SZR
“GRADING MM”
POSLOVNIK O ZAŠTITI
ŽIVOTNE SREDINE
Strana : 6 od 18
Oznaka: EMS-01
Izdanje : 1
3. SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE
Opšti zahtevi
SZR „GRADING MM“ dokumentuje, primenjuje i održava sistem upravljanja
zaštitom životne sredine u cilju sprečavanja i smanjenja zagađenja životne sredine i
usaglašavanja svoga sistema sa svim zahtevima standarda za upravljanje zaštitom životne
sredine, zahtevima iz zakona i propisa i zahteva zainteresovanih strana.
Politika zaštite životne sredine
SZR „GRADING MM“ sprovodi Politiku zaštite životne sredine, koja je
jedinstveno utvrđena na nivou radnje i sa njom su u formi izjave upoznati svi zaposleni u
radnji. SZR „GRADING MM“ promoviše politiku zaštite životne sredine i eksterno
kako bi o svojim namerama informisao i zainteresovane strane.
Politika zaštite životne sredine predstavlja osnovu za planiranje poboljšanja
zaštite životne sredine u SZR „GRADING MM“, kao i za uspostavljanje posebnih
ciljeva i programa upravljanja zaštitom životne sredine.
Ova Politika zaštite životne sredine je predstavljena Gradskoj upravi Loznice i
publikovana u SZR „GRADING MM“.
POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Poštovanje životne sredine je glavna smernica u poslovanju „GRADING MM“ i
zbog toga građevinska radnja obezbeđuje da :
• emisije drži u okviru zakona i drugih propisa iz oblasti životne sredine,
• kontinuirano poboljšava učinak u zaštiti životne sredine kroz :
1. redukciju emisija u životnu sredinu koje se javljaju u procesu izvođenja
građevinskih radova,
2. reciklažu,
3. minimiziranje količina otpada.
•
•
obrazuje i obučava zaposlene u radnji da sprovode svoje aktivnosti u skladu sa
zakonima i drugim propisima iz oblasti zaštite životne sredine.
saglasno ciljevima u zaštiti životne sredine od strane „GRADING MM“
ocenjuje učinak u zaštiti životne sredine i izveštava o njemu.
Planiranje
Aspekti životne sredine
SZR „GRADING MM“ na kontinuiranoj osnovi identifikuje sve aspekte svoga
poslovanja koji su vezani za životnu sredinu i izvršava njihovo vrednovanje prema
značaju koji imaju, ili mogu imati na životnu sredinu. Postupak identifikacije aspekata
životne sredine i vrednovanja njihovog uticaja obezbeđuje identifikovanje svih aktivnosti
SRPS ISO 14001 : 2005
SZR
“GRADING MM”
POSLOVNIK O ZAŠTITI
ŽIVOTNE SREDINE
Strana : 7 od 18
Oznaka: EMS-01
Izdanje : 1
u SZR „GRADING MM“ koje mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu,
uključujući i razmatranje situacija koje odstupaju od normalnog poslovanja, kao i
slučajeve opasnosti/udesa. Način identifikacije aspekata životne sredine i vrednovanja
njihovog uticaja propisan je postupkom GMM-EMS-431-101.
Kao rezultat primene navedenog postupka nastaju liste aspekata životne sredine u
SZR „GRADING MM“, koji su vrednovani prema verovatnoći pojave i značajnosti
uticaja koji imaju ili mogu imati na životnu sredinu.
Predstavnik rukovodstva za zaštitu životne sredine je odgovoran da obezbedi
identifikaciju i vrednovanje novih aspekata životne sredine prilikom :
• organizaciono-tehničko-tehnološke promene u SZR „GRADING MM“ i
okruženju,
• preispitivanju od strane rukovodstva, kroz interne ili eksterne provere,
• promena zakonske i druge regulative,
• nove tehnologije, novi proizvodi, novi objeti,
• novi zahtevi zainteresovanih strana, novi polazni materijali i td,
• preispitivanje uticaja već identifikovanih aspekata u SZR „GRADING MM“.
Prilikom identifikacije i vrednovanja apekata životne sredine u SZR „GRADING
MM“ se razmatraju efekti koji prostiču ili mogu da proisteknu kao posledica :
• normalnih radnih uslova,
• uslova koji odudaraju od normalno planiranih,
• udesa ili incidentnih situacija,
• prošlih, tekućih i planiranih aktivnosti.
Aspekti za koje se na osnovu postupka GMM-EMS-431-101, utvrdi da imaju
značajan uticaj na životnu sredinu, na koje SZR „GRADING MM“ može da utiče,
predstavljaju prioritete na osnovu kojih se vrši definisanje pravaca delovanja,
uspostavljanje opštih i posebnih ciljeva i programa njihove realizacije.
SZR „GRADING MM“ vodi i održava ažurne liste značajnih aspekata životne
sredine kako bi se obezbedilo da sistem upravljanja zaštitom životne sredine pokriva sve
oblasti stvarnih ili potencijalnih opasnosti sa gledišta očuvanja životne sredine. Lista
utvrđenih značajnih aspekata životne sredine služi kao osnov za utvrđivanje opštih i
posebnih ciljeva zaštite životne sredine.
Prilikom identifikovanja aspekata životne sredine SZR „GRADING MM“
analizira sledeće opšte grupe aspekata životne sredine :
• emisije u vazduh,
• ispuštanja u vodu, otvorene vodotokove i tehnološku, atmosfersku i fekalnu
kanalizaciju,
• ispuštanje u zemljište,
• korišćenje resursa : sirovina, vode, električne energije, pare i drugih prirodnih
resursa,
• uticaj otpadnih i opasnih materija,
• angažovana i emitovana energija : toplota, radijacije, buka, vibracije,
SRPS ISO 14001 : 2005
SZR
“GRADING MM”
•
•
POSLOVNIK O ZAŠTITI
ŽIVOTNE SREDINE
Strana : 8 od 18
Oznaka: EMS-01
Izdanje : 1
incidentne situacije i udesi pri kojem može doći do značajnih aspekata na
životnu sredinu,
žalbe zainteresovanih strana.
Zakonski i drugi zahtevi
U skladu sa priodom poslovnih aktivnosti SZR „GRADING MM“ podleže
određenom broju zahteva propisanih od strane zakonodavaca i drugih strana, a koji se
odnose na žaštitu životne sredine. Jedna grupa tih zahteva se odnosi na monitoring i
merenje određenih pokazatelja uticaja na životnu sredinu od strane ovlašćenih institucija.
SZR „GRADING MM“ je kao jedan od osnovnih poslovnih prioriteta postavio
privrženost ispunjenju zakonskih i drugih zahteva.
Usaglašenost sa zakonskim i drugim zahtevima koji se odnose na SZR
„GRADING MM“ predstavlja ključni element funkcionisanja sistema upravljanja
zaštitom životne sredine. Zbog toga SZR „GRADING MM“ identifikuje sve zakonske i
druge zahteve koji se odnose na zaštitu životne sredine, a u vezi sa svojim poslovanjem.
Postupak identifikacije ovih zahteva je opisan postupkom GMM-EMS-432-101.
U skladu sa postupkom GMM-EMS-432-101 , u SZR „GRADING MM“ se
održava ažuran registar relevantnih zakona i propisa, što omogućava jasnu identifikaciju
svih relevantnih regulativa.
Predstavnik rukovodstva za zaštitu životne sredine je odgovoran za obezbeđenje
identifikacije relevantnih zakona i propisa, kao i za obezbeđenje realizacije programa
usaglašavanja sa zakonskim i drugim zahtevima. Način usaglašavanja sa zakonskim i
drugim zahtevima iz oblasti zaštite životne sredine je opisan takođe u postupku GMMEMS-432-101.
Predstavnik rukovodstva za zaštitu životne sredine obezbeđuje kontinuiranu
identifikaciju novih ili modifikovanih aktivnosti koje bi potencijalno mogle biti predmet
zahteva zakona i propisa. Predstavnik rukovodstva za zaštitu životne sredine obezbeđuje i
kontinuirano praćenje novih zakona i propisa iz oblasti zaštite životne sredine i izmena u
pravnim i drugim zahtevima koji se mogu odnositi na poslovanje SZR „GRADING
MM“
Opšti i posebni ciljevi i programi
Kao deo ciklusa sprečavanja zagađenja i neprekidnog unapređenja odnosa prema
životnoj sredini, na nivou SZR „GRADING MM“ se kontinuirano utvrđuju opšti i
posebni ciljevi zaštite životne sredine.
a) Definisanje predloga opštih i posebnih ciljeva
Opšti i posebni ciljevi zaštite životne sredine su u saglasnosti sa politikom zaštite
životne sredine i propisuju se na svim nvoima i funkcijama u SZR „GRADING MM“,
uzimajući u obzir značajne aspekte životne sredine, upravljanje, štednju resursa, zahteve
koje je uspostavila sama organizacija, zahteve proistekle iz procesa interne i eksterne
komunikacije i zahteve iz zakona i propisa.
SRPS ISO 14001 : 2005
Download

ST 8.3. 001. ISO 14001 građevinske firme