčid, S. Pejanovid, T. Jemcov
IME
PREZIME
NASLOV SAŽETKA
Katarina
Obrenčevid
SAVREMENA TERAPIJA IDIOPATSKE RETROPERITONEALNE FIBROZE
Marijana
Petrovid
RABDOMIOLIZA KAO UZROK AKUTNE BUBREŽNE INSUFICIJENCIJE - NAŠE ISKUSTVO
Dejan
Petrovid
SEPSA I KARDIO-RENALNI SINDROM: ETIOPATOGENEZA, DIJAGNOSTIKA I LEČENJE
BUBREŽNA INSUFICIJENCIJA KAO INICIJALNA SIMPTOMATOLOGIJA BIKLONALNE
Violeta
Rabrenovid
GAMAPATIJE – IGD MIJELOMA I BENCE JONSOVE PARAPROTEINEMIJE - PRIKAZ SLUČAJA
UTICAJ DIJASTOLNOG KRVNOG PRITISKA I ULTRAFILTRACIJE TOKOM INTREMITENTNE
Milan
Radovid
HEMODIJALIZE NA NEPOTPUN OPORAVAK AKUTNOG OŠTEDENJA BUBREGA
RABDOMIOLIZA I AKUTNA BUBREŽNA INSUFICIJENCIJA NAKON HEROINSKO-ALKOHOLNE
Tatjana
Stojšid
ZLOUPOTREBE - PRIKAZ SLUČAJA
Gordana
Stražmešter-Majstorovid
AKUTNA BUBREŽNA LEZIJA U OKVIRU RETROPERITONEALNE FIBROZE – CASE REPORT
Danijela
Tasid
AKUTNO OŠTEDENJE BUBREGA U ONKOLOŠKIH BOLESNIKA
NGAL- RANI POKAZATELJ OŠTEDENJA BUBREŽNE FUNKCIJE NAKON KONTRASTNOG
Jelena
Tošid
SNIMANJA
AKUTNO OŠTEDENJE BUBREGA I AKUTIZACIJA HRONIČNE BUBREŽNE SLABOSTI:
Aleksandar
Jankovid
TROGOSIŠNJA ANALIZA
Marina
Ratkovid
SLUČAJ SEPSE I AKUTNE RENALNE INSUFICIJENCIJE NAKON AMNIOCENTEZE
Miodrag
Đorđevid
DIJABETESNA NEFROPATIJA U ZAJEČARU 2011. GODINE
NEFROPATIJA,SISTOLNI I DIJASTOLNI KRVNI PRITISAK U ISPITANIKA SA DIJABETESOM TIP
Slavica
Pajovid
2
PROCJENA BUBREŽNE FUNKCIJE KOD OBOLJELIH OD DIJABETES MELITUSA TIPA II
Ivona
Risovid
ODREĐIVANJEM NIVOA CISTATINA C U SERUMU
Jelena
Tadid-Pilčevid
HEMODIJALIZA U OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI – NAŠA ISKUSTVA
KOMPLIKACIJE PRISTUPA ZA DIJALIZU I NJIHOVO REŠAVANJE KOD NEFROLOŠKIH
Jelena
Adam
PACIJENATA
PROCENA KVALITETA SNA KOD BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI U ZDRAVSTVENOM
Branislav
Andrid
CENTRU KRUŠEVAC
AKUTNI RESPIRATORNI DISTRES SINDROM U PRISUSTVU DOKAZANOG
Branislav
Andrid
ANTIFOSFOLIPIDNOG SINDROMA KOD BOLESNIKA NA HRONIČNOM PROGRAMU
HEMODIJALIZE
INFEKTIVNE KOMPLIKACIJE POVEZANE SA CENTRALNIM VENSKIM HEMODIJALIZNIM
Snežana
Aracki
KATETERIMA
EFEKTI KONCENTRACIJA UKUPNOG DIJALIZATNOG KALCIJUMA NA BALANS KALCIJUMA U
Elena
Babalj-Banskolieva
TOKU HEMODIJALIZE
BogdanovskaSrdanka
INDIVIDUALIZACIJA NATRIJUMA U DIJALIZATNOM RASTVORU
Kostadinoska
CALCINOSIS CUTIS UZROKOVANA PRIMENOM NISKOMOLEKULARNOG HEPARINA KOD
Ana
Bulatovid
BOLESNICE SA TERMINALNOM BUBREŽNOM INSUFICIJENCIJOM I SEKUNDARNIM
HIPERPARATIREOIDIZMOM - PRIKAZ SLUČAJA
Predsedavajudi: V. Rabrenovid, L. Petrovid, S. Bajčetid
Zorica
Dimitrijevic
BOLESNICI NA HEMODIJALIZI BEZ RENALNE ANEMIJE-PREDIKTIVNI FAKTORI
Zorica
Dimitrijevid
PROFIL ANEMIJE KOD BOLESNIKA KOJI ZAPOČINJU HRONIČNI PROGRAM HEMODIJALIZE
TERAPIJA PARENTERALNIM GVOŽĐEM I RIZIK OD INFEKCIJA KOD BOLESNIKA NA
Zorica
Dimitrijevid
HEMODIJALIZI
Verica
Đorđevid
DIJABETESNA NEFROPATIJA KOD BOLESNIKA NA REGULARNOJ HEMODIJALIZI
UTICAJ PROMENA VELIČINE SRČANIH PRETKOMORA NA PREŽIVLJAVANJE BOLESNIKA NA
Veselinka
Đurkovid
HEMODIJALIZI
ASSOCIATION OF MALNUTRITIONAL SCORES AND NUTRITIONAL PARAMETERS IN
Nataša
Eftimovska-Otovid
DIALYSIS PATIENTS
DO ALTERNATIVE METHODS FOR MEASURING DIALYSIS DOSE ARE USEBLE FOR DAY TO
Nataša
Eftimovska-Otovid
DAY ROUTINE WORK?
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55
P56
P57
P58
P59
P60
P61
P63
P64
P65
P66
P67
Zoran
Kovačevid
OD ADEKVATNE KA OPTIMALNOJ DIJALIZI – PREPREKE I PUTOKAZI
STENOZA CENTRALNIH VENA I VASKULARNI PRISTUP ZA HEMODIJALIZU - DIJAGNOSTIKA,
Milica
Kravljača
DILEME I MOGUCNOSTI RESAVANJA – PRIKAZ SLUCAJA
PREŽIVLJAVANJE (KARDIOVASKULARNI MORTALITET) BOLESNIKA SA TERMINALNIM
Tatjana
Lazarevid
STADIJUMOM BUBREŽNE INSUFICIJENCIJE I PREDIKTIVNI POTENCIJAL FIBRINOGENA
SEZONSKE VARIJACIJE CA, P, ALP I PTH KOD BOLESNIKA NA HRONIČNOM PROGRAMU
Stanimir
Ljubenovid
HEMODIJALIZE
UTICAJ SMANJENA PROTOKA DIJALIZNE TEČNOSTI PRIMENOM AUTOFLOW FAKTORA 1,2
Jelena
Maslovarid
NA PARAMETRE ADEKVATNOSTI DIJALIZE
PRIMENA PARATIREOIDEKTOMIJE U LEČENJU SEKUNDARNOG HIPERPARATIREOIDIZMA Mirjana
Mijuškovid
NAŠA ISKUSTVA
HIPERTENZIJA I HIPERTROFIJA LEVE KOMORE KOD BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI U
Miodrag
Milid
SPECIJALNOJ BOLNICI ZA ENDEMSKU NEFROPATIJU U LAZAREVCU (2006-2011)
ULTRAZVUCNA UCESTALOST AKVIRIRANIH BUBREZNIH CISTA KOD BOLESNIKA NA
Maja
Milovančeva-Popovska
HRONICNOJ HEMODIJALIZI
Tatjana
Mitrovid
SAVREMENA PROCENA ADEKVATNOSTI HEMODIJALIZE - ISKUSTVA JEDNOG CENTRA
Vesna
Pakid
PARAMETRI GLOMERULSKE FUNKCIJE U BALKANSKOJ ENDEMSKOJ NEFROPATIJI
Gorica
Pavlovid
SRČANE ARITMIJE KOD BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI
LEČENJE HEMODIJALIZOM AKUTNOG OŠTEDENJA BUBREGA: 31 GODINA - ISKUSTVA
Amira
Peco-Antid
CENTRA ZA HEMODIJALIZU “PROF. DR MILANA POPOVID-ROLOVID”
MONITOR TELESNOG SASTAVA (BODY COMPOSITION MONITOR) U PROCENI STANJA
Dobrila
Petkovid
UHRANJENOSTI BOLESNIKA NA HEMODIAJLIZI
INDEKS REZISTENCIJE NA ERITROPOETIN KOD BOLESNIKA KOJI SE LIJEČE
Nenad
Petkovid
HEMODIJALIZAMA
Predsedavajudi: A. Kezid, Z. Paunid, D. Pilčevid
HIPERTENZIJA KOD BOLESNIKA NA HRONIČNOM PROGRAMU HEMODIJALIZE U CENTRU
Dragana
Pilipovid
ZA DIJALIZU BAČKA PALANKA
PRAKTIČNE PREPORUKE ZA FUNKCIONISANJE DIJALIŽNOG CENTRA U SLUČAJU
Mirjana
Popovid
ZEMLJOTRESA
Miroslava
Popovid
VASKULARNI PRISTUPI KOD PACIJENATA NA DIJALIZI (1962.-2012.)
Vesna
Radovid-Maslarevid
HEPARINOM INDUKOVANA TROMBOCITOPENIJA –PRIKAZ SLUČAJA
Miodrag
Sokolovid
UTICAJ POJEDINIH PARAMETARA HEMODIJALIZE NA NJENU ADEKVATNOST
Radojica
Stolid
MORTALITET HEMODIJALIZNIH BOLESNIKA SA SINDROMOM NEMIRNIH NOGU
Milan
Stošovid
KARDIJALNI MARKERI I MORTALITET BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI
STEČENA PERFORATIVNA DERMATOZA KOD BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI – PRIKAZ
Milan
Stošovid
SLUČAJA
Marija
Šibalid-Simin
UTICAJ PRIMENE ERITROPOETINA NA MALNUTRICIJU U BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI
PRIMENA DIJALIZNE TEČNOSTI SA NISKOM KONCENTRACIJOM KALCIJUMA KOD
Vasilije
Tomanoski
BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI SA SNIŽENIM PARATIREOIDNIM HORMONOM
UTICAJ DUŽEG INTERDIJALIZNOG INTERVALA NA SMRTNOST PACIJENATA KOJI SU NA
Ljubiša
Veljančid
HRONIČNOJ HEMODIJALIZI – ISKUSTVA CENTRA ZA HEMODIJALIZU VMA
RIZICI I INDIKACIJE ZA PRIMENU ANTAGONISTA VITAMINA K U BOLESNIKA NA
Ljubiša
Veljančid
HRONIČNOJ HEMODIJALIZI – ISKUSTVA CENTRA ZA HEMODIJALIZU VMA
ZNAČAJ SINDROMA MALNUTRICIJE I INFLAMACIJE ZA PREDVIĐANJE ISHODA KOD
Vlastimir
Vlatkovid
BOLESNIKA NA HRONIČNOJ HEMODIJALIZI
POREĐENJE STEPENA EFIKASNOSTI HEMODIJALIZE KOD PACIJENATA DIJALIZIRANIH
Goran
Vojinovid
PREKO ARTERIO-VENSKE FISTULE I TRAJNOG HEMODIJALIZNOG KATETERA(HICKMAN-OV
KATETER)
INFEKCIJE TRAJNIH VASKULARNIH KATETERA ZA HEMODIJALIZU I DOPRINOSEDI FAKTORI
Sanja
Bajčetid
RIZIKA: NAŠA ISKUSTVA
DUŽINA TRAJANJA HEMODIJALIZE, PARAMETRI ADEKVATNOSTI I KARDIOVASKULARNI
Petar
Đurid
MORBIDITET
EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL PROBLEM ON VIRAL HEPATITIS (B AND C) IN
Jovan
Neškovski
DEPARTMENT FOR NEPHROLOGY AND DIALYSES IN GOSTIVAR IN PERIOD (2000-2012)
EKONOMSKA EVALUACIJA HEMODIJALIZE KAO TERAPIJSKE INTERVENCIJE TERMINALNE
Gordana
Kozlovački
BUBREŽNE INSUFICIJENCIJE
INSULINSKA REZISTENCIJA I METABOLIČKI SINDROM KOD GOJAZNE DECE SA
Dušan
Paripovid
PRIMARNOM HIPERTENZIJOM
Vesna
Pledid-Kneževid
HIPOKALEMIJA SIMPTOM JEDNOSTRANE RENALNE ARTERIJSKE STENOZE
USPEŠNO ZAVRŠENA TRUDNODA TRUDNICE SA SUPERPONIRANOM PREEKLAMPSIJOM
Olivera
Rankov
NAKON NEFREKTOMIJE
COMPARISON OF PARICALCITOL AND CINACALCET FOR THE TREATMENT OF SECONDARY
Markus
Ketteler
HYPERPARATHYROIDISM (SHPT) IN SUBJECTS ON HEMODIALYSIS: SECONDARY ANALYSES
FROM IMPACT STUDY
EFFECTS OF PARICALCITOL OR CINACALCET TREATMENT ON CKD-BMD MARKERS IN
Kevin
Martin
SUBJECTS WITH SECONDARY HYPERPARATHYROIDISM (SHPT): RESULTS FROM IMPACTSHPT
POSTER PREZENTACIJE
Subota, 13. oktobar 2012.
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
Predsedavajudi: Z. Dimitrijevid, I. Marid, G. Stražmešter-Majstorovid
MB. GAUCHER – RETKA METABOLIČKA BOLEST DIJAGNOSTIKOVANA KOD BOLESNICE
Svetlana
Antid
SA LUMBALNIM BOLOM - PRIKAZ SLUČAJA
Svetlana
Pejanovid
POSTOPERATIVNI HIPOPARATIROIDIZAM- INCIDENCA I FAKTORI RIZIKA
PARATIREIDEKTOMIJA U BOLESNICE SA MEKOTKIVNIM KALCIFIKACIJAMA- PRIKAZ
Jelena
Tadid-Pilčevid
SLUČAJA
KREATININ KLIRENS POSLE PRIMENE CIMETIDINA KOD BOLESNIKA SA ENDEMSKOM
Danica
Bukvid
NEFROPATIJOM
RENALNA TUBULSKA ACIDOZA -POSLEDICA SJOGREN-OVOG SINDROMA – UZROK
Milica
Kravljača
NEFROKALCINOZE – PRIKAZ 3 SLUCAJA
Dejan
Delid
EMFIZEMATOZNI PIJELONEFRITIS – PRIKAZ SLUČAJA
Ana
Bontid
STRANE MASE U SRCU BOLESNIKA SA BUBREŽNOM INSUFICIJENCIJOM
PREDIKTIVNA VREDNOST KLIRENSA KREATININA U PRADENJU BOLESNIKA SA AKUTNIM
Voin
Brkovid
INFARKTOM MIOKARDA SA ELEVACIJOM ST SEGMENTA LEČENIH PRIMARNOM
PERKUTANOM KORONARNOM INTEVENCIJOM
Brana
Radovid
PROMJENE NA KARDIOVASKULARNOM SISTEMU KOD BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI
ISHEMIJSKA BOLEST SRCA KOD BOLESNIKA NA HRONICNOJ HEMODIJALIZI I NJENA
S.
Stanojevid-Stošovid
POVEZANOST SA DEPRESIVNOSCU, PARAMETRIMA INFLAMACIJE I MORTALITETOM
KVALITET SPAVANJA KOD BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI U ZDRAVSTVENOM CENTRU
Fatmir
Birđozlid
NOVI PAZAR
Zoran
Marjanovid
KVALITET SNA KOD BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI U OPŠTOJ BOLNICI ''STEFAN VISOKI''
Nadažda
Zec
LEČENJE RENALNE ANEMIJE STIMULATORIMA ERITROPOEZE U PREDIJALIZNOM PERIODU
POLICISTIČNA BOLEST BUBREGA – ANALIZA OBDUKCIONOG MATERIJALA U
Sanja
Radojevid-Škodrid
DVADESETOGODIŠNJEM PERIODU
POREĐENJE REZULTATA SISTEMATSKIH PREGLEDA STANOVNIKA ENDEMSKIH SELA U
Danica
Bukvid
KOLUBARI I SEMBERIJI
Branislav
Apostolovid
KASNE KOMPLIKACIJE VEZIKOURETERALNOG REFLUKSA KOD DECE
Srđan
Danojlid
ZNAČAJ ANTIMIKROBNE PROFILAKSE KOD DECE SA INFEKCIJAMA URINARNOG TRAKTA
Gordana
Miloševski-Lomid
FREJŽEROV (FRASIER) SINDROM, TRI LICA ISTE BOLESTI
FUNKCIONALNA BUBREŽNA REZERVA KOD DECE SA SOLITARNIM BUBREGOM I
Amira
Peco-Antid
HRONIČNOM BUBREŽNOM BOLESTI
Amira
Peco-Antid
TRENING MOKRENJA KOD DEVOJČICA SA DISFUNKCIONALNIM MOKRENJEM
Snežana
Petrovid-Tepid
UČESTALOST INFEKCIJA URINARNOG TRAKTA U PRVOJ GODINI ŽIVOTA
NOVI NAČIN KORIŠDENJA IV KANILE U CILJU IZVOĐENJA PERITONEUMSKE DIJALIZE KOD
Vesna
Stojanovid
NEDONOŠČETA
Predsedavajudi: S. Aracki, T. Stojšid, N. Dimkovid
Ana
Vujid
NEFRITIS U HENOH-ŠENLAJNOVOJ PURPURI
SEKSUALNA DISFUNKCIJA KOD PACIJENATA NA PERITONEUMSKOJ DIJALIZI: ISKUSTVA
Marina
Avramovid
DIJALIZNOG CENTRA U NISU
GLJIVIČNI PERITONITIS: NAJČEŠDI UZROČNICI I OSETLJIVOST CANDIDA SPP. NA
Irena
Mitid
ANTIMIKOTIKE IN VITRO
DA LI JE ASISTIRANA PERITONEUMSKA DIJALIZA METODA IZBORA ZA LEČENJE STARIJIH
Vesna
Radovid-Maslarevid
BOLESNIKA SA DIJABETESOM ?
HIPOALBUMINEMIJA KAO FAKTOR PREŽIVLJAVANJA KOD PACIJENATA NA
Ana
Bontid
PERITONEUMSKOJ DIJALIZI
Petar
Đurid
INKAPSULIRAJUDA PERITONEUMSKA SKLEROZA - PRIKAZ DVA SLUČAJA
LEČENJE ANEMIJSKOG SINDROMA KOD BOLESNIKA NA HRONIČNOJ PERTONEUMSKOJ
Brankica
Terzid
DIJALIZI
CURENJE DIJALIZATA U PREDNJI TRBUŠNI ZID KAO KASNA KOMPLIKACIJA KOD
Dejan
Pilčevid
BOLESNICE NA CAPD PROGRAMU LEČENJA - PRIKAZ SLUČAJA
Tatjana
Đurđevid-Mirkovid
TRANSPLANTACIJA BUBREGA I PERITONEUMSKA DIJALIZA – NAŠA ISKUSTVA
Dijana
Jovanovid
GRAM-NEGATIVNI PERITONITISI KOD BOLESNIKA NA PERITONEUMSKOJ DIJALIZI
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S52
S53
S54
S55
S56
S57
S58
S59
S60
S61
S62
S63
S64
S65
S66
S67
S68
KOAGULAZA NEGATIVNE I KOAGULAZA POZITIVNE STAFILOKOKE KAO UZROČNICI
PERITONITISA KOD BOLESNIKA NA PERITONEUMSKOJ DIJALIZI
Đoko
Maksid
PREVENCIJA PERITONITISA NA HRONIČNOJ PERITONEUMSKOJ DIJALIZI
COST- BENEFIT PRIMENE BIOKOMPATIBILNIH RASTVORA ZA PERITONEUMSKU DIJALIZU
Verica
Stankovid-Popovid
U KLINIČKOJ PRAKSI
MIKROBIOLOŠKI PROFIL CAPD PERITONITISA KOD PACIJENATA NA HRONIČNOM
Dejan
Pilčevid
PROGRAMU LEČENJA PERITONEUMSKOM DIJALIZOM U NAŠEM CENTRU –
PETOGODISNJA ANALIZA
POREĐENJE DUŽINE BUBREGA U BOLESNIKA SA PRIMARNIM I SEKUNDARNIM
Željka
Dokid
GLOMERULONEFRITISOM SA I BEZ GLOMERULSKE SKLEROZE
Svetislav
Kostid
NEFROTSKI SINDROM: PATOHISTOLOŠKO-KLINIČKA ANALIZA
Mila
Lazarevid
NEBUBREŽNE POSLEDICE NEFROTSKOG SINDROMA – PRIKAZ SLUČAJA
Jelena
Pavlovid
BIOPSIJE BUBREGA - KLINIKA ZA NEFROLOGIJU KCS 2006-2011.GOD.
PRIMENA MIKOFENOLAT MOFETILA U MEMBRANO- PROLIFERATIVNOM
Marina
Savin
GLOMERULONEFRITISU I
Gordana
Stražmešter-Majstorovid
TOK I PROGNOZA MEZANGIOPROLIFERATIVNIH GLOMERULONEFRITISA
Tijana
Tatid
NAŠA ISKUSTVA U PRIMENI CIKLOFOSFAMIDSKIH PULSEVA U LEČENJU LUPUS NEFRITISA
EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE BALKANSKE ENDEMSKE NEFROPATIJE U
Stevan
Glogovac
JABLANIČKOM OKRUGU
Predsedavajudi: V. Sakač, G. Paunovid, D. Delid
Olivera
Milidevid
LEČENJE HEPATORENALNOG SINDROMA – PRIKAZ SLUČAJA
Olivera
Milidevid
KARDIORENALNI SINDROM – PRIKAZ SLUČAJA
SADAŠNJI STATUS ISTRAŽIVANJA ETIOLOGIJA BALKANSKE ENDEMSKE NEFROPATIJE
Nikola
Pavlovid
(BEN): DA LI SE NAZIRE REŠENJE?
KLINIČKE KARAKTERISTIKE PSEUDOMEMBRANOZNOG KOLITISA KOD BOLESNIKA SA
Verica
Stankovid-Popovid
BUBREŽNOM INSUFICIJENCIJOM – NAŠA ISKUSTVA
Anka
Stanojčid
IMA LI NEFROLOG VEZE S INFERTILITETOM?
PREPORUKE ZA RAZVOJ RAČUNARSKIH SISTEMA ZA PODRŠKU U ODLUČIVANJU U
Milan
Stošovid
NEFROLOGIJI
NEUROLOŠKE KOMPLIKACIJE IMUNOSUPRESIVNE TERAPIJE U TRANSPLANTACIJI
Majda
Brčid
BUBREGA KOD DJECE – PRIKAZ SLUČAJA
PRVA NACIONALNA ISKUSTVA SA PRIMENOM LEKA MIRCERA U LECENJU ANEMIJE
Anka
Stanojčid
BUBREZNOG POREKLA KOD HRONICNIH BUBREŽNIH BOLESNIKA
Tamara
Jemcov
ANALIZA HIRURŠKIH KOMPLIKACIJA NAKON TRANSPLANTACIJE BUBREGA
UTICAJ RAZLIČITIH IMUNOSUPRESIVNIH PROTOKOLA NA KRVNU SLIKU NAKON
Nataša
Jovanovid
TRANSPLANTACIJE BUBREGA
ANALIZA UČESTALOSTI AKUTNIH ODBACIVANJA I FUNKCIJE GRAFTA U RANOM PERIODU
Svetlana
Jovičid-Pavlovid
NAKON TRANSPLANTACIJE BUBREGA - UTICAJ IMUNOSUPRESIVNOG PROTOKOLA
POTENCIJALNI UTICAJ TUBULSKE DISFUNKCIJE U SLAGANJU PROCENJENIH I IZMERENE
Višnja
Ležaid
JAČINE GLOMERULSKE FILTRACIJE POSLE TRANSPLANTACIJE BUBREGA
Đoko
Maksid
KARAKTERISTIKE_I_REZULTATI_KADAVERIČNE_TRANSPLANTACIJE_BUBREGA_U_VMA
Marija
Milinkovid
AKUTNO HUMORALNO ODBACIVANJE ALOKALEMA: PRIKAZ SLUČAJA
MIKOFENOLIČNA KISELINA I GASTROINTESTINALNE KOMPLIKACIJE NAKON
Marija
Milinkovid
TRANSPLANTACIJE BUBREGA
PROCENA PROGRESIJE FIBROZE JETRE NEINVAZIVNIM MARKERIMA U TOKU HRONIČNOG
Goran
Paunovid
HEPATITISA C KOD BOLESNIKA SA TRANSPLANTIRANIM BUBREGOM I NA HEMODIJALIZI
ISKUSTVA U LEČENJU INFLUENCE A (H1N1) KOD BOLESNIKA SA TRANSPLANTIRANIM
Jelena
Pavlovid
BUBREGOM
Lada
Petrovid
KVALITET ŽIVOTA BOLESNIKA NAKON TRANSPLANTACIJE BUBREGA
TRANSPLANTACIJA BUBREGA OD DONORA SA KOMPLETNOM INVERZIJOM ORGANA Milica
Petrovid
PRIKAZ SLUČAJA
NAŠA ISKUSTVA U TRANSPLANTACIJI BUBREGA KOD BOLESNIKA PRETHODNO LEČENIH
Violeta
Rabrenovid
PERITONEUMSKOM DIJALIZOM U PERIODU OD 15 GODINA (1996-2011)
ISTRAŽIVANJE SPROVEDENO KOD PACIJENATA SA TRANSPLANTIRANIM BUBREZIMA KOJI
Neven
Vavid
PRIMAJU TERAPIJU SA MIKOFENOLAT MOFETILOM KAO DEO STANDARDNOG
IMUNOSUPRESIVNOG PROTOKOLA
REGRESIJA HIPERTROFIJE MIOKARDA LEVE KOMORE NAKON TRANSPLANTACIJE
Slavenka
Vodopivec
BUBREGA
POLIMORFIZAM GLUTATION S-TRANSFERAZA A1, M1, P1 I T1 KORELIRA SA POVEDANIM
Sonja
Šuvakov
OKSIDATIVNIM STRESOM KOD PACIJENATA NA HEMODIJALIZI
Dragan
Jovanovid
CIKLOSPORIN U TERAPIJI PRIMARNIH GLOMERULOPATRIJA
Dijana
Jovanovid
Download

P R O G R A M