Prof. Dr Srbobran Miljković
neuropsihijatar i psiholog
Liaison-konsultativna
psihijatrija
u nefrologiji
Prof. Dr Srbobran Miljković
neuropsihijatar i psiholog
“Psihijatrija je
bolest koja se
dobija lečenjem”
Anonimus
 Liaison je izvorno franscuska reč koja
označava vezu, povezanost, udruživanje.
 Sa čime je to psihijatrija povezana ili tek
treba da se poveže?
Odgovor:
sa MEDICINOM!
Sinonimi za Liaison psihijatriju :
Psihijatrija u
medicini
Psihijatrijska
medicina
Psihijatrija
somatskog
bolesnika
 Inagurisanje Liaison
psihijatrije proisteklo je iz
potrebe
povezivanja medicine i
psihijatrije
koje su u današnje vreme
više-manje razdvojene i
udaljene.
Dva modela u nastanku telesnog
oboljenja
BIOMEDICINSKI
MODEL
BIOPSIHOSOCIJALNI
MODEL
BIOMEDICINSKI MODEL
Spoljašnji
uzročnik
Oštećenje
tkiva
TELESNI
SIMPTOM
Poremećaj
funkcije
BIOPSIHOSOCIJALNI
MODEL
EMOCIJE
Poremećaj
funkcije
TELESNI
SIMPTOM
Telesna
oštećenja
Liaison psihijatri
afirmišu u medicinskoj
praksi zaboravljen
HOLISTIČKI
PRISTUP
 Nekada je upotrebljavan pojam
konsultativna (savetodavna)
psihijatrija:
Psihijatar na poziv lekara drugih specijalnosti
odlazi da pregleda telesnog bolesnika koji
ispoljava psihičke smetnje, da da savet i
odredi terapiju.
 Liaison psihijatar najmanje polovinu
radnog vremena (a poželjno je i više)
posvećuje psihosomatskim aspektima
somatskog bolesnika i ravnopravno kao
član tima učestvuje u osvetljavanju
bolesnikove
BIOPSIHOSOCIJALNE
EKSPRESIJE BOLESTI.
 Iz pomenutih razloga, umesto konsultativnog
upada na teritoriju drugih službi-koristi se
izraz
C-L (konsultativna-Liaison psihijatrija)-
TIMSKI RAD
sa ostalim
članovima tima.
Konačno definicija:
Konsultativna-Liaison psihijatrija
je subspecijalizacija u okviru
psihijatrije koja uključuje:



kliničku praksu,
edukaciju,
istraživanje
na granici
PSIHIJATRIJE I MEDICINE.
(Lipowski, 1983)
 Bolesnici sa terminalnom
bubrežnom insuficijencijom
prisustvo bolesti zamenjuju
zavisnošću od mašine, žive na
“pozajmljeno vreme”
svesni da dijaliza ne može
večno trajati, vezujući se za
ideju da je aktuelno stanje
samo prelazna faza ka
TRANSPLANTACIJI.
Period adaptacije na dijalizu
Period razočarenja
i obeshrabrenosti
Period
“medenog
meseca”
Period
druge
adaptacije
Najčešće psihijatrijske
komplikacije dijalize
“3 D”
KOMPLIKACIJE
DEMENCIJA
DELIRUJUM
DEPRESIJA
 Osoblje centra za
dijalizu prisustvuje
drami koja se polako
odigrava sa ponekom
smrću, a ni jednim
potpuno povraćenim
životom.
 Suočena sa bolešću i
uvredama od strane
pacijenata, fatalnošću
ishoda bolesti i
mogućnošću sopstvenog
oboljevanja, ekipa koja
vrši dijalizu često
oboljeva od
“ BURNOUT
SINDROMA”.
 Na početku se porodica
navikava na proceduru
sa verom i iskrenim
motivima (redje
odbacivanje).
 Poremećeni seksualni
odnosi i finansijska
nesigurnost negativno
utiču na porodične
odnose .
 L-C psihijatar u medicinskom timu leči
moguće psihičke probleme bolesnika,
ali se bavi i
prevencijom poremećaja i
mnogostrukim psihološkim
intervencijama izmedju bolesnika
njegove porodice i terapijskog tima.
 Posebna uloga L-C psihijatra u
medicinskom timu je uticaj na psihološki
determinisanu grupnu dinamiku.

Osim upoznavanja sa mogućim psihičkim
reakcijama bolesnika (edukacija), članovi
tima stiču
emocionalno iskustvo u vidu
prepoznavanja i ovladavanja
sopstvenim osećanjima
(senzibilizacija za psihičko).
ZAKLJUČAK
Aktivnost LC psihijatra u centru za
hemodijalizu odvija se na nekoliko nivoa:
 Prevencija i lečenje kriznog stanja i
drugih psiholoških poremećaja somatski
ugroženih bolesnika;
 Posredovanje izmedju pacijenta i
njegove porodice, odnosno izmedju
bolesnika i medicinske ekipe;
ZAKLJUČAK
 Edukacija lekara nepsihijatara i drugih
članova medicinskog tima radi
prepoznavanja i tretmana psiholoških i
socijalnih problema pacijenta;
 Grupni i individualni psihoterapijski
rad;
 Naučno –istraživački rad.
“Medicina je toliko
napredovala da
praktično više
nijedan čovek nije
zdrav”.
Huxley
Download

преузмите pdf документ