VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007
SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P.
ANNUAL REPORT 2007
SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P.
SPOLEČENSKÉ
PŘÍJEMNÉ
INSPIRATIVNÍ
MODERN
PLEASURABLE
INSPIRATIONAL
COMPANIONABLE
MODERNÍ
ŽIVÉ
POHODLNÉ
SPOLEHLIVÉ
PULZUJÍCÍ
ENERGETIC
CONVENIENT
VIBRANT
RELIABLE
V ROCE 2007 VYUŽILO SLUŽEB LETIŠTĚ PRAHA
12,4 MILIONU CESTUJÍCÍCH
12.4 MILLION PASSENGERS USED
THE PRAGUE AIRPORT’S SERVICES IN 2007
3
OBSAH
TABLE OF CONTENTS
4
6 PŘEHLED VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH A PROVOZNÍCH UKAZATELŮ
8 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
10 PROFIL SPRÁVY LETIŠTĚ PRAHA, S.P.
12 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2007
16 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2008 DO DATA UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY
20 TRANSFORMACE
24 ORGÁNY PODNIKU A JEHO MANAGEMENT
38 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPRÁVY LETIŠTĚ PRAHA, S.P., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU
42 SPOLUPRÁCE S LETECKÝMI SPOLEČNOSTMI
44 DESTINACE
48 LETIŠTNÍ SLUŽBY
58 VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ
60 INVESTICE A NOVÉ KAPACITY LETIŠTĚ PRAHA
68 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
71 SYSTÉM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI
76 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
80 POLITIKA ŘÍZENÍ RIZIK
81 LIDSKÉ ZDROJE
85 INTERNÍ AUDIT
86 STRATEGICKÉ ZÁMĚRY A VÝHLED DO BUDOUCÍHO OBDOBÍ
88 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
89 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
91 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZAKLADATELI STÁTNÍHO PODNIKU SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P.
93 FINANČNÍ ČÁST
94 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZAKLADATELI STÁTNÍHO PODNIKU SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P.
96 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. PROSINCI 2007
98 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007
100 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007
101 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007
102 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007
128 SLOVNÍK POJMŮ A ZKRATEK
5
6 FINANCIAL AND OPERATING HIGHLIGHTS
8 CHIEF EXECUTIVE OFFICER’S STATEMENT
10 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. CORPORATE PROFILE
12 IMPORTANT DEVELOPMENTS DURING 2007
16 IMPORTANT DEVELOPMENTS DURING 2008 (UP TO THE ANNUAL REPORT CLOSING DATE)
20 TRANSFORMATION
24 CORPORATE GOVERNANCE
38 REPORT ON THE BUSINESS ACTIVITIES AND ASSETS OF SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P.
42 COOPERATION WITH AIRLINES
44 DESTINATIONS
48 AIRPORT SERVICES
58 PUBLIC RELATIONS
60 INVESTMENTS AND NEW CAPACITIES AT PRAGUE AIRPORT
68 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
71 SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
76 ENVIRONMENTAL PROTECTION
80 RISK MANAGEMENT POLICY
81 HUMAN RESOURCES
85 INTERNAL AUDIT
86 STRATEGIC PLANS AND OUTLOOK
88 SUPERVISORY BOARD REPORT
89 DISCLOSURE OF INFORMATION IN ACCORDANCE WITH ACT NO 106/1999 ON FREE ACCESS TO INFORMATION
92 ENGLISH TRANSLATION INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE FOUNDER OF STATE-OWNED ENTERPRISE
SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P.
93 FINANCIAL PART
95 ENGLISH TRANSLATION INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE FOUNDER OF STATE-OWNED ENTERPRISE
SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P.
96 BALANCE SHEET LONG FORM AS OF 31 DECEMBER 2007
98 INCOME STATEMENT LONG FORM FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2007
100 STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDER’S EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2007
101 CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2007
102 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2007
128 GLOSSARY
PŘEHLED VYBRANÝCH
EKONOMICKÝCH
A PROVOZNÍCH
UKAZATELŮ
FINANCIAL AND
OPERATING
HIGHLIGHTS
6
EKONOMICKÉ UKAZATELE
ECONOMIC INDICATORS
Jednotka
UNIT
2006
2007
Výkony
Revenne
mil. Kč
CZK millions
5 012
5 396
Přidaná hodnota
Value added
mil. Kč
CZK millions
3 904
4 142
Provozní výsledek hospodaření
Operating profit
mil. Kč
CZK millions
1 559
1 632
Výsledek hospodaření před zdaněním
Profit (loss) before tax
mil. Kč
CZK millions
1 332
1 445
Výsledek hospodaření za účetní období
Profit (loss) for period
mil. Kč
CZK millions
972
1 113
Aktiva
Assets
mld. Kč
CZK billions
35,3
36,6
Vlastní kapitál
Equity
mld. Kč
CZK billions
25,2
26,3
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
Number of employees (FTE)
osob
persons
2 255
2 324
Počet odbavených cestujících
Number of passengers handled
mil.
millions
11,58
12,44
Počet pohybů letadel
Number of aircraft movements
tis.
thousands
166
175
7
ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH
PASSENGERS HANDLED
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
5 553 532
6 098 742
6 314 653
7 463 120
9 696 413
10 777 020
11 581 511
5 000 000
POHYBY LETADEL
PŘISTÁNÍ LETADEL V TUNÁCH
AIRCRAFT MOVEMENTS
LANDINGS (TONNES)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
94 117
97 542
103 904
115 756
144 962
160 213
166 346
50 000
100 000
150 000
174 662
12 436 254
10 000 000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2 153 053
2 246 126
2 374 268
2 744 070
3 607 407
3 973 079
4 129 256
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
4 461 887
ÚVODNÍ SLOVO
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
CHIEF EXECUTIVE
OFFICER’S STATEMENT
8
Vážené dámy a pánové,
Ladies and Gentlemen,
když jsem nastupoval v polovině loňského roku do pozice generálního ředitele Letiště Praha, s.p., nazval
jsem tento podnik klenotem mezi státními podniky. Jsem velmi rád, že se toto označení v dalších měsících
ukázalo nejen jako metafora, ale i charakteristika obrazu skutečnosti. Jsem hluboce přesvědčen, že Správa
Letiště Praha, s.p., je velmi atraktivní podnikatelský subjekt, který má před sebou perspektivu úspěšného
rozvoje a o který bude nebývalý zájem v plánované privatizaci.
Rok 2007 Správa Letiště Praha, s.p., uzavřela s hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši
1,4 mld. Kč. Počet cestujících meziročně stoupl o více než 7,4 % na 12,4 milionu. Dařilo se rozvíjet síť
pravidelných spojení, a to díky spolupráci se všemi klíčovými segmenty v letecké přepravě – od standardních
síťových aerolinek přes nízkonákladové dopravce až po provozovatele charterových letů. Souběžně s výnosy
z letecké činnosti jsme vytvořili předpoklady pro růst výnosů z tzv. komerčních aktivit, např. rozšířením
nabídky v oblasti parkování či zajištěním dalších provozovatelů gastronomických služeb.
V roce 2007 byly zahájeny faktické změny, které předcházejí samotné privatizaci Správy Letiště Praha, s.p.
Jedná se o proces transformace státního podniku do podoby akciové společnosti, která bude subjektem
připravované privatizace. Do této nově vzniklé společnosti bude postupně převeden majetek, smluvní
vztahy, povolení, certifikace, licence – i všechny procesy a zdroje potřebné pro fungování mezinárodního
letiště. Tím bude proces přípravy na privatizaci završen.
Letiště Praha je nenahraditelnou součástí infrastruktury České republiky a zároveň jedním ze základních
předpokladů hospodářského růstu našeho státu. Věřím, že se bude i nadále úspěšně rozvíjet, a to nejen
s přispěním našich zaměstnanců, ale i díky dobré spolupráci s obchodními partnery.
On my appointment as Chief Executive Officer of Letiště Praha, s.p. in mid-2007, I called the Enterprise
a gem among state enterprises. I am pleased that, in the months that followed, my choice of words proved
to be more than a metaphor and was borne out as a salient feature of the Company’s image. I firmly believe
that Správa Letiště Praha, s.p. is a very attractive business that offers prospects for successful development
and that will be a magnet for unprecedented interest in the context of its planned privatization.
Správa Letiště Praha, s.p. closed 2007 with a pre-tax profit of CZK 1.4 billion. The number of passengers
climbed by more than 7.4% year on year to 12.4 million. We succeeded in developing the network of
scheduled flights by cooperating with all key segments in air transport – standard network airlines, low-cost
carriers and charter flight operators. Along with revenues from aviation activities, we have smoothed the
way for a rise in income from commercial activities by expanding parking facilities and bringing in additional
catering companies.
In 2007, changes were put in motion ahead of the privatization of Správa Letiště Praha, s.p. The plan is to
transform the state enterprise into a public limited company that can then be privatized. Assets, contractual
relations, authorizations, certifications, licences, and all processes and resources necessary for the operation
of an international airport will gradually be transferred to the new company. Once this process is completed,
we will be all set for privatization.
Prague Airport is an indispensable part of the Czech Republic’s infrastructure and one of the country’s
fundamental prerequisites for economic growth. I am confident that it will keep to a path of successful
development, guided by the work of our employees and the sound cooperation we enjoy with
business partners.
Miroslav Dvořák
generální ředitel Chief Executive Officer
9
10
PROFIL SPRÁVY
LETIŠTĚ PRAHA, S.P.
SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P.
CORPORATE PROFILE
Letiště Praha, které bylo vyhlášeno jako nejlepší ve střední a východní Evropě v prestižní celosvětové
anketě mezi cestujícími World Airport Awards, je počtem odbavených cestujících největším vzdušným
přístavem v České republice i v nových členských zemích Evropské unie a druhým největším ve střední
Evropě. V roce 2007 Letiště Praha odbavilo rekordních 12,44 mil. cestujících; ve srovnání s rokem 2006 je to
o 7,4 % více. Podle odhadů by podobný růst měl pokračovat a do konce roku 2008 by mělo terminály Letiště
Praha projít více než 13 mil. cestujících.
Prague Airport, named the best in Central and Eastern Europe in the high-profile World Airport Awards
worldwide passenger survey, is the largest airport in the Czech Republic and new European Union Member
States and the second largest in Central Europe by number of passengers handled. In 2007, Prague Airport
handled a record 12.44 million passengers, 7.4% more than in 2006. Estimates indicate that this pace of
growth should continue, with in excess of 13 million passengers passing through Prague Airport’s terminals
over the whole of 2008.
Letiště Praha s výjimečnou lokalitou ve středu Evropy nabývá na významu také jako přestupní uzel.
Dlouhodobému růstu výrazně pomohl vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004 a do
schengenského prostoru v roce 2007. Od konce března 2008 probíhá odbavení do zemí Schengenu již bez
celních a pasových kontrol.
On account of its exceptional locality in the heart of Europe, Prague Airport is also becoming increasingly
important as a transit hub. Long-term growth has been fuelled by the Czech Republic’s accession to the
European Union in 2004 and its admission to the Schengen area in 2007. Since the end of March 2008, the
handling of passengers and baggage destined for Schengen countries has been free of customs and
passport control.
Správa Letiště Praha, s.p. (dále též jen „Správa Letiště Praha“, „Letiště Praha“ nebo „podnik“), zřízená
Ministerstvem dopravy České republiky, byla založena 1. června 1995 (tehdejší Česká správa letišť, s.p.). Ve
své činnosti úzce spolupracuje zejména s Ministerstvem dopravy České republiky, Úřadem pro civilní letectví,
Řízením letového provozu České republiky, s.p. (dále jen „Řízení letového provozu“), leteckými dopravci,
s orgány veřejné správy v sektoru letectví i mimo něj, s uživateli letiště a v neposlední řadě s hlavním
městem Prahou a obcemi ležícími v blízkosti letiště.
Hlavním posláním Správy Letiště Praha je vykonávat činnost správce a provozovatele civilního veřejného
mezinárodního Letiště Praha a pečovat o jeho rozvoj. Poskytuje služby cestující a necestující veřejnosti,
leteckým společnostem, přepravcům a ostatním uživatelům letiště.
Správa Letiště Praha, s.p. (“Správa Letiště Praha”, “Letiště Praha“ or “the Company”) was founded on 1 June
1995 (as Česká správa letišť, s.p.) by the Ministry of Transport of the Czech Republic. In its operations, the
Company works closely with the Ministry of Transport of the Czech Republic, the Civil Aviation Authority,
Řízení letového provozu České republiky, s.p. (“Air Traffic Control”), air carriers, public authorities in and
outside the aviation sector, airport users and, not least, the City of Prague and municipalities in the vicinity
of the airport.
The main tasks of Správa Letiště Praha are to act as the administrator and operator of the international civil
Prague Airport and to oversee the airport’s development. It offers services to the travelling and non-travelling
public, airlines, carriers and other airport users.
11
Správa Letiště Praha řídí provoz na mezinárodním civilním letišti, přiděluje kapacity jednotlivým leteckým
společnostem a pronajímá i další letištní prostory ke komerčnímu využití. Mezi poskytované služby patří také
odbavování cestujících a jejich zavazadel. Správa Letiště Praha zajišťuje bezpečnost letecké dopravy, včetně
souvisejících činností (bezpečnostní kontrola, ostraha letiště, záchranná a požární služba).
Správa Letiště Praha manages operations at an international civil airport, allocates capacity to individual
airlines, and lets other airport premises for commercial purposes. Services provided by the Company also
include check-in of tickets and baggage. Správa Letiště Praha is responsible for air safety, including related
activities (security controls, airport surveillance, rescue and fire services).
Správa Letiště Praha podepsala dohodu o certifikaci ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.
Certifikace klade přísné požadavky na soulad provozního zabezpečení a odborné způsobilosti letištního
personálu se standardy ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví) tak, aby byla zajištěna vysoká míra
provozní bezpečnosti civilní letecké dopravy.
Správa Letiště Praha has signed a certification agreement within the meaning of Act No 49/1997 on civil
aviation. This certification places strict requirements on the compliance of operational security and the
professional competence of airport personnel with standards issued by the ICAO (International Civil Aviation
Organization) to ensure a high degree of security for civil air transport operations.
Do majetku Správy Letiště Praha patří mimo jiné odbavovací terminály, pohybové plochy a pozemky pod
pohybovými plochami a odbavovacími terminály. Zakladatel Správy Letiště Praha, Ministerstvo dopravy
České republiky, stanovil, že Správa Letiště Praha má právo hospodařit s obchodním majetkem České
republiky dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Správa Letiště Praha
vykonává práva vlastníka v rozsahu dle tohoto zákona a dále dle obecně závazných předpisů České republiky
nebo předpisů jim nadřazených včetně obecně závazných právních předpisů Evropských společenství.
The assets of Správa Letiště Praha include the terminal buildings, the movement areas of the airport, and
the land under the movement areas and terminal buildings. The founder of Správa Letiště Praha, the
Ministry of Transport of the Czech Republic, stipulated that Správa Letiště Praha has the right to manage
business assets of the Czech Republic in accordance with Act No 77/1997 on state enterprises, as
amended. Správa Letiště Praha exercises its rights of ownership within the scope of that Act and generally
binding regulations of the Czech Republic or their superior provisions, including generally binding legal
regulations of the European Communities.
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
12
ROKU 2007
IMPORTANT DEVELOPMENTS
DURING 2007
Leden
– Od 15. ledna společnost Swiss International Air Lines spojila přímou linkou Prahu s Basilejí.
– Dne 18. ledna Letiště Praha postihl orkán Kyrill a částečné poškodil střechu Terminálu 2.
– Ve dnech 24. a 25. ledna se letiště potýkalo s mimořádnou sněhovou kalamitou a v důsledku toho musel
být přerušen provoz.
– V tranzitním prostoru Terminálu 2 byl 25. ledna pro cestující otevřen hotel Tranzit II s kapacitou 20 lůžek.
Únor
– Publikované provozní výsledky za rok 2006 uvedly, že Letiště Praha odbavilo 11,6 mil. cestujících
a zaznamenalo 166 346 pohybů letadel.
– V Terminálu 2 byla zahájena výstavba 6 nových nástupních mostů.
– Od 15. února zavedla španělská společnost clickair spojení na pravidelné lince Praha–Barcelona.
Březen
– 12. března se veřejnosti představilo letadlo Boeing 737-800 v barvách Letiště Praha a hlavního města
Prahy, které tyto dva subjekty propaguje při svých letech.
– 20. března Letiště Praha vyhlásilo Komplexní program podpory okolním obcím a městským částem
dotčeným provozem Letiště Praha s plánovanou částkou 22,5 mil. Kč.
– 25. března vstoupil v platnost letní letový řád, který nabídl cestujícím další rozšíření počtu pravidelných
linek do 121 destinací.
January
– On 15 January, Swiss International Air Lines starts operating a direct flight between Prague and Basle.
– On 18 January, Hurricane Kyrill descends upon Prague Airport, inflicting damage on the roof of Terminal 2.
– On 24 and 25 January, extremely heavy snowfall leads to the suspension of airport operations.
– On 25 January, the Hotel Transit II, with a sleeping capacity of 20, opens in the transit area of Terminal 2.
February
– The operating review published for 2006 reveals that Prague Airport handles 11.6 million passengers and
reports 166,346 aircraft movements.
– Work begins on the construction of six new boarding bridges in Terminal 2.
– On 15 February, the Spanish airline clickair starts running a scheduled service between Prague and Barcelona.
March
– On 12 March, a Boeing 737-800 in the colours of Prague Airport and the City of Prague – chosen as
a means of promoting these two entities on its flights – takes its public bow.
– On 20 March, Prague Airport announces its Comprehensive Support Programme for nearby municipalities
and boroughs affected by airport traffic, with a budget of CZK 22.5 million.
– On 25 March, the summer timetable enters into force, expanding the number of scheduled passenger
services to 121 destinations.
13
Duben
– Letiště Praha slavilo 70. výročí od zahájení provozu v roce 1937.
– 1. dubna byla spuštěna 1. etapa nového podnikového informačního systému v rámci projektu ERPort.
– 1. dubna byl v areálu letiště otevřen hotel Courtyard by Marriott Prague Airport.
– Od 15. do 17. dubna se v kongresovém centru Letiště Praha pod názvem Global Airport Expansion
Congress uskutečnil kongres o rozvoji mezinárodních letišť.
– 17. dubna byla zahájena pravidelná jarní údržba dráhového systému.
– 25. dubna Letiště Praha, s.p., publikovalo výsledky za rok 2006, v němž hospodářský výsledek před
zdaněním dosáhl 1,3 mld. Kč.
Květen
– 3. května byla Praha poprvé spojena pravidelnými lety s americkou Atlantou. Linku provozuje Delta Air
Lines, člen alianace SkyTeam.
– 5. května začala z Prahy do norského Stavangeru pravidelně létat společnost Norwegian Air Shuttle.
– 15. května zahájil běloruský dopravce Belavia přímé spojení mezi Prahou a Minskem.
Červen
– 1. června nastoupil na pozici generálního ředitele státního podniku Letiště Praha, s.p., Ing. Miroslav Dvořák.
– 1. června byl pro veřejnost otevřen nový krytý Parking D s 850 stáními.
– 2. června spojila letecká společnost Air Italy pravidelnou linkou Prahu s Veronou.
– 4. června v Praze přistálo vládní letadlo USA Air Force One s americkým prezidentem Georgem Bushem
na palubě.
– 15. června otevřela ruská společnost KD Avia Airlines novou přímou linku na trase Praha–Kaliningrad.
April
– Prague Airport celebrates its 70th anniversary, having entered into service in 1937.
– On 1 April, the first stage of the new company information system under the ERPort Project is launched.
– On 1 April, the Courtyard by Marriott Prague Airport is opened within the airport boundaries.
– Between 15 and 17 April, the Prague Airport congress centre hosts the Global Airport Expansion Congress,
a conference on the development of international airports.
– On 17 April, regular spring maintenance of the runway system begins.
– On 25 April, Letiště Praha, s.p. publishes its 2006 results, reporting a pre-tax profit of CZK 1.3 billion.
May
– On 3 May, the first scheduled flights between Prague and Atlanta in the US are launched. This service is
operated by Delta Air Lines, a member of the SkyTeam Alliance.
– On 5 May, Norwegian Air Shuttle starts running scheduled flights from Prague to Stavanger, Norway.
– On 15 May, the Belarusian carrier Belavia launches a direct flight between Prague and Minsk.
June
– On 1 June, Miroslav Dvořák assumes the office of Chief Executive Officer of Letiště Praha, s.p.
– On 1 June, the new 850-space indoor Parking D facility opens to the public.
– On 2 June, Air Italy starts operating scheduled flights between Prague and Verona.
– On 4 June, Air Force One lands in Prague with US President George Bush onboard.
– On 15 June, the Russian company KD Avia Airlines opens a new direct service between Prague
and Kaliningrad.
14
Červenec
– Od 2. července navýšily aerolinie TAP Portugal frekvenci letů Praha–Lisabon na 5 dnů v týdnu.
– 10. července byla nabídka rychlého občerstvení na letišti dále rozšířena o restauraci McDonald’s.
– Od 17. července Letiště Praha snížilo ceny za střednědobé parkování v souvislosti s dostupností
k terminálům.
Srpen
– 9. srpna Letiště Praha získalo nejvyšší ocenění v celosvětové anketě cestujících World Airport Awards jako
nejlepší letiště ve střední a východní Evropě.
– 16. srpna se vedení Letiště Praha, s.p., dohodlo se starosty obcí a městských částí v blízkosti letiště na
omezení letů od 24.00 do 05.00 hodin na vedlejší dráze s účinností od 1. dubna 2008.
– 28. srpna byla na hlavní dráze dokončena 2. etapa nanášení protiskluzové vrstvy.
Září
– Od 1. září se v Terminálu 2 rozšířila nabídka zboží pro cestující otevřením další prodejny Duty Free
& Travel Value.
– 5. září byla ke spolupráci při pronájmu obchodních prostor ve spojovacím objektu vybrána poradenská firma
Cushman & Wakefield, s.r.o.
– 7. září ve výběrovém řízení na zajištění PR aktivit zvítězila agentura BISON & ROSE public relations s.r.o.
a MARK/BBDO, a.s., zvítězila ve výběrovém řízení na poskytování služeb reklamní agentury.
– Odbavovací kapacitu Letiště Praha významně rozšířilo 6 nových odletových východů k letadlům v hodnotě
355 mil. Kč, vybavených nástupními mosty.
– Od 17. září se rozšířily parkovací možnosti pro cestující zprovozněním hlídané zóny v budově Parkingu C.
– 21. září otevřela španělská společnost Iberia pravidelnou linku mezi Prahou a Madridem.
July
– As of 2 July, TAP Portugal increases the frequency of flights between Prague and Lisbon to five days a week.
– On 10 July, the range of fast-food facilities at the airport is expanded when McDonald’s opens a restaurant.
– As of 17 July, Prague Airport reduces medium-term parking prices in response to accessibility to the terminals.
August
– On 9 August, Prague Airport wins a top accolade in the World Airport Awards worldwide passenger survey
as the best airport in Central and Eastern Europe.
– On 16 August, the management of Letiště Praha, s.p. reaches an agreement with the mayors of
municipalities and boroughs near the airport to limit flights on the secondary runway between midnight
and 5:00 a.m. as of 1 April 2008.
– On 28 August, the second stage of a project to apply an anti-skid layer to the main runway is completed.
September
– As of 1 September, the range of merchandise in Terminal 2 is expanded when another Duty Free & Travel
Value outlet is opened for passengers.
– On 5 September, the consultants Cushman & Wakefield, s.r.o. are selected for collaboration on the letting
of retail premises in the connecting building.
– On 7 September, BISON & ROSE public relations s.r.o. wins a PR tender and MARK/BBDO, a.s. wins a tender
for the provision of advertising services.
– The handling capacity of Prague Airport is expanded significantly with six new gates at a cost of
CZK 355 million, all equipped with boarding bridges.
– As of 17 September, parking options are increased for passengers when a secure zone in the Parking C
building is opened.
– On 21 September, the Spanish company Iberia starts operating scheduled flights between Prague and Madrid.
15
Říjen
– Od 1. října mohou cestující business třídy využívat novou službu Fast Track, která poskytuje možnost
rychlejšího odbavení.
– 1. října byl na Letišti Praha zahájen 3. ročník konference Mosty 2007 s tématem týkajícím se
integrovaného záchranného systému.
– V letištním areálu se uskutečnilo mezinárodní bezpečnostní cvičení JERE 07 simulující únos letadla.
– 28. října vstoupil v platnost zimní letový řád s novou přímou linkou do Trevisa a byly přejmenovány letištní
terminály na Terminál 1, Terminál 2 a Terminál 3.
– 31. října začala z Prahy do Kodaně na pravidelné lince létat společnost Cimber Air.
Listopad
– Letiště Praha se zapojilo do ověřování provozních vlastností přístroje EMILI 1, který identifikuje podstatu
přepravovaných tekutin.
– Od 7. listopadu zahájila společnost Ryanair přímou leteckou linku mezi Prahou a Dublinem.
– 16. listopadu byl zahájen 9. ročník odborné konference Airport Forum projednávající budoucnost letecké
dopravy, jejímž partnerem se stalo Letiště Praha.
Prosinec
– Letiště Praha uspořádalo řadu akcí i zajímavých exkurzí, pro děti zde byla otevřena nová prodejna
s dětským koutkem.
– Letiště Praha ukončilo k 31. prosinci implementaci podnikového informačního systému v rámci projektu ERPort.
– Do programu Dobré sousedství, který je zaměřen na podporu rozvoje občanské společnosti v okolních
obcích a městských částech, investovalo Letiště Praha, s.p., 8 mil. Kč.
October
– As of 1 October, business-class passengers can use the new Fast Track service, offering faster check-in.
– On 1 October, the third annual Bridges 2007 conference is held to discuss the integrated emergency system.
– JERE 07, an international security exercise simulating an aircraft hijacking, takes place within the
airport boundaries.
– On 28 October, the winter timetable enters into force, with a new direct flight to Treviso; the airport
terminals are renamed Terminal 1, Terminal 2 and terminal 3.
– On 31 October, Cimber Air starts operating a scheduled service from Prague to Copenhagen.
November
– Prague Airport becomes involved in the testing of the operation of EMILI 1, new technology designed to
detect hazardous liquids in hand luggage.
– On 7 November, Ryanair launches a direct flight between Prague and Dublin.
– On 16 November, the ninth annual Airport Forum is held; this is an expert conference to discuss the future
of air transport and its partner is Prague Airport.
December
– Prague Airport holds a number of events interesting excursions for children; a new shop with a children’s
corner is opened.
– As at 31 December 2007, Prague Airport completes the implementation of the company information
system under the ERPort project.
– Letiště Praha, s.p. invests CZK 8 million to the Good Neighbourhood programme, which is designed to
promote the development of civil society in surrounding municipalities and boroughs.
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
16
ROKU 2008 DO DATA
UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY
IMPORTANT DEVELOPMENTS
DURING 2008 (UP TO THE
ANNUAL REPORT CLOSING DATE)
Leden
– Letiště Praha zveřejnilo, že jeho branami v roce 2007 prošlo rekordních 12,4 mil. cestujících a uskutečnilo
se 174 662 pohybů letadel.
– 1. ledna Letiště Praha uvedlo do provozu nový a velmi sofistikovaný systém monitorování leteckého hluku
a letových tratí ANOMS8 se 13 stacionárními a 2 mobilními měřicími stanicemi a server pro zpracování
naměřených dat.
January
– Prague Airport reports that a record 12.4 million passengers passed through its gates in 2007 and
174,662 aircraft movements were recorded.
– On 1 January 2008, Prague Airport launches the operation of ANOMS8, a new, highly sophisticated system
to monitor air-traffic noise and flight paths, with 13 stationary and two mobile measuring stations,
together with a server to process the data collated.
Únor
– V sobotu 2. února se v odletové hale Terminálu 2 uskutečnil slavnostní finálový večer volby České Miss 2008.
– V rámci probíhající transformace došlo k 6. únoru ke změně názvu Letiště Praha, s.p., na Správa Letiště
Praha, s.p. Důvodem je příprava tzv. zbytkového státního podniku, který je určen k vypořádání závazků
a nebude předmětem privatizace. Souběžně vznikla k 6. únoru společnost Letiště Praha, a. s., která bude
subjektem určeným k privatizaci.
– 13. února byla za účasti vicepremiéra pro evropské záležitosti Alexandra Vondry otevřena v prostorách
letiště rozsáhlá výstava, která představila 167 plakátů a velkoplošných tisků s tématem „Evropská identita“.
February
– On Saturday 2 February, the final of Czech Miss 2008 is played out in the departure hall of Terminal 2.
- As part of the ongoing transformation programme, Letiště Praha, s.p. is renamed Správa Letiště Praha, s.p.
This move was made in readiness for the residual state enterprise, which will not be privatized, to settle
liabilities. At the same time, on 6 February the public limited company Letiště Praha, a. s. was formed; this
company is planned for privatization.
– On 13 February, a large-scale exhibition on airport premises, displaying 167 posters and large prints on
the theme of “European Identity”, is opened; it is attended by Alexandr Vondra, the Deputy Prime Minister
for European Affairs.
17
Březen
– 17. března začala pravidelná údržba dráhového systému. Nejprve prošla úpravou vedlejší dráha
RWY 13/31, v době od 2. dubna do 21. dubna byla uzavřena hlavní dráha RWY 06/24.
– Od 20. března přibyla v Terminálu 1 nová kavárna Starbucks.
– V souvislosti s fungováním schengenského prostoru došlo v noci z 29. na 30. března ke změně režimu
odbavení cestujících podle schengenských pravidel. Provoz slavnostně zahájil premiér České republiky
Mirek Topolánek.
– Od 30. března platí nový letový řád pro letní sezonu, který je obohacen o 17 nových destinací. Z Prahy se
odlétá do 128 pravidelných destinací v 51 zemích v Evropě i v zámoří.
– 30. března byl zahájen pravidelný provoz na nových linkách z Prahy do Billundu s leteckou společností
Sterling Airlines a do Štrasburku se společností České aerolinie.
– Správa Letiště Praha odstartovala komunikační kampaň pod názvem „Užívejte si cestování“, která zahrnuje
reklamní kampaň, PR aktivity a rozšíření interní a externí komunikace. Její zaměření reflektuje strategii
Letiště Praha budovat u cestujících a obchodních partnerů vnímání letiště jako místa příjemného zážitku
z cestování a také pozitivní změny v podniku. Součástí nového vizuálního stylu se stal i redesign loga
Letiště Praha.
March
– On 17 March, periodic maintenance of the runway system begins. First, the RWY 13/31 secondary runway
is modified; the main RWY 06/24 runway is closed from 2 April to 21 April.
– On 20 March, a new Starbucks is opened in Terminal 1.
– To deal with the way the Schengen area works, the passenger handling system is changed overnight
between 29 and 30 March in accordance with Schengen rules. Operations are officially launched by Mirek
Topolánek, the Czech Prime Minister.
– On 30 March, the new summer timetable – incorporating 17 new destinations – enters into force.
Scheduled services from Prague now fly to 128 destinations in 51 countries in Europe and beyond.
– On 30 March, Sterling Airlines starts operating new scheduled flights from Prague to Billund, while Czech
Airlines introduces a regular service to Strasbourg.
– Správa Letiště Praha launches its “Enjoy Your Travels” publicity campaign, encompassing promotions, PR
activities and the expansion of internal and external communications. The focus of this campaign reflects
Letiště Praha’s strategy of raising awareness of the airport as an integral part of the travel experience
among passengers and business partners and conveying the positive changes that are taking place at the
Company. The new visual style includes the redesigning of the Prague Airport logo.
18
Duben
– Od 1. dubna vstoupilo v platnost rozhodnutí o omezení letů od 24.00 do 05.00 hodin na vedlejší dráze, na
němž se vedení Správy Letiště Praha, s.p., dohodlo se starosty obcí a městských částí v blízkosti letiště.
– 1. dubna byl po dvouměsíčním zkušebním provozu zahájen pravidelný průzkum mezi cestujícími, prováděný
agenturou STEM/MARK, který Letišti Praha poskytne informace o profilu, zvycích a spokojenosti cestujících.
– 9. dubna letiště vydalo v novém vizuálním stylu průvodce s plánky a mapkami Shopping Guide, který
podrobně informuje o nákupních možnostech a mimo jiné poprvé v historii rozděluje letištní restaurace na
tři cenové kategorie.
– 16. dubna začala letecká společnost City Airlines provozovat přímou pravidelnou linku mezi Prahou
a švédským Göteborgem.
– 22. dubna vyhlásila Správa Letiště Praha na setkání se starosty okolních obcí a městských částí dotčených
provozem Letiště Praha další ročník programu „Žijeme zde společně“. V roce 2008 věnuje letiště v rámci
tohoto programu částku téměř 23,5 mil. Kč.
– Od dubna létají České aerolinie a.s. pravidelně na třech nových linkách. Od 24. dubna do Rostova a Tbilisi
a od 30. dubna do Damašku.
April
– On 1 April, a decision to limit flights on the secondary runway every night between midnight and 5:00 a.m.,
as agreed between the management of Správa Letiště Praha, s.p. and the mayors of municipalities and
boroughs near the airport, enters into force.
– On 1 April, after two months of trial operation, a periodic passenger survey is launched by STEM/MARK in
order to provide Letiště Praha with feedback on the profile, habits and satisfaction of passengers.
– On 9 April, the airport publishes its Shopping Guide, complete with plans and maps, to offer a better insight
into shopping opportunities; the airport restaurants are split into three price categories for the first time.
– On 16 April, City Airlines starts operating a direct scheduled flight between Prague and Gothenburg, Sweden.
– On 22 April, at a meeting with mayors of local municipalities and boroughs affected by Prague Airport’s
operations, Správa Letiště Praha announces another year of the “Living in Harmony” programme. In 2008,
the Airport channels almost CZK 23.5 million into this programme.
– Since April, Czech Airlines has operated scheduled services on three new routes: to Rostov and Tbilisi
since 24 April and to Damascus since 30 April.
19
Květen
– Od 1. května zahájila společnost Travel Service provoz na pravidelné lince do Valencie a další tři nové linky
do Alicante od 3. května, do Terstu od 4. května a do Pisy od 5. května otevřela společnost SkyEurope.
– 5. května rozšířila letecká společnost SkyEurope Airlines svoji flotilu na Letišti Praha o páté domovské
letadlo a významně tak navýšila svoji celkovou kapacitu míst pro odlety z Prahy do nových i stávajících
destinací.
– 15. května oznámila slovenská letecká společnost Seagle Air zahájení provozu charterových letů
domovskými letadly z Letiště Praha.
– 27. května byla za účasti starostů okolních obcí a městských částí slavnostně vyhlášena soutěž
o „Nejtiššího dopravce“ pro rok 2008.
Červen
– 1. června došlo v rámci transformace státního podniku ke komplexní změně organizační struktury Správy
Letiště Praha, s.p. (více na straně 29).
May
– Travel Service starts running a regular service to Valencia on 1 May; SkyEurope opens three new services
– to Alicante on 3 May, to Trieste on 4 May and to Pisa on 5 May.
– On 5 May, SkyEurope Airlines expands its fleet at Prague Airport to include a fifth domestic aircraft, thus
expanding its total seating capacity for flights from Prague to new and existing destinations.
– On 15 May the Slovak airline Seagle Air announces the launch of charter flights from Prague Airport via
domestic aircraft.
– On 27 May, the “Quietest Carrier” contest for 2008 is officially announced at an event attended by the
mayors of local municipalities and boroughs.
June
– On 1 June, the organizational structure of Správa Letiště Praha, s.p. is given a complete overhaul as part of
the transformation of the state enterprise (see page 29 for more information).
TRANSFORMACE
TRANSFORMATION
20
Vláda České republiky svým usnesením č. 1035 ze dne 12. září 2007 schválila postup k zajištění
transformace a privatizace státního podniku Letiště Praha.
Under Resolution No 1035 of 12 September 2007, the Government of the Czech Republic approved the
procedure for the transformation and privatization of the state enterprise Letiště Praha.
Na základě toho Letiště Praha, s.p., zpracovalo první zakladatelský privatizační projekt na část majetku Letiště
Praha, s.p., umožňující založení a vznik společnosti Letiště Praha, a. s., se základním kapitálem 2 mil. Kč
a rezervním fondem ve výši 200 tisíc Kč.
Acting on this Resolution, Letiště Praha, s.p. processed the first incorporation privatization proposal for part
of the assets of Letiště Praha, s.p., facilitating the formation and incorporation of the public limited company
Letiště Praha, a. s., with share capital of CZK 2 million and reserves of CZK 200,000.
Vláda České republiky následně svým usnesením č. 1244 ze dne 7. listopadu 2007 rozhodla o privatizaci
majetku Letiště Praha, s.p., podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu
na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a to vložením majetku ve výši 2,2 mil. Kč do takto vzniklé
obchodní společnosti Letiště Praha, a. s.
Under Resolution No 1244 of 7 November 2007, the Government of the Czech Republic then decided on
the privatization of the assets of Letiště Praha, s.p. in accordance with Section 10(1) of Act No 92/1991 on
conditions for the transfer of state assets to other persons, as amended, by investing assets of CZK 2.2 million
in the thus established company of Letiště Praha, a. s.
Letiště Praha, a. s., byla založena Ministerstvem financí České republiky jako jediným zakladatelem na
základě zakladatelské listiny ze dne 17. prosince 2007 sepsané ve formě notářského zápisu. Akciová
společnost vznikla 6. února 2008 zápisem do obchodního rejstříku.
Letiště Praha, a. s. was set up by the Ministry of Finance of the Czech Republic, as the sole founder, by
virtue of a memorandum of association of 17 December 2007, drawn up as a notarial deed. The public
limited company was incorporated on 6 February 2008 on entry in the Commercial Register.
Současně byl v období od září 2007 připravován druhý zakladatelský privatizační projekt na část majetku
Letiště Praha, s.p., tak, aby v průběhu prvního pololetí 2008 mohlo být vydáno druhé rozhodnutí
o privatizaci majetku na nepeněžitý vklad majetku do již vzniklé společnosti Letiště Praha, a. s. Dále bude
rozhodnutí o privatizaci obsahovat údaje o jmenovité hodnotě akcií, formě a podobě akcií.
Starting in September 2007, work began on another incorporation privatization proposal regarding part of
the assets of Letiště Praha, s.p., in readiness for the issue of a second decision, in the first half of 2008, on
the privatization of assets entailing a contribution in kind to the now up-and-running Letiště Praha, a. s.
The decision on privatization will also contain information about the nominal value of shares, and the form
and class of shares.
21
Druhý zakladatelský privatizační projekt byl postoupen k posouzení na Ministerstvo financí České republiky
30. listopadu 2007 v souladu s usnesením vlády České republiky č. 1035 ze dne 12. září 2007.
Dne 6. února 2008 došlo k přejmenování státního podniku Letiště Praha, s.p., na Správa Letiště Praha, s.p.
Jednalo se o další krok v transformačním procesu, který v tomto případě zahrnoval přípravu na zápis
akciové společnosti Letiště Praha do obchodního rejstříku a současně na fungování budoucího zbytkového
státního podniku.
V rámci přípravy privatizace majetkové účasti státu v nově vzniklé společnosti Letiště Praha, a. s., vyhlásilo
Ministerstvo financí České republiky jako zadavatel veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Provedení
zevrubné analýzy vhodnosti, rozsahu a způsobu privatizace majetkové účasti státu ve společnosti Letiště
Praha, a. s.“. Cílem této analýzy bylo vypracovat doporučení nejvhodnější varianty způsobu a rozsahu
privatizace, včetně jejího předběžného harmonogramu. V rámci uvedené veřejné zakázky byla ke zpracování
této analýzy vybrána společnost Credit Suisse Securities (Europe) Limited. Výsledky analýzy byly předloženy
Ministerstvu financí České republiky v březnu 2008 s cílem předložit vládě materiál k rozhodnutí o dalším
postupu do konce prvního pololetí 2008.
The second incorporation privatization proposal was delivered to the Ministry of Finance of the Czech
Republic for assessment on 30 November 2007, in accordance with Resolution of the Government of the
Czech Republic No 1035 of 12 September 2007.
On 6 February 2008, the state enterprise Letiště Praha, s.p. was renamed Správa Letiště Praha, s.p. This
was the next step in the transformation process, which in this case included preparations for the
incorporation of Letiště Praha, a. s. in the Commercial Register and for the operation of the future residual
state enterprise.
As part of the preparations for the privatization of the state’s participation in the equity of Letiště Praha, a. s.,
the Ministry of Finance of the Czech Republic, acting in the capacity of contracting authority, invited
tenders for a low-scale public contract entitled “Comprehensive analysis of the appropriateness, scope and
method of privatization of the state’s participation in the equity of Letiště Praha, a. s.”. The aim of this
analysis was to draw up recommendations as to the most appropriate method and scale of privatization,
including a preliminary timetable. Credit Suisse Securities (Europe) Limited was selected to draw up the
analysis under this public contract. The results of the analysis were presented to the Ministry of Finance of
the Czech Republic in March 2008, with a view to the submission of documentation to the government for
a decision on how to proceed by the end of the first half of 2008.
DNE 6. ÚNORA 2008 BYLO PŘEJMENOVÁNO
LETIŠTĚ PRAHA, S.P., NA SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P.
ON 6 FEBRUARY 2008, LETIŠTĚ PRAHA, S.P.
WAS RENAMED SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P.
23
ORGÁNY PODNIKU
A JEHO MANAGEMENT
CORPORATE
GOVERNANCE
24
Statutárním orgánem podniku je generální ředitel, dalším orgánem je dozorčí rada.
The Company’s governing body is the Chief Executive Officer; its other body is the Supervisory Board.
Generální ředitel
Statutárním orgánem je generální ředitel, který řídí činnost podniku a rozhoduje o všech jeho záležitostech,
pokud nejsou zákonem vyhrazeny do působnosti zakladatele. Jmenuje ho a odvolává ministr dopravy nebo
vláda v těch případech, kdy si toto právo vyhradí. Generální ředitel jmenuje a odvolává zástupce ředitele
podniku, který v době nepřítomnosti zastupuje ředitele v plném rozsahu. Vydává také organizační řád
podniku, který upravuje vnitřní organizaci podniku.
Chief Executive Officer
The governing body is the Chief Executive Officer, who manages the Company’s operations and takes
decisions on all Company matters, except those legally in the competence of the founder. The Chief
Executive Officer is appointed and removed by the Minister for Transport, or by the Government in those
cases where it reserves this right. The Chief Executive Officer appoints and removes the Company’s deputy
director, who represents the Chief Executive Officer in full in his/her absence. The CEO also issues the
Company’s organization rules, which regulate the internal organization of the Company.
Funkci generálního ředitele vykonává Ing. Miroslav Dvořák. Prvním zástupcem generálního ředitele je
Ing. Jiří Pos; druhým zástupcem je Ing. Dalibor Šťáhlavský.
The CEO is Miroslav Dvořák. The First Deputy CEO is Jiří Pos; the Second Deputy CEO is Dalibor Šťáhlavský.
25
Dozorčí rada
Dozorčí rada Správy Letiště Praha je zřízena na základě zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění
pozdějších předpisů. Dozorčí rada má devět členů, z nichž tři jsou zaměstnanci podniku, kteří byli zvoleni
zaměstnanci podniku, a šest členů bylo jmenováno zakladatelem. Podle jednacího řádu dozorčí rady Správy
Letiště Praha schváleného zakladatelem jsou všichni členové dozorčí rady jmenováni a voleni na dobu
pěti let. Jednání dozorčí rady se konají zpravidla jednou za měsíc.
Supervisory Board
The Supervisory Board of Správa Letiště Praha is set up in accordance with Act No 77/1997 on state
enterprises, as amended. The Supervisory Board has nine members – three Company employees elected by
their fellow workers and six members appointed by the founder. Under the rules of procedure of the
Supervisory Board of Správa Letiště Praha, approved by the founder, all members of the Supervisory Board
are appointed and elected for a five-year tenure. Supervisory Board meetings are held monthly.
Dozorčí rada schvaluje v rozsahu, který určuje zakladatel, zásadní otázky koncepce rozvoje Správy Letiště
Praha, nakládání s majetkem státu svěřeným podniku k podnikatelské činnosti (mimo určený majetek)
a schvaluje externího auditora. Projednává výroční zprávu, roční finanční plán, pololetní hospodářské
výsledky a pravidla pro zřizování dalších fondů Správy Letiště Praha. Přezkoumává roční účetní závěrku
podniku i návrh na rozdělení použitelného zisku (vypořádání ztráty). Své stanovisko předkládá generálnímu
řediteli a zakladateli. Dohlíží na hospodaření s fondy Správy Letiště Praha, na výkon působnosti generálního
ředitele, na uskutečňování podnikatelské činnosti, a zejména na to, zda je v souladu s právními předpisy a se
zakladatelskou listinou.
The Supervisory Board approves (in the scope determined by the founder) fundamental issues concerning
the development policy of Správa Letiště Praha, the management of state assets entrusted to the Company
for its business activities (apart from designated assets), and approves the external auditor. It scrutinizes
the annual report, the annual financial plan, the half-year financial results and the rules for setting up other
funds at Správa Letiště Praha. It examines the Company’s accounts and the proposed profit distribution
(loss coverage). It delivers its opinions to the Chief Executive Officer and the founder. It supervises the
management of the funds set up by Správa Letiště Praha, the exercise of powers by the Chief Executive
Officer, the running of business activities, and in particular compliance with legal regulations and the
memorandum of association.
26
Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2007
Členové jmenovaní ministrem dopravy České republiky:
– Jiří Hodač – předseda dozorčí rady
– Ing. Libor Tejnil – místopředseda dozorčí rady
– MUDr. Pavel Bém – člen dozorčí rady
– Ing. Petr Bendl – člen dozorčí rady
– JUDr. Vladimír Kremlík – člen dozorčí rady
– Ing. Jiří Kubínek – člen dozorčí rady
Composition of the Supervisory Board at 31 December 2007
Members appointed by the Minister for Transport of the Czech Republic:
– Jiří Hodač – Chairman of the Supervisory Board
– Libor Tejnil – Vice-Chairman of the Supervisory Board
– Pavel Bém – Member of the Supervisory Board
– Petr Bendl – Member of the Supervisory Board
– Vladimír Kremlík – Member of the Supervisory Board
– Jiří Kubínek – Member of the Supervisory Board
Členové volení zaměstnanci Letiště Praha, s.p.:
– JUDr. Ladislav Fiala
– Ing. Tomáš Rohlena
– Jaroslav Růžička
Members elected by employees of Letiště Praha, s.p.:
– Ladislav Fiala
– Tomáš Rohlena
– Jaroslav Růžička
Ke dni 25. února 2007 byli odvoláni z funkce člena a předsedy dozorčí rady Ing. Jiří Kubínek, z funkce člena
a místopředsedy dozorčí rady Ing. Pavel Vinohradník a z funkcí členů dozorčí rady Ing. Marek Škrna, Ph.D.,
Ing. Jaromír Štolc, Ing. Josef Sedláček a David Čermák.
With effect as of 25 February 2007, Jiří Kubínek was removed from his office of member and Chairman of
the Supervisory Board, Pavel Vinohradník was removed from his office of member and Vice-Chairman of the
Supervisory Board, and Marek Škrna, Jaromír Štolc, Josef Sedláček and David Čermák were removed from
their office of member of the Supervisory Board.
Dne 26. února 2007 byli do funkcí členů dozorčí rady jmenováni MUDr. Pavel Bém, Ing. Petr Bendl,
JUDr. Vladimír Kremlík, Mgr. Petr Polák, Mgr. Rudolf Vyčichla a Ing. Ivo Vykydal.
Dne 2. dubna 2007 byli z funkcí členů dozorčí rady odvoláni Mgr. Petr Polák a Ing. Ivo Vykydal a 3. dubna 2007
byli do funkcí členů dozorčí rady jmenováni Jiří Hodač a Ing. Jiří Kubínek.
Na jednání dozorčí rady dne 18. května 2007 byl zvolen předsedou dozorčí rady Jiří Hodač a místopředsedou
dozorčí rady Mgr. Rudolf Vyčichla.
On 26 February 2007, Pavel Bém, Petr Bendl, Vladimír Kremlík, Petr Polák, Rudolf Vyčichla and Ivo Vykydal
were appointed members of the Supervisory Board.
On 2 April 2007, Petr Polák and Ivo Vykydal were removed from their office of members of the Supervisory
Board, and on 3 April 2007 Jiří Hodač and Jiří Kubínek were appointed members of the Supervisory Board.
At the Supervisory Board meeting held on 18 May 2007, Jiří Hodač was appointed Chairman of the
Supervisory Board and Rudolf Vyčichla the Vice-Chairman of the Supervisory Board.
27
Ke dni 30. listopadu 2007 byl odvolán z funkce člena a místopředsedy dozorčí rady Mgr. Rudolf Vyčichla.
As at 30 November 2007, Rudolf Vyčichla was removed from his office of member and Vice-Chairman of the
Supervisory Board.
Ke dni 1. prosince 2007 byl do funkce člena dozorčí rady jmenován Ing. Libor Tejnil.
As at 1 December 2007, Libor Tejnil was appointed a member of the Supervisory Board.
Na jednání dozorčí rady dne 21. prosince 2007 byl zvolen místopředsedou dozorčí rady Ing. Libor Tejnil.
Složení dozorčí rady k datu uzávěrky výroční zprávy
Členové jmenovaní ministrem dopravy České republiky:
– Jiří Hodač – předseda dozorčí rady
– Ing. Libor Tejnil – místopředseda dozorčí rady
– MUDr. Pavel Bém – člen dozorčí rady
– Ing. Petr Bendl – člen dozorčí rady
– Ing. Jiří Kubínek – člen dozorčí rady
Členové volení zaměstnanci Správy Letiště Praha, s.p.:
– JUDr. Ladislav Fiala
– Ing. Tomáš Rohlena
– Jaroslav Růžička
Ke dni 31. ledna 2008 byl odvolán z funkce člena dozorčí rady JUDr. Vladimír Kremlík.
At the Supervisory Board meeting held on 21 December 2007, Libor Tejnil was appointed Vice-Chairman of
the Supervisory Board.
Composition of the Supervisory Board as at the Annual Report closing date
Members appointed by the Minister for Transport of the Czech Republic:
– Jiří Hodač – Chairman of the Supervisory Board
– Libor Tejnil – Vice-Chairman of the Supervisory Board
– Pavel Bém – Member of the Supervisory Board
– Petr Bendl – Member of the Supervisory Board
– Jiří Kubínek – Member of the Supervisory Board
Members elected by employees of Správa Letiště Praha, s.p.:
– Ladislav Fiala
– Tomáš Rohlena
– Jaroslav Růžička
As at 31 January 2008, Vladimír Kremlík was removed from his office of member of the Supervisory Board.
28
Výkonná organizační struktura a vrcholový management
Executive Organizational Structure and Top Management
Organizační struktura k 31. prosinci 2007
V roce 2007 byly provedeny následující organizační změny vzhledem ke stavu k 1. lednu 2007: organizační
jednotka Řízení lidských zdrojů byla přesunuta do nově vzniklé divize Korporátní záležitosti, divize Strategie
rozvoje řízení a ICT byla přesunuta jako organizační jednotka do nově vzniklé divize Rozvoj a transformace.
Nově vznikla divize Obchod a služby.
Organizational structure at 31 December 2007
In 2007, the following organizational changes were made after 1 January 2007: the human resources
management unit was reallocated to the new Corporate Affairs Division, while the Management
Development Strategy and ICT Division was reallocated to the new Development and Transformation
Division. The Commerce and Services Division was established.
Ing. Miroslav Dvořák
generální ředitel
Miroslav Dvořák
Chief Executive Officer
Ing. Jiří Pos
výkonný ředitel
divize Letecký obchod a provoz
Ing. Dalibor Šťáhlavský
výkonný ředitel
divize Rozvoj a správa majetku
Jiří Pos
Executive Director
Air Commerce and Operations Division
Dalibor Šťáhlavský
Executive Director
Asset Development and Management Division
Mgr. Petr Vlasák
výkonný ředitel
Korporátní záležitosti
Ing. Marcela Hrdá
výkonná ředitelka
divize Rozvoj a transformace
Petr Vlasák
Executive Director
Corporate Affairs
Marcela Hrdá
Executive Director
Development and Transformation Division
Ing. Martin Hlava
výkonný ředitel
divize Bezpečnost
Marta Guthová, MBA
výkonná ředitelka
divize Obchod a služby
Martin Hlava
Executive Director
Security Division
Marta Guthová
Executive Director
Commerce and Services Division
Ing. Jitka Höcková
výkonná ředitelka
Finance a ekonomika
RNDr. Richard Chvojka, CSc.
výkonný ředitel
Právní záležitosti
Jitka Höcková
Executive Director
Finance and Economics
Richard Chvojka
Executive Director
Legal Affairs
Ing. Ivan Sedlák
ředitel
Interní audit
Ivan Sedlák
Director
Internal Audit
29
Organizační struktura k 1. červnu 2008
S platností k 1. červnu 2008 došlo v rámci transformace státního podniku ke komplexní změně organizační
struktury Správy Letiště Praha, která tak již koresponduje s připravovanou akciovou společností.
V čele Správy Letiště Praha, s.p., je generální ředitel Ing. Miroslav Dvořák a v nejužším vedení pak ještě čtyři
vrchní ředitelé – Ing. Marcela Hrdá, Ing. Martin Hlava, Ing. Jiří Pos a Mgr. Petr Vlasák. Do kompetence
Ing. Marcely Hrdé patří oblast neleteckého provozu, služby a transformace. Ing. Martin Hlava je vrchním
ředitelem pro bezpečnost. Ing. Jiří Pos má na starosti letecký obchod, provoz a řízení majetku. Ing. Petr
Vlasák řídí oblast financí a korporátních služeb.
Organizational structure at 1 June 2008
As of 1 June 2008, the organizational structure of Správa Letiště Praha is given a complete overhaul as part
of the transformation of the state enterprise to bring it in line with the architecture required by the public
limited company it is to become.
Správa Letiště Praha, s.p. is headed by the Chief Executive Officer Miroslav Dvořák and another four
executive directors at the highest management echelon – Marcela Hrdá, Martin Hlava, Jiří Pos and Petr
Vlasák. Marcela Hrdá is responsible for non-aviation operations, services and transformation. Martin Hlava
is the executive director responsible for security. Jiří Pos is in charge of air commerce, operations and asset
management. Petr Vlasák controls finance and corporate services.
30
Vrcholový management ke dni uzávěrky výroční zprávy
Top Management at the Annual Report Closing Date
Ing. Miroslav Dvořák
generální ředitel
Chief Executive Officer
Ing. Jiří Pos
výkonný ředitel – divize Letecký obchod a provoz
1. zástupce generálního ředitele
Executive Director – Air Commerce and Operations Division
First Deputy Chief Executive Officer
Absolvent Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze se specializací obchod,
finance a obchodní právo a zahraniční stáže u společností Vontobel Asset Management v Curychu,
Kredietbank SA Luxembourgeoise v Lucemburku a v Kredietbank v Ženevě. Jeho profesní kariéra začala
v Československé obchodní bance, a. s., kde pracoval v letech 1992–1997 jako zástupce ředitele odboru
správy aktiv. V letech 1997–2001 byl ředitelem a předsedou představenstva společnosti Patria Asset
Management, s.r.o., a od roku 2002 působil v Československé obchodní bance, a. s., jako vrchní ředitel.
Generálním ředitelem Letiště Praha, s.p., nyní Správa Letiště Praha, s.p., byl jmenován 1. června 2007.
A graduate of the Faculty of Operations and Economics of the Czech University of Life Sciences in Prague,
majoring in trade, finance and business law, with foreign internships at Vontobel Asset Management
(Zurich), Kredietbank SA Luxembourgeoise (Luxembourg) and Kredietbank (Geneva). He launched his
professional career at Československá obchodní banka, a. s., where he worked between 1992 and 1997 as
the deputy director of the asset management department. From 1997 to 2001, he was the director and
chairman of the board of directors of Patria Asset Management, s.r.o., and from 2002 he returned to
Československá obchodní banka, a. s. as an executive director. He was appointed Chief Executive Officer of
Letiště Praha, s.p. (now Správa Letiště Praha, s.p.) on 1 June 2007.
Absolvent Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze, oboru technologie letecké výroby.
Dvacet let působil ve společnosti České aerolinie a.s., kde od roku 2002 zastával funkci viceprezidenta pro
pozemní provoz. Zástupcem generálního ředitele a ředitelem divize Obchodu, marketingu a provozu Letiště
Praha, s.p., nyní divize Letecký obchod a provoz Správy Letiště Praha, s.p., byl jmenován 1. července 2006.
Zde je odpovědný za klíčové výnosové položky společnosti, zejména v oblasti leteckého obchodu, marketing
a rozvoj služeb letiště z pohledu cestujících, leteckých společností a dalších zainteresovaných stran
a zároveň za letecký provoz Správy Letiště Praha, s.p. 1. zástupcem generálního ředitele byl jmenován
1. července 2007.
A graduate in Aircraft Production Technology at the Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical
University, Prague. He spent 20 years at Czech Airlines, where he was appointed vice-president responsible
for ground operations in 2002. He was appointed Deputy CEO and Director of the Sales, Marketing and
Operations Division of Letiště Praha, s.p., now the Air Commerce and Operations Division of Správa Letiště
Praha, s.p., on 1 July 2006. Here, he is responsible for key revenue items, notably in the fields of air
commerce, marketing and the development of airport services for passengers, airlines and other
stakeholders, and for the air traffic of Správa Letiště Praha, s.p. He was appointed First Deputy CEO on
1 July 2007.
Ing. Miroslav Dvořák
Ing. Jiří Pos
Ing. Dalibor Šťáhlavský
Mgr. Petr Vlasák
Ing. Marcela Hrdá
Ing. Martin Hlava
Marta Guthová, MBA
Ing. Jitka Höcková
RNDr. Mgr. Richard Chvojka, CSc.
Ing. Ivan Sedlák
32
Ing. Dalibor Šťáhlavský
výkonný ředitel – divize Rozvoj a správa majetku
2. zástupce generálního ředitele
Executive Director – Asset Development and Management Division
Second Deputy Chief Executive Officer
Mgr. Petr Vlasák
výkonný ředitel – Korporátní záležitosti
Executive Director – Corporate Affairs
Absolvent Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze, oboru pozemní stavby. V letech
1994–1998 pracoval ve společnosti FARMTEC a.s. Do České správy letišť, s.p., nastoupil 1. února 1998 na
pozici vedoucího Útvaru investice a opravy. V roce 2002 byl jmenován náměstkem generálního ředitele pro
Úsek výstavby Terminálu 2. Náměstkem generálního ředitele pro Úsek rozvoj a výstavba byl jmenován
v roce 2003. Od 6. září 2005 je zástupcem generálního ředitele. Do funkce ředitele divize Rozvoj a správa
majetku byl jmenován s účinností od 1. března 2006.
Graduated in Building Construction at the Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University, Prague.
Between 1994 and 1998, he worked for FARMTEC a.s. He joined Česká správa letišť, s.p. on 1 February 1998
as the manager of the Investments and Repairs Department. In 2002, he was named the Vice CEO
responsible for the Terminal 2 Construction Section. In 2003, he was appointed Vice CEO responsible for
the Development and Construction Section. Since 6 September 2005, he has been a Deputy Chief Executive
Officer. He became the Director of the Asset Development and Management Division on 1 March 2006.
Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru matematické modelování.
V roce 2003 úspěšně získal titul CFA (Chartered Financial Analyst). Během své bankovní praxe absolvoval
řadu programů a stáží, např. v KBC Brusel a Kredietbank S.A. Credit Suisse. Více než šest let pracoval na
různých pozicích ve skupině Československé obchodní banky, mimo jiné jako ředitel útvaru správy
klientských aktiv Československé obchodní banky, a. s., člen představenstva společnosti ČSOB Asset
Management, a.s., a předseda dozorčí rady ČSOB Investiční společnosti, a.s. Od roku 2005 působil jako
výkonný ředitel Private Banking v Československé obchodní bance, a. s., a byl zodpovědný za řízení
pobočkové sítě, bankovní a investiční produkty, marketing a obchodní plánování. Na Letišti Praha pracuje od
6. června 2007, nejdříve jako výkonný ředitel Kanceláře generálního ředitele. Do funkce výkonného ředitele
divize Korporátní záležitosti byl jmenován 1. července 2007.
Graduated in mathematical modelling from the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University,
Prague. In 2003, he earned the title “CFA” (Chartered Financial Analyst). During his banking career he
participated in numerous programmes and placements, including stays at KBC Brusel and Kredietbank S.A.
Credit Suisse. He spent more than six years in various positions within Československá obchodní banka
group, including stints as the director of client asset management at Československá obchodní banka, a. s.,
a member of the board of directors of ČSOB Asset Management, a.s., and chairman of the supervisory board
of ČSOB Investiční společnost, a.s. From 2005, he was the private banking executive director at
Československá obchodní banka, a. s. and was responsible for the management of the branch network,
banking and investment products, marketing and business planning. He has worked for Letiště Praha since
6 June 2007, initially as the Executive Director of the Chief Executive Officer’s Office. He was appointed
Executive Director of the Corporate Affairs Division on 1 July 2007.
33
Ing. Marcela Hrdá
výkonná ředitelka – divize Rozvoj a transformace
Executive Director – Development and Transformation Division
Ing. Martin Hlava
výkonný ředitel – divize Bezpečnost
Executive Director – Security Division
Absolventka Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenské technické univerzity v Bratislavě, oboru
informatika. Svou profesní kariéru začala v dceřiné společnosti Siemens AG Vídeň, následně působila ve
společnosti Alcatel Bratislava, kde byla odpovědná za řízení procesů a certifikaci. Od roku 2000 pracovala
pro společnost Contactel Praha, telekomunikačního operátora s účastí dánské společnosti TeleDanmark.
Od roku 2004 působila u akciové společnosti České aerolinie, kde zastávala pozice výkonné ředitelky pro
transformaci a následně viceprezidentky pro marketing a prodej. Od června 2005 byla statutárním
zástupcem prezidenta Českých aerolinií a.s. Od května 2006 působí na Letišti Praha a od června 2007
odpovídá za proces transformace. Do pozice výkonné ředitelky divize Rozvoj a transformace byla jmenována
v listopadu 2007.
Graduated in Informatics from the Faculty of Electrical Engineering and Informatics at the Slovak Technical
University, Bratislava. She began her career at a subsidiary of Siemens AG, Vienna, before moving on to
Alcatel Bratislava, where she was responsible for process management and certification. From 2000, she
worked for the telecommunications operator Contactel Praha, a subsidiary of TeleDanmark. From 2004, she
was employed at Czech Airlines as executive director for transformation and then as vice-president for
marketing and sales. As of June 2005, she was the statutory representative of the Czech Airlines president.
She has worked for Letiště Praha since May 2006, being made responsible for the transformation process in
June 2007. She was appointed Executive Director of the Development and Transformation Division in
November 2007.
Absolvent Vysoké školy zemědělské v Praze (dnes Česká zemědělská univerzita v Praze) a speciálního kurzu
v FAA (Federal Aviation Administration) zaměřeného na Aviation Security Management (Management
letecké bezpečnosti). Svou pracovní kariéru zahájil u Cizinecké a pohraniční policie ČR, kde v letech 1991–1996
působil v Odboru speciálních činností a v letech 1996–2001 pracoval jako vedoucí ozbrojených bezpečnostních
doprovodů letadel. V podniku Letiště Praha pracuje od 3. září 2001. Od roku 2002 do roku 2005 zastával
funkci náměstka generálního ředitele divize Bezpečnosti. Do funkce ředitele divize Bezpečnosti byl
jmenován 1. března 2006.
A graduate of the Prague Institute of Agriculture (now the Czech University of Life Sciences, Prague) and of
a special course in FAA (Federal Aviation Administration), focusing on Aviation Security Management.
His career began with the Czech Foreign and Border Police, where he worked in the special operations
department between 1991 and 1996 and as the chief of air marshals between 1996 and 2001. He joined
Letiště Praha on 3 October 2001. From 2002 to 2005 he was the Deputy Chief Executive Officer of the
Security Division. He was appointed Director of the Security Division on 1 March 2006.
34
Marta Guthová, MBA
výkonná ředitelka – divize Obchod a služby
Executive Director – Commerce and Services Division
Ing. Jitka Höcková
výkonná ředitelka – Finance a ekonomika
Executive Director – Finance and Economics
Absolventka studia MBA, The Open University ve Velké Británii. Od roku 1993 působila v investiční
společnosti Flow East a.s. jako členka představenstva zodpovědná za retail, právní záležitosti a akvizice. Její
specializací byl nákup a správa nemovitostí v historickém centru Prahy a management obchodních řetězců
Blue Praha, Body Basics a Swatch. Od roku 2000 působila jako poradkyně ve společnosti DEMAC Financial
Services, s.r.o., joint venture Goldman Sachs International a Flow East, zabývající se nákupem a správou
nebonitních pohledávek a restruktualizací výrobních firem. Na Letiště Praha nastoupila v dubnu 2006 na
pozici ředitelky Odboru komerčních aktivit a od 1. července 2007 zastává funkci výkonné ředitelky.
Earned an MBA from the UK-based Open University. From 1993, she worked for the investment company
Flow East a.s. as the member of the board of directors responsible for retail, legal affairs and acquisitions.
She specialized in the purchase and administration of estates in the historical centre of Prague, and in the
management of the retail chains Blue Praha, Body Basics and Swatch. From 2000, she was a consultant at
DEMAC Financial Services, s.r.o., a joint venture between Goldman Sachs International and Flow East
specializing in the purchase and administration of bad debts and in the restructuring of manufacturing
firms. She joined Letiště Praha in April 2006 as Director of the Commercial Activities Department, and has
been Executive Director since 1 July 2007.
Absolventka Provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské (dnes Česká zemědělská univerzita
v Praze), oboru provoz a ekonomika. Svou kariéru zahájila v Melioračním družstvu v Benešově, kde zastávala
funkci kontrolorky a vedoucí oddělení Práce a mzdy. Od roku 1982 pracovala v Agrostavu Benešov
a v roce 1986 nastoupila do státní správy, na federální ministerstvo zemědělství a výživy. Následně přešla
na federální ministerstvo hospodářství do odborů ekonomiky a financování. V roce 1993 pracovala v úseku
obchodních činností mezibankovních operací v Kreditní a průmyslové bance a.s. a dále samostatně prováděla
auditorskou činnost. Od roku 1994 pracovala na Ministerstvu zemědělství a v roce 1999 byla pověřena
výkonem funkce ředitelky odboru ekonomiky a financování. Do pozice výkonné ředitelky divize Finance
a ekonomika Letiště Praha byla jmenována v srpnu 2007.
Graduated in Operations and Economics at the Operations and Economics Faculty of the Institute of
Agriculture (now the Czech University of Life Sciences, Prague). She started her career at the cooperative
Meliorační družstvo in Benešov, where she was a comptroller and the head of the labour and wages unit.
In 1982, she joined Agrostav Benešov, before moving into state administration at the Federal Ministry of
Agriculture and Nutrition in 1986 and then transferring to the economics and financing departments of the
Federal Ministry of Economy. In 1993, she worked for the commercial interbank operations section at
Kreditní a průmyslová banka a.s. and engaged in freelance auditing work. From 1994, she worked at the
Ministry of Agriculture of the Czech Republic and in 1999 she was made director of the economics and
financing department. She was appointed Executive Director of Letiště Praha’s Finance and Economics
Division in August 2007.
35
RNDr. Mgr. Richard Chvojka, CSc.
výkonný ředitel – Právní záležitosti
Executive Director – Legal Affairs
Ing. Ivan Sedlák
ředitel – Interní audit
Director – Internal Audit
Absolvent Přírodovědecké a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vědecký titul získal v oboru
teoretické geofyziky. Do státního podniku Správa Letiště Praha přišel z Pozemkového fondu České republiky,
kde působil od roku 2005 jako člen výkonného výboru a vedoucí sekce správy nemovitostí. Předtím pracoval
na různých pozicích ve státní správě, mj. byl náměstkem ministra financí a náměstkem ministra zemědělství.
Byl členem řídících a kontrolních orgánů několika akciových společností s majetkovým podílem státu,
konkrétně byl předsedou představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.
Do funkce ředitele divize Právní záležitosti a HR, nyní divize Právní záležitosti, byl jmenován 6. června 2007.
Graduated from the Faculty of Natural Sciences and the Faculty of Law, Charles University, Prague. He
gained his doctoral title in theoretical geophysics. He joined Správa Letiště Praha from the Land Fund of the
Czech Republic, where he had worked since 2005 as a member of the executive committee and head of the
administration of estates section. Before this, he held various positions in state administration, including
deputy finance minister and deputy minister for agriculture. He was a member of the governing and
supervisory bodies of several state-controlled public limited companies; notably, he was the chairman of the
board of directors of Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. He was appointed Director of the
Legal Affairs and HR Division, now the Legal Affairs Division, on 6 June 2007.
Absolvent Fakulty řízení Vysoké školy ekonomické v Praze. Působil ve výkonných i řídících funkcích
v oblastech výroba počítačů a letadel, montáž a ověřování leteckých trenažérů, projektování a zavádění
celostátních databází včetně zajišťování jejich bezpečnosti, zakládání a provoz auditních útvarů
v bankovnictví, v energetice, telekomunikacích i na Letišti Praha. Ředitelem Interního auditu byl jmenován
od 1. ledna 2006.
A graduate of the Faculty of Business Management, University of Economics, Prague. He has held executive
and management positions in the field of computer and aircraft production, flight simulator assembly and
testing, the design and implementation of national databases, including their security arrangements, and
the establishment and operation of audit departments in banking, the energy sector, telecommunications
and at Prague Airport. He was made Director of Internal Audit on 1 January 2006.
ROSTOUCÍ POPTÁVKA ZE STRANY CESTUJÍCÍCH
VEDE K ROZŠIŘOVÁNÍ NABÍDKY
DESTINACÍ A NOVÝCH LINEK
GROWING PASSENGER DEMAND
IS EXPANDING THE RANGE
OF DESTINATIONS AND NEW ROUTES
37
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ 38
ČINNOSTI SPRÁVY LETIŠTĚ
PRAHA, S.P., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU
REPORT ON THE BUSINESS ACTIVITIES
AND ASSETS OF SPRÁVA
LETIŠTĚ PRAHA, S.P.
Výsledky hospodaření Letiště Praha v roce 2007
Letiště Praha uzavřelo rok 2007 s velmi pozitivním hospodářským výsledkem, který mj. koresponduje
s celosvětovým vývojem v oblasti letecké dopravy. Letecká doprava zaznamenala celosvětový nárůst bez
ohledu na negativní trendy hypotečního a akciového trhu. Rostoucí poptávka ze strany cestujících
i leteckých společností a vstřícná aktivita ze strany Letiště Praha vedly k rozšiřování stávajících spojení
i k otevírání linek do nových destinací.
Vysoká dynamika se projevila i v růstu HDP České republiky. Příznivé ekonomické podmínky pak mají úzkou
vazbu na růst HDP i pozitivní vývoj v oblasti letecké dopravy. Rok 2007 byl pro státní podnik Letiště Praha
hospodářsky úspěšný, a to zejména zásluhou zvýšení výnosů a kontrolovaného vývoje nákladů. Důsledkem
je meziroční zlepšení hospodaření jak v ukazateli hospodářský výsledek před zdaněním na hodnotu
1,44 mld. Kč z hodnoty 1,33 mld. Kč (tj. + 0,11 mld. Kč, + 8,3 %), tak v ukazateli hospodářský výsledek po
zdanění z hodnoty 0,97 mld. Kč na hodnotu 1,11 mld. Kč (tj. + 0,14 mld. Kč, + 14,4 %).
Výnosy z hlavní činnosti ve srovnání s rokem 2006 vzrostly o 7,5 %. To je na jedné straně více, než činil
samotný nárůst provozu na letišti, kdy se počet cestujících zvýšil o 7,4 %, ale na druhé straně méně než
meziroční nárůst odpovídajících nákladů o 12,2 %. Výsledkem je zvýšení provozního zisku o 4,7 %, přičemž
růst komerčních výnosů v porovnání s rokem 2006 o 10,1 % předstihl růst výnosů z letištních poplatků,
který dosáhl meziročního navýšení o 6,0 %. Nejdynamičtější položkou byly výnosy z handlingu, kde se
projevilo získání nových klientů. Rovněž výnosy z nájemného rostly dvouciferným tempem, což je důsledek
úspěšné obchodní politiky podniku založené na otevřených výběrových řízeních na volné prostory i odraz
růstu výkonů letiště. Přes rostoucí konkurenci vzrostly 10% tempem i výnosy z parkovného.
Financial results reported by Letiště Praha for 2007
Letiště Praha ended 2007 with very positive earnings, which mirrors global developments in air transport.
Air transport reported global growth, regardless of the negative trends on the mortgage and equity market.
Growing demand from passengers and airlines and an active approach by Letiště Praha have culminated in
more frequent flights on existing routes and the opening of services to new destinations.
Fast-paced momentum has also been reflected in the Czech Republic’s GDP growth. The favourable economic
conditions are closely linked to GDP growth and the upbeat trend in air transport. For Letiště Praha, 2007
was an economically successful year, predominantly on account of higher revenues and controlled
developments in costs. The result is a year-on-year improvement in profit before tax to CZK 1.44 billion,
up from CZK 1.33 billion (i.e. plus CZK 0.11 billion, +8.3%), and in profit after tax to CZK 1.11 billion from
CZK 0.97 billion (i.e. plus CZK 0.14 billion, +14.4%).
Revenue from the main activity was up by 7.5% on 2006. This is more than operational growth at the
airport per se (with passenger numbers up by 7.4%), but less than the year-on-year increase in corresponding
costs (12.2%). As a result, the operating profit is up by 4.7%; the 10.1% year-on-year rise in commercial
revenues was ahead of the increase in revenues from airport tax (6.0%). The most dynamic item was
handling income, where the acquisition of new clients was felt. Rent income was also up by over ten per
cent, which can be attributed to the Company’s successful business policy based on open tender procedure
for vacant premises; it also reflects the growth in the airport’s operations. Despite the keener competition,
income from parking charges also recorded 10% growth.
39
V oblasti nákladů se pozitivně projevil mírný průběh zimy v nižší spotřebě materiálu používaného při zimní
údržbě ploch. Na druhé straně meziročně narostly významnějším způsobem opravy majetku o 116 mil. Kč.
Důvodem byl zejména fakt, že náklady na opravy v roce 2006 byly oproti dlouhodobému průměru
mimořádně nízké a zároveň došlo k přesunu některých z nich právě do roku 2007. Vyšší objem mezd souvisí
zejména s přírůstkem počtu zaměstnanců a také s vyšší průměrnou mzdou. Meziroční nárůst placených
úroků (+ 94 mil. Kč) z úvěru EIB byl z cca dvou třetin kompenzován přírůstkem přijatých úroků z hospodaření
s dočasně volnými finančními prostředky (+ 67 mil. Kč).
The mild winter was kind on costs as less material was required for winter maintenance. On the other hand,
asset repairs surged by CZK 116 million year on year. The reasons for this were the fact that repair costs
in 2006 were exceptionally low compared to the long-term average and some costs from 2006 were carried
forward to 2007. The higher payroll expense is connected in particular with the recruitment of additional
staff and the hike in the average wage. Approximately two thirds of the year-on-year increase in interest
paid (plus CZK 94 million) on EIB credit was counterbalanced by a rise in interest from the management of
disposable financial resources (plus CZK 67 million).
V roce 2007 podnik již nečerpal žádné prostředky z úvěru Evropské investiční banky, neboť jeho čerpání
bylo ukončeno k 31. prosinci 2006 a zastavilo se na hodnotě 8,3 mld. Kč. V souladu s úvěrovou smlouvou
pokračovalo splácení úroků, splácení jistiny započne v roce 2009. Koncový stav finančního majetku podniku
se mezi roky 2006 a 2007 zvýšil o téměř 1 mld. Kč. Aktiva podniku dosáhla k 31. prosinci 2007 hodnoty
36,6 mld. Kč, což je oproti roku 2006 nárůst o 1,3 mld. Kč, tj. o 3,7 %. Hodnota vlastního kapitálu stoupla
z 25,2 mld. Kč na 26,3 mld. Kč. Zlepšily se hodnoty poměrových ukazatelů rentability aktiv a vlastního
kapitálu. Zvýšila se také produktivita měřená objemovými ukazateli cestujících (z 5 136 na 5 351 cestujících
na zaměstnance), finanční výkony (z 2,22 mil. Kč na 2,32 mil. Kč na zaměstnance) a přidaná hodnota
(z 1,73 mil. Kč na 1,78 mil. Kč na zaměstnance). Podnik také s rezervou plnil všechny závazky plynoucí
z ustanovení úvěrových a garančních smluv, zejména všechny finanční kovenanty.
In 2007, the Company no longer used any funds under European Investment Bank credit as disbursement
ended on 31 December 2006 when the balance stood at CZK 8.3 billion. The repayment of interest
continued in accordance with the credit agreement; the repayment of the principal will begin in 2009.
The final balance financial assets increased by almost CZK 1 billion between 2006 and 2007. Company assets
at 31 December 2007 stood at CZK 36.6 billion, CZK 1.3 billion (3.7%) more than in 2006. Equity climbed
from CZK 25.2 billion to CZK 26.3 billion. There was an improvement in the return on assets and equity.
There was also an increase in productivity measured by the volume indicators of passengers (up from
5,136 to 5,351 passengers per employee), financial revenues (from CZK 2.22 million to CZK 2.32 million
per employee) and value added (from CZK 1.73 million to CZK 1.78 million per employee). The Company
also easily complied with all liabilities arising from credit and guarantee contracts, in particular all its
financial covenants.
Podrobné údaje o hospodaření jsou součástí účetní závěrky uvedené ve finanční části výroční zprávy.
Details about financial management are a component of the financial statements set out in the Financial
Section of the Annual Report.
40
Výhled do roku 2008
Prognóza vývoje letecké dopravy pro rok 2008 je i nadále optimistická. Předpokládá se, že se tempo růstu
nijak výrazně nezmenší a že novým impulzem bude zejména dohoda o otevřeném nebi mezi EU a USA,
aplikovaná od jara 2008. Dopad tohoto uvolnění trhu lze očekávat postupně, nejprve na letištích západní
Evropy. Pro Letiště Praha je v souladu s jeho strategií růstu v oblasti dálkové přepravy podstatný také vstup
České republiky do Schengenu (k 29. březnu 2008), který díky jednotnému vízu pro všechny členské země
usnadní cestování, mj. také tranzitním cestujícím ze států mimo Schengenskou dohodu. Dá se předpokládat,
že na Letišti Praha i nadále porostou všechny segmenty letecké dopravy – od té, kterou provozují standardní
síťové aerolinky, přes charterovou až po v předchozím období nejdynamičtější nízkonákladovou přepravu.
Letiště Praha očekává překročení 13milionové hranice v počtu odbavených cestujících.
Outlook for 2008
The outlook for the aviation industry in 2008 remains optimistic. Growth rates are not projected to change
much, and the open skies agreement between the EU and the USA, applicable as of spring 2008, will
provide fresh impetus. The impact of such market liberalization will not be felt immediately, but will first
become apparent at airports in Western Europe. A significant factor for Prague Airport in light of its strategy
of long-haul expansion is the Czech Republic’s accession to Schengen (as at 29 March 2008), which, thanks
to a single visa for all Member States, will also make travel easier for transit passengers from countries
outside the Schengen Agreement. There are plans for all air transport segments to keep growing at Prague
Airport: services operated by standard network airlines, charter flights and – especially dynamic last year –
low-cost travel. Prague Airport expects to handle more than 13 million passengers.
Významným cílem roku 2008 je transformace státního podniku Správa Letiště Praha na akciovou společnost
a její následná privatizace v souladu a v návaznosti na rozhodnutí vlády České republiky. Dále bude
pokračovat příprava výstavby paralelní dráhy 06R/24L. V návaznosti na snižující se kapacitní rezervy
dráhového systému, které jsou dostačující již jen v mimošpičkovém období, bude neinvestičními opatřeními
(realizace výstupů podnikového projektu KAPACITY 2010+) zvýšena deklarovaná dráhová kapacita v počtu
pohybů na 44 za hodinu v roce 2008 a postupnými kroky na hraniční hodnotu 48 pohybů za hodinu.
An important objective in 2008 is to transform the state enterprise Správa Letiště Praha into a public
limited company and then privatize it in accordance with and further to a decision of the Czech Government.
Work will also continue on preparations for the construction of the parallel runway 06R/24L. In order to
reduce runway system capacity reserves, which now only exist outside peak hours, non-investment actions
(implementation of deliverables under the CAPACITY 2010+ project) will be taken to increase the declared
runway capacity to 44 movements per hour in 2008, followed by a gradual rise to the maximum limit of
48 movements per hour.
41
Letiště Praha se zaměří na další snižování závislosti letiště na výnosech z poplatků z letecké činnosti cestou
růstu podílu výnosů z komerčních aktivit. Letiště se také zaměří na další zvyšování kvality poskytovaných
služeb, zejména v oblasti eliminace zpoždění, snižování počtu reklamací při odbavování zavazadel a v oblasti
zavádění moderních forem odbavení.
Letiště Praha will focus on reducing the airport’s dependence on revenues generated in the form of tax by
increasing the share of revenues from commercial activities. The airport will also focus on developing
quality of service, especially by eliminating delays, cutting the number of baggage handling complaints, and
introducing modern forms of handling.
V oblasti pořízení majetku budou investiční výdaje (kromě již zmíněné paralelní dráhy) směřovat zejména do
rozšíření kapacit pro odbavení letadel (odbavovací plocha C4) a do oblasti životního prostředí (modernizace
a rozšíření čistírny odpadních a kanalizačních vod).
In terms of asset acquisitions (apart from the above-mentioned parallel runway), capital expenditure will be
channelled into greater capacity for aircraft handling (the C4 apron) and into the environment (the
upgrading and expansion of the wastewater treatment plant).
Na základě výsledků hospodaření očekáváme, že se podaří navázat na úspěšné výsledky roku 2007.
From the perspective of economic results, we expect to continue the successful results achieved in 2007.
SPOLUPRÁCE
S LETECKÝMI
SPOLEČNOSTMI
COOPERATION
WITH AIRLINES
42
Koncepce spolupráce s leteckými společnostmi
Letiště Praha realizovalo v roce 2007 zásadní změny, které podpořily obchodní aktivity dopravců operujících
své lety do Prahy. Mezi nejvýznamnější z nich patří:
– aktivní práce s využíváním kapacity dráhového systému,
– změna incentivní politiky,
– marketingová spolupráce s leteckými společnostmi,
– informační podpora a key account management.
Concept of Cooperation with Airlines
In 2007, Letiště Praha made fundamental changes designed to bolster the business activities of transport
operators operating flights to Prague. The most noteworthy include:
– active work exploiting the capacity of the runway system,
– a change to the incentive policy,
– marketing cooperation with airlines,
– information support and key account management.
Optimalizujeme využití dráhového systému
Letiště Praha provedlo v roce 2007 zásadní změny ve využívání současného dráhového systému jak
z pohledu organizačního, tak v rámci spolupráce s Řízením letového provozu. Postupně tak dochází
k naplňování dohody o navyšování kapacity až na 48 pohybů v roce 2010, což je horní hranice současného
dráhového systému. O dalším navyšování je možné uvažovat až v souvislosti s výstavbou paralelní dráhy
06/24L.
Optimization of Runway System Use
In 2007, Letiště Praha made fundamental changes to the use of the current runway system both from the
perspective of organization and in the context of cooperation with Air Traffic Control. As a result, the
Company is steadily making headway as it seeks to comply with an agreement to increase capacity to
48 aircraft movements in 2010, which is the maximum the existing runway system can accommodate.
Further increases will be possible when the parallel 06/24L runway is built.
K optimalizaci vytížení dráhového systému přispělo i zavedení slevy ve výši 50 % na přistávacích poplatcích
v sedlových časech. V těchto obdobích došlo k nárůstu počtu pohybů o 16 %, zatímco průměrný nárůst
pohybů v Praze v roce 2007 byl 5 %. Incentivní a poplatková politika letiště se tak stala jedním z nástrojů
efektivnějšího využití dráhového systému.
The project to optimize the usage of the runway system entailed the introduction of a 50% discount on
landing taxes at off-peak times. This resulted in a 16% rise in movements in these periods; the average
increase in movements in Prague as a whole in 2007 was 5%. The airport’s incentive and charging policy
thus became a means of more efficient use of the runway system.
43
Zavedli jsme atraktivní incentivní schéma
Letiště Praha představilo k 1. dubnu 2007 historicky unikátní změnu koncepce incentivních schémat.
Pobídkové programy byly rozděleny dle segmentů dopravců tak, aby vedly k rozvoji spojení, destinací
a navýšení provozu. Byl zaveden až pětiletý incentivní program na nové destinace se slevou až 95 %
v prvních třech letech provozu. Dalším významným krokem byla sleva v sedlových časech. Dopravci, kteří
létají na existujících tratích a rozhodnou se navýšit počet spojení, jsou motivováni slevou 25 %. Správné
nastavení incentivního schématu potvrzuje i nárůst vzletové hmotnosti letadel, který byl ve srovnání
s rokem 2006 o 8 % vyšší.
Launch of Atractive Incentive Scheme
On 1 April 2007, Letiště Praha introduced a historically unique change to the concept of incentive schemes.
The motivational programmes were broken down into carrier segments with a view to developing services
and destinations and expanding operations. An incentive scheme of up to five years was introduced for new
destinations, offering a discount of as much as 95% over the first three years of operation. Another major
step was a discount for operations during off-peak hours. Carriers who fly on existing routes and choose to
increase their number of flights are motivated with a 25% discount. The rise in the maximum take off
weight of aircraft by 8% compared to 2006 proves that the incentive scheme has been structured correctly.
Spolupracujeme s dopravci na společném marketingu
Rok 2007 byl zlomový pro spolupráci Letiště Praha s dopravci v oblasti tzv. společných marketingových
aktivit. Letiště spolupracuje v této oblasti s pěti největšími dopravci a dále se všemi aerolinkami, které
plánují rozvoj svých aktivit na Letišti Praha. Tzv. coop marketing je orientován především na společnou
komunikaci v tištěných, elektronických a outdorových médiích s cílem přilákat více cestujících na letech
do/z Prahy. Nedílnou součástí jsou i PR aktivity, jako tiskové konference nebo společenské akce pro cestující
a návštěvníky letiště.
Cooperation with Transport Operators on Joint Marketing
Last year was a breakthrough year for marketing cooperation between Letiště Praha and carriers. In this
field, the airport collaborates with the five largest carriers and with all airlines planning to develop
activities at Prague Airport. Co-op marketing focuses on joint communication in printed, electronic and
outdoor media with a view to attracting more passengers to flights originating in or departing from
Prague. Public relations – such as press conferences or joint events for passengers and airport visitors – is
an intrinsic part of this activity.
Klíčem k úspěchu je vzájemná komunikace
Klíčovou změnou ve spolupráci s dopravci bylo v roce 2007 zřízení pracoviště Route Developmentu a Key
Account Managementu. Během roku byl vytvořen systém standardního provozního reportingu Letiště Praha
pro dopravce, který sleduje jejich výkony na letišti a vybraná kvalitativní kritéria. Byl zaveden proces
analýzy tratí, aktivní práce s Market Information Data Tapes (MIDT data – údaje poskytující informace
o vývoji na trhu s letenkami), stejně jako sběr ekonomických dat týkajících se celkového prostředí České
republiky. Naším cílem je, aby se toto pracoviště stalo stálou informační branou pro všechny dopravce
a zároveň aby dopravci vnímali key account managery jako specialisty, kteří jsou schopni realizovat jejich
požadavky v praxi. Nedílnou součástí informační podpory je pravidelné zasílání newsletteru Letiště Praha
a rozvoj webových stránek v oblasti B2B.
The Key to Success Lies in Mutual Communication.
A crucial change in the cooperation fostered with transport operators in 2007 was the establishment of
a Route Development and Key Account Management Centre. During the year, a Letiště Praha created
a standard operations reporting system for carriers to monitor their performance at the airport and keep
track of selected qualitative criteria. Other new developments were the introduction of a route analysis
process, active work with Market Information Data Tapes (MIDT data, i.e. information about developments in
the ticket market), and the collation of economic data relating to the general situation in the Czech Republic.
Our goal is for this centre to become an information gateway for all carriers and for carriers to view key
account managers as specialists with the skills to find practical solutions to their requirements. Integral
features of information support operations include the distribution of the periodical Prague Airport
Newsletter and the development of the B2B website.
DESTINACE
DESTINATIONS
44
Trondheim
Bergen
Helsinki
Oslo
Stockholm
Stavanger
Tallinn
St Petersburg
Gothenburg
Riga
Edinburgh
Newcastle
Leeds
Glasgow
Belfast
Kaliningrad
Nottingham
Birmingham
Amsterdam
Bristol
London Brussels Liege
Cork
Luxembourg
Vilnius
Copenhagen
Manchester
Dublin
Minsk
Hamburg
Hannover
Dortmund
Dusseldorf
Cologne
Frankfurt
Berlin
Leipzig
Warsaw
Prague
Karlovy Vary
Krakow
Ostrava
Poprad
Brno Zilina
Sliac Kosice
Stuttgart
Paris
Munich Vienna
Strasbourg
Bratislava
Budapest
Basel
Zurich
Geneva
Ljubljana
Treviso
Bergamo
Zagreb
Lyon
Trieste
Venice
Milan
Zadar
Belgrade
Split
Pisa Bologna
Marseille
Rimini
Dubrovnik
Florence
Rome
Naples
Barcelona
Madrid
Valencia
Lisbon
Moscow
Billund
Kiev
Chisinau
Bucharest
Sofia
Varna
Bourgas
Skopje
Olbia
Rostov
Odessa
Istanbul
Thessaloniki
Palma Mallorca
Athens
Alicante
Catania
Malaga
Rhodes
Malta
Chania
Dopravci – pravidelná přeprava
Carriers – Scheduled Services
Heraklion
Larnaca
Destinace – pravidelná přeprava
Destinations – Scheduled Services
Aer Lingus
British Airways
Flyglobespan
Norwegian Air Shuttle
Cargo
Alicante
Billund
Chania
Aeroflot
Brussels Airlines
Germanwings
ROSSIYA – Russian Airlines
China Airlines
Almaty
Birmingham
Chisinau
Aerosvit Airlines
Bulgaria Air
Iberia
Ryanair
European Air Transport
Amsterdam
Bologna
Cologne
Aircompany POLET
Cimber Air
JAT Airways
Scandinavian Airlines System
Farnair Switzerland
Athens
Bratislava
Copenhagen
Air Europa
City Airline
Jet2
SkyEurope Airlines
FedEx
Atlanta
Bristol
Cork
Air France
clickair
KD Avia Airlines
Sterling Airlines
Silver Air
Barcelona
Brno
Damascus
Air Malta
Czech Airlines
KLM Royal Dutch Airlines
SWISS
TNT Airways
Basel/Mulhouse
Brussels
Dortmund
Air Moldova
Delta Air Lines
Korean Air
TAP Portugal
Beirut
Bucharest/Otopeni
Dubai
Alitalia
Deutsche Lufthansa
LOT – Polish Airlines
Smart Wings
Belfast
Budapest
Dublin
Austrian Airlines
easyJet Airline
Luxair
Turkish Airlines
Belgrade
Bourgas
Dubrovnik
Belavia
EL AL Israel Airlines
Malev Hungarian Airlines
Ural Airlines
Bergen
Cairo
Düsseldorf
bmibaby
Finnair
Meridiana
Berlin/Tegel
Catania
Edinburgh
45
Moscow
Prague
Ekaterinburg
Samara
Voronezh
Rostov
Toronto
New York
Almaty
Tbilisi
Seoul
Yerevan
Atlanta
Cairo
Beirut
Damascus
Tel Aviv
Kuwait
Taipei
Dubai
Abu Dhabi
Ekaterinburg
Karlovy Vary
London/Stansted
Munich
Pisa
Stavanger
Valencia
Cargo
Florence
Kiev/Borispol
Luxembourg
Naples
Rhodes
Stockholm/Arlanda
Varna
Abu Dhabi
Frankfurt
Kosice
Lyon
New York/J. F. Kennedy
Riga
Strasbourg
Venice
Brno
Geneva
Krakow
Madrid
Newcastle
Rimini
Stuttgart
Vienna
Cologne
Glasgow
Kuwait
Malaga
Nottingham/East Midlands
Rome/Fiumicino
Tallinn
Vilnius
Leipzig
Gothenburg
Larnaca
Malta
Odessa
Rostov
Tbilisi
Voronezh
Liege
Hamburg
Leeds
Manchester
Olbia
Samara
Tel Aviv
Warsaw
Luxembourg
Hannover
Lisbon
Marseille
Oslo
Seoul/Incheon
Thessaloniki
Yerevan
Ostrava
Helsinki
Ljubljana
Milan/Bergamo
Ostrava
Skopje
Toronto
Zadar
Paris/Ch. De Gaulle
Heraklion
London/Gatwick
Milan/Malpensa
Palma Mallorca
Sofia
Treviso
Zagreb
Taipei
Istanbul
London/Heathrow
Minsk
Paris/Charles de Gaulle
Split
Trieste
Zilina
Kaliningrad
London/Luton
Moscow/Sheremetyevo
Paris/Orly
St. Petersburg
Trondheim
Zürich
KOMFORTNÍ ZÁZEMÍ CESTUJÍCÍM ZAJIŠŤUJE
82 LETIŠTNÍCH OBCHODŮ A 32 RESTAURACÍ
PASSENGER COMFORT IS ENHANCED
BY 82 AIRPORT SHOPS AND 32 RESTAURANTS
47
LETIŠTNÍ SLUŽBY
AIRPORT SERVICES
48
Komerční aktivity
Zvyšování podílu příjmů z neleteckých aktivit Letiště Praha na celkových příjmech je nezbytný trend, který
vede nejen ke zvyšovaní hodnoty podniku, ale zároveň k udržení nákladově atraktivní infrastruktury pro
provoz leteckých společností. Komerční aktivity v tomto kontextu představují jeden z nejvýznamnějších
zdrojů příjmů z neleteckých služeb letiště s podílem 36,5 % na celkových provozních výnosech podniku
v roce 2007.
Commercial Activities
The rising share of income from Letiště Praha’s non-aviation operations in total revenues is an unavoidable
trend which not only nudges up the value of the Enterprise, but also maintains a cost-efficient
infrastructure for airline operations. Commercial activities in this context are one of the most significant
sources of income from the airport’s non-aviation services, with a 36.5% share in the Enterprise’s total
operating revenues reported in 2007.
Komerční aktivity zahrnují: pronájem prostor (kanceláří, obchodů, reklamních ploch a ostatních provozních
ploch), pronájmy pozemků, parkování, handlingové služby, pronájem VIP salonků a s tím spjaté aktivity.
Commercial activities include: the letting of premises (offices, retail units, advertising space and other
operating areas), the letting of land, parking facilities, handling services, the rental of VIP lounges and the
related activities.
Pronájem nebytových prostor
Letiště Praha pronajímá přes sto dvacet obchodních jednotek v Terminálu 1 a 2 a spojovacím objektu,
z čehož 77 % pronajaté plochy je umístěno v neveřejné a 23 % ve veřejné části.
Cíle oddělení komerčních aktivit:
– analyzovat zdroje příjmů z obchodní politiky a sledovat účinnost opatření v procesu získávání příjmů,
– poskytovat širokou nabídku služeb a zboží odpovídající standardu nejmodernějších mezinárodních letišť,
– zajistit komfortní zázemí pro letecké společnosti, provozovatele služeb a zaměstnance,
– dále rozšiřovat obchodní plochy v atraktivních částech Letiště Praha.
Podnik v roce 2007 navázal na Koncepci komerčních aktivit, která byla zpracována v roce 2006; ve stejném
roce se započalo i s její realizací. Základem koncepce je zajištění optimální nabídky zboží a služeb
obchodních prostor za tržních podmínek. Koncepce analyzovala jednotlivé stávající obchodní provozy
v porovnání s ostatními mezinárodními letišti v Evropě a dále vhodnost nabídky, chybějící sortiment služeb
a prezentaci zboží na Letišti Praha.
Letting of Non-Residential Premises
Letiště Praha lets more than 120 retail units in Terminals 1 and 2 and in the connecting building, of which
77% of the leased premises are located airside and 23% landside.
The objectives of the Commercial Activities Department are:
– to analyse sources of income from the commercial policy and monitor the effectiveness of measures in the
process of generating income,
– to provide a wide range of services and goods meeting the standards of state-of-the-art international airports,
– to provide comfortable facilities for airlines, service providers and employees,
– to continue expanding the commercial premises available in attractive parts of Prague Airport.
In 2007, the Enterprise followed up on the Commercial Activities Concept drawn up and launched in 2006.
The keystone of this concept is to ensure an optimal range of goods and services in commercial areas at
market conditions. This concept analysed the individual retail establishments in operation here compared to
other international airports in Europe, and the suitability of the range, the services that are missing, and the
way goods are presented at Prague Airport.
49
Správa Letiště Praha v průběhu roku 2007 pokračovala v rámci vyhlašovaných výběrových řízení na volné
obchodní plochy v nastavených standardech z roku 2006. Vedle pronájmu nových obchodních ploch se
uskutečnilo také několik rekonstrukcí stávajících obchodních jednotek ve veřejných a neveřejných částech
Terminálu 1 a 2.
Po celý rok 2007 se dařilo dále rozšiřovat a zkvalitňovat sortiment služeb a zboží. Mezi nejdůležitější změny
patřilo otevření dvou nových gastroprovozů nadnárodních řetězců rychlého občerstvení, ve veřejné části
McDonald’s a v tranzitní části KFC. Prodej dámské a pánské módy byl rozšířen o několik značkových prodejen
luxusních oděvů a o několik menších specializovaných obchodních jednotek, zaměřených na prodej kravat,
šál a dalších módních doplňků. Nový obchod na letišti otevřela v minulém roce společnost Vodafone Czech
Republic, a.s., která cestujícím kromě prezentace svých služeb nabízí i prodej mobilních telefonů. Letiště
Praha věnovalo pozornost i nejmenším návštěvníkům, pro které byl v závěru roku otevřen dětský koutek,
jehož součástí je obchod s hračkami Bambule. Mezi velmi žádané služby, které byly v roce 2007 zřízeny,
patří zejména nová pobočka České pošty, s.p., s otevírací dobou 23 hodin denně, navýšení počtu bankomatů
v obou terminálech a otevření hotelu v tranzitní hale spojovacího prostoru mezi Terminálem 1 a 2.
Atraktivnost architektonického řešení mezinárodního prostředí Letiště Praha dokazuje mimo jiné i velký
zájem domácích i zahraničních filmových společností o natáčení celovečerních filmů, televizních seriálů
a reklam. Tyto požadavky se Letiště Praha snaží v návaznosti na provozní a bezpečnostní hlediska
uspokojovat.
V průběhu roku proběhlo několik dnes již tradičních informačních schůzek PATOM (Prague Airport
Tenants Operational Meeting), které přispívají ke zkvalitnění komunikace mezi Letištěm Praha a nájemci
obchodních prostor.
During 2007, Správa Letiště Praha advertised further calls for tenders for vacant retail premises in
procedures respecting the standards established in 2006. Besides the letting of new commercial space,
some of the existing landside and airside retail units in Terminals 1 and 2 were renovated.
Throughout 2007, the Company succeeded in expanding and improving the range of services and goods.
One of the most important changes was the opening of two new catering multinational fast food chain
restaurants – McDonald’s landside and KFC airside. Ladieswear and menswear shopping opportunities were
expanded with the introduction of several luxury clothing stores and some more compact units specializing
in ties, scarves and other fashion accessories. Vodafone Czech Republic, a.s. opened a new shop at the
airport last year to present its services and sell mobile telephones to passengers. Prague Airport also made
space for its youngest visitors by opening a children’s corner at the end of the year. The Bambule toy shop
has set up business in this facility. Services in great demand in 2007 included the new post office opened
by Česká pošta, s.p., which is open 23 hours a day, the higher number of ATMs in both terminals, and the
new transit hotel in the airside connecting passage between Terminals 1 and 2.
The architectural magnetism of the international milieu at Prague Airport is underscored by the keen
interest expressed by domestic and foreign film companies in shooting scenes here for feature films,
television serials and advertisements. Letiště Praha does its best to comply with these requirements from
the operating and security perspective.
During the year, several traditional informative PATOM meetings (Prague Airport Tenants Operational
Meetings) were held as a vehicle improving the quality of communication between Letiště Praha and retail
unit tenants.
50
Reklama
V roce 2007 uzavřelo Letiště Praha smlouvu s významnou mezinárodní společností Citibank a.s., na základě
které banka umístila svou prezentaci na venkovní opláštění nástupních mostů. Ve spolupráci s marketingovým
oddělením byl v závěru roku 2007 připraven komerční průvodce po letišti, který usnadňuje cestujícím
orientaci ve více než sto dvaceti obchodních jednotkách, které se v současné době na letišti nacházejí.
K lepší orientaci přispívají také nové orientační mapy umístěné v obou terminálech. Ve snaze přispět
k prvnímu příznivému dojmu z návštěvy České republiky a zlepšit informovanost jsou cestujícím hned po
příletu k dispozici informační brožury a tabule s informacemi o možnostech dopravy do centra a nabídkou
smluvních přepravců letiště.
Advertising
In 2007, Letiště Praha entered into a contract with Citibank a.s., under which the leading international bank
installed advertising on the outer shielding of boarding bridges. In liaison with the marketing department, at
the end of 2007 a commercial guide was prepared for the airport in order to help passengers work their
way round the more than 120 retail units currently in operation at the airport. New maps installed in both
terminals also help visitors find their way. In an effort to enhance new arrivals’ first impression of the Czech
Republic and provide them with relevant information, passengers can pick up an informative brochure on
arrival or study an information board explaining how to reach the city centre and what contractual transport
operators offer services at the Prague Airport.
Parkování
Příjezd a odjezd z letiště a s tím spojené parkování patří mezi nejsledovanější služby. Příjmy z parkování
zároveň generují významnou část příjmů z neleteckých aktivit. To je jeden z důvodů, proč byla v roce 2007
zpracována nová Koncepce parkování vozidel na Letišti Praha, jejímž cílem je zvýšení bezpečnosti a zajištění
vyšší kvality služeb. K rozšíření této nabídky v loňském roce výraznou měrou přispělo otevření nového
Parkingu D, který je koncipovaný jako levnější varianta garážového parkování. Zásluhou uvolnění kapacit
v Parkingu C bylo umožněno v tomto centrálním parkovacím bodě zřídit VIP hlídané parkování určené pro
náročnější klientelu. Došlo k rozdělení parkovacích prostor na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé
a k jejich cenovému rozlišení. Ceny za tyto služby jsou k dispozici na internetových stránkách Letiště Praha
spolu s kalkulátorem cen parkovného.
Parking
The task of reaching and leaving the airport and the related parking is one of the most closely monitored
services. Income generated from parking accounts for a significant sum of non-aviation revenue. This is one
of the reasons why, in 2007, the new Prague Airport Parking Concept was drawn up to increase security
and ensure better-quality services. The new Parking D car parking, designed as a cheaper alternative to
indoor parking, made a significant contribution to the expanded facilities in this field last year. Now that the
capacity of Parking C had been freed up, a VIP guarded parking service for more demanding clients could be
set up at this central parking facility. Parking areas were classified as short-term, medium-term or long-term
car parks, and their prices differed accordingly. The prices of these services are advertised on Prague
Airport’s website together with a car park price calculator.
Pronájem pozemků
V oblasti pronájmů pozemku byly v roce 2007 dokončovány započaté projekty a technicky upřesňovány již
dohodnuté projekty. Významnou akcí uplynulého roku se stalo dokončení projektu ECM Airport Center a.s.,
v jehož rámci byl otevřen hotel Courtyard by Marriott, samoobsluha a několik dalších obchodních jednotek.
Mezi dokončované projekty na pozemcích Letiště Praha patřila příprava staveb dočasného a stálého
hangáru, které jsou určené letadlům v rámci všeobecného letectví.
Letting of Land
In 2007, some land lease projects were wound up, while the technical specifications for others in the
pipeline were finalized. A key event last year was the completion of a project by ECM Airport Center a.s.,
entailing the opening of the Courtyard by Marriott, a supermarket and several other retail units. Another
project reaching conclusion on Prague Airport land was the preparation of structures for a temporary and
a permanent hangar, designed for general aviation purposes.
51
Výhled do roku 2008
V prvním čtvrtletí roku byly realizovány dvě rozsáhlé rekonstrukce obchodních jednotek v Terminálu 1.
Společnost České aerolinie a.s. rozšířila obchodní prostor o 70 m2, a tím vytvořila největší obchodní jednotku
v Terminálu 1 o velikosti 318 m2. Společnost UG Air, a.s., rozšířila svou stávající obchodní jednotku o 150 m2.
Z gastroprovozů byla v březnu 2008 otevřena nová kavárna Starbucks společnosti AmRest Coffee s.r.o. ve
veřejných prostorách Terminálu 1.
Outlook for 2008
In the first quarter of the year, two retail units in Terminal 1 were given a major overhaul. České aerolinie a.s.
expanded its commercial premise by 70 m2, creating the largest retail unit in Terminal 1 with an overall area
of 318 m2. UG Air, a.s. enlarged its existing retail unit by 150 m2.
In March 2008, a new Starbucks coffee store, run by AmRest Coffee s.r.o., was opened landside in Terminal 1.
There are plans to open a new airside 280 m2 retail zone in Terminal 1 in the second half of 2008.
Ve druhé polovině roku 2008 je plánována realizace nové obchodní zóny v neveřejné části Terminálu 1
o celkové ploše 280 m2.
Handling
Handling Správy Letiště Praha poskytuje služby pozemního odbavení letadel, cestujících a jejich zavazadel,
zboží a pošty.
Nejvýznamnějšími zákazníky handlingu jsou letecké společnosti Travel Service a SkyEurope, které mají
základnu na Letišti Praha. Do portfolia zákazníků dále patří v oblasti pravidelné letecké dopravy společnosti
clickair, TAP Portugal, ROSSIYA – Russian Airlines, Air Europa, Ural Airlines, Air Moldova, KD Avia Airlines,
Aircompany POLET a další. V květnu 2007 přibyla společnost Belavia a koncem měsíce října rozšířila řady
zákazníků nízkonákladová letecká společnost Ryanair. Klientelu v oblasti nepravidelné letecké přepravy tvoří
tuniské letecké společnosti Tunisair, Nouvelair Tunisia a Karthago Airlines, dále pak Bulgarian Air Charter,
Mistral Air, SunExpress, Girjet a další.
Handling
Správa Letiště Praha’s handling section covers the ground handling of aircraft, passengers and their
baggage, goods and mail.
The most important handling customers are Travel Service and SkyEurope, two airlines using Prague Airport
as their hub. The portfolio of customers providing scheduled air services also includes clickair, TAP Portugal,
ROSSIYA – Russian Airlines, Air Europa, Ural Airlines, Air Moldova, KD Avia Airlines and Aircompany POLET
and others. They were joined by Belavia in May 2007, while Ryanair became another budget airline
customer at the end of October. Clients from the ranks of non-scheduled air service providers are the
Tunisian airlines Tunisair, Nouvelair Tunisia and Karthago Airlines, as well as Bulgarian Air Charter, Mistral
Air, SunExpress, Girjet, and others.
52
Portfolio zákazníků handlingu Letiště Praha v roce 2007 postupně rozšířily soukromé letecké společnosti
Net Jet a Grossmann Jet. Nejvýznamnějším klientem v oblasti General Aviation je společnost Feras.
The portfolio of Letiště Praha’s handling customers was steadily expanded in 2007 to include the private
airlines Net Jet and Grossmann Jet. The most significant general aviation client is Feras.
Letní sezona roku 2007 proběhla ve znamení zvýšeného provozu v oblasti pravidelné i nepravidelné
letecké dopravy.
The 2007 summer season recorded a higher degree of operations in terms of both scheduled air services
and non-scheduled air services.
Počátkem roku 2007 zahájil handling Letiště Praha služby odmrazování letadel svých klientů a do provozu
byla nasazena dvě vozidla SafeAero 213.
At the beginning of 2007, Letiště Praha’s handling section started de-icing clients’ aircraft to a whole new
level; two new Safeaero 213 vehicles were put into service.
Zásluhou aktivní obchodní politiky handlingu Letiště Praha byly v roce 2007 překročeny všechny stanovené
cíle. Celkový objem finančních výnosů z odbavení letadel a cestujících činil 158 mil. Kč, což je o 44 mil. Kč
více než v roce 2006.
All set targets were exceeded in 2007 thanks to the active business policy of Letiště Praha’s handling
service. The total volume of financial revenues from aircraft and passenger handling was CZK 158 million,
which is CZK 44 million more than in 2006.
Kvalitativním vývojem prošel i provoz letadel klientů Letiště Praha v kategorii všeobecného letectví, tzv.
General Aviation, kde došlo k velkému navýšení letů soukromých letadel vyšších hmotnostních kategorií.
The operation of the aircraft of Letiště Praha’s clients in the general aviation category also improved in
quality, with a large increase in flights by private aircraft in the higher weight categories.
53
Provozní výkony handlingu
Operating Capacities of the Handling Service
POČET CESTUJÍCÍCH ODBAVENÝCH HANDLINGEM LETIŠTĚ PRAHA V LETECH 2004–2007
CELKOVÉ POHYBY LETADEL ODBAVENÝCH HANDLINGEM LETIŠTĚ PRAHA V LETECH 2004–2007
NUMBER OF PASSENGERS HANDLED BY THE PRAGUE AIRPORT HANDLING SERVICE, 2004–2007
TOTAL MOVEMENTS OF AIRCRAFT HANDLED BY THE PRAGUE AIRPORT HANDLING SERVICE, 2004–2007
2004
707 900
695 712
1 403 612
2005
625 855
621 686
1 247 541
2006
844 067
833 865
1 677 932
2007
500 000
1 000 000
počet odbavených PAX ARR number of PAX ARR handled
celkem total
1 500 000
2 000 000
1 136 050
1 134 097
2 270 147
počet odbavených PAX DEP number of PAX DEP handled
2004
10 902
10 902
21 804
2005
9 054
9 052
18 106
2006
10 914
10 920
21 834
2007
5 000
přílet arrivals
10 000
odlet departures
15 000
celkem total
20 000
25 000
13 235
13 241
26 476
54
Výhled do roku 2008
V roce 2008 bude handling Správy Letiště Praha i nadále pokračovat ve zlepšování kvality nabízených
služeb s postupným rozšiřováním portfolia služeb nabízených leteckým společnostem.
Outlook for 2008
In 2008, the Správa Letiště Praha handling section will continue to operate a programme designed to
enhance the quality of service by gradually expanding the portfolio of services offered to airlines.
Cílem handlingu je zintenzivnit obchodní aktivity a leteckým společnostem, které mají zájem o obchodní
spolupráci se Správou Letiště Praha, nabízet kvalitní služby při konkurenční cenové struktuře. Základní
prioritou je zákaznický přístup, provázený na jedné straně snahou o snižování nákladů pro nové společnosti,
zvýšení flexibility a zkvalitnění služeb a na straně druhé snahou o zvýšení výnosů z poskytovaných služeb.
The goal of the handling section is to intensify its business activities and offer quality services at
a competitive price to airlines interested in cooperating with Správa Letiště Praha. A key priority is the
customer approach accompanied by efforts to reduce costs for new companies, increase flexibility and
improve service quality while striving to generate higher revenues from the services rendered.
VIP servis
VIP servis v roce 2007 odbavil 33 444 cestujících, což je o 3 198 klientů více než v roce 2006.
VIP Service
In 2007, the VIP service handled 33,444 passengers, which is an increase by 3,198 clients compared to 2006.
V průběhu roku 2008 se připravuje soubor významných změn v několika úrovních. Nejprve proběhne
interiérová rekonstrukce salonku Moravia v Terminálu 2, kde bude vytvořen zcela nový produkt, který by měl
poskytovat služby především pro business klientelu při odletech do zemí schengenského prostoru.
Následovat bude komplexní rekonstrukce VIP salonků v Terminálu 1. Zde se jedná o zásadní stavební
i funkční změny. Celý prostor by měl zajistit maximální komfort a pohodlí pro VIP klientelu. Výsledkem by
mělo být další zkvalitnění a rozšíření již dnes poskytovaných služeb. Součástí celého projektu bude zároveň
zvyšování rentability provozu , s čímž souvisí aktivní marketing se zaměřením na konkrétního klienta ve
stávajících i nových segmentech zákazníků.
A set of changes at multiple levels is in the pipeline for 2008. First, the interior of the Moravia Lounge in
Terminal 2 will be revamped; a brand new product will be created here to cater primarily for business clients
departing for Schengen countries. This will be followed by the complete renovation of VIP lounges in
Terminal 1. Fundamental changes to the structure and function of this area are planned. It should offer
maximum comfort and convenience for VIP clients. The projected result is a further improvement and
expansion of the services already on offer. The project will include enhanced operational cost-effectiveness;
connected with this is active marketing geared towards specific clients in existing and new customer
segments. Not least, the change of concept requires an improvement in the quality of work with employees,
especially in the fields of management, motivation and training.
55
Kongresové centrum
Letiště Praha disponuje ve svých prostorách moderním kongresovým centrem, které je pronajímáno
k pořádání nejrůznějších odborných a společenských akcí. Kongresové centrum se nachází ve veřejné části
letiště, ve spojovacím objektu mezi Terminály 1 a 2. Je tvořeno hlavním konferenčním sálem, několika
přilehlými místnostmi a chodbami, které slouží jako technické zázemí. Kapacita kongresového sálu je až
350 osob. Sál je možné rozdělit dvěma pohyblivými stěnami na tři menší.
Congress Centre
Prague Airport has a modern congress centre which can be hired for the organization of diverse professional
and social events. The Congress Centre is located landside, in the connecting building between Terminals 1
and 2. It compromises a main conference auditorium, several adjacent rooms and corridors, used for
technical facilities. The capacity of the congress hall is 350 persons. The hall can be divided into thirds by
two movable partitions.
Na základě požadavků klientů zajišťuje Letiště Praha vybavení sálu nábytkem a audiovizuální technikou.
Dále zajišťuje cateringové služby, parkování v areálu letiště, služby bezpečnostních složek po dobu trvání
akcí, registrační přepážky, služby hostesek a další.
Based on clients’ requirements, Letiště Praha can provide furniture and audiovisual technology for the hall.
It also provides catering services, parking within the airport boundaries, security services over the duration
of the event, registration desks, hostesses and other services.
Ke kongresovému sálu patří také terasa s výhledem na plochu letiště. Terasa se nachází na konci
spojovacího objektu v těsné blízkosti Terminálu 2. Za běžného provozu je přístupná široké veřejnosti, ale
může být využita, stejně jako kongresový sál, k pořádání různých akcí.
The congress hall also boasts a terrace with a view of the airport complex. The terrace is situated at the
end of the connecting building, in the immediate vicinity of Terminal 2. When in normal operation, the
terrace is open to the general public; however, like the congress hall it can be used to stage various events.
Kromě toho organizuje Správa Letiště Praha ve veřejné i neveřejné části letiště výstavy pro širokou veřejnost,
například výstavu plakátů Evropská identita u příležitosti vstupu České republiky do schengenského prostoru.
In addition, Správa Letiště Praha organizes landside and airside exhibitions for the general public. One such
example was an exhibition of posters called European Identity, to mark the Czech Republic’s entry into the
Schengen area.
LETIŠTĚ PRAHA JE SOUČÁSTÍ
INFRASTRUKTURY ČESKÉ REPUBLIKY
A JEDNÍM Z PŘEDPOKLADŮ
JEJÍHO DALŠÍHO EKONOMICKÉHO VÝVOJE
PRAGUE AIRPORT IS AN INTRINSIC ELEMENT
OF THE INFRASTRUCTURE OF THE CZECH REPUBLIC
AND IS ONE OF THE PRECONDITIONS FOR THE COUNTRY’S
CONTINUING ECONOMIC DEVELOPMENT
57
VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ
PUBLIC RELATIONS
58
Správa Letiště Praha pokračovala v rozvíjení svých vztahů s veřejností i v roce 2007. Klíčovými skupinami,
na které se zaměřujeme, jsou cestující, letecké společnosti, nájemci obchodních prostor a další obchodní
partneři, obyvatelé okolních obcí a městských částí a zaměstnanci Správy Letiště Praha. V širším pohledu je
velice důležitá veškerá veřejnost, protože každé mezinárodní letiště je základem infrastruktury státu
i jedním z předpokladů dalšího ekonomického rozvoje České republiky.
Správa Letiště Praha continued developing public relations in 2007. The key groups we focus on are
passengers, airlines, the tenants in retail zones and other business partners, the inhabitants in neighbouring
municipalities and boroughs, and the employees of Správa Letiště Praha. On the wider stage, all members of
the public are very important, because each international airport is fundamental to the state’s infrastructure,
and is one of the preconditions for the further economic development of the Czech Republic.
Komunikujeme mnoha způsoby
Komunikaci s veřejností zajišťuje Správa Letiště Praha nejčastěji prostřednictvím médií, ať už cestou
tiskových zpráv, tiskových konferencí či snídaní s novináři. Dále pak informace zveřejňuje na webu, který
nabízí řadu on-line služeb.
Communicating via many channels
Správa Letiště Praha most commonly communicates with the public through the media – by means of press
releases, press conferences and breakfasts with journalists. It also posts information on its website, which
offers a number of online services.
Rok 2007 byl bohatý na události jak v rozšiřování nabídek Letiště Praha (nové destinace, noví dopravci,
nové služby i sortiment), tak z pohledu krizové komunikace (např. lednová sněhová kalamita).
2007 was a highly eventful year both in terms of the extended operations at Prague Airport (new
destinations, new carriers, new services and new products) and from the perspective of crisis
communication (e.g. the heavy snowfall in January).
V oblasti interní komunikace jsme zorganizovali několik osobních setkání zaměstnanců s vedením podniku.
Významným prvkem interní komunikace je vydávání časopisu. V druhé polovině roku 2007 byl nastaven
nový podnikový intranet, který byl uveden do provozu začátkem února 2008.
In our internal communications, we organized several personal meetings between employees and the
Enterprise's management. A pivotal element of internal communications is the publication of a magazine.
A new Company Intranet was configured in the second half of 2007 and put into operation at the beginning
of February 2008.
59
Naši sousedé jsou pro nás důležití
Rozvíjení dobrých vztahů s obyvateli okolních obcí a městských částí hlavního města Prahy je jednou ze
zásadních oblastí komunikace. Také v roce 2007 se uskutečnilo několik osobních setkání starostů okolních
obcí a městských částí s managementem Letiště Praha. Dále jsme zahájili vydávání časopisu „Spolu“,
určeného pro obyvatele žijící v okolí pražského letiště.
Our neighbours are important for us
Fostering good relationships with the inhabitants of the surrounding municipalities and Prague boroughs is
a key area of communication. Once again, several personal meetings were held between the local mayors
and the management of Letiště Praha in 2007. We also started publishing a magazine, Spolu (“Together”),
targeting those people living in the vicinity of Prague Airport.
Otevíráme se široké veřejnosti netradiční cestou
Letiště Praha se kromě primární nabídky, která je směřována na cestující, otevírá široké veřejnosti
i prostřednictvím pořádání zejména kulturních aktivit. Řada akcí uskutečněných v roce 2007 byla spojena
s oslavou 70. výročí zahájení provozu na Letišti Praha – rozsáhlá výstava fotografií Jiřího Kolbaby, stavba
největší mozaiky na světě, otevření expozice o historii a současnosti pražského letiště. V Terminálu 2 se
konala svatba a největší aktivitou tohoto druhu bylo finále České Miss, které 2. února 2008 sledovaly
v přímém televizním přenosu miliony diváků a stovky přímo na místě.
Opening up to the general public by unconventional means
Besides its primary target group of passengers, Letiště Praha is also opening up to the general public by
hosting cultural activities. Numerous events in 2007 were linked to the 70th anniversary of the opening of
Prague Airport – a large-scale exhibition of photographs by Jiří Kolbaba, the compilation of the world’s
largest mosaic, and the opening of an exhibition on Prague Airport then and now. We even staged
a wedding in Terminal 2. The largest cultural event was the final of the Czech Miss contest on 2 February 2008,
which was broadcast live on television to millions on television and was enjoyed by hundreds of guests at
the venue itself.
INVESTICE
A NOVÉ KAPACITY
LETIŠTĚ PRAHA
INVESTMENTS AND
NEW CAPACITIES
AT PRAGUE AIRPORT
60
Projekt KAPACITY 2010+
Po celou dobu svého moderního vývoje se Letiště Praha průběžně rozvíjí a investuje do rozšíření kapacit
odbavovací plochy, terminálů i dráhového systému. Na zajištění rovnoměrného rozvoje infrastruktury ve
všech provozních oblastech se zaměřuje projekt KAPACITY 2010+. Jeho prostřednictvím sledujeme
systematicky letištní kapacity, vyhodnocujeme jejich naplnění a stanovujeme plán další výstavby, případně
návrhy na změny postupů, které vedou k intenzivnějšímu využití stávající infrastruktury.
CAPACITY 2010+ Project
Throughout its modern history, Prague Airport has constantly developed and invested in the upgrading of
aprons, terminals and the runway system. The CAPACITY 2010+ project aims to ensure balanced
infrastructure development in all areas of operation. Under this project, we systematically monitor airport
capacity, assess the extent to which it is used, and hatch plans for further construction or proposals for
modified procedures tending towards the more intensive exploitation of existing infrastructure.
V první etapě projektu jsme analyzovali klíčová místa, tj. příjezdové komunikace a parkoviště, odbavovací
přepážky, kontroly cestovních dokladů, bezpečnostní kontrolu cestujících, třídírny zavazadel, nástupní
čekárny, stání letadel a v neposlední řadě kapacitu dráhového systému. Analýza byla provedena na základě
předpokládaného provozu v tzv. typickém rušném dni v roce 2008 až 2011. Účelem byla včasná identifikace
kapacitního nedostatku – tzv. úzkého hrdla. V druhé etapě jsme navrhli akční plán rozvoje kapacit, který
tvorbě těchto „úzkých hrdel“ předchází.
In the first stage of the project, we analysed the key points, such as the access roads and car parks, check-in
counters, passport control, security checks of passengers, the baggage sorting facility, the departure
lounges, aircraft stands and runway capacity. The analysis was conducted by reference to operations
envisaged on a typical busy day in the period between 2008 and 2011. The purpose was to identify
bottlenecks in good time. In the second stage, we drew up a capacity development action plan to prevent
such bottlenecks from occurring.
Výstupy z obou etap se – vždy po skončení slotové konference na nadcházející letní a zimní sezonu –
prověřují podle skutečného vývoje provozu. Po upřesnění odhadů provozu se vždy aktualizuje akční plán
tak, aby letiště mohlo uživatelům nabídnout vyváženou infrastrukturu s dostatečným zajištěním, aniž by na
klíčových místech vznikaly nepotřebné kapacity. Odpovídající kapacity v čase (on time) umožní snížit
náklady na provoz letiště, a tím i cenu letiště pro letecké společnosti a jeho další uživatele.
Outputs from these two stages are validated on the basis of actual operational developments at the end of
the slot conference for the next summer and winter season. After operational estimates have been
formulated more precisely, the action plan is updated so that the airport can offer users well-balanced
infrastructure with sufficient safeguards while ensuring that available capacity in key areas is not left idle.
If the right capacity is in place on time, the cost of airport operations is reduced, which decreases the
airport expense for airlines and other users.
61
Dráhový systém
V roce 2007 se za spolupráce s Řízením letového provozu podařilo navýšit kapacitu dráhového systému.
V letní sezoně bylo koordinováno max. 42 pohybů za hodinu a od zimní sezony 2007 platí kapacita
44 pohybů za hodinu. Tím se dráhový systém přiblížil absolutnímu maximu, kterým je kapacita 48 pohybů
za hodinu. Ta je cílem Letiště Praha pro rok 2010.
Runway System
In 2007, we worked with Air Traffic Control to increase the runway capacity. In the summer season,
a maximum of 42 movements per hour were being coordinated, rising to 44 movements per hour in the
2007 winter season. In this respect, the runway system came close to its absolute maximum capacity of
48 movements per hour. This is Letiště Praha’s target for 2010.
Největší stavební akcí roku 2007 bylo prodloužení pojezdové dráhy D k pojezdové dráze L. Stavba je
logickým doplněním původního konceptu z šedesátých let tak, aby byl možný paralelní pojezd letadel ve
směru prahu dráhy 06, a zároveň umožňuje budoucí rozšíření odbavovací plochy, které je plánováno
na rok 2008. Prodloužení pojezdové dráhy D navíc zlepšilo logistiku vyklízení letadel z přistávací dráhy
RWY 13/31.
The largest engineering project in 2007 was the extension of Taxiway D to Taxiway L. This project logically
supplements the original concept from the 1960s, facilitating parallel taxiing towards threshold Runway 06
and enabling the future expansion of the apron planned for 2008. The extension of Taxiway D also
improved logistics by speeding up the evacuation of aircraft from runway RWY 13/31.
Tato výstavba je součástí dlouhodobé koncepce rozvoje provozní plochy. Krok následující, nová pojezdová
dráha, navazuje na stávající pojezdovou dráhu (pojezdovou dráhu pro rychlé odbočení z RWY 24 D v místě
jejího napojení na pojezdovou dráhu F). Na opačném konci je napojena na pojezdovou dráhu L. Součástí
stavby je i potřebné vybavení dráhy světelným zabezpečovacím zařízením, odvodnění, potřebné přeložky sítí
a přesun stávající přírodní retenční nádrže, do které nová dráha zasahuje.
This construction work is part of a long-term concept of airside development. The next step, a new taxiway,
will link up with an existing taxiway (RWY 24 rapid exit taxiway D at the point where it intersects with
Taxiway F). The other end will be connected with Taxiway L. This project also involves the necessary
installation of illuminated safety devices on the runway, drainage, utility re-laying and the relocation of the
existing natural retention reservoir as this area is needed for the new runway.
62
Provoz terminálů
Budova Terminálu 2 získala na jaře 2007 prestižní ocenění Ministerstva dopravy ČR „Dopravní stavba
roku 2006“ a estakáda se stala „Nejlepším mostním dílem roku 2005“.
Do povědomí cestujících se ve 4. čtvrtletí začalo vžívat nové označení terminálů. Dřívější názvy Terminál
Sever 1 a Terminál Sever 2 byly zjednodušeny do podoby Terminál 1 a Terminál 2, v areálu Jih se budovy
nově označují jako Terminál 3 a Terminál 4.
Od zimního letového řádu 2007 došlo k přerozdělení provozu mezi Terminálem 1 a 2. Lety do a ze zemí
připravených vstoupit k 1. lednu 2008 do schengenského prostoru – Litvy, Estonska, Lotyšska, Polska,
Slovenska, Maďarska, Slovinska a Malty – byly přesunuty do Terminálu 2 tak, aby pravidla provozu terminálů
Schengen (Terminál 2) – non-Schengen (Terminál 1) byla i nadále zachována. Výjimkou byly vnitrostátní lety
v rámci České republiky, jejichž odbavování nadále probíhalo v Terminálu 1.
Dne 30. března 2008 v 00:01 hodin byl zahájen provoz Terminálu 2 v schengenském režimu.
Operation of Terminals
In spring 2007, the Terminal 2 building was named the “Transport Structure of the Year 2006” in a high-profile
competition run by the Ministry of Transport, following on from the success of “Best Bridge Structure of the
Year 2005” awarded for the airport’s scaffold bridge.
Passengers started coming to grips with the new names of the terminals in the fourth quarter. The former
names of Terminal North 1 and Terminal North 2 were simplified to Terminal 1 and Terminal 2, while in the
airport’s South Complex the buildings were renamed Terminal 3 and Terminal 4.
Operations were redistributed between Terminals 1 and 2 for the 2007 winter timetable. Flights to and
from countries ready to enter the Schengen area as of 1 January 2008 (Lithuania, Estonia, Latvia, Poland,
Slovakia, Hungary, Slovenia and Malta) were relocated to Terminal 2 in order to continue compliance with
the rules regarding the operation of Schengen (Terminal 2) and non-Schengen (Terminal 2) terminals. One
exception was domestic flights within the Czech Republic – the handling of these flights remained at
Terminal 1.
At 00:01 hours on 30 March 2008, Terminal 2 started operating as part of the Schengen system.
63
Nástupní mosty
Vzhledem k neustále vyššímu počtu letů do zemí schengenského prostoru přestala v roce 2007 dostačovat
kapacita čekáren v Terminálu 2, přes které jsou lety do těchto zemí odbavovány. Z tohoto důvodu byla na
začátku ledna zahájena stavba šesti nových odletových čekáren (s označením D1– D6) a k nim přilehlých
nástupních mostů vedoucích k letadlovým stáním v sektoru D1, na odbavovací ploše Sever. Tak se zvětšila
kapacita odbavení cestujících ve špičkových hodinách. Počet krytých odletových východů se zvýšil na 33.
Dvojúrovňové odbavení cestujících splňuje přísná kritéria pro pohyb cestujících v schengenském prostoru.
Vlastní stavba probíhala v několika etapách tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu letadel.
Boarding Bridges
Given the steadily rising number of flights to countries in the Schengen area, the capacity of departure
lounges in Terminal 2 – where flights to these countries are handled – became full in 2007. Therefore, at
the beginning of January work was launched on six new departure lounges (D1 to D6) and boarding bridges
leading to aircraft parking areas in Sector D1 on the North Apron, thus increasing passenger handling
capacity during peak times. The number of direct embarkation exits rose to 33. The dual-level passenger
handling complies with the stringent criteria for the movement of passengers in the Schengen area. The actual
construction work was staged over several phases to restrict aircraft operations as little as possible.
Nástupní mosty byly do provozu uvedeny v průběhu září 2007. Doplňují jihozápadní část Terminálu 2
a eliminují dopravu cestujících k letadlům autobusy. Jejich zprovoznění výrazně zjednodušilo provoz na ploše
letiště a přispělo ke zlepšení kvality životního prostředí. Nezanedbatelné je zatraktivnění komerčních
prostor v tranzitní části Terminálu 2.
The boarding bridges were put into operation in September 2007. They complement the south-western part
of Terminal 2 and eliminate the need to ferry passengers to aircraft by bus. This project has simplified airport
operations considerably and has helped improve the quality of the environment. Another significant factor
that should not be overlooked is that Terminal 2’s airside commercial premises have become more attractive.
Ve srovnání s nástupními mosty, které jsou na Letišti Praha využívány u prstů A, B a C, jde o významnou
změnu. Terminál 2 je koncipován jako dvouúrovňový a mosty D1– D6 jsou z hlediska architektonického
řešeny oproti stávajícím mostům originálně. Skládají se ze dvou tubusů vedoucích k různým podlažím
budovy Terminálu 2 – jeden je pro odlet a druhý pro přílet.
Compared to the boarding bridges used on Piers A, B and C at Prague Airport, there has been a major new
development in the new section. Terminal 2 has been designed as a dual-level structure, and from the
perspective of architectural design, bridges D1 to D6 are original. They are composed of two tubes leading
to different floors of the Terminal 2 building – one for departures and the other for arrivals.
64
Zvyšování provozní bezpečnosti
Správa Letiště Praha v roce 2007 úspěšně obhájila osvědčení způsobilosti Letiště Praha, vydané Úřadem
pro civilní letectví poprvé v říjnu 2006. Osvědčení získané v říjnu 2007 platí 12 měsíců, tedy do
31. října 2008. Úspěšný proces osvědčování opět potvrdil, že provozní bezpečnost letiště odpovídá vysokým
nárokům Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).
Improved Operational Security
In 2007, Správa Letiště Praha was successful in a review of the attestation of competence first awarded to
Prague Airport by the Civil Aviation Authority in October 2006. The attestation awarded in October 2007 is
valid for 12 months, i.e. until 31 October 2008. The successful attestation process once again confirmed
that operational security at the airport conforms to the high standards set by the International Civil Aviation
Organization (ICAO).
Letiště Praha uvedlo v dubnu 2007 do plného provozu novou centrální stanici hasičského záchranného sboru.
In April 2007, Letiště Praha launched the full operation of a new central fire rescue service.
Na hlavní dráze RWY 06/24 a vedlejší dráze RWY 13/31 byla provedena oprava povrchů pomocí nanášení
speciální protiskluzové vrstvy. První a nejvýznamnější část protiskluzového povrchu ANTISKID byla
nanesena v dubnu 2007 v rámci pravidelné údržby dráhového systému. Tato úprava povrchu zajistí
maximální bezpečnost při přistání a startech letadel, zvláště pak za silného deště a v zimním období.
Protiskluzová úprava z čedičového kameniva a pojiva na bázi epoxidových pryskyřic zvyšuje brzdné účinky
povrchu dráhy, a tím významně přispívá ke zvýšení bezpečnosti provozu letadel.
Listopad 2007 přinesl nové a moderní vybavení pro provoz letiště. Do užívání bylo uvedeno nové speciální
vozidlo pro měření brzdících účinků na dráze. Je postavené na základě automobilu SAAB 9-5 a vybavené
nejmoderněji ve své kategorii. Měřicí zařízení je ovládáno dotykovým displejem a získaná data se bezdrátově
odesílají dispečinku Řízení provozu letiště.
Parkovací kapacity
V lednu 2007 byla dokončena výstavba Parkingu D v areálu Sever, která vyřešila nedostatečnou kapacitu
parkovacích míst pro zaměstnance a návštěvníky v zóně údržby letadel a Cateringu Českých aerolinií. Stavba
je významnou dominantou v této lokalitě. Sestává ze 7 nadzemních podlaží, je vybavena výtahem,
kamerovým a parkovacím systémem aj. Pojme až 850 vozidel.
The surfaces of the main RWY 06/24 runway and the secondary RWY 13/31 runway were repaired with
a special anti-skid layer. The first and most noteworthy part of the anti-skid layer was applied in April 2007
as part of routine runway maintenance. This surface finishing will ensure maximum safety for aircraft as
they land and take off, especially in heavy rain and in winter. The anti-skid solution, made from basalt and
an adhesive based on epoxy resins, enhances the braking efficiency of the runway surface, and thus makes
a significant contribution to the improved safety of aircraft operations.
A new and modern development for the airport was rolled out in November 2007 when a special vehicle for
measuring runway braking efficiency was put into operation. This vehicle is based on a Saab 9-5 and is
equipped with the most modern features in its category. The measuring device is controlled by means of
a touch screen, and the collated data are transmitted by wireless means to the Airport Traffic Centre.
Parking Capacities
In January 2007, the construction of the Parking D car park in the North Complex was completed; this
resolved the lack of parking spaces available for employees and visitors in the aircraft maintenance zone
and Czech Airlines Catering facility. The structure has become a landmark. It comprises seven aboveground
floors accommodating 850 vehicles and is fitted with a lift, a CCTV and a parking system.
65
Výhled do roku 2008
Outlook for 2008
Vyšší kapacita pohybové plochy
V návaznosti na prodloužení pojezdové dráhy D, které bylo realizované v roce 2007, bude v roce 2008
výstavba pokračovat dalším prodloužením pojezdové dráhy D až na úroveň pojezdové dráhy B; zároveň bude
rozšířena i odbavovací plocha Sever. Vznikne 7 nových stání pro letadla do rozpětí křídel 29 metrů.
Higher-capacity Movement Area
Following up on the 2007 extension of Taxiway D, in 2008 construction will continue with the further
extension of Taxiway D to Taxiway B. The North Apron will also be enlarged. Seven new parking spaces will
be created for aircraft with a wing span of 29 metres.
Příprava paralelní dráhy RWY 06R/24L
Nová dráha nahradí stávající dráhu 04/22, která je dlouhodobě mimo provoz a používá se pouze pro
parkování letadel. Pro další rozvoj provozních kapacit Letiště Praha je její výstavba nezbytná a její projekt se
intenzivně připravuje. Tato investice je svým rozsahem jedinečná, přinese nejen možnost dalšího rozvoje
letiště, ale bude i ekologicky přínosná. Provoz paralelní dráhy omezí nutnost používat dráhu RWY 13/31
a dojde k podstatnému snížení hlukové zátěže v hustě obydlených částech Prahy.
Preparations for the RWY 06R/24L Parallel Runway
The new runway will replace the existing Runway 04/22, which has been out of operation for a long time
and is only used for aircraft parking purposes. Construction of this runway is essential for the further
development of Prague Airport’s operational capacities, and the project is under intensive preparation. This
investment, unique in scale, will not only pave the way for the airport to keep developing, but will also be
environmentally friendly. The operation of a parallel runway will restrict the need to use Runway 13/31 and
will significantly reduce noise exposure in densely populated parts of Prague.
Rozšíření a napojení odbavovací plochy C4
Jedná se o plánované rozšíření odbavovací plochy C4. Navrženo je celkem 7 stání pro letadla. Pro příjezd
prostředků nutných pro odbavení letadel je navržena obslužná komunikace, napojená přes pojezdovou
dráhu D – tzn. prodloužení pojezdové dráhy D, která bude součástí tohoto projektu.
Realizace 2. etapy čističky odpadních vod Jih
Připravujeme zvýšení kapacity stávající čističky Jih. Tato etapa bude navazovat na etapu první, která byla
dokončena v roce 2006. Cílem je nahradit stávající a již nevyhovující zařízení novým a moderním tak, aby
byly dodrženy požadované limity a parametry čištění splaškových vod. Modernizace bude probíhat za plného
provozu. Současně bude probíhat i příprava na realizaci stavby čističky kontaminovaných vod, která je nutná
pro další rozvoj veškerých zpevněných provozních ploch v areálu Jih.
Expansion and Connection of Apron C4
There are plans to expand Apron C4, with seven aircraft parking spaces proposed. A service road connected
via Taxiway D is proposed so that the necessary aircraft handling facilities can reach this area, i.e. the
extension of Taxiway D is part of this project.
Implementation of Stage 2 of the South Wastewater Treatment Plant
We are preparing to increase the capacity of the existing South Water Treatment Plant. This stage will
follow up on the first stage, which was completed in 2006. The aim is to replace the current no longer
satisfactory facility with a new and modern plant that complies with the necessary limits and parameters of
effluent treatment. This upgrading project will press ahead with no restriction on current operations. At the
same time, preparations will be made to construct a contaminated water treatment plant, necessary for the
further development of all aprons in the South Complex.
KOMPLEXNÍ ŠPIČKOVÝ SERVIS
ZAJIŠŤUJE MAXIMÁLNÍ KOMFORT CESTUJÍCÍCH
COMPREHENSIVE, FIRST-RATE SERVICE
ENSURES MAXIMUM PASSENGER COMFORT
67
INFORMAČNÍ
A KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE
INFORMATION AND
COMMUNICATION
TECHNOLOGY
68
V roce 2007 plnily informační a komunikační technologie (dále jen “ICT”) řadu klíčových úkolů pro
zabezpečení bezproblémového chodu letiště a zejména plynulého procesu odbavení cestujících. Byla
provedena verifikace strategie pro oblast ICT, orientovaná především na zákazníky, která tak lépe odpovídá
současným požadavkům provozu a podnikového businessu s důrazem na zlepšení podpory a služeb
poskytovaných ICT. Byla přijata opatření ke zlepšení a konsolidaci služeb poskytovaných ICT, je porovnávána
i hodnocena dostupnost služeb, kvalita, výkon, náklady a další parametry tak, aby služby poskytované
interním i externím subjektům naplňovaly jejich požadavky, byly kvalitní a poměr výkonu a ceny byl
optimální.
In 2007, the information and communication technologies (ICT) section accomplished a number of crucial
tasks to ensure the seamless running of the airport and the smooth process of passenger handling. We
verified the ICT strategy, which is primarily customer oriented and is better equipped to cope with current
demands on operations and corporate business with an emphasis on improving ICT support and services.
Action was taken to improve and consolidate ICT services. Service availability, quality, performance, costs and
other parameters are compared and assessed to ensure that services provided to in-house and external
entities meet their requirements and are of good quality, and to keep operations cost efficient.
ICT řeší ročně mnoho požadavků provozních složek pro udržení plynulého chodu letiště a také rozvoj dalších
služeb a podpory. Vše je v souladu s novými postupy ICT vůči core businessu podniku v rámci Service
Oriented Architecture. Současně se ICT průběžně zabývá zvyšováním bezpečnosti aplikací, hardwaru
a datových sítí. Tento trend udržuje ICT při definování nových funkcionalit, které přináší sladění ICT
s obchodními procesy podniku pro zvýšení míry bezpečnosti podnikových dat, dostupnosti služeb
a zachování konkurenceschopnosti.
V průběhu roku 2007 byla dokončena řada významných projektů. Mezi nejdůležitější patří dokončení
implementace Enterprise Resource Planning (dále jen „ERPort”) systému SAP, upgrade Baggage
Reconciliation Systému, spolupráce na přejmenování názvů letištních terminálů, instalace nové bezdrátové
provozní sítě WiFi a modernizace telefonních ústředen. Dále ICT pokračovalo v rozvoji Document
Management Systému, rozvoji systému Help Desk a zvýšení funkcionality Centrální letištní databáze.
Every year, the ICT section deals with many requests from operational units to ensure the smooth
running of the airport and the development of further services and support. Everything conforms to the
new ICT procedures in relation to the Enterprise’s core business in the context of service oriented
architecture. This is a trend the ICT section keeps to while defining new areas of functionality that will
harmonize ICT with the Company’s commercial processes to increase the security of internal data,
enhance service availability, and maintain competitiveness.
Numerous significant projects were wound up in 2007. The most important include the implementation of
Enterprise Resource Planning (ERPort), the SAP system, the upgrade of the Baggage Reconciliation System,
cooperation in the renaming of the airport terminals, the installation of a new WiFi wireless network and
the modernization of the telephone exchanges. The ICT section also continued the development of the
Document Management System, the development of the Help Desk system, and the enhancement of the
Central Airport Database.
69
Projekt implementace systému SAP
Mezi nejvýznamnější projekty roku 2007 lze zařadit implementaci nového podnikového informačního
systému na bázi produktu mySAP Business Suite v rámci projektu ERPort. Letiště Praha ukončilo
k 31. prosinci 2007 implementaci všech etap projektu ERPort, který tak byl realizován za rekordních
15 měsíců. Dokončení projektu, který odstartoval v září roku 2006, pomůže Letišti Praha efektivněji řídit
a spravovat zejména oblast financí, lidských zdrojů, logistiky, správy a údržby majetku, správy nemovitostí,
řízení vztahů se zákazníky a s dodavateli, plánování a řízení investic. Stranou nezůstanou ani další důležité
oblasti podniku, jako jsou správa vozového parku, zpracování výkazů pro všechny činnosti v rámci tzv.
datového skladu a mnoho dalších.
mySAP Implementation Project ERPort
One of the most noteworthy projects of 2007 was the implementation of the new in-house information
system based on mySAP Business Suite within the scope of the ERPort project. By 31 December 2007,
Letiště Praha had completed the implementation of all stages of the ERPort project, which has taken
a record 15 months to realize. Completion of this project, launched in September 2006, will improve the
efficiency of Letiště Praha’s management and administration in the fields of finance, human resources,
logistics, asset management and maintenance, facility management, customer and supplier relationship
management, and investment planning and management. Other important areas of the Company, such as
management of the vehicle fleet and the preparation of statements for all activities in the context of the
data warehouse, will not be overlooked either.
Do provozu bylo uvedeno celkem 19 modulů systému mySAP, které bude denně používat až 2 500 uživatelů
ze všech organizačních jednotek Správy Letiště Praha. V rámci projektu ERPort bylo do systému mySAP
zrealizováno přibližně 50 migrací dat z původních systémů Letiště Praha a zhruba stejný počet rozhraní na
systém mySAP.
Nineteen mySAP modules have been put into operation that will be used every day by up to 2,500 users
from all Správa Letiště Praha’s departments. Under the ERPort project, data migration from Prague Airport’s
original systems and roughly the same number of interfaces were migrated to the mySAP system.
Dalším důležitým krokem v rámci projektu ERPort na Letišti Praha byla úspěšná certifikace Kompetenčního
centra SAP. Toto centrum poskytuje technickou podporu uživatelům a zajišťuje provoz a další rozvoj
systémů SAP.
Another important step within the scope of the ERPort project at Letiště Praha was the successful
certification of the SAP Competence Centre. This centre provides technical user support and oversees the
operation and further development of SAP systems.
70
Výhled do roku 2008
K významným plánovaným úkolům pro rok 2008 patří splnění rezoluce IATA, týkající se odstranění
magnetického proužku z palubních vstupenek a plného přechodu na technologii čárových kódů, dále nové
systémové řešení pro výpočet letištních poplatků a poplatků za služby handlingu; rovněž proběhne
významná aktivita směřující ke konsolidaci hardwaru. Další rozvoj systému SAP se bude týkat oblastí
migrace dat do SAP pro nově založenou akciovou společnost.
Outlook for 2008
Significant tasks planned for 2008 include compliance with the IATA resolution on the elimination of the
magnetic strip from boarding tickets and full conversion to barcode technology, a new systemic solution for
the calculation of airport tax and handling service charges, and hardware consolidation. The further
development of the SAP system will centre on the migration of data to SAP for the new public limited
company that is to be set up.
Hlavním cílem ICT zůstává zlepšení kvality služeb založené na robustním systému podpory, jež se týká
hardwarových i softwarových technologií na všech úrovních ICT s cílem „spokojený zákazník, cestující,
management“. Smyslem snažení je poskytnout veškerým klientům působícím na Letišti Praha zázemí
a služby s optimální a efektivní mírou rychlosti, komfortu a bezpečnosti tak, aby byly informační technologie
schopny dostát veškerým požadavkům provozu mezinárodního letiště. Ke splnění těchto náročných
předpokladů ICT mj. provádí konsolidaci hardwaru (serverů), datových sítí (podnikových, technologických,
bezdrátových), úložiště dat (disková pole pro ukládání dat pro veškeré podnikové aplikace i data uživatelů)
a rovněž buduje i kvalitní systém zálohování a archivace. Na tomto technologicky pevném a plně redundantním
základě budou provozovány podnikové aplikace s vysokou mírou dostupnosti a bezpečnosti dat.
The prime ICT objective remains the improvement of service quality, based on a robust support system
relating to both hardware and software technologies at all ICT levels with a view to achieving “satisfied
customers, passengers, management”. The reason for this drive is to provide all clients operating at Prague
Airport with facilities and services offering optimal, efficient levels of speed, convenience and security so
that information technology is capable of meeting all demands required of it by the operations of an
international airport. To comply with these challenging demands, the ICT section is inter alia consolidating
hardware (servers), data networks (in-house, technological, wireless), and data repositories (disk arrays for
the storage of data from all in-house applications and user data), and building a quality backup and
archiving system. Company applications with a high degree of data availability and security will be run on
this technologically solid and fully redundant basis.
SYSTÉM ŘÍZENÍ
BEZPEČNOSTI
SAFETY MANAGEMENT
SYSTEM
71
Bezpečnost
V průběhu roku 2007 byly na Letišti Praha provedeny dva mezinárodní audity. V měsíci lednu bylo Letiště
Praha společně s dalšími subjekty civilního letectví podrobeno inspekcím auditorů ze strany Mezinárodní
organizace civilního letectví v rámci celosvětového programu Universal Security Audit Programme. V měsíci
červnu pak letiště navštívili auditoři Evropské unie v rámci následného auditu, který navazoval na první akci
tohoto typu v roce 2005.
Security
Two international audits were conducted at Letiště Praha in 2007. In January, Letiště Praha and other civil
aviation entities were inspected by auditors from the International Civil Aviation Organization as part of its
worldwide Universal Security Audit Programme. This was followed in June by a visit from European Union
auditors as part of a follow-up audit linked to an initial audit carried out in 2005.
Letiště Praha se v roce 2007 intenzivně podílelo na projektu PATIN (Protection of Air Transportation and
Infrastructure), zakončeném v měsíci říjnu velkým mezinárodním bezpečnostním cvičením s názvem JERE07,
s cílem procvičit činnosti při únosu letadla. Dlouhodobá a kvalitní spolupráce Letiště Praha s letištěm
v Mnichově v rámci evropského projektu napomohla k úspěšnému průběhu akce. Jednalo se o simulovaný
únos na palubě letadla a následný proces vyjednávání s únosci po přistání na Letišti Praha. Na této akci se
spolupodílely složky integrovaného záchranného systému, provozní složky letiště a celá akce byla
sledována zástupci médií. Jednalo se o první mezinárodní cvičení tohoto druhu a současně o jedno
z největších pohotovostních cvičení na Letišti Praha v posledních letech. Cvičení prokázalo, že na Letišti
Praha je oblasti bezpečnosti věnována trvale vysoká pozornost a bezpečnostní opatření naplňují veškeré
požadavky mezinárodních i národních standardů.
In 2007, Letiště Praha made a concerted contribution to the PATIN (Protection of Air Transportation and
Infrastructure) project, which was rounded off in October with a large international security exercise called
JERE07, held to practise how to deal with an aircraft hijacking. The long-term, high-quality cooperation
between Letiště Praha and the airport in Munich in the context of the European project was a key factor in
the success of this event. It entailed a simulated hijacking onboard an aircraft and the subsequent process
of negotiating with the hijackers once the aircraft had landed at Prague Airport. The integrated emergency
services and the airport’s operational units contributed to the event, which was watched by the media.
It was the first international exercise of its kind and one of the largest contingency emergency exercises
witnessed at Prague Airport in recent years. The exercise showed that consistently meticulous attention is
paid to security at Prague Airport and that the security measures in place comply with all the requirements
of international and national standards.
Rok 2007 byl zasvěcen také přípravám zavedení schengenského režimu na Letišti Praha a s tím souvisejícím
změnám v oblasti bezpečnosti. K bezpečnosti provozu letiště přispívá i Bezpečnostní program prevence
závažných havárií.
Last year was also devoted to preparations for the implementation of the Schengen system at Prague
Airport and the attendant security changes. The Security Programme of Major Accident Prevention also
contributes to the safety of operations at the airport.
72
Bezpečnostní kontrola
Rok 2007 byl v historii existence složky divize Bezpečnost bezesporu jedním z nejnáročnějších. Zásadním
faktorem, který činnosti v oblasti bezpečnosti po celý rok ovlivňoval, byla aplikace nařízení Komise
Evropského společenství č. 1546/2006 o omezení množství tekutin, jež je možno vzít na palubu letadla.
Zavedení tohoto opatření bylo velkou změnou nejen pro bezpečnostní složky letiště, ale především pro
samotné cestující. I v těchto mimořádně náročných podmínkách se však podařilo udržet kvalitu a efektivitu
bezpečnostních kontrol na velmi vysoké úrovni. Potvrdily to výsledky národních a mezinárodních auditů.
Provedené audity shodně konstatovaly, že veškeré bezpečnostní procedury a účinnost přijatých opatření
jsou na vysoké úrovni.
Security Controls
The Security Division experienced what was indisputably one of the most challenging years in the history of
its existence in 2007. A fundamental factor affecting activities throughout the year was the application of
the European Commission’s Regulation No 1546/2006, which contains provisions on the quantity of liquids
permitted onboard aircraft. The introduction of this measure constituted an enormous change not only for
the airport’s security corps, but also for passengers themselves. However, even in such extraordinarily
challenging conditions, we succeeded in maintaining the quality and efficiency of security controls at a very
high level. This was borne out by the results of national and international audits. The audits agreed on the
high standard of all security procedures and on the effectiveness of the measures taken.
V roce 2007 byly rozšířeny aktivity v oblasti komerčního poskytování služeb spojených s bezpečnostní
kontrolou a podařilo se získat dalšího velmi významného klienta – společnost Federal Express Czech s.r.o.
Oproti roku 2006 vzrostly hrubé výnosy z komerčních aktivit bezpečnostní kontroly zhruba o 70 %. Drobnými
akcemi – jako je např. každoroční zajišťování bezpečnostní asistence při oslavách narozenin královny Alžběty
II. na britském velvyslanectví – se daří udržovat vysokou prestiž a dobré jméno bezpečnostní kontroly.
In 2007, the commercial provision of services connected with security checks was expanded, and the
Company succeeded in acquiring another very important client – Federal Express Czech s.r.o. Compared to
2006, gross revenues from commercial security activities rose by roughly 70%. Minor events such as the
annual provision of security assistance during the celebration of Queen Elizabeth II’s birthday at the British
Embassy help to nurture the prestige and reputation of the Security Controls section.
Ostraha Letiště Praha
V roce 2007 zajišťovala ostraha Letiště Praha ochranu civilního letectví před protiprávními činy a ochranu
majetku a osob v souladu se zákonnými předpisy a zájmy provozovatele letiště. Bezpečnostní pracovníci
ostrahy byli nasazeni k zajištění dohledu nad moderními bezpečnostními systémy, zajišťujícími vysokou
efektivitu při monitorování dění na letišti. Úspěšně zvládli cvičné i reálné situace, které měly charakter
mimořádných událostí.
Prague Airport Security
In 2007, Prague Airport Security protected civil aviation from unlawful activity and safeguarded property and
people in accordance with legislation in force and the interests of the airport operator. Security officers were
deployed to oversee the modern security systems ensuring high efficiency in the monitoring of events at the
airport. They successfully met the challenge of drills and real situations characterized as extraordinary events.
73
Podařilo se rozšířit spolupráci s Policií České republiky v oblasti prevence provozní bezpečnosti (kontroly
dodržování dopravního řádu) a v oblasti ochrany majetku a osob (kontroly dodržování provozního řádu veřejných
hal, prevence v oblasti páchání trestné činnosti ve veřejných objektech provozovatele letiště, zejména pak
na parkovacích plochách). Došlo k navýšení bezpečnosti perimetru letiště prostřednictvím hlídkové činnosti
i technických prostředků. Ostraha letiště zajišťovala bezpečnost na různých komerčních i marketingových
akcích, a to jak pro Letiště Praha, tak pro další subjekty (křty letadel, natáčení filmů, konference).
Cooperation with the Police Force of the Czech Republic was improved in the field of operational security
(checks on the observance of transport rules) and in the field of property and personal safety (checks on the
observance of operating rules in public halls, crime prevention on the airport operator’s landside premises,
especially in car parks). The security of the airport perimeter was increased by means of patrols and
technology. The Airport Security section was responsible for security at various commercial and marketing
events for Letiště Praha and other entities (aircraft naming ceremonies, the shooting of films, conferences).
Bezpečnostní velín
V roce 2007 bezpečnostní velín nadále rozšiřoval vzájemnou spolupráci s bezpečnostními složkami státu
a podílel se i na řešení nestandardních záležitostí. Za zmínku stojí například dohledávání pádu bolidu pro
hvězdárnu v Ondřejově, který byl na kamerovém systému CCTV zachycen. Bezpečnostní velín tak pomohl
k upřesnění výpočtu místa možného dopadu tohoto meteoru. V průběhu roku 2007 bylo na bezpečnostním
velínu testováno několik nových bezpečnostních technologií zabezpečení letištních prostor, které by mohly
v budoucnu zvýšit úroveň bezpečnosti.
Security Control Centre
In 2007, the Security Control Centre continued to foster cooperation with state security forces, and
contributed to irregular issues. It is worth mentioning, for example, the monitoring of a fireball for the
observatory in Ondřejov which was caught on CCTV, and helped clarify the calculated point of impact of the
meteor. During 2007, the Security Control Centre tested several new security technologies designed to
safeguard the airport that might be used to enhance the level of security in the future.
Dále bezpečnostní velín v průběhu roku řešil množství mimořádných událostí, bezpečnostních incidentů
a ostatních situací, které prověřily systém zabezpečení Letiště Praha pro případ vzniku mimořádných událostí.
Over the year, the Security Control Centre also dealt with a number of extraordinary events, security
incidents and other situations that underscored the readiness of Letiště Praha’s security system to cope
with extraordinary events.
74
Bezpečnostní školení a výcvik
Tuto sekci zajišťuje skupina odborně způsobilých školitelů v souladu s Národním programem bezpečnostního
výcviku České republiky. Všichni lektoři procházejí zahraničními školeními v mezinárodních výcvikových
střediscích a díky tomu mohou pružně reagovat na aktuální změny v oblasti bezpečnostního školení.
Security Training
This section comprises a group of professionally competent trainers in keeping with the National Security
Training Programme of the Czech Republic. All instructors undergo foreign training at international training
centres, which makes them ready to respond to changes in security training.
S narůstajícím počtem nových zaměstnanců byla organizována specializovaná školení pro pracovníky divize
Bezpečnost. Školicí středisko dále provádělo bezpečnostní školení a jejich aktualizaci i pro ostatní letiště
v České republice a na Slovensku. V uplynulém roce proběhlo bezpečnostní školení i pro další zahraniční
subjekty, např. pro letiště Erbíl v Iráku.
Specialized training for staff from the Security division was organized in view of the rising number of new
employees. The training centre also provided security training and updates for other airports in the Czech
Republic and in Slovakia. In the past year, security training was also given to other foreign entities, e.g. for
the airport in Erbil, Iraq.
Do výukového procesu byly začleněny moderní postupy, spojující počítačové metody výcviku s praktickým
provozem. Ty jsou založeny na systému virtuální projekce nebezpečných předmětů do obrazců reálných
zavazadel (tzv. TIP systém). Moderní technologie s efektivními metodami významně přispěly ke zvyšování
kvalifikace bezpečnostních pracovníků.
Modern procedures combining computer training with practical exercises were used in the teaching process.
The practical tasks are based on the virtual projection of hazardous items in images of actual baggage
(the TIP system). Modern technologies with effective methods have made a significant contribution to the
improved skills of security personnel.
V rámci aktualizačních školení byli jednotliví pracovníci seznamováni s aktuálními předpisy na Letišti Praha
a se změnami spojenými s bezpečností civilního letectví na mezinárodní úrovni.
In their training updates, members of staff are acquainted with current regulations in force at Prague
Airport and with changes linked to the security of civil aviation on the international stage.
Bezpečnostní systémy a režimy
Jedním ze stěžejních úkolů v roce 2007 bylo vybrání technologie pro elektronické zabezpečení perimetru.
Organizační jednotka Bezpečnostní systémy a režimy ve spolupráci s ICT zajistila studie od renomovaných
firem, které ukazují směr pro výběr budoucí technologie.
Security Systems
One of the key challenges in 2007 was to select technology for the electronic security of the perimeter.
The Security Systems unit, in cooperation with the ICT section, commissioned studies from reputable
companies to act as a guide in the selection of future technology.
75
Dalším úkolem byla tvorba podkladů pro provázání kamerového systému s přístupovým systémem,
zabezpečovacím systémem, požárním systémem, interkomem a dynamickými mapami. Smyslem projektu
je automatické zobrazení alarmové situace před operátorem bezpečnostního dispečinku. Tento proces byl
nastartován shromážděním potřebných dat v roce 2007 a v budoucnu zefektivní práci operátora a potlačí
možnost lidské chyby. Zjednodušením pro práci operátora bezpečnostního dispečinku jsou i nové mapové
podklady v aplikaci zabezpečovacího systému, které byly v roce 2007 implementovány. Mapové podklady
zrychlují práci operátora při řešení událostí. V souladu s platnou legislativou a Národním bezpečnostním
programem ochrany civilního letectví ČR před protiprávními činy proběhla příprava kompletní výměny
identifikačních karet, která je realizována v roce 2008.
Another task was to draw up supporting documentation to interlink the camera system with the access
system, the security system, the fire system and intercom, and dynamic maps. The purpose of this project is
for the alarm situation to be displayed automatically to the operator at the security centre. This process
was launched with the collation of necessary data in 2007. In the future, it will make the operator’s work
more efficient and will override the possibility of human error. The new map documentation implemented
in the security system application in 2007 has made the work of a security centre operator easier.
In compliance with legislation in force and with the National Programme for the Protection of Civil Aviation
of the Czech Republic from Unlawful Activity, the comprehensive replacement of identity cards has been
prepared for implementation in 2008.
Záchranná a požární služba
Pozitivně se dá hodnotit první rok provozu v nové moderní centrální požární stanici, ve které jsou umístěny
veškeré nutné technologie včetně prostor pro odborný výcvik hasičů.
Ambulance and Fire Service
The first year of operations at the new, modern central fire station, containing all the necessary technology
and premises for the specialist training of fire-fighters, was a success.
Vysoký standard odborné způsobilosti personálu byl nadále udržován pravidelným výcvikem na letišti
i v jeho okolí a část personálu absolvovala na letišti Fraport kurzy zaměřené na speciální leteckou
vyprošťovací techniku (zdvihací vaky) a na taktické postupy zásahu do trupu letadla při letecké nehodě
v realistickém „live-fire“ simulátoru.
The high standard of professional competence displayed by staff was maintained by means of regular
training at the airport and in the surrounding area, and some members of staff attended training at Fraport
that focused on special aviation rescue technology (lifting bags) and on tactical procedure when dealing
with a hull during an aircraft accident, which takes place in a realistic “live-fire” simulator.
Záchranná a požární služba uskutečnila v průběhu roku 2007 řadu reálných a cvičných zásahů, které
prokazovaly vysoký standard této služby na letišti. V průběhu roku se zároveň intenzivně řešila spolupráce
s policejními složkami s cílem optimalizace zásahů při ohrožení bezpečnosti civilního letectví.
The Ambulance and Fire Service took part in numerous real operations and drills in 2007 which underlined
the high standard of this service at the airport. During the year, there was also intensive cooperation with
police units with a view to optimizing operations to counter threats to civil aviation security.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
ENVIRONMENTAL
PROTECTION
76
Aktivní a komplexní přístup k řízení a ochraně životního prostředí je v současné době automaticky
považován za nedílnou součást úspěšného podnikání. Tato filozofie se samozřejmě plně uplatňuje
i v nevýrobní sféře, kam patří letecká doprava.
An active, comprehensive approach to the management and protection of the environment is automatically
regarded as an intrinsic part of successful business these days. This mindset is also fully applied in the
non-production sphere, including air transport.
Environmentální politika Správy Letiště Praha, která je základním dokumentem certifikovaného systému
řízení ochrany životního prostředí podle ISO 14 001, a systematické naplňování jejích jednotlivých bodů řadí
Letiště Praha mezi moderní mezinárodní letiště s vysokým kreditem vůči okolí. S odpovědností za rozvoj
a ekonomický růst je úzce spjata neodmyslitelná odpovědnost za ochranu životního prostředí, tedy snaha
o předcházení, redukování a pokud možno eliminování znečišťování životního prostředí způsobeného
provozem letiště.
Správa Letiště Praha’s environmental policy, which is the basic document of the environmental
management system certified under ISO 14 001, and the systematic fulfilment of its individual points make
Prague Airport one of those modern international airports enjoying a high degree of credibility in the local
area. Responsibility for development and economic growth is closely connected with inherent responsibility
for environmental protection, i.e. efforts to prevent, reduce and, as far as possible, eliminate environmental
pollution caused by airport operations.
Cílem Správy Letiště Praha je:
– kontinuální zlepšování environmentálního profilu pomocí stanovených vnitřních cílů,
– snížení environmentálních rizik,
– snížení nákladů na poplatky za zatěžování životního prostředí,
– redukce provozních nákladů,
– úspory materiálů a energií,
– lepší uvážení a stanovení priorit pro řešení problémů v ochraně životního prostředí,
– image vyspělého, solidního a důvěryhodného podniku.
The objectives of Správa Letiště Praha are:
– continuous improvements in the environmental profile by means of set internal targets,
– reduced environmental risks,
– reduced costs of charges for environmental pollution,
– reduced operating costs,
– material and energy savings,
– better consideration and prioritization of problem-solving relating to environmental protection,
– the image of a developed, solid, and trustworthy business.
77
Nejdůležitějším rozvojovým záměrem Správy Letiště Praha, na který se soustředila pozornost odborníků
i veřejnosti právě z hlediska ochrany životního prostředí, je projekt paralelní dráhy. Rok 2007 byl zaměřený
na dopracování dokumentace posouzení vlivu záměru paralelní dráhy Letiště Praha na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Kromě základních požadavků zákona
byly poprvé aplikovány postupy k posouzení vlivu synergických účinků hluku z pozemní a letecké dopravy na
veřejné zdraví, resp. hodnocení zdravotních rizik, které bylo provedeno nad rámec legislativy, se zvažováním
dopadů na obyvatele z hlediska obtěžování a rušení spánku.
Řešení problematiky leteckého hluku je hlavní oblastí, kam se soustřeďuje většina opatření zaměřených na
prevenci, redukci a eliminaci vlivu na okolí letiště. Správa Letiště Praha má zpracovanou koncepci, která se
skládá z navzájem provázaných provozních, technických a ekonomických opatření. Mezi technická opatření
se řadí i systém monitorování hluku z leteckého provozu a letových tratí, který je jedním z nejdůležitějších
nástrojů k řešení hlukové problematiky každého letiště. Z hlediska měření hluku z leteckého provozu lze
uplynulý rok 2007 označit za přelomový. Správa Letiště Praha v tomto roce připravila a realizovala výběrové
řízení na nový, moderní systém monitorování hluku z leteckého provozu včetně monitorování letových tratí,
který byl uveden do provozu k 1. lednu 2008.
Tématu přístupu Správy Letiště Praha k environmentální oblasti je věnována samostatná Zpráva o životním
prostředí 2007.
Správa Letiště Praha’s most important development plan, and a catalyst for experts and the public from the
perspective of environmental protection, is the parallel runway project. Last year, the Company finalized
documentation on the environmental impact assessment of the Prague Airport parallel runway in accordance
with Act No 100/2001 on environmental impact assessments. Besides the basic requirements of the law,
for the first time the Company applied procedures to assess the impact of the synergies of noise from
ground and air traffic on health and to evaluate health risks. These activities were carried out beyond the
scope of legislation in order to consider the impacts on the population from the perspectives of the
nuisance factor and sleep deprivation.
Most measures dealing with the prevention, reduction and elimination of the impact that operations have
on the area surrounding the airport centre on air-traffic noise issues. Správa Letiště Praha has drawn up
a concept composed of cohesive operating, technical and economic measures. Technical measures include
the system to monitor noise from air traffic and flight paths; this is one of the most important instruments
in tackling the noise problems of any airport. From the aspect of air traffic noise measurement, 2007 can be
branded as a breakthrough year. Last year, Správa Letiště Praha prepared and implemented a tender for
a new modern system of air traffic noise monitoring, including flight path monitoring, which was put into
operation on 1 January 2008.
The environmental approach adopted by Správa Letiště Praha is discussed in more detail in the separate
Environmental Report 2007.
LETIŠTĚ PRAHA VÁM OTEVÍRÁ NOVÉ MOŽNOSTI
KE SPLNĚNÍ VAŠICH PŘÁNÍ
PRAGUE AIRPORT OPENS UP NEW AVENUES
TO MAKE YOUR DREAMS COME TRUE
79
POLITIKA
ŘÍZENÍ RIZIK
RISK MANAGEMENT
POLICY
80
Politika řízení rizik je nedílnou součástí strategického řízení podniku. Je to soustavný proces, jehož cílem je
identifikace rizikových faktorů ve všech oblastech podnikání. Z tohoto pohledu se analýza rizik zaměřuje
především na oblasti související s bezpečností civilního letectví před protiprávními činy, na ochranu osob
a majetku podniku, ochranu veřejného pořádku a prevenci kriminality, ale samozřejmě také na otázky
provozní bezpečnosti, ochranu informací, ochranu životního prostředí, prevenci závažných havárií, provozní,
tržní, finanční a podnikatelská rizika.
The risk management policy is an integral part of the Company’s strategic management. This is a systematic
process designed to detect risk factors in all areas of business. In this respect, risk analysis focuses on areas
connected with the protection of civil aviation from unlawful activity, the protection of persons and
Company assets, the protection of public order and crime prevention, and, of course, operating safety, the
protection of information, environmental protection, the prevention of serious accidents, operating, market,
financial and business risks.
V podniku jsou průběžně identifikovány události, děje i podněty, které mohou ohrožovat fungování podniku,
a následně jsou v procesu hodnocení převáděny na rizikové faktory. Na řešení rizik, která jsou vyhodnocena
jako významná (ať z pohledu pravděpodobnosti jejich výskytu či závažnosti jejich potenciálních důsledků) se
zaměřujeme a pravidelně aktualizujeme a vyhodnocujeme registr rizik. Pro snížení potenciálních dopadů
významných rizik jsou závěry z analýz převáděny do oblasti taktického řízení a vnitropodnikových norem.
At the Company, events and stimuli that could jeopardize Company operations are constantly monitored and
identified, and are subsequently placed among risk factors in the evaluation process. We focus on coping
with risks assessed as significant (whether in terms of the likelihood that they will occur or the seriousness
of their potential consequences) and regularly update and evaluate the risk register. To reduce the potential
impacts of significant risks, the analysis findings are transferred to the sphere of tactical management and
internal standards.
Vedení Správy Letiště Praha pokračuje v procesu integrace řízení rizik, který zajistí další zlepšení přípravy na
potenciální ekonomická, provozní a bezpečnostní rizika a povede k lepší připravenosti podniku na omezení
jejich možných důsledků.
Správa Letiště Praha’s management is continuing the process of risk management integration, which will
ensure further improvements in preparations for potential economic, operating and security risks and will
culminate in the Company’s enhanced preparedness to curb their potential consequences.
LIDSKÉ ZDROJE
HUMAN RESOURCES
81
Řízení lidských zdrojů
Mezi nejdůležitější činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů patřila v roce 2007 aplikace nového systému
odměňování a hodnocení zaměstnanců a nových metod v náborovém procesu (tzv. assessment centra),
přechod na nový personální informační systém a spuštění Zaměstnaneckého portálu.
Human Resources Management
The most important activities in the field of human resources management in 2007 included the application
of a new system of employee remuneration and evaluation, new methods in the recruitment process
(assessment centres), the transition to a new HR information system and the launch of the Employee Portal.
K 31. prosinci 2007 byl celkový počet zaměstnanců 2 408. Oproti roku 2006 byl zaznamenán nárůst
průměrného počtu zaměstnanců o 60 %. Vývoj celkového počtu zaměstnanců nasvědčuje tomu, že nedošlo
k výrazným událostem, ale jde o přirozený vývoj počtu zaměstnanců v důsledku rozvoje letiště.
As at 31 December 2007, the total number of employees was 2,408. Average number of employees
increased by 60% compared to 2006. Developments in the total number of employees indicate that the
increases are not linked to significant events per se, but are a natural progression as the airport evolves.
Za rok 2007 bylo přijato 613 zaměstnanců a odešlo 424 zaměstnanců. Procento fluktuace v roce 2007
bylo o 18,24 %. Vyšší fluktuaci ovlivňuje zaměstnávání sezonních pracovníků. Nejčastějším způsobem
ukončení pracovního poměru je odchod dohodou. Druhým je pak ukončení ve zkušební době. Procento
nemocnosti za rok 2007 činilo 4,71 %.
In 2007, 613 employees were recruited and 424 employees left the Company. Fluctuation in 2007 stood at
18.24%. This high fluctuation can be attributed to the employment of seasonal workers. The most common
way of terminating an employment relationship is for the employee to leave by agreement. Termination of
employment during the probationary period is the second most frequent reason. The sickness rate in 2007
was 4.71%.
VÝVOJ PRŮMĚRNÉHO PŘEPOČTENÉHO STAVU ZAMĚSTNANCŮ
AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES (FTE)
2003
2004
2005
2006
2007
1 658
1 709
1 922
2 255
500
1 000
1 500
2 000
2 324
82
Zaměstnanecký portál
Zaměstnanecký portál je novinkou, která všem zaměstnancům umožní přístup k širokému spektru informací.
Mají možnost nahlížet do seznamu zaměstnanců, kontrolovat své vlastní karty zaměstnance s osobními
údaji a informacemi o čerpání příspěvku na dovolenou, vlastní docházce se zobrazením nároku na dovolenou
a možnost vytisknout výplatní pásky. Každý zaměstnanec také může spravovat vybrané osobní údaje, jako
je např. adresa, změna bankovního účtu či zdravotní pojišťovny.
Employee Portal
The Employee Portal is an innovation that will give all employees access to a wide range of information.
They have the opportunity to peruse the register of employees, check their own employee cards containing
personal data and information on their leave allowance, view their attendance figures and their entitlement
to leave, and print out their pay slips. All employees also have the possibility of managing selected personal
data, such as their address, or a change of bank account or health insurance company.
VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ
VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ
EMPLOYEE AGE STRUCTURE
EMPLOYEE EDUCATION STRUCTURE
5
Počet
%
4
5
Počet
1
1
18–29 let 18–29 years
568
23,6 %
1
základní
lower secondary
2
30–39 let 30–39 years
804
33,4 %
2
vyučen
apprenticeship
3
40–49 let 40–49 years
554
23,0 %
3
úplné střední
upper secondary
4
50–59 let 50–59 years
403
16,7 %
4
vyšší
further
5
nad 59 let over 59 years
Celkem
Total
79
3,3 %
2 408
100 %
5
3
vysokoškolské higher
Celkem
Total
79
3,3 %
980
40,7 %
1 094
45,4 %
27
1,1 %
228
9,5 %
2 408
100 %
1
4
%
2
3
2
Průměrný věk zaměstnanců Správy Letiště Praha je 39,06 roku.
The average age of Správa Letiště Praha employees is 39.06 years.
Největší skupinu tvoří zaměstnanci s úplným středním vzděláním. Druhou nejpočetnější skupinou jsou
zaměstnanci se statusem vyučen.
The largest group of employees has an upper secondary education. The second largest group of employees
received an education in the apprenticeship system.
83
Mzdová politika
V souladu s kolektivní smlouvou došlo k nárůstu tarifních mezd o výši inflace plus jedno procento navíc,
tedy v průměru o 3,5 %. Nejednalo se o plošný nárůst, ale o individuální úpravy mezd. Ty byly provedeny
v souvislosti s novými pravidly odměňování. Celkem bylo na osobní náklady v roce 2007 vynaloženo
o 168 mil. Kč více než v roce 2006. Průměrná mzda vzrostla na 33 158 Kč.
Wage Policy
In accordance with the collective agreement, there was a rise in the tariff pay of all employees to take
account of inflation plus one per cent (on average the increase was by 3.5%). This was not a blanket raise,
but entailed individual adjustments to wages in accordance with the new remuneration rules. In 2007, in all
CZK 168 million more than in 2006 was spent on personnel costs. The average wage went up to CZK 33,158.
Byl zaveden nový systém odměňování a hodnocení zaměstnanců. Základní příjem každého zaměstnance se
skládá ze základní mzdy (tarifní mzda nebo smluvní mzda) a výkonnostní složky mzdy. Po necelém roce
existence systému se potvrdilo, že aplikovaný systém odměňování odpovídá představám podniku o využití
tohoto nástroje jako jedné z motivací k vyšším a kvalitnějším pracovním výkonům.
A new employee remuneration and assessment system was introduced. The basic income of each employee
is composed of the base pay (the tariff wage or contractual wage) and a performance component. Despite
being in operation for less than a year, it has become clear that the remuneration system is consistent with
the Enterprise’s ideas of running this instrument as a means of motivating employees to put in higher,
better quality performance at work.
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
Na vzdělávání zaměstnanců bylo v roce 2007 vynaloženo více než 14,6 mil. Kč. Cílem je motivace, podpora
a péče o zaměstnance. Vzdělávání je zaměřeno na zajištění zákonného a profesního vzdělávání a na
zajištění rozvojových programů pro klíčové skupiny zaměstnanců. Další významnou oblastí je manažerské
vzdělávání, zaměřené na pracovní vztahy a komunikaci.
Employee Training and Development
More than CZK 14.6 million was spent on staff training in 2007. The objectives are motivation, support and
employee care. The programme focuses on the provision of statutory and vocational training and on the
provision of development schemes for key groups of employees. Another significant area is management
training that centres on working relations and communication.
84
Sociální politika
Správa Letiště Praha má širokou nabídku zaměstnaneckých výhod. Naším cílem je taková struktura nabídky,
která bude pružně reagovat na potřeby každého zaměstnance. V lednu 2008 byla dosavadní nabídka
doplněna o nový benefit, tzv. Flexi Pass, který pokrývá široké spektrum oblastí od kultury, sportu,
vzdělávání až po lékařskou péči.
Social Policy
Správa Letiště Praha offers a wide range of employee benefits. Our goal is to build a structure that can
respond flexibly to the needs of every employee. In January 2008, the current range was expanded to
include a new benefit, the Flexi Pass, which covers a wide range of areas encompassing culture, sport,
training and medical care.
Na penzijní připojištění bylo v roce 2007 vynaloženo 10 459 tis. Kč a na příspěvky na soukromé životní
pojištění 11 423 tis. Kč.
CZK 10,459,000 was spent on supplementary pension schemes and CZK 11,423,000 was spent on private
life assurance in 2007.
Fond kulturních a sociálních potřeb
V roce 2007 byla z Fondu kulturních a sociálních potřeb vyčerpána částka 25 951 tis. Kč, nejvyšší část byla
vynaložena na příspěvky na rekreaci, kulturu a tělovýchovu (17 265 tis. Kč).
Welfare Fund
In 2007, CZK 25,951,000 was drawn from the Welfare Fund; the highest amount (CZK 17,265,000) was
spent on contributions to recreation, culture and sport.
V prosinci 2007 proběhlo vyjednávání o změnách kolektivní smlouvy mezi zástupci vedení a odborových
organizací, kdy byly dohodnuty následující změny v textu kolektivní smlouvy:
– prodloužení stávající kolektivní smlouvy o 1 rok, tj. do 31. prosince 2009,
– zvýšení základní mzdy v roce 2009 o míru inflace zvýšenou o 1 %,
– zvýšení mezd pro rok 2008 bude činit 6 % základních mezd,
– vyplacení mimořádné odměny za hospodářské výsledky za rok 2007.
In December 2007, negotiations were held on changes to the collective agreement between representatives
of the management and trade unions. These talks culminated in the following amendments to the collective
agreement:
– the current collective agreement was extended by a year, i.e. until 31 December 2009,
– the base pay in 2009 will increase by inflation plus 1%,
– the increase in 2008 wages will be 6% of base pay,
– payment of a special bonus for 2007.
INTERNÍ AUDIT
INTERNAL AUDIT
85
Interní audit realizoval v roce 2007 sedm hlavních a řadu dílčích auditních akcí, zaměřených převážně na
stav vnitřního řídicího a kontrolního systému Letiště Praha. Rozsah a obsah auditních akcí se řídil především
požadavky vedení podniku a průběžně byl doplňován nebo upravován podle vlastního monitoringu stavu
řízení rizik v procesech Správy Letiště Praha, který je zajišťován Interním auditem.
In 2007, the Internal Audit section carried out seven principal audits and numerous minor audits, focusing
largely on the management and control system operated by Letiště Praha. The scope and content of audits
was governed primarily by the requirements raised by the Company management and was supplemented
on an ongoing basis or modified in line with the monitoring of risk management in Správa Letiště Praha’s
processes, which is one of the Internal Audit section’s tasks.
V návaznosti na zjištění z provedených auditů byla interními auditory navrhována doporučení, která mohla
být příslušnými manažery akceptována při volbě jimi přijímaných nápravných opatření.
Přiměřenost realizovaných nápravných opatření a průběh jejich implementace jsou Interním auditem
průběžně monitorovány. Vedení Správy Letiště Praha je Interním auditem o stavu plnění nápravných
opatření pravidelně informováno.
Činnost Interního auditu, jeho hlavní procesy, odpovědnost a působnosti jsou stanoveny Statutem Interního
auditu, který byl v roce 2007 aktualizován zejména v návaznosti na provedené organizační změny v podniku.
Statut přiměřeným způsobem zohledňuje jak mezinárodně uznávaná doporučení pro oblast interního auditu,
tak doporučení pro kvalitní realizaci Corporate Governance v podmínkách státního podniku.
Further to the findings made in audits, internal auditors proposed recommendations that could be
acceptable to the competent managers when they selected corrective action.
The appropriateness of the corrective actions and the progress in their implementation are continuously
monitored by the Internal Audit section. The management of Správa Letiště Praha is kept informed by the
Internal Audit section of the performance of correct actions.
The Internal Audit section’s activities, main processes, responsibilities and competence are laid down in the
Internal Audit Statutes, which were updated in 2007 to take account of the Company’s organizational
changes. Those statutes adequately reflect internationally accepted internal audit recommendations and
recommendations for quality corporate governance at state enterprises.
STRATEGICKÉ
ZÁMĚRY A VÝHLED
DO BUDOUCÍHO OBDOBÍ
STRATEGIC PLANS
AND OUTLOOK
86
Dlouhodobé záměry Správy Letiště Praha se proti minulému roku nezměnily. Cílem je nejen udržet, ale dále
posilovat pozici letiště jako nejvýznamnějšího a největšího leteckého uzlu v nových zemích Evropské unie,
dále zlepšovat kvalitu služeb zákazníkům a udržovat stabilní partnerské vztahy se zákazníky a okolím –
městem, obcemi a městskými částmi.
The long-term plans of Správa Letiště Praha remain unchanged compared to last year. The objective is not
only to maintain, but also to reinforce its position of airport further as the most significant and largest hub
in the new EU countries, to enhance the quality of customer service, and to foster stable partnerships with
customers and the surrounding area – the city, municipalities and boroughs.
Nejdůležitějším úkolem je realizace transformace státního podniku podle příslušného Zakladatelského
privatizačního projektu a v souladu s plněním usnesení vlády České republiky. Součástí transformace je vznik
obchodní společnosti Letiště Praha, a. s., a pokračující přetváření vnitřní kultury Správy Letiště Praha, s.p.,
s důrazem na výkonovou orientaci, uspokojování potřeb zákazníků a dlouhodobé pozitivní hospodářské
výsledky. Změna jména stávajícího státního podniku proběhla k 6. únoru 2008, ke stejnému datu došlo
k zápisu Letiště Praha, a. s., do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
14003. Další technicko-organizační a administrativní kroky procesu transformace probíhají v souladu
s přijatým harmonogramem.
The most important challenge is the transformation of the state enterprise in accordance with the relevant
Founder Privatization Proposal and in keeping with the corresponding Resolution of the Government of the
Czech Republic. The transformation process includes the formation of the public limited company Letiště
Praha, a. s. and the ongoing reshaping of Správa Letiště Praha’s internal culture, with an emphasis on
performance, accommodating customer needs, and achieving long-term sound economic performance.
The existing state enterprise was renamed on 6 February 2008, and on the same date Letiště Praha, a. s.
was incorporated by entry in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section B,
Entry 14003. Further technical, organizational and administrative steps in the transformation process are
progressing in line with the approved schedule.
V oblasti leteckého obchodu Letiště Praha získává nové dopravce, postupně upravuje své incentivní
programy pro získání nových spojení a leteckých společností a přizpůsobuje svou poplatkovou politiku tak,
aby letiště zůstalo pro letecké společnosti zajímavé a udrželo si svou atraktivnost.
Pro udržení růstového potenciálu letiště se podnik zaměřuje na zajištění budoucí výstavby nové dráhy
a dopravního spojení s centrem i okolím. Příprava nové dráhy pokračuje podle harmonogramu, dokumentace
o hodnocení vlivů na životní prostředí byla v prosinci 2007 předložena k připomínkovému řízení. V únoru 2008
bylo započato s dopracováním dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí dle požadavku Ministerstva
životního prostředí.
In the field of air commerce, Letiště Praha is acquiring new carriers, gradually tweaking its incentive
schemes to obtain new services and airlines, and adapting its charging policy so that the airport remains an
interesting and appealing prospect for airlines.
To nurture the airport’s growth potential, the Company is focusing on the future construction of a new
runway and better links to the city centre and surrounding area. The preparation for the new runway is
proceeding according to plan; environmental impact assessment documentation was submitted for comment
procedure in December 2007. In February 2008, work began on finalizing environmental impact assessment
documentation in line with requirements raised by the Ministry of the Environment.
87
Kapacita letištních terminálů je v současné době po otevření Terminálu 2 dostatečná, stejně tak jako splnění
požadavků vyplývajících z přistoupení České republiky k Schengenské dohodě. Odstranění pasových kontrol
a související provozní změny na letišti proběhly k 30. březnu 2008 podle harmonogramu EU bez problémů.
Zvyšování dráhové kapacity letiště do výstavby nové dráhy je dosahováno společně s Řízením letového
provozu aplikací postupů HIRO (High Intensity Runway Operations) a novým projektem CDM (Collaborative
Decision Making) ve spolupráci s agenturou EUROCONTROL.
V rámci měření leteckého hluku a snižování hlukové zátěže byl instalován nový moderní systém pro měření
hluku a je upravován projekt komplexního řešení hluku z leteckého provozu.
K zachování potenciálu pro dlouhodobě udržitelný rozvoj letiště je nutné řešit také problém pozemní
dopravy na letiště. V roce 2007 se podařilo dosáhnout ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy oficiálního
schválení prací na prodloužení linky metra A na letiště a v dubnu roku 2008 došlo k podpisu memoranda,
které počítá i se zavedením vlakového spojení na letiště. Jde o mimořádně důležité rozhodnutí, jehož
realizace zajistí v budoucnosti rychlé a kapacitní spojení letiště s centrem města a odstraní problémy
s přetížením pozemních dopravních tras.
Dalším významným krokem v oblasti pozemní dopravy na letiště je výstavba severozápadní části Pražského
okruhu, jehož napojení na letiště nejen zlepší pozemní dopravní dostupnost, ale zvětší i spádovou oblast letiště.
The capacity of the airport terminals is currently adequate now that Terminal 2 is up and running, and the
airport complies with requirements resulting from the Czech Republic’s accession to the Schengen
Agreement. The removal of passport control and the related operational changes at the airport took place
smoothly on 30 March 2008 in accordance with the EU timetable. Until the new runway is built, increases in
the airport’s runway capacity are being achieved in liaison with Air Traffic Control by applying HIRO (High
Intensity Runway Operations) procedures and a new CDM (Collaborative Decision Making) project in
cooperation with the agency EUROCONTROL.
Regarding the measurement of air-traffic noise and reductions in noise exposure, a modern new noise
measurement system has been installed and a project is being readied for a comprehensive solution to
noise generated by air traffic.
If the potential for long-term sustainable development of the airport is to be maintained, it is also
necessary to address the problem of ground transport to the airport. In 2007, in cooperation with Prague
City Hall, the Company succeeded in gaining official backing for work to extend the metro line A to the
airport; in April 2008, a memorandum was signed that anticipates the introduction of an overland rail
service to the airport too. This is a fundamental decision, the implementation of which will provide a swift,
high-capacity link between the airport and the city centre in the future and eliminate problems relating to
road congestion.
Another major step with regard to ground transport to the airport is the construction of the north-western
part of the Prague ring road; this road’s link to the airport will not only improve road accessibility, but will
also expand the airport’s catchment area.
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
SUPERVISORY
BOARD REPORT
88
Stanovisko dozorčí rady Správy Letiště Praha, s.p., k roční účetní závěrce za rok 2007
Dozorčí rada státního podniku Správa Letiště Praha na svém zasedání dne 18. dubna 2008 přezkoumala
v souladu s § 13 písm. b) zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů „Roční
účetní závěrku Letiště Praha, s.p. (nyní Správa Letiště Praha, s.p.), za rok 2007“ s výrokem bez výhrad.
Opinion of the Supervisory Board of Správa Letiště Praha, s.p. on the financial statements for 2007
At its meeting on 18 April 2007, the Supervisory Board of Správa Letiště Praha, s.p. reviewed – in
compliance with Section 13(b) of Act No 77/1997 on state enterprises, as amended – the financial
statements of Letište Praha, s.p. (now Správa Letiště Praha, s.p.) for 2007, with the verdict “unqualified”.
Dozorčí rada státního podniku Správa Letiště Praha na svém zasedání dne 18. dubna 2008 přezkoumala
v souladu s § 13 písm. b) zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů „Návrh
na rozdělení zisku za rok 2007“ a souhlasí s tím, že nerozdělený zisk bude zúčtován jako navýšení
nerozděleného zisku minulých let, tedy jako navýšení vlastního kapitálu státního podniku.
At its meeting on 18 April 2007, the Supervisory Board of Správa Letiště Praha, s.p reviewed – in
compliance with Section 13(b) of Act No 77/1997 on state enterprises, as amended – the proposal of the
distribution of the 2007 profit, and agrees that the retained earnings will be recorded in the accounts as an
increase in profit carried forward from previous years, i.e. as an increase in the Company’s equity.
Jiří Hodač
předseda dozorčí rady
Chairman of the Supervisory Board
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 89
PODLE ZÁKONA
Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
DISCLOSURE OF INFORMATION
IN ACCORDANCE WITH ACT NO 106/1999
ON FREE ACCESS TO INFORMATION
Výroční zpráva Správy Letiště Praha, s.p., za rok 2007 o činnosti v oblasti poskytování informací
podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
V době od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 přijala Správa Letiště Praha, s.p., celkem 3 podání označená
jako žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění.
2007 Annual Report of Správa Letiště Praha, s.p. on activities relating to the disclosure of
information pursuant to Section 18 of Act No 106/1999 on free access to information, as amended
Between 1 January 2007 and 31 December 2007, Správa Letiště Praha, s.p. received three requests for the
disclosure of information in accordance with Act No 106/1999 on free access to information, as amended.
These enquiries were made by telephone and submitted in most cases by e-mail.
Žádosti byly vznášeny telefonicky a podávány především prostřednictvím elektronické pošty.
Oblasti žádostí se vztahovaly k:
– finančnímu hospodaření Správy Letiště Praha, s.p.,
– výši nájmů jednotlivých komerčních prostor na letišti,
– detailům o uvažovaném prodeji letiště.
Správa Letiště Praha, s.p., nepřijala v roce 2007 žádné úhrady za náklady na poskytnuté informace.
V roce 2007 nebyla rozhodnutím Správy Letiště Praha, s.p., o odmítnutí žádosti zamítnuta žádná žádost.
Proti rozhodnutí Správy Letiště Praha, s.p., o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebylo v roce 2007
podáno žádné odvolání.
Stížnosti ve smyslu § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) nebyly podány.
The requests centred on the following areas:
– the financial management of Správa Letiště Praha, s.p.,
– the amount of rent charged for individual commercial spaces at the airport,
– details about plans to sell the airport.
In 2007, Správa Letiště Praha, s.p. received no recompense for the cost of information supplied.
In 2007, no enquiries were refused under a decision of Správa Letiště Praha, s.p. to decline a request.
In 2007, no appeals were lodged against decisions of Správa Letiště Praha, s.p. to decline a request for the
disclosure of information.
No complaints were filed within the meaning of Section 16a of Act No 106/1999 on free access to
information, as amended (“Act No 106/1999”).
90
V hodnoceném období obdržela Správa Letiště Praha, s.p., celkem jeden rozsudek soudu a jeden nález
Ústavního soudu vydané k rozhodnutím Správy Letiště Praha, s.p.
During the period of analysis, Správa Letiště Praha, s.p. received one court ruling and one judgment of the
Constitutional Court delivered in respect of decisions taken by Správa Letiště Praha, s.p.
1. Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 11 Ca 38/2007-113 ze dne 30. listopadu 2007 ve věci žalobce
o žalobě proti České správě letišť, s.p. Jmenovaný soud zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 15. října 2003
č. j. GŘ/531/UOP/3158/03 a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Zároveň soud uložil žalovanému
uhradit žalobci náklady řízení v částce 8 225 Kč.
2. Nález Ústavního soudu č. j. I. ÚS 260/06 ze dne 24. ledna 2007 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele
proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. června 2004, č. j. 11 Ca298/2003-39, a proti
rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. ledna 2006, č. j. 6 As 52/2004-67; Ústavní soud tyto
rozsudky zrušil.
1. Judgment of the Municipal Court in Prague, Ref. No 11 Ca 38/2007-113, of 30 November 2007, in the
case of an applicant concerning an action against Česká správa letišť, s.p., in which the court annulled the
defendant’s Decision GŘ/531/UOP/3158/03 of 15 October 2003, and returned the case to the defendant
for further procedure. The court ordered the defendant to pay the applicant’s costs of CZK 8,225.
2. Judgment of the Constitutional Court, Ref. No I. ÚS 260/06, of 24 January 2007, in the case of
a constitutional complaint filed by a complainant against Judgment of the Municipal Court in Prague Ref.
No 11 Ca298/2003-39 of 17 June 2004 and against Judgment of the Supreme Administrative Court Ref.
No 6 As 52/2004-67 of 17 January 2006, in which the Constitutional Court annulled those judgments.
Náklady na právní zastoupení Správy Letiště Praha, s.p., v rámci realizace zákona č. 106/1999 Sb. nebyly
v roce 2007 hrazeny.
The costs of legal representation incurred by Správa Letiště Praha in the context of implementing Act
No 106/1999 were not reimbursed in 2007.
Ustanovení § 14a zákona o licenční a podlicenční smlouvě při poskytování informací nebylo Správou Letiště
Praha, s.p., v roce 2007 využito.
Section 14a of the Act on licence and sublicence agreements in the disclosure of information was not
applied by Správa Letiště Praha, s.p. in 2007.
Řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů nebylo vedeno.
No procedure on sanctions for non-compliance with Act No 106/1999 on free access to information, as
amended, was held.
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Kateřinská 40/466
120 00 Praha 2
Česká republika
Telefon +420 251 151 111
Fax +420 251 156 111
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
ZAKLADATELI STÁTNÍHO PODNIKU
SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P.
91
Ověřili jsme soulad výroční zprávy státního podniku Správa Letiště Praha, s.p. (do 6. února 2008 Letiště
Praha, s.p.; dále „Podnik“), k 31. prosinci 2007 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě na
stranách 94–127. Za správnost výroční zprávy odpovídá generální ředitel Podniku. Naším úkolem je vydat na
základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě Podniku k 31. prosinci 2007 ve všech
významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
9. června 2008
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu a související aplikační doložkou Komory
auditorů České republiky. Tyto normy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal
přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též
předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní
závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
zastoupená
Ing. Alexander Šrank
partner
Ing. Pavel Kulhavý
auditor, osvědčení č. 1538
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením číslo 021.
© 2008 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. „PricewaterhouseCoopers“ označuje českou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., či dle kontextu síť členských společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným
právním subjektem.
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Kateřinská 40/466
120 00 Prague 2
Czech Republic
Telephone +420 251 151 111
Facsimile +420 251 156 111
ENGLISH TRANSLATION
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
TO THE FOUNDER OF STATE-OWNED
ENTERPRISE SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P.
92
We have audited the Annual Report of state-owned enterprise Správa Letiště Praha, s.p. (till 6 February 2008
Letiště Praha, s.p.; ”the Enterprise”) for consistency with the financial statements for the year ended
31 December 2007 which are included in this Annual Report on pages 94–127. The General Director is
responsible for the accuracy of the Annual Report. Our responsibility is to express an opinion on the
consistency of the Annual Report and the financial statements based on our audit.
In our opinion, the information included in the Annual Report of the Enterprise for the year ended
31 December 2007 is consistent, in all material respects, with the financial statements referred to above.
9 June 2008
We conducted our audit in accordance with the International Standards on Auditing and the related application
guidance of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that the auditor plan and
perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the information included in the Annual Report
describing matters that are also presented in the financial statements is, in all material respects, consistent
with the relevant financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
represented by
Alexander Šrank
Partner
Pavel Kulhavý
Auditor, Licence No. 1538
Translation note
This version of our report is a translation from the original, which was prepared in Czech language. All possible care has been taken to ensure that the translation is an accurate representation of the original. However, in all matters of interpretation of information, views or opinions, the original
language version of our report takes precedence over this translation.
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., registered seat Kateřinská 40/466, 120 00 Prague 2, Czech Republic, Identification Number: 40765521, registered with the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 3637, and in the Register of Audit Companies with
the Chamber of Auditors of the Czech Republic under Licence No 021.
© 2008 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. All rights reserved. "PricewaterhouseCoopers" refers to the Czech firm of PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. or, as the context requires, the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate
and independent legal entity.
FINANČNÍ ČÁST
FINANCIAL PART
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Kateřinská 40/466
120 00 Praha 2
Česká republika
Telefon +420 251 151 111
Fax +420 251 156 111
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
ZAKLADATELI STÁTNÍHO PODNIKU
SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P.
94
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku státního podniku Správa Letiště Praha, s.p. (do 6. února 2008 Letiště
Praha, s.p.; dále „Podnik“), tj. rozvahu k 31. prosinci 2007, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního
kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok 2007 a přílohu, včetně popisu podstatných účetních pravidel
(dále „účetní závěrka“). Údaje o Podniku jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.
Odpovědnost generálního ředitele Podniku za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá generální
ředitel Podniku. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontrolu nad sestavováním
a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem
nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodná účetní pravidla a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.
Úloha auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli
v souladu se zákonem o auditorech platným v České republice, Mezinárodními standardy auditu
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme
povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že
účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách
a informacích uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně
posouzení rizika významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo
chybou. Při posuzování těchto rizik auditor zohledňuje vnitřní kontrolu relevantní pro sestavení a věrné
zobrazení účetní závěrky. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se
k účinnosti vnitřní kontroly. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních pravidel,
přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Výrok
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Podniku k 31. prosinci 2007,
jeho hospodaření a peněžních toků za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy.
20. března 2008
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
zastoupená
Ing. Alexander Šrank
partner
Ing. Pavel Kulhavý
auditor, osvědčení č. 1538
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením číslo 021.
© 2008 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. „PricewaterhouseCoopers“ označuje českou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., či dle kontextu síť členských společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným
právním subjektem.
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Kateřinská 40/466
120 00 Prague 2
Czech Republic
Telephone +420 251 151 111
Facsimile +420 251 156 111
ENGLISH TRANSLATION
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
TO THE FOUNDER OF STATE-OWNED
ENTERPRISE SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P.
95
We have audited the accompanying financial statements of state-owned enterprise Správa Letiště Praha, s.p.
(till 6 February 2008 Letiště Praha, s.p.; “the Enterprise”), which comprise the balance sheet as at
31 December 2007, the income statement, statement of changes in equity and cash flow statement for
the year then ended and notes, including a summary of significant accounting policies (“the financial
statements”). Details of the Enterprise are disclosed in note 1 to these financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.
The General Director’s Responsibility for the Financial Statements
The General Director of the Enterprise is responsible for the preparation and fair presentation of the financial
statements in accordance with Czech accounting legislation. This responsibility includes: designing,
implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying
appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.
Opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of the Enterprise
as at 31 December 2007, its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance
with Czech accounting legislation.
20 March 2008
Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with the Act on Auditors of the Czech Republic, International Standards on Auditing
and the related application guidance of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards
require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance whether the financial statements are free from material misstatement.
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
represented by
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including assessment of the
risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk
assessments, the auditor considers internal control relevant to the Enterprise’s preparation and fair presentation
of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not
for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Enterprise’s internal control. An audit also
includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
Alexander Šrank
Partner
Pavel Kulhavý
Auditor, Licence No. 1538
Translation note
This version of our report is a translation from the original, which was prepared in Czech. All possible care has been taken to ensure that the translation is an accurate representation of the original. However, in all matters of interpretation of information, views or opinions, the original language
version of our report takes precedence over this translation.
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., registered seat Kateřinská 40/466, 120 00 Prague 2, Czech Republic, Identification Number: 40765521, registered with the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 3637, and in the Register of Audit Companies with
the Chamber of Auditors of the Czech Republic under Licence No 021.
© 2008 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. All rights reserved. "PricewaterhouseCoopers" refers to the Czech firm of PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. or, as the context requires, the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate
and independent legal entity.
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
K 31. PROSINCI 2007 (V TIS. KČ)
BALANCE SHEET LONG FORM
AS OF 31 DECEMBER 2007 (CZK’000)
AKTIVA
ASSETS
AKTIVA CELKEM
TOTAL ASSETS
43 797 023
-7 161 421
36 635 602
35 303 533
Dlouhodobý majetek
Fixed assets
38 160 021
-7 104 778
31 055 243
30 650 741
Dlouhodobý nehmotný majetek
Intangible fixed assets
341 214
-141 350
199 864
134 697
1.
Software
Software
326 037
-141 350
184 687
95 136
2.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Other intangible fixed assets
3.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Intangible assets in the course of construction
Dlouhodobý hmotný majetek
Tangible fixed assets
37 818 807
1.
Pozemky
Land
15 291 143
2.
Stavby
Constructions
16 523 296
3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Equipment
5 558 928
4.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Other tangible fixed assets
5.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Tangible assets in the course of construction
B.
B.
I.
B.
I.
B.
II.
B.
II.
6.
C.
I.
C.
I.
C.
IV.
C.
IV.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Advances paid for tangible fixed assets
Oběžná aktiva
Current assets
Zásoby
1.
I.
D.
I.
31. prosince 2007
Brutto
Korekce
Gross
Provision
31. prosince 2006
Netto
Netto
Net
Net
5
5
1 293
15 172
15 172
38 268
30 855 379
30 516 044
-6 963 428
15 291 143
15 036 300
-3 990 227
12 533 069
12 275 144
-2 973 201
2 585 727
2 656 587
11 512
11 512
605
388 625
388 625
547 408
45 303
45 303
5 597 662
-56 643
5 541 019
4 588 551
Inventories
61 820
-8 847
52 973
54 024
Materiál
Raw materials
60 271
-8 847
51 424
52 664
2.
Zvířata
Livestock
641
641
663
3.
Zboží
Goods for resale
656
656
582
4.
Poskytnuté zálohy na zásoby
Prepayments for inventory
252
115
Krátkodobé pohledávky
Short-term receivables
902 079
-47 796
854 283
852 573
726 402
-47 796
678 606
616 366
95 209
184 058
252
1.
Pohledávky z obchodních vztahů
Trade receivables
2.
Stát – daňové pohledávky
Taxes and state subsidies receivable
3.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Advances paid
20 460
20 460
1 096
4.
Dohadné účty aktivní
Anticipated assets
57 590
57 590
47 717
5.
Jiné pohledávky
Other receivables
Krátkodobý finanční majetek
Financial assets
1.
Peníze
Cash in hand
2 352
2 352
2 163
2.
Účty v bankách
Cash at bank
4 631 411
4 631 411
3 679 791
Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv
Other assets
39 340
39 340
64 241
Časové rozlišení
Accruals and deferrals
39 340
39 340
64 241
1.
Náklady příštích období
Prepaid expenses
31 352
31 352
56 543
2.
Příjmy příštích období
Accrued revenue
7 988
7 988
7 698
D.
D.
96
95 209
2 418
2 418
3 336
4 633 763
4 633 763
3 681 954
97
A.
A.
I.
A.
I.
A.
II.
A.
II.
A.
III.
A.
III.
A.
IV.
A.
IV.
A.
V.
I.
B.
I.
B.
II.
B.
II.
B.
III.
B.
III.
B.
IV.
B.
IV.
I.
C.
I.
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
31. prosince 2007
36 635 602
31. prosince 2006
35 303 533
Vlastní kapitál
Equity
26 304 234
25 220 382
Kmenové jmění
Share capital
15 776 856
15 779 056
Share capital
15 776 856
15 779 056
Kapitálové fondy
Capital contributions
1 707 314
1 709 648
Ostatní kapitálové fondy
Other capital contributions
1 707 314
1 709 648
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku
Reserve fund and other reserves
931 838
830 734
1.
Zákonný rezervní fond
Statutory reserve fund
909 742
812 497
2.
Statutární a ostatní fondy
Statutory and other reserves
Výsledek hospodaření minulých let
Retained earnings
Nerozdělený zisk minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
Cizí zdroje
Liabilities
1.
1.
22 096
18 237
6 774 965
5 928 492
Retained profits
6 774 965
5 928 492
Profit (loss) for the current period (+/-)
1 113 261
972 452
10 288 974
10 041 848
602 336
Rezervy
Provisions
566 143
Ostatní rezervy
Other provisions
566 143
602 336
Dlouhodobé závazky
Long-term liabilities
429 577
459 507
1.
Závazky z obchodních vztahů
Trade payables
60 540
44 041
2.
Odložený daňový závazek
Deferred tax liability
369 037
415 466
1.
Krátkodobé závazky
Short-term liabilities
993 254
680 005
1.
Závazky z obchodních vztahů
Trade payables
545 937
407 149
2.
Závazky k zaměstnancům
Liabilities to employees
55 590
50 551
3.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Liabilities for social security and health insurance
35 765
35 532
4.
Stát – daňové závazky a dotace
Taxes and state subsidies payable
14 009
15 096
5.
Krátkodobé přijaté zálohy
Advances received
6.
Dohadné účty pasivní
Anticipated liabilities
7.
Jiné závazky
Other payables
2 391
2 062
Bankovní úvěry a výpomoci
Bank loans & overdrafts
8 300 000
8 300 000
Bankovní úvěry dlouhodobé
Long-term bank loans
8 300 000
8 300 000
Časové rozlišení
Accruals and deferrals
42 394
41 303
Časové rozlišení
Accruals and deferrals
42 394
41 303
1.
Výdaje příštích období
Accruals
19 226
15 940
2.
Výnosy příštích období
Deferred revenue
23 168
25 363
1.
C.
C.
LIABILITIES AND EQUITY
PASIVA CELKEM
Kmenové jmění
1.
B.
B.
PASIVA
24 503
31 302
315 059
138 313
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 (V TIS. KČ)
INCOME STATEMENT LONG FORM
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2007 (CZK’000)
98
Skutečnost
v účetním období
Accounting period
2007
2006
I.
Tržby za prodej zboží
Sales of goods
31 370
37 700
Náklady vynaložené na prodané zboží
Cost of goods sold
20 001
23 928
+
Obchodní marže
Gross profit
11 369
13 772
II.
Výkony
Sales of production
5 396 176
5 012 054
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Sales of own products and services
5 396 176
5 012 054
Výkonová spotřeba
Cost of sales
1 265 950
1 121 430
1.
Spotřeba materiálu a energie
Raw materials and consumables
475 197
492 861
2.
Služby
Services
790 753
628 569
Přidaná hodnota
Added value
4 141 595
3 904 396
Osobní náklady
Staff costs
1 290 593
1 122 886
1.
Mzdové náklady
Wages and salaries
941 802
818 030
2.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Social security costs
326 884
286 650
3.
Sociální náklady
Other social costs
21 907
18 206
D.
Daně a poplatky
Taxes and charges
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Depreciation of long-term assets
A.
II.
1.
B.
B.
+
C.
C.
III.
III.
G.
IV.
H.
2 398
1 252 334
1 217 017
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Sale of long-term assets and raw materials
86 877
96 717
1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Sale of long-term assets
13 766
21 599
2.
Tržby z prodeje materiálu
Sale of raw materials
73 111
75 118
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Net book amount of long-term assets and raw materials sold
68 526
73 119
1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Net book amount of long-term assets sold
2.
Prodaný materiál
Net book amount of raw materials sold
F.
F.
2 046
691
4 241
67 835
68 878
-41 264
-121 923
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
Change in operating provisions and complex prepaid expenses
Ostatní provozní výnosy
Other operating income
67 493
32 449
Ostatní provozní náklady
Other operating charges
91 583
181 258
99
Skutečnost
v účetním období
Accounting period
2007
2006
*
Provozní výsledek hospodaření
Operating result
X.
Výnosové úroky
Interest income
115 741
49 215
Nákladové úroky
Interest expense
259 935
166 139
Ostatní finanční výnosy
Other financial income
18 853
75 208
Ostatní finanční náklady
Other financial expense
61 947
185 297
Finanční výsledek hospodaření
Financial result
-187 288
-227 013
Daň z příjmů za běžnou činnost
Tax on profit or loss on ordinary activities
331 598
359 342
1.
– splatná
– current
378 027
221 359
2.
N.
XI.
O.
*
Q.
Q.
1 632 147
1 558 807
– odložená
– deferred
-46 429
137 983
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Profit or loss on ordinary activities after taxation
1 113 261
972 452
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Net profit (loss) for the financial period
1 113 261
972 452
***
Výsledek hospodaření před zdaněním
Profit or loss before taxation
1 444 859
1 331 794
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 (V TIS. KČ)
STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDER’S
EQUITY FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2007 (CZK’000)
100
Kmenové jmění
Ostatní
kapitálové fondy
Share capital
Other capital
contributions
Zákonný
rezervní fond
Statutory
reserve fund
Statutární
a ostatní fondy
Statutory and
other funds
Nerozdělený
zisk
Retained
earnings
Celkem
24 252 326
Total
Zůstatek k 1. lednu 2006
As at 1 January 2006
15 779 056
1 698 434
595 046
17 787
6 162 003
Příděl do zákonného rezervního fondu
Contribution to Statutory reserve fund
0
0
217 451
0
-217 451
0
Příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb
Contribution to Cultural and social needs fund
0
0
0
16 060
-16 060
0
Čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb
Payments from the Cultural and social needs fund
0
0
0
-15 610
0
-15 610
Směny, změny výměr a bezúplatné převody pozemků
(viz poznámka 4)
Exchanges, changes of areas and free-of-charge land transfers
(see Note 4)
0
11 214
0
0
0
11 214
Zisk za účetní období
Net profit for the current period
0
0
0
0
972 452
972 452
Zůstatek k 31. prosinci 2006
As at 31 December 2006
15 779 056
1 709 648
812 497
18 237
6 900 944
25 220 382
Příděl do zákonného rezervního fondu
Contribution to Statutory reserve fund
0
0
97 245
0
-97 245
0
Příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb
Contribution to Cultural and social needs fund
0
0
0
28 734
-28 734
0
Čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb
Payments from the Cultural and social needs fund
0
0
0
-24 875
0
-24 875
Snížení kmenového jmění – nezapsané (viz poznámka 9)
Decrease of share capital – not registered (see Note 9)
-2 200
0
0
0
0
-2 200
Směny, změny výměr a bezúplatné převody pozemků
(viz poznámka 4)
Exchanges, changes of areas and free-of-charge land transfers
(see Note 4)
0
-12 804
0
0
0
-12 804
Nálezy při inventurách a další pohyby
Findings at stock counts and other movements
0
10 470
0
0
0
10 470
Zisk za účetní období
Net profit for the current period
0
0
0
0
1 113 261
1 113 261
Zůstatek k 31. prosinci 2007
As at 31 December 2007
15 776 856
1 707 314
909 742
22 096
7 888 226
26 304 234
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 (V TIS. KČ)
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2007 (CZK’000)
Peněžní toky z provozní činnosti
101
2007
2006
Cash flows from operating activities
Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním
Net profit on ordinary activities before tax
1 444 859
1 331 794
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
Adjustments for non-cash movements
1 346 435
1 206 944
A.1.1.
Odpisy stálých aktiv a pohledávek
Depreciation of fixed assets and receivables
1 253 235
1 226 271
A.1.2.
Změna stavu opravných položek a rezerv
Change in allowances and provisions
-41 264
-120 910
A.1.3.
Zisk z prodeje stálých aktiv
Profit from disposal of fixed assets
-13 075
-17 358
A.1.4.
Kurzové rozdíly
Foreign exchange differences
A.1.5.
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
Net interest expense
A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami
Net cash flow from operating activities before tax,
changes in working capital and extraordinary items
A.2.
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
Working capital changes
A.2.1.
Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv
(Increase)/decrease in receivables and prepayments
-97 489
54 328.
A.2.2.
Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv
Increase in short-term payables and accruals
70 452
115 419
A.2.3.
Změna stavu zásob
Decrease/(increase) in inventories
A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami
Net cash flow from operating activities before tax and extraordinary items
A.3.
Úroky vyplacené
Interest paid
A.4.
Úroky přijaté
Interest received
A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
Income tax on ordinary activities paid
A.***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Net cash flow from operating activities
Peněžní toky z investiční činnosti
Cash flows from investing activities
B.1.
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Acquisition of fixed assets
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Proceeds from sale of fixed assets
B.***
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
Net cash flow from investing activities
Peněžní toky z finanční činnosti
Cash flows from financing activities
C.1.
Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků
Change in long- and short-term liabilities
C.2.
Změna stavu vlastního kapitálu
Changes in equity
C.2.1.
Snížení peněžních prostředků z titulu snížení kmenového jmění
Cash outflow from the decrease of share capital
C.2.2.
Čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb
Draw on Cultural and social needs fund
C.***
Čisté peněžní toky z finanční činnosti
Net cash flow from financing activities
Čisté zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Net increase in cash and cash equivalents
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku
3 345
2 017
144 194
116 924
2 791 294
2 538 738
-26 840
152 460
197
-17 287
2 764 454
2 691 198
-260 494
-170 006
110 322
49 000
-122 599
-279 116
2 491 683
2 291 076
-1 526 565
-2 530 712
13 766
21 599
-1 512 799
-2 509 113
0
1 950 000
-2 200
0
-24 875
-15 610
-27 075
1 934 390
951 809
1 716 353
Cash and cash equivalents as at the beginning of the year
3 681 954
1 965 601
Cash and cash equivalents as at the end of the year
4 633 763
3 681 954
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2007
102
1. VŠEOBECNÉ INFORMACE
Správa Letiště Praha, s.p. (dále jen „Podnik“), je státním podnikem, který vznikl dne 1. června 1995 a sídlí
v Praze 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, Česká republika. Identifikační číslo Podniku je 62413376.
Zakladatelem Podniku je Ministerstvo dopravy ČR. Dne 6. února 2008 byla v obchodním rejstříku
zaregistrována změna obchodní firmy Podniku z Letiště Praha, s.p., na Správa Letiště Praha, s.p.
Složení dozorčí rady Podniku k 31. prosinci 2007 bylo následující:
Hlavním předmětem činnosti Podniku je:
– výkon činnosti správce a provozovatele (vč. údržby a rozvoje) veřejného mezinárodního Letiště Praha,
– pronájem zařízení v objektech ve správě Podniku pro účely odbavování cestujících, zboží a pošty na letišti,
zejména přidělování stojánek, parkování a obsluha letadel, odbavení cestujících a jejich zavazadel, přeprava
nákladů a poštovních zásilek ve všech fázích a přeprava cestujících, jejich zavazadel a nákladů z letadel
a do letadel,
– zajišťování bezpečné letecké dopravy na letišti včetně bezpečnostní, záchranné a požární služby,
– poskytování služeb a jiných činností pro cestující i necestující veřejnost, přepravce, letecké dopravce,
provozovatele a ostatní uživatele letiště.
Statutárním orgánem Podniku je generální ředitel. Generálním ředitelem Podniku byl k 31. prosinci 2007
Ing. Miroslav Dvořák (k 31. prosinci 2006: Ing. Hana Černochová). Prvním zástupcem generálního ředitele
Podniku byl k 31. prosinci 2007 Ing. Jiří Pos (k 31. prosinci 2006: Ing. Dalibor Šťáhlavský), druhým
zástupcem generálního ředitele Podniku byl k 31. prosinci 2007 Ing. Dalibor Šťáhlavský (k 31. prosinci 2006:
Ing. Petr Hloušek).
Funkce
Jiří Hodač
předseda dozorčí rady
Ing. Libor Tejnil
místopředseda dozorčí rady
JUDr. Vladimír Kremlík
člen dozorčí rady
Ing. Jiří Kubínek
člen dozorčí rady
Ing. Petr Bendl
člen dozorčí rady
MUDr. Pavel Bém
člen dozorčí rady
JUDr. Ladislav Fiala
člen dozorčí rady
Ing. Tomáš Rohlena
člen dozorčí rady
Jaroslav Růžička
člen dozorčí rady
Podnik je členěn do divizí následujícím způsobem:
– Letecký obchod a provoz (v předchozím roce byla tato divize součástí Divize obchod, marketing a provoz),
– Rozvoj a správa majetku,
– Bezpečnost,
– Obchod a služby (v předchozím roce byla tato divize součástí Divize obchod, marketing a provoz),
– Finance a ekonomika,
– Právní záležitosti,
– Rozvoj a transformace,
– Korporátní záležitosti,
– Interní audit.
V čele každé divize (s výjimkou divize Interní audit) stojí výkonný ředitel.
Vláda ČR svým usnesením č. 1035 ze dne 12. září 2007 schválila postup k zajištění transformace
a privatizace Podniku.
103
1. GENERAL INFORMATION
Translation note
This version of the accompanying documents is a translation from the original, which was prepared in Czech
language. All possible care has been taken to ensure that the translation is an accurate representation of
the original. However, in all matters of interpretation of information, views or opinions, the original
language version of the financial statements precedence over this translation.
Správa Letiště Praha, s.p. (“the Enterprise“) is a state-owned enterprise incorporated on 1 June 1995 in the
Czech Republic. Its registered office is located at K Letišti 6/1019, Prague 6, 160 08, the Czech Republic. Its
business registration number (IČ) is 62413376. The Ministry of Transport is the founder of the Enterprise.
On 6 February 2008 the change of the business name of the Enterprise from Letiště Praha, s.p. to Správa
Letiště Praha, s.p. was registered in the Commercial Register.
The Enterprise is involved in the following activities:
– management and operations (including maintenance and development) of the public international
Prague Airport,
– rent of facilities on premises managed by the Enterprise for the purposes of the check-in of passengers
and dispatch of goods and mail at the airport, in particular the allocation of aircraft stands, aircraft parking
and servicing, the check-in and clearance of passengers and their luggage, the carriage of cargo and postal
consignments at all phases, and the transfer of passengers, their luggage and cargo to and from aircraft,
– ensuring that air transport at the airport is safe, including the provision of security, rescue and fire services,
– provision of services and other activities for the travelling and non-travelling public, carriers, air transporters,
operators and other airport users.
The governing body of the Enterprise is the General Manager – as at 31 December 2007 Ing. Miroslav Dvořák
(31 December 2006: Ing. Hana Černochová). Ing. Jiří Pos was the first deputy of the General Manager of
the Enterprise as at 31 December 2007 (31 December 2006: Ing. Dalibor Šťáhlavský), the second deputy
of the General Manager of the Enterprise was as at 31 December 2007 Ing. Dalibor Šťáhlavský
(31 December 2006: Ing. Petr Hloušek).
The members of the Supervisory Board of the Enterprise as at 31 December 2007 were as follows:
Position
Jiří Hodač
Chairman
Ing. Libor Tejnil
Vice-Chairman
JUDr. Vladimír Kremlík
Member
Ing. Jiří Kubínek
Member
Ing. Petr Bendl
Member
MUDr. Pavel Bém
Member
JUDr. Ladislav Fiala
Member
Ing. Tomáš Rohlena
Member
Jaroslav Růžička
Member
The Enterprise is divided into the following divisions:
– Air Trade and Operations (in the previous year this division was a part of the Sales, Marketing and
Operation Division),
– Asset Development and Management,
– Security,
– Sales and Services (in the previous year this division was a part of the Sales, Marketing and Operation Division),
– Finance and Economy,
– Legal Affairs,
– Development and Transformation,
– Corporate Affairs,
– Internal Audit.
Each division, with exception of Internal Audit, is headed by an executive director.
On 12 September 2007, the Czech government adopted Resolution No. 1035 and approved the procedure
for securing the transformation and privatisation of the Enterprise.
104
Prvním krokem procesu transformace a privatizace Podniku je vznik akciové společnosti Letiště Praha, a. s.,
kde jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem financí ČR. Vláda ČR rozhodla svým
usnesením č. 1244 ze dne 7. listopadu 2007 o privatizaci části majetku Podniku ve výši 2 200 tis. Kč a jeho
vložení do společnosti Letiště Praha, a. s. Dne 6. února 2008 byla společnost Letiště Praha, a. s., zapsána do
obchodního rejstříku.
(c) Dlouhodobý hmotný majetek
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení
a náklady s jeho pořízením související. Majetek získaný formou daru je vykázán v reprodukční pořizovací
ceně k datu převzetí příslušného majetku. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace
ze státního rozpočtu.
Současně v rámci přípravy na druhý transformační krok byl Podnik přejmenován na Správa Letiště Praha, s.p.
Tato změna obchodní firmy Podniku byla 6. února 2008 zapsaná do obchodního rejstříku. Na základě
druhého zakladatelského privatizačního projektu dojde ke vkladu převážné části majetku Podniku do
společnosti Letiště Praha, a. s. Předpokládá se, že po této fázi transformace zůstane v Podniku pouze
majetek s nevyřešenými restitučními nároky a duplicitami vlastnictví a k němu se vztahující rezervy, dále
peněžní prostředky a ostatní aktiva a pasiva související se zbytkovou částí Podniku. Očekává se, že tento
druhý transformační krok proběhne v průběhu roku 2008.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku jsou aktivovány do jeho pořizovací
ceny. Opravy a údržba dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů.
Dlouhodobý hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané
životnosti následujícím způsobem:
Budovy a stavby
20–50 let
Stroje a zařízení
4–20 let
Inventář
6–12 let
2. ÚČETNÍ POSTUPY
Motorová vozidla
4–12 let
(a) Základní zásady zpracování účetní závěrky
Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a českými účetními
standardy. Účetní závěrka je sestavena v historických cenách.
U majetku, na němž bylo provedeno technické zhodnocení, které na základě odhadu odborných úseků
(útvarů) ovlivnilo dobu životnosti, jsou odpisy vypočteny ze zůstatkové ceny zvýšené o cenu technického
zhodnocení a na základě nové (přehodnocené) doby životnosti.
(b) Dlouhodobý nehmotný majetek
Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení
a náklady s pořízením související.
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 500 Kč do 20 000 Kč je účtován do nákladů při pořízení
a dále je sledován v podrozvahové evidenci.
Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané
životnosti, a to zpravidla po dobu 2–6 let.
Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevyšuje 40 000 Kč za položku, je účtován do
nákladů při pořízení.
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho
zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky.
Pozemky pořízené směnnými smlouvami s nestátními institucemi jsou oceněny reprodukční pořizovací
cenou na základě znaleckého posudku a jsou účtovány do výnosů běžného účetního období. Účetní hodnota
pozemků vydaných v rámci směnných smluv s nestátními institucemi je účtována jako náklad běžného
účetního období. Pozemky pořízené a vydané v rámci směnných smluv se státními podniky nebo
organizačními složkami státu jsou účtovány oproti účtu Ostatních kapitálových fondů.
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je zůstatková
hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky.
105
The first step to the transformation and privatisation process of the Enterprise is the establishment of the
joint-stock company Letiště Praha, a. s., where the sole shareholder is the Czech Republic represented by
the Ministry of Finance. The Czech government decided with its Resolution No. 1244 from 7 November 2007
on the privatisation of a part of the Enterprise’s property in the amount of CZK 2,200 thousand and its
investment into the company Letiště Praha, a. s. On 6 February 2008, the company Letiště Praha, a. s. was
registered in the Commercial Register.
At the same time, within the preparation for the second transformation step, the Enterprise was renamed
Správa Letiště Praha, s.p. This change of the business name of the Enterprise was registered in the
Commercial Register on 6 February 2008. Based on the second establishment privatisation project the major
part of the Enterprise’s property will be invested in the company Letiště Praha, a. s. After this transformation
phase only property with unresolved restitution claims and with duplicities of ownership and related
provisions, cash funds, other assets and liabilities associated with residual part of the Enterprise is assumed
to remain in the Enterprise. This second transformation step is expected to take place during 2008.
(c) Tangible fixed assets
Acquired tangible fixed assets are recorded at cost, which include costs incurred in bringing the assets to
their present location and condition. Assets received as gifts are recorded at replacement cost as at the date
they are received. Government subsidies received towards the acquisition of tangible fixed assets are
deducted from the cost of the related asset.
The costs of technical enhancements of tangible fixed assets are capitalised. Repairs and maintenance
expenditures relating to tangible fixed assets are expensed as incurred.
Tangible fixed assets are depreciated applying the straight-line method over their estimated useful lives,
as follows:
Buildings and constructions
20–50 years
Plant, machinery and equipment
4–20 years
Furniture and fittings
6–12 years
Motor vehicles
4–12 years
2. ACCOUNTING POLICIES
(a) Basis of preparation
The financial statements have been prepared in accordance with Generally Accepted Accounting Principles
and accounting regulations effective in the Czech Republic. The financial statements have been prepared
under the historical cost convention.
(b) Intangible fixed assets
Purchased intangible fixed assets are recorded at their acquisition cost and related expenses.
With respect to the assets which underwent technical enhancements and whose useful lives were adjusted
accordingly based on an estimate provided by technical sections (departments), depreciation expense is
calculated from net book values, increased by the cost of technical enhancements, over the new (adjusted)
remaining useful lives.
Tangible fixed assets with a unit cost between CZK 500 and CZK 20 thousand are expensed as incurred and
are monitored off the balance sheet.
Intangible fixed assets with a unit cost less than CZK 40 thousand are expensed upon acquisition.
Land acquired under exchange agreements with non-governmental institutions is valued at replacement
cost based on an expert appraisal and is accounted into revenues of the current period. The net book value
of the land returned under the exchange agreements with non-governmental institutions is recorded as
a period expense. The land acquired and returned under the exchange agreements with state-owned
enterprises or government bodies was recognised in the Other capital contributions account.
A provision for impairment is established when the carrying value of an asset is greater than its estimated
recoverable amount.
A provision for impairment is established when the carrying value of an asset is greater than its estimated
recoverable amount.
Intangible fixed assets are amortised applying the straight-line method over their estimated useful lives,
usually for a period of 2–6 years.
106
(d) Zásoby
Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje
veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo atd.). Pro úbytky nakoupených
zásob užívá Podnik metodu váženého aritmetického průměru.
Opravná položka k pomaluobrátkovým a zastaralým zásobám je vytvořena na základě analýzy obrátkovosti
zásob a na základě individuálního posouzení zásob.
(e) Pohledávky
Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám.
Opravná položka k pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního
posouzení bonity dlužníků.
(f) Peníze a peněžní ekvivalenty
Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu.
Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově
směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u něhož se nepředpokládají významné změny
hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány dlouhodobé peněžní úložky s nejvýše tříměsíční
výpovědní lhůtou a likvidní cenné papíry k obchodování na veřejném trhu.
(g) Přepočet cizích měn
Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem České národní
banky platným ke dni předcházejícímu dni transakce.
Všechny zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k datu účetní závěrky. Všechny kurzové zisky
a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány na příslušné účty nákladů a výnosů.
(h) Výnosy
Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.
(i) Leasing
Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována do
dlouhodobého majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání
leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze
k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze.
(j) Rezervy
Podnik tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto závazku
třeba vynaložit vlastní zdroje, a existuje spolehlivý odhad výše závazku.
(k) Penzijní připojištění
Podnik v současné době poskytuje svým zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění
na základě podmínek stanovených v kolektivní smlouvě. K financování státního důchodového pojištění hradí
podnik pravidelné odvody do státního rozpočtu.
(l) Úrokové náklady
Úrokové náklady vyplývající z úvěrů na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou
aktivovány během doby kompletace majetku a jeho přípravy k používání. Ostatní náklady spojené s úvěry
jsou účtovány do nákladů.
(m) Odložená daň
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku
v rozvaze a jejich daňovou hodnotou.
(n) Spřízněné strany
Spřízněnými stranami Podniku se rozumí:
– zakladatel a další státem vlastněné podniky, společnosti a instituce;
– členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito
členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv.
Významné transakce a zůstatky transakcí se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámkách 16 a 17.
107
(d) Inventories
Inventories are stated at the lower of cost and net realisable amount. Cost includes the appropriate
overheads incurred to bring inventory to its present state and location (mainly transport, customs duty, etc.).
The weighted average cost method is applied for all disposals.
(i) Leases
The costs of assets held under both finance or operating leases are not capitalised as fixed assets. Lease
payments are expensed evenly over the life of the lease. Future lease payments not yet due as at the
balance sheet date are disclosed in the notes but not recognised in the balance sheet.
A provision is created for slow-moving and obsolete inventory based on an analysis of turnover and
individual evaluation of inventories.
(j) Provisions
Provisions are recognised when the Enterprise has a present obligation, it is probable that an outflow of
resources will be required to settle the obligation, and a reliable estimate of the amount can be made.
(e) Receivables
Receivables are stated at the nominal value less a provision for doubtful amounts.
A provision for bad debts is created on the basis of an ageing analysis and individual evaluation of the
collectibility of the receivables.
(f) Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents include cash in hand, stamps and vouchers and cash in banks, including bank
overdrafts.
Cash equivalents are short-term liquid financial assets that can be exchanged for a predictable amount of
cash and no significant changes of value over time are expected. Cash equivalents are long-term deposits
with a termination term of less than 3 months and liquid securities held-for-sale on financial market.
(g) Foreign currency translation
Transactions denominated in a foreign currency are translated and recorded at the exchange rate of the
Czech National Bank ruling a day before the transaction date.
All financial assets, receivables and liabilities denominated in foreign currencies have been translated at the
year-end exchange rate as published by the Czech National Bank. All foreign exchange gains and losses
from translation of financial assets, receivables and liabilities are recognised in the profit and loss account.
(k) Pension plans
Under the terms defined in the Collective Agreement the Enterprise currently provides contributions to
pension plans and life insurance to its employees. Regular contributions are made to the state to fund the
national pension plan.
(l) Interest costs
Interest costs on borrowings to finance the acquisition of tangible and intangible fixed assets are
capitalised during the period of completion and preparation of the asset for its intended use. Other
borrowing costs are expensed.
(m) Deferred taxation
Deferred tax is recognised on all temporary differences between the carrying amount of an asset or
a liability in the balance sheet and its tax base.
(n) Related parties
The Enterprise’s related parties are considered to be the following:
– shareholder and other state-owned enterprises, companies and institutions;
– members of the Enterprise’s statutory and supervisory bodies and management and parties close to such
members, including entities in which they have a controlling or significant influence.
Material transactions and outstanding balances with related parties are disclosed in Notes 16 and 17.
(h) Revenue recognition
Sales are recognised as at the date the services are rendered and are stated net of discounts and Value
Added Tax.
108
(o) Vlastní kapitál
Právní forma Podniku je státní podnik. Majetkové postavení a fondy Podniku se řídí zvláštním zákonem
o státním podniku (č. 77/1997 Sb.). Základní kapitál odpovídá podle tohoto zákona tzv. kmenovému jmění,
tedy obchodnímu majetku Podniku, k němuž má Podnik právo hospodaření při svém vzniku. Kmenové jmění
Podniku se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu s promítnutím případného
zvýšení nebo snížení kmenového jmění, o kterém rozhodla dozorčí rada a které nebylo ke dni účetní závěrky
v obchodním rejstříku zaregistrováno.
3. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
POŘIZOVACÍ CENA
tis. Kč
1. ledna
2007
Přírůstky/
přeúčtování
Software
190 137
1 293
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Státní podnik tvoří podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění rezervní fond tvořený
ročními příděly ve výši nejméně 10 % z čistého zisku a fond kulturních a sociálních potřeb podle vyhlášky
Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění základním
přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu mzdových nákladů ve smyslu § 2 odst. 1. Podnik dále eviduje
fond odměn, jehož zůstatek je bez pohybu od roku 1995, kdy byl jeho nevyčerpaný zůstatek převeden
z příspěvkové organizace Česká správa letišť na Podnik. Zůstatek tohoto fondu je vykázán na řádku
Statutární a ostatní fondy.
(p) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které
existovaly k rozvahovému dni.
Celkem
31. prosince
2007
139 722
-3 822
326 037
11 047
-12 335
5
38 268
-22 456
-640
15 172
229 698
128 313
-16 797
341 214
1. ledna
2007
Přírůstky
Vyřazení
31. prosince
2007
95 001
50 171
-3 822
141 350
OPRÁVKY
tis. Kč
Software
Zůstatková hodnota
134 697
199 864
POŘIZOVACÍ CENA
tis. Kč
1. ledna
2006
Přírůstky/
přeúčtování
Vyřazení
31. prosince
2006
Software
136 922
3 444
53 215
0
190 137
3 737
-5 888
1 293
14 305
31 174
-7 211
38 268
154 671
88 126
-13 099
229 698
1. ledna
2006
Přírůstky
Vyřazení
31. prosince
2006
Software
58 919
36 082
0
Zůstatková hodnota
95 752
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem
představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány
v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
Vyřazení
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Celkem
OPRÁVKY
tis. Kč
Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. prosinci 2007
v pořizovacích cenách 17 212 tis. Kč (k 31. prosinci 2006: 12 919 tis. Kč).
Nejvýznamnější investicí do dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2007 byl především nový
integrovaný podnikový software SAP a dále datový sklad CAODW.
95 001
134 697
109
(o) Share capital
The Enterprise’s legal form is that of a state enterprise. The Enterprise’s financial position and funds are
governed by special legislation, the State Enterprise Act (No. 77/1997 Coll.). Under this act, the registered
capital of a state enterprise corresponds to its share capital, i.e. to the business property to which the entity
has a title to operate upon its establishment. The share capital of the Enterprise is stated at the amount
recorded in the Commercial Register maintained by the Municipal Court. Reflecting any increase or decrease
in the share capital, which was approved by the Supervisory Board, but not entered in the Commercial
Register as at the balance sheet date.
3. INTANGIBLE FIXED ASSETS
COST
CZK’000
1 January
2007
Additions/
transfers
Software
190,137
1,293
Other intangible fixed assets
Intangible assets in the course of construction
Total
The state-owned enterprise creates, in accordance with Act. No. 77/1997 Coll., as amended, a statutory reserve
fund by the annual allocation of 10% of profit after tax, and, in accordance with Decree No. 114/2002 Coll.,
as amended, a cultural and social needs fund by the basic allocation of 2% of annual wages and salaries
pursuant to Section 2, para 1. In addition, the Enterprise keeps a benefits fund, which has had no movement
since 1995, when its unused balance was transferred from an allowance organisation Česká správa letišť to
the Enterprise. The balance of this fund is presented within the row Statutory and other funds.
(p) Subsequent events
The effects of events, which occurred between the balance sheet date and the date of preparation of the
financial statements, are recognised in the financial statements in the case that these events provide
further evidence of conditions that existed as at the balance sheet date.
31 December
2007
139,722
(3,822)
326,037
11,047
(12,335)
5
38,268
(22,456)
(640)
15,172
229,698
128,313
(16,797)
341,214
1 January
2007
Additions
Disposals
31 December
2007
95,001
50,171
(3,822)
141,350
ACCUMULATED AMORTISATION
CZK’000
Software
Net book value
134,697
199,864
COST
CZK’000
1 January
2006
Additions/
transfers
Disposals
31 December
2006
Software
136,922
3,444
53,215
–
190,137
3,737
(5,888)
1,293
14,305
31,174
(7,211)
38,268
154,671
88,126
(13,099)
229,698
CZK’000
1 January
2006
Additions
Disposals
31 December
2006
Software
58,919
36,082
–
Net book value
95,752
Other intangible fixed assets
Where significant events occur subsequent to the balance sheet date but prior to the preparation of the
financial statements, which are indicative of conditions that arose subsequent to the balance sheet date,
the effects of these events are disclosed, but are not themselves recognised in the financial statements.
Disposals
Intangible assets in the course of construction
Total
ACCUMULATED AMORTISATION
,
95,001
134,697
The value of low-cost fixed assets not recognised in the balance sheet totalled in acquisition costs to
CZK 17,212 thousand as at 31 December 2007 (31 December 2006: CZK 12,919 thousand).
The most significant investment to intangible fixed assets in 2007 was mainly the new integrated
enterprise software SAP and data warehouse CAODW.
110
4. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
POŘIZOVACÍ CENA
tis. Kč
POŘIZOVACÍ CENA
1. ledna
2007
Přírůstky/
přeúčtování
Vyřazení
31. prosince
2007
tis. Kč
1. ledna
2006
Přírůstky/
přeúčtování
Vyřazení
31. prosince
2006
Pozemky
15 036 300
272 531
-17 688
15 291 143
Pozemky
14 814 380
251 758
-29 838
15 036 300
Stavby
15 690 815
865 198
-32 717
16 523 296
Stavby
11 587 085
4 135 762
-32 032
15 690 815
5 219 105
529 558
-189 735
5 558 928
3 759 019
1 501 746
-41 660
5 219 105
605
10 907
0
11 512
577
28
0
605
547 408
-157 608
-1 175
388 625
5 285 299
-4 737 856
-35
547 408
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Celkem
0
45 303
0
45 303
36 494 233
1 565 889
-241 315
37 818 807
1. ledna
2007
Přírůstky
Vyřazení
31. prosince
2007
OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY
tis. Kč
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
1 881
-1 881
0
0
35 448 241
1 149 557
-103 565
36 494 233
tis. Kč
1. ledna
2006
Přírůstky
Vyřazení
31. prosince
2006
3 415 671
Celkem
OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY
Stavby
3 415 671
617 063
-42 507
3 990 227
Stavby
2 855 721
591 982
-32 032
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
2 562 518
600 988
-190 305
2 973 201
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
1 998 826
605 352
-41 660
2 562 518
Celkem
5 978 189
1 218 051
-232 812
6 963 428
Celkem
4 854 547
1 197 334
-73 692
5 978 189
Zůstatková hodnota
30 516 044
30 855 379
Zůstatková hodnota
30 593 694
30 516 044
Nejvýznamnějším dlouhodobým hmotným majetkem zařazeným v roce 2007 jsou níže uvedené stavby
a zařízení:
– Centrální hasičská stanice Sever,
– Parking D,
– Mosty pro plochu D1,
– Servery a další hardware pro integrovaný informační systém SAP,
– Nádrže leteckých pohonných hmot.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31. prosinci 2007 zahrnuje zejména tyto položky:
– Paralelní dráha 06R/24L,
– Modernizace čističky odpadních a kanalizačních vod – Jih (2. etapa),
– Komunikace – estakáda,
– Úpravy administrativní části Terminálu 1,
– Letištní velkokapacitní požární automobil.
111
4. TANGIBLE FIXED ASSETS
COST
CZK’000
COST
1 January 2007
Additions
/ transfers
Disposals
31 December
2007
Land
15,036,300
272,531
(17,688)
15,291,143
Land
Constructions
15,690,815
865,198
(32,717)
16,523,296
Constructions
5,219,105
529,558
(189,735)
5,558,928
605
10,907
–
11,512
547,408
(157,608)
(1,175)
388,625
Equipment
Other tangible fixed assets
Tangible assets in the course of construction
Advances paid for tangible fixed assets
–
45,303
–
45,303
36,494,233
1,565,889
(241,315)
37,818,807
1 January 2007
Additions
Disposals
31 December
2007
Constructions
3,415,671
617,063
(42,507)
3,990,227
Equipment
2,562,518
600,988
(190,305)
2,973,201
Total
5,978,189
1,218,051
(232,812)
6,963,428
Total
ACCUMULATED DEPRECIATION
CZK’000
Net book value
CZK’000
Equipment
1 January 2006
Additions
/ transfers
Disposals
31 December
2006
14,814,380
251,758
(29,838)
15,036,300
11,587,085
4,135,762
(32,032)
15,690,815
3,759,019
1,501,746
(41,660)
5,219,105
577
28
–
605
5,285,299
(4,737,856)
(35)
547,408
Other tangible fixed assets
Tangible assets in the course of construction
Advances paid for tangible fixed assets
1,881
(1,881)
–
–
35,448,241
1,149,557
(103,565)
36,494,233
1 January 2006
Additions
Disposals
31 December
2006
Constructions
2,855,721
591,982
(32,032)
3,415,671
Equipment
1,998,826
605,352
(41,660)
2,562,518
Total
4,854,547
1,197,334
(73,692)
5,978,189
Total
ACCUMULATED DEPRECIATION
30,516,044
30,855,379
CZK’000
Net book value
30,593,694
The most significant tangible fixed assets capitalised in 2007 are the buildings and equipment
mentioned below:
– Central Fire Station North,
– Parking D,
– Bridges for area D1,
– Servers and other hardware for the integrated information system SAP,
– Tanks for aircraft fuels.
Tangible fixed assets in the course of construction as at 31 December 2007 include mainly the
following items:
– Parallel runway 06R/24L,
– Modernisation of sewage water treatment plant – South (2nd phase),
– Communication – flyover bridge “Estacada”,
– Modifications to the administrative part of Terminal 1,
– Airport high-capacity fire car.
30,516,044
112
U pozemků evidovaných v rozvaze k 31. prosinci 2007 ve výši 13 835 141 tis. Kč (k 31. prosinci 2006:
13 851 805 tis. Kč) byla jejich účetní hodnota určena podle vyhlášky 393/1991 Sb. V roce 1991 a tato
hodnota se stala součástí kmenového jmění Podniku. Reálná hodnota těchto pozemků se však od účetní
hodnoty může odlišovat.
Pro pozemky pořízené v roce 2007 v celkové hodnotě 122 789 tis. Kč byl před koncem roku 2007 podán
návrh na vklad do katastru nemovitostí, vlastnické právo však nebylo k 31. prosinci 2007 zapsáno.
V průběhu roku 2007 nabyl Podnik bezúplatně pozemky v celkové hodnotě 3 311 tis. Kč, které byly
oceněny na základě znaleckého posudku. Bezúplatné nabytí pozemků bylo zaúčtováno oproti účtu Ostatních
kapitálových fondů.
V roce 2007 byly pozemky v celkové hodnotě 17 138 tis. Kč katastrem nemovitostí celé nebo zčásti
odepsány z listu vlastnictví Podniku z důvodu nedostatečné podpory vlastnického práva. Tato transakce
byla zaúčtována oproti účtu Ostatních kapitálových fondů.
V roce 2007 a 2006 došlo ke změně výměry pozemků nabytých vkladem zakladatele nebo bezúplatným
převodem od jiné státní instituce nebo organizační složky státu zaměřením jejich skutečných hranic, resp.
ke změně jejich hodnoty. Tyto změny výměry se projevily v netto dopadu na hodnoty předmětných pozemků
v roce 2007 zvýšením o 1 023 tis. Kč a v roce 2006 zvýšením o 13 526 tis. Kč. Transakce byly zaúčtovány
oproti účtu Ostatních kapitálových fondů.
Na základě Smlouvy o vzájemném převodu práva hospodařit a příslušnosti hospodaření s majetkem státu
uzavřené mezi Podnikem a Ministerstvem vnitra ČR byly Podniku v roce 2006 převedeny pozemky v celkové
hodnotě 22 251 tis. Kč. Současně převedl Podnik v rámci této smlouvy pozemky v hodnotě 10 169 tis. Kč
do příslušnosti hospodaření s majetkem státu Ministerstvu vnitra ČR. Tyto transakce byly zaúčtovány oproti
účtu Ostatních kapitálových fondů.
Na základě Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy Pozemkového fondu ČR byly v roce 2006
Podniku bezúplatně převedeny pozemky v celkové hodnotě 3 592 tis. Kč, které byly oceněny na základě
znaleckého posudku. Tyto transakce byly zaúčtovány oproti účtu Ostatních kapitálových fondů.
Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR – Pozemkového úřadu Praha vydal Podnik v roce 2006
pozemky v celkové hodnotě 17 986 tis. Kč v rámci plnění restitučních nároků oprávněných osob. Tato
transakce byla zaúčtována oproti účtu Ostatních kapitálových fondů.
Podnik eviduje k 31. prosinci 2007 pozemky v celkové hodnotě 6 341 638 tis. Kč, které jsou zčásti zatíženy
věcným břemenem. Tato věcná břemena se nicméně týkají pouze malé části uvedených pozemků. Vedení
Podniku odhaduje, že celková hodnota věcných břemen nepřesahuje 2 % účetní hodnoty těchto pozemků.
Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. prosinci 2007
v pořizovacích cenách 203 768 tis. Kč (k 31. prosinci 2006: 192 085 tis. Kč).
113
With respect to the land carried in the amount of CZK 13,835,141 thousand in the accompanying balance
sheet as at 31 December 2007 (31 December 2006: CZK 13,851,805 thousand), the carrying amount was
determined in 1991 based on Regulation No. 393/1991 Coll. and was included in the share capital
(registered capital) of the Enterprise. However, the fair value of the land may differ from its carrying amount.
By the year-end, the Enterprise filed a proposal for a Real Estate Register entry with respect to land with
a value of CZK 122,789 thousand; however, no ownership rights were registered as at 31 December 2007.
During 2007, the Enterprise received land with a total value of CZK 3,311 thousand free-of-charge; the
carrying amounts of the land are based on an expert appraisal. These transactions were recognised in the
Other capital contributions account.
In 2007, the Real Estate Register deleted, fully or partly, plots of land with a total value of
CZK 17,138 thousand from the deed of ownership of the Enterprise, as the ownership rights were not
sufficiently supported. These transactions were recognised in the Other capital contributions account.
In 2007 and 2006, the area as well as value of certain plots of land contributed free-of-charge by the
founder or a free-of-charge transfer from another government institution or a government body was
restated as their actual borders were newly surveyed. The restatement resulted in a net impact on the
carrying amount of the land with an increase of CZK 1,023 thousand in 2007 and an increase of
CZK 13,526 thousand in 2006. These transactions were recognised in the Other capital contributions account.
Pursuant to the contract for a mutual transfer of the right of state-owned property management and the
competence to perform such management concluded between the Enterprise and the Ministry of Interior of
the Czech Republic, in 2006 the Enterprise received land with the value of CZK 22,251 thousand. Under the
above contract, the Enterprise simultaneously transferred land with the value of CZK 10,169 thousand to
the Ministry of the Interior of the Czech Republic’s competence to manage the state-owned property. These
transactions were recognised in the Other capital contributions account.
Pursuant to the contract for the free-of-charge transfer of real estate from the Pozemkový fond ČR (the State
Land Fund of the Czech Republic), the Enterprise received land with a total value of CZK 3,592 thousand
free-of-charge in 2006; the carrying amount of the land is based on an expert appraisal. These transactions
were recognised in the Other capital contributions account.
As part of the discharge of restitution claims of legitimate owners, pursuant to the resolution of the Ministry
of Agriculture of the Czech Republic – Land Registry Praha, the Enterprise returned land with a value of
CZK 17,986 thousand to legitimate owners in 2006. These transactions were recognised in the Other
capital contributions account.
As at 31 December 2007, land with a value of CZK 6,341,638 thousand was partly encumbered by
easement. However, it concerns only a small part of the land mentioned. The management of the Enterprise
estimates that the total value of easements does not exceed 2% of the total carrying amount of the land.
The total value of low-cost fixed assets not recognised in the balance sheet totalled in acquisition costs to
CZK 203,768 thousand as at 31 December 2007 (31 December 2006: CZK 192,085 thousand).
114
5. ZÁSOBY
Podnik vytvořil opravnou položku k zásobám k 31. prosinci 2007 ve výši 8 847 tis. Kč (k 31. prosinci 2006:
7 993 tis. Kč).
8. OSTATNÍ AKTIVA
Náklady příštích období zahrnují především časové rozlišení pojištění, služeb a předplatného odborného
tisku a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově příslušejí.
6. POHLEDÁVKY
Pohledávky po splatnosti k 31. prosinci 2007 činily 120 574 tis. Kč (k 31. prosinci 2006: 167 511 tis. Kč).
9. VLASTNÍ KAPITÁL
Kmenové jmění Podniku k 31. prosinci 2007 činí 15 776 856 tis. Kč. Podle usnesení vlády ČR ze dne
7. listopadu 2007 č. 1244, na základě rozhodnutí ministra dopravy ze dne 7. prosince 2007
č. j. 780/2007-410PRIV/6 o vyjmutí a převedení části majetku podniku Letiště Praha, s.p., ve výši
2 200 tis. Kč a jeho vložení do obchodní společnosti Letiště Praha, a. s. (viz poznámka 1), převedl Podnik
dne 19. prosince 2007 tuto částku na účet Ministerstva financí ČR. Toto snížení kmenového jmění
Podniku nebylo k 31. prosinci 2007 zapsáno v obchodním rejstříku a v rozvaze je vykázáno v řádku
A.I.1. Kmenové jmění.
Opravná položka k pohledávkám k 31. prosinci 2007 činí 47 796 tis. Kč (k 31. prosinci 2006: 43 556 tis. Kč).
Pohledávky z obchodních vztahů a jiné pohledávky nemají splatnost delší než 5 let.
Dohadné účty aktivní zahrnují především nevyfakturované dodávky tepla, nevyfakturované obratové
nájemné z pronájmu pozemků a pohledávky za pojišťovnou z titulu pojistného plnění.
7. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech a krátkodobé depozitní
směnky.
Podnik zřídil účet dluhové služby na základě Smlouvy o poskytnutí záruky ze dne 7. listopadu 2003.
Na tento účet Podnik převádí 50 % splátky jistiny a úroku, která bude zaplacena v nadcházejícím roce. Účet
slouží k zajištění závazků ve vztahu k jistině a úhradě úroků z úvěru poskytnutého Evropskou investiční
bankou. Účet je úročený individuální úrokovou sazbou. Podnik s tímto účtem nemůže disponovat, protože
slouží jako záruka garančním bankám. K 31. prosinci 2007 měl Podnik na účtu dluhové služby s omezeným
disponováním zůstatek 161 102 tis. Kč (k 31. prosinci 2006: 120 402 tis. Kč).
Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny zejména:
– státními dotacemi na kapitálové dovybavení v minulých letech,
– hodnotou pozemků bezúplatně nabytých od Pozemkového fondu ČR stanovenou na základě
znaleckého posudku,
– hodnotou pozemků bezúplatně nabytých od jiného subjektu,
– rozdílem hodnoty pozemků bezúplatně nabytých a bezúplatně pozbytých v rámci směnných smluv s jinými
státními podniky nebo organizačními složkami státu,
– hodnotou odpovídající změně výměr pozemků nabytých vkladem zakladatele nebo bezúplatným
převodem od jiného státního podniku nebo organizační složky státu, vzniklé upřesněním hranic pozemků
v katastru nemovitostí,
– úbytkem hodnoty pozemků vymazaných katastrem nemovitostí z listu vlastnictví Podniku z titulu
nedostatečné podpory vlastnického práva,
– hodnotou dlouhodobého majetku nalezeného při inventurách dlouhodobého majetku v ocenění
reprodukční pořizovací cenou stanovenou znaleckým posudkem.
Zisk po zdanění ve výši 972 452 tis. Kč za rok 2006 byl schválen a rozdělen zakladatelem Podniku dne
10. července 2007.
115
5. INVENTORIES
The Enterprise created an impairment to inventories as at 31 December 2007 in the amount of
CZK 8,847 thousand (31 December 2006: CZK 7,993 thousand).
8. OTHER ASSETS
Prepaid expenses include in particular insurance, services and professional press subscriptions which are
charged to the income statement in a year to which they relate.
6. RECEIVABLES
Receivables overdue totalled CZK 120,574 thousand as at 31 December 2007 (31 December 2006:
CZK 167,511 thousand).
9. EQUITY
The Enterprise’s share capital was CZK 15,776,856 thousand as at 31 December 2007. According to the
Czech government resolution No. 1244 from 7 November 2007 and the Ministry of Transport resolution
No. 780/2007-410PRIV/6 from 7 December 2007 about carving out and transferring a part of the property
of Letiště Praha, s.p. in the amount of CZK 2,200 thousand and its contribution into the company Letiště
Praha, a. s. (see Note 1 above), the Enterprise transferred this amount into the account of the Ministry
of Finance of the Czech Republic on 19 December 2007. This decrease of the Enterprise’s share capital was
not registered in the Commercial Register as at 31 December 2007 and it is presented in the balance sheet
on row A.I.1. Share capital.
Provisions for doubtful receivables totalled CZK 47,796 thousand as at 31 December 2007 (31 December 2006:
CZK 43,556 thousand).
There are no trade receivables and other receivables that would be due in 5 or more years.
Accruals include mainly uninvoiced deliveries of heat energy, rent of leased land and receivables from
insurance companies by virtue of insurance indemnities.
7 SHORT-TERM FINANCIAL ASSETS
Short-term financial assets consist of liquid valuables (stamps and vouchers), cash in hand, cash at bank and
short-term depository notes.
Pursuant to the contract on the provision of a guarantee dated 7 November 2003, the Enterprise opened
a debt service account. The Enterprise transfers amounts representing 50% repayment of principal and
interest to this account payable in the following year. The account is used to secure liabilities in relation to
the principal and to pay interest accrued on the loan granted by the European Investment Bank. The account
bears an individual interest rate. The Enterprise may not use this account as it serves as a security for
guarantee banks. As at 31 December 2007 the Enterprise had a balance of CZK 161,102 thousand in this
debt service account being restricted in use (31 December 2006: CZK 120,402 thousand).
Other capital contributions include, in particular, the following:
– Government subsidies for capital contributions made in prior years,
– the value of land acquired free-of-charge from the State Land Fund of the Czech Republic; the value is
based on an expert appraisal,
– the value of land acquired free-of-charge from another subject,
– the difference between the value of land acquired free-of-charge and disposed free-of-charge pursuant to
exchange agreements with other state-owned enterprises or government bodies,
– the value corresponding to the restated area of land acquired by a founder’s contribution or acquired by
free-of-charge transfer from another state-owned enterprise or a government body due to newly
surveyed borders of the land having been accordingly corrected in the Real Estate Register,
– the decrease in the value of land deleted by the Real Estate Register from the deed of ownership of the
Enterprise as the ownership right is not sufficiently supported,
– the value of fixed assets found at stock counts of fixed assets valued at replacement cost based on an
expert appraisal.
The net profit in the amount of CZK 972,452 thousand for 2006 was approved and allocated by the
Enterprise’s founder on 10 July 2007.
116
10. REZERVY
tis. Kč
31. prosince 2007
31. prosince 2006
447 642
449 311
Protihluková opatření
75 000
107 500
Zaměstnanecké požitky a odměny
43 501
45 525
566 143
602 336
Soudní spory a ostatní podnikatelská rizika
Rezervy celkem
Rezervy na soudní spory, restituční nároky související s pozemky a jiná podnikatelská rizika byly vytvořeny
na základě odhadu odborných útvarů a managementu Podniku. Rezervy na soudní spory a restituční nároky
zahrnují rovněž odhadovanou výši soudních poplatků. Rezervy na podnikatelská rizika představují
odhadovanou výši penále související s dodatečnými platebními výměry na daň z příjmů právnických osob za
zdaňovací období 2000–2004 (viz poznámka 14) a odhadovanou výši nákladů na odstranění ekologických
škod na pozemcích, s nimiž má Podnik právo hospodařit.
11. ZÁVAZKY
Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Podniku a nemají splatnost
delší než 5 let.
Závazky po splatnosti činily k 31. prosinci 2007 celkem 5 441 tis. Kč (k 31. prosinci 2006: 22 287 tis. Kč).
Podnik nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné jiné závazky
po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím.
Dohadné účty pasivní zahrnují především nevyfakturované dodávky stavebních prací a služeb a jsou
účtovány do majetku, resp. do nákladů v období, do kterého věcně a časově příslušejí. Dále zahrnují také
závazek vyplývající z dodatečných platebních výměrů na daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období
2000–2004 (viz poznámka 14).
12. ÚVĚRY A OSTATNÍ PŮJČKY
Rezerva na protihluková opatření byla vytvořena na základě závazného posudku hygienika hl. m. Prahy
k územnímu rozhodnutí o vyhlášení ochranného hlukového pásma Letiště Praha na území hlavního města
Prahy a některých okolních obcí.
Rezervy na zaměstnanecké požitky a odměny zaměstnanců se vztahují k odměnám přiznaným
zaměstnancům na základě rozhodnutí dozorčí rady Podniku a dále k zaměstnaneckým požitkům, které
Podnik vyplácí zaměstnancům na základě kolektivní smlouvy u příležitosti významných životních
a pracovních jubileí, při odchodu do starobního důchodu a jako příspěvek na rekreaci, kulturu a tělovýchovu.
tis. Kč
31. prosince 2007
31. prosince 2006
Dlouhodobé úvěry se splatností 1 rok–5 let
2 182 900
1 746 320
Dlouhodobé úvěry se splatností více než 5 let
6 117 100
6 553 680
Dlouhodobé úvěry celkem
8 300 000
8 300 000
Dne 10. dubna 2003 byla podepsána Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou (dále jen
„EIB”) a Českou správou letišť, s.p. (dnes Správa Letiště Praha, s.p.). Na základě této smlouvy EIB poskytuje
Podniku možnost čerpání dlouhodobého investičního úvěru až do výše 9 000 000 tis. Kč, který lze použít
výhradně na financování Projektu Terminál 2. Začátek čerpání úvěru byl 16. ledna 2004 a do konce roku 2007
byl úvěr čerpán v celkové výši 8 300 000 tis. Kč.
117
10. PROVISIONS
CZK’000
Legal disputes and other business risks
Noise abatement measures
Employee benefits and remuneration
Total
11. LIABILITIES
Trade and other liabilities were not pledged are not due after 5 or more years.
31 December 2007
31 December 2006
447,642
449,311
75,000
107,500
43,501
45,525
566,143
602,336
Provisions created for legal disputes, restitution claims relating to land and for other business risks were
established based on the estimates made by technical department and the management of the Enterprise.
Provisions for legal disputes and restitution claims also include the estimates of legal fees. Provisions for
business risks present the estimated amount of penalty related to additional tax assessments for corporate
tax for the tax periods 2000 – 2004 (see Note 14) and the estimated amount of expenses for removal of
environmental damage on land for which the Enterprise has right to operate.
Overdue liabilities totalled CZK 5,441 thousand as at 31 December 2007 (31 December 2006:
CZK 22,287 thousand). The Enterprise does not have overdue payables related to social and health
insurance or any other overdue payables to tax authorities or other state institutions.
Accruals represent, in particular, unbilled supplies of construction work and services, which are capitalised
or expensed, as appropriate, for the year in which they were incurred. They also include liabilities arisen
from additional tax assessment for corporate tax for the tax periods 2000 – 2004 (see Note 14).
12. BANK LOANS AND OTHER BORROWINGS
CZK’000
31 December 2007
31 December 2006
The provisions for noise abatement measures was created pursuant to a binding opinion of the Chief Health
Officer of the City of Prague on a zoning and planning decision establishing the noise protection zone of
the Prague Airport in the territory of the City of Prague and certain surrounding municipalities.
Long-term loans due between 1–5 years
2,182,900
1,746,320
Long-term loans due after 5 years
6,117,100
6,553,680
Total long-term loans
8,300,000
8,300,000
Provisions for employee benefits and remuneration were created for employee remunerations pursuant to
a decision made by the Supervisory Board of the Enterprise, for benefits granted to employees on the basis
of the Collective Agreement upon their life and work jubilees or upon their retirement and as a contribution
to their recreation, culture and sport activities.
On 10 April 2003, a contract for financing was made between the European Investment Bank (“EIB”) and
Česká správa letišť, s.p. (currently Správa Letiště Praha, s.p.). Pursuant to this contract, EIB provides the
Enterprise with an option to use a long-term investment loan up to CZK 9,000,000 thousand which may be
used solely for the financing of the project Terminal 2. Drawing on the loan started on 16 January 2004 and
a loan in the amount of CZK 8,300,000 thousand was outstanding by the end of 2007.
118
Úvěr EIB byl čerpán celkem v deseti tranších, které byly do 15. června 2006 všechny úročeny variabilní
sazbou 3M PRIBOR + max. 0,13 %. V průběhu roku 2006 došlo ke změně: tranše 1, 5, 7, 8, 9 a 10 (celkem
5 500 000 tis. Kč) jsou dále úročeny variabilní sazbou 3M PRIBOR + max. 0,13 %, tranše 2 a 4 (celkem
1 000 000 tis. Kč) jsou pro období 15. června 2006 až 15. prosince 2010 úročeny fixní sazbou 3,447 %,
tranše 3 a 6 (celkem 1 800 000 tis. Kč) jsou pro období 15. září 2006 až 15. prosince 2011 úročeny fixní
sazbou 3,763 %. Zahájení splácení jistiny čerpaného úvěru je podle harmonogramu plánováno na
15. června 2009 v pravidelných pololetních splátkách. Částky splátek k úhradě jsou vyjádřené procentním
podílem 2,63 % z objemu vyčerpaného úvěru. Výjimkou je poslední splátka, dle smlouvy o úvěru má být
provedena k 15. prosinci 2027 a připadá na ni podíl 2,69 %.
Závazky Podniku vyplývající ze Smlouvy o financování uzavřené s EIB byly zajištěny bankovní garancí
vystavenou syndikátem ručitelských bank. Platnost této bankovní garance byla v průběhu roku 2006
smluvně prodloužena do 15. června 2012. Aktuální výše garance odpovídá výši nesplacených závazků
Podniku vyplývající ze Smlouvy o financování s EIB.
Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvěrům za rok 2007 činily 263 979 tis. Kč (2006: 174 381 tis. Kč),
z čehož za rok 2007 bylo 4 044 tis. Kč (2006: 8 242 tis. Kč) zahrnuto do pořizovací ceny dlouhodobého
majetku. Náklady související s garanční smlouvou činily v roce 2007 celkem 33 712 tis. Kč (2006:
48 646 tis. Kč), z čehož za rok 2007 bylo 532 tis. Kč (2006: 4 756 tis. Kč) zahrnuto do pořizovací ceny
dlouhodobého majetku. Tyto náklady jsou vykázány na řádku Ostatní finanční náklady.
K úvěru a přijatým garancím se vztahují jisté smluvní finanční podmínky a jiné povinnosti. Porušení těchto
smluvních podmínek a jiných povinností by mohlo vést ke zkrácení splatnosti úvěru či neplatnosti garancí.
Tyto finanční podmínky a jiné povinnosti byly ve vztahu k úvěrující bance a k zástupci ručitelských bank
v roce 2007 řádně plněny. Ve vztahu k procesu transformace a s ní souvisejícím plánovaným vkladem
převážné části majetku Podniku do společnosti Letiště Praha, a. s. (viz poznámka 1), bylo iniciováno jednání
zástupců EIB, Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva financí ČR, Podniku a jeho právních zástupců, kde byly
úvěrující bance postoupeny některé zásadní informace související s transformací. Proces dokládání dalších
EIB následně vyžádaných dodatečných informací a prohlášení právě probíhá. Současně byl pověřen právní
zástupce Podniku, aby pro Podnik koordinoval přípravu a realizaci dodatků ke Smlouvě o financování, ke
Smlouvě o záruce, případně k některým dalším, s těmito smlouvami souvisejícím dokumentům, kterými bude
zajištěno, že proces transformace nevyvolá neplnění těchto smluv. Naplněním tohoto cíle bude zajištěna
kontinuita poskytovaného úvěru a záruky poskytnuté EIB za Podnik syndikátem garančních bank.
13. OSTATNÍ PASIVA
Výdaje příštích období zahrnují nevyúčtované úroky z úvěru a poplatky spojené s úvěrem a jsou účtovány
do nákladů období, do kterého věcně a časově příslušejí.
Výnosy příštích období zahrnují zejména časově rozlišené poplatky za navýšení elektrického příkonu. Jsou
účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově příslušejí.
119
The EIB loan was drawn in 10 tranches and each of them bore a variable interest rate of 3M PRIBOR +
max. 0.13% until 15 June 2006. This approach was changed in the course of 2006 as follows:
Tranches 1, 5, 7, 8, 9 and 10 (in total CZK 5.5 billion) continue to bear the variable interest rate, 3M PRIBOR
+ max. 0.13%. Tranches 2 and 4 (CZK 1 billion in total) bear a fixed interest rate of 3.447% during the
period 15 June 2006 to 15 December 2010. Tranches 3 and 6 (CZK 1.8 billion in total) bear a fixed interest
rate of 3.763% during the period 15 September 2006 to 5 December 2011. According to the payment
schedule, the loan principal repayment should start on 15 June 2009 in the form of regular semi annual
instalments. The amounts of the instalments due are expressed as a percent share, which is 2.63% of the
loan amount outstanding. Pursuant to the loan contract, the last instalment represents an exception as it
should be paid as at 15 December 2027 and it accounts for a 2.69% share.
Liabilities of the Enterprise arisen from the contract for financing concluded with EIB were secured by
a bank guarantee issued by a syndicate of guarantee banks. During 2006, the validity of this bank
guarantee was contractually prolonged until 15 June 2012. The current amount of the guarantee
corresponds to unpaid liabilities of the Enterprise that have arisen from the contract for financing concluded
with EIB.
The interest expense relating to bank loans for 2007 was CZK 263,979 thousand (2006:
CZK 174,381 thousand), of which CZK 4,044 thousand was capitalised as part of the construction of
tangible fixed assets (2006: CZK 8,242 thousand). In 2007, the cost relating to a guarantee agreement was
CZK 33,712 thousand (2006: CZK 48,646 thousand), of which CZK 532 thousand was capitalised as part of
the construction of tangible fixed assets (2006: CZK 4,756 thousand). These costs are presented on the
row Other financial expense.
Certain contractual financial conditions and other liabilities relate to the loan and guarantees received.
Breach of these contractual terms and other liabilities could lead to shortening of loan maturity or to the
non-validity of guarantees. These financial terms and other liabilities were in relation to the crediting bank
and to the representative of the guarantee banks properly met in 2007. In relation to transformation
process and the related planned contribution of a vast part of Enterprise’s property into the company
Letiště Praha, a. s. (see Note 1), negotiations between EIB representatives, the Czech Ministry of Transport,
the Czech Ministry of Finance, the Enterprise and its solicitors was initiated where some substantial
information relating to the transformation were submitted to the crediting bank. The process of submitting
other subsequently requested additional information and declarations is currently in progress. At the same
time, a solicitor of the Enterprise was delegated in order to coordinate preparation and realisation of
amendments to the Contract of Financing, to the Contract of Guarantee and possibly to other documents
relating to the agreements which will secure that the transformation process does not trigger
non-performance of these contracts. By achieving this objective, continuity of the loan and guarantee
provided to EIB for the Enterprise by the syndicate of guarantee banks will be secured.
13. OTHER LIABILITIES
Accruals include, in particular, unbilled loan interest and fees relating to this loan, which are charged to the
income statement in a year to which they relate.
Deferred income includes, in particular, deferred payments for the increase of electricity input, which are
recognised in the income statement in year in which they were earned.
120
14. DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:
tis. Kč
2007
2006
Splatná daň
229 664
221 360
Odložená daň
-46 429
137 983
11 113
-1
Úprava daňového nákladu předchozího období
podle skutečně podaného daňového přiznání
Dodatečná daňová povinnost
137 250
0
Celkem
331 598
359 342
Splatná daň byla vypočítána následovně:
Po kontrole daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2000–2004 obdržel Podnik v lednu 2008
od finančního úřadu dodatečné platební výměry na daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období
2000–2004 v celkové výši 137 250 tis. Kč. K 31. prosinci 2007 byl související závazek vykázán v rámci
dohadných účtů pasivních. Podnik dále vytvořil k 31. prosinci 2007 rezervu na související penále ve výši
145 458 tis. Kč (viz poznámka 10).
Odložený daňový závazek k 31. prosinci 2007 je vypočten sazbou 21 % – daňová sazba pro rok 2008,
20 % – daňová sazba pro rok 2009 a 19 % – daňová sazba pro rok 2010 (k 31. prosinci 2006: 24 %)
v závislosti na období, ve kterém je očekáváno vyrovnání přechodného rozdílu, a lze ho analyzovat
následovně:
tis. Kč
31. prosince 2007
31. prosince 2006
Odložený daňový závazek z titulu:
tis. Kč
2007
2006
1 444 859
1 331 794
Daňově neuznatelné náklady
101 028
241 907
Nezdanitelné výnosy
-19 604
-7 453
-495 733
-479 291
-42 168
-142 087
Zisk před zdaněním
Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy
Tvorba a rozpuštění opravných položek a rezerv (netto)
Dary
-30 271
-21 089
Daňový základ
958 111
923 781
Daň z příjmů právnických osob ve výši 24 %
229 947
221 707
-283
-347
229 664
221 360
Sleva na dani
Splatná daň
V roce 2005 podal Podnik dodatečná daňová přiznání za zdaňovací období 2000–2003, na jejichž základě
mu vznikla dodatečná daňová povinnost ve výši 403 560 tis. Kč. Celá tato povinnost byla Podnikem
uhrazena v roce 2005. Současně vytvořil Podnik v roce 2005 rezervu na penále vyplývající z dodatečných
daňových přiznání ve výši 112 525 tis. Kč. V roce 2006 Podnik uhradil penále v plné výši, nicméně
Ministerstvo financí ČR vyhovělo žádosti Podniku o prominutí části penále, a to ve výši 20 610 tis. Kč.
Penále bylo vykázáno ve srovnatelných údajích na řádku Ostatní provozní náklady. V roce 2008 opět vyhovělo
Ministerstvo financi ČR žádosti Podniku a prominulo penále ve výši 60 409 tis. Kč (viz poznámka 20).
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku
-463 293
-467 769
-463 293
-467 769
87 900
44 295
Odložená daňová pohledávka z titulu:
Rezervy
Opravné položky a ostatní přechodné rozdíly
Čistý odložený daňový závazek
6 356
8 008
94 256
52 303
-369 037
-415 466
Dopad změny sazeb daně z příjmů od roku 2008 na vykázaný odložený závazek k 31. prosinci 2007 činí
snížení o 107 946 tis. Kč.
121
14. TAXATION
The income tax expenses include the following:
CZK’000
2007
2006
Current tax expense
229,664
221,360
Deferred tax expense
(46,429)
137,983
11,113
(1)
Additional tax liability
137,250
–
Total
331,598
359,342
2007
2006
Adjustment of prior year tax expense
After tax authority examinations of corporate tax for the 2000–2004 tax periods, the Enterprise obtained
additional tax assessments for corporate tax for the 2000–2004 tax periods from the tax authority in
January 2008 in the total amount of CZK 137,250 thousand. As at 31 December 2007, the relating liability
was presented within the accruals. Furthermore, the Enterprise created a provision for the related penalty
in the amount of CZK 145,458 thousand as at 31 December 2007 (see Note 10).
The deferred tax liability as at 31 December 2007 is calculated at 21% (the rate enacted for 2008),
20% (the rate enacted for 2009) and 19% (the rate enacted for 2010) depending on the period of
temporary difference expected reversal. Deferred tax as at 31 December 2006 was calculated at 24%.
Deferred tax liability can be analysed as follows:
Current tax can be analysed as follows:
CZK’000
CZK’000
Net profit before taxation
1,444,859
1,331,794
Non-tax deductible costs
101,028
241,907
Non-taxable income
(19,604)
(7,453)
Difference between accounting and tax depreciation
Difference between accounting and tax net value of fixed assets
(495,733)
(479,291)
Provisions
(42,168)
(142,087)
Allowances and other temporary differences
Gifts
(30,271)
(21,089)
958,111
923,781
Corporate taxation at 24%
229,947
221,707
Tax allowance
Tax due
(283)
(347)
229,664
221,360
In 2005, the Enterprise filed additional tax returns for the 2000–2003 tax periods resulting in an additional
tax liability in the amount of CZK 403,560 thousand. The whole amount was paid by the Enterprise in
2005. At the same time, the Enterprise created a provision for a tax penalty of CZK 112,525 thousand
relating to additional tax returns. In 2006, the Enterprise paid the penalty in full, however, the Ministry
of Finance of the Czech Republic granted the Enterprise’s request for a penalty waiver totalling
CZK 20,610 thousand. This penalty was presented in comparative amounts on the row Other operating
expenses. In 2008, the Ministry of Finance again granted the Enterprise’s request for a penalty waiver
totalling CZK 60,409 thousand (see Note 20).
31 December 2006
(463,293)
(467,769)
(463,293)
(467,769)
87,900
44,295
Deferred tax asset:
Creation and release of allowances and provisions (gross)
Net taxable profit
31 December 2007
Deferred tax liability:
Net deferred tax liability
6,356
8,008
94,256
52,303
(369,037)
(415,466)
The effect of the changes in income tax rates since 2008 on the deferred tax liability results in a decrease
of CZK 107,946 thousand as at 31 December 2007.
122
15. ČLENĚNÍ VÝNOSŮ PODLE ODVĚTVÍ
Výnosy z hlavní činnosti byly tvořeny následujícím způsobem:
tis. Kč
Letecký provoz
2007
tis. Kč
Vedení
Ostatní
Celkem
3 200 702
Mzdové náklady
48 175
873 771
921 946
2007
2006
3 392 420
Obchodní činnost
2 035 126
1 849 052
Odměny členům vedení
19 856
0
19 856
Celkové prodeje zboží a služeb
5 427 546
5 049 754
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
20 703
306 181
326 884
Ostatní sociální náklady
Celkem
Převážná část výnosů Podniku za rok 2007 je soustředěna na 9 hlavních zákazníků v oblasti letecké
přepravy – letecké společnosti. Převážná část výnosů z obchodní činnosti je soustředěna na hlavní
zákazníky v souvislosti s provozem Letiště Praha – nájemce nebytových prostor. Veškeré výnosy jsou
realizovány v České republice.
Vedení
Ostatní
Celkem
33 787
777 823
811 610
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Průměrný přepočtený počet členů vedení
2007
2006
9
13
Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců
2 315
2 242
Celkem
2 324
2 255
3
3
Počet členů dozorčí rady, kteří jsou zaměstnanci Podniku
21 907
1 290 593
Mzdové náklady
Ostatní sociální náklady
Počet zaměstnanců
21 396
1 201 348
2006
tis. Kč
Odměny členům vedení
16. ANALÝZA ZAMĚSTNANCŮ
511
89 245
Celkem
6 420
0
6 420
14 072
272 578
286 650
1 014
17 192
18 206
55 293
1 067 593
1 122 886
Zvýšení objemu prostředků na mzdy vedení je ovlivněno vypořádáním závazků z důvodu personálních změn
v průběhu roku 2007.
Ostatní transakce se zaměstnanci Podniku jsou popsány v poznámce 17 Transakce se spřízněnými stranami.
Vedení Podniku zahrnuje generálního ředitele a výkonné ředitele jednotlivých divizí.
123
15. REVENUE ANALYSIS
Revenue from the main activity has been generated as follows:
CZK’000
Air traffic operations
2007
CZK’000
2007
2006
3,392,420
3,200,702
Wages and salaries
Management
Other staff
Total
48,175
873,771
921,946
Commercial activities
2,035,126
1,849,052
Board emoluments
19,856
–
19,856
Total sales of goods and services
5,427,546
5,049,754
Social and health insurance costs
20,703
306,181
326,884
Other social costs
Total
In 2007, the Enterprise’s revenues were concentrated primarily on 9 main customers in the airline industry
– airline companies. The revenues of the Enterprise’s commercial activities were concentrated primarily on
the main customers in connection with the operations of the Prague Airport – lessees of non-residential
premises. All revenues are realised in the Czech Republic.
2006
CZK’000
Wages and salaries
Board emoluments
16. EMPLOYEE ANALYSIS
Social and health insurance costs
Other social costs
Employee numbers
Average recalculated number of management members
2007
2006
9
13
Average recalculated number of other staff
2,315
2,242
Total
2,324
2,255
3
3
Members of the Supervisory Board which are Enterprise employees
Total
511
21,396
21,907
89,245
1,201,348
1,290,593
Management
Other staff
Total
33,787
777,823
811,610
6,420
–
6,420
14,072
272,578
286,650
1,014
17,192
18,206
55,293
1,067,593
1,122,886
The increase in wages and salaries is caused by settlement of liabilities based on personnel changes
during 2007.
Other transactions with the Enterprise’s management are described in Note 17 – Related party transactions.
The Enterprise‘s management includes the General Director and executive directors of particular divisions.
124
17. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI
Podnik se podílel na těchto transakcích s významnými spřízněnými stranami a vykazoval následující
zůstatky pohledávek a závazků:
tis. Kč
Prodeje, resp.
přijatá plnění
v roce 2007
Nákupy, resp.
poskytnutá plnění
v roce 2007
Pohledávky
k 31. prosinci 2007
Závazky
k 31. prosinci 2007
1 835 194
3 184
250 667
456
České aerolinie a.s.
Řízení letového provozu, s.p.
27 548
4 517
4 794
858
Řízení letového provozu, s.p.
Ředitelství silnic a dálnic ČR
0
205 151
0
302
Ředitelství silnic a dálnic ČR
10 526
0
473
104
Ministerstvo vnitra ČR
Spřízněná strana
České aerolinie a.s.
Ministerstvo vnitra ČR
Pražská plynárenská, a.s.
12
69 158
2
1 996
6 624
0
0
319
Český hydrometeorologický ústav
1 956
6 575
195
Ministerstvo obrany ČR
13 036
283
Správa uprchlických zařízení
10 996
0
Celkem
Prodeje, resp.
přijatá plnění
v roce 2006
Nákupy, resp.
poskytnutá plnění
v roce 2006
Pohledávky
k 31. prosinci 2006
Závazky
k 31. prosinci 2006
1 890 475
11 029
225 242
3 184
31 254
2 289
2 665
478
0
0
0
0
5 756
397
152
251
2 923
Spřízněná strana
Celní ředitelství a celní úřady
Pražské služby, a.s.
tis. Kč
Pražská plynárenská, a.s.
75
24 613
7
Celní ředitelství a celní úřady
5 414
36
74
0
0
Český hydrometeorologický ústav
2 029
6 587
86
0
208
0
Ministerstvo obrany ČR
11 444
2
641
0
214
0
Správa uprchlických zařízení
12 034
0
1
0
1 465
5 648
67
1 026
Pražské služby, a.s.
1 907 357
294 516
256 620
5 061
Celkem
775
2 347
0
690
1 959 256
47 300
228 868
7 526
Podnik vytvořil k 31. prosinci 2007 opravnou položku k pohledávkám za spřízněnými stranami ve výši
448 tis. Kč.
Členům vedení Podniku ani členům dozorčí rady nebyly poskytnuty půjčky, úvěry, záruky ani žádná ostatní
plnění. Vedení Podniku jsou poskytnuta motorová vozidla pro soukromé účely na základě uzavřených dohod
o používání motorových vozidel, lékařské prohlídky a dále je vedení Podniku, stejně jako dalším
zaměstnancům, hrazeno penzijní připojištění ve výši 3 % tarifní mzdy a životní pojištění. Podnik dále vyplácí
zaměstnancům jednorázové odměny při příležitosti významných životních a pracovních jubileí a při odchodu
do starobního důchodu a přispívá na rekreaci, kulturu a tělovýchovu.
V roce 2007 činil příspěvek na penzijní připojištění členům vedení Podniku 493 tis. Kč a příspěvek na životní
pojištění 18 tis. Kč.
Členové dozorčí rady neobdrželi v roce 2007 ani v roce 2006 žádné odměny.
125
17. RELATED PARTY TRANSACTIONS
The Enterprise was involved in the following related party transactions and presented the following
balances of receivables and payables:
CZK’000
Sales/
fulfilments
accepted in 2007
Purchases/
fulfilments
provided in 2007
Receivables as at
31 December 2007
Payables as at
31 December 2007
1,835,194
3,184
250,667
456
České aerolinie a.s.
Řízení letového provozu, s.p.
27,548
4,517
4,794
858
Řízení letového provozu, s.p.
Ředitelství silnic a dálnic ČR
–
205,151
–
302
Ředitelství silnic a dálnic ČR
10,526
–
473
104
Ministerstvo vnitra ČR
Related party
České aerolinie a.s.
Ministerstvo vnitra ČR
Pražská plynárenská, a.s.
12
69,158
2
1,996
6,624
–
–
319
Český hydrometeorologický ústav
1,956
6,575
195
Ministerstvo obrany ČR
13,036
283
Správa uprchlických zařízení
10,996
–
Total
Sales/
fulfilments
accepted in 2006
Purchases/
fulfilments
provided in 2006
Receivables as at
31 December 2006
Payables as at
31 December 2006
1,890,475
11,029
225,242
3,184
31,254
2,289
2,665
478
–
–
–
–
5,756
397
152
251
Related party
Celní ředitelství a celní úřady
Pražské služby, a.s.
CZK’000
Pražská plynárenská, a.s.
75
24,613
7
2,923
Celní ředitelství a celní úřady
5,414
36
74
–
–
Český hydrometeorologický ústav
2,029
6,587
86
–
208
–
Ministerstvo obrany ČR
11,444
2
641
–
214
–
Správa uprchlických zařízení
12,034
–
1
–
1,465
5,648
67
1,026
Pražské služby, a.s.
1,907,357
294,516
256,620
5,061
Total
775
2,347
–
690
1,959,256
47,300
228,868
7,526
As at 31 December 2007, the Enterprise created valuation allowance to related party receivables in the
amount of CZK 448 thousand.
No borrowings, loans, guarantees or other benefits were provided to the Enterprises’ management or
supervisory board members. The Enterprise’s management is entitled to use cars belonging to the
Enterprise for private purposes based on concluded agreements on the usage of cars. Also, medical
examinations are provided. The Enterprise pays the Enterprise’s management, as well as other employees,
the pension insurance in the amount of 3% of wages and salaries, and life insurance. Furthermore the
Enterprise pays the employees one-time rewards on the occasion of their important life and work jubilees
or on retirement, and makes contributions to employees’ recreation, culture and sport activities.
In 2007, the Enterprise paid contributions in the amount of CZK 493 thousand to pension insurance of
management members of the Enterprise and CZK 18 thousand to life insurance.
The members of the Supervisory Board did not obtain any bonuses in 2007 and 2006.
126
Kromě výše uvedených údajů nebylo v průběhu roku 2007 a 2006 zakladateli, členům statutárních
a dozorčích orgánů a vedení Podniku poskytnuto žádné další plnění ani v peněžní, ani v naturální formě
kromě toho, co bylo uvedeno v poznámce 16.
18. SMLUVNÍ ZÁVAZKY
Smluvní investiční závazky Podniku činily k 31. prosinci 2007 celkem 204 984 tis. Kč (k 31. prosinci 2006:
611 520 tis. Kč).
Dále má Podnik smluvní závazky z operativních leasingů a nájmů:
tis. Kč
Splatné do 1 roku
Splatné v období 1 rok–5 let
Celkem
31. prosince 2007
31. prosince 2006
2 641
6 331
143
2 784
2 784
9 115
20. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
V lednu 2008 obdržel Podnik od finančního úřadu dodatečné platební výměry na daň z příjmů právnických
osob za zdaňovací období 2000–2004 v celkové výši 137 250 tis. Kč. K 31. prosinci 2007 byl související
závazek vykázán v rámci dohadných účtů pasivních. K těmto platebním výměrům podal podnik u Finančního
úřadu pro Prahu 6 žádosti o posečkání placení do doby rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům.
Podle sdělení finančního úřadu byly žádosti postoupeny Ministerstvu financí ČR.
Na základě žádosti prominulo v lednu 2008 Ministerstvo financí ČR Podniku část penále zaplaceného
v roce 2005 ve výši 60 409 tis. Kč vztahující se k daňové povinnosti, která vyplynula z dodatečných
přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2000–2003 (viz poznámka 14).
V únoru 2008 došlo k přejmenování státního podniku Letiště Praha, s.p., na Správa Letiště Praha, s.p. Tato
změna v názvu Podniku byla zapsána do obchodního rejstříku 6. února 2008.
21. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Hotovost a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu o peněžních tocích jsou analyzovány takto:
19. POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY
K 31. prosinci 2007 Podnik eviduje restituční nároky ve výši 258 326 tis. Kč (k 31. prosinci 2006:
245 472 tis. Kč), u nichž se vedení Podniku domnívá, že jejich výsledky budou pro Podnik úspěšné, a proto
na ně nebyly vytvořeny rezervy. V případě, že by Podnik nebyl úspěšný v současně probíhajících
restitučních sporech, byl by následně nucen odkoupit vydané pozemky od restituentů zpět, protože se
nacházejí na území letiště.
V některých případech již Podnik restituční spor prohrál a příslušné pozemky nejsou v jeho majetku. Podnik
podal žalobu na určení vlastnictví k pozemkům a v případě, že neuspěje, bude nucen pozemky od jejich
vlastníků vykoupit zpět, protože se pozemky nacházejí na území letiště.
tis. Kč
Pokladní hotovost, ceniny a peníze na cestě
Účty v bankách
31. prosince 2007
31. prosince 2006
2 352
2 163
484 087
539 150
Krátkodobé depozitní směnky
4 147 324
3 140 641
Hotovost a peněžní ekvivalenty
4 633 763
3 681 954
20. března 2008
Ing. Miroslav Dvořák
generální ředitel
Ing. Jitka Höcková
výkonná ředitelka pro finance a ekonomiku
127
Except for the data mentioned above, no other financial or non-financial benefits were provided to the
founder, members of statutory and supervisory bodies and Enterprise’s management in 2007 and 2006,
except for those mentioned in the Note 16.
18. CONTRACTUAL COMMITMENTS
Investment obligations contracted by the Enterprise totalled CZK 204,984 thousand as at 31 December 2007
(31 December 2006: CZK 611,520 thousand).
Furthermore, the Enterprise has the following contractual commitments in respect of operational leases
and rents:
CZK’000
Current within one year
Due after one year but within five years
Total
31 December 2007
31 December 2006
2,641
6,331
143
2,784
2,784
9,115
20. SUBSEQUENT EVENTS
In January 2008, the Enterprise obtained additional tax assessments for corporate tax for the 2000–2004
tax period in total amount of CZK 137,250 thousand from the tax authority. As at 31 December 2007, the
related liability was presented under accruals. The Enterprise requested that the Tax authority for Prague 6
postpones payment regarding these tax assessments until the decision about the appeal against tax
assessments has been made. On advice of Tax authority, the requests were submitted to the Ministry of
Finance of the Czech Republic.
In January 2008, based on the request, the Ministry of Finance of the Czech Republic remitted a part of the
penalty paid in 2005 by the Enterprise in the amount of CZK 60,409 thousand relating to the tax liability that
arose from additional tax assessments of the corporate tax for the 2000–2003 tax periods (see Note 14).
In February 2008, the state-owned enterprise Letiště Praha, s.p. was renamed Správa Letiště Praha, s.p.
This change of the Enterprise’s name was registered in the Commercial Register on 6 February 2008.
21. CASH FLOW STATEMENT
Cash and cash equivalents disclosed in the cash flow statement can be analysed as follows:
19. CONTINGENT LIABILITIES
As at 31 December 2007, the Enterprise registers restitution claims in the amount of CZK 258,326 thousand
as at 31 December 2007 (31 December 2006: CZK 245,472 thousand) where the Enterprise’s management
assumes that the results will be successful for the Enterprise therefore no provisions were created. If the
Enterprise is not successful in the current restitution disputes, it will be subsequently forced to repurchase
the granted land from the restituents as the land is situated in the area of the airport.
In some cases the Enterprise has already lost restitution disputes and relevant land is not in the
Enterprise’s property. The Enterprise brought a legal action to determine land ownership and if it fails it will
be forced to repurchase the granted land from the restituents as the land is situated in the area of the
airport.
CZK’000
Cash on hand and in transit
Cash in bank
31 December 2007
31 December 2006
2,352
2,163
484,087
539,150
Short-term depository notes
4,147,324
3,140,641
Cash and cash equivalents
4,633,763
3,681,954
20 March 2008
Ing. Miroslav Dvořák
General Director
Ing. Jitka Höcková
Managing Director for Finance and Economy
SLOVNÍK POJMŮ A ZKRATEK
GLOSSARY
128
ANOMS8
B2B
CAODW
CCTV
CDM
ČOV
EIB
EMILI 1
ERPort
HDP
HIRO
IATA
ICAO
ICT
MIDT data
PATOM
PAX ARR
PAX DEP
RWY
SAP
SITA
ANOMS8
B2B
CAODW
CCTV
CDM
EIB
EMILI 1
ERPort
GDP
IATA
ICAO
ICT
HIRO
MIDT data
PATOM
systém monitorování leteckého hluku a letových tratí
business to business – obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi
datový sklad
kamerový systém
Collaborative Decision Making
čistírna odpadních splaškových vod
Evropská investiční banka
přístroj na identifikaci přepravovaných tekutin
Enterprise Resource Planning
hrubý domácí produkt
High Intensity Runway Operations
Mezinárodní asociace leteckých dopravců
Mezinárodní organizace pro civilní letectví
Informační a komunikační technologie
údaje poskytující informace o vývoji na trhu s letenkami
pravidelné setkávání zástupců Správy Letiště Praha, s.p., s nájemci nebytových prostor
cestující na příletu
cestující na odletu
přistávací dráha
integrovaný podnikový software
poskytovatel telekomunikačních a IT služeb
PAX ARR
PAX DEP
RWY
SAP
SITA
WWTP
noise and track monitoring system
business to business relations
data warehouse
close circuit television
Collaborative Decision Making
European Investment Bank
technology to detect liquids in hand luggage
Enterprise Resource Planning
gross domestic product
International Air Transport Association
International Civil Aviation Organization
information and communication technology
High Intensity Runway Operations
data providing information about information about developments in the ticketing market
regular meetings between representatives of Správa Letiště Praha, s.p. and tenants from
non-residential premises
passenger arrivals
passenger departures
runway
integrated corporate software
provider of telecommunication and IT services
wastewater treatment plant
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
IDENTIFICATION INFORMATION
Správa Letiště Praha, s.p.
Právní forma: státní podnik zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 13317
Zakladatel: Ministerstvo dopravy České republiky
IČ: 62413376
DIČ: CZ62413376
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., nám. Republiky 3a, č. p. 2090, 110 00 Praha 1
Číslo účtu: 801812025/2700
Bankovní spojení: ABN AMRO BANK N.V., Jungmannova 745/24, P.O.Box 773, 111 21 Praha 1 – Nové Město,
číslo účtu: 177105/5400
Správa Letiště Praha, s.p.
Legal form: state enterprise, incorporated in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague,
Section A, Entry 13317
Zakladatel: Ministry of Transport of the Czech Republic
Registered number: 62413376
VAT number: CZ62413376
Bank details: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., nám. Republiky 3a/2090, 110 00 Praha 1
Account number: 801812025/2700
Bank details: ABN AMRO BANK N.V., Jungmannova 745/24, P.O.Box 773, 111 21 Praha 1 – Nové Město,
Account number: 177105/5400
Letiště Praha
Město: Praha
ICAO Location Indicator: LKPR
IATA: PRG
Provozní doba: H24
Provozovatel: Správa Letiště Praha, s.p.
Poštovní adresa: K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6
Dálnopisné adresy: SITA PRGCZ7X, PRVCZ7X
Telefon: +420 220 111 111
Fax: +420 235 350 922
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.prg.aero
http://www.letistepraha.cz
http://www.pragueairport.cz
Prague Airport
City: Prague
ICAO Location Indicator: LKPR
IATA: PRG
Operating hours: H24
Operator: Správa Letiště Praha, s.p.
Postal address: K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6
Telex adresses: SITA PRGCZ7X, PRVCZ7X
Phone: +420 220 111 111
Fax: +420 235 350 922
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.prg.aero
http://www.letistepraha.cz
http://www.pragueairport.cz
Konzultace obsahu, design, produkce a výroba: © B.I.G. Prague, 2008
Consulting, design and production: © B.I.G. Prague, 2008
www.prg.aero
Download

Výroční zpráva 2007