Tehnički listovi
Behaton 16x20x6(8)cm
Uni S 23x12x6cm
Holand 20x20x6cm
Raster 60x40x10cm
Kvadro 20x20x6cm
Holand 20x10x6cm
Ivičnjak 7x20x50cm
Holand 10x10x6cm
Royal 30x30x6cm
Decor 14x23x6cm
ARHIBET doo
Srbija 18000 Ni{ D.Vrežina Knjaževačka bb
tel.018/570-905 fax.018/570-906
www.arhibet.rs [email protected]
Behaton - 6cm
Osnovna karakteristika behaton oblika je odličan sistem uklapanja
jedinica, kod koga jednu pločicu op{ivaju četiri bočne čime se postiže
izuzetana stabilnost popločane povr{ine.
Lakoća postavljanja, velika funkcionalnost, dugotrajnost i osećaj
udobnosti pri kori{ćenju, čine ga idealnim za popločavanje povr{ina
sa frekventnim saobraćajem, kako pe{ačkim tako i motornim.
DEBLJINA 6cm
Idealan za pe { a č ke zone
biciklističke staze, kao i za laki
motorni saobraćaj umerenog
intenziteta.
19,8 cm x 16,3 cm x 6,0 cm
OP[TE KARAKTERISTIKE
Pe{ački i laki putnički saobraćaj
6 cm
20x16 cm
135 kg/m2
≥ 2.200 kg/m3
35 kom/m2
Područje primene
Debljina
Dimenzije
Težina
Zapreminska masa
Utro{ak
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Čvrstoća na pritisak posle 28 dana
Sila loma po jedinici dužine
Otpornost na klizanje
Otpornost na habanje
Upijanje vode
Otpornost na mraz i so
Emisija {tetnih supstanci
≥ 40 MPa
≥ 250 N/mm
zadovoljava
≥ 23 mm
Wa ≥ 6%
zadovoljava
nema
ZAVR[NA OBRADA
Zavr{na obrada
Kvarc
Zavr{ni sloj prosečne debljine 5mm se izrañuje od sledećih materijala:
- kvarcni agregat (granulacija 1/3mm)
- cement - Portland cement CEM II/B-M (S-L) 42.5 R ili
- Beli cement Titan CEM I 52,5N
- aditiv - MC Bauchemie (Germany) - Murasan BWA 14 i BWA 22
- oksidni pigment - Bayferrox - Bayer®
BOJE
Bayferrox - Bayer®
Boje
siva, bela, crna, crvena, bordo, žuta, maslinasta, narandžasta, braon, zelena
ATESTIRANO: GAF INSTITUT, NI[ - akreditovan od strane ATS
ARHIBET doo
Srbija 18000 Ni{ D.Vrežina Knjaževačka bb
tel.018/570-905 fax.018/570-906
www.arhibet.rs [email protected]
NAČIN POSTAVLJANJA
Behaton - 8cm
Osnovna karakteristika behaton oblika je odličan sistem uklapanja
jedinica, kod koga jednu pločicu op{ivaju četiri bočne čime se postiže
izuzetana stabilnost popločane povr{ine.
Lakoća postavljanja, velika funkcionalnost, dugotrajnost i osećaj
udobnosti pri kori{ćenju, čine ga idealnim za popločavanje povr{ina
sa frekventnim saobraćajem, kako pe{ačkim tako i motornim.
DEBLJINA 8cm
Preporučuje se za teretni
saobraćaj umerenog intenziteta,
kao i za laki motorni saobraćaj
velikog intenziteta
19,8 cm x 16,3 cm x 8,0 cm
OP[TE KARAKTERISTIKE
Područje primene
Debljina
Dimenzije
Težina
Zapreminska masa
Utro{ak
Teretni saobraćaj
8 cm
20x16 cm
180 kg/m2
≥ 2.200 kg/m3
35 kom/m2
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Čvrstoća na pritisak posle 28 dana
Sila loma po jedinici dužine
Otpornost na klizanje
Otpornost na habanje
Upijanje vode
Otpornost na mraz i so
Emisija {tetnih supstanci
≥ 40 MPa
≥ 250 N/mm
zadovoljava
≥ 23 mm
Wa ≥ 6%
zadovoljava
nema
ZAVR[NA OBRADA
Zavr{na obrada
Kvarc
Zavr{ni sloj prosečne debljine 5mm se izrañuje od sledećih materijala:
- kvarcni agregat (granulacija 1/3mm)
- cement - Portland cement CEM II/B-M (S-L) 42.5 R ili
- Beli cement Titan CEM I 52,5N
- aditiv - MC Bauchemie (Germany) - Murasan BWA 14 i BWA 22
- oksidni pigment - Bayferrox - Bayer®
BOJE
Bayferrox - Bayer®
Boje
siva, bela, crna, crvena, bordo, žuta, maslinasta, narandžasta, braon, zelena
ATESTIRANO: GAF INSTITUT, NI[ - akreditovan od strane ATS
ARHIBET doo
Srbija 18000 Ni{ D.Vrežina Knjaževačka bb
tel.018/570-905 fax.018/570-906
www.arhibet.rs [email protected]
NAČIN POSTAVLJANJA
Uni S - 6cm
Uni S model poznat je kao jedan od prvih oblika koji se pojavio u
industriji vibro-presovanih elemenata. Ovaj model je stekao
reputaciju izdržljigog, snažnog i prilagodljivog elementa za
popločavanje.
DEBLJINA 6cm
Idealan za pe { a č ke zone
biciklističke staze, kao i za laki
motorni saobraćaj umerenog
intenziteta.
22,6 cm x 11,5 cm x 6,0 cm
OP[TE KARAKTERISTIKE
Pe{ački i laki putnički saobraćaj
6 cm
23x12 cm
135 kg/m2
≥ 2.200 kg/m3
40 kom/m2
Područje primene
Debljina
Dimenzije
Težina
Zapreminska masa
Utro{ak
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Čvrstoća na pritisak posle 28 dana
Sila loma po jedinici dužine
Otpornost na klizanje
Otpornost na habanje
Upijanje vode
Otpornost na mraz i so
Emisija {tetnih supstanci
≥ 40 MPa
≥ 250 N/mm
zadovoljava
≥ 23 mm
Wa ≥ 6%
zadovoljava
nema
ZAVR[NA OBRADA
Zavr{na obrada
Kvarc
Zavr{ni sloj prosečne debljine 5mm se izrañuje od sledećih materijala:
- kvarcni agregat (granulacija 1/3mm)
- cement - Portland cement CEM II/B-M (S-L) 42.5 R ili
- Beli cement Titan CEM I 52,5N
- aditiv - MC Bauchemie (Germany) - Murasan BWA 14 i BWA 22
- oksidni pigment - Bayferrox - Bayer®
BOJE
Bayferrox - Bayer®
Boje
siva, bela, crna, crvena, bordo, žuta, maslinasta, narandžasta, braon, zelena
ATESTIRANO: GAF INSTITUT, NI[ - akreditovan od strane ATS
ARHIBET doo
Srbija 18000 Ni{ D.Vrežina Knjaževačka bb
tel.018/570-905 fax.018/570-906
www.arhibet.rs [email protected]
NAČIN POSTAVLJANJA
Decor - 6cm
Dekor oblik je sastavljen od dva elementa, poligona i kocke. Predviñen
je za popločavanje većih povr{ina na jednostavan i lep način.
Kori{ćenjem samo ovog oblika u različitim bojama, moguće je
naglasiti staze za {etanje, biciklističke staze, parkirali{ta kao i
dekorativne {are.
DEBLJINA 6cm
Idealan za pe { a č ke zone
biciklističke staze, kao i za laki
motorni saobraćaj umerenog
intenziteta.
22,6 cm x 13,7 (8,7) cm x 6,0 cm
OP[TE KARAKTERISTIKE
Pe{ački i laki putnički saobraćaj
6 cm
23x14 cm
135 kg/m2
≥ 2.200 kg/m3
40 kom/m2
Područje primene
Debljina
Dimenzije
Težina
Zapreminska masa
Utro{ak
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Čvrstoća na pritisak posle 28 dana
Sila loma po jedinici dužine
Otpornost na klizanje
Otpornost na habanje
Upijanje vode
Otpornost na mraz i so
Emisija {tetnih supstanci
≥ 40 MPa
≥ 250 N/mm
zadovoljava
≥ 23 mm
Wa ≥ 6%
zadovoljava
nema
ZAVR[NA OBRADA
Zavr{na obrada
Kvarc
Zavr{ni sloj prosečne debljine 5mm se izrañuje od sledećih materijala:
- kvarcni agregat (granulacija 1/3mm)
- cement - Portland cement CEM II/B-M (S-L) 42.5 R ili
- Beli cement Titan CEM I 52,5N
- aditiv - MC Bauchemie (Germany) - Murasan BWA 14 i BWA 22
- oksidni pigment - Bayferrox - Bayer®
BOJE
Bayferrox - Bayer®
Boje
siva, bela, crna, crvena, bordo, žuta, maslinasta, narandžasta, braon, zelena
ATESTIRANO: GAF INSTITUT, NI[ - akreditovan od strane ATS
ARHIBET doo
Srbija 18000 Ni{ D.Vrežina Knjaževačka bb
tel.018/570-905 fax.018/570-906
www.arhibet.rs [email protected]
NAČIN POSTAVLJANJA
Holand 20/20 - 6cm
Izuzetno elegantan model pogodan za popločavanje povr{na manjih
{irina. Takoñe pogodan za kombinovanje sa modelima holand 20/10 i
holand 10/10. Omogućava čitav spektar interesantnih re{enja u
kombinovanju različitih boja.
DEBLJINA 6cm
Idealan za pe { a č ke zone
biciklističke staze, kao i za laki
motorni saobraćaj umerenog
intenziteta.
20,0 cm x 20,0 cm x 6,0 cm
OP[TE KARAKTERISTIKE
Pe{ački i laki putnički saobraćaj
6 cm
20x20 cm
135 kg/m2
≥ 2.200 kg/m3
25 kom/m2
Područje primene
Debljina
Dimenzije
Težina
Zapreminska masa
Utro{ak
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Čvrstoća na pritisak posle 28 dana
Sila loma po jedinici dužine
Otpornost na klizanje
Otpornost na habanje
Upijanje vode
Otpornost na mraz i so
Emisija {tetnih supstanci
≥ 40 MPa
≥ 250 N/mm
zadovoljava
≥ 23 mm
Wa ≥ 6%
zadovoljava
nema
ZAVR[NA OBRADA
Zavr{na obrada
Kvarc
Zavr{ni sloj prosečne debljine 5mm se izrañuje od sledećih materijala:
- kvarcni agregat (granulacija 1/3mm)
- cement - Portland cement CEM II/B-M (S-L) 42.5 R ili
- Beli cement Titan CEM I 52,5N
- aditiv - MC Bauchemie (Germany) - Murasan BWA 14 i BWA 22
- oksidni pigment - Bayferrox - Bayer®
BOJE
Bayferrox - Bayer®
Boje
siva, bela, crna, crvena, bordo, žuta, maslinasta, narandžasta, braon, zelena
ATESTIRANO: GAF INSTITUT, NI[ - akreditovan od strane ATS
ARHIBET doo
Srbija 18000 Ni{ D.Vrežina Knjaževačka bb
tel.018/570-905 fax.018/570-906
www.arhibet.rs [email protected]
NAČIN POSTAVLJANJA
Holand 20/10- 6cm
Holand 20/10 oblik daje velike mogućnosti kombinovanja pri slaganju
elemenata, kako samostalno tako i u kombinaciji sa oblicima royal,
holand 20/20 i holand 10/10. [iroka paleta boja daje dodatne
mogućnosti i maksimalnu kreativnu slobodu pri projektovanju
parternog ureñenja.
DEBLJINA 6cm
Idealan za pe { a č ke zone
biciklističke staze, kao i za laki
motorni saobraćaj umerenog
intenziteta.
20,0 cm x 10,0 cm x 6,0 cm
OP[TE KARAKTERISTIKE
Pe{ački i laki putnički saobraćaj
6 cm
20x10 cm
135 kg/m2
≥ 2.200 kg/m3
50 kom/m2
Područje primene
Debljina
Dimenzije
Težina
Zapreminska masa
Utro{ak
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Čvrstoća na pritisak posle 28 dana
Sila loma po jedinici dužine
Otpornost na klizanje
Otpornost na habanje
Upijanje vode
Otpornost na mraz i so
Emisija {tetnih supstanci
≥ 40 MPa
≥ 250 N/mm
zadovoljava
≥ 23 mm
Wa ≥ 6%
zadovoljava
nema
ZAVR[NA OBRADA
Zavr{na obrada
Kvarc
Zavr{ni sloj prosečne debljine 5mm se izrañuje od sledećih materijala:
- kvarcni agregat (granulacija 1/3mm)
- cement - Portland cement CEM II/B-M (S-L) 42.5 R ili
- Beli cement Titan CEM I 52,5N
- aditiv - MC Bauchemie (Germany) - Murasan BWA 14 i BWA 22
- oksidni pigment - Bayferrox - Bayer®
BOJE
Bayferrox - Bayer®
Boje
siva, bela, crna, crvena, bordo, žuta, maslinasta, narandžasta, braon, zelena
ATESTIRANO: GAF INSTITUT, NI[ - akreditovan od strane ATS
ARHIBET doo
Srbija 18000 Ni{ D.Vrežina Knjaževačka bb
tel.018/570-905 fax.018/570-906
www.arhibet.rs [email protected]
NAČIN POSTAVLJANJA
Holand 10/10- 6cm
Holand 10/10 oblik se zbog svojih malih dimenzija retko koristi
samostalno pri popločavanju većih povr{ina. Uglavnom se
upotrebljava u kombinaciji sa oblicima royal, holand 20/20 i holand
20/10. Kori{ćanjem različitih boja pruža velike mogućnosti u
formiranju dekorativnih {ara na popločanim povr{inama.
DEBLJINA 6cm
Idealan za pe { a č ke zone
biciklističke staze, kao i za laki
motorni saobraćaj umerenog
intenziteta.
10,0 cm x 10,0 cm x 6,0 cm
OP[TE KARAKTERISTIKE
Pe{ački i laki putnički saobraćaj
6 cm
10x10 cm
135 kg/m2
≥ 2.200 kg/m3
100 kom/m2
Područje primene
Debljina
Dimenzije
Težina
Zapreminska masa
Utro{ak
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Čvrstoća na pritisak posle 28 dana
Sila loma po jedinici dužine
Otpornost na klizanje
Otpornost na habanje
Upijanje vode
Otpornost na mraz i so
Emisija {tetnih supstanci
≥ 40 MPa
≥ 250 N/mm
zadovoljava
≥ 23 mm
Wa ≥ 6%
zadovoljava
nema
ZAVR[NA OBRADA
Zavr{na obrada
Kvarc
Zavr{ni sloj prosečne debljine 5mm se izrañuje od sledećih materijala:
- kvarcni agregat (granulacija 1/3mm)
- cement - Portland cement CEM II/B-M (S-L) 42.5 R ili
- Beli cement Titan CEM I 52,5N
- aditiv - MC Bauchemie (Germany) - Murasan BWA 14 i BWA 22
- oksidni pigment - Bayferrox - Bayer®
BOJE
Bayferrox - Bayer®
Boje
siva, bela, crna, crvena, bordo, žuta, maslinasta, narandžasta, braon, zelena
ATESTIRANO: GAF INSTITUT, NI[ - akreditovan od strane ATS
ARHIBET doo
Srbija 18000 Ni{ D.Vrežina Knjaževačka bb
tel.018/570-905 fax.018/570-906
www.arhibet.rs [email protected]
NAČIN POSTAVLJANJA
Kvadro - 6cm
Kvadro spada u noviju generaciju oblika ploča. Najče{će se
kombinuje sa pločama holand 10/10 i na taj način zajedno formiraju
izuzetno lepe dezene. Ako se na to doda i kombinovanja bojama
dobija se neverovatno mnogo mogućnosti.
DEBLJINA 6cm
Idealan za pe { a č ke zone
biciklističke staze, kao i za laki
motorni saobraćaj umerenog
intenziteta.
20,0 cm x 20,0 cm x 6,0 cm
OP[TE KARAKTERISTIKE
Pe{ački i laki putnički saobraćaj
6 cm
20x20 cm - 5x5 cm
135 kg/m2
≥ 2.200 kg/m3
27 kom/m2
Područje primene
Debljina
Dimenzije
Težina
Zapreminska masa
Utro{ak
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Čvrstoća na pritisak posle 28 dana
Sila loma po jedinici dužine
Otpornost na klizanje
Otpornost na habanje
Upijanje vode
Otpornost na mraz i so
Emisija {tetnih supstanci
≥ 40 MPa
≥ 250 N/mm
zadovoljava
≥ 23 mm
Wa ≥ 6%
zadovoljava
nema
ZAVR[NA OBRADA
Zavr{na obrada
Kvarc
Zavr{ni sloj prosečne debljine 5mm se izrañuje od sledećih materijala:
- kvarcni agregat (granulacija 1/3mm)
- cement - Portland cement CEM II/B-M (S-L) 42.5 R ili
- Beli cement Titan CEM I 52,5N
- aditiv - MC Bauchemie (Germany) - Murasan BWA 14 i BWA 22
- oksidni pigment - Bayferrox - Bayer®
BOJE
Bayferrox - Bayer®
Boje
siva, bela, crna, crvena, bordo, žuta, maslinasta, narandžasta, braon, zelena
ATESTIRANO: GAF INSTITUT, NI[ - akreditovan od strane ATS
ARHIBET doo
Srbija 18000 Ni{ D.Vrežina Knjaževačka bb
tel.018/570-905 fax.018/570-906
www.arhibet.rs [email protected]
NAČIN POSTAVLJANJA
Royal 30/30 - 6cm
Royal 30/30 oblik svojim velikim dimenzijama omogućava brzo i lako
popločavanje većih povr{ina, a pri tome daje veoma elegantnu liniju
popločanim povr{inama. Takoñe pruža velike mogućnosti u
kombinovanju sa oblicima holand20/10 i holand 10/10.
DEBLJINA 6cm
Idealan za pe { a č ke zone
biciklističke staze, kao i za laki
motorni saobraćaj umerenog
intenziteta.
30,0 cm x 30,0 cm x 6,0 cm
OP[TE KARAKTERISTIKE
Pe{ački i laki putnički saobraćaj
6 cm
30x30 cm
135 kg/m2
≥ 2.200 kg/m3
11,1 kom/m2
Područje primene
Debljina
Dimenzije
Težina
Zapreminska masa
Utro{ak
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Čvrstoća na pritisak posle 28 dana
Sila loma po jedinici dužine
Otpornost na klizanje
Otpornost na habanje
Upijanje vode
Otpornost na mraz i so
Emisija {tetnih supstanci
≥ 40 MPa
≥ 250 N/mm
zadovoljava
≥ 23 mm
Wa ≥ 6%
zadovoljava
nema
ZAVR[NA OBRADA
Zavr{na obrada
Kvarc
Zavr{ni sloj prosečne debljine 5mm se izrañuje od sledećih materijala:
- kvarcni agregat (granulacija 1/3mm)
- cement - Portland cement CEM II/B-M (S-L) 42.5 R ili
- Beli cement Titan CEM I 52,5N
- aditiv - MC Bauchemie (Germany) - Murasan BWA 14 i BWA 22
- oksidni pigment - Bayferrox - Bayer®
BOJE
Bayferrox - Bayer®
Boje
siva, bela, crna, crvena, bordo, žuta, maslinasta, narandžasta, braon, zelena
ATESTIRANO: GAF INSTITUT, NI[ - akreditovan od strane ATS
ARHIBET doo
Srbija 18000 Ni{ D.Vrežina Knjaževačka bb
tel.018/570-905 fax.018/570-906
www.arhibet.rs [email protected]
NAČIN POSTAVLJANJA
Raster - 10cm
RASTER elementi se koriste za popločavanje parking mesta. Izuzetno
su atraktivni u kombinaciji sa zasañenom travom u {upljini samih
elemenata, jaki su i otporni na velika opterećenja. Proizvode se u
debljini od 10cm.
DEBLJINA 10cm
Koristi se za parking mesta i
kolske prilaze za automobile i
kamione.
60,0 cm x 40,0 cm x 10,0 cm
OP[TE KARAKTERISTIKE
Pe{ački i laki putnički saobraćaj
10 cm
60x40 cm {upljine 9x9 cm
145 kg/m2
≥ 2.200 kg/m3
4,15 kom/m2
Područje primene
Debljina
Dimenzije
Težina
Zapreminska masa
Utro{ak
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Čvrstoća na pritisak posle 28 dana
Sila loma po jedinici dužine
Otpornost na klizanje
Otpornost na habanje
Upijanje vode
Otpornost na mraz i so
Emisija {tetnih supstanci
≥ 40 MPa
≥ 250 N/mm
zadovoljava
≥ 23 mm
Wa ≥ 6%
zadovoljava
nema
ZAVR[NA OBRADA
Zavr{na obrada
Kvarc
Zavr{ni sloj prosečne debljine 5mm se izrañuje od sledećih materijala:
- kvarcni agregat (granulacija 1/3mm)
- cement - Portland cement CEM II/B-M (S-L) 42.5 R ili
- Beli cement Titan CEM I 52,5N
- aditiv - MC Bauchemie (Germany) - Murasan BWA 14 i BWA 22
- oksidni pigment - Bayferrox - Bayer®
BOJE
Bayferrox - Bayer®
Boje
siva, bela, crna, crvena, bordo, žuta, maslinasta, narandžasta, braon, zelena
ATESTIRANO: GAF INSTITUT, NI[ - akreditovan od strane ATS
ARHIBET doo
Srbija 18000 Ni{ D.Vrežina Knjaževačka bb
tel.018/570-905 fax.018/570-906
www.arhibet.rs [email protected]
NAČIN POSTAVLJANJA
Download

Tehnički listovi proizvoda