DIPLOMSKI RADOVI
U FONDU BIBLIOTEKE
INSTITUTA ZA METEOROLOGIJU
A
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Aleksić Nenad
1978
2.
Andrejević Jovanka
3.
4.
Arsenijević
Aleksandra
Adamov Nikola
5.
Antić Slavica
Verovatno maksimalne padavine za sliv reke
Jasenice
Homogenost dnevnih količina padavina u
konvektivnim danima za period 1960-1979, za
stanice: Smederevska Palanka i Niš i Negotin
Karakteristike južnog vremenskog stanja u
Jugoslaviji
Konstruisanje i laboratorijsko ispitivanje
karakteristika brojača atmosferskog pražnjenja
Reyleigh-Benard konvekcija u atmosferi
1997
GODINA
1981
1984
1985
B
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
Bogdanović Milan
2.
3.
4.
Blažić Milanče
Boberić Bojana
Balandžić Svetlana
5.
Bijelić Branko
6.
7.
Balać Nedeljko
Bežanović Vera
8.
Bulić Ivan
9.
10.
Brankov Elvira
Biljić Svetlana
11.
Balaš Nataša
Orografska i termodinamička anticiklogeneza 1978
iznad južnih delova Evrope
Teorija dnevnog hoda temperature
1978
1981
Šema za horizontalnu advekciju progenostičkog 1981
modela Saveznog hidrometeorološkog zavoda
Mezorazmerni vertikalni transporti uslovljeni 1985
skupom konvektivnih oblaka
Numerički eksperiment sa izvorom i ponorom
1986
Analiza padavina iz Cb u mezo γ mreži u 1987
ravničarskoj oblasti
Analiza putanja Cb – oblaka iznad poligona 1988
«Bešnjaja»
Prognoziranje temperature tla
1989
Kumulativni vetar kao prognostički parametar 1995
konvekcije
Formiranje padavina procesom zaleđivanja u 1998
oblacima
12.
Barjaktarović Vanja
13.
14.
Basurić Dragana
Bekčić Biljana
15.
16.
Bogunović Gordana
Bukovčić Petar
Osetljivost računa trajektorija košave od dužine
vremenskog intervala između podataka o vetru
Metodi dugoročne prognoze vremena
Smicanje vetra ispod baze kumulonimbusnog
oblaka
Formiranje i kretanje tornada
Testiranje hidrološkog modela za prognozu
temperature i vlažnosti tla
1998
1998
2003
2005
C
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Cekić Tatjana
1990
Cupara Vesna
Chidzambwa
Simbarashe
Crepulja Marijana
Analiza ponašanja radarskih parametara pri
zasejavanju Cb – oblaka
Statističke interpretacije modeliranog polja vjetra
Analiza sodarskih podataka o visinskom vetru u
vreme magle
Primena Q-vektora u analizi i prognozi vremena
1991
1992
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Ćurić Dražan
2.
Ćurić Siniša
Kriteriji globalne i lokalne termodinamičke 1992
nestabilnosti
Računanje visine snega u šemi za prizemne 1997
procese u atmosferi
2.
3.
4.
5.
2000
Ć
3.
4.
5.
Č
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
D
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Dimitrijević
M. Cirkulacija u kumulonimbusnom oblaku
Vladimir
Dežan S. Georgina
Analiza
atmosferskih
jona
aspiracionim
kondenzatorom
Dušić Mirjana
Kiša kao faktor erozije zemljišta
Drašković
D. Karakteristike noćnih konvektivnih nepogoda
Mijomir
Dacić Milan
Neka tačna rešenja jednačine vrtložnosti
Divjak Sanja
Ponašanje radarskih parametara oblaka za vreme
zasejavanja
Dekić Ljiljana
Warner-ov model konvektivne struje
Deleva Vesna
Modifikacija
mezorazmernih
konvektivnih
vremenskih sistema
Dostanić Bojana
Optičke i radijacione karakteristike oblaka
2000
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Đukić Dragan
1984
2.
3.
Đurić Dragan
Đilas Zorka
4.
Đorđev Biljana
5.
Đorđević Biljana
6.
Đurđević Vladimir
Analiza meteoroloških uticaja na smanjenje
zagađenja u Beogradu tokom zimskog perioda
Električna svojstva cumulo-nimbusnog oblaka
Karakteristike vremena u Jugoslaviji pri pritisku
vazduha znatno ispod i znatno iznad normale
Anomalije padavina ekstremnih padavinskih
meseci vegetacionog perioda u ekološkim
uslovima Srbije
Analiza tajektorija delića vazduha pri jakoj buri
dobijenih Eta modelom
Proces geostrofskog podešavanja u sistemu
jednačina za plitku vodu
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Džingalašević
Ljiljana
Mogućnost modifikacije konvektivnih sistema 1985
mezorazmera
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1977
1985
1985
1987
1989
1991
1998
Đ
1986
1991
1992
1993
1998
DŽ
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
E
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Erski M. Ljiljana
Obrada i analiza sodarskih podataka
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
GODINA
F
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
G
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
Golubović Slobodan
2.
Gnjidić Tamara
Polinomna transformacija gama promenljivih na 1982
normalnu raspodelu
Rešenja
jednačine
za
neprekidni
rast 2006
koagulacijom za realne spektre
3.
4.
5.
H
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
Hadživuković
Slobodan
2.
Hinić Žarko
Uporedna analiza oblačnih sistema nad 1979
Jugoslavijom dobijenih osmatranjem sa zemlje i
sa meteoroloških satelita
Određivanje visine izvora po unapred zadatom 1989
uslovu za prizemne koncentracije zagađujuće
materije
3.
GODINA
4.
5.
I
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Ilić Donka
1977
2.
Ilić Milan
3.
Ivanov Mirjana
4.
5.
Ivkov Vesna
Odnos putanja konvektivne oblačnosti i polja
vjetra za period od 01.05. do 30.09.1976.g.
Karakteristike jezera hladnog vazduha u
Negotinskoj krajini
Uticaj promenljivih gasova u atmosferi na vreme
i klimu
Razvoj radarske meteorologije
1982
2000
2005
J
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Janković Milan
1978
2.
3.
Janković Dušan
Janc Dejan
4.
Jovanović Smiljka
5.
Jovanović Milenko
6.
Jovanović Dragan
7.
Jakovljević Dušan
8.
Jovanović Darko
9.
Jovanović Marica
10.
Jovanović Ž. Olga
11.
12.
Josifović Vesna
Jokić Dragan
13.
14.
Janković Vladimir
Jokić-Dobričić
Neadijabatska konvekcija izolovanih delića
suvog vazduha
Meteorološki uslovi zaleđivanja aviona u letu
Osobine «normal mode» inicijalizacije i njen
odnos
sa
drugim
inicijalizacijama
u
kontinuiranim slučajevima
Promenljivost značajnih parametara iznad
Beograda u danima sa dejstvom PG poligona u
Valjevu i Leskovcu
Analiza pojave apsolutnog minimuma vazdušnog
pritiska u Beogradu u periodu od 1. do 3.XII
1976.
Dimenzionisanje grejnog sistema na osnovu
temperatura vazduha u Beogradu
Koeficijent iskoristivosti aerodroma u odnosu na
visinu baze i količinu niske oblačnosti
Iskoristivost aerodroma u odnosu na slučajno
promenljivu – vetar
Stepena transformacija podataka o količinama
padavina na normalnu raspodelu
Koeficijent iskoristljivosti aerodroma «Beograd»
u odnosu na vidljivost u periodu 1979. – 1983.
godine
Sekularne varijacije klime u Jugoslaviji
Parametarizacija kratkotalasnog zračenja Sunca u
numeričkim modelima atmosfere
Karakteristike olujnog fronta
Osetljivost nelinearnih advektivnih šema na
1979
1979
1980
1981
1982
1982
1982
1983
1984
1985
1987
1988
15.
16.
17.
18.
Milena
Jović Dušan
Jankov Isidora
Jelić Dejan
Jankov Mihailo
19.
Jovanović Mirjana
20.
Jović Biljana
greške u početnim podacima
Modifikacija računa površinskog fluksa toplote
1993
Simuliranje vetra košave Eta modelom
1996
Uticaj aerosola na vidljivost u atmosferi
1998
Osmatranje i analiza tragova kondenzacije u 1998
atmosferi
Radarska i avionska merenja flukseva mase u 1999
grmljavinskim olujama
Polu-lagranževska šema u Eta modelu
2001
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Kukolj Branimir
(seminarski rad)
Kukolj Branimir
(II seminarski rad)
Kostić Miodrag
Orografski oblaci u zavetrini planina
1977
K
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Elementarna hidrodinamička teorija moazagotl
talasa
Turbulencija u atmosferi i njen uticaj na let
vazduhoplova
Kardum Đorđe
Maksimalne vrednosti udara vetra u podunavlju –
za sinoptičke stanice: Petrovaradin i Veliko
Gradište
Knežević Olivera
Minimalne temperature vazduha u Beogradu za
period od 1887-1979. godine
Kordić Marija
Karakteristike dugoživećeg kumulonimbusnog
oblaka na dan 25.06.1980.
Kovačević Miroslava Moguće greške u polju pritiska zbog svođenja na
morski nivo po konstantnom gradijentu
temperature
Kostadinov Smiljka
Sinoptički i termički uslovi formiranja
nepokretnog leda na Dunavu kod Beograda
Konstatinović
Efekti zračenja na sinoptičke parametre u modelu
Elizabeta
atmosfere za ograničenu oblast
Kovačević Alen
Osetljivost UB/NMC Eta modela na vertikalno
razlaganje
Knežević Jasmina
Uporedna analiza manuelno i automatski
dobijenih podataka na stanici Novi Beograd
Krpić Nemanja
Multiplikacija ledenih kristala u oblacima
vertikalnog razvoja
Kocić Vesna
Priroda sedefastih oblaka
Koturović Dragana
Difuzioni rast kristala leda
Kaluđerović Tijana
Statistički metod prognoziranja temperature
zasnovan na izlaznim rezultatima Eta modela
Kovačević Nemanja Ispitivanje efekata Hrgijan-Mazinove raspodele
na rezultate mezo modela
Kilibarda Ivana
Severnoatlantska oscilacija
1978
1979
1981
1982
1986
1987
1987
1989
1992
1994
1997
2001
2002
2003
2005
2006
L
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Lazić Lazar
2.
Lončarić Diana
3.
4.
5.
Lazarević Dijana
Pretvaranje energije u opštoj cirkulaciji 1976
atmosfere
Karakteristike temperaturnih karata atlasa klime 1988
na području Vojvodine u odnosu na dugogodišnje
nizove osmatranja
Karakteristike niske oblačnosti
1996
IME I PREZIME
TEMA
Ljubić Slavica
Uticaj zasejavanja na radarske karakteristike Cb 1988
oblaka
LJ
Red.
br.
1.
GODINA
2.
3.
4.
5.
M
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Minić Mileva
1980
2.
Malidžan Ilija
3.
Milutinović Miroljub
4.
Matić Nenad
5.
Maslarević Jasna
6.
Miloš Jovan
7.
Marinković
Ljubomir
Mitev Kiro
Intenziteti kiša kratkih trajanja u Beogradu –
teorijom pragova
Snježni kristali – mehanizam formiranja i
karakteristike
Maksimalne vrednosti udara vetra u podunavlju –
za sinoptičke stanice Vršac i Smederevska
Palanka
Karakteristike severoistočnog vremenskog stanja
u Jugoslaviji
Nestabilnost oblačnog sloja na vrhu planetarnog
graničnog sloja
Refleksivnost zone akumulacije kumulonimbusa
iz regiona P.G.P. Titovo Užice
Jedno rešenje povećanja pouzdanosti prijema
meteoroloških karata na faksimilu
Karakteristike vertikalnih profila vetra u okolini
olujnih oblaka
8.
1980
1981
1982
1982
1985
1987
1987
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Milivojević Milivoje
Prognostička
terminologija
kratkoročnih
prognoza vremena za javnost
Micev Branko
Analiza horizontalne komponente vektora vetra
na osnovu sodarskih podataka
Muždeka Milena
Karakteristike vremena u Jugoslaviji pri
temperaturi vazduha znatno ispod i znatno iznad
normale
Milinković Milivoje Komparativna analiza sinoptičkih i sodarskih
podataka za odabrane vremenske situacije
Mandić Mirjana
Zavisnost promene radarskih parametara pri
zasejavanju Cb oblaka od količine reagensa
Marković Slavica
Sublimacija granula suvog leda
Mijailović Tatjana
Uticaj visine i oblika orografije na buru
Majstorović
R. Tačnost trajektorija u zavisnosti od gustine
Tatjana
podataka o vetru
Manigoda Tatjana
Metodi ocene prognoze vremena
Miladinović Snežana Statistička analiza intenziteta vetra na
vazduhoplovnim meteorološkim stanicama Vršac
i Surčin
Mihić Dragan
Računanje potencijalne energije vetra pomoću
Weibull-ove raspodele
Milić Biljana
Tragovi kondenzacije u atmosferi
Marić Lidija
Prognoza vremena za specijalne namene
Marinković Gordana Konstrukcija i ispitivanje mini komore za
proučavanje nukleacije
Mitić Danijela
Dinamika tornada
Miljković Ljiljana
Karakteristike oblačnosti u tropskim ciklonima
Matić Jasmina
Upotreba doplerovih radara u meteorologiji
Milekić Zorica
Određivanje ruže vetrova na osnovu sodarskih
podataka
Mihailović Ana
Model radijacionog prenosa u oblačnoj atmosferi
Marčev Angel
Zavisnost konvekcije u NCEP mezo modelu od
početnih uslova
Marković Marko
Formiranje i kretanje tropskih ciklona
1988
1991
1991
1991
1991
1992
1993
1995
1996
1996
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2000
1992
2000
2001
2003
N
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Nikolić Jugoslav
1979
2.
Nikolić Zoran
3.
Nađ Julijana
4.
Novaković Ljiljana
Odnos između koncentracije SO2 i čađi u
glavnim gradovima socijalističkih republika i
stanja atmosfere
Mogući uticaj HE «Bajina Bašta» na pojavu
magle
Rasprostranjenost
pojava
vezanih
za
kumulonimbusne oblake za severozapadnu Srbiju
Zavisnost koncentracije prizemnog ozona od
meteoroloških parametara
1982
1983
1998
5.
Nišavić Aleksandar
6.
Nikolić Ivan
Razvoj potprograma za računanje i grafički 1998
prikaz vertikalnog preseka atmosfere u Eta
modelu
Primena metoda Monte-Karlo na ispitivanje 1983
efikasnosti protivgradne zaštite
NJ
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Orlov Igor
Faktori koji utiču na strukturu vetra na veoma 2000
malim prostornim i vremenskim razmerama koji
su od značaja u jedriličarstvu
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Petrović Nevena
1977
2.
3.
Pavlović Nada
Petković Nedeljko
4.
Popović Tihomir
5.
6.
Popović Nada
Petković Slavko
7.
Pešić Aleksandar
8.
Petrović Nada
Mezoanaliza košavske situacije u periodu od 16.
do 18. oktobra 1976. godine
Uticaj meteoroloških uslova na sušenje žitarica
Analiza vremenskih stanja nepovoljnih za
poletanje i sletanje vazduhoplova na aerodromu
Batajnica
Električna struktura i teorije elektrizacije
konvektivnih oblaka
Opterećenja građevinskih konstrukcija od snega
Koeficijent iskoristivosti aerodroma u odnosu na
vidljivost
Karakteristike prizemnog vetra po merenjima na
meteorološkom stubu na TE «Tamnava»
Homogenost klimatskih nizova osmatranja u
Vojvodini
O
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
P
1978
1978
1978
1980
1982
1985
1985
9.
Popov Zlatica
10.
Pavleković Marijan
11.
12.
13.
Poček Dejan
Pejanović Goran
Pilipović Olgica
14.
Panić Cveta
15.
Petrović Svetozar
16.
17.
Pavićević Dušan
Popović Jelena
18.
19.
Pastovnjicki
Vladimir
Pavlović Marijana
20.
21.
Pantelić Dejan
Pejdić Ivana
22.
23.
Pavlović Radenko
Petković Predrag
24.
Pestorić Ivana
25.
Popadić Ivana
26.
27.
Prešić Marina
Pjević Ana
28.
Petković Veljko
Karakteristike topografije Jugoslavije izvedene
harmonijskom analizom za potrebe modeliranja
atmosfere
Uticaj nekih meteoroloških pojava na
iskoristivost aerodroma
Intenziteti kiša kratkog trajanja u Budvi
II-b podaci
Dinamika mezo-α Iβ kao i mezo razmernih
procesa i njihovo mesto u procesima većih
razmera
Analiza karakteristika Cb oblaka pri različitim
vrednostima modifikovanog Richardson broja
Analiza sodarskih podataka za vreme trajanja
magle
Talasni oblik frontalne površine
Prostiranje Rozbijevih talasa na heksagonalnim
mrežama
Ocena tačnosti higrografa na osnovu uporednih
merenja
Uticaj lokalnih meteoroloških uslova na
koncentracije oksidanasa u vazduhu
Dinamičke karakteristike gradonosnog oblaka
Akustična koagulacija u kumulonimbusnom
oblaku
Uticaj čoveka na klimu i klimatske promene
Dinamička interakcija kumulonimbusnog oblaka
i okoline
Analiza uticaja meteoroloških uslova na audio
spektar gradskog šuma
Modelovanje nelinearnog člana u barotropnoj
jednačini vrtložnosti koje sprečava pojavu
nelinearne nestabilnosti
Razvoj gradonosnih oblaka
Primena satelitskih informacija u analizi i
prognozi vremena
Ocena prognoziranih padavina mezo sistema
metodom povezanih oblasti
1985
1986
1987
1987
1989
1993
1994
1994
1994
1996
1997
1997
1998
1999
2002
2002
2003
2005
R
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Rebselj Branka
1976
2.
Ristić Dušan
3.
4.
Radonjić Živorad
Radišić Jaćim
Dinamičke i energetske karakteristike razvoja
ciklona od 3. januara 1976. u zapadnoj Evropi
Struktura jakih grmljavinskih nepogoda sa
gradom detektovana pomoću radara
Orografski uticaj na razdvajanje kumulonimbusa
Karakteristike Cb koji probijaju tropopauzu nad
1977
1978
1981
5.
Radovanović Dragan
6.
Radivojević J.
Dragana
Rosić Mirjana
7.
8.
9.
10.
Radmanovac
Milovan
Radulović Branislav
Ruml Mirjana
11.
Radovanović Ružica
12.
13.
14.
Radovanović
Gordana
Radović A. Biljana
Runtić M. Borislav
15.
16.
17.
Rudan Draško
Račić Jasna
Raičević Željko
18.
Ristić Jasmina
19.
Rabrenović Maja
20.
Radojević Milka
21.
22.
Radović Tamara
Rajković Ranko
23.
Rapaić Maja
južnom Srbijom
Maksimalni udari vetra u Beogradu određeni
pomoću teorije ekstrema i teorije pragova
Karakteristike električnih pražnjenja u olujnim
oblacima
Veza između pravca i brzine vetra košava i
gradijenta pritiska
Barotropna nestabilnost zonalne struje
1982
1984
1985
1985
Apsolutni metod određivanja vlažnosti vazduha
Efekti konzervativnih advektivnih šema na
mehanizam nestabilnosti horizontalnog smicanja
Primena mikroračunarskih sistema u kritičkoj i
statističkoj obradi podataka
Efekti simuliranog zasejavanja stratusnih oblaka
1985
1985
Teorije loptastih munja
Analiza uticaja protivgradne odbrane na sezonske
količine padavina
Ekstremne kiše u Baru
Analiza strukture eho signala sodara
Simuliranje zasijavanja kumulusnog oblaka
mikrofizičkim modelom
Poređenje dve vodeće teorije (Cisk i Wishe)
razvoja tropskih ciklona
Primena iterativne, dijabatske, dinamičke
inicijalizacione šeme u Eta modelu
Prognostički parametri razvoja konvektivnih
oblaka
Nagli razvoj vantropskih ciklona
Principi rada uređaja koji se koriste za mjerenje
veličina značajnih za fiziku oblaka
Merenje, asimilacija i prognoza hemijskih
sastojaka u atmosferi
1985
1990
1985
1986
1992
1993
1993
1997
1998
2002
2002
1980
2006
S
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Stričević B. Nebojša
1979
2.
3.
4.
Stojaković Milorad
Savić Ljiljana
Simić Jelena
5.
Stojanović Miodrag
Nalaženje
zavisnosti
između
izračunate
vertikalne brzine i koeficijenata refleksije i visine
zone akumulacije na osnovu radarskih podataka
sa protivgradnog poligona «Bukulja»
Prognoza magle
Prognoza ciklogeneze u Đenovskom zalivu
Karakteristike severozapadnog vremenskog
stanja u Jugoslaviji
Sinoptička analiza uslova maksimalnih zagađenja
1979
1981
1982
1984
6.
Stepanović Mira
7.
Stevanović Mirjana
8.
Spasić Milan
9.
10.
Sparavalo Branko
Svirčević Zoran
11.
Saulačić Ivana
12.
Stevanović Svetlana
13.
Stojanović Vesna
14.
15.
16.
Simić Biljana
Simjanovski Milena
Savić Verica
17.
18.
19.
Savić Tatjana
Stašević Tanja
Savić Marija
atmosfere u Beogradu
Trend u nizu srednjih godišnjih temperatura u
Beogradu
Karakteristike globalnog prognostičkog modela
evropskog centra za srednjoročnu prognozu
vremena i njegova primena
Polu – Lagrangeov naizmenično usmeren
implicitni metod integracije jednačina za plitku
vodu
Ciklonska aktivnost u Severnoj Africi
Analiza pragova intenziteta padavina u
Jugoslaviji
Prikaz bure u Eta modelu sa povećanim
horizontalnim razlaganjem
Računanje dijagnostičkih parametara bure duž
trajektorija
Karakteristike
padavina
iz
razvijenih
kumulonimbusa
Metodi interpretacije prognoze vremena
Karakteristike i rast zrna grada
Analiza razmene u numeričkom modelu kumulus
kongestusnih oblaka
Karakteristike EL ninjo perioda
Teorije vantropskih ciklona
Sistemi oblaka i padavina u ciklonima
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Šibul Radmila
1990
2.
Šabanović Zihnija
3.
4.
Šeparović Leo
Škodrić Ana
Uticaj promene praga na veličinu povratnog
perioda
Radarske karakteristike oblačnosti u okolini
Beograda
Termičke oscilacije atmosfere
Primena ansambala prognoze vremena u slučaju
jakih nepogoda
GODINA
1984
1984
1985
1986
1991
1992
1993
1994
1994
1997
1999
2000
2002
2003
Š
1993
1999
2003
5.
T
Red.
br.
1.
2.
IME I PREZIME
TEMA
Tramošljanin Milan
Tomić Nataša
3.
Trajković Jelena
Zavetreni talasi i talasno usporenje
1981
Karakteristike globalnog zračenja iznad teritorije 1996
Crne Gore
Atmosferski elektricitet-analiza podataka o 1997
loptastim munjama
4.
Tanasijević Jelena
5.
Tatomir Deana
Bumeričko testiranje uzvodne, konzervativne, 1998
pozitivno definitne polu-lagranževske šeme na
primeru rotirajućeg konusa
Uloga ciklonskih vrtloga u opštoj cirkulaciji 2004
atmosfere
U
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Urošev Lidija
2.
3.
4.
5.
Uzelac Jelena
Karakteristike dugoživećeg kumulonimbusnog 1986
oblaka na dan 21.05.1985.g.
Dinamika cumulonimbusa na liniji nestabilnosti
1988
V
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Vasiljević Draško
1979
2.
Vučinić Zoran
3.
4.
5.
Vučković Radivoje
Vasić Mihajlo
Vučeta Saša
6.
Vesić Nada
7.
8.
Vučković Vladan
Veličković Goran
9.
Vukičević Milijana
10.
11.
Vujović Dragana
Vasić Ratko
12.
Veljović Katarina
13.
Vuković Ana
14.
Vujadinović Mirjam
Defantov model dnevnog hoda vetra i njegova
primena na jadransku obalu
Jedan pokazatelj promene količine padavina u
branjenom i nebranjenom periodu protivgradne
zaštite
Primena hipergama raspodele u analizi padavina
Vertikalna struktura vetra košava u Beogradu
Radarske karakteristike oblačnosti u okolini
Beograda u letnjeg periodu
Uticaj urbane sredine na raspodelu količine
padavina u Beogradu
Procena padavina ATI metodom
Sistematske subjektivne greške klimatoloških
podataka
Procena stabilnosti atmosfere pomoću dopler
sodar-a
Uticaj smicanja vjetra na razvoj olujnog oblaka
Šeme za računanje divergencije, vrtložnosti i
vertikalne brzine u numeričkim modelima
Primena potencijalne vrtložnosti u analizi i
prognozi vremena
Pojavljivanje singulariteta u parametrizaciji
turbulencije
Analiza advektivne šeme bazirane na metodu
parcijalnih parabola u okeanskom modelu POM
1981
1983
1984
1989
1990
1990
1992
1992
1994
1995
2000
2004
2006
Z
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Zurovac Danče
Trend u nizu godišnjih količina padavina u 1985
Beogradu
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Živković Milan
1977
2.
Živanović Simana
3.
Živković Momčilo
4.
5.
Živković Katarina
Žarkov Borislav
Analiza poletanja i sletanja u uslovima jakih
atmosferskih padavina, sa gledišta vazdušnog
saobraćaja
Analiza padavina iz Cb u mezo γ mreži za
planinsku oblast
Maksimizacija ustaljenih brzina vetra pri vlažnoj
advekciji u Beogradu
Programski paket za ocenu Eta modela
Računanje advekcije aproksimacijom gustine
raspodele pasivne supstance nizom parabola
2.
3.
4.
5.
Ž
1987
1987
2004
2006
Download

DIPLOMSKI RADOVI – Institut za meteorologiju