MAGISTARSKE TEZE
U FONDU BIBLIOTEKE
INSTITUTA ZA METEOROLOGIJU
A
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Aleksić Nenad
Analiza uticaja protivgradnih dejstava na količine 1983
padavina
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
2.
3.
4.
5.
B
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
C
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
Ć
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Ćurić Mlađen
Uticaj topljenja čvrstih hidrometeora na termičku 1974
i dinamičku strukturu vazduha u atmosferi
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Dragosavac Milan
2.
Dacić Milan
Provera advektivne šeme sa kontrolisanom 1983
kaskadom energije u prisustvu strme topografije
Ispitivanje mogućnosti primene eta modela u 1998
klimatskim studijama
2.
3.
4.
5.
Č
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
D
3.
4.
5.
Đ
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Đurđević Vladimir
Interakcija atmosfere i mora u oblasti Mediterana
2002
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
DŽ
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
E
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
F
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
G
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Gburčik Verica
Glasnović Dražen
Gavrilov B. Milivoj
1978
1978
1979
Gršić Zoran
Dinamički modeli dnevnog hoda vetra
Objektivna analiza vertikalnih presjeka
Dinamička inicijalizacija korišćenjem mešovitog
linearnog geostrofskog podešavanja
Kritička analiza Gausovskih modela difuzije
1991
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
H
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
I
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
J
Red.
br.
1.
2.
IME I PREZIME
Jovašević
Mladomir
Janc Dejan
TEMA
GODINA
S. Transformacija energije u ciklonu od 22. do 25. 1978
avgusta 1975. godine
Simuliranje
ponašanja
zrna
grada
u 1987
jednodimenzionom modelu Cb oblaka
3.
4.
5.
K
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Kočović Dušanka
Objektivna analiza meteoroloških parametara u 1988
ograničenoj oblasti fitovanjem odsečenog
Fourierovog reda
IME I PREZIME
TEMA
Lazić Lazar
Šeme za horizontalnu advekciju u jednačinama 1980
kretanja na E mreži
IME I PREZIME
TEMA
2.
3.
4.
5.
L
Red.
br.
1.
GODINA
2.
3.
4.
5.
LJ
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
GODINA
M
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Mihailović
T. Vertikalna interpolacija gradijentne sile u Ơ 1978
Dragutin
koordinatnom sistemu
Maksimović Slavko
Karakteristike oblačnih sistema hladnih frontova 1989
prema radarskim osmatranjima
Milekić Zorica
Eksplozivna orografska ciklogeneza
1999
N
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Nikolić Stevan
2.
Ničković Slobodan
Problem rekreacije i radničkih odmora u 1967
Zeničkom industrijskom bazenu i njihov značaj
za produktivnost rada
Efekat izbora horizontalnog rasporeda zavisno 1980
promenljivih
veličina
na
mehanizam
hidrodinamičke nestabilnosti smicanja
3.
4.
5.
NJ
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
O
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
GODINA
P
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
Panin Stevan
2.
Petrović V. Nevena
Uticaji neadijabatskih procesa u graničnom sloju 1971
atmosfere na polje vazdušnog pritiska iznad
Jugoslavije
Prognoza ekstremnih dnevnih temperatura 1981
vazduha primenom regresione metode
3.
4.
5.
R
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
Rakovec Jože
2.
Rajšić Slavica
3.
Rančić P. Miodrag
Jedan metod parametrizacije PGS u numeričkom 1976
modelu atmosfere
Transformacije
sumpornih
jedinjenja
u 1983
prizemnom sloju urbane atmosfere
Neka rešenja za oblik granične površine nastale 1984
razlivanjem hladnog vazduha ispod baze
kumulonimbusa
4.
5.
GODINA
S
Red.
br.
1.
2.
3.
IME I PREZIME
TEMA
Saulačić Ivana
Razvoj umetnutog Eta modela za procese mezo 1997
razmera
Analiza i prognoza poplave u Makedoniji od 6. 1998
jula 1995. godine
Prognoza nepovoljnih vremenskih pojava u 2000
Makedoniji pomoću Eta numeričkog modela
Spiridonov Vlado
(specijalistički rad)
Spiridonov Vlado
GODINA
4.
5.
Š
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Telenta T. Boško
Proučavanje uticaja naelektrisanih kristalića leda 1979
na promenu vidljivosti u prehlađenim maglama –
numeričkim putem
IME I PREZIME
TEMA
T
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
U
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
GODINA
V
Red.
br.
1.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Vasić Miroslava
1983
2.
Vasiljević Draško
3.
4.
Vuković Zlatko
(specijalistički rad)
Vuković Zlatko
5.
Vučković Vladan
6.
Vujović Dragana
Primena metoda za prognozu temperature i
vlažnosti površine zemljišta u parametrizaciji
planetarnog graničnog sloja
Objektivna analiza prizemnih parametara i njen
efekat na numeričku prognozu vremena
Model uticaja akustičke koagulacije na iniciranje
padavina iz konvektivnih oblaka
Uticaj električnog pražnjenja na početak
padavina iz konvektivnih oblaka
Promena karakteristika kumulonimbusnog oblaka
zasejavanjem
Modelske karakteristike kumulonimbusnog
oblaka koji se kreće duž doline
1989
1990
1996
1995
2000
Z
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
IME I PREZIME
TEMA
GODINA
Ž
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
Download

MAGISTARSKE TEZE – Institut za meteorologiju