Vakcine: prošlost, sadašnjost i
budućnost
dr sc. Aleksandar Potkonjak, docent
Istorijat vakcina i vakcinacije


2650 p.n.e. Kina, variola vera
1721. Evropa, Lady Mary Wortley
Montagu, variola vera
Istorijat vakcina i vakcinacije


1796. Edward Jenner – kravlje
boginje/variola vera (lat. vacca = krava)
1885. Louis Pasteur, besnilo
Uvod


Vakcinacija odnosno, specifična
aktivna imunoprofilaksa, predstavlja
najuspešniju meru profilakse u
veterinarskoj medicini i medicini, uopšte
U nekim slučajevima, vakcinacija je bila
jedna od mera kojom je obavljena
eradikacija na primer kuge goveda
Definicija

Vakcina je biološki preparat koji vodi
poreklo od mikroorganizama ili je
rezultat ekspresije njegovih gena koji,
inokulisan prijemčivoj vrsti životinja
dovodi do stvaranja zaštitnog imuniteta
protiv istog ili sličnog mikroorganizma,
lokalno i sistemski
Kriterijumi uspešne i efikasne
vakcine







Mora biti sigurna (ne sme da uslovi pojavu
oboljenja ili uginuće)
Ne sme biti prisutna rezidualna virulencija
Ne sme da sadrži toksične materije
Mora izazivati zaštitni imunitet kod velike
većine vakcinisanih životinja
Treba da se aplikuje što je moguće
jednostavnije
Treba da je što jevtinija
Mora biti biološki što stabilnija
Tipovi vakcina







Toksoidi
Živi mikroorganizmi
Inaktivisani mikroorganizmi
Subjedinične vakcine
Sintetski polipeptidi
DNK vakcine
Antiidiotipske vakcine
USDA klasifikacija veterinarskih bioloških
preparata dobijenih genetskim inžinjeringom
Toksoidi

Bakterijski egzotoksini obrađeni
formalinom





nisu toksični
zadržali imunogenost
+ adjuvans
ANAVAKCINA (+ inaktivisani uzročnik)
Tetanus, botulizam, difterija,
stafilokokne infekcije, maligni edemi
Vakcine sa živim
mikroorganizmima

Živi virulentni mikroorganizmi


Živi atenuirani mikroorganizmi (lat. attenuare
= oslabiti)



BSG (13 godina/podloga sa žuči), TBC
“Flury” (HEP, LEP), besnilo
Auksotrofni mutanti


variolizacija, ektima
streptomicin zavisni sojevi pasterela
Heterologne vakcine

štenećak pasa-male boginje (ospice) ljudi
Vakcine sa inaktivisanim
mikroorganizmima

Hemijski ili fizički postupci


Formalin, kristal violet, UV zraci
Drugi naziv bakterini
Titar antitela nakon primene živih i
inaktivisanih vakcina
Subjedinične vakcine



Vakcine sa živim ili inaktivisanim
uzročnicima su kompleksne
Imunogeni delovi nekog uzročnika se
mogu upotrebiti sami
Ove vakcine sadrže prečišćene i
koncentrisane imunogene delove
uzročnika nekog oboljenja
Sintetski polipeptidi




Sitetisani peptidi koji predstavljaju
imunodominantne regione, inokulisani u formi
vakcine, mogu izazvati protektivan imunitet
Kontrolisanim hemijskim reakcijama peptidni
lanac može da se sintetiše u epruveti
Ubacivanjem gena koji kodiraju
imunodominantan epitop u neki
mikroorganizam, mogu se priozvesti sintetski
polipeptidi
Teoretski, ovakve supstancije mogu
predstavljati praktično vakcine snova
DNK vakcine




Priča je počela sa upotrebom ne replikativnih
bakterijskih plazmida
Ovi plazmidi su sadržavali nukleinsku kiselinu
čija ekspresija je uslovljavala sintezu proteina
radi terapije genima
Ono što je bilo interesantno jeste da su
proteini koji su na ovaj način, proizvedeni in
vivo, stimulisali imuni odgovor domaćina
Dirigovana molekularna evolucija je novo
polje istraživanja (eng. Gene shuffling)
Antiidiotipske vakcine

Predstavljaju imunoglobuline koji su
specifični za varijabilne delove antitela
koja su specifična za izvorni antigen


Paratop = idiotip
Epitop = anti-idiotip
Drugim rečima, vezujuće mesto jednog
antiidiotipskog antitela ima isti izgled kao i
antigen koji je izazvao stvaranje idiotipa
Karakteristike, prednosti i mane vakcina
Adjuvansi





Pojačavanje imunog odgovora na inaktivisane
vakcine
Neophodni su za dugotrajno pamćenje koje će se
stvoriti na rastvorljive antigene
Pojačavaju imunogenost vezivanjem antigena na
mestima gde su oni pristupačni reaktivnim limfocitima
i gde indukuju antigen prezentujuće ćelije
Eliminaciju antigena je moguće usporiti mešanjem sa
nerastvorljivim adjuvansom - ova mešavina formira
fokus ili depo
Granulom bogat makrofagima/produkcija IL-1
Tipovi adjuvansa
Osobine adjuvansa I deo
Osobine adjuvansa II deo
Monophosphoryl
lipid A
Valencija vacine


Monovalentne vakcine (monospecifične)
Polivalentne vakcine (polispecifične)



zbog svoje praktičnosti postalo je uobičajeno
primeniti mešavinu uzročnika u jednoj vakcini
Tako se za respiratorne bolesti goveda mogu
nabaviti vakcine koje u sebi sadrže uzročnike
goveđeg rinotraheitisa (BHV1), BVD, parainfluence
3 pa čak i P. haemolytica
ovakve polivalentne mešavine mogu da se koriste
čak i kada postavljanje egzaktne dijagnoze nije
moguće a one mogu štiti životinje od nekoliko
bolesti
Aplikacija vakcina



Vakcine se obično mogu nabaviti u standardnoj dozi i
ona ne bi trebalo da zavisi od veličine životinje
Vakcine nisu formulisane prema telesnoj težini
životinje ili starosti (broj antigen senzitivnih ćelija se
ne razlikuje između velikih i malih životinja jedne
vrste)
Subkutana ili intramuskularna injekcija je
najjednostavniji i najčešći način aplikacije neke
vakcine

ova tehnika je obično izuzetna za mali broj životinja i za one
bolesti za koje je sistemski imunitet važan
Aplikacija vakcina 2

Kod nekih bolesti ipak sistemski imunitet nije
tako važan kao lokalni pa je ipak je mnogo
bolje aplikovati vakcinu na mesto potencijalne
invazije
 tako se mogu nabaviti vakcine za
intranazalnu aplikacuju protiv goveđeg
rinotraheitisa, za mačiji rinotraheitis
coronavirus i calicivirusne infekcije, za
infektivni bronhitis i Newcastle bolest u
živinarstvu
Aplikacija vakcina 3





U slučajevima kada treba tretirati veliki broj životinja
potrebno je primeniti druge metode
Na primer davanje vakcina putem aerosola postiže da
sve životinje jedne grupe inhaliraju vakcinu
Ovaj metod se primenjuje u programima imunizacije
za štenećak i enteritis lasica u uzgajalištima lasica
kao i protiv Newcastel bolesti u živinarstvu
Vakcine mogu da se stave i u hranu i vodu za piće
kao što se radi sa Erysipelothrix rhusiopathiae
vakcinom za svinje ili sa vakcinama protiv Newcastle,
infektivnim laringotraheitisom ili encefalomijelitisom u
živinarstvu
Ribe i rakovi mogu da se vakcinišu sipanjem vakcina
u vodu u kojoj žive
Plan vakcinacije



Mada nije moguće dati tačan plan vakcinacije za
svaku veterinarsku vakcinu koja se može nabaviti
određeni principi se mogu primeniti na sve metode
aktivne imunizacije
Kako je novorođena životinja pasivno zaštićena
maternalnim antitelima, obično nije moguće uspešno
vakcinisati životinju na početku života
Ako stimulacija imuniteta je neophodna u ovom
stadijumu majka može da se vakciniše tokom
poslednjeg stadijuma graviditeta pa se vakcinacijom
postiže da se najviša koncentracija antitela postigne
u vreme formiranja kolostruma
Plan vakcinacije 2


Jednom kada se životinja rodi uspešna aktivna imunizacija
je moguća tek kada nestane pasivno stečeni imunitet.
Kako je nemoguće predvideti tačno vreme gubitka
maternalnog imuniteta neophodno je vakcinisati mlade
životinje najmanje dva puta
Interval između aplikovanja vakcina varira
 Inaktivisane vakcine koje dovode do stvaranja slabog
imuniteta mogu da zahtevaju čestu administraciju
možda i svakih 6 meseci
 Žive vakcine koje obično dovode do formiranja
dugotrajnog imuniteta mogu da zahtevaju aplikaciju
samo jednom tokom 2 ili 3 godine
 Interval između dve doze vakcine može da zavisi i od
karaktera bolesti
OIE








SAFETY TESTS
INCREASE IN VIRULENCE TESTS
ASSESSING RISK TO THE ENVIRONMENT
EFFICACY TESTS
INTERFERENCE TESTS
CONSISTENCY OF PRODUCTION
STABILITY TESTS
BATCH/SERIAL RELEASE FOR DISTRIBUTION




Batch/serial purity test
Batch/serial safety test
Batch/serial potency test
OTHER TESTS
Produkcija, prezentacija i
kontrola vakcina



Sve vakcine se testiraju na sigurnost i imunogenost
Testovi sigurnosti podrazumevaju proveru vrste
mikroorganizma koji se nalazi u vakcini kao i podatak
da li je vakcina slobodna od drugih mikroorganizama
tj. kontaminacija (to je provera čistoće) kao i testove
za toksičnost i sterilnost
Takođe je važno proveriti vijabilnost uzročnika u
živim vakcinama jer oni uginu tokom vremena; tako
je važno proveriti da li će oni biti efektivni i nakon
čuvanja
Testiranje vakcina




U ispitivanju efikasnosti vakcine životinja
mora prvo da bude vakcinisana a zatim
izložena uzročniku
Procenat vakcinisanih životinja koje prežive
ovo inficiranje može da se meri
Značajno je uz to odrediti procenat kontrolnih
nevakcinisanih životinja koje takođe prežive
inficiranje
Stvarna efikasnost vakcine nazvana
preventable fraction (PF) deo zaštite se
računa
Testiranje vakcina 2
% uginulih kontrolnih - % uginulih vakcinisanih
PF = -----------------------------------------------------------------% uginulih kontrolnih

Na primer infekcija koja ubije 80% kontrolnih i 40%
vakcinisanih pokazuje da je udeo zaštite PF vakcine
80 - 40
PF = ---------------- = 50 %
80

Dobra efikasna vakcina treba da ima faktor zaštite
najmanje 80%. Očigledno je da manje efikasne vakcine
treba koristiti samo ako se bolje ne mogu nabaviti
Propusti u vakcinaciji
Korektan način aplikacije
Životinja je
odgovorila
Pogrešan način aplikacije
Životinja nije
odgovorila
Pogrešan način
aplikovanja
Vakcina data
prekasnio,
životinja bila
inficirana
Blizu pasivne
imunizacije
Pogrešan soj ili
uzročnika
Imunosupresija
Korišćen antigen
(imunogen) ne
daje zaštitu
Biološke
varijacije
Neodgovarajuća
vakcina
Inaktivacija žive
vakcine
Aplikovanje
pasivno zaštićenim
životinjama
Nepovoljne posledice
vakcinacije



Upotreba vakcina nije bez rizika
Rezidualna virulencija i toksičnost, alergijski
efekti, bolest kod imunodeficijentnih
domaćina, neurološke komplikacije, i efekti
oštećenja fetusa su najznačajniji rizici,
udruženi sa upotrebom vakcina
Veterinari treba da koriste samo licencirane
vakcine a preporuke proizvođača treba
pažljivo pratiti
Reakcija na vakcinu
“Normalna”
toksičnost
Greške
U proizvodnji
U aplikaciji
Groznica, slabost
zapaljenje, bol
Kontaminacija
virusima i
bakterijama
Abnormalna
toksičnost
Rezidualna
virulencija
Neodgovarajući odgovor
Hipersenzitivne
reakcije
Reakcija na
strano telo
Neurološki
ispadi
Kontaminacija
I tip: lolana i anafilaksa
III tip
I V tip
Imunosupresija
Klinička bolest
Uginuće fetusa
Fibrosarkom
Granulomi
Neuritis, encefalitis
FVNT
0,5 IU/ML
Download

Vakcine: prošlost, sadašnjost i budućnost