TEST IZ ISTORIJE MEDICINE, STOMATOLOGIJE,
ZDRAVSTVENE NEGE I SPECIJALNE REHABILITACIJE I
EDUKACIJE
(JUN, 2014.)
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Koji su osnovni zadaci medicine ( zaokruži više tačnih odgovora)
Poboljšanje zdravlja zdravih ljudi
Sprečavanje i suzbijanje bolesti
Lečenje
Rehabilitacija - povratak u normalan život
Naučno-istraživački rad
Predviđanje toka bolesti
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Razvojne faze medicine ( zaokruži više tačnih odgovora)
homeopatska
Nagonska
Empirijska
Magijska
Magijsko-religiozna
Humoralna
3. Prvim početkom medicinske misli može se smatrati:
a) nagonska medicina
b) teurgijska medicina
c) svesna borba protiv bolesti
d) hipokratska medicina
4.
a.
b.
c.
d.
Glavni terapijski postupak u mađijskoj medicini bio je:
lečenje lekovitim biljem
fetišizam
egzorcizam
nošenje amuleta i talismana oko vrata
5. Najznačajniji postupak u asirovavilonskoj medicini bio je:
a) dijagnostika
b) fitoterapija
c) prognostika
6. Egipćani su Boga medicine Imhotepa prikazivali:
a) u liku ptice ibisa
b) u liku psoglavog babuna
c) kao sveštenika obrijane glave u sedećem stavu i sa svitkom papirusa na
kolenima
1
7. Principi eugenike prvi put se spominju:
a) u XVI veku
b) kod Egipćana
c) u Vedama, svetim knjigama starih Indijaca
8. Simbol lekarskog poziva i medicine i danas je štap sa zmijom obavijenom oko
njega-štap je pripadao Bogu:
a) Apolonu
b) Zevsu
c) Imhotepu
d) Asklepiju
9.
a.
b.
c.
d.
Starokineska medicina je kao terapiji kod mnogih oboljesti uvela :
inhalacije
pilule
hiruške metode
akupunkturu
10. U grobovima starih Etruraca iz IX v.p.ne pronađeni su ---------------- od najfinijeg
zlata
11. Hipokrat je živeo u:
a) III veku pre Hrista
b) Periklovo zlatno doba
c) VII veku pre Hrista
12. Hipokratova medicina zasniva se nameđusobnom odnosu telesnih tečnosti u
organizmu, pa se naziva ...................medicina
13. Po Hipokratu, organizmse sastoji od su 4 telesna soka: krv, sluz, crna i žuta žuč.
Ako su sokovi ispravno pomešani "eukrazija", čovek je -----------------------, ali ako
se medjusobni odnos sokova u većoj meri poremeti "diskrazija" čovek je ----------------- (dopisati)
14. Najveći deo Hipokratovih zapisa u delu "Aforizmi" iz zubne medicine odnosi se
na ..................., pa se oni smatraju prvim podacima iz te oblasti.
15. Delo De Materia Medica (oko 77 g.n.v) bilo više od petnaest vekova bilo uzor
lekarima i svim medicinskim piscima napisao je ---------------------- koji je bio i
začetnik praktične Galenske farmacije.
2
16. Pod uticajem hrišćanske karitativnosti doslo je do (zaokružiti dva tačna
odgovora):
a) proglasenja hrišćanstva zvaničnom religijom Rimskog carstva
b) nastanka prvih bolnica
c) izgradnje prvih hrišćanskih crkava
d) osnivanje humanitarnih ustanova za zbrinjavanje nemoćnih
17. Od dijagnostickih postupaka u vizantijskoj i salernskoj medicini naročito su se
koristila : ....................................??? (napisati dva dijagnostička postupka)
18. Za postanak empirijske medicine neophodan je bio razvoj:
a) nagona
b) intelekta
c) instinkta
19. Na medicinskim fakultetima u srednjem veku obrazovali su se:
a) hirurzi
b) doktori medicine - fizikusi
c) ranari
d) babice
20. U medicini ranog srednjeg veka narocito su cvetale: zaokružiti dva odgovora
a) naučna medicina
b) astrologija
c) preventiva
d) alhemija
21. Paracelzus je bio preteča:
a) alhemije
b) ijatrohemije
c) ijatrofizike
22. Samostansku zapadnoevropsku medicinu osnovao je 529. godine:
a) Kasidor
b) Sveti Benedikt
c) Konstantin Afrički
23. Učenje o četiri elementa iz kojih je sastavljen kosmos, biljni, životinjski svet i
čovek (voda, vatra, zemlja, vazduh) potiče od grčkog lekara i filozofa:
a) Alkmeona
b) Anaksagore
c) Empedokla
3
d) Pitagore
24. Četiri glavna simptoma upale prvi je opisao:
a) Galen
b) Hipokrat
c) Celsus
d) Aristotel
25. Prema Galenu krv:
a) se vraća u svoj ishodišni organ jetru
b) cirkuliše po telu, pri čemu se u plućima oksigeniše
c) troši se u tkivima
26. Pozitivna uloga srednjeg veka na razvoj medicine ispoljena je u (zaokruži vise
odgovora):
a) očuvanju grčko-rimske antičke medicine
b) efikasnom suzbijanju epidemije kuge
c) ispoljavanju brige za stare, nemoćne i bolesne
d) unapređenje hirurgije
e) osnivanje prvih bolnica
27. Prva medicinska škola srednjeg veka koja je imala izrazito svetovni karakter i
koja nije bila pod uticajem crkve, nalazi se u:
a) Monpeljeu
b) Parizu
c) Salernu
d) Bolonji
e)Padovi
28.Univerziteti u Evropi počinju se osnivati od:
a) XVII veka
b) XVI veka
c) XII veka
d) XIV veka
29. Venesekcija (puštanje krvi), kao terapijski postupak u srednjem veku, izvodila
se:
a) da bi se smanjio krvni pritisak
b) u skladu sa Hipokratovom humoralnom patologijom
c) kao jedan od postupaka mađijsko-religiozne terapije
30. Reformator anatomije koji je zauvek uspeo da likvidira neprikosnovenost
Galenove anatomije i da je usmeri u novom pravcu, bio je:
a) Paracelsus
4
b) Andreas Vesalius
c) Gabriele Fallopio
31. Da epidemijske bolesti izazivaju malene, nevidljive čestice-klice (,,seminaria
contagionum“) dokazao je:
a) Girolamo Fracastoro
b )Paracelsus
c) Giovanni Morgagni
32 . Navedite barem tri od pet grana medicine u kojima su u XVI veku sprovedene
reforme:
26. U istoriji medicine vekom anatomije naziva se:
a) XIV vek
b) XV vek
c) XVI vek
d) XVII vek
33.Na temelju brojnih eksperimenata, u XVII veku, cirkulaciju (krvotoka) opisao
je:
a) Andrea Cesalpino
b) William Harvey
c) Andreas Vesalius
d) Robert Boyle
34. Jedan od najistaknutijih predstavnika ijatrofizike, profesor medicine u Padovi
Santorio Santorio (dva odgovora):
a) uveo je hemijske lekove u terapiju
b) u fiziološka ispitivanja uveo je kvantitativnu metodu, proučavajuci
metabolizam
c) konstruisao je prvi termometar
d) tumačio je nastanak bolesti porastom ili popuštanjem mišićnih vlakana
35. Thomas Sydenham, engleski lekar, definisao je bolest kao:
a) poremecaj normalnih zbivanja u organizmu, odnosno nenormalno odvijanje
životnih funkcija
b) nastojanje organizma da savlada neku po njega nepovoljnu situaciju
36. Prvu intravensku injekciju čoveku dao je:
a) Johann Daniel Maion, profesor medicine u Kiel-u
b) Sir Christopher Wren, engleski arhitekta
5
37. Napredak porodiljstva u XVII veku obeležen je (dva odgovora):
a) osnivanjem prve evropske škole za babice u Parizu
b) novinama u porodiljstvu koje je uveo renesansni hirurg i porodničar Ambroise
Pare
c) pronalaskom forcepsa (porođajnih klešta)
38. Osnivač homeopatije je nemački lekar ........ ....... i to ............godine (navesti ime i
godinu)
39. Kliničku nastavu na Univerzitetu u Lajdenu u XVIII veku, osnovao je čuveni
kliničar:
a) Hermann Boerhaave
b) Thomas Sydenham
c) William Harvey
40 Joseph Leopold Auenbrugger otkrio je metodu :
a) auskultacije
b) palpacije
c) perkusije
41. Upotrebu plastičnih katetera u urološku praksu uveo je:
a) Jean Louios Petit
b) John Hunter
c) Pierre Joseph Desault
42. Francuski lekar koji je postigao da se sa duševnih bolesnika skinu lanci bio je:
a) Xavier Bichat
b) Andre Levret
c) Phillipe Pinel
d) Jean Riolan
43. Najčuvenija medicinska sestra u istoriji bila je : ..................... (navesti ime)
44. Mnogi podaci o opštoj zdravstvenoj kulturi mogu se naći u svetim knjigama
(zaokružiti tačne odgovore) :
a) Talmud
b) Biblija
c) Kuran
45. Prve bolnice u istoriji čovečanstva nastale su :
a) Grčkoj
b) Rimu
6
c) Egiptu
d) Indiji
46. Metodu auskultacije prvi je otkrio:
a) Rene Theophille Laenec
b) Adolf Kussmaul
c) Linne
47. Prva srpska bolnica nastala je manastiru :
a) Studenica
b) Ravanica
c) Mileševo
d) Hilandar
48. Engleski lekar Edward Jenner uveo je u medicinsku praksu zaštitu protiv
velikih boginja, koja nosi naziv:
a) vakcinacija
b) variolizacija
49. Sitne žive organizme prvi je pod mikroskopom, koji je sam konstruisao,
posmatrao je:
a) Girollamo Fracastoro
b) Antoan van Leevenhooke
c) Paracelsus
50. Kora kininovca (Cortex chinae), kao lek protiv malarije, donesen je u Evropu iz
Amerike u:
a) XVI veku
b) XVII veku
c) XVIII veku
51. Izraz „plombiranje“ („plombage“) potiče od postupka ispunjavanja zubnog
kaviteta olovom,
koje je prvi primenio:
a) Filip Pfaff
b) Arculanus
c) Pierre Fauchard
52. Francuski hemičar Antonie Laurant Lavoisier je (zaokružiti dva odgovora) :
a) postavio princip o neuništivosti energije
b) eksperimentišući sa žabljim batacima otkrio električne potencijale u tkivima
c) utvrdio sastav vazduha i prirodu kiseonika
d) protumačio disanje (ćelijsko) kao deo oksidacije u organizmu, kojim se stvara
7
telesna toplota i životna energija
53. Prvi Srbin lekar u istoriji bio je :
a) Dr Jovan Jovanović Zmaj
b) dr Jovan Andrejević Joles
c) dr Jovan Apostolović
54. Prva bolnica u Novom Sadu počela je sa radom godine:
a) 1730.
b) 1741.
c) 1801.
55. Prva Državna bolnica Vojvodine osnovana je ………godine u Novom Sada a
upravnik je bio……………….. (upisati godinu i ime)
56. Poznati lekari u Novom Sadu (krajem XIX i početetkom XX veka ) su
............................................................................................(navedi bar 4 imena)
57. Medicinski fakultet u Novom Sadu osnovan je ......... godine, nedavno
proslavio......................godina postojanja.
58. Prvi Medicinski fakultet u Srbiji osnovan je u:
a) Novom Sadu, za vreme Austrougarske monarhije
b) Nišu, u srednjem veku
c) Kragujevcu, za vreme kneza Miloša
d) Beogradu, u Kraljevini SHS
59. Srpsko lekarsko društvo osnovano je ......... godine u ..................(upisati godinu i
mesto)
60. Prva škola za medicinske sestre osnovana je u Beogradu.................. godine
61. Bolničarke se prvi put spominju u :
a) Carigradskoj bolnici, VII vek
b) prvoj muslimanskoj bolnici u Damasku u VIII veku
c) bolnici u Bagdadu u VIII veku
62. Penicilin je otkrio 1928.godine...... ............ ...... (upisati ime)
63. Na Ženevskoj konferenciji ............... osnovan je Crveni krst.
64. Osnivač Crvenog krsta bio/bila je :
8
a) Anri Dinan
b) Florens Najtingejl
c) Napoleon
65. Kolo srpskih sestara osnovano je ........... godine u Beogradu
a osnivači su bili .......................................... ...........(navesti bar 3 imena)
66. Nakon objave osnivanju škola za više profila zdravstvenih radnika u časopisu
”Srpski arhiv” – 1895. godine Škola za babice je osnovana ………… godine
(upisati godinu)
67. Medalja Florence Nightingale za izuzetnu hrabrost i odanost u pomaganju
žrtvama dobile su čuvene bolničarke/zdravstvene radnice (Heroine sa svetskim
odličjem) početkom XX veka kod u nas ...........................................(navesti bar 3
imena).
68. Prva Viša medicinska škola u Beogradu koja traje sedam semestara osnovana je
.............godine . u .............. (upisati godinu i mesto)
69 Prve osnovne akademskih studija zdravstvene nege osnovane su nakom
potpisivanja Bolonjske deklaracije ........ godine na ............. ............ u Novom Sadu
(upisati godinu i naziv )
70. Vakcinu protiv antraksa i besnila otkrio je 1885. .................................
71. Vakcinu protiv velikih boginja – variole vere otkrio je........................
72. Osnivač psihoanalize bio je :
a) Karl Gustav Jung
b) Alfred Adler
c) Sigmund Frojd
73. Zakon o nasleđivanju delo je naučnika:
a) Gregor Mendel
b) Pol Erlih
c) Robert Virhof
74. Otkriće krvnih grupa vezano je za ime................, a otkriće je bilo .......godine.
upisati ime i godinu)
9
75. Za osnivača mikologije kao nauke smatra se............................, rodom iz Bačkog
Dobrog polja,Vojvodina ( upisati ime)
76. Osnivač praktične i naučne preventivne medicine u nas, te jedan od osnivača
Medicinskog fakulteta u Beogradu bio je :
a) Milan Jovanović Morski
b) Milan Jovanović Batut
c) Đorđe Natošević Baba
77. Za otkriće i razvoj mikroskopije zaslužni su :............................(navesti trojicu)
78. Osnivač mikrobiologije 1675. bio je ..............................
79. Dijagnostički znak/simptom išijalgije pripisuje se E.Š. Lasegu, a za istinski ga je
prvi opisao naš lekar i književnik:
a) dr Laza Kostić
b) dr Laza Lazarević
c) dr Laza Stanojević
80. Insulin je otkrio ...........................i to................ godine upisati ime i godinu )
81. Počeci transplantacione hirurgije vezuje se za Revedina i Tirša u :
a) XVII veku
b) XVIII veku
c) XIX veku
82. Virusi su od strane Dimitrija Ivanoviča Ivanovskog otkriveni
krajem.................veka.
83. Bacil tuberkuloze otkrio je 1882g...................
84. Otkriće prvog antibiotika – penicilina vezano je za ime:
a. Roberta Koha
b. Aleksandra Fleminga
c. Edvarda Dženera
85. Najstariji medicinski časopis u nas osnovan 1872. pod inicijativom dr Vladana
Đorđevića je:
a) Medicinski pregled
b) Medicinska istraživanja u Srbiji
c) Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
10
86. Lekarska komora Srbije osnovana . .……….godine, dekretom je ukinuta
……….godine, i ponovo osnovana…….…….godine (upisati tri godine )
87. Prva žena lekar u Srbije je ……………… …, a jedna je od osnivača Kola srpskih
sestara 1903. godine u Beogradu. (upisati ime)
88. Prvi američki estetski hirurg bio je .............. i 1827.g. uradio je operaciju sa
instrumentima koje je sam dizajnirao. (upisati ime)
89. Streptokoke i stafilokoke otkrio je 1880. godine
a. Luj Paster
b. Selman Vaksman
c. Robert Koh
90. Strumu štitne žlezde je 1840 prvi detaljno opisao:
a. Robert Grejvs
b.Keleb Hiler Peri
c.Karl Adolf fon Bazedov
91. Teoriju pobočnih lanaca koja je razjasnila pojam imuniteta otkro je
1885.g……............................
92. Alfred Bine je u praksu 1905. uveo - ………………..
93. Albert Neisser je otkrio uzročnik ……………i to………………….. godine.
94. Prva eterska narkoza uveo je........................godine američki zubar ...................
95. Prva žena lekar na svetu je bila................... a diplomira 1849 u SAD
96 . Elektrokardiografiju – EKG je u praksu uveo ……………………i to godine
( napisati ime i godinu)
97 . Bacil tuberkuloze – Mycobacterium tuberculosis – otkrio je …………… i
to..............godine.
98 Folikule jajnika otkrio je 1672. ............................. holandski anatom, a on je prvi i
opisao ................ faze ----
11
99. Temelje nauke o elektricitetu i elektro fiziologije postavio je profesor anatomije
sa fakulteta u ............. Bolonji , Italija , nakon eksperimenata na žabljim batacima
........................................ u drugoj polovini ............. veka.
100. Dijagnostičku metodu otkrivanja oboljenja želuca i dvanaestopalačnog creva ......
otkrio je ...................... ....( napisati dijagsnotiku i ime)
101. Zakon o zdravstvenom osiguranju uveo je ……………..godine nemački
kancelar…............. ( napisati ime i godinu)
102. Krajem XIX veka, tj............godine, nemac .........................je otkrio X-zračenje i
medicinsku praksu uveo radiografiju.
103. Nobelova nagrada u medicini za otkriće bioloških procesa u ćelijama i tkivima i
uloge vitamina C dodeljena je .................... (ime ) i to ..........godine.
104. Nemački lekar i fizičar koji je u Berlinu ........ godine, prvi demonstratirao
oftalmoloskop bio je ......................... (ime)
105. Hemofiliju je kao bolest prvi opisao u ............ veku arapski hirurg i lekar .........
.....
106. Pojam esencijalne hipertenzije, povišenog krvnog pritiska prvi je opisao
početkom XX veka.................................................
107. Krajem XIX i u XX veku) broj medicinskih naučnih saznanja se povećao i
KLINIČKE MEDICINSKIH STRUKA se dele na uže specijalnosti:
.................................................................................................
108. Kada se stomatologija izdvojila iz medicinekrajem ............... veka
109. Prvi u svetu napravio mrtvu vakcinu protiv besnila je........................ a on je
bio i osnivač ………godine Pasterov zavoda u Novom
110. U XX. Veku Wilhelm His mlađi je otkrio.
a)
citoarhitektonika mozga
b) Hisov snop u sprovodnom sistemu srca
c)
hromosomsku teoriju o nasleđivanju
12
111. Elektronski mikroskop je prvi napravio ………… …….i to
……...godine……………. ( ime i godinu)
112. Hemoterapiju za lečenje kancera prvi je uveo ……………i to ……. godine
(navesti ime i godinu)
113. Utemeljivač neonatologije je bila anesteziolog ………………………, koja je 1952.
godine uvela ……….. ..za brzu procenu vitalnosti novorođenčeta.
114. Prvu vakcinu protiv dečije paralize (Polio) uveo je ………… ………I to
……….godine (navesti ime i godinu)
115. U Sjedinjenim Amerićkim Državama je ...........godine odobrena upotreba
kontracepcijske pilule.
116. Prvu transplantaciju srca izveo je……............i to………godine, ……………..u
Južnoafričkoj republici. (navesti ime i godinu)
117. U celom svijetu iskorenjene velike boginje ……………..godine a uzročnik se čuva
samo u Atlanti i Moskvi iz istorijskih razloga. (navesti godinu)
118. Magnetska rezonanca (MR) prvi put upotrebljena za dijagnostiku ……..godine.
119. Virus koji uzrokuje AIDS otkriven …………….. godine.
120. Prvo dijete iz epruvete rađa se ………..godine.
13
Download

Ispitna pitanja iz predmeta Istorija medicine