ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
САДРЖАЈ
САДРЖАЈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
УВОД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Образовни профили за које је школа верификована . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Интерни и општи акти школе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Oсновни принципи израде плана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Решења о верификацији образовних профила и различитих програма
који се у школи остварују . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ЉУДСКИ РЕСУРСИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
КАДРОВСКА СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА . . . . . . . . . . . . . . 11
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НА НИВОУ ШКОЛЕ 2014/2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА,
ДИРЕКТОРА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА
У ОКВИРУ 40-ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА СТРУЧНИХ САРАДНИКА
У ОКВИРУ 40-ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ПРЕГЛЕД ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
АНГАЖОВАНОСТ НАСТАВНИКА
У СТРУЧНИМ ТИМОВИМА И СТРУЧНИМ АКТИВИМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
СТРУЧНИ ТИМОВИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
СТРУЧНИ АКТИВИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Стручни актив за израду школског програма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Стручни актив за развојни план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
КАЛЕНДАР И РИТАМ РАДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
КАЛЕНДАР ДИНАМИКЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Основна школа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Средња школа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ПЛАН ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
РИТАМ РАДНОГ ДАНА И РАСПОРЕД ЧАСОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
САТНИЦА часова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Средња школа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Основна школа – настава солфеђа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ДЕЖУРСТВО У ШКОЛИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ . . . . . . . . . . . . 29
ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ГОДИШЊИ ФОНДОВИ ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА,
ИЗБОРНИХ И ФАКУЛТАТИВНИХ ОБЛИКА РАДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА . . . . . . . . . . . . . 38
ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ЛИЧНИ И ПОРОДИЧНИ УСЛОВИ ЖИВОТА И РАДА УЧЕНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОРГАНА УСТАНОВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ ОРГАНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
СТРУЧНА ВЕЋА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
СТРУЧНИ АКТИВИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
АКТИВ РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ТИМОВИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ . . . . . . . . . . . . . 60
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ И БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ, УЧЕНИКА И РАДНИКА ШКОЛЕ . . . . . . 62
ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
ТИМ ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА . . . . . . . . . . . . 63
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
ТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЈАВНИХ ЧАСОВА И КОРИШЋЕЊЕ СВЕЧАНЕ САЛЕ . . . . 65
ПЛАНОВИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
ШКОЛСКИ ОДБОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
ПЕДАГОГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
ПСИХОЛОГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
ГЛОБАЛНИ ПЛАНОВИ РАДА НАСТАВНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
ОДЕЉЕНСКА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
ПЛАНОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА . . . . . . 86
ДОПУНСКА НАСТАВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
ДОДАТНА НАСТАВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА,
КОМУНИКАЦИЈУ И ТИМСКИ РАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
ПРОГРАМ РАЗВОЈА ИНКЛУЗИВНЕ КУЛТУРЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ПЛАН СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
ПЛАН за КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМА
ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА . . . . . . . . . . . . . . . . 96
ШКОЛСКИ СПОРТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ЗДРАВЉА УЧЕНИКА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ . . . . 100
ЗДРАВСТВЕНА ПРЕВЕНЦИЈА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ И МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ . . . . . . . 101
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
ЕДУКАТИВНО ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ ЗА МИР И ТОЛЕРАНЦИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . 102
МЕРЕ И АКЦИЈЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
ПРОГРАМ УВОЂЕЊА У ПОСАО НАСТАВНИКА ПОЧЕТНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
НАСТАВНИЦИ ПОЧЕТНИЦИ У ШКОЛСКОЈ 2014/15. ГОД. . . . . . . . . . . . . . . . . 103
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
ПЛАН ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
АКЦИОНИ ПЛАН ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ . . . . . . . . . .106
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ПЛАНА И ПРОГРАМА
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
4
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
УВОД
КРАТАК ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ
На иницијативу музичког педагога, издавача, мелографа и композитора Исидора Бајића,
1. септембра 1909. године почела је да ради Музичка школа у Новом Саду, основана да би музички
образовала српску омладину. Била је тада, поред Музичке школе у Суботици, једина стручна школа
из области музике северно од Саве и Дунава. Њен оснивач и први директор био је Исидор Бајић.
После смрти оснивача школе, Исидора Бајића, уз несебичне напоре чланова Управе Музичког
друштва Новог Сада, ова установа поново почиње са радом 1927. године као „Музичка школа Исидор Бајићˮ и постаје прва полудржавна музичка школа. Након завршетка Другог светског рата, школа обнавља свој рад. Број ученика се стално повећава, као и наставни кадар. После дугогодишњих
проблема око просторија за одржавање наставе и бројних селидби, 1953. године школа је коначно
смештена у Његошевој 9, где се и данас налази.
ШКОЛА ДАНАС
Школа доживљава посебан процват и професионални напредак у последњој деценији XX и
првим деценијама XXI века, када постаје једна од најуспешнијих у региону.
СНАГА ШКОЛЕ
МИСИЈА
Да би у народу могли што више музичку уметност неговати, потребно је, да се
интелигентнији слојеви друштва нашег по школама тако васпитавају и музички спреме, да, кад
уђу у народ, могу стварати и поучавати...
5
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
ВИЗИЈА
−− ШКОЛA са атрактивним образовним услугама за ученике и све остале учеснике у
наставном процесу.
−− ШКОЛА која тежи активној улози у друштвеном окружењу, ослушкивању његових потреба
кроз остварење и задовољење својих потреба, а у складу са интересима окружења.
−− ШКОЛА која ће ићи у сусрет друштвеним променама, у којој ће унутрашња реформа
стално трајати.
−− ШКОЛА која негује толеранцију и демократичност, одговорност, објективност и
способност да се мењамо.
6
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Назив школе
Адреса
Контакт подаци школе
Телефон / факс
Исидор Бајић
Његошева 9. Нови Сад
Званични мејл
Сајт
ПИБ
Име и презиме директора
Датум оснивања школе
Датум прославе Дана школе
[email protected]
www.isidorbajic.edu.rs
102028953
Мр Радмила Ракин Мартиновић
1909. године
15. мај
021/529-078, 021/529-866,
факс: 021/524-580
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА
Продручје рада
Образовни профил
Музички извођач – у оквиру вокално-инструменталног одсека
Музички сарадник-теоретичар – у оквиру теоретског одсека
Култура, уметност и јавно информисање
Трајање
4 године
4 године
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
Закони: Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/09, 52/11,
55/13), Закон о средњем образовању и васпитању (Сл. Гласник РС, бр. 55/13), Закон о основном образовању и васпитању (Сл. Гласник РС, бр. 55/13), Закон о раду (Сл. Гласник РС, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13).
Подзаконски акти (правилници):
– Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем
трајању у стручној школи за подручје рада култура, уметност и јавно информисање (Сл. Гласник РС,
бр. 4/96).
– Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и
уметничким школама (Сл. Гласник РС – Просветни гласник, бр. 6/90.... до 5/14).
– Правилник о наставном плану и програму основног музичког образовања и васпитања (Сл.
Гласник РС, бр. 5/2010).
Правилник о упису ученика у средњу школу (Сл. Гласник РС, бр. 37/11, 55/12).
Протоколи: Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање
и занемаривање (Сл. Гласник РС, бр. 30/10).
Интерни и општи акти школе:
– СТАТУТ, дел. бр. 812, од 29. 10. 2013. год.
– Правилник о организацији рада школе и систематизацији радних места, дел. бр. 71/1, од 31. 01.
2014. год.
– Правилник о раду, дел. бр. 73/1, од 31. 01. 2014. год.
– Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика у Музичкој школи „Исидор Бајић”,
дел. бр. 52, од 24. 01. 2014. год.
– Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика у Музичкој школи „Исидор Бајић”,
дел. бр. 55, од 24. 01. 2014. год.
7
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
– Правилник о мерама начину и поступку заштите и безбедности ученика Музичке школе „Исидор
Бајић” за време боравка у школи и свих активности које орагнизује школа, дел. бр. 48, од 24.
01. 2014. год.
– Правила заштите од пожара, дел. бр. 780, од 07. 10. 2011. год.
– Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Музичкој школи „Исидор
Бајић”, дел. бр. 52, од 24. 01. 2014. год.
– Правилник о испитима у Музичкој школи „Исидор Бајић”, Нови Сад, дел. бр. 53, од 24. 01. 2014.
год.
– Правилник о упису у ОМШ, дел. бр. 49, од 24. 01. 2014. год.
– Правилник о ванредним ученицима, дел. бр. 54, од 24. 01. 2014. год.
– Правилник о организацији и спровођењу матурских испита у Музичкој школи „Исидор Бајић”,
дел. бр. 50, од 24. 01. 2014. год.
– Правилник о похваљивању и награђивању ученика у Музичкој школи „Исидор Бајић”, дел. бр.
272, од 04. 04. 2014. год.
– Акт о процени ризика, дел. бр. 167/1, од 03. 03. 2008. год.
– Развојни план школе, дел. бр. 271/1, од 03. 04. 2014. год.
– Школски програм, дел. бр. 270/2, од 03. 04. 2014. год.
ИНТЕРНИ И ОПШТИ АКТИ ШКОЛЕ
Извештај о раду школе, Извештаји о реализацији Школског програма, Извештај о самовредновању, Развојни план школе, Интерни акт о понашању укључујући мере против дискриминаторског
понашања, Интерни акт о вредновању сати стручног усавршавања у установи, Извештај о реализацији Развојног плана, Извештај о реализацији планова стручних већа, управних, руководећих и
саветодавних органа, Извештаји о реализацији планова ученичких организација.
Извештаји о реализацији завршних испита – опште матуре, стручне и уметничке матуре, завршног испита средњег стручног образовања, специјалистичких и мајсторских испита; Школски
календар за 2014/2015. годину; Закључци стручних органа донети приликом анализе реализације
програма рада у претходној школској години; Сагледавање потреба и интереса ученика и родитеља
са нагласком на субјекатску позицију ученика.
OСНОВНИ ПРИНЦИПИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
а) Принцип реалности програмирања – који обезбеђују праву меру у програмирању и
реализацији одређених програмских садржаја, усклађеност захтева са расположивим
снагама, средствима, временом и другим факторима који утичу на реализацију одређеног
посла;
б) Принцип савремености – који захтева не само примену неких савремених апарата, већ
и осавремењивање целокупне образовно-васпитне делатности, применом савремених
техника, метода, средстава, облика рада у односу на традиционалну, чиме ученик све више
постаје субјекат, а не објекат образовно-васпитног рада;
в) Принцип конкретизације – подразумева прецизирање делатности сваког члана колектива и
органа, временски, садржајно и просторно, па чак и прецизирање облика реализације датих
програмских задатака;
г) Принцип реализације – који мора бити присутан у свим сферама школског рада, а
постиже се модернизацијом образовно-васпитног процеса, перманентним откривањем
и отклањањем нерационалних активности и поступака у раду појединих органа школе и
појединаца, све то у циљу постизања оптималних разултата, без повећања утрошка времена
и средстава;
д) Принцип тоталности и интегралности – свеобухватно програмирање свих подручја
рада Школе и њихово интегрисање у јединствену целину, представља сигурну основу за
успешнију јединствену образовно-васпитну праксу Школе.
8
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
РЕШЕЊА О ВЕРИФИКАЦИЈИ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА
И РАЗЛИЧИТИХ ПРОГРАМА КОЈИ СЕ У ШКОЛИ ОСТВАРУЈУ
9
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
10
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ
Унутрашња површина школе је 2.131,00 м2. Просторни услови (учионице, кабинети, библиотека, пратеће просторије, двориште), опрема и намештај одговарају нормативима и адекватно се
одржавају. У односу на број ученика који је уписан, према нормативима, простор којим располажемо недовољан је за остваривање свих облика непосредног рада са ученицима као и за остваривање
ваннаставних активности. Школа није у могућности да овај простор прошири. Школа не располаже
фискултурном салом што увелико утиче на реализацију наставе као и на развој школског спорта. Неопходно је ангажовање шире друштвене средине у решавању овог проблема. Школа има просторију
за коришћење савремене информационе технологије, али не задовољава потребе наших ученика.
Постојећа зграда и опрема доприносе остварењу безбедног, пријатног и стимулативног окружења.
Школа располаже потребним и савременим наставним средствима која су очувана и у функцији разноврсних метода и облика рада са ученицима.
Сви материјално-технички ресурси су доступни наставницима и ученицима и у функцији су
наставних и ваннаставних активности. Постоји план коришћења материјално-техничких ресурса.
Ученици се упућују и подстичу на самостално коришћење одређених ресурса, нарочито информационе технологије.
ЉУДСКИ РЕСУРСИ
КАДРОВСКА СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ТЕОРЕТСКУ НАСТАВУ
Табела 5.1.– Подела предмета са % радног времена
Презиме и име
Аврамовић-Лончар Нинета,
рук. већа
Ковачић Ана
Јовановић Весна
Јосиповић Марија
Јелић Зорица
Чернописки Евица
Пап-Мићић Сања
Јурица-Ступавски Јармила
Гаврилов Гордана
Бркић Милица
Војнић-Хајдук Сенка
Скутелис Маринела
Деже Миланка
Илић Мансоури Ружица
Митрушић-Ћерић Јасмина
Стручна
спрема
7/2
Радно местоПредметна настава
Контрапункт
Лиценца Ангажовање
у школи %
да
100
Године
стажа
24
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/2
Солфеђо
Солфеђо
Солфеђо
Солфеђо
Солфеђо
Солфеђо
Солфеђо
Солфеђо
Солфеђо
Солфеђо
Солфеђо
Хармонија
Музички облици
Хармонија, Контрапункт, Компоновање
Дириговање
Историја музике,
Музички облици
Оркестар, Хор,
виолина
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
19
31
10
22
13
21
21
20
15
16
7
35
23
20
да
да
100
70
36
20
да
100
26
Петроње Нинослав
Кличковић Данијела
7/1
7/1
Петијевић Тамара
7/1
11
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
Бенкова-Мартинкова Словенка 7/1
Летић Валентина
Богдановић Драгана
7/1
7/1
Љубић-Скендеровић Маја
7/1
Зубовић Ливија
Угљанин-Јеремић Златица
Живанчевић Наташа
Хлапец Лидија
Војновић Дарија
Кијановић Миодраг
Пејовић Биљана
Шиманди Карина
Киш Ана
Лукић Јасна
Станић Тамара
Божић Татјана
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
Kомленски Иван
Марјанов Бранка
Сухаревски Марко
4
7/1
7/1
Бојић Растко
Бакић Данка
Бркић Андреа
7/1
7/1
7/1
Дечији оркестар,
свирање хорских
партитура, теорија
Етномузикологија
Српски језик и
књижевност
Српски језик и
књижевност
Енглески језик
Енглески језик
Филозофија
Физика
Историја
Физичко
Историја
Веронаука
Веронаука
Психологија
Италијански језик
Рачунарство и
информатика
Веронаука
Биологија
Српски језик и
књижевност
Социологија
Италијански језик
Солфеђо
да
100
5
да
да
100
100
7
12
да
30
8
да
да
да
да
да
да
не
да
да
да
да
30
100
40
20
20
80
35
20
5
20
100
100
11
29
12
13
9
19
14
17
4
12
12
6
нe
да
не
20
20
100
2
24
3
Да
Не
Да
20
100
100
31
3
4
Године
стажа
39
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ГУДАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ
Табела 5.2.– Подела предмета са % радног времена
Презиме и име
Николов Нина,
пом. дир
Зима Моника
рук. стр. већа
Зима Чаба
Мартон Ибоја
Тураи Ибојка
Фрациле-Зорјан Арабела
Богдановић Мирјана
Станковић Ива
Гулијчук Виталиј
Макевић-Мађарић Ивана
Јосифоски Игор
Нидерхолцер – Јосифоска Јудит
12
Стручна
спрема
7/2
Радно место – Предметна настава
Виолина
Лиценца
да
Ангажовање
у школи %
10
7/1
Виолина
да
100
30
7/1
7/1
7/1
7/2
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
Виолина
Виолина
Виолина
Виолина
Виолина
Виолина
Виолина
Виолина
Виола
Виолончело
да
да
да
да
да
да
да
не
да
да
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
30
30
36
13
21
6
15
7
20
22
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
Крмпотић Мирјана
Керлета Горан
Тајм Борис
Хајдуковић Мирјана
Пајић Надежда
Аранђеловић Нина
Црњански Дуња
Николић Драган
7/1
7/1
7/1
7/2
7/1
7/2
7/1
7/1
Виолончело
контрабас
Камерна
Виолина
Корепетиција
Корепетиција
Корепетиција
Читање оркест.
литературе
да
да
да
да
да
Да
Не
да
100
50
80
100
100
100
100
50
14
27
3
16
6
9
1
6
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА КЛАВИР
Табела 5.3.– Подела предмета са % радног времена
Презиме и име
Хофман-Момчиловић Вера
Стручна
спрема
7/1
Апић Милена
7/2
Брадић-Пајтић Татјана
Бјелановић-Медвецки Татјана
Узелац Александра
7/1
7/1
7/1
Вукмановић Татјана
Губерина Татјана
Грујић Снежана
Дабић Биљана
Далагија Срђан
Бељански Нера
Комненовић Мирела
Лили Вера
Миавец Едит
Фрлин-Нежић Ана
Половина Наталија
Петров Татјана
Попов-Марић Драгана
Попов Драгана
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
Рашковић Александар
Савић Лидија
Свијић Саша
Симоновић-Ковачевић Јелена
Слобода Ружица
Узелац Татјана
Станковић Фредерик
Стојачић Ненад
Стојшић Чила
7/1
7/1
7/1
7/2
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
Радно место – Предметна настава
Клавир, рук. стр.
већа
Клавир, рук. стр.
већа
Клавир
Клавир
Клавир,
корепетиција
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир,
Корепетиција
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Лиценца
да
Ангажов. у
школи %
100
Године
стажа
37
да
100
23
да
да
Да
100
100
100
20
29
8
да
да
не
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
30
70
100
100
100
100
100
100
100
100
100
25
33
5
34
30
17
21
26
34
16
27
21
25
7
да
да
да
да
да
да
да
да
да
22
31
21
12
21
29
33
23
21
13
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
Тешић Александра
Стевић Слободанка
Цекић Валерија
Шуклар Дина
Глигић Александар
7/1
7/2
7/1
7/2
7/1
Борозенко Олга
Андрејић Тијана
7/2
7/1
Овука Ксенија
7/1
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Корепетиција
Клавир
Клавир,
корепетиција
Клавир
корепетиција
да
да
да
да
да
100
100
100
100
50
50
100
100
да
Не
да
50
50
20
12
13
9
8
16
3
10
СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ХАРМОНИКЕ
Табела 5.4.– Подела предмета са % радног времена
Презиме и име
Стручна
спрема
Папик Роберт рук. стр. већа
Вјештица Нада
Прњаворац Гордана
Асурџић Марко
Мирковић Драган
Неатница Татјана
Обрић Милка
Павићевић Сања
Пенић Горан
Пенић Сања
Токановић-Петковић Ана
Стојичић Светлана
Станић Нада
Парошки Игор
7/1
7/1
7/1
7/1
7/2
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
Радно место
– Предметна настава
Хармоника
Хармоника
Хармоника
Хармоника
Хармоника
Хармоника
Хармоника
Хармоника
Хармоника
Хармоника
Хармоника
Хармоника
Хармоника
Оркестар ОШ
Лиценца Ангажовање
у школи %
Године
стажа
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
Да
Да
да
17
36
13
6
11
22
13
28
19
17
14
17
36
9
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ДУВАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА
Табела 5.5.– Подела предмета са % радног времена
Презиме и име
Јеремић Јелена рук.стр.већа
Марковић-Вујановић Јасна
Хорват Александра
Мијатовић Ксенија
Гргуров Мирјана
Станић Милана
Бодор Жељко
Пете Ђуро
Кмицикевић Зоран
Дропо Сандра
14
Стручна Радно место
спрема
– Предметна настава
7/1
Хорна
7/1
Флаута
7/1
Флаута
7/1
Флаута / Кам.
7/1
Флаута
7/1
Флаута
7/1
Кларинет
7/2
Кларинет
7/1
Саксофон
7/1
Саксофон
Лиценца Ангажовање
у школи %
Године
стажа
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
35
21
14
9
21
7
20
29
18
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
Сегеди Љиљана
Косо Габријела
Свијић Нинослав
Башић Ксенија
Нежић Владимир
Марић Мирко
Ђокић Марија
Исаков Споменка
Швоња Душко
Михаиловић Немања
Дабић Јована
Васин Јелена
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
Обоа
Фагот / Кам./ читање
Труба / Кам.
Флаута, камерна
Тромбон
Хорна, / Кам.
Корепетиција
Корепетиција
Корепетиција
Фагот
Корепетиција
Корепетиција
да
да
да
не
да
да
да
да
да
Не
Не
Не
100
100
100
100
100
100
100
100
100
30
100
100
21
6
12
4
15
5
14
11
10
1
3
1
СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ГИТАРЕ, ХАРФЕ И УДАРАЉКИ
Табела 5.6.– Подела предмета са % радног времена
Презиме и име
Стручна
спрема
Лиценца
Ангажовање
у школи %
Године
стажа
6
Радно место
– Предметна настава
Гитара
Спасојевић Александар,
рук. стр. већа
Радовић Рашко
Кузмановић Живојин
Цап Димитриј
Феризовић Ведран
Момчиловић Мина
Грубишић Милица
Бурка Иван
Палачковић Срђан
Павловић Данијела
Молнар Игор
да
100
26
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/1
7/2
4
7
Гитара
Гитара
Гитара
Гитара
Харфа
Удараљке
Удараљке
Удараљке
Гитара
Камерна
да
да
да
да
да
да
да
да
Не
да
100
100
100
100
100
30
30
30
100
100
13
10
3
8
6
3
5
7
13
10
СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СОЛО ПЕВАЊА
Табела 5.7.– Подела предмета са % радног времена
Презиме и име
Јовановић Ивана
Балаж Марта
Чивовић-Сарамандић Анђела
Вуксан Милана
Недељковић Сенка
Јањић Емилија
Совтић Невена
Стручна Радно место – Предметспрема
на настава
7/2
Соло певање
7/2
Соло певање
7/1
Соло певање
7/1
Соло певање
7/2
Соло певање
7/1
Соло певање
7/1
Соло певање
Лиценца Ангажовање
у школи %
Године
стажа
да
да
да
да
да
да
да
12
13
30
7
11
13
4
100
100
100
100
100
100
100
15
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Табела 5.8.– Подела предмета са % радног времена
Презиме и име
Стручна спрема Радно место
Лиценца
Ангажовање у школи %
Године
стажа
Ђукић Мирјана
Маринков Јелица
Чапко Татјана
7-1
7-1
7-1
да
да
да
Стр. сарадник 100%
Стр. сарадник 100%
Стр. сарадник 100%
14
30
13
психолог
педагог
библиотекар
МЕНАЏМЕНТ ШКОЛЕ
Табела 5.9.– Подела предмета са % радног времена
Презиме и име
Радно место
Ракин-Мартиновић Радмила
Стручна
спрема
7-2
Ангажовање
у школи %
100%
Године
стажа
31
Новаковић Љубиша
7-1
Николов Нина
7-2
Кличковић Данијела
7-1
Пом. директора за групну наставу и
опште службе
Пом. директора за индив. наставу и
осн. школу
Пом. директора за односе са јавношћу
90%
37
90%
39
30%
21
Вукмановић Татјана
7-1
Пом. директора за међународне односе 30%
16
Директор
АДМИНИСТРАТИВНО И ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
Табела 5.10.– Подела предмета са % радног времена
Презиме и име
Стручна спрема
Радно место
Чиндрак Нада
Аларгић Јелена
Челар Албина
Челар Наташа
Миловановић Биљана
Мијатовић Нада
7-1
7-1
4
4
4
4
Милојевић Војин
Стојановић Биљана
Кеврешан Душко
Славка Сања
Буњевчев Александра
Мирић Андријана
Радојевић Драган
Станков Сандра
Блажевић Матија
Хани Аранка
4
4
4
4
3
3
OШ
ОШ
4
3
секретар
Референт за опште посл.
Књиговођа-билансиста
благајник
Референт за ученичка питања
Реф. за културну и јавну
делатност
домар
спремачица
домар
спремачица
књижничар
спремачица
домар
спремачица
клавирштимер
спремачица
16
Ангажовање
у школи %
100
100
100
100
100
100
Године
стажа
23
10
31
7
23
24
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
33
22
20
22
13
10
17
9
1
29
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НА НИВОУ ШКОЛЕ 2014/2015.
Табела 6.1.– План похађања акредитованих обука и стручних скупова
Акредитовани семинар
Компетенција Приоритет Број бодова
Квалитетна комуникација са родитељима – предуслов за успешну афирмацију предиспозиција детета у уметничкој школи
Идентификација и рад са даровитом децом
K4
К3
8
16
Како пружити подршку деци, чији су родитељи у процесу развода брака или су разведени
К3
6
8
8
СТРУЧНИ СКУПОВИ, ШКОЛЕ И СЛ.
Планирају се 2 стручна скупа.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ ЗА 2014/2015.
Табела 6.2.– План стручног усавршавања у установи
Област
Извођење угледних часова и других активности са дискусијом и анализом
Активност
5 угледних часова
Излагање са стручних усавршавања са обавезном диску-сијом и анализом (сати се рачунају по одржаном
састанку стручног органа)
Излагање о савладаном програму: 1 реализатор,
11 слушалаца;
Излагање на наставничком већу Прикази књига, дидактичких материјала из области образовања и васпитања
Припрема, извођење и снимање опере за децу
Приказ мултимедијалних садржаја
Презентација публикованих радова, наставних средстава
Стручне посете дефинисане Развојним планом
Остваривање пројеката образовно-васпитног карактера
у установи
/
/
/
Радионице
Такмичења и смотре
Припремање ученика и учешће
Међународна такмичења до 15
Школска такмичења 3
Учешће у раду жирија 6
Смотре „Празник технике” до 2
Стручни активи, удружења који доприносе афирмацији
образовно-васпитног рада
Стручна већа 8
Актив хармонике 6
Актив соло певања 9
Стручни актив виолине 9
Актив стручних сарадника 3
Актив стручних сарадника-психолога Музичких
школа Србије 2
Рад у радним телима и програмима локалне самоуправе
Рад са студентима, приправницима, секције
Сарадња са ШУ Нови Сад
Рад са приправницима 1
Студентима АУ
Пројекти, предавања, трибине, јавни часови, посете концертима, рад са ученичким организацијама
Јавни час (до 14), Посета концертима: ван
школе (до 10) – У организацији Музичке
омладине, АУНС, НОМУС, Војвођанских
симфоничара
17
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
Пројекти, предавања, трибине, јавни часови, посете концертима, рад са ученичким организацијама
Концерти матураната (до 6)
Концерти у школи
Маркетинг школе
Едукативни концерти, извођење опере за „Радосно детињство”
Концерти класе у МШ Зрењанин
Учешће на Фестивалу „Hearts in harmony”
Концерти ван школе
ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА,
ДИРЕКТОРА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника Музичка школа „Исидор Бајић” планира у складу са потребама и приоритетима образовања и васпитања, приоритетним областима на
основу сагледавања нивоа развијености свих компетенција за професију наставника и стручног сарадника у установи.
Планирање стручног усавршавања за период 2014/15. године је засновано на областима: Настава и учење, Подршка ученицима, Етос, а према извештају о спољашњем вредновању сачињеном
од стране тима за самовредновање.
На основу индикатора вредновања, утврђено је да ће се стручно усавршавање одвијати у правцу који одговара већини наставника то јест, наставници ће развијати компетенције које су до сада
биле слабост школе. То се нарочито односи на комуникацију, израду индивидуализованих планова
за надарене ученике и ученике који заостају са учењем, развијање мреже за превенцију насиља, и
подстицање ученика на самооцењивање и самостално проналажење одговора на питања, као и поступност у постављању задатака од стране наставника.
Повећање компетенције
у области Настава и учење
Повећање нивоа компетенција из
области Наставна област, предмет методика наставе
Задаци Активности
−−Проналажење и примена различитих метода, техника и облика рада и доступних наставних средстава ради ефикасности
наставног процеса;
−−Примена новостечених знања из области у којима се наставник усавршавао;
−−Избор семинара, симпозијума, трибина, скупова из ове области и уношење у годишњи план стручног усавршавања, као и
осталих активности (држање угледног часа, присуство угледном часу, представљање облика стручног усавршавања којима је присуствовао као и практично спровођење истих...);
−−Усаглашавање личних планова на нивоу Стручног већа;
−−Похађање семинара и континуирано учешће у осталим облицима усавршавања;
−−Обука наставника за пружање подршке ученицимада критички размишљају, износе своје идеје, постављају питања,
дискутују и коментаришу и тако активно учествују у настави (интерактивна настава);
−−Обука за планирање активности полазећи од знања и искустава којима ученици располажу, индивидуалних карактеристика и потреба ученика, израда ИОП-а и његова примена у
настави;
−−Избор облика усавршавања из ове области и уношење у лични годишњи план стручног усавршавања;
План евалуације
Критеријум
успеха:
70% наставника повремено
примењује нове
методе
Инструменти Сертификати,
огледни часови
Носиоци
Наставници,
активности
тим за стручно
усавршавање
Време
2014/2015.
Критери
јум успеха
Одржани часови
интерактивне наставе (по 3 у тромесечју), огледни
часови (2 у
полугодишту)
Инструменти Припреме за час,
сертификати
Носиоци
Наставници,
активности
тим за стручно
усавршавање
Време
18
2014/2015.
Повећање компетен ције у области
Подршка ученициа
Повећање компетен
ције у области
Подршка ученициа
Повећање компетен ције у области Подршка ученициа
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
−−Похађање и организовање семинара, предавања, трибина и Критеријум
сл. који се односе на проналажење и примену метода рада
успеха
које ангажују све ученике уважавајући њихове индивидуалне разлике у социјалном и емоционалном развоју;
−−Похађање и организација семинара који се односе на укључивање различитих врста мотивације и начина мотивисања Инструменти
ученика
−−Упознавање са начином израде ИОП-а за надарене ученике;
−−Усаглашавање на нивоу Стручних већа о начину евалуације Носиоци
стеченог знања, тј. самоеваулације ученика;
активности
−−Избор семинара, симпозијума, трибина, скупова из ове области и уношење у годишњи план стручног усавршавања.
Време
80% наставника
ангажује све
ученике
50% наставника
користи ИОП
Припреме, огледни
часови, ИОП,
сертификати
Наставници тим
за стручно
усавршавање,
2014/2015.
Одржани разгово−−Похађање предавања, трибина и семинара из области тим- Критеријум
ског приступа проблему сваког ученика, у сарадњи са стручуспеха
ри са ученицима
ним службама, одељенским старешинама, родитељима и Инструменти Евиденција,
предметним професорима
записници
Време
2014/2015.
Носиоци
Директор, роактивности
дитељи, стр.
сарадник, пред.
наставници
−−Обука у области формирања мреже за превенцију насиља
Критеријум
Формирана мрежа,
успеха
смањено насиље
Инструменти Записници,
евиденција
Носиоци
Психолог, одељ.
активности
старешина,
директор
Време
2014/2015.
−−Обука и похађање семинара, предавања, трибина које се од- Критеријум
Одељ. старешина
носе на сарадњу са родитељима и инсистирање на активуспеха
прошаo семинар
нијем учешћу у раду школе
са том темом
Инструменти Записници,
евиденција,
Носиоци
Одељ. старешина
Време
2014/2015.
−−Избор семинара, симпозијума, трибина, скупова из ове обла- Критеријум
Побољшани
сти и уношење у годишњи план стручног усавршавања;
успеха
међуљудски од−−Похађање семинара и континуирано учешће у осталим облиноси, организоцима усавршавања;
ван тимски рад,
−−Избор семинара, симпозијума, трибина, скупова из облаизлети, дружења
сти рада на развијању позитивних међуљудских односа
Инструменти Евиденција о
у школи и развијања ефикасне комуникације на релацији
обављеним
наставник-ученик.
разговорима са
ученицима и
наставницима
Носиоци
Директор, предактивности
метни наставници, стручни
сарадници
Време
2014/2015.
19
Повећање компетенције у области Комуникција и сарадња
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
Сарадња са друштвеном заједницом (другим школама,
општинским органима, институцијама, Министарством
просвете)
Критеријум
успеха
Инструменти
Носиоци
активности
Време
Похађање семинара из области педагошко-инструктивног рада Критеријум
и упознавање са новим законима, прописима, регулативама
успеха
Остварени
пројекти
Евиденција
Директор,
стр. сарадник
2014/2015.
Наставници упознати са новим
прописима
Инструменти Примењени закони
Носиоци
Директор,
активности Помоћници
директора
Време
2014/2015.
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА
У ОКВИРУ 40-ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ
А. УКУПАН РАД наставника остварује се у 44 радне недеље и 1760 часова годишње.
Б. НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА остварује се у току 39 радних недеља. Сви облици
образовно-васпитног рада наставника износе 1560 часова годишње од чега наставници имају 936
часова годишње обавезних облика образовно-васпитног рада.
В. ПЕДАГОШКА НОРМА Редовна настава-корепетиција
Додатни рад
Допунски рад:
Час одељенског старешине
Факултативни рад
Рад са секцијом
Други облици непосредног ОВ рада са ученицима
УКУПНО В:
20
недељно
годишње
22
1
1
770
35
35
24
840
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
Г. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
недељно
годишње
10 1
0,5
350
38
22
1
44
1
2
0,5
44
88
44
1
16
40
334
920
1760
1. Припрема за наставу
2. Вођење прописане школске документације
3. Унос података у електронски дневник
4. Руковођење стручним активом
5. Испити (поправ. разр. год. пријемни, матурски)
6. Рад у стручним друштвима и удружењима
7. Писмени задаци
8. Рад у стручним органима школе
9. Културна делатност: такмичења, концерти, јавни часови
10. Стручно усавршавање
11. Наставник-приправник
12. Наставник-ментор
13. Друге активности школе
УКУПНО Г:
СВЕГА
СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА СТРУЧНИХ САРАДНИКА
У ОКВИРУ 40-ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ
Стручни сарадник за рад са ученицима, сарадњу са наставницима и аналитичко истраживачки
рад има 30 часова недељно, односно 1320 часова годишње.
Активност
I.
Планирање, програмирање, организовање и праћење образовно-васпитног рада (сарадња са директором и другим учесницима у образовно-васпитном раду)
II.
Учешће у реализацији наставног плана и програма (сарадња са наставницима, одељенским старешинама и другим учесницима у образовно-васпитном раду)
III. Рад са ученицима (појединцима, групама и колективима)
IV. Сарадња и саветодавни рад са родитељима ученика
V.
Аналитичко истраживачки рад
VI. Остали послови:
−−Учешће у раду стручних органа; сарадња са стручним институцијама;
припрема за рад;
−−Стручно усавршавање; вођење документације о свом раду која обухвата: план и програм рада: годишњи – глобални, месечни –оперативни,
дневник рада, досије о раду са ученицима.
УКУПНО
Недељно
4
Годишње
176
8
352
12
3
3
10
528
132
132
440
40
1760
ПРЕГЛЕД ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНСТВА
Одељенске старешине у школској 2014/2015. години су:
1 TO – Јармила Јурица Ступавски
1 ВИС – Зорица Јелић
2 TO – Дарија Војновић
2 ВИС – Евица Чарнописки
3 TO – Миодраг Кијановић
3 ВИС – Данка Бакић
4 TO – Златица Угљанин-Јеремић
4 ВИС – Сања-Пап Мићић
21
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
АНГАЖОВАНОСТ НАСТАВНИКА
У СТРУЧНИМ ТИМОВИМА И СТРУЧНИМ АКТИВИМА
СТРУЧНИ ТИМОВИ
У школској 2014/2015. години у школи су оформљени следећи тимови и активи:
ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Чланови тима
Задужења
Чланови тима
задужења
Јелица Маринков
мр Радмила Ракин Мартиновић
Координатор
Члан
мр Нина Николов
Фредерик Станковић
члан
члан
Мирјана Ђукић
Ана Ковачић
члан
члан
Ненад Стојачић
Биљана Дабић
члан
члан
Нада Вјештица
члан
Ана Фрлин
члан
ТИМ ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ НАСТАВЕ
Чланови тима
задужења
Чланови тима
задужења
мр Нина Николов
мр Радмила Ракин Мартиновић
Координатор
Члан
Љубиша Новаковић
Јелица Маринков
члан
члан
Мирјана Ђукић
Члан
члан
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА У ШКОЛИ
Чланови тима
Задужења
Чланови тима
задужења
Јелица Маринков
мр Радмила Ракин Мартиновић
Координатор
Члан
Нада Вјештица
Маша Жилник
члан
члан
мр Нина Николов
Члан
Бранислава Китановић-Башић
члан
Мирјана Ђукић
Члан
Ивана Лешник
члан
ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВЕРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Чланови тима
Задужења
Чланови тима
задужења
Мирјана Ђукић
Јелица Маринков
Ружица Илић-Мансоури
Сенка Војнић-Хајдук
Мирјана Грлић-Гргуров
Координатор
Члан
Члан
Члан
Члан
Арабела Флорина Зорјан
Сања Пенић
Сенка Недељковић
Рашко Радовић
Александра Тешић
члан
члан
члан
члан
члан
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ И БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ, УЧЕНИКА И РАДНИКА
Чланови тима
задужења
Чланови тима
задужења
Љубиша Новаковић
Координатор
Жељко Бодор
члан
мр Радмила Ракин Мартиновић
Нада Чиндрак
Војин Милојевић
Драган Радојевић
Горан Дошеновић
Душко Кеврешан
Члан
Члан
Члан
Члан
Члан
Члан
Виталиј Гулијчук
Живојин Кузмановић
Игор Парошки
Мирослав Филиповић
Бранислава Китановић-Башић
Стеван Лукић
члан
члан
члан
члан
члан
члан
22
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Чланови тима
задужења
Чланови тима
задужења
Љубиша Новаковић
Координатор
Зорица Јелић
члан
Мирјана Ђукић
члан
Јармила Јурица Ступавска
члан
Јелица Маринков
члан
Дарија Војновић
члан
Данка Бакић
Миодраг Кијановић
члан
члан
Евица Чарнописки
Иван Комленски
члан
члан
Сања Пап Мићић
Златица Угљанин-Јеремић
члан
члан
Карина Шиманди
члан
ТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЈАВНИХ ЧАСОВА И КОРИШЋЕЊЕ САЛЕ
Чланови тима
задужења
Чланови тима
Љубиша Новаковић,
Координатор
Јасна Марковић- Вујановић
задужења
Члан
Чаба Зима
Члан
Марта Балаж
Члан
Живојин Кузмановић
Члан
Јелена Аларгић
Члан
Ружица Слобода
Члан
Нада Вјештица
Члан
ТИМ ЗА ВРШЊАЧКУ ЕДУКАЦИЈУ
Чланови тима
задужења
Чланови тима
задужења
Мирјана Ђукић
Координатор
Биљана Љубинковић
Члан
Јелица Маринков
Члан
Александар Буђи
Члан
Марија Туршијан
Члан
Инес Цетењи
Члан
Милица Јовичић
Члан
Давид Бертран
Члан
ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА
Чланови тима
задужења
Чланови тима
задужења
Татјана Божић
Координатор
Јелица Маринков
члан
Сања Пап-Мићић,
разредни старешина 4.1
Члан
Мирјана Ђукић
члан
Златица Угљанин Јеремић, разредни
старешина 4.2
Члан
23
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
СТРУЧНИ АКТИВИ
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Координатор: Јелица Маринков.
1. Мр Нина Николов, помоћник директора за индивидуалну наставу.
2. Данијела Кличковић, помоћник директора за културну и јавну делатност школе.
3. Мирјана Ђукић, стручни сарадник психолог.
4. Сања Пап-Мићић, руководилац стручног актива наставника солфеђа.
5. Александар Спасојевић,руководилац стручног већа наставника гитаре, харфе и удараљки.
6. Роберт Папик, руководилац стручног већа наставника хармонике.
7. Мр Милена Апић, руководилац стручног актива наставника клавира.
8. Дарија Војновић,руководилац стручног актива наставника опште образовних предмета.
9. Мр Нинета Аврамовић Лончар, руководилац већа наставника теоретских предмета у СМШ.
10. Јелена Јеремић, руководилац стручног већа наставника дувачких инструмената.
11. Мр Ивана Јовановић, руководилац стручног већа наставника соло-певања.
12. Ана Ковачић, руководилац стручног већа наставника теоретских предмета у ОШ.
Као и стручни активи за сродне предмете из области стручних и општеобразовних предмета.
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНИ ПЛАН
Координатор: Мирјана Ђукић,
1. Проф. мр Радмила Ракин Мартиновић, директор школе.
2. Мр Нина Николов, помоћник директора за индивидуалну наставу.
3. Јелица Маринков, стручни сарадник – педагог.
4. Вера Хофман Момчиловић, руководилац стручног већа – наставника клавира.
5. Нада Вјештица, наставник хармонике.
6. Рашко Радовић, руководилац стручног актива наставника гитаре.
7. Зорица Јелић, руководилац стручног актива наставника хармоније.
8. Златица Угљанин Јеремић, наставник енглеског језика – руководилац стручног актива
наставника језика и комуникације.
9. Вања Етински, представник Школског одбора.
10. ?, члан Савета родитеља.
11. ?, председник ученичког парламента.
У стручна већа сродних предмета су укључени сви професори индивидуалне, групне и разредне наставе.
24
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
КАЛЕНДАР И РИТАМ РАДА
КАЛЕНДАР ДИНАМИКЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
Календаром се утврђује време остваривања образовно-васпитног рада у школској 2014/2015.
години у музичкој школи „Исидор Бајић” у складу са Правилником о школском календару прописаног од стране покрајинског сектеретара за образовање, управу и националне заједнице.
Настава и други облици образовно-васпитног рада у Школи се остварују у току два
полугодишта.
Прво полугодиште почиње у понедељак, 1. септембра 2014. године, а завршава се у уторак,
23. децембра 2014. године. У првом полугодишту има 82 наставна дана.
Друго полугодиште почиње у среду, 15. јануара 2015. године и завршава се:
−−у суботу, 23. маја 2015. године и има 83 наставна дана за ученике четвртог разреда средње школе;
−−у суботу, 30. маја 2015. године, и има 88 наставних дана за ученике завршних разреда основне
музичке школе;
−−у суботу, 6. јуна 2015. године, за ученике од првог до петог разреда основне школе и ученике
првог, другог и трећег разреда средње школе и има 95 наставних дана.
Основна школа
У основној школи образовно-васпитни рад остварује се: у шестогодишњој школи за ученике
од првог до петог разреда; четворогодишњој за ученике од првог до трећег разреда и у двогодишњој
за ученике првог разреда у 35+1 недеља у којој се врши надокнада часова, организују и одржавају
годишњи испити у складу са Наставним планом и програмом.
Образовно-васпитни рад за ученике завршних разреда у шестогодишњој, четворогодишњој и
двогодишњој школи остварује се у 34 и две наставне суботе (7. ФЕБРУАР 2015, 14. МАРТА 2015.)
+1 недеља у којој се организују и одржавају годишњи испити у складу са Наставним планом и
програмом.
Средња школа
У средњој школи образовно-васпитни рад остварује се у првом, другом и трећем разреду у
35+2 петодневних наставних недеља, односно 175 +10 наставних дана. У четвртом разреду у 33+2
петодневне наставне недеље, односно 165+10 наставних дана. У последње 2 наставне недеље врши
се надокнада часова, организују и одржавају годишњи испити у складу са Наставним планом и
програмом.
Први квартал има 40, други 42, трећи 48, четврти квартал има 43 наставних дана за ученике
првог, другог и трећег разреда средње школе и 35 наставних дана за ученике четвртог разреда.
Зимски распуст почиње у уторак, 23. децембра 2014. године, а завршава се у среду, 14. јануара 2015. године.
Пролећни распуст почиње у петак, 03. априла 2015. године, а завршава се у понедељак, 13.
априла 2015. године.
Наставне суботе предвиђене Календаром за средњу школу су:
15. новембар 2014. ради се по распореду за УТОРАК.
31. јануар 2015. ради се по распореду за УТОРАК.
21. фебруара 2015. ради се по распореду за ПОНЕДЕЉАК.
2. априла 2015. ради се по распореду за ПЕТАК.
ДАН ШКОЛЕ СЕ ОБЕЛЕЖАВА 15. 5. и то је радни дан и наставни дан.
Завршни разреди посећују Сајам образовања „ПУТОКАЗИ” – фебруар, субота.
25
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
ПЛАН ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА
Активност
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
време одржавања
– Међународна такмичења у Торину и Риму (Италија)
– Присуство и учешће на Међународном такмичењу хармонике у Кастелфидарду
1–15. 10.
– EPT-ино такмичење у Београду
– Међународно такмичење у чешком граду Усти над Лабем
– „Les Rencontres Internationales des Jeunes Pianistes” u Belgiji
– Међународно такмичење „П. Тошков” у Београду
– Међународно такмичење у Попраду (Словачка)
1–15. 11.
– Такмичење младих гудача и пијаниста Usti nad Labem
– Такмичење соло певача „Никола Цвејић” – Рума
15–30. 11.
– Такмичење соло певача „Лазар Јовановић” Београд
– Међународно такмичење у Скопљу
15. 12.
– Гитар Арт Бања Лука
– Чело-Фест у Београду – стручно усавршавање
– Гитар Арт Београд – стручно усавршавање
15–30. 12.
Током месеца
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
– Отворено такмичење клавира, клавирских дуа и камерних састава „Д. Јенко” Београд
– Променада клавирских талената Србије, Београд
– Сусрети младих виолиниста Лазаревац
– Такмичење солфеђиста, Београд
– „Фестивал хармоникаша” Нови Кнежевац
1–15. 02.
– Такмичење за ученике музичких школа у Лазаревцу
– Отворено позивно такмичење „В. Лисински” у Београду
– Такмичење „Др В. Вучковићˮ, Београд
15–29. 02
– Међународно такмичење младих пијаниста у Шапцу
– Сусрет флаутиста „Тахир Куленовићˮ
– Међународно такмичење младе уметнике „Flame”, Париз
– Отворено такмичење пијаниста „Ј. Маринковић”, Зрењанин
– Европско омладинско такмичење „Victor de Sabata”
– Такмичење младих хармоникаша, Лозница
– „Сусрет младих солфеђиста”, Пожаревац
1–15. 03.
– Републичко такмичење Музичких и балетских школа Србије
– Такмичење младих пијаниста, Зрењанин
– Сусрет младих солфеђиста, Пожаревац
15–30. 03
– Међународно такмичење „N. Rubinštajn”, Париз
– Такмичење гудача у Нишу
– ”Herran” Усти над Орлици
– Такмичење дрвених дувача, Пожаревац
– Међународни сусрети хармоникаша у Пули (Хрватска)
– Међународно такмичење оркестара у Кастелфидарду
1–15. 04.
15–30. 04
– Фестивал музичких и балетских школа Србије
– Такмичење „Мали виртоуз”, Београд
– Међународно такмичење у Риму
– 15. Интернационално музичко такмичење у Букурешту
– Интернатионално такмичење за хармоникаша у Клингентхалу, Немачка
– Отворено такмичење „Александар Шаца – Путник”, Краљево
– Међународно такмичење пијаниста, Тузла, БиХ
– Међународно такмичење младих музичара „Петар Коњовић”
– „Дани хармонике” у Смедереву
– Турнир музичких вештина, Београд
1–15. 05.
26
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
– Смотра из солфеђа –Краљево
– Међународни фестивал харфе Београд
– Интернационално такмичење хармоникаша „Звездане стазе”
1–15. 05.
– Фестивал гудача у Сремској Митровици
– Отворено школско такмичење „Јосиф Маринковић” – Београд
– Међународни новосадски сусрети лимених дувача
– Мајски сусрет хармоникаша, дувача – Лазаревац
– Такмичење малих пијаниста – Врање
– Међународно такмичење младих музичара у Љубљани
– Међународно такмичење „Citta di Barletta” Италија
– Конкурс у Велењу за харфисте
15–30. 05
– Интернационално такмичење младих музичара Охрид
– Фестивал гитариста – Лесковац
1–15. 06.
– ”Chopin +...” такмичење пијаниста Будимпешта
15–30. 06
РИТАМ РАДНОГ ДАНА И РАСПОРЕД ЧАСОВА
Школа ради шест дана у недељи у времену од 07:00 до 21:00 часова. Наставни процес се
одвија у две смене које су наизменичне. (А-недеља, Б-недеља, пре подне – после подне). Школска
година започиње са „А” недељом.
У основној школи сви разреди су заступљени у обе смене, у складу са потребама ученика. У
средњој школи у „А” недељи I, III разред – има наставу у преподневној смени, а II и IV разред у
послеподневној.
Настава у преподневној смени почиње у 7.30, а у послеподневној смени у 13.30 часова односно 14.00 за основну школу.
САТНИЦА часова
Средња школа
ПРЕ ПОДНЕ
1. час
2. час
3. час
Одмор 15 минута
4. час
5. час
6. час
7. час
7,30 – 8,15
8,20 – 9,05
9,10 – 9,55
9,55 – 10,10
10,10 – 10,55
11,00 – 11,45
11,55 – 12,40
12,45 – 13,20
ПОСЛЕ ПОДНЕ
1.час
2.час
3. час
Одмор 15 минута
4. час
5. час
Одмор 10 минута
6.час
7.час
13,30 - 14,15
14,20 - 15,05
15,10 - 15,55
15,55 - 16,10
16,10 - 16,55
17,00 - 17,45
17,55 - 18,40
18,45 - 19,30
Основна школа – настава солфеђа
ПРЕ ПОДНЕ
1. час
2. час
3. час
4. час
5. час
7,30 - 8,15
8,20 - 9,05
9,10 - 9,55
10,10 - 10,55
11,00 - 11,45
ПОСЛЕ ПОДНЕ
1. час
2. час
3. час
4. час
5. час
6. час
13,30 - 14,15
14,20 - 15,05
15,10 - 15,55
16,10 - 16,55
17,00 - 17,45
17,50 - 18,35
*Сатница у основној музичкој школи се прави по класама на основу распореда часова наставе солфеђа.
27
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
ДЕЖУРСТВО У ШКОЛИ
У школи је организовано дежурство наставника и ученика у две смене.
Обавезе дежурног наставника:
−− На почетку и на крају дежурства обилази просторије школе и констатује у свесци
дежурства уочене промене;
−− Проверава дежурне ученике и сарађује са њима;
−− За време одмора, треба посебно да обрати пажњу на догађања у ходницима и дворишту школе;
−− Сва запажања бележи у књигу дежурства која се налази на портирници школе, а о битним
променама одмах обавештава директора и помоћника директора школе.
Одговорни лице: помоћник директора Љубиша Новаковић.
28
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
,,А,, недеља 1 ВИС Разредни старешина ЗОРИЦА ЈЕЛИЋ
1час
2
3
4
5
Понедељак
Чос
Српски језик и Српски језик и Ц=ТМ
књиж.
књиж.
Уторак
Среда
ЦД=Рач. и
информатика
ЦД= Рач. и
информатика
Четвртак
6
Б=ТМ
7
Хор
Итал.
језик
Грађанско
Веронаука
АБЦ= солфеђо АБ=Енгл. Јез.
Ц=ПМИ
АБ= ПМИ
ЦД= Енгл. јез.
Историја
Физичко
васпитање
Историја
АБ=Енгл. јез.
АБ= Рач. и
информатика
ЦД= Енгл. јез.
Српски
језик и књиж.
АБ= Рач. и
информатика
Ц= солфеђо
Итал.
језик
Хор
1 ч поподн
Хор
напом
Хор
Д=солф
15,10–15,55
Д=солф
14,20–15,05
Д=ТМ
13,30–14,15
Петак
Биологија
Биологија
АБ=Солфеђо
Физика
Физика
Физичко
васпитање
А=ТМ
Д=ПМИ
17,00-17,45
,,Б,,
7
6
5
4
3
2
1
7
6
7
1 ч поподн
Хор
Хор
,,А,, недеља 1 ТО Разредни старешина ЈАРМИЛА ЈУРИЦА СТУПАВСКИ
1час
2
Понедељак
Уторак
АБ=солфеђо
АБ=солфеђо
3
4
5
Б=ТМ
АБ=ПМИ
Ц=ТМ
Српски
језик и књиж.
Енглески
језик
Физичко
васпитање
Италијански
језик
Историја
Рач. и
Историја
информатика
Среда
Четвртак
Петак
,,Б,,
Чос
Грађанско
Веронаука
Хор
напом
Ц=солф
13,30–15,05
Хор
Енглески
језик
Српски
језик и књиж.
Српски
језик и књиж.
Рач. и
Италијански
информатика језик
Ц=солф
13,30–14,15
Физика
Физика
Биологија
Биологија
Физичко
васпитање
Ц=ПМИ
17,00–17,45
7
6
5
4
3
Б=солфеђо
2
1
7
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
,,А,,…..недеља…… 3 ВИ……. Разредни старешина…. ДАНКА БАКИЋ
1час
5
6
7
Понедељак А=Контрапункт А=Хармонија
А=МО
Б=МО
Б=Контрапункт Б=Хармонија
ЦД=Етно
АБ=Етно
Ц= Хармонија
Историја
Ц=Контрапункт
Хор
Уторак
ЦД=Енглески
језик
АБЦ=Солфеђо
Физичко
васпитање
АБ=Eнгл. јез
Италијански
ЦД=Ист. музике језик
АБ= Рач. и
информатика
ЦД=Ист. Муз.
Српски језик и
књижевност
Српски језик и
књижевност
Чос
АБ= Рач. и
Хор
информатика
Хор
АБ=Ист. муз.
3
1ч
поподне
Хор
4
Среда
2
Четвртак
Ц=Хармонија
А=Хармонија
АБ=Енгл. јез.
Б=Контрапункт ЦД= Рач. и
ЦД=Информ.
информатика
А=Контрапункт
Б=Хармонија
ЦД=Енгл. јез.
Италијански
језик
Српски
језик и књиж.
Б=МО
ЦД=Ист. муз.
Петак
А=Солфеђо
Психологија
Психологија
,,Б,,
7
6
5
Физичко
васпитање
4
Б=Солфеђо
Ц=Контрапункт
3
АБ=Ист.муз.
Ц=Солфеђо
2
АБ=Ист. муз.
Ц= МО
1
6
7
напом
Д=12,35–14,15
Контрапункт
14,20–15,55
Солфеђо
Д=16,10–16,55
МО
Грађанско Д=15,10–16,55
Веронаука Хармонија
7
,,А,,…..недеља…… 3 ТО……. Разредни старешина…. МИОДРАГ КИЈАНОВИЋ
1час
Понедељак
2
3
5
А=Дириговање
Б=МО
А=Хармонија
Б=Контрапункт
А=Контрапункт
Б=Хармонија
Етно
Српски језик и
књижевност
Хор
1ч
поподне
Хор
Физичко
васпитање
Чос
Енглески
језик
Историја
музике
А=Хармонија
Б=Дириговање
АБ=Солфеђо
АБЦ=солфеђо
Италијански
језик
А=Дириговање
Б=Kонтрапункт
Психологија
А=Солфеђо
Б=Дириговање
Рач. и
информатика
Историја
музике
Психологија
Историја
музике
Хор
Хор
3
2
Италијански
језик
1
Грађанско
Веронаука
7
Уторак
ДО
ДО
Среда
Српски језик и
књижевност
Рач. и
информатика
Српски језик и
књижевност
Енглески
језик
Б=Солфеђо
Четвртак
Петак
,,Б,,
7
6
А=Контрапункт
Б=Хармонија
Физичко
васпитање
5
4
напом
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
,,А,,…..недеља…… 2 ВИ……. Разредни старешина…. ЕВИЦА ЧАРНОПИСКИ
7 час преподне 1
2
3
4
Понедељак Хор
Хор
АБ=Енглески Физичко
АБЦ=Солфеђо
језик
васпитање
Уторак
Грађанско
Социологија Српски језик и А=Хармонија
Веронаука
књижевност Б= Хармонија
ЦД=Рач. и
информатика
Среда
Хор
Хор
А=солфеђо
Чос
АБ=Ист. муз
Б= Хармонија
ЦД= Енглески
Ц=солфеђо
језик
Четвртак
Италијански Физичко
Италијански
језик
васпитање
језик
Петак
,,Б,,
1час поподне
7
1 час поподне
7
6
Историја
7
Оркестар
А=Хармонија
Б= Хармонија
ЦД=Рач. и
информатика
Б=МО
ЦД=Историја
музике
А=МО
Ц= Хармонија
Ц=МО
Б=Солфеђо
Оркестар
Напомене
Д=11,00–12,35
хармонија
А= Хармонија АБ=Рач. и
АБ= Рач. и
АБЦ= Енглески Српски језик и
информатика
информатика
језик
књижевност
Ц=Хармонија
Ц=Хармонија
ПАЖЊА: ПЕТАК
Д=10,10–11,55
солфеђо
Српски језик и 11,00–12,35 МО
књижевност 12,40–13,30
хармонија
6
1
5
4
,,А,,…..недеља…… 2 ТО……. Разредни старешина…. ДАРИЈА ВОЈНОВИЋ
7 час преподне 1
2
3
4
Понедељак Хор
Хор
АБ=Солфеђо АБ=Солфеђо
Италијански
језик
Уторак
Грађанско
Историја
Социологија
Српски језик и
Веронаука
музике
књижевност
Среда
Хор
Хор
А=МО
А=Солфеђо
Б= Хармонија Б= Хармонија
Четвртак
Чос
Историја
Историја
Физичко
васпитање
Петак
Б=МО
Италијански Енглески језик Српски језик и
језик
књижевност
,,Б,,
5
Историја
6
5
4
3
2
5
Енглески језик
6
7
Напомене
Физичко
васпитање
Рач. и
Рач. и
информатика
информатика
А= Хармонија
Б=МО
Српски језик и
књижевност
А= Хармонија
Б=Солфеђо
А= Хармонија
3
2
1
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
,,А,,…..недеља…… 4 ВИ……. Разредни старешина…. САЊА ПАП МИЋИЋ
7час преп. 1
2
3
Хор
Б=Контрапункт
АБ=Италијански
Понедељак Хор
Уторак
Среда
Хор
Четвртак
4
5
6
7
напомена
Физичко
васпитање
АБЦ=Солфеђо
АБ=Енглески
језик
Оркестар
Д=11,10–12,35
Контрапункт
ЦД=Италијански
језик
језик
ЦД=Енглески језик
АБ=Истoрија музике
ЦД=Етно
Филозофија
А=Хармонија
Б= Хармонија
ЦД=Историја музике
Српски језик и
књижeвност
Српски језик и
књижeвност
А=Контрапункт А=МО
Ц=МО
Хор
АБ=Етно
АБ=Енглески језик
ЦД=Етно
Чос
Б=МО
ЦД=Енглески
језик
Ц=Контрапункт Оркестар
Б=Контрапункт
Ц=МО
АБ=Италијански
језик
Ц=Контрапункт
АБЦ=Солфеђо
Физичко
васпитање
Српски језик и
књижeвност
Д=11,10–12,35
Хармонија
Петак
Грађанско
Веронаука
АБ=Историја музике
Ц=Хармонија
А=МО
Филозофија
Б=Хармонија
ЦД=Историја музике
А=Контрапункт
АБ=Национална
историја музике ЦД=Рач. и
информатика
ЦД=Италијански
језик
А=Хармонија
ЦД=Рач. и
информатика
,,Б,,
1час
попод
7
6
4
3
2
1
5
6
7
Физичко
васпитање
АБ=Солфеђо
Чос
5
,,А,,…..недеља…… 4 ТО……. Разредни старешина…. ЗЛАТИЦА УГЉАНИН ЈЕРЕМИЋ
7час преп. 1
2
3
4
Хор
Рач. и информатика
Рач. и информатика
Енглески језик
Понедељак Хор
Уторак
Среда
Хор
Четвртак
Д=11,00–12,35
Солфеђо
Д=11,10–12,35
МО
Италијански језик
Историја
музике
Филозофија
А=Контрапункт
Б= МО
А= МО
Српски језик и
Б= Контрапункт
књижeвност
Српски језик и
књижeвност
Хор
А=Контрапункт
Б=Контрапункт
А=Контрапункт
Б=Контрапункт
А=Дириговање
Б=Контрапункт
А=Контрапункт
Б=Дириговање
Енглески језик
Етно
АБ=Солфеђо
АБ=Солфеђо
А=Контрапункт
Б= МО
А=МО
Б= Контрапункт
Физичко
васпитање
Српски језик и
књижeвност
Петак
Грађанско
Веронаука
Италијански језик
Филозофија
Италијански језик
А=Контрапункт
Б=Дириговање
Историја
А=Контрапункт
Б=Дириговање
,,Б,,
1час поп.
7
6
5
4
3
2
1
напомена
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД
У складу са Правилником о испитима, у школи се реализују следећи испити:
1. пријемни испит за утврђивање музичке способности ученика,
2. годишњи испит,
3. разредни испит
4. поправни испит,
5. матурски испит,
6. испит за ниво основне музичке школе – контролни,
7. испити за ванредне ученике,
8. испит из страног језика,
9. испити по приговору или жалби.
Испити за ванредне ученике се реализују у складу са Правилником о ванредним ученицима.
Врста активности
Рокови
Ванредни
новембарски
Редовни испити
Децембар
Пријемни испит за утврђивање музичке
способности ученика
Годишњи испит
Разредни испит
Поправни испит
Матурски испит
Испит за ниво основне музичке школе
– контролни
Испити за ванредне ученике
Испити по приговору или жалби
јануарско-фебруарски
Јануар
Април
Јун
август
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
33
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
ГОДИШЊИ ФОНДОВИ ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА, ИЗБОРНИХ И ФАКУЛТАТИВНИХ ОБЛИКА РАДА
ОСНОВНА ШКОЛА
ШEСТОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ – КЛАСИЧНА МУЗИКА
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
Инструмент
Солфеђо
Teoрија музике
Oркестар, хор,
камерна музика
СВЕГА
Први циклус
I разред
II разред
Други циклус
III разред
IV разред
V разред
Фонд часова
VI разред
нед.
2
2
-
год.
70
70
-
нед.
2
2
-
год.
70
70
-
нед.
2
2
-
год.
70
70
-
нед.
2
2
2
год.
70
70
70
нед.
2
2
2
год.
70
70
70
нед.
2
2
1
2
год.
70
70
35
70
4
140
4
140
4
140
6
210
6
210
7
245
ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ – КЛАСИЧНА МУЗИКА
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
Први циклус
Други циклус
I разред
II разред
III разред
Фонд часова
IV разред
нед.
год.
нед.
год.
нед.
год.
Нед.
год.
Инструмент
2
70
2
70
2
70
2
70
Солфеђо
2
70
2
70
2
70
2
70
Teoрија музике
-
-
-
-
-
-
1
35
Oркестар, хор, камерна музика
СВЕГА
4
140
4
140
2
6
70
210
2
7
70
245
ДВОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ – КЛАСИЧНА МУЗИКА
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
Први циклус
I разред
Други циклус
Соло певање
недељно
2
II разред
Фонд часова
годишње
недељно
70
2
годишње
70
Солфеђо
3
105
2
70
Teoрија музике
-
-
1
35
Упоредни клавир
СВЕГА
1
6
35
210
1
6
35
210
34
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
СРЕДЊА ШКОЛА
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
А. НАЗИВ
ПРЕДМЕТА
РАЗРЕДИ
први
нед. год.
105
3
70
2
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
СТРАНИ ЈЕЗИК
други
нед.
3
2
трећи
год. нед.
105 3
70
2
год.
105
70
четврти
нед.
год. УКУПНО
96 41
3
64 274
2
70
2
ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК
– ИТАЛИЈАНСКИ
2
70
2
70
2
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
2
70
2
70
35
30
70
БЛОК 60
ИСТОРИЈА СА ИСТОРИЈОМ КУЛТУРЕ
И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ
1
БЛОК
2
1
35
/
/
175
БИОЛОГИЈА
2
2
70
70
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
70
70
/
/
/
2
/
/
/
70
1
/
/
2
35
/
/
70
/
2
/
2
/
70
/
70
/
/
2
2
/
/
64
64
35
70
64
274
16
14
590
520
13
11
485
415
12
10
480
410
11
9
412 1967
248 1693
ФИЗИКА
СОЦИОЛОГИЈА
ПСИХОЛОГИЈА
ФИЛОЗОФИЈА
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
СВЕГА А:
64
274
БЛОК 60
250
Напомена: За ученике који су уписани пре школске 2013/14. године унет је фонд часова предвиђен на
основу Измена Правилника о Плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и
уметничким школама у Сл. гласнику РС – Просветни гласник бр. 11/2013.
БЛОК НАСТАВА
Назив
предмет
РАЧУНАРСТВО
И ИНФОРМАТИКА
Први разред
Други разред
Трећи разред
Четвти разред
Нед
Год
Нед
Год
Нед
Год
Нед
Год
/
/
1
30
2
60
2
60
Укупно
250
35
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
ОДСЕК ТЕОРЕТСКИ Образовни профил: МУЗИЧКИ САРАДНИК-ТЕОРЕТИЧАР
Б. СТРУЧНИ
ПРВИ РАЗРЕД
ПРЕДМЕТИ
Разредно часов- настава
(теорија, вежбе,
на настава
у блоку
практична настава)
нед.
годишње год.
Т В Т
В
Главни предмет
3
105
Солфеђо
Теорија музике
Музички
инструменти
1
1
ДРУГИ РАЗРЕД
ТРЕЋИ РАЗРЕД
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
УКУПНО
Разредно часовна Настава Разредно часовна Настава Разредно часовна Настава Разредно часовна
настава
у блоку настава
у блоку настава
у блоку настава
нед.
годишње год.
нед.
годишње год.
нед.
годишње год.
нед.
годишње
Т В Т
В
Т
В Т
В
Т
В Т
В
Т В Т
В
3
105
3
105
3
99
12
414
35
35
Хармонија
Контрапункт
Историја музике са
упознавањем музичке литературе
3
105
1
35
Музички облици
Етномузикологија
Национална историја музике
1
2
2
1
Клавир
Хор
Свирање хорских
партитура
Дириговање
Аудиовизуелна
техника
2
2
70
70
70
70
105
2
2
2
66
66
66
7
4
6
241
136
276
35
1
1
35
35
2
1
1
66
33
33
4
2
1
136
68
33
70
70
35
2
2
1
70
70
35
2
2
66
66
8
8
2
276
276
70
2
70
2
66
33
4
1
136
65
2
66
63
2161
2161
1
9
315
315
14
455
35
35
2
2
3
Увод у
компоновање
Укупно Б:
Укупно на годишњем нивоу:
1
1
455
19
665
665
2
66
21
726
726
32
32
Настава
у блоку
год.
32
32
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
ОДСЕК ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛИ Образовни профил: МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
Б. СТРУЧНИ
ПРВИ РАЗРЕД
ДРУГИ РАЗРЕД
ПРЕДМЕТИ
Разредно часов- Настава Разредно часов(теорија, вежбе, практич- на настава
у блоку на настава
на настава)
год.
НЕД. ГОД.
НЕД. ГОД.
Т В Т В
Т В Т
В
Главни предмет (инстру3
105
3
105
мент или соло певање)
Солфеђо
2
70
2
70
Теорија музике
1
35
Музички инструменти
1
35
Хармонија
3
105
Контрапункт
Историја музике са
1
35
упознавањем музичке
литературе
Музички облици
1
35
Етномузикологија
Национална историја
музике
Камерна музика
1
35
1
35
Оркестар-хор
2
70
2
70
Читање с листа
1
35
1
35
Упоредни клавир
1
35
1
35
Корепетиција за клави1
35
1
35
ристе и оргуљаше
Укупно Б:
13
455
16
560
Укупно на годишњем
455
560
нивоу:
РАЗРЕДИ
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Настава Разредно часов- Настава
у блоку на настава
у блоку
год.
год.
НЕД.
ГОД.
Т В
Т В
3
105
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Разредно часов- Настава
на настава
у блоку
год.
НЕД. ГОД.
Т В Т В
3
99
2
70
2
66
2
2
3
70
70
105
2
2
2
1
1
35
35
2
2
1
1
1
21
735
УКУПНО
Разредно часовна настава
НЕД. ГОД.
Т В Т В
12
414
66
66
66
8
1
1
7
4
6
276
35
35
241
136
206
2
1
1
66
33
33
4
2
1
136
68
33
70
70
35
35
35
2
2
1
1
1
66
66
33
33
33
6
8
4
4
4
206
276
138
138
138
735
22
726
726
72
2476
2476
Настава
у блоку
год.
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Предмет
I РАЗРЕД
Број група
Верска настава 3
Грађанско
1
васпитање
II РАЗРЕД
Број група Бр. уч.
3
33
1
24
Бр. уч.
25
12
III РАЗРЕД
Број група Број уч.
2
27
1
12
IV РАЗРЕД
Број група Бр. уч.
3
30
1
21
ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ
I РАЗРЕД
II РАЗРЕД
III РАЗРЕД IV РАЗРЕД
нед. год. нед. год.
нед. год.
нед. год.
Математика
Хемија
Географија
Инструмент (дувачки,удараљке, контрабас,
цимбало, традиционално певање и свирање,
мандолина)
3
2
2
2
2
Соло певање
Развијање слуха
Дириговање
Увод у компоновање
2
2
-
70
70
-
2
2
-
70
70
-
2
2
-
70
70
-
2
2
2
66
66
66
Аудио визуелна техника
-
-
-
-
-
-
1
33
105
70
70
3
2
2
105
70
70
70
66
Укупно
210
70
70
276
276
140
136
66
33
ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Екскурзија
I РАЗРЕД
до 3 дана
II РАЗРЕД
до 5 дана
III РАЗРЕД
IV РАЗРЕД
до 5 наставних дана до 5 наставних дана
Такмичења*
1
1
1
1
Семинари
до 7 ненастав. дана
до 7 ненастав. дана
до 7 ненастав. дана
до 7 ненастав. дана
Кампови
до15 ненастав. дана до15 ненастав. дана до15 ненастав. дана до15 ненастав. дана
Остале активности
до 3 ненастав. дана
до 3 ненастав. дана
до 3 ненастав. дана
до 3 ненастав. дана
ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ЧОС
Додатна и допунска настава
Јавни часови* по ученику
Концерти
Припрема за полагање завршних
и матурских испита
I разред
35
30–70
2
1
Припрема за полагање поправних
испита
Напомена: *Најмањи број наступа
38
II разред
35
30–70
2
1
III разред
35
30–70
2
1
IV разред
33
30–64
2
1
Време реализације
Недељно
Новембар–мај
Октобар–мај
Октобар–јун
Мај–јун
Август
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ПОДРУЧЈИМА РАДА, ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА
ОСНОВНА ШКОЛА
ШЕСТОГОДИШЊА
Бр. уч. Разред Бр. уч.
1
104
153
ЧЕТВОРОГОДИШЊА
Бр. уч. Разред Бр. уч.
1
20
47
ДВОГОДИШЊА
Бр. уч. Разред Бр. уч.
1
8
17
Разред
2
Бр. уч.
Разред
3
103
Разред
2
Бр. уч.
Разред
4
106
Бр. уч.
Разред
3
25
Бр. уч.
Бр. уч.
Разред
5
122
Бр. уч.
Разред
6
775
Разред
4
12
Разред
2
СРЕДЊА ШКОЛА
Бр. уч.
36
Разред
1/1
Бр. уч.
23
Разред
1/2
Образовни профил – Музички извођач
Бр. уч.
Разред
Бр. уч.
Разред
34
2/1
28
3/1
Образовни профил – Музички сарадник
Бр. уч.
Разред
Бр. уч.
Разред
20
2/2
17
3/2
Бр. уч.
37
Разред
4/1
Бр. уч.
20
Разред
4/2
Бројно стање ученика према страним језицима који се уче у школи
ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК
Разред
Енглески
1
59
2
54
3
45
4
57
Руски
Немачки
ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК
Италијански
50
54
42
53
ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ
Средња школа
Образовни
профил
РАЗРЕД
1
2
3
4
Музички сарадник
Музички извођач
УКУПНО
0
1
1
1
1
2
1
2
3
2
3
5
Ради полагања
матурског испита
0
3
3
39
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ ОСНОВНА ШКОЛА
Први
Други
Инструмент – ГП
ОМШ
ОМШ
1. Виолина
1
0
2. Кларинет
0
2
3. Флаута
1
0
4. Клавир
10
12
5. Соло певање
1
1
6. Хармоника
0
0
7. Гитара
1
0
УКУПНО:
14
15
Трећи
ОМШ
2
0
2
6
0
0
0
10
Четврти
ОМШ
0
0
0
5
0
0
0
5
Пети
ОМШ
1
0
0
3
0
0
0
4
Шести
ОМШ
0
0
0
5
0
1
0
6
Укупно
ОМШ
4
2
3
41
2
1
1
54
ЛИЧНИ И ПОРОДИЧНИ УСЛОВИ ЖИВОТА И РАДА УЧЕНИКА
За ученике СРЕДЊЕ ШКОЛЕ подаци по разредима
Путовање ученика и ученици смештени у Дому ученика
Разред
1
2
3
4
Укупно
Разред
1
2
3
4
Укупно
40
Путовање у км до школе
3–5
6–10
10 +
15
3
7
20
7
8
9
8
17
3
2
60
15
24
Дом ученика
9
3
0
10
22
Образовни статус – степен стручне спреме оба родитеља
0
3
4
5
6
7
8
5
4
39
2
10
46
4
3
5
61
3
29
3
5
47
1
10
19
3
2
59
5
40
8
16
206
3
28
134
10
Радни статус
запослени незапослени
38
24
69
36
58
28
76
32
231
120
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОРГАНА УСТАНОВЕ
ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ ОРГАНА
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Као највиши стручни орган школе Наставничко веће ће пратити и анализирати образовно –
васпитну делатност школе.
ГЛОБАЛНИ ПРОГРАМ РАДА
1.Утврђивање броја одељења;
2.Утврђивање структуре одељења;
3.Формирање индивидуалних класа;
4.Разматрање реализације програма;
5.Разматрање образовно-васпитног рада;
6.Распоред послова и других задужења којa се односе на рад са ученицима и сарадњу са
родитељима;
7.Разматрање и оцењивање рада одељенских већа, одељенских старешина, стручних већа и
руководилаца стручних већа;
8.Усавршавање наставника.
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА
САДРЖАЈ РАДА
1
2
3
ИЗРАДА И ПРЕДЛАГАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА
ШКОЛЕ И УСВАЈАЊЕ
Време
реализације
15. 09.
Носиоци
активности
Директор,
Пом. дирек.
1.1. Услови рада школе
11. 09.
1.2. Програм образ.вас.рада и подела послова и задатака у оквиру Од 20. 08. до
40-часовне недеље
09.09.
1.3. Педагошки рад и руковођење и програми стручних органа
До 10. 09.
директора, помоћника, педагога и психолога
Педагог
Педагог,
пом. директора
Педагог, директор,
пом. директора
1.4. Стручни и истраживачки рад – програми стручног усавршавања наставника и сарадника и самосталних истраживачких
пројеката школе
До 10. 09.
Педагог
1.5. Организовање живота и рада школе
ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ПРИМЕНА
ПЛАНА И ПРОГРАМА
01. 09.
Директор
2.1. Организовање праћење образовно-васпитних активности
према програму педагошке инстр.
Током године
Директор, пом.
директора
2.2. Организовање мера за унапређивање наставних и ваннаставних активности
Током године
Педагог
2.3. Предузимање мера за унапређивање наставних и ваннаставних активности
Током године
Наставничко веће
2.4. Вођење одговарајуће педагошке документације у вези
праћења и вредновања, као и израде анализа и извештаја
9. 2014, 1, 4,
Директор, пом.
6. месец
директора
2015. године
УТВРЂИВАЊЕ УСПЕХА УЧЕНИКА И РЕЗУЛТАТА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
З.1. Сакупљање података и израда статистичких показатеља о
резултатима успеха ученика
Крај наставног периода
Пом. директора, педагог,
директор
41
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
3
4
5
6
7
8
9
3.2. Примена објективних инструмената вредновање, интерпретације, доношење закључака и предлога мера за следећу годину
Наставничко веће
3.3. Одлучивање и примена педагошких мера према ученицима
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О УПОТРЕБИ УЏБЕНИКА И
ПРИРУЧНИКА
ПРЕДЛАГАЊЕ ПЛАНА ОПРЕМАЊА ШКОЛЕ НАСТАВНИМ
СРЕДСТВИМА
ТЕМЕ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
6.1. Организација угледног часа
Наставничко веће
VI, VIII
6.2. Портфолио ученика – каријерно вођење и саветовање
ученика
ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О НАСТАВНИЦИМА ПОЧЕТНИЦИМА
ОРГАНИЗОВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА
И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
АНАЛИЗА РАДА НАСТАВНИКА, СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ И
СТРУЧНИХ ОРГАНА
ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О КАЛЕНДАРУ РАДА
ИЗРАДА И ДОНОШЕЊЕ КАЛЕНДАРА РАДА
РАСПОДЕЛА ПОСЛОВА И ЗАДУЖЕЊА НА НАСТАВНИКЕ
И СТРУЧНЕ САРАДНИКЕ, ИМЕНОВАЊЕ ОДЕЉЕНСКИХ
СТАРЕШИНА
Током године
Наставничко веће
X
Стр. служб.
II
Стр. служб.
Током год.
Током године
Директор
Савет родитеља
I, VI, VIII
VIII
VIII
VI, VIII
Пом. директора
Директор, нас.
веће
ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ
АКТИВНОСТ/ТЕМЕ
Формирање ОВ
Начин
реализације
Седница ОВ
Време
реализације
септембар
Носилац
реализације
педагошки
колегијум,
Усвајање плана и програма ОВ
Седница ОВ
септембар
Чланови ОВ пед.
колегијум,
Усвајање распореда часова, распореда писмених
задатака
Седница ОВ
септембар
НВ, чланови ОВ,
пед. колегијум,
Усвајање избора уџбеника за 2014/15. годину
Седница ОВ
септембар
НВ, чланови ОВ,
пед. колегијум,
Организација допунских и додатних облика помоћи ученицима и распоред часова
Седница ОВ
септембар
НВ, чланови ОВ,
пед. колегијум,
Анализа и усвајање успеха и владања на крају
класификационог периода;
Седница ОВ
По кварталима
НВ, ОВ
Разматрање понашања ученика и изречених васпитно-дисциплинских мера;
Седница ОВ
По кварталима
НВ, ОВ
Анализа реализације додатне и допунске наста- Седница ОВ
ве; Реализација наставних планова и програма,
Анализа рада одељенског већа
По кварталима
НВ, ОВ
Сарадња са родитељима;
Анализа реализације свих облика вaспитно-образовног рада
Утврђивање успеха ученика са поправних
испита
Седница ОВ
Седница ОВ
По кварталима
Децембар, јун
НВ, ОВ
ОВ, НВ
Седница ОВ
август
ОВ
Анализа успеха на крају шк.године
Седница ОВ
август
НВ
42
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
СТРУЧНА ВЕЋА
ГЛОБАЛНИ ПРОГРАМ РАДА
Активност
Програм рада стручног већа
Подела часова, задужења образовно-васпитног рада
Разматрање наставних планова и програма за текућу годину
време
Август – септембар
1. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНОГ И НАСТАВНОГ РАДА
Договор о набавци наставних средстава
Септембар
Корелација наставних садржаја за праћење напредовања ученика и уједначавање кри- Током године
теријума оцењивања
Оспособљавање и усавршавање у примени савремене технологије образовно-васпитног рада
Коришћење савремених метода,поступака и средстава рада
Међусобне посете часовима и размена искустава
Сарадња свих чланова наставничког већа
Праћење и анализа реализације задатака на унапређивању наставног и васпитног рада
Припрема и спровођење такмичења
Припреме за обављање матурских и завршних испита
Припреме за организацију јавних и интерних часова, смотри
Анализа успеха ученика у претходној школској години
Август–септембар
2. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Индивидуално стручно усавршавање – договор о похађању акредитованих семинара
(предлог чланова Стручног већа који се упућују на стручне семинаре)
Интерно стручно усавршавање – документ о вредновању интерног стручног усавршавања (бодови)
Набавка стручне литературе
Размена искустава са стручним активима других школа
Предавања на договорену тему (члан стручног актива, стручни сарадници,…)
Пружање помоћи у раду наставницима почетницима
Учешће у пројектима школе
Током године
3. АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Анализа рада стручног већа – извештај о самовредновању у оквиру већа
Анализа постигнутих резултата у наставном процесу
Анализа Наставног плана и програма
Анализа Стручног усавршавања
Анализа резултата такмичења
Евалуација програма рада стручних већа.
Јун-август
ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈИ за ову школску годину:
−− Праћење оптерећености ученика
−− Примена активних метода у настави
−− Утврђивање заједничких критеријума у оцењивању усвојености садржаја у оквиру
наставних предмета и евалуација постигнутих резултата и упоређивање са почетним
стањем
−− Успостављање сарадње са стручним активима других школа.
НАПОМЕНА: На основу ГЛОБАЛНОГ ПРОГРАМА РАДА који је донет на педагошком колегијуму,
стручна већа ће израдити своје оперативне планове рада који ће бити саставни део Годишњег плана рада школе.
43
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ТЕОРЕТСКЕ ПРЕДМЕТЕ ОМШ
Активности
Планирање и програмирање рада већа
Подела часова, задужења,
допунског и додатног
образовно-васпитног
рада, слоб. активности
Реализација
Динамика
Август
Начин
Планирање за израду годишњег плана и
програма рада Стручног већа (анализа
рада у претходној години и предлог програма рада у наредној шк. години)
Август,
Прикупљање класа индивидуалне наставе
септембар
по сменама у ош;
Договарање и планирање распореда часова;
договарање о подели ученика по групама
усклађена са индивидуалном наставом
Израда годишњих планова Септембар
и програма
Набавка и усвајање листе
стручне литературе
Септембар
Општи родитељски
састанци
Септембар
Израда испитних примера: Октобар
диктат, мелоритам
Корелација наст. садржаја
и уједначавање критеријума оцењивања
Новембар и
март
Индив. стручно
усавршавање
Јавни часови из солфеђа
Новембар
Студијска ексурзија: посета позоришних представа у Новом Саду и
Београду
Републичко такмичење из
солфеђа
Фестивал „Музичари великог срца”
Међусобне посете часовима и размена
искустава-анализа
Такмичење Ср. Митровица, Нови Сад, Пожаревац, Београд
44
Одговорно лице
Усклађивање и упоређивање годишњих
планова са прошлогодишњим: измене и
допуне
Упућивање у понуђену литературу
предвиђену наставним планом и програмом за школску 2014/15. годину
Планирање родитељских састанака за: музичко забавиште, припремни разред прве
разреде сваког образовног циклуса; завршне разреде
Анализирање прошлогодишњих примера,
Обрађивање по циклусима и испитним
разредима
Анализа допунског, додатног образовно-васпитног рада
Извештавање о индивидуалном напредку
ученика
Предавање Угледних часова, планирање,
присуство и дискусија
Децембар
Припрема ученика свих разреда омш за јави април
но, групно музицирање;
Новембар,
Планирање ексурзија тематске садржине
децембар,
прилагођене узрасту и интересовању и
мај
упућивање ученика за усвајање садржаја
опере, балета, мјузикла, учење најпознатијих делова истих.
Децембар
Одабир талентованих ученика;
Анализа задатих критеријума за такмичење;
Додатни рад са ученицима у виду приреме
за такмичење
Децембар
Обавештавање и упућивање ученика за
месец
учешће у фестивалу
Јануар,
Планирање посете наставе других теоретфебруар,
ских предмета успостављање корелације
март, мај
средње и основне мш, наставе солфеђа и
других теоретских предмета
Март,
Одабир талентованих ученика;
април, мај Анализа задатих критеријума за такмичење;
Додатни рад са ученицима у виду приреме
за такмичење
Руководилац
стручног већа
Руководилац
стручног већа
Предметни
професори
Руководилац
струч. већа
Руководилац већа,
Психолог,
педагог
Предметни
наставници
Руководилац већа,
Предметни
наставници
Предметни
наставници
Предметни
наставници
Руководилац одсека, предметни
професори
Предметни
наставници
Предметни
наставници
Предметни
наставници
Предметни
наставници
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
Презентација теоретског
одсека- родитељски
сатанак за будуће
средњошколце
Март
Огранизовање професора предавача; ученика смш; обавештавање ученика омш
Припреме за упис у смш
Април, мај
Обавештавање свих ОШ, организовање динамике и тока припрема за оба профила
СМШ
Полагање за лиценцу
Април, мај
Хоспитовање студената
АУ
Друго
полу-годиште
Месечно у
току целе
године
Екстерно,
интерно у току
целе год.
Усклађивање наставних јединица са таженим сатницама за полагање од министарства просвете
Планирање Сарадње са АУ. Одсек за музич- Руководилац
ку педагогију
струч. већа
Састанци стручног већа
Стручно усавршавање
Провера музичких способ- Мај
ности за упис у омш
Пријемни испит за упис
у смш
Фестивал „Срца у
хармонији”
Јун
Јун
Планирање актуелних тема,
Анализирање сарадње чланова већа,
Праћење семинара, организовање угледних
и огледних часова
Дискусија и анализа стручне литературе
Праћење и анализа реализације задатака на
унапређивању наставног и васпитног рада
Испитивање кандидата по актуелном правилнику за Провера музичких способности за упис у омш
Испитивање кандидата по актуелном правилнику за Пријемни испит за упис у смш
Активирање ученика едукацијом и личним
примером за праћење и учествовање у
инклузивном хорском фестивалу
Руководилац
струч. већа,
руководилац
струч. актива
солфеђиста
Руководилац
струч. већа,
руководилац
струч. актива
солфеђиста
Руководилац
струч. већа
Рук. стручног
већа и стр. актива солфеђa
Руководилац
струч. већа,
Предметни
професори
Предметни
наставници
Предметни
наставници
Предметни
наставници
СТРУЧНО ВЕЋE ЗА ТЕОРИЈСКЕ ПРЕДМЕТЕ СШ
Активности
Реализација
Динамика
Август
Начин
Усвајање плана и проПланирање за израду годишњег плана и
грама рада стручног
програма рада Стручног већа (анализа
већа соло певања
рада у претходној години и предлог програма рада у наредној шк.години)
Расподела часова, заАвгуст, септембар У августу: расподела предмета на наставдужења, допунског
нике, Организација наставе
и додатног обраУ септембру: Предаја индивидуалних плазовно-васпитног
нова и програма руководиоцу већа. Дорада, слободних
говарање и планирање распореда часова;
активности
договарање о организацији наставе по
учионицама.
Израда годишњих пла- Септембар
Усклађивање и упоређивање годишњих
нова и програма
планова са прошлогодишњим: измене и
допуне
Набавка и усвајање
Септембар
Предлози и потребе одсека о допуни
листе стручне литерастручне литературе предвиђене наставтуре за ову школску
ним планом и програмом за школску
годину
2014/15. годину
Одговорно
лице
Руководилац
стручног већа
Руководилац
стручног већа
Предметни
професори
Руководилац
стручног већа
45
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
Организовање родиСептембар, детељских састанака
цембар, април
Упознавање са каленОктобар, током
даром такмичења
целе године
ученика
Корелација наставних
Август
садржаја за праћење
септембар,
напредовања ученика
новембар, март
и уједначавање критеријума оцењивања
Индивидуално стручно
усавршавање
Анализа рада Стручних
актива и стручног
већа
Обавештавање стручног већа о сарадњи
педагошког колегијума са директором
Такмичења, смотре,
квизови знања и сл.
Сваког месеца
Квартално
Новембар, децембар, мај
Октобар-Мај
Међусобне посете
часовима и размена
искустава-анализа
Септембар-мај
Припреме за упис у
средњу школу
Април, мај
Организација државног Април, мај
испита: полагање за
лиценцу
Састанци стручног већа Квартално, током
и актива
целе школске
године
Стручно усавршавање
Екстерно,
накнадно
Интерно – у току
целе године
Сарадња са ПП
службом
Током целе школске године
46
Планирање родитељских састанака
Одељенске
старешине
Присуство смотрама и организовање; При- Предметни
према ученика који ће учествовати на
наставници
такмичењима.
Планирање и анализа редовног, допунског, Руководилац
додатног образовно-васпитног рада
већа,
Извештавање о индивидуалном напредку
Одењенски
ученика
старешина,
ПОСЕБНО планирање писмених и усмеПредметни
них провера знања (време, садржај)
наставници
Предавање Угледних часова, планирање,
Предметни
присуство и дискусија
наставници
Анализа извештаја о раду Стручних актива Руководиоци
и Стручног већа
Струч.актива
и већа
Извештавање и анализа одсека о координа- Руководицији рада стручног већа са другим већилац одсека,
ма, педагошко-психолошком службом и
Предметни
наставници
корелација са директором школе
Предметни
Одабир талентованих ученика;
наставници,
Анализа задатих критеријума за такмируководилац
чење; Додатни рад са ученицима у виду
стручног већа
приреме за такмичење (солфеђо, теорија
музике, хармонија, музички облици,
историја музике, компоновање)
Предметни
Планирање посете наставе других стручнаставници,
них предмета, успостављање корелације
руководилац
средње и основне мш.
већа
Обилазак наставе и стручне консултације наставе соло певања.
Обавештавање свих служби у оквиру шко- Руководилац
ле, организовање динамике и тока приСтр. актива
према за упис у средњу школу
солфеђа
Руководилац
Организовање и усклађивање наставних
стр. већа
јединица са траженим сатницама за полагање државног испита од стране министарства просвете
Руководилац
Планирање актуелних тема
стр. већа,
Анализирање сарадње чланова већа и
Руководиоци
актива
стручних
Анализа релације родитељ-ученик-наставактива
ник-одељенски старешина
Руководилац
Праћење семинара, организовање угледних и огледних часова
стручног
Дискусија и анализа стручне литературе
већа, члан
Праћење и анализа реализације задатака
тима за
на унапређивању наставног и васпитног
стручно
усавршавање
рада
Праћење ученика са проблемима у учењу, Одељ. стареш,
редовном похађању наставе, понашању
ПП служба,
пред. наставници, рук.
стручног већа
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
Пријемни испит за
Јун
упис у средњу музичку школу
Испитивање кандидата по актуелном правилнику за Пријемни испит за упис у
СМШ
Анализа успеха ученика и израда неопходне докум.
Састављање полугодишњих и годишњих
извештаја
Статистика о раду одсека
Јун
Пред. Наставници, руко
водилац
струч.
Руководилац
стручног већа
СТРУЧНO ВЕЋE ЗА KЛАВИР
Време
Активност
реализације
Крај августа
Програм рада Стручног већа. Планирано 3
2014. године
седнице у току године.
Формирање класа и распоред по класама.
Подела наставе корепетиције.
Август, током
године
Август, децембар, јун
Август
Организација испита, допунска додатна настава.
Смотре: новембар, децембар, јун.
Испити: мај, јун.
Организација слободних активности. Такмичења: Републичко такмичење, Шабац,
Зрењанин, „Д. Јенко” – Београд, „Ј. Славенски” – Н. Сад и Београд, „Фантаст” – Бечеј,
„Мали виртоуз” – Београд, Меморијал „В.
Вучковић”, Смотра талената Ср. Карловци,
В. Лисински – Београд, и др.
Разматрање наставних планова и програма за
школску 2014/2015. годину.
Разматрање листе стручне литературе и припручника за рад у настави.
Начин
Анализа рада, дискусија, закључци
Уједначавање фондова
часова
Расподела корепетитора
Одговорно
лице
Руководилац
Руководилац,
директор
Руководилац,
директор
Сачињавање плана и
Руководилац,
динамике свих испита,
предметни
контролних и писменаставници
них задатака
Одабир такмичења, до- Руководилац,
директор
говор о организацији,
реализацији такмичења и евалуација
Анализа и доношење
планова и програма
рада на нивоу већа
Председници
актива
Анализа, избор и
усвајање
Председници
актива
ОБЛАСТ: ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Време
реализације
Квартално
Током године
Током године
Током године
Активност
Начин
Одговорно лице
Корелација наставних садржаја за праћење
напредовања ученика и уједначавање критеријума оцењивања
Праћење непосредног рада и оцењивање
ученика у оквиру одсека. Три смотре.
Испити (завршни разреди – мај, остали
разреди – јун)
Координирање рада свих наставника у циљу
подизања квалитета и квантитета знања
ученика на одсеку
Коришћење савремених метода поступака и
средстава рада у настави
Праћење, анализа наст.
садржаја, усаглашавање и евалуација
Систематско
посматрање
Предметни наставници и активи
Усаглашавање, договарање и евалуација
Праћење, евалуација,
примена
Предметни наставници, ПП
служба
Предметни наставници, стр.
активи,
Пред. наставници,
стр. активи, ПП
служба
47
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
Током године
Организација јавних часова, смотри. Око 20
јавних часова у току школске године, од
октобра до маја по 3 јавна часа месечно.
Организација слободних активности. Организација мајсторске школе Yale SMN и
такмичења Pom com. Организација Светског конгреса клавирских педагога.
Трећи квартал Међусобне посете часовима и размена искустава. Интензивне консултације током
припрема ученика за такмичења – посебно Републичко и приликом припреме за
годишње и матурске испите.
Праћење, анализа, дис- Предметни накусија, упућивање,
ставници, Стр.
евалуација
активи,
Динамика, реализација, Руководилац
евалуација
Стручног већа
Праћење, анализа, дис- Предметни наставкусија, упућивање,
ници, Стр. актиевалуација
ви, ПП служба
ОБЛАСТ: СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Време реализације Активност
Начин
Септембар, током
године
Индивидуално стручно
усавршавање
Септембар, јун
Интерно стручно усавршавање
Током године
Активно учешће наставника у
културном животу локалне
заједнице
Обнављање фонда стручне литературе и медијатеке
Размена искуства са Стр. активима других школа
Предавања на договорену тему
Акредитовани семинари Представник у Тиму за
стр. усавршавање и
пред. наставник
Доношење Плана, реаПредметни наставници
лиз., евалуација
Солистички концерти,
Пред. наставници,
концерти професора
Пом. директора за култ.
већа
јавну делатност
Обавештавање преко
Члан Стр. већа
Интернета
Трибина, округли сто
Чланови Стр. актива
Септембар, јун
Током године
Децембар,
фебруар
Други квартал
Септембар
Током године
Угледни часови
Сензибилизација родитеља за
учешће у животу и раду школе
Пружање помоћи наставницима
почетницима
Одговорно лице
Састанци, семинари
Чланови Стр. већа
Одржавање часова индив. наставе
Родитељски састанци,
едукација
Упућивање, праћање,
евалуација
ПП служба, пом.
директора
ПП служба
Ментор, ПП служба
ОБЛАСТ: АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Време
реализације
Децембар, јун
Квартално
Активност
Начин
Одговорно лице
Анализа рада Стр. већа
Анализа образовно -васпитног рада
Анализа, евалуација
Анализа, евалуација
Руководилац већа
Стр. активи
Децембар, јун
Анализа унапређивања образовно - васпитног Анализа, евалуација
процеса
Стр. већа
Јун
Анализа стручног усавршавања
Анализа, евалуација
Јануар, јун
Анализа афирмације одсека
Анализа, евалуација
Члан Тима за стр.
усаврш.
Руков. стр. већа
48
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ГУДАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ
Време
Активност
реализације
Начин
Одговорно лице
Крај
августа
2014.
године
Анализа рада, дискусија,
предлози, закључци
Уједначавање фондова
часова
Расподела корепетитора по
класама
Сачињавање плана и динамике свих испита и термина истих
Руководилац
Програм рада Стручног већа:
7 састанака
Формирање класа и распоред по класама
Подела наставе корепетиције
Август,
током
године
Август,
децембар,
јун
Август
Руководилац,
директор
Руководилац,
директор
Руководилац,
предметни
наставници
Организација испита,
Смотре (новембар, децембар, март)
Годишњи испити (мај, јун) Пријемни
испити (мај, јун)
Организација слободних активности
Одабир такмичења, доРуководилац,
Март – Цврчак Бачка Топола, Април
говор о организацији,
директор
–Р.Т., Београд /камерна,оркестар/, Мај –
реализацији такмичења и
Фантаст, Бечеј, Млади виртуоз Београд,
евалуација
Стрингфест – Ср. Митровица.
Разматрање наставних планова и програ- Анализа и доношење плаПредседници
ма за школску 2014/2015. годину.
нова и програма рада на
актива
нивоу већа
Разматрање листе стручне литературе и
Анализа, избор и усвајање Председници
припручника за рад у настави
актива
ОБЛАСТ: ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
Време
реализације
Квартално
Током године
Током године
Током године
Активност
Начин
Корелација наставних садржаја за праћење
Праћење, анализа
напредовања ученика и уједначавање критенаст. садржаја, усаријума оцењивања (тромесечје, полугодиште
глашавање рада и
ОВ )
евалуација
Праћење непосредног рада и оцењивање уче- Систематско
ника у оквиру одсека
посматрање
Смотре технике (новембар, март)
Координирање рада свих наставника у циљу
Усаглашавање, договаподизања квалитета и квантитета знања учерање и евалуација
ника на одсеку
Предметни
наставници,
ПП служба
Предметни
наставници,
стр. активи,
Праћење, евалуација,
примена
Пред. наставници, ПП
служба
Трећи квартал Међусобне посете часовима и размена искустава; Присуство концертима класа у децембру и јуну; Преслушавања пред такмичења.
Праћење, анализа, дискусија, упућивање,
евалуација
Пред. настав.,
Стр. активи,
ПП служба
Током године
Праћење, анализа, дискусија, евалуација
Предметни
наставници,
Стр. активи,
Руководилац
Стручног
већа
Током године
Коришћење савремених метода поступака и
средстава рада у настави
Одговорно
лице
Предметни
наставници
и активи
Организација јавних часова, смотри Окт – 3;
Нов – 2; Дец – 3; Фебр. – 3; Март – 3; Април
– 2; Мај – 2.
Организација слободних активности, такмичења, мајсторских курсева,
Дејан Богдановић – септембар 2014. године.
Динамика, реализација,
евалуација
49
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
ОБЛАСТ: СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Време
реализације
Начин
Одговорно
лице
Септембар,
Индивидуално стручно усавршавање
током године
Акредитовани
семинари
Представник Тима
за стручно
усавршавање
Септембар, јун Интерно стручно усавршавање;
Едукативни концерти (9) за Радосно детињство,
„Зимски концерт” ученика првог разреда, „Пролећни концерт” ученика првог разреда,
Концерт ученика другог разреда „У сусрет лету”,
„Вече соната” шести разред, „Вече соната”
средња школа, Концерт матураната „На путу
ка испиту зрелости”, Концерт такмичара „Музика без граница” и сва претходно наведена
такмичења.
Током године
Активно учешће наставника у културном животу
локалне заједнице
Доношење плана, реализација,
евалуација
Предметни
наставници
Солистички концерти, концерти професора већа
Обавештавање преко Интернета
Трибина, округли
сто
Предметни
наставници
Септембар,
јун
Током године
Децембар,
фебруар
Други квартал
Септембар
Током године
Активност
Обнављање фонда стручне литературе и
медијатеке
Размена искуства са Стручним активима других
школа, ШОМО – Бачка Топола, МШ „Јосип
Славенскиˮ Нови Сад
Предавања на договорену тему
Угледни часови – 2 угледна часа
Сензибилизација родитеља за учешће у животу и
раду школе
Пружање помоћи наставницима почетницима
Члан Стр. већа
Чланови Стр.
актива
Састанци, семинари, Чланови Стр.
већа
Одржавање часова
ПП служба
индивид. наставе
Родитељски састан- ПП служба
ци, едукација
Упућивање,
Ментор, ПП
праћење,
служба
евалуација
ОБЛАСТ: АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Време
реализације
Децембар, јун
Квартално
Активност
Начин
Одговорно лице
Анализа рада Стр. већа
Анализа образовно-васпитног рада
Анализа, евалуација
Анализа, евалуација
Руководилац већа
Стр. активи
Анализа, евалуација
Стр. већа
Јун
Анализа унапређивања образовноваспитног процеса
Анализа стручног усавршавања
Анализа, евалуација
Јануар, јун
Анализа афирмације одсека
Анализа, евалуација
Члан Тима за стр.
усавршавање
Руководилац стр.
већа
Децембар, јун
50
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ДУВАЧЕ
Време реализације Активност
Крај августа
Август, током
године
Август, током
године
Август, децембар,
јун
Август
Начин
Анализа рада, дискусија,
предлози, закључци
Уједначавање фондова
часова
Подела наставе корепетиције
Расподела корепетитора
по класама
Организација испита, допунска и додат- Израда плана и динамина настава. Провера технике децембар
ке свих испита, кон2014. Годишњи испити мај, јун 2015.
тролних и писмених
задатака
Организација слободних активности
Одабир такмичења, доАнтон Еберст, Фемус Суботица, Давоговор о организацији,
рин Јенко, Такмичење дрвених дувача
реализацији такмиПожаревац, Млади виртуоз Београд,
чења и евалуација
Такмичење хорниста Исидор Бајић
Нови Сад.
Разматрање наставних планова и програ- Анализа и доношење
ма за школску 2014/2015. годину.
планова и програма
рада на нивоу већа
Разматрање листе стручне литературе и
Анализа, избор и
припручника за рад у настави
усвајање
Програм рада Стручног већа:
осам седница
Формирање класа и распоред по класама
Одговорно лице
Руководилац
Пред. настав.,
рук. директор
Руководилац,
директор
Руководилац,
предметни
наставници
Руководилац,
директор
Председници
актива
Председници
актива
ОБЛАСТ: ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Време реализације
Квартално
Током године
Током године
Током године
Активност
Корелација наставних садржаја за
праћење напредовања ученика и уједначавање критеријума оцењивања (тромесечје, полугодиште )
Праћење непосредног рада и оцењивање
ученика у оквиру одсека (смотре, децембар, мај, јун).
Координирање рада свих наставника у
циљу подизања квалитета и квантитета
знања ученика на одсеку
Коришћење савремених метода, поступака и средстава рада у настави
Трећи квартал
Међусобне посете часовима и размена
искустава по свим класама
Током године
Организација јавних часова, смотри (месечно два јавна часа, две смотре и 16
јавних часова).
Организација слободних активности,
такмичења, (такмичење Антон Еберст
и такмичење хорниста Исидор Бајић)
Током године
Начин
Праћење, анализа
наст. садржаја, усаглашавање рада и
евалуација
Систематско
посматрање
Одговорно лице
Предметни наставници и
активи
Пред. наставници, ПП служба
Усаглашавање, договарање и евалуација
Предметни наставници, стр.
активи,
Праћење, евалуација,
ПП, Предметни
примена
наставници,
стр. активи
Праћење, анализа, дис- Пред. наставникусија, упући- вање,
ци, Стр. актиевалуација
ви, ПП служба
Праћење, анализа, дис- Предметни накусија, упућивање,
ставници, Стр.
евалуација
активи,
Динамика, реализаРуководилац
ција, евалуација
Стручног већа
51
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
ОБЛАСТ: СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Време
реализације
Током године
Активност
Начин
Одговорно лице
Индивидуално стручно усавршавање
Септембар,
јун
Интерно стручно усавршавање (јавни часови, угледни часови)
Акредитовани
семинари
Доношење Плана, реализација,
евалуација
Солистички концерти, концерти професора већа
Представник у Тиму
за стр. усаврш.
Предметни
наставници
Током године
Активно учешће наставника у културном
животу локалне заједнице: концерт
професора и Новосадског дувачког
квинтета.
Септембар,
Обнављање фонда стручне литературе и
јун
медијатеке
Током године Размена искуства са Стр. активима других
школа: „Јосип Славенски” Београд, „Даворин Јенко” Београд.
Децембар,
Предавања на договорену тему: Утицај
фебруар
треме на извођача
Други квартал Угледни часови одржаће се током првог и
другог полугодишта
Септембар
Током године
Сензибилизација родитеља за учешће у
животу и раду школе
Пружање помоћи наставницима
почетницима
Обавештавање преко
Интернета
Трибина, округли сто
Пред. наставници,
Пом. директора за култ. јавну
делатност
Члан Стр. већа
Чланови Стр. актива
Састанци, семинари,
Чланови Стр. већа
Одржавање часова
индивидуалне
наставе
Род. састанци,
едукација
Упућивање, праћење, евалуација
ПП служба, пом. директора за индив.
наставу
ПП служба
Ментор, ПП служба
ОБЛАСТ: АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Време реализације Активност
Начин
Одговорно лице
Децембар, јун
Квартално
Децембар, јун
Анализа, евалуација
Анализа, евалуација
Анализа, евалуација
Руководилац већа
Стр. активи
Стр. већа
Јун
Анализа рада Стр. већа
Анализа образовно-васпитног рада
Анализа унапређивања образовно-васпитног процеса
Анализа стручног усавршавања
Анализа, евалуација
Јануар, јун
Анализа афирмације одсека
Анализа, евалуација
Чланови Тима за
стр. усав.
Руководилац стр.
већа
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА XАРМОНИКУ
Време
реализације
Крај августа
2014. године
Активност
Начин
Програм рада Стручног већа: 8 седница
Анализа рада, дискусија, закључци
Уједначавање фондова
часова
Расподела по класама
Формирање класа и распоред по класама
Подела наставе
52
Одговорно
лице
Руководилац
Руководилац,
директор
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
Август
Организација испита, допунска и додатна настава. Смотре технике – период децембар,
март Годишњи испит 12–19. 6. 2015.
током
године
Август
током
године
Август
током
године
Август
током
године
Август,
децембар, јун
Август
Сачињавање плана
и динамике свих
испита, контролних
задатака
Организација слободних активности
Одабир такмичења,
−−39. Међународно такмичење хармонике,
договор о
Castelfidardo (Италија) – IX 2014.
организацији,
−−Смотра талената 2014, Сремски Карловци,
реализацији
XI 2014.
такмичења и
−−5. Међународни фестивал хармонике, „Bela
евалуација
pl. Panthy”
−−Међународни фестивал хармоникаша, Нови
Кнежевац – II 2015.
−−Међународно такмичење хармоникaша,
Бачка Топола – III 2015.
Одабир такмичења,
– Мех фест, Београд – III 2015.
договор о
– XVI Међународно такмичење хармоникaша,
организацији,
Лозница – III 2015.
реализацији
– 40. Међународни сусрет хармоникаша, Пула
такмичења и
(Хрватска) – IV 2015.
евалуација
– VII Отворено такмичење хармоникаша,
Сремска Митровица – IV 2015.
Одабир такмичења,
– Meђународно такмичење хармонике,
договор о
Словенија – IV 2015.
организацији,
– VII Meђународни музички фестивал, Угљереализацији
вик (Р. Српска) – V 2015.
такмичења и
– 52. Meђународно такмичење хармонике,
евалуација
Клингентал (Немачка) – V 2015.
– IV Фестивал хармонике „Хармонија еспресива”, Сохачев (Пољска) – V 2015.
– Такмичење „Млади виртуоз”,Београд – V
2015.
– XX Интернационална манифестација
„Дани хармонике”, Смедерево – V 2015.
– Мајски сусрети младих хармоникаша,
Лазаревац – V 2015.
– 12. Међународно такмичење хармоникaша,
„Звездане стазе”, Крагујевац – V 2015.
Разматрање наставних планова и програма за Анализа и програма
школску 2014/2015. годину.
рада на нивоу већа
Разматрање листе стручне литературе и
Анализа, избор и
припручника за рад у настави
усвајање
Руководилац,
предметни
наставници
Руководилац,
директор
Руководилац,
директор
Руководилац,
директор
Председници
актива
Председници
актива
ОБЛАСТ: ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Време
реализације
Активност
Квартално
Корелација наставних садржаја за праћење, наПраћење, анаПредметни напредовања ученика и уједначавање критеријума
лиза наст.
ставници и
оцењивања Крај I полугодишта – XII 2014.
садржаја, усаглаактиви
Крај III тромесечја – III 2015.
шавање рада и
Крај II полугодишта – VI 2015.
евалуација
Праћење непосредног рада и оцењивање ученика Систематско
Предметни нау оквиру одсека. Смотре технике – период 8–16.
посматрање
ставници, ПП
12. 2014; 23–31. 3. 2015.
служба
Годишњи испит – период 12–19. 6. 2015.
Током године
Начин
Одговорно лице
53
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
Током године
Током године
Трећи квартал
Током године
Током године
Координирање рада свих наставника у циљу поУсаглашавање,
дизања квалитета и квантитета знања ученика
договарање и
на одсеку
евалуација
Коришћење савремених метода поступака и сред- Праћење,
става рада у настави
евалуација,
примена
Међусобне посете часовима и размена искустава Праћење,
Преслушавање такмичара – III 2015.
анализа, дискусија, евалуација
Организација јавних часова, смотри.
Праћење, аналиЈавни часови: 9. и 16. 10. 2014; 13. и 20. 11. 2014;
за, упућивање,
11. и 18. 12. 2014; 12. и 9. 2. 2015; 11. и 18. 3.
евалуација
2015; 15.4. 2015; 13. и 20. 5. 2015.
Организација слободних активности, такмичења, Динамика, ремајсторских курсева.
ализација,
Стручни скуп и мајсторски курс проф. Алберди
евалуација
Ињаки (Шпанија) -период X-XII 2014.
Предметни наставници, стр.
активи,
Пред. наставници, Стр. активи, ПП служба
Пред. наставници, Стр. активи, ПП
Предметни наставници, Стр.
активи,
Руководилац
Стручног већа
ОБЛАСТ: СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Време
реализације
Септембар,
током
године
Септембар,
јун
Током године
Активност
Начин
Одговорно лице
Индивидуално стручно усавршавање
Акредитовани
семинари,
Интерно стручно усавршавање Стручни скуп
проф. Алберди Ињаки (Шпанија) - период
X-XII 2014.
Активно учешће наставника у културном животу
локалне заједнице учешће наставника на концертима оркестра хармоника средње школе –
период III-VI 2015.
Доношење Плана, реализ.
евалуација
Солистички концерти, концерти
професора већа
Представник у
Тиму за стр.
усавршавање,
пред. наставник
Предметни
наставници
Септембар,
јун
Током године
Обнављање фонда стручне литературе и
медијатеке
Размена искуства са Стр. активима других школа
МШ „Јосип Славенски”, Нови Сад, МШ Бачка
Топола, МШ „Славонски Брод” (Хрватска),
МШ у Сохачеву (Пољска).
Децембар,
Предавања на договорену тему
фебруар
„Артикулација и фразирање у барокној музици”
Други квартал Угледни часови – сви наставници
(13 часова) Стручног већа хармонике
Септембар
Сензибилизација родитеља за учешће у животу и
раду школе
Током године
54
Пружање помоћи наставницима почетницима
Предметни
наставници,
Пом. директора
за култ. јавну
делатност
Члан Стр. већа
Обавештавање
преко интернета
Трибина, округли Чланови Стр.
сто
актива
Састанци,
семинари
Часови индивид.
настав
Родитељски
састанци,
едукација
Упућивање,
праћење,
евалуација
Чланови Стр. већа
ПП служба, пом.
директора
ПП служба
Ментор, ПП
служба
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
ОБЛАСТ: АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Време реализације
Децембар, јун
Активност
Анализа рада Стручног већа
Начин
Одговорно лице
Анализа, евалуација Руководилац већа
Квартално
Децембар, јун
Анализа, евалуација Стручни активи
Анализа, евалуација Стручна већа
Јун
Анализа образовно-васпитног рада
Анализа унапређивања
образовно-васпитног процеса
Анализа стручног усавршавања
Јануар, јун
Анализа афирмације одсека
Анализа, евалуација Члан Тима за
усавршавање
Анализа, евалуација Руководилац
стручног већа
СТРУЧНО ВЕЋE ЗА ГИТАРУ, ХАРФУ И УДАРАЉКЕ
ОБЛАСТ: ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА
Време
реализације
Крај августа
2014. године
Децембар, мај,
јун
Август, децембар, јун
Август
Активност
Начин
Програм рада Стручног већа
Планирање 9 седница са
сталним активностима:
Анализа рада, дискусија,
предлози, закључци
Анализа, избор и усвајање
Одговорно
лице
Руководилац
Разматрање листе стручне литературе и
Председници
припручника за рад у настави
актива
Формирање класа и распоред по класама Уједначавање фондова часова Пред. настав.
руководилац,
директор
Организација испита, провера технике,
Сачињавање плана и динами- Руководилац,
пријемни испит за смш, омш.
ке свих испита, контролних
предметни
Разредни, диференцијални, ванредни,
и писмених задатака
наставници
годишњи, матурски испити
Организација слободних активности
Одабир такмичења, договор о Руководилац,
директор
организацији, реализацији
такмичења и евалуација
Разматрање наставних планова и програ- Анализа и доношење планова Председници
ма за школску 2014/2015. годину.
и програма рада на нивоу
актива
већа
Разматрање листе стручне литературе и Анализа, избор и усвајање
Председници
припручника за рад у настави
актива
ОБЛАСТ: ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Време
реализације
квартално
Током
године
Током
године
Активност
Начин
Одговорно лице
Корелација наставних садржаја за праћење
напредовања ученика и уједначавање
критеријума оцењивања, тромесечје,
полугодиште ОВ.
Праћење непосредног рада и оцењивање
ученика у оквиру одсека.
Координирање рада свих наставника у
циљу подизања квалитета и квантитета
знања ученика на одсеку
Праћење, анализа
наст. садржаја, усаглашавање рада и
евалуација
Систематско
посматрање
Усаглашавање, договарање и евалуација
Предметни наставници и активи
Предметни наставници, ПП служба
Предметни наставници, Стр. активи
55
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
Током
године
Коришћење савремених метода поступака
и средстава рада у настави
Трећи
квартал
Међусобне посете часовима и размена
искустава
Током
године
Организација јавних часова, смотри.
Сваки други четвртак у месецу; број јавних часова: 6.
Организација слободних активности:
Војвођански фестивал гитаре, Фестивал
харфе Зрењанин
Током
године
Праћење, евалуација,
примена
Предметни наставници, Стр. активи, ПП служба
Праћење, анализа, дис- Предметни наставкусија, упућивање,
ници, Стр. актиевалуација
ви, ПП служба
Праћење, анализа, дис- Предметни наставкусија, упућивање,
ници, Стр. активи
евалуација
Динамика, реализаРуководилац
ција, евалуација
Стручног већа
ОБЛАСТ: СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Време
реализације
Септембар, током године
Септембар, јун
Током године
Септембар, јун
Током године
Децембар,
фебруар
Други квартал
Септембар
Током године
56
Активност
Начин
Одговорно лице
Индивидуално стручно
усавршавање
Акредитовани семинари
Интерно стручно усавршавање. У
прилогу: план стручног усавршавања већа.
Активно учешће наставника у
културном животу локалне
заједнице
Доношење Плана, реализација, евалуација
Представник у
Тиму за стр. усавршавање и пред.
наставник
Предметни
наставници
Обнављање фонда стручне литературе и медијатеке
Размена искуства са Стр. активима других школа.
Предавања на договорену тему
„Примена Сузуки методе у настави гитаре”
Угледни часови
Новембар: проф. Ж. Кузмановић
Април: проф. Р. Радовић
Сензибилизација родитеља за
учешће у животу и раду школе
Пружање помоћи наставницима
почетницима
Солистички концерти, концерти професора већа
Обавештавање преко
Интернета
Трибина, округли сто
Састанци, семинари,
Одржавање часова индивидуалне наставе
Родитељски састанци,
едукација
Упућивање, праћање,
евалуација
Пред. наставници,
Пом. директора
за култ. јавну
делатност
Члан Стр. већа
Чланови Стр.
актива
Чланови Стр. већа
ПП служба, пом.
директора за индив. наставу
ПП служба
Ментор, ПП служба
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СОЛО ПЕВАЊЕ
Време
Активност
реализације
Крај августа
Програм рада Стручног већа
2014. године
Разматрање листе стручне литературе и припручника за рад у
настави
Крај августа
Формирање класа и распоред по
2014. године
класама
Децембар мај,
јун:
Август,
децембар,
јун
Август
Начин
Планирање 9 седница са сталним
активностима: Анализа рада, дискусија, предлози, закључци
Анализа, избор и усвајање
Одговорно
лице
Руководилац
Председници
актива
Уједначавање фондова часова
Пред. наставници, руковод.,
директор
Подела наставе корепетиције
Расподела корепетитора по класама
Руководилац
директор
Организација испита, провера
Израда плана и динамике свих испита, Руководилац,
технике, пријемни испит за
контролних и писмених задатака
предметни
смш, омш.
наставници
Организација слободних
Одабир такмичења, договор о оргаРуководилац,
активности
низацији, реализацији такмичења и
директор
евалуација
Разматрање наставних планова и Анализа и доношење планова и проПредседници
програма за школску 2014/2015.
грама рада на нивоу већа
актива
годину.
Разматрање листе стручне литеАнализа, избор и усвајање
Председници
ратуре и припручника за рад у
актива
настави
ОБЛАСТ: ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Време
Активност
реализације
Квартално
Корелација наставних садржаја за
праћење напредовања ученика и уједначавање критеријума оцењи- вања
тромесечја, полугодиште ОВ
Током године Праћење непосредног рада и оцењива-ње ученика у оквиру одсека. Октобар: Преслушавање кандидата који
желе да се пријаве за стипендију” М.
Бугариновић”
Током године Мај – преслушавање ученика који су се
пријавили на Републичко такмичење,
Београд
Током године Координирање рада свих наставника у
циљу подизања квалитета и квантитета знања ученика на одсеку
Током године Коришћење савремених метода поступака и средстава рада у настави
Начин
Одговорно лице
Праћење, анализа наст.
садржаја, усаглашавање
рада и евалуација
Предметни наставници и активи
Систематско посматрање
Предметни наставници, ПП служба
Систематско посматрање
Предметни наставници, ПП служба
Усаглашавање, договарање Предметни настави евалуација
ници, стр.активи,
Праћење, евалуација,
примена
Пред. наставници,
Стр. активи, ПП
служба
57
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
Трећи
квартал
Током године
Током године
Међусобне посете часовима. Децембар – преслушавање такмичара и
сугестије проф. И. Јовановић, час
проф. С. Недељковић, Мај – Припрема за пријемни испит – консултације
педагога Ј. Маринков, час проф. М.
Балаж.
Организација јавних часова, смотри.
Сваки други четвртак у месецу; број
јавних часова: 6
Организација слободних активности:
Такмичење „Вера Ковач-Виткаи”
новембар, Мајсторски курс проф.
Николе Давида (Мајнхајм) - април
Праћење, анализа, дискусија, упућивање,
евалуација
Предметни наставници, Стр. активи,
ПП служба
Праћење, анализа, дискусија, упућивање,
евалуација
Динамика, реализација,
евалуација
Предметни наставници, Стр. активи,
Руководилац Стручног већа
ОБЛАСТ: СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Време
реализације
Септембар,
током
године
Септембар,
јун
Током године
Активност
Начин
Одговорно лице
Индивидуално стручно усавршавање Акредитовани семинари Представник у Тиму за
стр. усавршавање и
предметни наставник
Интерно стручно усавршавање
Доношење Плана,
Предметни наставници
евалуација
Активно учешће наставника у кулСолистички концерти,
Пред. наставници,
турном животу локалне заједнице
концерти професора
Пом. директора за култ.
већа
јавну делатност
Септембар,
Обнављање фонда стручне литерату- Обавештавање преко
Члан Стр. већа
јун
ре и медијатеке
Интернета
Током године Размена искуства са Стр. активима
Трибина, округли сто
Чланови Стр. актива
других школа МШ „Петар Крањчевић” С. Митровица
Састанци, семинари,
Чланови Стр. већа
Децембар,
Предавања на договорену тему
фебруар
„Разлика између италијанске белканто технике и немачког лида и
примена”
Други квартал Угледни часови Новембар: проф. М. Одржавање часова инПП служба, пом. дирекдивидуалне наставе
тора за индив. наставу
Балаж
Април: проф. И. Јовановић
Септембар
Сензибилизација родитеља за
Родитељски састанци,
ПП служба
учешће у животу и раду школе
едукација
Током године Пружање помоћи наставницима
Упућивање, праћење,
Ментор, ПП служба
почетницима
евалуација
58
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Проф. мр Радмила Ракин Мартиновић, директор школе
Мр Нина Николов, помоћник директора за индивидуалну наставу
Љубиша Новаковић, помоћник директора
Данијела Кличковић, помоћник директора за културну и јавну делатност школе
Татјана Вукмановић, помоћник директора за међународне активности
Мирјана Ђукић, психолог
Јелица Маринков, педагог
Сања Пап Мићић, руководилац Стручног актива за солфеђо и теорију музике
Нинета Аврамовић Лончар, рук. Стручног већа за теоретске предмете СШ
Ана Ковачић, руководилац Стручног већа за теоретске предмете ОШ
Александар Спасојевић, рук. Стручног већа полиинстрменталног одсека
Роберт Папик, руководилац Стручног већа хармоника
Вера Хофман Момчиловић, руководилац Стручног већа клавира
Моника Зима, руководилац Стручног већа гудачког одсека
Јелена Јеремић, руководилац Стручног већа дувачког одсека
Ивана Јовановић, руководилац Стручног већа одсека соло певање
ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Активност
Учесници
Верификација Педагошког колегијума
Самовредновање и вредновање рада
школе
Утврђивање резултата рада ученика и
владања на нивоу школе
Наставничко веће
Тим за самовредновање рада школе–Стручна већа
Стручна већа, Одељенско и Наставничко веће
Анализа рада ученика који су укључени у инклузивно образовање
Праћење остваривања циљева образовно-васпитног рада
Припреме за извођење матурских и
завршних испита
Израда плана стручног усавршавања
наставника и стручних сарадника
Разматрање и доношење документа
о вредновању интерног стручног
усавршавања
Евалуација рада Колегијума
Стручни актив наставника инклузивног образовања
Педагошки колегијум
Тим за самовредновање
Стручна већа
Одговорна Време
особа
Директор До 15. септембра
Директор Септембар, јун
Директор
Директор
На крају првог и другог
полугодишта
Директор
Током године
Директор
Мај
Чланови Педагошког колегијуДиректор
ма-Тим за стручно усавршавање
Стручна већа, Чланови ПедаДиректор
гошког колегијума – Тим за стр.
усавршавање
Педагошки колегијум
Директор
Септембар
Током године
Полугодишње
59
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
СТРУЧНИ АКТИВИ
АКТИВ РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
АКТИВНОСТ
Формирање актива и усвајање плана рада актива
Начин
реализације
Састанак
Време
реализације
Септембар
Праћење реализације школског програма
Праћење
Током године
Анализа реализације школског програма
Праћење
Јануар, јун
Планови и сугестије о остваривању школског
програма у наредном периоду
Евалуација реализације рада актива, смернице за
наредну школску годину
Израда плана
Август
Анализа
Децембар, јун
Носилац реализације
Педагошки колегијум,
чланови актива
Педагошки колегијум,
чланови актива
Педагошки колегијум,
чланови актива
Педагошки колегијум,
чланови актива
Чланови актива
Руководилац актива: Јелица Маринков
АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
АКТИВНОСТ
Формирање актива и усвајање плана рада
актива
Праћење реализације развојног плана школе
Начин
реализације
Састанак
Време
реализације
Септембар
Праћење
Током године
Анализа реализације развојног плана
Праћење
Јануар,јун
Планови о остваривању развојног плана у
наредној школској години
Евалуација реализације рада актива, смернице за наредну школску годину
Израда плана
Август
Анализа
Јун
Носилац реализације
Педагошки колегијум,
чланови актива
Педагошки колегијум,
чланови актива
Педагошки колегијум,
чланови актива
Педагошки колегијум,
чланови актива
Чланови актива
Руководилац: Мирјана Ђукић
ТИМОВИ
ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ
Активност
Носилац реализације
време
Сачињавање оперативног плана рада тима за
стручно усавршавање
Упознавање Наставничког већа са оперативним
планом тима за стручно усавршавање
Примена документа о вредновању сталног
стручног усавршавања у осн. и средњој школи за
2014/2015. годину.
Примена евиденције за стручно усавршавање на
нивоу школе
Примена евиденције за лично стручно
усавршавање
Имплементација плана рада тима за стручно
усавршавање
Координатор тима- Мирјана
Ђукић
Тим за стручно усавршавање
Август – септембар
2015.
Октобар, 2015. год
Тим за стручно усавршавање,
педагошки колегијум
Септембар-август
2015. год.
Тим за стручно усавршавање,
педагошки колегијум
Тим за стручно усавршавање,
педагошки колегијум
Психолог тима за стручно
усавршавање
2014 /2015. године
60
Током целе године
До 15. септембра
2015. год.
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
Сарадња са стручним тимом за инклузивно
Педагог, тим за стручно
образовање
усавршавање
Организација стручног усавршавања унутар школе Тим за стручно усавршавање
Током године
Организација акредитованих семинара за све
наставнике школе
Сарадња са Заједницом музичких и балетски
школа Србије
Евалуација стручног усавршавања наставника
Током године
Евалуација рада тима за стручно усавршавање
наставника
Директор, тим за стручно
усавршавање
Директор, тим за стручно
усавршавање
Директор, координатор тима
за стручно усавршавање
Педагошки колегијум,
Директор
Током године
Током године
Новембар 2014.
Јун 2015.
Тромесечно и август
2015. год.
Координатор тима: Мирјана Ђукић
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Активност
Начин реализације
Формирање Тима за заштиту ученика од
насиља, координатора и записничара
Израда Програма заштите ученика од
насиља
Упознавање нових чланова Тима и наставника са Посебним протоколом и
осталим подзаконским актима школе
Час одељенског старешине посвећен програму превенције насиља
Разматрање, анализа, договор,
Анализа, дискусија,
закључци
Упознавање,
дискусија
Вршњачка едукација
Коришћење садржаја грађанског васпитања у превенцији насилништва–радионице за ученике
Сарадња са институцијама и организацијама (Центар за социјални рад,
Диспанзер за ментално здравље, МУП,
невладине организације) – организовање трибине за родитеље/ученике
Посета сајту „кликни безбедно” и разговор о злоупотреби Интернета у оквиру
часова Рачунарства и информатике
Интервентне активности – по потреби
Време
реализације
Август
Септембар
Септембар
Носилац реализације
Директор, Наставничко
веће, ПП служба
Директор, чланови
тима
Директор, чланови
тима
Упознавање, диску- Октобар
сија, предлози и
сугестије
Предавања, трибине Током целе шк.
године, по
волонтирање, хум.
потреби
акције
Радионице
Током целе
школске
године
Током целе
Сарадња, саветошколске
вања, предавања,
године, по
трибине
потреби
Чланови тима, ОС
Упућивање
Мај, јун
Наставник рачунарства
и информатике
Интервенција
Током целе
школске
године, по
потреби
Децембар, јун
Чланови Тима, наставници, управа школе,
институције,
ПП служба
Директор, чланови
Тима
Евалуација реализације програма и акци- Анализа
оног плана Тима; смернице за наредну
школску годину
Тим за вршњачку
едукацију
Чланови тима, наставник грађанског
васпитања
Директор, координатор
тима, ПП служба
Координатор: Љубиша Новаковић
61
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ И БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ, УЧЕНИКА И РАДНИКА ШКОЛЕ
АКТИВНОСТ
Начин реализације
Формирање Тима, избор координатора и
записничара
Разматрање, анализа,
договор
Упознавање нових чланова Тима и наставника са Посебним протоколом и осталим
подзаконским актима Школе
Упознавање нових чланова Тима са актом о
процени ризика
Анализа безбедности живота и рада у
школи
Предлог мера
Евалуација реализације програма и акционог плана Тима; смернице за наредну
школску годину
Време
реализације
Август
Носилац
реализације
Директор, Наставничко веће
Упознавање, дискусија
Септембар
Чланови тима
Упознавање, дискусија
Октобар
Чланови тима
Анализа
Током године
Координатор
Анализа, доношење
мера
Анализа
Током године
Координатор
Децембар, јун
Чланови Тима
Координатор: Љубиша Новаковић
ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА
СВРХА РАДА: Излажење у сусрет потребама ученика
Задаци
Активности
−−Рад на безбедности и сигурности ученика у
школи
Брига о
−−Правилник о безбедности ученика
ученицима
−−Праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и социјалних потреба ученика
−−Организовање допунске и додатне наставе
−−Организовање помоћи бољих ученика слабијим
−−Стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у процесу учења
Подршка учењу −−Тестирање и рад са психологом школе (досијеи
ученика)
−−Неговање и подстицање позитивне социјалне
климе: толеранције, узајамно уважавање, поЛични и социјалштовање, подршка, сарадња,
ни развој
−−Развијање самопоуздања и одговорности за
своје поступке, слобода мишљења, сараднички
Професионална
односи
−−Подстицање ученичких иницијатива (културоријентација
не, забавне, спортске активности, разни облици
дружења)
−−Помоћ при избору даљег образовања (разговор,
тест професионалне оријентације)
−−Дани „отворених врата”
−−Организовање презентација са актуелним информацијама о могућностима даљег школовања
62
време
носиоци
Сви запослени,
пом. директора Љубиша
Током школске
Новаковић
године
Сви запослени
Психолог школе
Током школске Сви предметни
наставници, Разгодине
редне старешине
Психолог школе
Психолог школе,
Колектив школе, ученички
парламент
Друго полугодиште сваке
године
Крај сваке
године
Директор школе, психолог,
ученички парламент, Руководилац већа
Координатор тима: Мирјана Ђукић
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
ТИМ ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА
Задатак тима је праћење свих облика образовно-васпитног рада: разредне, групне и индивидуалне наставе, тестова, свих врста испита и јавних часова у циљу побољшавања и унапређивања
целокупног образовно-васпитног рада у школи.
У том смислу је сачињен план рада Тима за школску 2014/2015. годину. Током године сваки
члан тима ће имати задатак да присуствује на најмање 16 образовно- васпитних активности. Посете
чланова ће се конкретизовати на састанцима Тима.
У оквиру редовне посете одељењима и праћења ученика, у школској 2014/2015. години планиране су следеће посете часовима:
Разредна настава 6 часова
Разред/
одељене
I/1
I/2
I/1
I/2
Наставни предмет /
Циљ посете
Српски језик и књижевност – Aдаптација ученика
Српски језик и књижевност – Aдаптација ученика
Италијански језик – Aдаптација ученика
Италијански језик – Aдаптација ученика
Време реализације/
носилац реализације
Октобар; педагог, психолог, пом. директора
Октобар; педагог, психолог, пом. директора
Октобар; педагог, психолог, пом. директора
Октобар; педагог, психолог, пом. директора
Групна настава 20 часова
Група
Наставни предмет / Циљ посете
Основна школа
II
Солфеђо – Сагледавање повезивања наставног садржаја са претходним знањем и искуствима ученика
Основна школа
завршни
рaзреди
Осн. школа
сви разреди
II/2
III/1
Теорија – Примена трансфер знања на часу
III/2
IV/1
IV/2
Припремљеност и реализација часа
Време реализације/
носилац реализације
Септембар-октобар
Пом. директора за инд. наставу,
ПП служба, директор
Новембар, април
Пом. директора за инд. наставу,
психолог
Током године
Припремљеност и реализација часа – музички облици Новембар, ПП служба, директор
Припремљеност и реализација часа –хармонија
Фебруар, март, ПП служба,
директор
Припремљеност и реализација часа –хармонија
Фебруар, март, ПП служба, директор, пом. директора
Припремљеност и реализација часа – Историја музике Април, ПП служба, директор
са упознавањем музичке литературе
Припремљеност и реализација часа – Историја музике Април, педагог, психолог,
са упознавањем музичке литературе
директор
63
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
Индивидуална настава 35 часова
Одсек
Клавир
Сви одсеци
Сви одсеци
Сви одсеци
Сви одсеци
Сви одсеци
Испити,
тестови
Јавни час
Јавни час
Циљ посете
Време реализације/
носилац реализације
Ниво усвојености знања ученика-инклузија
Током године; педагог, психолог
Aдаптација почетника
Септембар, октобар; директор, пом.
директора за инд. наставу
Примена мотивације и начини мотивисања ученика Током године, педагог, пом. директора
за инд. наставу
Вештина препознавања и способност подстицања
Током године, ПП служба, директор
индивидуалности код ученика
пом. директора за инд. наставу
Праћење ефикасности наставног процеса у зависно- Током године, ПП служба, директор,
сти од примењених наставних метода
помоћник директора
Праћење ефикасности наставног процеса
Током године, ПП служба, директор
Сагледавање начина вредновања постигнућа ученика Новембар, јун, помоћник директора,
и примена подстицајног оцењивања
ПП служба, директор
Јавни час као начин праћења и вредновања рада и
Током године, пом. директора, ПП
напредовања ученика – ОШ
служба, директор
Значај учешћа на јавним часовима у каријерном
Током године, пом. директора, ПП
вођењу и саветовању ученика - СШ
служба, директор
Посета часовима наставника-приправника вршиће се континуирано током године. Реализатори: чланови Тима.
Координатор тима: Нина Николов
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА
План самовредновања за текућу школску годину: ЗА ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Активност
Начин реализације Време
реализације
Разматрање, анаАвгуст
лиза договор
Анализа, доноСептембар,
шење плана
октобар
Формирање Тима, избор координатора и
записничара.
Упознавање нових чланова са процедуром и планом
самовредновања.
Подела задужења унутар тима.
Израда плана о спровођењну мера које су предвиђене акционим плановима за сваку област квалитета.
Упознавање Наставничког већа са планираним акУпознавање, анативностима и досадашњим резултатима
лиза, закључци
Октобар, децембар, фебруар,
мај, август
Октобар, новембар, март
План о посети часовима и начину прикупљања
података
Израда
Састанци са Активом за развојно планирање
Анализа података и израда акционог плана
Евалуација реализације програма и акционог плана
Тима; смернице за наредну школску годину
Анализа, закључци Новембар, март
Израда
Јул, август
Анализа
Децембар, јун
Носилац
реализације
Директор, педагошки колегијум
Директор, педагошки колегијум, чланови
тима
Тим за
само-вредновање,
директор
Тим за
самовредно- вање,
тим за мониторинг и евалуацију наставе
Тимови
Тим
Чланови Тима
Координатор: Јелица Маринков
64
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Активности
Носиоци/одговорност
Време
Формирање Стручног тима за инклузивно
образовање.
Сачињавање оперативног плана рада Стручног
тима за инклузивно образовање.
Имплементација плана рада Стручног тима за
инклузивно образовање у Годишњи план рада
школе 2014/15.
Индетификација ученика са сметњама у развоју.
Директор, помоћник директора
Јун 2014. год.
Стручни тим за инклузивно
образовање
Педагог школе
Септембар 2014.
године
До 15. септембра
2014. године
Пп служба, предметни наставници,
родитељи, друге институције
Сачињавање индивидуалних образовних планова Стручни тим за инклузивно обу складу са потребама ученика.
разовање, родитељ, Педагошки
колегијум
Евалуација напретка ученика који наставу поСтручни тим за инклузивно образохађају према ИОП-у.
вање, Педагошки колегијум
Сензибилизација родитеља за проблеме детета
ПП служба, одељенски старешина,
(предавања, разговори).
родитељи
Израда плана стручног усавршавања професора Директор, стручни тим за инклузију
за инклузивно образовање.
Сарадња са ШУ Нови Сад.
Координатор
Сарадња са МИО мрежом .
Координатор
Успостављање сарадње са установама, удруДиректор, стручни тим за инклузију
жењима, појединцима, другим школама и институцијама подршке инклузији.
Евалуација рада Стручног тима за инклузивно
Педагошки колегијум
образовање.
Септембар, током године
Током године
Децембар,
јануар
Током године
Прво
полугодиште
Током године
Током године
У току године
Децембар, јун
Координатор: Јелица Маринков, педагог школе
ТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЈАВНИХ ЧАСОВА И КОРИШЋЕЊЕ СВЕЧАНЕ САЛЕ
Активност
Начин реализације
Формирање Тима, избор
координатора и записничара
План организације јавних часова
Разматрање,
анализа, договор,
Израда
План коришћења свечане сале
Израда
Евалуација реализације програма и
акционог плана Тима; Смернице
за наредну школску годину
Анализа
Време
реализације
Август
Носилац реализације
Директор, педагошки
колегијум
Стручна већа,
Септембар, по
потреби
Септембар, током Координатор, помоћник
године по
директора за културну и
потреби
јавну делатност школе
Децембар, јун
Чланови тима
Координатор: Љубиша Новаковић
65
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
ПЛАНОВИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА
ШКОЛСКИ ОДБОР
Решењем Скупштине Града Новог Сада од 15. 07. 2014. године за чланове Школског одбора су
именовани:
1.Мр Горан Иванчевић
2.Жељко Андрић
3.Вања Етински
4.Горан Пенић
5.Јасна Марковић-Вујановић
6.Зорица Јелић
7.Бранислава Китановић-Башић
8.Снежана Богдановић
9.Маша Жилник
ПЛАН РАДА
−−Доношење осталих општих аката, ради усклађивања са новим прописима;
−−Усвајање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе, за школску 2013/14. годину;
−−Доношење Годишњег плана рада школе, за школску 2014/15. годину;
−−Доношење Финансијског плана школе;
−−Усвајање Извештаја о пословању, годишњег обрачуна и извештаја о извођењу екскурзија,
односно наставе у природи;
−−Доношење Плана стручног усавршавања запослених и усвајање Извештаја о његовом
остваривању;
−−Разматрање поштовања општих принципа, остваривања циљева образовања и васпитања
и стандарда постигнућа и предузимање мера за побољшање услова рада и остваривања
образовно-васпитног рада;
−−Обављање других послова у складу са законом.
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА
Време
Активности
реализације
АвгустИзрада Плана рада Директора.
септембар
Септембар
Припрема и израда плана активности у првом полугодишту.
АвгустИзрада Годишњег програма рада
септембар
школе.
Октобар
Припрема и израда плана за стручно усавршавање наставника на
нивоу школе за наредну календарску годину.
66
Начин реализације/ носиоци реализације
Директор на основу закључака после анализе реализације предходног и визије развоја школе.
На основу Календара школе и планова већа. Директор, пом. директора, Педагошки колегијум
Праћење смерница Министарства. Директор, пом.
директора, Педагошки колегијум
Планирање динамике реализације стручног усавршавања за следећи циклус. Анализирање и обједињавање предлога наставника за стручно усавршавање
за 2014/2015. годину. Директор, Тим за стручно
усавршавање наставника
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
Октобар
Новембар
Новембар
Новембар
Децембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Јун
Јун
План и програм сарадње школе са
друштвеном средином.
Планирање активности на основу потреба друштвене
средине и могућности школе. Директор, пом. директора, Педагошки колегијум.
Планирање пројеката у школи.
Одређивање приоритета у избору школских пројеката. Припрема, планирање и реализација апликација
за доделу средстава за пројекте. Директор, шеф
рачуноводства.
Израда плана уписа за наредну
Анализа уписа и осипања ученика у претходних 5
школску годину.
година и план за упис за наредну школску годину.
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум.
Израда плана набавке опреме, наст. На основу сагледавања потреба формирање листе
средстава и плана инвест. одржаприоритета. Директор, пом. директора, Педагошки
вања и пројектног планирања.
колегијум, Шеф рачуноводства.
Припрема и израда Финансијског
Анализа успешности претходног плана и усаглаплана.
шавање потреба и могућности. Директор, шеф
рачуноводства.
Припрема за израду и израда Пла- Анализа потреба. Директор, шеф рачуноводства,
на јавних набавки.
секретар.
Израда плана активности у другом На основу Календара школе и планова већа. Дирекполугодишту.
тор, пом. директора, Педагошки колегијум
Припреме за Дан Школе.
Планирање програма прославе. Директор, пом. директора, Педагошки колегијум.
Планирање пријемних и матурских Према Календару активности школе направити
испита.
распоред. Директор, пом. директора, Педагошки
колегијум.
Планирање испита у јунском року. Према Календару активности оформити комисије. Директор, пом. директора, Педагошки колегијум.
Планирање класа за наредну школ- На предлог руководиоца већа формирање класа на
ску годину.
сваком одсеку плана Директор, Пом. директора,
Педагошки колегијум, Стручна већа.
Планирање кадровских потреба за Увидом у потребе образовно-васпитног процеса за нанаредну школску годину.
редну школску годину, планирање кадрова. Директор, пом. директора, Пед. колегијум, Стручна већа.
ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ
Време
Активности
реализације
Септембар
Израда предлога организационе
шеме обављања свих послова у
школи.
Септембар
Подела задужења и решења о радним обавезама.
Септембар
Септембар
Утврђивање распореда часова за
све облике рада.
Утврђивање распореда дежурства
наставника.
Формирање класа и група у ОМШ
Септембар
Формирање класа и група у СМШ
Септембар
Начин реализације/ носиоци реализације
На основу анализе акционог плана за претходну годину, текућих и планираних послова. Директор, пом.
директора, Педагошки колегијум.
Сагледавање постојећих ресурса и на основу могућности и компетенција запослених. Директор, пом.
директора Секретар школе.
Анализом оправданости предлога руководиоца већа и
пом. директора. Директор, помоћник директора.
На основу предлога поможника директора. Директор,
помоћник директора.
На основу предлога руководиоца већа у сарадњи са
пом. директора. Директор, помоћник директора,
Рук. стр. већа, ПП служба.
На основу предлога руководиоца већа у сарадњи са
помоћником директора. Директор, помоћник директора, Рук. стр. већа, ПП.
67
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
Септембар
Септембар
Октобар
Октобар
Новембар
Новембар
Децембар
Децембар
Јануар
Јануар
Јануар
Јануар
Фебруар
Фебруар
Март
Март
Април
Април
68
Подела предмета на наставнике у
СМШ.
На основу предлога руководиоца већа у сарадњи са
помоћником директора. Директор, помоћник директора, Рук. стр. већа, ПП.
Организација културне и концерАнализом предлога из планова већа и помоћник дитне делатности.
ректора за културну и јавну делатност. Директор,
Данијела Кличковић.
Организација и реализација рада
Анализом предлога наставника који раде са ансaмансамбала.
блима и сарадњи са помоћником директора за
културну и јавну делатност. Директор, помоћник
директора, рук. стр. већа, ПП, диригенти.
Организација културне и концерНа основу анализе извештаја о култ.и јавној делаттне делатности.
ности за претходну годину. Директор, Данијела
Кличковић.
Организација и реализација међу- На основу позитивних искустава са претходног такмичења за кларинет. Директор, помоћник директонародног пројекта „Такмичење
ра, Стручно веће дувачки одсек.
Антон Еберст” за кларинет.
Организација културне и концерНа основу анализе извештаја о култури и јавној детне делатности.
латности за претходну годину. Директор, Данијела
Кличковић.
Организација културне и концерНа основу анализе извештаја о култури и јавној детне делатности.
латности за претходну годину. Директор, Данијела
Кличковић.
Планирање комисија и извршавање у складу са ЗаОрганизација и спровођење годишњег пописа имовине, потраконом. Директор, Шеф рачуноводства, Комисије за
живања и обавеза.
попис.
Организација и припрема такмиДиректор,помоћник директора Рук.стр. већа, ПП,сви
чења предвиђених планом.
наставници.
Организација припреме и прославе Анализом предлога наставника који раде са ансмблишколске славе Светог Саве.
ма и сарадњи са помоћником директора за културну
и јавну делатност. Директор, помоћник директора,
Рук. стр. већа, ПП.
Припрема за Републичко
Сагледавање броја заинтересованих ученика за
такмичење.
учешће на такмичењу. Директор, помоћник директора, Педагошки колегијум.
Организација Зимских мајсторских Извршавање припремних радњи за обезбеђивање прошкола
фесора за мајсторске школе.
Припрема пројекта Русија-Србија. Анализа досадашње сарадње и планирање даљих активности. Припремање предлога за градску управу
за културу. Директор, помоћник директора, Педагошки колегијум.
Организација културне и концерНа основу анализе извештаја о култ. и јавној делаттне делатности.
ности за претходну годину. Директор, Данијела
Кличковић.
Реализација Републичког
Анализа постигнутих резултата и доношење консруктакмичења.
тивних закључака. Стручна већа – одсеци.
Организација културне и концерНа основу анализе извештаја о култури и јавној делаттне делатности.
ности за претходну годину.
Директор, Данијела Кличковић.
Организација и израда распореда
На основу календара активности за друго
свих испита.
полугодиште.
Директор, помоћник директора, Педагошки
колегијум.
Организавција припремне наставе На основу календара активности за 2 полугодиште.
за полагање пријемних испита.
Директор, Стручно веће.
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
Април
Организација културне и концертне делатности.
Мај
Организација пријемних испита за
ОМШ.
Мај
Организација Дана школе.
Мај
Организација културне и концертне делатности.
Јун
Јун
Јул
Јул
Август
Август
Август
На основу анализе извештаја о култури и јавној делатности за претходну годину.
Директор, Данијела Кличковић.
На основу календара активности за друго
полугодиште.
Директор, помоћник директора.
На основу планираних активности у јануару. Директор, помоћник директора, Педагошки колегијум.
На основу анализе извештаја о култури и јавној делатности за претходну годину.
Директор, Данијела Кличковић.
Организација пријемних испита за На основу конкурса Министарства просвете РС.
СМШ.
Директор, помоћник директора.
Организација културне и концерНа основу анализе извештаја о култури и јавној делаттне делатности.
ности за претходну годину.
Директор, Данијела Кличковић.
Организација Светске клавирске
На основу анализе извештаја реализацији за претходконференције.
ну годину.
Директор, помоћник директора, Педагошки
колегијум.
Организација наступа хора школе у На предлог плана активности наставника хора. ДиПечују-Мађарска.
ректор, Стручно веће.
Организација Летњих мајсторских Извршавање припремних радњи за обезбеђивање
школа.
професора за мајсторске школе. Директор, Татјана
Вукмановић.
Расписивање конкурса за упражње- Анализом постојећих кадрова и потреба.
на радна места.
Директор, секретар.
Организациони послови око приПослови прописани законом. Директор, помоћник
преме за почетак нове школске
директора, Педагошки колегијум, Стручна већа.
године.
ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ РАД
Време
Активности
реализације
Септембар
Педагошко инструктивни послови
у вези са радом стручних већа.
Септембар
Септембар
Октобар
Октобар
Новембар
Педагошко инструктивни послови
у вези са радом стручних актива.
Педагошко инструктивни послови
у вези са радом тимова.
Помоћ у припреми и организацији
васпитно-образовног рада (редовна настава, допунска и додатна настава, одељенска заједница,
класа).
Праћење реализације наставе.
Праћење организације наставног
рада и квалитета наставног
процеса.
Начин реализације/ носиоци реализације
Упућивање, саветовање. Директор, помоћник директора, Педагошки колегијум.
Упућивање, саветовање. Директор, помоћник директора, Педагошки колегијум.
Дискусија, саветодни рад. Директор, помоћник директора, Педагошки колегијум.
Упућивање, саветовање, дискусија, предлози. Директор, помоћник директора, Рук. стр. већа, ПП.
Посета часовима редовне наставе и вођење протокола. Директор, помоћник директора, ПП, Тим за
Мониторинг наставе.
Посета часовима с циљем увида у организацију
наставног рада и квалитет припрема за наставу и
вођење протокола. Директор, помоћник директора,
ПП, Тим за Мониторинг наставе.
69
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
Новембар
Децембар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Анализа реализованих посета часовима .
Индивидуални разговори са наставницима после
посећених часова у циљу пружања помоћи у планирању и програмирању. Директор, помоћник директора, ПП, Тим за мониторинг наставе.
Рад са ученицима са поремећајем у Консултације, саветовање, мотивисање и подстицање.
понашању и тешкоћама у раду.
Директор, помоћник директора, ПП, Тим за мониторинг наставе.
Педагошко инструктивни рад са
Дискусија, саветодавни рад, консултације. Дирекнаставницима који припремају
тор,Стручна већа,Стручни активи,Тим за инклузију.
ученике у ИОП-у.
Педагошко инструктивни рад са
Дискусија, саветодни рад, консултације и присутсво
наставницима који припремају
преслушавањима. Директор, Стручни већа, Стручученике за такмичења.
ни активи.
Пријемни испити у ОМШ.
Именовање комисија и инструктивни рад са њима, у
складу са Правилником школе. Директор, Стручни
већа, Стручни активи.
Пријемни испити у СМШ.
Именовање комисија и инструктивни рад са њима у
складу са Правилником Министарства просвете РС.
Директор, Стручна већа, Стручни активи.
Педагошко инструктивни послови Саветодни рад, консултације, посета испитима. Сви
у вези са реализацијом испита.
наставници.
АНАЛИТИЧКИ РАД
Време
Активности
реализације
АвгустИзрада Извештаја о реализацији
септембар
годишњег плана рада школе за
претходну школску годину.
АвгустИзрада Извештаја о реализацији
септембар
годишњег плана рада на подручју
културне и јавне делатности школе за претходну школску годину.
Август-Сеп- Израда Летописа Музичке школе
тембар
”Исидор Бајић”.
Септембар
Преглед индивидуалних планова стручног усавршавања
наставника.
Септембар
Реализације Школског програма.
Септембар
Септембар
Реализације Развојног плана
Школе.
Израда ЦЕНУС-а за ОМШ.
Септембар
Израда ЦЕНУС-а за СМШ.
Октобар
Праћење правне регулативе.
Октобар
Анализа текућих васпитно образовних проблема и помоћ
наставницима у успешнијем васпитно-образовном деловању.
70
Начин реализације/ носиоци реализације
Анализа и сумирање резултата. Директор, помоћник
директора, Педагошки колегијум, Секретар.
Анализа и сумирање резултата. Директор, помоћник
директора, Педагошки колегијум, Секретар.
Анализа и сумирање резултата. Директор, помоћник
директора, Педагошки колегијум, Секретар.
Анализа и сумирање предлога. Директор, Тим за
стручно усавршавање наставника.
Праћење, анализа. Директор, Тим за израду ШП. Педагошки колегијум, Секретар.
Праћење, анализа. Директор, Тим за израду РПШ.
Педагошки колегијум, Секретар.
Прикупљање, организовање података у складу са
захтевима.
Директор, помоћник директора.
Прикупљање, организовање података у складу са
захтевима.
Директор, помоћник директора.
Анализа и ажурирање свих Аката школе. Директор,
Секретар, помоћник директора.
Анализа, уочавање и саветовање. Директор, помоћник
директора, ПП,Тим за Мониторинг наставе.
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
Новембар
Новембар
Новембар
Новембар
Децембар
Децембар
Децембар
Децембар
Јануар
Јануар
Јануар
Јануар
Фебруар
Март
Март
Март
Март
Април
Мај
Јун
Јун
Јун
Јун
Сарадња у идентификацији дароАнализа, препознавање и дефинисање, саветодавни
витих ученика, координација
рад. Директор, помоћник директора, ПП,Тим за
и учешће у раду са даровитим
Мониторинг наставе, Тим за ИОП.
ученицима.
Сарадња у имплементацији ИОП-а. Саветодавни рад. Директор, помоћник директора, ПП,
Тим за Мониторинг наставе, Тим за ИОП.
Успех на крају првог класификаци- Анализа, уочавање слабости, предлог мера. Сви
оног периода.
наставници.
Успех на крају првог класификаци- Анализа, препознавање и дефинисање начина унаоног периода на нивоима стручпређивања квалитета рада. Стручна већа и активи.
них већа и актива.
Контрола реализације редовног,
Праћење. Директор, помоћник директора, ПП, Тим за
допунског и додатног рада.
Мониторинг наставе.
Анализа квалитета обављања адКонтрола. Директор.
министративно-финансијских
послова.
Извештај о Финансијском послоАнализа и дефинисање начина припреме и израде у
вању школе.
складу са законом. Директор, шеф рачуноводства.
Извештај о извршеном попису.
Анализа и дефинисање начина припреме и израде. Директор, шеф рачуноводства, Инвентарске
комисије.
Праћење реализације Годишњег
Анализа остварених задатака. Директор, помоћник
плана рада школе.
директора, Педагошки колегијум, Секретар.
Преглед извештаја о рада у првом
Анализа остварених задатака. Директор, помоћник
полугодишту.
директора, Педагошки колегијум, Секретар.
Праћење успеха на крају првог
Анализа остварених резултата. Сви наставници.
полугодишта.
Праћење успеха на крају првог
Анализа остварених резултата. Стручна већа и
полугодишта на нивоу стручних
активи.
већа и актива.
Рад стручних већа, актива и
Анализа остварених активности. Директор,помоћник
тимова.
директора,Педагошки колегијум, Секретар.
Анализа пријемних испита за
Анализа остварених резултата. Директор, помоћник
ОМШ за претходну годину.
директора, Педагошки колегијум, Стручна већа и
активи.
Анализа пријемних испита за
Анализа остварених резултата. Директор, помоћник
СМШ за претходну годину.
директора, Педагошки колегијум, Стручна већа и
активи.
Анализа успеха на крају трећег
Анализа остварених резултата.
класификационог периода.
Сви наставници.
Анализа успеха на крају трећег
Анализа остварених резултата.
класификационог периода на
Стручна већа и активи.
нивоима стручних већа и актива.
Контрола реализације редовног,
Надзор над реализованим часовима. Директор, подопунског и додатног рада.
моћник директора, ПП, Тим за мониторинг наставе.
Анализа реализације Дана школе.
Анализа. Педагошки колегијум.
Анализа постигнутих резултата
Анализа остварених резултата. Директор, помоћник
ученика на такмичењима.
директора, ПП, Тим за мониторинг наставе.
Анализа успеха на крају другог
Анализа остварених резултата. Сви наставници.
полугодишта.
Праћење шестомесечног финанАнализа остварених резултата.
сијског пословања школе.
Директор, шеф рачуноводства.
Сагледавање кадровских потреба за Анализа потреба у кадровима. Директор, Секретар.
наредну школску годину.
71
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
Август
Август
Август
Август
Успех на крају другог
полугодишта.
Праћење реализације Годишњег
плана рада школе.
Праћење реализације Школског
програма.
Праћење реализације Развојног
плана Школе.
Анализа остварених резултата.
Сви наставници.
Сумирање остварених резултата. Директор, помоћник
директора, Педагошки колегијум, Секретар.
Сумирање остварених резултата.
Директор, Тим за израду ШП. Педагошки колегијум,
Секретар.
Сумирање остварених резултата.
Директор, Тим за израду РПШ. Педагошки колегијум,
Секретар.
РАД У СТРУЧНИМ И ДРУШТВЕНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ
Време
реализације
Септембар
Септембар
Септембар
Септембар
Октобар
Новембар
Новембар
Новембар
Новембар
Децембар
Активности
Начин реализације/ носиоци реализације
Избор Савета родитеља.
Избор Ученичког парламента.
Седнице Наставничког већа.
Седнице Школског одбора.
Седнице стручних органа школе
Седнице стручних органа школе
Седнице Одељенских већа.
Седнице стручних актива, стручних већа и тимова.
Седнице Наставничког већа.
Седнице Одељенских већа.
Припрема за избор. Директор, секретар.
Припрема за избор. Директор, психолог
Припреме и руковођење. Директор, секретар, ПП
Припреме и учешће. Директор, секретар
Праћење, организовање. Директор, секретар, ПП
Праћење, организовање. Директор, секретар, ПП
Праћење, организовање. Сви наставници.
Праћење. Сви наставници.
Децембар
Седнице стручних актива и стручних већа и тимова.
Децембар
Децембар
Децембар
Март
Седнице Наставничког већа.
Седнице Школског одбора.
Седнице Савета родитеља.
Седнице стручних актива,стручних
већа и тимова.
Седнице Одељенских већа.
Седнице стручних актива и стручних већа и тимова.
Седнице Наставничког већа.
Седнице Школског одбора.
Седнице Савета родитеља.
Седнице Одељенских већа.
Седнице стручних актива и стручних већа.
Седнице Наставничког већа.
Седнице Школског одбора.
Седнице Савета родитеља.
Седнице Одељенских већа.
Седнице стручних актива и стручних већа.
Седнице Наставничког већа.
Април
Април
Април
Април
Април
Јун
Јун
Јун
Јун
Јун
Август
Август
Август
72
Припреме и руковођење. Директор, секретар, ПП.
Анализа успеха на крају првог полугодишта. Сви
наставници.
Анализа успеха на крају првог полугодишта. Сви
наставници.
Припреме и руковођење. Директор, секретар, ПП.
Припреме и руковођење. Директор, секретар.
Припреме и руковођење. Директор, секретар.
Праћење, присуство. Сви наставници.
Праћење, присуство. Сви наставници.
Праћење, присуство. Сви наставници.
Припреме и руковођење. Директор, секретар, ПП.
Припреме и руковођење. Директор, секретар.
Припреме и руковођење. Директор, секретар.
Праћење, присуство. Сви наставници.
Праћење, присуство. Сви наставници.
Припреме и руковођење. Директор, секретар, ПП.
Припреме и руковођење. Директор, секретар.
Припреме и руковођење. Директор, секретар.
Праћење, присуство. Сви наставници.
Праћење, присуство. Сви наставници.
Припреме и руковођење. Директор, секретар, ПП.
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
РАД СА РОДИТЕЉИМА
Време
Активности
реализације
Начин реализације/ носиоци реализације
Септембар
Обавештавање, упућивање. Директор, Одељенске
старешине, ПП.
Обавештавање, упућивање. Директор, помоћник директора, Одељенске старешине, ПП.
Обавештавање, упућивање. Директор, помоћник директора, Одељенске старешине, ПП.
Обавештавање, упућивање. Директор, помоћник директора, Руководилац стручног већа, ПП.
Саветодавни рад. Директор.
Септембар
Септембар
Септембар
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Јануар
Фебруар
Фебруар
Фебруар
Фебруар
Март
Април
Април
Мај
Јун
Јун
Родитељски састанак првог разреда
СМШ.
Родитељски састанак припремног
разреда.
Родитељски састанак музичког
забавишта.
Родитељски састанак појединачних
стручних већа
Индивидуални састанци са
родитељима.
Индивидуални састанци са
родитељима.
Индивидуални састанци са
родитељима.
Индивидуални састанци са
родитељима.
Саветодавни рад са родитељима
ученика у ИОП-у.
Индивидуални састанци са
родитељима.
Саветодавни рад са родитељима
ученика који испољавају проблеме у понашању.
Саветодавни рад са родитељима
ученика који постижу изузетне
резултате у раду.
Саветодавни рад са родитељима ученика који учествују на
такмичењима.
Индивидуални састанци са
родитељима.
Индивидуални састанци са
родитељима.
Састанак са родитељима ученика
који певају у хору.
Индивидуални састанци са
родитељима.
Индивидуални састанци са
родитељима.
Индивидуални састанци са
родитељима.
Састанак са родитељима ученика
који путују у Печуј.
Саветодавни рад. Директор.
Саветодавни рад. Директор.
Саветодавни рад. Директор.
Саветодавни рад. Директор, одељенске старешине,
ПП, Тим за инклузију.
Саветодавни рад. Директор.
Саветовање, разговор. Директор, одељенске старешине, ПП.
Саветовање, разговор. Директор, одељенске старешине, ПП.
Саветовање, разговор. Директор, одељенске старешине, ПП.
Саветовање, разговор. Директор.
Саветовање, разговор. Директор.
Разговор. Директор, помоћник директора, диригент.
Саветовање, разговор. Директор.
Саветовање, разговор. Директор.
Саветовање, разговор. Директор.
Разговор. Директор, помоћник директора, диригент.
73
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
ВОЂЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Време
Активности
реализације
Септембар
Увид у програм и план рада за све
облике рада у школи.
Септембар
Увид у планове рада наставника.
Октобар
Октобар
Децембар
Децембар
Децембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Април
Јун
Јун
Јул
Јул
74
Увид у планове и реализацију допунског и додатног рада.
Посета часовима редовне наставе,
преглед оперативних планова
рада и евидентирања по наставнику и предмету.
Увид у реализацију редовног допунског и додатног рада.
Увид у вођење дневника рада у
ОМШ.
Увид у вођење дневника рада у
СМШ.
Посета часовима редовне наставе,
преглед оперативних планова
рада и евидентирања по наставнику и предмету.
Преглед школске документације.
Посета часовима редовне наставе,
преглед оперативних планова
рада и евидентирања по наставнику и предмету.
Праћење реализације ваннаставних
активности.
Праћење реализације редовног
допунског и додатног рада.
Посета часовима редовне наставе,
преглед оперативних планова
рада и евидентирања по наставнику и предмету.
Контрола вођења дневника рада у
ОМШ.
Контрола вођења дневника рада у
СМШ.
Преглед школске документације.
Ажурирање података ГАЛИС
програма.
Начин реализације/ носиоци реализације
Информисање, упознавање, предузимање мера. Директор, помоћник директора, ПП служба.
Информисање, упознавање, предузимање мера. Директор, помоћник директора, ПП служба.
Информисање, упознавање, предузимање мера. Директор, помоћник директора, ПП служба.
Вођење протокола, анализа, консултације. Директор, помоћник директора, ПП, Тим за мониторинг
наставе.
Увид, консултације.
Директор, помоћник директора, ПП служба.
Увид, мере.
Директор, помоћник директора, ПП служба.
Увид, мере.
Директор, помоћник директора, ПП служба.
Вођење протокола, анализа, консултације. Директор,
помоћник директора, ПП служба, Тим за мониторинг наставе.
Анализа, мере. Директор, помоћник директора, Педагошки колегијум, секретар.
Вођење протокола, анализа, консултације. Директор,
помоћник директора, ППслужба, Тим за мониторинг наставе.
Увид. Директор, помоћник директора, ПП, Тим за
мониторинг наставе.
Увид, мере.
Директор, помоћник директора, ПП служба.
Вођење протокола, анализа, консултације. Директор, помоћник директора, ПП, Тим за мониторинг
наставе.
Увид, мере.
Директор, помоћник директора, ПП служба.
Увид, мере.
Директор, помоћник директора, ПП служба.
Анализа, мере. Директор, помоћник директора, Педагошки колегијум, Секретар.
Анализа коришћења. Директор, помоћник директора,
Педагошки колегијум, секретар, Татјана Божић.
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Стручно аналитички рад
Организационо управни послови
Педагошко инструктивни рад
Подручје
САДРЖАЈ РАДА
Време
реализације
Начин реализације
1. Припреме за педагошко-ин−−проучавање планова васпитноструктивни рад
Током године
-образовног рада наставника;
−−проучавање литературе у вези са тематиком која ће се пратити на посећеним
часовима
2. Посете наставним и ванна- Током године −− обавезна настава
ставним активностима
−− слободне активности
−− друштвено-користан рад
3. Посете осталим
Током године Концерти, јавни часови, такмичења
активностима
4. Анализа посећених
Током године −−анализа садржаја и дидактичко-методичактивности
ких поступака;
−−утврђивање заједничке оцене у постигнутим резултатима у реализацији образовно-васпитног задатка
5. Рад са наставницима
Током године решавање текућих проблема васпитно-образовног рада, развијање сарадничких
односа у колективу
6. Рад са ученицима и родиУчешће у решавању текућих проблема
тељима заједно са директозаједно са директором, психологом школе и родитељима.
ром и психологом школе.
1. Израда годишњег плана
Август
Помагање при организацији прикупљања
рада школе
података и обједињавање.
2. Израда извештаја о реалиАвгуст
Помагање при организацији прикупљања
зацији годишњег плана о
података и обједињавање.
раду школе
3. Израда организационе
Организовање и учешће у изради шеме
шеме свих активности обра- Септембар,
свих активности:
зовно-васпитног рада школе
октобар
−−слободне активности,
−−дежурства наставника,
−−остале активности школе.
4. Предлог поделе предмета
Август,
Давање предлога директору школе за пона наставнике као и одељенсептембар
делу предмета на наставнике и разредне
ских старешинстава
старешине.
5. Брига о организацији рада
Током године Контрола одвијања наставе у обе смене.
у смени
6. Друге активности у школи Током године Организовање других активности са директором или самостално.
7. Праћење законских
Током године Проучавање и усклађивање са новим пропрописа
писима из области образовања.
8. Присуствовање седницама Током године Присуство и вођење (у одсуству директора)
наставничког већа и одељенског Већа и
учешће у раду комисија.
1. Учешће у изради извештаја Јуни, август Давање сугестија и предлога проучавањем
о раду школе
прикупљених података.
2. Проучавање припрема
Током године Давање сугестија и предлога за унапређење
наставника за непосредан
наставе кроз ефикасне припреме.
образовно-васпитни рад
3. Израда дописа за ЗМШС и Током године Учешће у изради потребних докумената и
друге институције
дописа заједно са директором школе.
75
САДРЖАЈ РАДА
4. Рад на личном
усавршавању
Сарадња са друштвеном средином
Педагошки
надзор и
контрола
Подручје
Стручно
аналитички
рад
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
Време
Начин реализације
реализације
Током године Перманентан рад на самоевалуацији.
Анализа квалитета реализације постављених задатака.
1. Праћење реализације планова већа и актива
2. Праћење реализације
наставе
Квартално
Вођење евиденције о реализацији планова
кроз архивирање записника.
Током године Вођење евиденције о одсутности наставника и организација замене у обе смене.
1. Сарадња са другим
образовно-васпитним
установама
2. Сарадња са друштвеном
заједницом
3. Сарадња са културним
институцијама
Током године Успостављање и одржавање веза са сличниом образовно-васпитним установама.
Током године Стални контакти и учешће у културним
активностима друштвене заједнице.
Током године Организација посета позоришту, музејима
и активно учешће у њиховим додатним
активностима.
ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА
ПЕДАГОГ
ОБЛАСТ РАДА
Време
Метод
реализације рада
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Август,
Вербал−−Учествовање у изради Годишњег плана рада школе
септембар, но-тек−−Израда годишњег и месечних програма рада
током
стуална
−−Израда програма унапређивања ОВР
−−Спровођење анализа и истраживања у школи у циљу испитивања године
потреба ученика, родитеља, локалне самоуправе
−−Израда глобалног програма сарадње породице и школе
−−Пружање помоћи у програмирању рада одељенског старешине –
израда глобалног плана ОС
−−Израда програма Самовредновања и вредновања рада школе
−−Израда програма стручног усавршавања
−−Израда плана рада Тима за инклузивно образовање
−−Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за
ученике
−−Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са
другим институцијама
−−Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа ученика, медијског представљања и слично
−−Пружање помоћи наставницима у изради планова допунске и додатне наставе
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
Вербал−−Систематско праћење и вредновање наставног процеса, развоја и Август,
септембар но-текнапредовање ученика
сту ална
−−Праћење реализације образовно-васпитног рада
−−Израда и примена инструмента вредновања и самовредновања рада школе
−−Праћење и вредновање примене ИОП-а
−−Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма
увођења у посао наставника
76
Носиоци
реализације
Директор,
помоћник
директора,
ПП служба, ОС,
предметни
наставници
Директор,
пом. директора, ПП
служба, ОС,
предметни
наставници
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
−−Праћење анализе постигунућа и дисциплине ученика на класификационим периодима, као и предлагање мера за њихово
побољшање
−−Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика
−−Праћење ученика на такмичењима, завршним и пријемним
испитима
−−Учешће у изради Извештаја о реализацији Годишњег плана рада
за 2013/14. године.
III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
−−Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и операционализовању образовно-васпитног рада
−−Сарадња са ОС приликом избора и реализације тема за ЧОС и садржаја часа одељенске заједнице
−−Сарадња при изналажењу најефикаснијих мотивационих поступака у циљу подизања квалитета ученичких знања и умења
−−Сарадња у превенцији емоционалних проблема ученика – деца из
осетљивих друштвених група
−−Сарадња при идентификацији ученика којима је потребна додатна
подршка
−−Откривање узрока поремећаја понашања ученика
−−Праћење и анализа избора наставних средстава, метода и облика
рада у циљу унапређивања наставног процеса
−−Мотивисање наставника за континуирано стручно усавршавање
−−Праћење начина вођења педагошке документације наставника
−−Оснаживање наставника за тимски рад кроз подстицање на реализацију заједничких задатака
−−Пружање помоћи наставницима у реализацији угледних часова
−−Упознавање одељенских старешина и одељенског већа са релевантним карактеристикама нових ученика
−−Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са родитељима
−−Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао
−−Пружање помоћи наставницима у примени различитих техника и
поступака самоевалуације
−−Сарадња са другим школама и стручним службама
−−Сарадња са Домом здравља
−−Сарадња са Центром за социјални рад
−−Сарадња са Домом ученика
−−Учествовање у истраживањима научних, просветних и других
установа
−−Сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима грађана
и организацијама које се баве програмима за младе
−−Сарадња са националном службом за запошљавање
−−Рад на властитом усавршавању кроз праћење литературе и присуство семинарима
IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА
−−Праћење прилагођавања ученика првог разреда
−−Идентификација ученика који заостају у школском постигнућу
−−Идентификација и усмеравање даровитих ученика
−−Превентиван и корективни рад са ученицима
−−Професионално информисање ученика
−−Пружања помоћи у раду ученичког парламента
−−Саветодавни рад са ученицима
−−Пружање помоћи ученицима на осмишљавању садржаја за конструктивно коришћење времена
Август,
септембар
Вербално-тексту ална
Директор,
помоћник
директора,
ПП служба, ОС,
предметни
наставници
Септембар
Током
године
Јануар, јун
Вербално-текстуална,
демонстративна
Педагог,
ОС, предметни
наставници
Септембар
Током год.
Јануар, јун
Вербално-текстуална,
демонстративна.
Упућивање
Педагог, ОС,
наставници
Септембар
Вербално-текстуална
Вербално-текстуална,
демонстративна.
Упућивање
Педагог, ОС,
наставници
Педагог, ОС,
наставници
Септембар
Током
године,
јануар, јун
77
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
−−Предавања из области здравственог васпитања
−−Пружање помоћи и подршке укључивања у различите пројекте и
активности
−−Учешће у израде педагошког профила ученика којима је потребна
додатна подршка
Септембар,
током
године,
јануар, јун
Вербално-текстуална,
демонстративна.
Упућивање.
Педагог, ОС,
наставници
V. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
−−Саветодавни рад са родитељима, старатељима, чија деца имају Септембар, Вербал- Педагог,
тешкоће у учењу, понашању, развоју, професионалној орјентацији током
но-текОС, пред−−Сарадња са родитељима ученика првог разреда, адаптација
године,
стуална, метни
−−Упознавање родитеља, старатеља, са важећим законима
јануар, јун демоннаставници
−−Предавања за родитеље – педагошка едукација
стратив−−Прикупљање података значајних за упознавање и праћење ученика
на.
−−Пружање помоћи родитељима, старатељима, у осмишљавању слоУпућибодног времена ученика
вање.
−−Сарадња са Саветом родитеља
VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПОМОЋНИКОМ ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА,
ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
−−Сарадња са директором,стручним сарадницима на истраживању Септембар Вербал- Педагог, ОС
психолог,
но-текпостојеће образовно-васпитне праксе, специфичних проблема и Током
стуална, ученички
године
потреба школе и предлог мера унапређивања
парламент,
−−Сарадња са директором, помоћником директора и стручним сарад- Јануар, јун демонстратив- друге
ницима у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна разинституције
на.
мена информација
Упући−−Сарадња са директором, помоћником директора и стручним сарадвање.
ницима на заједничком планирању активности, изради стратешких докумената школе, анализа и извештаја о раду школе
Педагог, ОС
−−Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања
психолог,
вођења педагошке документације
ученички
−−Сарадња са директором и психологом на планирању активности у
парламент,
циљу јачања наставничких и личних компетенција
друге
−−Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем детета
институције
−−Сарадња са директором и психологом поводом жалби родитеља,
старатеља, на оцену и владање уеника
VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Раз−−Учешће у раду Наставничког и Одељенских већа, Педагошког Током
ПК, ОВ, СА
године
говор,
колегијума,
−−Учешће у раду Стручних актива и већа
дискусија
−−Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа
установе
VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Током
Посма−−Сарадња са другим школама и стручним службама
Педагог,
године,
трање,
−−Сарадња са Домом здравља
ОС, псисептембар разговор, холог,
−−Сарадња са Центром за социјални рад
−−Сарадња са Домом ученика
упућиродитељ,
−−Учествовање у истраживањима научних, просветних и других
вање,
Савет родиустанова
предатеља, друге
−−Сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима грађана
вање,
институције
и организацијама које се баве програмима за младе
савето−−Сарадња са националном службом за запошљавање
вање
−−Рад на властитом усавршавању кроз праћење литературе и присуство семинарима
78
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
−−Вођење евиденције-дневника рада, месечних планова и годишњег Током
Вербал- Директор,
плана рада
године
но-текпедагог,
−−Вођење евиденције о извршеном аналитичко-истраживачком раду, Септембар стуална. пом. дирекпосетама часовима, прикупљање података о ученицима
Током
Разговор тора, ру−−Припрема за послове предвиђене годишњим планом рада школе и године
дискусија ководиоци
оперативним плановима рада педагога
одсека
−−Рад на властитом стручном усавршавању кроз праћење стручне
литературе и присуство семинарима
ПСИХОЛОГ
Област рада
Време реализације
Метод
рада
Носиоци
реализа
ције
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
−−Учествовање у изради Годишњег плана рада школе,
Август
−−Израда годишњег програма и месечних планова рада психолога,
−−Израда програма унапређивања ОВР,
−−Пружање помоћи у програмирању рада одељенског старешине –
израда глобалног плана ОС
−−Спровођење анализа и истраживања у школи у циљу испитивања Септембар
потреба ученика, родитеља, локалне самоуправе,
−−Израда глобалног програма сарадње породице и школе,
−−Израда програма стручног усавршавања,
−−Учествовање у изради плана рада Тима за инклузивно образовање
−−Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за
ученике
−−Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са
другим институцијама
−−Пружање помоћи наставницима у изради планова допунске и додатне наставе
−−Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја.
ВербалДиректор,
но-текпомоћник
стуална
директора, ПП
служба
ВербалПП служба
но-текстуална
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
ВербалДиректор,
−−Систематско праћење и вредновање наставног процеса, развоја и Август,
но-текпомоћник
септембар
напредовање ученика
стуална
директо−−Праћење реализације образовно-васпитног рада
ра, ПП
служба
Вербал−−Израда и примена инструмента вредновања и самовредновања рада септембар
Директор,
но-текшколе
током
помоћник
стуална
−−Праћење и вредновање примене ИОП-а
године,
директо−−Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма
јануар,
ра, ПП
увођења у посао наставника
јун
служба,
ОС, предметни
наставници
ВербалПП служба,
−−Праћење анализе постигунућа и дисциплине ученика на кла- током
но-текОС, предгодине
сификационим периодима, као и предлагање мера за њихово
стуална
метни
побољшање
наставни−−Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика
ци
−−Праћење ученика на такмичењима, завршним и пријемним
испитим
79
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
−−Учешће у изради Извештаја о реализацији Годишњег плана рада за јун
2013/14. годину.
ВербалДиректор,
но-текпомоћник
стуална
директора, ПП
служба
III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Вербал−−Саветодавни рад у смерен ка унапређивању процеса праћења и по- Август,
но-тексматрања дечјег напредовања у функцији подстицања дечјег разсептембар
стуална
воја и учења.
−−Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и операционализовању образовно-васпитног рада
−−Сарадња са ОС приликом избора и реализације тема за ЧОС и са- Септембар Вербално-текдржаја часа одељенске заједнице.
стуална
Вербал−−Сарадња при изналажењу најефикаснијих мотивационих поступака Током
но-текгодине
у циљу подизања квалитета ученичких знања и умења
сту−−Сарадња у превенцији емоционалних проблема ученика - деца из
ална,
осетљивих друштвених група
демон−−Сарадња при идентификацији ученика којима је потребна додатна
страподршка
тивна
−−Откривање узрока поремећаја понашања ученика
−−Праћење и анализа избора наставних средстава, метода и облика
рада у циљу унапређивања наставног процеса
−−Мотивисање наставника за континуирано стручно усавршавање
−−Праћење начина вођења педагошке документације наставника
−−Оснаживање наставника за тимски рад кроз подстицање на реализацију заједничких задатака
−−Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних способности (талентовани и обдарени) кроз упознавање са карактеристикама тих ученика (способности, мотивација, стил учења, интересовања, вредности, особине личности) и предлагање поступака који
доприносе њиховом даљем развоју.
−−Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних часова
−−Саветодавни рад са наставницима давањем повратне информације
о посећеном часу као и предлагање мера за унапређење праћеног
сегмента васпитно – образовног, односно образовно-васпитног
процеса,
−−Упознавање одељенских старешина и одељенског већа са релевантним карактеристикама нових ученика
Вербал−−Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми са- Током
но-текгодине
радње са родитељима
сту−−Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао
ална,
−−Пружање помоћи наставницима у примени различитих техника и
демонпоступака самоевалуације
стра−−Увођење иновација у васпитно-образовни рад на основу научних
тивна
сазнања о психофизичком развоју деце и процесу учења.
ПП служба,
ОС, предметни
наставници
ПП служба,
ОС
Психолог,
педагог,
предметни наставници, ОС
ПП служба,
наставник
приправник
IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА
−−Учешће у организацији пријема деце, праћења процеса адаптације Током
и подршка деци у превазилажењу тешкоћа адаптације.
године
−−Праћење прилагођавања ученика првог разреда и праћење дечјег
напредовања у развоју и учењу.
−−Идентификација ученика који заостају у школском постигнућу.
80
Посматрање,
разговор,
упућивање
ПП служба
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
−−Идентификација и усмеравање даровитих ученика.
Током
−−Учествовање у формирању класа у музичкој школи.
године
−−Процена интелектуалног, когнитивног, емоционалног и социјалног
статуса ради давања препорука за даљи рад.
−−Тестирање музичких и општих интелектуалних способности у
оквиру пријемних испита у основној и средњој музичкој школи,
−−Идентификовање ученика са изузетним способностима (даровити
и талентовани) и пружање подршке таквим ученицима за њихов
даљи развој.
−−Рад са децом, односно ученицима на унапређењу кључних компен- Током
године
тенција, ставова и вредности потребних за живот у друштву: стратегија учења и мотивације за учења, вештине самосталног учења,
социјалне вештине, здравствени стилови живота.
−−Превентиван и корективни рад са ученицима
−−Професионално информисање ученика
−−Пружања помоћи у раду ученичког парламента
−−Саветодавни рад са ученицима
−−Пружање помоћи ученицима на осмишљавању садржаја за конструктивно коришћење времена
−−Предавања из области здравственог васпитања
−−Пружање помоћи и подршке укључивања у различите пројекте и
активности
−−Учешће у изради психолошког профила ученика
−−Пружање подршке деци из осетљивих друштвених група,
−−Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила понашања у школи.
−−Организовање и реализовање предавања и других активности за
ученике из области менталног здравља, педагошке, развојне и социјалне психологије.
Предавање,
разговор,
саветовање,
упућивање
Психолог
Предавање,
разговор,
саветовање,
упућивање
Психолог
V. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
−−Саветодавни рад са родитељима,старатељима, чија деца имају теш- Током
године
коће у учењу, понашању, развоју, професионалној орјентацији,
−−Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су од
значаја за упознавање детета и праћење његовог развоја,
−−Подршка јачању родитељско-васпитних компентенција, нарочито информисањем о психолошким карактеристикама њихове деце
у оквиру индивидуалних консултација и облика групног психолошког образовања родитеља,
−−Предавања за родитеље – психолошка едукација.
−−Прикупљање података значајних за упознавање и праћење ученика
−−Пружање помоћи родитељима, старатељима, у осмишљавању слободног времена ученика
−−Сарадња са Саветом родитеља
ПредаПсихолог
вање,
разговор,
саветовање,
упућивање
Вербално-текстуална
метода
VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПОМОЋНИКОМ ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА,
ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
−−Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању Током
постојеће образовно-васпитне праксе, специфичних проблема и погодине
треба школе и предлог мера унапређивања
−−Сарадња са директором, помоћником директора и стручним сарадницима у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна размена информација
−−Сарадња са директором, помоћником директора и стручним сарадницима на заједничком планирању активности, изради стратешких докумената школе, анализа и извештаја о раду школе
ВербалПП служба
но-текстуална
метода
81
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
−−Сарадња са директором у организовању трибина, радионица за Током
ученике,
године
−−Сарадња са директором и педагогом на планирању активности у
циљу јачања наставничких и личних компетенција
−−Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем детета
−−Сарадња са директором и педагогом поводом жалби родитеља,старатеља, на оцену и владање ученика
−−Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за
увођење у посао наставника приправника
ВербалПП служба
но-текстуална
метода
VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Вербал−−Учешће у раду Наставничког и Одељенских већа, Педагошког Током
ПП служба
но-текколегијума,
године
стуална
−−Учешће у раду Стручних актива (развојно планирање и школски
метода
програм) и већа,
−−Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа Установе,
−−Учешће у раду тимова установе.
VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ВербалПП служба
Током
−−Сарадња са другим школама и стручним службама,
но-текгодине
−−Сарадња са Домом здравља,
стуална
−−Сарадња са Центром за социјални рад,
метода
−−Сарадња са Домом ученика,
−−Учествовање у истраживањима научних, просветних и других
установа,
−−Сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима грађана и
организацијама које се баве програмима за младе,
−−Сарадња са националном службом за запошљавање,
−−Рад на властитом усавршавању кроз праћење литературе и присуство семинарима,
−−Сарадња са психолозима који раде у другим установама, институцијама, организацијама и удружењима значајним за остваривање
образовно-васпитног рада и добробити деце.
IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
ВербалПсихолог
−−Вођење евиденције о сопственом раду – дневника рада психолога и Током
но-текгодине
евиденција о раду са дететом (психолошки досије), месечних пластуална
нова и годишњег плана рада.
метода
−−Вођење евиденције о извршеном аналитичко-истраживачком раду,
психолошким тестирањима, посетама часовима, прикупљање података о ученицима.
−−Припрема за послове предвиђене годишњим планом рада школе и
оперативним плановима рада психолога.
−−Рад на властитом стручном усавршавању кроз праћење стручне
литературе и присуство семинарима (Друштво психолога Србије,
Секција психолога музике).
−−Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала
који садржи личне податке о деци, односно ученицима.
Стручни сарадник: Мирјана Ђукић, психолог
82
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА
Садржај рада
Начин реализације
Време
реализације
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА
2. НЕПОСРЕДНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА
Систематско обучавање ученика за самостално
коришћење извора знања.
Библиотекар.
Током школске
године.
Помоћ ученицима при избору литературе и друге
грађе.
Библиотекар у сарадњи са
наставницима.
Током школске
године.
Навикавање ученика на правилно руковање књижевном грађом,на њено чување и заштиту.
Библиотекар у сарадњи са
наставницима српског језика и
књижевности.
Током школске
године.
3. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
Утврђивање годишњег плана обраде лектире.
у сарадњи са наставницима српског
језика и књижевности, присуство
састанцима.
Евиденција о ученицима који нису раздужили
Са раз. старешинама, обавештења,
књиге.
опомене.
Обезбеђивање књижне грађе и стручних предмета. У сарадњи са стручним
активима.
Одабирање и припремање литературе за ваннаУ сарадњи са руководиоцима
ставне облике рада и такмичења.
секција.
Септембар.
Мај-јун.
Прво
полугодиште.
Током школске
године.
4. БИБЛИОТЕКАРСКО-ИНФОРМАТИЧКА ДЕЛАТНОСТ
Информисање корисника школске библиотеке о
новоиздатим књигама и стручним часописима.
Библиотекар, извештај.
Током школске
године.
Сређивање књижног фонда библиотеке.
Библиотекар.
Припремање тематских изложби.
У сарадњи са Стручним већима,
руководиоцима секција поводом
Савиндана и др. манифестација.
Библиотекар.
Током школске
године.
Током школске
године.
Вођење библиотекарског пословања (инвентарисање, сигнирање, каталогизација, класификација.
Током школске
године.
5. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ
Припремање и организовање културних активности школе.
Сарадња са Народном библиотеком и другим
школским библиотекама.
У сарадњи са Стручним већима,
секцијама.
Библиотекар.
Током школске
године.
Током школске
године.
6. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
Учешће у раду Стручних органа школе.
Присуство седницама, састанцима.
Током школске
године.
Сарадња са стручним институцијама (издавачким
кућама, културним установама).
Библиотекар.
Током школске
године.
Стручно усавршавање.
Учешће на семинарима, праћење
издавачке делатности.
Током школске
године.
83
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
ГЛОБАЛНИ ПЛАНОВИ РАДА НАСТАВНИКА
Глобални планови у електорнском облику су у ПРИЛОГУ Годишњем плану рада школе.
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ОДЕЉЕНСКА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕНИКА
Одељенску заједницу ученика образују ученици једног одељења у којој остварују своја права
и дужности учешћем у радним активностима у слободном времену договарањем, расправљањем и
одлучивањем о питањима значајним за појединце и заједницу.
Све одељенске заједнице дужне су да реализују следеће задатке:
−−да изврше избор одбора одељенске заједнице, комисије и утврде конкретна задужења чланова
(септембар);
−−да утврде задатке комисије и врше редовну контролу извршавања задатака (током целе школске
године);
−−организују разна социометријска мерења у сарадњи са одељенским старешином – предузимати
мере у случајевима одбачених и изолованих ученика;
−−прате успех сваког појединца и одељења и у случајевима када је потребно предузимати конкретне
мере – током целе школске године;
−−користе што разноврснији материјал и облике рада, реализују све обавезне теме из области
ментално хигијенског рада, заштите и унапређења животне средине, васпитању за хуман
однос међу половима, толеранцији, поштовању једних према другима, професионалној
оријентацији и реализацији задатака на здравственој заштити;
−−обележити све значајније датуме и укључити се у акције радног и хуманитарног карактера;
−−пратити начин провођења слободног времена ученика и извршити укључење ученика у
ваннаставне активности у школи и ван школе (током целе школске године);
−−организовати разне облике сарадње са другим школама, јавним установама, привредним
субјектима;
−−пратити изостајање ученика са наставе и предузимати мере у случају недоласка у школу;
−−подстицати на сарадњу и конструктивно решавање сукоба;
−−пратити примену Правила о понашању ученика, родитеља и наставника;
−−пратити програм здравственог васпитања ученика;
−−оспособе ученике за рад у ђачком парламенту.
84
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
На основу чл. 105. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр.
72/09), формиран је ученички парламент – свако одељење има једног представника у ученичком
парламенту.
ПЛАН
АКТИВНОСТИ
Избор представника одељења (кандидатура, избори)
Конституисање Ученичког парламента
Избор руководства Парламента
Упознавање чланова Парламента са законским оквиром деловања парламента, са
правима и дужностима чланова; упознавање са нормативним актима школе (Статут; Програм рада школе); Законом о основама система (део који се односи на ученике); Правилником о понашању ученика; Пословником о раду парламента и сл.
Испитивање потреба ученика одељења – предлога ученика важних за рад
Парламента.
Израда и усвајање Програма рада Ученичког парламента.
Класификациони период (представници Парламента присуствују седницама одељенских већа).
Упознавање са Међународном школом мира.
Рад са члановима Парламента о начинима доношења одлука, преузимању одговорности, тимском раду и планирању акција, подела на одборе, израда обележја (гостовања), прослава Дана школе.
Кретање у школском простору, Међународни дан толеранције, Светски дан деце, Дан
Конвенције о правима детета.
Дан борбе против сиде.
Болести зависности – трибина.
Класификациони период (представници Парламента присуствују седницама одељенских већа).
Прослава Савиндана.
Израда вебсајта Ученички парламент .
Светски дан воде.
Опремање кабинета и ходника – рестаурација.
Светски дан здравља Презентација школе.
Професионална оријентација Спортске активности.
Чување и заштита животне средине.
Професионална оријентација – трибина.
Kласификациони период (представници Парламента присуствују седницама одељенских већа).
Матурски испит, матурско вече.
Чланови Парламента као вршњачки едукатори – преношење искустава у одељење;
покретање акција на нивоу одељења.
Културно-забавни живот ученика – осмишљавање активности.
Предлози за осавремењивање наставе.
Анализа рада Ученичког парламента – екстерна и интерна евалуација.
Време реализације
До краја септембра
Прва недеља,
октобра Дечја
недеља)
1. седница
2. седница
2. седница
2. седница
Октобар
Октобар–децембар,
мај
Новембар
Децембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Мај–јун
Јун
Током године
Током године
Током године
Током године
85
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
ПЛАНОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
ИЗ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
ДОПУНСКА НАСТАВА
Допунска настава ће се организовати за поједине ученике или групе ученика који имају потешкоћа у процесу учења и не постижу задовољавајуће резултате у настави појединих предмета. Допунска настава организоваће се током целе школске године почев најкасније од 1. октобра 2014. године,
па до краја јуна наредне године континуирано као предчас ; као последњи час у смени или суботом.
У првом полугодишту обавезно је реализовање најмање 40% од планираног похађања допунске наставе која се бележи у Дневнику рада, у предвиђеној рубрици. Предметни наставник је дужан
да на сваком тромесечју поднесе извештај о ефектима допунске наставе за поједине ученике.
Циљ допунског рада је да се ученику пружи помоћ у решавању индивидуалних тешкоћа (образовних и на то обично присутних васпитних, психичких, социјалних и других проблема) и да му се
омогући укључивање, активно праћење и напредовање у редовној настави.
У допунском раду поред интензивиране помоћи у савладавању методских јединица, потребан
је индивидуални васпитни прилаз, како би ученици сами схватили своје недостатке и превазишли их
кроз индивидуализовани рад уз наставниково усмеравање.
Потреба за организовањем допунске наставе утврдиће се у току редовне наставе, чим се испоље тешкоће и заостајања у учењу код појединих ученика.
Избор ученика за организовање наставе извршиће Одељенско веће на предлог предметног наставника и одељенског старешине, а на основу неколико критеријума:
−− након дужег изостајања ученика са наставе због болести;
−− ученици који су у претходном прериоду имали слабе оцене;
−− ученици са разним сметњама као што су криза због болести или смрти у породици, развода,
честих сукоба у породици, алкохолизма родитеља и сл.;
−− због преласка из друге школе, ако се јави неусклађеност у динамици обраде програмских
садржаја између школа.
Један ученик може бити обухваћен допунском наставом из највише три предмета. Ученик
може престати да похађа допунску наставу тек када савлада део наставног програма због којег је
био упућен на часове, у договору са предметним наставником.
Часови допунске наставе ће се бележити у посебном дневнику за допунску наставу. Одељенски старешина ће редовно пратити реализацију часова допунске наставе, резултате ученика и
обавештавати родитеље о истом. Часови ће се изводити према посебном програму рада чије ће сагледавање отклонити недостатке у знању ученика.
ДОДАТНА НАСТАВА
Додатна настава ће се организовати за ученике који се истичу у настави из појединих предмета, испољавају посебно интересовање и надпросечне способности.
Број часова који ће се одржати у школској 2014/2015. години биће планирани кроз одсеке. Уколико се укаже потреба да се додатна настава организује у другачијем облику или из наставог предмета који није обухваћен овим планом, настава ће бити организована уз сагласност наставничког
већа. Додатна настава ће се изводити током целе године, а најкасније од 1. новембра 2014. године.
Циљ додатног рада је да се допринесе потпунијем образовању и усмеравању развоја обдарених
и посебно мотивисаних ученика. Након идентификације даровитих ученика уз консултацију родитеља и одељенског старешине, избор ученика за додатну наставу вршиће се на одсецима. Праћењем
и вредновањем интересовања и постигнућа ученика на одсеку утврдиће се конкретни програми додатне наставе, као и фонд часова за сваки предмет односно инструмент.
Овај изразито индивидуални облик рада могућ је и као рад у паровима и повремено групни рад
уз наглашени самостални рад, као и истраживачки рад ученика.
86
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
Наставници се не јављају само као организатори, водитељи у раду са оваквим ученицима,
већ је њихова улога пре свега консултативно-инструктивна и подстицајна. Они подстичу иницијативу, самосталност и љубав за трагањем, проналажењем и откривањем знања, која се налазе изван
садржаја наставних програма, чиме се у већем степену ангажују мисаони процеси који воде ка развијању стваралачког мишљења.
Планови допунске и додатне наставе налазе се у Глобалним плановима.
ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА
Активности
Састанак тима; Подела
задужења
Директор
Носиоци
активности
Наставничко
веће
Тим
Упознавање НВ са реализ.
активностима: предлог тима за вредновање
(узорак)
координатор
Тим
Новембар
Избор техника инструмента
самовредновања
М. Ђукић
Тим
Децембар
Сачињен избор инструмента и техника
самовредновања.
Припрема
инструмената
за примену
Ј. Маринков
Тим
Јануар
Умножени и припремљени
инструменти.
Примена инструмената
М. Ђукић
Тим
Март
Обрада анкете
М. Ђукић
ПП служба
Спроведене анкете,
70%.
Март, април Извршена обрада.
Израда извештаја
М. Ђукић
Тим
Мај
Комплетиран извештај.
Подношење извештаја НВ,
ШО и Савету родитеља
М. Ђукић
Јун
Прихваћен
извештај.
Разматрање и анализа
извештаја на Педаг.
колегијуму
Израда акционог плана
М. Ђукић
Тим, НВ, ШО
и Савет
родитеља
Тим
Септембар
јун
Директор
Тим
Јун
Размотрен план самовредновања,
усвојен.
Израђен акциони план.
Формирање тима
Одговорна
особа
Директор
Време
Очекивани исходи
Септембар
Формиран тим.
Октобар
Извршена подела задужења; именован
координатор; проучена кључна област и
показатељи.
НВ усвојило предлог
тима.
87
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА,
КОМУНИКАЦИЈУ И ТИМСКИ РАД
Активности
Реализација
Динамика
Предавања и дискусије на тему комуникације, решавања проблема
Према плану ОС и
ОЗ, током године
Разговори појединих ученика са члановима Тима за борбу против насиља
Предвања педагаога и психолога у одељенима где се укаже потреба, на теме
решавања проблема, комуникације, тимског рада
Радионице о тимском раду - за ученике
Радионице о комуникацији, тимском раду
– за наставнике
По потреби, током
године
У плану Психолога /
педагога
У плану психолога
Уплану Психолога /
педагога
Вршњачка едукација – превенција насиља, У плану УП
комуникација
По потреби, током
Индивидуални разговори ученика и нагодине
ставника који имају тешкоће у комуникацији са психологом или педагогом
Активности Тима за каријерно вођење
Према акционом плану Тима
Сарадња УП са другим парламентима на
Тима за координацију
нивоу града
УП
Промоција школе
Према Годишњем
плану школе
Учешће у хуманитарним акцијама
Према акционом
плану Тима
Сарадња са социјалним партенрима, предавања социјалних партнера на теме
самоиницијативе.
Током године
88
Начин
ЧОС, час
одељенске
заједнице
Индивидуални
разговори
Излагање,
дискусија
Носилац
реализације
Одељенске старешине, ПП
служба
Тим за борбу против насиља
ПП служба
Радионице
Радионице, на
састанцима
тимова
Едукације
Индивидуални
разговори
У акционом плану Тима
У акционом
плану Тима за
координацију
УП
Активности дате
у Годишњем
плану школе
У акционом
плану Тима за
координацију
УП
Предавања
Тим за каријерно
вођење
УП
Стручна већа,
УП, Стручни
актив за Раз.
планирање
УП
Тим за каријерно
вођење и саветовање ученика
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
ПРОГРАМ РАЗВОЈА ИНКЛУЗИВНЕ КУЛТУРЕ
Активности
Организовање
учионице
Наставне
стратегије
Технике
оцењивања
Реализација
Динамика
Начин
Септембар,
Организовање учионице тако да се дете лакше креће и
током године
обавља своје задатке.
Обезбедити ученику неометан и директан поглед на
лице и уста наставника.
Током године Усвајање правила понашања заједно са ученицима.
Честа промена наставних техника.
Дати ученику више времена за за одговарање и друге
активности.
Набавка асистивне технологије.
Обука наставника за коришћење Брајевог писма.
Прилагођавање задатака могућностима ради повећања
самопоуздања ученика.
Током године Дозволити више времена ученику да заврши
активности.
Користити онај вид провере знања који ученику омогућује да постигне најбољи резултат.
Често давање повратне информације о постигнућима
ученика.
Носилац
реализације
Предметни наставник,
ПП служба
Стручни тим за
инклузивно
образовање,
тим за подршку
ученицима,
предметни
наставник
Стручни тим за
инклузивно
образовање,
тим за подршку
ученицима,
предметни
наставник
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА
Даровитост је високо развијена способност, било општа, било нека специфична, која омогућава натпросечна постигнућа у одређеном конкретном подручју.
Таленат је даровитост у једном ужем подручју, музички таленат.
Рад са даровитим ученицима се одвија кроз следеће етапе:
ИДЕНТИФИКАЦИЈА
Прво је потребно сензибилисати наставнике за препознавање таквих ученика и сигнализирање
одељенском старешини, родитељу, ПП служби, Стручном тиму за инклузивно образовање.
−− Могуће кроз чек листе – укључују се наставници, одељенске старешине, родитељи,
ученици, стручни сарадници.
−− Селекција – кроз психолошке тестове, тестове знања.
ОБРАЗОВНА РЕШЕЊА
Обогаћивање програма и диференцијација курикулума – било кроз индивидуализацију, било
кроз ИОП 3 (процедура се изводи у складу са законским документима и налази се у документацији
Стручног тима за инклузивно образовање).
Када се изврши идентификација надарених/талентованих ученика и одреди се степен/ниво
на коме ће се радити са њима, планиране активности могу бити следеће, зависно од конкретног
случаја:
ВАН РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
−− слободне активности
−− додатна настава
89
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ
−− Прилика да брже прође кроз базично градиво;
−− Самосталан истраживачки рад;
−− Рад са ментором;
−− Сложенији задаци, нерутински задаци, виши нивои знања, висока индивидуализација;
−− Задаци који су блиски ономе што заиста раде стручњаци из датог домена;
−− Дивергентни задаци, они који омогућавају различите приступе и различита решења;
−− Коришћење аудио-визуелних и других стимулативних материјала у настави;
−− Флексибилни временско-просторни услови за рад;
−− Едукативни излети и посете различитим институцијама;
−− Гостујући предавачи;
−− При свему томе, потребно је на нивоу школе, а свакако код сваког наставника подстицати
ауторитет који се гради на експертизи, а не на позицији моћи, као и развијати код ученика
доживљај да се његове способности виде, цене и подржавају, као и прилику да комуницира
са својим интелектуалним вршњацима.
МОТИВИСАЊЕ НАПРЕДНИХ И ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА
−− Добијање одређених повластица (награде) за резултате на такмичењима, учешћу на
разним манифестацијама, фестивалима... или за изузетне резултате у неком другом облику
активности;
−− Јавно похваљивање на сајту школе или у неком другом медију;
−− Укључивање у презентацију школе;
−− Вршњачка едукација – постављање талентованих у улогу оних који и сами едукују друге
ученике;
−− Вођење часа;
−− Учешће на Сајму образовања.
ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
Одговорно лице: Данијела Кличковић, помоћник директора за културну и јавну делатност школе.
У току школске 2014/2015. године ученици и професори Музичке школе „Исидор Бајић” ће у
сарадњи са културним и друштвеним институцијама града учествовати на бројним и разноврсним
културним манифестацијама на којима наступамо последње две деценије, али и на манифестацијама
у складу са потенцијалним позивима који током школске године буду пристигли на адресу школе и
директора (сусрети са композитором, промоције књига, презентација нових музичких дела, фестивала, такмичења, и друге).
Планиране манифестације (концерти, промоције, позоришне представе, обележавање дана институције и други слични програми) које последњих година редовно организујемо, учествујемо као
суорганизатори или у њима активно учествујемо, биће у наредној табели наведене према календару
школске године, од септембра 2014. до августа 2015. године.
Институције са којима Музичка школа „Исидор Бајић” остварује сталну сарадњу су:
• Културно-информативни центар „Младост” – Футог1
• Музичка омладина Новог Сада
• Академија уметности Нови Сад
• Новосадски клуб
• Библиотека Града Новог Сада
1
90
У чијим просторијама функционише издвојено одељење МШ „Исидор Бајић”.
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
• Матицa српскa
• Галерија Матице српске
• Музеј Града Новог Сада
• Културни центар Нови Сад
• Геронтолошки центар Нови Сад
• Српско народно позориште, Нови Сад
• Позориште младих, Нови Сад
• Новосадско позориште
• Завод за заштиту природе Србије
• Издавачка кућа „Прометеј”
• Удружење ликовних уметника „Ликум”
• Музичке школе у Србији
• Радио телевизија Војводине
• Факултет техничких наука
• Српско лекарско друштво
• Предшколска установа „Радосно детињство”
• Школа за дизајн „Богдан Шупут”, Нови Сад
• Гимназија „Светозар Марковић”, Нови Сад
• Балетска школа, Нови Сад
• Остале основне и средње школе у Новом Саду
• Змајеве дечје игре, Нови Сад
• Јеврејска општина, Нови Сад
• СПЕНС
• НИС Нови Сад
• Фондација „Привредник”
• Хрватско културно просвјетно друштво „Јелачић”, Петроварадин
• Друштво љубитеља цвећа и зеленила и многе друге.
Осим бројних јавних наступа ученика Школе на манифестацијама од јавног или интерног значаја, које организујемо на основу дописа или захтева одређене институције током школске године, а
које није могуће прецизно планирати и који су сви наведени у годишњем извештају за текућу школску годину, оне активности које су прецизно дефинисане, наводимо у следећој табели:
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
Септембар
Парастос Исидору Бајићу (Саборна црква, Нови Сад, 16. септембар)
Мокрањчеви дани (Неготин, 16–17. септембар)
Смотра талената, Сремски Карловци
Октобар
Јавни часови: −− Клавирски одсек
−− Гудачки одсек
−− Дувачки одсек
−− Поли-инструментални одсек
−−Одсек за хармонику
−−Одсек соло певања
−− Концерти класе
−− Концерти одсека
Опера „Дидона и Енеј” (градови у Војводини)
Новембар
Јавни часови: −−Клавирски одсек
−−Гудачки одсек
−−Дувачки одсек
−−Поли-инструментални одсек
−−Одсек за хармонику
−−Одсек соло певања
91
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
Новембар
−−Концерти класе
−−Концерти одсека
VII Међународно такмичење дувача „Антон Еберст” – дисциплина кларинет: Свечано отварање, такмичење, Завршни концерт (27. новембар – 01. децембар)
Опера „Дидона и Енеј” (градови у Војводини)
Децембар
Јавни часови:
−−Клавирски одсека
−−Гудачки одсек
−−Дувачки одсек
−−Поли-инструментални одсек
−−Одсек за хармонику
−−Одсек соло певања
−−Концерти класе
−−Концерти одсека
−−Концерт професора – Новогодишњи концерт
Новогодишњи концерт полазника Музичког забавишта
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
Јануар
Свечана Светосавска академија организује се у сарадњи четири школе: Музичке школе
„Исидор Бајић”, Гимназије „Светозар Марковић”, Школе за дизајн „Богдан Шупут” и
Балетске школа (27. јануар)
Концерти класе
Концерти одсека
Фебруар
Јавни часови: −−Клавирски одсек
−−Гудачки одсек
−−Дувачки одсек
−−Поли-инструментални одсек
−−Одсек за хармонику
−−Одсек соло певања
−−Концерти учесника на Републичком такмичењу музичких и балетских школа Србије
−−Концерти класе
−−Концерти одсека
Опера „Дидона и Енеј” (градови у Војводини).
Одлазак у оперу – заједничка посета ученика средње музичке школе Опери Српског народног позоришта.
Март
Јавни часови: −−Клавирски одсек
−−Гудачки одсек
−−Дувачки одсек
−−Поли-инструментални одсек
−−Одсек за хармонику
−−Одсек соло певања
−−Концерти класе
−−Концерти одсека
Концерти учесника на Републичком такмичењу музичких и балетских школа Србије
Опера „Дидона и Енеј” (градови у Војводини)
Април
.
92
Јавни часови: −−Клавирски одсек
−−Гудачки одсек
−−Дувачки одсек
−−Поли-инструментални одсек
−−Одсек за хармонику
−−Одсек соло певања
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
Април
−−Концерти класе
−−Концерти одсека
Концерти награђених ученика на Републичком такмичењу музичких и балетских школа
Србије
Опера „Дидона и Енеј” (градови у Војводини)
(Планирани одласци ансамбла опере „Дидона и Енеј“ подложни су изменама, а у складу са слободним
терминима за гостовања и усклађивањем са редовним репертоаром позоришта у Војводини и
Београду, које свако позориште прави на месечном нивоу.)
Мај
Јавни часови: −−Клавирски одсек
−−Гудачки одсек
−−Дувачки одсек
−−Поли-инструментални одсек
−−Одсек за хармонику
Мај
Јавни часови:
−−Одсек соло певања
−−Концерти класе
−−Концерти одсека
Концерт поводом Дана школе (19. мај)
Концерт ученика у оквиру „Змајевих дечјих игара”
„Распевани солфеђо”, наступ ученика солфеђа основне музичке школе
Презентација теоретског одсека – јавни час за будуће ђаке и родитеље средње музичке
школе
III Такмичење хорниста „Исидор Бајић”
Интернационални инклузивни фестивал „Hearts in harmony”
Дипломски концерти ученика завршног разреда средње школе, смер:
вокално-инструментални.
Завршни концерт полазника Музичког забавишта.
Годишњи концерти одсека, класа, ансамбала и појединаца.
VII Светска конференција клавирских педагога уметника и пијаниста.
Летња џез академија Нови Сад–Дортмунд.
Курсеви, мастерклас предавања (25–31. август).
Јун
Јул
Август
ПЛАН СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ
Активности
Посета позоришним представама
Реализација
Динамика
Током школске године
Добровољно давање крви
Током школске године
Начин
Организовање Стручно веће српског језика и књижевности
Учешће
Ученички парламент
Посета Музеју Града Новог Сада
Посета изложбама у Галерији
Матице Српске
Учешће ученика на конкурсима и
такмичењима
Организовање спортских
такмичења
Презентација школе
Током школске године
Током школске године
Организовање Одељенске старешине
Организовање Одељенске старешине
Током школске године
Учешће
Стручна већа
Током школске године
Учешће
Током школске године
Учешће
Фебруар
Учешће
Руководилац спортске
секције
Стручни актив за Развојно
планирање
Стручни актив за Развојно
планирање
Учешће на Сајму образовања
Носилац реализације
93
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
ПЛАН ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ
Активности
Упознавање, праћење и
подстицање развоја
индивидуалних карактеристика личности
ученика значајних за
усмеравање њиховог професионалног
развоја.
Информисање ученика о
свету рада и занимања,
систему високог образовања и оспособљавање за самостално
прикупљање информација које се односе
на свет рада и систем
образовања.
Формирање правилних
ставова према раду.
Подстицање испитивачког понашања према
себи и свету рада и
занимања.
Реализација
Носилац
реализације
Динамика
Начин
Током године, друго
полугодиште
Успостављање сарадње са родитељима у циљу прикупљања потребних
података о развоју деце у циљу усмеравања њиховог професионалног
развоја;
Тестирање ученика о њиховим професионалним интересовањима.
Психолог
Април, мај,
фебруар
Упознавање ученика завршних разреда
са занимањима у школи;
Оспособљавање ученика завршних
разреда за процедуре пријављивања
на конкурс и прављење CV;
Информисање ученика о друштвеним
потребама за кадровима;
Посете стручним сајмовима.
Наставник
грађан.
васпитања,
одељенске старешине III и IV
разреда
Превазилажење предрасуда о појединим врстама занимања (разговор, предавање, посета радним
организацијама);
Развијање професионалне етике код
ученика.
Одељенски
старешина,
наставници
предметне наставе,
Стручни актив
за развојно
планирање
Одељенски старешина, предмет наставник
ученици
На почетку, током школске
године
На почетку, током школске
године, друго
полугодиште
Подстицање ученика да се у Школи
(ПП служби) и ван Школе обраћају
службама које се баве професионалном оријентацијом;
Промовисање постојећих образовних
профила осмацима ОШ.
ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
Циљ професионалне оријентације у школи је да обезбеди помоћ појединцу да усклађује целовиту у реалну слику о себи и сагледа своју улогу у свету рада, да успешније планира и остварује
свој професионални развој како би се потпуније и стваралачки испољио рад, да би постизао лично
задовољство и био друштвено користан.
Обавеза да ради на професионалној оријентацији упућује школу да ову активност постави у
свој програм рада тако да:
−− суштинске образовно-васпитне задатке остварује интегрално унутар образовно-васпитног
рада, предвиђеног планом и програмом;
−− да организује посебне облике рада за остваривање задатака професионалне активности;
−− путем наставе и ваннаставних активности, сви наставници, одељенске старешине, стручни
сарадници, руководиоци појединих ваннаставних облика рада су дужни да остварују
послове и задатке професионалне оријентације.
94
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
Носиоци
Професори уже
стручних предмета
Професори уже
стручних предмета
Психолог
Психолог
Радни задаци
Изградња професионалне етике изабране струке
и образовног програма.
Континуирани рад на формирању активног става
према сопственом избору врсте рада.
Пружање информација о мрежи школа и факултета, условима уписа на виши степен стручног
оспособљавања.
Информисање ученика о могућностима перманентног образовања уз рад.
Облици рада
Групни рад
на ЧОС- у
Групни рад
на ЧОС- у
ЧОС
ЧОС
време
Током године
Током године
Друго
полугодиште
Друго
полугодиште
Психолог и педагог сарађују са центром за професионалну оријентацију, тако да се неки ученици упућују код стручњака за професионалну оријентацију.
На основу измена Закона о образовању у средњој школи из јуна 2013. године биће формиран
Тим за каријерно вођење и саветовање ученика.
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Циљ овог васпитног задатка је да ученицима, у складу са њиховим сазнајним способностима,
друштвеним захтевима и научно-технолошким достигнућима, обезбеђује стицање знања о друштвеним, природним, привредним и техничким појавама, токовима и активностима које преображавају,
обогаћују или угрожавају животну средину и опасностима које прете човечанству. На тај начин
треба да се развија свест о складном односу човека и средине и свест о значају очувања и заштите
природне и животне средине.
Задаци:
−− развијање позитивног односа према природи и природним изворима полазећи од тога да је
човек део природе и да мењајући природу мења и себе, оплемењујући или угрожавајући и
природу и себе;
−− да ученици схвате да је природа и насељена средина јединствена и недељива средина
живљења човека као природног и друштвеног бића;
−− да стекну знања о биолошким, физичким, хемијским, историјским, географским,
производно-техничким и естетским вредностима и обележјима природе и насељене
средине;
−− да упознају еколошке процесе и законитости који се одигравају у животној средини;
−− да упознају градитељске, техничке и технолошке радње и процесе и њихове вредности, али
и могуће последице од угрожавања средине;
−− да буду оспособљени као будући активни учесници у процесу преображаја средине, да
могу да примене потребна знања, понашања и искуства у очувању природе, управљању
природним изворима и производним поступцима у изградњи насеља и уређењу простора;
−− да ученици схвате и оцене вредности природе и насеља за укупни живот човека, штетност
свих облика експлоатације природе и нужност превладавања противречности које
експлоатација рађа;
−− да упознају мере и технике очувања животне средине.
95
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И
ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА
Програм заштите ученика од насиља сачињен је на основу Посебног протокола за заштиту
деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, који је
сачинила Влада републике Србије, Министарство просвете, 2007. године и Правилника o примени
протокола, 2010.
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенционално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика. Насиље може имати различите форме: физичко, емоционално/
психолошко, сексуално насиље и злоупотреба, насиље коришћењем информационих технологија,
злоупотреба, занемаривање и немарно поступање и експлоатација деце. Различити облици насиља
се преплићу и условљавају.
Општи циљ Посебног протокола и на основу њега сачињеног Програма је унапређивање квалитета живота деце/ученика применом:
−− Мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце/ученика;
−− Мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање.
Превенција се остварује кроз више области.
Рад са
Рад са
Рад са
ученицима
ученицима
наставницима
Рад са
Услови рада
наставницима
школе
Област Активност и начин реализације
96
Време
реализације
Током
школске
године
Носиоци
активности
Сви запослени, тим, НВ
Септембар
Тим
Упознавање са функционисањем система социјалне заштите
деце/ученика;
Септембар
Тим
Примена Кодекса понашања
Током године
ОС, сви
запослени
−−Поштовање Кућног реда школе;
−−Дежурство наставника и ученика у школи;
−−Физичко обезбеђење објекта – видео надзором;
−−Обавеза пријављивања лица који нису радници школе;
−−Дежурним ученицима и наставницима;
−−Развијање и неговање богатства различитости и културе;
−−Понашања у оквиру васпитно-образовних активности.
Упознавање са Програмом заштите деце/ученика од насиља;
−−Развијање комуникацијских вештина – семинари, стручна Током године
литература (праћење);
−−Рад на развијању кооперативне климе у одељењу – ЧОС, радионице, посете, излети, дружења
−−Сензибилизација наставника за препознавање насиља, запостављања, занемаривања.
−−Повећање компетенција наставника за решавање проблема
ученика.
−−Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацији насиља.
(семинари, консултације, праћење литературе)
−−Упознавање ученика са Програмом заштите деце/ученика од Септембар
насиља.
−−Активно учешће ученика приликом дефинисања правила
понашања у школи и последица за њихово кршење.
Сви
запослени,
предавачи,
психолог
−−Организовање радионица за вежбање ненасилне
Током године
комуникације
−−Упознавање ученика са конструктивним начином решавања
конфликта.
ОС, ПП
служба, тим
ОС, УП
Сарадња са родитељима
Рад са
ученицима
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
−−Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацији Током године
насиља.
−−Оспособљавање деце за пружање помоћи вршњаку – жртви
насиља. (радионице на ЧОС-у, разговори).
ОС, ПП
служба, тим
−−Упознавање родитеља са Програмом заштите деце/ученика
од насиља кроз родитељске састанке и Савет родитеља
−−Активно учешће родитеља у дефинисању Програма.
Организовање разговора, предавања/трибина о безбедности и
заштити од насиља.
Сензибилизација родитеља за проблеме детета (предавања,
разговори).
Упознавање са мрежом социјалне заштите деце.
Септембар
Тим
Током године
Тим,
директор
ОС, ПП
служба, тим
Тим
Током године
Септембар,
током године
ШКОЛСКИ СПОРТ
Активности
Реализација
Носилац реализације
Динамика
Начин
Одлазак на клизање
јануар
Сви ученици
Одлазак на базен
током године
Сви ученици
Фрушкогорски маратон
Април
Сви ученици
Наставник физичког
васпитања
Наставник физичког
васпитања
Наставник физичког
васпитања
САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ
Ради јединственог васпитног деловања школа организује:
а) Међусобно информисање родитеља и наставника о:
• психофизичком и социјалном развоју ученика,
• резултатима рада и понашања ученика,
• условима живота у породици, школи и друштвеној средини.
б) Образовање родитеља за остваривање васпитног рада:
•Здравствено васпитање,
•Психолошко образовање,
•Утицај породице на васпитање,
•Утицај школе на васпитање,
•Утицај друштвене средине.
97
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
МЕЂУСОБНО ИНФОРМИСАЊЕ РОДИТЕЉА И НАСТАВНИКА
Садржај рада
Носиоци
Облик
Време
реализације
реализације
реализације
Индивидуални контакти у циљу сагледавања Одељенски
Разговор, телеПрема потреби
развоја ученика и сузбијања негативних
старешина
фонски разгоиндивидуални
појава у учењу и понашању
вог, дописи,
разговори једном
писмене
поруке
недељно;
Индивидуални контакти у циљу пружања
Предметни
према
потреби
Предметни
напомоћи у реализацији образовно-васпитног
наставнк
ставник,
једном
рада у школи и код куће
месечно
Одељенски родитељски састанци у циљу
ОС
Састанак, саТоком школске
упознавања родитеља са:
општење ОС
године 4–5 састаРезултатима рада ученика
нака, према проСтепеном развоја колектива у међусобној
граму рада ОС
комуникацији ученика у колективу
Резултатима и мерама које треба предузети у
циљу боље здравствене заштите деце
Организацијом рада у школи, екскурзијама,
излетима
ОБРАЗОВАЊЕ РОДИТЕЉА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ВАСПИТНОГ РАДА
Организовати стручна предавања за родитеље из области: Превенције наркоманије и осталих болести зависности
Одељенски
старешина
Психолог
Инспектори Муп-а
Родитељски саста- Током школске
нак, предавање
године према
програму ОС
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ШКОЛЕ
−− Присуствовање родитеља у свим обавезним и ваннаставним активностима школе.
−− Укључивање родитеља у организацију слободних активности.
ОПШТИ РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ НА НИВОУ РАЗРЕДА
РАЗРЕД
ТЕМА
Носилац реализације
Време реализације
I ОМШ
IV ОМШ
VI ОМШ
I СМШ
IV СМШ
Ваше дете ученик Музичке школе
Професионална оријентација
Професионална оријентација
Сарадња родитеља и школе
Професионална оријентација
ПП служба
ПП служба
ПП служба
ПП служба
ПП служба
Септембар
Септембар
Септембар
Септембар
Мај
98
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, родитеља
и локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и
здравља на раду.
Те активности су следеће:
1. ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА РАД
−− Средства и опрема за рад, електричне инсталације, грејање и друге инсталације одржавају
се редовно и правилно у исправном стању, у складу са техничким прописима и одређеним
стандардима, на начин који обезбеђује одговарајућу сигурност запослених.
−− Периодичне прегледе и провере исправности врше лица са одговарајућим лиценцама.
2. ИСПИТИВАЊЕ УСЛОВА РАДНЕ СРЕДИНЕ
У радним и помоћним просторијама у којима се при раду евентуално користе штетне или
опасне материје, ради спречавања повређивања, као и утврђивања да ли радна средина одговара
условима за продутиван рад и здравље врши се испитивање:
−− Микроклиме (температура, брзина струјања ваздуха и релативна влажност ваздуха)
−− Хемијске штетности (гасови, паре, дим, прашина)
−− Физичке штетности (бука, вибрација и штетна зрачења)
−− Осветљеност
−− Материје чија су својства опасна по живот и здравље запослених
3. ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА
Процена ризика се заснива на систематском евидентирању и процењивању могућих врста
опасности и штетности на радном месту и радној околини, на анализирању организације рада и радног процеса,средстава рада, сировина и материјала у радном процесу, средстава и опреме за личну
заштиту и других елемената који могу да изазову ризик од повреда на раду, оштећење здравља или
обољење.
Процена ризика између осталог обухвата: опис технолошког и радног процеса; опис средстава
за рад; опис средстава и опреме за личну заштиту; снимање организације рада; препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној околини; процена ризика у односу на
опасности и штетности; утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика.
4. ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И УЧЕНИКА
Послодавац је дужан да изврши теоријско и практично оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад при заснивању радног односа, премештању на друге послове, приликом увођења
нове технологије, односно нових средстава за рад, као и код промене процеса рада.
Провера теоријске и практичне оспособљености запосленог за безбедан и здрав рад обавља се
на радном месту.
Одељенски старешина и наставници који са ученицима обрађују одговарајуће програмске садржаје обавезни су да ученике упознају са опасностима с којима се могу суочити за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује Школа, као и са начином
понашања којим се те опасности избегавају или отклањају.
5. САРАДЊА СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИМА ГРАДА НОВОГ САДА
Ради спровођења мера безбедности и здравља, Школа сарађује са државним органима и органима локалне самоуправе, као и другим субјектима с којима је таква сарадња потребна, а посебно
са:
1. Министарством просвете
2. Министарством унутрашњих послова
3. Органима града Новог Сада
4. Центром за социјални рад у Новом Саду
и другим градовима и општинама из којих ученици долазе
99
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ЗДРАВЉА УЧЕНИКА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Већина задатака који доприносе развоју психолошког и физичког здравља ученика биће обухваћени програмима наставних предмета као и у оквиру програма ваннаставних активности – акције
и предавања уоквиру одељенске заједнице, на појединим родитељским састанцима, кроз рад секција
и друго.
Програмски садржај ове области биће реализован кроз:
А. ВАНШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ:
Систематски преглед ученика са резултатима прегледа биће упознат актив наставника физичког васпитања, а код посебних случајева и родитељи ученика, и на основу тога биће предузете
корективне мере ради отклањања телесних и здравствених проблема организоваће се редовно вакцинисање ученика одређених годишта (обавезни вид).
У току школске године вршиће се континуиран рад на превенцији болести зависности.
Б. НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ:
Кроз наставу физичког васпитања ће се обрадити тема везана за физички развој и здравље
ученика;
– рок III тромесечје (разреди I и III), носиоци – професори физичког васпитања.
Кроз наставу биологије, ће се обрадити тема везана за заштиту и унапређивање здравља ученика по избору предметног наставника – рок прво полугодиште (I разред).
В. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ:
−− педагошко-психолошка служба ће у сарадњи са Црвеним крстом и Заводом за трансфузију
крви организовати пригодно предавање за ученике IV разреда поводом акције добровољног
давања крви.
−− педагошко-психолошка служба ће реализовати едукативне радионице на тему: Знањем
против болести зависности, Здрави стилови живота, Правилна исхрана и поремећаји
исхране (булимија и анорексија).
У сарадњи са другим организацијама и здраственим институцијама организоваће се предавања
о репродуктивном здрављу младих.
На часовима одељенске заједнице, одељенске старешине ће у сарадњи са педагогом и психологом школе реализовати следећа предавања: Хуманизација односа међу половима, СИДА и друге полно преносиве болести, Наркоманија, Борба против стреса у функцији заштите менталног
здравља.
ЗДРАВСТВЕНА ПРЕВЕНЦИЈА
Подручје рада
Садржај рада
Реализатор
Настава
I Реализација садржаја: „Телесне
вежбе и њихов утицај у разним областимаˮ
II Реализација садржаја: „Правилна исхрана телаˮ
Формирање ставова у погледу исхране.
Наставник
физичког
васпитања.
Наставник биологије, ОС.
I Сарадња са Домом здравља, школским лекаром (систематски прегледи).
II Предавања из области репродуктивног здравља.
ОС, стручна
служба.
Лекар, мед.
сестра.
Ваннаставне
активности
100
Време
реал.
Током
године.
Током
године.
Током
године.
Према
договору.
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ И МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ
Област
Садржај рада
Носиоци
реализације
Пушење
Између пушења и здравља нема дилеме – бирам здравље!
– Едукације ученика о штетности пушења
– Израда паноа о штетности употребе алкохола – учионица
– Едукације ученика о штетности алкохола
ОС, ОЗ, ПП служба
Наркоманија
– Сарадња са Домом здравља
ОС,ОЗ, ПП служба,
здрав. служба
Поремећаји
понашања
– Разговор са леченим наркоманом – видео снимак или трибина
Сарадња са групом „Раскршће”
Интензивирање тимског рада наставника и стручних сарадника
на реализацији васпитног рада
Алкохол
ОС, ОЗ, ПП служба
Наставници, ОС, педагог, психолог
– Сарадња са родитељима чија деца манифестују неки од облика
поремећаја понашања
– Сарадња са друштвеном средином
– МУП, Центар за социјални рад, Дом здравља
– Праћење укључености ученика у слoбодним активности у школи и активности ван школе
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Програм социјалне заштите подразумева пружање помоћи и оснаживање ученика за самосталан и продуктиван живот и регулисање питања социјалне искључености. Овим програмом се жели
заштитити право сваког ученика на квалитетан живот и рад у школи и оспособити га за самостално
и несметано укључивање у васпитно-образовни процес.
ЦИЉ:
1. Створити једнаке могућности за живот ученика у школи и подстицати социјалну
укљученост;
2. Свим ученицима обезбедити доступност услуга и остваривање права у социјалној заштити;
3. Пружање помоћи ученицима у превазилажењу социјалних и животних тешкоћа;
4. Сарадња Центра за социјални рад и школе у пружању социјалне заштите ученика (дописи):
• пружање помоћи ученицима с поремећајима у понашању;
• пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који долазе
из дефицијентних породица или породица с проблематичним односима (ризичне
породице) – надзор над родитељским старатељством;
• утврђивање социоекономског статуса родитеља;
• упућивање родитеља на начине остварења права ;
• упућивање родитеља на извршење родитељских обавеза.
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ:
• Стручни сарадници – педагог и психолог
• Директор школе
• Центар за социјални рад
• Ученици с поремећајима у понашању
• Ученици који долазе из породица са несређеним односима, као и ризичним породицама
• Родитељи
• Наставници
101
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
Одељенски старешина и стручни сарадници школе откривају и идентификују социјални проблем, информишу путем дописа или лично Центар за социјални рад. Идентификација ученика са
одређеним социјалним проблемима се у школи одвија свакодневно.
КОРАЦИ:
• Индентификација.
• Одељенски старешина и стручни сарадници остварују прво сарадњу са родитељима
(службеним позивима у школу и информативним разговорима).
• Уколико нема резултата, по потреби током школске године, шаљу дописе Центру за
социјални рад те тиме укључују Центар за социјалну рад у решавање одређеног
проблема.
• Пружање помоћи социјално угроженим ученицима, праћење њихових промена у понашању
и уклањању социјално угрожавајућих и ризичних чинилаца из социјалне околине
ученика (зависно од проблема).
• Повратна информација Центра за социјални рад школи.
Програм социјалне заштите школа остварује путем часова одељенске заједнице, као и на часовима Грађанског васпитања. Теме које се тичу социјалне заштите ученика, наставници планирају
и реализују у складу са Годишњим и месечним планом рада наставника. Овај програм, такође, подразумева укључивање родитеља у читав процес превазилажења социјалних и животних тешкоћа
ученика.
Програм социјалне заштите представља добру основу за рано откривање и предупређивање
тешкоћа са којима се млади сусрећу. Такође, окосница је продубљивања сарадње са родитељима и
релевантним установама из локалне заједнице, као и међусобног повезивања ова два чиниоца васпитно-образовног рада (породице и институција из локалне заједнице).
ЕДУКАТИВНО ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ ЗА МИР И ТОЛЕРАНЦИЈУ
Елементи васпитног задатка су: правилан приступ хуманизацији односа међу половима; сазревање личности и доба адолесценције.
Радни задаци
Схватити процес хуманизације као део правилног односа
Изграђивати свест међу половима као односа човека према
човеку
Схватити афирмацију човека према способности, а не према
полу
Равноправност полова у свим животним аспектима
Једнако вредновање способности и резултата рада оба пола
Предрасуде о инфериорности једног пола
Уважавање личности без обзира на пол
Улога љубави и полности у животу
Сазревање личности у пубертету
Сексуалност и последице прераних полних односа, полне
болести
Трудноћа и припрема за одговорног родитеља
Планирање породице и здрава заједница
102
Носилац активности
Време
реализације
Ученици, наставници, ОС Септембар–јун
Ученици, наставници
Септембар–јун
Ученици, наставници, ОС Септембар–јун
Ученици, наставници, ОС
Ученици, наставници, ОС
Ученици, наставници, ОС
Ученици, наставници, ОС
Ученици, наставници, ОС
Ученици, наставници, ОС
Ученици, наставници, ОС
Септембар–јун
Септембар–јун
Септембар–јун
Септембар–јун
Септембар–јун
Септембар–јун
Септембар–јун
Ученици, наставници, ОС Септембар–јун
Ученици, наставници, ОС Септембар–јун
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
МЕРЕ И АКЦИЈЕ
У реализацији овог васпитног задатка у великој мери је значајна настава књижевности, уметности, социологије, биологије, физичког и здравственог васпитања као и других предмета.
У оквиру слободних активности се формирају групе, које одређену проблематику сами проучавају уз помоћ стручне литературе и затим излажу члановима секције.
Одељенска заједница организује расправе о појединим темама. ОС усмерава и организује
активности на нивоу одељења. Психолог усмерава саветодавни рад са ученицима, родитељима и
наставницима.
Више пута у току године поставља се питање хуманизације односа међу половима. Облици
рада: групни (посебни и заједнички) према интересу ученика, разговор ОШ, психолога са ученицима који имају одређену врсту тешкоћа, индивидуалан по потреби.
ПРОГРАМ УВОЂЕЊА У ПОСАО НАСТАВНИКА ПОЧЕТНИКА
Програм увођења у посао приправника се заснива на Правилнику о дозволи за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника објављеног у Службеном Гласнику РС марта 2005. године.
Програмом увођења у посао приправник, наставник и стручни сарадник стиче знања и развија
вештине и способности потребне за остаривање образовно-васпитног рада.
НАСТАВНИЦИ ПОЧЕТНИЦИ У ШКОЛСКОЈ 2014/15. ГОД.
Маринела Скутелис, наставник солфеђа, на неодређено време;
Нинослав Свијић, наставник трубе, на неодређено време.
103
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
Област
Садржај
Начин реализације
Време
реализације
VIII и IX месец, током
године
Носиоци
реализације
Ментор,
ПП служба,
Комисија
Планирање, програмирање,
остваривање
и вредновање
образовно-васпитног рада
Познаје структуру плана и програма образовно-васпитног рада.
Разуме повезаност између циљева, задатака, садржаја, метода и облика
рада.
Зна да прилагођава захтеве развојим нивоима деце и стиловима учења
деце.
Примењује индивидуални приступ деци у процесу образовно-васпитног
рада.
Увид у План и програм рада школе,
Израда Годишњег – глобалног и оперативног плана рада.
Упознавање са правилником о оцењивању;
Увођење у писање припреме за час;
Овладавање методама и облицима рада;
овладавање техникама учења.
Праћење развоја
и постигнућа
ученика
Разуме како се ученици развијају и како уче.
Познаје различите начине праћења, вредновања и оцењивања постигнућа ученика.
Прати индивидуални развој и напредовање ученика и развој групе у
целини.
Подржава иницијативу ученика, мотивацију за рад и спонтано стваралачко изражавање.
Уважава личност ученика у давању повратних информација о оствареним резултатима.
Увођење, посматрање, праћење
IX, XII, V, Током године
Ментор,
ПП служба,
комисија
Сарадња са колегама, породицом и локалном
заједницом
Гради атмосферу међусобног поверења са свим учесницима у образовно-васпитном раду.
Разуме важност неговања партнерског односа са породицом ученика.
Поштује принцип приватности у сарадњи са породицом и колегама.
Поштује личност родитеља приликом давања повратних информација.
Одржава добре професионалне односе са колегама.
Разуме важност тимског рада у установи.
Едукација за Умеће комуникације, толеранцију и сарадњу са родитељима
У току школске године,
VIII, IX
Ментор,
ПП служба
Рад са ученицима
са сметњама у
развоју
Познаје начине укључивања ученика са сметњама у развоју у образовно-васпитном раду.
Зна да организује активности за укључивање ученика са сметњама у
развоју у образовно-васпитни рад.
Разуме значај принципа индивидуализације процеса учења ученика са
сметњама у развоју.
Праћење стручне литературе, похађање
семинара, упућивање ментора и ПП
службе
У току школске године
Ментор,
ПП служба
Професионални
развој
Упознат је са различитим облицима и начинима стручног усавршавања.
Познаје елементе за планирање сопственог стручног усавршавањ.
Учествује у разним облицима стручног усавршавања.
Прати развој савремене литературе и образовне технологије.
Професионално усавршавање и похађање
семинара, упућивање од стране ментора у ПП службе, праћење стручне
литературе
У току школске године
Ментор,
ПП служба
Вођење
документације
Зна прописе из области образовања и васпитања.
Упознат је са документацијом на нивоу установе.
Чува поверљиве податке о ученику и његовој породици.
Води евиденцију о учешћу у разним облицима стручног усавршавања.
Увид у начине вођења документације,
увид у Закон и правилнике
У току школске године
Ментор,
ПП служба,
секретар
школе
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Ради остваривања васпитних циљева неопходна је свестрана, континуирана и активна сарадња
школе и друштвене средине. Ученици који желе да се баве програмима културе и истраживања
изван школе укључују се у разне активности клубова, удружења и музичких удружења које код младих талентованих личности помажу да се оствари посебна склоност ка уметности или уметничком
стваралаштву.
Код непожељних понашања ученика које се огледа у бежању са наставе, смањеним ефектима
образовно - васпитног рада, употреби психоактивних супстанци, школа непосредно остварује сарадњу са родитељима.
Са службом социјалне заштите школа успоставља посебну сарадњу када су у питању ученици
из ризичних средина. Када се ради о деци из непотпуних породица, разведених бракова, породица
алкохоличара или болесних родитеља. Социјална заштита омогућава не само социјални третман
ученика већ и материјално помаже породици да превазиђе финансијске тешкоће.
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
1. САРАДЊА СА ПРЕДШКОЛСКОМ УСТАНОВОМ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
Потписивање споразума о сарадњи којим се дефинишу начини сарадње у циљу упознавања
деце са музиком и музичким инструментима.
2. САРАДЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА
1. Размена искустава у раду на стручном усавршавању наставника.
2. Организовање сусрета, такмичења ученика културно-забавног и спортског карактера.
3. Сарадња са основним школама у циљу професионалне оријентације и професионалног информисања ученика.
3. САРАДЊА СА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
1.Систематски прегледи ученика.
2.Саветовалиштем за адолесценте.
3.Градским организацијама за едукацију и превенцију болести зависности
4. САРАДЊА СА МИНИСТАРСТВОМ ПРОСВЕТЕ
1. Укључивање у активности које организује Министарство просвете
2. Присуствовање семинарима и акредитпованим програмима у организацији МПС
3. Укључивање и сарадња у истраживањима и евалуацији програма
5. САРАДЊА СА ЈАВНИМ И КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКИМ УСТАНОВАМА
Библиотеке, позоришта, музеји, галерије...
6. САРАДЊА СА НАЦИОНАЛНОМ АГЕНЦИЈОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
7. САРАДЊА СА МУП-ом 1.
Рад на превенцији малолетничке деликвенције.
8. САРАДЊА СА ЦЕНТРОМ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПЛАН ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА
Одлуком Савета родитеља и Школског одбора у школској 2014/2015. години ђачке екскурзије
неће бити организоване.
105
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
АКЦИОНИ ПЛАН ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ
ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА И ВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ
На основу постојећег стања и реализованог самовредновања рада школе за школску 2014/2015.
годину сачињен је следећи акциони план:
Предвиђене
активности
Реализација јавних
часова на нивоу
разреда
Циљеви
Носиоци
активности
Подизање улоге родитеља и Стручна већа,
њихова сензибилизација за
стручни
живот и рад школе
активи, ПП
служба
Време
Начин праћења
реализације
реализације
Током године Увид у педагошку
документацију
Праћење документ.
Скале процене
Писање извештаја
Стручна већа, Током године Скале процене
наставници,
Праћење наставе
ПП служба
Реализовати
угледне часове
општеобразовни
предмети
Повећати заинтересованост
и задовољство ученика и
наставника у наставном
процесу
Професионална
оријентација
ученика
Праћење ученика
Подстицање ученика за
планирањем сопствене
каријере
Праћење даровитих ученика
ОС, ученички
парламент,
ПП служба
Септембар,
децембар,
јун, током
године
Тим за каријерно
вођење
Скале процене
Праћење рада ученика, анализа са
такмичења и јавних
наступа
КЉУЧНА ОБЛАСТ: ЕТОС
ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА:
5.1 Углед и промоција школе
5.2 Атмосфера и међуљудски односи
5.3 Партнерство са родитељима, школским одбором и локалном заједницом
ПОКАЗАТЕЉИ:
5.1.2 Очекивања и промоција успешности
5.2.2 Једнакост и правичнност
5.3.2. Укључивање родитеља у живот и рад школе и у школско учење
5.3.4 Улога школе у локалној заједници
Координатор: Јелица Маринков, педагог
106
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015. годину
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
Одговорно лице: Данијела Кличковић, пом. директора за културну и јавну делатност Школе.
1. ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Интернет презентација Школе постоји већ 12 година (од 2002. године) и до сада смо неколико
пута мењали концепцију као и дизајн презентације у циљу што боље информисаности јавности
(ученика, родитеља, шире популације), као и професора Школе. Последњи визуелни идентитет и
нешто другачију организацију интернет презентације урадиле су колегинице Татјана Вукмановић и
Марија Ђокић, током лета 2013. године. Остајемо верни овом визуелном концепту, уз свакодневно
ажурирање актуелних информација!
Презентација данас постоји на адреси www.isidorbajic.edu.rs и представља обимну колекцију
различитог садржаја: од основних података о Школи, преко историјата, информација о одсецима, до
актулених садржаја уз галерију фотографија, аудио и видео снимака који се свакодневно ажурирају.
Преко сајта Школе редовно стижу питања и коментари родитеља, ученика, као и других заинтересованих лица, на која одговара Данијела Кличковић редовно. Допуњавање и објављивање
актуелних информација обавља Нада Мијатовић, референт за културну и јавну делатност Школе.
Нову школску годину почињемо ажурирањем сајта са распоредима часова, обавештењима о
родитељским састанцима и календаром усклађеним са новим законима, као и нових информација у
вези са активностима Школе током школске године на свим нивоима: музичко забавиште, основна
и средња музичка школа.
Такође, у плану је реализација видео информатора у просторијама и ходницима Школе. Потребно је опремити најпроментије делове Школе, у којима бораве како професори и ученици, тако
и родитељи наших ђака, видео екранима на којима би се непрекидно емитовао адекватан видео
материјал који би садржао актуелне информације и обавештења од значаја за све кориснике МШ
„Исидор Бајић”.
2. ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ
На друштвеним мрежама, Школа је присутна на страницама:
Facebook www.facebook.com/muzickaskolaisidorbajic.ns
Twitter www.twitter.com/musicschoolns
Yоutubе www.youtube.com/user/IsaBajic
које су веома посећене и, чини се, много више утичу на информисање јавности о делатности Музичке школе „Исидор Бајићˮ, него сама интернет презентација, иако се на овим сајтовима налазе сва
она обавештења која су постављена на интернет презентацију Школе и аутоматски се појављују и на
страницама профила Школе на друштвеним мрежама.
Такође, Школа има свој канал на Yоutubе мрежи, где се налазе постојећи видео снимци концерата и других облика рада у извођењу ученика и професора Музичке школе „Исидор Бајић”.
Генерални план јесте редовно и неопходно ажурирање свих података и информација на интернет презентацији, као и друштвеним мрежама, а у циљу информисања, обавештавања и популаризације свих облика делатности Музичке школе „Исидор Бајићˮ.
107
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад
ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ПЛАНА И ПРОГРАМА
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Израда и примена инструмената уз помоћ стручних и руководећих органа школе за праћење,
квантитативну и квалитативну анализу података.
За праћење реализације програмских задатака наставника и ученика у школи се води стандардна и Законом одређена педагошка документација:
1. Дневник образовно-васпитног рада – разредна књига.
2. Матична књига.
3. Прописана евиденција о полагању испита – записник о поправном, разредном испиту, испиту за ванредног ученика, испита за стручну оспособљеност, завршног или сппецијалистичког испита и матурског испита и о издатим сведочанствима;
као и непрописана:
4.Припрема наставника за рад
5.Евиденција о стручном усавршавању наставника
6.Евиденција о раду стручних већа
7.Евиденција о раду слободних активности
8.Евиденција о дежурству у школи
9.Евиденција о посети часовима
10.Тестови знања (стандардизовани и они које су израдили наставници)
11.Записник о раду Наставничког већа
На основу наведене педагошке документације врши се анализа реализације Годишњег програма рада школе:
Садржаји
Анализа реализације редовне, допунске, додатне наставе и ваннаставних активности изборних и факултативних увидом у документацију
Анализа реализације рада Одељенског већа на основу евиденције о
раду
Анализа стручног усавршавања наставника, коришћења стручне литературе и увођења иновација на основу евиденције
Анализа сарадње са родитељима увидом у документацију
Анализа рада ОЗ увидом у програме рада ОЗ
Носиоци
Директор, Наставничко
веће
Директор, Наставничко
веће
Директор, Наставничко
веће
ОС
ОС
Време
I, VI
I, VI
VI
VI
VI
Вредновање резултата рада ученика врши: предметни наставник проверавањем знања и
оцењивањем, Одељенско веће, Наставничко веће и одељенска заједница анализом рада, предлагањем и доделом похвала, награда и васпитно-дисциплинских мера. Вредновање резултата рада наставника врши директор школе на основу:
• увида у непосредну реализацију ОВР,
• увида у припреме наставника за рад,
• резултата постигнутих на тестирању, такмичењима и смотрама,
• мишљења просветних саветника и на основу извршених консултација,
• доприноса побољшању ОВР применом савремене технологије, иновација.
108
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2014/2015
ДОНЕТ НА СЕДНИЦИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
''ИСИДОР БАЈИЋ'' одржаној дана _11.09.2014.године _
Председник Школског одбора
МАША ЖИЛНИК
_______________________________
109
Download

za školsku 2014/2015. godinu