Customer Solutions
Amadeus All Fares
Korisnički priručnik
1
Sadržaj
Uvod
3
Pretraga letova
4
Rezervacija leta
21
Uporeba All Fares aplikacije sa
Service Fee Manager-om
33
Pristup trening modulu
38
2
Uvod
Amadeus All Fares je dodatna aplikacija, u potpunosti integrisana sa Amadeus Selling
Platform-om koja omogućava pretragu letova, poređenje i rezervisanje najnižih cijena
iz više različitih izvora. U jednom grafičkom prikazu kombinuju se ponude letova
Amadeus GDS sa non-GDS sadržajem uključujući i low-cost prevoznike, web cijene i
konsolidatore. Ovaj snažni pretraživač osigurava putničkim agencijama brz i
jednostavan pristup raspoloživim ponudama kao i trenutan prikaz rezultata, tako da
klijenti imaju širok izbor ponude
Amadeus All Fares je dostupan u Amadeus Selling Platform-i preko Smart Tab-a
.
Amadeus All Fares omogućava putničkim agentima veću produktivnost i konkurentnost
prilikom pronalaženja adekvatne ponude, nudeći jedan integrisani tok rada. U Amadeus
All Fares-u dostupno je oko 500 prevoznika koji se distribuiraju kroz Amadeus
rezervacijski sistem uključujući i low-cost kompanije i više od 60 drugih avio kompanija
širom svijeta koje se smatraju "non-GDS".
Ovaj priručnik objašnjava i prikazuje funkcionisanje Amadeus All Fares aplikacije u
produkcijskom modulu. Amadeus All Fares je dostupan i kroz trening modul ali svi nonGDS podaci su stvarni podaci i sve pretrage će se posmatrati kao da su rađene u
produkcijskom modulu.
3
Pretraga letova
Aplikaciji možete pristupiti direktno ili kreiranjem PNR-a iz Profile-a. Koristeći
ovaj drugi način automatski će biti prenesene potrebne informacije za rezervaciju.
Pretraga se može raditi na jedan od slijedećih načina:
Pretraga letova u jednom smjeru
Pretraga povratnih letova
Pretraga letova sa više segmenata (3 do 6 segmenata)
1. U polje From potrebno je unijeti troslovni kod grada ili aerodroma odakle počinje
putovanje.
Ukoliko ne znate troslovni kod, unesite naziv grada ili aerodroma i idite na .
4
Nakon što na prikazanoj listi odaberete odgovarajući kod, u polje From će
automatski biti unesen odabrani kod.
U polje To, unesite troslovni kod grada ili aerodrome za destinaciju.
Napomena: Ukoliko želite u pretragu uključiti i susjedne aerodrome odaberite
Display alternate airports opciju. U pretragu se uključuju aerodromi na
udaljenosti do 300 km. Ova opcija je dostupna samo za GDS pretrage unutar iste
zemlje.
2. U polje Date unesite datum polaska. Primjer: 10FEB. Ukoliko pomenuto polje
ostavite prazno , kao datum polaska uzima se trenutni datum.
Napomena: Ukoliko želite prikaz raspoloživosti za +/-1 dan u odnosu na
naznačeni datum polaska, odaberite Display alternate dates opciju. U tom
slučaju generisat će se kalendarni prikaz .
Napomena: Ukoliko odaberete Display alternate airports opciju zajedno sa
Display alternate dates opcijom, u prikazu rezultata nećete imati kalendarni
pregled. Kada odaberete obje pomenute opcije, dobit ćete slijedeću poruku:
5
U većini slučajeva kalendarski pregled će biti prikazan kao na slici ispod (cijene
letova za tražene datume su prikazani u srednjoj koloni). Na osnovu ovog prikaza
imate mogućnost putnicima s fleksibilnim datumima putovanja ponuditi
aletrnativne datume.
Kada agent traži prikaz ponuda za GDS i non-GDS letove, u svakoj koloni/redu
se radi boljeg poređenja prikazuju cijene i GDS i non-GDS kompanija (ukoliko
postoje). GDS cijene se prikazuju u gornjem a non-GDS cijene u donjem dijelu
reda.
Određena boja ispred svake cijene označava tip tarife: “Public” (P), “Private
(Unifares)” (U), “Corporate” (C) ili “Non-GDS” (N).
Pravilima tarife se može pristupiti klikom na cijenu odabranog leta. Za non-GDS letove,
link omogućava pristup web stranici kompanije, a samim tim i provjeru pravila odabrane
cijene.
GDS:
Non-GDS:
6
3. U polje Time unesite željeno vrijeme polaska. Ukoliko ovo polje ostavite prazno,
prikazat će se polasci od ponoći.
Time opcija prikazuje polaske od naznačenog vremena do 23h59min, dok je više
restriktivna Time Range opcija, opcija sa unaprijed definisanim vrijednostima.
Pretraga cijena koristeći Time Range opciju:
Dostupne vrijednosti za Time Range opciju su:
o
o
o
o
o
Early morning =
Morning =
Mid-day =
Afternoon =
Evening =
od 00:00 do 06:00
od 06:00 do 12:00
od 10:00 do 16:00
od 12:00 do 18:00
od 16:00 do 24:00
Ukoliko se ne naznači vrijeme polaska pretraga se radi za cijeli dan.
Ukoliko se unese vrijeme polaska pretraga se radi za naznačeno vrijeme. Ova
opcija je moguća samo za GDS pretrage.
4. Unos odgovarajućeg broja i kategorije putnika :
7
Napomena: Svaka avio kompanija zasebno određuje starosne kategorije
putnika. Ukoliko avio kompanija ne objavljuje cijene po kategorijama putnika,
cijenu koju će agent dobiti kao rezultat pretrage je cijena za odraslu osobu.
Ukoliko su putnici već uneseni u aktivnom PNR-u, polje sa brojem putnika
će automatski biti popunjeno sa odgovarajućim vrijednostima.
Iz aktivnog PNR-a se automatski prenose informacije o kategorijama
putnika, te će polje predviđeno za unos pomenutih kategorija automatski
biti popunjeno. Takođe, pomenuto polje više neće biti aktivno, kako bi
informacije u All Fares aplikaciji i PNR-u bile identične.
Jedna rezervacija ne može sadržavati veći broj putnika mlađih od dvije
godine od broja odraslih putnika.
Neke kategorije putnika su definisane brojem godina (npr. C<NN>) gdje je umjesto
<NN> potrebno unijeti broj godina (2 broja).
Za non-GDS ponude, TravelFusion ne podržava sve kategorije putnika. Kategorije
putnika koje su podržane od strane non-GDs kompanija su: ADT, CHD, YCD, INF. Sve
ostale kategorije putnika [GVT, MIL, SPS, STU, QHH, YTH..], će se smatrati ADT, što
znači da će i cijene biti za kategoriju ADT.
8
Lista mogućih kategorija putnika (PTC) :
PTC
Description
ACC
Accompanied Passenger
ADT
Adult
AGT
Agent
ANN
Age Restricted Companion
ASB
Standby Passenger
ASF
Air-sea Fare
AST
Airline Staff Standby
BLD
Blind Passenger
BRV
Bereavement Passenger
BUD
Airline Buddy Standby
CCM
Card Carrying Member
CHD
Child
CMA
Adult with Companion
CMM Commuter
CMP
Companion
CNN
Accompanied Child
CNV
Convention Passenger
CPN
Coupon Discount
CSB
Child Standby
DOD
Department of Defense Passenger
EMI
Emigrant
ENF
Electronic Ticket discount Infant
9
PTC
Description
FFY
Frequent Flyer
FIF
Family Intra-France
FNF
Family Plan Infant
FNN
Family Plan Child
GCF
Government Contract Passenger
GCT
City/County Government Travel
GDP
Government Employee Dependent
GEX
Government Exchange
GST
State Government Passenger
GVT
Government Travel
HNN
Charter Child Passenger
HOF
Head of Family
ICP
Incentive Certificates
IIT
Individual Inclusive Tour
INF
Infant (0-1)
INN
Individual Inclusive Tour Child
INS
Infant with a Seat
ITF
Inclusive Tour Infant without a Seat
ITS
Inclusive Tour Infant with a Seat
ITY
Inclusive Tour Youth
JNF
Contract Bulk Infant without a Seat
LBR
Laborer/Worker
LIF
Laborer/Worker Infant without a Seat
10
PTC
Description
LNN
Laborer/Worker Child
MBT
Military – Basic Training Graduate
MCR
Military Charter Passenger
MDP
Spouse/Dependent Children of Military
Personnel
MED
Patients Traveling for Medical Treatment
MIL
Military Confirmed
MIR
Military Reserves on Active Duty
MIS
Missionary
MNN
Military Child
MPA
Military Parents/Parents In Law
MRE
Retired Military/Military Dependent
MSB
Military Standby
MSG
Multi State Government Passenger
MUS
Military/DOD based in USA
MXS
Military/DOD not based in USA
NAT
NATO Passenger
NSB
Nonrevenue Standby
OTS
Passengers Occupying Two Seats
PCR
Charter Adult Passenger
PIL
Pilgrim
REC
Military Recruit
REF
Refugee
SDB
Student Standby
11
PTC
Description
SEA
Seaman
SNN
Restricted Senior Citizen With Multiple Age
Reqs
SPA
Accompanied Spouse
SPH
Head of Family Spouse
SPS
Spouse
STR
State Resident
STU
Student
TNN
Frequent Flyer Child
TUR
Tour Conductor
UNN
Unaccompanied Child
UNV
University Employee
VAC
Visit Another Country Adult
VFR
Visit Friends/Relatives
VNN
Visit Another Country Child
WEB
Internet Fares
YCB
Senior Citizen Standby
YCD
Senior Citizen
YCL
Clergy
YCR
Charter Youth Passenger
YSB
Youth Standby
YTH
Youth Confirmed
12
5. Odaberite vrstu kabine pomoću Cabin opcije, npr. Economy
6. Ukoliko želite pretragu samo non-stop letova, označite Non-stop flights opciju.
U suprotnom, dobit ćete rezultate pretrage za non-stop, direktne letove i letove
sa presjedanjem.
7. Kako bi filtrirali rezultate, odaberite Options for airlines .
Ukoliko se klikne na ikonu
, prikazat će se lista koju će agent trebati popuniti sa
kompanijama koje želi uključiti u pretragu.
Putni agent može specificirati koje avio kompanije želi uključiti ili isključiti iz pretrage:
GDS opcija dozvoljava putnom agentu da uključi ili isključi iz svoje
pretrage do 20 prevoznika
Non-GDS opcija nema ograničenja kada je selekcija u pitanju.
13
Primjer za GDS kompanije:
Include opcija:
Pretraga će se raditi samo za one avio kompanije koje su navedene u opciji GDS
airlines. Ukoliko su rezultati pretrage negativni, odgovor sistema je : “NO
ITINERARY FOUND FOR REQUESTED SEGMENT”.
Exclude opcija:
Pretraga će se raditi za sve GDS kompanije izuzev onih koje su isključene iz
pretrage.
Kombinacija Include i exclude opcije:
Pretraga će se raditi za one avio kompanije koje su navedene u GDS airlines opciji,
dok će se iz pretrage isključiti sve kombinacije kompanije sadržane u Exclude
opciji.
14
Agent takođe ima mogućnost da kodira naziv GDS kompanije ukoliko ne zna kod.
Potrebno je kliknuti na
. U prozoru koji se otvori unijeti ime kompanije te odabrati
opciju.
Primjeri za non-GDS:
Pop-up se otvori klikom na ikonu
gdje je „All Airlines‟ opcija automatski označena.
To znači da su sve prikazane non-GDS kompanije uključene u pretragu.
Korisnik takođe može pojedinačno odabrati non-GDS kompanije koje želi uključiti u
pretragu..
Pretraživanje se radi samo za avio kompanije koje su odabrane od strane korisnika.
15
Include opcija:
Pretraga se radi samo za navedene non-GDS kompanije.
Exclude opcija:
Za non-GDS kompanije kombinacije nisu moguće tako da ne postoji “Excluded”
opcija. Korisnik može navesti avio kompanije koje želi uključiti u pretragu, što znači
da sve avio kompanije koje nisu navedene su automatski isključene iz pretrage.
8. Koristeći Fare types opciju odaberite neke od ponuđenih tarifa:
o
o
o
o
Public – pretraživanje public tarifa
Private - podrazumjeva Private/Unifares
Corporate - Unesite Corporate ID ili ime (npr.: 000001, IBM, 000054...).
Non-GDS – podrazumjeva pretragu avio kompanija koje se ne distribuiraju
kroz Amadeus rezervacijski system.
o Business website – Za pretragu ovih tarifa neophodno je unijeti korisničko
ime i lozinku. Ova opcija se koristi od strane korporacija koje imaju
ugovore sa avio kompanijama. Za unos korisničkog imena i lozinke idite
na “configure”.
Napomena: Sva polja moraju biti popunjena čak i ukoliko se website ne
koristi (unesite bilo koje slovo).
16
Business web site konfiguracija:
9. Proces: interline ticketing agreement (ITA) pre-check
Ova opcija je moguća samo za Amadeus/GDS kompanije. Služi kao filter te
eliminiše one ponude koje se ne mogu realizovati kroz Amadeus. Proces je baziran
na pravilima IATA-e: BSP i GSA.
Ukoliko je opcija “IsITAPrecheckVisible” podešena na “Y”, ITA pre-check opcija će
biti dostupna te će se moći aktivirati ili deaktivirati prilikom pretrage:
17
Zašto putni agent može odabrati opciju ITA pre-check?
Uglavnom zbog ticketless kompanija.
Ticketless kompanije su jedan od razloga zbog kojih se mogu koristiti prednosti ITA
precheck opcije. Kao što je već poznato, ove kompanije se ne pridržavaju strogo
IATA-ih pravila, te je izdavanje dokumenata riješeno nestandardnim metodama (npr.
SSR). IATA precheck će filtrirati ticketless kompanije (posebno ukoliko su online
rješenja).
Lista dostupnih ticketless kompanija:
0B (Blue Air), 2N (Nextjet), 2Q (Stockholmsplanet), 3K (Jetstar Asia), 3L (Intersky
Luftfahrt), 4U (Germanwings), AK (Airasia Sdn Bhd), BL (Pacific Airlines), C4 (Alma
De Mexico), D7 (Flyasianxpress), DJ (Virgin Blue), DY(Norwegian Air Shuttle), F7
(Fly Baboo), FD (Thai Airasia), FL (Airtran Airways), G3 (Gol Transportes Aereos),
H3 (Harbour Air Seaplanes), HS (Svenska Direktflyg Ab), JQ (Jetstar), JR (Aero
California), LF (Flynordic), LI (Liat), M3 (North Flying As), NA (North American
Airlines), NB (Sterling), NE (Skyeurope Airlines), QZ (Pt Indonesia Airasia), SH (Fly
Me), TV (Brussels Airlines Fly), U5 (Usa 3000), VF (Valuair), VY (Vueling), WS
18
(Westjet), X3 (Hapag-Lloyd Express), XP (Xtra Airways ), Y0 (Yellow Taxi), ZK
(Great Lakes Aviation)
10. Ukoliko imate potpisan ugovor za Amadeus Service Fee Manager, na osnovu
padajućeg menija možete odabrati Price Scheme Reference, te na taj način
odrediti All Fares doplate. Prikazano polje na slici je PSR.
11. Odaberite opciju
. Ukoliko nije tražen kalendarni prikaz, rezultati
pretrage će biti prikazani na listi Flights - Recommendations.
Pretraga letova sa više segmenata se razlikuje u slijedećim pojedinostima:
Input
19
Zahvaljujući “Amadeus Master Pricer Expert Edition” – MPEe (“Star Pricer” projekat),
Amadeus All Fares je u mogućnosti obraditi kompleksne itinerere. All Fares
omogućava pretragu letova koji imaju tri do šest segmenata samo za GDS
kompanije.
Ukoliko odaberete Multi segment opciju:
Prikazana From / To / Date polja su obavezna samo za prva tri segmenta.
Ona postaju obavezna (polja žute boje) za sve slijedeće segmente kada putni
agent unese informacije početnih segmenata.
Non GDS tarife nisu podržane od strane Multi Segment opcije.
Opcije za Alternativne aerodrome i alternativne datume (kalendar) nisu
podržane od strane Multi Segment opcije.
Output
20
Rezervacija leta
Scenario 1: avio kompanije non-GDS sadržaja mogu se rezervisati.
Za rezervaciju letova iz Flights - Recommendations liste, potrebno je slijediti slijedeću
proceduru:
(Podržane su takođe i kompanije bez IATA kodova).
Za GDS i non-GDS pretrage, “Search other results” opcija se može aktivirati kako bi se
pozvale ponude koje All Fares možda neće prikazati trenutno.
Napomena: ova opcija se može primjeniti samo ukoliko prethodno nije odabrana opcija
za kalendarni pregled.
Rezultati GDS ponuda će biti prikazani za par sekundi.
Zatim, korisnik može osvježiti prikaz kako bi dobio pregled svih ostalih ponuda
koje možda nisu prikazane (npr. neke non-GDS ponude).
Kada se prikažu sve dostupne ponude, opcija više neće biti dostupna.
21
1. Sa Flights - Recommendations liste, odaberite let a nakon toga Select opciju, ili
idite na Back ili New Search kako bi modifikovali svoj odabir.
Možete sortirati rezultate klikom na neki od stubaca u zaglavlju kolone:
Oznaka slovo
označava mogućnost izdavanja elektronske karte.
Oznaka prikazuje da se radi o code-share letu. To je ugovor između dvije avio
kompanije na osnovu kojeg jedna avio kompanija posjeduje broj leta ,a druga
avio kompanija obavlja let. Prva avio kompanije je poznata kao "marketing
carrier", a druga kao operating carrier".
Napomena: Moguća su određena odstupanja u cijenama između ponuda
dobivenih na osnovu Calendar opcije i ponuda dobivenih List of
recommendations opcijom. Odstupanja su moguća jer se Calendar opcija
oslanja na spremljene raspoložive informacije . Odstupanja se uglavnom javljaju
na internacionalnim (long haul) zahtjevima.
22
Prilikom odabira leta istovremeno se primjenjuje Pricing korak.
2. Na osnovu Pricing prikaza, mogu se vidjeti informacije o letovima (broj karte, tip
cijene sa uključenim aerodromskim taksama i ukupan iznos za uplatu).
Ukoliko je u prethodnoj fazi odabran non-Amadeus let, padajuća lista omogućava
odabir tipa kredine kartice kojom će se realizovati rezervacija. Iznos doplate za
kreditnu karticu će takođe biti prikazan.
Lista kreditnih kartica koje se prihvataju u Amadeus All Fares-u:
23
CC Code
AX
CA
CO
DC
EC
MA
SO
SW
TP
VE
VI
CC Label
Amex
Mastercard
Connect
Diners Club
Eurocard
Maestro
Solo
Switch
Air Plus
Visa
Electron
Visa
Da biste potvrdili odabrani let, odaberite opciju Confirm.
3. U Booking details prikazu, unesite informacije o putniku i detalje koje se
odnose na plaćanje.
U skladu sa APIS odredbama (Advanced Passenger Information System), potrebni
su neki dodatni podaci (npr.za putnike koji dolaze iz non-Schengen zemalja).
Takođe je uobičajeno da se APIS koristi za Low Cost prevoznike u Aziji. Informacije
koje je potrebno unijeti su:
- Broj pasoša
- Zemlja izdavanja pasoša
- Datum isteka pasoša
- Datum rođenja
APIS podaci su opcionalni za neke prevoznike i nisu obavezni za putnika.
24
Kod odabira non-GDS kompanije, dostupne su slijedeće opcije prilikom unosa
detalja o načinu plaćanja:
Agency settings: adresa agencije, broj telefona i e-mail adresa se
prenose iz Office Profile-a u All Fares.
Data from PNR: podaci iz PNR-a se prenose u odgovarajuća polja All
Fares aplikacije.
Other: ova opcija se koristi ukoliko plaćanje neće biti izvršeno od strane
agencije ili putnika. U ovom slučaju, sva polja izuzev tipa kreditne kartice
će biti prazna.
Luggage pre-check:
Za sada, All Fares nudi mogućnost plaćanja prtljaga za kompanije RyanAir i
EasyJet. Ovo polje je opcionalno za non-GDS rezervacije.
“Bags” polje omogućava odabir odgovarajućeg broja torbi .
25
Kada korisnik klikne na strelicu padajućeg popisa, pojavit će se broj torbi (0-max.5).
Količina prtljaga u All Fares-u je automatski podešena na 0, te je istu potrebno
promijeniti ukoliko nije odgovarajuća.
Svaka avio kompanija zasebno određuje maksimalnu količinu prtljaga (npr. RyanAir
dozvoljava 0–5 torbi, a EasyJet 0- 8 ,te dodatno 1 torbu besplatno, što znači 0- 9
torbi po putniku).
Ukoliko korisnik unese veće broj torbi od dozvoljenog, dobit će slijedeću poruku:
“Please select a valid number of bags”.
Ukoliko se broj torbi ili tip kreditne kartice izmijeni, “Update price” opcija će biti
dostupna dok opcija “Sell”neće biti dostupna sve dok se cijena ponovo ne ažurira.
26
Ukoliko korisnik odabere “Sell” opciju, a broj torbi je 0 (za one avio kompanije koje
podržavaju ovu opciju), prikazat će se slijedeća poruka:
Odabirom “Confirm booking” opcije, nastavit ćete sa procesom rezervacije. Ukoliko
odaberete “Return” opciju, zaustavlja se process rezervacije i sistem će vas vratiti na
„Booking details‟ stranicu.
Infanti (djeca malađa od dvije godine) nisu obuhvaćeni procesom koji se odnosi na
prtljag. Padajuća lista neće biti prikazana za putnika označenog sa “INF”
kategorijom.
Kako biste završili transakciju i dobili Confirmation prikaz , odaberite Sell opciju.
Confirmation prikaz finalizira rezervaciju i daje broj rezervacije koji je dostavljen od
strane low-cost prevoznika.
Napomena: Obzirom da nije moguće raditi izmjenu ili otkaz putovanja za nonAmadeus prevoznike, kroz Amadeus rezervacijski system, dobit ćete slijedeću
poruku:
Putni agent (ili putnik) mora kontaktirati avio kompaniju direktno ili preko website
kompanije napraviti odgovarajuću izmjenu.
27
4. Na Confirmation stranici, ekran jepodijeljen na dva dijela: Confirmation i
Information added to PNR.
Confirmation – Prikazuje detalje rezervacije.
Information added to PNR – Prikazuje ishod integracije PNR-a. Novi
uneseni element u PNR se prikazuje na dnu ekrana. Ako integracija PNRa ne uspije, prikazuje se poruka o grešci.
5. Sa Confirmation stranice možete da:
Printate Confirmation prikaz za putnika koristeći ikonu
.
Završite PNR klikom na PNR ili ikonu za komandni modul
.
Radite novu pretragu odabirom opcije New Search i dobit ćete prikaz
stranice All Fares Search.
6. Detalji PNR-a su ažurirani, prikazujući u remark-u elemente kreirane na osnovu
ghost segmenata;
28
Scenario 2: letovi avio kompanija sa non-GDS sadržajem ne mogu se rezervisati.
NAPOMENA: Imajte na umu da se neke non-GDS kompanije neće moći rezervisati. Te
non-GDS ponude su sive boje i ne mogu se odabrati za rezervaciju.
Ukoliko ipak odaberete taj non-GDS let, dobit ćete slijedeću poruku:
29
7. Sa Flights - Recommendations liste odaberite GDS let i opciju Select, kako
biste došli na Pricing pregled. Za modifikaciju vašeg odabira, odaberite Back ili
New Search opciju.
Možete sortirati rezultate klikom na neki od stubaca u zaglavlju kolone:
Oznaka slovo
označava mogućnost izdavanja elektronske karte.
Oznaka prikazuje da se radi o code-share letu. To je ugovor između dvije avio
kompanije na osnovu kojeg jedna avio kompanija posjeduje broj leta ,a druga
avio kompanija obavlja let. Prva avio kompanije je poznata kao"marketing
carrier", a druga kao operating carrier".
8. Kada Select opcijom odaberete let, dobit ćete prikaz za Pricing.
9. Na Pricing prikazu imate pregled informacija o letu (broj karte, tip tarife sa
uključenim aerodromskim taksama I ukupan iznos za uplatu).
10. Na Booking details prikazu unesite informacije o putniku i detalje o načinu
plaćanja.
30
Na Confirmation stranici, ekran jepodijeljen na dva dijela: Confirmation i Information
added to PNR.
Confirmation – Prikazuje detalje rezervacije.
Information added to PNR – Prikazuje ishod integracije PNR-a. Novi
uneseni element u PNR se prikazuje na dnu ekrana. Ako integracija PNRa ne uspije, prikazuje se poruka o grešci.
31
Amadeus Ticket Less Access kompanije u All Fares-u:
Amadeus TicketLess Access je namijenjen za Low Cost kompanije koje žele da se
distribuiraju kroz Amadeus rezervacijski sistem.
Kako bi se izbjegle duple ponude, TLA kompanije se moraju ukloniti sa liste kompanija
non-GDS sadržaja.
Mješoviti PNR-i nisu dozvoljeni. Izradit će se mehanizam za zaključavanje kako bi se
spriječile TLA/GDS rezervacije. Takođe će biti prikazana upozoravajuća poruka.
“TLA” će biti prikazane u Condition polju kako bi se identifikovale TLA preporuke među
ostalima na popisu.
32
Upotreba All Fares-a sa Service Fee Manager-om
Ukoliko imate potpisan ugovor za korištenje proizvoda Amadeus Service Fee Manager,
naknade za izdavanje avio karata možete provjeriti sa kalendarnog i sa flightrecommendation prikaza. Na ovaj način imate mogućnost odabira najpovoljnijeg leta za
agenciju.
1. Na osnovu Price Scheme Administrator-a potrebno je definisati različite Price
Scheme Records-e i naknade, koje agencija zaračunava. Naknade izdavanja
avio karata za low cost kompanije moraju imati:
„X‟ kao vrijednost tarifr za „External Fare‟
„I‟ kao vrijednost tarife za „International‟
2. Kada imate dozvolu korištenja Service Fee Manager-a , na All Fares search
prikazu ćete imati padajuću listu „PSR‟ koja omogućava odabir odgovarajućeg
Price Scheme Record-a .
3. Kalendarni i flight-recommendations prikaz će prikazati iznose naknade za
svaku preporuku leta, baziranu na PSR-u koji je prethodno odabran. Naknade
mogu biti uključene u cijenu karte ili mogu biti prikazane kao dodatni iznos za
doplatu.
33
Prikazane naknade za izdavanje avio karata na osnovu kalendarnog prikaza
(uključene su u cijenu karte)
Prikazane naknade za izdavanje avio karata (uključene u cijenu karte)
34
Prikazane naknade za izdavanje avio karata (nisu uračunate u cijenu karte)
35
4. Nakon što se kreira rezervacija kroz All Fares aplikaciju, potrebno je uključiti
Service Fee Manager kako bi potvrdili iznose odgovarajućih naknada, ili odabrali
odgovarajuće opcije na stranici za potvrdu.
Prikazana naknada u Service Fee Manager-u prije potvrde
36
Prikazana naknada u Service Fee Manager-u nakon potvrde
37
Pristup training modulu
Amadeus All Fares je aplikacija vrlo jednostavna za upotrebu, obuka nije potrebna. Ovaj
korisnički priručnik i trening modul su dovoljni za brzo i učinkovito korištenje ovog
proizvoda.
Važno: Non-GDS podaci su stvarni podaci i sve pretrage će se smatrati stvarnim
pretragama, koje će biti predmet naplate. Non-GDS rezervacije nisu stvarne (potvrda je
simulirana i transakcije se ne naplaćuju), te omogućava korisniku pregled cjelokupnog
procesa do automatskog ažuriranja PNR-a.
Trening modulu se pristupa prilikom unosa agentskog sign in-a.
38
Download

Amadeus All Fares