IZRAEL I JORDAN
Biblijska tura sa posetom Petri
9 dana/8 noćenja,
avionom
29.april 2015.
Putovanje u Svetu zemlju posuto je fantastičnim gradovima, arheološkim lokalitetima, neverovatnim legendama, a naročito
istorijskim dešavanjima koja liče na legende, inspirišućim pejzaţima i ţivotnim pričama koje menjaju sve u nama. Ovo putovanje je
za one koji ţele da znaju, da doţive, za avanturiste koji prepoznaju kulturne vrednosti bez predrasuda, za one koji ţele da obiĎu
svet. Izrael je Sveta zemlja jevreja i hrišćana, dok je Jerusalem najveće sveto mesto za muslimane odmah iz Meke i Medine.
Najveće svetinje tri religije vekovima čuva sveto tlo i to je, naravno, prva asocijacija u svesti kad se spomene ime ove drţave.
Jerusalim je sveti grad za tri velike religije i veliki centar hodočašća. Čitava zemlja je mapa biblije, na svakom koraku. Od lokaliteta
skrivenih duboko u negostoljubivoj pustinji do zelenih bajkovitih predela “obećane zemlje”. Mrtvo more i njegova okolina su osim
prirodne i izuzetna arheološka atrakcija. Spuštajući se dolinom reke Jordan, na putu prema istoimenoj kraljevini i Petri, gradu jedne
izgubljene civilizacije Nabatejaca, predstavlja nezaboravan doţivljaj za svakog putnika.
Program putovanja:
1. dan (29.04.2015.)
Beograd - Tel Aviv
Sastanak putnika na aerodromu „Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona u 07.30h. Poletanje za Tel Aviv na liniji JU 810 u
09.30. Sletanje u Tel Aviv u 13.15h. Usputno razgledanje grada i poseta Jafi, starog dela grada. Večera. Noćenje.
2. dan (30.04.2015.)
Tel Aviv - Jafa - Kesarija Primorska - Karmel - Haifa - Megidon - Tiberijas
Doručak. Poseta Kesarije Primorske. Obilazak teatra, hipodorma, palata rimskih nemasnika, akvedukt i tvrĎava, gde je sedeo
Pontije Pilat u Isusovo vreme. Zatim odlazak na Muhraku, mesto Ilijinog dvoboja s Valovim prorocima na obliţnjoj Karmilskoj gori.
U Jezraelskoj ravnici, razgledanje arheološkog nalazišta Megidona (Armagedon). Odlazak u Nazaret i poseta Kani, gde je Isus
pretvorio vodu u vino. Voţnja prema Tiberijusu. Večera. Noćenje.
3. dan (01.05.2015.)
Tiberijas - Galileja - Gora Blaženstva - Tabha - Kafernaum - Asor - Kesarija
Filipova - Planina Ermon - Golanska visoravan - Tiberijas
Doručak. Poseta crkvi na gori Blaţenstava (Beseda na gori); u Tabhi, crkvi Umnoţavanja hlebova i ribe, te crkvi Petrovog prvenstva, zatim
Isusovom gradu Kafarnaumu (ribarska četvrt, Petrova kuća i sinagoga). U nastavku, prolazak pored biblijskog Asora i odlazak do Tel Dana i
„visine” na kojoj je Jerovoam postavio zlatno tele. Zaustavljanje u Kesariji Filipovoj (Banijas), gde je Petar odgovorio na Isusovo pitanje: „Šta
kaţeš ko sam ja?” Povratak preko Golanske visoravni, uz planinu Ermon. Večera. Noćenje.
Licenca OTP br. 5/2013 od 18.02.2013.god,
polisa osiguranja od insolventnosti 70002962 važi do 31.03.2015.god.
polisa osiguranja za naknadu štete 00029663 4 važi do 31.03.2015.god
Odeon World Travel d.o.o.
Kneza Miloša br. 84, Beograd Tel:+381 11 366 02 22, +381 11 366 09 99 Fax:+ 381 11 366 02 25
Beogradska br. 71, Beograd, Tel: +381 11 323 80 04 Fax:+381 11 323 81 30
[email protected] www.odeontravel.rs
4. dan (02.05.2015.)
Tiberijas - Planina Nebo (Jordan) - Petra
Doručak. Prelazak izraelsko-jordanske granice. Odlazak na obliţnju goru Navo sa koje je jevrejski prorok Mojsije gledao obećanu zemlju koju
je Bog dao Izrailjcima.Nastavak putovanja prema Petri. Usputna poseta Madabi, gde mozaički pod u ranovizantijskoj Crkvi Svetog ĐorĎa iz 6.
veka, sadrţi najstariji preţivali originalni kartografski prikaz Svete zemlje i posebno Jerusalima. Dolazak u Petru. Večera. Noćenje.
5. dan (03.05.2015.)
Petra – Jerusalim - Vitlejem
Doručak. Petru je prestonica nestale kraljevine Nabatejaca (jedno od svetskih čuda). Njena lepota potiče od retkog spoja eksplozije boja i
elegancije arhitektonskih linija. Nabatejski Arapi, koji su je klesali, nisu imali svoju arhitektonsku tradiciju. Ţiveći od trgovine kao pratioci
karavana, pozajmljivali su stilove od naroda s kojima su trgovali i prilagodili ih svom pustinjskom okruţenju. U liticama peščara isklesali su
grobnice u stilu rimskih hramova, ali i arhitektonske oblike starog Bliskog istoka – Asirije, Vavilona i Persije – stvorivši u peščaru kratak izvod
svega najboljeg iz antičkog doba. Posle obilazaka, polazak za Jerusalim. Dolazak. Večera. Noćenje.
6.dan (04.05.2015.)
Vitlejem - Jerusalim - Vitlejem
Doručak. Poseta nekadašnjem Hramovnom bregu, danas trećem svetom mestu islama, gde se nalaze Kupola na steni i Dţamija
Aksa. Poseta Crkvi Svete Ane i banji Vitezdi. Odlazak Via Dolorosom (Hristov stradalni put) do Crkve Vaskrsenja u kojoj su Golgota
i Sveti grob. Sa Maslinske gore pogled na stari grad opasan zidinama, zatim poseta Crkvi Pater Noster (Oče naš), Crkvi Dominus
Flevit (Suze Gospodnje), Getsimanskom vrtu i mesta Hristove agonije, kao i Crkvi Marijinog groba u Josafatovoj dolini. Večera.
Noćenje.
7.dan (05.05.2015.)
Vitlejem - Masada - Jerihon - Kumran - Mrtvo more – Betnija - Vitlejelm
Doručak. Odlazak do Jerihona. Poseta ostacima najstarijeg grada na svetu i pogled na Manastir četrdesetnice na Gori kušanja.
Poseta Kumranu, mestu najuzbudljivijeg arheološkog otkrića svih vremena – svitaka s Mrtvog mora – čitave biblioteke koja je
ponudila ključ za razumevanje načina mišljenja i ţivota jevrejske zajednice iz Isusovog vremena. Zatim poseta Masadi, poslednjem
uporištu jevrejskih ustanika, koja je jedna od najdubljih impresija koju čovek moţe poneti iz Izraela. Kupanje u Mrtvom moru. U
povratku poseta Betaniji, mestu roĎenja Marija i Lazarusa. Večera. Noćenje.
8.dan (06.05.2015.)
Vitlejem – Jerusalim - Vitlejem
Doručak. Odlazak u obliţnju Vitaniju na Lazarev grob, zatim u posetu Crkvi Hristovog roĎenja. Na Sionskoj gori, poseta Crkvi
Petrovog kajanja, sobi Tajne večere i Davidovom grobu. Zatim Zapadnom zidu (Zid plača), najsvetijem mestu jevrejske molitve.
Večera. Noćenje.
9.dan (07.05.2015.)
Vitlejem - Ein Karem - Tel Aviv - Beograd
Doručak. Polazak za Tel Aviv. Usputno razgledanje Ein Karema i poseta Crkvi Svetog Jovana Krstitelja i Crkvi Marijinog PohoĎenja.
Transfer na aerodrom u Tel Avivu. Poletanje u 19.20 na liniji JU 813. Sletanje u 21.25h.
Cena je po osobi u dvokrevetnoj sobi u €
Hoteli
Hoteli 3*
Usluga
Tip sobe
Cena aranzana
Polupanison
1/2
Treća osoba
Doplata za 1/1
1390 €
1340 €
290 €
Napomene:
 Rezervacija trokrevetnih soba vrši se na upit. Trokrevetne sobe ne preporučujemo za tri odrasle osobe jer treći krevet ne
odgovara standardnoj veličini
 Imena hotela će biti dostupna po formiranju grupe.
Licenca OTP br. 5/2013 od 18.02.2013.god,
polisa osiguranja od insolventnosti 70002962 važi do 31.03.2015.god.
polisa osiguranja za naknadu štete 00029663 4 važi do 31.03.2015.god
Odeon World Travel d.o.o.
Kneza Miloša br. 84, Beograd Tel:+381 11 366 02 22, +381 11 366 09 99 Fax:+ 381 11 366 02 25
Beogradska br. 71, Beograd, Tel: +381 11 323 80 04 Fax:+381 11 323 81 30
[email protected] www.odeontravel.rs
U cenu aranžmana je ukljuĉeno:
 Avio prevoz na relaciji Beograd-Tel Aviv- Beograd kompanijom Air Serbia
 8 noćenja u dvokrevetnim sobama, kategorije 3*
 Ishrana prema navedenom programu putovanja na bazi polupansiona
 Pratnja lokalnog vodiča
 Transferi i razgledanja prema programu putovanja
 Troškovi voĎenja i organizacije putovanja
U cenu aranžmana nije ukljuĉeno:
 Aerodromske takse i administrativni troškovi 84€ (plaćaju se u agenciji i podloţne su promeni do polaska na putovanje)
 Troškovi rezervacije 15 € plaćaju se u agenciji uz aranţman (plaćaju je odrasli i deca 2-12 god.)
 Ulazna taksa u Jordan 15 USD (plaćanje na licu mesta)
 Izlazna taksa iz Izraela na granici sa Jordanom 30 USD (plaćanje na licu mesta)
 Obavezna napojnica za lokalnog vodiča i vozača (oko 5 USD po danu boravka)
 Putno zdravstveno osiguranje
Rok za prijavu putovanja:
 Rok za prjavu putovanja je 31.mart 2015. Nakon tog datuma, ukoliko je grupa formirana, rok se produţava do popune
mesta
Vizni režim:
Drţavljanima Srbije sa novim biometrijskim pasošima (vaţnost pasoša najmanje 6 meseci po povratku sa putovanja) nisu potrebne
vize za navedene zemlje. Treba samo dostaviti podatke iz pasoša i lične podatke koji će se zahtevati nakon formiranja grupe.
Putnici iz ostalih zemalja iz regiona treba sami da se raspitaju kod diplomatskih predstavništava zemalja u svojim zemljama.
Korisno je znati:
Službeno ime: Izrael
Glavni grad: Tel Aviv
Službeni jezik: hebrejski
Vremenska zona: + 2
Novĉana jedinica: šekel (ILS) 1 USD =3.89; 1 EUR = 4.45
Pozivni broj: + 972
Klima: mediteranska klima, umereni tropski pojas
Piće: obavezno korišćenje flaširane vode
Službeno ime: Kraljevina Jordan
Glavni grad: Amman
Službeni jezik: arapski
Vremenska zona: + 2
Novĉana jedinica: jordanski dinar (JOD) 1 USD = 0.71; 1 EUR= 0.81
Pozivni broj: + 962
Klima: umereni tropski pojas
Piće: obavezno korišćenje flaširane vode
Uslovi plaćanja:
Cene su izraţene u Evrima. Plaćanje se vrši u dinarima prema prodajnom kursu za efektivu Banca Intesa na dan plaćanja. Ukoliko
aranţman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izraţava u evrima i plaća prema kursu na dan uplate. U slučaju poremećaja na
trţištu roba i usluga, organizator zadrţava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranţmana.
1. UPLATA DO POLASKA - prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranţmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre
polaska.
2. PLATNIM KARTICAMA - Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express
3. PLAĆANJE NA RATE - bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa i Komercijalne banke (do 3 mesečne rate)
4. UPLATA ĈEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima
graĎana do 3 mesečne rate, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20. u
mesecu. Konkretan dogovor u agenciji.
5. PREKO RAĈUNA - uplata na račun Odeon World Travel
6. ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM - sa firmama sa kojima Odeon World Travel ima ugovor.
7. TURISTIĈKIM KREDITOM - sa izdatim predračunom od strane Odeon World Travel, klijent aplicira za kredit u banci
Odeon World Travel zadrţava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude
Licenca OTP br. 5/2013 od 18.02.2013.god,
polisa osiguranja od insolventnosti 70002962 važi do 31.03.2015.god.
polisa osiguranja za naknadu štete 00029663 4 važi do 31.03.2015.god
Odeon World Travel d.o.o.
Kneza Miloša br. 84, Beograd Tel:+381 11 366 02 22, +381 11 366 09 99 Fax:+ 381 11 366 02 25
Beogradska br. 71, Beograd, Tel: +381 11 323 80 04 Fax:+381 11 323 81 30
[email protected] www.odeontravel.rs
Osiguranje:
Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu duţan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju
osiguranja od otkaza aranţmana prema uslovima i tarifama Dunav osiguranja. Ovim osiguranjem putnik, odnosno osiguranik je
pokriven na osiguranu sumu do 35.000€ za sve nepredviĎene i hitne medicinske intervencije, kao i troškove medicinske evakuacije
i repatrijacije. U slučaju nastanka osiguranog slučaja u toku putovanja, obavezno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za
pokriće svih troškova u roku utvrĎenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu
polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.
Hotelski smeštaj:
U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se napuštaju najkasnije do 10:00 h. Ukoliko gost ţeli da zadrţi duţe
sobu, obavezan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu.
Pomoćni krevet:
U najvećem broju objekata je na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, što moţe značajno uticati na
prostor u vašoj sobi.
Napomena:
U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA
prvog dana boravka. Napominjemo da reklamacije za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku putnika neće biti
razmatrane.
Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (kraĎa, tuča, saobraćajna nezgoda,…) obratite nadleţnim organima
domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju izmeĎu vas i nadleţnih organa.
Molimo putnike da pažljivo proĉitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA
jer oni ĉine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane
MINIMALAN BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU PROGRAMA JE 15
KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA ZA SLUĈAJ OTKAZIVANJA ILI PROMENE PROGRAMA PUTOVANJA
OD STRANE AGENCIJE JE 5 DANA PRE POĈETKA PUTOVANJA
CENOVNIK BR. 1 VAŢI OD 24.03.2015.
Opšti uslovi putovanja turističke agencije ODEON World Travel i YUTA-e su sastavni deo ovog programa
Licenca OTP br. 5/2013 od 18.02.2013.god,
polisa osiguranja od insolventnosti 70002962 važi do 31.03.2015.god.
polisa osiguranja za naknadu štete 00029663 4 važi do 31.03.2015.god
Odeon World Travel d.o.o.
Kneza Miloša br. 84, Beograd Tel:+381 11 366 02 22, +381 11 366 09 99 Fax:+ 381 11 366 02 25
Beogradska br. 71, Beograd, Tel: +381 11 323 80 04 Fax:+381 11 323 81 30
[email protected] www.odeontravel.rs
Download

Putovanje Izrael i Jordan