Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
1
Sobranie na Republika Makedonija
IZVE[TAJ
za rabotata na
Sobranieto na Republika Makedonija
za periodot
01.01/2014 - 05.03/2014
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
2
Po~ituvani,
Pred vas e Izve{tajot za rabotata na Sobranieto na Republika
Makedonija koj go opfa}a periodot od 1 januari 2014 godina do 5 mart 2014
godina. Vo ovoj izve{taj kako i dosega e koristena standardnata metodologija
za sublimirawe na informaciite i e pretstavena pozitivnata tendencija vo
rabotata na Sobranieto na Republika Makedonija i natamo{niot razvoj na
parlamentarnata demokratija.
Izve{tajot e sostaven od sintetizirani detalni informacii za
plenarnite sednici, za aktivnostite na rabotnite tela, za me|unarodnata
sorabotka. Isto taka, vo izve{tajot se opfateni i informaciite za rabotata
na parlamentarnite grupi i delegacii na Sobranieto na Republika Makedonija
i zaedni~kite aktivnosti so me|unarodnite organizacii. Vo nego e vklu~en i
pregledot na aktivnostite za obuka i zajaknuvawe na profesinonalniot
kapacitet na sobraniskata administrativna slu`ba i informacii povrzani so
proektnite i programskite aktivnosti na pratenicite i slu`benicite na
planot na usoglasuvaweto na doma{nata so evropskata legislativa.
Pretsedatel na Sobranieto
na Republika Makedonija
Trajko Veqanoski
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
3
[email protected]
1. Voved
2. Prateni~ki sostav
3. Plenarni sednici na Sobranieto na Republika Makedonija
3.1. Plenarni sednici
3.1.1. Vremetraewe na sednicite
3.1.2 Prisustvo i u~estvo na sednicite
3.1.3. Odlu~uvawe i glasawe
3.2 Razgleduvani akti
3.2.1. Postaveni akti na sednica
3.2.2. Razgledani akti na sednica
3.3. Zakoni
3.3.1. Doneseni zakoni
3.3.2. Zakoni koi proizleguvaat od NPAA i zna~at usoglasuvawe so pravo na EU
3.3.3. Zakoni po redovna postapka
3.3.4. Doneseni ratifikacii
3.3.5. Neprifatlivi predlog zakoni
3.4. Odluki
3.5. Drugi akti
3.5.1. Usvoeni akti
3.5.2. Neusvoeni akti
3.6. Amandmani
3.7. Prateni~ki pra{awa
4. Rabotni tela na Sobranieto na Republika Makedonija
4.1. Postojani rabotni tela
4.2. Posebni rabotni tela
4.2.1. Komitet za odnosi me|u zaednicite
4.3. Soveti
4.3.1. Sovet na Sobraniskiot kanal
4.3.2. Buxetski sovet na Sobranieto
4.3.3. Nacionalen sovet za evrointegracii
5. Pretsedatel i potpretsedateli
5.1. Pretsedatel
5.2. Potpretsedateli
6. Me|unarodna sorabotka
6.1. Multilateralna sorabotka
6.2. Bilateralna sorabotka
6.3. Drugi me|unarodni aktivnosti
7. Odbele`uvawe na zna~ajni nastani vo Sobranieto na RM
7.1. Me|unarodna aktivnost i protokolarni sredbi
7.2. Me|unarodni konferencii, manifestacii, godi{nini, sve~enosti i seminari
7.3. Sve~eni izjavi
8. Javnost vo rabotata na Sobranieto
8.1. Sobraniski TV kanal
8.2. Elektronska komunikacija
8.3. Sredstva za javno informirawe
9. Klub na `eni pratenici
10. Aktivnosti na nevladini organizacii vo Sobranieto na RM
10.1. Vestminster fondacija za demokratija
10.2. Nacionalen demokratski institut NDI
11. Slu`ba na Sobranieto na Republika Makedonija
11.1. Vnatre{na organizacija
11.1.1. Oddelenie za vnatre{na revizija
11.1.2. Oddelenie za upravuvawe so ~ove~ki resursi
11.1.3. Parlamentaren institut
11.3. Podatoci od stru~no-administrativen karakter
12. Prilozi
Prilog 1 Odr`ani sednici
Prilog 2 Dnevni redovi na sednici
Prilog 3 Me|unarodni aktivnosti
2
4
8
9
10
11
12
13
13
14
15
19
28
29
32
32
33
37
37
38
39
44
46
47
96
96
97
97
99
100
102
103
106
109
112
119
119
121
122
122
122
123
124
125
129
132
134
135
136
137
138
143
145
147
150
153
154
155
166
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
4
2. PRATENI^KI SOSTAV
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
5
2.PRATENI^KI SOSTAV
reden
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
ime i prezime
Avirovi} Vladanka
Ademi Xevat
Aliu Imer
Aliji Gazmend
Anastasova Stanka
Angelov Golup~o
Andonov Mile
Anova Suzana
Acevski Nikol~e
Ahmeti Ali
Bajram Amdi
Bendevska Vesna
Bi{evac Safet
Boneva Silvana
Veli~kovski Ivon
Veqanoski Trajko
Veljanovski Mitre
Go{ev Slave
Georgiev Gordan
Dameski Pan~e
Dimitrievski Darko
Dimkov Traj~o
Dinevski Mende
Deari Irfan
Durmi{i Rejhan
Dodevski Milorad
Demiri Kreci Flamure
Dimovski Ilija
Duli} Blagorodna
\or|ievski Vele
\or~ev Vladimir
Zaturoska Liljana
Ivanovski Igor
Ismaiqi Rexail
Ibraimovski Samka
Ibraimi Orhan
Ivanova Cvetanka
Imeri De{ira
Iljazi Sadije
Jakimovska Svetlana
Jovkovska Eftimova Divna
Jakupi Nexati
Kazanxiska Biljana
Kitanoski Ilija
Kuzmanovska Liljana
Karapetrova Svetlana
Kuzmanovska Beti
prateni~ka
grupa
SPM
DUI
DPA
DPA
SDSM
SDSM
SDSM
VMRO-DPMNE
NSDP
DUI
Sojuz na Romi
SDSM
nezavisen
VMRO-DPMNE
LP
VMRO-DPMNE
SDSM
VMRO-DPMNE
SDSM
VMRO-DPMNE
VMRO-DPMNE
VMRO-DPMNE
SDSM
DUI
PEI
VMRO-DPMNE
NDP
VMRO-DPMNE
VMRO-DPMNE
VMRO-DPMNE
VMRO-DPMNE
VMRO-DPMNE
SDSM
DUI
PCER
DPA
SDSM
DUI
DPA
VMRO-DPMNE
SDSM
DUI
SDSM
VMRO-DPMNE
VMRO-DPMNE
VMRO-DPMNE
VMRO-DPMNE
promeni
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
Koxoba{iev \or|i
La{koska Ane
Marku Julijeta
Makraduli Jani
Maxovski Dime
Mehmeti Ermira
Mehmeti Nuredini Vjolca
Milo{oski Antonio
Matevska Duza Cena
Misini Hajrula
Mirakovska Sowa
Min~ev Goran
Misovski Goran
Misimi Hajrije
Muminovi} Rafet
Mara~kov Save
Mazgaloska Vu~eti} Svetlana
Micevski Vasko
Man~ev Risto
Mileti} Dragi{a
Nastevski Dragan
Nikoli} Mazneva Kosana
Nikolov Marijan~o
Nikolovska Len~e
Nikolovski Aleksandar
Orcev Pan~e
Popovska Liljana
Petkovski Tito
Pa~kov Jordan
Pepi} Avdija
Pavlovska Daneva Ana
Pa{ovski Vasko
Pa~emski Mile
Pavlova Elena
Pemova Vesna
Paunovski Stojko
Petrov Andrej
Pi{ev Vasil
Ra{kovska Marija
Ramizi Nedim
Run~eva Хristina
Spasenovski Aleksandar
Stan~evska Nada
Stojmenov Borislav
Saliu Suzana
Savova Salkovska Nata{a
Stoiqkovi} Ivan
Spasovski Oliver
Stojanovski Blagoja
Stankovi} Emilijan
Stevananxija Dimitar
Stavrov Bor~e
Sugarevski Goran
6
VMRO-DPMNE
VMRO-DPMNE
DUI
SDSM
VMRO-DPMNE
DUI
DUI
VMRO-DPMNE
VMRO-DPMNE
DUI
NSDP
SDSM
NSDP
DUI
DLBM
SDSM
SDSM
VMRO-DPMNE
VMRO-DPMNE
SNS
VMRO-DPMNE
VMRO-DPMNE
SDSM
nezavisen
VMRO-DPMNE
SDSM
DOM
NSDP
VMRO-DPMNE
SDA
SDSM
VMRO-DPMNE
VMRO-DPMNE
VMRO-DPMNE
VMRO-DPMNE
SDSM
SDSM
VMRO-DPMNE
VMRO-DPMNE
DUI
VMRO-DPMNE
VMRO-DPMNE
VMRO-DPMNE
VMRO-Mak.
DUI
SDSM
DPSM
SDSM
SDSM
SDSM
VMRO-DPMNE
SDSM
SDSM
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
Sara~ Erdogan
Sazdov Pavle
Stankovi} Mali{a
Trajanov Pavle
Trajanovski Toni
Tan~eva Tulieva Nadica
Ta~i Menduh
Tu{eva Marinela
Tomi} Tawa
Trenov Romeo
]oku Bekim
Uzeiri Ferati Meral
Fazliu Bekim
Hasipi Kenan
Canoski Fijat
Cuklev Dragan
Cipu{eva Nada
Xolonga Mihajlo
Xemajlovski Mevmet
Xelili Naxi
[e}erinska Radmila
[okarovski Haralampie
[ehabi Behixudin
7
DNET
VMRO-DPMNE
SPM
DS
VMRO-DPMNE
VMRO-DPMNE
DPA
SDSM
SDSM
VMRO-DPMNE
DPA
DPA
DPA
DPTM
PEI
VMRO-DPMNE
VMRO-DPMNE
VMRO-DPMNE
PEI
NDP
SDSM
VMRO-DPMNE
DUI
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
8
3. PLENARNI SEDNICI NA SOBRANIETO
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
9
3.1. PLENARNI SEDNICI
Vo ovoj period se odr`ani 6
sednici od koi edna ostana nezavr{ena
so edna preostanata to~ka (odluka).
Isto taka, vo ovoj period se odr`aa
~etiri prodol`enija od 80-ta sednica
od 2013 godina so 12 to~ki (8 zakoni,
edna
odluka,
edna
nacionalna
strategija, eden plan i edna programa).
1
vkupno sednici
-6
zavr{eni
-5
nezavr{eni
-1
5
zavr{eni
nezavr{eni
5
1
rabotni sednici
prateni~ki pra{awa
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
10
3.1.1. VREMETRAEWE NA SEDNICITE
SEDNICA
RABOTNI
VKUPNO
DENOVI
VREMETRAEWE
80 sednica
4
15 ~asa i 50 minuti
82 sednica
9
61 ~as i 30 minuti
83 sednica
1
6 ~asa i 15 minuti
84 sednica
8
36 ~asa i 25 minuti
85 sednica
8
54 ~asa i 25 minuti
86 sednica
2
3 ~asa i 55 minuti
87 sednica
1
1 ~as i 30 minuti
vkupno: 7 sednici
27 dena
180 ~asa
Vremetraewe na sednicite
•
Spored brojot na rabotnite denovi najdolga sednica na Sobranieto na
Republika Makedonija e 82-ta sednica so devet rabotni dena (61 ~as i 30
minuti).
•
Spored vkupniot broj na rabotni ~asovi najdolga sednica na Sobranieto na
Republika Makedonija e 82-ta sednica so 61 ~as i 30 minuti.
•
Spored kontinuitetot najdolga sednica na Sobranieto na Republika
Makedonija e ~etvrtoto prodol`enie na 82-ta sednica, koja traela od 11,05
~asot do 20,30 ~asot, ili vo kontinuitet 9 ~asa i 25 minuti.
•
Spored vkupniot broj na rabotni ~asovi najkratka sednica na Sobranieto na
Republika Makedonija e 87-ta sednica koja traela 1 ~as i 30 minuti.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
11
3.1.2. PRISUSTVO I U^ESTVO NA SEDNICITE
Vkupniot broj na denovi na sednici na Sobranieto iznesuva 27.
Vo tekot na tie rabotni denovi ostvareni se :
vkupno prisustva:
2.870
vkupno otsustva:
451 od koi:
- opravdani
386
- neopravdani
65
Prisustvo na pratenici vo denovi koga Sobranieto odr`uvalo sednici
30
27
26
25
broj na denovi na sednici
25
24
23
22
21
20
20
19
17
16
15
14
11
10
9
8
7
5
3
1
0
0
4
1
3
1
1
1
2
3
2
1
1
3
2
3
3
5
11
22
56
broj na pratenici prisutni vo denovi koga se odr`uvale sednicite
^etiri pratenici ne prisustvuvale nitu na edna sednica na Sobranieto, dodeka pedeset i
{est pratenici prisustvuvale na site dvaeset i sedum dena koga zasedavalo Sobranieto.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
12
br. na sedica
3.1.3. ODLU^UVAWE I GLASAWE
2
87 sednica
9
86 sednica
296
85 sednica
69
84 sednica
67
82 sednica
13
80 sednica
0
20
40
60
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
13
3.2. RAZGLEDUVANI AKTI
3.2.1. postaveni akti na sednica
300
250
Postaveni akti
232
200
150
100
50
0
delovnik
avtenti~ni tolkuvawa
planovi
informacii
programi
strategii
strategii
232
1
zavr{ni
smetki
274
1
avtenti~ni
tolkuvawa
VKUPNO
1
planovi
1
7
4
18
3
izve{tai
8
45
45
131
3
4
programi
12
53
52
153
3
1
1
informacii
80
82
84
85
86
87
sednica
ustavni
izmeni
odluki
odluki
2
zakoni
broj na to~ki
zakoni
31
1
1
1
3
2
1
4
3
1
31
1
2
1
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
14
3.2.2. razgledani akti na sednica
300
Razgleduvani akti
250
232
200
150
100
50
0
2
4
odluki
31
30
3.
informacii
1
4.
programi
2
5.
planovi
4
4
3
1
1
1
6.
7.
avtenti~ni
tolkuvawa
strategii
VKUPNO
274
nerazgledani
2.
povle~eni
41
neosnovani
1
usvoeni
190
neusvoeni
avtenti~ni tolkuvawa
232
vtoro ~itawe
prvo ~itawe
zakoni
dneven red
1.
vkupno po
AKT
neprifatlivi
strategii
1
planovi
informacii
3
doneseni
programi
odluki
1
reden broj
zakoni
30
1
1
2
222
1
41
6
2
1
2
1
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
15
3.3. ZAKONI
postapka za donesuvawe na zakoni
So donesuvaweto na noviot Delovnik za rabota na Sobranieto na Republika Makedonija
na 18 juli 2008 godina se usvoi nova procedura vo noseweto na zakonite, odnosno sosema nova
postapka, usoglasena so pravoto na Evropskata unija, a pred se, usoglasena so postapkata na
nosewe na zakonite vo zemjite ~lenki na EU.
Pravo da predlaga donesuvawe na zakon ima sekoj pratenik vo Sobranieto, Vladata i
najmalku 10.000 izbira~i (ovlasten predlaga~ na zakon). Ako predlaga~ ne e Vladata,
predlogot na zakonot se dostavuva do Vladata na Republika Makedonija, zaradi davawe na
mislewe. No, toa ne zna~i deka bez mislewe na Vladata ne se razgleduva predlogot na zakonot.
Inicijativa za donesuvawe na zakon do ovlastenite predlaga~i mo`e da dade sekoj
gra|anin, grupa gra|ani, institucii i zdru`enija.
Inicijativata upatena do Sobranieto se dostavuva do pratenicite i za toa se
izvestuva podnositelot na inicijativata.
Predlogot na zakonot mora da bide podgotven vo soglasnost so odredbite na
Delovnikot na Sobranieto na Republika Makedonija (~len 135). Ako predlogot na zakonot ne e
podgotven soglasno so odredbite na Delovnikot na Sobranieto pretsedatelot na Sobranieto
pred da go dostavi do pratenicite, }e pobara od predlaga~ot da go usoglasi vo rok od 15 dena.
Ako predlaga~ot ne go usoglasi vo navedeniot rok se smeta deka predlogot na zakonot ne e
podnesen.
Soglasno so odredbite na Delovnikot na Sobranieto na Republika Makedonija zakonite
po pravilo se donesuvaat vo redovna postapka, no predlaga~ot mo`e na Sobranieto da mu
predlo`i predlogot na zakonot da se donese vo skratena postapka. Po isklu~ok, vo Delovnikot
na Sobranieto e predvidena i mo`nosta predlogot na zakonot da se donese po itna postapka.
A) PO REDOVNA POSTAPKA
Zakonodavnata postapka na donesuvawe na zakonot zapo~nuva so dostavuvawe na
predlogot na zakonot do pretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija koj vedna{, a
najdocna vo rok od tri rabotni dena od denot na podnesuvaweto go dostavuva do pratenicite
(vo pismena ili elektronska forma).
Otkako predlogot na zakonot }e se dostavi do pratenicite vo Sobranieto, najmalku 15
pratenici imaat pravo da podnesat barawe, Sobranieto da odr`i op{t pretres. Ako vakvo
barawe ne se podnese zavr{uva prvoto ~itawe.
Prvo ~itawe
Pred predlogot na zakonot da se pretrese na sednicata na Sobranieto go razgleduva
mati~noto rabotno telo (od gledna to~ka na potrebata za donesuvawe na zakonot, na~elata vrz
koi se zasnova zakonot, osnovnite odnosi {to se ureduvaat so zakonot i na~inot na koj se
predlaga nivnoto ureduvawe) i Zakonodavno-pravnata komisija (od gledna to~ka na potrebata
od donesuvawe na zakonot i negovata usoglasenost so Ustavot), vo rok od tri dena pred denot
opredelen za odr`uvawe na sednicata na Sobranieto.
Ako predlogot na zakonot sodr`i odredbi so koi se anga`iraat finansiski sredstva,
predlogot na zakonot go razgleduva i nadle`noto rabotno telo vo ~ij delokrug na rabota
spa|aat pra{awata na buxetot i finansiite (Komisijata za finansirawe i buxet). Ovaa
Komisija go razgleduva predlogot na zakonot od gledna to~ka na vlijanieto na ovie odredbi vrz
sredstvata so koi raspolaga i mo`nite izvori za finansirawe na predlo`enite re{enija.
Mati~noto rabotno telo i Zakonodavno-pravnata komisija podgotvuvaat izve{tai vo koi
e sodr`ano mislewe dali predlogot na zakonot e prifatliv i dali treba da se dade na
natamo{no ~itawe.
Potoa, predlogot na zakonot se razgleduva na sednica na Sobranieto kade {to se
odr`uva op{ta rasprava. Sobranieto po op{tata rasprava odlu~uva dali predlogot na zakonot
e prifatliv i dali mo`e da se dade na natamo{no ~itawe. Ako Sobranieto odlu~i deka
predlogot na zakonot e prifatliv i deka mo`e da se dade na natamo{no ~itawe, odnosno na
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
16
vtoro ~itawe, Sobranieto donesuva zaklu~ok so {to zapo~nuva vtoroto ~itawe. Ako
Sobranieto odlu~i deka predlogot na zakonot ne e prifatliv i deka ne mo`e da se dade na
natamo{no ~itawe, zakonodavnata postapka se prekinuva i istiot predlog ne mo`e povtorno da
se podnese vo rok od tri meseci.
Vtoro ~itawe
Vtoroto ~itawe zapo~nuva so razgleduvawe na predlogot na zakonot najprvin vo
mati~noto rabotno telo i Zakonodavno-pravnata komisija vo rok od sedum rabotni dena po
odr`anata sednica na Sobranieto. Mati~noto rabotno telo i Zakonodavno-pravnata komisija
gi pretresuvaat odredbite od predlogot na zakonot poedine~no i podnesenite amandmani i
glasaat po niv. Koga predlogot na zakonot se razgleduva vo vtoro ~itawe mo`at da se
podnesuvaat amandmani.
Amandmani mo`at da podnesuvaat pratenicite, no i rabotnite tela mo`at da podnesat
svoi amandmani. Amandmanite do komisiite pratenicite mo`at da gi podnesuvaat najdocna dva
dena pred denot opredelen za odr`uvawe na sednicite na komisiite. Za sekoj amandman se
vodi pretres i se glasa oddelno. Vo slu~aj koga so predlogot na zakonot se vr{i izmenuvawe
ili dopolnuvawe, amandmani mo`at da se podnesuvaat samo na ~lenovi koi so predlogot na
zakonot se menuvaat ili dopolnuvaat.
Ako na sednicite na mati~noto rabotno telo i na Zakonodavno-pravnata komisija se
usvoi amandman, toga{ mati~noto rabotno telo i Zakonodavno-pravnata komisija po
zavr{uvawe na pretresot, a najdocna vo rok od pet dena podgotvuvaat dopolnet predlog na
zakon (tekst na predlogot na zakonot vo koj se vgraduvaat usvoenite amandmani) i
obrazlo`enie.
Vtoroto ~itawe na sednica na Sobranieto se vodi samo po onie ~lenovi od predlogot
na zakonot {to se izmeneti so amandmani na rabotnite tela na i samo na tie ~lenovi mo`e da
se podnesuvaat amandmani. Amandmani mo`at da podnesuvaat pratenicite i predlaga~ot
najdocna vo rok od tri dena pred denot opredelen za odr`uvawe na sednicata na Sobranieto.
Na sednica na Sobranieto obrazlo`enie na amandmanot mo`e da dade samo podnositelot na
amandmanot, odnosno eden od podnositelite vo vremetraewe od 3 minuti.
Ako na sednicata na Sobranieto se usvojat pove}e od 1/3 amandmani od ~lenovite na
dopolnetiot predlog na zakon, po zavr{uvawe na vtoroto ~itawe se podgotvuva i pravnotehni~ki se ureduva tekstot na zakonot za treto ~itawe. Ako pak se usvojat pomalku od 1/3 od
~lenovite na izmenetiot predlog na zakon, Sobranieto mo`e da odlu~i tretoto ~itawe na
predlogot na zakonot da se odr`i na istata sednica. Pretsedava~ot na Sobranieto toga{
odlu~uva dali tretoto ~itawe }e se odr`i vedna{ po usvojuvaweto na odlukata. No, ako na
sednicata na Sobranieto vo tekot na vtoroto ~itawe ne se usvoi nitu eden amandman se
preminuva na glasawe po predlogot na zakonot vo celina.
Treto ~itawe
Tretoto ~itawe na predlogot na zakonot po pravilo se odr`uva po zavr{uvawe na
vtoroto ~itawe na prvata naredna sednica na Sobranieto. Vo ovaa faza rabotnite tela na
Sobranieto ne raspravaat.
Vo tekot na tretoto ~itawe Sobranieto rasprava i odlu~uva samo po ~lenovite na
dopolnetiot predlog na zakon za koi se podneseni amandmani i odlu~uva za predlogot na
zakonot vo celina.
Amandmani mo`e da podnesat predlaga~ot i pratenik najdocna vo rok od dva rabotni
dena pred denot opredelen za odr`uvawe na sednicata na Sobranieto i toa samo na onie
~lenovi na koi bile usvoeni amandmanite vo tekot na vtoroto ~itawe na sednicata na
Sobranieto.
B) SKRATENA POSTAPKA
Predlaga~ot na predlogot na zakonot mo`e da podnese i na Sobranieto da mu predlo`i,
Sobranieto da rasprava po predlogot na zakonot po skratena postapka vo slu~aj koga ne e vo
pra{awe slo`en i obemen zakon koga so predlogot na zakonot se predlaga prestanok na
va`nosta na nekoj zakon ili oddelni odredbi od nekoj zakon i koga ne se vo pra{awe slo`eni
ili obemni usoglasuvawa na zakonot so pravoto na Evropskata unija.
Sobranieto odlu~uva dali predlogot na zakonot treba da se ragleda po skratena
postapka i ako odlu~i da rasprava, pretsedatelot na Sobranieto vedna{ go zadol`uva
mati~noto rabotno telo i Zakonodavno-pravnata komisija da raspravaat po predlogot na
zakonot.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
17
Koga predlogot na zakonot se razgleduva po skratena postapka ne se odr`uva op{t
pretres. Vtoroto i tretoto ~itawe se odr`uvaat na ista sednica. Vo toj slu~aj vtoroto ~itawe
zapo~nuva so razgleduvawe na predlogot na zakonot najprvin vo mati~noto rabotno telo i
Zakonodavno-pravnata komisija, pa potoa na sednicata na Sobranieto. Amandmani do komisiite
i do sednicata na Sobranieto se podnesuvaat do po~etokot na sednicata za vtoro ~itawe na
predlogot na zakonot. Dodeka amandmani na predlogot na zakonot za treto ~itawe mo`at da se
podnesuvaat do po~etokot na tretoto ~itawe na predlogot na zakonot na sednica na
Sobranieto.
V) ITNA POSTAPKA
Po isklu~ok predlogot na zakonot mo`e da se donese i po itna postapka koga toa e
neophodno zaradi spre~uvawe i otstranuvawe na pogolemi naru{uvawa vo stopanstvoto ili
koga toa go baraat interesite na bezbednosta i odbranata na Republikata ili vo slu~ai na
pogolemi prirodni nepogodi, epidemii ili drugi vonredni i neodlo`ni potrebi.
Predlogot na zakonot da se donese po itna postapka, predlaga~ot e dol`en da go
obrazlo`i. Za opravdanosta na predlogot, zakonot da se donese po itna postapka odlu~uva
Sobranieto bez pretres. Ako Sobranieto odlu~i da rasprava po predlogot, zakonot da se
donese po itna postapka, se zadol`uvaat mati~noto rabotno telo i Zakonodavno-pravnata
komisija da raspravaat po predlogot na zakonot.
Koga predlogot na zakonot se razgleduva po itna postapka ne se odr`uva op{t pretres.
Vtoroto i tretoto ~itawe se odr`uvaat na ista sednica. Vo toj slu~aj vtoroto ~itawe
zapo~nuva so razgleduvawe na predlogot na zakonot najprvin vo mati~noto rabotno telo i
Zakonodavno-pravnata komisija, pa potoa na sednica na Sobranieto. Amandmani do komisiite i
do sednicata na Sobranieto se podnesuvaat do zavr{uvawe na pretresot po predlogot na
zakonot na sednicite na komisiite i na sednicata na Sobranieto.
G) POSTAPKA ZA RATIFIKACIJA NA ME\UNARODNI DOGOVORI
Predlog na zakon za ratifikacija na me|unarodni dogovori podnesuva Vladata so
podnesuvawe na predlog na zakon za ratifikacija.
Predlogot na zakonot za ratifikacija go sodr`i tekstot na me|unarodniot dogovor ~ija
ratifikacija se predlaga. Na tekstot na me|unarodniot dogovor ne se vr{at izmenuvawa i
dopolnuvawa.
Odredbite od Delovnikot na Sobranieto {to se odnesuvaat na postapkata za
pretresuvawe na predlogot na zakonot po itna postapka, soodvetno se primenuvaat i vo
postapkata za pretresuvawe na predlogot na zakonot za ratifikacija na me|unarodniot
dogovor.
Zakonite za ratifikacija na me|unarodnite dogovori i izvorniot tekst na
me|unarodnite dogovori se objavuvaat vo poseben del na "Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija"- me|unarodni dogovori.
D) PRIMENA NA ^LENOT 157 OD DELOVNIKOT NA SOBRANIETO
Ako po predlogot na zakonot ne e odr`an op{t pretres, pretstavnicite na prateni~kite
grupi na sednicata na Sobranieto imaat pravo da go iznesat misleweto na svojata prateni~ka
grupa vo vrska so predlogot na zakonot vo traewe od 10 minuti.
\) POTPI[UVAWE I OBJAVUVAWE NA ZAKONITE
Pretsedatelot na Sobranieto, vedna{ po donesuvaweto, zakonot go dostavuva do
pretsedatelot na Republikata zaradi potpi{uvawe na ukazot za proglasuvawe na zakonot. Ako
pretsedatelot na Republikata odlu~i da ne go potpi{e ukazot za proglasuvawe na zakonot,
Sobranieto povtorno go razgleduva zakonot vo faza na treto ~itawe, vo rok od 30 dena od
denot na donesuvaweto na zakonot. Pri povtornoto razgleduvawe na zakonot, amandmani mo`at
da se podnesuvaat samo vo vrska so uka`uvawata na pretsedatelot na Republikata.
Zakonite pred da vlezat vo sila se objavuvaat vo "Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija".
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
18
VKUPEN BROJ NA RAZGLEDUVANI TO^KI PO ZAKONI
597
41
1
190
doneseni
1 ~itawe
neprifatlivi
DONESENI ZAKONI 190
4
51
ratifikacii
redovna postapka
skratena postapka
135
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
19
3.3.1. Doneseni zakoni
Po postapka
Doneseni zakoni - 186
135
51
skratena postapka
redovna postapka
Po predlaga~i
Doneseni zakoni - 186
186
0
Vlada
pratenici
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
20
LEGENDA:
Zakoni doneseni so dvojno mnozinstvo (Badenterov princip)
Reden
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
AKT
Zakon za finansiskata policija
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za danokot na dodadena vrednost
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
prigodni kovani pari
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za zadol`nica
Zakon za zaklu~uvawe na ste~ajnite
postapki otvoreni soglasno Zakonot za
prisilno
poramnuvawe,
ste~aj
i
likvidacija i Zakonot za ste~aj
Zakon za vonsudsko spogoduvawe
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
industriskata sopstvenost
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za ve{ta~ewe
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za za{tita na decata
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za dr`avnata revizija
Zakon za realizacija na infrastrukturen
objekt za izgradba na magistralen gasovod,
Delnica "Kle~ovce - Blok stanica 5"
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za danokot od dobivka
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za personalniot danok na dohod
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za audio i audiovizuelni
mediumski uslugi
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za mediumi
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Izborniot zakonik
Zakon za dopolnuvawe na Krivi~niot
zakonik
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za filmskata dejnost
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Krivi~niot zakonik
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za besplatna pravna pomo{
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za privatizacija i zakup na
grade`noto
zemji{te
vo
dr`avna
sopstvenost
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za eksproprijacija
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za vr{ewe na smetkovodstveni
raboti
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
koristewe i raspolagawe so stvarite na
dr`avnite organi
PREDLAGA^
POSTAPKA
Vlada
redovna
Vlada
redovna
Vlada
redovna
Vlada
redovna
Vlada
redovna
Vlada
redovna
Vlada
redovna
Vlada
redovna
Vlada
redovna
Vlada
redovna
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
redovna
Vlada
redovna
Vlada
redovna
84
03.02.2014
Vlada
redovna
84
03.02.2014
Vlada
redovna
84
03.02.2014
Vlada
redovna
84
03.02.2014
SEDNICA
82
17.01.2014
82
17.01.2014
82
17.01.2014
82
17.01.2014
82
17.01.2014
82
17.01.2014
82
17.01.2014
82
17.01.2014
82
17.01.2014
82
17.01.2014
82
21.01.2014
82
21.01.2014
82
21.01.2014
82
22.01.2014
82
22.01.2014
82
23.01.2014
82
23.01.2014
82
27.01.2014
84
03.02.2014
84
03.02.2014
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za igite na sre}a i zabavnite igri
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za spre~uvawe na nasilstvoto i
nedostojnoto odnesuvawe na sportskite
natprevari
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
bezbednost na soobra}ajot na pati{tata
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za turisti~kata dejnost
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za mirno re{avawe na rabotnite
sporovi
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
proda`ba i davawe pod zakup na
delovnite zgradi i delovnite prostorii
na Republika Makedonija
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
po{tenskite uslugi
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za gradewe
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
zemawe i presaduvawe na delovi na
~ove~koto telo zaradi lekuvawe
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za lekovite i medicinskite
pomagala
Zakon za koristewe na podatocite od
javniot sektor
Zakon za kvalitet i bezbednost na |ubriva,
biostimulatori
i
podobruva~i
na
svojstvata na po~vata
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
identifikacija
i
registracija
na
`ivotnite
21
Vlada
redovna
84
03.02.2014
Vlada
redovna
84
03.02.2014
Vlada
redovna
Vlada
redovna
Vlada
redovna
84
03.02.2014
Vlada
redovna
84
03.02.2014
Vlada
redovna
Vlada
redovna
Vlada
redovna
84
03.02.2014
Vlada
redovna
84
03.02.2014
Vlada
redovna
84
03.02.2014
Vlada
redovna
84
03.02.2014
Vlada
redovna
84
03.02.2014
84
03.02.2014
84
03.02.2014
84
03.02.2014
84
03.02.2014
84
03.02.2014
84
03.02.2014
84
04.02.2014
84
04.02.2014
84
04.02.2014
38.
Zakon za vrabotenite vo javniot sektor
Vlada
redovna
39.
Zakon za administrativni slu`benici
Vlada
redovna
Vlada
redovna
Vlada
redovna
Vlada
redovna
Vlada
redovna
84
04.02.2014
Vlada
skratena
84
05.02.2014
Vlada
skratena
84
05.02.2014
Vlada
skratena
84
05.02.2014
Vlada
skratena
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za gradewe
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za javnite
nabavki
Zakon za izmenuvawe na Krivi~niot
zakonik
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za donacii i za sponzorstva vo
javnite dejnosti
Zakon za zadol`uvawe na Republika
Makedonija kaj Me|unarodnata banka za
obnova i razvoj - Svetskata banka po
Dogovorot za zaem za Vtoriot programski
zaem
za
razvojni
politiki
za
konkurentnost
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
slu`ba vo Armijata na Republika
Makedonija
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za u~ebnici za osnovno i sredno
obrazovanie
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za ste~aj
84
05.02.2014
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
minimalna plata vo Republika Makedonija
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za materijalno obezbeduvawe na
nevrabotenite
lica
poradi
privatizacijata na pretprijatijata so
dominantna sopstvenost na dr`avata vo
periodot od 2000 do 2004 godina
Zakon za nacionalnata infrastruktura na
prostornite podatoci na Republika
Makedonija
Zakon za kontrola na emisii od isparlivi
organski soedinenija pri koristewe na
benzini
Zakon za planinski pateki
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za vrabotuvawe i rabota na
stranci
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za socijalnata za{tita
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za agenciite za
privremeni
vrabotuvawa
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za semejstvoto
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za prevoz
na opasni materii vo patniot i
`elezni~kiot soobra}aj
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za za{tita na kulturnoto
nasledstvo
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za trgovskite dru{tva
Zakon za elektronskite komunikacii
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za javnite pati{ta
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za vrabotuvawe i osiguruvawe vo
slu~aj na nevrabotenost
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
zemjodelskoto zemji{te
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za medicinskite studii i
kontinuiranoto stru~no usovr{uvawe na
doktorite na medicina
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za zdravstvenata za{tita
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za nadvore{ni raboti
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za dr`aven pazaren inspektorat
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
metrologija
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
osnovawe na Agencijata za promocija i
poddr{ka na turizmot na Republika
Makedonija
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot
za
Geolo{kiot
zavod
na
Republika Makedonija
22
Vlada
skratena
84
06.02.2014
Vlada
skratena
84
10.02.2014
Vlada
redovna
85
19.02.2014
Vlada
redovna
85
19.02.2014
Vlada
redovna
85
19.02.2014
Vlada
redovna
85
19.02.2014
Vlada
redovna
85
19.02.2014
Vlada
redovna
85
19.02.2014
Vlada
redovna
85
19.02.2014
Vlada
redovna
85
19.02.2014
Vlada
redovna
85
19.02.2014
Vlada
redovna
Vlada
redovna
Vlada
redovna
Vlada
redovna
Vlada
redovna
Vlada
redovna
Vlada
redovna
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
85
21.02.2014
Vlada
skratena
85
21.02.2014
85
19.02.2014
85
20.02.2014
85
20.02.2014
85
20.02.2014
85
20.02.2014
85
20.02.2014
85
20.02.2014
85
20.02.2014
85
21.02.2014
85
21.02.2014
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za arhivski materijal
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za inspekciski nadzor
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za osnovawe na Dr`avna komisija
za odlu~uvawe vo upravna postapka i
postapka od raboten odnos vo vtor stepen
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
osnovawe na Makedonska akademska
istra`uva~ka mre`a
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
upravnata inspekcija
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
klasificirani informacii
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
za{tita i spasuvawe
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
upravuvawe so krizi
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za grani~na kontrola
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za policija
Zakon za vnatre{ni raboti
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot
za
Biroto
za
razvoj
na
obrazovanieto
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za Dr`avniot ispiten centar
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za obrazovanie na vozrasni
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za visokoto obrazovanie
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za Pedago{kata slu`ba
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
nau~no-istra`uva~kata dejnost
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za prosvetnata inspekcija
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za inovaciskata dejnost
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za stru~no obrazovanie i obuka
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za u~eni~kiot standard
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za studentskiot standard
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot
za
otvorenite
gra|anski
univerziteti za do`ivotno u~ewe
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za osnovnoto obrazovanie
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za srednoto obrazovanie
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
osnovawe na Nacionalna agencija za
evropski obrazovni programi i mobilnost
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za industriska sopstvenost
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za akreditacija
23
85
24.02.2014
85
24.02.2014
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
85
24.02.2014
Vlada
skratena
85
24.02.2014
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za za{tita na konkurencijata
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
osnovawe na Agencijata za energetika na
Republika Makedonija
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za standardizacija
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za energetika
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
tehni~kata inspekcija
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
osnovawe na Agencija za poddr{ka na
prepriemni{tvoto
na
Republika
Makedonija
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
osnovawe na Agencija za stranski
investicii i promocija na izvozot na
Republika Makedonija
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za tehnolo{ki industriski
razvojni zoni
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
proizvodstvo i promet na vooru`uvawe i
voena oprema
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za javnite pretprijatija
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
trgovskite dru{tva
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za `ivotnata sredina
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za za{tita na prirodata
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za katastar na nedvi`nosti
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za dr`avnata statistika
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za vozduhoplovstvo
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za domuvawe
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
proda`ba i davawe pod zakup na
delovnite zgradi i delovnite prostorii
na Republika Makedonija
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za prostorno i urbanisti~ko
planirawe
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za po{tenskite uslugi
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za javnite
pati{ta
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za `elezni~kiot sistem
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za sigurnost vo `elezni~kiot
sistem
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za gradewe
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
komunalnite dejnosti
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za prevoz vo patniot soobra}aj
24
Vlada
skratena
85
24.02.2014
Vlada
skratena
85
24.02.2014
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
85
24.02.2014
Vlada
skratena
85
24.02.2014
Vlada
skratena
85
24.02.2014
Vlada
skratena
85
24.02.2014
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
85
25.02.2014
Vlada
skratena
85
25.02.2014
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
24.02.2014
85
25.02.2014
85
25.02.2014
85
25.02.2014
85
25.02.2014
85
25.02.2014
85
25.02.2014
85
25.02.2014
85
25.02.2014
85
25.02.2014
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za vnatre{nata plovidba
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
sloboden pristap do informacii od javen
karakter
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za unapreduvawe i za{tita na
pravata na pripadnicite na zaednicite
koi se pomalku od 20% od naselenieto vo
Republika Makedonija
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
sportot
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za ve{ta~ewe
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za mati~nata evidencija
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za za{tita na li~nite podatoci
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za upravuvawe so konfiskuvan
imot, imotna korist i odzemeni predmeti
vo krivi~na i prekr{o~na postapka
Zakon za sudska slu`ba
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za izvr{uvawe na sankcii
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za zastapuvawe na Republika
Makedonija pred Evropskiot sud za
~ovekovi prava
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za izvr{uvawe na odlukite na
Evropskiot sud za ~ovekovi prava
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
semenski i saden materijal za zemjodelski
rastenija
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
{umarska i lovna inspekcija
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za {umite
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
osnovawe na Agencija za finansiska
poddr{ka vo zemjodelstvoto i ruralniot
razvoj
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
osnovawe na Agencija za pottiknuvawe na
razvojot na zemjodelstvoto
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
osnovawe na Dr`avniot inspektorat za
zemjodelstvo
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za zdravjeto na rastenijata
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
bezbednost na hranata
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za ramnomeren regionalen razvoj
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za Dr`avniot inspektorat za
lokalnata samouprava
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za akcizite
25
Vlada
skratena
85
25.02.2014
Vlada
skratena
85
25.02.2014
Vlada
skratena
85
25.02.2014
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
85
25.02.2014
Vlada
skratena
85
25.02.2014
Vlada
skratena
85
25.02.2014
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
85
25.02.2014
Vlada
skratena
85
25.02.2014
Vlada
skratena
85
25.02.2014
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
85
25.02.2014
Vlada
skratena
85
26.02.2014
85
25.02.2014
85
25.02.2014
85
25.02.2014
85
25.02.2014
85
25.02.2014
85
25.02.2014
85
25.02.2014
85
25.02.2014
85
25.02.2014
85
25.02.2014
85
25.02.2014
85
25.02.2014
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za subvencionirawe na stanben
kredit
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za hartii od vrednost
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
finansiska inspekcija vo javniot sektor
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za dr`avnata revizija
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
revizija
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za Centralen registar
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
spre~uvawe na perewe pari i drugi
prinosi od kaznivo delo i finansirawe
na terorizam
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za supervizija na osiguruvawe
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za Fondot za osiguruvawe na
depoziti
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za finansiskata policija
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za revizija na instrumentot za
pretpristapna pomo{ (IPA)
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za Narodnata banka na Republika
Makedonija
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za zadol`itelni rezervi na
nafta i nafteni derivati
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za deviznata inspekcija
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za stokovnite rezervi
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za Carinskata uprava
Zakon za Upravata za javni prihodi
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za javnite nabavki
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za zdravstvenata za{tita
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za zdravstvenoto osiguruvawe
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za sanitarnata i zdravstvenata
inspekcija
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
za{tita od jonizira~ko zra~ewe i
radijaciona sigurnost
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za lekovite i medicinskite
pomagala
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
penziskoto i invalidskoto osiguruvawe
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
vrabotuvaweto i osiguruvawe vo slu~aj na
nevrabotenost
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
penziskoto i invalidskoto osiguruvawe
26
85
26.02.2014
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
85
26.02.2014
Vlada
skratena
85
26.02.2014
Vlada
skratena
85
26.02.2014
Vlada
skratena
85
26.02.2014
Vlada
skratena
85
26.02.2014
Vlada
skratena
85
26.02.2014
Vlada
skratena
85
26.02.2014
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
85
27.02.2014
Vlada
skratena
85
27.02.2014
Vlada
skratena
85
27.02.2014
Vlada
skratena
85
27.02.2014
Vlada
skratena
86
28.02.2014
Vlada
skratena
86
28.02.2014
85
26.02.2014
85
26.02.2014
85
26.02.2014
85
26.02.2014
85
26.02.2014
85
26.02.2014
85
26.02.2014
85
26.02.2014
85
26.02.2014
85
27.02.2014
85
27.02.2014
85
27.02.2014
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za zdravstvenoto osiguruvawe
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za mineralni surovini
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
spre~uvawe i za{tita od diskriminacija
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za vrabotuvawe i osiguruvawe vo
slu~aj na nevrabotenost
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za socijalnata za{tita
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za inspekcijata na trudot
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za zadol`itelno kapitalno
finansirano penzisko osiguruvawe
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za za{tita na decata
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
filmskata dejnost
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za kulturata
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
za{tita na kulturnoto nasledstvo
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za postapuvawe so bespravo
izgradeni objekti
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za audio
i audiovizuelni mediumski uslugi
27
86
28.02.2014
84
28.02.2014
85
28.02.2014
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
Vlada
skratena
84
04.03.2014
Vlada
skratena
84
04.03.2014
85
28.02.2014
85
28.02.2014
85
28.02.2014
85
28.02.2014
85
28.02.2014
85
28.02.2014
85
28.02.2014
85
28.02.2014
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
28
3.3.2.Zakoni koi proizleguvaat od NPAA
i zna~at usoglasuvawe so pravoto na EU
Reden
broj
1.
2.
3.
4.
5.
AKT
Zakon za finansiskata policija
Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u
Vladata na Republika Makedonija i
Vladata
na
Republika
Bosna
i
Hercegovina za izmeni i dopolnuvawa na
Dogovorot me|u Vladata na Republika
Makedonija i Vladata na Republika
Bosna i Hercegovina za pravna pomo{ vo
gra|anskite i krivi~nite predmeti
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Krivi~niot zakonik
Zakon za koristewe na podatocite od
javniot sektor
Zakon za kvalitet i bezbednost na
|ubriva, biostimulatori i podobruva~i
na svojstvata na po~vata
PREDLAGA^
POSTAPKA
SEDNICA
Vlada
redovna
82
17.01.2014
Vlada
itna
82
17.01.2014
Vlada
redovna
Vlada
redovna
Vlada
redovna
84
03.02.2014
84
03.02.2014
84
03.02.2014
84
03.02.2014
84
03.02.2014
6.
Zakon za vrabotenite vo javniot sektor
Vlada
redovna
7.
Zakon za administrativni slu`benici
Vlada
redovna
Vlada
redovna
85
19.02.2014
Vlada
redovna
85
19.02.2014
Vlada
redovna
Vlada
redovna
8.
9.
10.
11.
Zakon za nacionalnata infrastruktura
na prostornite podatoci na Republika
Makedonija
Zakon za kontrola na emisii od
isparlivi organski soedinenija pri
koristewe na benzini
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za semejstvoto
Zakon za elektronskite komunikacii
85
19.02.2014
85
20.02.2014
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
29
3.3.3. Zakoni po redovna postapka
Vo periodot od 1 januari do 5 mart 2014
godina
vo
redovna
postapka
bea
razgleduvani 42 novi zakoni, kako i vtoro
~itawe na 9 zakoni ~ie{to prvo ~itawe
be{e vo 2013 godina i treto ~itawe na 2
zakoni ~ie{to prvo i vtoro ~itawe bea vo
2013 godina. Od vkupno 53 razgleduvani,
1
doneseni se 49 zakon i toa 47 zakoni se
doneseni ~ie{to vtoro i treto ~itawe bea
na ista sednica, 2 zakona se doneseni na
treto ~itawe, 1 e neprifatliv za
razgleduvawe i 1 e povle~en od
predlaga~ot so dopis po prvoto ~itawe i 2
ostanaa za vtoro ~itawe. (tabela 1)
1
2
doneseni
neprifatlivi
odi na vtoro ~itawe
povle~eni
49
TABELA 1
LEGENDA:
Doneseni zakoni (II i III ~itawe zaedno)
Neprifatlivi zakoni
Povle~eni
Zakoni koi odat na vtoro ~itawe
Reden
broj
1.
2.
3.
4.
5.
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za za{tita na decata
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za dr`avnata revizija
Zakon za kvalitet i bezbednost na |ubriva,
biostimulatori i podobruva~i na svojstvata
na po~vata
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
identifikacija i registracija na `ivotnite
Zakon za zaklu~uvawe na ste~ajnite postapki
otvoreni soglasno Zakonot za prisilno
poramnuvawe, ste~aj i likvidacija i Zakonot
za ste~aj
6.
Zakon za vonsudsko spogoduvawe
7.
Zakon za dopolnuvawe
industriskata sopstvenost
8.
Zakon za finansiskata policija
9.
10.
predlaga~
ZAKONI
na
za
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za danokot na dodadena vrednost
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za prigodni
kovani pari
II ~itawe
75
06.11.2013
77
04.12.2013
80
27.12.2013
80
27.12.2013
Vlada
80
30.12.2013
84
03.02.2014
Vlada
80
30.12.2013
84
03.02.2014
Vlada
80
30.12.2013
82
17.01.2014
80
30.12.2013
80
30.12.2013
80
30.12.2013
80
30.12.2013
80
30.12.2013
82
17.01.2014
82
17.01.2014
82
17.01.2014
82
17.01.2014
82
17.01.2014
Vlada
Vlada
Vlada
Zakonot
I ~itawe
Vlada
Vlada
Vlada
Vlada
III ~itawe
82
17.01.2014
82
17.01.2014
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
30
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za zadol`nica
Vlada
1.
Zakon za administrativni slu`benici
Vlada
2.
Zakon za vrabotenite vo javniot sektor
Vlada
11. 1
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za besplatna pravna pomo{
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za upravni sporovi
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za mirno re{avawe na rabotnite
sporovi
3.
4.
5.
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za semejstvoto
6.
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
proda`ba i davawe pod zakup na delovnite
zgradi i delovnite prostorii na Republika
Makedonija
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za gradewe
Zakon za koristewe na podatocite od javniot
sektor
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za privatizacija i zakup na
grade`noto zemji{te vo dr`avna sopstvenost
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za eksproprijacija
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za vr{ewe na smetkovodstveni
raboti
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
koristewe i raspolagawe so stvarite na
dr`avnite organi
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za igite na sre}a i zabavnite igri
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za javnite nabavki
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
bezbednost na soobra}ajot na pati{tata
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za spre~uvawe na nasilstvoto i
nedostojnoto odnesuvawe na sportskite
natprevari
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za tehni~kata inspekcija
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za turisti~kata dejnost
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Zakon za izmenuvawe na Krivi~niot zakonik
20.
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za donacii i za sponzorstva vo
javnite dejnosti
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za zemawe i
presaduvawe na delovi na ~ove~koto telo
zaradi lekuvawe
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za lekovite i medicinskite pomagala
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za zdravstvenata za{tita
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za vrabotuvawe i rabota na stranci
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za vrabotuvaweto i osiguruvaweto vo
slu~aj na nevrabotenost
21.
22.
23.
24.
25.
26.
1
80
30.12.2013
82
17.01.2014
80
08.01.2014
80
08.01.2014
80
08.01.2014
80
08.01.2014
84
03.02.2014
84
03.02.2014
84
03.02.2014
Vlada
80
09.01.2014
84
03.02.2014
Vlada
80
09.01.2014
povle~en
so dopis na
Vlada
17.01.2014
Vlada
80
09.01.2014
84
03.02.2014
80
20.01.2014
82
20.01.2014
84
03.02.2014
84
03.02.2014
Vlada
82
20.01.2014
84
03.02.2014
Vlada
82
21.01.2014
84
03.02.2014
Vlada
82
21.01.2014
84
03.02.2014
Vlada
82
21.01.2014
84
03.02.2014
82
21.01.2014
82
21.01.2014
82
21.01.2014
84
03.02.2014
84
04.02.2014
84
03.02.2014
82
21.01.2014
84
03.02.2014
82
21.01.2014
82
21.01.2014
82
23.01.2014
84
03.02.2014
84
04.02.2014
Vlada
82
27.01.2014
84
03.02.2014
Vlada
82
27.01.2014
84
03.02.2014
82
27.01.2014
82
28.01.2014
82
28.01.2014
84
03.02.2014
85
20.02.2014
85
19.02.2014
82
28.01.2014
85
20.02.2014
Vlada
Vlada
Vlada
Vlada
Vlada
Vlada
Vlada
Vlada
Vlada
Vlada
Vlada
Vlada
Vlada
Vlada
Vlada
Prvite 11 zakoni se zakoni ~ie{to prvo i vtoro ~itawe e vo 2013 godina
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
27.
28.
29.
30.
31.
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za socijalnata za{tita
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za agenciite za privremenite
vrabotuvawa
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za javnite pati{ta
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za
po{tenskite uslugi
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za gradewe
32.
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za za{tita
na svedoci
33.
Zakon za elektronskite komunikacii
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Zakon za nacionalnata infrastruktura na
prostornite
podatoci
na
Republika
Makedonija
Zakon za kontrola na emisii od isparlivi
organski soedinenija pri koristewe na
benzini
Zakon za planinski pateki
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za prevoz na
opasni materii vo patniot i `elezni~kiot
soobra}aj
Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za
zemjodelskoto zemji{te
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za trgovskite dru{tva
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot
za
medicinskite
studii
i
kontinuiranoto stru~no usovr{uvawe na
doktorite na medicina
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za semejstvoto
Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za za{tita na kulturnoto nasledstvo
31
Vlada
82
28.01.2014
85
19.02.2014
Vlada
82
28.01.2014
85
19.02.2014
82
28.01.2014
82
28.01.2014
82
28.01.2014
82
28.01.2014
neprifatliv
84
04.02.2014
85
20.02.2014
84
03.02.2014
84
04.02.2014
Vlada
84
04.02.2014
85
19.02.2014
Vlada
84
04.02.2014
85
19.02.2014
Vlada
84
04.02.2014
85
19.02.2014
Vlada
84
05.02.2014
85
19.02.2014
84
06.02.2014
84
06.02.2014
85
20.02.2014
85
19.02.2014
84
06.02.2014
85
20.02.2014
84
06.02.2014
84
06.02.2014
85
19.02.2014
85
19.02.2014
Vlada
Vlada
Vlada
P. Trajanov
L.Popovska
Vlada
Vlada
Vlada
Vlada
Vlada
Vlada
85
20.02.2014
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
32
3.3.4. Doneseni ratifikacii
Reden
broj
1.
2.
3.
4.
AKT
Zakon za ratifikacija na Dogovorot za trgovija so
oru`je
Zakon za ratifikacija na Dogovorot za sorabotka vo
oblasta na trudot, socijalnata sigurnost i
vrabotuvaweto me|u Vladata na Republika
Makedonija i Vladata na Republika Turcija
Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Vladata
na Republika Makedonija i Vladata na Republika
Bosna i Hercegovina za izmeni i dopolnuvawa na
Dogovorot me|u Vladata na Republika Makedonija i
Vladata na Republika Bosna i Hercegovina za
pravna pomo{ vo gra|anskite i krivi~nite predmeti
Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Vladata
na Republika Makedonija i Sovetot na ministri na
Bosna i Hercegovina za odbegnuvawe na dvojno
odano~uvawe po odnos na danokot na dohod i
danokot na kapital
predlaga~
sednica
Vlada
82
17.01.2014
Vlada
82
17.01.2014
Vlada
82
17.01.2014
Vlada
84
03.02.2014
3.3.5. Neprifatlivi predlog na zakoni
pratenici
1
Reden
broj
AKT
PREDLAGA^
SEDNICA
1.
Predlog na zakon za izmenuvawe na
Zakonot za za{tita na svedoci - I ~itawe
Pavle Trajanov
Liljana Popovska
82
28.01.2014
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
33
3.4. ODLUKI
Po predlaga~ vkupno 30
2
15
3
6
4
0
5
10
15
20
Vlada
Komisija za pra{awa na izbori i imenuvawa
pratenici
drugi ovlasteni predlaga~i
Pretsedatel na Vladata na RM
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
Reden
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
AKT
Odluka za utvrduvawe na procentot na
zafa}awe od vkupniot godi{en prihod na
nositelite na licenci za vr{ewe na
energetski dejnosti za finansirawe na
raboteweto na Regulatornata komisija za
energetika na Republika Makedonija za 2014
godina
Odluka za ispra}awe na pripadnik na
Armijata na Republika Makedonija za u~estvo
vo mirovnata operacija na Obedinetite
Nacii, UNIFIL vo Liban
Odluka za ispra}awe na pripadnici na
Armijata na Republika Makedonija za u~estvo
vo mirovnata operacija, ISAF vo Avganistan
Odluka za imenuvawe na ~lenovi na
Dr`avnata komisija za odlu~uvawe vo
upravna postapka i postapka od raboten odnos
vo vtor stepen
Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na
pretsedatel i ~lenovi na Odborot za
dodeluvawe na dr`avnata nagrada "11
Oktomvri"
Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na
pretsedatel i ~lenovi na Odborot za
dodeluvawe na dr`avnata nagrada "Majka
Tereza"
Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na
pretsedatel i ~lenovi na Odborot za
dodeluvawe na dr`avnata nagrada "Sv.
Kliment Ohridski"
Imenuvawe na neprofesionalen ~len na
Sovetot na eksperti na Agencijata za
supervizija na osiguruvawe
Odluka za imenuvawe na zamenik na
pretsedatel na Komisijata za za{tita na
pravoto za sloboden pristap do informacii
od javen karakter
Odluka za upatuvawe javen povik do
ovlastenite predlaga~i za dostavuvawe
predlog na kandidati za ~lenovi na Sovetot
na Agencijata za audio i audiovizuelni
mediumski uslugi
Odluka za upatuvawe javen povik do
ovlastenite predlaga~i za dostavuvawe
predlog na kandidati za ~lenovi na
Programskiot sovet na Makedonskata radio
televizija
Odluka za ispra}awe na pripadnici na
Armijata na Republika Makedonija za u~estvo
vo mirovnata operacija vo Avganistan vo
sostav na me|unarodnite sili za bezbednosna
poddr{ka na Avganistan - ISAF
Odluka za ispra}awe na pripadnici na
Armijata na Republika Makedonija za u~estvo
vo mirovnata operacija na Evropskata unija
vo Bosna i Hercegovina EUFOR, ALTEA
Imenuvawe ~len na Regulatornata komisija
za energetika na Republika Makedonija
34
PREDLAGA^
POSTAPKA
SEDNICA
Regulatorna
komisija za
energetika
redovna
80
09.01.2014
Vlada
redovna
82
16.01.2014
Vlada
redovna
82
16.01.2014
Kom. za pra{awa
na izborite i
imenuvawata
redovna
82
17.01.2014
Kom. za pra{awa
na izborite i
imenuvawata
redovna
82
17.01.2014
Kom. za pra{awa
na izborite i
imenuvawata
redovna
82
17.01.2014
Kom. za pra{awa
na izborite i
imenuvawata
redovna
82
17.01.2014
Nikola Gruevski
redovna
84
03.02.2014
Kom. za pra{awa
na izborite i
imenuvawata
redovna
84
03.02.2014
Ilija Dimovski
redovna
84
03.02.2014
Ilija Dimovski
redovna
84
03.02.2014
Vlada
redovna
85
19.02.2014
Vlada
redovna
85
19.02.2014
Nikola Gruevski
redovna
85
19.02.2014
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
35
15.
Odluka za imenuvawe na ~len na Komisijata
za za{tita na pravoto za sloboden pristap do
informacii od javen karakter
Kom. za pra{awa
na izborite i
imenuvawata
redovna
85
19.02.2014
16.
Odluka
za
davawe
soglasnost
na
Statutarnata odluka za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Statutot na Komisijata za
hartii od vrednost na Republika Makedonija
Komisija za hartii
od vrednost
redovna
85
19.02.2014
17.
Odluka
za
Statutarnata
Statutot na
komunikacii
Agencija za
elektronski
komunikacii
redovna
85
19.02.2014
Agencija za
supervizija na
kap. finansirano
pen. osiguruvawe
redovna
85
28.02.2014
Agencija za
supervizija na
kap. finansirano
pen. osiguruvawe
redovna
85
28.02.2014
Agencija za
civilno
vozduhoplovstvo
redovna
85
28.02.2014
Agencija za
civilno
vozduhoplovstvo
redovna
85
28.02.2014
Agencija za
civilno
vozduhoplovstvo
redovna
85
28.02.2014
Agencija za po{ti
redovna
85
28.02.2014
MRTV
redovna
85
28.02.2014
MRTV
redovna
85
28.02.2014
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
davawe
soglasnost
na
odluka za izmenuvawe na
Agencijata za elektronski
Odluka za davawe soglasnost na Odlukata za
visinata na mese~niot nadomest za 2014
godina {to Agencijata za supervizija na
kapitalno
finansirano
penzisko
osiguruvawe go naplatuva od penziskite
dru{tva
Odluka za davawe soglasnost na Odlukata za
izmena na Odlukata za utvrduvawe na
visinata na nadomestocite {to Agencijata za
supervizija na kapitalno finansirano
penzisko osiguruvawe gi naplatuva od
penziskite dru{tva
Odluka za davawe soglasnost na Predlogot na
Godi{nata programa za rabota i razvoj na
Agencijata za civilno vozduhoplovstvo za
2014 godina
Odluka za davawe soglasnost na Predlogot na
Godi{niot finansiski plan na Agencijata za
civilno vozduhoplovstvo za 2014 godina
Odluka za koristewe na sredstvata od
koncesiskiot nadomestok za koristewe na
aerodromite vo Republika Makedonija za
2013 godina
Odluka za odobruvawe na Godi{nata
programa za rabota na Agencijata za po{ti za
2014 godina
Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan
na Javnoto radiodifuzno pretprijatie
Makedonska radio-televizija za redovni i
investicioni aktivnosti na radio programite
nameneti za sosednite zemji i Evropa na
stranski jazici za 2014 godina
Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan
na Javnoto radiodifuzno pretprijatie
Makedonska radio-televizija za redovni i
investicioni aktivnosti na radio programite
nameneti za informirawe na iselenicite i
gra|anite na Republika Makedonija koi
`iveat vo sosednite zemji, vo Evropa i na
drugite kontinenti na makedonski jazik i na
jazikot {to go zboruvaat najmalku 20% od
gra|anite koj e razli~en od makedonskiot
jazik i na drugite nemnozinski zaednici za
2014 godina
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
26.
27.
28.
29.
30.
Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan
na Javnoto radio difuzno pretprijatie
Makedonska radio-televizija za redovni i
investicioni aktivnosti na radio programski
servis preku satelit namenet za iselenicite
i gra|anite na Republika Makedonija koi
`iveat vo Evropa i na drugite kontinenti na
makedonski jazik i na jazikot {to go
zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koj e
razli~en od makedonskiot jazik i na drugite
nemnozinski zaednici za 2014 godina
Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan
na Javnoto radiodifuzno pretprijatie
Makedonska radio-televizija za redovni i
investicioni
aktivnosti
na
Prviot
televiziski programski servis preku satelit
namenet za iselenicite i gra|anite na
Republika Makedonija koi `iveat vo Evropa
i na drugite kontinenti na makedonski jazik i
na jazikot {to go zboruvaat najmalku 20% od
gra|anite koj e razli~en od makedonskiot
jazik i na drugite nemnozinski zaednici za
2014 godina
Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan
na Javnoto radiodifuzno pretprijatie MRT
za redovni i investicioni aktivnosti na
Vtoriot televiziski programski servis preku
satelit namenet za iselenicite i gra|anite
na Republika Makedonija koi `iveat vo
Evropa i na drugite kontinenti na
makedonski jazik i na jazikot {to go
zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koj e
razli~en od makedonskiot jazik i na drugite
nemnozinski zaednici za 2014 godina
Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan
na Javnoto radiodifuzno pretprijatie
Makedonska radio-televizija za redovni i
investicioni aktivnosti za Sobraniskiot
kanal za 2014 godina
Odluka za raspu{tawe na Sobranieto na
Republika Makedonija.
36
MRTV
redovna
85
28.02.2014
MRTV
redovna
85
28.02.2014
MRTV
redovna
85
28.02.2014
MRTV
redovna
85
28.02.2014
prateni~ka grupa
na DUI
redovna
87
05.03.2014
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
37
3.5.DRUGI AKTI
3.5.1 USVOENI AKTI
1
1
avtenti~ni tolkuvawa
programi
planovi
2
strategii
4
PROGRAMI
Reden
broj
1.
2.
AKT
Godi{na programa za rabota na Agencijata
za elektronski komunikacii za 2014
godina
Nacionalna programa za `elezni~ka
infrastruktura 2014-2016
PREDLAGA^
POSTAPKA
SEDNICA
Agencija za elektronski
komunikacii
redovna
80
29.01.2014
Vlada
skratena
84
05.02.2014
STRATEGII
Reden
broj
AKT
PREDLAGA^
POSTAPKA
SEDNICA
1.
Nacionalna strategija za za{tita i
spasuvawe na Republika Makedonija
za periodot od 2014-2018 godina
Vlada
redovna
80
09.01.2014
PREDLAGA^
POSTAPKA
SEDNICA
Regulatorna komisija za
energetika
redovna
80
09.01.2014
Agencija za supervizija
na kap. finansirano pen.
osiguruvawe
redovna
85
28.02.2014
Agencija za supervizija
na osiguruvawe
redovna
MRTV
redovna
85
28.02.2014
PLANOVI
Reden
broj
1.
2.
3.
4.
AKT
Finansiski plan na Regulatornata
komisija za energetika na Republika
Makedonija za 2014 godina
Finansiski plan na Agencijata za
supervizija na kapitalno finansirano
penzisko osiguruvawe za 2014 godina
Finansiski plan na Agencijata za
supervizija na osiguruvawe za 2014
godina
Godi{en finansiski plan na Javnoto
radiodifuzno pretprijatie Makedonska
radio-televizija za 2014 godina
85
28.02.2014
AVTENTI^NI TOLKUVAWA
Reden
broj
AKT
PREDLAGA^
POSTAPKA
SEDNICA
1.
Avtenti~no tolkuvawe na ~len 64 stavovi 1 i
2 od Zakonot za denacionalizacija
Gradona~alnik na
op{tina Gazi Baba
redovna
85
28.02.2014
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
38
3.5.2 NEUSVOENI AKTI
1
informacii
avtenti~ni tolkuvawa
2
INFORMACII
neusvoeni
Reden
broj
AKT
PREDLAGA^
SEDNICA
1.
Informacija za visinata, strukturata,
transparentnosta i namenata na javniot
dolg na Republika Makedonija
Opozicija
82
29.01.2014
AKT
PREDLAGA^
SEDNICA
Barawe za davawe avtenti~no tolkuvawe
na ~len 40 stav 3 od Zakonot za javnite
pati{ta
Barawe za davawe na avtenti~no
tolkuvawe na ~len 128 stav 6 od Zakonot
za osnovnoto obrazovanie
gradona~alnik na
Op{tina Kriva
Palanka
84
06.02.2014
pratenik Safet
Bi{evac
84
06.02.2014
AVTENTI^NI TOLKUVAWA
neopravdani
Reden
broj
1.
2.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
39
3.6. AMANDMANI
Predlogot
dopolnuvawe
na
za
izmenuvawe
predlogot
na
ili
zakonot
se
podnesuva vo forma na amandman.
Amandman
mo`e
da
pratenicite,
mati~noto
rabotno
Zakonodavno-pravnata komisija
telo
i
kade {to se
razgleduvaat.
podnese
sekoj
Na
vtoroto
~itawe
na
sednica
na
pratenik vo Sobranieto, prateni~ka grupa i
Sobranieto se vodi pretres samo po onie
rabotno telo.
~lenovi
Amandmanot
se
podnesuva
od
predlogot
na
zakonot
{to
se
do
izmeneti so amandmani na rabotnite tela i samo
pretsedatelot na Sobranieto vo pismena forma
na tie ~lenovi mo`at da se podnesat amandmani
i mora da bide obrazlo`en i potpi{an od
na samata sednica.
predlaga~ot.
Vo periodot 01.01.2014 - 05.03.2014 bea
Ako amandmanot sodr`i odredbi so koi
se
anga`iraat
predlaga~ot
na
finansiski
amandmanot
sredstva,
e
podneseni 385 amandmani od koi 356 podneseni
od pratenici i 29 podneseni od komisii.
dol`en
istovremeno da uka`e i na mo`nite izvori za
obezbeduvawe na tie sredstva.
Pretsedatelot
amandmanite
na
vedna{
gi
Sobranieto
dostavuva
do
Reden
Sednica
Usvoeni
Neusvoeni
Povle~eni
broj
praten.
kom.
Vlada
praten.
kom.
Vlada
praten.
kom.
Vlada
1.
82
12
1
-
32
-
-
1
-
-
2.
84
71
9
-
130
-
-
12
-
-
3.
85
24
19
-
60
-
-
11
-
-
4.
86
-
-
-
2
-
-
1
-
-
107
29
-
224
-
-
25
-
-
VKUPNO
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
40
usvoeni amandmani po zakoni
Reden
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Sednica/zakoni
(82) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
zadol`nica
(82) Zakon za zaklu~uvawe na
ste~ajnite postapki otvoreni
soglasno Zakonot za prisilno
poramnuvawe,
ste~aj
i
likvidacija i Zakonot za
ste~aj
(82) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
ve{ta~ewe
(82) Zakon za realizacija na
infrastrukturen objekt za
izgradba
na
magistralen
gasovod, Delnica "Kle~ovce Blok stanica 5"
(82) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
danokot od dobivka
(82) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
personalniot danok na dohod
(82) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
filmskata dejnost
(82) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
audio
i
audiovizuelni
mediumski uslugi
(82) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
mediumi
(84) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
privatizacija i zakup na
grade`noto
zemji{te
vo
dr`avna sopstvenost
(84) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
spre~uvawe na nasilstvoto i
nedostojnoto odnesuvawe na
sportskite natprevari
(84) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
mirno re{avawe na rabotnite
sporovi
(84) Zakon za dopolnuvawe na
Zakonot
za
zemawe
i
presaduvawe na delovi na
~ove~koto
telo
zaradi
lekuvawe
(84) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
lekovite
i
medicinskite
pomagala
(84) Zakon za koristewe na
podatocite od javniot sektor
(84) Zakon za kvalitet i
bezbednost
na
|ubriva,
biostimulatori i podobruva~i na svojstvata na po~vata
(84) Zakon za dopolnuvawe na
Zakonot za identifikacija i
registracija na `ivotnite
(84) Zakon za vrabotenite vo
javniot sektor
(84)
Zakon
za
administrativni slu`benici
Usvoeni
Neusvoeni
Povle~eni
prat.
kom.
Vlada
prat.
kom.
Vlada
prat.
kom.
Vlada
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
9
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
1
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
2
1
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
22
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
1
-
-
2
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
37
2
-
67
-
-
1
-
-
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
Reden
broj
41
Sednica/zakoni
Usvoeni
prat.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
(84) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
gradewe
(84) Zakon za izmenuvawe na
Zakonot za javnite nabavki
(84) Zakon za izmenuvawe na
Krivi~niot zakonik
(84) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
donacii i za sponzorstva vo
javnite dejnosti
(84) Zakon za dopolnuvawe
na Zakonot za slu`ba vo
Armijata
na
Republika
Makedonija
(84) Zakon za izmenuvawe na
Zakonot za minimalna plata
vo Republika Makedonija
(84) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
materijalno obezbeduvawe
na
nevrabotenite
lica
poradi privatizacijata na
pretprijatijata
so
dominantna sopstvenost na
dr`avata vo periodot od
2000 do 2004 godina
(84) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
mineralni surovini
(84) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
ste~aj
(84) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
postapuvawe so bespravo
izgradeni objekti
(85) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
vrabotuvawe i rabota na
stranci
(85) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
socijalnata za{tita
(85) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
agenciite za privremeni
vrabotuvawa
(85) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
semejstvoto
(85) Zakon za elektronskite
komunikacii
(85) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
javnite pati{ta
(85) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
vrabotuvawe i osiguruvawe
vo slu~aj na nevrabotenost
(85) Zakon za dopolnuvawe
na Zakonot za zemjodelskoto
zemji{te
(85) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
medicinskite
studii
i
kontinuiranoto
stru~no
usovr{uvawe na doktorite
na medicina
kom.
8
Neusvoeni
Povle~eni
Vlada
prat.
kom.
Vlada
prat.
kom.
Vlada
-
5
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
2
-
-
-
-
-
2
-
-
11
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
1
-
-
5
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
2
-
-
5
-
-
4
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
6
-
-
-
-
-
-
1
-
2
-
-
-
-
-
1
5
-
1
-
-
-
-
-
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
Reden
broj
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
42
Sednica/zakoni
(85) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
zdravstvenata za{tita
(85) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
osnovawe
na
Dr`avna
komisija za odlu~uvawe vo
upravna postapka i postapka
od raboten odnos vo vtor
stepen
(85) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
visokoto obrazovanie
(85) Zakon za dopolnuvawe na
Zakonot
za
nau~noistra`uva~kata dejnost
(85) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
osnovnoto obrazovanie
(85) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
srednoto obrazovanie
(85) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
`ivotnata sredina
(85) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
gradewe
(85) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
prevoz vo patniot soobra}aj
(85) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
subvencionirawe na stanben
kredit
(85) Zakon za dopolnuvawe na
Zakonot za revizija
(85) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
Fondot za osiguruvawe na
depoziti
(85) Zakon za Upravata za
javni prihodi
(85) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
zdravstvenata za{tita
(85) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
zdravstvenoto osiguruvawe
(85) Zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za
sanitarnata i zdravstvenata
inspekcija
(85) Zakon za izmenuvawe na
Zakonot za spre~uvawe i
za{tita od diskriminacija
(86) Zakon za dopolnuvawe na
Zakonot za vrabotuvaweto i
osiguruvawe vo slu~aj na
nevrabotenost
Usvoeni
Neusvoeni
Povle~eni
prat.
kom.
Vlada
prat.
kom.
Vlada
prat.
kom.
Vlada
10
5
-
11
-
-
3
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
2
-
4
-
-
3
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
6
-
-
-
-
-
4
1
-
2
-
-
1
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
1
-
-
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
43
0
25
povle~eni
0
224
neusvoeni
29
107
usvoeni
29
356
vkupno podneseni
0
50
100
150
200
pratenici
250
300
350
400
komisii
predlaga~i
podneseni
usvoeni
neusvoeni
povle~eni
Pratenici
356
107
224
25
Komisii
29
29
-
-
Vlada na RM
-
-
-
-
Vkupno
385
136
224
25
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
44
3.7. PRATENI^KI PRA[AWA
odgovoreni
pismeno
VKUPNO POSTAVENI PRATENI^KI PRA[AWA
odgovoreni neodgovoreni
0
0 1
1
postaveni
5
5
5
0
1
2
3
4
6
4
5
6
7
politi~ki sistem
8
5
9
10
11
12
13
ekonomski sistem
14
15
16
17
18
19
20
javni dejnosti
POSTAVENI ME\U DVE SEDNICI
2
1
neodgovoreni
0
2
1
odgovoreni
0
4
2
postaveni
0
0
1
politi~ki sistem
2
ekonomski sistem
3
4
5
javni dejnosti
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
45
Sednica broj
83
Broj na pratenici
koi postavile pra{awe
7
POSTAVENI
Politi~ki sistem
5
5
Ekonomski sistem
6
6
Javni dejnosti
5
5
16
16
Politi~ki sistem
5
5
Ekonomski sistem
5
5
Javni dejnosti
4
4
14
14
Politi~ki sistem
-
-
Ekonomski sistem
-
-
Javni dejnosti
-
-
-
-
Politi~ki sistem
-
-
Ekonomski sistem
1
1
Javni dejnosti
1
1
2
2
Vkupno:
Odgovoreni na samata
sednica
Vkupno:
Odgovoreni vo
pismena forma
Vkupno:
Neodgovoreni
pra{awa
Vkupno:
Vkupno
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
46
4. RABOTNI TELA NA SOBRANIETO
NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
47
4.1 POSTOJANI RABOTNI TELA
So Odlukata za osnovawe na postojani rabotni tela na Sobranieto na Republika
Makedonija ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 91/11), vo Sobranieto na
Republika Makedonija se osnovani 21 komisija.
Soglasno so ovaa odluka postojanite rabotni tela razgleduvaat predlozi na zakoni i
drugi op{ti akti {to gi donesuva Sobranieto, go sledat nivnoto izvr{uvawe, prou~uvaat i
pretresuvaat drugi pra{awa od nadle`nost na Sobranieto.
Sostav na komisiite
Sostavot na komisiite od redot na
pratenicite e utvrden so Odluka na
Sobranieto ("Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija" broj 94/11, 103/11, 129/11,
146/11, 176/11, 166/12, 79/13 i 119/2013), vo
zavisnost od brojot na prateni~kite grupi i
brojot na pratenicite vo prateni~kite
grupi. So cel da se obezbedi pogolema
stru~nost i transparentnost, so Delovnikot
na Sobranieto na Republika Makedonija e
dadena mo`nost vo rabotata na komisiite
da prisustvuvaat i da u~estvuvaat nau~ni,
stru~ni i javni rabotnici, kako i
pretstavnici na lokalnata samouprava,
javnite pretprijatija, sindikatot i drugi
institucii.
Rabotnoto telo ima pretsedatel,
zamenik na pretsedatelot, odreden broj
~lenovi i nivni zamenici.
Organizacija i funkcionirawe na komisiite
So Delovnikot na Sobranieto na
Republika Makedonija ("Slu`ben vesnik na
Republika Makedonija" broj 91/08, 119/10 i
23/13) i Zakonot za Sobranieto na
Republika Makedonija ("Slu`ben vesnik na
Republika
Makedonija"
broj
104/09),
sobraniskite komisii dobija naglasena
uloga vo debatite za pra{awa koi se
predmet na zakonodavnata dejnost, a so toa
i
za
pokvalitetno
i
pouspe{no
funkcionirawe na Sobranieto. So ovie
akti e uredena kontrolnata funkcija na
rabotnite tela vo vrska so utvrduvaweto i
sproveduvaweto
na
politikata,
izvr{uvaweto na zakonite i drugite
aktivnosti na Vladata i na organite na
dr`avnata
uprava.
Vo
ovaa
nasoka
komisiite, na 99 sednici debatirale po 519
to~ki na dneven red.
Komisiite - forum za debati vo funkcija na sednicite na Sobranieto
Komisiskata rabota glavno be{e
naso~ena na zakonodavnata funkcija na
Sobranieto na Republika Makedonija. Vo
brojkata na vkupno razgledani to~ki
dominiraat predlozite na zakoni - 217
predlog na zakoni. Od aspekt na oblasta na
koja se odnesuvaat zakonskite proekti,
najgolem del od niv se od ekonomskata
sfera (106 predlog na zakoni), potoa
zakonite od javnite dejnosti (66 predlog na
zakoni) i od politi~kiot sistem (45
predlog na zakoni).
Niz
delovni~ki
propi{anata
postapka na donesuvawe na zakonite,
komisiite raspravaa za 33 predlog na
zakoni vo prvo ~itawe, 52 predlog na
zakoni vo vtoro ~itawe i za 132 predlog na
zakoni vo skratena postapka. Vo vtoroto
~itawe na zakonite sobraniskite komisii
podnesle 29 amandmani.
Na dneven red na Komisijata za
nadvore{na politika kako mati~no rabotno
telo i na Zakonodavno - pravnata komisija
bile 2 predlog na zakoni za ratifikacii na
me|unarodni dogovori i spogodbi.
Vo funkcija na po{iroka debata i
obezbeduvawe na informacii i stru~ni
mislewa po predlozite na zakonite,
sobraniskite komisii oddr`aa edna javna
rasprava.
Kontrolnata
funkcija
na
sobraniskite komisii (glava V - od Zakonot
za Sobranieto na Republika Makedonija) vo
2013 godina e ostvarena preku edna
nadzorna rasprava.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
48
Tabela: rabotno telo i broj na ~lenovi
RABOTNO TELO
Komisija za ustavni pra{awa
Zakonodavno - pravna komisija
Komisija za politi~ki sistem i odnosi me|u zaednicite
Komisija za odbrana i bezbednost
Komisija za nadvore{na politika
Komisija za evropski pra{awa
Postojana anketna komisija za za{tita na slobodite i pravata na
gra|aninot
Komisija za nadzor nad rabotata na Upravata za bezbednost i
kontrarazuznuvawe i na Agencijata za razuznavawe
Komisija za finansirawe i buxet
Komisija za ekonomski pra{awa
Komisija za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo
Komisija za transport, vrski i ekologija
Komisija za obrazovanie, nauka i sport
Komisija za kultura
Komisija za zdravstvo
Komisija za trud i socijalna politika
Komisija za ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite
Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata
Komisija za delovni~ki i mandatno-imunitetni pra{awa
Komisija za lokalna samouprava
Komitet za nadzor nad sproveduvaweto na merkite za sledewe na
komunikaciite od strana na MVR i MO
BROJ NA ^LENOVI
pretsedatel + 16 ~lena
pretsedatel + 12 ~lena
pretsedatel + 12 ~lena
pretsedatel + 12 ~lena
pretsedatel + 12 ~lena
pretsedatel + 12 ~lena
pretsedatel + 8 ~lena
pretsedatel + 8 ~lena
pretsedatel + 12 ~lena
pretsedatel + 10 ~lena
pretsedatel + 10 ~lena
pretsedatel + 10 ~lena
pretsedatel + 12 ~lena
pretsedatel + 10 ~lena
pretsedatel + 10 ~lena
pretsedatel + 12 ~lena
pretsedatel +10 ~lena
pretsedatel + 12 ~lena
pretsedatel + 8 ~lena
pretsedatel + 12 ~lena
pretsedatel + 4 ~lena
Razgledani zakoni po oblasti
RAZGLEDANI PO OBLASTI
314 zakoni
66
45
106
politi~ki sistem
ekonomski sistem
javni dejnosti
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
49
Komisija za ustavni
pra{awa
[email protected]
- sproveduvawe na Ustavot,
Vo
ovoj
izve{taen
period
-predlozi za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Komisijata za ustavni pra{awa ne oddr`a
Ustavot,
sednici.
-na~elni pra{awa od ustaven karakter vo
vrska so donesuvaweto i izvr{uvaweto na
zakonite i drugi propisi i akti i
- drugi pra{awa od ustaven karakter.
Red.
Broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
IME I PREZIME
TRAJKO VEQANOSKI,
pretsedatel
ALEKSANDAR
SPASENOVSKI,
zamenik na pretsedatelot
^LENOVI:
Pavle Trajanov
Blagorodna Duli}
Ivan Stoiqkovi}
Mali{a Stankovi}
Darko Dimitrievski
Nadica Tan~eva Tulieva
Cvetanka Ivanova
Tito Petkovski
Ana Pavlova Daneva
Ivon Veli~kovski
Dragi{a Mileti}
Erdogan Sara~
Ermira Mehmeti Devaja
Suzana Saliu
Imer Aliu
Flamure Demiri Kreci
ZAMENICI ^LENOVI
Vladimir \or~ev
Liljana Zaturoska
\or|i Koxoba{iev
Dragan Nasteski
Borislav Stojmenov
Silvana Boneva
Pavle Sazdov
Oliver Spasovski
Nata{a Savova Salkovska
Andrej Petrov
Sowa Mirakovska
Rejhan Durmi{i
Samka Ibraimovski
Hajrie Misimi
Xevat Ademi
Bekim Fazliu
Odr`ani sednici
-
Vkupno razgledani to~ki
-
Izmeni na Ustavot
-
Zakoni
po
oblasti
politi~ki sistem
-
ekonomski sistem
-
javni dejnosti
-
Podneseni amandmani
Buxet, rebalans, zavr{na s-ka
-
Drugi akti
(odluki, deklaracii,
programi)
-
Informacii, izve{tai
-
Pra{awa, predlozi
-
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
50
Zakonodavno-pravna
komisija
Red.
Broj
-usoglasenost na zakonite i drugi akti so
Ustavot i so pravniot sistem, kako i nivnata
pravno-tehni~ka obrabotka,
-usoglasenost na zakonite so zakonodavstvoto na
Evropskata unija,
-barawa za davawe avtenti~no tolkuvawe i
izgotvuvawe predlozi na avtenti~no tolkuvawe
na zakonite,
-utvrduvawe na pre~isten tekst na zakonite i
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
drugi akti ako so zakon, odnosno so drug akt bide
ovlastena,
-davawe ispravki na gre{ki vo objaveniot tekst
na zakon ili na drug akt, vrz osnova na
izvorniot tekst na usvoeniot zakon ili drug akt
na Sobranieto i
-drugi
pra{awa
{to
se
odnesuvaat
BLAGORODNA DULI],
pretsedatel
MALI[A STANKOVI],
zamenik na pretsedatelot
^LENOVI:
Svetlana Jakimovska
Dimitar Stevananxija
Nadica Tan~eva Tulieva
Marija Ra{kovska
Darko Dimitrievski
Goran Sugarevski
Cvetanka Ivanova
Oliver Spasovski
Sowa Mirakovska
Nedim Ramizi
Suzana Saliu
Bekim Fazliu
ZAMENICI ^LENOVI
Silvana Boneva
Ilija Dimovski
Vesna Pemova
Traj~o Dimkov
\or|i Koxoba{iev
Ana Pavlovska Daneva
Blagoja Stojanovski
Mile Andonov
Mitre Veljanovski
Ermira Mehmeti Devaja
Bexihudin [ehabi
Imer Aliu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
[email protected]:
na
zakonodavno-pravnata dejnost i izgraduvaweto
IME I PREZIME
na pravniot sistem vo Republika Makedonija.
Zakonodavno-pravnata komisija na
Sobranieto
soglasno
na
so
Republika
nadle`nosta
Makedonija
utvrdena
vo
Odlukata za osnovawe na postojani rabotni
tela
Zakonodavno-pravnata
Sobranieto
soglasno
so
na
komisija
Republika
nadle`nosta
na
Makedonija
utvrdena
vo
Odlukata za osnovawe na postojani rabotni
tela
na
Sobranieto
na
na
Sobranieto
na
Republika
Makedonija razgleduva predlozi na akti od
site oblasti, odnosno od ekonomskata,
politi~kata
i
od
oblasta
na
javnite
dejnosti.
Republika
Makedonija razgleduva predlozi na akti od
Od oblasta na politi~kiot sistem
site oblasti, odnosno od ekonomskata,
politi~kata
dejnosti.
i
od
oblasta
na
javnite
Komisijata gi razgleda slednive predlozi
na zakoni:
1.Predlog na zakon za izmenuvawe na
Zakonot za bezbednost na soobra}ajot na
pati{tata;
2.Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za spre~uvawe na
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
51
nasilstvoto i nedostojnoto odnesuvawe na
19.Predlog na zakon za vnatre{ni raboti,
sportskite natprevari;
po skratena postapka;
3.Predlog
na
zakon
za
koristewe
na
Zakonot za sportot, po skratena postapka;
podatocite od javniot sektor;
4.Predlog
na
zakon
za
20.Predlog na zakon za izmenuvawe na
izmenuvawe
i
21.Predlog na zakon za izmenuvawe na
dopolnuvawe na Krivi~niot zakonik;
Zakonot
5.Predlog na zakon za izmenuvawe na
akademska
Krivi~niot zakonik;
skratena postapka;
6.Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
za
osnovawe
na
Makedonska
istra`uva~ka
mre`a,
po
22.Predlog na zakon za izmenuvawe na
dopolnuvawe na Zakonot za donacii i za
Zakonot
sponzorstva vo javnite dejnosti;
skratena postapka;
7.Predlog na zakon za dopolnuvawe na
23.Predlog na zakon za izmenuvawe i
Zakonot
dopolnuvawe na Zakonot za inspekciski
za
slu`ba
vo
Armijata
na
na
zakon
za
izmenuvawe
i
-
zakon
inspekcija,
po
za
dopolnuvawe
24. Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe
dopolnuvawe na Izborniot zakonik;
9.Predlog
upravnata
nadzor, po skratena postapka;
Republika Makedonija;
8.Predlog
za
na
na
Zakonot
za
arhivski
materijal, po skratena postapka;
Krivi~niot zakonik;
25. Predlog na zakon za izmenuvawe i
10.Predlog na zakon za izmenuvawe na
dopolnuvawe na Zakonot za katastar na
Zakonot za za{tita na svedoci;
nedvi`nosti, po skratena postapka;
11.Predlog na zakon za izmenuvawe na
26. Predlog na zakon za izmenuvawe na
Krivi~niot zakonik;
Zakonot
12.Predlog
na
zakon
za
koristewe
na
za
sloboden
pristap
do
informacii od javen karakter, po skratena
podatocite od javniot sektor i
postapka;
13.Predlog na zakon za izmenuvawe i
27. Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za spre~uvawe na
dopolnuvawe na Zakonot za ve{ta~ewe, po
nasilstvoto i nedostojnoto odnesuvawe na
skratena postapka;
sportskite natprevari;
28. Predlog na zakon za izmenuvawe i
14.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe
dopolnuvawe
evidencija, po skratena postapka;
na
Zakonot
za
grani~na
na
Zakonot
za
mati~nata
kontrola, po skratena postapka;
29. Predlog na zakon za izmenuvawe i
15.Predlog na zakon za izmenuvawe na
dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na
Zakonot za{tita i spasuvawe, po skratena
li~nite podatoci, po skratena postapka;
postapka;
30. Predlog na zakon za izmenuvawe i
16.Predlog na zakon za dopolnuvawe na
dopolnuvawe na Zakonot za unapreduvawe i
Zakonot za klasificirani informacii, po
za{tita na pravata na pripadnicite na
skratena postapka;
zaednicite koi se pomalku od 20% od
17.Predlog na zakon za izmenuvawe na
naselenieto vo Republika Makedonija, po
Zakonot
skratena postapka;
za
upravuvawe
so
krizi,
po
skratena postapka;
31. Predlog na zakon za izmenuvawe i
18.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za upravuvawe so
dopolnuvawe na Zakonot za policija, po
konfiskuvan
imot,
imotna
korist
i
skratena postapka;
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
odzemeni
predmeti
vo
krivi~na
52
i
4.Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
prekr{o~na postapka, po skratena postapka;
dopolnuvawe na Zakonot za gradewe;
32.Predlog na zakon za izmenuvawe i
5.Predlog
dopolnuvawe na Zakonot za osnovawe na
dopolnuvawe na Zakonot za javnite nabavki;
Dr`avna
6.Predlog
komisija
za
odlu~uvawe
vo
na
na
zakon
zakon
za
za
izmenuvawe
izmenuvawe
i
i
upravna postapka i postapka od raboten
dopolnuvawe na Zakonot za eksproprijacija;
odnos vo vtor stepen, po skratena postapka;
7.Predlog na zakon za
33.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za privatizacija i
dopolnuvawe na Zakonot za zastapuvawe na
zakup na grade`no zemji{te vo dr`avna
Republika Makedonija pred Evropskiot sud
sopstvenost;
za ~ovekovi prava, po skratena postapka;
8.Predlog
34.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za igrite na sre}a
dopolnuvawe na Zakonot za izvr{uvawe na
i za zabavnite igri;
odlukite na Evropskiot sud za ~ovekovi
9.Predlog
prava, po skratena postapka;
dopolnuvawe na Zakonot za vr{ewe na
35.Predlog na zakon za sudska slu`ba, po
smetkovodstveni raboti;
skratena postapka;
10.Predlog na zakon za dopolnuvawe na
36.Predlog na zakon za izmenuvawe i
Zakonot za koristewe i raspolagawe so
dopolnuvawe na Zakonot za izvr{uvawe na
stvarite na dr`avnite organi;
sankciite, po skratena postapka;
11.Predlog na zakon za izmenuvawe i
37.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za turisti~kata
dopolnuvawe na Zakonot za nadvore{ni
dejnost;
raboti, po skratena postapka i
12.Predlog na zakon za izmenuvawe i
38.Predlog
Zakonot
-
zakon
za
audio
za
i
izmenuvawe
na
audiovizuelni
mediumski uslugi, po skratena postapka.
na
na
dopolnuvawe
zakon
zakon
na
za
za
izmenuvawe i
izmenuvawe
izmenuvawe
Zakonot
za
i
i
javnite
pati{ta;
13.Predlog na zakon za izmenuvawe na
Zakonot za po{tenskite uslugi;
14.Predlog na zakon za izmenuvawe i
Od oblasta na ekonomskiot sistem
dopolnuvawe na Zakonot za gradewe;
Komisijata gi razgleda slednite predlozi
15.Predlog na zakon za zadol`uvawe na
na zakoni:
Republika Makedonija kaj Me|unarodnata
banka za obnova i razvoj - Svetskata banka
1. Predlog na zakon za realizacija na
po Dogovorot za zaem za Vtoriot programski
infrastrukturen proekt za izgradba na
zaem za razvojni politiki za konkurentnost;
magistralen gasovod, Delnica "Kle~ovce –
16.Predlog na zakon za izmenuvawe i
Blok stanica 5";
dopolnuvawe na Zakonot za mineralni
2.Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
surovini;
dopolnuvawe na Zakonot za danokot na
17.Predlog
na
dobivka;
komunikacii;
zakon
za
elektronskite
i
18.Predlog na zakon za izmenuvawe na
dopolnuvawe na Zakonot za personalniot
Zakonot za prevoz na opasni materii vo
danok na dohod;
patniot i `elezni~kiot soobra}aj;
3.Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
53
19.Predlog na zakon za dopolnuvawe na
35.Predlog na zakon za izmenuvawe i
Zakonot za zemjodelskoto zemji{te;
dopolnuvawe na Zakonot za prostorno i
20.Predlog na zakon za izmenuvawe i
urbanisti~ko
dopolnuvawe na Zakonot za
postapka;
trgovskite
dru{tva;
21.Predlog
planirawe,
po
skratena
36.Predlog na zakon za izmenuvawe i
na
zakon
za
nacionalnata
dopolnuvawe na Zakonot za vnatre{nata
infrastruktura na prostornite podatoci na
plovidba, po skratena postapka;
Republika Makedonija;
37.Predlog na zakon za izmenuvawe i
22.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na
dopolnuvawe
prirodata, po skratena postapka;
na
Zakonot
za
audio
i
audiovizuelni mediumski uslugi;
38.Predlog na zakon za izmenuvawe i
23.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za sigurnost vo
dopolnuvawe na Zakonot za mediumi;
`elezni~kiot sistem,po skratena postapka;
24.Predlog na zakon za izmenuvawe i
39.Predlog na zakon za izmenuvawe na
dopolnuvawe na Zakonot za turisti~kata
Zakonot za javnite pati{ta, po skratena
dejnost;
postapka;
25.Predlog na zakon za izmenuvawe i
40.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za gradewe;
dopolnuvawe na Zakonot za gradewe, po
26.Predlog na zakon za izmenuvawe i
skratena postapka;
dopolnuvawe
41.Predlog na zakon za izmenuvawe i
na
Zakonot
za
javnite
pati{ta;
dopolnuvawe na Zakonot za `elezni~kiot
27.Predlog na zakon za izmenuvawe na
sistem, po skratena postapka;
Zakonot za po{tenskite uslugi;
42.Predlog na zakon za izmenuvawe i
28.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za prevoz vo
dopolnuvawe na Zakonot za gradewe;
patniot soobra}aj, po skratena postapka;
29.Predlog na zakon za izmenuvawe i
43.Predlog na zakon za izmenuvawe na
dopolnuvawe na Zakonot za javnite nabavki;
Zakonot za proda`ba i davawe pod zakup na
30.Predlog na zakon za izmenuvawe i
delovnite zgradi i delovnite prostorii na
dopolnuvawe na Zakonot za eksproprijacija;
Republika
31.Predlog na zakon za
postapka;
izmenuvawe i
Makedonija,
po
skratena
dopolnuvawe na Zakonot za privatizacija i
44.Predlog na zakon za izmenuvawe i
zakup na grade`no zemji{te vo dr`avna
dopolnuvawe
sopstvenost;
vozduhoplovstvo, po skratena postapka;
32.Predlog na zakon za izmenuvawe i
45.Predlog na zakon za dopolnuvawe na
dopolnuvawe na Zakonot za igrite na sre}a
Zakonot
i za zabavnite igri;
skratena postapka;
33.Predlog na zakon za dopolnuvawe na
46.Predlog na zakon za izmenuvawe i
Zakonot za koristewe i raspolagawe so
dopolnuvawe
stvarite na dr`avnite organi;
sredina, po skratena postapka;
34.Predlog na zakon za izmenuvawe i
47.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za vr{ewe na
dopolnuvawe na Zakonot za domuvawe, po
smetkovodstveni raboti;
skratena postapka;
za
na
Zakonot
komunalnite
na
dejnosti,
za
po
Zakonot za `ivotnata
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
54
48.Predlog na zakon za izmenuvawe i
60.Predlog na zakon za
dopolnuvawe na Zakonot za po{tenskite
Zakonot za trgovskite dru{tva, po skratena
uslugi, po skratena postapka;
postapka;
49.Predlog na zakon za dopolnuvawe na
61.Predlog na zakon za izmenuvawe na
Zakonot
Zakonot
za
proizvodstvo
i
promet
na
za
osnovawe
dopolnuvawe na
na
Agencija
za
vooru`uvawe i voena oprema, po skratena
stranski investicii i promocija na izvozot
postapka;
na
50.Predlog
dopolnuvawe
na zakon za izmenuvawe i
na
Zakonot
za
dr`aven
Republika
Makedonija,
po
skratena
postapka;
62.Predlog na zakon za izmenuvawe i
pazaren inspektorat, po skratena postapka;
dopolnuvawe na Zakonot za tehnolo{ki
51.Predlog na zakon za dopolnuvawe na
industriski razvojni zoni, po skratena
Zakonot
postapka;
za
metrologija,
po
skratena
postapka;
63.Predlog na zakon za izmenuvawe i
52.Predlog na zakon za izmenuvawe na
dopolnuvawe na Zakonot za tehni~kata
Zakonot
inspekcija, po skratena postapka;
za
osnovawe
na
Agencija
za
promocija i poddr{ka na turizmot vo
64.Predlog na zakon za izmenuvawe na
Republika
Zakonot
Makedonija,
po
skratena
za
osnovawe
na
Agencija
za
postapka;
poddr{ka
53.Pradlog na zakon za izmenuvawe i
Republika
dopolnuvawe na Zakonot za akreditacija,
postapka;
po skratena postapka;
65.Predlog na zakon za izmenuvawe i
54.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe
dopolnuvawe na Zakonot za Geolo{kiot
standardizacija, po skratena postapka;
zavod
66.Predlog na zakon za izmenuvawe i
na
Republika
Makedonija,
po
na
pretpriemni{tvoto
Makedonija,
na
po
na
skratena
Zakonot
za
skratena postapka;
dopolnuvawe na Zakonot za dr`avnata
55.Predlog na zakon za izmenuvawe i
statistika, po skratena postapka
dopolnuvawe na Zakonot za industriska
67.Predlog na zakon za izmenuvawe i
sopstvenost, po skratena postapka;
dopolnuvawe na Zakon za akcizite, po
56.Predlog na zakon za izmenuvawe i
skratena postapka;
dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na
68.Predlog na zakon za izmenuvawe i
konkurencijata, po skratena postapka;
dopolnuvawe
57.Predlog na zakon za izmenuvawe i
subvencionirawe na stanben kredit, po
dopolnuvawe na Zakonot za energetika, po
skratena postapka;
skratena postapka;
69.Predlog na zakon za izmenuvawe i
58.Predlog na zakon za izmenuvawe na
dopolnuvawe na Zakonot za hartii od
Zakonot za osnovawe na Agencijata za
vrednost, po skratena postapka;
energetika na Republika Makedonija, po
70.Predlog na zakon za izmenuvawe na
skratena postapka;
Zakonot za finansiskata inspekcija vo
59.Predlog na zakon za izmenuvawe i
javniot sektor, po skratena postapka;
dopolnuvawe
71.Predlog na zakon za izmenuvawe i
na
Zakonot
za
pretprijatija, po skratena postapka;
javnite
na
Zakonot
za
dopolnuvawe na Zakonot za dr`avnata
revizija, po skratena postapka;
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
55
72.Predlog na zakon za dopolnuvawe na
85.Predlog na zakon za izmenuvawe i
Zakonot za revizija, po skratena postapka;
dopolnuvawe na Zakonot za javnite nabavki,
73.Predlog na zakon za izmenuvawe i
po skratena postapka;
dopolnuvawe na Zakonot za Centralen
86.Predlog na zakon za izmenuvawe i
registar, po skratena postapka;
dopolnuvawe na Zakonot za postapuvawe so
74.Predlog na zakon za izmenuvawe na
bespravno izgradeni objekti, po skratena
Zakonot za spre~uvawe na perewe pari i
postapka
drugi
i
87.Predlog na zakon za izmenuvawe na
finansirawe na terorizam, po skratena
Zakonot za semenski i saden materijal za
postapka;
zemjodelski
75.Predlog na zakon za izmenuvawe i
postapka;
dopolnuvawe na Zakonot za supervizija na
88.Predlog na zakon za izmenuvawe
osiguruvawe, po skratena postapka;
Zakonot za {umarska i lovna inspekcija, po
76.Predlog na zakon za izmenuvawe i
skratena postapka;
dopolnuvawe na Zakonot za Fondot za
89.Predlog na zakon za izmenuvawe i
osiguruvawe
dopolnuvawe
prinosi
na
od
kaznivo
depoziti,
delo
po
skratena
rastenija,
po
skratena
na
na Zakonot za {umite, po
postapka;
skratena postapka;
77.Predlog na zakon za izmenuvawe i
90.Predlog na zakon za dopolnuvawe na
dopolnuvawe na Zakonot za finansiskata
Zakonot
policija, po skratena postapka;
finansiska poddr{ka vo zemjodelstvoto i
78.Predlog na zakon za izmenuvawe i
ruralniot razvoj, po skratena postapka;
dopolnuvawe na Zakonot za revizija na
91.Predlog na zakon za dopolnuvawe na
instrumentot
Zakonot
za
pretpristapna
pomo{
za
za
osnovawe
osnovawe
na
na
Agencija
Agencija
za
za
(IPA), po skratena postapka;
pottiknuvawe
79.Predlog na zakon za izmenuvawe i
zemjodelstvoto, po skratena postapka;
dopolnuvawe na Zakonot za Narodnata
92.Predlog na zakon za dopolnuvawe na
banka
Zakonot
na
Republika
Makedonija,
po
za
na
Dr`avniot
razvojot
inspektorat
na
za
skratena postapka;
zemjodelstvo, po skratena postapka;
80.Predlog na zakon za izmenuvawe i
93.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe
dopolnuvawe
na
Zakonot
za
deviznata
na Zakonot za zdravjeto na
inspekcija, po skratena postapka;
rastenijata, po skratena postapka i
81.Predlog na zakon za izmenuvawe i
94.Predlog na zakon za dopolnuvawe
dopolnuvawe na Zakonot za stokovnite
Zakonot za bezbednost na hranata, po
rezervi, po skratena postapka;
skratena postapka.
na
82.Predlog na zakon za Upravata za javni
prihodi, po skratena postapka;
Od oblasta na javnite dejnosti
83.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za zadol`itelni
Komisijata gi razgleda slednite predlozi
rezervi na nafta i nafteni derivati, po
na zakoni:
skratena postapka;
84.Predlog na zakon za izmenuvawe i
1.Predlog na zakon za dopolnuvawe na
dopolnuvawe na Zakonot za Carinskata
Zakonot za
uprava, po skratena postapka;
delovi na ~ove~koto telo zaradi lekuvawe;
zemawe i presaduvawe na
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
2.Predlog
na
i
16.Predlog na zakon za kontrola na emisii
dopolnuvawe na Zakonot za lekovite i
od isparlivi organski soedinenija pri
medicinskite pomagala;
koristewe na benzini;
3.Predlog
na
zakon
zakon
za
56
za
izmenuvawe
izmenuvawe
i
17.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za zdravstvena
doplnuvawe
za{tita;
dejnost;
na
Zakonot
za
filmskata
i
18.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za vrabotuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za vrabotuvawe i
rabota na stranci;
rabota na stranci;
4.Predlog
na
zakon
za
5.Predlog na zakon za
izmenuvawe
izmenuvawe i
19.Predlog na zakon za
izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za vrabotuvaweto
dopolnuvawe na Zakonot za vrabotuvaweto
i osiguruvawe vo slu~aj na nevrabotenost;
i osiguruvawe vo slu~aj na nevrabotenost;
i
20.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za socijalnata
dopolnuvawe na Zakonot za socijalnata
za{tita;
za{tita;
6.Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
21.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za agenciite za
dopolnuvawe na Zakonot za agenciite za
privremeni vrabotuvawa;
privremeni vrabotuvawa;
7.Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
22.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za u~ebnici za
dopolnuvawe na Zakonot za lekovite i
osnovno i sredno obrazovanie;
medicinskite pomagala;
8.Predlog
na
9.Predlog
na
zakon
zakon
za
za
izmenuvawe
izmenuvawe
i
23.Predlog na zakon za izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za ste~aj;
dopolnuvawe na Zakonot za zdravstvenata
10.Predlog na zakon za izmenuvawe na
za{tita;
Zakonot za minimalna plata vo Republika
24.Predlog na zakon za dopolnuvawe na
Makedonija;
Zakonot za
11.Predlog na zakon za izmenuvawe i
delovi na ~ove~koto telo zaradi lekuvawe;
dopolnuvawe na Zakonot za materijalno
25.Predlog na zakon za izmenuvawe i
obezbeduvawe
dopolnuvawe na Zakonot za donacii i
na
nevrabotenite
lica
zemawe i presaduvawe na
poradi privatizacijata na pretprijatijata
sponzorstva vo javnite dejnosti.
so dominantna sopstvenost na dr`avata vo
26.Predlog na zakon za izmenuvawe i
periodot od 2000 do 2004 godina;
dopolnuvawe na Zakonot za filmskata
12.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dejnost po skratena postapka;
dopolnuvawe na Zakonot za semejstvoto;
27.Predlog na zakon za izmenuvawe i
13.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za kulturata, po
dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na
skratena postapka;
kulturnoto nasledstvo;
28.Predlog na zakon za dopolnuvawe na
14.Predlog na zakon za izmenuvawe i
Zakonot
dopolnuvawe na Zakonot za medicinski
nasledstvo,
studi
29.Predlog na zakon za izmenuvawe i
i
kontinuiranoto
stru~no
za
za{tita
po
na
skratena
kulturnoto
postapka;
usovr{uvawe na doktorite na medicina;
dopolnuvawe na Zakonot za Biroto za razvoj
15.Predlog na zakon za planinski pateki;
na obrazovanieto, po skratena postapka;
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
57
30.Predlog na zakon za izmenuvawe i
agencija za evropski obrazovni programi i
dopolnuvawe na Zakonot za Dr`avniot
mobilnost, po skratena postapka;
ispiten centar, po skratena postapka;
44.Predlog na zakon za izmenuvawe i
31.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za ramnomeren
dopolnuvawe na Zakonot za obrazovanie na
regionalen razvoj, po skratena postapka;
vozrasnite, po skratena postapka;
45.Predlog na zakon za izmenuvawe i
32.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za Dr`avniot
dopolnuvawe
inspektorat za lokalna samouprava, po
na
Zakonot
za
visokoto
obrazovanie, po skratena postapka;
skratena postapka;
33.Predlog na zakon za izmenuvawe i
46.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za Pedago{kata
dopolnuvawe na Zakonot za penziskoto i
slu`ba, po skratena postapka;
invalidskoto
34.Predlog na zakon za dopolnuvawe na
postapka;
Zakonot za nau~no-istra`uva~kata dejnost,
47.Predlog na zakon za izmenuvawe na
po skratena postapka;
Zakonot
35.Predlog na zakon za izmenuvawe i
diskriminacija, po skratena postapka;
dopolnuvawe na Zakonot za prosvetnata
48.Predlog na zakon za izmenuvawe i
inspekcija, po skratena postapka;
dopolnuvawe na Zakonot za vrabotuvawe i
36.Predlog na zakon za izmenuvawe i
osiguruvawe vo slu~aj na nevrabotenost, po
dopolnuvawe na Zakonot za inovaciskata
skratena postapka;
dejnost,po skratena postapka;
49.Predlog na zakon za izmenuvawe i
37.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za socijalnata
dopolnuvawe
za{tita, po skratena postapka;
na
Zakonotza
stru~no
za
osiguruvawe,
spre~uvawe
po
i
skratena
za{tita
od
obrazovanie i obuka,po skratena postapka;
50.Predlog na zakon za izmenuvawe i
38.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za inspekcijata na
dopolnuvawe na Zakonot za u~eni~kiot
trud, po skratena postapka;
standard, po skratena postapka;
51.Predlog na zakon za izmenuvawe i
39.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za zadol`itelno
dopolnuvawe na Zakonot za studentskiot
kapitalno
standard,po skratena postapka;
osiguruvawe, po skratena postapka;
40.Predlog na zakon za izmenuvawe i
52.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za otvorenite
dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na
gra|anski
decata, po skratena postapka;
univerziteti
za
do`ivotno
finansirani
penzisko
u~ewe, po skratena postapka;
53.Predlog na zakon za izmenuvawe i
41.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za sanitarnata i
dopolnuvawe
zdravstvenata
na
Zakonot
za
osnovnoto
inspekcija,
po
skratena
obrazovanie,po skratena postapka;
postapka;
42.Predlog na zakon za izmenuvawe i
54.Predlog na zakon za dopolnuvawe na
dopolnuvawe
Zakonot za za{tita od jonizira~ko zra~ewe
na
Zakonot
za
srednoto
obrazovanie, po skratena postapka;
i
43.Predlog na zakon za izmenuvawe na
postapka;
Zakonot
za
osnovawe
na
radijaciona
sigurnost,
po
skratena
Nacionalna
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
58
55.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za zdravstvenoto
osiguruvawe, po skratena postapka;
56.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za zdravstvenata
za{tita, po skratena postapka;
57.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za lekovite i
medicinskite
pomagala,
po
skratena
postapka;
58.Predlog na zakon za
dopolnuvawe na
Zakonot za vrabotuvaweto i osiguruvawe vo
slu~aj
na
nevrabotenost,
po
skratena
postapka;
59.Predlog na zakon za dopolnuvawe na
Zakonot
za
penziskoto
i
invalidskoto
osiguruvawe, po skratena postapka i
60.Predlog na zakon za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za zdravstvenoto
osiguruvawe, po skratena postapka;
.
Odr`ani sednici
24
Vkupno razgledani to~ki
234
Podneseni amandmani
-
Zakoni
po
oblasti
Zakoni
politi~ki sistem
45
ekonomski sistem
106
javni dejnosti
66
1 ~itawe
33
2 ~itawe
52
skratena i itna
132
Buxet, rebalans, zavr{na s-ka
-
ratifikacii
2
deklaracii, rezolucii
3
odluki
1
informacii, izve{tai,
programi, planovi
-
ustavni izmeni
-
inicijativi, strategii
6
barawa za avtenti~ni
tolkuvawa
3
drugi akti
-
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
59
Komisija za
politi~ki sistem
Red.
Broj
[email protected]:
-funkcionirawe na politi~kiot sistem,
-menuvawe na granicite na Republikata,
-dr`avnite simboli i nivnata upotreba,
-sudstvoto,
advokaturata
i
javnoto
obvinitelstvo,
- amnestija i pomiluvawe,
-sloboda na dvi`eweto i sloboda na izborot
na `iveali{teto,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
-mati~na evidencija i za{tita na li~nite
podatoci,
-li~ni imiwa, li~ni karti i patni ispravi,
- popis na naselenieto,
- sistemot na javnoto informirawe,
-pravo
na
zdru`uvawe
na
gra|anite
i
politi~ko organizirawe, izbira~ko pravo i
na~in na izbor na pratenici, pretsedatelot
na
Republika
Makedonija,
~lenovite
na
sovetite i gradona~alnicite,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
-referendum,
IME I PREZIME
ILIJA KITANOVSKI,
pretsedatel
SVETLANA JAKIMOVSKA,
zamenik na pretsedatelot
^LENOVI
Ilija Dimovski
Silvana Boneva
Antonijo Milo{oski
Kenan Hasipi
Aleksandar Nikolovski
Ana Pavlovska Daneva
Vesna Bendevska
Erdogan Sara~
Mevmet Xemajlovski
Ermira Mehmeti Devaja
Xevat Ademi
Orhan Ibraimi
ZAMENICI ^LENOVI
Suzana Anova
Aleksandar Spasenovski
Hristina Run~eva
Nadica Tan~eva Tulieva
Romeo Trenov
Rejhan Durmi{i
Radmila [e}erinska
Dragi{a Mileti}
Mende Dinevski
Nedim Ramizi
Suzana Saliu
Gazmend Aliji
Vo periodot od 1 januari 2014 do 5
-lokalna samouprava,
mart 2014 Komisijata za politi~ki sistem i
-narodniot pravobranitel,
-Makedonskata pravoslavna crkva kako i
odnosi me|u zaednicite odr`a vkupno 6
Islamskata verska zaednica vo Makedonija,
komisiski sednici na koi bea razgledani
Katoli~kata
Evangelsko-
vkupno 30 to~ki od dnevniot red. Od tie
metodisti~kata crkva, Evrejskata zaednica i
to~ki bea razgledani 29 predlozi na zakoni
drugi verski zaednici i religiozni grupi,
od koi 18 bea po skratena postapka.
crkva,
-odlikuvawa, priznanija i nagradi,
-praznicite na Republika Makedonija,
Komisijata gi razgleda slednive predlozi
-organizacija na dr`avnata uprava,
-pravo na upotreba na jazicite i pismata na
na zakoni:
zaednicite,
-garantirawe na za{titata na etni~kiot,
-Zakon
kulturniot, jazi~niot n verskiot identitet na
zakonik;
zaednicite i
-Zakon za koristewe na podatocite od
-drugi
pra{awa
politi~kiot
zaednicite.
{to
sistem
se
i
odnesuvaat
odnosite
na
me|u
za
izmenuvawe
na
Krivi~niot
javniot sektor;
Zakon za izmenuvawe na Zakonot za za{tita
na svedoci;
-Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakon za upravni sporovi;
-Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za besplatna pravna pomo{;
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
60
-Zakon za administrativni slu`benici;
-Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
-Zakon za vrabotenite vo javniot sektor;
Zakonot
-Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Makedonija
Izborniot zakonik;
~ovekovi prava;
-Zakon
za
dopolnuvawe
na
Krivi~niot
zakonik;
zastapuvawe
pred
na
Republika
Evropskiot
sud
za
-Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za izvr{uvawe na odlukite na
-Zakon za nacionalna infrastruktura
prostornite
podatoci
vo
na
Republika
Makedonija;
-Zakon
za
za
osnovawe
Evropskiot sud za ~ovekovi prava;
-Zakon za sudska slu`ba i
-Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
izmenuvawe
na
na
Zakonot
Makedonska
za
Zakonot za izvr{uvawe na sankciite.
akademska
istra`uva~ka mre`a;
-Zakon
za
izmenuvawe
na
Zakonot
za
upravnata inspekcija;
-Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za inspekciski nadzor;
-Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za arhivski materijal;
-Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za katastar na nedvi`nosti
-Zakon
za
izmenuvawe
na
Zakonot
za
sloboden pristap do informacii od javen
karakter;
-Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za ve{ta~ewe;
Odr`ani sednici
6
Vkupno razgledani to~ki
30
Podneseni amandmani
7
-Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za mati~nata evidencija;
-Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakoni
po
oblasti
Zakonot za za{tita na li~nite podatoci;
-Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za unapreduvawe i za{tita na
pravata na pripadnicite na zaednicite koi
se pomalku od 20% od naselenieto vo
Republika Makedonija;
-Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za upravuvawe so konfiskuvan
imot, imotna korist i odzemeni predmeti
vo krivi~na i prekr{o~na postapka;
-Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za osnovawe na Dr`avna komisija
za odlu~uvawe vo upravna postapka i
Zakoni
politi~ki sistem
29
ekonomski sistem
-
javni dejnosti
-
1 ~itawe
4
2 ~itawe
7
skratena i itna
18
Buxet, rebalans, zavr{na s-ka
-
deklaracii, rezolucii
-
informacii, izve{tai,
programi, planovi
1
ustavni izmeni
-
inicijativi, strategii
-
drugi akti
-
javni raspravi
-
nadzorni raspravi
-
postapka od raboten odnos vo vtor stepen;
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
61
Komisija za odbrana i
bezbednost
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
[email protected]:
-za
za{tita
na
poredokot
utvrden
so
domenot
na
Ustavot,
-ostvaruvawe
na
nadzorot
vo
odbranata i bezbednosta,
-odbrana na Republikata i civilnata za{tita,
-sorabotka so kolektivni sistemi na bezbednost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
i odbrana vo koj Republikata pristapila,
-integracijata
na
Republikata
vo
evroatlantskite organizacii i odnosite na
Republikata so tie organizacii,
-za{tita na `ivotot, li~nata sigurnost i imotot
na gra|anite zagarantirani so Ustavot,
-proizvodstvo, promet, nabavuvawe, poseduvawe
i nosewe na oru`je, delovi na oru`je i municija;
IME I PREZIME
VLADIMIR \OR^EV,
pretsedatel
TONI TRAJANOVSKI,
zamenik na pretsedatelot
^LENOVI
Milorad Dodevski
Pavle Trajanov
Ivan Stoiqkovi}
Vele \or|ievski
Marija Ra{kovska
Goran Min~ev
Oliver Spasovski
Goran Misovski
Emilijan Stankovi}
Nexati Jakupi
Hajrula Misimi
Orhan Ibraimi
ZAMENICI NA ^LENOVITE
Antonijo Milo{oski
Dimitar Stevananxija
Nada Cipu{eva
Kosana Nikoli} Mazneva
Ilija Dimovski
Goran Sugarevski
Golup~o Angelov
Stojko Paunovski
Andrej Petrov
Vjolca Mehmeti Nuredini
Irfan Deari
Gazmend Aliji
-obezbeduvawe na li~nosti i objekti,
-dr`avjanstvo,
Komisijata za odbrana i bezbednost
-odr`uvawe na javniot red i mir,
e postojano rabotno telo osnovano soglasno
-javnite sobiri i javnite priredbi,
-bezbednost
na
patniot,
vozdu{niot,
so Odlukata za osnovawe na postojani
rabotni tela na Sobranieto na Republika
`elezni~kiot i ezerskiot soobra}aj,
-za{tita od prirodni nepogodi i epidemii,
Makedonija. So ovaa odluka se opredeleni
-prijavuvawe i odjavuvawe na `iveali{tetoto i
nadle`nostite na komisiite.
prestojuvali{teto,
-premin na dr`avnite granici i dvi`ewe i
prestoj vo grani~niot pojas,
Sobranieto na Republika Makedonija vo
-dvi`ewe i prestoj na stranci,
-utvrduvawe
i
re{avawe
period od 1 januari do 5 mart 2014 godina
na
grani~nite
incidenti i drugi povredi na dr`avnite granici
i
-drugi pra{awa {to se odnesuvat na odbranata
i bezbednosta.
Komisijata za odbrana i bezbednost na
ima
odr`ano
6
sednici
na
koi
se
razgledani 13 to~ki od koi:
-9 predlog na zakoni vo vtoro ~itawe i
-4
predlog-odluki
pripadnici
na
za
Armijata
ispra}awe
na
na
Republika
Makedonija vo mirovni misii
Komisijata vo 2014 godina rasprava{e
po predlozi na zakoni {to se vo nejzina
nadle`nost.
Imeno,
Komisijata
vo
redovna
postapka go razgleda Predlog na zakonot za
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
62
izmenuvawe na Zakonot za bezbednost na
soobra}ajot na pati{tata.
Vo skratena postapka bea razgledani
slednive predlog na zakoni:
-Predlog na zakon za dopolnuvawe na
Zakonot
za
slu`ba
vo
Armijata
na
izmenuvawe
i
Republika Makedonija;
-Predlog
na
dopolnuvawe
zakon
na
za
Zakonot
za
grani~na
kontrola;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
na
Zakonot za{tita i spasuvawe;
-Predlog na zakon za dopolnuvawe na
Zakonot za klasificirani informacii;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
na
Zakonot za upravuvawe so krizi;
-Predlog na zakon za dopolnuvawe na
Zakonot
za
proizvodstvo
i
promet
na
vooru`uvawe i voena oprema;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
dopolnuvawe na Zakonot za policija i
-Predlog na zakon za vnatre{ni raboti.
i
Odr`ani sednici
6
Vkupno razgledani to~ki
13
Podneseni amandmani
-
politi~ki sistem
9
ekonomski sistem
-
javni dejnosti
-
1 ~itawe
-
2 ~itawe
9
skratena i itna
-
Buxet, rebalans, zavr{na s-ka
-
Zakoni
po
oblasti
Zakoni
deklaracii, rezolucii
-
odluki
4
informacii, izve{tai,
programi, planovi
-
ustavni izmeni
-
inicijativi, strategii
-
drugi akti
-
nadzorni raspravi
-
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
63
Komisija za
nadvore{na politika
Red.
Broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
[email protected]:
-nadvore{nata
Makedonija
politika
i
nejzinite
na
Republika
odnosi
so
drugite
dr`avi i me|unarodni organizacii,
-politikata so koja se obezbeduva gri`ata na
Republikata
za
pripadnicite
polo`bata
na
i
pravata
na
narod
vo
makedonskiot
sosednite zemji i za iselenicite od Makedonija,
kako i za kulturnite, ekonomskite i socijalnite
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
prava na gra|anite od Republikata vo stranstvo,
-stapuvawe
ili
istapuvawe
od
sojuz
ili
zaednici so drugi dr`avi,
-stapuvawe vo ~lenstvo ili istapuvawe od
~lenstvo na me|unarodni organizacii,
-potreba
od
sklu~uvawe
zapo~nuvawe
bilateralni
pregovori
i
za
multilateralni
me|unarodni dogovori na Republika Makedonija,
IME I PREZIME
ANTONIJO MILO[OSKI,
pretsedatel
ALEKSANDAR
NIKOLOVSKI,
zamenik na pretsedatelot
^LENOVI
Vladimir \or~ev
Kenan Hasipi
Mihajlo Xolonga
Liljana Popovska
Jordan Pa~kov
Igor Ivanovski
Nata{a Savova Salkovska
Marinela Mari~i} Tu{eva
Safet Bi{evac
Ermira Mehmeti Devaja
De{ira Imeri
Meral Uzeiri Ferati
ZAMENICI ^LENOVI
Pavle Sazdov
Haralampie [okarovski
Milorad Dodevski
Silvana Boneva
Aleksandar Spasenovski
Emilijan Stankovi}
Erdogan Sara~
Gordan Georgiev
Tawa Tomi}
Hajrula Misini
Hajrije Misimi
Bekim Fazliu
odnosno za platformite na ovie pregovori,
-ratifikacija na me|unarodni dogovori,
-me|unarodna
regulativa
od
oblasta
na
~ovekovite i gra|anskite prava, slobodi i
dokumenti
na
me|unarodni
organizacii
i
asocijacii,
Komisijata odr`a 6 sednici na koi
-vospostavuvawe na parlamentarna sorabotka na
razgleda 29 to~ki.
Republikata so drugi dr`avi i me|unarodni
organizacii;
-
-vospostavuvawe sorabotka so komisiite za
nadvore{na politika na parlamentite na drugi
Vo
odnos
na
aktivnostite
koi
se
odnesuvaat na procesot na razgleduvawe na
zakoni za ratifikacija na me|unarodni
dr`avi,
-inicijativi i predlozi za definirawe na
dogovori, bea razgledani i prepora~ani na
strategijata
Sobranieto 2 predlozi za donesuvawe na
na
nadvore{nata
politika
na
zakonski akti;
Republika Makedonija i
-drugi
pra{awa
nadvore{nata
Makedonija.
{to
politika
se
odnesuvaat
na
na
Republika
- Be{e razgledan i Zakonot za izmenuvawe
i dopolnuvawe na Zakonot za nadvore{ni
raboti po skratena postapka;
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
-
Bea
pretstaveni
platformite
64
za
diplomatski aktivnosti na 14 makedonski
ambasadori pred stapuvawe na dol`nost,
kako i 12 ot~etni obra}awa na ambasadori
koi {to ve}e go zavr{ile svojot mandat.
Odr`ani sednici
6
Vkupno razgledani to~ki
29
Podneseni amandmani
-
politi~ki sistem
1
ekonomski sistem
-
javni dejnosti
-
1 ~itawe
-
2 ~itawe
-
skratena i itna
1
Buxet, rebalans, zavr{na s-ka
-
Zakoni
po
oblasti
Zakoni
deklaracii, rezolucii
-
odluki
-
informacii, izve{tai,
programi, planovi
-
pra{awa i predlozi
-
inicijativi, strategii
-
ratifikacii
2
islu{uvawe na ambasadori
26
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
65
Komisija za evropski
pra{awa
red.
Broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
[email protected]:
-usoglasenosta na
zakoni,
predlozite za donesuvawe
odnosno
predlozite
na
zakoni
so
zakonodavstvoto na Evropskata unija ;
-sledeweto i pottiknuvaweto na procesot na
usoglasuvawe na zakonodavstvoto na Republika
Makedonija so zakonodavstvoto na Evropskata
unija,
predlaga merki za unapreduvawe na
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
postapkite za usoglasuvawe, dava mislewa i
predlozi za aktivnostite na rabotnite tela na
Sobranieto na ovoj plan;
-ispolnuvaweto na obvrskite {to proizleguvaat
od spogodbite me|u Republika Makedonija i
Evropskata unija;
-sledeweto
na
aktivnostite
na
Vladata
i
organite na dr`avnata uprava naso~eni kon
steknuvawe
na
~lenstvo
na
Republika
IME I PREZIME
HAJRULA MISINI,
pretsedatel
NEXATI JAKUPI,
zamenik na pretsedatelot
^LENOVI
Silvana Boneva
Antonijo Milo{oski
Pavle Trajanov
Kosana Nikoli} Mazneva
Vladanka Avirovi}
Mile Pa~emski
Gordan Georgiev
Marinela Mari~i} Tu{ava
Jani Makraduli
Ivon Veli~kovski
De{ira Imeri
Bekim ]oku
ZAMENICI ^LENOVI
Milorad Dodevski
\or|i Koxoba{iev
Hristina Run~eva
Liljana Popovska
Risto Man~ev
Mihajlo Xolonga
Safet Bi{evac
Cvetanka Ivanova
Goran Min~ev
Stanka Anastasova
Nedim Ramizi
Meral Uzeiri Ferati
Makedonija vo Evropskata unija i ostvaruvaweto
na programite i drugite akti na instituciite na
Evropskata unija vo
Komisijata
Republika Makedonija,
vklu~uvaj}i gi i programite za finansiska
-vo izminatiot izve{taen period odr`a 5
poddr{ka;
sednici i edno prodole`nie od 42-ta
-redovnoto informirawe na Sobranieto za site
sednica, na koi bea razgledani 7 to~ki, i
pra{awa svrzani so evropskata integracija;
-pokrenuvaweto
i
ostvaruvaweto
na
aktivnostite za informirawe na javnosta vo
ostvari pove}e drugi aktivnosti soglasno
svoite nadle`nosti;
vrska so procesite na evropskata integracija;
-sorabotkata so soodvetnite komisii na drugite
-vo ramkite na sledeweto i pottiknuvaweto
zemji i
na
procesot
na
usoglasuvawe
na
so
makedonskoto zakonodavstvo so pravoto na
evropskata integracija vo vrska so niv dava
EU razgleda 5 zakonski predlozi so EU
mislewa i preporaki;
znak,
-razgleduva
drugi
pra{awa
vo
vrska
pri
{to
konstatira
deka
se
prifatlivi za ponatamo{no ~itawe od
aspekt na nivnata usoglasenost so pravoto
na EU;
- na zaedni~ka sednica so Nacionalniot
sovet za evrointegracii rasprava{e po
Nacionalnata programa za usvojuvawe na
pravoto na Evropskata unija, revizija
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
2014
godina
i
usvoi
66
mislewe
za
usvojuvawe na pravoto na EU vo tekot na
2014 godina (12.02.2014);
-vo ramkite na vospostavenata praktika za
informirawe na Sobranieto na Republika
Makedonija za EU procesite odr`a sednica
posvetena na Prioritetite i programata
za
rabota
na
pretsedatelstvoto
na
Republika Grcija so Evropskata unija
(januari-juli 2014 godina), pretstaveni od
ambasadorot
na
Republika
Grcija
vo
Republika Makedonija, N.E Haris Lalakos.
(21.01.2014)
- na sedmoto prodol`enie od 42 sednica
posvetena na Nadzornata rasprava na tema
"Koristewe na fondovite od Instrumentot
za pretpistapna pomo{ - IPA" vo Republika
Makedonija, Komisijata usvoi zaklu~oci vo
vrska so nadzornata rasprava i istata be{e
zavr{ena.
(03.02.2014)
ME\UNARODNA
AKTIVNOST
VO STRANSTVO
Me|unarodnata
aktivnost
na
Komisijata vo stranstvo
1.1
Pretsedatelot
na
5
Vkupno razgledani to~ki
7
Podneseni amandmani
-
NA
KOMISIJATA VO SOBRANIETO NA RM I
1.
Odr`ani sednici
Komisijata,
politi~ki sistem
2
ekonomski sistem
2
javni dejnosti
-
1 ~itawe
4
2 ~itawe
-
skratena i itna
-
Buxet, rebalans, zavr{na s-ka
-
ratifikacii
-
Zakoni
po
oblasti
Zakoni
deklaracii, rezolucii
-
odluki
2
pra{awa na zemjite ~lenki na Unijata-
informacii, izve{tai,
programi, planovi
KOSAK vo Atina, Republika Grcija vo
ustavni izmeni
-
inicijativi, strategii
-
nadzorni raspravi
1
u~estvuva{e na:
- Konferencijata na Komisiite za evropski
ramki na gr~koto pretsedatelstvo so EU;
(26-27.01.2014)
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
67
Postojana
anketna komisija
za za{tita na
slobodite i pravata na
gra|aninot
[email protected]:
-na~elni pra{awa, predlozi i mislewa vo
Red.
Broj
IME I PREZIME
BEKIM FAZLIU,
pretsedatel
SADIJE ILJAZI ,
zamenik na pretsedatelot
^LENOVI
Ilija Dimovski
Liljana Kuzmanovska
Amdi Bajram
Toni Trajanovski
Vesna Bendevska
Gordan Georgiev
Ivon Veli~kovski
Suzana Saliu
ZAMENICI ^LENOVI
Suzana Anova
Elena Pavlova
Vasko Micevski
Jordan Pa~kov
Safet Bi{evac
Ana Pavlovska Daneva
Nata{a Savova Salkovska
Hajrula Misini
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
vrska so ostvaruvaweto na odredbite na
Ustavot, zakoni i drugi propisi i akti od
zna~ewe
za
ostvaruvawe
i
za{tita
na
slobodite i pravata na gra|aninot,
-uka`uvawe na potrebata od donesuvawe na
zakoni
i
drugi
propisi
i
akti
zaradi
pocelosna za{tita na slobodite i pravata na
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
gra|aninot,
-sledewe, razgleduvawe i analizirawe na
ostvaruvaweto
na
ratificiranite
me|unarodni akti koi ja reguliraat za{titata
na slobodite i pravata na gra|aninot,
-razgleduvawe na dopisite na gra|anite i
Vo periodot od 1 januari do 5 mart
2014 godina Postojanata anketna komisija
za za{tita na slobodite i pravata na
gra|aninot ne odr`ala sednica
zazemawe stavovi po istite,
-sorabotuva so nau~ni i stru~ni organizacii
od oblasta na za{titata na slobodite i
pravata na gra|anite,
-sorabotuvawe
so
soodvetni
stranski
me|unarodni tela od oblasta na za{titata na
slobodite i pravata na gra|anite i
-drugi
pra{awa
za{titata
na
{to
se
slobodite
odnesuvaat
na
i
na
pravata
Odr`ani sednici
-
Vkupno razgledani to~ki
-
Podneseni amandmani
-
i
gra|aninot.
politi~ki sistem
-
ekonomski sistem
-
javni dejnosti
-
1 ~itawe
-
2 ~itawe
-
skratena i itna
-
Buxet, rebalans, zavr{na s-ka
-
Zakoni
po
oblasti
Komisijata ne mo`e da vr{i istra`ni ili
drugi sudski funkcii.
Zakoni
Naodite
poveduvawe
odgovornost
funkcii.
na
Komisijata
postapka
na
za
se
osnova
za
utvrduvawe
na
nositelite
na
javnite
deklaracii, rezolucii
-
odluki
-
informacii, izve{tai,
programi, planovi
-
ustavni izmeni
-
inicijativi, strategii
-
nadzorni raspravi
-
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
68
Komisija za nadzor nad
rabotata na Upravata
za bezbednost i
kontrarazuznavawe i
Agencijata za
razuznavawe
Red.
Broj
IME I PREZIME
GORAN MIN^EV,
pretsedatel
IVON VELI^KOVSKI,
zamenik na pretsedatelot
^LENOVI
Ilija Kitanovski
Suzana Anova
Traj~o Dimkov
Slave Go{ev
Emilijan Stankovi}
Fijat Canoski
Hajrula Misini
Imer Aliu
ZAMENICI ^LENOVI
Vasko Pa{ovski
Toni Trajanovski
Cena Matevska Duza
Darko Dimitrievski
Nexati Jakupi
Jani Makraduli
Mevmet Xemajlovski
Orhan Ibraimi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
[email protected]:
-po~ituvawe na pravata i slobodite, utvrdeni so
Ustavot i zakonite od strana na Upravata za
bezbednost i kontrarazuznavawe i Agencijata za
razuznavawe na gra|anite, pretprijatijata i
drugi pravni lica,
-zakonitosta vo sproveduvawe na ovlastuvawata
Vo
na Upravata za bezbednost i kontrarazuznavawe
nadzor
i Agencijata za razuznavawe od aspekt na
bazbednost
pre~ekoruvawe na ovlastuvawata prezemawe
neovlasteni
postapki,
negativnosti
vo
zloupotreba
raboteweto,
i
drugi
sprotivno
na
izve{tajniot
nad
period
Komisijata
za
Upravata
za
kontrarazuznavawe
i
rabotata
i
na
Agencijata za razuznavawe ne odr`ala
sednica.
nivnite prava utvrdeni so zakon,
-metodite
i
sredstvata
{to
gi
koristat
Upravata za bezbednost i kontrarazuznavawe i
Agencijata
za
razuznavawe
od
aspekt
na
zakonitosta i po~ituvaweto na pravata na
gra|aninot i drugi subjekti,
-materijalnata,
kadrovskata
i
opremenost
Upravata
bezbednost
na
za
tehni~kata
i
kontrarazuznavawe i Agencijata za razuznavawe
Odr`ani sednici
-
Vkupno razgledani to~ki
-
Podneseni amandmani
-
politi~ki sistem
-
ekonomski sistem
-
javni dejnosti
-
1 ~itawe
-
2 ~itawe
-
skratena i itna
-
Buxet, rebalans, zavr{na s-ka
-
Zakoni
po
oblasti
i
-drugi pra{awa {to se odnesuvaat na Upravata
za bezbednost i kontrarazuznavawe i Agencijata
za razuznavawe.
Zakoni
deklaracii, rezolucii
-
odluki
-
informacii, izve{tai,
programi, planovi
-
ustavni izmeni
-
inicijativi, strategii
-
drugi akti
-
nadzorni raspravi
-
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
69
Komisija za
finansirawe i buxet
Komisijata za finansirawe i buxet
e postojano rabotno telo na Sobranieto na
Republika Makedonija koja e osnovana so
Odluka za osnovawe na postojani rabotni
tela
[email protected]:
na
Sobranieto
na
Republika
-sistemot na finansirawe,
Makedonija (Slu`ben vesnik na Republika
-Buxetot na Republikata,
Makedonija" broj 91/11).
-danocite, taksite, pridonesite i drugi javni
dava~ki na gra|anite i pravnite lica,
Komisijata za finansirawe i buxet
-carinskiot sistem,
vo periodot od 1 januari do 5 mart 2014
-monetarno-kreditniot,
bankarskiot
i
devizniot sistem,
godina ima odr`ano 6 sednici so vkupno 41
to~ka na dneven red, od koi:
-platniot promet i revizijata,
6 predlozi na zakoni vo prvo ~itawe, 10
-zaemite i kreditite,
-javnite nabavki,
predlozi na zakoni vo vtoro ~itawe, 23
-sistemot na osiguruvawe,
predlozi na zakoni vo skratena postapka, 1
-sopstvenosta i drugi imotno-pravni odnosi;
Statutarna
-stokovnite rezervi,
dopolnuvawe na Statutot na Komisijata za
-igrite na sre}a i
-drugi
pra{awa
hartii
{to
se
odnesuvaat
finansiraweto.
Red.
Broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
na
odluka
od
za
vrednost
izmenuvawe
na
i
Republika
Makedonija i eden finansiski plan na
Agencijata za supervizija na osiguruvawe na
Republika Makedonija za 2014 godina.
IME I PREZIME
MARJAN^O NIKOLOV,
pretsedatel
GORAN MISOVSKI,
zamenik na pretsedatelot
^LENOVI
Liljana Kuzmanovska
Nada Stan~evska
Vladanka Avirovi}
\or|i Koxoba{iev
Borislav Stojmenov
Svetlana Karapetrova
Mile Andonov
Stojko Paunovski
Len~e Nikolovska
Nedim Ramizi
Julijeta Marku
Imer Aliu
ZAMENICI ^LENOVI
Dragan Cuklev
Vasil Pi{ev
Ilija Kitanovski
Dragan Nasteski
Romeo Trenov
Nexati Jakupi
Rexaiq Ismaili
Samka Ibraimovski
Pan~e Orcev
Bor~e Stavrov
Bekim Fazliu
Naxi Xelili
Vo izminatiot period Komisijata na
edna od svoite sednici go razgleda Zakonot
za zadol`uvawe na Republika Makedonija
kaj Me|unarodnata banka za obnova i razvojSvetskata banka po Dogovorot za zaem za
Vtoriot
programski
zaem
za
razvojni
politiki za konkurentnost. Sredstvata od
ovoj zaem }e se namenat za poddr{ka na
aktivnosti vo ~etiri klu~ni oblasti i toa:
razvoj na proizvodstvo so visoka dodadena
vrednost,
olesnuvawe
tuiraweto
na
na
zemjodelskiot
prestruksektor,
podobruvawe na efikasnosta na uslugite na
trgovskata
logistika
i
vospostavuvawe
fleksibilnost na pazarot na trud, razvoj
na ve{tini i inovacija.
Komisijata go razgleda Predlogot na
zakonot za finansiskata policija. Osnovna
cel na Predlog zakonot e negovo celosno
usoglasuvawe
so
Zakonot
za
krivi~na
postapka, a so izmenite vo delot na
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
70
ovlastuvawata
na
direktorot
proizleguvaat
od
faktot
koi
deka
Finansiskata policija e organ so svojsvtvo
na pravno lice }e se ovozmo`i podobro
menaxirawe na Finansiskata policija kako
i
zgolemuvawe
efektivnosta
na
od
efikasnosta
raboteweto
i
preku
kreirawe na mehanizmi za odr`uvawe na
rabotniot
red
i
disciplina
zamenik zaradi obezbeduvawe na pogolema
transparentnost vo na~inot na izbor.
Na
edna
od
svoite
sednici,
Komisijata go razgleda Finansiskiot plan
na Agencijata za supervizija na osiguruvawe
za 2014 godina koj {to e zakonska obvrska
za razgleduvawe i usvojuvawe od strana na
Sobranieto.
kaj
Komisijata razgleduva{e i predlozi
vrabotenite.
na zakoni od oblasta na danocite.
Na
edna
Komisijata
go
od
svoite
razgleda
i
sednici,
zakonot
subvencionirawe
na
Sredstvata
subvencionirawe
za
stanben
za
kredit.
na
Vo izminatiov period Komisijata
razgleduva{e i drugi predlozi na zakoni
koi se vo nejzina nadle`nost.
kreditite od ovoj zakon }e se obezbedat vo
Buxetot
na
Republika
Makedonija.
So
sproveduvaweto na ova zakonsko re{enie
isto taka }e se pottiknat aktivnostite vo
sektorot
grade`ni{tvo,
kako
i
vrabotenosta vo istiot, a se ocenuva deka
efektite od vakvata merka }e bidat i mnogu
Odr`ani sednici
6
posledovatelno }e se preleat i }e ja
Vkupno razgledani to~ki
41
pottiknat aktivnosta vo drugi segmenti od
Podneseni amandmani
-
po{iroki,
so
ogled
deka
tie
ekonomijata i op{testvoto vo celina.
Komisijata go razgleda i Predlogot
na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakoni
po
oblasti
Zakonot za zadol`nica. Osnovno re{enie
{to se predlaga so zakonot e zadol`itelno
izdavawe na zadol`nica za dol`ni~ko
doveritelski odnosi so koi se sozdavaat
obvrski vo iznos od 300.000 denari i
pove}e.
Isto taka Komisijata go razgleda i
Predlogot na zakonot za Upravata za javni
prihodi.
Negova
usoglasuvawe
osnovna
so
cel
Zakonot
e
za
administrativni slu`benici vo delot koj
se odnesuva na vrabotenite vo Upravata za
javni prihodi, kako i izmeni vo postapkata
Zakoni
politi~ki sistem
-
ekonomski sistem
39
javni dejnosti
-
1 ~itawe
6
2 ~itawe
10
skratena i itna
23
Buxet, rebalans, zavr{na s-ka
-
deklaracii, rezolucii
-
odluki
-
informacii, izve{tai,
programi, planovi
-
ustavni izmeni
-
inicijativi, strategii
-
drugi akti
2
nadzorni raspravi
-
i kriteriumite za izbor na direktor na
Upravata za javni prihodi i na negov
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
71
Komisija za
ekonomski pra{awa
Red.
Broj
[email protected]:
-proizvodstvo i trgovija,
-mineralni surovini i energetika,
-turizam, ugostitelstvo i zanaet~istvo,
-nadvore{no-trgovsko rabotewe,
-stranski vlo`uvawa,
-sopstveni~ka transformacija,
-merki protiv monopolska polo`ba i monopolsko odnesuvawe na pazarot,
-za{tita na potro{uva~ite,
-javni pretprijatija,
-koncesii,
-pobrz razvoj na stopanski nedovolno razvienite
podra~ja,
-statistika i
-drugi
pra{awa
{to
se
odnesuvaat
na
ekonomskiot sistem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
IME I PREZIME
VLADANKA AVIROVI],
pretsedatel
MALI[A STANKOVI]
zamenik na pretsedatelot
^LENOVI
Vasil Pi{ev
Nada Stan~evska
Borislav Stojmenov
Dragan Cuklev
Mile Andonov
Stojko Paunovski
Marjan~o Nikolov
Nikol~e Acevski
Julijeta Marku
Gazmend Aliji
ZAMENICI ^LENOVI
Pan~e Dameski
Milorad Dodevski
Avdija Pepi}
Risto Man~ev
Len~e Nikolovska
Goran Min~ev
Erdogan Sara~
Rexaiq Ismaili
Bekim ]oku
Naxi Xelili
Komisijata za ekonomski pra{awa na
Komisijata za ekonomski pra{awa e
svoite sednici gi
razgleda slednite
postojano rabotno telo osnovano soglasno
zakoni od ekonomskiot sistem:
so Odlukata za osnovawe na postojani
-Predlog na
rabotni tela na Sobranieto na Republika
ste~ajnite
Makedonija donesena na 26 juni 2008 godina
Zakonot za prisilno poramnuvawe ste~aj i
("Slu`ben vesnik na RM" broj 77/2008,
likvidacija i Zakonot za ste~aj;
144/2008 i 147/2008) so koja e opredelen
-Predlog
pretsedatelot, deset ~lena na Komisijata,
poramnuvawe;
nivni zamenici, kako i nadle`nostite na
-Predlog na zakon za dopolnuvawe na
Komisijata.
Zakonot za industriska sopstvenost;
-Predlog
Vo izve{tajniot period Komisijata
za
ekonomski
sednici.
Na
pra{awa
sednicite
odr`a
bea
sedum
razgledani
zakon za
postapki
na
na
otvoreni
Zakon
Zakon
zaklu~uvawe na
za
za
soglasno
vonsudsko
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za turisti~kata
dejnost;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
vkupno 26 to~ki na dneven red od oblasta
dopolnuvawe na Zakonot za trgovskite
na ekonomskiot sistem.
dru{tva;
Komisijata za ekonomski pra{awa
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
vo periodot od 1 januari do 5 mart 2014
dopolnuvawe na Zakonot za ste~aj;
godina razgleda dva predlog na zakoni vo
-Predlog
prvo ~itawe, {est predlog na zakoni vo
dopolnuvawe na Zakonot za mineralni
vtoro
surovini;
~itawe,
osumnaeset
predlog
na
na
zakon
za
izmenuvawe
i
zakoni po skratena postapka.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
-Predlog
na
zakon
za
72
izmenuvawe
i
na
zakon
dopolnuvawe na Zakonot za dr`avnata
dopolnuvawe
na
statistika;
standardizacija.
-Predlog
na
zakon
dopolnuvawe
na
za
izmenuvawe
Zakonot
za
i
dr`aven
-Predlog
za
izmenuvawe
i
Zakonot
za
Na 45-ta sednica odr`ana na 6
fevruari
2014
godina,
Komisijata
za
pazaren inspektorat;
ekonomski pra{awa po Predlog zakonot za
-Predlog na zakon za dopolnuvawe na
izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za
Zakonot za metrologija;
mineralni surovini, odr`a javna rasprava.
-Predlog na zakon za izmenuvawe i na
Vo raspravata pokraj ~lenovite i nivnite
Zakonot
zamenici,
za
osnovawe
na
Agencija
za
u~estvo
zemaa
eksperti
od
promocija i poddr{ka na turizmot va
oblasta na rudarstvoto i nau~ni rabotnici,
Republika Makedonija;
kade{to
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za akreditacija;
-Predlog
na
stru~ni
mislewa.
Site aktivnosti na Komisijata za
dopolnuvawe na Zakonot za Geolo{kiot
ramkite na opredelenite nadle`nosti. Za
zavod na Republika Makedonija;
site razgledani to~ki od sednicite na
zakon
za
izmenuvawe
pove}e
ekonomski pra{awa se realiziraat vo
na
za
iska`ani
i
-Predlog
zakon
bea
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na
konkurencijata;
-Predlog
na
na
zapisnici od sekoja sednica.
Odr`anite sednici na Komisijata za
zakon
za
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za energetika;
-Predlog
Komisijata se izgotveni posebni izve{tai i
zakon
za
izmenuvawe
ekonomski
pra{awa
na
ekonomijata
i
pretstavnicite
energetika na Republika Makedonija;
informirawe
na
dopolnuvawe
zakon
na
za
izmenuvawe
Zakonot
za
na
zakon
za
investicii
i
izmenuvawe
na
promocija
na
turizmot na Republika Makedonija;
-Predlog
na
zakon
za
sli~no,
na
kako
i
za
sredstvata
za
javnite
Zakonot za osnovawe na Agencijata za
stranski
za
i
Odr`ani sednici
7
Vkupno razgledani to~ki
28
Podneseni amandmani
-
pretprijatija;
-Predlog
otvoreni
zainteresiranite subjekti od oblasta na
Zakonot za osnovawe na Agencijata za
-Predlog
bea
izmenuvawe
i
Zakoni
po
oblasti
dopolnuvawe na Zakonot za tehnolo{kite
industriski razvojni zoni;
-
ekonomski sistem
27
javni dejnosti
-
1 ~itawe
2
2 ~itawe
6
i
skratena i itna
19
dopolnuvawe na Zakonot za tehni~kata
Buxet, rebalans, zavr{na s-ka
-Predlog
na
zakon
za
Zakoni
politi~ki sistem
izmenuvawe
inspekcija;
-Predlog na zakon za izmenuvawe i na
Zakonot za osnovawe na Agencijata za
poddr{ka
na
pretpriemni{tvoto
Republika Makedonija i
na
-
odluki
-
inicijativi, strategii
-
drugi akti
-
javni raspravi
1
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
73
Komisija za
zemjodelstvo,
{umarstvo i
vodostopanstvo
Red.
Broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
[email protected]:
-zemjodelskoto zemji{te, pasi{tata i drugi
prirodni bogatstva i prirodni sili,
-arondacijata, komasacijata i melioracijata,
-sto~arstvoto,poljodelstvoto,ovo{tarstvoto i
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
lozarstvoto,
-lovot i ribolovot,
-`ivotinskiot i rastitelniot svet,
-veterinarno
zdravstvo
i
za{tita
na
rastenijata,
- premerot i katastarot na zemji{teto,
-upotrebata
i
koristeweto
na
vodite
i
IME I PREZIME
LEN^E NIKOLOVSKA,
- pretsedatel
PAN^E ORCEV,
- zamenik na pretsedatelot
^LENOVI
Romeo Trenov
Van~o Apostolov
Mali{a Stankovi}
Vasko Pa{ovski
Dragan Cuklev
Bor~e Stavrov
Save Mara~kov
Goran Sugarevski
Rexaiq Ismaili
Orhan Ibraimi
ZAMENICI ^LENOVI
Slave Go{ev
Dragan Nasteski
Beti Kuzmanovska
Traj~o Dimkov
Elena Pavlova
Rafet Muminovi}
Mile Andonov
Nikol~e Acevski
Dragi{a Mileti}
Bekim ]oku
odobruvaweto na re`imot na vodite,
-hidromeliorativnite
sistemi
i
hidro-
meteorolo{kite raboti i
-drugi
pra{awa
{to
zemjodelstvoto,
se
odnesuvaat
{umarstvoto
Komisijata
na
i
za
zemjodelstvo,
{umarstvo i vodostopanstvo na Sobranieto
na Republika Makedonija vo period od 1
vodostopanstvoto.
januari 2014 do 5 mart 2014 godina, ima
odr`ano 4 sednici (bez prodol`enija na
sednici) na koi razgledani se vkupno 13
Komisijata
za
zemjodelstvo,
{umarstvo i vodostopanstvo e postojano
rabotno
telo
osnovano
soglasno
to~ki na dneven red od koi site 13 to~ki gi
razgleda kako mati~no rabotno telo i toa:
so
Odlukata za osnovawe na postojani rabotni
-1 predlog na zakon vo prvo ~itawe;
tela
-3 predlozi na zakoni vo vtoro ~itawe;
na
Sobranieto
na
Republika
Makedonija ("Slu`ben vesnik na Republika
-8 predlozi na zakoni vo skratena postapka
Makedonija" broj 77/08, 144/08 i 147/08), so
i
koja
-edna informacija za procesot na otkup na
se
opredeleni
komisiite.
nadle`nostite
na
tutun za rekolta 2013 godina.
Do
Komisijata
za
zemjodelstvo,
{umarstvo i vodostopanstvo podneseni bea
vkupno 5 amandmani od koi 3 amandmani se
usvoeni i 2 amandmani se neusvoeni.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
Komisijata
za
74
zemjodelstvo,
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
{umarstvo i vodostopanstvo predlo`i 2
dopolnuvawe na Zakonot za zdravjeto na
amandmani i istite gi usvoi.
rastenijata (skratena postapka);
-Predlog na zakon za dopolnuvawe na
Komisijata vo periodot od 1 januari
do 5 mart 2014 godina rasprava{e po
Zakonot za bezbednost na hranata (skratena
postapka);
predlozi na zakoni {to se vo nejzina
nadle`nost.
Komisijata vode{e op{t pretres na
zakoni vo prvo ~itawe soglasno Delovnikot
Komisijata gi razgleda slednite
to~ki na dneven red:
na Sobranieto na Republika Makedonija
istite gi razgleda vo vtoro ~itawe, a
predlog na zakoni se razgledaa vo skratena
-Predlog na zakon za kvalitet i bezbednost
postapka.
na |ubriva, biostimulatori i podobruva~i
na svojstvata na po~vata (vtoro ~itawe);
Po oddelni predlozi na zakoni na
-Predlog na zakon za dopolnuvawe na
koi {to ima{e podneseni amandmani od
Zakonot za identifikacija i registracija
ovlastenite
na `ivotnite (vtoro ~itawe);
razgleduva{e i po istite zazema{e svoi
-Informacija za procesot na otkup na tutun
stavovi.
predlaga~i,
Komisijata
gi
za rekolta 2013 godina;
-Predlog na zakon za dopolnuvawe na
Do
Komisijata
Zakonot za zemjodelskoto zemji{te (prvo i
{umarstvo
vtoro ~itawe);
dostaveni
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
na
i
za
zemjodelstvo,
vodostopanstvo
drugi
ne
bea
materijali
za
razgleduvawe.
Zakonot za semenski i saden materijal za
Odr`ani sednici
4
Vkupno razgledani to~ki
13
Podneseni amandmani
2
zemjodelski rastenija (skratena postapka);
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
na
Zakonot za {umarska i lovna inspekcija
(skratena postapka);
-Predlog
na
dopolnuvawe
zakon
na
za
izmenuvawe
Zakonot
za
i
{umite
politi~ki sistem
-
ekonomski sistem
9
javni dejnosti
-
1 ~itawe
1
2 ~itawe
3
skratena i itna
8
Buxet, rebalans, zavr{na s-ka
-
Zakoni
po
oblasti
(skratena postapka);
-Predlog na zakon za dopolnuvawe na
Zakonot
za
osnovawe
na
Agencija
za
finansiska poddr{ka vo zemjodelstvoto i
ruralniot razvoj (skratena postapka);
-Predlog na zakon za dopolnuvawe na
Zakonot
za
osnovawe
na
Agencija
za
pottiknuvawe na razvojot na zemjodelstvoto
(skratena postapka);
-Predlog na zakon za dopolnuvawe na
Zakonot
za
dr`avniot
inspektorat
zemjodelstvo (skratena postapka);
za
Zakoni
deklaracii, rezolucii
-
odluki
-
informacii, izve{tai,
programi, planovi
1
ustavni izmeni
-
inicijativi, strategii
-
javni raspravi
-
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
75
Komisija za transport,
vrski i ekologija
red.
Broj
[email protected]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
-patniot, `elezni~kiot, re~niot, ezerskiot,
vozdu{niot,
po{tensko
-
telegrafskiot,
telefonskiot i radiosoobra}ajot,
- `i~arite i ski-liftovite,
-sistemite
na
telekomunikacii
i
radiodifuzniot sistem,
-izgradbata na investicionite objekti vo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
oblasta na transportot i telekomunikaciite,
-prostornoto i urbanisti~koto planirawe,
- ureduvaweto na grade`noto zemji{te,
- stanbenoto i komunalnoto stopanisuvawe,
-za{titata i unapreduvaweto na `ivotnata
sredina,
prirodata,
vozduhot,
zemjata
i
vodite od zagaduvawe,
IME I PREZIME
REXAIQ ISMAILI,
- pretsedatel
BEHIXUDIN [EHABI,
- zamenik na pretsedatelot
^LENOVI
Marija Ra{kovska
Slave Go{ev
Kosana Nikoli} Mazneva
Pavle Sazdov
Liljana Zaturoska
Jani Makraduli
Bor~e Stavrov
Blagoja Stojanovski
Rejhan Durmi{i
Gazmend Aliji
ZAMENICI ^LENOVI
Borislav Stojmenov
Ane La{koska
Risto Man~ev
Pan~e Dameski
Toni Trajanovski
Len~e Nikolovska
Save Mara~kov
Tawa Tomi}
Pan~e Orcev
Meral Uzeiri Ferati
-obezbeduvawe uslovi za zdrava `ivotna
sredina,
Komisijata za transport, vrski i
-spre~uvawe na {tetnata bu~ava,
-za{titata od jonizira~ko zra~ewe i drugi
ekologija
{tetni dejstva po `ivotot i zdravjeto na
Makedonija vo period od 01 januari 2014 do
lu|eto i posebnite merki na sigurnost pri
05 mart 2014 godina, ima odr`ano 9
upotreba na nuklearna energija i
sednici so 2 prodol`enija na sednici na
-drugi
pra{awa
transportot,
{to
se
vrskite,
odnesuvaat
urbanizmot
na
na
Sobranieto
koi se razgledani
i
na
Republika
vkupno 51 to~ki na
dneven red od koi 51 to~ki gi razgleda kako
ekologijata.
mati~no rabotno telo:
-9 predlozi na zakoni vo prvo ~itawe;
Komisijata za transport, vrski i
-10 predlozi na zakoni vo vtoro ~itawe;
ekologija e postojano rabotno telo na
-18
Sobranieto na Republika Makedonija koe,
postapka;
soglasno so Odlukata za osnovawe na
-11 predlog odluki i
postojani rabotni tela na Sobranieto na
-3
Republika Makedonija ("Slu`ben vesnik na
informacii.
Republika
Makedonija"
broj
77/2008
za
politi~kiot
godi{ni
na
zakoni
izve{tai,
vo
skratena
programi
i
vkupno
43
i
144/2008), gi razgleduva pra{awata {to se
odnesuvaat
predlozi
sistem,
Komisijata
amandmani
od
razgleda
koi
usvoeni
bea
14
ekonomskiot sistem, javnite dejnosti i
amandmani, neusvoeni se 22 amandmani i 7
drugi
amandmani se povle~eni.
pra{awa
transportot,
{to
se
vrskite,
odnesuvaat
na
urbanizmot
i
ekologijata.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
76
Komisijata za transport, vrski i
-Predlog
na
nacionalna
programa
za
ekologija predlo`i 8 amandmani i istite gi
`elezni~ka infrastruktura 2014 - 2016;
usvoi.
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za gradewe - vtoro
Komisijata vo periodot od 1 januari
~itawe;
do 5 mart 2014 godina rasprava{e po
-Statutarna
predlozi na zakoni {to se vo nejzina
Statutot na Agencijata za elektronski
nadle`nost.
komunikacii (prva faza);
odluka
za
izmenuvawe
na
-Godi{na programa za rabota na Agencijata
Komisijata gi razgleda slednite to~ki na
na elektronski komunikacii za 2014 godina.
dneven red:
Razgleduvawe na Informacija za proektot
Lukovo Pole;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
-Predlog na zakon za planinski pateki -
dopolnuvawe na Zakonot za gradewe - prvo
prvo ~itawe;
~itawe;
-Predlog
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
na
na
Zakon
za
elektronskite
komunikacii - prvo ~itawe;
Zakonot za po{tenskite uslugi - prvo
-Predlog
~itawe;
dopolnuvawe na Zakonot za javnite pati{ta
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
na
zakon
za
izmenuvawe
i
- vtoro ~itawe;
dopolnuvawe na Zakonot za javnite pati{ta
Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot
- prvo ~itawe;
za po{tenskite uslugi - vtoro ~itawe;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za gradewe - prvo
dopolnuvawe na Zakonot za gradewe - vtoro
~itawe;
~itawe;
-Predlog na zakon za dopolnuvawe na
-Predlog na odluka za odobruvawe na
Zakonot za proda`ba i davawe pod zakup na
Finansiskiot plan na JRP Makedonska
delovnite zgradi i delovnite prostorii na
radio-televizija za redovni i investicioni
Republika Makedonija - vtoro ~itawe;
aktivnosti na radio programite nameneti
-Predlog
na
zakon
dopolnuvawe
na
audiovizuelni
za
izmenuvawe
Zakonot
mediumski
za
audio
uslugi,
i
za sosednite zemji i Evropa na stranski
i
jazici za 2014 godina;
po
-Predlog na odluka za odobruvawe na
Finansiskiot plan na JRP Makedonska
skratena postapka;
i
radio-televizija za redovni i investicioni
dopolnuvawe na Zakonot za mediumi, po
aktivnosti na radio programite nameneti
skratena postapka;
za informirawe na iselenicite i gra|anite
-Predlog na zakon za kontrola na emisii od
na Republika Makedonija koi `iveat vo
isparlivi
sosednite zemji, vo Evropa i na drugite
-Predlog
na
zakon
organski
za
izmenuvawe
soedinenija
pri
kontinenti na makedonski jazik i na jazikot
koristewe na benzini - prvo ~itawe;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
na
{to go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite
Zakonot za prevoz na opasni materii vo
koj e razli~en od makedonskiot jazik i na
patniot i `elezni~kiot soobra}aj - prvo
drugite
~itawe;
godina;
nemnozinski
zaednici
za
2014
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
77
-Predlog na odluka za odobruvawe na
-Predlog na zakon za kontrola na emisii od
Finansiskiot plan na JRP Makedonska
isparlivi
radio-televizija za redovni i investicioni
koristewe na benzini - vtoro ~itawe;
aktivnosti na radio programski servis
-Predlog na zakon za planinski pateki -
preku satelit namenet za iselenicite i
vtoro ~itawe;
gra|anite na Republika Makedonija koi
-Godi{en
`iveat vo Evropa i na drugite kontinenti
Makedonska
na makedonski jazik i na jazikot {to go
godina;
zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koj e
-Predlog
razli~en
na
Zakonot za prevoz na opasni materii vo
2014
patniot i `elezni~kiot soobra}aj - vtoro
drugite
od
makedonskiot
nemnozinski
jazik
zaednici
i
za
organski
soedinenija
finansiski
pri
plan
na
JRP
radio-televizija
za
2014
na
zakon
za
izmenuvawe
na
godina;
~itawe;
-Predlog na odluka za odobruvawe na
-Statutarnata odluka za izmenuvawe na
Finansiskiot plan na JRP Makedonska
Statutot na Agencijata za elektronski
radio-televizija za redovni i investicioni
komunikacii (vtora faza);
aktivnosti
televiziski
-Predlog na odluka za odobruvawe na
programski servis preku satelit namenet za
Godi{nata programa za rabota na Agencijata
iselenicite
za po{ti za 2014 godina;
na
i
Prviot
gra|anite
na
Republika
Makedonija koi `iveat vo Evropa i na
-Predlog na odluka za davawe soglasnost na
drugite kontinenti na makedonski jazik i
Predlogot na Godi{nata programa za rabota
na jazikot {to go zboruvaat najmalku 20%
i
od
vozduhoplovstvo za 2014 godina;
gra|anite
koj
makedonskiot
e
jazik
razli~en
i
na
od
drugite
razvoj
na
Agencijata
za
civilno
-Predlog na odluka za davawe soglasnost na
nemnozinski zaednici za 2014 godina;
Predlog na Godi{niot finansiski plan na
-Predlog na odluka za odobruvawe na
Agencijata za civilno vozduhoplovstvo za
Finansiskiot plan na JRP Makedonska
2014 godina;
radio-televizija za redovni i investicioni
-Predlog
aktivnosti
televiziski
sredstvata od koncesiskiot nadomestok za
programski servis preku satelit namenet za
koristewe na aerodromite vo Republika
iselenicite
Makedonija za 2013 godina;
na
i
Vtoriot
gra|anite
na
Republika
na
odluka
za
koristewe
na
Makedonija koi `iveat vo Evropa i na
Predlog
drugite kontinenti na makedonski jazik i
dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na
na jazikot {to go zboruvaat najmalku 20%
prirodata, po skratena postapka;
od
-Predlog
gra|anite
makedonskiot
koj
jazik
e
razli~en
i
na
od
drugite
na
na
dopolnuvawe
zakon
zakon
na
za
za
izmenuvawe
izmenuvawe
i
i
Zakonot za `ivotnata
nemnozinski zaednici za 2014 godina;
sredina, po skratena postapka;
-Predlog na odluka za odobruvawe na
-Predlog
Finansiskiot plan na JRP Makedonska
dopolnuvawe na Zakonot za po{tenskite
radio-televizija za redovni i investicioni
uslugi, po skratena postapka;
aktivnosti za Sobraniskiot kanal za 2014
-Predlog
godina;
dopolnuvawe na Zakonot za sigurnost vo
-Predlog
na
zakon
za
elektronskite
na
na
zakon
zakon
za
za
izmenuvawe
izmenuvawe
i
i
`elezni~kiot sistem, po skratena postapka;
komunikacii - vtoro ~itawe;
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
-Predlog
na
zakon
dopolnuvawe
na
za
78
izmenuvawe
Zakonot
i
za
vozduhoplovstvo, po skratena postapka;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
Godi{na programa za rabota i razvoj na
i
dopolnuvawe na Zakonot za prostorno i
urbanisti~ko
planirawe,
po
Nerazgledani to~ki
skratena
Agencijata za regulirawe na `elezni~kiot
sektor za 2014 godina.
.
postapka;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
na
Zakonot za javnite pati{ta, po skratena
postapka;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
na
Zakonot za proda`ba i davawe pod zakup na
delovnite zgradi i delovnite prostorii na
Republika
Makedonija,
po
skratena
postapka;
-Predlog na zakon za dopolnuvawe na
Zakonot
za
komunalnite
dejnosti,
po
izmenuvawe
i
skratena postapka;
-Predlog
na
zakon
za
dopolnuvawe na Zakonot za gradewe, po
skratena postapka;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za domuvawe, po
skratena postapka;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
Odr`ani sednici
9
Vkupno razgledani to~ki
51
Podneseni amandmani
8
politi~ki sistem
-
ekonomski sistem
37
javni dejnosti
-
1 ~itawe
9
2 ~itawe
10
i
skratena i itna
18
dopolnuvawe na Zakonot za `elezni~kiot
Buxet, rebalans, zavr{na s-ka
dopolnuvawe na Zakonot za prevoz vo
patniot soobra}aj, po skratena postapka;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
Zakoni
po
oblasti
i
dopolnuvawe na Zakonot za vnatre{nata
Zakoni
plovidba, po skratena postapka;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
sistem, po skratena postapka;
-
deklaracii, rezolucii
-
odluki
11
informacii, izve{tai,
programi, planovi
3
ustavni izmeni
-
dopolnuvawe na Zakonot za postapuvawe so
inicijativi, strategii
-
bespravno izgradeni objekti, po skratena
drugi akti
-
javni raspravi
-
-Predlog
na
Zakonot
za
zakon
audio
za
i
izmenuvawe
na
audiovizuelni
mediumski uslugi, po skratena postapka i
-Predlog
postapka.
na
zakon
za
izmenuvawe
i
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
79
Komisija za
obrazovanie, nauka
i sport
red.
broj
[email protected]:
-sistemot i organizacijata na predu~ili{noto
vospituvawe
i
obrazovanie,
osnovnoto,
srednoto i visokoto obrazovanie,
-pravoto na nastava na jazicite na zaednicite
vo oblasta na vospituvaweto i obrazovanieto,
-sistemot
i
organizacijata
na
nau~no-
istra`uva~kata dejnost,
-sozdavawe,
primena
i
vrednuvawe
na
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
pronajdocite, patentite i drugi inventivni
aktivnosti {to proizleguvaat od nau~noto,
umetni~koto
ili
drug
vid
intelektualno
tvore{tvo,
-informatikata,
nau~niot
i
tehnolo{kiot
razvoj i tehni~kata kultura,
-organizacija, razvoj i funkcionirawe na
informacioniot sistem vo Republikata,
-obrazovanieto na mladite, u~eni~kiot i
studentskiot standard,
-pottiknuvawe
na
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
IME I PREZIME
ALEKSANDAR
SPASENOVSKI,
pretsedatel
SVETLANA KARAPETROVA,
zamenik na pretsedatelot
^LENOVI
Nada Cipu{eva
Dimitar Stevananxija
Dragan Nasteski
Dime Maxovski
Hristina Run~eva
Ana Pavlovska Daneva
Fijat Canoski
Mitre Veljanovski
Dragi{a Mileti}
De{ira Imeri
Sadije Iljazi
Flamure Demiri Kreci
ZAMENICI ^LENOVI
Avdija Pepi}
Slave Go{ev
Vladimir \or~ev
Traj~o Dimkov
Cena Matevska Duza
Biljana Kazanxiska
Marinela Mari~i} Tu{eva
Divna Jovkovska Eftimovska
Nikol~e Acevski
Vjolca Mehmeti Nuredini
Xevat Ademi
Bekim ]oku
intelektualnoto,
kulturnoto i nau~noto tvore{tvo na mladite,
Zakonodavna dejnost
-edukacija za preventivna za{tita na mladite
od bolestite na zavisnost i od SIDA,
-razvoj i unapreduvawe na fizi~kata kultura,
donesuvawe na zakoni, vo 2014 godina
-razvojot na vrvniot sport i
-drugi
pra{awa
{to
se
Vo delovni~ki utvrdenata procedura za
odnesuvaat
na
obrazovanieto, naukata, mladite i sportot
Komisijata
sport
na
Sobranieto
na
Republika
po
osumnaeset
predlog zakoni.
Spored
Komisijata za obrazovanie, nauka i
rasprava{e
postapkata
za
donesuvawe
zakon, Komisijata vo redovna postapka
razgleda
eden
predlog
na
zakon
i
Makedonija vo periodot od 1 januari do 5
sedumnaeset zakonski predlozi vo skratena
mart 2014 godina odr`a 4 sednici, na ~ij
postapka.
dneven red bea 19 to~ki.
Vo vtoroto ~itawe na predlog zakonite,
Komisijata debatira{e po 17 amandmani
predlo`eni od ovlasteni predlaga~i. Od
niv 14 amandmani ne se usvoeni i tri
amandmani se povle~eni.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
Na
dneven
red
na
80
sednicite
na
Komisijata bea izmenite i dopolnuvawata
na zakonite za: spre~uvawe na nasilstvoto
i nedostojnoto odnesuvawe na sportskite
natprevari, u~ebnici za osnovno i sredno
obrazovanie, sportot, Biroto za razvoj na
obrazovanieto,
Dr`aven ispiten centar,
obrazovanie
na
vozrasnite,visokoto
obrazovanie, Pedago{kata slu`ba, nau~noistar`uva~kata
dejnost,
prosvetnata
inspekcija, inovaciskata dejnost, stru~noto
obrazovanie i obuka, u~eni~kiot standard,
studentskiot
gra|anski
u~ewe,
standard,
za
otvorenite
univerziteti
za
do`ivotno
osnovnoto obrazovanie, srednoto
obrazovanie
Nacionalnata
i
za
agencija
osnovawe
za
na
evropski
obrazovni programi i mobilnost.
Odr`ani sednici
4
Vkupno razgledani to~ki
19
Podneseni amandmani
-
Zakoni
po
oblasti
Zakoni
politi~ki sistem
-
ekonomski sistem
-
javni dejnosti
19
1 ~itawe
1
2 ~itawe
1
skratena i itna
17
Buxet, rebalans, zavr{na s-ka
-
deklaracii, rezolucii
-
odluki
-
informacii, izve{tai,
programi, planovi
-
ustavni izmeni
-
inicijativi, strategii
-
drugi akti
-
nadzorni raspravi
-
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
81
Komisija za kultura
[email protected]:
-organizacijata, razvojot i unapreduvaweto na
Red.
Broj
GORDAN GEORGIEV,
pretsedatel
MARINELA MARI^I]
TU[EVA,
zamenik na pretsedatelot
^LENOVI
Cena Matevska Duza
Haralampie [okarovski
Ane La{koska
Avdija Pepi}
Dime Maxovski
Svetlana Mazgaloska Vu~eti}
Mitre Veljanovski
Divna Jovkovska Eftimovska
Behixudin [ehabi
Bekim ]oku
ZAMENICI ^LENOVI
Liljana Zaturoska
Svetlana Karapetrova
Jordan Pa~kov
Mihajlo Xolonga
Suzana Anova
Hajrije Misimi
Stanka Anastasova
Erdogan Sara~
Biljana Kazanxiska
Sadije Iljazi
kulturata,
-za{tita
na
prirodnoto
i
kulturnoto
nasledstvo vo Republika Makedonija,
-zbogatuvawe na istoriskoto i umetni~koto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
tvore{tvo,
-afirmirawe i za{tita na vrvni kulturni
vrednosti,
-afirmacija i za{tita na avtorstvoto i
avtorskoto pravo,
-dejnosti za za{tita i koristewe na dvi`no i
nedvi`no kulturno bogatstvo,
-izdava~ka dejnost i bibliotekarstvo,
-spomeni~no
odbele`uvawe
i
za{tita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
na
spomenicite na kulturata,
-upotreba i za{tita na makedonskiot jazik,
-informirawe, kulturni i drugi dejnosti
zaradi
izrazuvawe
na
identitetot
i
na
i
osobenostite na zaednicite,
-opredeluvawe
godi{nini
nastani
IME I PREZIME
li~nosti od posebno zna~ewe za dr`avno-
Komisijata za kultura
pravniot razvoj na Republikata, afirmacija
na istoriskoto i kulturnoto nasledstvo i
rabotno
neguvawe
Odlukata za osnovawe na postojani rabotni
na
op{to
civilizaciskite
telo
na
osnovano
e postojano
Sobranieto
soglasno
na
so
vrednosti,
tela
Republika
-na~inot i formite na odbele`uvawe na
Makedonija. So ovaa Odluka se opredeleni
zna~ajni nastani i li~nosti,
nadle`nostite na komisiite.
-aktivnostite na posebni odbori formirani
za oddelni odbele`uvawa i
-drugi
pra{awa
{to
se
odnesuvaat
na
kulturata i odbele`uvaweto godi{nini na
zna~ajni nastani i li~nosti.
Komisijata
za
kultura
na
Sobranieto na Republika Makedonija za
periodot od 1 januari 2014 do 5 mart 2014
godina ima odr`ano 5 sednici na koi se
razgledani:
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za donacii i za
sponzorstva vo javnite dejnosti;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za filmskata
dejnost;
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
-Predlog
na
zakon
za
82
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na
kulturnoto nasledstvo;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za donacii i za
sponzorstva vo javnite dejnosti;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na
kulturnoto nasledstvo;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za kulturata;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za filmskata
dejnost i
-Predlog na zakon za dopolnuvawe na
Zakonot
za
za{tita
na
kulturnoto
nasledstvo.
Odr`ani sednici
5
Vkupno razgledani to~ki
8
Podneseni amandmani
-
politi~ki sistem
-
ekonomski sistem
-
javni dejnosti
8
1 ~itawe
2
2 ~itawe
2
skratena i itna
4
Buxet, rebalans, zavr{na s-ka
-
Zakoni
po
oblasti
Zakoni
deklaracii, rezolucii
-
odluki
-
informacii, izve{tai,
programi, planovi
-
ustavni izmeni
-
inicijativi, strategii
-
drugi akti
-
javni raspravi
-
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
83
Komisija za
Soglasno so delovni~kite odredbi
Komisijata za zdravstvo svojata aktivnost
zdravstvo
ja ostvaruva preku odr`uvawe na sednici.
Za ovoj period Komisijata odr`a 6
[email protected]:
sednici.
-zdravstvenata za{tita na naselenieto,
amandmani.
-zdravstvenoto osiguruvawe,
-za{titata
na
Komisijata
ima
podneseno
Bea razgledani slednite predlozi
naselenieto
od
zarazni
na zakoni:
bolesti, od {tetno vlijanie na gasovite,
jonizira~kite
zra~ewa
i
bu~avata,
zagadenosta na vozduhot, vodata, zemji{teto i
`ivotnite proizvodi,
-za{tita od bolestite na zavisnost i od
-Predlog na zakon za Zakonot za zemawe i
presaduvawe na delovi od ~ove~koto telo
zaradi lekuvawe;
SIDA,
-Predlog
na
zakon
-higiensko-epidemiolo{kata sostojba,
dopolnuvawe na Zakonot za lekovite i
-proizvodstvoto, prometot i snabduvaweto so
medicinskite pomagala;
lekovi,
-Predlog
pomo{nite
lekoviti
sredstva
i
na
zakon
za
za
izmenuvawe
izmenuvawe
i
i
medicinskite pomagala, medicinska oprema,
dopolnuvawe na Zakonot za zdravstvenata
sanitetski uredi i materijali, otrovi i opojni
za{tita;
drogi,
-Predlog
-sanitarniot i zdravstveniot nadzor i
-drugi
pra{awa
{to
se
odnesuvaat
na
na
zakon
za
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za lekovite i
medicinskite pomagala;
zdravstvoto.
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za zemawe i
Red.
Broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
IME I PREZIME
MENDE DINEVSKI,
pretsedatel
TAWA TOMI],
zamenik na pretsedatelot
^LENOVI
Mihajlo Xolonga
Haralampie [okarovski
Vesna Pemova
Mile Pa~emski
Jordan Pa~kov
Andrej Petrov
Stanka Anastasova
Biljana Kazanxiska
Irfan Deari
Meral Uzeiri Ferati
ZAMENICI - ^LENOVI
Romeo Trenov
Dragan Cuklev
Vele \or|ievski
Elena Pavlova
Vasko Micevski
Ivon Veli~kovski
Julijeta Marku
Svetlana Mazgaloska Vu~eti}
Sowa Mirakovska
Bekim ]oku
presaduvawe na delovi od ~ove~koto telo
zaradi lekuvawe;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za medicinskite
studii
i
kontinuiranoto
stru~no
usovr{uvawe na doktorite po medicina;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za zdravstvenata
za{tita;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za medicinskite
studii
i
kontinuiranoto
stru~no
usovr{uvawe na doktorite na medicina;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za sanitarnata i
zdravstvenata inspekcija;
-Predlog na zakon za dopolnuvawe na
Zakonot za za{tita od jonizira~ko zra~ewe
i radijaciona sigurnost;
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
-Predlog
na
zakon
za
84
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za zdravstvenoto
osiguruvawe;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za zdravstvenata
za{tita;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za lekovite i
medicinskite pomagala i
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za zdravstvenoto
osiguruvawe.
Komisijata za zdravstvo ima osobeno
konstruktivni
raspravi
koga
se
razgleduvaat zakonite od zdravstvenata
dejnost. Na sednicite
vo kontinuitet se
pokanuvaat i prisustvuvaat pretstavnici
od Ministerstvoto za zdravstvo, Fondot za
zdravstveno
osiguruvawe
Makedonija,
Lekarskata
Republika
komora
na
Makedonija,
Republika
Stomatolo{kata
Makedonija.
komora
na
Republika
komora
na
Odr`ani sednici
6
Vkupno razgledani to~ki
14
Podneseni amandmani
11
Farmacevtskata
Makedonija
na
i
Republika
politi~ki sistem
-
ekonomski sistem
-
javni dejnosti
14
1 ~itawe
4
2 ~itawe
4
skratena i itna
6
Buxet, rebalans, zavr{na s-ka
-
Zakoni
po
oblasti
Zakoni
deklaracii, rezolucii
-
odluki
-
informacii, izve{tai,
programi, planovi
-
ustavni izmeni
-
inicijativi, strategii
-
drugi akti
-
javni raspravi
-
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
85
Komisija za trud i
socijalna politika
Red.
Broj
[email protected]:
-rabotnite
odnosi
i
za
za{titata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
na
rabotnicite na rabota,
- pravoto na {trajk,
-vrabotuvawe
i
prava
vo
slu~aj
na
nevrabotenost,
-za{tita na `enata na rabota i za{tita na
maj~instvoto,
-platite i `ivotniot standard,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
-socijalnata politika i socijalnata sigurnost
na gra|anite,
-sistemot,
organizacijata,
razvojot
i
unapreduvaweto na socijalnata za{tita i
za{titata na decata,
-populacionata
politika,
brakot
i
semejstvoto,
-sistemot
na
penziskoto
i
invalidskoto
IME I PREZIME
CVETANKA IVANOVA,
pretsedatel
BILJANA KAZANXISKA,
zamenik na pretsedatelot
^LENOVI
Suzana Anova
Mile Pa~emski
Amdi Bajram
Svetlana Karapetrova
Beti Kuzmanovska
Elena Pavlova
Irfan Deari
Radmila [e}erinska
Samka Ibraimovski
Sowa Mirakovska
Hajrije Misimi
Orhan Ibraimi
ZAMENICI ^LENOVI
Marija Ra{kovska
Vesna Pemova
Aleksandar Nikolovski
Vele \or|ievski
Pan~e Dameski
Vasil Pi{ev
Nexati Jakupi
Vjolca Mehmeti Nuredini
Vesna Bendevska
Mende Dinevski
Stanka Anastasova
Bekim Fazliu
osiguruvawe,
-bore~ko-invalidskata za{tita i za{ti-tata
na voenite invalidi i licata progonuvani i
Vo periodot od 1 januari do 5 mart
zatvorani za ideite na samobitnosta na
2014 godina, Komisijata za trud i socijalna
makedonskiot narod i negovata dr`avnost i
-drugi pra{awa {to se odnesuvaat na trudot i
socijalnata politika.
politika odr`a osum sednici. Na sednicite
bea razgledani vkupno 22 to~ki na dnevniot
red.
Poradi specifi~nosta na svoite
nadle`nosti,
Komisijata
za
trud
i
socijalna
politika e postojano rabotno telo osnovano
soglasno so Odlukata za osnovawe na
postojani rabotni tela na Sobranieto na
Republika Makedonija ("Slu`ben vesnik na
RM" broj 77/2008, 144/2008 i 147/2008) so
koja
se
opredeleni
komisiite.
nadle`nostite
na
Komisijata
se
odlu~i
za
transparentno rabotewe, so prisustvo na
gra|anskiot
sektor
na
sednicite
na
Komisijata, prestavnici na me|unarodnite
institucii,
Narodniot
pravobranitel,
pretstavnici na sindikati od oblasta na
trud i socijalnata politika, javni ustanovi,
nevladini organicacii koi dejstvuvaat vo
ovaa
oblast,
pokraj
prestavnicite
na
izvr{nata vlast vo zavisnost od to~kite na
dnevniot
pridonese
red.
Ovoj
na~in
poefikasno
na
rabota
ostvaruvawe
na
pravata na gra|anite, nivna za{tita i
podobruvawe,
bidej}i
so
takvata
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
86
koordinacija me|u subjektite, se zacvrstuva
-Predlog
sorabotkata
dopolnuvawe na Zakonot za zadol`itelno
na
tie
koi
odlu~uvaat,
monitoriraat i javno informiraat.
na
zakon
kapitalno
za
izmenuvawe
finansirani
i
penzisko
osiguruvawe;
Vo ramkite na svoite nadle`nosti
Komisijata gi razgleda slednive zakoni :
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na
decata;
-Predlog
na
zakon
dopolnuvawe
na
za
izmenuvawe
zakonot
za
i
mirno
re{avawe na rabotnite sporovi;
-Predlog
na
zakon
za
na
zakon
za
supervizija
izmenuvawe
i
Odlukata
izmenuvawe
i
za
rabota na stranci;
penzisko
zakon
za
finansirano
izmenuvawe
i
visinata
na
mese~niot
nadomest za 2014 godina {to Agencijata za
supervizija
na
kapitalno
-Predlog na odluka za davawe soglasnost na
dopolnuvawe na Zakonot za vrabotuvawe i
-Predlog
na
penzisko osiguruvawe za 2014 godina;
dopolnuvawe na Zakonot za semejstvoto;
-Predlog
-Godi{en finansiski plan na Agencijata za
na
kapitalno
osiguruvawe
go
finansirano
naplatuva
od
penziskite dru{tva i
dopolnuvawe na Zakonot za vrabotuvaweto
-Predlog na odluka za davawe soglasnost na
i osiguruvawe vo slu~aj na nevrabotenost;
Odlukata
-Predlog
zakon
Odlukata
za
dopolnuvawe na Zakonot za socijalnata
{to Agencijata za supervizija na kapitalno
za{tita;
finansirano
zakon
za
izmenuvawe
na
utvrduvawe na visinata na nadomestocite
na
za
izmena
i
-Predlog
na
za
izmenuvawe
i
penzisko
osiguruvawe
gi
naplatuva od penziskite dru{tva.
dopolnuvawe na Zakonot za agenciite za
privremeni vrabotuvawa;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
na
Zakonot za minimalna plata vo Republika
Makedonija;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
Odr`ani sednici
8
Vkupno razgledani to~ki
22
Podneseni amandmani
1
politi~ki sistem
-
ekonomski sistem
-
poradi privatizacija na pretprijatijata so
javni dejnosti
22
dominantna sopstvenost na dr`avata vo
1 ~itawe
2
2 ~itawe
6
i
skratena i itna
11
dopolnuvawe na Zakonot za penziskoto i
Buxet, rebalans, zavr{na s-ka
dopolnuvawe na Zakonot za materijalno
obezbeduvawe
na
nevrabotenite
lica
Zakoni
period od 2000 do 2004 godina;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
invalidskoto osiguruvawe;
-Predlog
Zakonot
na
za
zakon
za
spre~uvawe
izmenuvawe
na
i
od
za{tita
diskriminacija;
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za inspekcijata na
trud;
Zakoni
po
oblasti
-
deklaracii, rezolucii
-
informacii, izve{tai,
programi, planovi
2
ustavni izmeni
-
inicijativi, strategii
1
drugi akti
-
javni raspravi
-
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
87
Komisijata za ednakvi
mo`nosti na `enite i
ma`ite
[email protected]:
-razgleduvawe na predlozi na zakoni i drugi
propisi {to gi donesuva Sobranieto od
oblasta na trudot i socijalnata politika,
obrazovanieto i zdravstvoto, kako i drugi
predlozi na zakoni i drugi propisi od aspekt
Red.
Broj
IME I PREZIME
LILJANA POPOVSKA,
pretsedatel
KOSANA NIKOLI]
MAZNEVA,
zamenik na pretsedatelot
^LENOVI
Nada Cipu{eva
Dragan Nasteski
Vesna Pemova
Elena Pavlova
Svetlana Mazgaloska Vu~eti}
Golup~o Angelov
Stanka Anastasova
Divna Jovkovska Eftimovska
Vjolca Mehmeti Nuredini
Meral Uzeiri Ferati
ZAMENICI ^LENOVI
Vasko Micevski
Beti Kuzmanovska
Ane La{koska
Liljana Kuzmanovska
Cvetanka Ivanova
Marinela Mari~i} Tu{eva
Mitre Veljanovski
Vesna Bendevska
Behixudin [ehabi
Sadije Iljazi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
na vklu~enosta na rodoviot koncept vo niv,
-razgleduvawe na Predlogot na Nacionalniot
plan za akcija za ednakvi mo`nosti na `enite
i ma`ite,
-sledewe na usvojuvaweto i primenata na
osnovnite i posebnite merki vo site oblasti
od
javniot
dostaveni
i
privatniot
izve{tai
unapreduvawe
polovite
na
pri
od
sektor
preku
Oddelenieto
ramnopravnosta
Ministerstvoto
za
za
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
me|u
trud
i
Komisijata za ednakvi mo`nosti na
socijalna politika,
-sledewe
na
sistemot
na
merki
za
`enite
i
ma`ite
na
Republika
`enite i ma`ite preku dostaveni izve{tai od
januari - mart 2014 godina, odr`a edna
Oddelenieto
redovna sednica.
ramnopravnosta
unapreduvawe
me|u
polovite
na
vo
periodot
na
otstranuvawe na neednakviot tretman na
za
Makedonija
Sobranieto
od
pri
Ministerstvoto za trud i socijalna politika,
Komisijata za ednakvi mo`nosti na
-inicirawe na donesuvawe i izmenuvawe na
zakoni
i
drugi
propisi
od
oblasta
na
nadle`nite
na
organi
sorabotkata
za
pra{awa
me|u
koi
i
ma`ite
na
Sobranieto
na
Republika Makedonija na 31 januari 2014
ednakvite mo`nosti na `enite i ma`ite,
-pottiknuvawe
`enite
se
godina
odr`a
sednica
na
koja
ja
promovira{e:
odnesuvaat na ednakvite mo`nosti na `enite
i ma`ite,
Bro{urata za rabotata na Komisijata za
-redovno informirawe na Sobranieto za site
pra{awa svrzani so ednakvite mo`nosti na
`enite i ma`ite,
-sorabotka so soodvetnite komisii na drugite
ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite na
Sobranieto
na
Republika
Makedonija
(2006 - 2013)
zemji i
-drugi
pra{awa
{to
se
odnesuvaat
ednakvite mo`nosti na `enite i ma`ite.
na
So prigodni obra}awa, noseweto na
bro{urata
go
pozdravija
Dominika
Stojanovska, {ef na Kancelarijata na Un
Women, Aferdita Imeri, pretstavnik na
Makedonskoto `ensko lobi i recezent na
bro{urata, Tawa Tomi}, koordinatorka na
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
88
Klubot na prateni~ki na Sobranieto na
Republika Makedonija, Du{ko Minovski,
pretsedatel na Komisijata za za{tita od
diskriminacija
i
rakovoditel
Sektorot
na
Merdita
za
Saliu,
ednakvi
mo`nosti na Ministerstvoto za trud i
socijalna politika.
Pe~ateweto
na
bro{urata
e
poddr`ano od kancelarijata na Un Women
vo Skopje, a e vo funkcija na mentorskata
programa za lokalnite komisii za ednakvi
mo`nosti.
Bro{urata ja prezentira{e, Liljana
Popovska, pretsedatel na KEM.
Na sednicata pokraj ~lenovite i
zamenicite
~lenovi
prisustvuvaa
~lenovite
prateni~ki,
na
Komisijata,
na
Klubot
pretstavnici
Ministerstvoto
na
trud
i
na
na
socijalna
politika i lokalnite komisii za ednakvi
mo`nosti.
Bro{urata
be{e
dostavena
do
lokalnite komisii za ednakvi mo`nosti,
instituciite, nevladinite i me|unarodni
organizacii
pretstavnici.
kako
i
do
diplomatskite
Odr`ani sednici
1
Vkupno razgledani to~ki
1
Podneseni amandmani
-
Zakoni
po
oblasti
Zakoni
politi~ki sistem
-
ekonomski sistem
-
javni dejnosti
-
1 ~itawe
-
2 ~itawe
-
skratena i itna
-
informacii, izve{tai,
programi, planovi
1
ustavni izmeni
-
inicijativi, strategii
-
javni raspravi
-
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
89
Komisija za pra{awa
na izborite i
imenuvawata
koi gi izbira, odnosno gi imenuva Sobranieto, a
koi se predlo`eni od drugi organi,
-razgleduvawe predlozi na propisi za platite i
za
drugi
primawa
funkcionerite
Sobranieto,
koi
kako
na
pratenicite
gi
izbira
i
na
ili
i
imenuva
pratenicite
i
funkcionerite na koi im prestanala funkcijata
[email protected]:
i
vo
ramkite
donesuva
-podnesuvawe predlozi za izbor i imenuvawe,
odnosno razre{uvawe na funkcioneri koi gn
izbira, odnosno imenuva Sobranieto, ako so
zakon, Delovnikot ili drug akt na Sobranieto e
opredeleno
vakov
predlog
da
podnesuva
Komisijata,
odnosno razre{uvawe na funkcioneri koi gi
izbira, odnosno imenuva Sobranieto, ako so
Ustavot, zakon, Delovnikot ili drug akt na
Sobranieto ne e opredeleno vakov predlog da
podnesuva drug organ,
-predlagawe
sostav
pobliski
ovlastuvawa
propisi
za
nivno
-donesuvawe
akti
za
koi
e
ovlastena
od
Sobranieto,
-donesuvawe poedine~ni re{enija za platite i
za
drugi
primawa
koi
na
gi
pratenicite
izbira
ili
i
imenuva
Sobranieto,
-donesuvawe akt za odbivawe 5% od platata za
sekoj den otsustvo na pratenik koj najmalku tri
pati otsustvuva od sednica na Sobranieto,
odnosno od sednica na rabotnoto telo, a za toa
ne go izvestil pretsedatelot na Sobranieto,
na
postojanite
i
povremenite rabotni tela na Sobranieto,
-predlagawe sostav na postojanite delegacii na
Sobranieto vo me|unarodnite parlamentarni
sobranija i na prateni~kite grupi na Sobranieto
za sorabotka so drugi parlamenti,
odnosno na rabotnoto telo,
-ja opredeluva visinata na nadomestokot na
tro{ocite za u~estvo vo rabotata na rabotnite
tela
od
redot
tela vo javnite pretprijatija, organizaciite i
instituciite koi gi izbira, odnosno imenuva
Sobranieto ako so Ustavot, zakon ili drug akt ne
e opredeleno vakov predlog da podnesuva drug
organ,
na
nau~nite
i
stru~nite
so
propisite,
institucii i asocijacii,
-opredeluvawe
-predlagawe ~lenovi na upravni organi i drugi
vo
soglasnost
visinata na dnevnicite, na tro{ocite za odvoen
`ivot, na nadomestokot za godi{en odmor, na
selidbenite i drugi tro{oci,
-odlu~uvawe po `albi protiv re{enija na
generalniot sekretar na Sobranieto, dokolku so
zakon ili drug akt poinaku ne e opredeleno,
-predlagawe ~lenovi na redakciskiot odbor na
glasiloto na Sobranieto,
-predlagawe
zakonskite
izvr{uvawe,
funkcionerite
-podnesuvawe predlozi za izbori i imenuvawe,
na
imenuvawe
-davawe ispravki na akti {to gi donesuva i
objavuva Komisijata vo “Slu`ben vesnik na
i
razre{uvawe
pretstavnici na Republikata vo organite na
upravuvaweto i ~lenovn na konkursni komisii za
Republika Makedonija” i
-razgleduvawe
i
drugi
pra{awa
{to
se
odnesuvaat na izborite i imenuvawata.
izbor na individualni rabotovodni organi koi
se vo nadle`nost na Sobranieto,
-predlagawe sostav na odbori i drugi tela na
Sobranieto za organizirawe i sproveduvawe
proslavi na oddelni istoriski nastani od
zna~ewe za Republikata i na drugi nastani ~ie
odbele`uvawe e potrebno, kako i za dodeluvawe
na republi~ki nagradi,
-davawe mislewe po predlozite za izbor,
odnosno imenuvawe nositeli na javni funkcii
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
90
rabota
Red.
Broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
na
Sobranieto
Makedonija,
IME I PREZIME
Odlukata
na
pra{awa na izborite i imenuvawata.
Vo
funkcija
na
odr`uvawe
na
sednicite, pri svikuvawe na sednicite, do
~lenovite
na
Komisijata
zaedno
so
pokanata za sednica na E - parlament be{e
postavuvan i materijal po to~kite od
predlogot na dnevniot red na sednicata.
Za oddelni pra{awa vo funkcija na
realizirawe na sednicite na Sobranieto i
na Komisijata bea izgotveni poedine~ni
akti.
Vo izve{tajniot period Komisijata
za pra{awa na izborite i imenuvawata na
Sobranieto na Republika Makedonija gi
utvrdi slednive:
1.Predlog
na
i imenuvawata na Sobranieto na Republika
pretsedatel,
Makedonija
~lenovi
rabotno
osnovawe
Delovnikot za rabota na Komisijata za
Komisijata za pra{awa na izborite
postojano
za
Republika
postojani rabotni tela, oddelni zakoni i
ILIJA DIMOVSKI,
pretsedatel
BLAGORODNA DULI],
zamenik na pretsedatelot
^LENOVI
Silvana Boneva
Svetlana Jakimovska
Liljana Zaturoska
Aleksandar Spasenovski
Mali{a Stankovi}
Blagoja Stojanovski
Mende Dinevski
Goran Misovski
Mevmet Xemajlovski
Xevat Ademi
Ermira Mehmeti Devaja
Imer Aliu
ZAMENICI ^LENOVI
Slave Go{ev
Svetlana Karapetrova
Dragan Cuklev
Traj~o Dimkov
Haralampie [okarovski
Marjan~o Nikolov
Goran Sugarevski
Safet Bi{evac
Sowa Mirakovska
Hajrula Misini
Nexati Jakupi
Bekim Fazliu
e
na
telo
na
odluka
izbor
na
zamenik-pretsedatel
i
Dr`avnata
za
komisija
za
osnovano soglasno so Odlukata za osnovawe
verifikacija na faktite;
na postojani rabotni tela na Sobranieto na
2.Predlog na odluka za imenuvawe ~lenovi
Republika Makedonija, donesena na 6 juli
na Dr`avnata komisija za odlu~uvawe vo
2011 godina ("Slu`ben vesnik na Republika
upravna postapka i postapka od raboten
Makedonija" broj 91/11). So ovaa odluka se
odnos vo vtor stepen;
utvrdeni
3.Predlog na odluka za imenuvawe na
brojot
na
~lenovite
i
zamenik-pretsedatel
nadle`nostite na Komisijata.
na
Komisijata
za
za{tita na pravoto za sloboden pristap do
Vo izve{tajniot period Komisijata
informacii od javen karakter;
za pra{awa na izborite i imenuvawata na
4. Predlog na odluka za imenuvawe na ~len
Sobranieto
na Komisijata za za{tita na pravoto za
na
Republika
Makedonija
odr`a edna sednica i dve prodol`enija.
sloboden pristap do informacii od javen
karakter
Site aktivnosti na Komisijata za
5.Predlog na odluka za razre{uvawe i
pra{awa na izborite i imenuvawata na
imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na
Sobranieto na Republika Makedonija se
Odborot
realiziraat vo ramkite na nadle`nostite
nagrada "11 Oktomvri";
za
dodeluvawe
na
dr`avnata
opredeleni soglasno so Delovnikot za
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
91
6.Predlog na odluka za razre{uvawe i
imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na
Odborot
za
dodeluvawe
na
dr`avnata
nagrada "Majka Tereza" i
7.Predlog na odluka za razre{uvawe i
imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na
Odborot
za
dodeluvawe
na
dr`avnata
nagrada "Sv. Kliment Ohridski".
Isto taka, Komisijata za pra{awa na
izborite i imenuvawata vo ramkite na
svoite ovlastuvawa donesen re{enija za
plati na izbrani funkcioneri i re{enija
za
ostvaruvawe
pravo
na
plata
po
prestanok na funkcijata na porane{ni
funkcioneri.
Odr`ani sednici
1
Vkupno razgledani to~ki
8
odluki
7
predlog listi na kandidati
-
predlozi
-
mislewa
-
primena na odredbi od zakon
-
razno
1
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
92
Komisija za
delovni~ki i
mandatno-imunitetni
pra{awa
Komisijata za period od 1 januari do
5 mart 2014 godina, ne odr`a sednici.
[email protected]:
-sproveduvawe na Delovnikot na Sobranieto i
na delovnicite na rabotnite tela i dava
mislewe za razre{uvawe na sporni pra{awa,
-inicijativi za izmenuvawe na Delovnikot na
Sobranieto i delovnicite na rabotnite tela,
-predlagawe
na
donesuvawe,
odnosno
izmenuvawe i dopolnuvawe na Delovnikot na
Sobranieto,
-izve{taite na Dr`avnata izborna komisija za
pratenici
od
listata
na
kandidati
koi
stanale pratenici za ostatokot od mandatot,
-osnovite
za
prestanok
i
odzemawe
na
mandatot na pratenik i za toa na Sobranieto
mu podnesuva izve{taj,
-imunitetot na pratenicite, sudiite i javniot
obvinitel i negovite zamenici i
-drugi pra{awa vo vrska so Delovnikot i
mandatno-imunitetnite prava.
Red.
Broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IME I PREZIME
ALEKSANDAR NIKOLOSKI,
pretsedatel
NADICA TAN^EVA
TULIEVA,
zamenik na pretsedatelot
^LENOVI
Ane La{koska
Vladimir \or~ev
Traj~o Dimkov
Save Mara~kov
Tawa Tomi}
Pan~e Orcev
Ermira Mehmeti Devaja
Sadije Iljazi
ZAMENICI ^LENOVI
Kenan Hasipi
Vasko Pa{ovski
Dime Maxovski
Mevmet Xemajlovski
Stojko Paunovski
Oliver Spasovski
Xevat Ademi
Imer Aliu
Odr`ani sednici
-
Vkupno razgledani to~ki
-
izve{tai
-
drugi akti
-
verifikacii na mandati
-
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
93
Komisija za lokalna
samouprava
Komisijata za lokalna samouprava e
postojano rabotno telo na Sobranieto na
[email protected]:
Republika
-lokalnata samouprava,
Odlukata za osnovawe na postojani rabotni
-teritorijalnata organizacija na lokalnata
tela
samouprava vo Republika Makedonija,
Makedonija ("Slu`ben vesnik na Republika
-sledewe
na
razvojot
i
merkite
za
unapreduvawe na lokalnata samouprava,
Makedonija,
na
Sobranieto
Makedonija"
osnovano
na
br.77/2008),
so
Republika
so
koja
se
opredeleni nadle`nostite na Komisijata.
-sledewe na sostojbata na teritorijalnata
organizacija i na standardite za golemina,
naselenieto
i
potrebite
na
lokalnata
Vo izve{tajniot period Komisijata
samouprava,
za lokalna samouprava odr`a edna sednica
-sledewe na sistemot, politikata, merkite i
na koj bea razgledani dve to~ki na dnevniot
instrumentite za ostvaruvawe na poramno-
red i toa:
meren regionalen razvoj i
-Predlog
na
zakon
za
izmenuvawe
i
-sledewe na ostvaruvaweto i koristeweto na
dopolnuvawe na Zakonot za Dr`avniot
sredstvata
inspektorat za lokalna samouprava, po
nameneti
za
ramnomeren
regionalen razvoj
skratena postapka i
-Predlog
red.
Broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
na
zakon
za
izmenuvawe
i
dopolnuvawe na Zakonot za ramnomeren
IME I PREZIME
XEVAT ADEMI,
pretsedatel
REXAIQ ISMAILI,
zamenik na pretsedatelot
^LENOVI
Vasil Pi{ev
Vasko Pa{ovski
Vasko Micevski
Cena Matevska Duza
Beti Kuzmanovska
Toni Trajanovski
Svetlana Mazgaloska Vu~eti}
Pan~e Orcev
Samka Ibraimovski
Rejhan Durmi{i
Irfan Deari
Bekim ]oku
ZAMENICI ^LENOVI
Nada Stan~evska
Mile Pa~emski
Liljana Kuzmanovska
Haralampie [okarovski
Darko Dimitrievski
Dime Maxovski
Blagoja Stojanovski
Golup~o Angelov
Fijat Canoski
Divna Jovkovska Eftimovska
Nexati Jakupi
Gazmend Aliji
regionalen razvoj, po skratena postapka.
Odr`ani sednici
1
Vkupno razgledani to~ki
2
Podneseni amandmani
-
politi~ki sistem
-
ekonomski sistem
-
javni dejnosti
2
1 ~itawe
-
2 ~itawe
-
skratena i itna
2
Buxet, rebalans, zavr{na s-ka
-
Zakoni
po
oblasti
Zakoni
deklaracii, rezolucii
-
odluki
-
informacii, izve{tai,
programi, planovi
-
ustavni izmeni
-
inicijativi, strategii
-
drugi akti
-
nadzorni raspravi
-
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
94
Komisija za nadzor nad
sproveduvaweto na
merkite za sledewe na
komunikaciite od
strana na
Ministerstvoto za
vnatre{ni raboti i od
Ministerstvoto za
odbrana
Komisijata
za
nadzor
nad
sproveduvawe na merkite za sledewe na
komunikaciite
od
strana
na
Ministerstvoto za vnatre{ni raboti i
Ministerstvoto za odbrana soglasno so
nadle`nostite utvrdeni so Odlukata za
osnovawe na postojani rabotni tela na
Sobranieto
na
Republika
Makedonija,
razgleduva predlozi, akti i drugi pra{awa
od oblasta na bezbednosta i odbranata.
Vo ovoj period komisijata ne oddr`a
[email protected]:
-vr{ewe na nadzor nad sproveduvaweto na
sednici.
merkite za sledewe na komunikaciite od
strana
na
Ministerstvoto
za
vnatre{ni
raboti i Ministerstvoto za odbrana,
-zakonitost vo sproveduvaweto na merkite za
sledewe na komunikaciite od strana na
Ministerstvoto
za
vnatre{ni
raboti
i
Ministerstvoto za odbrana od aspekt na nivna
usoglasenost
so
Zakonot
za
sledewe
na
odnesuvaat
na
komunikaciite i
-drugi
pra{awa
{to
Ministerstvoto
za
Ministerstvoto
za
se
vnatre{ni
odbrana
vo
raboti
i
vrska
so
merkite za sledewe na komunikaciite
red.
Broj
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Odr`ani sednici
-
Vkupno razgledani to~ki
-
Podneseni amandmani
-
Zakoni
po
oblasti
Zakoni
IME I PREZIME
TITO PETKOVSKI,
pretsedatel
NIKOL^E ACEVSKI,
zamenik na pretsedatelot
^LENOVI
Pavle Sazdov
Nexati Jakupi
Tawa Tomi}
Orhan Ibraimi
ZAMENICI ^LENOVI
Pavle Trajanov
Hajrula Misini
Golup~o Angelov
Imer Aliu
politi~ki sistem
-
ekonomski sistem
-
javni dejnosti
-
1 ~itawe
-
2 ~itawe
-
skratena i itna
-
Buxet, rebalans, zavr{na s-ka
-
deklaracii, rezolucii
-
odluki
-
informacii, izve{tai,
programi, planovi
-
ustavni izmeni
-
inicijativi, strategii
-
drugi akti
-
nadzorni raspravi
-
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
Odr`ani sednici
Vkupno razgledani
to~ki
Buxet, rebalans
1 ~itawe
2 ~itawe
skratena,
itna
Podneseni
amandmani
ratifikacii
drugi akti
javni raspravi
nadzorni raspravi
95
ustavni pra{awa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zakonodavno-pravna komisija
24
234
-
33
52
132
-
2
15
-
-
6
30
-
4
7
18
7
-
1
-
-
odbrana i bezbednost
6
13
-
-
9
-
-
-
4
-
-
nadvore{na politika
6
29
-
-
-
1
-
2
26
-
-
evropski pra{awa
5
7
-
4
-
-
-
-
2
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
finansirawe i buxet
6
41
-
6
10
23
-
-
2
-
-
ekonomski pra{awa
7
28
-
2
6
19
-
-
-
1
-
4
13
-
1
3
8
2
-
1
-
-
transport, vrski i ekologoja
9
51
-
9
10
18
8
-
14
-
-
obrazovanie, nauka i sport
4
19
-
1
1
17
-
-
-
-
-
kultura
5
8
-
2
2
4
-
-
-
-
-
zdravstvo
6
14
-
4
4
6
11
-
-
-
-
trud i socijalna politika
8
22
-
2
6
11
1
-
3
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
8
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99
520
-
68
110
259
29
4
77
1
1
Komisija za
politi~ki sistem i odnosi me|u
zaednicite
Zakoni
postapka
Postojana anketna komisija za
za{tita na slobodite i pravata
na gra|aninot
nadzor nad rabotata na Upravata
za bezbednost i
kontrarazuznavawe i na
Agencijata za razuznavawe
zemjodelstvo, {umarstvo i
vodostopanstvo
ednakvi mo`nosti na `enite i
ma`ite
pra{awa na izborite i
imenuvawata
delovni~ki i mandatnoimunitetni pra{awa
lokalna samouprava
nadzor nad sproveduvaweto na
merkite za sledewe na
komunikaciite od strana
na MVR i MO
Vkupno:
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
96
4.2 POSEBNI RABOTNI TELA
4.2.1. KOMITET ZA ODNOSI ME\U ZAEDNICITE
Red.
Broj
IME I PREZIME
ERMIRA MEHMETI,
pretsedatel
MARINELA MARI^I]
TU[EVA,
zamenik na pretsedatelot
^LENOVI
Silvana Boneva
\or|i Koxoba{iev
Risto Man~ev
Vasko Micevski
Cvetanka Ivanova
Oliver Spasovski
Mende Dinevski
Nexati Jakupi
Xevat Ademi
Bexihudin [ehabi
Orhan Ibraimi
Bekim Fazliu
Naxi Xelili
Amdi Bajram
Ivan Stoiqkovi}
Kenan Hasipi
Safet Bi{evac
[email protected]:
-go sledi obezbeduvaweto na pravata na
pripadnicite na zaednicite koi ne se vo
mnozinstvo vo Republikata utvrdeni so
Ustavot i zakoni,
-razgleduva na~elni pra{awa od oblasta na
odnosite me|u zaednicite i izvr{uvaweto na
zakonite i drugite propisi i op{ti akti od
ovaa oblast,
-uka`uva na potrebata za donesuvawe zakoni
i drugi propisi i op{ti akti so koi se
ureduvaat odnosite me|u zaednicite,
-razgleduva predlozi na zakoni i na drugi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
propisi i op{ti akti {to gi donesuva
Sobranieto od oblasta na odnosite me|u
zaednicite,
Vo periodot 1 januari - 5 mart 2014 godina
-ostvaruvaweto na pravoto na upotreba na
Komitetot ne oddr`a sednici,
jazikot i pismoto na zaednicite koi ne se vo
mnozinstvo vo Republikata, utvrdeno so
Odr`ani sednici
-
Vkupno razgledani to~ki
-
Podneseni amandmani
-
Ustavot i zakon i
-ostvaruvaweto na pravoto na nastava na
jazikot
na
zaednicite
koi
ne
se
vo
mnozinstvo vo Republikata vo oblasta na
politi~ki sistem
-
ekonomski sistem
-
na identitetot i osobenostite na zaednicite
javni dejnosti
-
koi ne se mnozinstvo vo Republikata vo
1 ~itawe
-
2 ~itawe
-
skratena i itna
-
Buxet, rebalans, zavr{na s-ka
-
obrazovanieto, utvrdeno so Ustavot i zakon
i
ostvaruvaweto na pravoto na izrazuvawe
oblasta
na
kulturata,
informiraweto,
izdava~kata dejnost i vo drugi oblasti,
utvrdeno so Ustavot i zakon.
Zakoni
po
oblasti
Zakoni
deklaracii, rezolucii
-
odluki
-
informacii, izve{tai,
programi, planovi
-
ustavni izmeni
-
inicijativi, strategii
-
drugi akti
-
nadzorni raspravi
-
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
97
4.3 SOVETI
4.3.1 SOVET NA SOBRANISKI KANAL
Ingerenciite
[email protected]
Sobraniskiot
na
Sovetot
na
se
sodr`ani
vo
kanal
-gi razgleduva i usvojuva realizacijata na
Zakonot
programata, finansiskoto i investicionoto
Makedonija objaven vo "Slu`ben vesnik na
rabotewe vo tekovnata godina,
RM br.104/09 godina" i vo Delovnikot na
-predlaga i usvojuva programski, finansiski i
Sovetot na Sobraniskiot kanal.
investicionen plan na Sobraniskiot kanal za
narednata godina i
-obezbeduva emituvawe na aktivnostite na
Sobranieto na Republika Makedonija preku
programiskiot servis - Sobraniskiot kanal.
za
Sobranieto
Sobranieto
na
ima
Republika
programska
odgovornost za emituvawe na programskiot
servis
namenet
za
emituvawe
na
aktivnostite na Sobranieto.
Sobraniskiot kanal gi informira i
obrazuva gra|anite za politi~kiot `ivot,
preku parlamentarni, obrazovni i gra|anski
programi.
Sobraniskiot
Red.
Broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
IME I PREZIME
JANI MAKRADULI,
- pretsedatel
^LENOVI
Ilija Dimovski
Liljana Kuzmanovska
Dimitar Stevananxija
Avdija Pepi}
Hajrula Misini
Nexati Jakupi
Gazmend Aliji
Vesna Bendevska
Emilijan Stankovi}
Safet Bi{evac
ZAMENICI ^LENOVI
Slave Go{ev
Jordan Pa~kov
Liljana Popovska
Mali{a Stankovi}
Xevat Ademi
Irfan Deari
Orhan Ibraimi
Divna Jovkova Eftimovska
Biljana Kazanxiska
Erdogan Sara~
programi
od
kanal
interes
kohezija,
emituva
za
socijalnata
me|uetni~kiot
so`ivot,
kulturnite razliki i borbata protiv site
vidovi diskriminacija i nudi programi koi
ja
odrazuvaat
raznolikosta
na
makedonskoto op{testvo.
Sobraniskiot kanal se gri`i za
obezbeduvawe
na
ramnopravnost
i
politi~kata
soodvetna
jazi~na
zastapenost vo emituvanite programi.
Sobranieto obezbeduva uslovi za
prenos na digitalen TV signal do krajnite
korisnici (gleda~i).
Sobranieto
osnova
Sovet
na
Sobraniskiot kanal koj go so~inuvaat 11
~lena
od
koi
parlamentarnoto
{est
pratenici
mnozinstvo
i
od
~etiri
pratenici od parlamentarnata opozicija.
Na predlog na pretsedatelot na
Sobranieto
potpretsedatelot
na
Sobranieto od redot na opozicijata e
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
98
pretsedatel na Sovetot na Sobraniskiot
kanal.
Чlenovite
na
Sovetot
na
Sobraniskiot kanal imaat svoi zamenici
predlo`eni i izbrani po istiot kriterium
kako i ~lenovite.
Vo
rabotata
Sobraniskiot
na
kanal
Sovetot
na
u~estvuvaat
i
pretstavnici na JP Makedonska radiotelevizija, a po potreba i nadvore{ni
~lenovi - eksperti od ovaa oblast, bez
pravo na glas.
Sovetot na Sobraniskiot kanal se
sostanuva najmalku na tri meseci.
Чlenovite
na
Sovetot
na
Sobraniskiot kanal gi izbira Sobranieto.
Tro{ocite
za
sozdavawe
na
Odr`ani sednici
-
Vkupno razgledani to~ki
-
Podneseni amandmani
-
programskiot servis namenet za emituvawe
na
aktivnostite
na
Sobranieto
se
obezbeduvaat od Sobranieto.
Soglasno so ~lenot 45 stav 3 od
Zakonot
za
Makedonija,
Sobranieto
Odlukata
za
na
Republika
osnovawe
na
Sovet na Sobraniskiot kanal od 2006
godina so site nejzini izmeni prestanuva da
va`i.
Sovetot na Sobraniskiot kanal na
Sobranieto na Republika Makedonija vo
period od 1 januari 2013 do 5 mart 2014
godina, ne odr`a sednici.
Zakoni
po
oblasti
Zakoni
politi~ki sistem
-
ekonomski sistem
-
javni dejnosti
-
1 ~itawe
-
2 ~itawe
-
skratena i itna
-
Buxet, rebalans, zavr{na s-ka
-
deklaracii, rezolucii
-
odluki
-
informacii, izve{tai,
programi, planovi
-
ustavni izmeni
-
inicijativi, strategii
-
drugi akti
-
nadzorni raspravi
-
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
99
4.3.2. BUXETSKI SOVET NA SOBRANIETO
Red.
Broj
IME I PREZIME
SUZANA SALIU,
pretsedatel
MARJAN^O NIKOLOV,
zamenik na pretsedatelot
^LENOVI
Liljana Zaturoska
\or|i Koxoba{iev
Risto Man~ev
Vladanka Avirovi}
Xevat Ademi
Orhan Ibraimi
Mile Andonov
Stojko Paunovski
Blagoja Stojanovski
[email protected]:
-utvrduva
strate{ki
Sobranieto
na
prioriteti
Republika
Makedonija
na
za
narednata godina i nivno vklu~uvawe vo
Buxetot
na
Republika
predlagawe
na
Makedonija
so
programi
i
posebni
potprogrami,
-dava upatstva i nasoki za podgotvuvawe na
predlogot na buxetskite barawa i potrebite
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
za rabota na Sobranieto,
-se gri`i i vr{i usoglasuvawe na predlogot
na
buxetskite
barawa
i
potrebi
Buxetskiot sovet na Sobranieto ima
na
Sobranieto, soglasno so maksimalnite iznosi
pretsedatel, zamenik pretsedatel i devet
na odobreni sredstva utvrdeni so odluka na
~lena
Vladata na Republika Makedonija,
Sobranieto
-go sledi izvr{uvaweto na rashodite vo
Pretsedatel
Buxetot
potpretsedatelite
na
Sobranieto
na
Republika
Makedonija i predlaga preraspredelba na
sredstvata
vo
ramkite
na
odobrenite
sredstva so Buxetot na Republika Makedonija;
-donesuva delovnik za svojata rabota, i
od
redot
na
na
pratenicite
Republika
na
Sovetot
na
na
Makedonija.
e
eden
Sobranieto,
od
a
zamenik pretsedatel e pretsedatelot na
Komisijata za finansirawe i buxet.
Na sednicite na Buxetskiot sovet,
-vr{i i drugi raboti utvrdeni so zakon.
Pokraj ovie nadle`nosti, Buxetskiot sovet
bez pravo na odlu~uvawe prisustvuvaat
na
generalniot sekretar na Sobranieto na
Sobranieto na Republika Makedonija najmalku
Republika Makedonija i rakovoditelot na
za narednite tri godini.
Sektorot
utvrduva
i
strate{ki
prioriteti
na
finansiski
i
ekonomski
pra{awa na Slu`bata na Sobranieto.
Buxetskiot
sovet
na
Sobranieto
na
Republika Makedonija e osnovan so Odluka
za
osnovawe
Sobranieto
na
na
Buxetski
Republika
sovet
na
Makedonija,
Buxetskiot sovet vo postapkata za
izgotvuvawe
na
Buxetot
na
Republika
Makedonija vr{i postojani konsultacii i
donesena na vtorata sednica na Sobranieto
usoglasuvawa
so
odr`ana na 26 juni 2008 godina ("Slu`ben
finansii i
vesnik na RM" broj 77/2008). Ovaa odluka
Makedonija,
prestana da va`i so denot na vleguvaweto
proekcija
vo sila na Zakonot za Sobranieto na
Sobranieto i se gri`i za finansiskite
Republika Makedonija ("Slu`ben vesnik na
potrebi na Sobranieto.
so
vo
na
Ministerstvoto
Vladata
vrska
so
potrebni
na
za
Republika
finansiskata
sredstva
na
RM" broj 104/2009).
Vo izve{tajniot period Buxetskiot
sovet ne odr`a sednici.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
100
4.3.3.NACIONALEN SOVET ZA EVROINTEGRACII
Nacionalniot sovet za evrointegracii pretstavuva {iroka platforma preku koja se
ovozmo`uva inkluzivnost na site op{testveni faktori vo kreiraweto i sledeweto na
integracijata na Republika Makedonija vo Evropskata unija. Nacionalniot sovet za
evrointegracii od negovoto formirawe i vo svojata dosega{na rabota gi prifati i gi
promovira klu~nite evropski postulati „obedineti vo razlikite", otvorenost i inkluzivnost.
Nacionalniot sovet za evrointegracii e formiran so Odluka za osnovawe na
Nacionalen sovet za evrointegracii ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj
140/2007) donesena na sednicata na Sobranieto na Republika Makedonija odr`ana na 19
noemvri 2007 godina. Soglasno so ovaa odluka vo nadle`nost na Sovetot e da:
-go sledi i ocenuva tekot na aktivnostite za dobivawe ~lenstvo na Republika
Makedonija vo Evropskata unija;
-dava mislewa i nasoki vo vrska so podgotovkite za zapo~nuvawe na pregovorite za
dobivawe ~lenstvo na Republika Makedonija vo Evropskata unija;
-dava mislewa i nasoki za pregovara~kite pozicii na Republika Makedonija;
-razgleduva informacii za procesot na pregovaraweto;
-dava mislewa za pra{awata koi }e se otvorat vo tekot na pregovaraweto;
-gi razgleduva i ocenuva aktivnostite na oddelni ~lenovi vklu~eni vo pregovara~kite
timovi;
-odr`uva, preku pretsedatelot na Sovetot postojani konsultacii i razmena na
informacii so pretsedatelot na Republika Makedonija, pretsedatelot na Vladata na
Republika Makedonija i pretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija;
-odr`uva postojani konsultacii so {efot na pregovara~kiot tim i ministerot
za
nadvore{ni raboti;
-po potreba dava mislewa za usoglasuvawe na zakonodavstvoto na Republika
Makedonija so pravoto na Evropskata unija i
-najmalku dva pati godi{no go izvestuva Sobranieto na Republika Makedonija za
svojata rabota.
Zaradi obezbeduvawe na kontinuitet vo ostvaruvaweto na delegiranite nadle`nosti na
Nacionalniot sovet za evrointegracii i soglasno so usvoeniot zaklu~okot od 18-ta sednica na
Sovetot odr`ana na 26 noemvri 2010 godina, Sobranieto na Republika Makedonija na 2-ta
sednica odr`ana na 6 juli 2011 godina ja usvoi Odlukata za izmenuvawe na Odlukata za
osnovawe
Nacionalniot
sovet
za
evrointegracii
("Slu`ben
vesnik
na
Republika
Makedonija"broj 91/11). So ovaa odluka vo sostavot na Sovetot, za ~lenovite od redot na
pratenicite vo Sobranieto na Republika Makedonija se predvideni zamenici na ~lenovi.
Sostavot na Nacionalniot sovet za evrointegracii gi reflektira razli~nite
politi~ki, etni~ki, verski i interesni grupi vo makedonskoto op{testvo koi se obedineti vo
zaedni~kata cel - ~lenstvoto na Republika Makedonija vo Evropskata unija. Sostavot na
Sovetot e opredelen so Odlukata za imenuvawe na pretsedatel, potpretsedatel i ~lenovi na
Nacionalniot sovet za evrointegracii, donesena na 29 juli 2011 godina ("Slu`ben vesnik na
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
101
Republika Makedonija" broj 103/11), Odlukata za dopolnuvawe na Odlukata za imenuvawe na
pretsedatel, potpretsedatel i ~lenovi na Nacionalniot sovet za evrointegracii, donesena na
19 dekemvri 2011 godina ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 176/11), Odluka za
izmenuvawe na odlukata za imenuvawe na pretsedatel, potpretsedatel, ~lenovi i zamenici~lenovi na Nacionalniot sovet za evrointegracii ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija"
broj 79/13) i Odlukata za izmenuvawe na Odlukata za imenuvawe na pretsedatel,
potpretsedatel, ~lenovi i zamenici-~lenovi na Nacionalniot sovet za evrointegracii
("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 119/13).
Vo rabotata na Nacionalniot sovet za evrointegracii u~estvuvaat pretstavnici na
zakonodavnata i izvr{nata vlast, pretstavnici na lokalnata vlast, na gra|anskoto op{testvo
pretstaveno preku ~lenovi i pretstavnici na Makedonskata akademija na naukite i
umetnostite, Zdru`enieto na novinarite na Makedonija, stopanskite komori, sindikatite,
verskite zaednici i Gra|anskata platforma na Makedonija. Pretsedatelot na Sovetot e od
redovite na parlamentarnite partii vo opozicija, a potpretsedatelot od parlamentarnite
partii vo pozicija. Sovetot ima 15 ~lena i devet zamenici na ~lenovi, i toa: devet ~lena od
redot na pratenicite vo Sobranieto, koi imaat svoi zamenici i {est ~lena od drugi
institucii: zamenikot na pretsedatelot na Vladata zadol`en za evropski pra{awa,
pretstavnik od Kabinetot na pretsedatelot na Republika Makedonija, pretstavnik od
Kabinetot
na
pretsedatelot
na
Vladata
na
Republika
Makedonija,
pretstavnik
od
Makedonskata akademija na naukite i umetnostite, od Zaednicata na edinicite na lokalnata
samouprava i od Zdru`enieto na novinarite. Ovie {est ~lena u~estvuvaat vo rabotata na
Sovetot bez pravo na odlu~uvawe.
Na~inot na rabota na Sovetot, odlu~uvaweto, pravata i obvrskite na pretsedatelot,
potpretsedatelot, ~lenovite na Sovetot, zamenicite na ~lenovi i pretstavnicite, nivnoto
prisustvo i u~estvo vo rabotata na Sovetot, javnosta vo rabotata i vr{eweto na stru~nite,
administrativnite i drugite raboti za potrebite na Sovetot se uredeni so Delovnikot na
Nacionalniot sovet za evrointegracii donesen na sednicata odr`ana na 25 oktomvri 2011
godina. Soglasno so ~lenot 7 stav 2 od Delovnikot, Sovetot odlu~uva so konsenzus na
prisutnite ~lenovi {to imaat pravo na odlu~uvawe.
Nacionalniot sovet za evrointegracii vo izminatiot period, bez isklu~ok, rabote{e
na otvoreni sednici koi bea celosno prenesuvani na Sobraniskiot kanal. Na sednicite na
Sovetot bea pokaneti mediumite vo Republika Makedonija.
[email protected] SEDNICI NA NACIONALNIOT SOVET ZA EVROINTEGRACII
Nacionalniot sovet za evrointegracii vo izve{tajniot period odr`a edna sednica.
Sednicata be{e odr`ana na 12.02.2014 godina na koja be{e razgledana Nacionalnata programa
za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija - revizija 2014 godina. Sednicata be{e
organizirana zaedno so Sobraniskata Komisija za evropski pra{awa. Na sednica od strana na
dvete tela be{e usvoeno Mislewe za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija vo tekot na
2014 godina.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
102
5. PRETSEDATEL I POTPRETSEDATELI
NA SOBRANIETO
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
103
5.1.PRETSEDATEL
Pretsedatelot na Sobranieto na
Republika Makedonija se izbira od
redot na pratenicite so mnozinstvo
glasovi od vkupniot broj pratenici (62
pratenika). Mandatot na pretsedatelot
na Sobranieto trae ~etiri godini.
Pretsedatelot na Sobranieto go
pretstavuva Sobranieto, gi svikuva
sednicite i rakovodi so niv, se gri`i
za
primena
na
Delovnikot
na
Sobranieto i vr{i drugi raboti
utvrdeni so Ustavot na Republika
Makedonija i so Delovnikot na
Sobranieto.
Funkcijata
pretsedatel
na
Sobranieto e nespojliva so vr{ewe na
druga javna funkcija, profesija ili
funkcija vo politi~ka partija.
Za vreme na izvr{uvaweto na
funkcijata pretsedatel na Sobranieto
na Republika Makedonija g. Veqanoski
dejstvuva{e vo nasoka na uspe{no i
efikasno ostvaruvawe na zakonodavnata vlast na Sobranieto na
Republika Makedonija i ostvaruvawe
na edna od temelnite vrednosti
vladeeweto na pravoto vo Republika
Makedonija,
pritoa
sledej}i
ja
strate{kata
opredelba
za
pribli`uvawe kon Evropskata unija.
Vo ostvaruvaweto na negovite
brojni so Ustavot i so Delovnikot
utvrdeni nadle`nosti, kako pozna~ajni
mo`at da se istaknat:
- konstantnata potreba za ispituvaweto
i ocenuvaweto na urednosta na
predlozite za donesuvawe na zakoni i
drugi akti, kako i planiraweto na
dinamikata na sednicite na Sobranieto
spored zna~eweto, prirodata i vremeto
na podnesuvaweto na predlozite na
akti i drugi materijali,
gri`ata
za
usoglasuvawe
na
aktivnostite
na
Sobranieto
so
pretsedatelot
na
Republika
Makedonija i so Vladata na Republika
Makedonija,
- prodol`uvawe na praktikata na
sorabotka
so
koordinatorite
na
prateni~kite grupi vo vrska so
pra{awata
za
unapreduvawe
i
poefikasno rabotewe na Sobranieto,
- gri`ata za ostvaruvaweto na pravata
na pratenicite i za obezbeduvawe
uslovi za nivnata rabota,
- prodol`uvawe na praktikata na
sorabotka
i
koordinirawe
so
potpretsedatelite na Sobranieto i
odlu~uvawe po pra{awa za priem na
pretstavnici
i
delegacii
na
paralamenti
i
drugi
organi
i
organizacii od stranstvo, kako i za
ispra}awe na postojani i povremeni
sobraniski delegacii vo organite i
organizaciite vo stranstvo i
- prifa}awe na brojni li~ni i
pokrovitelstva na Sobranieto za
oddelni proslavi i na nastani od
zna~ewe
za
Republikata
i
opredeluvawe
pretstavnici
na
Sobranieto na tie proslavi.
So naglasen interes i intenzitet
pretsedatelot ja sledi rabotata na
Slu`bata na Sobranieto i se gri`i za
unapreduvawe na nejzinata rabota i za
sozdavawe
uslovi
za
nejzino
posovremeno i poefikasno rabotewe, so
primena na sovremenata informati~ka
tehnologija, za {to se koristeni
iskustvata od parlamentite na pove}e
dr`avi.
Sobranieto
na
Republika
Makedonija, pokraj negovata primarna
zakonodavna funkcija, prodol`i da
bide i zna~aen subjekt i participient
vo ostvaruvawe na interesite na
na{ata
dr`ava
vo
nadvore{nata
politika i odnosite so stranstvo na
bilateralen i multilateralen plan.
Pretsedatelot na Sobranieto vo
ovoj
period
ostvari
dinami~na
me|unarodnata
sorabotka
so
parlamentarnite,
diplomatskokonzularnite i drugi pretstavnici na
stranski dr`avi, na me|unarodni
organizacii, kako i so drugi vidni
stranski li~nosti.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
104
Pregled na nadvore{no-politi~ki bilateralni aktivnosti na pretsedatelot na
Sobranieto na Republika Makedonija Trajko Veqanoski
(1 januari 2014 - 5 mart 2014)
Sredba so novoimenuvaniot ambasador na Republika Makedonija vo Republika
Slovenija, g. Tomi Dimitrovski (15 januari 2014);
Sredba so novoimenuvaniot ambasador na Republika Makedonija vo Danska, g. Naim
Memeti (15 januari 2014);
Sredba so novoimenuvaniot ambasador na Republika Makedonija vo Izrael, g. Pajo
Avirovi} (15 januari 2014);
Oficijalna poseta na Republika Hrvatska (23-25 januari 2014 god.);
Sredba so novoimenuvaniot ambasador na Republika Makedonija vo Italijanskata
Republika, g. Oliver [ambevski (07 fevruari 2014);
Sredba so parlamentarniot zamenik-minister za nadvore{ni raboti na Japonija,
g. Takao Makino (10 fevruari 2014);
Priem po povod Nacionalen den i den na Armijata na Republika Srbija vo hotel
Aleksandar Palas (13 fevruari 2014);
Sredba so ambasadorot na Italija vo Republika Makedonija, g. Ernesto Masimino
Beleli (14 fevruari 2014 god.);
Sredba so pratenicite na germanskiot Bundestag, g. Johanes Zele i g. Josip
Juratovi} (14 fevruari 2014 god.);
Sredba so ambasadorot na Republika Makedonija vo Italijanskata Republika,
g. Oliver [ambevski (03 mart 2014);
Priem po povod Nacionalen den na Republika Bugarija vo hotel Aleksandar Palas
(03 mart 2014);
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
105
Pregled na drugi aktivnosti na pretsedatelot
na Sobranieto na Republika Makedonija, g. Trajko Veqanoski
(1 januari 2014 - 5 mart 2014)
Prisustvo na Sveta Bo`estvena Liturgija po povod Bo`i} vo Soboren hram „Sveti
Kliment Ohridski" (07 januari 2014);
Tradicionalen bo`i}en ru~ek i imenden kaj poglavarot na Makedonskata Pravoslavna
Crkva – Ohridska Arhiepiskopija, Arhiepiskop Ohridski i Makedonski g. g. Stefan vo
rezidencijata na Arhiepiskopot (09 januari 2014);
Snimawe za dokumentaren film so Lavirint produkcija (15 januari 2014);
Intervju za MIA (29 januari 2014);
Potpi{uvawe na Re{enie za raspi{uvawe na izbor za Pretsedatel na Republika
Makedonija i izjava za mediumi (01 fevruari 2014);
Davawe na sve~ena izjava na novoizbraniot ~len na Sudskiot sovet na Republika
Makedonija (04 fevruari 2014);
Sredba so pretstavnici na sredstvata za javno informirawe so cel zapoznavawe so
sodr`inata na Godi{niot izve{taj za rabotata na Sobranieto na Republika
Makedonija za 2013 godina (05 fevruari 2014);
Sredba so g. Stojan Andov (06 fevruari 2014);
Sredba so godine{nite stipendisti od Republika Makedonija predvodeni od
ambasadorot na SR Germanija, g-|a Gudrun [tajnaker, kako pokrovitel na Programata
– Me|unarodna parlamentarna stipendija (IPS) na germanskiot Bundestag
(17 fevruari 2014);
Obra}awe na Komemorativna akademija po povod odbele`uvaweto na 10. godi{ninata
od zaginuvaweto na Pretsedatelot na Republika Makedonija, g. Boris Trajkovski, vo
noviot teatar (25 fevruari 2014);
Sredba so g. Peter Vanhut (26 fevruari 2014);
Polo`uvawe venec sve`o cve}e na grobot na zaginatiot pretsedatel Boris
Trajkovski, na Alejata na velikanite, grobi{ta Butel (26 fevruari 2014);
Sredba so g. Xejms Perdju (27 fevruari 2014).
Potpi{uvawe na Re{enie za raspi{uvawe predvremeni parlamentarni izbori i izjava
za mediumi (06 mart 2014);
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
106
5.2.POTPRETSEDATELI
Sobranieto
Republika
aktivnosti,
organ
na
karakter.
gra|anite i nositel na zakonodavnata vlast
Vo
Makedonija
e
na
pretstavni~ki
na Republikata.
kako
i
pra{awa
spomenatiot
od
period,
op{t
kako
pratenici redovno i aktivno u~estvuvaa na
Sobranieto
na
Republika
Makedonija od redot na pratenicite, pokraj
site plenarni sednici na Sobranieto na
Republika Makedonija.
toa {to izbira pretsedatel so mnozinstvo
Vo svojstvo na ~lenovi na razni
glasovi od vkupniot broj pratenici, izbira
komisii
i trojca potpretsedateli.
Makedonija kako potpretsedateli bea me|u
Po
konstituiraweto
na
{estiot
parlamentaren sostav izbrani se trojca
potpretsedateli
i
toa
vo
Sobranieto
na
Republika
najaktivnite i redovno u~estvuvaa vo site
komisii.
Svetlana
Vo
nivniot
mandaten
period
zaedno
so
Jakimovska od VMRO-DPMNE, Suzana Saliu
potpretsedatelite,
od DUI i Jani Makraduli od SDSM.
pretsedatelot na Sobranieto na Republika
Potpretsedatelite na Sobranieto
Makedonija, realiziraa mnogubrojni sredbi
na Republika Makedonija realiziraa golem
so
broj aktivnosti koi{to se sostojat vo
konzularnite
redovnoto
u~estvo
pretsedatelstvoto
na
na
pretstavnici
na
diplomatskite
pretstavni{tva,
kako
i
i
sednicite
na
pretstavnici na institucii na stranskite
Sobranieto
na
zemji
Republika Makedonija, koi se odr`uvaat
i
me|unarodnite
organizacii
vo
Republika Makedonija
edna{ nedelno kade {to se razgleduvaat
va`ni
raboti
pra{awa
na
¾
svrzani
Sobranieto,
za
tekovnite
me|unarodnite
Potpretsedatel Svetlana Jakimovska
1. U~estvo vo rabotata na rabotnite tela na Sobranieto na Republika
Makedonija i vo prateni~kite grupi za bilateralna sorabotka
Svetlana Jakimovska, potpretsedatel na Sobranieto na Republika Makedonija, doa|a
od redovite na partijata VMRO DPMNE.
Kako potpretsedatel na Sobranieto na Republika Makedonija ima realizirano golem
broj aktivnosti preku redovno u~estvo na sednicite na koordinaciite na Sobranieto na koi se
razgleduvaa pra{awa povrzani so tekovnite raboti na Sobranieto, me|unarodni aktivnosti,
pra{awa od op{t karakter, kako i u~estvo na sednicite na Pretsedatelstvoto na Sobranieto
na Republika Makedonija so koi rakovodi pretsedatelot na Sobranieto na RM.
Kako pratenik redovno ima u~estvuvano na site plenarni sednici na Sobranieto na
Republika Makedonija, a kako potpretsedatel rakovodi i so plenarnite sednici na
Sobranieto.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
Kako
pretsedatel
na
107
Upravuva~kiot
sovet
na
Parlamentarniot
institut
i
Verifikacionata komisija ima ostvareno brojni aktivnosti, a kako ~len na Komisijata za
pra{awa na izborite i imenuvawata i Zakonodavno-pravna komisija, zamenik pretsedatel vo
Komisijata za politi~ki sistem i odnosi me|u zaednicite. Potpretsedatelkata ima zemeno
konstruktivno u~estvo vo rabotata na sednicite na spomenatite i drugi rabotni tela.
Aktiven ~len e vo prateni~kite grupi na Sobranieto na Republika Makedonija za
sorabotka so Parlamentot na Republika Polska i Parlamentot na Republika Slovenija, kako i
pretsedatel na prateni~kata grupa za sorabotka so Parlamentot na Republika Finska.
Redovno prisustvuva na nadzorni i javni raspravi organizirani od komisiite vo
Sobranie na Republika Makedonija.
Aktiven ~len vo Klubot na Prateni~ki.
2. Sredbi so ambasadori i drugi dipolomatski pretstavnici
•
Potpretsedatelkata Jakimovska go ostvari tretiot sostanok na Sovetodavniot odbor
na Parlamentarniot institut so pretstavnici od parlamentite na [vajcarija, Чe{ka i
Slova~ka, pretstavnici od Agencijata na Soedinetite Amerikanski Dr`avi za
me|unaroden razvoj (USAID), Britanskata ambasada vo Skopje, Delegacijata na EU,
[vajcarskata agencija za razvoj i sorabotka (SDC) i Nacionalniot Demokratski
Institut (NDI) (24 fevruari 2014).
3. U~estvo na konferencii i sve~enosti po povod zna~ajni datumi
•
Po povod odbele`uvaweto na 10-godi{ninata od zaginuvaweto na pretsedatelot na
Republika
Makedonija,
prisustvuva{e
na
pretsedatelot
na
Boris
Komemorativna
Sobranieto
na
Trajkovski,
potpretsedatelkata
akademija
na
koja
svoe
Republika
Makedoniaj
g.
Jakimovska
obra}awe
Trajko
ima{e
Veqanoski
(25 fevruari 2014).
•
Po povod 10-godi{ninata od zaginuvaweto na pretsedatelot na Republika Makedonija
Boris Trajkovski, sobraniska delegacija predvodena od potpretsedatelkata Svetlana
Jakimovska polo`i sve`o cve}e vo alejata na velikanite na Gradskite grobi{ta
(26 fevruari 2014).
•
Potpretsedatelkata Jakimovska ima{e svoe obra}awe i go proglasi za otvoren 51-ot
Mavrovski memorijal (28 fevruari 2014).
•
Nadvor od anga`manite vo Sobranieto na R. Makedonija, potpretsedatelkata Svetlana
Jakimovska redovno u~estvuva na manifestacii organizirani od Vladata, Lokalnata
samouprava, Gradot Skopje kako i mati~nata partija VMRO-DPMNE.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
¾
108
Potpretsedatel Suzana Saliu
Suzana Saliu, potpretsedatel na Sobranieto na R.Makedonija doa|a od redovite na
Demokratskata unija za integracija (DUI).
Kako potpretsedatel na Sobranieto na R.Makedonija ima realizirano golem broj
aktivnosti koi se sostojat vo redovno u~estvo na sednicite na Sobranieto na Republika
Makedonija, vo koi se razgleduvaat golem broj pra{awa svrzani za redovnite raboti na
Sobranieto, me|unarodni aktivnosti, pra{awa od op{t karakter kako i redovni koordinativni
sredbi na Sobranieto na Republika Makedonija
Kako pratenik redovno ima u~estvuvano na site plenarni sednici na Sobranieto na
Republika Makedonija.
Ima ostvareno brojni aktivnosti kako pretsedatel na Buxetskiot sovet na Sobranieto na
Republika Makedonija, i kako ~len vo rabotata na Zakonodavno-pravna komisija, Komisijata za
ustavni pra{awa, postojana anketna komisija za za{tita na slobodite i pravata na gra|aninot
kako i na Komisijata za politi~ki sistem i odnosi me|u zaednicite kako zamenik ~len.
Potpretsedatelkata ima zemeno konstruktivno u~estvo vo rabotata i na sednicite na drugi
rabotni tela.
Aktiven ~len i vo Upravuva~kiot sovet na Parlamentarniot institut.
Aktiven ~len e vo prateni~kite grupi na Sobranieto na Republika Makedonija za
sorabotka so Parlamentot na Portugalskata Republika i na prateni~kata grupa na Sobranieto
na Republika Makedonija za sorabotka so Parlamentot na ^e{kata Republika.
Ima mnogubrojni sredbi so gra|ani na Republika Makedonija.
1. Sredbi so ambasadori i drugi diplomatski pretstavnici
•
Delegacija na Sobranieto na Republika Makedonija, predvodena od potpretsedatelot
na Sobranieto G-|a Suzana Saliu u~estvuva{e na 62. Nacionalen molitven pojadok vo
Va{ington. (4 - 6 fevruari 2014);
•
G-|a Suzana Saliu u~estvuva{e na studiska poseta vo Berlin i Brisel (9-15 fevruari
2014).
2. U~estvo na konferencii i sve~enosti po povod zna~ajni datumi
•
U~estvo na komemorativna akademija po povod odbele`uvaweto na 10. Godi{ninata od
zaginuvaweto na Pretsedatelot na Republika Makedonija, G. Boris Trajkovski (25
fevruari 2014);
•
Polo`uvawe cve}e pred grobot na po~inatiot Pretsedatel na Republika Makedonija
G. Boris Trajkovski ‐ Butel ( 26 fevruari 2014).
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
109
6. ME\UNARODNA SORABOTKA
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
110
6.ME\UNARODNA SORABOTKA
Sektorot za me|unarodna sorabotka na Sobranieto na Republika Makedonija svojata
aktivnost ja ostvaruva preku rabotata na dvete oddelenija Oddelenie za me|unarodni
parlamentarni sobranija i multilateralna sorabotka i Oddelenie za bilateralna sorabotka.
Vo Sektorot se vraboteni osum dr`avni slu`benici i site se so visoko obrazovanie.
Sobranieto na Republika Makedonija na sednicata odr`ana na 6 juli 2011 godina donese
Odluka za osnovawe delegacii, prateni~ki grupi i drugi oblici na ostvaruvawe na
me|unarodnata sorabotka na Sobranieto na Republika Makedonija ("Slu`ben vesnik na
Republika Makedonija" broj 91/11). So ovaa odluka se sozdade pravna ramka za postapkata na
formiraweto, aktivnosta i nadle`nosta na delegaciite na Sobranieto na Republika
Makedonija koi go pretstavuvaat Sobranieto vo multilateralnite me|unarodni organizacii.
Soglasno so ovaa odluka Sobranieto na Republika Makedonija formira{e postojani
delegacii vo slednive me|unarodni organizacii: Parlamentarnoto sobranie na Sovetot na
Evropa, Parlamentarnoto sobranie na OBSE, Interparlamentarnata unija, Parlamentarnata
dimenzija na CEI, Parlamentarnoto sobranie na NATO i PS na Mediteranot. Vrz osnova na
Odlukata
za
osnovawe
na
Delegacija
na
Sobranieto
na
Republika
Makedonija
vo
Parlamentarniot komitet za stabilizacija i asocijacija ("Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija" broj 88/04), se osnova i Delegacija na Sobranieto na Republika Makedonija vo
Parlamentarniot komitet za stabilizacija i asocijacija.
Vo Sobranieto na Republika Makedonija, vrz osnova na Praviloto 6 od Pravilata za rabota
na Sekcijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo PSF i vo ovoj mandat e formirana
Sekcija
na
Sobranieto
na
Republika
Makedonija
vo
Parlamentarnoto
sobranie
na
Frankofonijata, od ~ii redovi e izbrana i delegacija na Sobranieto na Republika Makedonija
vo Parlamentarnoto sobranie na Frankofonijata.
Sobranieto na Republika Makedonija na sednicata odr`ana na 22 septemvri 2011 godina
donese Odluka za osnovawe na prateni~ki grupi za sorabotka so parlamenti na oddelni
dr`avi. Vo Sobranieto na Republika Makedonija vo ovoj prateni~ki mandat se formirani
vkupno
46 prateni~ki grupi za sorabotka so parlamenti na oddelni dr`avi i toa so:
Republika Avstrija, Republika Albanija, Avstralija i Nov Zeland, balti~kite zemji: Estonija,
Letonija i Litvanija, Kralstvoto Belgija, Federacijata na Bosna i Hercegovina, Republika
Bugarija, zemjite od Bliskiot i Sredniot Istok, Sojuzna Republika Germanija, Republika
Grcija, Kralstvoto Danska, Republika Indonezija, Dr`avata Izrael, Islamskata Republika
Iran, Irska, Republika Island i Kralstvoto Norve{ka, Italija, Japonija, Kanada, Narodna
Republika Kina, Republika Kosovo, zemjite od Latinska Amerika i od Karibite, Golemoto
Vojvodstvo
Luksemburg,
Republika
Malta
i
Republika
Kipar,
Republika
Mongolija,
Obedinetoto Kralstvo na Velika Britanija i Severna Irska, Republika Polska, Portugalskata
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
111
Republika, Romanija, Ruskata Federacija, SAD, Slova~kata Republika, Republika Slovenija,
Republika Srbija, Republika Turcija, Ukraina, Republika Ungarija, Republika Finska,
Francuskata Republika, Kralstvoto Holandija, Republika Hrvatska, Crna Gora, ^e{kata
Republika, [vajcarskata Konfederacijata, Kralstvoto [vedska i Kralstvoto [panija.
Soglasno so Pravilnikot za vnatre{na organizacija i delokrug na Slu`bata na Sobranieto
na Republika Makedonija i Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta vo Slu`bata na
Sobranieto na Republika Makedonija, vo Sektorot za me|unarodna sorabotka se izvr{uvaat
slednive aktivnosti:
•
celokupna korespondencija svrzana so organizirawe na u~estvo na odreden me|unaroden
nastan (obrabotka na pokanata za odredena me|unarodna aktivnost vo Sobranieto na
Republika Makedonija, korespondencija so drugi dr`avni organi vo Republika
Makedonija, korespondencija so ambasadite na Republika Makedonija vo stranstvo i so
ambasadite akreditirani vo Republika Makedonija, korespondencija so sekretarijatite
na me|unarodnite parlamentarni sobranija i slu`bite na oddelni parlamenti);
•
operativna i stru~na podgotovka na u~estvoto na odredena delegacija ili pratenik;
•
svikuvawe na podgotvitelni sostanoci na delegacii i prateni~ki grupi svrzani za
u~estvo na odreden me|unaroden nastan;
•
podgotvuvawe na tezi za diskusija, izlagawa, amandmani, draftirawe na zavr{ni
dokumenti na me|unarodni konferencii;
•
podgotvuvawe na izve{tai i bele{ki od odr`aniot sostanok, konferencija, sesija,
seminar;
•
koordinacija so drugite sektori na Sobranieto na Republika Makedonija vo vrska so
donesuvawe na odluki, re{enija i drugi dokumenti koi proizleguvaat od odredbite na
me|unarodni dogovori sklu~eni me|u Republika Makedonija i drugi me|unarodni
organizacii; sledewe na sednicite na Sobranieto na Republika Makedonija koga na
dneven red se to~ki za ratifikacija na me|unarodni dogovori, spogodbi, povelbi i
konvencii;
•
stru~no organizirawe i operativno koordinirawe na me|unarodni sredbi, sostanoci,
konferencii i seminari koga Sobranieto na Republika Makedonija e doma}in ili koorganizator na nastanot.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
112
6.1. Multilateralna sorabotka
Parlamentarnoto sobranie na Sevetot na
Evropa, koe e eden od dvata glavni organi
na Sovetot na Evropa. Toa ima sovetodavna
funkcija
PARLAMENTARNO SOBRANIE NA
SOVETOT NA EVROPA
vo
ministrite
odnos
kade
^lenovi: g-|a Ermira Mehmeti Devaja i
politi~ka
Spasenovski,
g-|a. Sowa Mirakovska i g. Imer Aliu.
Sovetot na Evropa e me|uvladina
organizacija formirana na 5 maj 1949
godina od deset zemji, a denes ima 47
zemji ~lenki. Osnovnite celi na Sovetot
na Evropa se:
•
za{tita
na
rasprava
za
aktivnost
pra{awa
va`nost,
problemite
na
od
tekovna
vklu~uvaj}i
modernoto
e
gi
i
op{testvo
i
aspekti na me|unarodnata politika.
g. Igor Ivanovski
Zamenici-~lenovi: g. Aleksandar
na
se
Negovata
fokusirana
Nikolovski
{to
Komitetot
problemite so koi se soo~uva evropskoto
op{testvo.
[ef na Delegacijata: g. Aleksandar
na
Sobranieto
zasedava
~etiri
pati
godi{no (januari, april, juni i oktomvri), na
javni sednici koi traat edna rabotna
sedmica. Toa ima Postojan komitet, koj me|u
dvete sesii dejstvuva vo negovo ime, kako i
osum
postojani
komisii,
kako
i
pet
politi~ki grupi. PS na Sovetot na Evropa
ima vkupno 636 ~lena, od koi 318 se
~lenovi, a 318 zamenici-~lenovi, 18 ~lena
nabquduva~i i izvesen broj ~lenovi od
na
~ovekovite
pluralisti~ka
prava,
demokratija
i
Palestina i Maroko so status na partneri
za demokratija.
vladeewe na pravoto,
•
unapreduvawe na svesta i ohrabruvawe
na razvojot na evropskiot kulturen
identitet i raznovidnost,
•
koi
se
soo~uva
evropskoto
op{testvo (ksenofobija,netolerancija,
za{tita
na
~ovekovata
kloniraweto,
sidata,
okolina,
drogite
i
narkomanijata, organiziraniot kriminal i sl.) i
•
pomagawe
konsolidacijata
politi~ki,
na
zakonodavni
kreirano
na
se
stekna
so
status
na
specijalen gostin, a Republika Makedonija
e ~len na SE od 1995 godina. Delegacijata
na Sobranieto na Republika Makedonija vo
PS na SE ja so~inuvaat 6 ~lena, koi na
plenarnite sesii raspolagaat so tri glasa.
Чlenovite
na
delegaciite
po
pravilo
parlamentarno
evropskata
od pra{awata koi se razgleduvaat i na
sednicite na komisiite.
i
Aktivnosti vo periodot od 1 januari do 5
ustavni promeni.
Najstaroto
koga
u~estvuvaat na plenarnite sesii, a zavisno
na
demokratskata stabilnost vo Evropa
preku
u~estvuva vo rabotata na PS na SE od 1993
godina
barawe na re{enijata za problemite
so
Sobranieto na Republika Makedonija
sobranie
po~va
mart 2014 godina
e
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
113
Od 27 do 31 januari 2014 godina vo
Strazbur, Francuskata Republika, se odr`a
redovnata
zimska
od gra|anite.
na
Glavni zada~i na Parlamentarnoto
Parlamentarnoto sobranie na Sovetot na
sobranie na OBSE se promovirawe na
Evropa, na koja u~estvuva{e Delegacija na
parlamentarnoto u~estvo vo aktivnostite
Sobranieto na Republika Makedonija vo
na
sostav: g. Aleksandar Nikoloski, {ef na
interparlamentarniot dijalog i sorabotka.
Delegacijata, g-|a Ermira Mehmeti i g. Igor
Sobranieto, isto
Ivanovski,
i
ostvaruvawe na slednive celi koi se
sekretarot na Delegacijata, g-|a Marija
navedeni vo preambulata na Delovnikot na
Stefanova.
PS na OBSE: procena na ostvaruvaweto na
~lenovi
sesija
i pretstavnicite koi se direktno izbrani
na
Delegacijata
OBSE
i
olesnuvawe
taka,
se
stremi
na
kon
osnovnite principi na OBSE od strana na
Na 19 i 20 fevruari 2014 godina, g.
zemjite ~lenki, pottiknuvawe na rasprava
Igor Ivanovski kako ~len na ad hok
za
Komisijata PS na SE za nabluduvawe na
sredbite na Ministerskiot sovet i na
parlamentarni izbori vo Republika Srbija
Samitite na {efovite na dr`avi ili
u~estvuva{e
vladi,
vo predizbornata misija vo
pra{awa
koi
razvivawe
se
i
razgleduvaat
promovirawe
na
na
mehanizmi za prevencija i re{avawe na
Belgrad, Republika Srbija.
konfliktite, poddr{ka na jakneweto i
konsolidacijata
na
demokratskite
institucii vo dr`avite ~lenki i pridones
vo razvojot na institucionalnite strukturi
PARLAMENTARNO SOBRANIE NA
OBSE
[ef na Delegacijata: g-|a Ana Pavlova
i sorabotkata me|u postojnite institucii na
OBSE.
Vo
ramkite
na
Parlamentarnoto
Daneva
sobranie
funkcioniraat
^lenovi: g. Vladimir \or~ev i
Komisija
za
politi~ki
tri
komisii:
pra{awa
i
g. Bekim Fazliu
bezbednost (prva Komisija); Komisija za
Zamenici-~lenovi: g. Dimitar Stevanaxija,
ekonomski pra{awa, nauka, tehnologija i
g. Safet Bi{evac i g. Xevat Ademi
`ivotna
Generalna
Parlamentarnoto
sobranie
na
Organizacijata za bezbednost i sorabotka
vo Evropa (PS na OBSE) ja pretstavuva
sredina
(vtora
komisija
za
Komisija)
i
demokratija,
~ovekovi prava i humanitarni pra{awa
(treta Komisija).
Чlenovite
na
Delegacijata
na
parlamentarnata dimenizija na OBSE. Vo
Sobranieto na Republika Makedonija vo PS
nego
na
na OBSE redovno u~estvuvaat vo rabotata
parlamentite od 56 dr`avi ~lenki na
na sesiite na Parlamentarnoto sobranie,
OBSE,
na Postojaniot komitet, kako i na drugite
~lenuvaat
{to
ja
320
pokrivaat
~lenovi
geografskata
oblast od Vankuver do Vladivostok. Toa e
sostanoci organizirani od PS na OBSE.
edinstvena parlamentarna organizacija vo
strukturata na OBSE i vr{i uloga na
Aktivnosti vo periodot od 1 januari do 5
vitalna vrska me|u vladiniot del na OBSE
mart 2014 godina
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
[efot
na
Delegacijata
114
na
Parlamentarnoto sobranie na OBSE g-|a
~lenovite
na
parlamentite
vo
me|unarodnata politika.
Ana Pavlovska Daneva, kako i sekretarot
Sobranieto na Republika Makedonija e
na Delegacijata g. Liman Avdiu u~estvuvaa
~len na Interparlamentarnata unija od
na Zimskata sesija na PS na OBSE, {to se
1994 godina. So Odlukata za osnovawe
odr`a na 13 i 14 fevruari 2014 godina vo
delegacii, prateni~ki grupi i drugi oblici
Viena, Republika Avstrija.
na ostvaruvawe na me|unarodnata sorabotka
na Sobranieto na Republika Makedonija se
osnova
Delegacija
na
Sobranieto
na
Republika Makedonija vo IPU, koja se
sostoi od pretsedatelot na Sobranieto na
Republika
Makedonija
i
{est
~lena.
Aktivnosti vo periodot od 1 januari do 5
INTERPARLAMENTARNA UNIJA
mart 2014 godina
Vo periodot od 01 januari do 05 mart
[ef na Delegacijata: g. Trajko Veqanoski
^lenovi: g-|a Silvana Boneva,
2014 godina nema{e aktivnosti.
g. Nexati Jakupi, g. Goran Misovski,
g. Jani Makraduli, g. Imer Aliu i
g. Rejhan Durmi{i
Interparlamentarnata unija (IPU)
osnovana vo 1889 godina, e najstarata
multilateralna politi~ka organizacija vo
PARLAMENTARNA DIMENZIJA NA
koja ~lenuvaat 162 nacionalni parlamenti
CEI
i 10 me|unarodni parlamentarni sobranija.
[ef na Delegacijata: g-|a Vesna Bendevska
Svetskata organizacija na parlamentite so
^lenovi: g. Mihajlo Xolonga i
sedi{te vo @eneva ima status na postojan
g. Hajrula Misini
nabquduva~
vo
Organizacijata
Zamenici-~lenovi: g. Vasko Pa{ovski,
na
g-|a Liljana Zaturoska i g. Gazmend Aliji
Obedinetite nacii.
Kako centralna to~ka za svetski
Interparlamen-
Centralnoevropskata inicijativa e
tarnata unija raboti za mir i sorabotka
regionalna organizacija vo koja ~lenuvaat
me|u narodite i za cvrsto vospostavuvawe
18
na pretstavni~kite institucii. Za taa cel
Belorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarija,
IPU pottiknuva kontakti, koordinacija i
Hrvatska, Чe{kata Republika, Ungarija,
razmena na mislewa me|u parlamentite i
Italija, Makedonija, Moldavija, Polska,
~lenovite na parlamentite na site zemji;
Romanija,
razgleduva
Ukraina i Crna Gora. Inicijativata e
parlamentaren
dijalog,
pra{awa
od
me|unaroden
zemji
~lenki:
Slova~ka,
1989
Avstrija,
Slovenija,
osnovana
se obezbedi {to poaktivno u~estvo na
Kvadragonala, od strana na ~etiri zemji:
Ungarija,
godina,
Srbija,
interes. Vo ovaa nasoka, IPU nastojuva da
Italija,
vo
Albanija,
Avstrija
pod
i
imeto
SFR
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
Jugoslavija.
Vo
1990
115
godina
kon
inicijativata se priklu~uva Чehoslova~ka,
so {to taa stanuva Pentagonala. Sledi
Polska vo 1991 godina i grupata prerasnuva
vo Heksagonala, a vo 1992 godina ~lenki
PARLAMENTARNO SOBRANIE NA
stanuvaat Bosna i Hercegovina, Hrvatska i
NATO
Slovenija, po {to inicijativata go menuva
[ef na Delegacijata: g-|a Ermira Mehmeti
imeto vo Centralnoevropska inicijativa.
Devaja
Republika Makedonija e ~len na CEI od
^lenovi: g-|a Nata{a Savova Salkovska i
Centralnoevropskata
g. Pavle Trajanov
inicijativa se stremi kon zacvrstuvawe na
Zamenici-~lenovi: g. Ilija Kitanovski,
1993
godina.
sorabotkata
me|u
zemjite
g. Goran Sugarevski i g. Orhan Ibraimi
~lenki,
zabrzuvawe na procesot na evropskata
integracija
preku
poddr{ka
Parlamentarnoto sobranie na NATO
na
najnerazvienite ~lenki i onie na koi im e
e
najpotreben
parlamentarci od 28 zemji ~lenki na
zabrzan
ekonomski
razvoj,
me|uparlamentarna
zacvrstuvawe na ekonomskite, socijalnite,
Alijansata
pravnite i drugite aspekti na procesite na
asocijativni
tranzicija i sl.
pretstavuva
Parlamentarnata dimenzija na CEI
na
organizacija
NATO
i
14
~lenki.
na
nejzini
Sobranieto
kriti~ki
forum
za
me|unaroden dijalog na parlamentarci od
ja so~inuvaat Parlamentarnoto sobranie,
Evropa
i
od
Severna
Amerika,
koi
Parlamentarniot komitet i generalnite
diskutiraat za temi od zaedni~ki interes.
komiteti na Parlamentarnoto sobranie.
Osnovna zada~a na Sobranieto e da
Dvajca ~lenovi na parlamentot od sekoja
gi nadmine nacionalnite interesi i da se
zemja ~lenka u~estvuvaat vo rabotata na
obide
Parlamentarniot komitet, koj se odr`uva
bezbednosni
naprolet, a na Parlamentarnoto sobranie,
konsenzus me|u zemjite. Osnoven element vo
koe se sostanuva vo tekot na esenta,
rabotata
u~estvuvaat delegacii sostaveni od tri do
razmenuvaat informacii i vlijanie vrz
sedum ~lena. Delegacijata na Sobranieto na
nacionalnite stavovi i interesi, pri {to
Republika Makedonija se sostoi od tri
se testiraat i procenuvaat pra{awata od
~lena i tri zamenici.
aktuelen interes za NATO.
preku
i
pra{awa
na
Vo
diskusii
indirektno
mart 2014 godina
formiraweto
da
Sobranieto
ovaa
Aktivnosti vo periodot od 1 januari do 5
seminari
smisla,
za
postigne
e
da
se
Sobranieto
igra
zna~ajna
uloga
na
politi~kite
vo
mislewa.
Preporakite i rezoluciite na Sobranieto
Vo periodot od 01 januari do 05 mart
2014 godina nema{e aktivnosti.
se dostavuvaat do nacionalnite vladi i
parlamenti, kako i do generalniot sekretar
na NATO i drugite relevantni me|unarodni
organizacii.
Sobranieto e celosno nezavisno od
NATO,
no
e
vrska
me|u
nacionalnite
parlamenti na zemjite ~lenki i NATO i
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
116
pridonesuva za jaknewe na zaedni~koto
razbirawe
vo
Alijansata.
Vsu{nost,
Sobranieto kontinuirano proveruva dali
donesenite odluki na me|udr`avno nivo vo
Parlamentarnoto sobranie na
Frankofonijata
ramkite na NATO imaat politi~ki odgovori
na
preporakite
i
rezoluciite
na
Sobranieto.
[ef na Delegacijata: g. \or|i
Koxoba{iev
Celite na PS na NATO se:
•
ohrabuvawe
na
^lenovi na Delegacijata: g. Xevat Ademi,
dijalogot
parlamentarcite
za
me|u
g-|a Silvana Boneva i
va`nite
g. Gordan Georgiev.
bezbednosni pra{awa;
•
•
•
Parlamentarnoto
privlekuva parlamentarnoto vnimanie
sobranie
na
za centralnite bezbednosni pra{awa
Frankofonijata e konsultativno sobranie
za
na
politikata
na
Alijansata
i
Me|unarodnata
organizacija
na
pogolemo razbirawe za nea;
Frankofonijata, formirano vo maj 1967
prenesuvawe
godina pod imeto "Me|unarodna asocijacija
na
kolektivnite
parlamentarni stavovi izgradeni vo
na
PS na NATO vo NATO i vo negovite
francuskiot jazik" (AIPLF). Vo juli 1989
zemji ~lenki;
godina,
podobro razbirawe za politikata na
"Me|unarodno sobranie na parlamentarci
NATO i da se promovira povisoko nivo
koi go govorat francuskiot jazik", a vo juli
na
1998 godina vo Parlamentarno sobranie na
kolektivna
zajaknuvawe
na
odgovornost
i
transatlantskite
AIPLF
koi
se
PS na NATO broi 257 ~lena, ima pet
Sobranieto
govorat
preimenuva
vo
Frankofonijata
sobranie
pretstavuva
na
mesto
na
debati, predlozi i razmena na mislewa za
postojani komiteti i osum potkomiteti.
na
go
Frankofonijata.
Parlamentarnoto
odnosi.
Delegacijata
parlamentarci
na
site pra{awa od interes na negovite
Republika Makedonija vo PS na NATO ima
~lenki.
Vo
tesna
sorabotka
so
status na asocijativen ~len od 1995 godina
Me|unarodnata agencija na Frankofonijata,
i broi trojca ~lenovi i trojca zamenici-
Sobranieto prezema akcii na poleto na
~lenovi.
interparlamentarnata sorabotka i razvojot
na demokratijata, koi imaat za cel da ja
Aktivnosti vo periodot od 1 januari do 5
mart 2014 godina
zacvrstuvaat
solidarnosta
parlamentarnite
institucii
me|u
i
da
ja
promoviraat demokratijata i vladeeweto
Vo periodot od 01 januari do 05 mart
2014 godina nema{e aktivnosti.
na pravoto, osobeno vo frankofonskite
zaednici.
Vo
ramkite
na
parlamentarnata
dimenzija na Parlamentarnoto sobranie na
Frankofonijata formirani se i slednive
organi: Mre`a na `eni parlamentarki,
Parlamentarna mre`a za borba protiv
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
HIV/SIDA,
Parlament
na
117
mladi
frankofoni i dr.
dekemvri 2004 godina za osnovawe na
Delegacija na Sobranieto na Republika
Makedonija vo Parlamentarniot komitet za
Vo Parlamentarnoto sobranie na
Frankofonijata
78
Republika
parlamenti, parlamentarni sobranija ili
zastapeno
soveti na dr`avi, pokraini, regioni i
potpretsedateli i ~etirinaeset ~lena.
me|unarodni
se
pretstaveni
stabilizacija i asocijacija. Sobranieto na
organizacii,
kako
i
13
parlamenti nabquduva~i.
Makedonija
od
na
Komitetot
kopretsedatel,
Formiraweto
na
e
dvajca
Me{ovitiot
parlamentaren komitet (MPK) e izraz na
cvrstata
Sekcijata
vo
na
Republika
na
Makedonija za polnopravno ~lenstvo vo EU,
Republika Makedonija vo Parlamentarnoto
kako i na zalo`bite na Sobranieto na
sobranie na Frankofonijata, kako i Biroto
Republika
na Sekcijata i Delegacijata na Sobranieto
parlamentaren dijalog, da pridonese kon
na
Republika
Parlamentarnoto
sobranieto
opredelba
Makedonija,
preku
Makedonija
vo
procesot na evrointegracija i dostignuvawe
sobranie
na
na evropskite standardi.
Frankofonijata se osnovani vo januari 2001
Vo
osnova,
godina. Delegacijata na Sobranieto na
parlamentaren
Republika Makedonija ima ~etiri ~lena, a
bilateralna
na Biroto na Sekcijata broi pet ~lena.
parlament
MPK
forum
za
sorabotka
kade
pretstavuva
direktna
so
{to
Evropskiot
~lenovite
na
Sobranieto na Republika Makedonija i
Aktivnosti vo periodot od 1 januari do 5
Evropskiot
parlament
razmenuvaat
mart 2014 godina
iskustva, mislewa i stavovi za zajaknuvawe
na me|usebnoto partnerstvo. Rabotata na
Vo periodot od 01 januari do 05 mart
ova telo ovozmo`uva efikasno zajaknuvawe
i
2014 godina nema{e aktivnosti.
izdignuvawe
na
povisoko
nivo
na
odnosite i sorabotkata na Sobranieto na
Me{ovit parlamentaren komitet na
Republika
Makedonija
Osnovna
cel
parlamentaren
g. Kenan Hasipi
Evropskiot
parlament.
EU i Republika Makedonija
Kopresedatel na MPK RM-EU:
i
Makedonija
na
komitet
i
Me{ovitiot
-
Evropska
Republika
unija
e
razgleduvawe na site aspekti na odnosite
me|u Republika Makedonija i EU, osobeno
Me{ovitiot
komitet
parlamentaren
Republika
Makedonija
-
implementacijata
na
Dogovorot
za
stabilizacija i asocijacija. Po predlog na
Evropska unija (EU) e formiran vrz osnova
Biroto
na
za
komitet mo`at da se davaat preporaki do
stabilizacija i asocijacija na Republika
Evropskiot parlament, do Sobranieto i
Makedonija, so Rezolucijata na Evropskiot
Vladata
na
parlament od 10 mart 2004 godina i
Sovetot
na
Odlukata
Evropskata komisija.
~lenot
114
donesena
od
od
Dogovorot
strana
na
na
Me{ovitiot
Republika
Evropskata
parlamentaren
Makedonija,
unija
i
do
do
Sobranieto na Republika Makedonija od 7
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
118
MPK se sostanuva dva pati godi{no edna{
vo
Makedonija
Sobranieto
i
na
edna{
vo
Republika
Evropskiot
vo Aman, Ha{emitsko Kralstvo Jordan, koga
so konsenzus be{e usvoen Statusot na ovaa
organizacija.
parlament.
Sednicite
parlamentaren
na
Me{ovitiot
komitet
zavr{uvaat
Zemji ~lenki na Parlamentarnoto
so
sobranie na Mediteranot se parlamentite
usvojuvawe na Zavr{na izjava, dokument vo
na zemjite od mediteranskiot breg se:
koj se sodr`ani zaedni~kite stavovi za
Albanija,
odredeni aktuelni pra{awa.
Hrvatska, Kipar, Egipet, Francija, Grcija,
Al`ir,
Bosna i Hercegovina,
Izrael, Italija, Liban, Libiska Arapska
Aktivnosti vo periodot od 1 januari do 5
mart 2014 godina
Xamahirija, Malta, Monako, Maroko, Srbija,
Crna Gora, Slovenija, [panija, Siriska
Arapska
Vo periodot od 01 januari do 05 mart
2014 godina nema{e aktivnosti.
Republika,
Tunis,
Turcija
I
Palestina. Isto taka, ~lenki na PS na
Mediteranot se parlamentite na Republika
Makedonija, Jordan i Portugalija, dr`avi
koi ne izleguvaat na Mediteranot, no koi
ekonomski, politi~ki i strate{ki direktno
se povrzani so nego.
Parlamentarnoto
sobranie
na
Mediteranot zasedava na plenarna sednica
PARLAMENTARNO SOBRANIE
NA MEDITERANOT
[ef na Delegacija: g. Ilija Dimovski
^lenovi: g. Haralampie [okarovski i
edna{
godi{no.
Nekolku
meseci
pred
odr`uvaweto na godi{noto zasedanie, se
sostanuvaat trite postojani komiteti.
Parlamentarnoto
sobranie
e
g.Emilijan Stankovi}
vospostaveno so cel da se dade pogolemo
Zamenici-~lenovi: g. Nexati Jakupi, g.
zna~ewe na parlamentarnata diplomatija
Bexihudin [ehabi i g-|a Bekim Fazliu
vo mediteranskiot region, odnosno regionot
da se zdobie so sopstven parlamentaren
Parlamentarnoto
sobranie
na
Mediteranot e relativno nova me|unarodna
multilateralna organizacija i pretstavuva
prodol`uvawe
na
parlamentarnata
forum kako zajaknuvawe i unapreduvawe na
dijalogot me|u kulturite.
Delegacijata
na
Sobranieto
na
Republika Makedonija vo Parlamentarnoto
dimenzija na dolgogodi{na Konferencija za
sobranie
sorabotka vo Mediteraniot (CSCM), proces
~lenovi, od koi trojca se ~lenovi, a trojca
koj
zamenici-~lenovi
funkcionira{e
vo
ramkite
na
na
Mediteranot
broi
{est
Interparlamentarnata unija (IPU), a kako
samostojna
me|unarodna
multilateralna
organizacija zapo~na da funkcionira od
Aktivnosti vo periodot od 1 januari do 5
mart 2014 godina
septemvri 2006 godina.
Inaugurativnata
sesija
na
Parlamentarnoto sobranie na Mediteranot
Vo periodot od 01 januari do 05 mart
2014 godina nema{e aktivnosti.
se odr`a na 10 i 11 septemvri 2006 godina
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
119
6.2. Bilaterala
Na 10 januari 2014 godina vo Skopje
Republika
Makedonija,
ministerot
za
Makedonija
be{e
pretsedatelot
ostvarena
i
sredba
so
~lenovite
na
nadvore{ni raboti na Republika Bugarija
Prateni~kata
ostvari oficijalna poseta na Republika
Republika Makedonija za sorabotka so
Makedonija. Vo Sobranieto na Republika
parlamentot na Republika Bugarija.
grupa
na
Sobranieto
na
6.3.Drugi me|unarodni aktivnosti
debatite
Evropski parlament
na
plenarna
sednica.
Sekoja
godina se odr`uvaat dvanaeset plenarni
Evropskiot parlament e edna od
trite najva`ni institucii na Evropskata
unija
(pokraj
Evropskata
sednici vo Strazbur i {est plenarni
sednici vo Brisel.
komisija,
Sednicite i site dokumenti na
Evropskiot sovet i Sovetot na EU), koj go
Unijata se preveduvaat na 23 oficijalni
so~inuvaat 766 izbranici na gra|anite na
jazici
28 zemji ~lenki na Evropskata unija izbrani
ogromen anga`man.
na direktni izbori so petgodi{en mandat.
Vo sega{niot sostav, izbran vo juni 2009
godina, se zastapeni sedum politi~ki grupi
i
nezavisni
pratenici.
Pratenicite
dejstvuvaat i sedat vo Parlamentot spored
partiskata, a ne nacionalnata pripadnost.
Tie se izbiraat na neposredni izbori
spored
izbornite
propisi
na
zemjata
~lenka.
Pretsedatelot
na
Evropskiot
parlament se izbira so mandat od dve i pol
godini (t.e. na polovina od mandatot na
parlamentot),
so
pravo
na
reizbor.
Pretsedatelot go pretstavuva Evropskiot
parlament vis-à-vis nadvore{niot svet i
negovite odnosi so drugi institucii na
Zaednicata.
Na pretsedatelot mu pomagaat 14
potpretsedateli koi zaedno so nego se
zadol`eni da se pogri`at za celokupnoto
funkcionirawe na parlamentot i negovite
konstitutivni
tela
(Biroto
i
na
Unijata,
{to
pretpostavuva
Vo Evropskiot parlament ima 20
parlamentarni komisii. Sekoja komisija se
sostoi
od
24
do
76
pratenici,
pretsedatel,
biro
i
Politi~kiot
sostav
na
reflektira
sostavot
sobranie.
ima
sekretarijat.
komisiite
na
Parlamentarnite
go
plenarnoto
komisii
se
sre}avaat edna{ ili dva pati mese~no vo
Brisel. Nivnite debati se javni.
Komisiite izgotvuvaat, izmenuvaat
i
usvojuvaat
zakonodavni
predlozi
i
izve{tai od sopstveni inicijativi. Tie gi
razgleduvaat predlozite na Komisijata i
Sovetot i, kade {to e potrebno, izgotvuvaat
izve{tai koi treba da se prezentiraat na
plenarna sednica.
Evropskiot parlament go opslu`uva
slu`ba od 6.000 vraboteni, od koi okolu
polovinata se anga`irani so raboti vrzani
so prevodot. Vrabotenite imaat status na
javni slu`benici.
Konferencijata na pretsedateli), kako i za
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
120
Aktivnosti vo periodot 01 januari do 05
mart 2014 godina
ECPRD
(Evropski
parlamentarno
centar
za
istra`uvawe
i
dokumentacija)
Vo Brisel, Kralstvoto Belgija, na 19
i 20 fevruari se odr`a Parlamentaren
seminar na tema: "Zdravjeto i za{titata na
Vo periodot od 01 januari do 05 mart 2014
potro{uva~ite",
godina nema{e aktivnosti.
na
koj
u~estvuvaa
pratenicite g. Mile Pa~emski, g-|a Stanka
Anastasova,
g.
Bekim
]oku,
kako
i
Studiski poseti
sovetnicite na Komisijata za zdravstvo g-|a
Vasilka Ilievska i g-|a Ana Klimovska.
Vo ramkite na TAIEX Programata,
grupa vraboteni vo slu`bata na Sobranieto
PD na PSJIE
na Republika Makedonija u~estvuva na
Rabotilnica
na
tema:
"Zajaknuvawe
na
Vo periodot od 01 januari do 05 mart 2014
kapacitetite na parlamentite na zemjite
godina nema{e aktivnosti
kandidati za EU pra{awa i za procesot na
harmonizacija na zakonodavstvoto", {to se
odr`a na 10 i 11 fevruari 2014 godina vo
IPS Praktikum-Germanski Bundestag
Vo
Sobranieto
na
Ankara, Republika Turcija. Na seminarot
Republika
Makedonija od 17 do 25 fevruari 2014 g. se
realizira{e Programa za zapoznavawe na IPS
stipendistite za 2014 godina, so rabotata i
funkcioniraweto na Sobranieto na Republika
Makedonija, pri {to bea ostvareni sredbi so
pretsedatelot
potpretsedatelot
na
na
Sobranieto,
Sobranieto
i
u~estvuvaa: Rexep Prekopuca, rakovoditel
na Oddelenie, g-|a Daniela Velkovska,
rakovoditel
na
Sulejmanovski,
Parlamentarniot
Dimovska,
sektor,
g.
Sulejman
sovetnik
institut,
sorabotnik
vo
g-|a
i
g.
Marina
Ivan
Cvetanovski, pomlad sorabotnik.
so
rakovoditelite na organizacionite edinici.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
121
[email protected] NA ZNA^AJNI NASTANI VO
SOBRANIETO NA RM
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
122
7.1.Me|unarodna aktivnost i
protokolarni sredbi
1
2
10
5
4
1
6
oficijalni poseti na delegacii na pokana na Sobranieto na RM
oficijalni poseti na delegacii
sredbi so diplomatski kor
protokolarno organizirawe na sredbi na pretsedatelot
pridru`ba na pretsedatelot na protokolarni sredbi
pridru`ba na potpretsedatel na Sobranieto na RM
sredbi na potpretsedatelite, pratenicite i generalniot sekretar
7.2.Me|unarodni konferencii, manifestacii,
godi{nini, sve~enosti i seminari
Me|unaroden mladinski liderski forum: "Perspektivite i predizvicite na mladite
lu|e";
Komemorativna akademija po povod 10-godi{ninata od zaginuvaweto na pretsedatelot
Boris Trajkovski - Obra}awe na g. Trajko Veqanoski, pretsedatel na Sobranieto na
Republika Makedonija
Sve~eno otvorawe na 51. Mavrovski memorijal - Obra}awe na g-|a Svetlana
Jakimovska, potpretsedatel na Sobranieto na Republika Makedonija
7.3.Sve~eni izjavi
Sve~ena izjava na g. [emsedin Jusufi, ~len na Sudski sovet na Republika
Makedonija na Republika Makedonija
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
123
8. JAVNOST VO RABOTATA NA SOBRANIETO
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
124
8.1.SOBRANISKI TV KANAL
Vo periodot 1 januari 2014 do 5 mart 2014 godina, Sobraniskiot kanal/ MTV izvr{i
vkupno 32 direktni prenosi na plenarni sednici na Sobranieto na Republika Makedonija, so
vkupno vremetraewe od 7.125 minuti.
[to se odnesuva do sednicite na komisiite, komitetite, sovetite, nadzornite raspravi
i drugite rabotni tela, istite bea odlo`eno prenesuvani do gleda~ite na Sobraniskiot kanal.
Taka, Komisijata za finansirawe i buxet odr`ala 6 sednici so vkupno vremetraewe od
935 minuti.
Sednici na Zakonodavno - pravnata komisija bile vkupno 25, ili, izrazeno vo minuti
503.
Komisijata za transport, vrski i ekologija, vo navedeniot period odr`ala 10 sednici
vo vremetraewe od 1.170 minuti.
Vkupno 6 sednici odr`ala Komisijata za ekonomski pra{awa, ili, 369 minuti.
Komisijata za politi~ki sistem i odnosi me|u zaednicite odr`ala 9 sednici so vkupno
vremetraewe od 1.857 minuti.
Komisijata za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo, vo navedeniot period imala 4
sednici koi bile emituvani vo vkupno vremetraewe od 357 minuti.
Komisijata za obrazovanie, nauka i sport odr`ala 3 sednici vo vremetraewe od 193
minuti.
Komisijata za nadvore{na politika odr`ala 6 sednici vo vremetraewe od 1068 minuti.
Komisijata za odbrana i bezbednost se sostanala vkupno 5 pati i raspravala 108
minuti.
Komisijata za zdravstvo odr`ala 6 sednici vo vremetraewe od 847 minuti.
Komisijata za pra{awa na izborite i imenuvawata odr`ala 3 sednici vo vremetraewe
od 104 minuti.
Nacionalniot sovet za evrointegracii i Komisijata za evropski pra{awa zaedno, vo
navedeniot period se sostanale edna{, a sednicata traela vkupno 98 minuti.
Komisijata za lokalna samouprava odr`ala edna sednica vo vkupno vremetraewe od 6
minuti.
Komisijata za evropski pra{awa zasedavala 4 pati vo vremetraewe od 155 minuti.
Komisijata za kultura vkupno zasedavala 5 pati so vreme od 484 minuti.
Komisijata za trud i socijalna politika odr`ala 12 sednici vo vremetraewe od 1.911
minuti.
Komisijata za ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite se sostanala edna{ vo
vremetraewe od 67 minuti.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
125
8.2. Elektronska komunikacija
Е-ПАРЛАМЕНТ И СОБРАНИСКАТА ВЕБ ЛОКАЦИЈА
Собранието на Република Македонија заради унапредување на ефикасноста во
работењето, а со цел да го зголеми капацитетот преку користење на информацискокомуникациската технологија после повеќемесечна анализа на процесите, развој и инсталација на
софтверот, обука на корисниците на системот, од октомври 2009 година воведе електронски
систем за менаџирање на документи врзани со законодавната постапка, т.н. е-парламент.
Со е - парламентот опфатени се следните процеси:
1. Прием на материјали
•
прием и архивирање на материјал
•
известување за нов материјал
2. Седници на работни тела
•
закажување на седници
•
водење на седниците
•
додавање на заклучоци
•
додавање на извештаи
3. Собраниски седници
•
закажување на седници
•
водење на седниците
•
додавање на заклучоци
•
додавање на извештаи
•
додавање на стенограми
•
додавање на аудио и видео записи
•
додавање на гласања
4. Пратенички прашања
•
најави на пратенички прашања
•
додавање на поставени прашања
•
додавање на одговори
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
126
Е-парламентот нуди автоматско генерирање на документи и писма базирано на урнеци,
нотификации по е-пошта за сите активности поврзани со материјалите и седниците. За актите во
процедура и во процесите е воведен електронски потпис.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
127
Речиси сите државни службеници и пратениците активно и секојдневно работат со
системот на прием на материјали, закажување на седници на Собранието и на седници на
работните тела, објавување на извештаи, заклучоци, стенограми, гласања, видео и аудио записи,
додека сите вработени во Службата на Собранието имаат пристап до е-парламент и го користат
во секојдневната работа за успешно и квалитетно извршување на работните задачи.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
128
Во 2013 година процесирани се вкупно 1605 материјали.
Имајќи предвид дека информатичкото општество ја развива партиципативната демократија
преку зголемената транспарентност овозможувајќи јавните податоци да бидат достапни во
отворен и стандардизиран формат, а граѓаните, невладиното општество, јавноста и експертите со
своите иницијативи да учествуваат во донесувањето на одлуките, Собранието на Република
Македонија постојано ја збогатува со податоци собраниската веб-локација.
На веб-локацијата можат да се најдат сите материјали кои биле или сé во собраниска
процедура, увид во која фаза од законодавната постапка се наоѓаат, сите извештаи и заклучоци
поврзани со нив, потоа дневна агенда и планирани следни активности, видео и аудио записи од
седници, извештаи од седници на работни тела и записници од собраниските седници.
Поголемиот дел од информациите може да се прочитаат уште и на англиски, албански и
француски јазик.
Исто така, преку веб-локацијата може да се следат собраниските седници во живо.
Во 2013 година Собраниската веб-локација била посетена над 100.000 пати од над 30.000
посетители.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
129
8.3. SREDSTVA ZA JAVNO INFORMIRAWE
Za sledewe na aktivnostite na
vesnik na Republika Makedonija" broj 89/
Sobranieto vkupno se akreditirani 1159
2002). Na pretstavnicite na sredstvata za
pretstavnik
javno informirawe na raspolagawe im e
na
informirawe.
sredstvata
Pravata,
odgovornostita
na
sredstvata
javno
odredeni
za
so
za
javno
dol`nostite
i
moderno
opremen
pres
centar
so
pretstavnicite
na
telefonski linii i kompjuteri. Redovno po
informirawe
se
po{ta
od
aktivnostite
Pravilnik
donesen
pretsedatelot na Sobranieto ("Slu`ben
se
ispra}aat
na
materijali
Sobranieto
na
od
site
akreditirani mediumi.
NAZIV
TELEVIZII I RADIJA
SOBRANISKI KANAL
SATELITSKI PROGRAMSKI SERVIS NA MAKEDONSKOTO
RADIO
MTV
MTV - VTOR PROGRAMSKI SERVIS ALBANSKI
REDAKCIJA NA ETNI^KI ZAEDNICI NA MTV
REDAKCIJA ZA VLA[KI JAZIK
REDAKCIJA ZA ROMSKI JAZIK
REDAKCIJA ZA BOSANSKI JAZIK
REDAKCIJA ZA TURSKI JAZIK
REDAKCIJA ZA SRPSKI JAZIK
TELEVIZIJA KANAL 5
TELMA
AL SAT
SITEL
TV ERA
SKAJNET
TV ALFA
RTV BTR NACIONAL
NA[A TV
TV SONCE
TV “E”
24 VESTI
ALJAZEERA BALKANS
ALB TV
MAKEDONIJA 24
MAKEDONSKO RADIO
RADIO VAT
RADIO SLOBODNA EVROPA
RADIO SLOBODNA MAKEDONIJA
RADIO MOF
broj na akreditirani
lica
17
5
74
18
42
2
1
3
9
2
30
32
26
71
6
4
36
8
2
5
10
33
3
13
9
34
3
8
7
3
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
130
PE^ATENI MEDIUMI
DNEVNI VESNICI
DNEVNIK
NOVA MAKEDONIJA
VE^ER
UTRINSKI VESNIK
VEST
KOHA
QAJM
BIZNIS
SLOBODEN PE^AT
38
23
30
26
33
8
10
4
7
NEDELNICI
FOKUS PRES
GLOBUS
KAPITAL
17
10
34
DRUGI MEDIUMI
WU MOMENT VIDEO HAUS-dru{tvo za marketing
10
MIA-agencija
38
MAKFEST-agencija
6
OBSE
21
JENI BALKAN
4
NET PRES KOM
5
VALUTA
4
BI-BI-SI (na makedonski jazik)
8
NACIONALEN PRES
1
POLITIKA
1
ZAMAN
3
KURIR
9
TOMATO DOOEL
4
NOVINSKA AGENCIJA ILIRIA
3
eREPORTER
4
@URNAL
14
DIVERSITY MEDIA PRODUCTION
4
DEUTSCHE WELLE
2
REVOLUCIJA
5
PLUSINFO
10
A1on
9
TV NOVA
8
BRIF
6
INTERNET PORTAL MKD.MK
6
TELEGRAF.MK
17
MARILI
2
TRINITI PLUS PRODUKCIJA
3
NOVINSKA AGENCIJA "BEZ PARDON"
9
BIRN
2
NEZAVISNA PRODUKCIJA BOJAROVSKI
4
PARTES PRODUKCIJA DOO
7
PORTALB
7
REPUBLIKA
19
FoNet
1
PREMIN
2
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
131
Oddelenieto za odnosi so javnosta i za izgotvuvawe na statisti~ki materijali
pokraj
akreditirawe
na
pretstavnici
na
sredstvata
za
javno
informirawe
sekojdnevno ja a`urira veb-lokacijata na Sobranieto na Republika Makedonija na
~etiri jazici (makedonski, albanski, francuski i angliski jazik), vo delot na
aktivnosti, najavi i soop{tenija. Podgotvuva dneven informator za dnevnite
aktivnosti na Sobranieto, koj go prosleduva do pe~atnica, potoa do ekspedicija i do
kuririte, a voedno elektronski go dostavuva do mediumite.
Isto taka, prerabotuva izve{tai od sednici na rabotnite tela za potrebite na
veb-lokacijata i sledi, pi{uva i objavuva vesti od EU.
Podgotvuva i ispra}a besplaten elektronski vesnik za dnevnite aktivnosti na
Sobranieto do prijavenite i zainteresirani korisnici. Momentalno se aktivni 686
korisnici koi go dobivaat elektronskiot vesnik. Vo periodot od 1 januari do 5 mart
2014 godina, se podgotveni i isprateni vkupno 29 elektronski vesnici.
Periodi~no sproveduva anketi preku veb-lokacijata na Sobranieto, so cel
ispituvawe na mislewe za momentalno aktuelni temi na korisnicite na samata veblokacija.
So cel da se zadovolat potrebite na javnosta za rabotata i aktivnosta na
pratenicite otvorena e nova kategorija na veb-lokacijata naslovena Aktivnosti na
prateni~ki grupi.
Vo periodot od 1 januari do 5 mart 2014 godina, oddelenieto ima podgotveno i
distribuirano 40 dnevni informatori.
Oddelenieto, isto taka, gi prosleduva oficijalnite i rabotnite sredbi na
delegaciite vo Sobranieto na Republika Makedonija i izvestuva na veb-lokacijata za
istite, a, isto taka, i do mediumite.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
132
9.KLUB NA @ENI PRATENICI
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
133
Klubot na prateni~ki na Sobranieto na Republika Makedonija vo periodot od 1 januari
do 31 dekemvri 2013 godina, rabote{e na rabotni sostanoci, javni raspravi, debati, sredbi,
konferencija, seminar i me|unarodni aktivnosti.
Delokrug na rabota na Klubot e unapreduvawe na statusot i polo`bata na
`enite i vospostavuvawe na ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite soglasno со
Zakonot za ednakvi mo`nosti, standardite i principite na me|unarodnite konvencii
i dokumenti koi Republika Makedonija gi ratifikuvala ili potpi{ala, a se
odnesuvaat na ednakvite mo`nosti i na za{titata od diskriminacija vo oblasta na
trudot, socijalnata za{tita i socijalnoto osiguruvawe, ekonomija, zdravstvo,
obrazovanie, bezbednost, politi~ki sistem; na nacionalno, lokalno i me|unarodno
nivo; inicirawe i predlagawe na donesuvawe, izmeni i dopolnuvawe na zakonskata
regulativa od aspekt na rodovata ramnopravnost, ednakvite mo`nosti i za{tita od
diskriminacija vo oblasta na trudot i socijalnoto osiguruvawe i socijalna za{tita.
Vo izminatiot period Klubot na prateni~ki
organizira{e
rabotni
sostanoci:
Klubot na prateni~ki na 03.02.2014 godina, vo sorabotka so Nacionalniot
demokratski institut odr`a sesija za strate{ko planirawe na Klubot. Na sesijata se
definiraa slednite prioritetni oblasti na idnoto dejstvuvawe na Klubot, kako i
merkite preku koi }e se sproveduva istoto:
1. Borba protiv rodovi stereotipi
2. Unapreduvawe na socijalni prava i za{tita na `enite
3. Ovozmo`uvawe na balans pome|u privatniot i profesionalniot `ivot na `enata
4. Politi~ko jaknewe na `enite
5. Unapreduvawe na primenata na rodovoto buxetirawe
6. Ekonomsko jaknewe na `enite
Klubot na prateni~ki smeta{e deka pri realizacijata na site ovie prioriteti
}e se pottiknuva regionalnata sorabotka na `enite prateni~ki na nivo na Izborna
edinica, a voedno i }e se koristat iskustvata i }e se pottiknuva sorabotkata so
Parlamentite od regionot.
Vo mesec fevruari Klubot na prateni~ki odr`a pove}e rabotni sostanoci za
podgotovka na bro{ura posvetena na rabotata na Klubot od formiraweto 2003 godina
do denes.
Bro{urata be{e promovirana na 5 mart 2014 godina.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
134
-
10. AKTIVNOSTI NA NEVLADINITE
ORGANIZACII VO SOBRANIETO
NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
135
10.1. Aktivnosti na Vestminster fondacija za demokratija vo
Sobranieto na Republika Makedonija
Regionalna programa – Zapaden Balkan
Zajaknuvawe na ulogata na parlamentite i vladite vo promovirawe na
konkurentnosta i ekonomskiot rast
24 Januari, 2014
Tret sostanok na upravniot odbor na Mre`ata na Parlamentarni komisii za Ekonomija, finansii i
Evropska integracija na zemjite od Zapaden Balkan (NPC). Na sostanokot u~estvo zedoa ~lenot na
upravniot odbor na Mre`ata od Sobranieto na Republika Makedonija, Vladanka Avirovi} pretsedatelka na Komisijata za ekonomski pra{awa i zamenik ~lenot Hajrula Misini - pretsedatel na
komisijata za evropski pra{awa.
19 – 20 Fevruari, 2014
Poseta na [kotskiot Parlament
Upravniot odbor na Mre`ata na Parlamentarni komisii za Ekonomija, finansii i Evropska integracija
na zemjite od Zapaden Balkan (NPC) go posetija [kotskiot Parlament. Pri posetata tie ostvarija sredbi
so pratenici i slu`benici od komisiite za ekonomija, finansii i evropska integracija. Del od
delegacijata koja {to go poseti [kotskiot parlament bea ~lenot i zamenik ~lenot na upravniot odbor na
Mre`ata od Sobranieto na Republika Makedonija, Vladanka Avirovi} - pretsedatelka na Komisijata za
ekonomski pra{awa i Hajrula Misini - pretsedatel na komisijata za evropski pra{awa.
2 Mart, 2014
Чetvrt sostanok na upravniot odbor na Mre`ata na Parlamentarni komisii za Ekonomija, finansii i
Evropska integracija na zemjite od Zapaden Balkan (NPC). Na sostanokot prisustvuva{e zamenik ~lenot na
upravniot odbor na Mre`ata od Sobranieto na Republika Makedonija Hajrula Misini - pretsedatel na
komisijata za evropski pra{awa.
3 – 4 Mart, 2014
Regionalna parlamentarna konferencija za dr`avna pomo{, konkuretnost i stranski direktni
investicii
Regionalnata konferencija se odr`a vo Belgrad i u~estvo zedoa pratenici i slu`benici od osum
Parlamenti od zemjite od Zapaden Balkan, kade {to zaedno so eksperti od regionot diskutiraa za
ulogata na parlamentite vo promovirawe na vlo`uvawa i konkurentnost na Zapaden Balkan.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
136
10.2. Aktivnosti na NDI i Sobranieto na
Republika Makedonija
PODDR[KA ZA ZAJAKNUVAWE NA NADZORNIOT PROCES VO
SOBRANIETO NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Januari, 2014 godina
Komisija za evropski pra{awa
•
Konsultacii i tehni~ka pomo{ pri organizirawe na nadzorna rasprava Koristewe na
fondovite od Instrumentot za pred pristapna pomo{ vo Republika Makedonija
PODDR[KA NA OSNOVAWETO I RAZVOJOT NA PARLAMENTARNIOT INSTITUT
Raspored na obuka na vrabotenite vo Parlamentarniot institut
januari - mart 2014 godina
28 - 31 januari - Modul 4: Edukacija i ECPRD; Izrabotka na nastaven plan za edukacija na
pratenicite, vrabotenite vo sobraniskata slu`ba i drugi klienti so Stanislav Caletka,
Oddelenie za edukacija i komunikacija, Parlamentaren Institut, Parlament na Republika
Чe{ka;
U~esnici: vrabotenite vo Parlamentarniot institut i pretstavnici na rabotnata grupa koja go
organizira ECPRD seminarot vo Sobranieto na RM vo maj, 2014 godina
3 - 8 fevruari - Studiska poseta na Parlamentarniot institut vo Bratislava za
parlamentarna biblioteka i parlamentarna arhiva, Slova~ka;
U~esnici: Emrije Zuberi, rakovoditel na Sektorot za edukacija i za komunikacija/za
istra`uva~ka biblioteka i za zaknodavna arhiva
24 fevruari – Treta sednica na Sovetodnavniot odbor na Parlamentarniot institut; temi:
Nezavisnost na istra`uva~kata i informaciskata slu`ba, zadr`uvawe na kadarot vo
parlamentarniot institut, otvoren parlament
25 fevruari – Konsultacii za parlamentarno istra`uvawe i parlamentarna biblioteka so
Qubomir Fajtak, direktor na Parlamentarniot institut vo Slova~ka i Karel Sosna, direktor
na Parlamentarnata biblioteka vo Republika Чe{ka;
U~esnici: vrabotenite vo Parlamentarniot institut
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
137
27 fevruari - Pravogovor na makedonskiot jazik so prof. dr. Simon Sazdov, rakovoditel na
Katedrata za makedonski jazik i ju`noslovenski jazici, Filolo{ki fakultet „Bla`e Koneski",
Univerzitet Kiril i Metodij; U~esnici: vrabotenite vo Parlamentarniot institut
ZAKONODAVNO ZAJAKNUVAWE NA ZAPADEN BALKAN
22-24 Januari 2014 godina, Talin, Estonija
Tema: Forum na Generalnite Sekretari od Zapaden Balkan
U~esnici: Generalen Sekretar na Sobranieto na Republika Makedonija i Asistent na
Generalniot Sekretar na Sobranieto na Republika Makedonija
KLUB NA @ENI PRATENI^KI
3 Fevruari 2014 godina
NDI vo sorabotka so Klubot na prateni~ki organizira{e raboten sostanok na koj be{e odr`ano
strate{ko planirawe so cel utvrduvawe na prioritetite i aktivnostite na Klubot vo
sledniot period.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
138
11. [email protected] NA SOBRANIETO
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
139
[email protected] NA SOBRANIETO
11.1.VNATRE[NA ORGANIZACIJA
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
140
Organizacijata, zada~ite i na~inot na rabota, kako i definiraweto na rabotnite mesta po vid i
po broj na izvr{iteli, se ureduvaat so Pravilnikot za vnatre{na organizacija o Pravilnikot za
sistematizacija na rabotnite mesta vo Slu`bata na Sobranieto na Republika Makedonija.
Soglasno so odredbite od Delovnikot za rabota na Sobranieto na Republika Makedonija donesen
na 18 juli 2008 godina, na 19 septemvri 2008 godina se donesoa Pravilnikot za vnatre{na organizacija
na Slu`bata na Sobranieto i Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta vo Slu`bata na
Sobranieto.
Soglasno so ovie akti nastanaa golemi promeni kako vo organizacionata postavenost na
Slu`bata, taka i vo delokrugot na rabotni zada~i, se vo pravec na zgolemuvawe na kvalitetot i
kapacitetot na Slu`bata vo izvr{uvawe na rabotite od svojot delokrug.
Vo Slu`bata hierarhiskata postavenost e utvrdena na slednive nivoa:
1.
generalen sekretar;
2.
zamenik na generalniot sekretar;
3.
sektori i
4.
oddelenija.
So stru~nata slu`ba na Sobranieto na Republika Makedonija rakovodi generalen sekretar.
Spored vidot, obemot i stepenot na slo`enosta na rabotnite zada~i i drugite uslovi potrebni
za
nivno
vr{ewe,
vo
Slu`bata
postojat
slednive
organizacioni
oblici:
Sektor-kabinet
na
pretsedatelot na Sobranieto; sektor i oddelenie.
Soglasno so noviot Pravilnik za organizacija se obrazuvaa 13 sektori i dve posebni
organizacioni edinici - oddelenija za izvr{uvawe na obvrskite utvrdeni so zakon i podzakonski akti
koi za svojata rabota odgovaraat pred generalniot sekretar.
Na Pravilnikot za vnatre{na organizacija na Slu`bata na Sobranieto doneseni se dva
pravilnika za izmenuvawe i dopolnuvawe i toa edniot na 24.02.2009 godina broj 01-1171/1 izbri{ani se
dve oddelenija vo Sektorot za rabotnite tela pod broj 5/I i 5/J , a vtoriot na 24.12.2009 godina broj 014866/8 doneseni se slednive izmeni: Vo Sektorot na generalniot sekretar statuirani se dve novi
oddelenija – Oddelenie za poddr{ka na rabotata na potpretsedateli na Sobranieto i Oddelenie za
poddr{ka na rabotata na prateni~kite grupi
Vrz osnova na Zakonot za vnatre{na javna finansiska kontrola izvr{eni se izmeni vo Sektorot
za finansiski i ekonomski pra{awa koj soglasno so odredbite od navedeniot Zakon se preimenuva vo
Sektor za finansiski pra{awa so ~etiri oddelenija.
Vrz osnova na ~lenot 42 od Zakonot za Sobranie na Republika Makedonija statuiran e nov
Sektor-parlamentaren institut so dve oddelenija, kako istra`uva~ki centar koj na pratenicite im
obezbeduva navremeni, objektivni i nezavisni stru~ni istra`uvawa i analizi za izvr{uvaweto na
prateni~kata funkcija. Upravuvawe i nadzor nad rabotata na Parlamentarniot institut vr{i
Upravuva~ki sovet. Parlamentarniot institut za svoeto rabotewe dostavuva godi{en izve{taj do
Upravuva~kiot sovet i do pretsedatelot na Sobranieto.
Dr`avnite sovetnici vr{at najslo`eni raboti koi baraat posebna samostojnost, stru~nost i
organizaciska sposobnost za koordinirawe vo oblasta na ustavniot i politi~kiot sistem, ekonomskiot,
vo oblasta na javnite dejnosti, vo oblasta na me|unarodnata sorabotka i vo postapkata na podgotovka i
donesuvawe na zakoni.
Kabinetot na pretsedatelot na Sobranieto so tri oddelenija se gri`i za tekovnite aktivnosti
na pretsedatelot na Sobranieto, planirawe, podgotovka i realizacija na sednicite na Sobranieto,
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
141
odnosi so javnosta i sorabotka so drugi dr`avni organi, kako i analiti~ki-sovetodavni i stru~ni raboti
za potrebite na pretsedatelot i potpretsedatelite.
Sektorot na generalniot sekretar so pet oddelenija gi organizira rabotite i zada~ite od
delokrug na generalniot sekretar, vr{i: normativno pravni raboti, podgotvuva upatstva i drugi akti {to
gi donesuva generalniot sekretar, raboti vo vrska so ovlastuvaweto na generalniot sekretar za
zastapuvawe na Sobranieto i Slu`bata pred nadle`nite organi, kako i gi organizira i realizira
protokolarnite aktivnosti na pretsedatelot na Sobranieto, potpretsedatelite na Sobranieto,
pratenicite, prateni~kite grupi i na delegaciite vo zemjata i stranstvo, vr{ewe na analiti~ki,
sovetodavni i stru~ni raboti za potrebite na potpretsedatelite na Sobranieto, ostvaruvawe sorabotka
so ministerstva i drugi dr`avni organi, izgotvuva tekstovi na zakoni, drugi akti i amandmani za
prateni~ka grupa, vr{i analizi na predlozi na zakoni i drugi akti.
Zakonodavno-pravniot sektor so tri oddelenija, podgotvuva tekstovi na zakoni, drugi akti i
amandmani koi gi predlagaat pratenicite, se podgotvuvaat akti za potrebite na Sobranieto, vr{i raboti
koi se odnesuvaat na podgotovka, planirawe i realizacija na sednicite na Sobranieto i rabotnite tela,
vr{i raboti {to se odnesuvaat na redakcija na tekstovite na zakoni i na drugi akti, kako i kontrola na
verodostojnosta i na istite podgotveni za objavuvawe vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".
Sektorot za sednici so tri oddelenija, vr{i stru~ni i administrativni raboti vo vrska so
podgotvuvaweto, planiraweto i realizacijata na sednicite, vr{i raboti {to se odnesuvaat na
zapisnicite i prateni~kite pra{awa i vr{i tehni~ki raboti vo funkcija na sednicite na Sobranieto.
Sektorot za rabotni tela so donesuvaweto na noviot Delovnik za rabota na Sobranieto stanuva
eden od nose~kite sektori vo realizacija na osnovnata funkcija na Sobranieto - zakonodavnata.
Sostaven e od edinaeset oddelenija vr{i koordinacija i sledewe na sednicite na Sobranieto i na
mati~nite rabotni tela; vr{i raboti {to se odnesuvaat na koordinirawe na sednicite na Zakonodavnopravnata komisija, mati~nite rabotni tela i na Sobranieto za prvoto i vtoroto ~itawe na zakonite; vr{i
podgotovka, planirawe, svikuvawe i realizacija na sednicite na mati~nite rabotni tela od oblastite na
politi~kiot sistem, ekonomskiot sistem i od javnite dejnosti, podgotovka i realizacija na dopolnitelni
predlozi na zakonite usvoeni na sednicite na Zakonodavno-pravnata komisija i mati~nite rabotni tela,
potoa raboti {to se odnesuvaat na podgotovka na dopolnitelen predlog na zakon, so vgraduvawe na
usvoenite amandmani od sednicite na Zakonodavno-pravnata komisija i na mati~nite rabotni tela od
vtoroto ~itawe na zakonite, ja utvrduva verodostojnosta na dopolnitelnite predlozi na zakonite i na
donesenite zakoni se vr{i proverka na dopolnitelniot predlog na zakon pred negovoto dostavuvawe za
sednica na Sobranieto za vtoro ~itawe, ja sledi sednicata na Sobranieto na tretoto ~itawe na zakonite
i vr{at raboti {to se odnesuvaat na podgotvuvaweto na zakonite za objavuvawe vo "Slu`ben vesnik na
Republika Makedonija", kako i sledewe na rabotata na Komitetot za odnosite me|u zaednicite i
sproveduvawe na dadenite nasoki i upatstva za izvr{uvawe na rabotite vo vrska so rabotata na
Komitetot za odnosi me|u zaednicite
Sektorot za istra`uvawe, analiza, biblioteka i dokumentacija so pet oddelenija, vr{i
izrabotka na analizi po barawe na pratenicite, prateni~kite grupi, rabotnite tela, odnosno slu`bata,
vr{i istra`uvawe i izrabotka na analizi vo sorabotka i po barawe na drugi sobraniski sektori, odnosno
oddelenija i po barawe na evropskite parlamentarni slu`bi, vr{i raboti vo vrska so informirawe na
javnosta za rabotata na Sobranieto i rabotnite tela, podgotvuva redovni i periodi~ni statisti~ki
pregledi za rabotata na Sobranieto i na negovite rabotni tela i redovno gi a`urira podatocite vo vrska
so rabotata na Sobranieto, pribira, ~uva, obrabotuva i dava na koristewe dokumentacioni podatoci i
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
142
materijali od rabotata na Sobranieto, vr{i nabavka na potrebnite bibliotekarski materijali,
evidencija, selekcija, kategorizacija i klasifikacija na bibliotekarskite materijali.
Sektorot za me|unarodna sorabotka so dve oddelenija, dava stru~na pomo{ na pretsedatelot,
potpretsedatelite
na
Sobranieto,
pratenicite,
generalniot
sekretar
i
slu`bata
obezbeduva
kontinuirano sledewe na rabotata na me|unarodnite parlamentarni sobranija i na nivnite dokumenti,
osobeno na onie od poseben interes za Sobranieto na Republika Makedonija, kako i odr`uvawe na
slu`ben kontakt so parlamentite na drugite dr`avi, vo polza na bilateralnata sorabotka na
Sobranieto.
Sektorot za poddr{ka na Nacionalniot sovet za evrointegracii so dve oddelenija gi sproveduva
dadenite nasoki i upatstva za izvr{uvawe na rabotite vo vrska so rabotata na Nacionalniot sovet za
evrointegracii, obezbeduva protokolarna poddr{ka za potrebite na Sovetot, vr{i redovna komunikacija
so ~lenovite na Sovetot i dr`avnite organi, go sledi procesot na evropska integracija i e vo redovni
kontakti so Sekretarijatot za evropski pra{awa, razmenuva informacii za pra{awa od oblasta na
procesot na evropska integracija so rakovoditelot na Sektorot za me|unarodna sorabotka na Sobranieto,
kosekretarot na Me{ovitiot parlamentaren komitet RM-EU i sovetnicite na Komisijata za nadvore{na
politika i Komisijata za evropski pra{awa, ostvaruva sorabotka so slu`bite na nadle`nite dr`avni
organi {to u~estvuvaat vo procesite na pristapuvawe na Republika Makedonija kon EU.
Sektorot za informati~ki i komunikaciski tehnologii e sostaven od tri oddelenija i vr{i
planirawe, razvoj, administrirawe, odr`uvawe i za{tita na funkcioniraweto na informacioniot
sistem i tehnikata na Sobranieto, dizajnirawe, razvoj na softverot i administracija na veb
prezentacijata na Sobranieto, kako i vr{i raboti koi se odnesuvaat na publicisti~kata dejnost
na
Sobranieto i ostvaruvaweto na odnosite so javnosta.
Sektorot za finansiski i ekonomski pra{awa so ~etiri oddelenija, izgotvuva preporaki za
podgotvuvawe na predlogot na godi{niot buxet i pove}egodi{nite proekcii povrzani so nego, gi izvr{uva
javnite nabavki, kako i raboti vo vrska so finansiskoto i materijalnoto rabotewe na Sobranieto, kako i
so investiciono i tekovno odr`uvawe na Sobranieto.
Sektorot
za
stru~no-administrativni
raboti
so
~etiri
oddelenija
vr{i
stru~no-
administrativni, op{ti, ekspedicija i sramnuvawe na materijali, a vo negov sostav raboti i pe~atnicata.
Sektorot za preveduvawe so tri oddelenija vr{i pismen, simultan i konsekutiven prevod, kako i
jazi~na redakcija na tekstovite na prevodite i drugite sobraniski materijali.
Sektor-Parlamentaren institut so dve oddelenija vr{i: analizirawe, sobirawe i obrabotka na
informacii za zakonite i tematskite pra{awa koi se razgleduvaat na sednicite na Sobranieto i
rabotnite tela; organizirawe i vodewe na istra`uva~kata biblioteka i komunikacija so Globalna
zakonodavna informativna mre`a "GLIN", "ECPRD" i drugi srodni me|unarodni mre`i, podgotvuva
materijali i vovedni instrukcii za ulogata i funkcioniraweto na Sobranieto na Republika Makedonija
za novizbranite pratenici.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
143
11.1.1 Oddelenie za vnatre{na revizija
CELTA I ULOGATA NA VNATRE[NATA REVIZIJA I OSNOVNI OBVRSKI ZA
IZVESTUVAWE
Celta na vnatre{nata revizija e na rakovoditelot na subjektot od javniot
sektor da mu obezbedi nezavisno razumno objektivno uveruvawe i sovet so cel za
podobruvawe na raboteweto na subjektot i zgolemuvawe na efektivnosta na sistemite
za vnatre{na kontrola.
Ulogata na vnatre{nata revizija e da dade poddr{ka na rakovoditelite vo
subjektot od javniot sektor za ostvaruvawe na celite na subjektot preku:
a) izrabotka na strate{ki i godi{ni planovi za vnatre{na revizija vrz osnova
na objektivna procena na rizik, kako i izvr{uvawe na oddelni vnatre{ni revizii
soglasno so usvoenite revizorski planovi i
b) procena na soodvetnosta, ekonomi~nosta, efektivnosta i efikasnosta na
sistemot za finansisko upravuvawe i kontrola za utvrduvawe, procenka i upravuvawe
so rizicite od rakovodstvoto na subjektot vo odnos na:
- usoglasenosta so zakonite, podzakonskite i internite akti i dogovori,
- verodostojnosta i seopfatnosta na finansiskite i operativnite informacii,
- bezbednosta na imotot i informaciite i
- izvr{uvaweto na zada~ite i ostvaruvaweto na celite;
v) davawe preporaki za podobruvawe na raboteweto i rabotnite proceduri i
g) monitoring na sproveduvaweto na merkite prezemeni od rakovoditelot na
subjektot od javniot sektor vrz osnova na izvr{enite revizii.
VKUPEN BROJ NA PLANIRANI REVIZII SOGLASNO SO GODI[NIOT PLAN ZA
VNATRE[NA REVIZIJA ZA 2014 GODINA
Oddelenieto za vnatre{na revizija sekoja godina izgotvuva strate{ki plan i
godi{en plan za izvr{uvawe na vnatre{nata revizija soglasno so Zakonot za javna
vnatre{na finansiska kontrola koj go donesuva rakovoditelot na Oddelenieto za
vnatre{na revizija po dobiena soglasnost od generalniot sekretar na Sobranieto na
Republika Makedonija.
Soglasno Godi{niot plan za izvr{uvawe na vnatre{na revizija za 2014 godina
vo Oddelenieto za vnatre{na revizija bea planirani {est revizii i toa:
1.Revizija na regularnost na arhivskoto rabotewe vo Sobranieto na Republika
Makedonija;
2.Revizija na regularnost pri ocenuvawe na dr`avnite slu`benici vo Sobranieto na
Republika Makedonija;
3.Revizija na usoglasenost pri upotreba na li~nite podatoci na vrabotenite vo
Sobranieto na Republika Makedonija;
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
144
4.Revizija na sistemot na vnatre{na kontrola pri funkcionirawe na parlamentarna
mre`a za komunikacija so gra|anite (Kancelariite za kontakt na pratenicite so
gra|anite);
5.Revizija na sistemot na vnatre{na kontrola pri koristewe na uslugite od Slu`bata
za op{ti i zaedni~ki raboti na Vladata na Republika Makedonija vo Sobranieto na
Republika Makedonija i
6.Revizija za sledewe na preporakite dadeni vo revizorskite izve{tai soglasno
Godi{niot plan za 2013 godina.
SPROVEDUVAWE NA GODI[NIOT PLAN ZA VNATRE[NA REVIZIJA ZA 2014
GODINA
Revizija na regularnost na arhivskoto rabotewe
vo Sobranieto na Republika Makedonija
Ovaa revizija se realizira soglasno so Godi{niot plan za vnatre{na za 2014
godina i e na proces na podgotvuvawe.
Celta
na revizijata
e
da se
uverime
dali
se
po~ituvaat
zakonite,
podzakonskite i internite akti {to se vo sila pri kancelariskoto i arhivskoto
rabotewe vo Sobranieto na Republika Makedonija.
Revizija na regularnost pri ocenuvawe na dr`avnite
slu`benici vo Sobranieto na Republika Makedonija
Ovaa revizija se realizira soglasno so Godi{niot plan za vnatre{na za 2014
godina i e na proces na podgotvuvawe.
Celta
na revizijata
e
da se
uverime
dali
se
po~ituvaat
zakonite,
podzakonskite i internite akti {to se vo sila pri ocenuvawe na dr`avnite
slu`benici vo Sobranieto na RM.
Drugite predmeti }e se realiziraat soglasno dinamikata na Godi{niot plan na
vnatre{nata revizija za 2014 godina.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
145
11.1.2 Oddelenie za upravuvawe so ~ove~ki resursi
Oddelenieto za upravuvawe so ~ove~ki resursi kako Posebna organizaciona edinica, funkcionira kako
posebno nezavisno oddelenie so cel razvoj na kvalitetot i profesionalnosta na dr`avnite slu`benici.
Osnovna zada~a na Oddelenieto e prou~uvaweto i primenata na zakonskite i podzakonskite akti za
ostvaruvawe na pravata i obvrskite na dr`avnite slu`benici i drugite vraboteni vo Slu`bata, vo odnos na
vrabotuvaweto, podgotvuvawe na stru~na i analiti~ka obrabotka na podatoci, podgotvuvawe na programi, analizi i
informacii za upravuvawe so ~ove~kite resursi, obuka i razvoj na dr`avnite slu`benici, kako i merewe na rabotniot
u~inok na dr`avnite slu`benici preku polugodi{nite ocenuvawa.
Vo Slu`bata, zaklu~no so 5.03.2014 godina ima 258 dr`avni slu`benici i 24 vraboteni bez status na
dr`avni slu`benici ili vkupno 282 vraboteni vo redoven raboten odnos. So Slu`bata rakovodi generalniot sekretar
na Sobranieto na Republika Makedonija, koj ima trojca zamenici.
Dr`avni slu`benici
Naziv na sektorot
vkupen broj na
vraboteni vo
rakosektor
vodni
stru~ni
stru~noadministrativni
rabotnici koi ne se
dr`avni slu`benici
Generalen sekretar i zamenici na
generalen sekretar
4
-
-
-
-
Kabinet na pretsedatelot na Sobranieto
6
2
4
-
-
Sektor na generalniot sekretar
14
3
5
6
-
Dr`avni sovetnici
9
9
-
-
-
Zakonodavno praven sektor
11
3
7
1
-
Sektor za sednici na Sobranieto
14
5
7
2
-
Sektor za rabotni tela na Sobranieto
44
7
36
1
-
13
3
10
-
-
8
3
4
1
-
9
2
5
2
-
17
4
3
10
-
13
1
1
11
-
22
4
10
8
-
71
3
2
42
24
1
1
-
-
-
25
7
18
-
-
4
1
3
-
-
1
1
-
-
-
282
59
115
84
24
Sektor za istra`uvawe, analiza,
biblioteka i dokumentacija
Sektor za me|unarodna sorabotka na
Sobranieto
Sektor za poddr{ka na Nacionalniot
sovet za evrointegracii
Sektor za informati~ki i komunikaciski
tehnologii
Sektor za finansiski i ekonomski
pra{awa
Sektor za preveduvawe
Sektor za stru~ni i administrativni
raboti
Sektor za poddr{ka na Sovetot na
Sobraniski kanal
Posebna organizaciona edinica Parlamentaren institut
Posebna organizaciona edinica Oddelenie za vnatre{na revizija
Posebna organizaciona edinica oddelenie za upravuvawe so ~ove~ki
resursi
VKUPNO:
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
146
Slu`bata ima 59 rakovodni dr`avni slu`benici, 115 stru~ni dr`avni slu`benici, 84 stru~noadministrativni dr`avni slu`benici i 24 vraboteni bez status na dr`avni slu`benici.
Pokraj ovaa profesionalna slu`ba soglasno so Zakonot za Sobranie na Republika Makedonija na
sekoi pet pratenici predvideno e da ima eden nadvore{en sorabotnik - asistent vo prateni~kata grupa.
Realizirani obuki
Vo nasoka na zajaknuvawe na kapacitetot na Slu`bata na Sobranieto vo periodot od 1 januari do
5 mart 2014 godina bea organizirani pove}e specijalizirani obuki so cel zgolemuvawe i pro{iruvawe na
znaewata i ve{tinite na dr`avnite slu`benici vo Slu`bata:
Januari
1.Obuka
na
tema
"Vnatre{ni
proceduri
i
me|uinstitucionalna
sorabotka
vo
borba
protiv
diskriminacijata" 23 januari 2014 godina, Skopje - 2 u~esnici;
2.Obuka za vrabotenite vo parlamentarniot institut Modul 5: Edukacija i ECPRD so Stanislav Caletka,
Oddelenie za edukacija i komunikacija, Parlamentaren Institut, Parlament na Republika
e{ka, 28-31
januari 2014 godina na slednive temi:
•
Izrabotka na nastaven plan za edukacija na pratenicite, vrabotenite vo sobraniskata slu`ba i
drugi klienti, za vrabotenite vo Oddelenieto za edukacija i komunikacija vo Parlamentarniot
institut - 4 u~esnici;
•
ECPRD, za rakovodnite dr`avni slu`benici vo Parlamentarniot institut - 7 u~esnici;
•
Unapreduvawe na prezenterski ve{tini, za vrabotenite vo Parlamentarniot institut - 22 u~esnici.
Fevruari
3.Studiska poseta na Parlamentarniot institut vo Bratislava, Slova~ka na tema: Parlamentarna
biblioteka i parlamentarna arhiva, 3-8 fevruari 2014 godina - 1 u~esnik;
4.TAIEX rabotilnica na tema: "Zajaknuvawe na kapacitetite na parlamentite na zemjite kandidati vo
odnos na pra{awata na EU i procesot na harmonizacija", 10-11 fevruari 2014 godina, Ankara, Turcija - 5
u~esnici;
5.Parlamentaren seminar na tema: "Zdravjeto i za{titata na potro{uva~ite", 19 i 20 fevruari 2014
godina, Brisel, Kralstvoto Belgija, na koj, pokraj pratenici, u~estvuvaa sovetnicite na Komisijata za
zdravstvo - 2 u~esnici;
6.Promocija na vtoro revidirano izdanie na "Standardi za upravuvawe so ~ove~ki resursi", vo
organizacija na Ministerstvo za informati~ko op{testvo i administracija, 18 fevruari 2014 godina,
Skopje - 1 u~esnik;
7.Obuka za vrabotenite vo parlamentarniot institut na tema: Pravogovor na makedonskiot jazik so prof.
dr. Simon Sazdov, rakovoditel na Katedrata za makedonski jazik i ju`noslovenski jazici, Filolo{ki
fakultet "Bla`e Koneski", Univerzitet "Sv.Kiril i Metodij", 27 fevruari 2014 godina - 22 u~esnici;
Stranski jazici
•
^asovi po francuski jazik vo ramki na Nacionalnata programa za izu~uvawe na francuskiot jazik za
2014 godina na MIOA, vo ramki na Programata od Me|unarodnata organizacija na Frankofonijata
„Francuskiot jazik vo diplomatijata i javnata administracija" - 10 u~esnici;
•
^asovi po francuski jazik na po~etno nivo za vrabotenite vo Parlamentarniot institut - 7
u~esnici;
•
^asovi po germanski jazik, vo ramki na bilateralnata donacija na Germanskata ambasada vo
Republika Makedonija i Institutot Gete - 6 u~esnici.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
147
11.1.3 Parlamentaren institut
1. Organizacija i nadle`nosti na Parlamentarniot institut
a) Parlamentarniot institut e posebna organizaciona edinica vo Slu`bata na
Sobranieto na Republika Makedonija osnovana soglasno ~len 42 stav 2 od Zakonot za
Sobranieto na Republika Makedonija („Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" br. 104/09),
spored koj za zajaknuvawe na svojot zakonodaven i nadzoren analiti~ko - istra`uva~ki
kapacitet Sobranieto osnova posebna organizaciona edinica (parlamentaren institut).
Ovaa edinica e sostavena od dva Sektori:
1. Sektor za op{ti analizi, istra`uvawa i evrointegracii vo ~ii ramki se
Oddelenieto za pravni analizi i istra`uvawa i Oddelenieto za op{ti analizi i
istra`uvawa i
2. Sektor za edukacija i komunikacija/za istra`uva~ka biblioteka i za zakonodavna
arhiva vo Parlamentarniot institut vo ~ii ramki se Oddelenieto za edukacija i komunikacija
vo Parlamentarniot institut i Oddelenieto za istra`uva~ka biblioteka i za zakonodavna
arhiva vo Parlamentarniot institut.
So Parlamentarniot institut rakovodi dr`aven sovetnik - rakovoditel na posebnata
organizaciona edinica - Parlamentaren institut.
b) Parlamentarniot institut gi vr{i slednite raboti: vr{i istra`uvawa i pretstavuva
istra`uvawa za potrebite na pratenicite, rabotnite tela, sovetite na Sobranieto i
prateni~kite grupi vo soglasnost so vnatre{nite akti {to ja ureduvaat rabotata na
Parlamentarniot institut, vklu~uvaj}i i doverlivi analizi i komparativni izve{tai na temi
pobarani od pratenicite; nezavisni rezimea i procenki na vlijanijata na predlog-zakonite;
podgotvuva informacii povrzani so ostvaruvaweto na nadzornata i kontrolnata funkcija na
Sobranieto; planira, organizira i sproveduva seminari i rabotilnici za pratenicite,
vrabotenite vo Slu`bata na Sobranieto, praktikantite vo Sobranieto, asistentite vo
kancelariite za komunikacija so gra|anite, nadvore{nite sorabotnici na prateni~kite grupi i
drugi sorabotnici; vklu~uvaj}i i programi za voved vo rabotata, obuka za upotreba na
informati~ki i komunikaciski tehnologii, obuka za zakonodavni i buxetski proceduri,
informativni sredbi za ustavno pravo i drugi oblasti. Po potreba, Parlamentarniot institut
organizira brifinzi (kratki izvestuvawa) i seminari za politikite vo odredeni oblasti,
kako {to se poglavjata od pravoto na EU (acquis communautaire); unapreduva i a`urira
zakonodavna baza na podatoci vo soglasnost so potrebite na sobraniskoto istra`uvawe i
arhivirawe; rakovodi so sobraniskata biblioteka i u~estvuva so tehni~ka ekspertiza vo
procesot na nabavki i vr{i rasporeduvawe na pi{anite i na elektronskite bibliote~ni
materijali vo Sobranieto; razmenuva informacii so drugi parlamenti, predlaga na
generalniot sekretar korespondent ili zamenik-korespondent so Evropskiot centar za
parlamentarni istra`uvawa i dokumentacija (ECPRD) od vrabotenite vo Parlamentarniot
institut i obezbeduva informacii za svetskata mre`a za pravni informacii na Bibliotekata
na Kongresot na SAD (Library of Congress’ Global Legal Information Network – GLIN) i za bazata na
zakonodavni podatoci na OBSE (Legislationline); sproveduva programa za praktikanti vo
Sobranieto, vklu~uvaj}i i anga`irawe, voved vo rabota, mentorstvo i ocenuvawe na
praktikanti vo sorabotka so posebnata organizaciona edinica – Oddelenie za upravuvawe so
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
148
~ove~ki resursi; organizira i obezbeduva specifi~na komunikacija so javnosta i informirawe
na javnost; i podgotvuva dokumenti {to se potrebni za soodvetno i harmonizirano
funkcionirawe na Parlamentarniot institut.
Tabela 1. Pregled na vraboteni vo Parlamentarniot institut
Dr`avni slu`benici
Naziv na sektorot
Vkupen broj na
vraboteni vo
sektorot
Rakovodni
Stru~ni
Stru~no administrati
vni
Dr`aven sovetnik - rakovoditel na
Posebnata organizaciona edinica Parlamentaren institut
1
1
/
/
/
Sektor
za
op{ti
analizi,
istra`uvawa i evrointegracii
13
3
10
/
/
Sektor
za
edukacija
komunikacija/istra`uva~ka
biblioteka i zakonodavna arhiva
11
3
8
/
/
25
7
18
/
/
i
Vkupno:
2.
Sprovedeni
Rabotnici koi
ne se dr`avni
slu`benici
aktivnosti
za
zajaknuvawe
na
kapacitetite
na
vrabotenite
vo
Parlamentarniot institut
Vo periodot na izvestuvawe bea organizirani obuki i studiski poseti za vrabotenite vo
nasoka na steknuvawe na znaewa i ve{tini, razmena na iskustva so cel za pouspe{no
izvr{uvawe na rabotnite zada~i i ostvaruvawe na nadle`nostite na Parlamentarniot
institut.
januari
Red.
br.
Obuki i studiski poseti
Obu~uva~
Datum i mesto
U~esnici
1.
Obuka na tema: Vnatre{ni
proceduri i
me|uinstitucionalna
sorabotka vo borba protiv
diskriminacijata
Makedonski centar za
me|unarodna sorabotka
23 januari 2014
godina, Skopje
Dvajca vraboteni vo
Parlamentarniot institut
2.
Izrabotka na nastaven plan
za edukacija na
pratenicite, vrabotenite
vo sobraniskata slu`ba i
drugi klienti i ECPRD
28 - 31 januari
2014 godina,
Skopje
Site vraboteni vo
Parlamentarniot institut
3 - 8 fevruari,
Bratislava,
Slova~ka
Eden vraboten vo Sektorot
za edukacija i
komunikacija/istra`uva~ka
biblioteka i zakonodavna
arhiva
Eden vraboten vo Sektorot
za op{ti analizi,
istra`uvawa i
evointegracii
Site vraboteni vo
Parlamentarniot institut
Stanislav Caletka,
Oddelenie za edukacija i
komunikacija, Parlamentaren
Institut, Parlament na
Republika Чe{ka
fevruari
3.
4.
5.
Studiska poseta na
Parlamentarniot institut
vo Bratislava, Slova~ka
Parlamentarna biblioteka i
parlamentarna arhiva
Rabotilnica na tema:
Zajaknuvawe na
kapacitetite na zemjite
kandidatki vo odnos na
pra{awata na EU i
procesot na harmonizacija
TAIEX
10 - 11 fevruari
2014 godina,
Ankara, Republika
Turcija
Pravogovor na
makedonskiot jazik
Prof. dr. Simon Sazdov,
rakovoditel na Katedrata za
makedonski jazik i
ju`noslovenski jazici,
Filolo{ki fakultet „Bla`e
Koneski", Univerzitet
„Sv.Kiril i Metodij"
27 fevruari 2014
godina, Skopje
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
149
3.Zaokru`uvawe na pravnata ramka koja ja ureduva organizacijata i rabotata na
Parlamentarniot institut
a) Vo januari 2014 godina, bea doneseni nekolku akti so koi se ureduva rabotata i
organizacijata na Parlamentarniot institut:
- Pravilnik za vr{ewe na nadle`nostite na Parlamentarniot institut;
- Pravilnik za izmenuvawe i dopolnuvawe na Pravilnikot za rabotata i organizacijata
na posebnata organizaciona edinica - Parlamentaren institut i
- Programa za praktikanti vo Parlamentarniot institut.
b) Donesuvaweto na aktite be{e vo nasoka na definirawe na postapkata za davawe na
uslugite, formata na istra`uva~kite uslugi, utvrduvawe na obrazec na barawe i vodeweto na
bibliote~nite uslugi i zakonodavnata arhiva.
Isto taka, Programata za praktikanti }e ovozmo`i da se organizira i sprovede praksa za
4 praktikanti vo 2014 godina.
v) Dopolnitelno, Upravuva~kiot sovet na Parlamentarniot institut go usvoi i
Strate{kiot plan 2014 - 2016, so {to se postavija strate{kite nasoki za razvoj i ostvaruvawe
na celite.
4.Sprovedeni aktivnosti vo izve{tajniot period
•
vospostaven sistem na koordinacija, komunikacija i standardi na dobra administrativna
praksa, generalni kolegiumi i tematski rabotni grupi;
•
izrabotena detalna specijalizacija na rabotni zada~i na istra`uva~ite po rabotna
oblast, oblast od evropskoto acquis i rabotni tela na Sobranieto;
•
izraboten plan za nabavka na knigi i nabaveni se nad 2000 naslovi;
•
izraboteni se posteri i edukativni materijali;
•
instalirana IKT i telefonska oprema i
•
odr`an promotiven nastan nastan „Kako do uslugite na Parlamentarniot institut", so {to
se ozna~i po~etok na davawe na uslugite za ~lenovite na Upravuva~kiot sovet na
Parlamentarniot institut.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
150
11.3. Podatoci od stru~no-administrativen karakter
Preveduvawe
Pismen prevod od makedonski na albanski i od albanski na makedonski jazik
1604
40
107
1319
predlog zakoni
dneven informator
informacii na veb stranica
drugi prevodi
Usten prevod od makedonski na albanski i od albanski na makedonski jazik
372
6
419
sednici na Sobranie
sednici na rabotni tela
javni raspravi
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
151
Pregled na zavedeni akti vo Delovodnikot na Pisarnicata i Arhivata
5000
4290
4000
3000
2000
1433
1000
8
7
0
osnovni broevi
podbroevi
obi~ni
doverlivi
Pregled na isprateni i primeni akti i pratki od Pisarnicata i Arhivata
1303
250
698
1250
816
201
isprateni obi~ni pratki po po{ta
isprateni prepora~ani pratki po po{ta
dostaveni akti i pratki so dostavna kniga
dostaveni nadvor
primeni pratki
ekspedirani pratki na sednica
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
152
Izgotveni stenogrami vo daktilobiro
3402
229
stenogrami na sednici
stenogrami na komisii
Ekspedirani materijali
9
48
32
153
760
slu`ba na sobranie
prateni~ki pra{awa
zaklu~oci
stenogrami
pisma
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
153
12.PRILOZI
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
154
Prilog 1
Pregled na odr`ani sednici
Rede
n broj
Sednica na Sobranieto na
Republika Makedonija
1.
Osumdesetta
2.
Osumdeset i vtora
3.
Osumdeset i treta p*p*
4.
Osumdeset i ~etvrta
5.
Osumdeset i petta
6.
Osumdeset i {esta
7.
Osumdeset i sedma
data
08.01.2014
09.01.2014
20.01.2014
29.01.2014
16.01.2014
17.01.2014
20.01.2014
21.01.2014
22.01.2014
23.01.2014
27.01.2014
28.01.2014
29.01.2014
30.01.2014
03.02.2014
04.02.2014
05.02.2014
06.02.2014
10.02.2014
27.02.2014
28.02.2014
04.03.2014
19.02.2014
20.02.2014
21.02.2014
24.02.2014
25.02.2014
26.02.2014
27.02.2014
28.02.2014
26.02.2014
28.02.2014
05.03.2014
Odr`ana na
den
~as (od - do)
-sreda
11,20-19,25
-~etvrtok
11,10-16,40
-ponedelnik
11,15-12,40
-sreda
18,20-19,10
-~etvrtok
11,40-18,05
-petok
11,15-16,45
-ponedelnik
12,45-20,05
-vtornik
12,15-18,30
-sreda
11,05-20,30
-~etvrtok
11,15-17,25
-ponedelnik
11,20-19,45
-vtornik
11,20-18,30
-sreda
11,30-18,20
-~etvrtok
11,50-18,05
-ponedelnik
11,30-18,40
-vtornik
11,10-17,30
-sreda
11,15-17,55
-~etvrtok
11,15-20,10
-ponedelnik
11,15-17,25
-~etvrtok
15,10-16,05
-petok
11,15-11,35
-vtornik
12,20-12,35
-sreda
11,20-18,40
-~etvrtok
11,15-19,40
-petok
11,25-18,25
-ponedelnik
11,25-18,05
-vtornik
11,30-18,20
-sreda
12,40-19,00
-~etvrtok
11,20-16,35
-petok
11,35-18,10
-sreda
11,05-11,55
-petok
15,05-18,10
-sreda
12,20-13,50
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
155
Prilog 2
Usvoeni dnevni redovi na sednicite
Osumdesetta sednica 2
16.12.2013 (ponedelnik)
64. Predlog na zakon za administrativni slu`benici - I ~itawe;
65. Predlog na zakon za vrabotenite vo javniot sektor - I ~itawe;
66. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za besplatna pravna
pomo{ - I ~itawe;
67. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za upravni sporovi I ~itawe;
68. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za mirno re{avawe
na rabotnite sporovi - I ~itawe;
69. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za semejstvoto - I
~itawe;
70. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za proda`ba i davawe pod zakup
na delovnite zgradi i delovnite prostorii na Republika Makedonija - I ~itawe;
71. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za gradewe - I
~itawe;
72. Predlog na odluka za utvrduvawe na procentot na zafa}awe od vkupniot
godi{en prihod na nositelite na licenci za vr{ewe na energetski dejnosti za
finansirawe na raboteweto na Regulatornata komisija za energetika na
Republika Makedonija za 2014 godina;
73. Predlog na finansiski plan na Regulatornata komisija za energetika na
Republika Makedonija za 2014 godina;
74. Godi{na programa za rabota na Agencijata za elektronski komunikacii za 2014
godina;
78. Predlog na nacionalna strategija za za{tita i spasuvawe na Republika
Makedonija za periodot od 2014-2018 godina;
Osumdeset i vtora sednica
16.01.2014 (~etvrtok)
1. Predlog na odluka za ispra}awe na pripadnik na Armijata na Republika
Makedonija za u~estvo vo mirovnata operacija na Obedinetite Nacii, UNIFIL
vo Liban;
2. Predlog na odluka za ispra}awe na pripadnici na Armijata na Republika
Makedonija za u~estvo vo mirovnata operacija, ISAF vo Avganistan;
3. Predlog na odluka za izbor na pretsedatel, zamenik pretsedatel i ~lenovi
na Komisijata za verifikacija na faktite; 3
4. Predlog na odluka za imenuvawe na ~lenovi na Dr`avnata komisija za
odlu~uvawe vo upravna postapka i postapka od raboten odnos vo vtor stepen;
5. Predlog na odluka za razre{uvawe i imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na
Odborot za dodeluvawe na dr`avnata nagrada "11 Oktomvri";
6. Predlog na odluka za razre{uvawe i imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na
Odborot za dodeluvawe na dr`avnata nagrada "Majka Tereza";
7. Predlog na odluka za razre{uvawe i imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na
Odborot za dodeluvawe na dr`avnata nagrada "Sv. Kliment Ohridski";
8. Predlog na zakon za ratifikacija na Dogovorot za trgovija so oru`je;
9. Predlog na zakon za ratifikacija na Dogovorot za sorabotka vo oblasta na
trudot, socijalnata sigurnost i vrabotuvaweto me|u Vladata na Republika
Makedonija i Vladata na Republika Turcija;
10. Predlog na zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Vladata na Republika
Makedonija i Vladata na Republika Bosna i Hercegovina za izmeni i
2
3
Osumdesettata sednica e sednici od 2013 godina
Boldiranata to~ka ostana nerazgledana
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
156
dopolnuvawa na Dogovorot me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na
Republika Bosna i Hercegovina za pravna pomo{ vo gra|anskite i krivi~nite
predmeti;
11. Predlog na zakon za finansiskata policija - II ~itawe;
12. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za danokot na
dodadena vrednost - II ~itawe;
13. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za prigodni kovani pari - II
~itawe;
14. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zadol`nica - II
~itawe;
15. Predlog na zakon za zaklu~uvawe na ste~ajnite postapki otvoreni soglasno
Zakonot za prisilno poramnuvawe, ste~aj i likvidacija i Zakonot za ste~aj - II
~itawe;
16. Predlog na zakon za vonsudsko spogoduvawe - II ~itawe;
17. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za industriskata sopstvenost - II
~itawe;
18. Dopolnet predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za
ve{ta~ewe - II ~itawe;
19. Dopolnet predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita
na decata - III ~itawe;
20. Dopolnet predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za
dr`avnata revizija - III ~itawe;
21. Predlog na zakon za realizacija na infrastrukturen objekt za izgradba na
magistralen gasovod, Delnica "Kle~ovce - Blok stanica 5", po skratena
postapka;
22. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za danokot od
dobivka, po skratena postapka;
23. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za personalniot
danok na dohod, po skratena postapka;
24. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za filmskata
dejnost, po skratena postapka;
25. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za audio i
audiovizuelni mediumski uslugi, po skratena postapka;
26. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za mediumi, po
skratena postapka;
27. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Izborniot zakonik, po
skratena postapka;
28. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Krivi~niot zakonik, po skratena postapka;
29.
Predlog na zakon za koristewe na podatocite od javniot sektor - I ~itawe;
30. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za privatizacija i
zakup na grade`noto zemji{te vo dr`avna sopstvenost- I ~itawe;
31. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za eksproprijacija I ~itawe;
32. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vr{ewe na
smetkovodstveni raboti - I ~itawe;
33. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za koristewe i raspolagawe so
stvarite na dr`avnite organi - I ~itawe;
34. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za igite na sre}a i
zabavnite igri - I ~itawe;
35. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za javnite nabavki I ~itawe;
36. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za bezbednost na soobra}ajot na
pati{tata - I ~itawe;
37. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za spre~uvawe na
nasilstvoto i nedostojnoto odnesuvawe na sportskite natprevari - I ~itawe;
38. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za tehni~kata
inspekcija - I ~itawe;
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
157
39. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za turisti~kata
dejnost - I ~itawe;
40. Predlog na zakon za izmenuvawe na Krivi~niot zakonik - I ~itawe;
41. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za donacii i za
sponzorstva vo javnite dejnosti - I ~itawe;
42. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za zemawe i presaduvawe na
delovi na ~ove~koto telo zaradi lekuvawe - I ~itawe;
43. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za lekovite i
medicinskite pomagala - I ~itawe;
44. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zdravstvenata
za{tita - I ~itawe;
45. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vrabotuvawe i
rabota na stranci - I ~itawe;
46. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vrabotuvaweto i
osiguruvaweto vo slu~aj na nevrabotenost - I ~itawe;
47. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za socijalnata
za{tita - I ~itawe;
48. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za agenciite za
privremenite vrabotuvawa - I ~itawe;
49. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za javnite pati{ta I ~itawe;
50. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za po{tenskite uslugi - I ~itawe;
51. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za gradewe - I
~itawe;
52. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za za{tita na svedoci - I ~itawe;
53. Informacija za visinata, strukturata, transparentnosta i namenata na javniot
dolg na Republika Makedonija.
Osumdeset i treta sednica
30.01.2014 (~etvrtok)
Na ovaa sednica na Sobranieto na Republika Makedonija }e bidat postavuvani
prateni~ki pra{awa.
Osumdeset i ~etvrta sednica
03.02.2014 (ponedelnik)
1. Predlog za imenuvawe na neprofesionalen ~len na Sovetot na eksperti na
Agencijata za supervizija na osiguruvawe;
2. Predlog na odluka za imenuvawe na zamenik na pretsedatel na Komisijata za
za{tita na pravoto za sloboden pristap do informacii od javen karakter;
3. Predlog na odluka za upatuvawe javen povik do ovlastenite predlaga~i za
dostavuvawe predlog na kandidati za ~lenovi na Sovetot na Agencijata za
audio i audiovizuelni mediumski uslugi;
4. Predlog na odluka za upatuvawe javen povik do ovlastenite predlaga~i za
dostavuvawe predlog na kandidati za ~lenovi na Programskiot sovet na
Makedonskata radio televizija;
5. Predlog na zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Vladata na Republika
Makedonija i Sovetot na ministri na Bosna i Hercegovina za odbegnuvawe na
dvojno odano~uvawe po odnos na danokot na dohod i danokot na kapital;
6. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Krivi~niot zakonik - II
~itawe; arh.br. 07-4438/1;
7. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za besplatna pravna
pomo{ - II ~itawe;
8. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za privatizacija i
zakup na grade`noto zemji{te vo dr`avna sopstvenost- II ~itawe
9. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za eksproprijacija II ~itawe;
10. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vr{ewe na
smetkovodstveni raboti - II ~itawe;
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
158
11. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za koristewe i raspolagawe so
stvarite na dr`avnite organi - II ~itawe;
12. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za igite na sre}a i
zabavnite igri - II ~itawe;
13. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za spre~uvawe na
nasilstvoto i nedostojnoto odnesuvawe na sportskite natprevari - II ~itawe;
14. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za bezbednost na soobra}ajot na
pati{tata - II ~itawe;
15. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za turisti~kata
dejnost - II ~itawe;
16. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za mirno re{avawe
na rabotnite sporovi - II ~itawe;
17. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za proda`ba i davawe pod zakup
na delovnite zgradi i delovnite prostorii na Republika Makedonija - II
~itawe;
18. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za po{tenskite uslugi - II ~itawe;
19. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za gradewe - II
~itawe; arh.br. 07- 150/1;
20. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za zemawe i presaduvawe na
delovi na ~ove~koto telo zaradi lekuvawe - II ~itawe;
21. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za lekovite i
medicinskite pomagala - II ~itawe;
22.
Dopolnet predlog na zakon za koristewe na podatocite od javniot sektor II ~itawe;
23.
Dopolnet predlog na zakon za kvalitet i bezbednost na |ubriva,
biostimulatori i podobruva~i na svojstvata na po~vata - II ~itawe;
24. Dopolnet predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za identifikacija i
registracija na `ivotnite - II ~itawe;
25. Dopolnet predlog na zakon za vrabotenite vo javniot sektor - II ~itawe;
26. Dopolnet predlog na zakon za administrativni slu`benici - II ~itawe;
27. Dopolnet predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za
gradewe - II ~itawe; 07-4681/1;
28. Dopolnet predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za javnite nabavki - II
~itawe;
29. Dopolnet predlog na zakon za izmenuvawe na Krivi~niot zakonik - II ~itawe;
30. Dopolnet predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za donacii
i za sponzorstva vo javnite dejnosti - II ~itawe;
31. Predlog na zakon za zadol`uvawe na Republika Makedonija kaj Me|unarodnata
banka za obnova i razvoj - Svetskata banka po Dogovorot za zaem za Vtoriot
programski zaem za razvojni politiki za konkurentnost, po skratena postapka;
32. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za slu`ba vo Armijata na
Republika Makedonija, po skratena postapka;
33. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za minimalna plata vo Republika
Makedonija, po skratena postapka;
34. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za materijalno
obezbeduvawe na nevrabotenite lica poradi privatizacijata na pretprijatijata
so dominantna sopstvenost na dr`avata vo periodot od 2000 do 2004 godina, po
skratena postapka;
35. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za u~ebnici za
osnovno i sredno obrazovanie, po skratena postapka;
36. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za mineralni
surovini, po skratena postapka;
37. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za ste~aj, po
skratena postapka;
38. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za postapuvawe so
bespravo izgradeni objekti, po skratena postapka;
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
159
39. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za audio i audiovizuelni
mediumski uslugi, po skratena postapka;
40.
41.
Predlog na zakon za elektronskite komunikacii - I ~itawe;
Predlog na zakon za nacionalnata infrastruktura na prostornite
podatoci na Republika Makedonija - I ~itawe;
42.
Predlog na zakon za kontrola na emisii od isparlivi organski
soedinenija pri koristewe na benzini - I ~itawe;
43. Predlog na zakon za planinski pateki - I ~itawe;
44. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za prevoz na opasni materii vo
patniot i `elezni~kiot soobra}aj - I ~itawe;
45. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za zemjodelskoto zemji{te - I
~itawe;
46. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za trgovskite
dru{tva - I ~itawe;
47. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za medicinskite
studii i kontinuiranoto stru~no usovr{uvawe na doktorite na medicina - I
~itawe;
48. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za semejstvoto - I
~itawe;
49. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na
kulturnoto nasledstvo - I ~itawe;
50. Predlog na nacionalna programa za `elezni~ka infrastruktura 2014-2016;
51. Barawe za davawe avtenti~no tolkuvawe na ~len 40 stav 3 od Zakonot za
javnite pati{ta, podneseno od gradona~alnikot na Op{tina Kriva Palanka;
52. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 128 stav 6 od Zakonot za
osnovnoto obrazovanie, podneseno od pratenikot Safet Bi{evac.
Osumdeset i petta sednica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
19.02.2014 (sreda)
Predlog na odluka za ispra}awe na pripadnici na Armijata na Republika
Makedonija za u~estvo vo mirovnata operacija vo Avganistan vo sostav na
me|unarodnite sili za bezbednosna poddr{ka na Avganistan - ISAF;
Predlog na odluka za ispra}awe na pripadnici na Armijata na Republika
Makedonija za u~estvo vo mirovnata operacija na Evropskata unija vo Bosna i
Hercegovina EUFOR, ALTEA;
Predlog za imenuvawe ~len na Regulatornata komisija za energetika na
Republika Makedonija;
Predlog na odluka za imenuvawe na ~len na Komisijata za za{tita na pravoto
za sloboden pristap do informacii od javen karakter;
Predlog na odluka za davawe soglasnost na Statutarnata odluka za
izmenuvawe i dopolnuvawe na Statutot na Komisijata za hartii od vrednost na
Republika Makedonija;
Predlog na odluka za davawe soglasnost na Statutarnata odluka za
izmenuvawe na Statutot na Agencijata za elektronski komunikacii;
Predlog na zakon za nacionalnata infrastruktura na prostornite
podatoci na Republika Makedonija - II ~itawe;
8.
Predlog na zakon za kontrola na emisii od isparlivi organski
soedinenija pri koristewe na benzini - II ~itawe;
9. Predlog na zakon za planinski pateki - II ~itawe;
10. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vrabotuvawe i
rabota na stranci - II ~itawe;
11. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za socijalnata
za{tita - II ~itawe;
12. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za agenciite za
privremeni vrabotuvawa - II ~itawe;
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
160
13. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za semejstvoto - II
~itawe;
14. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za prevoz na opasni materii vo
patniot i `elezni~kiot soobra}aj - II ~itawe;
15. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na
kulturnoto nasledstvo - II ~itawe;
16. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za trgovskite
dru{tva - II ~itawe;
17.
Dopolnet predlog na zakon za elektronskite komunikacii - II ~itawe;
18. Dopolnet predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za javnite
pati{ta - II ~itawe;
19. Dopolnet predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za
vrabotuvawe i osiguruvawe vo slu~aj na nevrabotenost - II ~itawe;
20. Dopolnet predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za zemjodelskoto
zemji{te - II ~itawe;
21. Dopolnet predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za
medicinskite studii i kontinuiranoto stru~no usovr{uvawe na doktorite na
medicina - II ~itawe;
22. Dopolnet predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za
zdravstvenata za{tita - II ~itawe;
23. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za arhivski
materijal, po skratena postapka;
24. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za inspekciski
nadzor, po skratena postapka;
25. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za osnovawe na
Dr`avna komisija za odlu~uvawe vo upravna postapka i postapka od raboten
odnos vo vtor stepen, po skratena postapka;
26. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za osnovawe na Makedonska
akademska istra`uva~ka mre`a, po skratena postapka;
27. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za upravnata inspekcija, po
skratena postapka;
28. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za klasificirani informacii, po
skratena postapka;
29. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za za{tita i spasuvawe, po
skratena postapka;
30. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za upravuvawe so krizi, po
skratena postapka;
31. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za grani~na
kontrola, po skratena postapka;
32. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za policija, po
skratena postapka;
33. Predlog na zakon za vnatre{ni raboti, po skratena postapka;
34. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za nadvore{ni
raboti, po skratena postapka;
35. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Biroto za razvoj
na obrazovanieto, po skratena postapka;
36. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Dr`avniot
ispiten centar, po skratena postapka;
37. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za obrazovanie na
vozrasni, po skratena postapka;
38. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za visokoto
obrazovanie, po skratena postapka;
39. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Pedago{kata
slu`ba, po skratena postapka;
40. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za nau~no-istra`uva~kata
dejnost, po skratena postapka;
41. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za prosvetnata
inspekcija, po skratena postapka;
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
161
42. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za inovaciskata
dejnost, po skratena postapka;
43. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za stru~no
obrazovanie i obuka, po skratena postapka;
44. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za u~eni~kiot
standard, po skratena postapka;
45. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za studentskiot
standard, po skratena postapka;
46. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za otvorenite
gra|anski univerziteti za do`ivotno u~ewe, po skratena postapka;
47. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za osnovnoto
obrazovanie, po skratena postapka;
48. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za srednoto
obrazovanie, po skratena postapka;
49. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za osnovawe na Nacionalna
agencija za evropski obrazovni programi i mobilnost, po skratena postapka;
50. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dr`aven pazaren
inspektorat, po skratena postapka;
51. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za metrologija, po skratena
postapka;
52. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za osnovawe na Agencijata za
promocija i poddr{ka na turizmot na Republika Makedonija, po skratena
postapka;
53. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Geolo{kiot
zavod na Republika Makedonija, po skratena postapka;
54. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za industriska
sopstvenost, po skratena postapka;
55. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za akreditacija, po
skratena postapka;
56. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na
konkurencijata, po skratena postapka;
57. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za osnovawe na Agencijata za
energetika na Republika Makedonija, po skratena postapka;
58. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za standardizacija,
po skratena postapka;
59. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za energetika, po
skratena postapka;
60. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za tehni~kata inspekcija, po
skratena postapka;
61. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za osnovawe na Agencija za
poddr{ka na prepriemni{tvoto na Republika Makedonija, po skratena
postapka;
62. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za osnovawe na Agencija za
stranski investicii i promocija na izvozot na Republika Makedonija, po
skratena postapka;
63. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za tehnolo{ki
industriski razvojni zoni, po skratena postapka;
64. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za proizvodstvo i promet na
vooru`uvawe i voena oprema, po skratena postapka;
65. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za javnite
pretprijatija, po skratena postapka;
66. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za trgovskite dru{tva, po
skratena postapka;
67. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za `ivotnata
sredina, po skratena postapka;
68. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na
prirodata, po skratena postapka;
69. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vozduhoplovstvo,
po skratena postapka;
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
162
70. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za domuvawe, po
skratena postapka;
71. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za proda`ba i davawe pod zakup na
delovnite zgradi i delovnite prostorii na Republika Makedonija, po skratena
postapka;
72. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za prostorno i
urbanisti~ko planirawe, po skratena postapka;
73. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za po{tenskite
uslugi, po skratena postapka;
74. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za javnite pati{ta, po skratena
postapka;
75. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za `elezni~kiot
sistem, po skratena postapka;
76. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za sigurnost vo
`elezni~kiot sistem, po skratena postapka;
77. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za gradewe, po
skratena postapka;
78. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za komunalnite dejnosti, po
skratena postapka;
79. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za prevoz vo
patniot soobra}aj, po skratena postapka;
80. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vnatre{nata
plovidba, po skratena postapka;
81. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za katastar na
nedvi`nosti, po skratena postapka;
82. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za sloboden pristap do
informacii od javen karakter, po skratena postapka;
83. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za unapreduvawe i
za{tita na pravata na pripadnicite na zaednicite koi se pomalku od 20% od
naselenieto vo Republika Makedonija, po skratena postapka;
84. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za sportot, po skratena postapka;
85. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za ve{ta~ewe, po
skratena postapka;
86. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za mati~nata
evidencija, po skratena postapka;
87. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na
li~nite podatoci, po skratena postapka;
88. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za upravuvawe so
konfiskuvan imot, imotna korist i odzemeni predmeti vo krivi~na i
prekr{o~na postapka, po skratena postapka;
89. Predlog na zakon za sudska slu`ba, po skratena postapka;
90. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za izvr{uvawe na
sankcii, po skratena postapka;
91. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zastapuvawe na
Republika Makedonija pred Evropskiot sud za ~ovekovi prava, po skratena
postapka;
92. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za izvr{uvawe na
odlukite na Evropskiot sud za ~ovekovi prava, po skratena postapka;
93. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za akcizite, po
skratena postapka;
94. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za
subvencionirawe na stanben kredit, po skratena postapka;
95. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za hartii od
vrednost, po skratena postapka;
96. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za finansiska inspekcija vo
javniot sektor, po skratena postapka;
97. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dr`avnata
revizija, po skratena postapka;
98. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za revizija, po skratena postapka;
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
163
99. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dr`avnata
statistika, po skratena postapka;
100.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Centralen
registar, po skratena postapka;
101.
Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za spre~uvawe na perewe
pari i drugi prinosi od kaznivo delo i finansirawe na terorizam, po skratena
postapka;
102.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za
supervizija na osiguruvawe, po skratena postapka;
103.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Fondot za
osiguruvawe na depoziti, po skratena postapka;
104.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za
finansiskata policija, po skratena postapka;
105.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za revizija
na instrumentot za pretpristapna pomo{ (IPA), po skratena postapka;
106.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Narodnata
banka na Republika Makedonija, po skratena postapka;
107.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za
zadol`itelni rezervi na nafta i nafteni derivati, po skratena postapka;
108.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za deviznata
inspekcija, po skratena postapka;
109.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za stokovnite
rezervi, po skratena postapka;
110.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za
Carinskata uprava, po skratena postapka;
111.
Predlog na zakon za Upravata za javni prihodi, po skratena postapka;
112.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za javnite
nabavki, po skratena postapka;
113.
Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za semenski i saden
materijal za zemjodelski rastenija, po skratena postapka;
114.
Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za {umarska i lovna
inspekcija, po skratena postapka;
115.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za {umite, po
skratena postapka;
Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za osnovawe na
116.
Agencija za finansiska poddr{ka vo zemjodelstvoto i ruralniot razvoj, po
skratena postapka;
117.
Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za osnovawe na Agencija za
pottiknuvawe na razvojot na zemjodelstvoto, po skratena postapka;
118.
Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za osnovawe na Dr`avniot
inspektorat za zemjodelstvo, po skratena postapka;
119.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zdravjeto
na rastenijata, po skratena postapka;
120.
Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za bezbednost na hranata,
po skratena postapka;
121.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za
zdravstvenata za{tita, po skratena postapka;
122.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za
zdravstvenoto osiguruvawe, po skratena postapka;
123.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za
sanitarnata i zdravstvenata inspekcija, po skratena postapka;
124.
Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za za{tita od jonizira~ko
zra~ewe i radijaciona sigurnost, po skratena postapka;
125.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za lekovite i
medicinskite pomagala, po skratena postapka;
126.
Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za penziskoto i
invalidskoto osiguruvawe, po skratena postapka;
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
164
127.
Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za spre~uvawe i za{tita od
diskriminacija, po skratena postapka;
128.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za
vrabotuvawe i osiguruvawe vo slu~aj na nevrabotenost, po skratena postapka;
129.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za
socijalnata za{tita, po skratena postapka;
130.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za
inspekcijata na trudot, po skratena postapka;
131.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za
zadol`itelno kapitalno finansirano penzisko osiguruvawe, po skratena
postapka;
132.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na
decata, po skratena postapka;
133.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za
ramnomeren regionalen razvoj, po skratena postapka;
134.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Dr`avniot
inspektorat za lokalnata samouprava, po skratena postapka;
135.
Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za filmskata dejnost, po
skratena postapka;
136.
Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za kulturata,
po skratena postapka;
137.
Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na kulturnoto
nasledstvo, po skratena postapka;
138.
Finansiski plan na Agencijata za supervizija na kapitalno finansirano
penzisko osiguruvawe za 2014 godina;
139.
Predlog na odluka za davawe soglasnost na Odlukata za visinata na
mese~niot nadomest za 2014 godina {to Agencijata za supervizija na kapitalno
finansirano penzisko osiguruvawe go naplatuva od penziskite dru{tva;
140.
Predlog na odluka za davawe soglasnost na Odlukata za izmena na
Odlukata za utvrduvawe na visinata na nadomestocite {to Agencijata za
supervizija na kapitalno finansirano penzisko osiguruvawe gi naplatuva od
penziskite dru{tva;
141.
Predlog na odluka za davawe soglasnost na Predlogot na Godi{nata
programa za rabota i razvoj na Agencijata za civilno vozduhoplovstvo za 2014
godina;
142.
Predlog na odluka za davawe soglasnost na Predlogot na Godi{niot
finansiski plan na Agencijata za civilno vozduhoplovstvo za 2014 godina;
143.
Predlog na odluka za koristewe na sredstvata od koncesiskiot
nadomestok za koristewe na aerodromite vo Republika Makedonija za 2013
godina;
144.
Finansiski plan na Agencijata za supervizija na osiguruvawe za 2014
godina;
145.
Predlog na odluka za odobruvawe na Godi{nata programa za rabota na
Agencijata za po{ti za 2014 godina;
146.
Godi{en finansiski plan na Javnoto radiodifuzno pretprijatie
Makedonska radio-televizija za 2014 godina;
147.
Predlog na odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto
radiodifuzno pretprijatie Makedonska radio-televizija za redovni i
investicioni aktivnosti na radio programite nameneti za sosednite zemji i
Evropa na stranski jazici za 2014 godina;
148.
Predlog na odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto
radiodifuzno pretprijatie Makedonska radio-televizija za redovni i
investicioni aktivnosti na radio programite nameneti za informirawe na
iselenicite i gra|anite na Republika Makedonija koi `iveat vo sosednite
zemji, vo Evropa i na drugite kontinenti na makedonski jazik i na jazikot {to
go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koj e razli~en od makedonskiot jazik i
na drugite nemnozinski zaednici za 2014 godina;
149.
Predlog na odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto
radio difuzno pretprijatie Makedonska radio-televizija za redovni i
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
165
investicioni aktivnosti na radio programski servis preku satelit namenet za
iselenicite i gra|anite na Republika Makedonija koi `iveat vo Evropa i na
drugite kontinenti na makedonski jazik i na jazikot {to go zboruvaat najmalku
20% od gra|anite koj e razli~en od makedonskiot jazik i na drugite
nemnozinski zaednici za 2014 godina;
150.
Predlog na odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto
radiodifuzno pretprijatie Makedonska radio-televizija za redovni i
investicioni aktivnosti na Prviot televiziski programski servis preku
satelit namenet za iselenicite i gra|anite na Republika Makedonija koi
`iveat vo Evropa i na drugite kontinenti na makedonski jazik i na jazikot {to
go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koj e razli~en od makedonskiot jazik i
na drugite nemnozinski zaednici za 2014 godina;
151.
Predlog na odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto
radiodifuzno pretprijatie Makedonska radio-televizija za redovni i
investicioni aktivnosti na Vtoriot televiziski programski servis preku
satelit namenet za iselenicite i gra|anite na Republika Makedonija koi
`iveat vo Evropa i na drugite kontinenti na makedonski jazik i na jazikot {to
go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koj e razli~en od makedonskiot jazik i
na drugite nemnozinski zaednici za 2014 godina;
152.
Predlog na odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto
radiodifuzno pretprijatie Makedonska radio-televizija za redovni i
investicioni aktivnosti za Sobraniskiot kanal za 2014 godina;
153.
Predlog na avtenti~no tolkuvawe na ~len 64 stavovi 1 i 2 od Zakonot za
denacionalizacija.
Osumdeset i {esta sednica
26.02.2014 (sreda)
1. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za vrabotuvaweto i osiguruvawe
vo slu~aj na nevrabotenost, po skratena postapka;
2. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za penziskoto i invalidskoto
osiguruvawe, po skratena postapka;
3. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zdravstvenoto
osiguruvawe, po skratena postapka.
Osumdeset i sedma sednica
05.03.2014 (sreda)
1. Predlog na odluka za raspu{tawe na Sobranieto na Republika Makedonija.
____________________________________________________________________________________
Izve{taj 01.01.2014-05.03.2014
166
Prilog 3
Me|unarodni aktivnosti
Datum
Me|unarodna
organizacija
Nastan
Mesto na
odr`uvawe
JANUARI 2014
10
Bilaterala
27-31
PS na SE
Oficijalna poseta na RM od strana na
Ministerot za nadvore{ni raboti na
Republika Bugarija
Redovna
zimska
sesija
na
Parlamentarnoto sobranie na Sovetot
na Evropa
Skopje,
Republika
Makedonija
Strazbur,
Republika
Francija
FEVRUARI 2014
10-11
TAIEX
13-14
PS na OBSE
17-25
IPS-praktikum
Germanski
Bundestag
19-20
PS na SE
Vo ramkite na TAIEX Programata, se
odr`a
Rabotilnica
na
tema:
"Zajaknuvawe na kapacitetite na
parlamentite na zemjite kandidati za
EU pra{awa i za procesot na
harmonizacija na zakonodavstvoto"
U~estvo na zimskata sesija na PS na
OBSE
Programa za zapoznavawe na IPS
stipendistite za 2014 godina, so
rabotata
i
funkcioniraweto
na
Sobranieto na Republika Makedonija
Nabluduvawe na predizborna misija vo
Republika Srbija
Ankara,
Republika Turcija
Viena,
Republika Avstrija
Skopje,
Republika
Makedonija
Belgrad,
Republika Srbija
Objasnuvawe na kratenkite:
PS na SE - Parlamentarno sobranie na Sovet na Evropa;
PS na NATO - Parlamentarno sobranie na NATO;
PS na OBSE - Parlamentarno sobranie na Organizacijata za bezbednost i sorabotka vo
Evropa;
PSM - Parlamentarno sobranie na Mediteranot;
IPU - Interparlamentarna Unija;
PS na CEI - Parlamentarno sobranie na Centralnoevropskata inicijativa;
EP- Evropski parlament;
MPK - RM i EU - Me{ovit parlamentaren komitet - Republika Makedonija i
Evropskata unija;
PS JIE - Proces za sorabotka vo Jugoisto~na Evropa
PSF - Parlamentarno sobranie na Frankofonija
IPS Praktikum-Germanski Bundestag
ECPRD - Evropski centar za parlamentarno istra`uvawe i dokumentacija
____________________________________________________________________________________
Download

Sobranie na Republika Makedonija