Selu u pohode
Ispod obronaka planine Grmeĉa,izmedju Jasenice i Majkić Japre u pravcu
Lušci Palanke nalazi se pitomo selo Benakovac.Nadaleko je poznato po netaknutoj
prirodi.Ĉist vazduh,šumski plodovi su prirodni dar sela.Kroz Benakovac prolazi
asvaltni put Bosanska Krupa,Sanski most,Prijedor,Banjaluka.Do Ćopicevih Hasana
kroz Potkalinje dolazi se makadamskim putem od 8 kilometara.
Benakovac je brdovito planinsko selo pogodno za stoĉarstvo,ratarstvo i
razvoj seoskog turizma.Od sela pa sve do Grmeca je raznovrsna listopadna šuma
prepuna divljaĉi što pogoduje razvoju lova na ovom terenu.
Obnovljena crkva
Škola-postojeće stanje
Stanovnici, povratnici se bave poljoprivredom,a najvise uzgojem ovaca i
krava i proizvode kvalitetno mlijeko i sireve i tako obezbjedjuju sredstva za
egzistenciju svojih porodica.Selo nema puno stanovnika jer su se raselili na razne
strane svijeta.
Svakog ljeta 28.06. za Vidovdan okupljaju se Benakovcani kod crkve jer
selo proslavlja ovaj veliki praznik.Svi dolaze iz raznih krajeva da obidju roditelje i
rodjake,da popriĉaju sa zemljacima i osvježe uspomene na proteklo vrijeme,na
svoja odrastanja i ljepotu koju im je pružao rodni Benakovac.
Samo 50 metara od crkve nalazi se zidina škole u ĉijem dvoristu se nekad
ĉuo žagor od 60 i više djaka.Iznjedrila je ova škola mnogo
ljekara,prosvjetara,inženjera i drugih ĉestitih ljudi raznih profila.
Škola ĉeka donatore da je obnove i tako vrate nekadašnji sjaj selu i novu
sliku života u školskom dvorištu.Sada tri djaka iz sela putuju 25 kilometara
djaĉkim kombijem do ĉetverorazredne
škole u Radiću i u više razrede u
Bosansku
Krupu.Najviše
vremena
provedu u prevozu.
Pošto je malo djaka škola bi bila
turistiĉki objekat koji bi saĉuvao staru
uĉionicu i sve stare predmete koji su
koristili u ovom kraju u davna vremena.
Idejni projekat rekonstrukcije škole
Mještani sela silno žele da svu ovu ljepotu saĉuvaju od zaborava i da u goste
pozovu sve dobronamjerne ljude i ugoste ih na svoj podgrmeĉki naĉin.
(izvod iz idejnog projekta obnove škole)
Popović Dušanka
Download

Selu u pohode