Veteran
VOJNI
SPECIJALNI PRILOG
GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE
Novembar 2010.
• BESPLATAN PRIMERAK
AKTUELNA
AKTUELNA PROBLEMATIKA
PROBLEMATIKA
OSTVARIVAWA
OSTVARIVAWA PRAVA
PRAVA
VOJNIH
VOJNIH PENZIONERA
PENZIONERA
Izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu
AMANDMANI ZA ZA[TITU STE^ENIH PRAVA
Trnovit put do zakonitog izmirewa duga vojnim penzionerima
HRONOLOGIJA JEDNOG BEZAKOWA
Zašto sudska pisma ne dolaze do Fonda SOVO
NAREDBA O IZBEGAVAWU PO[TARA
PRIMEDBE I AMANDMANI
na Nacrt zakona o pretvarawu dospelih, a neizmirenih obaveza prema korisnicima
vojnih penzija u javni dug Republike Srbije
Uskla|ivawe vojnih penzija sa vanrednim pove}awem penzija
od 1. januara 2008. godine (11,06)
[email protected] JO[ NE PRIZNAJE DUG
FINANSIRAWE UVPS
Još jednom o tzv. Velikom dugu
LICE I NALI^JE JEDNE REVIZIJE
STAMBENA PROBLEMATIKA
ZDRAVSTVENA ZA[TITA
BUDITE NA[ ^ITALAC I SARADNIK!
„Vojni veteran“ je zvani~no glasilo vojnih penzionera Srbije. Za osam godina izla`ewa postao je veoma
popularan mese~nik i jedno od najva`nijih sredstava informisawa vojnopenzionerske populacije.
Osim „Vojnog veterana“, ne postoji ni jedno drugo glasilo u zemqi gde mo`ete pro~itati sve što vas zanima
o statusu i `ivotu i radu vojnih penzionera; gde slobodno mo`ete pisati o onome što vas kao vojnog
penzionera tišti. Na list se mo`ete pretplatiti preko mesnih i opštinskih odbora UVPS.
Godišwa pretplata je 480 dinara (10 brojeva i 1 dvobroj).
Z
Z
PRILOG
BUDIMO
OBAVEŠTENI
P
oštovani ~lanovi Udru`ewa vojnih penzionerima Srbije, u `eqi da vas što objektivnije informišemo o aktuelnim problemima u ostvarivawu va{ih prava i naporima
Udru`ewa da se ti problemi reše, dostavqamo vam
nekoliko informacija.
U ovom prilogu pokušali smo da vam, na neki na~in, osvetlimo problematiku o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu; o
izmirewu tzv. malog i velikog duga, o posledwem
(ne)uskla|ivawu vojnih penzija (11,06 odsto); o stambenom i zdravstvenom zbriwavawu i o finansirawu
Udru`ewa vojnih penzionera Srbije.
Ve}ina ovih informacija objavqene su u redovnim brojevima "Veterana" ~iji je tira` 2.600 primeraka. Ovoga puta {tampamo ih u tira`u od 35.000
primeraka kako bi do{le do svakog na{eg ~lana.
Budu}i da nas o~ekuju velika iskušewa u odbrani ste~enih prava, `eqa nam je da svi naši ~lanovi, a i ostali korisnici vojne penzije, budu blagovremeno i objektivno informisani o svemu što se
ti~e polo`aja i statusa vojnih penzionera.
Da bismo bili kadri da zaštitimo svoja ste~ena
prava, treba da budemo zajedno, jedinstveni i dostojanstveni, sa ~vrstim uverewem da ne tra`imo ništa drugo do onog što smo mukotrpno zaradili, što
nam garantuju Ustav i zakoni. Zato je va`no da o svemu budemo dobro obavešteni.
Udru`ewe }e nastojati da vas i u budu}e informiše o aktuelnim pitawima, a imate i mogu}nost da
se, preko mesnih i opštinskih odbora, pretplatite
na naš list „Vojni veteran“ koji izlazi mese~no i
košta svega 40 dinara. Re~ je o glasilu koje svoje ~itaoce informiše o najva`nijim pitawima vojnopenzionerske problematike, ali ~itaocima nudi i niz
aktuelnih društvenih tema, reporta`a i pri~a o
`ivotu vojnih penzionera, kao i wihovom kulturnom
i duhovnom `ivotu.
@elim vam dobro zdravqe i dug `ivot.
V
lada Republike Srbije je utvrdila i polovinom ove godine
dostavila Skupštini Republike Srbije Predlog Zakona o
izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu. Tim predlogom se propisuje integrisawe penzijskog i invalidskog osigurawa vojnih osiguranika u jedinstveni sistem PIO
Republike Srbije, tako što su vojni osiguranici dopunom ~lana 11.
Zakona o PIO svrstani u kategoriju osiguranika - zaposlenih. Citiranom odredbom vojni osiguranici su u svemu izjedna~eni sa osiguranicima - zaposlenim, ukoliko neka pitawa nisu izri~ito posebno
ure|ena. U odnosu na zate~ene vojne penzionere, relevantne su jedino odredbe Predloga kojima se ure|uje uskla|ivawe penzija i organizaciono integrisawe Fonda za SOVO u Fond PIO, pa }e te odredbe biti interpretirane u neophodnoj meri.
Po~ev od 2011. godine, penzije }e biti redovno uskla|ivane dva
puta godišwe,
1. aprila i 1. oktobra, a vanredno samo u januaru 2011. godine za
iznos rasta potroša~kih cena u prethodnih šest meseci.
U aprilu 2011. godine, penzije }e se pove}ati za iznos rasta potroša~kih cena u prethodna tri meseca uz uve}awe za polovinu realnog rasta BDP u prethodnoj godini ukoliko je taj rast pozitivan.
U aprilu 2012. godine, penzije }e se pove}ati za iznos rasta
potroša~kih cena u prethodnih šest meseci uz uve}awe za polovinu realnog rasta BDP u prethodnoj godini ukoliko je taj rast pozitivan.
U oktobru 2011. i oktobru 2012. godine, penzije }e se pove}ati
za rast potroša~kih cena u prethodnih šest meseci.
U periodu od 2013. do 2015. godine prose~ne penzije }e rasti po
stopi rasta potroša~kih cena uve}anoj za rast BDP preko 4%.
Fiskalna pravila koja regulišu kretawe penzija primewiva}e se i nakon 2015. godine sve dok u~eš}e penzija u BDP ne dostigne 10%.
Poslove sprovo|ewa penzijskog i invalidskog osigurawa koji
su bili u nadle`nosti Fonda za socijalno osigurawe vojnih osiguranika na dan 1. januara 2011. godine preuze}e Republi~ki fond za
penzijsko i invalidsko osigurawe. Finansijsko poslovawe Republi~kog fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe obavqa}e se
putem dva podra~una: za vojne osiguranike i ostale osiguranike, a
od 1. januara 2012. godine putem jednog ra~una.
Danom preuzimawa poslova iz penzijskog i invalidskog osigurawa od Fonda za socijalno osigurawe vojnih osiguranika Republi~ki fond za penzijsko i invalidsko osigurawe preuze}e imovinu, obaveze, kapital i zaposlene na poslovima penzijskog i invalidskog osigurawa od Fonda za socijalno osigurawe vojnih osiguranika.
Na Predlog Zakona Udru`ewe VPS je stavilo slede}e primedbe i predloge amandmana:
Predlogom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i
invalidskom osigurawu izdvojeno je penzijsko i invalidsko osigurawe iz jedinstveno ure|enog socijalnog osigurawa profesionalnih vojnih lica (PVL) i integrisano u jedinstven sistem penzijskog
i invalidskog osigurawa Republike Srbije. Takvo ure|ivawe penzijskog i invalidskog osigurawa PVL je nesvrsishodno, bez uporišta u relevantnim faktorima, sa mogu}im negativnim efektima
po segment odbrane u budu}e, a iz slede}ih razloga:
1). Vojne penzije su u Srbiji uvedene pre 175 godina (1835) i sve
do donošewa Zakona o Vojsci Srbije (2007. godine), sem od 1945. do
1972. godine, bile su ure|ene zakonima o vojsci, što je bilo jedan
od stubova visoko cewenog statusa slu`be u vojsci.
2). Vojna profesija je specifi~na, a populacija vojnih penzionera se po mnogim relevantnim ~iniocima bitno razlikuje od civilnih penzionera:
• vojnu profesiju karakteriše: bavqewe oru`anom delatnoš}u;
pove}ani stepen naprezawa i rizika; uniformnost, subordinacija i
disciplina; posebni uslovi rada; ograni~avawe nekih prava; neophodnost psihofizi~kog zdravqa i stabilnosti vojnih lica; imperativ neprekidnog usavršavawa i tako daqe;
• po obrazovnoj strukturi – visoku stru~nu spremu ima 60,12%,
višu 7,39% i sredwu 32,49% vojnih penzionera (u Srbiji ima visoku spremu 6,52%, višu 4,46% a sredwu 42,08%);
• pun radni sta` od 40 godina ima 50,51% vojnih penzionera (od
Predsednik UVPS
Qubomir Dragawac
U^LANITE SE U [email protected]
P
o{tovani korisnici vojne penzije, koji se jo{ niste
u~lanili u Udru`ewe vojnih penzionera Srbije,
pozivamo vas da se u~lanite kako bismo zajedno
mogli da o~uvamo ste~ena prava.
Po novom Statutu, ~lan Udru`ewa, osim vojnog penzionera, mo`e da bude i svaki punoletni ~lan porodi~nog doma}instva vojnog penzionera koji potpiše pristupnicu za
u~lawewe u Udru`ewe.
To je prilika da na{e Udru`ewe, kao dobrovoqna, interesna, socijalno-humatinarna, patriotska i nestrana~ka
organizacija, bude brojnije i sna`nije i da bude pouzdan
za{titnik interesa vojnih penzionera.
Kada se sistem socijalnog osigurawa vojnih osiguranika
kona~no utopi u Republi~ki PIO, korisnike vojne penzije
ne}e imati ko da {titi osim wihovog jedinog pravog za{titnika – Udru`ewa vojnih penzionera Srbije.
UVPS
Vojni veteran
2
Novembar 2010.
Z
PRILOG
Z
Izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu
AMANDMANI ZA ZA[TITU STE^ENIH PRAVA
penzije vojnih lica: penzijski osnov za obra~un visine vojne penzije
~ini mese~ni iznos plate bez poreza i doprinosa koja vojnom osiguraniku pripada u mesecu u kojem mu prestaje slu`ba, a penzija za pun
penzijski sta` iznosi 85% od tog penzijskog osnova.
Posledica citiranih odredaba Zakona o Vojsci Srbije su enormne, ni~im opravdane, razlike u visini penzija vojnih lica istoga
~ina i polo`aja penzionisanih pre 1. januara 2008. godine i posle
tog datuma. Ilustracije radi navodimo stawe posle pove}awa plata profesionalnih vojnih lica od 1. 1. 2008. godine: penzija zastavnika I klase penzionisanog zakqu~no sa 31.12.2007. godine iznosi
26.097 dinara, a lica istog ~ina penzionisanog posle tog datuma iznosi 31.923 dinara ili 22,35% više; penzija pukovnika penzionisanog zakqu~no sa 31. 12. 2007. godine iznosi 46.230 dinara, a lica
istog ~ina penzionisanog posle tog datuma 72.002 dinara ili 36%
više. Penzije lica penzionisanih posle 1. oktobra 2008. godine u
proseku su mawe za oko 15% od penzija PVL istoga ~ina penzionisanih u periodu od 1. 1. do 30. septembra 2008. godine iako im je isti
penzijski osnov, jer od 1. 10. 2008. godine nije bilo pove}awa penzija, a od 1. 1. do 30.09. 2008. godine penzije su tri puta uskla|ivane –
pove}avane.
4) Iza ~lana 80. Predloga dodati novi ~lan 80a, koji glasi: „U
~lanu 218. Zakona dodaju se novi stavovi 4. i 5., koji glase: izuzetno
od odredbe stava 2. ovog ~lana, vojni osiguranici koji su do dana
stupawa na snagu ovog Zakona ostvarili pravo iz penzijskog i invalidskog osigurawa nastavqaju da koriste ta prava prema zakonu po
kojem su ih ostvarili.
Postupci za ostvarivawe prava iz penzijskog i invalidskog osigurawa vojnih osiguranika koji su pokrenuti, a nisu okon~ani do
stupawa na snagu ovog zakona, okon~a}e se po propisima koji su bili na snazi u vreme pokretawa postupka.“
toga 13,03% preko 40 godina), iznad 35 godina 28,80%, a mawe od 35
godina samo 20,29%.
Prose~an radni sta` je sada 38 godina, dok je kod civila znatno
kra}i;
• mortalitet vojnih penzionera je veliki, što je posledica
pretrpqenih tegoba specifi~nosti vojne slu`be.
3) Upravo zbog napred navedenih razloga, više od 85% zemaqa
sveta, sa svih kontinenata, ima autonomno ure|en sistem vojnog
PIO, a samo oko 15% jedinstveno rešewe za sve osiguranike.
4) Sada sve vidove socijalnog osigurawa PVL sprovodi Fond
SOVO (osnovan 1972. godine), koji sa samo 75 izvršilaca opslu`uje
oko 50 000 vojnih penzionera i 260.000 korisnika ostalih prava iz
socijalnog osigurawa.
5) Sistem socijalnog osigurawa PVL koji je bio na snazi do 1. januara 2008. godine je ure|en po na~elima i na na~in koji su zastupqeni u ve}ini dr`ava ~lanica NATO i Evropske unije, kao i dr`ava van tih asocijacija: autonomno u odnosu na sistem socijalnog
osigurawa u Republici Srbiji; penzijski osnov ~ini neto plata u
mesecu koji prethodi penzionisawu; iznos penzije se utvr|uje u procentu 55% do 85% od penzijskog osnova; minimalni sta` za sticawe
prava na starosnu penziju iznosi 20 godina itd.
Sa svih napred iznetih razloga predla`emo:
1) Da se podnošewem odgovaraju}ih amandmana na ~lanove 1, 10,
15, 20, 21, 23, 26, 31, 72, 74. i ~l. 76. do 81. Predloga zakona brišu
sve odredbe navedenih ~lanova koje se ti~u ure|ivawa penzijskog i
invalidskog osigurawa PVL.
2) Da se neodlo`no pristupi izradi i donošewu Zakona o socijalnom osigurawu vojnih osiguranika, ~ija bi polazna osnova bila
postoje}a regulativa (poglavqa XV i XVI Zakona o Vojsci Jugoslavije i na tim odredbama zasnovana podzakonska regulativa), uz eventualne korekcije primerene izmewenim relevantnim faktorima
nastalim promenama u dr`avi i Vojsci.
Ukoliko napred navedeni predlozi ne bi bili prihva}eni,
predla`emo da se podnesu slede}i amandmani:
1) U odnosu na ~lan 33. Predloga, kojim se novelira ~lan 80. Zakona o PIO, u celini podr`avamo primedbe i predloge Saveza penzionera Srbije i reprezentativnih sindikata Srbije.
2) Iza ~lana 56. dodaje se novi ~lan 56a, koji glasi: „U ~lanu
155. stav 4., na kraju teksta, dodaje se re~enica: jednog predstavnika korisnika iz osigurawa zaposlenih imenuje najbrojnije
Udru`ewe vojnih penzionera nezavisno od broja svojih ~lanova.“
Obrazlo`ewe:
Odredbama ~l. 80. Predloga propisuje se primena Zakona o PIO
u celini na vojne osiguranike od 1. januara 2012. godine. Taj zakon u
odnosu na vojne osiguranike predstavqa nov propis, što zna~i da
bi se wihova prava iz penzijskog i invalidskog osigurawa mogla
preispitivati po odredbama ~l. 218. st. 1. i 2. Zakona o PIO, što
nije opravdano, niti je ustavno, pa takvu mogu}nost treba izri~ito
iskqu~iti.
Odredba stava 2. ~lana 218. Zakona o PIO zna~i ukidawe ili
smawewe ve}, po ranijim propisima, ostvarenih prava, ukoliko nisu utvr|ena i Zakonom o PIO.
Takva odredba je u suprotnosti sa odredbama ~lana 197. Ustava
Republike Srbije, kao i odredbama ~lana 190. Zakona o Vojsci Srbije, jer propisuje retroaktivnu primenu Zakona o PIO u pogledu
ve} ste~enih, odnosno ostvarenih prava po do tada va`e}im propisima, što se spre~ava odredbom predlo`enog stava 4. ovog ~lana.
Iz istih razloga se predla`e i novi stav 5. budu}i da su brojni
slu~ajevi u kojima su vojni osiguranici pokrenuli postupak za ostvarewe prava iz penzijskog i invalidskog osigurawa, koji nisu, i
ne}e biti, okon~ani do po~etka primene Zakona o PIO, zbog nezakonitog i nea`urnog postupawa Fonda SOVO, pa bi izostanak ove odredbe zna~io retroaktivno ukidawe tih prava.
Tokom rada na novelaciji regulative penzijskog i invalidskog
osigurawa, Udru`ewe je stanovišta sadr`ana u napred izlo`enim
primedbama i predlozima u više navrata dostavilo kompetentim
organima Vlade Republike Srbije, uz zahtev da i predstavnici
Udru`ewa budu ukqu~eni u Radnu grupu za izradu novelirane regulative PIO, ali to nije uva`eno.
Napred citirane primedbe i predlozi su dostavqeni potpredsedniku Vlade dr Jovanu Krkobabi}u, ministrima odbrane, rada i
socijalne politike i poslani~kim grupama u Skupštini, uz zahtev
da budu ozbiqno razmotreni i uva`eni u daqem radu na donošewu
predmetnog zakona. Kako }e se navedeni subjekti odnositi prema
tim predlozima vide}e se, a narod ka`e: „pamti pa vrati“.
Obrazlo`ewe;
Specifi~nost vojne slu`be i interesi vojnih osiguranika koji
iz toga proizilaze name}u i opravdavaju potrebu da i vojni penzioneri, jednako kao osiguranici samostalnih delatnosti i osiguranici poqoprivrednici, budu zastupqeni u Upravnom odboru Fonda, a
preko predstavnika koga bi imenovalo i razrešavalo reprezentativno udru`ewe vojnih penzionera. Sada je to Udru`ewe vojnih penzionera Srbije, koje obuhvata više od 70% svih korisnika vojne
penzije, ali obavqa i poslove koji se ti~u rešavawa statusnih
pitawa svih vojnih penzionera, kako li~nih tako i porodi~nih, bez
obzira da li su ~lanovi UVPS.
3) Iza ~lana 79. dodaje se novi ~lan 79a, koji glasi: „Ukoliko je
penzija profesionalnog vojnog lica penzionisanog do stupawa na
snagu ovog zakona mawa od prose~ne penzije ispla}ene profesionalnim vojnim licima istoga ~ina u decembru 2010. godine, penzija
}e se vanredno uskladiti od 1. januara 2011. godine do tog iznosa.“
Obrazlo`ewe:
Odredbama ~lana 197. Zakona o Vojsci Srbije stavqen je van
snage ~lan 261. Zakona o Vojsci Jugoslavije, po kome su vojne penzije uskla|ivane u procentu identi~nom pove}awu (smawewu) plata
aktivnih vojnih lica. Istovremeno, odredbama ~l. 191. i 192. stav
4. Zakona o Vojsci Srbije zadr`an je dotadašwi na~in utvr|ivawa
Vojni veteran
3
Novembar 2010.
Z
PRILOG
Z
Trnovit put do zakonitog izmirewa duga vojnim penzionerima
HRONOLOGIJA
JEDNOG BEZAKOWA
K
ao što je poznato, vojnim penzionerima penzionisanim pre
1. avgusta 2004. godine, u periodu od 1. avgusta 2004. do 30
novembra 2007, nije ispla}ivan deo pripadaju}e penzije po
osnovu pove}awa vojnog dodatka za iznos naknade za slu`bu u odgovaraju}oj jedinici, odnosno komandnu ili rukovode}u du`nost i
fiksne naknade za topli obrok i godišwi odmor od 340 bodova.
Kroz ~itav navedeni period UVPS se kontinuirano zalagalo da se
tako nastali dug reši van spora. Predlagalo je da se penzije usklade i po~nu ispla}ivati po propisima, a do tada nastali dug isplati u nekoliko rata. Ti predlozi nisu prihva}eni niti je Udru`ewu
dat bilo kakav odgovor sve do decembra 2007. godine, od kada se
penzije ispla}uju po propisima, ali problem do tada nastalog duga
nije rešen ni do danas. Kada je nastupila opasnost zastarevawa pojedinih mese~nih rata duga, Udru`ewe je o tome obavestilo ~lanstvo pa su ošte}eni vojni penzioneri po~eli podnositi tu`be za
naplatu duga. Pri tome je Udru`ewe pomoglo ošte}enim u
pokretawu i vo|ewu parnica, tako što je sa~inilo obrasce tu`bi i
drugih procesnih akata i dalo detaqna objašwewa i uputstva.
Zahvaquju}i pokrenutim parnicama relativno mali deo ošte}enih je uspeo da naplati dugovani iznos, ali ve}ina to nije uspela
usled neprimereno dugog trajawa parnica, ili zato što tu`be nisu
ni podneli, a Vlada nije ~inila ništa da pitawe duga reši. Stoga
je Udru`ewe, po~etkom jula, dostavilo nadle`nim organima 1 zahtev za zakonito izmirewe duga vojnim penzionerima, u kome je, pored ostalog, navedeno:
„Prema raspolo`ivim podacima, vojni penzioneri su u periodu
od polovine 2007. do 30. 6. 2010. godine protiv Fonda za SOVO podneli oko 30.000 tu`bi radi naplate neispla}enog dela pripadaju}ih penzija u periodu od 1. 8. 2004. do 30. 11. 2007. godine. Parnice
po navedenim tu`bama vode se kod svih stvarno nadle`nih sudova
na teritoriji Republike Srbije, a najviše kod sudova u Beogradu.
Iako se radi o sporovima male vrednosti, ~iweni~no i pravno
jednostavnim, predmetne parnice veoma dugo traju: do 30. marta
2010. godine donete su i realizovane odluke (4.341) u samo 14% parnica; godišwe se u proseku pravosna`no okon~ava oko 1.450 parnica; trajawe parnica je u proseku oko 2 godine u okon~anim predmetima, a u onim koji još nisu rešeni i du`e.
Ukoliko bi se predmetne parnice vodile do sada ispoqenom
„a`urnoš}u“ sudova, postupci po svim predmetnim tu`bama bi bili okon~ani tek za oko 17 godina, pa ve}ina ošte}enih vojnih penzionera-tu`ilaca ne bi ni do`ivela naplatu zakinutog dela penzija.
Razlozi ovako nedopustivo dugog trajawa predmetnih parnica
su nastojawe tu`enog - Fonda za SOVO na odugovla~ewu postupka i
nea`urnost sudova, posebno sudova u Beogradu.
Fond za SOVO nastoji na odugovla~ewu postupka koriste}i sva
procesnom re-gulativom dopuštena sredstva, ali i ona koja nisu
dopuštena, ve} predstavqaju zloupotrebu procesne regulative: odgovorima na tu`bu i `albama na presude se osporava osnov i visina tu`benog zahteva iako je to tu`eni priznao rešewima o
uskla|ivawu donetim krajem 2007. godine; pravosna`no dosu|eni
iznosi se ne ispla}uju, pa tu`ioci moraju i}i na prinudnu naplatu;
po pravilu, zastupnik tu`enog ne pristupa na zakazano ro~ište, pa
se ona odla`u; dostavnice o uru~ewu akata suda vezanih za procesne rokove se antidatiraju i neuredno vra}aju sudu i sli~no.
Nea`urno postupawe sudova je posledica optere}enosti brojem
predmeta u radu i zastoja u rešavawu predmeta uzrokovanog reorganizacijom sudova, ali dobrim delom, i svesnog nastojawa pojedinih sudova i sudija na odugovla~ewu postupka. Na ovakav zakqu~ak
upu}uju slede}e ~iwenice:
postupaka sa finansijskim mogu}nostima Fonda za SOVO“, preduzme slede}e mere:
• da ograni~i broj tu`bi koje }e se mese~no procesuirati;
• da pri dostavqawu tu`bi na odgovor Fondu za SOVO i zakazivawu ro~išta ostavi „dovoqan rok za odgovor na tu`bu i
izjašwavawe tu`ioca po istom“;
• da obra~un visine duga koji dostavi tu`eni prihvati kao
validan za presu|ivawe, i
• da izvršne presude dostavqa „sukcesivno prema mogu}nosti Fonda za SOVO za isplatu po istom“.
Napred izneti „dogovor“ suda i tu`enog kao jedne od stranaka u
parnici, sam po sebi, a pogotovu po svojoj sadr`ini, predstavqa
flagrantno kršewe osnovnog principa rada pravosu|a - zakonitosti, nepristrasnosti i nezavisnosti u vršewu pravosudnih funkcija. Dosledno sproveden, mogao bi imati za posledicu da Prvi
osnovni sud u Beogradu više ne donese ni jednu izvršnu odluku po
predmetnim tu`bama ako mu tu`eni Fond dojavi da nema finansijskih sredstava za isplatu. Me|utim, sud je du`an postupati po procesnoj regulativi bez obzira na to ko su stranke u sporu, a citirani
„dogovor“ je u svim svojim elementima nesaglasan sa tom regulativom. Predmeti se moraju rešavati po redu pristizawa u sud, rokovi propisani za procesne aktivnosti stranaka se moraju poštovati
i primewivati, klauzule izvršnosti se moraju davati kada se za to
steknu propisani uslovi, vešta~ewe se mora vršiti ako tu`eni
osporava visinu tu`benog zahteva ili o tome nema saglasnosti
stranaka.
^ak i da je takav „dogovor“ dopušten, a nije, postavqa se
pitawe ho}e li i kako sud utvr|ivati ima li tu`eni novca za isplatu po presudi ili nema ili }e tu`enom verovati na re~.
Ukoliko sud bude postupao po citiranom dogovoru, to }e predstavqati evidentnu zloupotrebu, podlo`nu odgovornosti, ukqu~iv
i krivi~nu.
2. Prema podacima koji su nam dostupni, u Višem sudu u Beogradu je preko 1.500 predmeta po `albama Fonda za SOVO na prvostepene presude, od kojih su neki po `albama izjavqenim još 2008. godine. Po ovim predmetima Viši sud skoro da i ne postupa, sude}i
po zanemarqivom broju odluka prispelih strankama. Umesto meritornog odlu~ivawa, pojedine sudije (ve}a) vra}aju predmete prvostepenom sudu radi pribavqawa u suštini nepotrebnih podataka i
provera (npr. da li je potpisnik `albe Fonda imao ovlaš}ewe direktora, iako u predmetu ve} postoji ovlaš}ewe direktora za postupawe u konkretnom predmetu i sli~no) ili presude ukidaju bez
stvarnih ~iweni~nih ili pravnih razloga. Sve to, objektivno
ceweno, zna~i dodatno odugovla~ewe postupka.
Tu`eni Fond za SOVO je donošewem rešewa o uskla|ivawu
penzija krajem 2007. godine priznao tu`iocima pravo na isplatu zakinutog dela penzije, a to pravo je verifikovano u svim do sada donetim presudama, pa opredeqewe Fonda na vo|ewe parnice umesto
isplate bez spora deluje iracionalno, pogotovu što se parni~ewem
dug uve}ava za iznos troškova postupka i kamate. Me|utim, takvo
postupawe Fonda za SOVO je prouzrokovano i iznu|eno ponašawem
Vlade Republike Srbije, koja nije obezbedila sredstva za isplatu
duga vojnim penzionerima ni do danas iako je to bila du`na u~initi do 31 .marta 2008. godine (~lan 193. stav 2. ZVS).
Ovo Udru`ewe je kroz ~itav period od 1. 8. 2004. godine na ovamo svim raspolo`ivim sredstvima nastojalo kod nadle`nih organa
da se dug isplati bez spora, ali bez uspeha, pa je podnošewe tu`bi
bilo neizbe`no. Sem što im ni posle šest godina nije ispla}en zakinuti deo penzije, ošte}eni vojni penzioneri trpe i druge negativne posledice: od ionako skromnih penzija pla}aju sudske takse,
troškove vešta~ewa i deo naknade za anga`ovawe punomo}nika;
realna vrednost dosu|enih i prinudno napla}enih iznosa je protekom vremena sve mawa zbog pada vrednosti dinara i rasta cena;
višekratni odlasci na ro~ište u sudove van mesta stanovawa i
sli~no. Sve to rezultira negativnim politi~kim tenzijama me|u
1. Prema informaciji stru~ne slu`be Fonda za SOVO, podnetoj
na sednici Upravnog odbora Fonda, 9.7. 2010. godine, direktor Fonda za SOVO i v.d. predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu, na
sastanku odr`anom 15. 6. 2010. godine, dogovorili su se da sud u
predmetnim postupcima, radi „uskla|ivawa dinamike okon~awa
Vojni veteran
4
Novembar 2010.
Z
PRILOG
Fonda za SOVO, Republi~kog fonda PIO i tri predstavnika UVPS:
Qubomir Dragawac, Svetomir Obren~evi} i Ostoja Popovi}.
Radna grupa je odr`ala ~etiri sastanka. Na prvom, konstitutivnom sastanku, nije bilo rasprave ve} je dogovoreno da ~lanovi radne
grupe dostave pisano svoje stavove po predmetnoj problematici, što
su ~lanovi radne grupe iz UVPS i u~inili aktom u kome je navedeno:
„Udru`ewe smatra da su predmetna potra`ivawa nesporna,
utvr|ena kona~nim i izvršnim rešewima u upravnom postupku i
presudama sudova u do sada okon~anim predmetima. Stoga, radna
grupa ovim pitawem ne treba da se bavi, ve} da samo razmotri i
predlo`i odr`iv i obostrano prihvatqiv na~in izmirewa predmetnog duga.
Radi toga smatramo da treba:
Da tu`eni Fond za socijalno osigurawe vojnih osiguranika neodlo`no izra~una i radnoj grupi dostavi podatke o iznosu preostalog glavnog duga, kamatama dospelim zakqu~no sa 31. decembrom
2010. godine i procenom troškova parni~nog postupka nastalih do
momenta okon~awa parnica poravnawem.
Da Vlada – Ministarstvo finansija obavesti radnu grupu o mogu}em na~inu i dinamici isplate duga iskazanom u ta~ki 1.
Da Fond za socijalno osigurawe vojnih osiguranika neodlo`no
postupi kako sledi:
Pravosna`ne sudske odluke izvršava u roku odre|enom presudom, bez anga`ovawa institucija prinudne naplate;
U o`albenim predmetima i predmetima koji su pred prvostepenim sudovima, ponudi tu`iocima poravnawe, sa slede}im elementima: isplata troškova parni~nog postupka u celosti u roku od mesec dana od zakqu~ewa poravnawa; isplata celokupnog iznosa kamate dospele do 31. decembra 2010. godine i isplata glavnog duga
sa kamatama ra~unatim od 31. decembra 2010. godine do isplate u
~etiri rate do kraja 2011. godine.
Da se obezbede sredstva za alimentirawe obaveza Fonda za socijalno osigurawe vojnih osiguranika preuzetih poravnawem, kroz
rebalans bud`eta u 2010. godini i bud`et za 2011. godinu, ili, ako
to nije mogu}e, da se donese propis o preuzimawu duga Fonda za socijalno osigurawe vojnih osiguranika kao javnog duga Republike Srbije pod napred navedenim uslovima.
Napomiwemo da bilo kakvo druga~ije rešewe, po našoj oceni
raspolo`ewa ~lanstva, ne bi bilo prihvatqivo i ne bi zna~ilo
odr`ivo rešewe problema. Sem toga, jedino je rešewe koje predla`emo u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima i parni~nom regulativom.
Posebno potenciramo da napred predlo`ena rešewa moraju biti doneta i verifikovana najkasnije do 31. oktobra 2010. godine,
jer ve} od 1. decembra 2010. godine nastupa zastarelost predmetnog
duga u celosti za sve one koji tu`be nisu podneli. Udru`ewe je du`no o tome obavestiti svoje ~lanstvo, bez obzira što bi to, verovatno, prouzrokovalo novi talas parni~nih tu`bi.“
Na drugoj sednici , ~lanovi radne grupe su izlo`ili stanovišta organa koja predstavqaju, pa je zakqu~eno da predsednik radne
grupe obezbedi izradu nacrta uredbe na osnovu iznetih stavova ~lanova radne grupe. Dan pre odr`avawa tre}e sednice, ~lanovima
radne grupe iz UVPS je faksom dostavqen nacrt uredbe o na~inu,
postupku i dinamici izmirewa dospelih a neizmirenih obaveza prema korisnicima vojne penzije. ^lanovi radne grupe iz UVPS stavili su primedbe na navedeni nacrt uredbe i predloge za wegovu doradu aktom u kome je, pored ostalog, navedeno:
„Rešewa sadr`ana u nacrtu Uredbe o na~inu, postupku i dinamici izmirewa dospelih, a neizmirenih obaveza prema korisnicima vojne penzije su apsolutno neprihvatqiva za ošte}ene vojne penzionere iz više razloga, od kojih su najbitniji:
Nacrtom nije definisan dug koji je predmet ure|ivawa ni po
osnovu, ni po visini;
Pripadaju}a kamata na glavni dug nije ure|ena u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima (~l. 277. 300);
Nisu preuzeta sva sporedna potra`ivawa, odnosno i nastali
parni~ni troškovi, pa bi wihova naknada i daqe bila predmet
sporewa sa Fondom za SOVO (~l. 442. i 449.300);
Rok za isplatu duga je nedopustivo dug;
Narušen je princip jednakosti gra|ana pred zakonom, jer bi oni
koji su po okon~anoj parnici naplatili dugovni iznos, pripadaju}u
kamatu i parni~ne troškove bili favorizovani u odnosu na one koji tu`bu nisu podneli ili parnice nisu okon~ane.“
Izvesne primedbe, neke podudarne sa primedbama UVPS, stavili su i ostali ~lanovi radne grupe, pa je zakqu~eno da predsednik
radne grupe obezbedi korigovawe i doradu nacrta uredbe u skladu
sa primedbama.
Me|utim, dan pre odr`avawa 4. sednice predstavnicima UVPS
je, umesto korigovanog nacrta uredbe, dostavqen Nacrt Zakona o
Zašto sudska pisma ne dolaze
do Fonda SOVO
NAREDBA O IZBEGAVAWU
PO[TARA
P
re dvadesetak godina neki naši vrhunski sportisti izbegavali su slu`ewe vojnog roka. Be`ali su od poštara i ništa nisu potpisivali. Pozivi su se vra}ali sa
naznakom “nepoznat na ku}noj adresi” ili “nije tra`io poziv”
što je nerviralo tadašwe vojne vlasti pa su pretile policijom ~ak i ~uvenim reprezentativcima.
Sada se doga|a nešto suprotno. Sada vojne ustanove izbegavaju da prime pošiqke – sudska pisma i da ih uru~e Fondu
SOVO u Beogradu. Budu}i da im u posledwe vreme prispeva
veliki broj sudskih pisama, ovlaš}ena lica Vojske Srbije odbijaju da ih preuzmu i potpišu povratnice zahtevaju}i da se
povratnice naknadno potpisuju i vra}aju pošiqaocima.
Udru`ewe VPS od Javnog preduze}a PTT saobra}aj „Srbija“ tra`ilo je objašwewe i dobilo odgovor u kome se, izme|u
ostalog, ka`e: „Preduze}e nije u mogu}nosti da uru~uje sudska
pisma uz naknadno potpisivawe povratnica jer je to u suprotnosti sa va`e}im propisima. S tim u vezi, Vojska Srbije je obustavila preuzimawe svih poštanskih pošiqaka od 19. avgusta 2010. godine te su sve pošiqke vra}ene sa konstatacijom
„nije tra`io“. Od 2. septembra Vojska RS je preina~ila svoju
odluku i donela naredbu koja podrazumeva preuzimawe svih
pošiqaka izuzev sudskih pisama.
S obzirom da poštarima nije omogu}en pristup vojnim ustanovama, preduze}e uru~ewe pošiqaka vojnim ustanovama vrši
iskqu~ivo putem poštanskog pregratka u skladu sa va`e}im
propisima. U slu~aju da primalac ne preuzima pošiqke, preduze}e nema na~ina da ih uru~i i iste vra}a pošiqaocu sa konstatacijom nije tra`io što je slu~aj i sa spornim sudskim
pošiqkama…”
Povodom takvog postupawa ovlaš}enih lica Vojske, predsednik Udru`ewa VPS Qubomir Dragawac, 25. oktobra ove godine, od ministra odbrane Dragana Šutanovca zatra`io je
stav i mišqewe po tom pitawu. U tom dopisu se, izme|u ostalog, isti~e:
“Ovako postupawe vojnih jedinica - da odbijaju da prime
sudske pošiqke i da ih ne uru~uju Fondu za SOVO - izaziva
veliko nezadovoqstvo kod vojnih penzionera jer nisu u mogu}nosti da ostvare svoja tra`ena a zakonom pripadaju}a prava.
Iz toga razloga obra}amo Vam se, gospodine ministre, da
se ovaj problem razreši i sudska pisma na propisani na~in
uru~uju Fondu za SOVO kako bi stranka u zakonskom roku
ostvarivala svoja tra`ena prava.”
Za o~ekivati je da ministar ne}e podr`ati one koji su doneli naredbu da se obustavi primawe sudskih pisama.
Ozbiqnoj instituciji nije svojstveno da wena slu`bena
lica be`e od poštara ili da ga gledaju kroz “špijunku” ne
otvaraju}i vrata.
vojnim penzionerima, sa realnom pretwom da wihovo nezadovoqstvo eskalira u javne proteste i druge oblike vaninstitucionalne
borbe za ostvarivawe zakonitih prava.
Sa svih napred iznetih razloga, a u ime 50.000 svojih ~lanova i
drugih korisnika vojnih penzija, tra`imo:
Da Vlada Republike Srbije obezbedi sredstva za isplatu predmetnog duga ošte}enim vojnim penzionerima, ukqu~iv i pripadaju}e
kamate i troškove parni~nog postupka, rebalansom bud`eta za
2010. godinu, a najkasnije u bud`etu za narednu godinu, ukoliko se
rebalansom ne mogu obezbediti sredstva u celini, i
Da u predmetnim parnicama sudovi postupaju a`urno, zakonito i
nepristrasno, bez favorizovawa bilo koje stranke i sporu.“
Nakon što je napred citirani zahtev dostavqen kompetentnim
organima Vlade, polovinom jula ove godine, Udru`ewu je
dostavqeno rešewe ministra finansija „o obrazovawu posebne
radne grupe za pripremu propisa u vezi sa rešavawem duga prema
korisnicima vojnih penzija“, u koju su, pored predsednika radne grupe, savetnika u Ministarstvu finansija, imenovani po jedan predstavnik Ministarstva pravde, odbrane i rada i socijalne politike,
Vojni veteran
Z
5
Novembar 2010.
Z
Z
PRILOG
STAMBENA
PROBLEMATIKA
pretvarawu dospelih a neizmirenih obaveza prema korisnicima
vojnih penzija u javni dug Republike Srbije. Predstavnici UVPS su
osporili ustavnost, zakonitost i pravi~nost rešewa sadr`anih u
predmetnom nacrtu, ali je predsednik radne grupe te primedbe odbacio, a ostali ~lanovi se o wima nisu izjasnili. Predsednik radne grupe je zakqu~io rad uz obaveštewe da }e Nacrt takav kakav je
biti dostavqen Vladi radi podnošewa Skupštini na usvajawe po
hitnom postupku.
S obzirom na nepovoqan tok i ishod rada „posebne radne grupe“ za ošte}ene vojne penzionere, odr`ana je vanredna sednica
Glavnog odbora, 21. 10. 2010. godine, sa samo jednom ta~kom dnevnog
reda: „Razmatrawe problematike duga prema korisnicima vojne
penzije nastalog neispla}ivawem dela penzija u periodu od 1. avgusta 2004. do 30. novembra 2007. i donošewe zakqu~aka po tom
pitawu“. Na toj sednici Glavni odbor je doneo slede}e zakqu~ke:
„Na osnovu sprovedene rasprave na 4. sednici Glavnog odbora
Skupštine UVPS po 1. ta~ki dnevnog reda „Razmatrawe problematike duga prema korisnicima vojne penzije nastalog neispla}ivawem dela penzija u periodu od 1. 8. 2004. do 30.11.2007. godine,
i donošewe zakqu~aka po tom pitawu“, Glavni odbor je jednoglasno usvojio slede}e zakqu~ke:
1. Za ošte}ene KVP neprihvatqiva su slede}e rešewa sadr`ana u nacrtu Zakona o pretvarawu dospelih, a neizmirenih obaveza
prema korisnicima vojne penzije u javni dug Republike Srbije:
• Da se dug isplati za tri godine, od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013.
godine;
• Da se zapo~ete parnice prekinu i ne mogu biti nastavqene do
1. 1. 2014. i
• Da se u javni dug ne preuzimaju parni~ki troškovi.
2. Podr`avaju se stavovi ~lanova radne grupe iz UVPS:
• Da rok za isplatu duga bude najdu`e jedna godina po~ev od 1. 1.
2011. godine;
• Da se briše odredba kojom se propisuje prekid parnica;
• Da parni~ni troškovi budu obuhva}eni preuzetim javnim dugom.
3. Obavezuju se ~lanovi radne grupe iz UVPS da odgovaraju}e
amandmane na nacrt predmetnog zakona neodlo`no dostave Vladi
Srbije.
4. Nadle`ni organi Udru`ewa treba da ostvare odgovaraju}e
kontakte sa resornim organima Vlade i poslani~kim grupama, kao i
advokatskom komorom, radi postizawa politi~ke i stru~ne podrške zakonitom rešewu predmetnog duga.
5. O daqem toku rešavawa isplate duga, redovno obaveštavati
~lanstvo.
6. Imaju}i u vidu dosadašwe ponašawe Fonda za SOVO i Vlade, kao i neustavno i nezakonito rešewe u pogledu isplate duga sadr`ano u Nacrtu zakona, neizvesno je da li }e i kada dug biti ispla}en, pa se preporu~uje da oni koji su tu`be podneli nastave parnice do isplate duga u celini, a oni koji tu`be nisu podneli da to
u~ine do 30.11. 2010. godine i tako prekinu tok zastarewa
potra`ivawa isplate duga.“
Udru`ewe vojnih penzionera Srbije je, 2. novembra ove godine,
nadle`nima2 uputilo Primedbe i predloge na Nacrt Zakona o pretvarawu dospelih, a neizmirenih obaveza prema korisnicima vojne
penzije u javni dug Republike Srbije, kao i pre~iš}eni tekst Nacrta u skladu sa navedenim primedbama, s molbom da to bude ozbiqno
razmotreno i uzeto u obzir pri izradi Predloga navedenog Zakona.
„Na ovakav na~in prezentovawa stavova korisnika vojne penzije“, isti~e se u propratnom aktu Udru`ewa, „prinu|eni smo okolnoš}u da su mišqewa i predlozi ~lanova radne grupe iz UVPS ignorisani, odnosno odba~eni bez rasprave i iznošewa bilo kakvih
protivargumenata, a nisu sadr`ani ni u Informaciji o radu radne
grupe. Napomiwemo da i daqe smatramo da je najpravi~nije i najsvrsishodnije rešewe predmetnog problema da se obezbede sredstva za isplatu duga rebalansom bud`eta za 2010. godinu i u bud`etu za 2011. godinu i dug isplati u celosti pre potpunog integrisawa
Fonda SOVO u Fond PIO“.
R
ešavawe stambenog pitawa i daqe je jedno od te`išnih problema
koji ve} du`i period optere}uje vojne penzionere. Oko 6.000 KVP
je bez ikakvog stana a 4.000 je sa delimi~no rešenim stambenim
pitawem. Osnovni problem ovakvog stawa jeste u ~iwenici da Vlada i
Ministarstvo odbrane ve} du`i niz godina ne izdvajaju nov~ana sredstva
iz bud`eta za nabavku i završetak zapo~ete izgradwe stanova.
Krediti za kupovinu stanova koji su predvi|eni pravilnikom ne realizuju se od 2002. godine.
I pored veoma teške situacije koja traje ve} gotovo 15 godina,
Udru`ewe vojnih penzionera je u zadwih nekoliko godina ulo`ilo dosta
napora i truda da se postoje}i problemi bar donekle ubla`e; obezbe|eno
je da se tromese~no dobijaju rang liste od stambenog organa MO, tako da
svaki zainteresovani stambeni interesent mo`e saznati svoj status i mesto na rang listi; prilikom donošewa odluke MO o raspodeli dojavqenih
stanova uva`ava se zahtev UVPS, da se odlukom o raspodeli opredequje
40 do 45 posto stanova za potrebe KVP; u Pravilniku o dodeli stanova
Fonda SOVO, izmewen je ~lan 7 (sedam) i tako se omogu}ilo preimenovawe stanova sa odre|enog na neodre|eno vreme, kako bi zainteresovani
korisnici mogli da ih otkupe: deo KVP po svom zahtevu rešava svoje stambeno pitawe dodelom bespovratnog kredita u visini od 20.000 hiqada
evra uplatom na teku}i ra~un podnosioca zahteva, koji mu omogu}ava slobodan izbor rešavawa, kupovinom stana, ku}e, zemqišta, dogradwom zapo~etih objekata i sli~no. Na ovaj na~in do sada je rešeno oko 600 KVP: u
toku prošle godine omogu}en je otkup oko 1200 slu`benih stanova po zahtevu nosioca stanarskog prava.
^este izmene Pravilnika i propisa za rešavawe stambenih pitawa
nisu dali rezultate za br`e rešavawe nagomilanih problema što je uslovilo potrebu za izradu novog Pravilnika koji je u završnoj fazi u nadle`nosti komisije odre|ene od strane ministra odbrane.
Izgradwa i nabavka stanova uslovqena je prodajom i razmenom vlasništva neperspektivnih objekata i kompleksa vojske i MO, koji su Master planom proglašeni viškom. Takvih objekata je 486 od kojih je do sada
otu|eno 21 za ukupno 890 miliona dinara i 29 stanova.
Razmenom vlasništva sa vojskom i MO gra|evinska direkcija Srbije
zapo~ela je izgradwu 5.000 stanova u kasarni Stepa Stepanovi} na Vo`dovcu gde po ugovoru vojsci i MO pripada 21% ukupno izgra|enih stanova.
U fazi dogovora je izgradwa 6.000 stanova na sportsko-rekreativnom
centru Sur~in, dok se u Novom Sadu nastavqa izgradwa na kompleksu „Jugovi}evo“ gde vojska mora dobiti 13% stanova.
U Leskovcu je izvršena razmena kluba vojske za 20 stanova i za dve
komunalno opredeqene parcele za izgradwu u gradu, dok je u ^a~ku prodat
Klub vojske za 127 miliona dinara.
Tako|e su postignuti sporazumi o razmeni nepokretnosti sa opštinom
Vršac i U`ice, dok je u Nišu u završnoj fazi dogovor za razmenu vlasništva nad aerodromom i kasarnom „Bubawski heroji“ za koju }e vojska
dobiti 21% izgra|enih stanova, a za zemqište kasarne Stevan Sin|eli}
vojska }e od gra|evinske direkcije Srbije dobiti 8% izgra|enih stanova.
U Subotici je za tri vojna kompleksa dobijeno 180 miliona dinara i
150 stanova.
U Beogradu, na lokaciji Be`anijska Kosa, u planu je da se do kraja godine završi pet objekata sa 394 useqiva stana.
Stambeno obezbe|ewe, bez obzira na donošewe Zakona o PIO, ostaje
u nadle`nosti stambenog organa Ministarstva odbrane.
Novosti iz Ministarstva odbrane
NOVI PRAVILNIK USKORO
N
ovi pravilnik o stambenom obezbe|ewu Ministarstva
odbrane je u zavr{noj fazi obrade, a radna grupa
dostavi}e ga u decembru kolegijumu ministra odbrane
radi mi{qewa i stave.Nakon toga Nacrt Pravilnika se upu}uje
na javnu raspravu, jedinicama, ustanovama I udru`ewima vojnih
penzionera na davawe primedbi i dopuna.
Rok za dostavqawe Pravilnika Vladi za usvajawe je 31.
mart 2011, a primena se o~ekuje u drugoj polovini 2011. godine.
Iz Ministarstva odbrane saznajemo i to da je “do sada, po
izmewenom ~l. 7 Pravilnika preimenovano 103 re{ewa sa
odre|enog na neodre|eno vreme, a 59 lica izvr{ilo je otkup
stanova.
Za bespovrarni kredit od 20.000 evra do sada je podneto
640 zahteva FSOVO, a odobreno je 512 zahteva. Ugovori su realizovani za 494 lica.
1 Dostavqeno: potpredsedniku Vlade dr Jovanu Krkobabi}u,
ministrima pravde, finansija i odbrane u Vladi RS, predsedniku Vi{eg suda u Beogradu, predsedniku Prvog osnovnog suda u
Beogradu i direktoru Fonda SOVO
2 Dostavqeno: potpredsedniku Vlade dr Jovanu Krkobabi}u,
ministrima pravde, rada i socijalne politike , finansija i
odbrane u Vladi RS, i direktoru Republi~kog Fonda PIO. Do
sada niko nije odgovorio, niti primio predstavnike Udru`ewa.
Vojni veteran
6
Novembar 2010.
Z
PRILOG
Z
PRIMEDBE I AMANDMANI
na Nacrt zakona o pretvarawu dospelih, a neizmirenih obaveza prema korisnicima
vojnih penzija u javni dug Republike Srbije
protivustavna i protivna ~l. 6. Evropske konvencije za zaštitu
qudskih prava i osnovnih sloboda
Citiranom odredbom Nacrta se za period od tri godine suspenduje Ustavom zagarantovano pravo na pravi~no su|ewe (~lan 32. stav
1. Ustava), pri ~emu se retroaktivno mewa parni~na procedura protivno odredbi ~lan 197. stav 1. Ustava, a na štetu tu`ioca. Istovremeno, citirana odredba je protivna ustavnom na~elu jednakosti
gra|ana pred zakonom (~lan 21. Ustava), jer samo za ošte}ene vojne
penzionere kao tu`ioce propisuje prekid parnice mimo uslova propisanih parni~nom regulativom.
Validnost citirane odredbe Nacrta bi svakako bila preispitana i opovrgnuta
u postupku pred Ustavnim sudom, a eventualno i me|unarodnim
sudskim instancama, tako da je wena jedina svrha i efekat odugovla~ewe realizacije prava vojnih penzionera, odnosno do sada nezabele`eno pravno nasiqe izvršne vlasti.
6) Nacrtom u celini, narušen je princip jednakosti gra|ana pred
zakonom, jer bi oni koji su po okon~anoj parnici naplatili dug u celosti (glavnicu, kamatu i parni~ne troškove) bili favorizovani u odnosu na one koji tu`bu nisu ni podneli ili parnice nisu okon~ane.
I Primedbe na Nacrt
1) Naziv predmetnog propisa nije u skladu sa Zakonom
o javnom dugu („Slu`beni glasnik RS“, br. 61/05)
Z
akon o javnom dugu ne sadr`i termin, niti institut „pretvarawa“ nekih obaveza (duga) u javni dug. U ~lanu 2. stav 1.
ta~ka 2. definisano je šta je sve javni dug. Na predmetni dug
vojnim penzionerima odnosi se odredba podta~ke 4. navedenog propisa, gde se javni dug definiše kao, „dug Republike koji nastaje ....
po osnovu neposrednog preuzimawa obaveze u svojstvu du`nika za
isplatu po osnovu date garancije ...“ (Republika je u ovom slu~aju garant isplate duga po zakonu).
2) Definicija duga, odnosno predmeta ure|ivawa, je nejasna i
nepotpuna (~lan 1. Nacrta)
Predmetni dug je nastao usled neispla}ivawa dela penzija i
nov~anih naknada po osnovu pove}awa penzijskog osnova licima
penzionisanim pre 1. avgusta 2004. godine, a u periodu od 1. avgusta
2004. godine do 30. novembra 2007. godine, a ne „po osnovu delimi~nog uskla|ivawa penzija i nov~anih naknada“. Penzije navedenih
lica su krajem 2007. godine retroaktivno uskla|ene po propisima
od 1. avgusta 2004. godine, ali deo tako uskla|enih penzija nije ispla}en ni do danas (sem po izvršnim presudama) i to je osnov i razlog postojawa predmetnog duga.
3) U strukturi i iznosu preuzetog duga nisu sadr`ani, odnosno
preuzeti, i troškovi parni~nog postupka, što je nezakonito i kontraproduktivno
Suo~eni sa ignorisawem wihovih zahteva da im se isplati zakinuti deo penzije, ve}ina ošte}enih vojnih penzionera je podnela
tu`be radi naplate dugovanog iznosa. U tim postupcima su bili prinu|eni platiti sudske takse, troškove vešta~ewa, akontacije naknade punomo}nicima – advokatima, a mnogi i troškove dolaska na
ro~išta i sli~no. Pokretawe parnica nije izraz osionosti ili obesti ošte}enih, ve} je iznu|eno odbijawem du`nika da dug izmiri.
Nastali parni~ni troškovi predstavqaju sporednu, akcesornu
obavezu du`nika – Fonda za socijalno osigurawe vojnih osiguranika, koja po zakonu prelazi na Republiku i mora biti preuzeta, jednako kao i glavni dug i pripadaju}a kamata. To proizilazi iz odredbe ~lana 13. stav 1. Zakona o javnom dugu, koja glasi: „Javni dug
predstavqa bezuslovnu i neopozivu obavezu Republike u odnosu na
otplatu glavnice, kamate i ostalih pripadaju}ih troškova“, kao i
iz odredaba ~l. 448. i 449. Zakona o obligacionim odnosima.
Potra`ivawe naknade parni~nih troškova je po osnovu i visini utemeqeno na Zakonu o parni~nom postupku i drugoj procesnoj regulativi. Taj dug }e kad tad biti napla}en, ako ne bez spora, onda
po presudi suda, ukqu~iv i me|unarodne sudske instance ako doma}i sudovi nastave sa opstruirawem prava ošte}enih.
Izostavqawe parni~nih troškova iz preuzetog duga imalo bi
za posledicu nastavak zapo~etih parnica i nakon isplate glavnice
i kamate, s tim što }e parnice biti nastavqene protiv Republike
i Fonda PIO kao solidarnih du`nika – tu`enih. Nasuprot, preuzimawe parni~nih troškova u glavni dug i wihovo izmirewe po ve}
donetim presudama, odnosno zakqu~enim poravnawima, bi stimulativno delovalo na tu`ioce da prihvate isplatu glavnice i kamate
u ratama, bez daqeg parni~ewa, a sudovi bi bili rastere}eni na
desetine hiqada parni~nih predmeta.
Politi~ki efekti zakonitog ure|ewa ovog pitawa bi bili pozitivni, dok bi rešewe zastupqeno u Nacrtu imalo negativne
efekte, ukqu~iv i negativan uticaj velikog broja sporova pred me|unarodnim sudom u Strazburu na tok evro – integracija Republike
Srbije.
4) Rok od tri godine za isplatu duga je predug, apsolutno neprihvatqiv za ošte}ene vojne penzionere
Ve}ina ošte}enih su pri kraju `ivotnog veka, bolesni i iznemogli. Godišwe umre oko 1500 vojnih penzionera, što zna~i da oko
jedne ~etvrtine ošte}enih ne bi do~ekalo isplatu duga. Slaba je
uteha što se radi o imovinskom pravu koje se nasle|uje.
Dugovani iznos glavnice je ve} sada realno obezvre|en za oko
50% (dinar je od kraja 2007. godine do danas oslabio prema evru za
oko 40%, inflacija je ve} prešla procenat zakonske kamate), a za
naredne tri godine realna vrednost glavnice bi}e još mawa.
Nedopustivo je da se na isplatu duga ~eka skoro 10 godina od dospelosti najstarije rate, skoro dupli rok zastarevawa samog prava.
5) Odredba ~lana 8. Nacrta da se prekidaju svi parni~ni postupci radi naplate predmetnog duga do 1. januara 2014. godine je
Vojni veteran
II Predlozi za izmene i dopune Nacrta
1) Naziv zakona izmeniti, tako da glasi:
„Zakon o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimawa
obaveza Fonda za socijalno osigurawe vojnih osiguranika prema korisnicima vojnih penzija.“
2) ~lan 1. Nacrta izmeniti, tako da glasi:
„Ovim Zakonom ure|uje se na~in, postupak i dinamika izmirewa
obaveza Fonda za socijalno osigurawe vojnih osiguranika prema korisnicima vojnih penzija penzionisanim pre 1. avgusta 2004. godine
nastalih zbog neispla}enog dela penzije i nov~anih naknada od 1.
avgusta 2004. do 30. novembra 2007. godine po osnovu pove}awa penzijskog osnova propisivawem novih elemenata vojnog dodatka po
Uredbi o izmenama i dopunama Uredbe o platama i drugim nov~anim
primawima profesionalnih vojnika i civilnih lica u Vojsci Jugoslavije („Slu`beni list SCG“, br. 35 od 23. jula 2004. godine)“.
3) u ~lanu 2. Nacrta:
Stav 1. izmeniti tako da glasi:
„Republika Srbija (u daqem tekstu: Republika) preuzima kao javni dug Republike obaveze Fonda za socijalno osigurawe vojnih osiguranika po osnovu neispla}enih penzija i nov~anih naknada iz ~lana 1. ovog zakona, u ukupnom iznosu od 3.957.474.704,00 dinara.
Iza stava 2. dodaje se novi stav 3., koji glasi:
„Korisnicima vojnih penzija koji su pokrenuli parnice radi naplate duga iz stava 1. i 2. ovog ~lana pripada naknada dosu|enih,
odnosno poravnawem utvr|enih parni~nih troškova.“
Stav 3. postaje stav 4. i mewa se, tako da glasi:
„Ukupan iznos obaveza koji je utvr|en odredbama stava 1, 2. i 3.
ovog ~lana uve}an za pripadaju}e iznose kamate po ~lanu 4. ovog zakona predstavqa kona~nu obavezu Republike po ovom zakonu“.
4) ~lan 4. Nacrta mewa se i glasi:
„Republika }e obaveze iz ~lana 2. stav 1. i 2. ovog zakona isplatiti u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine u ~etiri
jednake rate uve}ane za iznos kamate obra~unate od 1. januara 2011.
godine do isplate svake rate otplate duga.
Naknada parni~nih troškova po ~lanu 2. stav 3. ovog zakona ispla}iva}e se u roku odre|enom odlukom suda ili zakqu~enim poravnawem.
Na na~in i u rokovima iz stava 1. i 2. ovog ~lana isplati}e se
dug i korisnicima vojnih penzija koji su pokrenuli spor pred nadle`nim sudom radi naplate duga, a zakqu~e poravnawe.
Korisnicima vojnih penzija kojima je doneta pravnosna`na i izvršna presuda, a nisu pokrenuli postupak izvršewa presude, dug }e
se izmiriti u skladu sa presudom.
Ako korisnik vojne penzije u toku isplate obaveze iz ~lana 2.
ovog zakona umre, preostali neispla}eni iznosi bi}e ispla}eni u
roku od 30 dana od dana dostavqawa pravosna`nog rešewa o
nasle|ivawu“.
5) ~lan 8. brisati, kao neustavan.
6) ~lan 9. brisati, kao suvišan,
7) ~lan 10. postaje ~lan 8.
7
Novembar 2010.
Z
PRILOG
Z
Uskla|ivawe vojnih penzija sa vanrednim pove}awem penzija
od 1. januara 2008. godine (11,06)
[email protected] JO[ NE PRIZNAJE DUG
K
ad je re~ o uskla|ivawu vojnih penzija sa vanrednim
pove}awem penzija od 1. januara 2008. godine (11,06 odsto),
Udru`ewe vojnih penzionera Srbije je, 31. januara 2008, uputilo dopis direktoru Fonda SOVO, ministru odbrane i ministru
rada i socijalne politike u kome se zahteva uskla|ivawe vojnih
penzija. U tom dopisu je, izme|u ostalog, navedeno:
„Odredbom ~lana 193. stav 1. Zakona o Vojsci Srbije propisano je
da }e se uskla|ivawe iznosa penzija vojnih osiguranika vršiti „po
dinamici i na na~in utvr|en zakonom kojim se ure|uje penzijsko i invalidsko osigurawe“, a odredbom stava 2. ~lana 197. istog zakona
stavqene su van snage odredbe ~lana 261. Zakona o Vojsci Jugoslavije, kojima je bilo ure|eno uskla|ivawe penzija vojnih osiguranika.
Sledstveno citiranim odredbama Zakona o Vojsci Srbije,
uskla|ivawe iznosa penzija vojnih osiguranika se od 1. januara
2008. godine vrši po odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom
osigurawu, odnosno po odredbama ~l. 80 i ~l. 73 i 75 Zakona o izmenama i dopunama navedenog zakona. Polaze}i od navedenih odredaba, smatramo da i vojnim penzionerima pripada vanredno
uskla|ivawe penzija po~ev od 1. januara 2008. godine, a u procentu
utvr|enom za lica koja penziju ostvaruju po Zakonu o penzijskom i
invalidskom osigurawu, te tra`imo da im se tako uskla|ene penzije ispla}uju po~ev od 1. januara 2008. godine.
Prvi odgovor Udru`ewu VPS stigao je iz Fonda SOVO. U tom
odgovoru, od 25. marta 2008. godine, izme|u ostalog se isti~e:
-Instrukcijom za izradu Predloga finansijskog plana odbrane
Republike Srbije za 2008. godinu int. br. 18-544 od 31. 7. 2007. godine, predvi|eno je da }e Fond za socijalno osigurawe vojnih osiguranika izvršiti pove}awe penzija od 1. januara 2008. godine za
4,2%. Zakonom o Vojsci Srbije, u ~lanu 193. stav 1. propisano je da
se uskla|ivawe vojnih penzija vrši u skladu sa odredbom ~lana 80.
Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu R. Srbije, kojom je
propisano da se uskla|ivawe penzija vrši u aprilu i oktobru teku}e godine, s tim što se za 2008. godinu uskla|ivawe vrši zbirom
procenata (87,5 % - rast troškova `ivota + 12,5% - rast zarada),
rasta, odnosno pada troškova `ivota i zarada.
U januaru je izvršeno vanredno uskla|ivawe civilnih penzija
za 11,6%, tako što su prose~ne penzije vra}ene na nivo od 60% od
prose~ne neto zarade u Republici Srbiji i samim tim predmetno
uskla|ivawe se ne mo`e primeniti na korisnike vojnih penzija. Ministar odbrane doneo je Odluku o uskla|ivawu vojnih penzija za
2007. godinu, kojom je propisano da nov~ana vrednost boda za
obra~unavawe penzija i drugih nov~anih naknada iznosi 9,40 dinara i da }e se obra~un i isplata razlike izme|u uskla|enog iznosa
penzije iz ta~ke 2. navedene odluke i ispla}enog iznosa izvršiti
istovremeno sa isplatom prvog dela penzija za mart 2008. godine.“
Iz Ministarstva rada i socijalne politike odgovorili su 23.
aprila 2008. godine. U tom odgovoru se, izme|u ostalog, ka`e:„Povodom Vaše predstavke upu}ene ovom ministarstvu koja se odnosi
na pitawe primene vanrednog uskla|ivawa penzije saglasno Zakonu
o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu („Slu`beni glasnik RS“, broj 85/05), i na korisnike vojne penzije, ukazujemo na slede}e: Odredbom ~lana 75. navedenog Zakona
propisano je da se ukoliko prose~an iznos penzije korisnika u osigurawu zaposlenih ispla}ene za prethodnu godinu iznosi mawe od
60% od iznosa prose~ne zarade bez poreza i doprinosa zaposlenih
na teritoriji Republike u prethodnoj godini, penzije vanredno
uskla|uju od 1. januara teku}e godine, za procenat kojim se obezbe|uje da se iznos prose~ne penzije za prethodnu godinu korisnika u
osigurawu zaposlenih dovede na nivo od 60% prose~ne zarade bez
poreza i doprinosa ispla}ene u prethodnoj godini. Me|utim, u prethodnoj godini, odnosno do 1. januara 2008. godine, sadašwi korisnici vojnih penzija nisu bili u postoje}em sistemu penzijskog i invalidskog osigurawa, a navedenom odredbom precizirano je da se vanredno uskla|ivawe odnosi na korisnika u osigurawu zaposlenih
ispla}enih za prethodnu godinu. Prema tome, imaju}i navedeno u
vidu, odnosno da u prethodnoj godini sadašwi korisnici vojnih
Vojni veteran
penzija nisu bili u postoje}em sistemu penzijskog i invalidskog osigurawa, nema osnova za primenu vanrednog uskla|ivawa penzije i
na korisnike vojnih penzija’’.
Povodom velikog broja zahteva korisnika vojne penzije, koji se
odnose na donošewe rešewa o uskla|ivawu penzije od 11.06 odsto,
u Udru`ewe vojnih penzionera Srbije, 27. oktobra 2009. godine, stigao je dopis iz Fonda SOVO u kome se, izme|u ostalog, ka`e:
„Stru~na slu`ba Fonda za socijalno osigurawe vojnih osiguranika je po predmetnom pitawu pribavila stav i mišqewe Ministarstva rada i socijalne politike, kao nadle`nog ministarstva,
koje ukazuje na ~iwenicu da do 1. januara 2008. godine, sadašwi korisnici vojnih penzija nisu bili u postoje}em sistemu penzijskog i
invalidskog osigurawa, a da se vanredno uskla|ewe odnosi na korisnika u osigurawu zaposlenih ispla}enih za prethodnu godinu.
Naime, odredbom ~lana 75. Zakona o PIO propisano je da se,
ukoliko prose~an iznos penzije korisnika u osigurawu zaposlenih
ispla}ene za prethodnu godinu iznosi mawe od 60 odsto od iznosa
prose~ne zarade bez poreza i doprinosa zaposlenih na teritoriji
Republike Srbije u prethodnoj godini, penzije vanredno uskla|uju
od 1. januara teku}e godine, za procenat kojim se obezbe|uje da se
iznos prose~ne penzije za prethodnu godinu korisnika u osigurawu
zaposlenih dovede na nivo od 60 odsto prose~ne zarade bez poreza
i doprinosa ispla}ene u prethodnoj godini.
Odredbom ~lana 193. stav 1. Zakona o VS, koji je stupio na snagu
1. januara 2008. godine, propisano je da se uskla|ivawe iznosa penzija vojnih osiguranika ostvarenih do dana stupawa na snagu ovog
zakona, kao i penzije ostvarenih po stupawu ovog zakona na snagu,
vrši po dinamici i na na~in utvr|en zakonom kojim se ure|uje penzijsko i invalidsko osigurawe.
Na osnovu napred navedenog, i na ~iwenicu da u prethodnoj godini korisnici vojnih penzija nisu bili u postoje}em sistemu penzijskog i invalidskog osigurawa nema pravnog osnova za primenu
vanrednog uskla|ivawa penzije i na korisnike vojnih penzija.
Kako je Stru~na slu`ba Fonda za SOVO suo~ena sa velikim brojem zahteva za donošewe rešewa o uskla|ivawu penzije od 11,06
odsto po~ev od 1. januara 2008. godine, to vas molimo da preko svojih opštinskih odbora obavestite korisnike vojnih penzija o napred navedenom, kako bi se izbeglo nepotrebno podnošewe zahteva.”
Ova informacija Fonda SOVO objavqena je u „Vojnom veteranu“ broj 70, oktobra 2009. godine. Pored te informacije objavqeno
je i mišqewe Izvršnog odbora Glavnog odbora UVPS koje glasi:
„Saglasni smo sa stanovištem Fonda za SOVO i argumentacijom na kojoj se zasniva, sadr`anom u napred citiranom aktu.
Ukoliko neki korisnici vojne penzije, ipak, smatraju da im pripada pravo na predmetno uskla|ivawe penzije, treba da, pre
pokretawa parnice, u upravnom postupku i upravnom sporu pribave
pravosna`nu odluku kojom se to pravo utvr|uje.
Napred navedeno treba imati u vidu pri odlu~ivawu da li pokretati postupak za realizaciju prava na uskla|ivawe penzije za
11,06 odsto ili to ne ~initi.“
Udru`ewe vojnih penzionera Srbije, 21. aprila ove godine, uputilo je svim opštinskim (gradskim) odborima UVPS informaciju o podnošewu Zahteva za donošewe rešewa o uskla|ivawu penzije (11,06)
odsto). U toj informaciji se, izme|u ostalog, navodi:
„Fond za socijalno osigurawe vojnih osiguranika, slede}i stanovište Ministarstva rada i socijalne politike, nije uskladio penzije
vojnih osiguranika odnosno pove}ao za 11,06% od 1. januara 2008. godine shodno odredbi ~lana 193. Zakona o Vojsci Srbije i Rešewu Fonda PIO br. 181-431/08 od 25. januara 2008. godine, a pojedina~ne zahteve korisnika vojnih penzija za to uskla|ivawe odbija kao neosnovane. S toga, korisnici vojnih penzija koji smatraju da im to pravo pripada treba da postupe kako sledi:
1. Da Fondu SOVO podnesu Zahtev za donošewe rešewa o
uskla|ivawu, po obrascu u prilogu ovoga akta. Oni koji su ve} pod-
8
Novembar 2010.
Z
neli takve zahteve, ne treba da ih ponovo
podnose, jer oni, iako nepotpuni, odgovaraju
nameni;
2. Ukoliko Fond ne donese rešewe po
zahtevu u roku od 60 dana ili rešewem zahtev odbije, treba izjaviti `albu komisiji
Skupštine Fonda SOVO za reviziju i
rešavawe u drugom stepenu o pravima iz
penzijskog i invalidskog osigurawa vojnih
osiguranika.
3. Ukoliko `alba bude odbijena ili po
woj ne bude odlu~eno u roku od 60 dana, treba pokrenuti upravni spor podnošewem tu`be Upravnom sudu u Beogradu.
4. Ukoliko tu`ba u upravnom sporu ne bi
bila uva`ena, mo`e se podneti ustavna
`alba Ustavnom sudu Srbije.
5. Ukoliko se u bilo kojoj fazi postupka
ishodi prvostepena odluka kojom se priznaje pravo na sporno pove}awe penzije, a Fond
po tome ne postupi, mo`e se zakinuto pravo
ostvariti u parnici za naknadu štete.
Sa napred navedenim treba na pogodan
na~in upoznati ~lanstvo“.
Do sada je više ošte}enih pokrenulo parnice za naknadu predmetnog duga. U tim parnicama je doneto nekoliko presuda zbog izostanka tu`enog Fonda za SOVO sa ro~išta,
kojima je tu`beni zahtev uva`en iz tog procesnog razloga, a nije doneta ni jedna presuda
kojom je meritorno odlu~ivano o postojawu
(nepostojawu) samog prava.
Meritornu odluku o pravu vojnih penzionera na predmetno vanredno pove}awe penzija ovlaš}en je i du`an doneti Upravni
sud, po tu`bama ošte}enih protiv Fonda za
SOVO.
Do sada je podneto više tu`bi, odnosno
pokrenuto upravnih sporova, pa se o~ekuje
da }e Upravni sud doneti odluke po wima.
Te presude }e biti validan osnov za daqe
postupawe i o wima }e ~lanstvo biti obavešteno.
ZDRAVSTVENA
ZA[TITA
Z
akonom o Vojsci Jugoslavije („Slu`beni list SRJ“, br. 67/93 i 3/02), koji je i daqe na snazi, propisano je da
se zdravstvenim osigurawem obezbe|uje vojnim osiguranicima i ~lanovima wihovih porodica pravo na koriš}ewe zdravstvene
zaštite, kao i prava na odgovaraju}e nov~ane naknade i pomo}i (~l. 216. stav 1.).
Zatim je ~lanom 217. Zakona, navedeno
šta sve obuhvata zdravstvena zaštita
(le~ewe, medicinsku rehabilitaciju, izdavawe lekova, ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko zbriwavawe, itd). Zna~i sadr`aj i obim prava utvr|eni Zakonom
uz uva`avawe specifi~nosti vojne slu`be i
daqe su na snazi i, po našem mišqewu, vrlo dobro su koncipirani.
Došlo je do promene u reorganizaciji sanitetske slu`be. Ukidawem garnizona ukinute su i garnizonske ambulante pa su vojni
osiguranici ostali da `ive u tim mestima i
zdravstveno zbriwavaju u domovima
zdravqa tih gradova. To je regulisano ugovorom izme|u Fonda SOVO i Republi~kog zavoda za zdravstvenu zaštitu. Ugovorom je
predvi|eno da se vojni osiguranici zbri-
PRILOG
Z
(ime i prezime)
(adresa)
(broj rešewa o penzionisawu)
Predmet: Donošewe rešewa o uskla|ivawu penzije, zahteva.
Fondu za socijalno osigurawe vojnih osiguranika, BEOGRAD, ul. Krunska br. 13
^lanom 193. Zakona o Vojsci Srbije (ZVS), koji je na snazi od 01. 01. 2008. godine, propisano je da se uskla|ivawe penzija vojnih osiguranika vrši po dinamici i na na~in utvr|en
Zakonom kojim se ure|uje penzijsko i invalidsko osigurawe. Rešewem Republi~kog fonda
za penzijsko i invalidsko osigurawe, 01. br. 181-431/08 od 25. 01. 2008. godine, vanredno su
uskla|ene odnosno pove}ane penzije za 11,06% od 1. januara 2008. godine, pa je Fond SOVO,
saglasno citiranoj odredbi ZVS, bio du`an da mi penziju uskladi odnosno pove}a za 11,06%
od 1. januara 2008. godine i na tako utvr|enu vrednost boda primeni naredna pove}awa, ali
to do danas nije u~inio. S toga, a osnovom ~l. 5. st. 2. Uredbe o na~inu ostvarivawa i prestanku prava iz penzijskog i invalidskog osigurawa vojnih osiguranika, zahtevam:
1) Da donesete rešewe kojim }e mi penzija biti uskla|ena po propisima, tako da vrednost boda za obra~un penzije iznosi:
u periodu od 01. januara do 31. marta 2008. godine 10.017 dinara;
u periodu od 01. aprila do 30. septembra 2008. godine 10,715 dinara, i
u periodu od 01. oktobra 2008. godine do narednog uskla|ivawa 12,229 dinara.
2) Da mi isplatite zakinuti deo penzije od 01. 01. 2008. godine do po~etka isplate po
propisima obra~unate penzije, a u iznosu koji je proizvod broja bodova i nove obra~unate
vrednosti boda, i to:
za period od 01. januara do 31. marta 2008. godine ______ bodova puta 0,617 dinara, odnosno _________ dinara mese~no;
za period od 01. aprila do 30. septembra 2008. godine ________ bodova puta 0,660 dinara,
odnosno __________ dinara mese~no, i
za period od 01. oktobra 2008. godine na ovamo _________ bodova puta 0,753 dinara, odnosno dinara mese~no.
Molim da mi rešewe pod 1) ovog zahteva dostavite u zakonom propisanom roku, a zakinuti deo penzije neodlo`no isplatite.
U Beogradu .................................... 2010. godine
wavaju po va`e}im vojnim propisima tj. po
citiranom Zakonu o Vojsci SRJ iz 1993. godine. Me|utim, u mnogim mestima, lekari odre|eni da rade sa vojnim osiguranicima ne
pridr`avaju se tih a i nekih drugih obaveza
regulisanih ugovorom.
Citirani Zakon o Vojsci SRJ, ~lan 217.
stav 6, predvi|a primarnu stomatološku
zaštitu besplatno za vojne osiguranike. Iz
nedovoqno jasnih razloga to nije predvi|eno ugovorom pa se u mnogim mestima ove usluge napla}uju u punom iznosu, bez mogu}nosti
refundacije novca.
U gradovima gde postoje vojnozdravstvene ustanove i gde vojni osiguranici ostvaruju sve vrste zdravstvene zaštite nema ve}ih
problema, sem dugog ~ekawa na neke specijalisti~ke preglede i funkcionalne analize.
Mislimo da citirani Zakon o zdravstvenom osigurawu vojnih osiguranika ne treba
mewati, osim što bi vojni organi odre|eni
za donošewe propisa, trebalo da regulišu
i reše neke razlike u sadr`aju i obimu prava izme|u osiguranika Republi~kog zavoda
za zdravstveno osigurawe i vojnih osiguranika koji su na štetu vojnih osiguranika,
kao:
-da se nov~ana naknada za tu|u pomo} i
negu kod telesnog ošte}ewa 100% i za vojne
osiguranike uve}a za 100%;
-da i vojni osiguranici, dijabeti~ari,
mogu da se o trošku fonda upu}uju na desetoVojni veteran
9
Novembar 2010.
....................................................................
Podnosilac zahteva
dnevno le~ewe u specijalizovanu bolnicu
„Merkur“ u Vrwa~koj Bawi;
-da se lista indikacija za bawsko
le~ewe i rehabilitaciju, koja je za vojne osiguranike izuzetno restriktivna, proširi
kao i za osiguranike Republi~kog zavoda, da
se na rehabilitaciju upu}uju 21 dan, kako i
zakon predvi|a; i da se otklone i neke druge
razlike u sadr`aju i obimu prava koja su na
snazi u gra|anstvu a ne primewuju se za vojne
osiguranike.
OVERA [email protected]
Usled mnogobrojnih problema u overi
zdravstvenih kwi`ica, Udru`ewe je 2008.
godine pokrenulo inicijativu za trajnu
overu zdravstvenih kwi`ica. Ove godine
ministar odbrane doneo je odluku da se
izvrši zamena zdravstvenih kwi`ica i
vrši trajna overa. Cena jedne kwi`ice je
300 dinara. O~ekuje se da }e po~etkom 2011.
godine po~eti distribucija (slawe na
adrese) novih zdravstvenih kwi`ica.
Posle mnogobrojnih intervencija uspešno je spre~eno razarawe Sanitetske
slu`be i utapawe VMA u KBC Srbije. Time je
definitivno vojno zdravstvo ostalo u sastavu Ministarstva odbrane što zna~i da }e
ubudu}e svi vojni osiguranici biti zbriwavani po va`e}im propisima zdravstvenog osigurawa za vojne osiguranike bilo da se
le~e u VZU ili u CZU.
Z
PRILOG
Z
FINANSIRAWE UVPS
P
o odluci Glavnog odbora Udru`ewa vojnih penzionera Srbije (GlOd UVPS) ~lanarina iznosi 0,1% od neto penzije korisnika vojne penzije koji je ~lan UVPS. Po ugovoru, koji je
sa~iwen sa Fondom za socijalno osigurawe vojnih osiguranika (u
tekstu FSOVO), FSOVO pri obra~unu i isplati penzija korisnicima vojnih penzije vrši obra~un i uplatu ~lanarine na teku}i ra~un
Glavnog i Izvršnog odbora UVPS (IzOd UVPS). Za ovu uslugu FSOVO pripada provizija u visini 2,5% od ukupno obra~unatog iznosa
~lanarine za ~lanove UVPS. Po izvršenom obra~unu ~lanarine,
FSOVO dostavqa IzOd UVPS izveštaj o obustavi i uplati ~lanarine za svaki mesec. Na osnovu ovih izveštaja IzOd UVPS nakon
izvršene uplate ~lanarine od strane FSOVO na teku}i ra~un
IzOd UVPS, vrši uplatu ~lanarine svim opštinskim i gradskim
odborima UVPS.
stavu lista od obustavqene ~lanarine, a pošto je to nedovoqno razlika se pokriva iz prihoda IzOd.
Ra~un 6400 Prihodi od subvencija, dotacija,
kompenzacija i refundacija
Po ovom zadatku kwi`eni su slede}i prihodi:
Refundacija Fonda za SOVO za komisiju za oporavak
5 ~lanova – 9 meseci * 82.174,20 dinara iznosi.....739.567,80 dinara
Refundacija slu`benih putovawa ~lanova GlOd i IzOd
radi informisawa u organizacijama UVPS iznosi...241.193,33 dinara,
Refundacija materijalnih troškova od Fonda za SOVO iznosi........
......................................................................................156.163,05 dinara
Ostalo u iznosu …………………….............................3.006,21 dinara
Raspodela ~lanarine po odluci GlOd UVPS
vrši se prema slede}em:
Ukupni prihodi iznose …………..........................2.139.930,39 dinara
IzOd UVPS 10% od ukupno upla}ene ~lanarine za UVPS;
5% za Fond za pomo} mawim opštinskim organizacijama
- od 1. 10. 2010;
Op-Gr organizacije UVPS 85% od obra~unate ~lanarine
– od 1. 10. 2010. a pre toga 90%.
Obra~unatu ~lanarinu za OpOrg UVPS, IzOd GlOd upla}uje
na teku}e ra~une OpOrg UVPS.
Ra~un 6410 Prihodi od uslovqenih donacija
Po ovom zadatku kwi`eni su slede}i prihodi od:
Fonda za SOVO …………………..............................228.838,74 dinara
Poštanske štedionice …………...........................337.188,00 dinara
Dunav osigurawa …………………............................367.403,40 dinara
Pogrebno preduze}e “Krin” Beograd …................83.206,00 dinara
Takovo osigurawe ……………………………. ..........20.000,00 dinara
Advokatska kancelarija…………………….. ........10.600,00 dinara
Status Stil d.o.o …………………………… ...........25.000,00 dinara
Ostalo ………………………………………… ...........5.027,00 dinara
Ukupni prihodi iznose…………………… ..........1.072.263,14 dinara
Stalni mese~ni prihodi IzOd iznose:
^lanarina ................................................................. 122.792,69 dinara
Pretplata za list „Vojni Veteran“.........................85.560,00 dinara
Prihodi od Poštanske štedionice........................42.304,00 dinara
Prihodi od „Dunav osigurawa“ ................................40.690,00 dinara
Prihodi od „FSOVO“ po osigurawu.........................25.344,68 dinara
Prihodi za refundaciju naknada za komisiju........82.174,89 dinara
Prihodi od “KRIN” Beograd …………………….......12.000,00 dinara
Ra~un 6510 Prihodi od ~lanarine
Ukupni stalni mese~ni prihod IzOd GlOd iznosi 410.866,26 din.
Ukupni prihodi od ~lanarine iznose 11.098.313,20 dinara
a raspore|eni su prema slede}em:
Stalni mese~ni rashodi IzOd iznose:
Štampawa lista „Vojni Veteran“ 2.600 primeraka * 57,69 =
149.994,00 dinara
Dostava lista „Vojni Vetreran“ ............................5.900,00 dinara
Naknada po ugovorima o PPP sa porezom i doprinosom......................
.. ................................................................................ 219.600,00 dinara
Telefon i internet ................................................9.500,00 dinara
Vo|ewe evidencije materijalno-finansijskog poslovawa
................................................................................... 5.900,00 dinara
Poštanski troškovi u proseku............................. 4.500,00 dinara
Provizija banaka u proseku ...................................3.000,00 dinara
Kancelarijski i potrošni materijal u proseku..10.000,00 dinara
Izvršnom odboru 10%…………………....................1.109.831,32 dinara
IzOd na ime pretplate za “Vojni veteran” ……...770.960,00 dinara
IzOd na ime zakupa prostorija OpOd Zvezdara …71.958,14 dinara
Raspore|ena Op-Gr organizacijama UVPS ............6.769.041,38 dinara
ali je ovde ura~unato i 200.000,00 dinara koji su vra}eni kao dug
OpOd Novi Beograd) pa na ~lanarinu se odnosi….6.569.041,38 dinara
Troškovi naknade po ugovorima o PPP Op-GrOd UVPS.......................
.................................................................................. .2.556.190,98 dinara
Neupla}ena ~lanarina OpOrg Bela Crkva i Surdulica
.....................…...........................................................34.321.11 dinara
Ukupni stalni mese~ni rashodi IzOd GlOd iznose 408.394,00
dinara
Razlika od 13.989,73 dinara izme|u raspore|ene i upla}ene ~lanarine nastala jer je ovaj iznos na ime troškova naknade po ugovorima o PPP Op-GrOd UVPS ispla}ena iz sredstava IzOd, ali je taj
iznos vra}en od OpOd UVPS
Ukupno iznosi…………………………...................11.112.302,93 dinara
Iz pregleda se vidi da je pretplata za list „Vojni Veteran“
85.560,00 dinara a da su troškovi štampawa lista i distribucije
146.976,00 dinara, pa se razlika pokriva drugim prihodima IzOd
GlOd.
RASHODI
Obrazlo`ewe finansijskog izveštaja
za 9 meseci 2010. godine
A – Koji su finansirani iz prihoda IzOd
Ra~un 5120 Troškovi kancelarijskog materijala
iznose 148.691,98 dinara.
PRIHODI
Ra~un 6120 Prihodi od pretplate za „Vojni veteran“
U ovoj godini zbog pripreme materijala za Skupštinu, kao i izrade Nacrta statuta, u dva navrata su kopirana dokumenta i
dostavqana Op-GrOd i ~lanovima GlOd, a osim toga, sva dokumenta
sa sednica GlOd i ostala akta dostavqaju se na oko 50 adresa (OpGrOd), pa je trošak materijala pove}an.
Pretplatu prikupqaju Op-GrOd UVPS i novac se upla}uje na TR
ovih odbora. Izvršni odbor po štampawu lista odbija od ~lanarine Op-GrOd novac u iznosu pretplate. IzOd pla}a štampawe i doVojni veteran
10
Novembar 2010.
Z
PRILOG
Z
Ra~un 5240 Troškovi naknada po ugovorima
o PPP IzOd–GlOd
Ra~un 5510 Troškovi reprezentacije
93.154,25 dinara
Troškovi naknada po ugovorima o PPP za 9 meseci 2010. godine
u IzOd iznose 2.233.868,21 dinara sa troškovima naknada za komisiju u Fondu za SOVO i troškovima slu`benih putovawa u ciqu informisawa ~lanova UVPS i to:
Po ovom zadatku novac je potrošen za poslu`ivawe pri
odr`avawu sednica GlOd, Skupštine UVPS.
Na ime isplate licima ……...................................1.549.620,29 dinara
Na ime poreza na primawa lica………… ..............241.499,27 dinara
Na ime doprinosa PIO na teret zaposlenih .......221.374,33 dinara
Na ime doprinosa PIO na teret poslodavca .......221.374,33 dinara
Fond za SOVO je refundirao na ime naknada komisiji 739.567,80
dinara i troškove slu`benih putovawa lica radi informisawa
~lanova i organa UVPS 161.278,41 dinara (u pregledu prihoda prikazan iznos 241.193,33 dinara jer je 79.914,92 dinara refundirano
za 2009. godinu) što ukupno iznosi 900.846,21 dinara pa su ovi
troškovi na teret IzOd u iznosu 1.333.022,00 dinara.
Po ovom zadatku pla}ene su provizije bankama za poslovawe po
teku}im ra~unima.
Ra~un 5261 Troškovi odr`avawa GlOd
– slu`beni put 3.040,00 dinara
Usluge izrade poveqa i plaketa UVPS ....................67.500,00 dinara
^lanarina Udru`ewu novinara Srbije ....................7.200,00 dinara
Troškovi odr`avawa Skupštine .............................9.200,00 dinara
Ra~un 5530 Troškovi platnog prometa 27.284,40 dinara
Ra~un 5592 Troškovi odlaska na sahrane
umrlim KVP 3.000,00 dinara
Ra~un 5593 Troškovi nematerijalnih usluga 980,00 dinara
Ra~un 5790 Ostali nepomenuti rashodi 83.900,00 dinara
Navedeni iznos utrošen je po slede}em:
Ra~un 5262 Troškovi odr`avawa skupštine
– slu`beni put 100.787,00 dinara
B. – Koji su finansirani
iz prihoda obustavqenim od Op-GrOd UVPS
Po ova dva ra~una ispla}eni su troškovi putovawa ~lanova
GlOd na sednice i delegata na Skupštinu UVPS. Pored toga, vršena je i refundacija troškova po ovim zadacima Op-GrOrg UVPS za
lica kojima su troškove isplatili Op-GrOd.
Ra~un 5241 Troškovi naknada po ugovorima
o PPP Op-GrOd UVPS
Ra~un 5311 Troškovi PTT usluga
u iznosu 137.032,56 dinara
Troškovi naknada po ugovorima o PPP za 5 meseci 2010. godine
-isplatio je IzOd (za prva 4 meseca isplatu su vršili Op-GrOd) iznose 2.556.190,98 dinara i to:
Po ovom zadatku potrošeno je za:
Telekomunikacione usluge ....................................... 97.000,00 dinara
Poštanske usluge ............................................ ..........42.000,00 dinara
Na ime isplate licima ……………………….........1.773.213,56 dinara
Na ime poreza na primawa lica ………………… .276.344,97 dinara
Na ime doprinosa PIO na teret zaposlenih … .253.316,22 dinara
Na ime doprinosa PIO na teret poslodavca .... 253.316,22 dinara
Ra~un 5313 Troškovi dostave lista
„Vojni veteran“ 37.448,48 dinara
PRENETO Op-GrOd UVPS
Ra~un 5320 Troškovi usluga
u teku}em i investicionom odr`avawu
Ra~un 2180 ^lanarina upla}eno 6.760.041,38 dinara
Ra~un 2181 Pomo} opštinskim organizacijama
226.000,00 dinara
Po ovom zadatku utrošeno je 38.710,00 dinara za servisirawe i
zamenu ketri~a aparata za kopirawe i štampa~a i servisirawe ra~unara.
Ra~un 2182 Refundacija dolaska delegata na Skupštine
UVPS - 113.983,00 dinara
Ra~un 5392 Troškovi ostalih usluga
- utrošeno je ukupno 1.821.016,26 dinara
Navedeni iznos utrošen je po slede}em za:
Ra~un 2183 Refundacija troškova za dolaske na sednice
GlOd 34.619,41 dinara
Uslugu štampawa lista „Vojni veteran“ .............1.552.594,86 dinara
Obele`avawe dana UVPS – prevoz u~esnika do Niša .......................
...................................................................................140.750,00 dinara
Slu`bena putovawa - ne pla}a se porez i doprinosi .........................
...................................................................................9.000,00 dinara
Nabavku kwiga od autora koji su ~lanovi UVPS ..110.000,00 dinara
Ostalo .................................................................... 8.671,40 dinara
Ova pomo} i refundacije u iznosu od 374.602,41 dinara ispla}ene su iz prihoda IzOd
Ra~un 2184 Pomo} u ciqu realizacije zadataka
IzOd – 8.000,00 dinara
Iz analize prihoda i rashoda IzOd zakqu~uje se da troškovi
štampawa i dostave lista „Vojni veteran“ iznose 1.590.043,34 dinara a na ime pretplate i obustavqene ~lanarine za pretplatu
ostvaren je prihod u iznosu 775.840,00 dinara pa se razlika od
814.203,34 dinara pokriva iz prihoda IzOd.
Pored toga na ra~un IzOd finansirano je odr`avawe sednica
Skupštine i GlOd u iznosu 103.827,00 dinara i pru`ena pomo} organizacijama UVPS i refundirani troškovi odr`avawa Skupštine UVPS i sednica GlOd u iznosu od 374.602,41 dinara. Tako samo
pokrivawe troškova štampawa lista, odr`avawa sednica GlOd i
Skupštine i pomo} organizacijama UVPS iznose 1.292.632,75 dinara što je pokrivano prihodima IzOd.
List „Vojni veteran“ štampa se na 32 strane, u tira`u 2.600 primeraka. Za pojedine brojeve tira` je bio i ve}i u mesecu odr`avawa
Skupštine, jer su primerci podeqeni gostima, a štampan je i Statut UVPS kao prilog u jednom broju lista, kao i deo materijala za
izbornu Skupštinu što je doprinelo nešto ve}im troškovima po
ovom zadatku.
Ra~un 5504 Troškovi ostalih neproizvodnih usluga
53.100,00 dinara
Po ovom zadatku pla}ene su usluge za vo|ewe poslovnih kwiga
UVPS Agenciji po ugovoru
Vojni veteran
11
Novembar 2010.
Z
PRILOG
Z
Još jednom o tzv. Velikom dugu
LICE I NALI^JE JEDNE REVIZIJE
S
vim profesionalnim podoficirima i oficirima, a time i
korisnicima vojne penzije, u osnovi su poznate odredbe Zakona o Vojsci Jugoslavije, koji je bio na snazi od 29. oktobra 1993. godine, do 1. januara 2008. godine, a kojima su regulisane
plate profesionalnih vojnika i penzijsko osigurawe vojnih osiguranika.
Podse}awa radi, ~lanom 71. Zakona o VJ regulisano je iz ~ega
se sastoji plata profesionalnih vojnika i to: iz dela utvr|enog
prema ~inu, polo`aju, prema sta`u i vojnog dodatka. Dok, prema
~lanu 87. Zakona o VJ Savezna vlada propisuje: platu po ~inu,
platu po ~inu i du`nosti, polo`ajnu platu, vojni dodatak i posebni deo plate.
^lanom 75. st. 1. Zakona o VJ, regulisano je:
„Ukupan iznos sredstava za plate profesionalnih vojnika
utvr|uje se prema zvani~nom podatku o neto-zaradi koja slu`i kao
osnov za utvr|ivawe zarada zaposlenih u republici ~lanici na
~ijoj teritoriji je sedište Saveznog ministarstva za odbranu, objavqenom u slu`benom glasilu te republike, s tim da prose~na
plata po ~inu i polo`ajna plata profesionalnih oficira i oficira po ugovoru ne mo`e biti mawa od tri niti ve}a od pet netozarada iz ovog stava. Prose~na plata po ~inu i polo`ajna plata
profesionalnih podoficira i podoficira po ugovoru iznose od
65% do 70%, a prose~na plata vojnika po ugovoru, po ~inu i du`nosti — od 55% do 60% od prose~ne plate po ~inu i polo`ajne plate
svih profesionalnih oficira.
Prema ~l. 52. st. 2. Uredbe o platama i drugim nov~anim primawima profesionalnih vojnika i civilnih lica u Vojsci Srbije i
Crne Gore, savezni ministar za odbranu, u okviru ukupnih iznosa
nov~anih sredstava iz st. 1. ovog ~lana donosi odluku o vrednosti
boda za obra~un plata.
Me|utim, i pored svega toga, nadle`ni organi u praksi se nisu
pridr`avali propisanih uslova i obaveza, prilikom utvr|ivawa
visine iznosa plata profesionalnim oficirima odnosno penzija,
jer ministar za odbranu odlukom o vrednosti boda nije odre|ivao
vrednost boda u onom iznosu kojim bi se pri obra~unu plata, a zatim i penzija obezbedila isplata plate odnosno penzije u
propisanom iznosu. Usled toga je u periodu od 2000. do 2005. godine, odnos prose~nih plata za oficire, umesto minimalnih 3:1,
prema prose~noj neto zaradi u Republici Srbiji, iznosio od 2, 37 u
2000. godini, pa do 1,22 u 2003. godini, a narednih godina bio je i
ispod 1.
To zna~i, kad se radi o penzijama, da se za odre|ivawe penzije
prilikom penzionisawa uzimao nominalno mawi penzijski osnov
od onog koji je trebalo da bude - da se prethodno visina plate oficira odre|ivala prema zakonu, tako da je ve} na po~etku utvr|eni
iznos penzije bio znatno mawi od onog koji bi trebalo da bude, bez
obzira što je rešewem o penziji broj bodova pravilno odre|en.
Zatim, tako umaweni iznos penzije nije se mogao adekvatno u
realnom pogledu uskla|ivati prema platama profesionalnih
oficira, kako je to zakonom regulisano. Sve je to za posledicu
imalo u relativnom odnosu stalno smawewe penzija, jer se stalno
pove}avala razlika izme|u rasta neto zarada koje slu`e kao osnov za odre|ivawe plata oficirima i stvarnog iznosa plata, kao
i osnov od kojeg se utvr|uje penzija.
Opravdano nezadovoqstvo ovakvim odnosom brojne pripadnike
vojske i korisnike vojne penzije podstaklo je da preko nadle`nih
sudova, podnošewem tu`be, zatra`e ostvarewe svojih grubo
uskra}enih prava. Me|utim, wihova o~ekivawa da }e u sudskom
postupku ostvariti uskra}ena, a zakonom predvi|ena prava,
na`alost, bila su izneverena.
Naime, u po~etku jedan broj prvostepenih sudova iz unutrašwosti (u ]upriji, Somboru, Pan~evu i dr.) usvajao je tu`bene zahteve, a Okru`ni sudovi su potvr|ivali prvostepene presude, na
osnovu kojih su tim podnosiocima tu`bi ispla}eni dosu|eni
iznosi.
Me|utim, usledile su revizije svih tih presuda po zahtevima
Vojnog pravobranilaštva i Fonda SOVO, pa je u tom postupku
Vrhovni sud Srbije zauzeo suprotan pravni stav i sve te presude
ukinuo i odbio tu`bene zahteve kao neosnovane. Na osnovu tako
zauzetog stava Vrhovnog suda Srbije, svi prvostepeni i drugostepeni sudovi su u ostalim predmetima ove vrste, koji su u me|uvreVojni veteran
menu bili u postupku odbijali tu`bene zahteve kao neosnovane.
Time je prakti~no svako daqe istrajavawe na podnetim tu`bama
bilo nesvrsishodno i nepotrebno izlagawe troškovima sudskog
postupka. U takvoj situaciji, da bi se izbeglo pla}awe visokog
iznosa sudske takse, punomo}nici tu`ilaca su uglavnom i u ve}ini
slu~ajeva predlagali prekid postupka, što su sudovi prihvatali.
Osnov za prekid tih postupaka na|en je u podnetoj inicijativi Ustavnom sudu Srbije za ocenu zakonitosti Odluka ministra odbrane
o odre|ivawu vrednosti boda za obra~un plata i vojnih penzija u
toku 2007. godine.
Po podnetoj inicijativi Ustavni sud još nije doneo odluku, niti ima izgleda da }e uopšte biti doneta.
Napomiwemo, da je u odlukama Vrhovnog suda Srbije pravna argumentacija vrlo neuverqiva i pravno veoma površna. Oko zauzimawa pravnog stanovišta na nivou Vrhovnog suda, bilo je dosta
opre~nih mišqewa. Ono što je bilo uo~qivo, predstavnici Vojnog
pravobranilaštva i Fonda SOVO zdušno su se zalagali da su zahtevi pripadnika Vojske i vojnih penzionera neosnovani.
Na kraju, u posmatranom periodu 2000-2005 godine, za plate
profesionalnih vojnika u saveznom buxetu su obezbe|ivana
potrebna finansijska sredstva, ali su redovno tako odre|ena
sredstva namewena za plate i penzije, odlukama Vlade, koriš}ena
za druge „materijalne troškove“.
Upravo je u praksi ukupan iznos odre|enih sredstava za plate
od strane Vlade, u okviru kojih je ministar odbrane odre|ivao
vrednost boda i koeficijenta za obra~un plata u VJ i penzija,
poslu`io za uporište Vrhovnom sudu Srbije da se ministar
odbrane pri odre|ivawu vrednosti boda, shodno ~l. 52. st. 2. Uredbe o platama, kretao u okviru propisanih mu ovlaštewa i da nije
mogao da postupa druga~ije i mimo toga. A to što je ukupan iznos
sredstava za plate i penzije umawivan od strane Vlade, smatra se
da je Vlada na tako nešto ovlaš}ena. Da li je to tako ili ne, za
sada nema mogu}nosti da se takvo mišqewe oficijelno opovrgne.
Odsustvo vaqanih ~iweni~nih i pravnih argumenata u presudama Vrhovnog suda Srbije upu}uje na zakqu~ak da se sud nije
rukovodio zakonitoš}u ve} `eqom da Vladu oslobodi obaveze
pla}awa duga koji je zaista veliki. Stoga, meritorna i zakonita
odluka po pitawu predmetnog duga mo`e se o~ekivati tek od
me|unarodnog suda pravde u Strazburu, pred kojim su neki
ošte}eni ve} pokrenuli postupak.
JEDNOKRATNA
NOV^ANA POMO]
P
o postoje}em-va`e}em pravilniku o na~inu koriš}ewa
sredstava Fonda za socijalno osigurawe vojnih osiguranika koja se izdvajaju za oporavak korisnika vojne
penzije (SVL br. 33/07, 43/08, 13/09 i 13/10), mo`e se koristiti
pravo (za sve KVP) na jednokratnu nov~anu pomo} (JNP).
Postoje dva osnova za ovu pomo}, i to:
a) zbog teške materijalne situacije, za one KVP ~ija su primawa po ~lanu porodi~nog doma}instva (koje je po Zakonu du`an
izdr`avati) mawa od 1350 bodova, i
b) JNP zbog vanrednih okolnosti za korisnike vojne penzije
koji su teško bolesni ili su imali neki vanredni doga|aj (saobra}ajna nesre}a, poplava, po`ar, zemqotres, smrt ~lana u`e
porodice i sl.). Pripada ako posledice traju u trenutku podnošewa zahteva. Vanredni doga|aj se dokazuje odgovaraju}im
slu`benim dokumentom.
Detaqnije informacije, potrebne obrasce, uputstva i druge
pojedinosti u vezi jednokratne nov~ane pomo}i, korisnici vojne penzije mogu dobiti preko opštinskih organizacija UVPS
na teritoriji gde stanuju.
Pozivaju se svi korisnici vojne penzije da iskoriste prava
iz ovog Pravilnika.
12
Novembar 2010.
Download

Специјални прилог ветерана - Udruženje Vojnih Penzionera Srbije