UGLOVI
Grafičko sabiranje i oduzimanje uglova
1. Dati su oštar ugao α i prav ugao . Konstruktivno odredi njihov zbir i razliku.
2. Nacrtaj dva oštra ugla , a zaim konstruiši 1)
3. Dat prav ugao α i tup ugao . Saberi ih konstruktivno. Kojoj vrsti uglova pripada njihov zbir?
4. Nacrtaj oštar ugao α , prav ugao i tup . Saberi ih
5. Odredi
ako je 1) tup a prav 2) tup a oštar 3) nekonveksan a tup.
6. Nacrtaj oštar tup a prav i opružen . Odredi ugao koji se razlikuju 1) najveći i najmanji od tih uglova 2) zbir
od ugla .
7. Nacretaj oštar ugao , prav ugao i tup . Konstruktivno odredi
1)
Merenje uglova
1. Učenik je merio dva tupa ugla i jedan oštar ugao i pri tome pročitao sa uglomera njihove mere: 92˚, 185˚ i 76˚. Koliko
je sigurno grečaka napravio?
2.Kojoj vrsti uglova pripada ugao čija je mera: 1) 78˚, 2 92˚ 3) 180˚ 4) 205˚ 5) 270˚ 6) 360’ 7) 72000” 8) 89˚ 89’
3. Nacrtaj po tri ostra , tupa i nekonveksna ugla. Koristeći uglomer izmeri ih.
4. Nacrtaj uglove od 42˚, 100˚ 210˚ 300˚ 76˚, 108˚ 156˚.
5. Nacrtaj uglove
tako da je
a zatim računski i grafički i računski odredi
1)
6. Saberi uglove i :
1)
,
˚ 2)
Kojoj vrsti uglova pripada svaki zbir?
7. Odredi računski razliku uglova ako je
1)
5)
. Kojoj vrsti uglova pripada svaka razlika?
8. Za koliko se razlikuju ugao od
1) 67˚ i ugao od 37˚ 25’ 2) 120˚ i ugao od 99˚ 42’ 56 3) 150˚ i ugao od 78˚ 35” 4) 160˚ 5’ i ugao od 70˚ 5’ 50?
9. Dat je ugao α= 37˚52’. Odredi
1) dvostruku vrednost uglaα 2) trostruku vrednost ugla
3) polovinu datog ugla 4) trećinu datog ugla.
10. Ugao α iznosi 67˚ 24’ 56”, odredi ugao β , ako je on:
1) sa 33˚ 36’ 4” veći od α 2) za 19˚ 29’ 59” manji od α, 3) 4 puta manji od ugla α 4) za 11’ veći od dvostrukog ugla α.
11. Dati su uglovi
. Odredi:
1)
3) 3
12.Odredi meru razlike polovine ugla α i trćine ugla β, ako je α=101˚ β= 91˚.
13. Dati su uglovi α= 39˚ 10’ 40” β= 60˚ 16’. Odredi meru zbira dvostrukog ugla α i trećine ugla β.
14. Zbir tri ugla je 100˚. Odredi treći ako su prva dva ugla po 37˚ 42’ i 16˚ 38’ 20”..
Download

UGLOVI Grafičko sabiranje i oduzimanje uglova 1. Dati su oštar