БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ И
ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА
BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I
EKONOMSKIH ODNOSA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND
ECONOMIC RELATIONS
JAVNA NABAVKA USLUGA
PUTEM OTVORENOG POZIVA
(Broj 697-1-2-1-5/13)
TENDERSKA DOKUMENTACIJA
ZA JAVNU NABAVKU AVIONSKIH KARATA
Sarajevo, april 2013. godine
SADRŽAJ
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA.......................................................................................................3
2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM...................................................................................3
3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU.............................................................................................4
4. PREDMET NABAVKE..................................................................................................................................4
5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAČE...............................................................................................................5
NAČIN KOMUNICIRANJA SA DOBAVLJAČIMA.........................................................................................................5
PRIPREMA PONUDE ........................................................................................................................................................5
POVJERLJIVOST....................................................................................................................................................................6
DOSTAVLJANJE PONUDA.................................................................................................................................................6
IZMJENA ILI POVLAČENJE PONUDA..........................................................................................................................6
RAČUNANJE CIJENE..........................................................................................................................................................6
MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA PONUDA...................................................................................................6
MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA PONUDA............................................................................................7
6. KVALIFIKACIJA............................................................................................................................................7
KRITERIJI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI...........................................................................................................7
7. OCJENA PONUDA........................................................................................................................................9
KRITERIJI DODJELE UGOVORA....................................................................................................................................9
PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG..............................................................................................................9
ZABRANA PREGOVORA................................................................................................................................................10
NEPRIRODNO NISKE PONUDE..................................................................................................................................10
ISPRAVKE GREŠAKA I PROPUSTA...........................................................................................................................10
8. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA..............................................................................11
9. POTPISIVANJE UGOVORA......................................................................................................................11
10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI.........................................................................11
11. ANEKSI......................................................................................................................................................12
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Broj nabavke: 697-1-2-1-5/13
Ovim pozivom za dostavljanje ponuda objavljenom u „Službenom glasniku BiH“ broj
28/13 od 15.04.2013. godine pozivate se da dostavite ponudu u otvorenom postupku za
nabavku avionskih karata.
Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljači moraju zadovoljiti minimalne
uslove iz čl. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6.
tenderske dokumentacije.
Predviđa se zaključenje okvirnog sporazuma na period od dvije godine računajući od
dana potpisa okvirnog sporazuma, sa mogućnošću njegove primjene sve do izbora
novog dobavljača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
Ponude se trebaju dostaviti na sledeću adresu:
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, ul.
Musala br. 9, 71000 Sarajevo, kancelarija br. 1 (protokol), najkasnije do
15.05.2013. godine do 12.00 sati.
Ponude se otvaraju u prostorijama Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Bosne i Hercegovine, ul. Musala br. 9, 71 000 Sarajevo, u sali 208/II, dana 15.05.2013.
godine u 13.00 sati.
Kriteriji dodjele ugovora
Ugovor će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najnižu cijenu tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Period važenja ponuda je 90 dana, računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda.
Svi dobavljači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne
nabavke, u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke.
Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).
Svaki dobavljač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i
smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili
više odredaba Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak,
na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona.
2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM
2.1 Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji imaju slijedeće značenje:
“Ovlašteno lice / lica” – lice / lica koje/a je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa Bosne i Hercegovine ovlastilo da djeluje/u u njegovo ime i lice / lica koje/a
ima/ju pismenu punomoć da djeluje/u u ime dobavljača
“Ugovorni organ” – Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i
Hercegovine
“Zakon” – Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
“Postupak nabavke”– postupak koji provodi Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa Bosne i Hercegovine na osnovu ove tenderske dokumentacije
“Podzakonski akti” – podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o
primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 3/05), Uputstvo
o načinu pripreme obavještenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poništenju postupka
nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj 17/05) i Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o
otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH“ broj 17/05)
“Dobavljač” – svaki privredni subjekt koji može biti fizičko ili pravno lice ili grupa
ponuđača koja na tržištu nudi usluge i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom
dokumentacijom
“TD” – ova tenderska dokumentacija.
2.2 Postupak javne nabavke će se izvršiti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima
koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.
2.3 U skladu sa članom 12. Zakona, Ugovorni organ može poništiti postupak nabavke iz
jednog od sledećih razloga:
a) nijedna ponuda nije dostavljena u utvrđenom roku;
b) nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva;
c) cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta ugovornog organa;
d) broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu
konkurenciju;
e) broj kvalifikovanih dobavljača je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju;
f) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se
mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.
3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
Adresa: Musala broj 9, 71000 Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200071920007
Detaljna adresa za korespodenciju: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Bosne i Hercegovine, Musala br. 9, 71000 Sarajevo
Telefon:
033/552-510
Faks:
033/552-512
Email:
Web stranica:
[email protected]
www.mvteo.gov.ba
Lice koje ovlašteno da vodi komunikaciju u ime Ugovornog organa sa dobavljačima:
Tanja Aleksić, kontakt telefon: 033/206-151, fax: 033/552-512.
4. PREDMET NABAVKE
4.1 Predmet nabavke su avionske karte za potrebe Ugovornog organa, za vremenski
period od dvije godine, za koji period će se zaključiti Okvirni sporazum.
4.2 Usluge koje su predmet nabavke će se pružati sukcesivno i kontinuirano u skladu sa
narudžbom Ugovornog organa.
4.3 Okvirni sporazum će se zaključiti na period od dvije godine računajući od dana
potpisa Okvirnog sporazuma, sa mogučnošću njegove primjene sve do izbora novog
dobavljača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
4.4 Rok za isporuku avionske karte ne može biti duži od 3 (tri) dana prije početka
putovanja.
4.5 Rok za plaćanje faktura je 30 (trideset) dana od prijema fakture. Dobavljač je dužan
na svakoj fakturi posebno iskazati cijenu avionske karte i cijenu provizije. Uz svaku
fakturu dobavljač je dužan, za svaku izdatu kartu dostaviti kopiju kupona i kopiju
izvještaja BSP (Billing and Settlement and Plan). Ukoliko dobavljač uz fakturu ne dostavi
kopiju kupona i kopiju izvještaja BSP takva faktura će se smatrati nepotpunom i kao
takva neće biti plaćena od strane ugovornog organa.
4.6 Dobavljač sa kojim bude zaključen Okvirni sporazum je dužan dostavljati avionske
karte elektronskim putem, a po potrebi na adresu Ugovornog organa, bez nakanade za
dostavu, po čijem zahtjevu je sproveden predmetni postupak nabavke, u okviru radnog
vremena Ugovornog organa.
4.7 Dobavljač sa kojim bude zaključen Okvirni sporazum dužan je za svaki zahtjev koji
dobije od Ugovornog organa dostaviti najmanje 3 (tri) opcije za traženu destinaciju od
najmanje 3 (tri) različita avio-prevoznika. Ukoliko za svaki zahtjev za isporuku aviokarata ne dostavi 3 (tri) opcije za traženu destinaciju od najmanje 3 (tri) avioprevoznika, Ugovorni organ zadržava pravo da raskine okvirni sporazum.
4.8 Dobavljač nema mogućnost dostavljanja alternativne ponude. Jedan dobavljač može
dostaviti samo osnovnu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude , ili više
alternativnih ponuda, od jednog dobavljača, razlog je za odbijanje te ponude.
4.9 Ukupna vrijednost svih usluga koje će biti izvršene
sporazuma neće preći iznos od 140.000,00 KM.
4.10 Dobavljačima nije dozvoljeno podugovaranje.
u toku trajanja Okvirnog
5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAČE
Način komuniciranja sa dobavljačima
5.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) između
Ugovornog organa i dobavljača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista
dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji.
5.2 Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem faksa uz obavezu
da se ista proslijedi i poštom prije isteka roka utvrđenog za dostavu informacije,
odnosno ponude.
Priprema ponude
5.3 Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni
u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom
dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.
5.4 Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih
ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.
5.5 Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između dobavljača i
Ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i
Hercegovini.
5.6 Original ponude treba biti otkucan ili napisan neizbrisivom tintom. Svi listovi
ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi ponude osim
neizmijenjene odštampane literature, trebaju parafirati ili potpisati lica koja su
ovlaštena da zastupaju dobavljača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i
parafirane od ovlaštenih lica. Osim toga, u slučaju da ponude dostavljaju grupe
ponuđača, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć kojom se navedena lica ovlašćuju da
predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka nabavke (punomoć može takođe
sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora).
5.7 Ponuda treba sadržavati sledeće dokumente:
Specifikaciju priloženih dokumenta u prijavi na otvoreni poziv, sačinjenu po rednim
brojevima dokumenta i sa naznakom ukupnog broja priloženih dokumenta, prema
slijedećem redoslijedu:
-
-
Obrazac obavještenje o javnoj nabavci dat u Aneksu 1;
Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data
u Aneksu 2 uz tendersku dokumentaciju, ovjeren i potpisan od strane
Dobavljača;
Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u
Aneksu 3 tenderske dokumentacije, ovjeren i potpisan od strane Dobavljača;
Obrazac povjerljivih informacija, koji je dat u Aneksu 4 tenderske
dokumentacije, ovjeren i potpisan od strane Dobavljača;
-
Obrazac Izjava Dobavljača, popunjen u skladu sa šemom koja je data u
Aneksu 5 tenderske dokumentacije, ovjeren i potpisan od strane Dobavljača;
Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 6.2.1 ove TD ;
Dokaz da je dobavljač registrovan za obavljanje poslova određene djelatnosti,
kako je to navedenom u tački 6.3. ove TD;
Dokument naveden u tački 6.4 ove TD;
Dokumente navedene u tački 6.5 ove TD.
5.8 Svaki dobavljač može dostaviti samo jednu ponudu.
Nije dozvoljeno da dobavljači dostave više modaliteta ponude.
Povjerljivost
5.9 Član 9. (a) Zakona navodi da:
“Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na
komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how
učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije
zvanično uključeno u postupak nabavke.”
Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje dobavljači dostave potpuno
povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know
how će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje.
Ugovorni organ zahtijeva od dobavljača da u ponudi navedu koje informacije se moraju
smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti
povjerljive.
Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju.
Dobavljači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u Aneksu 4)
informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.
Dostavljanje ponuda
5.10 Dobavljač će dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju ponude.
Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti, sa
imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeće riječi: “ORIGINAL PONUDA”.
Kopija ponude sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćen u jednoj neprovidnoj koverti,
sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeće riječi: „KOPIJA PONUDE„.
5.11 Zasebno kovertirane original i kopiju ponudu uredno zapečatiti u jednu
neprovidnu kovertu sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeće riječi:
“Ponuda za nabavku Avio karata– Ne otvarati“.
Izmjena ili povlačenje ponuda
5.12 Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili
povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda.
Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju
ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača, treba pisati sledeće:
“IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.
Računanje cijene
5.13 Dobavljač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu
ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku usluga koje će
pružati, njihov kraći opis, cijenu i sl.
Napomena: Dobavljači su dužni dostaviti jedinstvenu cijenu, odnosno popust za
sve letove, bez razdvajanja na evropske i daleke destinacije.
Mjesto, datum i vrijeme prijema ponuda
5.14 Ponude se trebaju dostaviti na sledeću adresu: Ministarstvo vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa Bosni Hercegovine, Musala broj 9, 71000 Sarajevo.
5.15 Rok za dostavljanje ponuda ističe 15.05.2013. godine u 12.00 sati. Ponude koje su
dostavljene po isteku ovoga roka će biti vraćene dobavljaču ne otvorene.
Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda
5.16 Javno otvaranje ponuda će se održati 15.05.2013. godine u 13.00 sati, u
Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, ul. Musala br.
9, 71 000 Sarajevo, u sali 208/II.
Dobavljači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda.
Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim dobavljačima koji su u roku
dostavili ponude.
6. KVALIFIKACIJA
Kriteriji za učešće i potrebni dokazi
6.1 U skladu sa čl. 22-26. Zakona, dobavljači trebaju ispunjavati slijedeće uslove:
a) da nema smetnji za njihovo učešće u smislu odredbi člana 23. Zakona;
b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u
relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima;
c) da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspješnu realizaciju ugovora;
d)da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju
ugovora.
6.2 U skladu sa članom 23. Zakona ponuda će biti odbijena ako je dobavljač:
a) pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, ili
je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistječe iz
sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili
u zemlji u kojoj je registrovan;
b) predmet postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju
ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu
sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je
registrovan;
c) osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog
ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;
d) proglašen krivim za teži profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u BiH u
periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;
e) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa
relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
f) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim
odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
g) propustio da dostavi ili dostavio pogrešne informacije na traženje prema članu 23. do
26. Zakona.
Dokazi koji se zahtjevaju
6.2.1 Dobavljači trebaju dostaviti slijedeće dokaze:
a) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji
izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj
dobavljač dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, niti da je
ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograničio poslovne
aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa
relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan;
b) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji
izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj
dobavljač dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupka za proglašenje stečaja,
za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti
bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u
Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;
c) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji
izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj
dobavljač dolazi u cilju dokazivanja da nije osuđen sudskom presudom za kršenje
zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije
dostavljanja ponude;
d) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u
cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno
osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje, u skladu sa
relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
e) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju
dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza, a koje obuhvata direktne i
indirektne poreze, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini
ili zemlji u kojoj je registrovan.
Dokumenti i uvjerenja prema članu 23. Zakona ne smiju biti stariji od 3 (tri)
mjeseca, računajući od trenutka dostavljanja ponude. Dokazi koji se zahtijevaju
moraju biti originali (ne stariji od 3 mjeseca u momentu dostavljanja ponude) ili
ovjerene kopije (ne starije od 3 mjeseca u momentu dostavljanja ponude).
6.3 Dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz da su registrovani za obavljanje
djelatnosti koja je predmet ove nabavke, ili da su članovi profesionalnog ili trgovačkog
registra u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu
kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću.
Kao dokaz može se dostaviti ovjerena fotokopija rješenja o registraciji, ili
ovjerena fotokopija izvoda iz registra.
6.4 Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja dobavljača će se izvršiti na osnovu sledećeg
dokumenata:
a) pozitivan bilans uspjeha za poslednje dvije finansijske godine iz kojeg je vidljivo da je
dobavljač u navedenom periodu poslovao sa dobitkom tj. pozitivno.
6.5 Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti dobavljača će se izvršiti na osnovu
slijedećih izjava i dokumenata koje dostave dobavljači :
a) listu glavnih usluga (isporuka avio-karata) pruženih u posljednje dvije (2) godine, sa
ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u
formi potvrda o izvršenim uslugama koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde
ne mogu dobiti iz razloga izvan kontrole dobavljača usluga, samo uz izjavu dobavljača
usluga o izvršenim uslugama; u slučaju dostavljanja izjave i ozbiljne sumnje u njenu
tačnost, Ugovorni organ zadržava pravo provjere iste;
b) dokaz da koriste Amadeus program za prodaju avio-karata (ovjerena fotokopija
dozvole za pristup programu ili sličan dokaz iz kojeg se vidi potvrda da ispunjava ovaj
zahtjev);
c) dokaz da su ovlašteni ili licencirani za prodaju avio-karata od strane IATA ili da imaju
ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa drugom agencijom, koja ima licencu IATA i, uz
ugovor su dužni dostaviti i kopiju licence IATA agencije sa kojom imaju ugovor.
6.6 Ako je period od registracije/osnivanja dobavljača kraći od perioda za koji Ugovorni
organ zahtjeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i
tehničku i profesionalnu sposobnost dobavljača, dobavljač treba dostaviti dokumente
samo za period od svoje registracije /osnivanja.
6.7 Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.2 i 6.3 mogu se dostaviti u originalu ili
kopiji ovjerenoj od nadležne institucije.
Dokument koji je pomenut pod tačkom 6.4 mora biti dostavljeni u kopiji ovjerenoj od
nadležne institucije. Dokazi iz tačke 6.5 se dostavljaju na način i u formi koja se zahtjeva
ovom tačkom.
U slučaju ozbiljne sumnje u pogledu autentičnosti ili čitljivosti kopije, Ugovorni organ
može zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu.
6.8 Dobavljači će biti odmah obaviješteni o odlukama u vezi sa rezultatima postupka i
izbora najpovoljnijeg dobavljača, u svakom slučaju u roku od 7 (sedam) dana od dana
donošenja odluke.
7. OCJENA PONUDA
Sve ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke i uslovima iz ove
tenderske dokumentacije će se odbiti.
Kriteriji dodjele ugovora
7.1 Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.
Preferencijalni tretman domaćeg
7.2 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman
(preferencijalni tretman cijene) iz člana 37. Zakona i podzakonskih akata.
domaćeg
7.3 Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda
prilikom ocjene ponuda u skladu sa članom 35. Zakona.
7.4 Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih
ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijeća ministra
Bosne i Hercegovine.
8. ZABRANA PREGOVORA
8.1 Sa dobavljačima se neće obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama. Međutim,
Ugovorni organ može od dobavljača tražiti pismenim putem da pojasne svoje ponude,
u određenom roku, s tim da ne unose bilo kakve promjene u ponudu.
9. NEPRIRODNO NISKE PONUDE
9.1 Ako su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na usluge koje su predmet
ugovora, Ugovorni organ će zahtijevati od dobavljača da opravda ponuđenu cijenu.
Ako dobavljač ne dostavi zadovoljavajuće opravdanje, Ugovorni organ ima pravo odbiti
takvu ponudu.
9.2 Da bi dobilo obrazloženje za neprirodno nisku cijenu Ugovorni organ u pisanoj
formi zahtjeva od dobavljača da pruži detaljne informacije o relevantnim sastavnim
elementima ponude, uključujući i elemente cijene i kalkulacija.
Ugovorni organ će uzeti u obzir objašnjenje:
a) tehničkih rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na
raspolaganju dobavljaču za pružanje usluga;
b) originalnosti usluga koje dobavljač predlaže;
c) poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uslove koji su na snazi na
lokaciji gdje će se usluge pružati.
Ispravke grešaka i propusta
9.3 Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke
prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će
neodložno dobavljaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa
postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je dobavljač to odobrio u
roku koji je odredio ugovorni organ.
Ako dobavljač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za
ponudu, ukoliko postoji, se vraća ponuđaču.
Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u sljedećim slučajevima:
a) kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima – u tom
slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne
odnosi aritmetička greška;
b) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije
množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će
imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos;
c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem
podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.
Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za dobavljača. Ako ih dobavljač kao
takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje
10. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA
10.1 Svaki dobavljač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je
Ugovorni organ u toku datog postupka dodjele ugovora izvršilo povrede Zakona i/ili
podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u vremenskom
roku koji je određen u članu 51. Zakona.
10.2 Prigovor se dostavlja Ugovorni organ u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od
dana kada je dobavljač saznao ili je trebao saznati da je došlo do povrede Zakona, a
najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede.
10.3 Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvrđen u članu 51. stav (4)
Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora može uložiti žalbu u pisanoj formi
Uredu za razmatranje žalbi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka
roka koji je naveden u tački 8.2 ili u slučaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana
kada je podnosilac prigovora o tome obaviješten od strane ugovornog organa.
Ugovornom organu će se poslati kopija žalbe istovremeno sa njenim podnošenjem
Uredu za razmatranje žalbi.
11. POTPISIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA
11.1 Ugovorni organ će obavijestiti dobavljača, čija je ponuda izabrana, o datumu i
mjestu zaključivanja Okvirnog sporazuma
Uslovi iz Okvirnog sporazuma
11.2 Ugovorni organ zaključuje Okvirni sporazum sa dobavljačem čija je ponuda
odabrana kao najbolja, odnosno ona koja ima najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće
ponude.
11.3 Na nacrt Okvirnog sporazuma Ugovorni organ će pribaviti Mišljenje
Pravobranilaštva BiH prije potpisivnja sporazuma.
11.4 Sastavni dio Okvirnog sporazuma obavezno čini ova tenderska dokumentacija i
ponuda izabranog ponuđača.
11.5 U slučaju neispunjavanja obaveza iz Okvirnog sporazuma od strane dobavljačaUgovorni organ zadržava pravo djeličnog i potpunog raskida Okvirnog sporazuma.
11.6 Ugovor o svakoj pojedinačnoj isporuci avio karata biće sastavni dio Okvirnog
sporazuma.
12. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
12.1 Tenderska dokumentacija je dostupna na adresi Ministarstvo vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa Bosne i Herecegovine, Musala broj 9, Sarajevo, i na web stranici:
www.mvteo.gov.ba. Svi dobavljači koji preuzmu dokumentaciju sa navedene web
stranice dužni su obavjestiti Ugovorni organ pismenim putem, a najkasnije 7 (sedam)
dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.
Za tendersku dokumentaciju se ne plaća naknada.
12.2 Zainteresovani dobavljač mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od
Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Herecegovine, Musala broj
9, 71000 Sarajevo, u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 7 (sedam) dana prije
isteka roka za podnošenje ponuda.
12.3 Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj će zadržati stvarnu
konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji će se dostaviti svim dobavljačima
najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda.
Ukoliko je na temelju sadržaja odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju,
ugovorni organ će, produžiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 (sedam)
dana.
12.4 Ugovorni organ može u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod
uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresiranim dobavljačima isti dan, a najkasnije
5 (pet) dana prije datuma koji je određen kao rok za podnošenje ponuda.
Donesena izmjena će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.
Prilikom izdavanja tenderske dokumentacije, Ugovorni organ će se u odnosu na
dobavljače pridržavati principa jednakosti i nediskriminacije.
13. ANEKSI
Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:
Aneks 1: Obavještenje o javnoj nabavci;
Aneks 2: Obrazac za dostavljanje ponude;
Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude;
Aneks 4: Spisak povjerljivih informacija;
Aneks 5: Obrazac Izjava;
ANEKS 1
Obavještenje o javnoj nabavci objavljeno u „Službenom glasniku BiH” broj___________
ANEKS 2
OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE
PRIMA: (Naziv i adresa ugovornog organa)
DOSTAVIO: (Prema sljedećoj tabeli)
Ime / imena dobavljača
Potpis
Glavni dobavljač*
Član grupe
ponuđača*
*dodati ili oduzeti rubrike za članove grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o
tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne
nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan dobavljač, ime dobavljača se treba upisati u
rubriku “glavni dobavljač” (i sve ostale rubrike izbrisati)
KONTAKT LICE (za ovu ponudu)
Ime i
prezime
Adresa
Telefon
Faks
E-mail
ANEKS 3
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
Strana ____ od _____
Naziv dobavljača _____________________
Ponuda br. __________________________
R.br.
DESTINACIJA
1
2
Sarajevo-BečSarajevo
SarajevoZagrebSarajevo
SarajevoBeogradSarajevo
Sarajevo-BriselSarajevo
SarajevoMinhenSarajevo
SarajevoŽenevaSarajevo
Sarajevo-ParizSarajevo
SarajevoNairobiSarajevo
SarajevoMontrealSarajevo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Neto
tarifa za
ekonomy
class u
KM
3
Sve
pripadajuće
takse u KM
4
TSC
u
KM
5
Popust
u KM
6
TSC sa
uračunatim
popustom
u KM
(5-6)
7
TSC sa
uračunatim
PDV-om u
KM
(7+PDV)
8
UKUPNO
U KM
(3+4+8)
9
Ukupno
(kolona 9)
Potpis i pečat dobavljača __________________________
Napomena:
1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. U slučaju razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa Instrukcijom dobavljačima.
3. Za navedene destinacije simulirani polazak je 11.06.2013., povratak 15.06.2013., datum izdavanja karte 30.05.2013.
godine.
4. U koloni 3 navesti najnižu tarifu za economy class sa minimalnim mogućim brojem presjedanja i vremenom presjedanja
(maksimalno do 5 sat
ANEKS 4
POVJERLJIVE INFORMACIJE
Informacija koja je
povjerljiva
Brojevi stranica
ponude s ovim
informacijama
Razlozi za
povjerljivost ovih
informacija
Vremenski period
u kojem će ove
informacije biti
povjerljive
Potpis i pečat dobavljača:
_______________________________
Мусала 9, 71 000 Сарајево, тел: + 387 33 552-510 факс: +387 33 552-512
Мusаlа 9, 71 000 Sаrајево, tеl: + 387 33 552-510 fакs: +387 33 552-512
www.mvteo.gov.ba
IZJAVA DOBAVLJAČA
ANEKS 5
Ja, dolje potpisani, ispred dobavljača_____________________________________________ (u daljem tekstu Dobavljač),
izjavljujem pod pravnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću kao ovlašteni zastupnik Dobavljača,
da :
-
se obavezujem na prihvatanje svih uslova otvorenog postupka__________ i kriterija “najniže cijene
tehnički zadovoljavajuće ponude”.
-
sam saglasan sa rokom plaćanja od 30 (trideset) dana od dana dostave fakture Ugovornom organu.
-
se obavezujem na svakoj fakturi posebno iskazati cijenu avionske karte i cijenu provizije te uz svaku
fakturu za svaku izdatu kartu dostaviti kopiju kupona i kopiju izvještaja BSP (Billing and Settlement
and Plan), u protivnom faktura će se smatrati nepotpunom i kao takva neće biti plaćena od strane
ugovornog organa.
se obavezujem na sukcesivno i kontinuirano pružanje usluga koje su predmet otvorenog postupka,
kako je predviđeno tenderom, u skaldu sa potrebama i narudžbama Ugovornog organa, iskazanih u
pismenom obliku.
se obavezujem dostavljati avionske karte elektronskim putem, a po potrebi na adresu Ugovornog
organa, bez nakanade za dostavu, po čijem zahtjevu je sproveden predmetni postupak nabavke, u
okviru radnog vremena Ugovornog organa.
se obavezujem na osiguranje informacija o redu letenja i cijenama, ponudu najboljih veza i najbržih
daljih konekcija putovanja, i da ću sve potrebne informacije Ugovornom organu obezbjediti usmenim
i/ili pismenim putem.
se obavezujem na osiguranje usluga prodaje avio karata za sve svjetske destinacije i alternativne rute
u okviru propisa putovanja, i da ću ukazati na sve moguće posljedice u slučaju otkazivanja,
propuštanja kao i izmjene leta.
ukoliko Ugovorni organ, postojanjem objektivnih razloga, otkaže narudžbu za avionske karte u
krajnjem roku od 24 sata od momenta najave leta, neće mu biti zaračunati nikakvi troškovi vezano za
taj pravovremeno otkazan let.
Ugovorni organ biti svrstan u “prioritete” prilikom pružanja usluga koje su predmet nabavke.
se obavezujem na rok za usluge nabavke avio karti najkasnije 3 (tri) dana prije najave početka
putovanja.
se obavezujem da ću na zahtjev od Ugovornog organa u okviru predmeta Ugovora, dostaviti 3 (tri)
opcije za usluge nabavke avio karti i organizovanja putovanja.
-
-
-
-
-
-
Također, ja, dole potpisani ispred Dobavljača _____________________________________________:
Мусала 9, 71 000 Сарајево, тел: + 387 33 552-510 факс: +387 33 552-512
Мusаlа 9, 71 000 Sаrајево, tеl: + 387 33 552-510 fакs: +387 33 552-512
www.mvteo.gov.ba
a) Izjavljujem pod pravnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću kao ovlašteni zastupnik
dobavljača, da je naše preduzeće domaće sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i da je najmanje 50 %
radne snage iz BiH, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu
domaćeg;
opcija /
b) Izjavljujem pod pravnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću kao ovlašteni zastupnik
dobavljača, da naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg.
Napomena: Dobavljač je dužan zaokružiti jednu od dvije ponuđene opcije
Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su navedeni u tački 6. tenderske dokumentacije i ne
nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili isključeni iz
učešća. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrđujemo da su kvalifikacijski uslovi ispunjeni.
Potpis i pečat
______________________________________
(velikim štampanim slovima ime i
prezime ovlaštene osobe Dobavljača)
Мусала 9, 71 000 Сарајево, тел: + 387 33 552-510 факс: +387 33 552-512
Мusаlа 9, 71 000 Sаrајево, tеl: + 387 33 552-510 fакs: +387 33 552-512
www.mvteo.gov.ba
Download

ovdje. - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne