Voith Turbo
Uputstvo za montažu i rukovanje
3626-011500 sr
BTS
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
PAŽNJA!
Ovo uputstvo pročitati pre montaže i puštanja u rad i čuvati za kasniju upotrebu!
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
2
1
1.1
1.2
Predgovor..........................................................................................................3
Opšte informacije................................................................................................3
Namenska upotreba ...........................................................................................4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Bezbednost .......................................................................................................4
Informacije i simboli ............................................................................................4
Opšta upozorenja na opasnosti..........................................................................5
Kvalifikacija osoblja ............................................................................................6
Opservacija proizvoda........................................................................................6
3
Mogućnosti upotrebe, karakteristike BTS-a ..................................................7
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Funkcija BTS-a..................................................................................................8
Sklopni element ..................................................................................................9
Inicijator ..............................................................................................................9
Evalvator.............................................................................................................9
Rastavno pojačalo ..............................................................................................9
Interakcija BTS komponenti .............................................................................10
5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
Tehnički podaci ..............................................................................................11
Sklopni element ................................................................................................11
Inicijator, prirubnica za pričvršćivanje ..............................................................12
Evalvator i rastavno pojačalo ...........................................................................15
Evalvator...........................................................................................................17
Rastavno pojačalo 230 V AC ...........................................................................18
Rastavno pojačalo 20…30 V DC......................................................................19
Objašnjenje DIP prekidača u rastavnom pojačalu ...........................................20
6
6.1
6.2
6.3
Instaliranje.......................................................................................................21
Stanje pri isporuci, popratna oprema ...............................................................21
Montaža – sklopni element i inicijator ..............................................................22
Montaža, priključak – evalvator, rastavno pojačalo .........................................25
7
7.1
7.2
Indikatori i podešavanje evalvatora..............................................................27
Indikatori - evalvator .........................................................................................27
Podešavanje – evalvator ..................................................................................28
8
Puštanje u pogon ...........................................................................................29
9
9.1
Održavanje, servisiranje ................................................................................30
Spoljno čišćenje................................................................................................31
10
Kvarovi – pomoć, defektoskopija .................................................................32
11
Upiti, naručivanje montera i rezervnih delova.............................................35
12
12.1
12.2
12.3
12.4
Informacije o rezervnim delovima ................................................................36
Standardni sklopni elementi .............................................................................36
Inicijator, prirubnica za pričvršćivanje ..............................................................36
Evalvator...........................................................................................................36
Rastavno pojačalo ............................................................................................36
13
Zastupništva društva Voith Turbo GmbH & Co. KG ...................................40
14
Indeks ..............................................................................................................43
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Sadržaj
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
1
Predgovor
1.1
Opšte informacije
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Ovo uputstvo biće vam od pomoći da bezkontakni termički sklopni mehanizam (BTS)
koristite na bezbedan, pravilan i ekonomičan način. Ako budete poštivali upute u
ovom uputstvu, onda ćete
– povećati pouzdanost i vek trajanja sistema,
– izbeći rizike,
– smanjiti učestanost opravaka i perioda obustave rada.
Ovo uputstvo mora
– da bude stalno raspoloživo tamo gde se koristi BTS,
– da bude pročitano i primenjivano od strane svakog lica koje obavlja radove
na sistemu.
Beskontaktni termički sklopni mehanizam konstruisan je u skladu sa poslednjim
dostignućima tehnike i priznatim bezbednosno-tehničkim pravilima. U slučaju nepravilnog rukovanja i/ili pogrešne upotrebe mogu ipak da nastanu opasnosti po zdravlje ili
život rukovalaca ili trećih lica, odn. može da dođe do negativnih uticaja na sistem i na
druge materijalne vrednosti.
Rezervni delovi:
Rezervni delovi moraju da zadovoljavaju tehničke kriterijume koje definiše društvo
Voith. To je zajemčeno kod originalnih rezervnih delova.
Ugradnja i/ili upotreba rezervnih delova koji nisu originalni može negativno da utiče na
normirane karakteristike BTS-a i time da ugrozi sigurnost.
Društvo Voith ne snosi bilo kakvu odgovornost za štete koje nastaju upotrebom
rezervnih delova koji nisu originalni.
Obavljanje radova puštanja u rad, servisiranja i opravljanja dozvoljeno je samo
licima koja su kvalifikovana i osposobljena za takve vrste radova.
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Ovo uputstvo je urađeno uz maksimalno moguću savesnost. Ukoliko su vam ipak
potrebne dodatne informacije obratite se nama:
Voith Turbo GmbH & Co. KG
Komponente za pokretanje
Voithstr. 1
74564 Crailsheim
NEMAČKA
Tel. +49 7951 32-0
Fax. +49 7951 32-480
[email protected]
www.voithturbo.com/startup-components
© Voith Turbo 2010.
Zabranjeno je prosleđivanje i umnožavanje ovog dokumenta, eksploatisanje i
saopštavanje sadržaja istoga, ukoliko nije izričito odobreno. Kršenje ovih propisa
obavezuje učinioca na plaćanje odštete. Sva prava pridržana za slučaj registrovanja
patenta, uzorka za upotrebu ili dizajna.
Firma Voith Turbo pridržava sebi pravo na izmene.
3
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
1.2
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
Namenska upotreba
– Bezkontaktni termički sklopni mehanizam (BTS) služi za bezkontaktno nadziranje
temperature u hidrodinamičkim spojnicama proizvođača Voith. Upotreba druge
vrste ili u druge svrhe, kao npr. u operativnim uslovima ili uslovima upotrebe koji
nisu dogovoreni smatra se nenamenskom upotrebom.
– U namensku upotrebu spada i pridržavanje ovoga uputstva za montažu i
rukovanje.
– Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete koje rezultuju iz bilo kakve
nenamenske upotrebe. Rizik snosi isključivo korisnik.
2
Bezbednost
2.1
Informacije i simboli
Bezbednosna upozorenja u ovom uputstvu za rukovanje posebno su označena
bezbednosnim znakovima shodno normi DIN 4844:
Definicija
Posledice
Upozorenja na
zaštitu od
eksplozije
Opasnost od
eksplozije
Smrt ili veoma teške
povrede
(osakaćenosti)
Lica
OPASNOST!
Neposredno
preteća opasnost
Lica
UPOZORENJE!
Eventualno opasna Eventualno smrt ili
situacija
veoma teške povrede
Lica
OPREZ!
Manje opasna
situacija
Eventualno lakše ili
minimalne povrede
Lica,
stvari
Upozorenje od lako Opasnost od požara
zapaljivih materijala
Lica
Koristiti zaštitu za
oči
Opasnost od
oslepljenja
Lica
Koristiti zaštitu za
sluh
Oštećenje sluha
Eventualno
oštećivanje
– proizvoda
– okoline proizvoda
Eficijentna upotreba
Stvari
PAŽNJA!
Eventualno štetna
situacija
–
Napomena!
Informacija!
Saveti za
upotrebu i
druge korisne
informacije
Simbol
Tablica 1
4
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Opasnost Signalna reč
za...
Lica,
ZAŠTITA OD
stvari
EKSPLOZIJE
!
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
2.2
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Opšta upozorenja na opasnosti
UPOZORENJE!
– Poštivajte kod svih radova na bezkontaktnom termičkom sklopnom mehanizmu lokalne propise za sprečavanje nezgoda kao i propise za instaliranje
električnih sistema!
– Poštivajte kod upotrebe bezkontaktnog termičkog sklopnog mehanizma u
područjima u kojima postoji opasnost od eksplozija (tip inicijatora NJ 10-22N-E93) lokalne propise o električnoj radnoj opremi za područja u kojima
postoji opasnost od eksplozija! Nije dozvoljeno preduzimanje promena na
inicijatoru, uključujući i priključni kabl.
OPASNOSTI!
Radovi na bezkontaktnom termičkom sklopnom mehanizmu:
– Dodirivanje nepokrivenih ili slobodnih priključnica, provodnika i delova
uređaja može da prouzrokuje teške povrede ili smrt!
– U slučaju pojave nepravilnosti mogu i komponente koje su u operativnom
stanju bez potencijala da vode odgovarajući potencijal električne mreže.
Radovi na hidrodinamičkoj spojnici:
– Obezbedite kod svih radova na hidrodinamičkoj spojnici da nisu u pokretu ni
pogonski motor, ni radna mašina i da je pokretanje onemogućeno pod bilo
kakvim okolnostima.
– Počnite sa radovima tek kada temperatura spojnice bude niža od 40°C. U
protivnom preti opasnost od zadobivanja opekotina!
– Pridržavajte se takođe uputstva za montažu i rukovanje za hidrodinamičku
spojnicu!
Buka:
– Tokom operativnog rada hidrodinamičke spojnice nastaje buka. Ako se ekvivalentni nivo zvučnog pritiska po A-validaciji kreće iznad 80 dB(A), onda
takav nivo može da izazove oštećivanje sluha!
Nosite zaštitu za sluh!
Radna tečnost koja izlazi pod pritiskom ili bez pritiska:
– U slučaju termičkog preopterećenja hidrodinamičke spojnice reaguju zavrtnji
sa topljivim osiguračima. Radna tečnost izlazi kroz ove zavrtnje sa topljivim
osiguračima.
To može da se desi samo u slučaju nenamenske upotrebe (npr. ne pridržava
se pojas za koji je spojnica projektovana).
– Pogonsku jedinicu isključite odmah nakon što je tečnost pod pritiskom
izašla iz zavrtnji sa topljivim osiguračima !
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
– Električni uređaji koji stoje pored spojnice moraju da budu zaštićeni od
prskanja!
Æ Nivo zvučnog
pritiska vidi
zasebno
uputstvo za
rukovanje
Æ pojas za koji je
spojnica
projektovana vidi
uputstvo za
rukovanje
spojnicom,
poglavlje 1,
Tehnički podaci
– Obezbedite da radna tečnost koja izlazi pod pritiskom ne može da dođe u
kontakt sa licima! Preti opasnost od zadobivanja opekotina!
– Lica koja se zadržavaju u blizini hidrodinamičke spojnice moraju da nose
zaštitne naočare. Na osnovu vrele radne tečnosti koja izlazi pod pritiskom
preti opasnost od oslepljenja!
– Obezbedite da radna tečnost koja izlazi pod pritiskom ne može da dođe u
kontakt sa vrelim delovima mašine, uređajima za grejanje, iskrama ili otvorenim plamenom! Preti opasnost od požara!
– Da biste izbegli izlaganje opasnosti (npr. opasnost od klizanja, opasnost od
požara) na osnovu ulja koje izlazi morate isto odmah da uklonite!
– U slučaju potrebe predvidite sabirni sud odgovarajućih dimenzija!
5
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
2.3
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
Kvalifikacija osoblja
Osoblje zaduženo za obavljanje radova na bezkontaktnom termičkom sklopnom
mehanizmu mora
– da bude pouzdano,
– da bude one minimalne dobi koju propisuje zakon,
– da bude školovano, instruisano i autorizovano za obavljanje predviđenih radova.
– kod upotrebe u područjima u kojima preti opasnost od eksplozije pridržavati se
normi EN 1127-1 aneks A i EN 1127-1 odeljak 7. Koristiti isključivo alat koji je
dozvoljen za upotrebu u oblastima u kojima preti opasnost od eksplozije. Izbegavati varničenje.
2.4
Zakonom je propisano da smo dužni naše proizvode opservirati i nakon isporuke istih.
Zbog toga vas molimo da nas obavestite o svemu što nam može biti od značaja. Na
primer:
– Promena operativnih podataka.
– Iskustva sa sistemom.
– Kvarovi koji se ponavljaju.
– Poteškoće sa ovim uputstvom za montažu i rukovanje.
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Æ Naša adresa je
na strani 3
Opservacija proizvoda
6
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
3
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Mogućnosti upotrebe,
karakteristike BTS-a
Beskontaktni termički sklopni mehanizam (BTS) je sistem za nadziranje hidrodinamičkih spojnica koje proizvodi Voith.
– BTS omogućuje jednostavno nadziranje temperature hidrodinamičkih spojnica.
– U slučaju previsoke temperature moguće je u zavisnosti od upotrebe
– upozoriti korisnika,
– inicijalizovati isključivanje pogonskog motora,
– smanjiti opterećenje koje preuzima radna mašina.
– Blagovremenim prepoznavanjem povišene temperature može da se izbegne gubitak punjenja spojnice kroz zavrtnje sa topljivim osiguračima. Smanjuju se periodi
obustave rada.
– BTS je nakon opadanja temperature hidrodinamičke spojnice ponovo spreman za
operativan rad.
– Najmanja dimenzija Voithovih hidrodinamičkih spojnica kod kojih može da se
koristi BTS jeste 206.
ZAŠTITA OD EKSPLOZIJA!
Upravljačko kolo evalvatora nema svojstvenu sigurnost! U slučaju da se
zahteva upravljačko kolo sa svojstvenom sigurnošću (npr. za upotrebu u
područjima u kojima preti opasnost od eksplozije) potrebno je između
evalvatora i inicijatora spojiti rastavno pojačalo!
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Nije dozvoljeno da se BTS u sredinama u kojima preti opasnost od eksplozije
koristi kao sigurnosni uređaj za ograničavanje maksimalno dozvoljene temperature na površini hidrodinamičke spojnice!
7
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
4
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
Funkcija BTS-a
Tri su sastavne komponente bezkontaktnog termičkog sklopnog mehanizma (BTS):
– sklopni element
– inicijator sa prirubnicom za pričvršćivanje
– evalvator
– Rastavno pojačalo, 2-kanalno za maks. 2 inicijatora
(ako se zahteva upravljačko kolo sa svojstvenom sigurnošću)
Hidrodinamička
spojnica
Rastavno
pojačalo
Prirubnica za
pričvršćivanje
a
Inicijator
a=
4 +−11
mm
Sklopni
element
Slika 1
8
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Evalvator
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
4.1
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Sklopni element
Sklopni element je pasivni sastavni element (jednostavna električna radna oprema
shodno normi EN 60079-14 odeljak 12.2.1). Uvrće se u spoljni točak ili u posteljicu
hidrodinamičke spojnice. Time se uspostavlja termički kontakt između sklopnog
elementa i hidrodinamičke spojnice sa radnom tečnosti.
U sklopnom elementu je integrisan kalem i termički prekidač. Sklopna tačka termičkog
prekidača analogna je temperaturi na kojoj reaguje sklopni element.
Ispod temperature za reagovanje termički prekidač je zatvoren i premošćuje kalem.
Iznad temperature za reagovanje dolazi do otvaranja termičkog prekidača i prekidanja
strujnog kola. Kada se temperatura smanji, termički prekidač ponovo zatvara strujno
kolo. BTS je ponovo spreman za operativan rad.
4.2
Æ Tablica 2,
strana 11
Inicijator
Inicijator je kao polarizovan dvožilni senzor konstruisan shodno normi DIN EN 609475-6 (NAMUR). Radi po principu induktivnog senzora.
U inicijatoru se nalazi električni oscilator koji generiše visokofrekventnu oscilaciju. Kao
element koji određuje frekvenciju oscilator sadrži oscilatorno kolo koje se sastoji od
kalema i kondenzatora.
Kalem oscilatornog kola smešten je u glavi senzora. Glava senzora emituje preko
ovog kalema elektromagnetsko naizmenično polje.
4.3
Evalvator
Evalvator je elektronska jedinica koja registruje električne impulse i evalvira vreme
između dva impulsa.
Startovanje evalvacije inicijalizuje se ili uključivanjem napona za napajanje ili
eksternim okidnim signalom.
Nakon startovanja evalvacije mora nadziranje impulsa privremeno da se prekine za
period koji može da se podešava (trajanje premošćivanja pokretanja).
Do otpuštanja releja sa preklopnim kontaktom dolazi ako broj impulsa po jedinici
vremena padne ispod određene vrednosti.
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Evalvator opremljen je priključkom za NAMUR senzore shodno normi DIN EN 609475-6 (NAMUR).
4.4
Rastavno pojačalo
Rastavno pojačalo prenosi digitalne signale iz sredine u kojoj preti opasnost od
eksplozije.
Shodno normi DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) davači signala mogu da budu senzori ili
mehanički kontakti.
Ulazi sa svojstvenom sigurnošću su shodno normi DIN EN 50020 sigurno razdvojeni
od izlaza i električne mreže.
9
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
4.5
Æ Slika 1,
strana 8
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
Interakcija BTS komponenti
Sklopni element uvrće se u hidrodinamičku spojnicu umesto slepog zavrtnja. Inicijator
se pomoću prirubnice za pričvršćivanje montira tako da su ose inicijatora i hidrodinamičke spojnice pozicionirane paralelno i priključen je na evalvatoru.
Kalem u sklopnom elementu povezuje se induktivno sa kalemom u inicijatoru, ako je
sklopni element smešten ispred glave inicijatora. U slučaju zatvorenog termičkog
prekidača vrši se prenos energije od inicijatora na sklopni element. Oscilator se
prigušuje i ima manju potrošnju struje.
Ako temperatura spojnice poraste iznad temperature za reagovanje sklopnog elementa, onda termički prekidač prekida strujno kolo u sklopnom elementu. Sklopni element
ne može više da prigušuje oscilator u inicijatoru.
Evalvator prepoznaje prigušivanje inicijatora na osnovu potrošnje struje inicijatora.
Ako se obrće hidrodinamička spojnica u koju je sklopni element uvrnut, onda sklopni
element stalno prolazi pored inicijatora. Na taj se način kontinuirano generišu impulsi
prigušivanja. Izlazni relej u uređaju za evaluaciju je privučen.
Ovi impulsi prigušivanja izostaju u slučaju prekomerne temperature, tj. granična
frekvencija koja je podešena na evalvatoru pada ispod minimuma. Uređaj za evaluaciju prepoznaje izostanak impulsa i izlazni relej otpušta.
Æ granična
frekvencija:
vidi Tablica 5
strana 17
Prilikom pokretanja hidrodinamičke spojnice vrši se na evalvatoru podešavanje trajanja premošćivanja pokretanja. Sve dok je premošćivanje pokretanja aktivno, izlazni
relej ostaje privučen.
Nakon ovog podešenog trajanja mora broj obrtaja hidrodinamičke spojnice sa sklopnim elementom da prekorači podešenu graničnu frekvenciju (vidi Tablica 5).
OPASNOST!
Nakon iskopčavanja je potrebno upravljačku jedinicu blokirati tako da nemože
da dođe do automatskog ponovnog starta.
Potrebno je potvrditi iskopčavanje!
Ponovno startovanje dozvoljeno je tek kada temperatura spojnice padne ispod
maksimalno dopustive temperature koja je dopustiva kod ukapčanja motora!
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Æ maksimalno
dopustiva temperatura:
Vidi uputstvo za
rukovanje za
hidrodinamičku
spojnicu,
poglavlje 1,
Tehnički podaci
10
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
5
Tehnički podaci
5.1
Sklopni element
M24 x 1,5
M18 x 1,5
M24x1,5
Ø41
Ø41
Ø41
M12x1,5
M18x1,5
M12 x 1,5
~ 12,5
~ 22
~ 22
~ 45,5
~ 38,5
~ 47
slika 2
Za različite dimenzije hidrodinamičkih spojnica stoje na raspolaganju sledeći sklopni elementi:
Dimenzija zavojnice
Nominalna temperatura
za reagovanje
podesno za dimenzije
spojnica ...
M12 x 1,5
M18 x 1,5
M24 x 1,5
125°C
85 / 90 /
100 / 110 / 125 /
140 / 160 / 180°C
85 / 125 /
140 / 160 / 180°C
206 – 274
366 – 650
750 – 1150
Tolerancija za
reagovanje
± 5°C
Temperatura resetovanja
Obimna brzina
Širina otvora ključa
Pritezni moment
oko 40°C ispod temperature za reagovanje
maks. 50 ms-1
maks. 60 ms-1
maks. 75 ms-1
17
27
32
22 Nm
60 Nm
144 Nm
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Tablica 2
Napomena!
– Tip sklopnog elementa utisnut je na kućištu zajedno sa podacima o:
- dimenziji zavojnice,
- maksimalnoj obimnoj brzini
- i nominalnoj temperaturi za reagovanje.
– Temperatura za reagovanje sklopnog elementa određuje se u kombinaciji sa
dimenzioniranjem spojnice.
11
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Inicijator, prirubnica za pričvršćivanje
~12
~6
60
46
Ø22
29
5.2
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
31
45
75
Inicijator prikazan sa prirubnicom za pričvršćivanje
Slika 3
Obezbeđeno sklopno
rastojanje pomoću Voithovog sklopnog elementa
Izvedba
Radni napon
Potrošnja struje
Zaštita od
zamenjivanja polova
Dopustiva
temperatura okoline 1)
Vrsta zaštite prema
EN 60529
Vrsta zaštite od
upaljivanja prema
DIN EN 50014 i
DIN EN 50020
NJ 10-22-N-E93-Y30629,
NJ 10-22-N-E93-Y52737
shodno normi DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
Nominalno 8,2 V DC
sigurno prigušeno: ≥0,1mA / ≤1,2mA
sigurno neprigušeno: ≥2,1mA / ≤6,0mA
da
-25°C…+70°C
-25°C…+100°C
-40°C...+70°C
IP 68
II 2G EEx ia IIC T6
(PTB 00 ATEX 2048X)
II 1D Ex iaD 20 T x˚C
(ZELM 03 ATEX 0128 X)
T 108°C
T 85°C
IEC / EN 60947-5-2
a<30g, t=11ms, prema IEC 68-2-27
f=55Hz, s=1mm, prema IEC 68-2-6
Y30629: 2m, PVC
Y30627 : 2m, SIHF
Y52737: 5m, PVC
Y122049: 10m, SIHF
2 x 0,75mm2,
slobodni krajevi
provodnika
Sertifikati
Dimenzije
Šema priključaka
NJ10-22-N-E93
Y106925
5mm
x: T 85°C
EMC u skladu sa
Otpornost na
iznenadna dejstvovanja
Otpornost na vibracije
Priključni provodnik
NJ 10-22-N-E93-Y30627,
NJ 10-22-N-E93-Y122049
2 x 0,75mm2,
slobodni krajevi
provodnika
CSA - 1007121 (LR 96321-2)
Ø 22 x 75
2m, SIHF
2 x 0,75mm2,
slobodni krajevi
provodnika
(BN: smeđe / BU: plavo)
1)
12
Tablica 3
Kod temperatura nižih od -20°C potrebno je inicijatore montirati sa mehaničkom zaštitom.
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Tip inicijatora
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Električna radna oprema za područja u kojima preti opasnost od eksplozije
Kategorija uređaja 2G
za upotrebu u područjima u kojima na osnovu
gasa, pare, magle preti opasnost od eksplozije.
Usaglašenost sa direktivom
94/9/EC
Usaglašenost sa standardom
EN 50014:1997, EN 50020:1994
vrsta zaštite od upaljivanja i svojstvena sigurnost
ograničenje na osnovu uslova koji se navode u
nastavku.
Oznaka CE
Oznaka Ex
EC sertifikat o ispitivanju
prototipa
Alocirani tip
Efikasni unutrašnji kapacitet Ci
Efikasna unutrašnja induktivnost Li
Opštenito
Temperatura okoline
Instaliranje, puštanje u pogon
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Održavanje, servisiranje
Posebni uslovi
Zaštita od mehaničkih opasnosti
0102
II 2G EEx ia IIC T6
PTB 00 ATEX 2048 X
NJ 10-22-N...
≤ 130 nF ;
Uzeta je u obzir dužina kabla od 10 m.
≤ 100 μH ;
Uzeta je u obzir dužina kabla od 10 m.
Radna oprema ima da koristi u skladu sa
navedenim podacima i sa ovim opisom. Mora da
se obrati pažnja na EC sertifikat o ispitivanju
prototipa. Obavezno je pridržavanje Posebnih
uslova!
Direktiva 94/9EC a time i EC sertifikati o
ispitivanju prototipa važe opštenito samo za
upotrebu električne radne opreme pod
atmosferskim uslovima.Imenovani subjekt za
sertifikovanje ispitao je upotrebu u
temperaturama okoline > 60 °C po pitanju vrelih
površina.
Kod upotrebe radne opreme izvan atmosferskih
uslova eventualno je potrebno da se uzme u
obzir redukcija dopustive minimalne energije za
paljenje.
Informacije o pojasevima temperature, u
zavisnosti od klase temperature, pružaju se u
navedenim podacima.
Potrebno je pridržavati se zakona odn. direktiva i
normi koje važe za namenu odn. za planiranu
svrhu upotrebe. Svojstvena sigurnost je
obezbeđena samo u slučaju povezanosti sa
odgovarajućom radnom opremom i u skladu sa
dokazom o svojstvenoj sigurnosti.
Na radnoj opremi koja se koristi u područjima u
kojima preti opasnost od eksplozije nije
dozvoljeno preduzimanje promena.
Na ovoj radnoj opremi nije moguće vršiti
opravke.
Ne sme da dođe do mehaničkog oštećivanja
senzora.
Kod upotrebe u pojasu temperature ispod -20°C
potrebno je senzor zaštiti od dejstva udaraca na
način da se ugradi u dodatno kućište.
Tablica 4
13
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
Električna radna oprema za područja u kojima preti opasnost od eksplozije
Kategorija uređaja 1D
za upotrebu u područjima u kojima na osnovu zapaljive prašine
preti opasnost od eksplozije..
Usaglašenost sa direktivom
Usaglašenost sa standardom
94/9/EC
IEC 61241-11:2002: nacrt; prEN61241-0:2002
vrsta zaštite od upaljivanja svojstvena sigurnost "iD"
ograničenje na osnovu uslova koji se navode u nastavku.
Oznaka Ex
EC sertifikat o ispitivanju prototipa
Alocirani tip
Efikasni unutrašnji kapacitet Ci
Efikasna unutrašnja induktivnost Li
Opštenito
Maksimalna temperatura na
površini kućišta
Instaliranje, puštanje u pogon
Održavanje, servisiranje
Posebni uslovi
Elektrostatički naboj
0102
II 1D Ex iaD 20 T 85°C i/ili T 108°C
ZELM 03 ATEX 0128 X
NJ 10-22-N-E93-Y30629
≤ 130 nF ; Uzeta je u obzir dužina kabla od 10 m.
≤ 100 μH ; Uzeta je u obzir dužina kabla od 10 m.
Radna oprema ima da koristi u skladu sa navedenim podacima i sa
ovim opisom.
Mora da se obrati pažnja na EC sertifikat o ispitivanju prototipa.
Obavezno je pridržavanje Posebnih uslova!
Direktiva 94/9EC a time i EC sertifikati o ispitivanju prototipa važe
opštenito samo za upotrebu električne radne opreme pod
atmosferskim uslovima.
Imenovani subjekt za sertifikovanje ispitao je upotrebu u
temperaturama okoline > 60 °C po pitanju vrelih površina.
Kod upotrebe radne opreme izvan atmosferskih uslova eventualno
je potrebno da se uzme u obzir redukcija dopustive minimalne
energije za paljenje.
Informacija o maksimalnoj temperaturi za površinu kućišta pruža se
u navedenim podacima.
Potrebno je pridržavati se zakona odn. direktiva i normi koje važe
za namenu odn. za planiranu svrhu upotrebe. Svojstvena sigurnost
je obezbeđena samo u slučaju povezanosti sa odgovarajućom
radnom opremom i u skladu sa dokazom o svojstvenoj sigurnosti.
Pripadajuća radna oprema mora minimalno da zadovoljava
kriterijume kategorije ia IIB ili iaD. Zbog mogućih opasnosti od
upaljivanja koje mogu da nastanu na osnovu nepravilnosti i/ili
tranzijentnih struja u sistemu za kompenzaciju potencijala treba
preferisati galvansko razdvajanje u napojnom i u signalnom
strujnom kolu. Upotreba pripadajuće radne opreme bez galvanskog
razdvajanja dozvoljena je samo ako su zadovoljeni odgovarajući
kriterijumi prema IEC 60079-14.
Strujno kolo sa svojstvenom sigurnošću mora da bude zaštićeno od
uticaja groma.
Kod upotrebe u pregradi između zone 20 i zone 21 ili zone 21 i
zone 22 senzor ne sme da bude izložen mehaničkoj opasnosti i
mora da bude zaptiven na način da ne dolazi do negativnog uticaja
na zaštitnu funkciju pregrade. Potrebno je poštivati odgovarajuće
direktive i standarde.
Na radnoj opremi koja se koristi u područjima u kojima preti
opasnost od eksplozije nije dozvoljeno preduzimanje promena.
Na ovoj radnoj opremi nije moguće vršiti opravke.
Potrebno je priključne linije instalirati u skladu sa normom EN
50281-1-2 i tokom operativnog rada ne smeju da budu izložene
trenju.
Tablica 4
14
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Oznaka CE
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
5.3
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Evalvator i rastavno pojačalo
Namenska upotreba
– Mora da se poštuju zakoni odn. direktive koje se odnose na namenu odn. za planiranu svrhu upotrebe.
– Uređaji koji su korišćeni u opštim električnim sistemima ne smeju nakon toga da se
koriste u električnim sistemima koji su na bilo koji način povezani područjima u
kojima preti opasnost od eksplozije.
– Strujna kola sa svojstvenom sigurnošću koja su bila u upotrebi sa strujnim kolima
drugih vrsta zaštite od upaljivanja ne smeju nakon toga da se više koriste kao
strujna kola sa svojstvenom sigurnošću.
– Strujna kola u vrsti zaštite od upaljivanja "nL" koja su bila u upotrebi sa strujnim
kolima drugih vrsta zaštite od upaljivanja (sem strujnih kola sa svojstvenom sigurnošću) ne smeju nakon toga više da se koriste u vrsti zaštite od upaljivanja "nL".
Puštanje u pogon i instaliranje u kombinaciji sa područjima u kojima preti opasnost od eksplozije
Obavljanje puštanja u pogon i instaliranja dozvoljeno je samo kvalifikovanom osoblju
koje je za to specijalno edukovano.
• Uređaji su koncipirani po vrsti zaštite IP 20 shodno normi EN 60529 i u slučaju
nepovoljnih uslova okoline kao što je npr. prskanje vodom ili prljavština koja prelazi
stepen kontaminacije 2 moraju se stoga dodatno da se zaštite na odgovarajući
način.
Instaliranje uređaja
izvan područja u
kojem preti opasnost od eksplozije
• Potrebno je uređaje instalirati van područja u kojemu preti opasnost od eksplozije!
• Strujna kola uređaja sa svojstvenom sigurnošću (svetloplava oznaka na uređajima)
mogu da se provode kroz područja u kojima preti opasnost od eksplozije, u
zavisnosti od vrste zaštite od upaljivanja; pri tome je potrebno osobitu pažnju
obratiti na sigurno razdvajanje od svih strujnih kola bez svojstvene sigurnosti.
• Izvedba instaliranja strujnih kola sa svojstvenom sigurnošću ima da se vrši u
skladu sa važećim odredbama za instaliranje.
• Kod spajanja perifernih uređaja koja imaju svojstvenu sigurnost sa strujnim kolima
pripadajućih uređaja sistema K koja imaju svojstvenu sigurnost mora da se obrati
pažnja na maksimalnu vrednost perifernog uređaja i pripadajućeg uređaja u smislu
zaštite od eksplozije (dokaz svojstvene sigurnosti). Pri tome mora da se poštuje
EN 60079-14 / IEC60079-14. Za Saveznu Republiku Nemačku mora dodatno da
se uzme u obzir „Nacionalni predgovor“ norme EN 60079-14 / VDE 0165 1. deo.
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
• U slučaju paralelnog spajanja više kanala određenog uređaja mora da se vodi
računa o tome da se paralelno spajanje vrši neposredno na priključnicama
uređaja. Kod dokazivanja svojstvene sigurnosti imaju da se uzmu u obzir
maksimalne vrednosti paralelnog spajanja.
• Prilikom korišćenja strujnih kola sa svojstvenom sigurnošću u području u kojemu
preti opasnost od eksplozije prašine "D" smeju da se priključuju samo periferni
uređaji sa sertifikatom.
• Ima da se obrati pažnja na EC deklaracije o usaglašenosti odn. EC sertifikate o
ispitivanju prototipa. Od posebnog značaja je pridržavanje "Posebnih uslova" koje
eventualno sadrži ova dokumentacija.
15
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
Održavanje,
servisiranje
Karakteristike uređaja po pitanju prenosa stabilne su i kroz duži period, tako da nije
potrebno vršiti redovito prilagođavanje ili slično. Nije potrebno ni bilo kakvo drugo
servisiranje.
Otklanjanje
kvarova
Na uređajima čije je korišćenje povezano sa područjima u kojima preti opasnost od
eksplozije nije dozvoljeno preduzimanje promena.
Takođe nije dozvoljeno preduzimanje opravaka na uređaju.
Koordinate
izolacije za
uređaje sa
sertifikatom "Ex"
prema EN 50020
Uređaji su koncipirani za upotrebu u stepenu kontaminacije 2 i kategoriji prekomernog
napona II prema EN 50178.
Koordinate
izolacije za
podatke u vezi
galvanskog
razdvajanja
prema
EN 50178 i
EN 61140
Uređaji K-sistema su montažni uređaji odnosno elektronska radna oprema za
korišćenje u zatvorenim lokacijama za proizvodnju sa električnom opremom, pristup
kojima ima samo kvalifikovani kadrovi za elektriku ili lica koja su dobila instrukcije iz
elektrotehnike.
Uređaji su koncipirani za upotrebu u stepenu kontaminacije 2 i kategoriji prekomernog
napona II prema EN 50178.
Uslovi okoline
• Temperatura okoline: vidi tehničku specifikaciju
• Čuvanje na temperaturi: -40 °C ... +90 °C (233 K ... 363 K)
• relativna vlažnost vazduha: maks. 75 % bez orošenja
Priključivanje
preko
priključnica
Priključnice koje mogu da se skinu pojednostavljuju
u znatnoj meri priključivanje i izvedbu razvodnog
ormana.
U slučaju potrebe servisiranja dozvoljavaju brzu i
pouzdanu zamenu uređaja.
Priključnice mogu da se pričvrste zavrtnjima,
otvaraju se automatski, imaju zaista veliki prostor
za priključivanje preseka žila do maks. 2,5 mm² i
kodirane utikače čime je onemogućeno pogrešno
priključivanje.
Strujno kolo za periferiju sa svojstvenom sigurnošću priključuje se na plave priključnice. Shodno normi DIN EN 60079-14 dozvoljeno je da se ovo strujno kolo instalira u
području u kojemu preti opasnost od eksplozije.
Strujno kolo za periferiju koje nema svojstvenu sigurnost priključuje se na zelene
priključnice.
16
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Električni priključak:
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
5.3.1
Evalvator
107
40
115
Slika 4
Evalvator tipa KFU8-DW-1.D-209869
Naponi napajanja
Ulaz signala
Izlazni relej
Premošćivanje pokretanja
Trajanje premošćivanja pokretanja
Usporenje za pripravnost
Granična frekvencija
Indikatori
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Konstrukcija
Montaža
Otpornost na iznenadna
dejstvovanja
Otpornost na vibracije
Priključnice
Dopustiva temperatura okoline
Relativna vlažnost vazduha
Vrsta zaštite prema EN 60529
EMC u skladu sa
Sertifikati
Masa
1)
1)
230 V AC ± 10%, 47…63Hz, < 5VA
ili 115 V AC ± 10%, 47…63Hz, < 5VA
ili 24 V DC +15% / -10%, rezidualna talasnost Uss ≤ 10%, < 5W
shodno normi DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
– Napon u praznom hodu: 8,2 V DC
– Struja kratkog spoja: 6,5 mA
– Sklopne tačke: ≥ 1,2 mA / ≤ 2,1 mA (priključnice 8, 9)
Preklopni kontakt, rasklopna snaga:
– 250 V AC, 2A, cosϕ=0,7
– 40 V DC, 2A
Aktiviranje okidanja ukapčanjem napona napajanja ili eksternim signalom
(16…30 V DC, trajanje signala ≥ trajanje premošćivanja pokretanja)
1…120s u koracima od 1s, fabrički regulisano na 10s
≤ 400ms
– 1 Hz (odgovara 60 min-1)
– Indikator sa 4 znamenke i 7 segmenata, crveni, visina znakova: 7 mm
– LED, žuta, za sklopna stanja izlaznog releja
modularno kućište sa priključnicama
– može se nataknuti na normirani terminal od 35mm prema DIN EN 50022
– može se zavrtnjima pričvrstiti kroz umetke u rasteru od 90 mm
prema EN 60028-2-27, 15 g, 11 ms, polusinus
prema EN 60028-2-6, 10 Hz … 150 Hz, 1 g, visoka prelazna frekvencija
kodirani utikači, maks. 2,5 mm2
-25°C…+50°C
maks. 80%, ne kondenzirajuća
IP 20
EN 50081-2, EN 50082-2
CSA 2137693
otpr. 420 g
Tablica 5
Uređaj iz prethodne serije KFU8-DW-1.D-Y128215 može da se zameni ovim uređajem bez preduzimanja tehničkih
promena.
17
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
5.3.2
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
Rastavno pojačalo 230 V AC
20
107
Objašnjenje
DIP prekidača
S1, S2, S3:
poglavlje 5.3.4
115
Slika 5
Maksimalne
vrednosti shodno
deklaraciji o
usaglašenosti odn.
sertifikatu o
ispitivanju prototipa
Izlaz
(nema svojstvene
sigurnosti)
Karakteristike
prenosa
Galvansko
razdvajanje
Standardi
Uslovi okoline
Mehanički podaci
Napon napajanja
Nominalni podaci
Napon u praznom hodu /
struja kratkog spoja
Sklopna tačka /
sklopna histereza
Nadziranje linija
Broj sertifikata
Grupa, kategorija, vrsta
zaštite od upaljivanja
napon Uo
struja Io
snaga Po
Vrsta zaštite od upaljivanja,
kategorija [EEx ia i EEx ib]
Grupa eksplozivnosti
Spoljni kapacitet
Spoljna induktivnost
Izlaz
po pitanju bezbednosti
maksimalni napon Um
Nivo signala
Frekvencija
uključivanja / isključivanja
Ulaz / ulaz
Ulaz / izlaz
Ulaz / napajanje
Ulaz
Prelazna kategorija II
Klimatski uslovi
Elektromagnetska kompatibilnost direktiva 89/336/EC
Temperatura okoline
Masa
Rastavno pojačalo tipa KFA6-SOT2-Ex2
230 V AC ± 10% , 47…63Hz , ≤ 1,5 W
prema DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
otpr. 8 V DC /
otpr. 8 mA
1,2 ... 2,1 mA /
otpr. 0,2 mA
prekid I ≤ 0,1 mA , kratki spoj I > 6 mA
PTB 98 ATEX 2164
II (1) G D [EEx ia] IIC [strujno kolo/strujna kola u zoni 0/1/2]
10,5 V
13 mA
34 mW (linearna karakteristična kriva)
IIB
IIC
16,8 μF
2.41 μF
730 mH
200 mH
Signal; elektronski izlaz, pasivan
253 V AC (Pažnja! Um nije napon dimenzioniranja)
signal 1: 2,5 V maks. za 10 mA (eksterni napon)
odn. 3,0 V maks. za 100 mA (100 mA, otporno na kratki spoj)
siganl 0: blokirani izlaz (rezidualna struja ≤ 10 μA)
≤ 5 kHz
nema
prema IEC 60079-11
prema IEC 60079-11
prema DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
prema DIN EN 50178
prema DIN IEC 721
prema EN 61326, EN 50081-2, NAMUR NE 21
-20 ... 60˚C (253 ... 333 K)
otpr. 150 g
Tablica 6
18
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Električna mreža
Ulaz signala
(sa svojstvenom
sigurnošću)
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
5.3.3
Rastavno pojačalo 20…30 V DC
20
107
Objašnjenje
DIP prekidača
S1, S2, S3:
poglavlje 5.3.4
115
Slika 6
Električna mreža
Ulaz signala (sa
svojstvenom
sigurnošću)
Maksimalne vrednosti
shodno uverenju o
usaglašenosti odn.
sertifikatu o ispitivanju
Izlaz
(nema svojstvene
sigurnosti)
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Karakteristike prenosa
Napon napajanja
Nominalni podaci
Napon u praznom hodu /
struja kratkog spoja
Sklopna tačka /
sklopna histereza
Nadziranje linija
Broj sertifikata
Grupa, kategorija, vrsta
zaštite od upaljivanja
Napon Uo
Struja Io
Snaga Po
Vrsta zaštite od upaljivanja,
kategorija [EEx ia i EEx ib]
Grupa eksplozivnosti
Spoljni kapacitet
Spoljna induktivnost
Izlaz
po pitanju bezbednosti
maksimalni napon Um
Nivo signala
Frekvencija
uključivanja / isključivanja
Galvansko razdvajanje Ulaz / ulaz
Ulaz / izlaz
Ulaz / napajanje
Standardi
Ulaz
Prelazna kategorija II
Klimatski uslovi
Elektromagnetska
kompatibilnost
direktiva 89/336/EC
Uslovi okoline
Temperatura okoline
Mehanički podaci
Masa
Rastavno pojačalo tip KFD2-SOT2-Ex2
20 ... 30 V DC , talasnost ≤ 10% , struja dimenzioniranja ≤ 50 mA
prema DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
otpr. 8 V DC /
otpr. 8 mA
1,2 ... 2,1 mA /
otpr. 0,2 mA
prekid I ≤ 0,1 mA , kratki spoj I > 6 mA
PTB 00 ATEX 2035
II (1) G D [EEx ia] IIC [strujno kolo/strujna kola u zoni 0/1/2]
10,5 V
13 mA
34 mW (linearna karakteristična kriva)
IIA
IIB
IIC
75 μF
16,8 μF
2,4 μF
1000 mH
740 mH
200 mH
Signal; elektronski izlaz, pasivan
40 V DC (Pažnja! Um nije napon dimenzioniranja)
signal 1: 2,5 V maks. za 10 mA (eksterni napon)
odn. 3,0 V maks. za 100 mA (100 mA, otporno na kratki spoj)
siganl 0: blokirani izlaz (rezidualna struja ≤ 10 μA)
≤ 5 kHz
nema
prema EN 50020, vršna vrednost napona 375 V
prema EN 50020, vršna vrednost napona 375 V
prema DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
prema DIN EN 50178
prema DIN IEC 721
prema EN 61326, EN 50081-2, NAMUR NE 21
-20 ... 60˚C (253 ... 333 K)
otpr. 150 g
Tablica 7
19
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
5.3.4
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
Objašnjenje DIP prekidača u rastavnom pojačalu
Položaj prekidača
S
Pravac dejstva
1
Izlaz I aktivan
Pravac dejstva
2
Izlaz II aktivan
Identifikacija
3
nepravilnosti u
linijama
Funkcija
u slučaju visoke ulazne struje
u slučaju niske ulazne struje
u slučaju visoke ulazne struje
u slučaju niske ulazne struje
UKLJ.
ISKLJ.
Pozicija
I
II
I
II
I
II
Tablica 8
Operativna stanja
Upravljačka strujna kola
Inicijator visokoomski /
kontakt otvoren
Inicijator niskoomski /
kontakt zatvoren
prekid linije,
kratki spoj linije
Ulazni signal
niska ulazna struja
visoka ulazna struja
nepravilnost linije
Tablica 9
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Fabričko regulisanje: prekidač 1, 2 i 3 na poziciji I
20
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
6
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Instaliranje
OPASNOST!
– Obratite posebnu pažnju na poglavlje 2 (Bezbednost)!
– Tokom instaliranja vodite računa o tome da su sve komponente bez potencijala!
– Zavrtnji sa topljivim osiguračem
Zavrtnji sa topljivim osiguračem štite hidrodinamičku spojnicu od oštećenja
na osnovu termičkog preopterećenja. Zavrtnji sa topljivim osiguračem ne
smeju da se zamene slepim zavrtnjima ili zavrtnjima sa topljivim osiguračima
koji imaju drugu nominalnu temperaturu za reagovanje, bez obzira na
činjenicu da je BTS u operativnoj upotrebi.
6.1
Stanje pri isporuci, popratna oprema
– Sklopni element sa zaptivnim prstenom,
– inicijator sa prirubnicom za pričvršćivanje i
– evalvator
isporučuju se u pravilu u nemontiranom stanju zajedno sa hidrodinamičkom spojnicom.
PAŽNJA!
U slučaju naknadne ugradnje BTS-a kod dimenzija spojnica 206 i 274 konzultujte se prethodno sa društvom Voith!
Napomena:
Standardne kombinacije sklopnih elemenata i zavrtanja sa topljivim osiguračem:
Temperature za reagovanje
Sklopni element
Zavrtnji sa topljivim osiguračem
160°C
180°C
140°C
160°C
125°C
160°C
110°C
140°C
Oznake u boji
plavo
zeleno
zeleno
crveno
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Tablica 10
Alokacija sklopni element - zavrtanj sa topljivim osiguračem može da varira analogno
prema koncepcioniranju projekta. Asortiman sklopnog elementa obuhvata i druge
temperature za reagovanje (85°, 90°, 100°, 110°, 125°, 140°, 160° und 180°C).
Konzultujte se sa društvom Voith Turbo.
Vidi takođe dokumentaciju porudžbine.
Æ sklopni elementi:
poglavlje 12.1,
strana 36
21
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
6.2
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
Montaža – sklopni element i inicijator
PAŽNJA!
Radi izbegavanja oštećenja je preporučljivo da se sklopni element i inicijator
montiraju nakon ugradnje i pre punjenja hidrodinamičke spojke.
Na radnoj opremi koja se koristi u područjima u kojima preti opasnost od
eksplozije nije dozvoljeno preduzimanje promena.
Na ovoj radnoj opremi nije moguće vršiti opravke.
Preporučljivo je izbegavati dejstva udaraca na inicijator. Obavljanje radova na
mašini dozvoljeno je samo u atmosferi u kojoj ne preti opasnost od eksplozije.
Radi izbegavanja elektrostatičkog naboja potrebno je priključne linije instalirati
u skladu sa normom EN 50281-1-2 i tokom operativnog rada ne smeju da budu
izložene trenju.
„
Sklopni element sa zaptivnim prstenom uvrnuti u spoljni točak (poz. 0300) odn. u
posteljicu (poz. 0190) 1) hidrodinamičke spojnice umesto slepog zavrtnja.
Raspoređenost sklopnog elementa na strani spoljnog točka 2):
ØF
0190
0300
+1
4 −1
Konzola
75
H
Slika 7
h
Øf
Raspoređenost sklopnog elementa na strani posteljice
(Ne kod tipa DT odn. T...S):
0300
+1
4 −1
75
Slika 8
1)
2)
22
Ne kod tipova 366T, 422T i DT
Kod tipa DT ugradnja je moguća i na suprotnoj strani spoljnog točka.
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
0190
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
Øf
Raspoređenost sklopnog elementa na strani posteljice
(Samo kod tipa T...S):
h
0190
0300
+1
4 −1
75
Slika 9
Ugradbene dimenzije za sklopni element i inicijator:
Strana spoljnog točka
Strana posteljice
Ne tip
DT odn. T...S:
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Tip hidrodinamičke
spojnice
206 T
206 DT
274 T
274 DT
366 T
422 T
487 T
562 T
650 T
750 T
866 T
866 DT
1000 T
1000 DT
1150 T
1150 DT
1330 DT
Prečnik
podeonog
kruga
Ø F [mm]
Rastojanje
196 ± 1
196 ± 1
268 ± 1
268 ± 1
350 ± 1
396 ± 1
470 ± 1
548 ± 1
630 ± 1
729 ± 1
840 ± 1
840 ± 1
972 ± 1
972 ± 1
1128 ± 1
1128 ± 1
1302 ± 1
Samo tip
T...S:
Rastojanje
~H [mm]
Prečnik
podeonog
kruga
Ø f [mm]
~h [mm]
Prečnik
podeonog
kruga
Ø f [mm]
111,5
151,5
152
190
193
206
228
248
289
318
356
600
369
672
458
783
912
200 ± 1
–
264 ± 1
–
355 ± 1
398 ± 1
480 ± 1
556 ± 1
649 ± 1
742 ± 1
862 ± 1
–
990 ± 1
–
1140 ± 1
–
–
-16
10
2,5
12
16
9
29
28,5
51,5
52,5
65
–
54
–
86
–
–
–
–
–
–
–
432 ± 1
518 ± 1
620 ± 1
714 ± 1
815 ± 1
954 ± 1
–
1092 ± 1
–
1250 ± 1
–
–
Rastojanje
~h [mm]
–
–
–
–
–
15
14
17
18
25
25
–
25
–
25
–
–
Tablica 11
Informacije o ugradbenim dimenzijama za rasporede koji odstupaju pružaju se u šemi
za montažu hidrodinamičke spojnice.
23
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
Inicijator
Prirubnica za pričvršćivanje
+1
u ravnini!
Sklopni element
4 −1
u ravnini!
Ø52
Konzola
zona u kojoj nesme
da bude metala!
15
Slika 10
Pažnja!
– Izvedba konzole mora da bude dovoljno stabilna (ne spada u popratnu opremu društva Voith)!
– Obavezno izbegavati vibracije, može da dođe do pojave signala o nepravilnostima!
– Voditi računa o zoni u kojoj ne sme da bude metala (15mm) oko glave inicijatora (→ slika 10)!
24
„
Inicijator sa prirubnicom za pričvršćivanje na prečniku podeonog kruga sklopnog
elementa montirati na konzolu tako da su osovine inicijatora i hidrodinamičke
spojnice paralelno pozicionirane.
„
Inicijator pozadi montirati tako da je u ravnini sa prirubnicom za pričvršćivanje.
Prirubnicu za pričvršćivanje spreda montirati tako da je u ravnini sa konzolom.
„
Rastojanje između glave inicijatora i sklopnog elementa podesiti na 4 −1 mm !
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
+1
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
6.3
Montaža, priključak – evalvator, rastavno pojačalo
Napomena!
– Kabliranje BTS-a ne spada u popratnu opremu i popratne usluge društva Voith!
– U slučaju veće udaljenosti inicijatora od evalvatora preporučujemo da se kao
produžetak koristi zaštićena linija.
PAŽNJA!
Ukupan otpor određenog produžnog kabla između inicijatora i evalvatora mora
da bude manji od 100 Ω .
„
Evalvator i eventualno rastavno pojačalo montirati u podesnom razvodnom ormanu
i priključiti shodno šemi priključaka.
– Šema priključaka:
Rastavno
pojačalo
Inicijator
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
neophodno
za upravljačka
kola sa
svojstvenom
sigurnošću
Slika 11
25
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
– Rezerviranost priključnica: Evalvator
Priključnica br.
Opis
1
GND za ulaz okidnog signala
2
Ulaz za okidni signal za premošćivanje pokretanja, +20…+28 V DC
3
Napon napajanja za ulaz za okidni signal,
kod davanja okidnog signala uključivanjem napona napajanja
premošćenje montirati između priključnica 3 i 2 (stanje pri isporuci!)
4
Napon napajanja, +24 V DC
5
Napon napajanja, GND
6
Ne priključivati!
7
Ne priključivati!
8
Ulaz NAMUR, L-
9
Ulaz NAMUR, L+
10
Izlazni relej, uklopni kontakt, NO
11
Izlazni relej, isklopni kontakt, NC
12
Izlazni relej, koren, COM
13
Ne priključivati!
14
Ne priključivati!
15
Ne priključivati!
16
Napon napajanja, 230 V AC, L1
17
Napon napajanja, 115 V AC, L1
18
Napon napajanja, N
Tablica 12
ZAŠTITA OD EKSPLOZIJE!
– Upravljačko kolo evalvatora nema svojstvenu sigurnost!
– U slučaju da se zahteva upravljačko kolo sa svojstvenom sigurnošću potrebno je između evalvatora i inicijatora spojiti rastavno pojačalo!
– Rezerviranost priključnica: Rastavno pojačalo
Opis
1+
Ulaz NAMUR 1, L+
2+
Ne priključivati!
3-
Ulaz NAMUR 1, L-
4+
Ulaz NAMUR 2, L+
5+
Ne priključivati!
6-
Ulaz NAMUR 2, L-
7
Izlaz 1 +
8
Izlaz 1/2 -
9
Izlaz 2 +
14+
Napon napajanja, 230 V AC, L1
15-
Napon napajanja, N
Tablica 13
26
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Priključnica br.
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
7
Indikatori i podešavanje evalvatora
7.1
Indikatori - evalvator
– Režim rada:
– Temperatura u redu
– normalan režim rada
– Prekomerna temperatura
– Broj obrtaja sklopnog
-1
elementa < 60min
– aktivno premošćivanje pokretanja
– nema nadziranja temperature!
Slika 12
– Režim podešavanja:
– Podešavanje trajanja
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
premošćivanja pokretanja
– Broj verzije softvera
Slika 13
27
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
7.2
„
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
Podešavanje – evalvator
Po potrebi podesiti trajanje premošćivanja pokretanja, fabrički podešeno na 10s!
Podešavanje se vrši pomoću pritisnih dirki na čeonoj strani shodno slici 14 (strana 28).
Napomena!
– Trajanje premošćivanja pokretanja počinje davanjem okidnog signala za premošćivanje pokretanja.
– Predviđeno je da broj obrtaja hidrodinamičke spojnice sa sklopnim elementom
nakon isteka trajanja premošćivanja pokretanja znatno prekorači 60 min-1!
– Trajanje premošćivanja pokretanja je fabrički regulisano na 10 s.
PAŽNJA!
Tokom trajanja premošćivanja pokretanja ne vrši se registrovanje prekomerne
temperature hidrodinamičke spojnice!
Režim rada
Režim podešavanja
Broj verzije softvera
(promena nije moguća!)
Slika 14
28
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Trajanje premošćivanja
pokretanja u [s],
1s ≤ XXX ≤ 120s
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
8
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Puštanje u pogon
OPASNOST!
Kod radova na BTS-u obratite posebnu pažnju poglavlju 2 (Bezbednost)!
„
Kabliranje proveriti shodno slici 11.
Posebnu pažnju obratite na ispravno kabliranje napona napajanja!
„
Na evalvatoru aktivirati napon napajanja, prvo bez pokretanja hidrodinamičke spoj. Izlazni
nice. Dok je premošćivanje pokretanja aktivno uređaj pokazuje
relej je privučen i svetli LED na čeonoj strani.
„
Po isteku trajanja premošćivanja pokretanja uređaj prikazuje
otpušta i gasi se LED na čeonoj strani.
„
Po potrebi trajanje premošćivanja pokretanja podesiti shodno poglavlju 7.2.
„
U slučaju eksternog davanja okidnog signala odstraniti premošćenje između priključnica 2 i 3 na evalvatoru koje je standardno montirano.
„
Regularno startovati BTS sa hidrodinamičkom spojnicom. Nakon isteka trajanja
premošćivanja pokretanja mora broj obrtaja hidrodinamičke spojnice sa sklopnim
, dok je
elementom znatno da prekorači 60 min-1! Evalvator pokazuje
temperatura normalna. Izlazni relej ostaje privučen i svetli LED na čeonoj strani.
„
Isključiti pogonsku jedinicu zajedno sa hidrodinamičkom spojnicom, BTS ostaviti u
operativno pripravnom stanju. Ako broj obrtaja hidrodinamičke spojnice sa sklop. Izlazni
nim elementom opadne ispod 60min-1, onda evalvator pokazuje
relej otpušta i gasi se LED na čeonoj strani.
„
Sada je moguće započeti regularnim operativnim radom. U slučaju kvarova, vidi
poglavlje 10.
Æ slika 11,
strana 25
. Izlazni relej
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Æ poglavlje 7.2,
strana 28
29
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
9
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
Održavanje, servisiranje
Definicija pojmova shodno normi IEC 60079:
Servisiranje i remont: Kombinacija svih delatnosti koje se obavljaju da bi se očuvalo
stanje određenog predmeta ili da bi se predmet doveo u takvo stanje koje zadovoljava
kriterijume dotičnih specifikacija i koje obezbeđuje izvođenje funkcija koje se zahtevaju.
Inspekcija: Delatnost čiji je sadržaj savesno ispitivanje određenog predmeta, u cilju
dobivanja pouzdane konstantacije o stanju predmeta, pri čemu se izvodi bez
demontaže ili, ako je neophodno, parcijalnom demontažom, uz upotpunjavanje
merama kao npr. merenjima.
Vizuelna provera: Vizuelna provera je provera kod koje se bez upotrebe opreme za
pristup ili alata mogu da ustvrde vidljive nepravilnosti, npr. nedostajanje zavrtanja.
Dopunska provera: Provera kod koje se pored aspekata vizuelne provere dodatno
ustvrđuju takve nepravilnosti kao npr. nepričvršćeni zavrtnji koje je moguće prepoznati
samo uz korišćenje opreme za pristup, npr. mobilnim stepenicama (ako je potrebno) i
alata. Za obavljanje dopunskih provera u pravilu nije potrebno otvarati kućište ili radnu
opremu dovesti u beznaponsko stanje.
Detaljna provera: Provera kod koje se pored aspekata dopunske provere dodatno
ustvrđuju takve nepravilnosti kao npr. nepričvršćeni priključci koje je moguće prepoznati samo ako se pristupi otvaranju kućišta i/ili, ako je potrebno, korišćenjem alata i
instrumenata za ispitivanje.
– Obavljanje mera održavanja dozvoljeno je samo kvalifikovanom, školovanom i
autorizovanom osoblju ili licima koja su obučavana od strane društva Voith Turbo.
– Zamena komponenata dozvoljena je samo ako se koriste originalni rezervni delovi
koji su sertifikovani i za upotrebu u područjima u kojima preti opasnost od eksplozije.
– Potrebno je da se uređaje redovito čiste u području u kojemu preti opasnost od
eksplozije. Intervale određuje operater u skladu sa ekološkim opterećenjima na licu
mesta, npr. u slučaju taloženja prašine od otpr. 0,2...0,5 mm.
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
– Nakon servisiranja i/ili održavanja potrebno je sve prepreke i upozorenja koja su
uklonjena tom prilikom ponovo vratiti u prvobitni položaj.
30
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
OPASNOST!
Kod radova na BTS-u obratite posebnu pažnju poglavlju 2 (Bezbednost)!
Raspored servisiranja:
Intervali servisiranja
Radovi servisiranja
U intervalima od 1000 radnih
časova,
najkasnije nakon 6 meseci
Vršiti inspekciju sistema u pogledu
nepravilnosti
(vizuelna provera, taloženje prašine).
Najkasnije 6 meseci nakon
puštanja u pogon,
onda u intervalima od 2 godine
Provera neoštećenosti električnog sistema
(detaljna provera).
U slučaju kontaminacije
čiščenje (vidi poglavlje 9.1)
Tablica 14
Protokolisati radove servisiranja.
9.1
Æ Obrasce za
protokolisanje
vidi uputstvo za
rukovanje za
hidrodinamičku
spojnicu
Spoljno čišćenje
PAŽNJA!
– Vodite računa o kompatibilnosti deterdženta i plastičnog kućišta BTS-a, kao i
gumenog zaptivača na priključku kabla!
– Ne upotrebljavajte aparat za čišćenje pod visokim pritiskom!
– Postupajte oprezno sa gumenim zaptivačem na priključku kabla. Izbegavajte
izlaganje mlazu vode i komprimovanog vazduha.
BTS po potrebi očistiti sredstvom za rastvaranje masnoće.
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
„
31
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
10 Kvarovi – pomoć, defektoskopija
OPASNOST!
Kod radova na BTS-u obratite posebnu pažnju poglavlju 2 (Bezbednost)!
ZAŠTITA OD EKSPLOZIJE!
Nije dozvoljeno preduzimanje promena na uređajima koja se koriste u kombinaciji sa područjima u kojima preti opasnost od eksplozije. Opravci nisu dopušteni; mora da se obavi zamena.
Operativan kvar
mogući uzrok / uzroci
Korektivna mera
Nema indikacije na
evalvatoru.
Na evalvatoru nema aktivnog
napona napajanja.
Aktivirati napon napajanja, vidi
sliku 11.
Evalvator je neispravan.
Zameniti evalvator.
Ne funkcioniše davanje
okidnog signala za
premošćivanje pokretanja
putem aktiviranja napona
napajanja.
Odstranjen je premošćenje
između priključnica 3 i 2 na
evalvatoru.
Umetnuti premošćenje, vidi
sliku 11.
Ne funkcioniše davanje
okidnog signala za
premošćivanje pokretanja
putem eksternog signala.
Nije izvršeno odstranjivanje
premošćenja između
priključnica 3 i 2 na evalvatoru.
Odstraniti premošćenje, vidi
sliku 11.
Eksterni okidni signal nije bio
dovoljno dugo aktivan.
Okidni signal aktivirati barem dok
teče trajanje premošćivanja
pokretanja.
Nepravilnost elektronike.
Isključiti i ponovo uključiti napon
napajanja.
Evalvator neispravan.
Zameniti evalvator.
Indikacija na evalvatoru:
Indikacija pojavljuje se
ponovo nakon isključivanja i
ponovnog uključivanja.
Tablica 15
32
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Tablica u nastavku treba da vam bude od pomoći da u slučaju operativnih kvarova
brzo pronađete uzrok i da eventualno otklonite kvar.
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Operativan kvar
mogući uzrok / uzroci
Korektivna mera
Nakon isteka trajanja
premošćivanja pokretanja
pokazuje se uvek
prekomerna temperatura
), premda je
(
temperatura potpuno
normalna.
Izabrano je previše kratko
trajanje premošćivanja
pokretanja.
Predviđeno je da broj obrtaja
hidrodinamičke spojnice sa sklopnim
elementom nakon isteka trajanja
premošćivanja pokretanja znatno
prekorači 60 min-1! U odgovarajućoj
meri povećati trajanje premošćivanja
pokretanja.
Polovi inicijatora su zamenjeni.
Proveriti priključak inicijatora,
vidi sliku 11.
Preveliko je rastojanje između
glave inicijatora i sklopnog
elementa.
Rastojanje podesiti na 4 +−11 mm ,
vidi sliku10.
Inicijator je u kvaru.
Proveriti inicijator, po potrebi zameniti.
Sklopni element je u kvaru.
Proveriti sklopni element, po potrebi
zameniti.
Nakon isteka trajanja
premošćivanja pokretanja
pokazuje se povremeno
prekomerna temperatura
), premda je
(
temperatura potpuno
normalna.
Preveliko je rastojanje između
glave inicijatora i sklopnog
elementa.
Rastojanje podesiti na 4 +−11 mm ,
vidi sliku10.
Konzola za inicijatora nije u
dovoljnoj meri stabilna. Na
osnovu vibracija može da dođe
do pojave nepravilnih signala!
Izvedba konzole mora da bude
dovoljno stabilna, vidi sliku 10.
Dok je aktivno
premošćivanje pokretanja
dolazi do gubitka radne
tečnosti kroz zavrtnje sa
topljivim osiguračem.
Izabrano je previše dugo
trajanje premošćivanja
pokretanja.
Podesiti kraće trajanje premošćivanja
pokretanja, međutim tako da broj
obrtaja hidrodinamičke spojnice sa
sklopnim elementom nakon isteka
trajanja premošćivanja pokretanja
-1.
znatno prekorači 60 min
Nakon isteka trajanja
premošćivanja pokretanja
dolazi do gubitka radne
tečnosti kroz zavrtnje sa
topljivim osiguračem, BTS
nije pokazao prekomernu
temperaturu.
Nisu međusobno usklađene
temperature za reagovanje
sklopnog elementa i zavrtnji sa
topljivim osiguračem.
Konzultujte se sa Voith Turbo (vidi
poglavlje 11).
Sklopni element je u kvaru.
Proveriti sklopni element, po potrebi
zameniti.
Tablica 16
Konzultujte se sa Voith Turbo (→ poglavlje 11),
ako se pojavi operativan kvar koji nije evidentiran u ovoj tablici.
33
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
Radi ustvrđivanja preciznije uzroka za nepravilnost mogu da se sprovode sledeća merenja po
odgovarajućem redosledu:
Merenje
Rezultat
verovatni uzrok za
nepravilnost
Na evalvatoru aktivirati napon
napajanja. Na ulazu NAMUR
(priključnice 9 i 8) izmeriti napon u
praznom hodu i struju kratkog spoja.
Znatno odstupanje od zadatih
vrednosti
Evalvator u kvaru.
Inicijator priključiti na evalvator.
Potrošnju struje inicijatora izmeriti u
neprigušenom stanju.
Potrošnja struje
Inicijator priključiti na evalvator.
Potrošnju struje inicijatora izmeriti u
prigušenom stanju.
Potrošnja struje
Napomena:
Prigušivanje inicijatora moguće je npr.
metalnom pločicom koja se drži direktno
ispred glave inicijatora.
Inicijator prigušiti u ispravno
ugrađenom stanju sa sklopnim
elementom dok spojnica nema
previsoku temperaturu.
– Napon u praznom hodu 8,2 V DC
– Struja kratkog spoja 6,5 mA
Inicijator u kvaru.
> 6.0 mA
ili
< 2,1 mA
Inicijator u kvaru.
> 1,2 mA
ili
< 0,1 mA
Potrošnja struje
> 1,2 mA
i
< 6,0 mA
Sklopni element
neispravan.
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Tablica 17
34
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
11 Upiti, naručivanje montera i rezervnih
delova
U slučaju
– upita
– naručivanja montera
– naručivanja rezervnih delova
trebamo svakako podatak o serijskom br. i oznake tipa hidrodinamičke spojnice na
kojoj se BTS upotrebljava.
Tip TDM-SAE
Tip T
B
A
Serijski br. /
oznaka tipa
Slika 15
Slika 16
Æ informacija o serijskom br. i o oznaci tipa nalazi se ili na spoljnom točku / poste-
ljici (A) ili na obimu (B) spojnice.
Æ Serijski br. utisnut je pomoću alata za utiskivanje brojeva.
Æ kod spojnica koje su namenjene upotrebi u područjima u kojima preti opasnost od
eksplozije oznaka "Ex" nalazi se na obimu (B) spojnice.
U slučaju naručivanja montera dodatno trebamo informaciju o
– lokaciji na kojoj je hidrodinamička spojnica instalirana,
– imenu lica za kontakt i adresu istoga,
– opisu kvara koji se pojavio.
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
U slučaju porudžbine rezervnih delova dodatno trebamo informaciju o
– adresi primaoca za isporuku rezervnih delova.
Obratite se:
Voith Turbo GmbH & Co. KG
Voithstr. 1
74564 Crailsheim, Germany
Tel. +49 7951 32-1881
Fax. +49 7951 32-480
[email protected]
Van radnog vremena:
Voith Turbo GmbH & Co. KG
Tel. +49 7951 32-1666
Fax. +49 7951 32-903
[email protected]
www.voith-coupling-service.com
35
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
12 Informacije o rezervnim delovima
PAŽNJA!
Stručno obavljeni remont odn. opravak zagarantovan je samo od strane proizvođača!
12.1 Standardni sklopni elementi
Sklopni elementi BTS
Primena kod
hidrodinamič Dimenzija
ke spojnice
zavojnice
dimenzije
206 - 274
M12x1,5
366 - 650
M18x1,5
750 - 1150
M24x1,5
Nominalna
temperatur
a za
reagovanje
125°C
85°C
90°C
100°C
110°C
125°C
140°C
160°C
180°C
85°C
125°C
140°C
160°C
180°C
Zaptivni
prsten
Tip sklopnog
Kataloški br.
elementa
12-50-125
18-60-085
18-60-090
18-60-100
18-60-110
18-60-125
18-60-140
18-60-160
18-60-180
24-75-085
24-75-125
24-75-140
24-75-160
24-75-180
TCR.10498440
TCR.10672470
TCR.10642650
201.01388810
TCR.10642630
TCR.10499540
TCR.10499550
TCR.10499560
TCR.10499570
TCR.11973940
TCR.10488230
TCR.10653470
TCR.10633550
TCR.10488220
Kataloški br.
TCR.03658012
TCR.03658018
TCR.03658024
Tablica 18
12.2 Inicijator, prirubnica za pričvršćivanje
Tip inicijatora
NJ 10-22-N-E93-Y30629-70
NJ 10-22-N-E93-Y52737-70
NJ 10-22-N-E93-Y30627-100
NJ 10-22-N-E93-Y122049-100
NJ 10-22-N-E93-Y106925
Prirubnica za pričvršćivanje BF22/4
Kataloški br.
TCR.10678650
TCR.10678660
TCR.10678670
TCR.11965550
TCR.11960550
TCR.03668170
Tablica 19
Tip evalvatora
Y209869
Kataloški br.
201.01630810
Tablica 20
12.4 Rastavno pojačalo
Tip rastavnog pojačala
KFA6 – SOT2 / Ex2
KFD2 – SOT2 / Ex2
Kataloški br.
TCR.11952640
TCR.11975630
Tablica 21
36
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
12.3 Evalvator
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
- prazna strana -
37
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
38
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
- prazna strana -
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
- prazna strana -
39
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
13 Zastupništva društva
Voith Turbo GmbH & Co. KG
West Europe:
Austria:
Indukont Antriebstechnik GmbH
Badenerstraße 40
2514 TRAISKIRCHEN
AUSTRIA
Phone: +43-2252-81118-22
Fax: +43-2252-81118-99
e-mail: [email protected]
Belgium ( VTBV ):
Voith Turbo S. A. / N. V.
Square Louisa 36
1150 BRÜSSEL
BELGIUM
Phone: +32-2-7626100
Fax:
+32-2-7626159
e-mail: [email protected]
Denmark ( VTDK ):
Voith Turbo A/S
Egegårdsvej 5
4621 GADSTRUP
DENMARK
Phone: +45-46 141550
Fax: +45-46 141551
e-mail: [email protected]
Finland ( Masino ):
Masino Oy
Kärkikuja 3
01740 VANTAA
FINLAND
Phone: +358-10-8345 500
Fax: +358-10-8345 501
e-mail: [email protected]
France ( VTFV ):
Voith Turbo S. A. S.
21 Boulevard du Champy-Richardets
93166 NOISY-LE-GRAND CEDEX
FRANCE
Phone: +33-1-4815 6903
Fax:
+33-1-4815 6901
e-mail: [email protected]
40
Greece ( Boznos ):
Chr. Boznos and Son S. A.
12, K. Mavromichali Street
18545 PIRAEUS
GREECE
Phone: +30-210-422 5134
Fax:
+30-210-422 5159
e-mail: [email protected]
Great Britain ( VTGB ):
Voith Turbo Limited
6, Beddington Farm Road
CRO 4XB CROYDON, SURREY
GREAT BRITAIN
Phone: +44-20-8667 0333
Fax: +44-20-8667 0403
e-mail: [email protected]
Spain ( VTEV ) :
Voith Turbo S. A.
Avenida de Suiza 3
P.A.L. Coslada
28820 COSLADA (MADRID)
SPAIN
Phone: +34-91-6707816
Fax:
+34-91-6707841
e-mail: [email protected]
Sweden:
see Denmark ( VTDK )
Switzerland:
see Germany ( VTCR )
Ireland:
see Great Britain ( VTGB )
Italy ( VTIV ):
Voith Turbo s.r.l.
Via G. Lambrakis 2
42122 REGGIO EMILIA
ITALY
Phone: +39-05-2235-6714
Fax: +39-05-2235-6790
e-mail: [email protected]
Liechtenstein:
see Germany ( VTCR )
Luxembourg:
see Belgium ( VTBV )
Netherlands:
see Germany ( VTCR )
Norway ( VTNO ):
Voith Turbo AS
Tevlingveien 4 b
1081 OSLO
NORWAY
Phone: +47 2408 4802
Fax:
+47 2408 4801
e-mail: [email protected]
Portugal:
see Spain ( VTEV )
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Germany ( VTCR ):
Voith Turbo GmbH & Co. KG
Start-up Components
Voithstr. 1
74564 CRAILSHEIM
GERMANY
Tel.: +49-7951 32-0
Fax: +49-7951 32-480
e-mail:
[email protected]
www.voithturbo.com/
startup-components
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
East Europe:
Bosnia Herzegowina:
see Hungary ( VTHU )
Bulgaria:
see Hungary ( VTHU )
Croatia:
see Hungary ( VTHU )
Czech Republic ( VTCZ ):
Voith Turbo s.r.o.
Hviezdoslavova 1a
62700 BRNO
CZECH REPUBLIC
Phone: +420-543-176163
Fax:
+420-543-176164
e-mail: [email protected]
Estonia:
see Poland ( VTPL )
Hungary ( VTHU ):
Voith Turbo Kft.
Felvég Útca 4
2051 BIATORBÁGY
HUNGARY
Phone: +36-23-312 431
Fax:
+36-23-310 441
e-mail: [email protected]
Latvia:
see Poland ( VTPL )
Lithuania:
see Poland ( VTPL )
Macedonia:
see Hungary ( VTHU )
Poland ( VTPL ):
Voith Turbo sp.z o.o.
Majków Duży 74
97-371 WOLA KRZYSZTOPORSKA
POLAND
Phone: +48-44 646 8848
Fax: +48-44-646 8520
e-mail: [email protected]
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Romania ( VTRO ):
Voith Turbo S.R.L.
Bd. Dimitrie Pompeiu 8
10th floor, Sector 2
020337 BUCHAREST
ROMANIA
Phone: +40-31-22 36100
Fax: +40-31-22 36210
e-mail: [email protected]
Russia ( VPPT-MO ):
Voith Paper Technology Russia
Branch Office Moskau
Nikoloyamskaya ul. 21/7, str. 3
109240 MOSKAU
RUSSIA
Phone: +7 495 915-3296
Fax:
+7 495 915-2303
mobil Herr Bulanzev: +7 919 108 2468
e-mail: [email protected]
Voith Turbo
Branch Office Novokusnetsk
( Shcherbinin, Anatoliy )
Skorosnaya ul. 41, Liter B1
654025 NOVOKUSNETSK
Kemerovskaya oblast
RUSSIA
Phone/Fax: +7 3843 311 109
mobil:
+7 9132 802 110
e-mail: [email protected]
Serbia:
see Hungary ( VTHU )
Slovak Republic:
see Czech Republic ( VTCZ )
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
North America:
Africa:
Canada ( VTC ):
Voith Turbo Inc.
171 Ambassador Drive, Unit 1
L5T 2J1 MISSISSAUGA, ONTARIO
CANADA
Phone: +1-905-670-3122
Fax:
+1-905-670-8067
e-mail: [email protected]
Algeria:
see France ( VTFV )
Mexico ( VTX ):
Voith Turbo S.A. de C.V.
Alabama No.34 Col. Nápoles
C.P. 03810 MÉXICO, D.F.
MÉXICO
Phone: +52-55-5340 6976
Fax:
+52-55-5543 2885
e-mail: [email protected]
Slovenia:
see Hungary ( VTHU )
see also U.S.A. ( VTI )
Ukraine ( VTUA ):
Voith Turbo Ukraine TOW
Degtyarivska Str. 25, building 1
04119 KIEV
UKRAINE
Phone: +380-44-489 4621
Fax:
+380-44-489 4621
e-mail: [email protected]
U.S.A. ( VTI ):
Voith Turbo Inc.
25 Winship Road
17406 YORK
UNITED STATES
Phone: +1-717-767 3200
Fax:
+1-717-767 3210
e-mail: [email protected]
see also Poland ( VTPL )
South- + Middle America
Brazil ( VTPA ):
Voith Turbo Ltda.
Rua Friedrich von Voith 825
02995-000 JARAGUÁ,
SÃO PAULO - SP
BRAZIL
Phone: +55-11-3944 4650
Fax:
+55-11-3941 1447
e-mail: [email protected]
Chile ( VTCI ):
Voith Turbo S. A.
Avda.Pdte.Eduardo Frei Montalva 600183
8550 189 SANTIAGO DE CHILE
CHILE
Phone: +56-2-624 2777+1185
Fax:
+56-2-624 1794
e-mail: [email protected]
Peru:
Voith Turbo S. A.
Av. Camino Real 348, Piso 15
LIMA 27
PERU
Phone: +51-1-422 4419
Fax:
+51-1-999 60 0835
e-mail: [email protected]
see also Brazil ( VTPA )
Botswana:
see South Africa ( VTZA )
Egypt:
Copam Egypt
33 El Hegaz Street, W. Heliopolis
11771 CAIRO
EGYPT
Phone: +20-2-2566 299
Fax: +20-2-2594 757
e-mail: [email protected]
Gabon:
see France ( VTFV )
Guinea:
see France ( VTFV )
Ivory Coast:
see France ( VTFV )
Lesotho:
see South Africa ( VTZA )
Marocco ( VTCA ):
Voith Turbo S.A.
Lotissement At-Tawfiq
Lot no 30 rue Ibnou el Koutia
20250 CASABLANCA
MAROCCO
Tel:. +212 22 34 04 41
Fax. +212 22 34 04 45
e-mail: [email protected]
Mauretania:
see Spain ( VTEV )
Mozambique:
see South Africa ( VTZA )
Namibia:
see South Africa ( VTZA )
Niger:
see France ( VTFV )
Senegal:
see France ( VTFV )
South Africa ( VTZA ):
Voith Turbo Pty. Ltd.
16 Saligna Street
Hughes Business Park
1459 WITFIELD, BOKSBURG
SOUTH AFRICA
Phone: +27-11-418-4007
Fax:
+27-11-418-4080 + 81
e-mail: [email protected]
Swaziland:
see South Africa ( VTZA )
Tunesia:
see France ( VTFV )
Zambia:
see South Africa ( VTZA )
Zimbabwe:
see South Africa ( VTZA )
41
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
Near + Middle East:
Australia:
East Asia:
Bahrain:
see United Arabian Emirates ( VTSJ )
Australia ( VTAU ):
Voith Turbo Pty. Ltd.
Branch Office Sydney
503 Victoria Street
2164 WETHERILL PARK, NSW
AUSTRALIA
Phone: +61-2-9609 9400
Fax: +61-2-9756 4677
e-mail: [email protected]
China:
see Hongkong ( VTEA )
Macau:
see Hongkong ( VTEA )
Voith Turbo GmbH & Co. KG ( VTCB )
Representative Office Beijing
Unit 808, Di Yang Tower, No. H2
Dongsanhuanbeilu, Chaoyang District
100027 BEIJING
CHINA
Phone: +86-10-8453 6322/23
Fax: +86-10-8453 6324
e-mail: [email protected]
Philippines:
see Taiwan ( VTTI )
Cyprus:
see United Arabian Emirates ( VTSJ )
Iran ( VTIR ):
Voith Turbo Iran Co., Ltd.
1st Floor, No. 215
East Dastgerdi Ave.
Modares Highway
19198-14813 TEHRAN
IRAN
Phone: + 98-21-2292 1524
Fax: +98-21-2292 1097
e-mail: [email protected]
New Zealand :
see Australia ( VTAU )
Iraq:
see United Arabian Emirates ( VTSJ )
South East Asia:
Israel ( VTIL ):
Voith Turbo Israel Ltd.
Tzvi Bergman 17
49279 PETACH
ISRAEL
Phone: +972-3-9131 888
Fax: +972-3-9300 092
e-mail: [email protected]
Jordan,
Kuwait,
Lebanon,
Oman,
Qatar,
Saudi Arabia,
Syria:
see United Arabian Emirates ( VTSJ )
Brunei:
see Singapore ( VTSG )
Cambodia:
see Singapore ( VTSG )
India ( VTIP ):
Voith Turbo Private Limited
Transmissions and Engineering
P.O. Industrial Estate
500 076 NACHARAM-HYDERABAD
INDIA
Phone: +91-40-27173 561+592
Fax: +91-40-27171 141
e-mail: [email protected]
Indonesia:
see Singapore ( VTSG )
Turkey ( VTTR ):
Laos:
Voith Turbo Güç Aktarma Tekniği Ltd. Şti. see Singapore ( VTSG )
Birlik Mah. 415. Cadde No. 9/5
06610 ÇANKAYA-ANKARA
Malaysia:
TURKEY
see Singapore ( VTSG )
Phone: +90 312 495 0044
Fax:
+90 312 495 8522
Myanmar:
e-mail: [email protected]
see Singapore ( VTSG )
United Arabian Emirates ( VTSJ ):
Voith Turbo Ltd.
P.O.Box 7895
SAIF Zone - A2-003
SHARJAH
UNITED ARAB EMIRATES
Phone: +971-655-709 94
Fax:
+971-655-709 96
e-mail: [email protected]
Singapore ( VTSG )
Voith Turbo Pte. Ltd.
10 Jalan Lam Huat
Voith Building
737923 SINGAPORE
SINGAPORE
Phone: +65-6861 5100
Fax: +65-6861-5052
e-mail: [email protected]
Yemen:
see United Arabian Emirates ( VTSJ )
Thailand:
see Singapore ( VTSG )
Vietnam:
see Singapore ( VTSG )
42
Voith Turbo Power Transmission
(Shanghai) Co. Ltd. ( VTCN )
Representative Office Shanghai
No. 265, Hua Jin Road
201108 SHANGHAI
CHINA
Phone: +86-21-644 286 86
Fax: +86-21-644 286 10
e-mail: [email protected]
Taiwan ( VTTI ):
Voith Turbo Co. Ltd.
Taiwan Branch
No. 3 Lane 241, Chin Fuh Street,
Chyan Jen District.
806 KAOHSIUNG
TAIWAN
Phone: +886-7-813 0450
Fax: +886-7-813 0448
e-mail: [email protected]
Service Center ( VTCT ):
Voith Turbo Power Transmission
(Shanghai) Co. Ltd.
Taiyuan Branch
No. 36-A Workshop
No. 73, Gangyuan Road
030008 TAIYUAN, SHANXI
P.R. CHINA
Phone: +86 351 565 5047
Fax: +86 351 565 5049
e-mail: [email protected]
Hongkong ( VTEA ):
Voith Turbo Ltd.
908, Guardforce Centre,
3 Hok Yuen Street East,
HUNGHOM, KOWLOON
HONG KONG
Phone: +85-2-2774 4083
Fax: +85-2-2362 5676
e-mail: [email protected]
Japan ( VTFC ):
Voith Turbo Co., Ltd.
9F, Sumitomo Seimei Kawasaki Bldg.
11-27 Hlgashida-chou, Kawasaki-Ku,
Kawasaki-Shi,
210-0005 KANAGAWA
JAPAN
Phone: +81-44 246 0335
Fax: +81-44 246 0660
e-mail: [email protected]
Korea:
Sae-Rim Voith Corporation
Room #1408, Dae Chong Bldg., 143-48
Samsung-Dong, Kangnam-Gu
C.P.O. Box 9666
135-090 SEOUL
SOUTH COREA
Phone: +82-2-557 4368
Fax: +82-2-563 7734
e-mail: [email protected]
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
14 Indeks
Alati .......................................................... 6
Bezbednost............................................... 4
BTS .......................................................... 3
Buka ......................................................... 5
Čišćenje.................................................. 31
Defektoskopija ........................................ 32
DIP prekidač u rastavnom pojačalu ........ 20
Električni priključak
Evalvator........................................... 16
Električni uređaji ....................................... 5
Elvalvator
Informacije o rezervnim delovima ..... 36
Evalvator................................................... 8
Funkcija .............................................. 9
Indikatori ........................................... 27
Montaža ............................................ 25
Podešavanje ..................................... 28
Rezerviranost priključnica ................. 26
Šema priključaka............................... 25
Tehnički podaci ................................. 17
Funkcija .................................................... 8
Informacije o rezervnim delovima ........... 36
Inicijator .................................................... 8
funkcija................................................ 9
Informacije o rezervnim delovima ..... 36
Montaža ............................................ 22
Tehnički podaci ................................. 12
Instaliranje .............................................. 21
Evalvator........................................... 15
Intervali servisiranja ................................ 31
Karakteristike............................................ 7
Klase opasnosti ........................................ 4
Koordinate izolacije
Evalvator........................................... 16
Kvalifikacija............................................... 6
Kvarovi – pomoć..................................... 32
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Mogućnosti upotrebe ................................ 7
Namenska upotreba ................................. 4
Evalvator........................................... 15
NAMUR .................................................... 9
Naručivanje montera............................... 35
Nivo zvučnog pritiska................................ 5
Održavanje ............................................. 16
Održavanje, servisiranje ......................... 30
Okidni signal ............................................. 9
Opasnosti ................................................. 4
Opservacija proizvoda .............................. 6
Otklanjanje kvarova
Evalvator........................................... 16
Oznaka tipa ............................................ 35
Područja u kojima
postoji opasnost od eksplozija .................. 5
Popratna oprema.................................... 21
Porudžbina ............................................. 35
Porudžbina rezervnih delova .................. 35
Prekomerna temperatura........................ 10
Prigušivanje ............................................ 10
Priključak, električni
Evalvator........................................... 16
Prirubnica za pričvršćivanje ...................... 8
Informacije o rezervnim delovima ..... 36
Tehnički podaci ................................. 12
Produžni kabl.......................................... 25
Puštanje u pogon.................................... 29
Evalvator........................................... 15
Raspored servisiranja............................. 31
Rastavno pojačalo .......................... 7, 8, 26
Funkcija .............................................. 9
Informacije o rezervnim delovima ..... 36
Rezerviranost priključnica ................. 26
Rastavno pojačalo 20...30 V DC
Tehnički podaci ................................. 19
Rastavno pojačalo 230 V AC
Tehnički podaci ................................. 18
Rezervni delovi ......................................... 3
Sabirni sud ............................................... 5
Serijski br................................................ 35
Servisiranje....................................... 16, 30
Spoljno čišćenje ................................ 31
Signalne reči............................................. 4
Simboli...................................................... 4
Sklopni element ........................................ 8
Funkcija .............................................. 9
Informacije o rezervnim delovima ..... 36
Montaža ............................................ 22
Tehnički podaci ................................. 11
Sprečavanje nezgoda............................... 5
Stanje pri isporuci ................................... 21
Tehnički podaci....................................... 11
Temperatura za reagovanje.................... 10
Trajanje premošćivanja pokretanja... 10, 28
Upiti ........................................................ 35
Upravljačko kolo ..................................... 26
Uslovi okoline
Evalvator........................................... 16
Zastupništva ........................................... 40
Zavrtnji sa topljivim osiguračem................ 5
43
BTS,
Bezkontaktni termički sklopni mehanizam
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Uputstvo za montažu i rukovanje
Uputstvo za montažu i rukovanje 3626-011500 sr.
2010-11 / Rev. 7. Štampano u Nemačkoj.
Pridržano pravo na izmene usled tehničkog progresa.
Voith Turbo GmbH & Co. KG
Komponente za pokretanje
Voithstr. 1
74564 Crailsheim
NEMAČKA
Tel. +49 7951 32-0
Fax. +49 7951 32-480
[email protected]
www.voithturbo.com/
startup-components
44
Download

Uputstvo za montažu i rukovanje