AKCIONARSKO DRUŠTVO
“SREMPUT” RUMA
Broj: 723/2
Ruma: 08.04.2013. god.
Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici
održanoj dana 08.04.2013. godine, doneo sledeću
O D L U K U
SAZIVA SE Vanredna sednica Skupštine akcionara AD “Sremput” Ruma za dan
30.04.2013. godine (UTORAK), sa početkom u 12 časova koja će se održati u sedištu AD
“Sremput” Ruma, Trg oslobođenja br. 12, te se utvrđuje sledeći
Dnevni red
1. Otvaranje vanredne sednice i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje na
Skupštini;
2. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara, dva overivača
zapisnika i komisije za glasanje;
3. Usvajanje Odluke o dnevnom redu;
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
5. Donošenje odluke o izmeni člana 7 i usvajanju Prečišćenog teksta
Osnivačkog akta AD “Sremput”;
6. Donošenje odluke o dopuni člana 12 i izmeni člana 16, člana 17 i člana
24 i usvajanju Prečišćenog teksta Statuta AD “Sremput”;
7. Razmatranje i usvajanje Odluka o odobravanju raspolaganja/sticanja
imovine velike vrednosti Društva.
Društvo poseduje 152.134 običnih akcija, sa 152.134 broja glasova. (jedna akcija jedan glas)
Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom
glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih
akcionara.
Skupštinu čine svi akcionari Društva, a pravo rada i odlučivanja na sednici Skupštine ima akcionar
koji poseduje 0,1 % u od ukupnog broja običnih akcija odnosno najmanje 153 akcije.
Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine:
1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na
podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje
odgovora u skladu sa Statutom i Poslovnikom skupštine.
Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine uz overu svog
potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.
Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa Statutom, odnosno
akcionari koji poseduju veći broj akcija takodje mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na
Skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.
Punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice
Skupštine.
Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i
prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje
punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim
brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom
vlasnika akcija sa brojem lične karte.
Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim
brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je
registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom
i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora).
Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim
potpisom u skladu sa zakonom kojim se uredjuje elektronski potpis.
Pravo učešća imaju samo akcionari koji su akcionari Društva na dan akcionara, 20.04.2013.
godine.
Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom
odboru predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa
predlogom odluka koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navodjenje podataka
podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Nadzorni
odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo
da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu
stavljanje predloga na dnevni red.
Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva
najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.
Materijali za sednicu zakazane vanredne Skupštine mogu se preuzeti: akcionari ličnim
preuzimanjem u sedištu Društva u redovno radno vreme ili putem punomoćnika u sedištu Društva
u redovno radno vreme i na internet stranici Društva.
S obzirom da je na dnevnom redu donošenje Odluka o raspolaganju imovine velike vrednosti, na
utvrđeni dan akcionara, akcionari imaju pravo na otkup akcija u skladu sa članom 474. Zakona o
privrednim društvima. Stoga je sastavni deo materijala za ovu sednicu Skupštine na kojoj se
donosi odluka iz člana 474. stav 1. tačka 5) i :
1. obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za
ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime
akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup
zahteva;
2. kao i podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija
utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ovog Zakona i podatak o procenjenoj vrednosti
akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog Zakona, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na
dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine.
Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev za otkup akcija
može dostaviti Društvu:
1) na samoj sednici Skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog Zakona
i to predsedniku Skupštine, odnosno licu koga predsedavajući Skupštine ovlasti ili
2) u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice Skupštine (do 15.05.2013.godine).
Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz člana 475. stava 2. tačka 2.
Zakona o privrednim društvima, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet
zahteva, a koja je jednaka najvišoj od vrednosti utvrđenoj prema članu 259. stav 1 i članu 51.
Zakona.
Isplata će se izvršiće u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.
Ovaj poziv za sednicu upućuje se:
1. Objavljivanjem na internet stranici Društva;
2. Objavljivanjem na internet stranici Komisiji za hartije od vrednosti i finansijsko tržište;
3. Objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije.
Poziv akcionarima će se objaviti i na sajtu Agencije za privredne registre.
Objava traje do dana održavanja sednice.
Predsednik Nadzornog odbora
Zoran Vukićević s.r.
Na osnovu člana 372. tačke 1, a u vezi člana 335. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Sl
glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), i člana 65. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala Republike
Srbije („Sl glasnik RS“ br. 31/2011), a u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora donetoj na sednici održanoj
dana 08.04.2013.godine AD „SREMPUT“ Ruma objavljuje
JAVNI POZIV
SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD „SREMPUT“ RUMA
Nadzorni Odbor AD „SREMPUT“ Ruma, na sednici održanoj 08.04.2013. godine doneo Odluku o sazivanju
vanredne sednice Skupštine akcionara. Sednica će biti održana 30.04.2013. godine (UTORAK) sa početkom
u 12 časova u prostorijama AD „SREMPUT“ Ruma, ulica Trg oslobođenja br. 12, sa sledećim
DNEVNIM REDOM:
8. Otvaranje vanredne sednice i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje na Skupštini;
9. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i
komisije za glasanje;
10. Usvajanje Odluke o dnevnom redu;
11. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
12. Donošenje odluke o izmeni člana 7 i usvajanju Prečišćenog teksta Osnivačkog akta AD
“Sremput”;
13. Donošenje odluke o dopuni člana 12 i izmeni člana 16, člana 17 i člana 24 i usvajanju
Prečišćenog teksta Statuta AD “Sremput”;
14. Razmatranje i usvajanje Odluka o odobravanju raspolaganja/sticanja imovine velike
vrednosti Društva.
Društvo poseduje 152.134 običnih akcija, sa 152.134 broja glasova. (jedna akcija jedan glas)
Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa.
Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
Skupštinu čine svi akcionari Društva, a pravo rada i odlučivanja na sednici Skupštine ima akcionar koji
poseduje 0,1 % u od ukupnog broja običnih akcija odnosno najmanje 153 akcije.
Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine:
3. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
4. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na
podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u
skladu sa Statutom i Poslovnikom skupštine.
Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine uz overu svog potpisa na
formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.
Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa Statutom, odnosno akcionari koji
poseduju veći broj akcija takodje mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na Skupštini preko zajedničkog
punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.
Punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.
Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i
prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u
punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz
Centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične
karte.
Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i
potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa
propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za
zastupanje (direktora).
Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u
skladu sa zakonom kojim se uredjuje elektronski potpis.
Pravo učešća imaju samo akcionari koji su akcionari Društva na dan akcionara,
20.04.2013. godine.
Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru
predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluka
koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navodjenje podataka podnosioca zahteva najkasnije
dvadeset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku
od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud
u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red.
Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije
narednog dana od dana prijema predloga.
Materijali za sednicu zakazane vanredne Skupštine mogu se preuzeti: akcionari ličnim preuzimanjem u
sedištu Društva u redovno radno vreme ili putem punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme i
na internet stranici Društva.
S obzirom da je na dnevnom redu donošenje Odluke o raspolaganju imovine velike vrednosti, na utvrđeni
dan akcionara, akcionari imaju pravo na otkup akcija u skladu sa članom 474. Zakona o privrednim
društvima. Stoga je sastavni deo materijala za ovu sednicu Skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474.
stav 1. tačka 5) i :
3. obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za
ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i
njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;
4. 2) kao i podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u
skladu sa članom 259. stav 1. ovog Zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u
skladu sa članom 51. ovog Zakona, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o
sazivanju sednice Skupštine.
Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev za otkup akcija može dostaviti
Društvu:
1) na samoj sednici Skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog Zakona
i to predsedniku Skupštine, odnosno licu koga predsedavajući Skupštine ovlasti ili
2) u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice Skupštine (do 15.05.2013.godine).
Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz člana 475. stava 2. tačka 2. Zakona o
privrednim društvima, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva, a koja je
jednaka najvišoj od vrednosti utvrđenoj prema članu 259. stav 1 i članu 51. Zakona.
Isplata će se izvršiće u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.
Ovaj poziv za sednicu upućuje se:
1. Objavljivanjem na internet stranici Društva;
2. Objavljivanjem na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti i finansijsko tržište;
3. Objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije.
Poziv akcionarima će se objaviti i na sajtu Agencije za privredne registre.
Objava traje do dana održavanja sednice.
Predsednik Nadzornog odbora
Zoran Vukićević s.r.
AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 723/2-1
Ruma: 08.04.2013. god.
Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor
AD je na svojoj sednici održanoj dana 08.04.2013. godine, doneo sledeći
PREDLOG ODLUKE
UTVRĐUJE SE KVORUM za rad i odlučivanje na Vanrednoj sednici Skupštine
akcionara AD "Sremput" Ruma, koja se održava dana 30.04.2013. godine sa početkom u
12 časova.
Predsednik Nadzornog odbora
Zoran Vukićević s.r.
AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 723 /2-2
Ruma: 08.04.2013. godine
Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor
AD je na svojoj sednici održanoj dana 08.04.2013. godine, doneo sledeći
PREDLOG ODLUKE
BIRA SE
_____________za predsednika vanredne sednice Skupštine akcionara.
IMENUJE SE ___________________ za Zapisničara.
IMENUJU SE ___________________ i ___________________ za overače Zapisnika
IMENUJE SE Komisija za glasanje u sastavu: __________________________________
_______________________________________________________________________
Predsednik Nadzornog odbora
Zoran Vukićević s.r.
AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 723/2-3
Ruma: 08.04.2013. godine
Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor
AD je na svojoj sednici održanoj dana 08.04.2013. godine, doneo sledeći
PREDLOG ODLUKE
USVAJA se Dnevni red za vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja će se
održati dana 30.04.2013. godine, sa početkom u 12,oo časova.
Predsednik Nadzornog odbora
Zoran Vukićević s.r.
AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 723/2-4
Ruma: 08.04.2013. godine
Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor
AD je na svojoj sednici održanoj dana 08.04.2013. godine, doneo sledeći
PREDLOG ODLUKE
USVAJA SE
Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma,
održane dana 12.12.2012. godine, bez primedbi.
Predsednik Nadzornog odbora
Zoran Vukićević s.r.
AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 723/2-5
Ruma: 08.04.2013. godine
Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor
AD je na svojoj sednici održanoj dana 08.04.2013. godine, doneo sledeći
PREDLOG ODLUKE
I
Menja se član 7 Osnivačkog akta Akcionarskog društva i novi član glasi:
“Osnovni kapital Društva je iskazan u 152.134 običnih akcija, nominalne vrednosti
3.135,31 dinar, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSSRPTE91269.”
II
USVAJA SE Prečišćen tekst Osnivačkog akta Akcionarskog društva „Sremput“
Ruma.
Predsednik Nadzornog odbora
Zoran Vukićević s.r.
AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 723/2-6
Ruma: 08.04.2013. godine
Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor
AD je na svojoj sednici održanoj dana 08.04.2013. godine, doneo sledeći
PREDLOG ODLUKE
I
Vrši se dopuna člana 12 u delu “Osim pretežne delatnosti, Društvo će obavljati i
sledeće delatnosti:
“6920
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje.”
II
Menja se član 16 Statuta Akcionarskog društva i novi član glasi:
„Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva na dan 12.12.2012. godine iznosi
476.987.251,50 dinara.”
III
Menja se član 17 Statuta Akcionarskog društva i novi član glasi:
„Osnovni kapital Društva je iskazan u 152.134 običnih akcija, nominalne vrednosti
3.135,31 dinar, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSSRPTE91269.”
IV
Menja se član 24 Statuta Akcionarskog društva i novi član glasi:
“Svaki akcionar ima pravo učešća u radu skupštine tako što ima pravo da govori na
sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Pravo glasa u Skupštini
imaju akcionari ili njihovi ovlašćeni predstavnici koji međusobno, udruživanjem sa drugim
akcionarima, zajedno imaju u vlasništvu 153 akcije, kako je limitirano Zakonom o
privrednim društvima (odnosno najviše u vrednosti do 0,1% od osnovnog kapitala
Društva).”
V
USVAJA SE Prečišćen tekst Statuta Akcionarskog društva „Sremput“ Ruma.
Predsednik Nadzornog odbora
Zoran Vukićević s.r.
AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 723/2-7.1
Ruma: 08.04.2013. godine
Na osnovu člana 73 Statuta Privrednog društva AD „SREMPUT“ RUMA, MB: 08040664, (u
daljem tekstu Založni dužnik), a u vezi sa članom 329 Zakona o privrednim društvima, Nadzorni
odbor Društva, utvrđuje dana 08.04.2013. godine sledeći
PREDLOG ODLUKE
ZA ODOBRAVANJE STICANJA/RASPOLAGANJA IMOVINOM (velike vrednosti) DRUŠTVA
1. AKCIONARSKO DRUŠTVO „SREMPUT“ RUMA, TRG OSLOBOĐENJA 12, RUMA,
MB 08040664, (u daljem tekstu Založni dužnik) se obavezuje da, radi obezeđenja potraživanja
Banca Intesa ad Beograd, ul. Milentija Popovića 7b (u daljem tekstu: Poverilac) po osnovu:
- Ugovora o dugoročnom kreditu br. 51-420-1302320.1 od 14.01.2009. godine (u daljem tekstu:
osnovni Ugovor), Aneksa br. 1 od 15.05.2009. godine, Aneksa br. 2 od 05.08.2010. godine,
Aneksa br. 3 od 04.7.2011. godine i Aneksa br. 4, kojim je Poverilac odobrio Korisniku kredita –
PREDUZEĆE ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE PARKOVA I INŽENJERING „EUROPARK“ DOO
BEOGRAD (GRAD), BULEVAR JNA 111/M, kredit u dinarskoj protivvrednosti iznosa od EUR
9.524.451,08 po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja sredstava kredita u tečaj,
sa rokom vraćanja kredita 14.01.2013. godine u koji je uračunat i period mirovanja otplate glavnice
kredita do 6 meseci, sa obavezom otplate kredita u 14 kvartalnih rata, nakon isteka perioda
mirovanja otplate glavnice kredita, a prema Planu otplate kredita, koji je sastavni deo osnovnog
Ugovora, s tim da prva rata dospeva za plaćanje 14.10.2009. godine uz kamatu po kamatnoj stopi
od EURIBOR 3M + 5,5 % godišnje, uvećana za eventualne poreze po pozitivnim propisima, koja
je u skladu sa Odlukom o kamatnim stopama Poverioca, a sve sa pripadajućom naknadom i
drugim troškovima, kao i zateznom kamatom od dana dospeća pa do konačne isplate u skladu sa
zaključenim Osnovnim Ugovorom, pripadajućim Aneksima br. 1, 2, 3, i 4. i po osnovu svih
budućih eventualno zaključenih Aneksa,
da sa Bankom zaključi Sporazum na zapisnik pred nadležnim sudom radi upisa založnog prava
nižeg reda na nepokretnosti u vlasništvu Založnog dužnika, koji ima snagu sudskog poravnanja
izvršne isprave, uz obavezu snošenja svih pripadajućih troškova, uključujući i dostavu Banci
dokaza o izmirenju obaveza po osnovu takse Republičkog geodetskog zavoda Republike Srbije za
upis hipoteke u nadležni registar i to na sledećoj nepokretnosti u svom vlasništvu shodno Prepisu
Lista nepokretnosti br. 11892 KO Ruma i Prepisu lista nepokretnosti broj 11455 KO Ruma,
sa svim njenim sastavnim delovima, pripacima, naknadnim poboljšanjima i povećanjima njene
vrednosti:
Opis nepokretnosti
Katastarska parcela
List nepokretnosti
Katastarska opština
Zgrada poslovnih usluga – UPRAVNA
ZGRADA, spratnost Pr, broj zgrade 1
Zgrada poslovnih usluga – TELEFONSKA
CENTRALA I SALA ZA SASTANKE,
spratnost Pr,broj zgrade 2
Zgrada poslovnih usluga – TOPLA GARAŽA,
spratnost Pr,broj zgrade 3
Zgrada poslovnih usluga – RADIONICA,
spratnost Pr,broj zgrade 4
3165
11892
KO Ruma
11297/2
11455
KO Ruma
Poslovna zgrada za koju nije utvrđena
delatnost, spratnost Pr,broj zgrade 1
Zgrada za koju nije poznata namena,
spratnost Pr, broj zgrade 2
Poslovna zgrada za koju nije utvrđena
delatnost, spratnost Pr,broj zgrade 3
Poslovna zgrada za koju nije utvrđena
delatnost, spratnost Pr,broj zgrade 4
Poslovna zgrada za koju nije utvrđena
delatnost, spratnost Pr,broj zgrade 5
Poslovna zgrada za koju nije utvrđena
delatnost, spratnost Pr,broj zgrade 6
Poslovna zgrada za koju nije utvrđena
delatnost, spratnost Pr, broj zgrade 7
Poslovna zgrada za koju nije utvrđena
delatnost, spratnost Pr,broj zgrade 8
Poslovna zgrada za koju nije utvrđena
delatnost, spratnost Pr,broj zgrade 9
ZAKLJUČI Ugovor o zalozi pokretnih stvari sa Poveriocem te upiše založno pravo I reda u Registar
zaloge pri Agenciji za privredne registre, uz obavezu snošenja svih pripadajućih troškova i to na
sledećim pokretnim stvarima u vlasništvu Založnog dužnika shodno Analitičkim karticama od
08.03.2012. godine i to na:
-
-
Asfaltna baza, kovinarska, WIBAU 110 T+ predozator za perplast granule BAUWERS+
oprema za otprašivanje i rekonstrukciju, doziranja, vaganja i mešanja bitumena +
usipni koš, Inventarni broj 1584
Stabilno postrojenje za beton – BETONSKA BAZA SB-500/25, tip Gradis, inventarni
broj 2114
2. Založni Dužnik OVLAŠĆUJE generalnog direktora Milojicu Markovića,
1109960784516, ili lice koje on ovlasti, da u ime i za račun Založnog Dužnika,
jmbg:
-ZAKLJUČI pismeni sporazum na zapisnik pred nadležnim sudom, na osnovu koga se vrši
obezbeđenje datih sredstava shodno navedenom osnovnom Ugovoru sa pripadajućim aneksima i
svim budućim eventualno zaključenim pripadajućim aneksima, ustanovljavanjem založnog prava
na navedenoj nepokretnosti u tački 1.ove Odluke, shodno odredbama Zakona o izvršenju i
obezbeđenju.
-ZAKLJUČI sa Poveriocem Ugovor o zalozi na osnovu koga se vrši obezbeđenje datih
sredstava navedenih u tački 1.ove Odluke, čime se ovlašćuje Poverilac na naplatu dospelog
neplaćenog potraživanja obezbeđenog ručnom zalogom iz vrednosti tih pokretnih stvari, pre
običnih poverilaca i pre docnih založnih poverilaca, shodno odredbama Zakona o založnom pravu
na pokretnim stvarima upisanim u registar.
3. Založni Dužnik se obavezuje da do konačnog izmirenja svih obaveza dužnika prema
Poveriocu po osnovu navedenog osnovnog Ugorvora sa pripadajućim Aneksima iz tačke1.ove
Odluke, opisanu nepokretnu i pokretnu imovinu iz tačke 1.ove Odluke ne otuđuje i ne opterećuje,
bez pisane saglasnosti Poverioca za vreme trajanja navedenog osnovnog Ugovora sa
pripadajućim Aneksima, odnosno do konačnog izmirenja svih obaveza Dužnika prema Poveriocu
po osnovu navedenog osnovnog Ugovora sa pripadajućim Aneksima iz tačke 1.ove Odluke.
4. Založni Dužnik se obavezuje da nepokretnosti iz tačke 1.ove Odluke redovno osigurava od
osnovnih rizika na punu građevinsku vrednost i dodatnog rizika izlivanja vode iz instalacija
na „prvi rizik“, bez ugovaranja franšize, kod osiguravajuće kompanije prihvatljive za Poverioca,
sa vinkulacijom polise osiguranja u korist Poverioca, kao i da Poveriocu uredno dostavlja dokaze o
plaćanju premije osiguranja i vinkuliranju polise osiguranja u korist Poverioca.
5. Založni Dužnik se obavezuje da opisane pokretnosti redovno osigurava od svih rizika na punu
stvarnu vrednost, bez ugovaranja franšize, kod osiguravajuće kompanije prihvatljive za Poverioca,
sa vinkulacijom polise osiguranja u korist Poverioca, kao i da Poveriocu uredno dostavlja dokaz o
plaćenoj premiji osiguranja i dokaz o vinkulaciji polise osiguranja na Poverioca.
6. Troškovi zasnivanja založnog prava i osiguranja založene imovine padaju na teret Dužnika i
Založnog Dužnika.
Predsednik Nadzornog odbora
Zoran Vukićević s.r.
AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 723/2-7.2
Ruma: 08.04.2013. godine
Na osnovu člana 73 Statuta Privrednog društva AD „SREMPUT“ RUMA (u daljem tekstu
Društvo), Nadzorni odbor Društva, u skladu sa važećim internim aktima Društva, primenom člana
471. Zakona o privrednim društvima, a u vezi sa članom 470. Zakona, utvrđuje dana 08.04.2013.
godine sledeći
PREDLOG ODLUKE
ZA ODOBRAVANJE STICANJA/RASPOLAGANJA IMOVINOM (velike vrednosti) DRUŠTVA
1.Daje se PRETHODNO ODOBRENJE za preduzimanje pravne radnje sticanja,
odnosno raspolaganja imovinom Društva zaključenjem pravnog posla – Ugovora o kreditu br.
105050452059240431/050 sa AIK BANKOM AD NIŠ, Nikole Pašića 42, mat. br. 06876366 (dalje
AIK
BANKA),
na
iznos
od
34.325.056,35
dinara
(i
slovima:
tridesetčetirimilionatristotinedvadesetpethiljadapedesetšest dinara i 35/100), sa rokom vraćanja do
01.05.2013. godine, kamatna stona 1,8% na mesečnom nivou (anticipativni obračun i plaćanje),
konformni metod obračuna, naknada 0,5%, jednokratno na iznos kredita, sa jednokratnom
otplatom.
Uz sledeća obezbeđenja plaćanja i instrumente plaćanja:
-Ovlašćenja direktnog zaduženja iz Zakona o platnom prometu (Sl. glasnk SRJ br. 2/2002,
5/2003 i Službeni glasnikk RS broj 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011) i Odluke o opštim
pravilima za obavljanje direktnih zaduženja po osnovu ovlašćenja (Sl. glasnik RS br. 6/10).
Ovlašćenja direktnog zaduženja saglasno odredbama Zakona o platnom
prometu (Sl. glasnk SRJ br. 2/2002, 5/2003 i Službeni glasnikk RS broj 43/2004,
62/2006, 111/2009, 31/2011) i Odluke o opštim pravilima za obavljanje direktnih
zaduženja po osnovu ovlašćenja (Sl. glasnik RS br. 6/10).
Odgovarajući broj solo menica sa klauzulom »bez protesta i troškova», koji
pokriva iznos kredita sa pripadajućim troškovima, sa meničnim ovlašćenjem da
AIK BANKA iste može saglasno ovom Ugovoru (tj. za sve obaveze), popuniti i
poslati na naplatu.
Upis Zaloge novčanih potraživanja po overenim situacijama za februar od JP
„PUTEVI SRBIJE“ BEOGRAD u iznosu od 34.325.056,35 dinara (Situacija br. 2
zavedena pod brojem 403-384/2013 i Situacija br. 2 zavedena pod brojem 403383/2013).
2. Ovlašćuje se generalni direktor društva AD „SREMPUT“ RUMA, g-din Milojica Marković,
da može potpisati svu potrebnu dokumentaciju po Ugovoru o kreditu br.
105050452059240431/050 od 07.03.2013. godine zaključenim sa AIK BANKOM AD NIŠ.
3. Društvo odgovorno izjavljuje da je ostupak sticanja, odnosno raspolaganja imovinom
Društva, na način iz tačke 1. ove Odluke, sproveden u svemu saglasno važećem Zakonu, i da
nema, niti može biti, osnova za poništj predmetnog pravnog posla.
4. Ova odluka stupa na snagu i primenuje se danom donošenja.
OBRAZLOŽENJE razloga zbog kojih se PREPORUČUJE donošenje predmetne Odluke: za
prevazilaženje trenutne nelidvidnosti.
Prilog: Nacrt Ugovora o kreditu br. 105050452059240431/050 od 07.03.2013. godine.
Izveštaj o uslovima sticanja/raspolaganja (u svemu na način iz prethodnog dokumenta).
Predsednik Nadzornog odbora
Zoran Vukićević s.r.
AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA
Broj: 723/2-7.3
Ruma: 08.04.2013. godine
Na osnovu čl. 73 Statuta Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor
AD je na svojoj sednici održanoj dana 08.04.2013. godine, doneo sledeći
PREDLOG ODLUKE
O okvirnom zaduženju kod poslovnih banaka u 2013. godini
1.ODOBRAVA SE AD “SREMPUT”-u Ruma, okvirno zaduženje kod poslovnih banaka
2013. godini, po osnovu kredita, garancija i jemstava u visini do 1.000.000.000,oo dinara (i
slovima: jednumilijardu dinara).
2.Ovlašćuje se predsednik Nadzornog odbora da sazove Vanrednu Skupštinu akcionara sa
predlogom Odluke o raspolaganju imovine velike vrednosti. Ovlašćuje se predsednik Skupštine za
sprovođenje postupka posle usvajanja Odluke o raspolaganju imovine velike vrednosti i to da u
ime i za račun za račun Akcionarskog društva „SREMPUT“ Ruma, kao i da preduzme sve
neophodne radnje radi realizacije ove tačke i Odluke.
3. U vezi sa tačkom 2. i 3. Nadzorni odbor daje pozitivnu preporuku, pa svi akcionari koji izraze
neslaganje imaju pravo na otkup akcija od strane akcionarskog društva u skladu sa Zakonom o
privrednim društvima. Neophodno je u Zakonski propisanom roku obavestiti akcionare o njihovim
pravima na propisan način (objava na internet stranici Društva, Beogradske berze, APR-a i
Komisije za HOV), odnosno o pravima nesaglasnih akcionara u smislu članova 474. i 475.
Zakonom o privrednim društvima. Društvo će sticati akcije do praga svih emitovanih akcija ciljnog
društva, odnosno svih akcionara koji se izjasne kao nesaglasni u skladu sa Zakonom.
4. Ova Preporuka - Izveštaj stupa na snagu danom donošenja i biće upućena svim akcionarima.
O b r a z l o ž e nj e
S obzirom na obaveze koje ima Akcionarsko društvo „SREMPUT“ Ruma da bi se izvršila
EKONOMSKO-FINANSIJSKA KONSOLIDACIJA a pre svega poboljšala solventnost i likvidnost
Društva, potrebno je doneti gore navedenu Odluku. Da bi sprečili prekid rada i poslovanja
Društva AD “Sremput” Ruma, neophodna su inicijalna finansijska sredstva koja se
obezbeđuju iz kredita banaka. Osim kreditnog zaduženja, potrebni materijali se
obezbeđuju i putem garancija i jemstava. Ovo je neophodno radi obezbeđivanja
kontinuiteta poslovanja.
Efekti navedenih pravnih poslova (kreditna zaduženja, garancijski poslovi, učešće
na tenderima i dr. ) omogućuju značajan rast prihoda preduzeća.
Nadzorni odbor je stoga saglasan da se upućivanjem Preporuke akcionarima glasa
za predlog Odluke o raspolaganju imovine velike vrednosti akcionarskog društva na
predstojećoj vanrednoj Skupštini akcionara.
Predsednik Nadzornog odbora
Zoran Vukićević s.r.
FORMULAR PRISTUPNICE
BROJ AKCIJA/GLASOVA:_____________
PRISTUPNICA
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD „SREMPUT“
RUMA
ZA 30.04.2013. GODINE.
Kojom se potvrđuje prisutnost akcionara *,
____________________________________________________________(prezime i ime akcionara)
_____________________________________________________________________(adresa)
(JMBG)
na Vanrednoj sednici Skupštine Društva „SREMPUT“
RUMA, dana
30.04.2013.godine.
Sednici prisustvuje **
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________
_________________________________
(Potpis prisutnog lica)
Napomene:
* Podaci koje treba upisati za akcionara:
- domaće fiziško lice – Ime i prezime, JMBG, prebivalište;
- strano fizičko lice - Ime i prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj, prebivalište;
- domaće pravno lice – Poslovno ime, MB i sedište;
- strano pravno lice – Poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište.
** Podaci koje treba upisati za lice koje prisustvuje sednici Skupštine:
- Ime i prezime, adresa prebivališta, JMBG ili dr. Identifikacioni broj, broj lične karte (izdate u) broj
pasoša (izdat u )
FORMULAR PUNOMOĆJA
BROJ PUNOMOĆJA ___________*
PUNOMOĆJE
ZA GLASANJE NA VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA ''SREMPUT'' AD RUMA
ZAKAZANOJ ZA 30.04.2013. GODINE.
Ja___________________________________________________(prezime i ime
akcionara)
_____________________________________________________________________(adresa)
(JMBG)
OVLAŠĆUJEM
___________________________________________________(prezime i ime punomoćnika)
_____________________________________________________________________(adresa)
(JMBG)
da u moje ime učestvuje u radu Skupštine, koja će se održati 30.04.2013. godine i glasa po
osnovu____________**(broj) običnih akcija, sa isto toliko glasova, po sledećim tačkama dnevnog reda:
1. Otvaranje vanredne sednice i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje na Skupštini /
GLASAM _________________***;
2. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i
komisije za glasanje/ GLASAM _________________***;
3. Usvajanje Odluke o dnevnom redu / GLASAM _________________***;
4. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine održane 12.12.2012. godine / GLASAM
_________________***;
5. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni člana 7 i usvajanju Prečišćenog teksta
Osnivačkog akta AD “Sremput” / GLASAM _________________***;
6. Razmatranje i donošenje odluke o dopuni člana 12 i izmeni člana 16, člana 17 i člana 24
i usvajanju Prečišćenog teksta Statuta AD “Sremput” / GLASAM
_________________***;
7. Razmatranje i usvajanje Odluka o odobravanju raspolaganja/sticanja imovine velike
vrednosti Društva .
- preporuka Nadzornog odbora za usvajanje odluke
- izveštaj o uslovima raspolaganja imovine velike vrednosti
- utvrditi: knjgovodstvenu, tržišnu I procenjenu vrednost akcija
/ GLASAM ___________________***;
Akcionar,
________________________
Napomene:
podatak* upisuje ''SREMPUT'' AD RUMA;
** uneti broj akcija;
*** uneti reči: ''ZA'', ''PROTIV'' ili ''UZDRŽAN''
Potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa Zakonom koji uređuje overu
potpisa u skladu sa članom 340. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik
RS“ br.36/2011 i 99/2011).
FORMULAR GLASAČKOG LISTA
BROJ AKCIJA/GLASOVA ______________
GLASAČKI LIST
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA ''SREMPUT'' AD RUMA
ZA 30.04.2013. GODINE.
Kao akcionar ___________________________________________(prezime i ime
akcionara)
_____________________________________________________________________ (adresa)
(JMBG)
Na Vanrednoj sednici Skupštine Društva „SREMPUT“ AD RUMA, pismeno se izjašnjavam
na sledeći način i glasam po osnovu _______* (broj) običnih akcija, sa isto toliko glasova, po
sledećim tačkama dnevnog reda:
1. Otvaranje vanredne sednice i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje na
Skupštini / GLASAM _________________**;
2. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara, dva overivača
zapisnika i komisije za glasanje/ GLASAM _________________**;
3. Usvajanje Odluke o dnevnom redu / GLASAM _________________**;
4. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine održane 12.12.2012. godine /
GLASAM _________________**;
5. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni člana 7 i usvajanju Prečišćenog
teksta Osnivačkog akta AD “Sremput” / GLASAM _________________**;
6. Razmatranje i donošenje odluke o dopuni člana 12 i izmeni člana 16,
člana 17 i člana 24 i usvajanju Prečišćenog teksta Statuta AD “Sremput”/
GLASAM _________________**;
7. Razmatranje i usvajanje Odluka o odobravanju raspolaganja/sticanja
imovine velike
vrednosti Društva;
- preporuka Nadzornog odbora za usvajanje odluke
- izveštaj o uslovima raspolaganja imovine velike vrednosti
- utvrditi: knjgovodstvenu, tržišnu I procenjenu vrednost akcija
/ GLASAM ___________________**;
Napomene:
* uneti broj akcija;
Glasanje se vrši upisivanjem željenog odgovora:
** uneti reči: ''ZA'', ''PROTIV'' ili ''UZDRŽAN''
Samo blagovremen i uredno popunjen i overen glasački list će se uzeti u obzir
prilikom utvrđivanja rezultata glasanja.
Potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji uređuje
overu potpisa u skladu sa članom 340. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl.
glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011.)
U ___________________
Dana ________________
Akcionar,
__________________________
Ime i prezime (potpis)
__________________________
Adresa prebivališta
__________________________
JMBG / MB
__________________________
Broj lične isprave (izdate u)
OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA POVODOM
DONOŠENJA ODLUKE O RASPOLAGANJU I STICANJU IMOVINE
VELIKE VREDNOSTI
Na osnovu člana 474. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima, nesaglasnim akcionarom se smatra
akcionar koji je glasao protiv ili se uzdržao od glasanja za odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti,
koji tim stiče pravo na otkup svojih akcija, a ovo pravo ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine
na kojoj je doneta odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti.
Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke Skupštine od 30.04.2013.godine, a koje se
odnose na donošenje Odluka o RASPOLAGANJU IMOVINE VELIKE VREDNOSTI i STICANJU IMOVINE
VELIKE VREDNOSTI – nesaglasni akcionari, imaju pravo na otkup akcija po najvećoj vrednosti na dan
donošenja odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine (pri čemu se u obzir uzimaju knjigovodstvena,
tržišna ili procenjena vrednost). Dan sazivanja vanredne sednice Skupštine je 08.04.2013.godine.
Svaki akcionar koji namerava da koristi svoje pravo na otkup akcija dužan je da dostavi AD ''SREMPUT''
Ruma pisani Zahtev o nameri da koristi svoje pravo na otkup akcija ako se na Skupštini donesu predmetne
odluke u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine (15.05.2013.godine).
Akcionar koji ne uputi zahtev o nameri da koristi svoje pravo na otkup akcija ili glasa ZA predmetne odluke,
nema pravo na otkup akcija.
Ovo Obaveštenje i formular zahteva za otkup akcija od nesaglasnih akcionara se objavljuje na internet
stranici Društva.
AD „SREMPUT“ RUMA
Predsednik Nadzornog Odbora
Zoran Vukićević s.r.
FORMULAR ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OTKUP AKCIJA
NESAGLASNIH AKCIONARA
Ime i prezime/ Poslovno
ime:__________________________________________________
Adresa:
___________________________________________________________________
JMBG / matični broj: ________________________________________
ISIN: RSSRPTE91269
CFI : ESVUFR
Klasa akcija: obične akcije,
Broj akcija:____________.
U ______________, dana ____________
Akcionar:
________________________
(Potpis)
AKCIONRSKO DRUŠTVO
»SREMPUT« RUMA
Broj: 723/9
Datum: 08.04.2013. god.
U skladu sa članom 471. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011) i
članom 73 Statuta AD „SREMPUT“ Ruma od 15.06.2012, godine, Nadzorni Odbor na svojoj sednici
održanoj 08.04.2013. godine donosi sledeću:
PREPORUKU – IZVEŠTAJ
U VEZI SA ODLUKOM O RASPOLAGANJU IMOVINE VELIKE
VREDNOSTI
Akcionarskog društva »SREMPUT« RUMA
1. Nadzorni odbor preporučuje Skupštini usvajanje predloga Odluka za odobravanje sticanja/raspolaganja
imovinom (velike vrednosti) Društva, obzirom na obaveze koje ima Akcionarsko društvo „SREMPUT“
Ruma da bi se izvršila EKONOMSKO-FINANSIJSKA KONSOLIDACIJA a pre svega poboljšala
solventnost i likvidnost Društva, kao i prvazilaženje trenutne nelikvidnosti. Da bi sprečili prekid rada i
poslovanja Društva AD “Sremput” Ruma, neophodna su inicijalna finansijska sredstva koja se obezbeđuju iz
kredita banaka. Osim kreditnog zaduženja, potrebni materijali se obezbeđuju i putem garancija i jemstava.
Ovo je neophodno radi obezbeđivanja kontinuiteta poslovanja. Efekti navedenih pravnih poslova (kreditna
zaduženja, garancijski poslovi, učešće na tenderima i dr. ) omogućuju značajan rast prihoda Društva.
2. Ovlašćuje se presednik Nadzornog odbora da sazove Vanrednu Skupštinu akcionara sa predlogom Odluke
o raspolaganju imovine velike vrednosti. Ovlašćuje se predsednik Skupštine za sprovođenje postupka posle
usvajanja Odluke o raspolaganju imovine velike vrednosti i to da u ime i za račun za račun Akcionarskog
društva „SREMPUT“ Ruma, kao i da preduzme sve neophodne radnje radi realizacije ove tačke i Odluke.
3. U vezi sa tačkom 1. i 2. Nadzorni odbor daje pozitivnu preporuku, pa svi akcionari koji izraze neslaganje
imaju pravo na otkup akcija od strane akcionarskog društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Neophodno je u Zakonski propisanom roku obavestiti akcionare o njihovim pravima na propisan način
(objava na internet stranici Društva, Beogradske berze, APR-a i Komisije za HOV), odnosno o pravima
nesaglasnih akcionara u smislu članova 474. i 475. Zakonom o privrednim društvima. Društvo će sticati
akcije do praga svih emitovanih akcija ciljnog društva, odnosno svih akcionara koji se izjasne kao nesaglasni
u skladu sa Zakonom.
4. Ova Preporuka - Izveštaj stupa na snagu danom donošenja i biće istaknuta na sajtu Društva, u skladu sa
Statutom Društva, kako bi svi akcionari bili upoznati sa istim.
Predsednik Nadzornog Odbora
Zoran Vukićević s.r.
OBAVEŠTENJE O VREDNOSTI AKCIJA
Na osnovu člana 475. stav 1. tačka 2. i članu 51. Zakona o privrednim društvima
(„Službeni glasnik RS“ br.36/11 i 99/11 - u daljem tekstu Zakon), AD ''SREMPUT'' RUMA
objavljuje sledeće podatke o vrednosti akcija AD ''SREMPUT“ tiker: SPRU, na dan
08.04.2013.godine, odnosno na dan donošenja odluke o sazivanju Vanredne Skupštine
akcionara:
ISIN: RSSRPTE91269
CFI : ESVUFR
Nominalna vrednost akcija 3.135,31 RSD
Klasa akcija: obične akcije
1. Knjigovodstvena vrednost akcija
2.Tržišna vrednost akcija utvrđena
saglasno članu 259. stav 1. Zakona
3. Procenje vrednost akcija nezavisnog
revizora – procenitelja saglasno članu 51.
5.564,12 dinara
886,68 dinara*
5.616,00 dinara
Napomena:
*U periodu od 08.10.2012. do 07.04.2013. godine – akcije su bile likvidne.
AD „SREMPUT“ Ruma
Predsednik Nadzornog Odbora
Zoran Vukićević s.r.
Download

O D L U K U