VAZDUHOPLOVNI SAVEZ BiH
MODELARSKA KOMISIJA
Sarajevo, 25.11.2012. godine
ZAPISNIK
SA SASTANKA MODELARSKE KOMISIJE
ODRŢANOG U LAKTAŠIMA, 29.11.2011.
Prisutni:
1. Mirsad Kapetanović – AK “Izet Kurtalić” Visoko
2. Miloš Budimčić – AK ULL Banja Luka – Laktaši
3. Robert Bjelajac – MK „Galeb“ Banja Luka
4. Siniša Holik – AK Ilidţa
5. Alen Halak – AK “Krila Sarajeva” Sarajevo
6. Kukić Vjenčeslav – AK Sarajevo
7. Rade Mazalica – AK Prijedor
8. Ferid Zilić – AK Zenica
NAPOMENA: U radu Modelarske Komisije ravnopravno učestvuje po jedan
delegat iz svakog aerokluba koji je član entitetskog saveza i koji nastupa na
modelarskim takmičenjima u juniorskoj ili seniorskoj konkurenciji. Sastanci MK su
otvoreni za sve zainteresirane pojedince i aeroklubove, tako da je uobičajena praksa
da se sastanci Modelarske Komisije odrţavaju u proširenom sastavu uz prisustvo svih
zainteresiranih modelara.
Ostali prisutni:
1. Milenko Bulović – AK ULL Banja Luka – Laktaši
2. Sara Budimčić – AK ULL Banja Luka – Laktaši
3. Miljan Borković – AK ULL Banja Luka – Laktaši
4. SrĎan Praštalo – AK ULL Banja Luka – Laktaši
5. Marko Tomašević – AK ULL Banja Luka – Laktaši
6. Marko Kremić – AK ULL Banja Luka – Laktaši
7. Mirko Bjelajac – MK „Galeb“ Banja Luka
8. Nemanja Bajić – MK „Galeb“ Banja Luka
9. Sabrija Limo – AK “Izet Kurtalić” Visoko
10. Malik Čabaravdić – AK “Izet Kurtalić” Visoko
11. Muharem Njegović – AK “Izet Kurtalić” Visoko
12. Edin Šahinović – AK “Izet Kurtalić” Visoko
13. Murat Šarkinović – AK Zenica
Sastanak je odrţan u Galeriji Doma kulture Laktaši, Karadjordjeva 60. Sastanak je
počeo u 11,00 sati.
Sastankom modelarske komisije predsjedavali su Mirsad Kapetanović (Predsjednik
MK VS BiH) i Robert Bjelajac (Predsjednik MK VS RS).
Na početku sastanka Milenko Bulović je pozdravio prisutne kolege, predstavio grad
Laktaše i domaćina sastanka AK ULL izraţavajući zadovoljstvo što se sastanak MK
po prvi put odrţava u Laktašima. Prisutnima je podijelio prigodne kalendare.
Jednoglasno je usvojen sljedeći:
1/7
DNEVNI RED:
1. Analiza rada i realizacija programa u 2012. godini
2. Plan rada i kalendar takmičenja u 2013. godini
3. Prijave FAI Open International - World Cup i Open National takmičenja za
2013. godinu
4. a) Rang liste kandidata za seniorsku i juniorsku Reprezentaciju aeromodelara
BiH u klasama F1 A,B,C na bazi rezultata postignutih u 2012. godini
b) izbor članova reprezentacija
5. Uručivanje priznanja aeromodelarima VS RS povodom 20 godina postojanja
Ad. 1: Analiza rada i realizacija programa u 2012. godini
O aktivnostima aeromodelara u 2012. godini prisutne je ukratko izvijestio predsjednik
Modelarske Komisije Mirsad Kapetanović. On je istakao da je u prošloj godini gotovo
u cjelosti realiziran plan domaćih takmičenja kako slijedi.
1.) „3. Federalno prvenstvo sobnih modela BiH 2012“ odrţano u Visokom;
organizator AK "Izet Kurtalić" Visoko; D1 seniori i juniori.
2.) „Drţavno prvenstvo sobnih modela BiH 2012“ i „Kup grada Zenica“ odrţano
u Zenici; organizator AK Zenica; D1 seniori i juniori.
3.) „Kup grada Zenica“ drţano u Zenici; organizator AK Zenica; D1 seniori i
juniori.
4.) „Proljetni kup 2012“ odrţan na Mostarskom Blatu u Mostaru; organizator AK
Mostar; F1A, F1B, F1C, F1H seniori, A1 juniori.
5.) „2. Federalno prvenstvo aeromodelara BiH 2011“ odrţano na Mostarskom
Blatu u Mostaru; organizator AK Mostar; F1A, F1B, F1C, F1H seniori.
6.) „2. Kup Mustafa Hadţović“ odrţan na Mostarskom Blatu u Mostaru;
organizator AK Mostar; F1A, F1H seniori, A1 juniori.
7.) „55. Drţavno prvenstvo aeromodelara BiH 2012“ odrţano na Medenom Polju
u Bosanskom Petrovcu; organizator AK "Izet Kurtalić" Visoko; F1A, F1B, F1C.
8.) „FAI World Cup  2012 Memorijal Izet Kurtalić“ odrţan na Medenom Polju
u Bosanskom Petrovcu; organizator AK "Izet Kurtalić" Visoko; F1A, F1B (seniori
i juniori) i F1C (seniori).
9.) „FAI World Cup  48. Mostar Cup“; odrţan na Mostarskom Blatu u Mostaru;
organizator AK Mostar; F1A, F1B (seniori i juniori) i F1C (seniori).
10.) „3. Federalno prvenstvo aeromodelara BiH 2012 u klasi A1“ drţano na
sportskom letilištu „Kenan Jusufbašić“ u Visokom; organizator AK Zenica; A1
(juniori).
11.)
„Drţavno prvenstvo aeromodelara BiH 2012 u klasama F1H i A1“
odrţano na sportskom letilištu „Kenan Jusufbašić“ u Visokom; organizator AK
"Krila Sarajeva" Sarajevo; F1H (juniori), A1 (juniori).
Jedino takmičenje koje je planirano, a nije odrţano bilo je Otvoreno prvenstvo RS
u sobnim modelima u organizaciji MK „Galeb“ Banja Luka.
Kroz izvještaj je izraţena zahvalnost i odato zasluţeno priznanje organizatorima svih
domaćih takmičenja u BiH.
2/7
Na prošlogodišnjem sastanku MK odrţanom 29.10.2011. godine u Visokom AK
Mostar je bio usmeno obavijestio Modelarsku komisiju da su donijeli odluku da
istaknu kandidaturu za organizaciju Evropskog i Svjetskog prvenstva u klasama F1
ABC u prvom narednom slobodnom terminu. Naţalost, AK Mostar nakon toga nije
zvanično uputio zahtjev Vazduhoplovnom savezu BiH. Članovi Uprave AK Mostar
usmeno su obavijestili Predsjednika MK i Sekretara VS BiH da je teška finansijska
situacija u klubu, kao i opšta ekonomska i politička situacija u gradu Mostaru, uzrok
da AK Mostar mora privremeno odustati od kandidature za organizaciju EP i/ili SP u
Mostaru.
Seniorska reprezentacija BiH u klasi F1B (u sastavu: Soniboj Sabo, AK Mostar; Emir
Hajdarević, AK Visoko; Mirsad Kapetanović, AK Visoko) nastupila je na Evropskom
Prvenstvu u Italiji i osvojila izvanredno 4. mjesto. Članovi reprezentacije su sami
finansirali svoj nastup na Evropskom Prvenstvu. Naţalost, zbog nedostatka sredstava,
reprezentativci u klasama F1A i F1C nisu otišli u Italiju.
Opet zbog nedostatka finansijskih sredstava, juniorska reprezentacija aeromodelara
BiH nije nastupila na Svjetskom Prvenstvu koje je odrţano u Sloveniji.
Nastupe reprezentacije aeromodelara Bosne i Hercegovine na velikim meĎunarodnim
takmičenjima i dalje prati problem teške finansijske situacije. VS BiH nije obezbijedio
bilo kakva sredstva za ovu svrhu, uključujući čak i članarinu FAI za 2012. Generalni
sekretar Alen Halak nagovijestio je veću angaţiranost VS BiH u narednom periodu i
bolje dane, tako da se moţe očekivati izvjesno poboljšanje finansijske situacije u
2013. godini.
Tokom 2012. godine sljedeći aeroklubovi su imali nastupe na modelarskim
takmičenjima:
1. Aeroklub "ULL", Banja Luka – Laktaši
2. Aeromodelarski klub "Galeb", Banja Luka
3. Aero klub "Prijedor", Prijedor
4. Aeroklub „Sarajevo“, Sarajevo
5. Aeroklub „Krila Sarajeva“, Sarajevo
6. Aeroklub “Mostar“, Mostar
7. Aeroklub „Zenica“, Zenica
8. Aeroklub „Izet Kurtalić“, Visoko
9. Aeroklub „Bihać“, Bihać
10. Aeroklub “Ilidţa“, Sarajevo - Ilidţa
Pored nastupa na domaćim takmičenjima, takmičari iz Bosne i Hercegovine nastupili
su na sljedećim takmičenjima u inostranstvu: Kup Slavonije i Baranje (Hrvatska),
CRO Kup (Hrvatska), Novohrad Cup (Slovačka), Salonta Cup (Rumunija), Srem Kup
(Srbija), Memorijal ĐorĎe Ţigić (Srbija), Varos Jeno Cup (MaĎarska), Pusta Cup
(MaĎarska), Mura kup (Slovenija), Siscia kup (Hrvatska), Macedonia Cup
(Makedonija), Prilep Cup (Makedonija), Bulgaria Cup (Bugarska), Trofea Citta di
Capannori (Italija) i Krka kup (Slovenija).
Kao veoma pozitivan primjer istaknuti su nastupi članova AK ULL koji su zabiljeţili
nastupe na 13 internacionalnih takmičenja koja su se bodovala za FAI Svjetski Kup
2012 (FF World cup 2012). Posebno zapaţeni su rezultati juniora AK ULL u klasi
F1A. Najbolje plasirani u Svjetskom kupu u klasi F1A – juniori je Miljan Borković
3/7
koji je zauzeo 13. mjesto. Marko Kremić nalazi se na 24. mjestu, a Sara Budimčić na
38. mjestu.
U senorskoj konkurenciji, najbolji u Svjetskom kupu 2012. godine bili su: Robert
Bjelajac u klasi F1A (39. mjesto), Soniboj Sabo u klasi F1B (30. mjesto) i Tarik
Jusufbašić u klasi F1C (37. mjesto).
Podneseni izvještaj je jednoglasno prihvaćen.
Ad. 2: Plan rada i kalendar takmičenja u 2013. godini
Na osnovu kandidatura upućenih emailom, prethodno obavljenih konsultacija
telefonom Predsjednika Modelarske komisije sa potencijalnim organizatorima,
izjašnjavanja aeroklubova organizatora pojedinih takmičenja na sastanku, kao i FAI
kalendara za 2013. godinu, sačinjen je sljedeći kalendar takmičenja za 2013. godinu.
Takmičenje
1 Federalno prvenstvo FBiH
u sobnim modelima
2 Kup grada Zenice
Klasa
D1
D1
3 Drţavno prvenstvo BiH u
D1
sobnim modelima
4 Proljetni kup
F1 ABCH
5 2012 FAI Junior European
Championships for Free
Flight Model Aircraft
6 2012 FAI World
Championships for Free
Flight Model Aircraft
7 48th Mostar Kup
(World Cup Event)
8 2012 Memorijal Izet
Kurtalić
(World Cup Event)
9 Federalno prvenstvo FBiH
10 Kup Mustafe Hadţović
11 Federalno prvenstvo FBiH
12 Drţavno prvenstvo BiH
Organizator
AK „Izet
Kurtalić“ Visoko
AK "Zenica"
Mjesto
Visoko
Termin
Februar/mart
Zenica
Februar/mart
AK "Zenica"
Zenica
Februar/mart
AK Mostar
Mostarsko
Blato
(Pazardzik)
Bugarska
April/Maj
F1 ABP
Bugarska
F1 ABC
Francuska
(Moncontour
-du-Poitou)
Francuska
F1 ABCQ
AK Mostar
Mostarsko
Blato
F1 ABC
AK „Izet
Bosanski
Kurtalić“ Visoko
Petrovac
F1 ABCH
AK Mostar
F1 AH, A1
AK Mostar
A1
AK "Ilidza“
A1, F1H
AK „Krila
Sarajeva“
07.-14.7.2013
03.-11.8.2013
17.08.2013
24.08.2013
Mostarsko Septembar 2013.
Blato
Mostarsko Septembar 2013.
Blato
Letilište Septembar 2013.
„Kenan
Jusufbašić“
Visoko
Letilište
Oktobar 2013.
„Kenan
Jusufbašić“
Visoko
4/7
13 Drţavno prvenstvo BiH
F1 ABC
14 Otvoreno prvenstvo RS
F1ABC
AK ULL Banja
Luka - Laktaši
AK ULL Banja
Luka - Laktaši
NovaTopola
21.09.2013.
NovaTopola
21.09.2013.
Tokom sastanka, Alen Halak Generalni sekretar VS BiH je u ime aeroklubova iz
Sarajeva (AK „Krila Sarajeva“, AK „Sarajevo“ AK „Ilidţa“) usmeno je obavijestio
Modelarsku komisiju da su ovi klubovi spremni, uz podršku VS BiH, AK Livno
(očekuje se podrška i ostalih aeroklubova), da se kandiduju za organizaciju Evropskog
i Svjetskog prvenstva u klasama F1 ABC u prvom narednom slobodnom terminu.
Modelarska komisija je procijenila da je organizacija velikih aeromodelarskih
takmičenja u BiH velika šansa da se izvrši finansijska konsolidacija VS BiH i smanje
troškovi nastupa aeromodelarske Reprezentacije BiH na ovim takmičenjima, te je
pozdravila ovu inicijativu i zaduţila Alena Halaka da pripremi zvaničan zahtjev
Vazduhoplovnom savezu BiH uz pismeno obrazloţenje i kvalitetnu elektronsku
prezentaciju motivacije za kandidaturu, prezentaciju VS BiH, Livanjskog polja i
gradova Sarajeva i Livna koja bi se koristila u svrhu blagovremene promocije i
lobiranja kod članica FAI, njihovih delegata u CIAM-u, kao i kod drugih uticajnih
pojedinaca i klubova u Evropi i svijetu.
Ad 3: Prijave FAI Open International - World Cup i Open National takmičenja za
2013. godinu
AK Mostar i AK „Izet Kurtalić“ Visoko su kandidovale „49. Mostar Kup“ (Mostar) i
„2013 Memorijal Izet Kurtalić“ (Bosanski Petrovac) kao takmičenja u BiH koja će se
bodovati za FAI Svjetski kup (FAI Open International - World Cup).
AK ULL Banja Luka - Laktaši je kandidovao „1. RS Open International“ (Nova
Topola) kao otvoreno meĎunarodno FAI takmičenje u BiH (FAI Open
National&International).
Modelarska komisija je prihvatila sve tri kandidature. Odgovarajuće takse u iznosu od
po 70 EUR, odnosno 40 EUR, po takmičenju izvršiće direktno aeroklubovi
oraganizatori.
Ad 4: a) Rang liste kandidata za seniorsku i juniorsku Reprezentaciju
aeromodelara BiH u klasama F1 A,B,C na bazi rezultata postignutih u 2012. godini
Na osnovu rezultata postignutih u 2012. godini napravljena je rang lista kandidata za
seniorsku reprezentaciju BiH po kategorijama F1 A, B i C koja će nastupiti na
Svjetskom prvenstvu u Francuskoj od 03.08. do 11.08.2013. godine. TakoĎe je
napravljena i lista kandidata za juniorsku reprezentaciju BiH po kategorijama F1 A i B
koja treba nastupiti na Evropskom prvenstvu u Bugarskoj od 07. do 14.07.2013.
godine. Tabelarni prikaz svih rezultata na osnovu kojih su napravljene rang liste
podijeljen je prisutnim delegatima. Rang liste su napravljene uz strogu primjenu ranije
definisanih kriterija koje je usvojila Modelarska komisija.
Tokom sastanka uočeno je nekoliko grešaka u tabeli. Neke greške su odmah
korigovane, a Predsjednik MK je zaduţen da još jednom provjeri sve rezultate i
konačnu tabelu distribuira uz zapisnik. Nakon korekcija, rang liste su jednoglasno
usvojene.
5/7
Ad 4: b) izbor clanova reprezentacija
Na osnovu usvojene rang liste za seniore odreĎeni su sljedeći članovi seniorske
Reprezentacije BiH:
F1 A
1. Robert Bjelajac
2. Miljan Borković
3. Sabrija Limo
5. Miloš Budimčić (rezerva)
4. Adin Ramadanović (rezerva)
(Galeb BL)
(ULL BL)
(Visoko)
(ULL BL)
(Mostar)
1193
1221
1260
1142
1183
+ 1260 + 1246 = 3699
+ 1182 + 1260 = 3663
+ 1258 + 1136 = 3654
+ 1246 + 1238 = 3626
+ 1138 + 1260 = 3581
F1 B
1. Soniboj Sabo
3. Emir Hajdarević
2. Mirsad Kapetanović
4. Malik Čabaravdić (rezerva)
5. Haris Jusufbašić (rezerva)
(Mostar)
(Visoko)
(Visoko)
(Visoko)
(Visoko)
1260
1222
1183
1260
1257
+ 1260 + 1260 = 3780
+ 1260 + 1225 = 3746
+ 1211 + 1260 = 3654
+ 1172 + 1210 = 3635
+ 1228 + 0
= 2485
F1 C
1. Tarik Jusufbašić
2. Rade Mazalica
3. Edin Šahinović
4. Mustafa Šahinović (rezerva)
(Visoko)
(Prijedor)
(Visoko)
(Visoko)
1174
1158
0
0
+ 1248 + 0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
= 2422
= 1158
=0
=0
Na osnovu usvojene rang liste za juniore odreĎeni su sljedeći članovi juniorske
Reprezentacije BiH:
F1 A
1. Miljan Borković
2. Marko Kremić
3. Sara Budimčić
4. Muhamed Šahinović (rezerva)
4. Dijan Šumar (rezerva)
(ULL-BL)
(ULL-BL)
(ULL-BL)
(Visoko)
(Bihać)
1221
1122
1140
0
0
+ 1182 + 1260 = 3663
+ 1168 + 0
= 2290
+ 1129 + 0
= 2269
+0
+0
=0
+0
+0
=0
F1 B
1. Bakir Limo
2. Mihovil Ćorić
3. Jasmin Suljić
(Visoko)
(Mostar)
(Zenica)
974
0
0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
= 974
=0
=0
Prema ranijoj odluci Modelarske Komisije selektor seniorske Reprezentacije BiH je
Mirsad Kapetanović (AK „Izet Kurtalić” Visoko), a selektor juniorske Reprezentacije
BiH je Sabahudin Hebib (AK Mostar), sa mandatima od po 4 godine.
Ad 5: Uručivanje priznanja aeromodelarima VS RS povodom 20 godina postojanja
Povodom 20 godina postojanja, VS RS je nagradio najistaknutije članove za
postignute rezultate i doprinos razvoju vazduhoplovnog sporta u RS. U ime VS RS,
Milenko Bulović je u prisustvu članova Modelarske komisije VS BiH uručio plakete
najistaknutijim aeromodelarima i zasluţnim članovima VS RS.
6/7
Milenko Bulović je na kraju sastanka, ispred domaćina AK ULL, pozvao sve učesnke
na druţenje uz ručak i piće u prostorijama Galerije Doma kulture Laktaši.
Sastanak Modelarske komisije je završen u 14,30 sati.
Predsjednik Modelarske komisije
___________________________
Prof.dr Mirsad Kapetanović
7/7
Download

zapisnik (u PDF formatu)