18. DEBATNO DRŽAVNO NATJECANJE BOSNE I HERCEGOVINE
April, 2015. godine
Okvirna tema Državnog debatnog natjecanja za 2015. godinu je:
 Vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo u BiH
Posebno obratiti pažnju na:
 Zakonsku regulativu
 Prevenciju
 Medijska izvješća o vršnjačkom nasilju i maloljetničkom prijestupništvu
 Aktivnosti u lokalnim zajednicama u vezi sa temom
 Planove akcije koji su izvodivi i realni unutar škola i lokalnih zajednica
SUPERVIZOR NATJECANJA: Sanja Vlaisavljević
Na Državnom debatnom natjecanju u aprilu 2015. godine učestvovat će 10 ekipa. Stručni tim Centra za
kulturu dijaloga na sastanku u ponedjeljak 16.03.2015. godine izvršila je selekciju 10 ekipa na sljedeći način.
Na Regionalnim debatnim natjecanjima u februaru 2015. godine učestvovalo je ukupno 33 ekipe u 4 regije.
Kada se taj broj podjeli sa brojem 8 (planirani broj ekipa koje će učestvovati na Državnom debatnom
natjecanju) rezultat je 4,125. Ukoliko u svakoj regiji (Mostar, Tuzla, Sarajevo, Banja Luka) broj ekipa koje su
sudjelovale na natjecanju podijelimo sa ovim brojem dobijemo sljedeći omjer:
 Mostar: 4 ekipe : 4,125 = 1 ekipa za Državno natjecanje
 Tuzla: 9 ekipa : 4,125 = 2 ekipe za Državno natjecanje
 Sarajevo: 14 ekipa : 4,125 = 3 ekipe za Državno natjecanje
 Banja Luka: 6 ekipa : 4,125 = 2 ekipe za Državno natjecanje.
Preostale dvije ekipe bit će sastavljene od debatanata koji su tijekom Regionalnih natjecanja ostvarili
individualni rang od 1. do 5., a pri tom nisu u ekipama koje prema gornjem rasporedu već dolaze na Državno
debatno natjecanje.
Dakle, ukupno broj ekipa je: 10
Tijek natjecanja: 4 kvalifikacijske debatne runde; polufinale, finale i Policy debata (prezentacija planova).
Jedna kvalifikacijska runda bit će sa impromptu tezom. Sve ostale debate se odnose na okvirne teme koje će
sedam dana prije natjecanja biti i definirane. Vrijeme debata je 6 - 5 - 5, Cx 3 minute, priprema 6 minuta po
ekipi, a za Policy debatu 5 minuta za prve govore, 3 minuta za druge govore svakog člana obje ekipe, Cx 3
minuta, priprema 3 minuta po ekipi.
Kvalifikacijske runde će se odvijati u 5 sala.
Ukoliko tijekom natjecanja ekipa zakasni na debatnu rundu, automatski će biti diskvalificirana iz te debatne
runde i oponentskoj ekipi se dodjeljuje pobjeda sa prosječnim brojem bodova ekipa pobjednica u toj rundi. To
vrijedi i ukoliko samo jedan član ekipe kasni.
„Sporazum između Grada Sarajeva i organizacija civilnog društva Grada Sarajeva“
„Sporazum o saradnji Vlade Kantona Sarajevo i nevladinog sektora u Kantonu Sarajevo“
Tel/Fax: +387 33 203 668, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo; E-mail: [email protected], www.ckdbih.com,; ID broj: 4200989960001; TRN: 1610000047260060, Raiffeisen banka BiH
Ekipa će debatnu rundu nastaviti sa dva člana, a debatant koji kasni će u svim rubrikama dobiti 0. Također,
ukoliko jedan od debatanata nije u mogućnosti da debatira iz zdravstvenih razloga, dva člana ekipe moraju
preuzeti i poziciju osobe koja nedostaje. Ukoliko to ne žele ekipa će biti diskvalificirana, a oponentskoj ekipi
će biti dodijeljena pobjeda i prosječan broj bodova svih ekipa pobjednica u toj rundi.
Odabir ekipe za polufinale vrši se na osnovu:
1. Broja bodova i
2. Broja pobjeda
Dakle, prvi kriterij za prolazak u polufinale je broj bodova ostvarenih u kvalifikacijskim rundama i prezentaciji planova.
Četiri ekipe sa najvećim brojem bodova rangiraju se od 1 do 4. U polufinalnim debatama se debatira prema
sljedećem principu: prvoplasirana protiv trećeplasirane ekipe i drugoplasirana protiv četvrtoplasirane ekipe. Ukoliko
dvije ekipe koje su na granici za prolazak u polufinale (4. i 5. mjesto) imaju jednak broj bodova, a pri tome i
jednak broj pobjeda, tada presuđuju rangovi debatanata u četiri kvalifikacione runde i petoj debatnoj rundi o
planovima za obje ekipe. Na primjer:
Ekipa G: rangovi debatanata 1, 2, 5 (I runda), 2,1,3 (II runda), 4,3,1 (III runda) i 3,2,1 (IV runda) + 2,4,1 (V runda)
Ekipa C: rangovi debatanata 2, 5, 3 (I runda), 2,3,1 (II runda), 5,3,1 (III runda) i 6,3,1 (V runda) + 3,5,6 (V runda)
Dakle, ukupan zbir rangova za ekipu G je 1+2+5+2+1+3+4+3+1+3+2+1+2+4+1= 35, a za ekipu C 49. Bolja
je ekipa G jer su debatanti bolje rangirani. Ukoliko je i ovaj kriterij jednak određuje se koja je ekipa imala
debatanta sa boljim rangom. I u ovom slučaju je to ekipa G jer je u četiri runde imala najboljeg debatanta.
U finale prolaze pobjednici iz polufinalnih debata.
SPISAK EKIPA I DEBATANATA PO REGIJAMA
REGIJA BANJA LUKA
Gimnazija "Petar Kočić" Srbac
Jovana Tatić
Zorana Kljajčin
Gimnazija Banja Luka (1. TIM)
Marko Romić
Stefan Ličina
Bojan Belenzada
Ostali učesnici - članovi miksanih ekipa
 Vladana Đaković, Gimnazija Banja Luka 2 tim
„Sporazum između Grada Sarajeva i organizacija civilnog društva Grada Sarajeva“
„Sporazum o saradnji Vlade Kantona Sarajevo i nevladinog sektora u Kantonu Sarajevo“
Tel/Fax: +387 33 203 668, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo; E-mail: [email protected], www.ckdbih.com,; ID broj: 4200989960001; TRN: 1610000047260060, Raiffeisen banka BiH
REGIJA MOSTAR
GIMNAZIJA MOSTAR
Marko Bulajić
Edna Voloder
Lamija Aliman
Ostali učesnici - članovi miksanih ekipa
 Amina Avdić,Srednja škola Konjic
 Amin Sejfić, Srednja Elektrotehnička škola Mostar
REGIJA SARAJEVO
KŠC SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO (1. TIM)
Ajla Sarajlić
Anđela Dimitrić
Ivana Franić Tubić
SŠC "NEDŽAD IBRIŠIMOVIĆ" ILIJAŠ
Samna Durmo
Admir Omerhodžić
Amina Ramić
PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA SARAJEVO
Ilma Mahović
Emina Čengić
Merima Kovačević
Ostali učesnici - članovi miksanih ekipa
 Harun Aldobašić, Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo
REGIJA TUZLA
MSŠ Srebrenik
Tarik Tursunović
Lejla Mujanović
Amila Bričić
BEHRAM-BEGOVA MEDRESA TUZLA (1. TIM)
Zejna Šarić
Ismail Ćidić
Amra Mahmutović
Ostali učesnici - članovi miksanih ekipa
 Selma Nukić, Gimnazija "Dr. Mustaf Kamarić" Gračanica
 Selma Salkanović, Srednja elektrotehnička škola Tuzla
„Sporazum između Grada Sarajeva i organizacija civilnog društva Grada Sarajeva“
„Sporazum o saradnji Vlade Kantona Sarajevo i nevladinog sektora u Kantonu Sarajevo“
Tel/Fax: +387 33 203 668, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo; E-mail: [email protected], www.ckdbih.com,; ID broj: 4200989960001; TRN: 1610000047260060, Raiffeisen banka BiH
RASPORED EKIPA ZA KVALIFIKACIONE RUNDE
I KVALIFIKACIONA RUNDA
TEZA:
SALA
AFIRMACIJA
SALA UNA
Gimnazija "Petar Kočić" Srbac
SALA SAVA
Gimnazije Mostar
SALA VRBAS
KŠC Srednja medicinska škola
Sarajevo
SALA DRINA
MSŠ Srebrenik
SALA
NERETVA
Ekipa Bosna (Vladana Đaković,
Selma Nukić, Selma Salkanović)
MJERITELJ
VREMENA
Učenik Behram begove
Gimnazija Banja Luka
medrese Tuzla
Učenik Behram begove
SŠC "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš
medrese Tuzla
Prva bošnjačka gimnazija
Učenik Behram begove
Sarajevo
medrese Tuzla
Učenik Behram begove
Behram-begova medresa Tuzla
medrese Tuzla
Ekipa Hercegovina (Amina Avdić, Učenik Behram begove
Amin Sejfić, Harun Aldobašić)
medrese Tuzla
NEGACIJA
II KVALIFIKACIONA RUNDA
TEZA:
MJERITELJ
VREMENA
Učenik Behram begove
medrese Tuzla
Učenik Behram begove
medrese Tuzla
Učenik Behram begove
medrese Tuzla
SALA
AFIRMACIJA
NEGACIJA
SALA UNA
SŠC "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš
Gimnazija "Petar Kočić" Srbac
SALA SAVA
Prva bošnjačka gimnazija
Sarajevo
Gimnazije Mostar
SALA VRBAS
Behram-begova medresa Tuzla
KŠC Srednja medicinska škola
Sarajevo
SALA DRINA
Ekipa Hercegovina (Amina
Avdić, Amin Sejfić, Harun
Aldobašić)
MSŠ Srebrenik
Učenik Behram begove
medrese Tuzla
SALA
NERETVA
Gimnazija Banja Luka
Ekipa Bosna (Vladana Đaković,
Selma Nukić, Selma Salkanović)
Učenik Behram begove
medrese Tuzla
„Sporazum između Grada Sarajeva i organizacija civilnog društva Grada Sarajeva“
„Sporazum o saradnji Vlade Kantona Sarajevo i nevladinog sektora u Kantonu Sarajevo“
Tel/Fax: +387 33 203 668, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo; E-mail: [email protected], www.ckdbih.com,; ID broj: 4200989960001; TRN: 1610000047260060, Raiffeisen banka BiH
III KVALIFIKACIONA RUNDA
TEZA:
SALA
AFIRMACIJA
NEGACIJA
SALA UNA
Gimnazija "Petar Kočić" Srbac
Prva bošnjačka gimnazija
Sarajevo
SALA SAVA
Gimnazije Mostar
Behram-begova medresa Tuzla
SALA VRBAS
KŠC Srednja medicinska škola
Sarajevo
Ekipa Hercegovina (Amina
Avdić, Amin Sejfić, Harun
Aldobašić)
SALA DRINA
MSŠ Srebrenik
Gimnazija Banja Luka
SALA
NERETVA
Ekipa Bosna (Vladana Đaković,
Selma Nukić, Selma Salkanović)
SŠC "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš
MJERITELJ
VREMENA
Učenik Behram begove
medrese Tuzla
Učenik Behram begove
medrese Tuzla
Učenik Behram begove
medrese Tuzla
Učenik Behram begove
medrese Tuzla
Učenik Behram begove
medrese Tuzla
IV KVALIFIKACIONA RUNDA
TEZA:
SALA
AFIRMACIJA
NEGACIJA
SALA UNA
Behram-begova medresa Tuzla
Gimnazija "Petar Kočić" Srbac
SALA SAVA
Ekipa Hercegovina (Amina
Avdić, Amin Sejfić, Harun
Aldobašić)
Gimnazije Mostar
SALA VRBAS
Gimnazija Banja Luka
KŠC Srednja medicinska škola
Sarajevo
SALA DRINA
SŠC "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš
MSŠ Srebrenik
SALA
NERETVA
Prva bošnjačka gimnazija
Sarajevo
Ekipa Bosna (Vladana Đaković,
Selma Nukić, Selma Salkanović)
MJERITELJ
VREMENA
Učenik Behram begove
medrese Tuzla
Učenik Behram begove
medrese Tuzla
Učenik Behram begove
medrese Tuzla
Učenik Behram begove
medrese Tuzla
Učenik Behram begove
medrese Tuzla
„Sporazum između Grada Sarajeva i organizacija civilnog društva Grada Sarajeva“
„Sporazum o saradnji Vlade Kantona Sarajevo i nevladinog sektora u Kantonu Sarajevo“
Tel/Fax: +387 33 203 668, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo; E-mail: [email protected], www.ckdbih.com,; ID broj: 4200989960001; TRN: 1610000047260060, Raiffeisen banka BiH
V KVALIFIKACIONA RUNDA (POLICY DEBATA)
TEZA:
SALA
AFIRMACIJA
NEGACIJA
MJERITELJ
VREMENA
SALA UNA
Gimnazija "Petar Kočić" Srbac
Ekipa Hercegovina (Amina
Avdić, Amin Sejfić, Harun
Aldobašić)
Učenik Behram begove
medrese Tuzla
SALA SAVA
Gimnazije Mostar
Gimnazija Banja Luka
SALA VRBAS
KŠC Srednja medicinska škola
Sarajevo
SŠC "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš
SALA DRINA
MSŠ Srebrenik
Prva bošnjačka gimnazija
Sarajevo
SALA
NERETVA
Ekipa Bosna (Vladana Đaković,
Selma Nukić, Selma Salkanović)
Behram-begova medresa Tuzla
Učenik Behram begove
medrese Tuzla
Učenik Behram begove
medrese Tuzla
Učenik Behram begove
medrese Tuzla
Učenik Behram begove
medrese Tuzla
„Sporazum između Grada Sarajeva i organizacija civilnog društva Grada Sarajeva“
„Sporazum o saradnji Vlade Kantona Sarajevo i nevladinog sektora u Kantonu Sarajevo“
Tel/Fax: +387 33 203 668, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo; E-mail: [email protected], www.ckdbih.com,; ID broj: 4200989960001; TRN: 1610000047260060, Raiffeisen banka BiH
Download

Vodič za 18. debatno državno natjecanje 2015.