Glavni grad - Podgorica
Investitor: “AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PODGORICE d.o.o.”
IZMJENE I DOPUNE DUP-a “RADOJE DAKIĆ” U PODGORICI
FAZA:
PREDLOG PLANA
Obrađivač plana: WINsoft d.o.o.Podgorica, Jul 2012.godine
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
OPŠTI DIO
WINsoft d.o.o.
1
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Izmjene i dopune DUP-a
”Radoje Dakić” u Podgorici
Naručilac Plana:
Glavni grad - Podgorica
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. Podgorica
Obrađivač plana:
WINsoft d.o.o. Podgorica
Direktor:
Dragana Bulajić, dipl. ing.el.
Koordinator tima:
Predrag Bulajić, dipl. ing.el.
Radni tim:
Msc. Ivan Asanović, dipl. ing. arh.
Dragan Bošković, spec. sci. arh.
Ivana Raičević, spec. sci. arh.
Msc.Iva Petković, dipl. ing.arh.
Srđan Pavićević, spec. sci. arh.
Msc. Biljana Ivanović, dipl. ing. građ.
Danilo Vuković, dipl. ing.el.
Biljana Marković, dipl. ing. građ.
Ivana Bajković, dipl. ing. građ.
Predrag Bulajić, dipl. ing.el.
Zoran Marković, dipl. ing.el.
Radosav Nikčević, dipl. ing. šumarstva
Ivana Ivanović, dipl. matematičar
Ivo Minić, dipl. matematičar
Za obrađivača
WINsoft d.o.o.
(Lic. Br. 04-2014/1)
(Lic. Br. 03-4993/1)
(Lic. Br. 01-10730/1p)
(Lic. Br. 10-2925/1)
(Lic. Br. 1201-937/1)
(Lic. Br. 05-2192/06-3)
(Lic. Br. 05-3607/1-07)
(Lic. Br. 10-3808/1)
(Lic. Br. 04-2078/1)
(odgovorni planer)
(urbanizam)
(urbanizam)
(urbanizam)
(urbanizam)
(saobraćaj)
(elektroenergetika)
(hidrotehnika)
(hidrotehnika)
(telekomunikacije)
(telekomunikacije)
(pejzažno uređenje)
(GIS i demografija)
(GIS i demografija)
Predrag Bulajić, dipl. ing.el.
2
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Podgorica, Jul 2012. godine
SADRŽAJ PRATEĆE DOKUMENTACIJE OPŠTEG DIJELA
 Odluka izradi Izmjena i dopuna DUP-a „Radoje Dakić“ u Podgorici,
broj: 01-031/11-4562; Podgorica 16.08.2011. godine.
 Programski zadatak za izradu Izmjena i dopuna DUP-a „Radoje Dakić“ u
Podgorici, avgust 2011. godine.
 Licenca firme
 Licenca odgovornog planera
WINsoft d.o.o.
3
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
WINsoft d.o.o.
4
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
WINsoft d.o.o.
5
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
WINsoft d.o.o.
6
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
WINsoft d.o.o.
7
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
WINsoft d.o.o.
8
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
WINsoft d.o.o.
9
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
WINsoft d.o.o.
10
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
WINsoft d.o.o.
11
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
WINsoft d.o.o.
12
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
WINsoft d.o.o.
13
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
WINsoft d.o.o.
14
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
TEKSTUALNI DIO
WINsoft d.o.o.
15
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Sadržaj
OPŠTI DIO ................................................................................................................................................ 1 TEKSTUALNI DIO .................................................................................................................................... 15 UVOD ..................................................................................................................................................... 20 POSTOJEĆE STANJE ................................................................................................................................ 21 1. OPIS I GRANICE ZAHVATA PLANA ..................................................................................................... 22 2. IZVOD GUP‐A PODGORICE IZ 1990. GODINE SA POSTAVKAMA I SMJERNICAMA ZA PREDMETNO PODRUČJE ......................................................................................................................................... 23 3. IZVOD IZ IZMJENA I DOPUNA VAŽEĆEG GUP‐A PODGORICE, ZA PROSTOR DUP‐A ''RADOJE DAKIĆ''
23 4. ANALIZA UTICAJA KONTAKTNIH ZONA ............................................................................................. 25 4.1. Detaljni urbanistički planovi u kontaktnim zonama .............................................................. 25 4.2. Kontaktne zone sa aspekta saobraćaja ................................................................................. 26 5. OCJENA PRIRODNIH I STVORENIH USLOVA I POTENCIJALA SA OCJENOM OGRANIČENJA ZA PLANIRANJE PROSTORA ................................................................................................................... 27 5.1. Geografski uslovi ................................................................................................................... 27 5.2. Inženjersko‐ geomorfološke i geološke karakteristike .......................................................... 27 5.3. Stepen seizmičkog intenziteta ............................................................................................... 27 5.4. Pedološke karakteristike ....................................................................................................... 28 5.5. Hidrološke karakteristike ....................................................................................................... 28 5.6. Klimatske karakteristike ........................................................................................................ 28 6. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA ......................................................................................................... 29 6.1. Urbanistički pokazatelji postojećeg stanja: ........................................................................... 31 6.2. Urbanistički pokazatelji postojećeg stanja na nivou zahvata Plana (tabelarni prikaz): ......... 38 6.3. Ekonomsko – demografska analiza ....................................................................................... 38 PLANIRANO STANJE ............................................................................................................................... 39 1. ROSTORNI I PROGRAMSKI KONCEPT DUP‐a ..................................................................................... 40 1.1. Planski ciljevi .......................................................................................................................... 40 1.2. Prostorno‐urbanističko rješenje ............................................................................................ 40 1.3. Namjena površina .................................................................................................................. 41 1.3.1. Zona stanovanja velike i male gustine sa djelatnostima .............................................. 41 1.3.2. Centralne djelatnosti ..................................................................................................... 43 1.3.3. Školstvo i socijalna zaštita ............................................................................................. 43 1.3.4. Zdravstvena zaštita ........................................................................................................ 44 1.3.5. Kultura ........................................................................................................................... 44 WINsoft d.o.o.
16
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
1.4. Ekonomsko tržišna projekcija ................................................................................................ 45 1.5. Planirani programski pokazatelji: .......................................................................................... 46 1.6. Planirani urbanistički pokazatelji na nivou Plana – tabela: ................................................... 49 2. URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI ..................................................................................................... 50 2.1. Uslovi u pogledu planiranih namjena .................................................................................... 50 2.2. Urbanističko‐tehnički uslovi za sve objekte........................................................................... 50 2.2.1. Urbanističko‐tehnički uslovi za tretman postojećih objekata ....................................... 51 2.2.2. Urbanističko‐tehnički uslovi za planirane objekate ....................................................... 52 2.2.3. Uslovi za parkiraje i garažiranje ..................................................................................... 59 2.3. Uslovi za regulaciju i nivelaciju .............................................................................................. 59 2.4. Uslovi za parcelaciju i preparcelaciju ..................................................................................... 61 2.5. Oblikovanje prostora i materijalizacija .................................................................................. 61 2.6. Smjernice za primjenu djela likovnih umjetnosti .................................................................. 62 3. SAOBRAĆAJ ....................................................................................................................................... 63 3.1. Postojeće stanje saobraćaja .................................................................................................. 63 3.2. Plan saobraćaja ...................................................................................................................... 63 4. ELEKTROENERGETIKA ....................................................................................................................... 67 4.1. Elektroenergetika postojeća infrastruktura ......................................................................... 67 4.2. Program razvoja elektroenergetske infrastrukture ............................................................... 69 4.3. Prikaz planirane elektrodistibutivne mreže ........................................................................... 80 4.4. Urbanisticko‐tehnički uslovi za izgradnju planirane elektrodistributivne mreže i javnog osvetljenja ......................................................................................................................................... 83 4.4.1. Orjentacioni troškovi realizacije u domenu elektroenergetske infrastrukture i javnog osvetljenja ..................................................................................................................................... 86 5. HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE .......................................................................................................... 87 5.1. Postojeće stanje ..................................................................................................................... 87 5.2. Planirano stanje ..................................................................................................................... 88 6. TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA ...................................................................................... 93 6.1. Postojeće stanje ..................................................................................................................... 93 6.2. Planirano stanje ..................................................................................................................... 93 6.3. Predmjer i predracun materijala i radova na izgradnji telekomunikacione kanalizacije ...... 95 7. PEJZAŽNA ARHITEKTURA .................................................................................................................. 96 7.1. Osnovne smjernice ................................................................................................................ 96 7.2. Postojeće zelene površine ..................................................................................................... 96 7.3. Planirane zelene površine ..................................................................................................... 97 7.4. Zelene površine javnog korišćenja ........................................................................................ 97 7.5. Zelenilo višeporodičnih stambenih objekata i blokova ......................................................... 97 7.6. Zelenilo objekata prosvjete i zdravstva ................................................................................. 98 WINsoft d.o.o.
17
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
7.7. Parkovsko zelenilo ................................................................................................................. 99 7.8. Zelenilo individualnih stambenih objekata ......................................................................... 100 7.9. Urbani mobilijar ................................................................................................................... 101 7.10. Opšti predlog sadnog materijala ..................................................................................... 102 8. MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE .................................................................................................. 103 8.1. Uticaj novih sadržaja na zelene površine u zahvatu Plana .................................................. 103 8.2. Aspekti realizacije Plana ...................................................................................................... 104 9. SMJERNICE ZA REALIZACIJU PLANA ................................................................................................ 105 9.1. Uslovi za korišćenje prostora do privođenja namjeni ......................................................... 105 9.2. Smjernice za realizaciju zone stanoanja velike gustine sa djelatnostima (višeporodično stanovanje) ...................................................................................................................................... 105 9.3. Smjernice za realizaciju zone male gustine sa djelatnostima (porodično stanovanje) ....... 105 9.4. Smjernice za realizaciju zone centralnih djelatnosti ........................................................... 105 WINsoft d.o.o.
18
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
SPISAK GRAFIČKIH PRILOGA
A.
POSTOJEĆE STANJE
1.
2.
3.
4.
5.
GEODETSKO KATASTARSKI PLAN SA GRANICOM ZAHVATA
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA SA PLANOM INTERVENCIJA
UTICAJ KONTAKTINIH ZONA
IZVOD IZ IZMJENA I DOPUNA GUP-a
PODGORICE ZA DUP „RADOJE DAKIĆ“
KARTA PODOBNOSTI ZA URBANIZACIJU
B.
PLANIRANO STANJE
6.
7.
PLAN NAMJENE POVRŠINA
DISTRIBUCIJA SADRŽAJA, SPRATNOST I
KARAKTERISTIKE OBJEKATA
PLAN PARCELACIJE
PLAN REGULACIJE I NIVELACIJE
PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE
PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE
PLAN HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE
PLAN TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE
PLAN PEJZAŽNE ARHITEKTURE
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
WINsoft d.o.o.
R= 1: 1000
R= 1: 1000
R= 1: 2500
R= 1: 2500
R= 1: 2500
R= 1: 1000
R= 1: 1000
R= 1: 1000
R= 1: 1000
R= 1: 1000
R= 1: 1000
R= 1: 1000
R= 1: 1000
R= 1: 1000
19
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
UVOD
Na osnovu člana 31. i 53. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (''Službeni list CG''
br. 51/08) i izmjena i dopuna istog zakona (''Službeni list CG'' br. 34/11) i člana 72. Statuta
Glavnog grada (''Službeni list CG'' br. 28/06 i ''Službeni list CG'' br. 39/10) i Programa
uređenja prostora Glavnog grada – Podgorice za 2011.godinu, Gradonačelnik Glavnog grada
– Podgorice, donio je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
''Radoje Dakić'' u Podgorici.
Pravni osnov za donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
''Radoje Dakić'' u Podgorici, sadržan je u članu 31. Zakona o uređenju prostora i izgradnji
objekata (''Službeni list CG'', br. 51/08 i ''Službeni list CG'', br. 34/11) u skladu sa Programom
uređenja prostora Glavnog grada – Podgorice za 2011. godinu.
Izmjene ovog Detaljnog urbanističkog Plana urađene su na osnovu odluke SO Podgorice o
ustupanju izrade Izmjena i dopuna Plana, Programskog zadatka i Ugovora broj: 10979, od
25.11. 2011. godine zaključenog između:


Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, d.o.o. Podgorica, kao Naručioca, koju
zastupa direktor Nada Mugoša,i
Winsoft d.o.o. Podgorica, kao Izvršioca, kojeg zastupa izvršni direktor Dragana
Bulajić.
Osnov za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog Plana ''Radoje Dakić'' u Podgorici
je Program uređenja prostora za 2011. godinu, kojim je data mogućnost da se, i pored
predviđene planske dokumentacije, uradi planska dokumentacija za koju se ukaže potreba
Intenzivni rast naselja u kontaktnim zonama, učinio je da je podučje nekadašnje fabrike
„RadojeDakić“ okruženo naseljem urbanog tipa. Zbog toga je logičan slijed događanja, bilo
usvajanje Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Podgorice za ovaj prostor i
Detaljnog urbanističkog Plana „Radoje Dakić – faza I“ na osnovu koga je i realizovan
stambeno poslovni kompleks.
Za prostor Radoja Dakića u prethodnom periodu donešene su i Odluka o izradi DUP-a
„Radoje Dakić – faza II“ i Odluka o izradi Urbanističkog projekta „Radoje Dakić faza I“.
S obzirom na to da se zakonska regulativa promijenila u odnosu na period kada se pristupilo
izradi pomenutih planskih dokumenata, to bi praćenje njihove izrade predstavljalo
otežavajuću okolnost, naročito za zainteresovane subjekte i vlasnike prostora.
U vezi sa gore navedenim, ukazala se potreba za izradom jedinstvenih Izmjena i dopuna
Detaljnog urbanističkog plana (u daljem tekstu DUP, Plan) „Radoje Dakić“ koje bi obuhvatile
kompletan prostor nekadašnjeg industrijskog kompleksa, tj. sve prethodno obrađene faze.
Kroz izradu ovog planskog dokumenta doći će se do rješenja koje će biti usmjereno ka boljoj
valorizaciji lokacije koja će se uklopiti u naselje urbanog tipa.
WINsoft d.o.o.
20
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
POSTOJEĆE STANJE
WINsoft d.o.o.
21
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
1.
OPIS I GRANICE ZAHVATA PLANA
Granice zahvata DUP-a "Radoje Dakić" određene su Odlukom o pristupanju izradi DUP-a
"Radoje Dakić" u Podgorici broj 031/11-4652od 16.08.2011.godine. Planom je obuhvaćeno
područje površine 40.37 ha definisano koordinatama prelomnih tačaka granice zahvata
datih u priloženoj tabeli.
Koordinate granice zahvata Plana
Br.
X
Y
1.
6601450.61
4699740.69
2.
6601376.18
4699881.99
3.
6601309.88
4699985.39
4.
6601286.94
4700013.53
5.
6601299.82
4700050.52
6.
6601329.35
4700126.53
7.
6601366.60
4700214.93
8.
6601393.38
4700273.87
9.
6601400.14
4700286.49
10.
6601411.34
4700299.99
11.
6601420.59
4700306.03
12.
6601766.69
4700491.42
13.
6601793.08
4700506.09
14.
6601852.89
4700506.88
15.
6601973.31
4700503.72
16.
6601997.08
4700504.11
17.
6602196.91
4700146.48
Teritorija zahvata Izmjena i dopuna DUP-a "Radoje Dakić" u Podgorici nalazi se uz bulevar
Cetinjski put, u okviru nekadašnje industrijske zone Titograda kojoj pripada prostor Radoja
Dakića.
Granice Izmjena i dopuna DUP-a određene su, sa južne i jugoistočne strane, bulevarom
Cetinjski put, sa istočne i sjeveroistočne strane, saobraćajnicom prema studentskom domu,
”Studentskom ulicom“ (granica sa DUP-om "Univerzitetski centar"), sa sjeverne i
sjeverozapadne strane Ulicom Branka Deletića (granica sa DUP-om "Gornja Gorica 2" –
segmenti A i B), a sa zapadne strane magistralnim putem Podgorica – Nikšić (granica sa
DUP-om "Gornja Gorica 1").
Zahvat Izmjena i dopuna DUP-a obuhvata cjelokupni nekadašnji fabrički kompleks (raniju
zonu DUP-a), uključujući i prostor sa istočne i sjeveroistočne strane koji je realizovan kao
stambeno poslovni kompleks.
WINsoft d.o.o.
22
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
2.
IZVOD GUP-A PODGORICE IZ 1990. GODINE SA POSTAVKAMA I
SMJERNICAMA ZA PREDMETNO PODRUČJE
Generalnim urbanističkim planom Podgorice, usvojenim 1990. godine, prostor koji zahvata
DUP "Radoje Dakić''- Izmjene i dopune, u pogledu namjene predviđen je kao zona postojeće
industrije. Smjernicama za izradu regulacionih planova Generalnog urbanističkog plana
predmetni prostor je predviđen sa oblikom intervencija: ''Sanacija bez širenja i sanacija do
preseljenja''. Iako se ovim dokumentom predviđa izmiještanje industrije, nije precizirano na
koji način bi se tako oslobođen prostor koristio. U tom kontekstu smjernice za korišćenje
predmetnog područja proistekle su iz analize potreba lokalne zajednice, dosadašnjih i novih
vlasnika i korisnika prostora, kao i interakcije posmatranog prostora i kontaktnih zona.
3.
IZVOD IZ IZMJENA I DOPUNA VAŽEĆEG GUP-A PODGORICE, ZA
PROSTOR DUP-A ''RADOJE DAKIĆ''
Izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Podgorice za prostor DUP-a
"Radoje Dakić", definisane su namjene površina:





stanovanje velike gustine i stanovanje male gustine sa djelatnostima,
centralne djelatnosti (centralnih poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti),
površine za kulturu,
površine za školstvo i socijalnu zaštitu,
površine za zdravstvenu zaštitu.
Zona stanovanja velike i male gustine sa djelatnostima formirana je na površini između
postojeće unutrašnje saobraćajnice, ograde industrijskog kompleksa na istočnoj strani do
Studentske ulice i Ul. Branka Deletića na sjevernoj strani, što je definisano granicom zahvata
plana, u centralnom dijelu plana, južnom dijelu uz Cetinjski put dok se sa zapadne strane
graniči sa zonom centralnih funkcija (poslovanja).
Stanovanje velike gustine sa pratećim poslovnim prostorom je formirano u prizemljima
objekata, dok je stanovanje male gustine u objektima tipa urbana vila. Prateći sadržaji u
okviru stanovanja velike i male gustine su:



trgovine za dnevne potrebe stanovništva,
povremeno snabdijevanje domaćinstava,
lične usluge i servisi za potrebe domaćinstava.
Stanovanje velike gustine i stanovanje male gustine sa djelatnostima zahvataju površinu od
oko 25,40ha.
U pogledu prostorne organizacije stambena zona formirana je u vidu blokova oivičenih
pristupnim i stambenim ulicama. Planirana površina stanovanja velike gustine iznosi 24,02
ha, dok je za stanovanje male gustine predviđena površina od 1,38 ha.
U zoni stanovanja velike gustine spratnost objekata se planira od P+3 do P+7. U
podzemnom dijelu je predviđena izgradnja podzemnih garaža, i podrumskih pomoćnih
prostorija. Prizemlje i dijelom prvi sprat se koriste za stanovanje i poslovanje, a spratovi za
osnovnu namjenu - stanovanje. Ostali urbanistički parametri su:



maksimalni indeks zauzetosti iznosi
maksimalni indeks izgrađenosti iznosi
maksimalna neto gustine stanovanja do
WINsoft d.o.o.
0,70,
3,30
687 st/ha.
23
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
U zoni stanovanja male gustine planira se spratnost objekata do S+P+2.





planirani broj stanova je najviše 50,
proračunati broj stanovnika je cca 150, na osnovu prosječne veličine domaćinstva od
3,3 člana,
neto gustina stanovanja je do 110 st/ha - u okviru zone individualnog stanovanja od
1,68ha,
maksimalni indeks izgrađenosti 0,30
maksimalni indeks zauzetosti 0,80.
Površine za centralne djelatnosti obuhvataju: centralne poslovne, komercijalne i uslužne
djelatnostii (administrativne objekte, ugostiteljske objekte i objekte za smještaj turista,
trgovački centri, izložbeni centri, poslovne zgrade i dr). Ove površine se nalaze u južnom i
jugozapadnom dijelu zahvata plana odnosno uz saobraćajnicu Cetinjski put i magistralni put
Podgorica-Nikšić, kao i u sjeveroistočnom dijelu plana uz Ulicu Branka Deletića (gdje se
sada nalazi toplana za koju je predviđena rekonstrukcija ili izmiještanje) površine 10,01 ha.
Komercijalne djelatnosti su planirane u novim objektima. Nove objekte planirati na osnovu:
maksimalnog indeksa zauzetosti do 0,40 i maksimalnog indeksa izgrađenosti do 1,20.
Maksimalna spratnost novoplaniranih objekata je P+2, uz mogućnost izgradnje podrumskih
suterenskih ili garažnih etaža.
Površine za školstvo i socijalnu zaštitu obuhvataju površinu od 3,09 ha: Na osnovu
aktuelnih inicijativa, u sjevernom dijelu ove zone predviđeno je lociranje objekata koji su u
nadležnosti Ministarstva prosvjete i nauke i Ministarstva socijalnog staranja. Ova okolnost
omogućava budućim korisnicima susjedne stambene zone da svoje potrebe za socijalnom i
zdravstvenom zaštitom i osnovnim obrazovanjem rješavaju u okviru ove zone. Maksimalna
spratnost objekata je do P+2, sa indeksom zauzetosti 0,40 i indeksom izgrađenosti 1,20 uz
mogućnost izgradnje podrumskih, suterenskih ili garažnih etaža.
Površina namijenjena zdravstvenoj zaštiti obuhvata površinu od 1,05ha. Na osnovu
aktuelnih inicijativa, u sjevernom dijelu ove zone predviđeno je lociranje objekata koji su u
nadležnosti Ministarstva zdravlja. Ova okolnost omogućava budućim korisnicima susjedne
stambene zone da svoje potrebe za zdravstvenom zaštitom, rješavaju u okviru ove zone.
Maksimalna spratnost objekata je do P+2, sa indeksom zauzetosti 0,40 i indeksom
izgrađenosti 1,20 uz mogućnost izgradnje podrumskih, suterenskih ili garažnih etaža.
Površina namijenjena za kulturu obuhvata površinu od 0,79ha. Na osnovu aktuelnih
inicijativa, u sjevernom dijelu ove zone uz Ulicu Branka Deletića koja ujedno predstavlja i
granicu zahvata plana, predviđeno je lociranje objekata koji su u nadležnosti Ministarstva
kulture. Maksimalna spratnost objekata je do Pv+2, sa indeksom zauzetosti 0,40 i indeksom
izgrađenosti 1,20 uz mogućnost izgradnje podrumskih,suterenskih ili garažnih etaža.
WINsoft d.o.o.
24
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
4.
ANALIZA UTICAJA KONTAKTNIH ZONA
4.1.
Detaljni urbanistički planovi u kontaktnim zonama
Već je navedeno da zona zahvata izmjena GUP-a za prostor DUP-a "Radoje Dakić" pripada
nekadašnjoj industrijskoj zoni na ulazu u grad, graničnom području između planiranog
gradskog prostora i suburbanih cjelina. Djelovanjem tranzicionih trendova u privredi
industrijska zona je gubeći na osnovnoj funkciji postala sve veća prepreka razvoju grada.
Kako je u važećem GUP-u iz 2007. godine planirana namjena centralnih djelatnosti koje
zauzimaju najveći dio plana, s obzirom na novonastale izgrađene površine u kontaktnim
zonama, planom treba predvidjeti mješovitu namjenu, čime bi se Plan utkao u urbanu
strukturu grada, dopunio sa novim sadržajima i kapacitetima koji bi bili u funkciji planiranog
prostora ali i pojedinih kontaknih zona. Djelovanjem sličnih trendova na nivou naseljskih
struktura, nekadašnje suburbane cjeline postale su ozbiljan činilac u formiranju slike grada
(prekomjerno narasla naselja, slabe saobraćajne i infrastrukturne mreže, bez centralnih
sadržaja). Tako su kontaktne zone zahvata predmetnog GUP-a veoma heterogene, iako su
proizvod sličnih opštih uslova razvoja.

DUP "Gornja Gorica 1" iz 2011. g: U zoni kontakta predviđa individualno
stanovanje, iako se na terenu javljaju različite uslužne i komercijalne djelatnosti,
površine za školstvo i zaštitu i površine za sport i rekreaciju u kombinaciji sa zadatim
stanovanjem. Zadati urbanistički parametri su:
-
koeficijent iskorišćenosti - indeks zauzetosti:
koeficijent izgrađenosti - indeks izgrađenosti:
0.32
0.88
 DUP "Gornja Gorica 2" iz 1989. g. (zona A): u zoni kontakta predviđa individualno
stanovanje, iako se na terenu javljaju različite uslužne i komercijalne djelatnosti u
kombinaciji sa zadatim stanovanjem. Inače, plan je realizovan sa manje od 10%,
usljed nekontrolisane stambene gradnje.

DUP "Gornja Gorica 2" - Izmjene i dopune za segment B iz 2005. g: U zoni
kontakta predviđeno je višeporodično stanovanje sa djelatnostima, individualno
stanovanje sa djelatnostima i komercijalne funkcije (trgovina i usluge). Izmjene GUP-a
za ovu zonu daju sljedeće parametre:
-

koeficijent iskorišćenosti - indeks zauzetosti:
koeficijent izgrađenosti - indeks izgrađenosti:
DUP "Prvi maj" - iz 2006.g. bavi se sličnim problemom - reaktivacijom prostora ranije
fabrike namještaja u istoj industrijskoj zoni kojoj pripada i "Radoje Dakić". Izmjene
GUP-a za prostor zahvata DUP-a "Prvi maj'' predviđaju uvođenje centralnih
djelatnosti u raniju industrijsku zonu, zamjenu industrije poslovanjem i uslugama.
Parametri koje za ovu zonu daje izmjena GUP-a su:
-
koeficijent iskorišćenosti - indeks zauzetosti:
koeficijent izgrađenosti - indeks izgrađenosti:
Planirana prosječna bruto gustina naseljenosti je:
- individualno stanovanje:
- kolektivno stanovanje:
- kolektivno stanovanje sa djelatnostima:

0.23
0.84
80-100 st/ha
200-250 st/ha
150-200 st/ha
UP "INIS Marko Radović" iz 2010. godine: Na kompleksu zahvaćenom
urbanističkim projektom planirana su dva osnovna objekta:
WINsoft d.o.o.
0.24
0.83
25
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
-
trgovački centar, sa otvorenom garažom koji je izgrađen
poslovno-administrativni, ugostiteljski i turističko-hotelski objekat,
Funkcije ova dva objekta su međusobno komplemetarna i predstavljaće u suštini
zaokruženje ponude u tom prostoru.
Ostali predviđeni sadržaji u prostoru u funkciji su u funkciji ovih sadržaja:
-
benzinska pumpa sa punionicom gasa,
otvorene parking površine, otvorena nadzemna garaža, podzemne garaže,
saobraćajne (pješačke i kolske) komunikacije, zelene površine, urbani i
informativni mobilijar i drugi detalji.
Urbanistički parametri za ovaj prostor su:

koeficijent iskorišćenosti - indeks zauzetosti:
koeficijent izgrađenosti - indeks izgrađenosti:
0.43
1,21
DUP "Univerzitetski centar" - iz 2009.g razrađuje zonu funkcija koje pripadaju
Univerzitetu, uz uvođenje sadržaja kolektivnog stanovanja i kolektivnog stanovanja sa
djelatnostima.
Izmjene GUP-a za ovu zonu daju sljedeće parametre:
-
koeficijent iskorišćenosti - indeks zauzetosti:
koeficijent izgrađenosti - indeks izgrađenosti:
procenat površina pod zelenilom:
0.19
0.70
52%
Iz ovoga se može uočiti tendencija brzog (pre)uređenja ranijih obodnih zona ka formiranju
polifunkcionalnih gradskih cjelina, što predstavlja osnovni ulazni podatak za funkcionalno
rješavanje prostora IGM "Radoje Dakić".
4.2.
Kontaktne zone sa aspekta saobraćaja
Izmjenama GUP-a za prostor DUP-a "Prvi maj" i UP-a "Marko Radović" usvojeno je novo
rangiranje dijela kontaktne saobraćajne mreže:
- bulevar Cetinjski put u kontaktnom dijelu planiran je za rekonstrukciju kroz uvođenje
četvrte kolovozne trake uz prostor predmetnih izmjena GUP-a – za potrebe desnih
skretanja.
- naseljska saobraćajnica koja razdvaja industrijsku zonu ''Duvanski kombinat'' od zone
UP-a ''Marko Radović'' i nastavlja se u Studentsku ulicu planirana je kao gradska
saobraćajnica II reda sa četiri kolovozne trake.
- predmetnim izmjenama GUP-a predviđena je rekonstrukcija Ulice Branka Deletića,
sada naseljske saobraćajnice, u saobraćajnicu bulevarskog tipa – sa četiri trake i
razdionim zelenim ostrvom.
WINsoft d.o.o.
26
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
5.
OCJENA PRIRODNIH I STVORENIH USLOVA I POTENCIJALA SA
OCJENOM OGRANIČENJA ZA PLANIRANJE PROSTORA
5.1.
Geografski uslovi
Područje GUP-a Podgorica se prostire na površini od 8 446 ha (važeći GUP iz 1990. god.).
Grad se nalazi u sjevernom dijelu Zetske ravnice, sa brdsko–planinskim zaleđem. Najveći dio
grada nalazi se na približno ravnom terenu oko 45 mnm, što je karakteristično i za
posmatranu zonu.
Fizičke strukture se sve više formiraju prema višim kotama Gorice (131 mnm) Malog brda
(205 mnm), Ljubovića (100 mnm), Dajbabske gore (170 mnm), Donje Gorice (102 mnm),
Kakaricke gore (220 mnm). Iz ovoga proizilazi da je potrebno kod formiranja novih fizičkih
struktura uvažiti navedene morfološke odlike terena i stvorenih fizičkih struktura.
5.2.
Inženjersko- geomorfološke i geološke karakteristike
Prema karti podobnosti terena za urbanizaciju, (R=1:5.000) rađenoj za potrebe Revizije
GUP-a ovaj prostor je svrstan u I kategoriju, tj. u terene bez ograničenja za urbanizaciju.
Geološku građu ovog terena čine šljunkovi i pjeskovi neravnomjernog granulometrijskog
sastava i promjenljivog stepena vezivosti. Nekad su to posve nevezani sedimenti, a nekad
pravi konglomerati, praktično nestišljivi, koji se drže u vertikalnim odsjecima i u potkapinama i
svodovima.
Navedene litološke strukture karakteriše dobra vodopropustljivost, a dubina izdani podzemne
vode svuda je veća od 4 m.
Nosivost terena kreće se od 300 - 500 kN/m2. Zbog neizraženih nagiba, dio prostora zahvata
GUP-a spada u kategoriju stabilnih terena.
5.3.
Stepen seizmičkog intenziteta
Sa makroseizmičkog stanovišta Podgorica se nalazi u okviru prostora sa vrlo izraženom
seizmičkom aktivnošću. Prema Seizmološkoj karti gradsko područje je obuhvaćeno sa 8º
MCS skale, kao maksimalnog intenziteta očekivanog zemljotresa za povratni period od 100
godina, sa vjerovatnoćom pojave 63%.
Kompleksna istraživanja i analize, sprovedeni poslije zemljotresa od 15. aprila 1979. godine,
omogućili su izradu Seizmičke mikroreonizacije gradskog područja i Studije o povredljivosti
objekata i infrastrukture, rađenih za potrebe Revizije GUP-a.
Seizmički hazard za ovaj prostor odnosi se na dva karakteristična modela terena
konglomeratisane terase, tj. za model C1 gdje je debljina sedimenata površinskog sloja (do
podine) manja od 35 m, i model C2 gdje je ta debljina veća od 35 m.
Dobijeni parametri su sledeći:
 koeficijent seizmičnosti (Ks)
 koeficijent dinamičnosti (Kd)
 ubrzanje tla Qmax(q)
 intenzitet u (MCS)
WINsoft d.o.o.
0,079 - 0,090
1,00 >Kd > 0,47
0,288 - 0,360
9o MCS
27
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
5.4.
Pedološke karakteristike
U posmatranoj zoni zastupljeno je plitko smeđe zemljište na šljunku i konglomeratu. Pojedine
površine su kultivisane i ozelenjene, čime su poboljšane pedološke karakteristike na tim
djelovima. Istovremeno postoje značajne površine kontaminirane industrijskim otpadom
(posebno oko objekta livnice) na kojima je potrebna sanacija.
5.5.
Hidrološke karakteristike
Teritorija područja GUP-a je bogata površinskim vodotocima, a takođe i podzemnim
izdanima. Površinske vode gravitiraju Morači i pripadaju slivu Jadranskog mora.
Vodostaj rijeke Morače zavisi od dva osnovna režima: kišnog (pluvijalnog) i sniježnog
(nivalnog). Područje zone zahvata nije ugroženo od poplava. Maksimalne kote podzemnih
voda su na nivoima koji dozvoljavaju izgradnju podzemnih etaža.
5.6.
Klimatske karakteristike
Blizina Jadranskog mora i konfiguracija terena odlučujući su faktori za klimu na području
Podgorice, koja je slabo modifikovana maritimna klima. Srednja godišnja temperatura
vazduha je 15,5C. Najhladniji je januar, a najtopliji jul. Godišnja amplituda je 21,7C.
Maksimalne godišnje temperature se javljaju od maja do septembra i kreću se između 35,4 i
44,8C.
Tendencija porasta temperatute zbog globalnih klimatskih promjena još nije dovoljno
statistički obrađena. Indikativno je ljeto 2003. g. kada je u periodu dužem od 90 dana
tamperatura vazduha u Podgorici bila viša od 35C, a najviša u avgustu 2011. godine
iznosila je 44,8C.
Mrazni dani (sa temperaturom vazduha ispod 0C) su prosječno godišnje zastupljeni sa 24,5
dana, a učestalost dana u kojima se maksimalna dnevna temperatura nije podigla iznad 0C
je jedan.
Srednja godišnja suma osunčanja horizontalnih površina, izražena u časovima sijanja sunca
je 2465, tako da prosječno relativno osunčanje iznosi 56,1% mogućeg osunčanja za
geografsku širinu Podgorice. Najsunčaniji je mjesec jul sa 74% potencijalnog osunčanja.
Pojava magle je prosječno 9 dana u periodu od oktobra do aprila.
Srednja godišnja visina padavina iznosi 1692,2mm. Od toga zima ima 34,6%, proljeće
22,2%, ljeto 10,1% i jesen 33,1% srednje godišnje visine padavina. Padavine u obliku snijega
javljaju se u periodu od 9.januara do 16. februara prosječno svega 5,4 dana. Snijeg se
rijetko zadržava duže od jednog dana.
Preovlađujući je sjeverni vjetar koji se javlja najčešće ljeti, a najrjeđi je u proljeće. Najveća
zabilježena brzina mu je 34,8 m/s, odnosno 125,3 km/h. Srednja godišnja učestanost dana
sa jakim vjetrom, od najmanje 12,3m/s, odnosno 44,3km/h je 69,3 dana ili 16,3% godine
WINsoft d.o.o.
28
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
6.
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA
Prostor predviđen za urbanizaciju nalazi se u zoni šireg centra grada, i u kontaktu je sa
bulevarom Cetinjski put i magistralnim putem Podgorica – Nikšić. Ovakvi saobraćajni uslovi
predstavljaju povoljnost za sve Planom predviđene funkcije. Generalno posmatrano, prirodni
uslovi u okviru GUP-a Podgorice su veoma povoljni za urbanizaciju. U posmatranoj zoni
teren je malog nagiba, što je prednost za planiranje i izgradnju saobraćaja i tehničke
infrastrukture. Nosivost terena je dobra, čime su ublaženi zahtjevi u pogledu obezbjeđivanja
seizmičke stabilnosti.
Postojeća komunalna infrastruktura može se posmatrati u okviru zone industrije ''Radoje
Dakić'' i novoizgrađenog stambenog bloka „City“- obodom ove zone. Tehnička infrastruktura
unutar zone koristiće se u skladu sa procjenom stanja određenih vrsta instalacija. Obodna
infrastruktura koristi se u potpunosti, imajući u vidu prednosti postojanja novih kolektora
fekalne i atmosferske kanalizacije u Studentskoj ulici, kao i vodovoda uz trasu Cetinjskog
puta.
Postojeći objekti i katastarske parcele u zoni zahvata su analizirani po osnovu vlasništva,
namjene i veličine.
Specifično ograničenje predstavlja objekat toplane Univerziteta na kat. parceli 1373/3 za koji
u nedavno usvojenom DUP-u ''Univerzitetski centar'' nije predviđena lokacija. Objekat se
nalazi na planiranoj trasi proširene Ulice Branka Deletića. Alternativa je da se izvrši
pomjeranje trase sjeverno, što bi zahtijevalo uklanjanje čitavog niza već izgrađenih
stambenih objekata. Potrebno je razmotriti dislociranje toplane u kontekstu toplifikacije i
drugih susjednih zona.
U zoni između ograde ''Radoje Dakić'' A.D., Studentske ulice i Ulice Branka Deletića postoji
grupacija stambenih objekata. Tri objekta su rađena kao objekti za kolektivni smještaj radnika
tokom izgradnje industrijske zone, a kasnije pretvoreni u objekte kolektivnog stanovanja. Oko
ovih objekata se formiralo manje naselje bespravno podignutih objekata, od kojih tri na
sopstvenim katastarskim parcelama, a ostali na opštinskom zemljištu. Sadašnji vlasnički
status objekata kolektivnog stanovanja je:
 17 otkupljenih stambenih jedinica (64 člana domaćinstva)
 4 neotkupljene stambene jedinice sa stanarskim pravom (16 članova domaćinstva),
 3 stambene jedinice dograđene uz postojeću kolektivnu stambenu zgradu, bez
dozvole (13 članova domaćinstva).
Na opštinskom zemljištu bez dozvole su 4 stambene jedinice u neposrednoj blizini kolektivnih
stambenih zgrada izgrađenih od radnika ''Radoje Dakić''-a ili članova porodica (10 članova
domaćinstva), i 5 stambenih objekata koje su izgradili građani koji nijesu radili u fabrici
''Radoje Dakić'' (13 članova domaćinstva).
Toplana Lokacija porodičnog stanovanja
WINsoft d.o.o.
29
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Višeporodično stanovanje Objekat u izgradnji višeporodičnog stanovanja
Postojeća benzinska pumpa
Objekti – haleu dvorištu "Radoja Dakića"
Analiza svojine DELTA MG za katastarsku parcelu 1514/1 preuzeta prema predhodnom
važećemplanskom dokumentu iz 2007. godine, postojećeg stanja za ovu zonu zahvata:
Br. kat.
parcele
Broj
objekta
Namjena
1514/1
sklonište
Po
1514/1
Plato
(otvoreno
skladište)
WINsoft d.o.o.
Spratnost
Površina
osnove
objekta
BRGP
objekta
(m2)
1442
1442
16716
16716
Napomena
30
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
6.1.
Urbanistički pokazatelji postojećeg stanja:
WINsoft d.o.o.
Broj
zaposlenih
(proračun)
P
Br. Stambenih
jedinica
301
Stanovanje P(m2)
301
Poslovanje P(m2)
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Poslovanje
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Nepolodno zemljište
BRGP
Spratnost
Katastarska
parcela P(m2)
338
6
58
1165
1159
188
442
145
303
340
33
1
582
1045
567
278
110
79
15
1
28
238
932
997
617
587
638
1164
87
80
Namjena objekta
Površina
prizemlja P(m2)
Br.
katastarske
parcele
1351/2
1351/3
1351/4
1351/5
1352/1
1352/2
1352/3
1352/4
1352/5
1352/6
1352/7
1352/8
1354/1
1354/2
1354/3
1354/4
1354/5
1354/6
1354/7
1354/9
1354/10
1354/11
1354/12
1354/13
1354/14
1354/15
1358/3
1358/5
1358/6
1358/7
Objekat
Katastarska
opština
PODGORICA I
301
6
31
WINsoft d.o.o.
1375
691
1376
1377
1378
1379
1380
271
259
659
239
485
1381
829
1382
3681
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
36
55
P
P
36
55
1
1
40
40
P
40
1
61
9
170
170
66
161
91
56
74
14
16
61
9
183
235
66
161
91
56
74
14
16
P
P
Po+P
Po+P
P
P
P
P
P
P
P
49
1
183
235
66
161
91
56
74
8
10
1
4
1
1
1
Broj
zaposlenih
(proračun)
300
207
455
369
32
55
Poslovanje P(m2)
1373/11
1373/12
1373/13
1374
1
2
Br. Stambenih
jedinica
1412
Stanovanje P(m2)
1373/6
Livada 3. klase
Nepolodno zemljište
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Nekategorisani putevi
Livada 3. klase
Njiva 3. klase
Nekategorisani putevi
Porodično stanovanje
Porodično stanovanje
Livada 3. klase
Livada 3. klase
Porodično stanovanje
Njiva 3. klase
Porodično stanovanje
Garaža
Porodično stanovanje
Porodično stanovanje
Porodično stanovanje
Porodično stanovanje
Porodično stanovanje
Porodično stanovanje
Porodično stanovanje
Pomoćna zgrada
Pomoćna zgrada
BRGP
Spratnost
202
32
383
380
29
20
57
2295
123
955
1077
3488
5689
203
393
Namjena objekta
Površina
prizemlja P(m2)
Katastarska
parcela P(m2)
1358/8
1358/9
1358/10
1358/11
1358/12
1358/13
1358/14
1372/2
1372/5
1372/29
1372/30
dio 1373/2
dio 1373/3
1373/4
dio 1373/5
Objekat
Br.
katastarske
parcele
Katastarska
opština
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
32
WINsoft d.o.o.
1503/1
169057
1503/2
1503/3
1503/4
1503/5
1503/6
1503/7
1503/8
1503/9
1503/10
1503/11
1503/12
1503/13
1503/14
1503/15
1503/16
1503/17
264
1416
519
266
888
920
2755
144
119
61
19151
3623
2822
400
1128
132
1503/18
892
47
40
84
8053
8345
65
209
1416
519
266
888
920
2755
144
119
61
19151
3623
2822
400
458
2748
294
225
2
2
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
47
1
P+5
2290
Broj
zaposlenih
(proračun)
47
40
84
8053
8345
65
209
1416
519
266
888
920
2755
144
119
61
19151
3623
2822
400
P
P
P
P+1
P
Poslovanje P(m2)
12
65
4
294
225
Br. Stambenih
jedinica
2165
1383
12
65
4
164
225
Stanovanje P(m2)
Objekat
2495
Pomoćna zgrada
Pomoćna zgrada
Pomoćna zgrada
Porodično stanovanje
Porodično stanovanje
Livada 3. klase
BRGP
Spratnost
1016
555
708
2
3
4
1
1
Namjena objekta
Površina
prizemlja P(m2)
1383
dio 1384/1
1384/2
dio
1385/12
1434/1
dio 1435
Katastarska
parcela P(m2)
Br.
katastarske
parcele
Katastarska
opština
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Neplodno zemljište
1
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nekategorisani putevi
Porodično stanovanje
Poslovanje
Poslovanje
Poslovanje
Poslovanje
Poslovanje
Poslovanje
Poslovanje
Poslovanje
Poslovanje
Poslovanje
Poslovanje
Poslovanje
Poslovanje
Poslovanje
Poslovanje
Poslovanje
Poslovanje
Poslovanje
Poslovanje
Zemljište uz zgradu
Zemljište uz zgradu
Višeporodično stanovanje sa
djelatnostima
40
84
8053
8345
65
209
1416
519
266
888
920
2755
144
119
61
19151
3623
2822
400
30
458
9
33
WINsoft d.o.o.
1807
1
1503/25
1503/26
1503/27
1503/28
1503/29
1503/32
893
14
138
71
52
870
1503/35
2044
1503/36
1503/37
1503/39
1503/40
1503/42
1503/43
1503/44
1503/45
1503/47
1503/52
1503/53
1503/54
1503/55
1503/56
1503/57
1503/59
1504/1
1504/2
1505/1
1505/2
477
893
1172
314
17
14
197
1
830
1373
2020
185
97
972
30
1
1
2
Broj
zaposlenih
(proračun)
1503/23
Poslovanje P(m2)
1
Br. Stambenih
jedinica
1608
Stanovanje P(m2)
1503/22
Neplodno zemljište
Višeporodično stanovanje sa
djelatnostima
Višeporodično stanovanje sa
djelatnostima
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Višeporodično stanovanje sa
djelatnostima
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Poslovanje
Poslovanje
Zemljište uz zgradu
Zemljište uz zgradu
BRGP
Spratnost
3273
Namjena objekta
Površina
prizemlja P(m2)
Katastarska
parcela P(m2)
1503/20
Objekat
Br.
katastarske
parcele
Katastarska
opština
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
831
4986
P+5
4155
58
831
17
915
7320
P+7
6405
86
915
18
914
5484
P+5
4570
64
914
18
185
97
185
97
P
P
185
97
4
2
P
P
219
67
4
1
Nema podataka
2487
137
258
67
1
1
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Poslovanje
Poslovanje
219
67
219
67
34
1511/3
762
1511/4
1511/5
1511/6
194
23
1511/7
1757
1
1511/9
1512/1
1512/2
1512/3
404
1308
150
1
1
1
Broj
zaposlenih
(proračun)
196
937
505
718
Poslovanje P(m2)
1510/2
1510/3
1510/4
1511/1
1
2
Br. Stambenih
jedinica
954
Stanovanje P(m2)
1510/1
1
Neplodno zemljište
Zemljište uz zgradu
Poslovanje
Zemljište uz zgradu
Poslovanje
Poslovanje
Poslovanje
Poslovanje
Zemljište uz zgradu
Neplodno zemljište
Višeporodično stanovanje sa
djelatnostima
BRGP
Spratnost
71
5356
680
5284
Namjena objekta
Površina
prizemlja P(m2)
Katastarska
parcela P(m2)
1505/3
1506
1507
1508
Objekat
Br.
katastarske
parcele
Katastarska
opština
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
239
239
P
239
200
754
169
937
200
754
169
937
P
P
P
P
200
754
169
937
3
19
458
2748
P+5
2290
32
458
9
4575
66
915
18
1308
26
1018
20
3
Nema podataka
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Višeporodično stanovanje sa
djelatnostima
Neplodno zemljište
Poslovanje
Neplodno zemljište
915
5490
P+5
1308
1308
P
Nema podataka
1512/6
2023
1
1512/7
1513
1514/1
1514/2
1514/3*
131
864
1462
62
12588
1
2
Višeporodično stanovanje sa
djelatnostima
Poslovanje
Zemljište uz zgradu
Neplodno zemljište
Poslovanje
Neplodno zemljište
831
4986
P+5
3968
60
131
131
P
131
62
62
P
62
*
Katastraske parcele sa početnim brojem 1514 su u međuvremenu više puta preparcelisane. Stanje na tim parcelama 2007. godine dato je u tabeli u poglavlju 6 – preuzeto iz DUP‐a iz 2007. godine. WINsoft d.o.o.
35
WINsoft d.o.o.
Broj
zaposlenih
(proračun)
Pomoćna zgrada
Pomoćna zgrada
Pomoćna zgrada
Pomoćna zgrada
Poslovanje P(m2)
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Zemljište uz zgradu
Zemljište uz zgradu
Zemljište uz zgradu
Zemljište uz zgradu
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Pomoćna zgrada
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Zemljište uz zgradu
Nekategorisani putevi
Poslovanje
Poslovanje
Poslovanje
Poslovanje
Poslovanje
Br. Stambenih
jedinica
716
420
11
3865
6060
34
15
1570
64
359
556
86
2274
997
225
1510
1166
Stanovanje P(m2)
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
Neplodno zemljište
BRGP
Spratnost
4316
7577
109
Namjena objekta
Površina
prizemlja P(m2)
Katastarska
parcela P(m2)
1514/4
1514/5
1515/1
1515/4
1515/5
1515/6
1515/7
1516/1
1516/2
1516/3
1516/4
1517/1
1517/2
1517/3
1517/4
1517/5
1517/6
1517/7
1517/8
1518/1
1518/2
Objekat
Br.
katastarske
parcele
Katastarska
opština
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Nema podataka
1
1519/1
28105
1519/2
1519/3
1519/4
1519/5
1519/6
1519/7
1497
1
2
3
4
1
20
25
23
24
1
1
1
1
17
17
9339
9339
4303
4303
1385
1385
144
144
1497
1497
Nema podataka
20
20
25
25
23
23
24
24
P
P
P
P
P
P
9339
4303
1385
144
1497
P
P
P
P
36
1
1
Broj
zaposlenih
(proračun)
99
4
18
38767
1
41
12
288
202
15
47
2660
Poslovanje P(m2)
1520/3
1520/4
1520/5
dio 1668/1
1668/5
1668/6
1668/7
1668/8
1668/9
4073/2
4073/3
dio 4074
dio 4075
dio 4085/1
1
2
3879
3879
P
3879
78
280
108
280
108
P
P
280
108
6
2
15
19
15
19
P
P
15
19
1
1
81027
265
Nema podataka
55256
Javni putevi
82481
WINsoft d.o.o.
Br. Stambenih
jedinica
2624
Poslovanje
Zemljište uz zgradu
Poslovanje
Poslovanje
Zemljište uz zgradu
Zemljište uz zgradu
Zemljište uz zgradu
Nekategorisani putevi
Nekategorisani putevi
Nekategorisani putevi
Nekategorisani putevi
Nekategorisani putevi
Nekategorisani putevi
Poslovanje
Poslovanje
Nekategorisani putevi
Stanovanje P(m2)
1520/2
1
BRGP
Spratnost
8096
2091
Namjena objekta
Površina
prizemlja P(m2)
Katastarska
parcela P(m2)
1519/8
1520/1
Objekat
Br.
katastarske
parcele
DONJA
GORICA
Katastarska
opština
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
111133
29865
431
37
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
6.2.
Urbanistički pokazatelji postojećeg stanja na nivou zahvata Plana
(tabelarni prikaz):
403 754 m2 POVRŠINA ZAHVATA PLANA POVRŠINE POD OBJEKTIMA (PO) BRUTO RAZVIJENA GRAĐEVINSKA POVRŠINA ( BRGP) 110 964 m2 BRGP POSLOVNIH PROSTORA 80 858 m2 BRGP STAMBENIH PROSTORA 29 865 m2 BROJ STAMBENIH JEDINICA 431 BROJ STANOVNIKA ( pros.br.čl. domaćinstva 3.20) 6.3.
82 312 m2 1 379 BROJ ZAPOSLENIH (okvirno) 262 BRUTO GUSTINA STANOVANJA 34 st/ha INDEKS ZAUZETOSTI (IZ) 0,20 INDEKS IZGRAĐENOSTI (II) 0,27 Ekonomsko – demografska analiza
U zahvatu DUP-a Radoje Dakić, od privrednih aktivnosti, izdvajaju se prodaja, snabdijevanje
naftnim derivatima i poslovanje (sjedišta firmi koje vrše različite djelatnosti), gdje radi oko 200
zaposlenih. U zahvatu DUP-a broj stanovnika se procjenjuje na ispod 1.000.
Procjena aktuelnog stanja data u ovom Planu urađena je na osnovu planerskih parametara
gdje se prosječna stambena jedinica računa kao 100m2 BGP, sa 3.26 stanovnika po
domaćinstvu/stambenoj jedinici (parametar dobijen iz rezultata popisa 2011 za teritoriju
Podgorice). Pri tome je uzeto u obzir da se u većini stambenih objekata sa više etaža,
suteren, prizemlje i ponegdje, prvi sprat koriste u poslovne svrhe i za skladištenje ili garažni
prostor, dok se za stanovanje koriste više etaže.
WINsoft d.o.o.
38
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
PLANIRANO STANJE
WINsoft d.o.o.
39
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
1.
ROSTORNI I PROGRAMSKI KONCEPT DUP-a
1.1.
Planski ciljevi
Postavke i smjernice GUP-a i Izmjena i dopuna GUP-a, odluke o izradi predmetnog DUP-a i
programski zadatak, razvojni i investicioni programi korisnika i vlasnika prostora, predstavljali
su osnov za postavljanje planskih ciljeva u zahvatu Plana. Preporuke važećeg GUP-a u
pogledu preseljenja industrije iz uže zone grada potvrđeni su intenzivnim razvojem grada u
periodu od usvajanja ovog GUP-a (od 1990. god. do danas), kao i stanjem i perspektivama
ove industrije.
Planske ciljeve, u najvećoj mjeri, su odredili aktuelni trendovi promjene načina korišćenja
velikih industrijskih kompleksa koji su generisani novim tehnologijama i povećanjem cijena
građevinskog zemljišta. Takođe je bitno uticao i kontekst izgrađenosti i planiranih namjena u
kontaktnim zonama i u dijelu već djelimično izgrađenog stambenog kompleksa prema DUP-u
''Radoje Dakić – faza I''. Konačno, planski ciljevi su definisani planskim ciljevima i odlukama
lokalne zajednice.
Prevedeno na nivo urbanističkog planiranja planski ciljevi su usmjereni na valorizaciju
pogodnosti lokacije, korišćenje postojećih potencijala (prirodnih i stvorenih), uz poštovanje
principa za zaštitu i unaprjeđenje životne sredine.
1.2.
Prostorno-urbanističko rješenje
Odabrani model je zasnovan na zoniranju prostora DUP-a u okviru planiranih funkcija:
stanovanje velike gustinesa djelatnostima (višeporodično stanovanje) i stanovanje male
gustine sa djelatnostima (porodično stanovanje), centralne djelatnosti sa centralnim
poslovnim, komercijalnim i uslužnim djelatnostima odnosno (administrativni obj., ugostiteljski
pobjekti i objekti za smještaj turista, trgovački centri, izložbeni centri, poslovne zgrade…),
društveni servisi: školstvo socijalna i zdravstvena zaštita, osnovno obrazovanje i kultura.
Urbanističko rješenje bazira se na uvažavanju postojećih fizičkih struktura, ali i uvođenju
novih i modernih gradskih prostornih oblika, koji će zadovoljiti potrebu za izgradnjom novih
stambenih i poslovnih jedinica, društvenih servisa kao i neophodnih slobodnih površina
(zelenilo i parking mjesta).
Pristup izradi ovog Plana zasnovan je na konceptu planskog korišćenja, uređenja i zaštite
prostora, koji će se ostvariti kroz sljedeće ciljeve:


zadržavanje postojećeg građevinskog fonda,
usklađivanje DUP-a sa smjernicama za dalju urbanističku razradu iz Izmjena i dopuna
GUP-a, u dijelu koji se odnosi na:
 planiranje objekata namjene ”stanovanje sa djelatnostima” na dijelu sadašnje
lokacije fabrike ''Radoje Dakić'' i dijela izvan ograde ''Radoje Dakić'' istočnog dijela
zahvata plana,
 planiranje objekata namjene ”centralnih djelatnosti” na dijelu sadašnje lokacije
fabrike ''Radoje Dakić'' i zemljištu u vlasništvu univerziteta
 planiranje objekata namijene ''školstvo i socijalna zaštita'' na dijelu sadašnje
lokacije fabrike ''Radoje Dakić''
 planiranje objekata namjene ''zdravstvena zaštita'' na dijelu sadašnje lokacije
fabrike ''Radoje Dakić''
 planiranje objekata namjene ''kultura'' na dijelu sadašnje lokacije fabrike ''Radoje
Dakić''
WINsoft d.o.o.
40
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici










1.3.
izvršena je preparcelacija u cilju razgraničenja vlasničke strukture i poboljšanja uslova
izgradnje za sve objekte
uvođenje poslovnih sadržaja u okviru planiranih objekata, što ide u prilog boljeg
funkcionisanja zone, a odnosi se na uslužne, servisne, ugostiteljske sadržaje i dr.
proširenje pojedinih ulica, saobraćajnih prilaza, parkinga i opremanje zone potrebnom
infrastrukturom, elektrotehničkim i hidrotehničkim instalacijama
uređenje zelenih i parternih površina
uspostavljanje jednog od nivoa urbanog reda a to je zadržavanje pogodnih postojećih
i stvaranje novih pješačkih staza, osvježavanje prostora postavljanjem fontana,
formiranjem mjesta za okupljanje i sl.
unaprjeđenje funkcionalnosti cjelokupnog područja,
uvođenje neophodnog podzemno-nadzemnog parking prostora
utvrđivanje planskog mehanizma za poboljšanje kvaliteta stanovanja u uslovima
etažne svojine
mjere za zaštitu i unapjređenje životne sredine;
mjere za unaprjeđenje izgrađene sredine;
Namjena površina
Ovako namjenski koncipiran prostorni sklop predstavlja složen funkcionalni organizam u
kome se odvijaju skoro svi oblici urbanog života: rad, obrazovanje, zdravstvo, stanovanje,
kultura, poslovanje, trgovina i servisi.
Kretanje u kompleksu je prije svega pješačko, organizovano kao mreža primarnih i
sekundarnih tokova zasnovanog na ortogonalnoj matrici na kojoj se ostvaruje i ukupan
prostorni koncept kompleksa. Kolski saobraćaj je internog karaktera, na pogodnim mjestima
priključen na mrežu gradskih saobraćajnica i ima osobine pristupnih i servisnih saobraćajnica
sa odgovarajućim tehničkim rješenjima maksimalnog usporavanja brzine kao i potrebnim
površinama namijenjenim za mirujući sadržaj (parkinzi i garaže).
Predlog namjena površina za zahvat koji se obrađuje ovim planskim dokumentom je sljedeći:
-
Stanovanje velike i male gustine sa djelatnostima
Školstvo i socijalna zaštita
Zdravstvena zaštita
Kultura
Centralne djelatnosti (administrativni objekti, ugostiteljski objekti i objekti za smještaj
turista, trgovački centri, izložbeni centri, poslovne zgrade i sl).
1.3.1. Zona stanovanja velike i male gustine sa djelatnostima
Zona stanovanja velike i male gustine sa djelatnostima, obuhvata površinu 20,04 ha
Lokacija
Novoplanirana zona stanovanja velike gustine sa djelatnostima, obuhvata prostor u
sjevernom dijelu plana uz Ulicu Branka Deletića, centralnom dijelu plana, južnomjugoistočnom dijelu uz Cetinjski put i sjevero-zapadnom dijelu plana uz Ulicu Branka Deletića
i Studentsku ulicu.
Program
Stanovanje velike gustine sa djelatnostima i stanovanje male gustine u objektima tipa urbana
vila sa djelatnostima. Prateći sadržaji u okviru stanovanja su: trgovine za dnevno i
povremeno snabdijevanje domaćinstava, lične usluge i servisi za potrebe domaćinstava.
WINsoft d.o.o.
41
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici

Zona stanovanja male gustine sa djelatnostima, površine 0,85 ha
Ova zona obuhvata:
-
jedan blok (blok 4) sa individualnim stanovanjem (stanovanje male gustine), tipa
urbane vile.
Blok 4, UP: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-11, 4-12, 4-13, 4-15, 4-16
i 4-17, Porodično stanovanje (stanovanje male gustine sa djelatnostima) je nedominantna
namjena u zahvatu Plana. Zahvata površinu između postojeće unutrašnje saobraćajnice
ulica-A ograde industrijskog kompleksa, na istočnoj strani do Studentske ulice, Ul.
Branka Deletića i sa južne strane do novoplanirane saobraćajnice (ulica-F). Planirano je
djelimično zadržavanje postojećih urbanitičkih parcela iz predhodnog DUP-a,
poštovanjem zadatih građevinskih linija i odnosa prema susjednim urbanističkim
parcelama. Urbanistička parcela u zoni stanovanja UP 4-17 namijenjena je zaštitnom
zelenilu koje će imati ne samo funkciju zaštite kontaktnih stambenih objekata od toplane,
nego i, po svom uređenju i sadržaju., parkovsku komponentu

Zona stanovanja velike gustine sa djelatnostima, površine 19,19 ha
Stanovanje velike gustine sa djelatnostima je dominantna namjena u zahvatu Plana i
obuhvata:
-
-
tri stambena Bloka (blokovi 1, 2 i 3) i dvanaest urbanističkih parcela
višeporodičnog stanovanja - stanovanje velike gustine (UP: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15 i 16)
nadzemne parkinge i podzemnim dijelom: garaže i pomoćne podrumske
prostorije tipa magacina, ostava, tehničkih prostorija i sl).
Zona postojećeg višeporodičnog stanovanja Blok 1 i 2
Na prostoru navedenih blokova planirano je stanovanje velike gustine sa djelatnostima. U
tom smislu planirana spratnost od P+3 do P+7 se zadržava sa podzemnim garažama kao
posebnim objektima.
Navedeni blokovi zahvataju površinu između postojeće unutrašnje saobraćajnice ulica-A
ograde industrijskog kompleksa, na istočnoj strani do Studentske ulice, sa sjeverne strane do
novoplanirane saobraćajnice ulica-F i sa južne strane putem Podgorica - Cetinje koji je
ujedno definisan granicom zahvata Plana.
Zona novoplaniranog višeporodičnog stanovanja Blok 3 i Urbanističke parcele: 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16
Na prostoru navedenih blokova-urbanističkih parcela, na djelovima lokacije fabrike ''Radoje
Dakić'', u skladu sa postavkama GUP-a, potrebama i željama korisnika prostora, formiran je
model organizacije prostora sa ciljem da se ostvari što bolja valorizacija prostora i kvalitetnije
funkcionisanje u njemu.
Karakteristike koncepta buduće izgradnje na lokaciji jesu planiranje fizičkih struktura, kroz
definisanu namjenu površina „stanovanje velike gustine sa djelatnostima“, koje će biti
interpretirane u prostoru kao samostojeći objekti - lamele (blokovske organizacije) i objekti u
nizu. Budući reprezentativni stambeni objekti bogatih arhitektonskih kvaliteta gradiće se
primjenom gradske morfologije gradnje, što znači gradnja objekata uz ulice, rušenjem dijela
fabričkih postojećih objekata i na njegovim neizgrađenim površinama. Planirani objekti treba
da imaju sljedeće sadržaje:
WINsoft d.o.o.
42
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
-
-
u podzemnom dijelu planirane su garaže, pomoćne podrumske prostorije tipa
magacina, ostava, tehničkih prostorija i sl, osim u bloku 3 na kojem je planirano
nadzemno parkiranje, dok se u objektima u suterenu predviđa mogućnost izgradnje
podrumskog dijela, za potrebe tehničkih prostorija, ostava, magacina i sličnih pratećih
sadržaja.
u prizemnom dijelu objekata i u pojedinim objektima na prvom spratu smještene su
poslovne djelatnosti,
preostale etaže čine stambene jedinice.
Planirani stambeni kompleksi sa djelatnostima mogu biti izvedeni od većeg broja lamela i
objekata u nizu širine do 21 m. Razmak između objekata mora biti minimalno jednak visini
najvišeg objekta. Predviđena je fazna realizacija, različite spratnosti, pri čemu, dispozicija
objekata na navedenim lokacijama mora da prati okvire datih građevinskih linija.
Visinska regulacija je planirana usklađivanjem sa izvedenim objektima u kontaktnim zonama,
te je definisan stav da se spratnost prilagodi okruženju i uspostavljenim odnosima sa
susjednim objektima i saobraćajnicama. U tom smislu planirana je spratnost od P+3, do P+7
za postojeće i novoplanirane objekte.
1.3.2. Centralne djelatnosti
Zona centralnih djelatnosti obuhvata površinu od 6,79 ha
Lokacija
Zona obuhvata dio površine industrijskog kompleksa ''Radoje Dakić'' kojom je obuhvaćena
površina i industrijski objekti između unutrašnje novoplanirane saobraćajnice ulica-D, uz
buduću zonu stanovanja sa istočne strane, Cetinjskog puta sa južne strane, magistralnog
puta Podgorica-Nikšić sa zapadne strane dok se uz Ulicu Branka Deletića nalaze dvije
parcele centralnih djelatnosti u vlasništvu univerziteta.
Program
Zona centralnih djelatnosti obuhvata: zonu namijenjenu poslovanju, komercijalnim
djelatnostima i uslužnim djelatnostima (administrativni objekti, ugostiteljski objekti i objekti za
smještaj turista, trgovački centri, izložbeni centri, poslovne zgrade i sl)
Komercijalne djelatnosti planirati u novim i rekonstruisanim objektima, u kojima je predviđena
mogućnost izgradnje podrumskih garažnih etaža, magacina, ostava i tehničkih sadržaja. Na
urbanističkoj parceli 4-14, nalazi se toplana koja opslužuje univerzitetski kompleks. Planirano
je njeno privremeno zadržavanje (tehnološka modernizacija u službi očuvanja životne okoline
i oslobađanje dijela prostora za izgradnju planirane saobraćajnice) odnosno rekonstrukcija i
prenamjena prostora u prostor za administrativne objekte, ugostiteljske objekte, izložbene
centre, poslovne zgrade i sl.
1.3.3. Školstvo i socijalna zaštita
Zona za školstvo i socijalnu zaštitu obuhvata površinu od 2,49 ha
Lokacija
Zona obuhvata dio površine industrijskog kompleksa ''Radoje Dakić'' između unutrašnje
novoplanirane saobraćajnice ulica-A sa istočne strane, ulica-B sa zapadne strane, ulica-D
sa južne strane dok se sa sjeverne strane graniči sa Ulicom Branka Deletića što je ujedno i
granica zahvata plana.
WINsoft d.o.o.
43
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Program
Objekti su formirani na pripadajućim urbanističkim parcelama 19 i 20. Navedene urbanistički
definisane površine su namijenjene sadržajima obrazovanja (školstvo prvog stepena osnovna škola) na UP20 i predškolska ustanova (vrtić) na UP19. Planirani objekti za školstvo
i socijalnu zaštitu će biti u službi korišćenja za stanovnike prostora ovog plana i dijela
kontaktnih DUP-ova.
Analiza potrebnog kapaciteta za Predškolsku ustanovu
Prema projekciji stanovništva iz GUP-a, učešće uzrasta od 0-6 godina je 4 %. Za planiranih
12 672 stanovnika u zahvatu ovog plana to iznosi 506 djece. Za planiranje predškolskih
ustanova GUP-om se preporučuje obuhvaćenost generacije od 28%. Broj djece iz zahvata
ovog plana, za koje treba obezbjediti predškolsku ustanovu iznosi 141. Prema standardu od
6 m2 po djetetu za potrebe stanovnika ovog prostora je potreban kapacitet predškolske
ustanove od 850 m2. U zahvatu plana je planiran poseban objekat dječjeg vrtića.
Analiza potrebnog kapaciteta za Osnovna škola
Prema standardima GUP-a učešće uzrasta od 7-14 godina je 12.75 % što za ovaj plan iznosi
1 615 djece. Za planiranje osnovnih škola GUP-om se preporučuje obuhvaćenost generacije
od 100%. Prema standardu od 5.5 m2 po učeniku, potrebno je 8 710 m2 zatvorenog prostora.
Potrebni kapaciteti školskog prostora su ostvareni u okviru kompleksa ovog DUP-a i dijelom
kontaktnih zona, za potrebe ukupne populacije koja pohađa osnovnu školu.
1.3.4. Zdravstvena zaštita
Zona za zdravstvenu zaštitu, obuhvata površinu od 0,86 ha
Lokacija
Zona obuhvata dio površine industrijskog kompleksa ''Radoje Dakić'' između unutrašnje
novoplanirane saobraćajnice ulica-B sa zapadne strane, sa južne strane ulice-F. Sa istočne
strane graniči se sa površinom namijenjenoj kulturi i površinama namijenjenim školstvu i
socijalnoj zaštiti, dok se sa sjeverne strane graniči sa Ulicom Branka Deletića što je ujedno i
granica zahvata plana.
Program
Planirani objekat zdravstvene zaštite formiran je na pripadajućoj urbanističkoj parceli UP17.
Planirani objekat doma zdravlja će biti u službi korišćenja za stanovnike prostora ovog Plana
i dijela kontaktnih DUP-ova.
1.3.5. Kultura
Zona za kulturu, obuhvata površinu od 0,61 ha
Lokacija
Zona za kulturu obuhvata dio površine industrijskog kompleksa ''Radoje Dakić'' kojom je
obuhvaćena površina između unutrašnje novoplanirane saobraćajnice ulica-A sa istočne
strane. Sa zapadne i južne strane se graniči sa urbanističkim parcelama namijenjenim
zdravstvenoj zaštiti i školstvu i socijalnoj zaštiti dok se sa sjeverne strane graniči sa Ulicom
Branka Deletića što je ujedno I granica zahvata plana.
WINsoft d.o.o.
44
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Program
Planirani objekat kulture formiran je na pripadajućoj urbanističkoj parceli UP18. Planirani
objekat kulture je multifunkcionalni kulturni centar.
1.4.
Ekonomsko tržišna projekcija
URBANISTIČKI POKAZATELJI NA NIVOU PLANA
POVRŠINA ZAHVATA PLANA
POVRŠINE POD OBJEKTIMA (PO)
403754
116767
POVRŠINA PARCELA ZA STANOVANJE
184456
BRUTO RAZVIJENA GRAĐEVINSKA POVRŠINA ( BRGP)
572424
BRGP POSLOVNIH PROSTORA
198887
BRGP STAMBENIH PROSTORA
373215
BROJ STAMBENIH JEDINICA
3887
BROJ STANOVNIKA ( pros.br.čl. domaćinstva 3.26)
12672
BROJ ZAPOSLENIH (okvirno)
3578
BRUTO GUSTINA STANOVANJA (st/ha)
314
NETO GUSTINA STANOVANJA (st/ha)
687
BROJ PARKING MJESTA
INDEKS ZAUZETOSTI (IZ)
od 6467 do 14673
0,37
INDEKS IZGRAĐENOSTI (II)
1,82
Novoizgrađeni objekti i komunalno opremanje:
Ukupna vrijednost novoizgrađenih objekata se procjenjuje na oko 486.200.000€. Cijena
izgradnje je okvirno računata sa 850€/m2. Shodno tome, direktan prihod od izgradnje
plaćanjem PDV-a (17%) iznosi oko 82.600.000€.
Naknada za komunalno opremanje novosagrađenih objekata iznosiće oko 82.000.000€ i to:
- za izgradnju i nadgradnju poslovnih objekata oko 25.400.000€
- za izgradnju i nadgradnju stambenih objekata oko 56.600.000€
Demografija i zaposlenst:
Procjenjuje se da će, nakon realizacije Plana, broj stanovnika na području DUP-a drastično
porasti (preko 13 puta), tj da će biti preko 12.500 stanovnika i to u novosagrađenim
objektima. Broj zaposlenih na teritoriji zahvata Plana će porasti za oko 18 puta, odnosnno,
procjenjuje se na oko 3.600, dok će porez na njihove zarade iznositi oko 1.900.000€
godišnje.
WINsoft d.o.o.
45
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
1.5.
Planirani programski pokazatelji:
540
42
137
11
45
68
5
22
0,43
3,42
3780
540
42
137
11
45
68
5
22
0,46
3,70
1-3
1204
Postojeći objekat
540
4320
P+7
3780
540
42
137
11
45
68
5
22
0,45
3,59
1-4
1218
Postojeći objekat
540
4320
P+7
3780
540
42
137
11
45
68
5
22
0,44
3,55
1-5
1077
Postojeći objekat
432
2592
P+5
2160
432
30
98
9
26
39
4
17
0,40
2,41
1-6
951
Postojeći objekat
432
2592
P+5
2160
432
30
98
9
26
39
4
17
0,45
2,73
1-7
893
Postojeći objekat
540
3240
P+5
2700
540
30
98
11
32
49
5
22
0,60
3,63
1-8
892
Postojeći objekat
540
3240
P+5
2700
540
30
98
11
32
49
5
22
0,61
3,63
1-9
1077
Postojeći objekat
432
2592
P+5
2160
432
30
98
9
26
39
4
17
0,40
2,41
1-10
955
Postojeći objekat
432
2592
P+5
2160
432
30
98
9
26
39
4
17
0,45
2,71
1-11
5808
Garaža
2-1
956
Postojeći objekat
432
2592
P+5
2160
432
30
98
9
26
39
4
17
0,45
2,71
2-2
892
Postojeći objekat
540
3240
P+5
2700
540
30
98
11
32
49
5
22
0,61
3,63
2-3
893
Postojeći objekat
540
3240
P+5
2700
540
30
98
11
32
49
5
22
0,60
3,63
2-4
955
Postojeći objekat
432
2592
P+5
2160
432
30
98
9
26
39
4
17
0,45
2,71
2-5
1006
Postojeći objekat
432
2592
P+5
2160
432
30
98
9
26
39
4
17
0,43
2,58
2-6
1119
Postojeći objekat
540
3240
P+5
2700
540
30
98
11
32
49
5
22
0,48
2,90
2-7
943
Postojeći objekat
540
3240
P+5
2700
540
30
98
11
32
49
5
22
0,57
3,44
2-8
943
Postojeći objekat
540
3240
P+5
2700
540
30
98
11
32
49
5
22
0,57
3,44
Višeporodično
stanovanje sa
djelatnostima
Višeporodično
stanovanje sa
djelatnostima
Broj zaposlenih
Broj stanovnika
3780
P+7
Parking stanovanje
min
max
Parking poslovanje
min
max
2-9
1077
Postojeći objekat
432
2592
P+5
2160
432
30
98
9
26
39
4
17
0,40
2,41
2-10
1125
Postojeći objekat
540
3240
P+5
2700
540
30
98
11
32
49
5
22
0,48
2,88
2-11
5808
Garaža
WINsoft d.o.o.
Broj stambenih jedinica
P+7
4320
Poslovanje
4320
540
Stanovanje
540
Postojeći objekat
Maksimalna Spratnost
Postojeći objekat
1168
Status objekta
BRGP - P(m2)
1264
1-2
Namjena objekata
Prizemlje - P(m2)
1-1
Urbanističke parcele P(m2)
Indeks izgrađenosti - II
2
Indeks zauzetosti IZ
1
br. Urbanističke parcele
Blok
46
Indeks izgrađenosti - II
P+5
2700
540
30
98
11
32
49
5
22
0,49
2,93
3240
P+5
2700
540
30
98
11
32
49
5
22
0,55
3,30
3-3
982
Novi objekat
540
3240
P+5
2700
540
30
98
11
32
49
5
22
0,55
3,30
3-4
1006
Novi objekat
540
3240
P+5
2700
540
30
98
11
32
49
5
22
0,54
3,22
3-5
1391
Novi objekat
432
2592
P+5
2160
432
30
98
9
26
39
4
17
0,31
1,86
3-6
1370
Novi objekat
432
2592
P+5
2160
432
30
98
9
26
39
4
17
0,32
1,89
3-7
1656
Novi objekat
540
3240
P+5
2700
540
30
98
11
32
49
5
22
0,33
1,96
3-8
1392
Novi objekat
540
3240
P+5
2700
540
30
98
11
32
49
5
22
0,39
2,33
3-9
1425
Novi objekat
432
2592
P+5
2160
432
30
98
9
26
39
4
17
0,30
1,82
3-10
1410
Novi objekat
432
2592
P+5
2160
432
30
98
9
26
39
4
17
0,31
1,84
3-11
4464
Parking
4-1
707
Novi objekat
212
495
Su+P+2
495
4
13
6
9
0,30
0,70
4-2
635
Novi objekat
191
476
Su+P+2
476
4
13
6
9
0,30
0,75
4-3
536
Novi objekat
161
402
Su+P+2
402
4
13
5
7
0,30
0,75
4-4
534
Novi objekat
160
401
Su+P+2
401
4
13
5
7
0,30
0,75
4-5
538
Novi objekat
161
404
Su+P+2
404
4
13
5
7
0,30
0,75
4-6
543
Novi objekat
163
407
Su+P+2
407
4
13
5
7
0,30
0,75
4-7
1001
Novi objekat
300
495
Su+P+2
495
4
13
6
9
0,30
0,50
4-8
510
Novi objekat
153
383
Su+P+2
383
4
12
5
7
0,30
0,75
4-9
494
Novi objekat
148
371
Su+P+2
371
4
12
4
7
0,30
0,75
4-10
1039
Centralne djelatnosti
312
468
Su+P+2
0,30
0,45
4-11
452
Novi objekat
136
339
Su+P+2
339
3
11
4
6
0,30
0,75
4-12
486
Novi objekat
146
365
Su+P+2
365
4
12
4
7
0,30
0,75
4-13
1108
Postojeći objekat
332
499
Su+P+2
499
4
13
6
9
0,30
0,45
4-14
1073
Centralne djelatnosti
322
322
P
4-15
645
Novi objekat
194
484
Su+P+2
WINsoft d.o.o.
Višeporodično
stanovanje sa
djelatnostima
Porodično
stanovanje
Broj zaposlenih
Broj stanovnika
Broj stambenih jedinica
3240
540
Poslovanje
540
Postojeći objekat
Stanovanje
Postojeći objekat
983
Maksimalna Spratnost
1105
3-2
Status objekta
BRGP - P(m2)
3-1
Namjena objekata
Prizemlje - P(m2)
Indeks zauzetosti IZ
4
Urbanističke parcele P(m2)
3
br. Urbanističke parcele
Blok
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Parking stanovanje
min
max
468
484
Parking poslovanje
min
max
5
4
13
6
19
9
47
0,30
0,30
0,30
0,75
Indeks zauzetosti IZ
Indeks izgrađenosti - II
0,75
554
0,35
2,80
38
152
0,70
3,30
27
108
0,70
3,30
192
29
115
0,70
3,30
166
250
28
111
0,35
2,10
71
213
320
36
142
0,35
2,10
71
214
322
36
143
0,35
2,10
558
68
205
308
34
137
0,35
2,10
244
797
98
293
440
49
196
0,35
2,10
4943
247
806
99
297
445
49
198
0,35
2,10
20536
4107
205
669
82
246
370
41
164
0,35
2,10
20479
4096
205
668
82
246
369
41
164
0,35
2,10
104
415
0,40
1,20
284
Novi objekti
13842
110737
P+7
96895
5443
Novi objekat
3810
17962
G+PV+7
3873
Novi objekat
2711
12781
G+VP+7
8
4104
Novi objekat
2873
13543
9
7923
Novi objekti
2773
10
10144
Novi objekti
11
10213
Novi objekti
12
9785
13
Parking stanovanje
min
max
Parking poslovanje
min
max
3
9
13842
969
3159
14152
3810
142
10070
2711
101
G+PV+7
10670
2873
16638
VP+5
13865
3550
21302
P+5
3575
21447
P+5
Novi objekti
3425
20549
13967
Novi objekti
4888
14
14123
Novi objekti
15
11735
16
11702
17
8643
Zdravstvena zaštita
18
6167
Kultura
Novi objekat
19
6247
20
18660
Školstvo i socijalna
zaštita
Novi objekat
Novi objekat
7464
22392
P+2
22392
254
224
896
0,40
1,20
21
22248
Novi objekat
8899
26698
VP+2
26698
534
267
1068
0,40
1,20
22
10135
Novi objekat
4054
12162
VP+2
12162
243
122
486
0,40
1,20
23
11951
Novi objekat
4780
14341
VP+2
14341
287
143
574
0,40
1,20
24
11905
Novi objekat
4762
14286
VP+2
14286
286
143
571
0,40
1,20
25
13237
Novi objekat
5295
15884
VP+2
15884
318
159
635
0,40
1,20
26
3050
Postojeći objekti
389
389
389
8
4
16
0,13
0,13
315055
Višeporodično
stanovanje sa
djelatnostima
Centralne djelatnosti
(poslovanje)
3
5
277
1163
1744
138
461
76
170
255
328
54
121
181
107
348
57
128
2773
139
452
55
17752
3550
178
579
17873
3575
179
583
P+5
17124
3425
171
29331
P+5
24442
4888
4943
29658
P+5
24715
Novi objekti
4107
24644
P+5
Novi objekti
4096
24574
P+5
Novi objekat
3457
10372
P+2
2467
7400
VP+2
7400
84
74
296
0,40
1,20
2499
4998
P+1
4998
57
50
200
0,40
0,80
116767
572423
284
Broj zaposlenih
7
Su+P+2
0,30
113
Broj stanovnika
6
Novi objekat
Broj stambenih jedinica
39549
zaštitno zelenilo
Poslovanje
5
Porodično
stanovanje
Stanovanje
164
Maksimalna Spratnost
378
4-17
Status objekta
BRGP - P(m2)
4-16
Namjena objekata
Prizemlje - P(m2)
Urbanističke parcele P(m2)
4
br. Urbanističke parcele
Blok
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
10372
VP
373215
198887
118
3887
12672
3578
4479
6718
1989
7955
WINsoft d.o.o.
48
0,37
1,82
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
1.6.
Planirani urbanistički pokazatelji na nivou Plana – tabela:
URBANISTIČKI POKAZATELJI NA NIVOU PLANA
POVRŠINA ZAHVATA PLANA
POVRŠINE POD OBJEKTIMA (PO)
403754
116767
POVRŠINA PARCELA ZA STANOVANJE
184456
BRUTO RAZVIJENA GRAĐEVINSKA POVRŠINA ( BRGP)
572424
BRGP POSLOVNIH PROSTORA
198887
BRGP STAMBENIH PROSTORA
373215
BROJ STAMBENIH JEDINICA
3887
BROJ STANOVNIKA ( pros.br.čl. domaćinstva 3.26)
12672
BROJ ZAPOSLENIH (okvirno)
3578
BRUTO GUSTINA STANOVANJA (st/ha)
314
NETO GUSTINA STANOVANJA (st/ha)
687
BROJ PARKING MJESTA
INDEKS ZAUZETOSTI (IZ)
od 6467 do 14673
0,37
INDEKS IZGRAĐENOSTI (II)
1,82
WINsoft d.o.o.
49
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
2.
URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI
2.1.
Uslovi u pogledu planiranih namjena
Sve pojedinačne parcele definisane su za određene namjene tako da je cjelokupan prostor
podjeljen po funkcijama koje se na njemu odvijaju. Pojedinačne namjene za parcele, date su
kroz posebne uslove za uređenje prostora sa numeričkim pokazateljima i u grafičkim
prilozima.
Osnovne namjene površina u zahvatu Plana su usklađene i grafički prikazane prema
kategorizaciji datoj u Pravilniku o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima
namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima“
(april 2010). Definisane su sljedeće namjene površina:
-
površine za stanovanje
površine za stanovanje male gustine
površine za stanovanje velike gustine
60-120st/ha
500-1000st/ha
-
površine centralnih djelatnosti
površine koje su planskim dokumentom namijenjene centralnim poslovnim,
komercijalnim i uslužnim djelatnostima (administrativni objekti, ugostiteljski objekti i
objekti za smještaj turista, trgovački centri, izložbeni centri, poslovne zgrade i sl)
-
površine školstvo, socijalnu zaštitu
površine koje su planskim dokumentom namijenjene obrazovanju prvog stepena i
predškolskoj ustanovi (osnovna škola i vrtić),
-
površine zdravstvene zaštite
zdravstvena zaštita (dom zdravlja),
-
površine za kulturu
objekat kulture (multifunkiconalni kulturni centar),
-
površine za pejzažno uređenje
površine javne namjene, blokovsko i zaštitno zelenilo
-
površine saobraćajne infrastrukture
kolsko-pješačke saobraćajnice, pješačke staze, podzemne garaže i nadzemni
parking prostor.
2.2.
Urbanističko-tehnički uslovi za sve objekte
Kota prizemlja objekata je različita, usaglašena namjeni objekta. Objekte (stambeni,
stambeno – poslovne, poslovne, objekte za zdravstvenu zaštitu, objekat predškolske
ustanove, osnovnu školu i objekat kulture) projektovati prema propisima za izgradnju
stambenih odnosno poslovnih objekata, objekata za školstvo i socijalnu zaštitu, objekata
zdravstvene zaštite ili posebnih zahtjeva ako nijesu u suprotnosti sa pozitivnim važećim
propisima.
Spratnost objekata data je na grafičkim prilozima kao granična spratnost, do koje se objekat
može graditi.
WINsoft d.o.o.
50
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Kod svih objekata dosljedno sprovesti fizičku zaštitu od vjetra, prekomjernog osunčanja i
buke. U tu svrhu se projektantu daje sloboda da van ravni fasade može koristiti laku
dvostruku fasadu (staklo, žaluzine, brisoleje, nadstrešnice....) koja ne utiče na povećanje
bruto površine objekta pod uslovom da ne izlazi iz okvira urbanisticke parcele.
Od projektanata se očekuje da u materijalizaciji objekta u optimalnim okvirima koristi trajne
materijale u skladu sa aktuelnom tehničko-tehnološkom praksom i oblikovnim standardima.
Shodno propisima u svim objektima omoguciti neometano kretanje osobama
smanjene pokretljivosti, a prema „Pravilniku o bližim uslovima i načinu
prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti“ Sl. List CG
br.10 od 10 februara 2009. god.
Broj nivoa suterenskih - podrumskih etaža, shodno potrebama korisnika-investitora, se može
uvećati, ali ne van okvira urbanističke parcele.
Likovni izraz
Prostornu pojavanost kompleksa determinišu međusobni odnosi elemenata konstitucije
upospostavljenih na modularnoj matrici – RASTER pricipu organizacije kompozicije,
kombinovano sa više pravila uređenosti kao što su: simetrija, aksijalnost, ritam, centralnost,
gradacija, kontrast i dr.
Ovako postavljeni principi organizacije prostora otvaraju nesmetane mogućnosti u daljem
usavršavanju i nijansiranju korelacija oblika u prostoru i njihovim rasporedom ostvarenih
oblika spoljnjeg arhitektonskog prostora. To znači da je na tom nivou Plan vrlo fleksibilan i sa
minimalnim ograničenjima.
Definitivna „slika grada“ na ovim Planom obuhvaćenom prostoru, u funkciji je niza uticajnih
faktora u lancu „od ideje do realizacije“. Značajan element u definitivnom kreiranju je
ozelenjavanje sa svim komponentama koje ga čine sastavnim dijelom prostora, (urbani
materijal, skulpture u prostoru, vodene površine, mjesta odmora, način rasvjete i sl.).
U poglavlju pejzažna arhitektura ovog prijedloga plana dat je detaljan opis.
2.2.1. Urbanističko-tehnički uslovi za tretman postojećih objekata
Uslovi pod kojima se objekti ruše
Prethodnim DUP-om je planirana intervencija rušenja objekata na lokacijama koje pripadaju
fabrici Radoje Dakić i lokaciji koja pripada Glavnom gradu – Podgorica, što je ovim Planom i
podržano. Naime, objekti koji su predviđeni za rušenje biće uklonjeni tek kad se steknu uslovi
za privođenje prostora definisanoj namjeni. Do tada treba omogućiti nesmetano korišćenje
ovog prostora za postojeće namjene, ali ne i njihovo proširivanje ili mijenjanje namjena van
onih propisanih ovim DUP-om.
UTU za postojeći objekat toplane Bloku 4 (UP 4-14)
Namjena parcele toplana, spratnost P data u grafičkom i tabelarnom prilogu. Indeksi
zauzetosti 0,30 i izgrađenosti 0,30 se zadržavaju dati su u tabelarnom prilogu. Moguća je
rekonstrukcija i prenamjena prostora u administrativne objekte, ugostiteljske objekte,
izložbene centre, poslovne zgrade i dr, sa tim da maksimalna spratnost iznosi P+2, odnosno
koliko dozvoljava unutrašnja visina objekta. Visinska regulacija:prizemlje i sprat min. 3m
svijetle spratne visine sa mogućnošću projektovanja galerijskog prostora.
WINsoft d.o.o.
51
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
UTU za postojeći objekte višeporodičnog stanovanja Blokovi (1 i 2)
Postojeće stambene zgrade su orijentacionih dimenzija horizontalnog gabarita 18x30m
(lamele A) i 18x27m (lamele B):
-
Blok 1: objekti prema bulevaru Cetinjski put su spratnosti P+7, objekti uz Studentsku
ulicu, Novu a, Novu-d, spratnosti P+5 izgrađeni objekti,
Blok 2: svi objekti sa spratnošću P+5, objekti u fazi izgradnje;
Kod objekata višeporodičnog stanovanja (blokovi 1 i 2) kota poda prizemlja ±0.00 (poslovni
prostor) utvrđuje se na visinu jednog stepenika od trotoara. U slučaju da se kod dijela
prizemlja izvrši promjena namjene u stambeni prostor, kota poda prizemlja mora biti min
+0.45 m od kote okolnog terena.
Regulacija u vertikalnom smislu uslovljena je spratnim visinama, sa preporukom iz
postojećeg DUP-a, da svijetle visine budu:
-
-
garaže: visina garaže je izvedena u potpunosti prema važećem pravilniku za ovu
vrstu objekata i traženoj namjene vozila, gdje konstruktivna visina zadovoljava
neometano postavljanje svih potrebnih instalacija).
prizemlje: konstruktivna visina prizemlja od poda do ploče iznad prizemlja je 3,6m.
visina sprata 2,80m.
Objekti podzemnih garaža su dvoetažni za oba bloka. Locirani su u unutrašnjosti stambenih
blokova 1 i 2 na pripadajućim urbanističkim parcelama UP 1-11 i UP 2-11. Kolski prilazi su
iz stambenih ulica, preko dvije dvosmjerne rampe. Iznad objekta garaže predviđen je
popločani plato, na kojem se nalaze dječija igrališta i okolnim pojasom za ozelenjavanje
površina prema stambeno-poslovnim objektima.
U bloku 2 pored planirane izgradnja podrumske etaže namijenjene garažiranju planira se i
izgradnja prostorija u funkciji (servisne prostorije, magacinske prostorije, podrumske
pomoćne prostorije i sl.) ove prostorije ne ulaze u BRGP objekta.
UTU za postojeći objekatbenziske pumpe UP26
UP26 (26a – 26b) - postojeća benzinska pumpa, spratnosti P date u grafičkom i tabelarnom
prilogu. Indeks zauzetosti 0,13, indeks izgrađenosti 0,13.
2.2.2. Urbanističko-tehnički uslovi za planirane objekate
UTU za izgradnju objekta za porodično stanovanje sa djelatnostima
Blok 4:UP 4-1, UP 4-2, UP 4-3, UP 4-4, UP 4-5, UP 4-6, UP 4-7, UP 4-8, UP 4-9, UP 4-11,
UP 4-12, UP 4-13, UP 4-15, UP 4-16, UP 4-17
Individualni stambeni objekti su planirani kao dva tipa:
-
Trinaest objekata (urbana vila), maksimalne spratnosti S+P+2,
Jedan dvojni objekat, maksimalne spratnosti S+P+2.
Na novoformiranim urbanističkim parcelama moguća je izgradnja objekata pod sledećim
uslovima:
-
Namjena objekta je za stanovanje sa mogućnošću korišćenja prizemlja za
poslovanje,
Maksimalna BRGP objekata porodičnog stanovanja iznosi 500 m2 i sa najviše četri
stambene jedinice,
WINsoft d.o.o.
52
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
-
-
-
Horizontalni gabarit je dat tabelarno, indeks zauzetosti je maksimalno 0,30, indeks
izgrađenosti maksimalno 0,75,
Podzemne etaže mogu se graditi i van zadatih građevinskih linija, ali minimum 2,5m
odvojene od granice urbanističke parcele,
Izgradnja erkera (ispusta - balkona...) dozvoljena je na etažama iznad prizemne, i to
na min visini od 4.0m od kote terena ispod. Maksimalna veličina erkera je 1,50m i
može se predvidjeti na maksimalno 50% fasade. Erkeri mogu prelaziti zadate
građevinske linije od 0,8 do 1.20m, ali ne smiju preći granicu urbanističke parcele,
Spratnost je data u grafičkim prilozima i tabelarno. Daje se mogućnost izgradnje
suterena ili podruma,maksimalna spratnost iznosi S+P+2,
Udaljenje objekta od granice susjedne parcele je minimum 2,5m,
Kod užih urbanističkih parcela objekti se mogu graditi i kao uzidani, samostalno, uz
saglasnost susjeda i uz uslov da se na kontaktnim stranama ne mogu formirati otvori,
Kota prizemlja dozvoljena je do 1,00m od kote terena,
Visina nadzitka potkrovlja može biti maksimalno do 2, 00m,
Krovove raditi ravne ili kose (dvovodne ili četvorovodne), nagiba 22-25º,
Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili na otvorenom parking prostoru u okviru
parcele,
Ako se suterenska etaža koristi za parkiranje gabarit može biti do min. 1,00m do
susjedne parcele,
Princip uređenja zelenila u okviru individualnog stanovanja je dat u uslovima za
ozelenjavanje, a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima;
Oblikovanje i arhitektura objekata treba da budu prilagođeni savremenom izrazu, uz
upotrebu odgovarajućih materijala i tehnologija koji će pružiti maksimalan komfor
stanovanja,
Ograđivanje objekata porodičnog stanovanja
je dozvoljeno prema sledećim
pravilima:
o Ka bočnom susjedu i zadnjoj granici urbanističke parcele se mogu ograđivati
živom ogradom do visine od 1.80m;
o Ka saobraćajnici, urbanističke parcele se mogu ograđivati živom ili
transparentnom ogradom maksimalne visine 1.8m ili zidanom ogradom do
visine od 0.90 m (računajući od kote terena ispred) sa transparentnim dijelom
do visine od 1.8m;
o Ograda se postavlja oko urbanističke parcele, i to tako da ograda, stubovi
ograde i kapija budu na parceli koja se ograđuje;
o Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati izvan regulacione linije.
Ako se urbanistička parcela definisana ovim planom ne podudara sa postojećom
katastarskom parcelom, opštinski organ uprave nadležan za poslove uređenja
prostora može izvršiti usklađivanje sa zemljišno-knjižnim ili katastarskim stanjem
prilikom izdavanja urbanističko tehničkih uslova, odnosno rješenja o lokaciji.
UTU za izgradnju objekta za višeporodično stanovanje sa djelatnostima u Bloku 3 na
urbanitičkim parcelama (od UP 3-1 do UP 3-11)
Planirani kompleksi višeporodičnog stanovanja raspodjeljuju se u bloku 3 (na pripadajućim
blokovskim parcelama). Mogu biti izvedeni od većeg broja lamela (za koje je predviđena
fazna realizacijai) različite spratnosti, pri čemu se preporučuje da dispozicija objekata na
navedenim lokacijama prati okvire datih građevinskih linija. Visinska regulacija je planirana
usklađivanjem sa izvedenim objektima u kontaktnim zonama, te je definisan stav da se
spratnost prilagodi okruženju i uspostavljenim odnosima sa susjednim objektima i
saobraćajnicama, razmak između susjednih objekata ne smije biti manji od visine objekta. U
tom smislu planirana je spratnost do P+5. Raznolikost u broju spratnih visina omogućava
formiranje stepenaste strukture koja omogućava bolji vizuelni ambijent. U pogledu
materijalizacije objekta od investitora i projektanta se očekuje primjena racionalnih
konstruktivnih sistema, kao i upotreba trajnih i u savremenoj praksi adekvatnih materijala
WINsoft d.o.o.
53
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
prilagođenih značaju lokacije i okruženju u kom se gradi. Parkiranje u zoni bloka 3 se
predviđa na nadzemnom dijelu urbanističkih parcela na kojima će se graditi objekti.
Za nedostajući broj parking mjesta u bloku 3, dodijeljena je posebna urbanistička parcela
označena kao UP 3-11.
Na novoformiranim urbanističkim parcelama, prikazanim na grafičkim prilozima, planirana je
izgradnja objekata pod sljedećim uslovima:
-
-
-
-
Namjena objekata je višeporodično stanovanje sa mogućnošću poslovanja u
prizemlju,
Spratnost objekata je do P+5 nadzemnih etaža, data u grafičkom i tabelarnom
prilogu. Daje se mogućnost preraspodjele spratnosti u okviru lokacije uz uslov da se
ne pređe maksimalna spratnost na istoj, data u grafičkom prilogu i bruto građevinska
površina data u tabeli,
Indeks zauzetosti na nivou bloka je maksimum 0,35 dok je indeks izgrađenosti
maksimum 1,70, indeki su dati u tabelarnom prilogu za svaku parcelu pojedinačno,
Regulacija u vertikalnom smislu uslovljena je spratnim visinama, sa preporukom da
svijetle visine budu: prizemlje maksimalno do 4,5m, sprat: max. 2,80m,
Kotu prizemlja vezati za teren, maksimalno do 0.45m iznad kote terena,
Građevinski elementi erkeri (ispusti -balkoni) na nivou prvog i viših spratova mogu da
pređu građevinsku liniju najviše za 1,20m ukoliko ispunjava uslov da ne prelazi
granicu urbanističke parcele. Površina isturenih dijelova fasade (erker) ne može biti
veća od 50 % ukupne površine fasade,
Preporuka je projektovanje natkrivenih pješačkih komunikacija na nivou prizemlja
posebno uz važne pješačke tokove gdje mogu izaći van građevinske linije ali ne van
urbanističke parcele bloka - lokacije,
Takođe je preporučljivo predvidjeti prolaze kroz objekte na prizemnoj etaži,mogućnost
da se prilikom projektovanja mogu preciznije definisati u skladu sa propisima,
Uređenjem slobodnih površina u okviru lokacije objekata obezbijediti prostor za igru
djece i odmor i rekreaciju odraslih.
Investitoru se ostavlja mogućnost korigovanja predviđenog broja stambenih jedinica u
okviru zadatih koeficijenata zauzetosti i izgrađenosti na datoj lokaciji, uz obavezu da
se za ponuđeni broj stambenih jedinica obezbijedi potreban broj pripadajućih parking
mjesta.
UTU za izgradnju objekta za višeporodično stanovanje sa djelatnostima na
urbanističkim parcelama (UP 5, UP 9, UP 10, UP 11, UP 12, UP 13, UP 14, UP 15, UP 16)
Planirani kompleksi višeporodičnog stanovanja koji su raspodijeljeni na urbanističkim
parcelama UP (5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). Na pomenutim urbanističkim parcelama
predviđeno je više - lamela (za koje je predviđena fazna realizacija). Visinska regulacija je
planirana usklađivanjem sa izvedenim objektima u kontaktnim zonama, te je definisan stav
da se spratnost prilagodi okruženju i uspostavljenim odnosima sa susjednim objektima i
saobraćajnicama, razmak između susjednih objekata ne smije biti manji od visine objekta.
Maksimalna širina gabarita objekata ka unutrašnjosti parcele izosi 21 m. U tom smislu
planirana je spratnost do P+5 osim na UP 5 - gdje je predviđena spratnost P+7. Raznolikost
u broju spratnih visina omogućava formiranje stepenaste strukture koja omogućava bolji
vizuelni ambijent. U pogledu materijalizacije objekta od investitora i projektanta se očekuje
primjena racionalnih konstruktivnih sistema,kao i upotreba trajnih i u savremenoj praksi
adekvatnih materijala prilagođenih značaju lokacije i okruženju u kom se gradi.
Na novoformiranim urbanističkim parcelama, prikazanim na grafičkim prilozima, planirana je
izgradnja objekata pod sljedećim uslovima:
-
Namjena objekata je višeporodično
prizemlju,
WINsoft d.o.o.
stanovanje sa mogućnošću poslovanja u
54
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
-
-
-
-
-
Spratnost objekata je do P+5 (osim za UP 5, gdje je data spratnost do P+7)
nadzemnih etaža,data u grafičkom i tabelarnom prilogu. Daje se mogućnost
preraspodjele spratnosti u okviru lokacije uz uslov da se ne pređe maksimalna
spratnost na istoj, data u grafičkom prilogu i bruto građevinska površina data u tabeli,
Indeks zauzetosti je maksimum 0,35 dok je indeks izgrađenosti maksimum 2,80,
Regulacija u vertikalnom smislu uslovljena je spratnim visinama, sa preporukom da
svijetle visine budu u potpunosti usaglašene sa važećim tehničkim propisima prema
namjeni sadržaja u predviđenih prostorijama objekata,
Kotu prizemlja vezati za teren, maksimalno do 0.45m iznad kote terena,
Svijetla visina prizemlja je maksimum do 4,50m,
Građevinski elementi erkeri (ispusti - balkoni) na nivou prvog i viših spratova mogu da
pređu građevinsku liniju najviše za 1,20m ukoliko ispunjava uslov da ne prelazi
granicu urbanističke parcele. Površina isturenih dijelova fasade (erker) ne može biti
veća od 50 % ukupne površine fasade,
Preporuka je projektovanje natkrivenih pješačkih komunikacija na nivou prizemlja
posebno uz važne pješačke tokove gdje mogu izaći van građevinske linije ali ne van
urbanističke parcele bloka - lokacije,
Takođe je preporučljivo predvidjeti prolaze kroz objekte na prizemnoj etaži,
mogućnost da se prilikom projektovanja mogu preciznije definisati u skladu sa
propisima.
Obzirom da je na urbanističkim parcelama predviđena izgradnja više objekata koja
predstavlja složenu urbanističko arhitektonsku formaciju, potrebno je projektom
predvidjeti faznu izgradnju više objekata na jednoj urbanističkoj parceli.
Preporuka je povezivanje podzemnih garaža u okviru UP-a u jedinstvenu
funkcionalnu i tehničku cjelinu.
Predviđa se mogućnost izgradnje podzemnih etaža za potrebe parkiranja, kao i
izgradnju servisnih prostorija, podrumskih pomoćnih prostorija (magacina i skladišta) i
sličnih sadržaja, i ove prostorije ne ulaze u BRGP objekta. Predvidjeti mogućnost da
se parkiranje može izvesti i u prizemlju ili u dijelu prizemlja objekata, parkiranje će biti
rešavane naknadno uz izradu tehničke dokumentacije objekata. Podrumske etaže u
locirane su na površini koja je označena u grafičkim prilozima, prostor između
objekata predvidjeti ozelenjavanje kompletne krovne površine podzemne garaže i
podrumskih prostorija. Nivelaciju ozelenjene površine projektovati tako da po
mogućnosti bude u nivou trotoara stambenih objekata zelena površina koja treba da
omogući uzgoj trave i niskog žbunastog rastinja, kombinovano sa vertikalnim i
horizontalnim pergolama obraslim puzavicama.
Uređenjem slobodnih površina u okviru lokacije objekata obezbijediti prostor za igru
djece i odmor i rekreaciju odraslih.
Investitoru se ostavlja mogućnost korigovanja predviđenog broja stambenih jedinica u
okviru zadatih koeficijenata zauzetosti i izgrađenosti na datoj lokaciji, uz obavezu da
se za ponuđeni broj stambenih jedinica obezbijedi potreban broj pripadajućih parking
mjesta.
UTU za izgradnju objekta za višeporodično stanovanje sa djelatnostima na
urbanističkim parcelama (UP 6, UP 7, UP 8)
Planirani su kompleksi višeporodičnog stanovanja koji su raspodijeljeni na urbanističkim
parcelama UP (6, 7, 8). Na pomenutim urbanističkim parcelama predviđeni su objekti u nizu
(za koje je predviđena fazna realizacija. Visinska regulacija je planirana usklađivanjem sa
izvedenim objektima u kontaktnim zonama, te je definisan stav da se spratnost prilagodi
okruženju i uspostavljenim odnosima sa susjednim objektima i saobraćajnicama. U tom
smislu planirana je spratnost do Pv+7. Raznolikost u broju spratnih visina omogućava
formiranje stepenaste strukture koja omogućava bolji vizuelni ambijent. U pogledu
materijalizacije objekta od investitora i projektanta se očekuje primjena racionalnih
konstruktivnih sistema, kao i upotreba trajnih i u savremenoj praksi adekvatnih materijala
prilagođenih značaju lokacije i okruženju u kom se gradi.
WINsoft d.o.o.
55
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Na novoformiranim urbanističkim parcelama, prikazanim na grafičkim prilozima, planirana je
izgradnja objekata pod sljedećim uslovima:
-
-
-
-
-
-
Namjena objekata je višeporodično stanovanje sa mogućnošću poslovanja u visokom
prizemlju i prvom spratu objekta,
Spratnost objekata je do Pv+7 nadzemnih etaža, data u grafičkom i tabelarnom
prilogu. Daje se mogućnost preraspodjele spratnosti u okviru lokacije uz uslov da se
ne pređe maksimalna spratnost na istoj, data u grafičkom prilogu i bruto građevinska
površina data u tabeli,
Indeks zauzetosti je maksimum 0,70 dok je indeks izgrađenosti maksimum 3,30,
Regulacija u vertikalnom smislu uslovljena je spratnim visinama, sa preporukom da
svijetle visine budu: visina prizemlja i visina prvog sprata 4,50m, visina ostalih
spratova 2,80m,
Kotu prizemlja vezati za teren, maksimalno do 1,50m iznad kote terena,
Svijetla visina prizemlja je maksimum do 4,50m,
Građevinski elementi erkeri (ispusti - balkoni) na nivou prvog i viših spratova mogu da
pređu građevinsku liniju najviše za 1,20m ukoliko ispunjava uslov da ne prelazi
granicu urbanističke parcele. Površina isturenih dijelova fasade (erker) ne može biti
veća od 50 % ukupne površine fasade,
Preporuka je projektovanje natkrivenih pješačkih komunikacija na nivou prizemlja
posebno uz važne pješačke tokove gdje mogu izaći van građevinske linije ali ne van
urbanističke parcele bloka - lokacije,
Takođe je preporučljivo predvidjeti prolaze kroz objekte na prizemnoj etaži,mogućnost
da se prilikom projektovanja mogu preciznije definisati u skladu sa propisima.
predviđa se mogućnost izgradnje podzemnih etaža za potrebe parkiranja koje će biti
rešavane naknadno uz izradu tehničke dokumentacije objekata.Podrumske etaže u
locirane su na površini koja je označena u grafičkim prilozima, prostor između
objekata predvidjeti ozelenjavanje kompletne krovne površine podzemne garaže i
podrumskih prostorija. Nivelaciju ozelenjene površine projektovati tako da po
mogućnosti bude u nivou trotoara stambenih objekata zelena površina koja treba da
omogući uzgoj trave i niskog žbunastog rastinja, kombinovano sa vertikalnim i
horizontalnim pergolama obraslim puzavicama. Pored planirane izgradnja podrumske
etaže namijenjene garažiranju planira se i izgradnja prostorija u funkciji (servisne
prostorije, podrumske pomoćne prostorije (magacini) i sl.),ove prostorije ne ulaze u
BRGP objekta,
Uređenjem slobodnih površina u okviru lokacije objekata obezbijediti prostor za igru
djece i odmor i rekreaciju odraslih.
Investitoru se ostavlja mogućnost korigovanja predviđenog broja stambenih jedinica u
okviru zadatih koeficijenata zauzetosti i izgrađenosti na datoj lokaciji, uz obavezu da
se za ponuđeni broj stambenih jedinica obezbijedi potreban broj pripadajućih parking
mjesta.
Objekti u zoni centralnih djelatnosti
UTU za izgradnju objekta trgovačkog centara na urbanističkoj parceli (UP 21)
Na novoformiranoj urbanističkoj parceli, prikazanoj na grafičkim prilozima, planirana je
izgradnja objekta pod sljedećim uslovima:
-
-
Na urbanističkoj parceli - UP21predviđena je izgradnja objekta (trgovački centar).
Određena je građevinskim linijama, spratnošću maksimum Pv+2 nadzemih etaža,
maksimalnim dozvoljenim indeksima zauzetosti 0,40 i indeksom izgrađenosti od 1,20,
parametrima datim u grafičkom i tabelarnim prilozima.
Regulacija u vertikalnom smislu uslovljena je spratnim visinama, sa preporukom da
svijetle visine budu prema važećim tehničkim propisima za ovu vrstu objekata, gdje
WINsoft d.o.o.
56
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
-
-
visinu prizemlja i nadzemnih etaža određuju sadržaji koji će se nalaziti u ovom
objektu.
Kota prizemlja ne smije biti viša od 1,50m od kote okolnog terena.
Visoko prizemlje i spratovi su u funkciji poslovanja.
Podzemna etaža, pored garažnih prostorija, može se koristiti i za potrebe ostava i
magacinskih prostorija, pomoćnih tehničkih i servisnih prostorija, i ove prostorije ne
ulaze u BRGP objekta.
Predlaže se mogućnost izgradnje galerijskog prostora u objektu.
UTU za izgradnju objekata za centralnie poslovne, komercijalne i uslužne djelatnosti
odnosno (administrativni objekti, ugostiteljski pobjekti i objekti za smještaj turista,
trgovački centri, izložbeni centri, poslovne zgrade…)na urbanističkim parcelama
(UP22, UP23, UP24, UP25)
Na novoformiranim urbanističkim parcelama, prikazanim na grafičkim prilozima, planirana je
izgradnja objekata pod sljedećim uslovima:
-
-
-
-
Na urbanističkim parcelama–(UP22, UP23, UP24, UP25), predviđena je izgradnja
poslovnih objekta.
Određena je građevinskim linijama, maksimalnom spratnošću Pv+2 nadzemih etaža,
maksimalnim dozvoljenim indeksima zauzetosti 0,40 i indeksom izgrađenosti od 1,20
parametrima datim u grafičkom i tabelarnim prilozima.
Regulacija u vertikalnom smislu uslovljena je spratnim visinama, sa preporukom da
svijetle visine budu: garaža minimalna visina garaže iznosi 2,60m (2,20m garaža i
0,40m prostor za potrebne termotehničke instalacije), visina prizemlja minmalno
4,50m, visina spratova minmalno 4,50m.
Kota prizemlja ne smije biti viša od 1,50m od kote okolnog terena.
Visina prizemlja ne smije biti manja od 4,50m od poda do plafona.
Visoko prizemlje i sprat su u funkciji poslovanja.
Podzemna etaža je u funkciji garažnih, pomoćnih tehničkih servisnih prostorija i njihov
broj mora bita usaglašen sa stvarnim potrebama i kapacitetima za projektovanu vrstu
objekata.
Predlaže se mogućnost izgradnje galerijskog prostora u objektu.
Objekti u nadležnosti Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvjete i sporta i
Ministarstva Kulture
UTU za izgradnju objekta namjene »zdravstvene zaštite« na (UP17)
Na novoformiranim urbanističkoj parceli, prikazanoj na grafičkim prilozima, planirana je
izgradnja objekta pod sljedećim uslovima:
-
Na urbanističkoj parceli UP17, predviđena je izgradnja objekta doma zdravlja.
Dom zdravlja (UP17) je maksimalne planirane spratnosti P+2, date u grafičkom i
tabelarnom prilogu.
Indeks zauzetosti maksimalno 0,40 i indeks izgrađenosti iznosi maksimalno 1,20,
indeksi su dati utabelarnom prilogu.
U sklopu projekta objekta, uraditi i projekat uređenja terena.
Planirani objekat Doma zdravlja će se detaljno precizirati kroz izradu projektne
dokumentacije, a u skladu sa propisima i standardima za ovu vrstu objekata.
U fazi izrade projekta ostavlja se sloboda organizovanja prostora uz korišćenje
poluukopanih prostora i denivelacija.
U pogledu materijalizacije očekuje se uobičajena upotreba trajnih materijala za ovu
vrstu objekata u skladu sa praksom na području Podgorice.
WINsoft d.o.o.
57
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
UTU za izgradnju objekta namijenjenog predškolskoj ustanovi – vrtić na (UP19)
Na novoformiranim urbanističkoj parceli, prikazanoj na grafičkim prilozima, planirana je
izgradnja objekta pod sljedećim uslovima:
-
-
Na urbanističkoj parceli UP19, predviđena je izgradnja objekta predškolske ustanove
– Vrtić.
Dječji vrtić na UP16 je maksimalne planirane spratnosti P+1, date u grafičkom i
tabelarnom prilogu.
U sklopu objekta predvidjeti vrtić i jaslice.
Indeks zauzetosti maksimalno 0,40 i indeks izgrađenosti iznosi maksimalno 0,80,
indeksi su dati utabelarnom prilogu.
U sklopu projekta objekta, uraditi i projekat uređenja terena.
Sadržaji, potrebe, spratne visine smeštajnih prostora (vrtića i jaslica), veličina otvora,
holova..., definišu se propisima za ovu vrstu objekata odnosno prema pravilniku za
ovu vrstu objekata ''Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje ustanova u oblasti
obrazovanja i vapitanja'' objavljenom u "Službenom listu RCG", br. 40/2006 od
22.6.2006. godine.
Kompleks urbanističke parcele je obavezno izdvojiti ogradom usaglašeno sa
arhitektonskim izrazom objekta.
U pogledu materijalizacije očekuje se uobičajena upotreba trajnih materijala za ovu
vrstu objekata u skladu sa praksom na području Podgorice.
UTU za izgradnju objekta namjene »obazovanje« - osnovna škola na pripadajućoj
urbanističkoj parceli (UP20)
Na novoformiranim urbanističkoj parceli, prikazanoj na grafičkim prilozima, planirana je
izgradnja objekta pod sljedećim uslovima:
-
-
Na urbanističkoj parceli UP20 predviđena je izgradnja objekta osnovne škole.
Osnovna škola je maksimalne planirane spratnosti P+2 nadzemnih etaža, date u
grafičkom i tabelarnom prilogu.
Indeks zauzetosti maksimalno 0,40 i indeks izgrađenosti iznosi maksimalno 1,20,
indeksi su dati utabelarnom prilogu.
U sklopu projekta objekta, uraditi i projekat uređenja terena.
Spratne visine učionica, fiskulturne sale, holova i dr. definišu se propisima za ovu
vrstu objekata odnosno prema pravilniku za ovu vrstu objekata ''Pravilnik o bližim
uslovima za osnivanje ustanova u oblasti obrazovanja i vapitanja'' objavljenom u
"Službenom listu RCG", br. 40/2006 od 22.6.2006. godine.
U fazi izrade projekta ostavlja se sloboda organizovanja prostora uz korišćenje
poluukopanih prostora i denivelacija.
Ulaz u kompleks škole treba organizovati iz pravca glavnih pješačkih tokova u
školsko dvorište. Ulaz u školu iz školskog dvorišta.
Kompleks urbanističke parcele je obavezno izdvojiti ogradom usaglašeno sa
arhitektonskim izrazom objekta.
U pogledu materijalizacije očekuje se uobičajena upotreba trajnih materijala za ovu
vrstu objekata u skladu sa praksom na području Podgorice.
UTU za izgradnju objekta namjene »kultura« - multifunkcionalni kulturni centarna
pripadajućoj (UP18)
Na lokaciji koja je u planu označena kao urbanistička parcela UP18 planiran je objekat
kulture vanserijske arhitektonike.
Namjena objekata je unaprijed određena, predviđen je multifunkcionalni kuturni centar.
WINsoft d.o.o.
58
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
U tom smislu za ovu lokaciju se ovim planom predvidviđa raspisivanje javnog međunarodnog
konkursa za iznalaženje najpovoljnijeg odgovora, na nivou idejnog arhitektonskog rješenja,
prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata Crne Gore član 30.
Prostorni okvir je kao inicijalni dat kroz grafičke i numeričke podatke u ovom planu. Obaveza
je Obrađivača da u pripremi uslova za ovaj konkurs, bude na raspolaganju naručiocu ovog
plana.
Na novoformiranim urbanističkoj parceli, prikazanoj na grafičkim prilozima, planirana je
izgradnja objekta pod sljedećim uslovima:
-
Na urbanističkoj parceli UP18, predviđena je izgradnja objekta multifunkcionalnog
kulturnog centra.
Maksimalne planirane spratnosti Pv+2 nadzemnih etaža, date u grafičkom i
tabelarnom prilogu.
Indeks zauzetosti maksimalno 0,40 i indeks izgrađenosti iznosi maksimalno 1,20,
indeksi su dati u tabelarnom prilogu.
U fazi izrade projekta ostavlja se sloboda organizovanja prostora uz korišćenje
poluukopanih prostora i denivelacija.
Kod ovog objeketa planirane su spratne visine min. 4,00m od poda do poda,
Kota prizemlja je maksimum 2,00m od kote okolnog terena.
Visina prizemlja min. 5,00m od poda do plafona.
Podzemne etaže mogu biti u funkciji izložbenih prostora, radionica, administracija,
ako su u funkciji pomoćnih, tehničkih servisnih i garažnih prostorija. Njihov broj mora
bita usaglašen sa stvarnim potrebama i kapacitetima za projektovanu vrstu objekata,
njihova površina ne ulazi u BRGP površinu objekta.
2.2.3. Uslovi za parkiraje i garažiranje
Osim za Blok 3 predviđa se mogućnost izgradnje podzemnih etaža za potrebe parkiranja
koje će biti rješavane naknadno uz izradu tehničke dokumentacije objekata, za urbanističke
parcele namijenjene stanovanju velike gustine sa djelatnostima i urbanističkim parcelama
zone centralnih funkcija (poslovanje). Parkiranje mora zadovoljiti propisane standarde
parkiranja u skladu sa normativom, neophodan broj parking mjesta za svaku stambenu
jedinicu.
Broj parking mjesta treba distribuirati prema članu 114. Pravilnka o bližem sadržaju planskog
dokumenta/kriterijumima namjene površina/elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim
grafičkim simbolima, Podgorica 2010.:
-
2.3.
Stanovanje (na 1000m2) – 15 PM (lokalni uslovi min. 12 a max. 18 PM)
Poslovanje (na 1000m2) – 30 PM (lokalni uslovi min. 10 a max. 40 PM)
Uslovi za regulaciju i nivelaciju
Instrumenti za definisanje osnovnog sistema regulacije:
Regulacija i nivelacija
Regulacija je postavljena na osnovu postojećih saobraćajnica i planiranih unutrašnjih
saobraćajnica koje su najvećim dijelom u okviru trasa postojećih saobraćajnica u granicama
industrijskog kompleksa "Radoje Dakić". Nivelacija je data u prilogu saobraćaja. Planom su
date orijentacione visinske kote saobraćajnica kroz visine u tjemenima saobraćajnica. Ove
visinske kote treba sukcesivno usklađivati tokom izrade projekata saobraćajnica i objekata.
WINsoft d.o.o.
59
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Regulaciona linija
Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu površinu od površina namjenjenih za druge
namjene. Rastojanje između dvije regulacione linije definiše profil saobraćajno
infrastrukturnog koridora.
Regulaciona linija definisana je granicom urbanističke parcele ka saobraćajnici ili drugoj
površini javne namjene. Regulaciona linija u ovom planu je definisana granicom urbanistričke
parcele.
Građevinska linija
Građevinska linija je linija na, iznad i ispod površine zemlje i vode, definisana grafički i
numerički, koja predstavlja granicu do koje je moguće graditi objekat. Građevinske linije
određene su za postojeće objekte kao i na parcelama gdje je predviđena nova izgradnja.
Građevinska linija na zemlji (GL 1) se utvrđuje ovim planom u odnosu na regulacionu liniju a
predstavlja krajnju liniju do koje se može graditi objekat.
Građevinska linija ispod zemlje (GL 0) je linija kojom se utvrđuju gabariti za podzemne
dijelove objekata. Horizontalni gabariti podzemne etaže su grafički definisani građevinskom
linijom ispod zemlje (GL 0) u čijim okvirima treba planirati podzemni dio objekta čija površina
ne može biti veća od 80% površine urbanističke parcele.
Koordinate građevinskih linija GL0 i GL1 date su u grafičkom prilogu plan nivelacije i
regulacije.
Visinska regulacija
Visinske regulacije definisane su označenom spratnošću na svim objektima.
Visinska regulacija svih objekata izražena je maksimalnim brojem nadzemnih etaža, koja
može biti i manja, po potrebi korisnika prostora.
U zoni stanovanja sa djelatnostima planirana je izgradnja podzemnih garaža. U skladu sa
Pravilnikom, površine podzemnih garaže ne ulaze u proračun ukupne BGP iskazane ovim
planom.
Najveća visina etaže za obračun visine građevine,
mjerenja između gornjih kota međuetažnih
konstrukcija iznosi:
-
-
za garaže i tehničke prostorije do 3.0 m;
za stambene etaže do 3.5 m;
za poslovne etaže do 5 m;
izuzetno za osiguranje prolaza za pristup
interventnih i dostavnih vozila, najveća visina
prizemne etaže na mjestu prolaza iznosi
4.5m
za potkrovlja do 1,2m
Spratne visine mogu biti veće od gore navedenih visina određenih Pravilnikom, ukoliko to
iziskuje specijalna namjena objekta ili primjena posebnih propisa.
Položaj objekata je definisan prema ulicama građevinskim linijama u prizemlju objekata.
Planom se ostavlja mogućnost da se iznad prizemnih prostora formira nastrešnica ili erkeri u
WINsoft d.o.o.
60
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
širini od 1.5-3.0m radi zaštite od atmosferskih padavina i osunčanja pješačkih površina,
ulaza i prizemnih prostora.
2.4.
Uslovi za parcelaciju i preparcelaciju
Cijeli prostor plana je podijeljen na urbanističke parcele sa jasno opredijeljenom namjenom i
numeracijom. Urbanističke parcele sa površinama definisane u predmetnom zahvatu su date
u tabeli sa analitičkim podacima.
Parcele dobijene preparcelacijom su geodetski definisane u grafičkom prilogu plan
parcelacije.
Granice urbanističkih parcela oko postojećih višeporodičnih objekata su formirane na način
kojim se obezbijedilo nesmetano funkcionisanje samih objekata, dok su u zoni individualnog
stanovanja nastale vodeći se poštovanjem postojećih vlasničkih podjela katastarskih parcela,
a sve sa ciljem stvaranja što boljih uslova za veću sprovodljivost plana.
Ako se urbanistička parcela definisana ovim planom ne podudara sa postojećom
katastarskom parcelom, opštinski organ uprave nadležan za poslove uređenja prostora može
izvršiti usklađivanje sa zemljišno-knjižnim ili katastarskim stanjem prilikom izdavanja
urbanističko tehničkih uslova, odnosno rješenja o lokaciji.
Ukupan izgrađeni prostor zahvaćen ovim planom je izdijeljen na urbanističke parcele, kao
osnovne urbanističke cjeline. Urbanistička parcela se formira na osnovu vlasništva u okviru
jedne ili više katastarskih parcela. Po pravilu jedna urbanistička parcela sadrži prostornu
strukturu određene funkcije. Strukture srodnih namjena se grupišu u okviru zone planiranog
sadržaja.
U okviru zona postojećeg višeporodičnog stanovanja parcelacija za blokove 1, 2, i
novoplaniranog višeporodičnog stanovanja u (bloku 3) je urađena pojedinačno za
objekte/lamele unutar blokova. Podzemnim garažama date su posebne urbanističke parcele.
U zonama planiranog višeporodičnog stanovanja, zone su podijeljene po urbanističkim
parcelama, podzemne garaže i površinsko parkiranje u ovim zonama detaljno će biti obrađen
u projektnoj dokumentaciji prema urbanističko tehničkim uslovima za ove urbanističke
parcele.
U okviru zone stanovanja male gustine kod bloka 4 parcelacija prati planirane stambene
objekte. Od postojećih objekata bez građevinske dozvole, u plan je uklopljen jedan objekat.
Trojici vlasnika čiji se objekti uklanjaju formirane su urbanističke parcele dijelom u okviru
katastarskih parcela tih vlasnika, a dijelom na opštinskom zemljištu (kao kompenzacija za
oduzetu površinu za planirane saobraćajnice). Urbanističke parcele za ostale urbane vile
formirane su na katastarskim parcelama u vlasništvu Glavnog grada Podgorica.
2.5.
Oblikovanje prostora i materijalizacija
U zoni stanovanja velike gustineneophodno je obezbijediti visok stepen usaglašenosti
morfologije stambenih blokova i arhitektonskog izraza. Razlog je prvenstveno u visokom
indeksu izgrađenosti, ali i u potrebi da se ova funkcionalna cjelina prepoznaje i u vizuelnom
smislu. U kontekstu oblikovanja na nivou stambenog bloka, preporučuje se tretman krovova
kao ravnih sa prohodnim zelenim terasama, odnosno primjena krovova blagog nagiba sa
odgovarajućom atikom.
Posebnu pažnju treba posvetiti kvalitetnoj materijalizaciji parternih površina.
WINsoft d.o.o.
61
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
U zoni stanovanja male gustine, takođe je potrebno obezbijediti usaglašenost
arhitektonskog izraza i materijalizacije. Preporučuju se različiti tipovi urbane vile u zadatim
gabaritima. Za porodične objekte preporučuje se ravan krov ili kosi krov nagiba do 30°.
Pri oblikovanju objekata u zoni centralnih djelatnosti preporučuje se likovni izraz koji
ističe tehnološki karakter kroz materijale, velike površine fasada uz koloritne akcente.
Urbana oprema, komercijalni natpisi i panoi treba da budu oblikovani i realizovani na
visokom likovnom nivou. Na isti način tretirati rasvjetu javnih površina.
2.6.
Smjernice za primjenu djela likovnih umjetnosti
Istovremeno sa projektovanjem objekata preporučuje se da projektanti predlože primjenu
djela likovnih umjetnosti, u zavisnosti od funkcije prostora, mogućnosti sagledavanja i
potrebe za naglašavanjem značaja nekog prostora. Kao likovni izraz posebno se preporučuje
skulptura. Kod većih fasadnih površina preporučuje se primjena murala.
WINsoft d.o.o.
62
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
3.
SAOBRAĆAJ
3.1.
Postojeće stanje saobraćaja
Granice predmetne zone sa jugoistočne i jugozapadne strane predstavljaju glavne gradske
saobraćajnice Cetinjski put i Niskšićki put. Ove saobraćajnice bulevarskog tipa su u
potpunosti izgrađene, kolovoz je sa zastorom od asfalta, pješačke staze od betona, izvedena
je atmosferska kanalizacija, postavljena rasvjeta, svjetlosna signalizacija. Studentska ulicaistočna granica Plana, takođe ima kolovoz sa zastorom od asfalta, djelimično izvede
pješačke staze, postavljenu rasvjetu. Ulica Branka Deletića, koja praktično zatvara prsten
oko predmetne zone sa sjeverne strane, ima djelimično definisanu kolovoznu površinu sa
dotrajalim zastorom od asfalta bez pješačkih staza.
Unutar same zone u skorije vrijeme izvedene su saobraćajnice koje imaju funkciju pristupnih
za novoizgrađene stambeno poslovne objekte. Takođe, u okviru kompleksa postoji čitava
mreža saobraćajnica koja je opsluživala pogone nekadašnje fabrike. Sve ove ulice povezane
su na spoljašnju mrežu glavnih saobraćajnica.
Parkiranje putničkih automobila obavlja se na zato uređenim površinama (zona City kvarta).
Pješački saobraćaj odvija se uređenim stazama.
Javni prevoz putnika organizovan je obodnim bulevarima i Studentskom ulicom. Taksi
stajališta u zoni zahvata nema.
3.2.
Plan saobraćaja
Usled značaja zone i njenog sadržaja, planirano je proširenje gabarita postojećih
saobraćajnica: Studentske ulice i Ulice Branka Deletića. Studentska ulica (naslijeđeno od
ranije usvojenih planova) proširuje se na saobraćajnicu sa četiri saobraćajne trake bez
razdjelnog pojasa, a Ulica Branka Deletića dobija iste karakteristike kao i planirana
Studentka ulica. Na ovaj način ostvaren je kvalitetan saobraćajni prsten oko predmetne
zone.
Saobraćajno rješenje unutar kompleksa prilagođeno je spoljnim uslovima, sa ujednačenim
ritmom raskrsnica. Interne-unutaršnje saobraćajnice projektovane su tako da zadovolje
potrebe svih objekata i sadržaja pojedinačno, a i grupno po užim cjelinama (uslovno
blokovima) uz minimalno okupiranje slobodnih površina saobraćajnom infrastrukturom.
Postavljeno je šest osnovnih unutrašnjihe saobraćajnica, četiri po pravcu sjever-jug sredinom
kompleksa “a”, “b”, „c“ i „h“, dvije istok-zapad „d“ i „f“ paralelne sa Cetinsjim putem i ulicom
Bramka Deletića, preko kojih se ostvaruju veze Nikšićkog puta i Studentske ulice.
Raspored raskrsnica sa kružnim tokom obezbjeđuje umirenje brzine saobraćaja. Sa ulice „a“
odvajaju je poprečne veze koje omogućavaju parkiranje unutar pojedinih već formiranih
blokova.
Sve projektovane ulice su za dvosmjerni saobraćaj sa dvije kolovozne trake, sa obostranim
pješačkim stazama.
Osnovni elementi poprečnih profila saobraćajnica dati su na prilogu “Saobraćajna
infrastruktura”.
Trase saobraćajnica u situacionom i nivelacionom planu prilagoditi terenu i kotama izvedenih
saobraćajnica.
WINsoft d.o.o.
63
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Kolovoznu konstrukciju saobraćajnica projektovati s obzirom na očekivano saobraćajno
opterećenje. Za mjerodavno vozilo usvojiti teretno dostavno manje vozilo, i povremeno veće
nosivosti.
Odvodnjavanje saobraćajnih površina rješavati atmosferskom kanalizacijom slobodnim
površinskim padom.
Tehničko regulisanje saobraćaja
Sve ulice unutar kompleksa su pod režimom dvosmjernog kretanja vozila, sa zabranom
parkiranja na kolovoznoj traci. Parkiranje je dozvoljeno samo na za to posebno urađenim i
obilježenim površinama.
Priključak na glavne gradske saobraćajnice (bulevare) regulisati saobraćajnom i po potrebi
svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom (semafori). Semafori duž bulavara moraju biti
povezani međusobno i u koordinaciji.
Ukrštanje unutrašnjih saobraćajnica regulisati odgovarajućom horizontalnom i vertikalnom
saobraćajnom signalizacijom uz određivanje. Brzinu kretanja vozilima ograničiti na 40 km/h
unutar cijelog zahvata na ulaznim krakovima.
Parkiranje
Parkiranje u zoni zahvata plana rješavano je u funkciji planiranih namjena pojedinačno i
manjih cjelina. Težilo se da svaki korisnik svoje potrebe sa parkiranjem rješava u okviru
svoje građevinske parcele.
S obzirom na namjenu površina, težilo se da se broj automobila i operativnih saobraćajnih
površina svede na mogući funkcionalni minimum, a da se pri tom saobraćajni problemi ne
prenose iz ove zone u susjedne. Zbog toga se preporučuje rješavanje problema parkiranja
podzemnim garažama koje je na ovom terenu srazmjerno lako, odnosno bez većih problema
rješavati u jednom ili više podzemnih nivoa zavisno od potrebe na pojedinačnim lokacijama.
Broj parking mjesta treba distribuirati prema članu 114. Pravilnka o bližem sadržaju planskog
dokumenta/kriterijumima namjene površina/elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim
grafičkim simbolima, Podgorica 2010.:
-
Stanovanje (na 1000m2) – 15 PM (lokalni uslovi min. 12 a max. 18 PM)
Poslovanje (na 1000m2) – 30 PM (lokalni uslovi min. 10 a max. 40 PM)
Pri distribuciji uzeti faktor istovremenosti uz mogućnost formiranja višenamjenskih
parkirališta, uz uslov da se obezbjedi neophodan broj parking mjesta za stambeni dio.
Naprijed navedeno znači da je potrebno obezbjediti ukupno min 4479PM za stanovanje i
1989 za poslovanje; i max 6718 PM za stanovanje i 7955 za poslovanje. Do sada je
izvedeno 156PM na terenu i 380PM u podzemnim garažama.
Smjernice za UTU bile bi da se obezbijedi potreban broj parking mjesta zavisno od namjene,
a u skladu sa nevedenim Pravilnikom.
Ovim planom je prihvaćen i razrađen princip da svaki objekat koji se gradi treba da zadovolji
svoje potrebe sa parkiranjem vozila na parceli na kojoj se objekat gradi (ispod ili pored
objekta) ili u neposrednoj blizini (u manjoj cjelini).
Ukoliko pri projektovanju novih objekata dođe do promjena BGP u odnosu na plan, broj
parking mjesta obezbijediti prema datim normativima za izmijenjeno stanje.
WINsoft d.o.o.
64
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Pri projektovanju klasičnih garaža poštovati sledeće elemente:
-
širina rampe po pravcu min. 2,75 m;
slobodna visina garaže min 2,2 m;
dimenzije PM min. 2,5x5,0 m;
širina unutaršnjih saobraćajnica po pravcu min. 5,50 m;
podužni nagib pravih rampi max. 12% otkrivene i 15% na pokrivene.
Obrada otvorenih parkinga treba da je takva da omogući maksimalno ozelenjavanje, a na
svako 3 PM obezbijediti (koliko je moguće) zasad drvoreda radi hladovine. Parking mjesto
definisati sa dimenzijama 2,5x5,0 m sa oivičenjem.
Napomena
Proračunati broj parking mjesta nadzemno i podzemo parkiranje predstavljaju tačan broj
parking mjesta i ne izlaze iz okvira pravilnikom propisanih standarda - normativa parkiranja
za ovu vrstu objekata.
Biciklisticki saobraćaj
GUP-om je planirana biciklisticka trasa duz Mareškog puta, pored kompleksa Univerzitetskog
centra.S obzirom na blizinu Tološke šume, ovim planom ostavljen je pojas za lociranje ovog
vida saobraćaja (duž Ulice Branka Deletića) za koji se očekuje posebno plansko i projektno
opredjeljenje kojim će ovaj dio trase biti definisan.
Pješački saobraćaj
Trotoari su predviđeni uz saobraćajnice. Prelaze preko ulica unutar kompleksa obezbijediti
odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom (vertikalnom i horizontalnom).
Javni masovni prevoz putnika
Autobuski prevoz za potrebe ovog kompleksa odvijaće se svim obodnim (graničnim)
saobraćajnicama, na kojima su planirane izdvojene niše i niše na kolovozu za pristajanje
autobusa. Potrebno je obezbjediti i nadstrešnice za putnike sa drugom pratećom opremom.
Taxi saobraćaj
Lokacije stajališta taxi vozila nijesu naznačene već će ih odrediti nadležni organ uprave za
poslove saobraćaja. Pri tome je neophodno poštujovati važeće standarde za stajališta na
kolovozu.
Okvirni predračun radova
Za planirane saobraćajnice, a na osnovu predračuna iz Glavnih projekata sličnih
saobraćajnica, dat je okvirni predračun radova u sledećoj tabeli:
Saobraćajnica
Ul. Branka Deletića
Studentska ulica
Ulica a
Ulica b
Ulica c
Ulica d
Ulica e
Ulica f
WINsoft d.o.o.
Dužina
(m)
1000
500
260
508
542
660
Izved.
530
Broj kružnih
raskrnica
3
1
1
1
1
2
Cijena/m’
(€)
700
700
600
300
300
300
300
Cijena/rask
(hilj. €)
80
80
20
20
20
20
Ukupno
940 000
380 000
176 000
172 400
182 600
238 000
159 000
65
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Saobraćajnica
Ulica g
Ulica h
Ulica i
Ulica j
Ulica k
Ulica l
Parking*
Dužina
(m)
240
424
146
146
117
88
24770
Broj kružnih
raskrnica
Cijena/m’
(€)
300
300
600
300
250
250
160
Cijena/rask
(hilj. €)
Ukupno
72 000
127 200
87 600
43 800
29 250
22 000
3 963 200
*Parking na površini
WINsoft d.o.o.
66
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
4.
ELEKTROENERGETIKA
4.1.
Elektroenergetika postojeća infrastruktura
U granicama DUP „Radoje Dakić” nalaze se elektroenergetski objekti dva naponska nivoa:
10 kV i 1 kV.
Elektroenergetski objekti naponskog nivoa 10kV
Unutar granica DUP „Radoje Dakić” postoje sledeći elektroenergetski objekti naponskog
nivoa 10 kV (dalekovodi , trafostanice 10/0,4 kV i njihove 10 kV kablovske veze):
a) Trafostanice 10/0,4kV:
U granicama DUP „Radoje Dakić” locirano je 13 trafostanica 10/0,4kV ukupne instalisane
snage 22410 kVA:
-
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
NDTS
BTS
MBTS
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4 kV
10/0,4 kV
1x1600 kVA
2x1600 kVA
1x1600 kVA
2x630 + 400 kVA
1x400 kVA
3x1600 kVA
2x1000 kVA
2x1000 kVA
2x630 kVA
2x1000 kVA
1x630 kVA
1x630 kVA
1x630 kVA
“Livnica 1“
“Bravarska“
“Kalionica“
“Mašinska obrada“
“Fabrika mašina“
“Kompresorska“
“Kruševac 3“
“Kruševac 8“
“Kruševac 9“
“Kruševac 10“
“R. Dakić“
“Toplana”
“Toplana A”
Trafostanice 10/0,4 kV napajaju se iz TS 110/10 kV “Podgorica 4“ .
b) 10kV kablovski vodovi
Veze TS 10/0,4 kV unutar UP sa TS 10/0,4 kV, u i izvan UP-A izvedene su kablovima
sledećih tipova : IPO-13, 3x95 mm2 , IPO-13 A, 3x150 mm2 i XHE 49A , 3x150 mm2.
Elektroenergetski objekti naponskog nivoa 0,4kV
Niskonaponska mreža je radijalna i podzemna. Priključci objekata su podzemnim kablovima.
Instalacija osvjetljenja duž saobraćajnica izvedena je živinim sijalicama visokog pritiska u
svetiljkama montiranim na lirama okruglih, željeznih stubova, uz njihovo kablovsko
(podzemno) napajanje.
WINsoft d.o.o.
67
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Šema povezivanja, trafostanica 10 kV data je na sledećem grafičkom prilogu TS 110/10 kV "Podgorica 4"
"Stratus"
DUP
"Bravarska"
"Toplana A"
"Toplana"
"Tol. šuma"
"S.centar"
"Kalionica"
"Nikšicki put"
"Kompresorska"
"Mašinska obrada"
"Fabrika mašina"
"Livnica 1"
"R.Dakic"
"Unistan 4"
"Kruševac 8" "Kruševac 10"
"Kruševac 3"
"Kruševac 9" "Unistan 6"
"Unistan 5"
"Duvanski kombinat"
WINsoft d.o.o.
68
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
4.2.
Program razvoja elektroenergetske infrastrukture
Elektroenergetski objekti naponskog nivoa 10 kV procjena potrebe za električnom snagom
Procjena vršne snage domaćinstava
Za određivanje vršnog opterećenja ove skupine potrošača koriste se Tehničke preporuke
Poslovne zajednice Elektrodistribucije Srbije:
-TP13 “Priključci na niskonaponsku mrežu i električne instalacije u zgradama “ i -TP14b
“Osnovni tehnički uslovi za planiranje, projektovanje i gradnju niskonaponskih mreža i
pripadajućih transformatorskih stanica 10 (20)/0,4 kV stambenih naselja“, koje se odnose na
određivanje vršnog opterećenja domaćinstava u zimskom periodu.
Vršna snaga mjerodavna za planiranje objekata TS 10/0,4 kV i NN mreže određuje se prema
sledećem obrascu, dobijenom na osnovu teorijskih razmatranja, iskustva i snimanja (mjerenja)
postojećeg stanja:
Pvrd  8,5 * n * (0,25 
Pvrd  Pieg * (k eg 
Pvrd  Pieg * (k eg 
0,75
n
1  k eg
n
1  k eg
n
)  8 * n * (k gt 
1  k gt
n
)  2,86 * n 0,88 * (1 
)  7,2 * n * (0,15 
)
, n<20
p ( t 1990 )
)
100
0,85
n
) (t 1990 )
,
20<=n<=500
,
500<n
gdje je:
-
Pvrd – Maksimalno godišnje jednovremeno opterećenje domaćinstava (kW),
Pieg – prosječna instalisana snaga sa kojom učestvuje grupa od “n“ domaćinstava u
-
maksimalnom jednovremenom opterećenju – dio koji potiče od električnog zagrijavanja u
stanu (kW/dom),
n - broj domaćinstava
keg - koeficijent jednovremenosti maksimalnog godišnjeg opterećenja za veoma veliki broj
-
domaćinstava – dio koji se odnosi na instalisanu snagu trošila koja se koriste za ze
električno zagrijavanje stanova,
k gt - koeficijent koji zavisi od procentualnog učešća broja stanova koji se griju na
električnu energiju.
Kgt=0,6 ako 75% stanova koristi električno grijanje.
Kgt=0,9 ako svi stanovi koristi električno grijanje.
-
p – procenat prosječnog porasta maksimalnog godišnjeg jednovremenog opterećenja (%),
t – godina za koju se računa maksimalno godišnje jednovremeno opterećenje (t >=
1990).
Na području DUP „Radoje Dakić” prisutna su dva tipa stambenih naselja:
-
Tip naselja 2 “Šire gradsko područje” obuhvata stanove u dijelu grada izvan užeg
gradskog područja spratnosti preko P+1.
Tip naselja 5 obuhvata stanove u urbanizovanom naselju u kojem se ne može sagledati
period uvođenja centralnog grijanja sa objektima istog ili sličnog tipa, spratnosti P, P+1 i
P+1+Pk.
WINsoft d.o.o.
69
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Parametri tipova naselja su sledeći:
Tip naselja
Pieg
keg
(kW)
tip naselja 2
3,5
0,65
tip naselja 5
3,0
0,55
p
%
1,5
godina proračuna
1,5
2017
2017
Procjena vršne snage potrošača opšte potrošnje
Za određivanje vršnog opterećenja ostale potrošnje koriste se podaci iz Tehničke preporuke
Poslovne zajednice Elektrodistribucije Srbije:
-
TP14a “Planovi razvoja i osnovna koncepciska
rešenja
za
planiranje
elektrodistributivne
mreže”, i oni su dati u priloženoj tabeli:
Djelatnost
Prosvjeta
Zdravstvo
Sportski centri
Hoteli sa klima uređajima
Hoteli bez klima uređaja
Male poslovne zgrade
Trgovine
Specifično
opterećenje
(W/m2)
10 -25
10 – 35
10 -50
30 – 70
20 – 30
15-30
25-60
Procjena vršne snage za osvjetljenje saobraćajnica, parking prostora i šetališta
Procjena vršne snage osvetljenja saobraćajnica u planiranom prostoru izvršena je na osnovu
sledećih parametara:
-
Pvrs – Vršna snaga rasvjete saobraćajnica za procinjeni broj svjetiljki snage 250w,
Pvrpp – Vršna snaga rasvjete parking prostora za procinjeni broj svjetiljki snage 150w
-
(Pin=170W) (svjetiljke sa sijalicom natrijum visokog pritiska),
Pvps – Vršna snaga rasvjete pješačkih staza za procinjeni broj svjetiljki snage 100w.
Procjena vršne snage
Na osnovu podataka
traforeona kao:
procijenjuje se aktivna vršna snaga na nivou DUP „Radoje Dakić” i
n
Pvr  Ped _ max   k ji *Ped _ i
1
S vr  P vr / cos 
gdje je :
Ped _ max
najveća aktivna vršna snaga kategorije potrošača
Ped _ i
aktivna vršna snaga ostalih kategorija potrošača
k ji
cos 
faktor učešća u maksimumu vršne snage
faktor snage kada je izvršena kompenzacija.
Vršna snaga na nivou DUP-a „Radoje Dakić” je:
WINsoft d.o.o.
70
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
D U P ZIMI
STANOVANJE
Vrsna Snaga
Koef. jed.
Kj*Pjv
Pjv (kW)
Kj
14604.29
1
14604.29
978.49
0.9
880.64
broj
stanova u naselju tipa 2
stanova u naselju tipa 5
POSLOVNI PROSTORI
3595
249
Povrsina
kW/m2
Stanovanje sa djelatnostima
69497
0.06
4169.82
0.9
3752.84
poslovanje
83760
0.06
5025.6
0.9
4523.04
Kultura
7400
0.05
370
0.9
333
Vrtić
4998
0.07
349.86
0.9
314.87
Osnovna Škola
22392
0.07
1567.44
0.9
1410.7
Dom Zdravlja
10372
0.07
726.04
0.9
653.44
JAVNA RASVJETA
broj svjet.
kW /svjet.
194
0.25
48.5
0.9
43.65
35
0.17
5.95
0.9
5.36
SUMA Kj*Pjv (kW)
26521.82
Vrsna snaga (kVA)
27917.71
Putevi
Parkinzi
Vršna snaga (planirana) potrošača DUP-a „Radoje Dakić” je Pv= 27917.71kVA.
Od svih postojećih
sledeće:
- TS
- TS
- TS
- TS
- TS
- NDTS
- BTS
- MBTS
trafostanica 10/0,4 kV na podrućju DUP-a „Radoje Dakić” u funkciji su
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4 kV
10/0,4 kV
3x1600 kVA
2x1000 kVA
2x1000 kVA
2x630 kVA
2x1000 kVA
1x630 kVA
1x630 kVA
1x630 kVA
“Kompresorska“
“Kruševac 3“
“Kruševac 8“
“Kruševac 9“
“Kruševac 10“
“R. Dakić“
“Toplana”
“Toplana A”.
Instalisana snaga ovih TS 10/0,4 kV je 13950 kVA , a procijenjena vršna snaga je Pv1= 4510
kVA.
Vršna snaga snaga postojećih potrošača procijenjena je na sledeći način:
- Vršna snaga novoizgrađenih zgrada procijenjena je na osnovu urbanističkih pokazataelja i
ona iznosi Pvrn= 3147 kVA (gubici su raćunati sa 10%).
- Vršna snaga naselja oko Toplane procijenjena je na osnovu urbanističkih pokazataelja i
ona iznosi Pvrn1= 363 kVA (gubici su raćunati sa 10%).
- Vršna snaga ostalih potrošača na području DUP-a procijenjena je paušalno Pvro= 1000
kVA.
Za nove potrošače treba obezbijediti dodatih
∆ Pv= P2 – P1 =27917.71- 4510 =23407.71kVA.
Planirano je da se potrošači ovog DUP-a napajaju iz TS 110/10 kV „Podgorica 4“.
Vršno opterećenje:
TS 110/10 kV „Podgorica 4“, 2 x 40 MVA je 54.3 MW (57.16 MVA ), 21.12.2011 g.
TS 35/10 kV „Centar”
3 x 8 MVA je 21 MW (22,1 MVA ),
2006 g.
tj. one trenutno imaju ∆ PvT= 24,72 MVA rezerve u vršnoj snazi.
WINsoft d.o.o.
71
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Rezerva u vršnoj snazi je značajno manja, jer postoje izdate a nerealizovane elektroenergetske
saglasnosti potrošačima koji se napajaju iz TS 110/10 kV „ Podgorica 4“.
Uz predhodno navedeno i uzimajući u obzir:
-
-
da su date saglasnosti na DUP-ove koji su samo dijelom realizovani ”Tološi 2”
(nedostajuća vršna snaga za ovaj DUP iznosi 29 347.98 kVA), DUP “Univerzitetski
Centar“ (vršna snaga ovoga DUP-a je 16 435.35 kVA) i druge,
da za prostor Sadina koje se nalaze iza TS 110/10 kV „Podgorica 4“ nije urađen DUP,
da u TS 110/10 kV „Podgorica 4“ nema slobodnih 10kV ćelija,
da je GUP Titograda urađen prije više od 20 godina.
proizilazi sledeći zaključak:
Izgradnja DUP-a "Radoje Dakić "zahtjeva:
 Povećanje broja ćelija u 10 kV postrojenje u TS 110/10 kV "PODGORICA 4" ,
 Zamjenu TS 35/10 kV ”Centar ” sa TS 110/10 kV “Podgorica 6” 2 x 40 MVA,
 Izradu novog GUP-a Podgorice koji bi sveobuhvatno sagledao rješenje napajanja
grada Podgorice i dao odgovor na pitanje da li su gradu Podgorici potrebne
dodatne TS 110/10 kV .
Definisanje broja trafostanica -– raspored po traforeonima
Na osnovu navedenih metoda proračuna, dispozicije planiranih i postojećih objekata kao i
postojećeg stanja elektroenergetske infrastrukture prednjim tabelama dat je prikaz snaga
postojećih i planiranih trafostanica u UP sa definisanjem snaga novih trafostanica.
Kod definisanja instalisanih snaga trafostanica racunato je sa gubicima od 10% i rezervom u
snazi od 10%.
Traforeon 1 ZIMI
STANOVANJE
stanova u naselju tipa 2
348
Stanovanje sa djelatnostima
JAVNA RASVJETA
Kj*Pjv
1551.67
1
1551.67
298.08
0.9
268.27
kW/m2
4968
0.06
broj svjet.
kW /svjet.
14
0.25
3.5
0.9
3.15
9
0.17
1.53
0.9
1.38
SUMA Kj*Pjv (kW)
1824.47
Vrsna snaga (kVA)
1920.49
Parkinzi
Kj
Povrsina
Putevi
Potrosnja
Potrosnja
Zone
Izvan.Zone
WINsoft d.o.o.
Koef. Jed.
Pjv (kW)
broj
POSLOVNI PROSTORI
1920.49
Vrsna Snaga
0
gubici
rezerva
Ukupno
10%
10% Sn
kVA
192.05
326
2438.54
Sn
TS 10/0,4 kV »Krusevac 3« ,TS »Krusevac 9«
kVA
3260
72
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Traforeon 2 ZIMI
STANOVANJE
Koef. Jed.
Kj*Pjv
Pjv (kW)
Kj
2587.72
1
2587.72
596.16
0.9
536.54
broj
stanova u naselju tipa 2
600
POSLOVNI PROSTORI
Povrsina
kW/m2
9936
0.06
broj svjet.
kW /svjet.
Putevi
12
0.25
3
0.9
2.7
Parkinzi
26
0.17
4.42
0.9
3.98
SUMA Kj*Pjv (kW)
3130.94
Vrsna snaga (kVA)
3295.73
Stanovanje sa djelatnostima
JAVNA RASVJETA
Potrosnja
Potrosnja
Zone
Izvan.Zone
3295.73
0
gubici
rezerva
Ukupno
10%
10% Sn
kVA
329.57
600
4225.3
TS 10/0,4 kV »Krusevac 8« ,TS 10/0,4 kV
»Krusevac 10« , NDTS 10/0,4 kV »Br- 1NOVA«
Traforeon 3 ZIMI
STANOVANJE
58
JAVNA RASVJETA
broj svjet.
kW /svjet.
13
0.25
Putevi
Potrosnja
Potrosnja
Zone
Izvan.Zone
312.13
gubici
rezerva
Ukupno
10%
10% Sn
kVA
kVA
6000
Vrsna Snaga
Koef. Jed.
Pjv (kW)
Kj
293.6
1
293.6
3.25
0.9
2.92
SUMA Kj*Pjv (kW)
296.53
Vrsna snaga (kVA)
312.13
Kj*Pjv
0
31.21
63
Sn
STANOVANJE
406.34
630
stanova u naselju tipa 2
920
Stanovanje sa djelatnostima
JAVNA RASVJETA
Povrsina
kW/m2
13842
0.06
broj svjet.
kW /svjet.
14
0.25
Putevi
Potrosnja
Zone
Izvan.Zone
4887.88
0
Vrsna Snaga
Koef. Jed.
Pjv (kW)
Kj
Kj*Pjv
3892.87
1
3892.87
830.52
0.9
747.47
3.5
broj
POSLOVNI PROSTORI
Potrosnja
kVA
MBTS 10/0,4 kV »Toplana A«
Traforeon 4 ZIMI
WINsoft d.o.o.
Sn
broj
stanova u naselju tipa 2
Vrsna Snaga
gubici
10%
488.79
rezerva
Ukupno
10% Sn
kVA
663
6039.67
0.9
3.15
SUMA Kj*Pjv (kW)
4643.49
Vrsna snaga (kVA)
4887.88
NDTS 10/0,4 kV »R.Dakic«,NDTS 10/0,4 kV
»Br- 2- NOVA« ,NDTS 10/0,4 kV »Br-3NOVA« i NDTS 10/0,4 kV »Br-4- NOVA«
Sn
kVA
6630
73
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Traforeon 5 ZIMI
POSLOVNI PROSTORI
Osnovna Škola
JAVNA RASVJETA
Povrsina
kW/m2
22392
0.07
broj svjet.
kW /svjet.
18
0.25
Putevi
Potrosnja
Potrosnja
Zone
Izvan.Zone
1654.2
0
gubici
rezerva
Ukupno
10%
10% Sn
kVA
165.42
200
Kj*Pjv
Pjv (kW)
Kj
1567.44
1
1567.44
4.5
0.9
4.05
SUMA Kj*Pjv (kW)
1571.49
Vrsna snaga (kVA)
1654.2
Sn
kVA
2019.62
2000
Vrsna Snaga
Koef. Jed.
Pjv (kW)
Kj
Kj*Pjv
Povrsina
kW/m2
Kultura
7400
0.05
370
1
370
Vrtić
4998
0.07
349.86
0.9
314.87
broj svjet.
kW /svjet.
9
0.25
2.25
0.9
2.02
SUMA Kj*Pjv (kW)
686.9
Vrsna snaga (kVA)
723.05
JAVNA RASVJETA
Putevi
Potrosnja
Potrosnja
Zone
Izvan.Zone
723.05
0
gubici
rezerva
Ukupno
10%
10% Sn
kVA
72.3
100
Sn
POSLOVNI PROSTORI
895.35
1000
Povrsina
kW/m2
Dom Zdravlja
10372
0.07
JAVNA RASVJETA
broj svjet.
kW /svjet.
7
0.25
Putevi
Potrosnja
Potrosnja
Zone
Izvan.Zone
765.91
WINsoft d.o.o.
0
gubici
rezerva
Ukupno
10%
10% Sn
kVA
76.59
100
kVA
NDTS 10/0,4 kV »Br- 6- NOVA«
Traforeon 7 ZIMI
Koef. Jed.
NDTS 10/0,4 kV »Br-5- NOVA«
Traforeon 6 ZIMI
POSLOVNI PROSTORI
Vrsna Snaga
942.5
Vrsna Snaga
Koef. Jed.
Pjv (kW)
Kj
726.04
1
1.75
Kj*Pjv
726.04
0.9
1.58
SUMA Kj*Pjv (kW)
727.62
Vrsna snaga (kVA)
765.91
Sn
NDTS 10/0,4 kV »Br- 7- NOVA«
kVA
1000
74
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Traforeon 8 ZIMI
STANOVANJE
101
stanova u naselju tipa 5
107
POSLOVNI PROSTORI
Stanovanje sa djelatnostima
poslovanje
JAVNA RASVJETA
Potrosnja
Potrosnja
Zone
Izvan.Zone
0
1
490.26
451.61
0.9
406.45
335.04
0.9
301.54
23.34
0.9
21.01
1.75
0.9
1.58
SUMA Kj*Pjv (kW)
1220.83
Vrsna snaga (kVA)
1285.08
389
0.06
broj svjet.
kW /svjet.
7
0.25
rezerva
Ukupno
10% Sn
kVA
128.51
200
Sn
kVA
NDTS 10/0,4 kV »Br- 8- NOVA«
1613.59
2000
Vrsna Snaga
Koef. Jed.
Kj*Pjv
Pjv (kW)
Kj
585.32
1
585.32
228.6
0.9
205.74
0.5
0.9
0.45
SUMA Kj*Pjv (kW)
791.51
Vrsna snaga (kVA)
833.17
broj
142
POSLOVNI PROSTORI
Povrsina
Stanovanje sa djelatnostima
JAVNA RASVJETA
Potrosnja
Potrosnja
Zone
Izvan.Zone
0
3810
0.06
kW /svjet.
2
0.25
gubici
rezerva
Ukupno
10%
10% Sn
kVA
83.32
126
kW/m2
broj svjet.
Putevi
Sn
POSLOVNI PROSTORI
poslovanje
JAVNA RASVJETA
1042.49
1260
Povrsina
kW/m2
26698
0.06
broj svjet.
kW /svjet.
10
0.25
Putevi
Potrosnja
Potrosnja
Zone
Izvan.Zone
0
gubici
rezerva
Ukupno
10%
10% Sn
kVA
168.86
200
kVA
NDTS 10/0,4 kV »Br- 9- NOVA«
Traforeon 10 ZIMI
490.26
0.06
10%
stanova u naselju tipa 5
WINsoft d.o.o.
Kj
5584
gubici
STANOVANJE
Traforeon 11 ZIMI
Pjv (kW)
kW/m2
Traforeon 9 ZIMI
1688.56
Kj*Pjv
Povrsina
Putevi
833.17
Koef. Jed.
broj
stanova u naselju tipa 2
1285.08
Vrsna Snaga
Vrsna Snaga
Koef. Jed.
Kj*Pjv
Pjv (kW)
Kj
1601.88
1
1601.88
2.5
0.9
2.25
SUMA Kj*Pjv (kW)
1604.13
Vrsna snaga (kVA)
1688.56
Sn
NDTS 10/0,4 kV »Br- 10- NOVA«
2057.42
kVA
2000
Vrsna Snaga
Koef. Jed.
Kj*Pjv
75
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
STANOVANJE
139
POSLOVNI PROSTORI
Povrsina
Stanovanje sa djelatnostima
JAVNA RASVJETA
Potrosnja
Potrosnja
Zone
Izvan.Zone
2773
0.06
kW /svjet.
6
0.25
gubici
rezerva
Ukupno
10%
10% Sn
kVA
0
85.31
126
STANOVANJE
Stanovanje sa djelatnostima
JAVNA RASVJETA
149.74
1.5
0.9
1.35
SUMA Kj*Pjv (kW)
810.46
Vrsna snaga (kVA)
853.12
kVA
1260
Povrsina
kW/m2
4096
0.06
broj svjet.
kW /svjet.
6
0.25
Potrosnja
gubici
Izvan.Zone
0
10%
123.07
rezerva
Vrsna Snaga
Koef. Jed.
Pjv (kW)
Kj
946.61
1
946.61
245.76
0.9
221.18
Kj*Pjv
1.5
10% Sn
163
STANOVANJE
0.9
1.35
SUMA Kj*Pjv (kW)
1169.14
Vrsna snaga (kVA)
1230.68
Ukupno
Sn
NDTS 10/0,4 kV »Br- 12- NOVA« i NDTS
10/0,4 kV »Br- 13- NOVA«
kVA
1516.75
kVA
1630
Traforeon 13 ZIMI
Vrsna Snaga
Koef. Jed.
Kj*Pjv
Pjv (kW)
Kj
1126.34
1
1126.34
296.58
0.9
266.92
0.75
0.9
0.68
SUMA Kj*Pjv (kW)
1393.94
Vrsna snaga (kVA)
1467.3
broj
stanova u naselju tipa 2
247
POSLOVNI PROSTORI
Stanovanje sa djelatnostima
JAVNA RASVJETA
Povrsina
kW/m2
4943
0.06
broj svjet.
kW /svjet.
3
0.25
Putevi
0.9
1064.43
Putevi
Potrosnja
Potrosnja
Zone
Izvan.Zone
WINsoft d.o.o.
166.38
NDTS 10/0,4 kV »Br- 11- NOVA«
205
POSLOVNI PROSTORI
1467.3
659.37
broj
stanova u naselju tipa 2
1230.68
1
Sn
Traforeon 12 ZIMI
Zone
659.37
kW/m2
broj svjet.
Putevi
Potrosnja
Kj
broj
stanova u naselju tipa 2
853.12
Pjv (kW)
0
gubici
rezerva
Ukupno
10%
10% Sn
kVA
146.73
200
1814.03
Sn
NDTS 10/0,4 kV »Br- 14- NOVA«
kVA
2000
76
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Traforeon 14 ZIMI
STANOVANJE
205
POSLOVNI PROSTORI
Stanovanje sa djelatnostima
JAVNA RASVJETA
Povrsina
kW/m2
4107
0.06
broj svjet.
kW /svjet.
3
0.25
Putevi
Zone
Potrosnja
gubici
Izvan.Zone
1230.59
0
10%
123.06
rezerva
10% Sn
163
STANOVANJE
stanova u naselju tipa 2
JAVNA RASVJETA
kVA
946.61
1
946.61
246.42
0.9
221.78
0.75
0.9
0.68
SUMA Kj*Pjv (kW)
1169.06
Vrsna snaga (kVA)
1230.59
Sn
1516.65
kVA
1630
Povrsina
kW/m2
4888
0.06
broj svjet.
kW /svjet.
3
0.25
Putevi
Potrosnja
Potrosnja
Zone
Izvan.Zone
0
gubici
rezerva
Ukupno
10%
10% Sn
kVA
Vrsna Snaga
Koef. Jed.
Pjv (kW)
Kj
1113.56
1
1113.56
293.28
0.9
263.95
0.75
0.9
0.68
SUMA Kj*Pjv (kW)
1378.19
Vrsna snaga (kVA)
1450.72
Kj*Pjv
145.07
200
Sn
POSLOVNI PROSTORI
poslovanje
JAVNA RASVJETA
1795.79
2000
Povrsina
kW/m2
12162
0.06
broj svjet.
kW /svjet.
13
0.25
Putevi
Potrosnja
Potrosnja
Zone
Izvan.Zone
0
gubici
rezerva
Ukupno
10%
10% Sn
kVA
77.12
100
kVA
NDTS 10/0,4 kV »Br- 17- NOVA«
Traforeon 16 ZIMI
Kj
NDTS 10/0,4 kV »Br- 15- NOVA« i NDTS
10/0,4 kV »Br- 16- NOVA«
244
Stanovanje sa djelatnostima
WINsoft d.o.o.
Kj*Pjv
broj
POSLOVNI PROSTORI
771.21
Pjv (kW)
Ukupno
Traforeon 15 ZIMI
1450.72
Koef. Jed.
broj
stanova u naselju tipa 2
Potrosnja
Vrsna Snaga
948.33
Vrsna Snaga
Koef. Jed.
Pjv (kW)
Kj
729.72
1
3.25
Kj*Pjv
729.72
0.9
2.92
SUMA Kj*Pjv (kW)
732.64
Vrsna snaga (kVA)
771.21
Sn
NDTS 10/0,4 kV »Br- 18- NOVA«
kVA
1000
77
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Traforeon 17 ZIMI
STANOVANJE
178
POSLOVNI PROSTORI
Stanovanje sa djelatnostima
JAVNA RASVJETA
Povrsina
kW/m2
3550
0.06
broj svjet.
kW /svjet.
10
0.25
Putevi
Potrosnja
Potrosnja
Zone
Izvan.Zone
0
gubici
rezerva
Ukupno
10%
10% Sn
kVA
107.78
126
POSLOVNI PROSTORI
poslovanje
829.91
1
829.91
213
0.9
191.7
2.5
Potrosnja
Potrosnja
Zone
Izvan.Zone
0
14341
0.06
kW /svjet.
8
0.25
rezerva
Ukupno
10%
10% Sn
kVA
126
POSLOVNI PROSTORI
poslovanje
JAVNA RASVJETA
Potrosnja
Zone
Izvan.Zone
0
kVA
Vrsna Snaga
Koef. Jed.
Pjv (kW)
Kj
860.46
1
860.46
2
0.9
1.8
SUMA Kj*Pjv (kW)
862.26
Vrsna snaga (kVA)
907.64
kVA
1260
kW/m2
14286
0.06
broj svjet.
kW /svjet.
10
0.25
rezerva
Ukupno
10% Sn
kVA
1121.1
Kj*Pjv
Sn
Povrsina
10%
126
1077.75
NDTS 10/0,4 kV »Br- 20- NOVA«
gubici
90.46
Vrsna snaga (kVA)
1124.4
Putevi
Potrosnja
2.25
1023.86
kW/m2
broj svjet.
gubici
90.76
0.9
SUMA Kj*Pjv (kW)
1260
Traforeon 19 ZIMI
Kj
1311.52
Putevi
WINsoft d.o.o.
Pjv (kW)
NDTS 10/0,4 kV »Br- 19- NOVA«
Povrsina
JAVNA RASVJETA
904.64
Kj*Pjv
Sn
Traforeon 18 ZIMI
907.64
Koef. Jed.
broj
stanova u naselju tipa 2
1077.75
Vrsna Snaga
Vrsna Snaga
Koef. Jed.
Pjv (kW)
Kj
Kj*Pjv
857.16
1
857.16
2.5
0.9
2.25
SUMA Kj*Pjv (kW)
859.41
Vrsna snaga (kVA)
904.64
Sn
NDTS 10/0,4 kV »Br- 21- NOVA«
kVA
1260
78
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Traforeon 20 ZIMI
STANOVANJE
179
POSLOVNI PROSTORI
Stanovanje sa djelatnostima
JAVNA RASVJETA
Povrsina
kW/m2
3575
0.06
broj svjet.
kW /svjet.
10
0.25
Putevi
Potrosnja
Potrosnja
Zone
Izvan.Zone
0
gubici
rezerva
Ukupno
10%
10% Sn
kVA
108.37
126
STANOVANJE
Stanovanje sa djelatnostima
JAVNA RASVJETA
834.25
1
834.25
214.5
0.9
193.05
2.5
0.9
2.25
SUMA Kj*Pjv (kW)
1029.55
Vrsna snaga (kVA)
1083.74
kVA
1318.11
1260
Povrsina
kW/m2
3425
0.06
broj svjet.
kW /svjet.
8
0.25
Putevi
Potrosnja
Potrosnja
Zone
Izvan.Zone
0
gubici
rezerva
Ukupno
Vrsna Snaga
Koef. Jed.
Kj*Pjv
Pjv (kW)
Kj
799.49
1
799.49
205.5
0.9
184.95
2
10%
10% Sn
kVA
103.82
126
POSLOVNI PROSTORI
poslovanje
Potrosnja
Zone
Izvan.Zone
0
kVA
0.06
8
0.25
Ukupno
10%
10% Sn
kVA
1231.6
Vrsna Snaga
Koef. Jed.
Pjv (kW)
Kj
Kj*Pjv
953.04
1
953.04
2
0.9
1.8
kW/m2
kW /svjet.
rezerva
126
1038.15
1260
15884
gubici
100.51
Vrsna snaga (kVA)
NDTS 10/0,4 kV »Br- 23- NOVA«
broj svjet.
Putevi
Potrosnja
1.8
986.24
1267.97
Povrsina
JAVNA RASVJETA
0.9
SUMA Kj*Pjv (kW)
Sn
Traforeon 22 ZIMI
Kj
NDTS 10/0,4 kV »Br- 22- NOVA«
171
POSLOVNI PROSTORI
WINsoft d.o.o.
Pjv (kW)
broj
stanova u naselju tipa 2
1005.09
Kj*Pjv
Sn
Traforeon 21 ZIMI
1038.15
Koef. Jed.
broj
stanova u naselju tipa 2
1083.74
Vrsna Snaga
SUMA Kj*Pjv (kW)
954.84
Vrsna snaga (kVA)
1005.09
Sn
NDTS 10/0,4 kV »Br- 24- NOVA«
kVA
1260
79
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Na osnovu prethodno navedenog se zaključuje da je za napajanje DUP „Radoje Dakić” sa
aspekta potreba u snazi potrebno izgraditi 24 nove trafostanice kako je dato prethodnim
tabelama
4.3.
Prikaz planirane elektrodistibutivne mreže
Koncept rješenja napajanja planiranih objekata u DUP-u „Radoje Dakić” električnom energijom je
baziran na postojećoj i planiranoj infrastrukturi 10 kV mreže.
Elektroenergetski objekti naponskog nivoa 10kV
Polazeći od izvršenog proračuna potreba u snazi, i rasporeda novih potrošača po traforeonima,
kao i postojećeg stanja 10 kV mreže planom razvoja su predviđeni sledeći 10 kV
elektrenergetski objekti:
Trafostanice 10/0,4kV:
-
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
NDTS
BTS
MBTS
1x1600 kVA
2x1600 kVA
1x1600 kVA
2x630 + 400 kVA
1x400 kVA
3x1600 kVA
2x1000 kVA
2x1000 kVA
2x630 kVA
2x1000 kVA
1x630 kVA
1x630 kVA
1x630 kVA
“Livnica 1“
“Bravarska“
“Kalionica“
“Mašinska obrada“
“Fabrika mašina“
“Kompresorska“
“Kruševac 3“
“Kruševac 8“
“Kruševac 9“
“Kruševac 10“
“R. Dakić“
“Toplana”
“Toplana A”
-
TS 10/0,4 kV
NDTS 10/0,4 kV
NDTS 10/0,4 kV
NDTS 10/0,4 kV
NDTS 10/0,4 kV
"Br.
"Br.
"Br.
"Br.
"Br.
1"
2"
3"
4"
5"
2 x 1000 kVA
2 x 1000 kVA
2 x 1000 kVA
2 x 1000 kVA
2 x 1000 kVA
Nova
Nova
Nova
Nova
Nova
NDTS 10/0,4 kV
NDTS 10/0,4 kV
NDTS 10/0,4 kV
NDTS 10/0,4 kV
NDTS 10/0,4 kV
"Br.
"Br.
"Br.
"Br.
"Br.
6"
7"
8"
9"
10"
1000 kVA
1000 kVA
2 x 1000 kVA
2 x630 kVA
2 x 1000 kVA
Nova
Nova
Nova
Nova
Nova
-
NDTS 10/0,4 kV
NDTS 10/0,4 kV
NDTS 10/0,4 kV
NDTS 10/0,4 kV
NDTS 10/0,4 kV
"Br.
"Br.
"Br.
"Br.
"Br.
11"
12"
13"
14"
15"
2 x 630 kVA
1000 kVA
630 kVA
2 x 1000 kVA
630 kVA
Nova
Nova
Nova
Nova
Nova
-
NDTS 10/0,4 kV
NDTS 10/0,4 kV
NDTS 10/0,4 kV
NDTS 10/0,4 kV
NDTS 10/0,4 kV
"Br.
"Br.
"Br.
"Br.
"Br.
16"
17"
18"
19"
20"
1000kVA
2 x 1000 kVA
1000 kVA
2 x630 kVA
2 x 630 kVA
Nova
Nova
Nova
Nova
Nova
WINsoft d.o.o.
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4kV
10/0,4 kV
10/0,4 kV
se uklanja
se uklanja
se uklanja
se uklanja
se uklanja
se uklanja
se uklanja
80
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
-
NDTS 10/0,4 kV
NDTS 10/0,4 kV
NDTS 10/0,4 kV
NDTS 10/0,4 kV
"Br.
"Br.
"Br.
"Br.
21"
22"
23"
24"
2 x 630 kVA
2 x 630 kVA
2 x 630 kVA
2 x 630 kVA
Nova
Nova
Nova
Nova
Nove TS su bar dva puta prolazne na strani visokog napona, izrađene u SF6 tehnologiji sa
potrebnim brojem NN izvoda, odnosno osam po transformatoru 630 kVA, a dvanaest po
transformatoru 1000 KVA.
Treba napomenuti da su ovim planom novoplanirane trafostanice tipa NDTS predviđene kao
slobodno stojeće , ali u skladu sa “Tehničkim preporukama EPCG –TP1-b: Distributivna
transformatorska stanica DTS - EPCG 1x1000 kVA (DTS 1x630)”, tačka 2.6 moguća je ugradnja
DTS u stambenu zgradu ili neki drugi javni objekat.
Pri projektovanju i izgradnji trafostranice, opremu tipizirati u skaldu sa tehničkim preporukama
EPCG- A. D. – Niksić (TP-1b), odnosno zahtjevima nadležne Elktrodistribucije.
10kV kablovska mreža:
Za realizaciju Plana razvoja 10kV mreže u okviru
priloženoj šemi.
DUP-a
potrebno je izvesti
veze prema
Predloženim planom razvoja 10kV mreže planirane TS10/0,4kV su uključene u postojeći sistem
napajanja – koncept otvorenih prstenova uz njihovo kablovsko izvođenje sa napajanjem iz
glavnog čvorišta TS 110/10 kV " Podgorica 4“.
Nove izvode:
-
TS
TS
TS
TS
110/10 kV "
110/10 kV "
110/10 kV "
110/10 kV "
Podgorica 4 “ –
Podgorica 4“ –
Podgorica 4“ –
Podgorica 4“ –
TS “Br.
NDTS “Br.
NDTS “Br.
NDTS “Br.
1 NOVA,
3 NOVA,
19 NOVA,
23 NOVA,
i nove dionice između TS 10/0,4 kV izvesti sa 3 x XHE 49 A, 240 mm2, 10 kV ( prenosne moći
oko 7,96 MVA).
Na posebnom prilogu urbanističkog Plana je takođe prikazana lokacija planirane TS10/0,4kV kao
i planirane trase 10kV kablovske mreže.
WINsoft d.o.o.
81
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Za realizaciju Plana razvoja 10kV mreže u okviru DUP-a potrebno je izvesti veze prema priloženoj šemi:
"Stratus"
TS 110/10 kV "Podgorica 4"
"Iza R.Dakica"
DUP
"Br. 17"
"Br. 14"
"Tol. šuma"
"Br. 7"
"Br. 23"
"Toplana A"
"Br. 22"
"S.centar"
"Br. 6"
"Br. 1"
"Nikšicki put"
"Br. 21"
"Br. 15" "Br. 13" "Br. 12"
"Br. 16"
"Br. 24"
"Br. 19"
"Br. 11"
"Br. 5"
"Unistan 4"
"Br. 9"
"Br. 4"
"R.Dakic"
"Kruševac 10"
"Br. 8"
"Br. 3"
"Kruševac 6"
"Br. 20"
"Br. 18"
"Br. 10"
"Kruševac 8"
"Unistan 5"
"Br. 2"
"Kruševac 3" "Kruševac 9"
"Unistan 6"
"Duvanski kombinat"
WINsoft d.o.o.
82
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Niskonaponska kablovska mreža 0,4kV
Niskonaponsku mrežu izvesti kao kablovsku (podzemnu) do lokacija priključnih ormarića.
Mreža treba da je radijalna, a za važnije objekte u okviru njihove instalacije riješti prstenasto
napajanje .
Mreže izvesti nn kablovima tipa PP00 ili XP00 , 6/1kV (ili drugim, prema zahtjevima stručne
službe Elektrodistribucije),presjeka prema nominalnim snagama pojedinih prostora objekata.
NN kablove po mogućnosti polagati u zajedničkom rovu na propisanom odstojanju uz
ispunjenje uslova dozvoljenenog strujnog opterećenja po pojedinim izvodima.
Broj nn izvoda TS10/0,4kV će se definisati glavnim projektima objekata i TS10/0,4kV.
Elektroinstalacije objekata
Elektroinstalacija svih novih objekata mora biti izvedena u skladu sa važećim tehničkim
propisima i standardima, a kod stambenih objekata i sa normativima iz plana višeg reda.
Instalacije moraju zadovoljavati sada važeće tehničke propise i standarde iz oblasti
elektroinstalacija niskog napona. Za zaštitu od indirektnog dodira u objektima primijeniti
sistem TN-S.
Osvjetljenje javnih povrsina
Pošto je javno osvetljenje sastavni dio urbanističke cjeline, treba ga tako izgraditi da se
zadovolje i urbanistički i saobraćajno - tehnički zahtjevi, istovremeno težeći za tim da
instalacija osvetljenja postane integralni element urbane sredine. Mora se voditi računa da
osvetljenje saobraćajnica i ostalih površina mora osigurati minimalne zahtjeve koji će
obezbjediti kretanje uz što veću sigurnost i konfor svih učesnika u noćnom saobraćaju, kao i
da ima i svoju dekorativnu funkciju. Zato se pri rješavanju uličnog osvetljenja mora voditi
računa o sva četiri osnovna mjerila kvaliteta osvetljenja:
- nivo sjajnosti kolovoza,
- podužna i opšta ravnomjernost sjajnosti,
- ograničenje zaslepljivanja (smanjenje psihološkog blještanja) i
- vizuelno vođenje saobraćaja.
Izbor rasvjete treba izvršiti po važećim evropskim standardima EN 13201.
4.4.
Urbanisticko-tehnički uslovi za izgradnju planirane elektrodistributivne
mreže i javnog osvetljenja
Trafostanice 10/0,4kv na području plana
Novoplanirane trafostanice su predviđene za ugradnju u objekte DUP i kao slobodno stojeće.
Raspored opreme i položaj energetskih transformatora moraju biti takvi da obezbjede što
racionalnije korišćenje prostora, jednostavnost rukovanja, ugradnje i zamjene pojedinih
elemenata i blokova i omogućava efikasnu zaštitu od direktnog dodira djelova pod
naponom.
Projektima uređenja okolnog terena svim trafostanicama obezbjediti kamionski pristup,
najmanje širine 3,0 m.
Trafostanica mora biti bar dva puta prolazne na strani visokog napona u tehnici SF6.
Opremu trafostanice predvidjeti u skladu sa “Tehničkim preporukama EPCG –TP1-b:
WINsoft d.o.o.
83
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Distributivna transformatorska stanica DTS - EPCG 1x1000 kVA (DTS 1x630)”, donesenim
od strane Sektora za distribuciju - Podgorica “Elektroprivrede Crne Gore”, A.D. – Nikšić.
Investitori su dužni da obezbjede projektnu dokumentaciju za građenje planirane
trafostanice, kao i da obezbjede tehničku kontrolu tih projekata. Investitori su dužni da
obezbjede potrebnu dokumentaciju za izdavanje građevinske dozvole, kao i stručni nadzor
nad izvođenjem radova. Nakon završetka radova, investitor je dužan zahtjevati vršenje
tehničkog pregleda i nakon njega podnijeti zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole.
Izgradnja 10 kv kablovske mreže
Nove izvode
TS 110/10 kV " Podgorica 4 “ – TS “Br. 1 NOVA,
TS 110/10 kV " Podgorica 4“ –NDTS “Br. 3 NOVA,
TS 110/10 kV " Podgorica 4“ –NDTS “Br. 19 NOVA,
TS 110/10 kV " Podgorica 4“ –NDTS “Br. 23 NOVA,
i nove dionice između TS 10/0,4 kV izvesti sa 3 x XHE 49 A, 240 mm2, 10 kV (prenosne
moći oko 7,96 MVA).
Preporučuje se polaganje jednožilnih kablova u trouglastom snopu.
Na kraćim dionicama dozvoljeno je i polaganje u horizontalnoj ravni na međusobnom
razmaku 70 mm.
Snop se formira provlačenjem kablova kroz odgovarajuću matricu pri odmotavanju sa tri
kalema.Formirani snop se na svakih 1 do 2 m omotava obujmicom, samoljepljivom trakom
itd.
Međusobni razmak više energetskih kablova (višežilnih, odnosno kablovskih snopova tri
jednožilna kabla) u istom rovu određuje se na osnovu strujnog opterećenja, ali ne smije da
bude manji od 70 mm pri paralelnom vođenju odnosno 2 m pri ukrštanju.
Da se obezbijedi da se u rovu sa više energetskih kablova (višežilni, odnosno kablovski
snopovi tri jednožilna kabla) kablovi međusobno ne dodiruju, između kablova može da se
cijelom dužinom trase postavi niz opeka, koje se polažu nasatice na međusobnom razmaku
od 1m.
Kablove polagati slobodno u kablovskom rovu dubine 0,8 m, a na mjestima prolaza kabla
ispod kolovoza saobraćajnica, kao i na svim onim mjestima gdje se može očekivati povećano
mehaničko opterećenje kabla (ili kabl treba izolovati od sredine kroz koju prolazi) kroz
kablovsku kanalizaciju, smještenu u rovu dubine 1,0 m.
Dozvoljeno je pojedinačno provlačenje jednožilnog kabla kroz cijev od neferomagnetnog
materijala, pod uslovom da cijev nije duža od 20 m.
Kroz čeličnu cijev dozvoljeno je provlačenje snopa koga čine jednožilni kablovi sve tri faze.
Nakon polaganja, a prije zatrpavanja kabla, investitor je dužan obezbjediti katastarsko
snimanje tačnog položaja kabla, u skladu sa zakonskim odredbama. Na grafičkom prikazu
trase kabla treba označiti tip i presjek kabla, tačnu dužinu trase i samog kabla, mjesta
njegovog ukrštanja, približavanja ili paralelnog vođenja sa drugim podzemnim instalacijama,
mjesta ugrađenih kablovskih spojnica, mjesta položene kablovske kanalizacije sa brojem
korišćenih i rezervnih cijevi (otvora) itd.
Ukoliko to zahtjevaju tehnički uslovi stručne službe Elektrodistribucije - Podgorica, zajedno
sa kablom (na oko 40 cm dubine) u rov položiti i traku za uzemljenje, Fe-Zn 25x4 mm.
WINsoft d.o.o.
84
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Duž trasa kablova ugraditi standardne oznake koje označavaju kabl u rovu, opromjenu
pravca trase, mjesta kablovskih spojnica, početak i kraj kablovske kanalizacije, ukrštanja,
približavanja ili paralelna vođenja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim
instalacijama i sl.
Prije izvođenja radova pribaviti katastre podzenmnih instalacija i u tim slučajevima
otkopavanje kabla vršiti ručno. Pri izvođenju radova preduzeti sve potrebne mjere zaštite
radnika, građana i vozila, a zaštnim mjerama omogućiti odvijanje pješačkog i motornog
saobraćaja. Na mjestima gdje je, radi polaganja kablova, izvršeno isjecanje regulisanih
površina, iste dovesti u prvobitno stanje.
Investitori su dužni da obezbjede projektnu dokumentaciju za izvođenje dionica kablovskih
10 kV vodova, kao i da obezbjede tehničku kontrolu tih projekata. Investitori su dužni da
obezbjede potrebnu dokumentaciju za izdavanje građevinske dozvole, kao i stručni nadzor
nad izvođenjem radova. Nakon završetka radova, investitor je dužan zahtjevati vršenje
tehničkog pregleda i nakon njega podnijeti zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole.
Izgradnja niskonaponske mreže
Nove niskonaponske mreže i vodove izvesti kao kablovske (podzemne), uz korišćenje
kablova tipa PP00 (ili XP00 zavisno od mjesta i nacina polaganja), ukoliko stručna služba
Elektrodistribucije - Podgorica ne uslovi drugi tipa kabla. Mreže predvidjeti kao trofazne,
radijalnog tipa.
Zbog potrebe vršenja preraspodjele potrošača po traforeonima, ne rješavati pojedine
slučajeve odvojeno od cjeline, vec sagledati uticaj svake izmjene na širi prostor.
Što se tiče izvođenja niskonaponskih mreža i vodova, primjenjuju se uslovi već navedeni pri
izgradnji kablovske 10 kV mreže.
Zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja obezbjediti pravilnim izborom osigurača na početku
voda u skladu sa važeđim tehničkim propisima. Primjeniti sistem zaštite od opasnog
napona dodira TN-C do mjesta prikljucka NN kablova na objektima *(u GRT).
Investitori su dužni da obezbjede projektnu dokumentaciju za izvođenje instalacije
osvjetljenja, kao i da obezbjede tehničku kontrolu tih projekata.
Izgradnja spoljneg osvjetljenja
Izgradnjom novog javnog osvetljenja otvorenog prostora i saobraćajnica oko kompleksa
obezbjediti fotometrijske parametre date evropskim standardom EN 13201.
Kao nosače svetiljki koristiti metalne dvosegmentne stubove, predviđene za montažu na
pripremljenim betonskim temeljima, tako da se po potrebi mogu demontirati, a napajanje
javnog osvetljenja izvoditi kablovski (podzemno), uz primjenu standardnih kablova (PP 000
4x25mm2; 0,6/1 kV za ulično osvetljenje i PP 00 3(4)x16mm2; 0,6/1 kV za osvetljenje u
sklopu uređenja terena). Pri projektovanju instalacija osvetljenja u sklopu uređenja terena
oko planiranih objekata poseban znacaj dati i estetskom izgledu instalacije osvetljenja.
Sistem osvetljenja treba da bude cjelonoćni. Pri izboru svetiljki voditi računa o tipizaciji,
odnosno a u cilju jednostavnijeg održavanja.
Maksimalno dozvoljeni pad napona u instalaciji osvetljenja, pri radnom režimu, može biti 5%.
Kod izvedene instalacije moraju biti u potpunosti primjenjene mjere zaštite od električnog
udara (zaštita od direktnog i indirektnog napona). U tom cilju, mora se izvesti polaganje
WINsoft d.o.o.
85
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
zajedničkog uzemljivača svih stubova instalacije osvetljenja, polaganjem trake Fe-Zn 25x4
mm i njenim povezivanjem sa stubovima i uzemljenjem napojnih trafostanica. Obezbjediti
selektivnu zastitu kompletnog napojnog voda i pojedinih svetiljki. Obezbjediti mjerenje
utrošene električne energije. Komandovanje uključenjem i isključenjem javnog osvetljenja
obezbjediti preko uklopnog sata ili foto ćelije.
Za polaganje napojnih vodova važe isti uslovi kao i kod polaganja ostalih niskonaponskih
vodova.
Investitori su dužni da obezbjede projektnu dokumentaciju za izvođenje instalacije
osvjetljenja, kao i da obezbjede tehničku kontrolu tih projekata. Investitori su dužni da
obezbjede potrebnu dokumentaciju za izdavanje građevinske dozvole, kao i strucni nadzor
nad izvođenjem radova. Nakon završetka radova, investitor je dužan zahtjevati vršenje
tehničkog pregleda i nakon njega podnijeti zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole.
4.4.1. Orjentacioni troškovi realizacije
infrastrukture i javnog osvetljenja
u
domenu
elektroenergetske
1. Izgradnja novih TS prema planu u prilogu tipa NDTS 630 kVA sa opremom prema
tehničkoj preporuci TP-1b(EPCG):
kom. 2
a’
35000 =
70000
2. Izgradnja novih TS prema planu u prilogu tipa NDTS 2 x 630 kVA sa opremom
prema tehničkoj preporuci TP-1b(EPCG):
kom. 8
a’
64000 =
512000
3. Izgradnja novih TS prema planu u prilogu tipa NDTS 1000 kVA sa opremom prema
tehničkoj preporuci TP-1b(EPCG):
kom. 5
a’
45000 =
225000
4. Izgradnja novih TS prema planu u prilogu tipa NDTS 2 x 1000 kVA sa opremom
prema tehničkoj preporuci TP-1b(EPCG):
kom. 1
a’
73000 =
73000
5. Izgradnja novih TS prema planu u prilogu tipa NDTS 2 x 1000 kVA sa opremom
prema tehničkoj preporuci TP-1b(EPCG):
kom. 8
a’
80000 =
640000
6. Demontaža BTS 10/0,4 kV "Toplana" ,TS 10/0,4 kV"Livnica 1",TS 10/0,4 kV
"Bravarska",TS 10/0,4 kV "Kalionica", TS 10/0,4 kV "Mašinska obrada", TS 10/0,4 kV
"Fabrika mašina" i TS 10/0,4 kV "Kompresorska":
kom. 7
a’
3000 =
21000
7. Izrada novih dionica kablovskih 10 kV vodova sa uklapanjem na području DUP-a i
izrada novih kablovskih 10 kV izvoda (dužina u području DUP-a):
m
12030
a’
40
=
481200
8. Izmještanje
m
kablovskih 10 kV vodova sa uklapanjem na području DUP-a:
790
a’
30
=
23700
Napomena : Trošak radova i ugradnje opreme u TS 110/10 kV “Podgorica 4” nije dat.
Takođe nisu uzete u obzir ni dužine kablova izvan područja DUP-a.
WINsoft d.o.o.
86
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
5. HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
Uvod
Prostor, koji se obrađuje ovim planskim dokumentom, obuhvaćen je prostornim Planom
opštine Podgorica, te GUP-om Podgorice za prostor DUP-a "Radoje Dakić", Izmjene i
dopune.
Podaci vezani za postojeće stanje vodovodne mreže i mreža fekalne i atmosferske
kanalizacije dobijeni su od JP "Vodovod i kanalizacija" Podgorica.
Za planska rješenja hidrtotehničke infrastrukture osnov su dali i sljedeći dokumenti:
-
5.1.
Projekat razvoja sistema vodosnabdijevanja i odvođenja i prečišćavanja otpadnih
voda (Pripremna studija),
Idejno rešenje odvođenja fekalnih otpadnih voda za teritoriju Grada Podgorice,
Generalno rješenje odvođenja atmosferskih voda za teritoriju Grada Podgorice,
Pravilnik o standardizaciji i upotrebi materijala na teritoriji Opštine Podgorica,
Glavni projekat rekonstrukcije Studentske ulice,
Glavni projekat hidrotehničkih instalacija za Ulicu Branka Deletića.
Postojeće stanje
Vodovod
Duž sjeverne granice zone zahvata, postoji cjevovod DN 150 mm izgrađen od
azbestcementnih cijevi klase ''C''.
Duž istočne granice zone zahvata (granice sa zonom DUP-a Univerzitetski centar"), postoji
cjevovod DN 500mm izgrađen od azbestcementnih cijevi klase ''C'', sa koga je na
sjeveroistočnom dijelu zone zahvata urađen priključak cjevovodom DN 250 PEVG.
Južnim dijelom zone zahvata GUP-a “Radoje Dakić“ položen je vodovod DN 300 mm koji je
uglavnom izgrađen od azbestcementnih cijevi klase ''C''. U jugoistočnom dijelu zahvata
izveden je priključak za postojeće objekte na lokaciji ''Radoja Dakića'' (DN 150 mm AC klase
''C'' i DN 160 mm PEVG).
Visinski položaj prostora zahvata GUP-a “Radoje Dakić“ obezbjeđuje zadovoljavajući pritisak
u vodovodnoj mreži, pa samim tim i uredno vodosnabdijevanje.
Fekalna kanalizacija
Duž saobraćajnice između prostora zahvata GUP-a “Radoje Dakić“ i DUP-a Univerzitetski
centar", postoji kolektor fekalne kanalizacije profila DN 500mm. Ovaj kolektor je sa dubinom
ukopavanja većom od 4m, što omogućava efikasno prikupljanje i odvođenje otpadnih voda
sa prostora zahvata. U istočnom dijelu zahvata već je izvedeno nekoliko priključaka.
Duž ostalih granica zahvata GUP-a “Radoje Dakić“, nema izgrađene fekalne kanalizacije.
Atmosferska kanalizacija
Teren čitavog zahvata je u blagom padu prema zapadu. U blizini, paralelno sa južnom
granicom, teče rijeka Morača.
WINsoft d.o.o.
87
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Duž istočne ivice zahvata GUP-a “Radoje Dakić“, iz pravca Bloka V i VI prema Morači, vodi
Studentskom ulicom kolektor atmosferske kanalizacije DN 2.200 mm. Dubina kolektora je
preko 6 m.
Ulični kolektor atmosferske kanalizacije u Cetinjskom putu ima prečnik DN450 i predviđen je
za dreniranje neposrednog prostora bulevara. Ovaj cjevovod je povezan na ispust u Moraču
DN 1000 B.
Duž zapadne i južne strane zahvata takođe su izvedeni kolektori DN 500 AC i DN 315 mm
kojima se odvode atmosferske vode sa Nikšićkog puta.
5.2.
Planirano stanje
Vodovod
Vodosnabdijevanje predmetnog prostora biće obezbjeđeno integralnim povezivanjem na
vodovodnu mrežu Podgorice. Čitav zahvat nalazi se u jednoj visinskoj zoni, s dobrim
uslovima za uredno vodosnabdijevanje.
Potrebe za vodom
U zoni zahvata potrebno je snabdijevati vodom planiranih 12297 stanovnika i 3578
zaposlenih.
Za specifičnu dnevnu potrošnju GUP precizira 240 l/st.dan.
Dnevnu potrošnju za zaposlene usvajamo 50 l/zap.dan.
S obzirom na karakter predviđenog stanovanja i pretpostavljeni režim potrošnje, usvajamo
koeficijent dnevne neravnomjernosti 1,4 i koeficijent časovne neravnomjernosti 1,6.
Prema tome:



srednja dnevna potrošnja Qsr = (12297 x 240 + 3578 x 50) / 1000 = 3130 m3/dan
maksimalna dnevna potrošnja Qmaxd = Qsr * 1,4 = 3130 * 1,5 / 86.4 = 54,3 l/s
maksimalna časovna potrošnja Qmaxh = Qmaxd * 1.6 = 54,3 * 1.6 = 86,9 l/s
Karakteristike mreže
Postojeći cjevovodi istočnom i južnom granicom zahvata imaju dovoljan kapacitet, i potrebna
je samo njihova zamjena – izvedeni su od AC cijevi koje su zastarjele i njihova upotreba je
nepoželjna iz zdravstvenih razloga. Cjevovod DN 500 AC "C" u Studentskoj ulici predviđen je
za zamjenu u skorije vrijeme – projektna dokumentacija je izrađena. S obzirom na to da trasa
cjevovoda DN 300 AC "C" u Cetinjskom putu na nekim dionicama zadire dublje u zonu
zahvata (u kojem se očekuje izgradnja), plan predviđa i zamjenu cjevovoda na tim
dionicama.
Zapadnom granicom zahvata planiran je novi tranzitni cjevovod ∅800, koji će voditi od
izvorišta Mareza prema novoplaniranom rezervoaru.
Sjevernom granicom u Ulici Branka Deletića predviđena je izgradnja duktilnog cjevovoda
DN250, uz ukidanje postojećeg AC''C''DN150. Ovaj vod spajaće se na cjevovod ∅800 u
Nikšićkom putu. U sjeveroistočnom uglu zone zahvata spajaće se vodovi Ulica Branka
Deletića i Studentske pomoću dionice PECG DN250.
WINsoft d.o.o.
88
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Time će biti oko čitave zone zahvata DUP-a “Radoje Dakić“ formiran prsten dovoljnog
kapaciteta, koji može obezbjeđivati dobre uslove za kvalitetno vodosnabdijevanje.
Unutar zahvata predviđa se formiranje mreže od nekoliko prstenova (vidi grafički prilog), koja
će obezbjediti povoljno snabdijevanje vodom u svakom režimu potrošnje. Cjevovodi DN200 i
DN160 planirani su s obzirom na potrebe povezivanja i formiranja mreže, na predviđenu
namjenu prostora i na očekivani broj potrošača. Minimalni prečnik ostalih vodova DN110
dozvoljava ugradnju uličnih hidranata.
Vodovodna mreža je planirana duž trotoara ili neposredno uz ivicu saobraćajnica, ukoliko
nema trotoara. Na nivou projektovanja može se obrazložiti drugačiji raspored vodova.
Materijal za izradu cjevovoda i opremanje čvorova potrebno je odabrati u skladu sa Uslovima
i Pravilnikom preduzeća, koje će vodovodnom mrežom gazdovati (JP "Vodovod i
kanalizacija" Podgorica, Pravilnik o standardizaciji i upotrebi materijala na teritoriji Opštine
Podgorica).
Takođe obrada projekata uličnih (blokovskih) cjevovoda, kao i samih priključaka objekata,
treba da se radi na osnovu preciznih uslova priključenja koje će budući investitori
obezbjeđivati od JP "Vodovod i kanalizacija" Podgorica, što je potrebno i propisati
urbanističko-tehničkim uslovima od strane nadležnog opštinskog ili republičkog organa.
Fekalna kanalizacija
U razmatranoj zoni DUP-a "Radoje Dakić"se predviđa separatni sistem prikupljanja i
kanalisanja fekalnih voda od svih objekata.
Procjena količine otpadnih voda
Količina otpadnih voda može se izvesti iz potreba za vodom:


Prosječna dnevna potreba za vodom: 3130 m3/dan
Koeficijent 0,8 prosječnog oticaja
3130 x 0,80 = 2504
Prosječni oticaj fekalnih voda iz predmetnog zahvata je 2504 m3/dan.

Koeficijent neravnomjernosti 2.5
2504 / 86,400 x 2.5 = 72,45
Maksimalno časovno oticanje fekalnih voda sa razmatranog zahvata biće 72,5 l/s. Na ovu
količinu, a proporcionalno rasporedu kapaciteta, vrši se dimenzionisanje pojedinih vodova.
Organizacija mreže
Odvođenje otpadnih voda prikupljenih od dijela zahvata DUP-a "Radoje Dakić" obezbjediće
postojeći kolektor fekalne kanalizacije u Studentskoj ulici. Njegova dubina i kapacitet
dozvoljavaju priključivanje novih objekata istočnog dijela kako je predviđeno.
U Ulici Branka Deletića predviđen je novi kolektor fekalne kanalizacije. Jedan njegov dio
DN315 drenira prostor u istočnom smjeru i spaja se na postojeći kolektor DN500 u
Studentskoj ulici. Drugi dio ∅400mm će da odvodi i otpadne vode iz dijela zone Gornje gorice
i tome će biti prilagođena njegova dubina. Ovaj kolektor će se dalje nastaviti duž Nikšićkog
puta (zapadna granica zahvata) prema novoplaniranom postrojenju za prečišćavanje
otpadnih voda Podgorice.
WINsoft d.o.o.
89
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Kolektor u Nikšićkom putu dozvoljavaće priključivanje novoplaniranih vodova iz unutrašnje
zone zahvata. U unutrašnjosti zone zahvata svaka od ulica opremiće se blokovskom
kanalizacijom. Cjevovodi su dimenzionisani na osnovu količina izvedenih iz potrebe zavodom
i mogućih padova. Minimalni prečnik cjevovoda fekalne kanalizacije usvaja se DN250.
Odabir materijala potrebno je uskladiti sa Pravilnikom o standardizaciji i upotrebi materijala
na teritoriji Opštine Podgorica.
Novoizgrađeni cjevovodi vode ispod kolovoza i prate osovine saobraćajnice. (Na detaljnijem
nivou projektovanja može se obrazložiti i drugačiji raspored.) Ukopavaju se ispod terena
minimalno na 0.8 m od gornjeg tjemena cijevi. Pad cijevi potrebno je odrediti prema važećim
tehničkim propisima. Na svakom lomu, kaskadi ili spojnom mjestu, potrebno je izvesti šaht.
Reviziona okna su potrebna i na pravim deonicama na svakih 50 m. Ovi objekti trebaju imati
poklopce od livenog gvožđa za odgovarajući intenzitet saobraćaja i propisne penjalice.
U objektima sa produkcijom otpadnih voda koje bi mogle remetiti režim rada gradskog
postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda(produkcija masti ili sapunice), potrebno je
definisati obaveze postavljanja odgovarajućih separatora.
Kolektore kao i priključke budućih objekata treba projektovati na osnovu uslova pribavljenih
od strane JP Vodovod i kanalizacija Podgorica.
Atmosferska kanalizacija
Sve interne ulice i površine mirujućeg saobraćaja je potrebno opremiti uličnom atmosferskom
kanalizacijom
Proračun količina
U razmatranom zahvatu predviđa se prikupljanje i odvođenje atmosferskih voda od 22,0%
površina. To su saobraćajne površine sa velikim koeficijentom oticanja (0,90 za asfalt). Za
ostale se, s obzirom na karakter podloge i pretpostavljenog lakog upijanja voda, te s obzirom
na mali pad terena, usvaja koeficijent oticanja 0,05 (praktično se zanemaruju). Prema tome:
ψ = 0,22 x 0,9 + 0,78 x 0,05 = 0,237
Treba napomenuti da je ovakva vrijednost dobijena računajući na dosljedno poštovanje
pravila da se vode od krovova i popločanih površina – čiste nezauljene vode – ne uvode u
ulični sistem atmosferske kanalizacije, što bi ga samo opteretilo dodatnim količinama, već se
ostavljaju za upijanje u podlogu. Takav pristup propisuju i uslovi koje daje preduzeće JP
"Vodovod i kanalizacija" Podgorica.
Za
preliminarni
proračun
kanala
koristi
se
računska
kiša
q = 264 l/s.ha (petnaestominutna kiša sa potvratnim periodom od 5 godina).
izdašnosti
Na osnovu ovih vrijednosti izvršeno je dimenzionisanje planirane mreže unutar zahvata i
usvajanje prečnika i padova, koji će obezbijediti zadovoljavajuće punjenje cijevi i brzinu
tečenja u njima. Slivne površine naznačene su u grafičkom prilogu.
Za sveukupnu teritoriju zahvata možemo izračunati da će se na njegovoj površini prikupljati u
sistem atmosferske kanalizacije oko 2500 l/s. (403754 x 264 x 0,237 = 2526), odnosno:
 kolektor atmosferske kanalizacije u Studentskoj ulici prikupljaće vode od 8,9 ha - 557
l/s,
 kolektor atmosferske kanalizacije uz Nikšićki put prikupljaće vode od 27,5 ha - 1720
l/s,
 ostale kišne vode otpadaju na prostor Cetinjskog puta – 248 l/s.
WINsoft d.o.o.
90
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Raspored mreže
Južna strana zahvata opremljena je postojećom atmosferskom kanalizacijom dovoljnog
kapaciteta za prostor same saobraćajnice.
Betonski kolektor ∅2000 u Studentskoj ulici (istočna strana) prihvata vode od čitavog
područja Malog brda, Bloka V, Bloka VI i Tološa, pa i susjednog DUP-a "Univerzitetski
centar". Nije poželjno opterećivati ga dodatnim količinama atmosferskih voda, jer se može
očekivati dalja izgradnja navedenih zona i veći oticaj sa njihovih površina.
Prirodan nagib terena takođe govori u prilog usmjeravanja kišnih voda prema zapadu, što je
usvojeno kao planirani smjer dreniranja unutrašnjeg prostora zahvata.
Novi kolektori (DN600 i DN800) predviđaju se u Ulici Branka Deletića uz sjevernu granicu
zone zahvata (prihvataju se vode i od dijela zahvata DUP-a “Gornja Gorica 2”), i zapadnom
granicom sve prema postojećem ispustu u južnom dijelu. S obzirom da postojeći vod DN500
u Nikšićkom putu ne može da prihvati vode od Ulice Branka Deletića, predviđa se novi
sabirni kolektor uz granicu kompleksa Radoje Dakić. Ovaj cjevovod će dalje voditi prema
postojećem revizionom oknu atmosferske kanalizacije ROA2831 i postojećim kolektoromispustom B DN1000 u Moraču.
Blokovski kolektori atmosferske kanalizacije biće usmjereni prema ovom novoplaniranom
odvodnom kolektoru. U Glavnom projektu hidrotehničkih instalacija za Ulicu Branka Deletića,
osim ostalog, definisane su potrebe za odvođenjem atmosferskih voda iz prostora same ulice
u količini cca 500 l/s i iz uzvodnog prostora DUP-a “Gornja Gorica 2” u približnoj količini od
860 l/s. Njima će se iz prostora DUP-a "Radoje Dakić" dodati još 1720 l/s, što daje ukupno
3080 l/s. Zbog toga će se parametri odvodnog kolektoraPEVG R DN1200/1000, koji je
planiran uz Nikšićki put, promijeniti. Prije izgradnje odvodnog kolektora potrebno je izvršiti
reviziju predmetnog dijela projekta i izmjeniti ga zbog novih količina voda. (Potrebno je
revidovati prečnik i korigovati padove duž trase. Eventualno znatno povećanje prečnika
(preko ∅unutr.1200) donosilo bi i odabir drugog materijala.
Kapacitet ispusta, koji vodi ispod Cetinjskog puta prema Morači, će se sa vremenom morati
prilagoditi porastu proticaja atmosferskih voda. To zavisi od dinamike izgradnje dreniranih
zona (DUP “Gornja Gorica 2”, DUP "Radoje Dakić").
Nove cjevovode je potrebno polagati u trupu kolovoza uz sam ivičnjak. Prilikom projektovanja
može se obrazložiti i drugačiji raspored vodova. Na mreži projektovati potrebni broj slivnika s
odgovarajućim rešetkama i šahtove na lomovima, kaskadama i spojnim mjestima, koji će
imati LŽ poklopce za odgovarajuće saobraćajno opterećenje. Koristi se material u skladu sa
Pravilnikom preduzeća, koje će vodovodnom mrežom gazdovati (JP "Vodovod i kanalizacija"
Podgorica, Pravilnik o standardizaciji i upotrebi materijala na teritoriji Opštine Podgorica).
Odvodnja podzemnih garaža se rješava podizanjem prikupljenih voda u novoplaniranu
atmosfersku kanalizaciju.
Precizne uslove za obradu nove dokumentacije treba formirati na osnovu Katastara
postojećih instalacija i Uslova iz JP Vodovod i kanalizacija Podgorica, što treba uvažtiti i u
urbanističko-tehničkim uslovima.
WINsoft d.o.o.
91
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Aproksimativna vrijednost realizacije Plana
I.
VODOVOD
1. Izrada cjevovoda vodovoda od PEVG za radne pritiske od 10bara, računajući sa svim
zemljanim radovima i izradom šahtova na čvorovima i protivpožarnih hidranata za:
DN 800mm
DN 500mm
DN 300mm
DN 250mm
DN 200mm
DN 160mm
DN 110mm
m
m
m
m
m
m
m
380
391
140
1000
613
2283
1103
x
x
x
x
x
x
x
600
375
190
165
135
85
65
=
=
=
=
=
=
=
228.000 €
146.625 €
26.600 €
165.000 €
82.755 €
194.055 €
71.695 €
UKUPNO VODOVOD:
=
914.730 €
_____________________________________________________________
II. FEKALNA KANALIZACIJA
1. Izrada ulične mreže kolektora fekalne kanalizacije računato sa svim
zemljanim,
zidarskim, vodoinstalaterskim, i betonskim radovima sa ugradnjom penjalica i LŽ
poklopaca za laki i teški saobraćaj.
DN 400mm
DN 315mm
DN 250mm
m
m
m
1940 x
917 x
506 x
188
135
98
=
=
=
364.720 €
123.795 €
49.588 €
UKUPNO FEKALNA KANALIZACIJA:
=
538.101 €
____________________________________________________________
III.
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
1. Izrada uličnih i blokovskih kanala atmosferske kanalizacije, računato sa svim
zemljanim
radovima, sa izradom potrebnog broja slivničkih okana i revizionih
slivnika:
DN
DN
DN
DN
DN
1200mm
800mm
600mm
400mm
315mm
m
m
m
m
m
532
185
1460
770
1543
UKUPNO ATMOSFERSKA KANALIZACIJA:
UKUPNO HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE:
WINsoft d.o.o.
x
x
x
x
x
380
345
312
158
135
=
=
=
=
=
202.160 €
63.825 €
455.520 €
121.660 €
208.305 €
=
1.051.470 €
2.504.303 €
92
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
6. TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA
6.1.
Postojeće stanje
Na području DUP-a „Radojae Dakić”, koji je predmet posmatranja, postoji izgrađena
telekomunikaciona infrastruktura, koju čine dijelom telekomunikaciona kanalizacija sa
pristupnom telekomunikacionom mrežom.
Fiksni telekomunikacioni saobraćaj na području Izmjena i dopuna DUP-a „Radoje
Dakić”,obavlja se u okviru AD”Crnogorski Telekom”, tj. u okviru Telekomunikacionog centra
Podgorica, kao njegove organizacione jedinice.
Korisnici sa ovog područja trenutno imaju telekomunikacione
telekomunikacionog čvorišta RSS“Delta”,smjestenog u objektu TC “Delta”.
priključke
sa
Navedeni telekomunikacioni čvor ima direktne telekomunikacione priključke, a njegovi
kapaciteti se po potrebi mogu na lak i jednostavan način proširiti.
Telekomunikacioni čvor, RSS „Delta”,je optičkim kablom vezan na matični telekomunikacioni
čvor LC1, koji je smješten u objektu Magistralnog Telekomunikacionog Centra Podgorica, u
Bul.S.P.Cetinjskog.
Telekomunikaciona kanalizacija postoji duž bulevara Cetinjski put, kapaciteta 4Ø 110,kao i u
djelovima unutar zone posmatranja ,duž saobraćajnica: Nova 1,Nova 2,Nova 3 i Nova
4,kapaciteta 4xØ 110 ,3xØ 110 i 3x2 110.
Na ovom području, izgrađena je telekomunikaciona pristupna optička i bakarna mreža , dok
su u telekomunikacionoj kanalizaciji prisutni međugradski i lokalni optički kablovi različitih
kapaciteta, koji imaju poseban značaj u funkcionisanju telekomunikacionog saobraćaja,kako
kao međumjesni opticki spojni put tako i kao lokalni opticki spojni putevi a dijelom i kao
pristupna telekomunikaciona mreza.
Telekomunikacioni izvodi u objektima su unutrašnji - ormarići i zadovoljavaju trenutne
potrebe pretplatnika, dok je kapacitet primarnih i sekundarnih telekomunikacionih kablova
uglavnom dovoljan za realizaciju novih zahtjeva.
Kvalitet telekomunikacionih kablova je takav da svojim električnim karakteristikama
zadovoljava propise u dijelu dodjele novih broadband servisa, kao što su: MIPNET, ISDN,
ADSL, EXTRA TV i dr.
Na grafičkoj podlozi koja je sastavni dio ove planske dokumentacije, označene su trase
telekomunikacione kanalizacije sa pripadajućim telekomunikacionim oknima, datim
prethodnim opisima.
Na prostoru koje pokriva predmetna dokumentacija je izgrađena pristupna optička (FTTH
pristup) i bakarna mreža (korišćeni telekomunikacioni kablovi tipa TK 59 GM).
U zoni je prisutan i signal svih mobilnih operatera tj. CT,Telenora i M-tela, kao i signal KDS i
MMDS operatora.
6.2.
Planirano stanje
Ovim je Izmjenama DUP-a„Radoje Dakić” planirana izgradnja nove telekomunikacione
kanalizacije, na svim novoplaniranim potezima–saobraćajnicama unutar zone, kao i na
WINsoft d.o.o.
93
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
određenim djelovima zone na kojima se planira izgradnja novih objekata, kako bi se i u tim
djelovima zone stvorili preduslovi za dovođenje telekomunikacionih kablova do pojedinih
objekata.
Datim rješenjem, izgrađena telekomunikaciona kanalizacija povezuje se sa postojećim
telekomunikacionim infrastrukturama kontaktnih zona čineći na taj način funkcionalnu cjelinu,
a u cilju efikasnijeg i lakšeg nalaženja tehničkih rješenja za nove stambeno poslovne objekte
iz ovog gradskog naselja.
Izgradnja nove telekomunikacione kanalizacije, u zoni obuhvata ovog DUP-a, izvodi se sa
4 x PVC cijevi Ø110mm, 3 x PVC cijevi Ø110mm i 2 x PVC cijevi Ø110mm. Gradiće se i
nova telekomunikaciona okna, u skladu sa razvojem telekomunikacione kanalizacije.
U zoni DUP-a„Radoje Dakić”, je ukupno planirano da se izgradi:




Tk kanalizacije sa 4x PVC cijevi Ø110mm
Tk kanalizacije sa 3x PVC cijevi Ø 110mm
Tk kanalizacije sa 2x PVC cijevi Ø 110mm
Tk okana sa lakim tf poklopcem
880 metara;
1590 metara;
924 metara;
59 komada.
Trase planirane telekomunikacione kanalizacije potrebno je uklopiti u trase trotoara ili zelenih
površina, jer bi se u slučaju da se telekomunikaciona okna rade u trasi saobraćajnice ili
parking prostora, morali ugraditi teški poklopci sa ramom i u skladu sa tim uraditi i ojačanje
okana, što ne bi bilo ekonomično.
Telekomunikacionu kanalizaciju koja je planirana u okviru ovog DUP-a, kao i
telekomunikaciona okna izvoditi u svemu prema planovima višeg reda, važećim propisima u
Crnoj Gori i preporukama iz ove oblasti.
Obaveza budućih investitora planiranih objekata u zoni ovog DUP-a jeste da, u skladu sa
Tehničkim uslovima koje izdaje nadležni organ, od postojećih i novoplaniranih
telekomunikacionih okana, projektima za pojedine objekte u zoni obuhvata definišu način
priključenja svakog pojedinačnog objekta.
Kablovsku kanalizaciju pojedinačnim projektima treba predvidjeti do samih objekata. Kućnu
tk instalaciju treba planirati sa tipskim ormarićima ITO LI, lociranim u ulaznom dijelu
planiranih objekata, na propisanoj visini ili u , za to namijenjenim,tehničkim prostorijama u
objektima.
Na isti način planirati i ormare za koncentraciju instalacije za potrebe kablovske distribucije
TV signala, sa opremom za pojačavanje TV signala.
Kućnu tk instalaciju u svim prostorijama izvoditi kablovima tipa UTP (FTP) kat 6, ili drugim
kablovima sličnih karakteristika i provlačiti kroz PVC cijevi, sa ugradnjom odgovarajućeg
broja kutija, s tim da u svakom poslovnom prostoru treba predvidjeti min 4 telekomunikacione
instalacije, a u svim stambenim jedinicama min 2 instalacije.
U slučaju da se trasa telekomunikacione kanalizacije poklapa sa trasom vodovodnih i
elektro instalacija, potrebno je postovati propisima definisana međusobna rastojanja i uglove
ukrštanja, a dinamiku izgradnje vremenski uskladiti.
WINsoft d.o.o.
94
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
6.3.
Predmjer i predracun materijala i radova na izgradnji telekomunikacione
kanalizacije
A / MATERIJAL
1. Isporuka PVC cijevi o 110 mm / 6 m
kom
1840 x 12,00 = 22 080,00
2. Isporuka lakih tf poklopaca sa ramom
kom
59 x 140,00 = 8 260,00
U K U P N O A:
30 340,00 €
B / GRAĐEVINSKI I MONTAŽNI RADOVI
1. Izrada tk kanalizacije sa 4 PVC cijevi
(iskop rova dim. 0,60x0,80 u zemljištu
III/IV kategorije , komplet rad i materijal )
met
880 x 12,00 =
10 560,00
2. Izrada tk kanalizacije sa 3 PVC cijevi
(iskop rova dim. 0,45x0,80 u zemljištu
III/IV kategorije , komplet rad i materijal )
met
1590 x 10,00 =
15 900,00
3. Izrada tk kanalizacije sa 2 PVC cijevi
(iskop rova dim. 0,40x0,80 u zemljištu
III/IV kategorije , komplet rad i materijal )
met
924 x 8,00 =
7 392,00
4. Izrada tk okna un.dim. 1,80x1,60x1,90
sa lakim poklopcem sa ramom
(iskop rupe dim. 2,20 x 2.00 x 2,30 u zemljištu
III/IV kategorije , komplet rad i materijal )
kom
U K U P N O B:
U K U P N O A+B:
WINsoft d.o.o.
59 x 650,00 =
38 350,00
72 202,00 €
102 542,00 €
95
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
7.
PEJZAŽNA ARHITEKTURA
7.1.
Osnovne smjernice
Izgradnja i uređenje zelenih površina u dugoročnom razvoju grada mora biti usmjerena ka
izgradnji jedinstvenog sistema zelenila.
Preporučuje se u osnovnoj matrici gradnje (urbana dogradnja, gradnja na novim površinama)
primjenjivanje tipologije “zelenog bloka” (izgrađen prostor u zelenilu) koji ima organizacione i
oblikovne prednosti za određene sadržaje.
U sklopu oblikovanja gradskih ulica predviđa se značajan porast drvoreda. Nužno je da
dogradnju primarnog uličnog sistema prati i uporedo podizanje drvoreda, kao vizuelna i
zaštitna barijera između različitih sadržaja namjene prostora.
Osnovne postavke GUP-a iz 1990. godine:
-
-
-
7.2.
Jedinstveni sistem zelenila grada čine: centralne zelene površine-parkovi, park šume,
i ostale zelene površine; površine za rekreaciju i sport; površine zaštitnih šuma,
Centralne površine planiranog zelenog obrasca čine obrasle površine duž rijeke
Morače i Ribnice, posebnih pejzažnih i rekreacionih oblika, na koje se nadovezuje
parkovsko zelenilo Nove Varoši, Novog Grada - Kruševca i Stare Varoši. Ovi prostori
se putem predviđenih zelenih prodora (ulično zelenilo, drvoredi, blokovsko zelenilo)
povezuju sa Park-šumom Gorica, Ljubović i Malo brdo. Na ovako definisani prostor
naslanjaju se ostale zelene i sportsko-rekreativne površine grada, formirajući
jedinstven sistem urbanog zelenila,
Parkovi kao jedan od osnovnih elemenata tradicionalnog oblikovanja prostora, nužno
je da budu bolje zastupljeni u budućoj namjeni gradskih površina, prije svega u užem
gradskom području i da se u koncepciji urbane dogradnje grade i izgradnje na novim
površinama, računa sa normativom 3m2/stanovniku,
Urbana morfologija gradnje: - gradnja uz ulice (ulični blokovi), trgovi, parkovi.
Postojeće zelene površine
Područje opštine Podgorica u geološkom i geomorfološkom smislu se dijeli na područje
Zetske ravnice (gdje leži grad) i planinsko brdski dio. Zetska ravnica predstavlja
geotektonsku depresiju u području Dinarida ispunjenu tercijarnim marinskim sedimentima.
Zemljišni sloj na području Zetske ravnice je uglavnom sastavljen od aluvijalno-deluvijalnih
nanosa, a ravan reljef i submediteranska klima uslovili su formiranje čvrstih zemljišta.
Zemljišni sloj je razne debljine (u gradskom dijelu plići). Najprisutniji su tipovi: aluvijalni i
glinice i crvenice u vangradskom, a smeđa zemljišta u urbanom dijelu opštine.
Čitav sistem je vodopropustan, sklon isušivanju i u ljetnoj i u zimskoj polovini godine, čemu
pogotovo doprinose klimatske karakteristike (veliki broj sunčanih i toplih dana,
neravnomjerna količina padavina u toku godine, jak i čest sjeverni vjetar, nedostatak
mrazeva). Ovo predstavlja problem za formiranje i održavanje zelenog sistema grada. Zbog
toga treba voditi računa u izvođačkim projektima uređenja terena o izboru sadnog materijala i
njegovoj sveobuhvatnoj zaštiti i njezi.
Područje opštine Podgorica je stanište termofilne zajednice Rusocarpinetum Orientalis u
subasocijaciji sa makedonskim hrastom (Quercetosum Macedonica). Riječna korita rijeka
Morače i Ribnice dijele gradsku teritoriju, grubo rečeno, na tri dijela: Novi grad- na desnoj
obali Morače i Nova Varoš i Stara Varoš na lijevoj obali, odvojene rijekom Ribnicom.
Prostor za koji se rade Izmjene i dopune - DUP “Radoje Dakić”, predstavlja industrijsku zonu
oivičenu Cetinjskim putem, Putem za Nikšić, naseljem Gornja Gorica i Univerzitetskom
zonom.
WINsoft d.o.o.
96
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
7.3.
Planirane zelene površine
Granicom plana su obuhvaćene slijedeće kategorije zelenila:
Zelene površine






Linearne zelene površine (uz parkinge i saobraćajne ulice) – površine javne namjene
Zelenilo višeporodičnih stambenih objekata i blokova – površine javne namjene,
površina 8,60 ha
Zelenilo individualnih stambenih objekata – površine ograničene namjene, površina
0,4 ha
Zelenilo centralnih djelatnosti (poslovanje) – površine javne namjene površina 3,39 ha
Zelenilo objekata prosvjete i zdravstva i kulture – površine obraničene namjene,
površina 1,78 ha
Park – površine javne namjene, površine 0.01 ha
Ukupna površina zelenila na nivou građevinskih parcela (na nivou plana) iznosi 14,18
ha (odnosno 47% površine).
Zelene površine ograničenog namjene
7.4.
Zelene površine javnog korišćenja
Linearno zelenilo - drvoredi duž saobraćajnica i parkinga.
Vegetacija pored saobraćajnica ima velikog uticaja na opštu sliku urbanog pejzaža. Zato se
zelenilu saobraćajnica treba posvetiti značajnija pažnja. Njegovo planiranje, realizacija i
održavanje je sastavni dio profesije pejzažnog arhitekte.
Pod pojmom drvoreda se podrazumijeva linijski oblik zelenila čiji je osnovni gradivni element
drvo. Na teritoriji grada postoje različiti tipovi drvoreda: po položaju (jednostrani, dvostrani,
drvoredi sredinom saobraćajnice), po strukturi (jednoredni, dvoredni i višeredni), po broju
vrsta u drvoredu (homogeni i heterogeni), po kompoziciji (drvoredi sa travnim bašticama i
drugim biljnim elementima).
Postojeće drvorede treba zadržati uz postepenu zamjenu prestarjelih i suvih stabala. Kod
obnove drvoreda važe sledeći uslovi:
-
7.5.
drvorede obnavljati vrstom drveća koja dominira u drvoredu ukoliko se pokazala
adekvatnom u datim uslovima;
predvideti sadnju školovanih sadnica (visina sadnica min. 3,5 m, stablo čisto od grana
do visine od 2,5 m, i prsnog prečnika najmanje 10 cm).
Izgrađen sistem zelenih površina sa značajnim udjelom parkovnog uređenja značajan
je indikator gradske slike nekog prostora.
Zelenilo višeporodičnih stambenih objekata i blokova
Postojeće zelene površine sanirati, a one koje budu planirane planskim dokumentima, treba
definisati u okviru javne ili posebne parcele sa javnim režimom korišćenja.
Planom je predviđeno formiranje blokovskog zelenila nad podzemnim garažama. Za
formiranje zelenih površina nad garažom obezbijediti substrat sa drenažnim slojem debljine
60 cm. Za sadnju koristiti žbunaste forme i nisko drveće sa plitkim korijenom. (Magnolia
grandiflora, Gardenia jasminoides, Nerium oleander, Juniperus horisontalis, Pittosporum
tobira, Cotoneaster horisontalis, Siringa chinensis, Pinus mugo var “mugus”).
WINsoft d.o.o.
97
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Na ovoj površini projektom predvidjeti formiranje različitih sadržaja, miran odmor, dječija
igrališta, fontane, česme sa dekorativnim grupacijama po obodu ili uz sadržaje a na
pojedinim mjestima formirati pergole ili grupacije u kojima će dominirati puzavice. Akcenat
treba staviti na ozelenjavanje u niskim lišćarima i četinarima a gdje je moguće praviti replike
“prirodnog vrta” tj. kombinaciju vodenog toka, sitnog cvijeća i patuljastih četinara. Zato je ova
vrsta ozelenjavanja specifična jer je potrebno stvoriti ambijent i u tom slučaju je moguće kao
akcenat formirati i neku vrstu replika na temu vrta.
Po obodu blokova nalaze se kvalitetne zelene površine koje nemaju ograničenja u pogledu
sadnje visokog drveća pa izvršiti presađivanje visokih kvalitetnih sadnica (ukoliko su
predviđene za uklanjanje) na ove površine koje je potrebno održavati i zaštititi.
Potrebno je pravilnim njegovanjem i odabirom vrsta podici nivo kvaliteta zelenih površina i
stvoriti ambijentalne cjeline u kojima ce odmor i rekreacija stanovništva biti prioritet.
Kod zelenih površina stambenih objekata i blokova važe sledeći uslovi:
-
-
-
potrebno je da postoji projekat zelene površine u odgovarajućoj razmjeri sa precizno
određenom granicom, unutrašnjim saobraćajnicama.;
zelenilo treba da bude reprezentativno;
sadnju vršiti u grupama (drvenasto-žbunasti zasadi) i u vidu solitera u kombinaciji sa
parternim grupacijama,
planirati mjesta za postavljanje skulptura,
planirati vodene površine (vještačka jezerca, fontane),
sadržaji treba da budu koncentrisani (miran odmor, igra, rekreacija, i dr.),
koristiti meke zastore u boji, udobne za igru i gaženje, od savremenih materijala
sadržaj treba da obuhvati sve starosne grupe,
svaka građevinska parcela mora da sadrži najmanje 30% zelenila,
zasade pažljivo planirati tako da imaju visoku biološku, funkcionalnu i estetsku
vrijednost,
formirati kvalitetne travnjake otporne na sušu i gaženje,
na površinama za igru djece obezbijediti potrebnu osunčanost, korisriti elastične
zastore i opremiti ih atraktivnim spravama (ljuljaške, tobogani, klackalice, penjalice)
koje su atestirane,
normativ za određivanje potrebne površine dječjeg igrališta za djecu od 1 do 3 g.
iznosi 1 m2 po djetetu, a uobičajena veličina je 1001 m2 , a za djecu od 3 do 7 g.
normativ je 5 m2 po djetetu (P = 300 do 500 m2),
duž trotoara, staza i platoa postaviti funkcionalni urbani mobilijar (klupe, kante za
smeće i dr.),
projektovati hidrantsku mrežu za zalivanje.
Naročito je značajno kroz razradu dalje planske dokumentacije valorizovati zelene površine i
očuvati svako zdravo i dekorativno stablo na području DUP-a metodom pejzažne taksacije.
7.6.
Zelenilo objekata prosvjete i zdravstva
Oblikovanje zelenih i slobodnih površina mora biti u funkciji osnovne namjene prostora:
predškolska ustanova i osnovna, zdravstvena ustanova.
Veličina školskog dvorišta van centra grada treba da bude 25-35 m2 po učeniku, uzevši u
obzir samo jednu smjenu. U gustom tkivu blokovske izgradnje optimalna površina po učeniku
može da bude 10-15 m2 a nikako manje od 4 m2. U vrtićima za djecu predškolskog uzrasta
treba predvidjeti najmanje 15 m2 otvorenog prostora po jednom djetetu. Za vrtić kapaciteta
četiri vaspitne grupe sa ukupno 100 djece mora se obezbijediti najmanje 1500 m2 otvorenog
prostora namijenjenog djeci.
WINsoft d.o.o.
98
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Kod zelenih površina prosvjete i zdravstva važe sledeći uslovi:
- ozelenjavanje vršiti u pejzažnom stilu, voditi računa o vizurama, osunčanosti, odnosu
svijetlosti i sijenke i potrebi stvaranja zasjene,
- uz ograde planirati gušće zasade žbunja i visokog drveće kao sanitarno-higijensku i
vizuelnu barijeru od spoljnih uticaja,
- koristiti vrste različitog kolorita i fenoloških karakteristika, zatim vrste koje luče
fitoncide i poboljšavaju biološku vrijednost vazduha,
- ne smiju se koristiti otrovne vrste i vrste koje izazivaju polensku alergiju, a na zelenim
površinama predškolske ustanove i osnovne škole ne koristiti biljke sa trnovima,
- za travnjake koristiti kvalitetne travne smješe otporne na sušu i gaženje,
- na slobodnim površinama predškolske i školskih ustanova koristiti meke zastore od
najkvalitetnijih materijala, zatim planirati izgradnju manjih površina za edukativni uzgoj
bilja i platoa za odmor i zabavu učenika,
- na površinama za igru predškolske djece obezbijediti potrebnu zasjenu, obraditi ih
elastičnim zastorima i opremiti rekvizitima koji moraju biti atraktivni, laki za održavanje
i atestirani (oprema za igru treba da omogući kreativnost igre i smanji mogućnost
povrijeđivanja djece),
- predvidjeti česme i/ili fontane,
- urbani mobilijar treba da bude funkcionalan i savremenog dizajna
- projektovati hidrantsku mrežu za zalivanje,
- postojeće vitalno i funkcionalno zelenilo očuvati i uklopiti u nova pejzažna rješenja.
Uređenje vršiti na osnovu projektnog rješenja.
Zelenilo objekta kulture
Kod zelenih površina za kulturu važe sledeći uslovi:
- ozelenjavanje vršiti u pejzažnom stilu, voditi računa o vizurama, osunčanosti, odnosu
svijetlosti i sijenke i potrebi stvaranja zasjene,
- koristiti vrste različitog kolorita i fenoloških karakteristika, zatim vrste koje luče
fitoncide i poboljšavaju biološku vrijednost vazduha,
- ne smiju se koristiti otrovne vrste i vrste koje izazivaju polensku alergiju, a na zelenim
površinama predškolske ustanove i osnovne škole ne koristiti biljke sa trnovima,
- za travnjake koristiti kvalitetne travne smješe otporne na sušu i gaženje,
- koristiti popločanje od postojanih po prirodnih materijala visoke estetike,
- predvidjeti česme i/ili fontane,
- urbani mobilijar treba da bude funkcionalan i savremenog,
- projektovati hidrantsku mrežu za zalivanje,
- postojeće vitalno i funkcionalno zelenilo očuvati i uklopiti u nova pejzažna rješenja.
7.7.
Parkovsko zelenilo
Predviđena je izgradnja manjih parkovskih površina, koje predstavljaju jasne kompozicione
cjeline.
Parkove projektovati kao površine javnog korišćenja sa sadržajima u funkciji rekreacije i to:
zelene površine, šetne staze, prostori za odmor, dječija igrališta, odgovarajući vrtnoarhitektonski elementi i urbani mobilijar. Adekvatnom organizacijom i opremom prostora
obezbijediti optimalne uslove korisnicima različitih starosnih grupa.
Kod zelenih površina parka važe sledeći uslovi:
- zelenilo treba da čini min. 70% od ukupne površine parka,
- kombinovati otvorene parterne površine sa visokim drvenasto-žbunastim zasadima
koji raščlanjuju park na povezane cjeline,
- za ozelenjavanje koristiti autohtone biljne vrste i odomaćene egzote,
- posebnu pažnju pokloniti brzorastućim dekorativnim vrstama,
WINsoft d.o.o.
99
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
-
-
formirati kvalitetne travne površine otporne na sušu i gaženje,
formirati mrežu popločanih pješačkih staza sa prostorima za odmor, platoe za odmor
odraslih i mjesta za igru djece,
na površinama za igru djece obezbijediti potrebnu osunčanost, obraditi ih elastičnim
zastorima i opremiti atraktivnim rekvizitima (ljuljaške, tobogani, klackalice, penjalice i
sl.) koji moraju biti atestirani,
za objekte parterne arhitekture koristiti savremene kao i prirodne materijale; ne
primjenjivati asfaltne zastore,
prostore upotpuniti postavljanjem elemenata urbanog mobilijara (fontane, česme,
skulpture, kandelabri, klupe, kante za otpatke i dr.),
projektovati hidrantsku mrežu za zalivanje,
postojeće vitalno i funkcionalno zelenilo očuvati i uklopiti u nova pejzažna rješenja.
Uređenje vršiti na osnovu projektnog rješenja.
7.8.
Zelenilo individualnih stambenih objekata
Zelene površine ograničenog korišćenja:
Ova vrsta zelenih površina, koja se nalazi neposredno uz i oko kuća za stanovanje u
kompozicionom smislu predstavlja jednu cjelinu. Svojim postojanjem doprinose u prvom redu
stvaranju povoljnijih mikroklimatskih uslova sredine. Zeleni nasadi predviđeni su od voćaka i
dekoprativnih vrsta. (Magnolia grandiflora, Magnolia liliflora, Gardenia jasminoides, Juniperus
horisontalis var.Glauca, Rosa Marlena, Pinus mugo var.mugus, Pittosporum tobira itd.) koje
će kompoziciono proizaći iz arhitekture i želje samih vlasnika. Zelenilo uz individualno i
kolektivno stanovanje stvara slobodan prostor za odmor, igru i rekreaciju, što se ostvaruje
sadnjom i njegovanjem.
Osnovna pravila za uređenje okućnice:
Pristup do ulaza u kucu je najatraktivniji, pa mu je potrebno posvetiti posebnu pažnju. Ne
treba zaboraviti kolski prilaz, parking i rasvjetu.
Prostor za boravak dobro je smjestiti u južni, jugoistocni ili jugozapadni dio vrta i
neposredno ga povezati sa kuhinjom, kako bi se mogao koristiti kao prostor za ručavanje.
Prostor za odmor obicno se smjesta dalje od objekta, tamo gdje se moze smjestiti paviljon,
pergola i sl. Ovdje su dobrodosli detalji, kao bazencic, cesma...
Koristan vrt (povrtnjak i vocnjak) trebalo bi smjestiti u najudaljeniji dio vrta.
Staze u vrtu su vazan elemenat. Oblikom ih treba prilagoditi kompoziciji drveća i žbunja.
One moraju lako voditi u razne djelove vrta. Kod manjih vrtova postaviti ih uz ivicu parcele,
kako bi povrsina djelovala sto kompaktnije.
Ograda okućnice: Funkcija ograde zavisi od potreba vlasnika, ponekad je ogradom
poterbno označiti veličinu i definisati prostor okućnice – parcele sa objektom, ponekad
djelimicno ili u potpunosti izolovati površinu okućnice i objekt od javnog prostora i susjedne
okućnice, objekta.
Visoke žive ograde možemo koristiti kao vjetrozaštitne pojaseve, a mogu nam služiti i kao
lijepo oblikovana granica između korisnog i ukrasnog dijela vrta. Njima se možemo zaštititi
od nepoželjnih pogleda u naš vrt, terasu, mjesto za sunčanje i slično. Možemo ih koristiti i
kao diskretnu ili kao naglašenu oznaku našeg posjeda. Žive ograde - živice i ograde daju
našem vrtu konačan oblik i unose mirnoću u naše okruženje.
WINsoft d.o.o.
100
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Što je oblik ograde jednostavniji i jasniji, njen izgled je ljepši. Ulazna vrata za pješake i
automobil moraju biti stabilno i skladno izgrađena. Ako imamo dovoljno prostora uvučenog u
vrt vrata za kolski ulaz neka budu takva da ih možemo otvoriti, a da ne ometamo saobraćaj
na ulici ili prolaz pješacima.
Kod nas se koristi zaista impozantan broj biljnih vrsta za formiranje živica u kombinaciji s
kamenom ili samostalno. Za oblikovanje slobodno rastućih ili strogo oblikovanih živica
najčešće u našem podneblju koristimo: Prunus laurocerasus, Laurus nobilis, Rosmarinus
officinalis, Evonymus japonica, Pyracantha coccinea, Berberis thumbergi atropurpurea,
Pittosporum tobira, Eleagnus i puno drugih koje se rjeđe koriste. A za niske živice i bordure
možemo koristiti: Santoline, lavandu, cinerarije, šimšir i druge. Sve navedene vrste se mogu
lijepo oblikovati i dobro podnose orezivanje. Među njima ipak treba posebno naglasiti
Pittosporum koji je jedna od izuzetno otpornih vrsta dekorativnog rastinja. Ima jaku bazalnu
moć izbijanja izbojaka, pa je uvijek gust, od korijenova vrata. Može se formirati u vrlo uske i
visoke guste živice.
Staze, popločanja platoa i stepeništa u vrtu moraju zadovoljiti i funkcionalne i estetske
kriterijume. Oni moraju biti skladno uklopljeni u okolinu da bi ih na taj način doživljavali kao
dekorativne elemente u vrtu. Prilikom projektovanja treba predvidjeti dovoljno staza u
različitim pravcima da ne bi koristili prečice a i svi sadržaji u vrtu će biti dostupniji.
Manje frekventni prilazi, posebno oni u dvorištima privatnih kuća se obično projektuju širine
0.60 – 0.90 m za prolaz jedne osobe, a da bi se dvije osobe kretale stazom, širina bi trebala
biti 1.20 m. Glavni pješački prilaz – put od saobraćajnice do kuće je nešto širi od ostalih u
vrtu i ne bi smio biti uži od 1.20 m. Optimalan pad staze izrađene od bilo kog materijala je u
rasponu od 2 – 3 %. Svako popločanje mora biti izgrađeno od materijala koji nije podložan
habanju, a na strminama ispiranju, kako bi nam staze uvijek bile bez blata i ostalih nečistoća
do prilaza u kuću. Za čisti prilaz garaži možemo, od mnogo načina uređenja prilaza, napraviti
jedan od najjednostavnijih koji se često primjenjuje i to izgradnjom dvije trake od materijala
po želji sa širim okretištem za auto pred garažom, ako za to ima dovoljno mjesta.
7.9.
Urbani mobilijar
Urbani mobilijar predstavlja važan element pejzažnog oblikovanja i da bi dali elemente
urbanog, preporuka je da on bude savremenog dizajna u kombinaciji materijala metal-drvo.
Posebnu pažnju je potrebno posvetiti osmišljavanju trga, pjesackih komunikacija vodenih
sistema (fontane, česme, vodoskoci i sl.), urbanog mobilijara (klupe, oglasni panoi, kante za
otpatke, osvjetljenje). Osvetljenju je potrebno dati multifunkcionalan karakter i ostvariti igru
svjetlosti sa krošnjama drveća.
Kanta za otpatke
WINsoft d.o.o.
Svjetiljka
101
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Klupa
Klupa
7.10. Opšti predlog sadnog materijala
Nabrojani lišćarski i četinarski rodovi i vrste služe samo kao predlog za pojedinačni izbor
prilikom detaljnog planskog uređenja prostora - izvođački projekat.
Vrste koje treba da posluže kao dopuna biološke osnove i za pojačanje učinka vegetacijskog
potencijla su slijedeći:
Ukrasno drveće o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Quercus ilex Pinus halepensis Pinu pinea Ginkgo biloba Cupressus sp. Pseudotsuga duglasii Cupressus arizonica Cedrus atlantica Cedrus libanii Magnolia purpurea Magnolia grandiflora Prunus pisardi Acer sp. Castanea sativa Celtis australis Fraxinus sp. Robinia pseudoacacia Tilia sp. Querqus sp. Aesculus hippocastanum WINsoft d.o.o.
Ukrasno grmlje o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Pittosporum tobira
Tamarix sp. Viburnum tinus Taxus baccata Juniperus sp. Camellia japonica Pyracantha coccinea Lagerstroemia indica Prunus laurocerasus Carpinus sp. Crataegus sp. Betula sp. Salix sp. Albizia julibrissin Liquidambar styraciflua Liriodendron tulipifera Laurus nobilis Platanus acerifolia Magnolia sp. 102
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
8.
MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Problemi životne sredine su sagledavani i rješavani u samom procesu izrade planskog
dokumenta, kako kroz analizu rezultata istraživanja obavljenih tokom radova na
dokumentacionoj osnovi, tako i kroz definisanje prostorno-funkcionalne organizacije sadržaja
utvrđenih planom.
Jedan od osnovnih planskih ciljeva je ublažavanje negativnih uticaja na životnu sredinu, kao
posljedice, u ovom slučaju, transformacije prostora industrijske zone, koja je u najvećem
dijelu izgubila svoju osnovnu funkciju, u zonu sa komercijalnim sadržajima, stanovanjem i
društvenim servisima. Problem zaštite područja u zahvatu DUP-a razmatran je i u širem
kontekstu gradskog prostora, u skladu sa smjernicama i preporukama datim u okviru Izmjena
i dopuna GUP-a za zahvat industrijskog kompleksa ''Radoje Dakić''.
Najznačajniji aspekti zaštite životne sredine u zahvatu Plana
Najznačajniji potencijalni problemi su uticaji otpadnih voda na tlo i podzemne vode, uticaj
motornog saobraćaja, kao i uticaji centralnih i individualnih sistema za grijanje i hlađenje
prostora na kvalitet vazduha. Da bi se ublažili navedeni negativni uticaji na životnu sredinu
neophodno je primijeniti oblike zaštite kako slijedi:
-
-
zaštita tla i podzemnih voda (priključivanje na gradsku mrežu fekalne i atmosferske
kanalizacije, ugradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, upravljanje
komunalnim otpadom, i dr.),
zaštita vazduha od zagađenja (u domenu grijanja prostora preporučuje se primjena
sistema toplifikacije, uz izbjegavanje izvora na goriva koja zagađuju vazduh, kao i
individualnih sistema grijanja, dok se kao zaštita od izduvnih gasova preporučuje
korišćenje zaštitnog zelenila).
Na ovom području kao izvori zagađenja prisutni su:
-
motorni saobraćaj - u kretanju i mirovanju,
benzinska pumpa,
toplana Univerziteta i individualna ložišta.
Problem zaštite životne sredine može se adekvatno riješiti predviđenim mjerama, kao i
intervencijama na infrastrukturnoj mreži. Uz odgovarajuća ulaganja obezbijediće se
saobraćajni i drugi tehnički uslovi za funkcionisanje zone centralnih djelatnosti u kojoj
dominiraju komercijalni sadržaji, dok će u zoni stanovanja kvalitet uslova boravka biti
podržan uređenjem terena i sistemom zelenih površina.
U cilju smanjenja negativnih uticaja motornog saobraćaja predviđeno je zaštitno zelenilo u
vidu drvoreda duž obodnih i unutrašnjih saobraćajnica, uz primjenu autohtonih vrsta
linearnog zelenila (poglavlje: Plan pejzažnog uređenja).
8.1.
Uticaj novih sadržaja na zelene površine u zahvatu Plana
U okviru zahvata DUP-a ''Radoje Dakić'', najznačajniji dio postojećih zelenih površina
koncentrisan je u središnjem dijelu kompleksa, površine cca 3 ha (zatravljena površina sa
segmentima drvoreda duž unutrašnjih saobraćajnica koje uokviruju površinu). Ostale zelene
površine javljaju se u vidu fragmenata uređenja terena oko postojećih objekata i kao djelovi
okućnica (u dijelu zahvata plana izvan ograde kompleksa). Predloženim urbanističkim
rješenjem predviđeno je lociranje novih objekata komercijalnog i stambenog sadržaja na
ovom prostoru. Shodno tome, postojeće zelene površine su redistribuirane u vidu kultivisanih
zelenih površina linearnog tipa.
WINsoft d.o.o.
103
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
Kroz razradu planske dokumentacije potrebno je valorizovati sve zelene površine i očuvati
svako zdravo i dekorativno stablo na području DUP-a metodom pejzažne taksacije. Detaljna
elaboracija tretmana zelenih površina sa planskim rješenjima za zonu centralnih djelatnosti i
zone stanovanja data je u: planu pejzažnne arhitekture.
8.2.
Aspekti realizacije Plana
Za sve novopredviđene objekte u zahvatu ovog plana koji utiču na smanjenje kvaliteta
životne sredine, odnosno koji predstavljaju rizik po životnu sredinu, shodno čl. 17 Zakona o
zaštiti životne sredine (Sl. List RCG br. 12/96), obavezna je izrada Elaborata procjene uticaja
zahvata na životnu sredinu.
WINsoft d.o.o.
104
Izmjene i dopune DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici
9.
SMJERNICE ZA REALIZACIJU PLANA
9.1.
Uslovi za korišćenje prostora do privođenja namjeni
Prostor Izmjena i dopuna DUP-a se danas koristi za različite namjene i funkcije, a do
privođenja planiranoj namjeni treba omogućiti nesmetano korišćenje ovog prostora za
postojeće namjene.
U slučajevima gdje se postojeća i planirana namjena razlikuju treba omogućiti nesmetano
korišćenje, popravak i investiciono održavanje, a do privođenja namjeni izdavanjem UT uslova, što je u nadležnosti opštinskih i drugih nadležnih službi.
Na dijelu neizgrađenog prostora predviđenog za određene sadržaje, do privođenja namjeni
nije dozvoljena gradnja objekata.
9.2.
Smjernice za realizaciju zone stanoanja velike gustine sa djelatnostima
(višeporodično stanovanje)
Detaljni urbanistički Plan "Radoje Dakić" realizovaće se kroz urbanističke parcele kao
osnovne planske jedinice.
Zbog obima zahvata pojedinih urbanističkih cjelina - stambenih blokova i visine investicije,
predviđena je fazna realizacija - izgradnja, na način koji obezbeđuje nesmetano korišćenje
izgrađenih objekata. U tom smislu preporučuje se da se podzemne garaže unutar stambenih
blokova izvode u prvoj fazi.
U slučaju da se objekat realizuje u više faza, sadržaji prve faze će se raditi tako da
funkcionišu kao potpuna prostorna cjelina do realizacije druge faze.
Izgradnja saobraćajne i komunalne infrastrukture treba da prethodi izgradnji stambenih
objekata.
9.3.
Smjernice za realizaciju zone male gustine sa djelatnostima (porodično
stanovanje)
Prilikom izdavanja građevinske dozvole treba voditi računa o roku izgradnje objekata.
Izgradnja saobraćajne i komunalne infrastrukture i kod individualnog stanovanja treba da
prethodi izgradnji stambenih objekata.
9.4.
Smjernice za realizaciju zone centralnih djelatnosti
U zoni centralnih djelatnosti predviđena je realizacija kako slijedi:
-
Izgradnja novih objekata (uz prethodno rušenje, shodno uslovima na konkretnoj
lokaciji).
Izgradnja saobraćajne i komunalne infrastrukture treba da prethodi izgradnji objekata.
WINsoft d.o.o.
105
Download

Izmjene i dopune DUP Radoje Dakic