Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
AKCIONI PLAN 2010 ZA IMPLEMENTACIJU
EVROPSKOG PARTNERSTVA ZA KOSOVO
Jun 2010
Priština
1. UVOD............................................................................................................................ 8
1.1
ODNOSI REPUBLIKE KOSOVA SA EVROPSKOM UNIJOM ........... 8
2. AKCIONI PLAN ZA EVROPSKO PARTNERSTVO ............................................ 10
2.1 PRIPREMA AKCIONOG PLANA ZA EVROPSKO PARTNERSTVO
(APEP 2010) ................................................................................................................ 13
3. IMPLEMENTACIJA APEP-a 2009 I ODGOVOR NA IZAZOVE IZVEŠTAJA
O NAPREDKU .............................................................................................................. 15
3.1. POLITIČKI KRITERIJUMI.............................................................................. 15
3.1.1 DEMOKRATIJA I VLADAVINA PRAVA ................................................. 15
a. Skupština............................................................................................................ 15
c. Javna Administracija ........................................................................................ 15
d. Pravosudni sistem ............................................................................................ 16
e. Politike za borbu protiv korupcije ................................................................ 17
3.1.2 LJUDSKA PRAVA I ZAŠTITA MANJINA ................................................ 18
3.1.3 REGIONALNA PITANJE I MEĐUNARODNE OBAVEZE.................... 20
3.2 EKONOMSKI KRITERIJUMI.............................................................................. 22
3.3 EVROPSKI STANDARDI .................................................................................... 26
3.3.1 UNUTRAŠNJE TRŽIŠTE ................................................................................... 26
a. Slobodno kretanje roba ........................................................................................... 26
b. Slobodno kretanje kapitala ............................................................................ 28
c. Carina i porezi.................................................................................................... 29
e. Prava intelektualnog vlasništva ..................................................................... 32
f. Zapošljavanje i Socijalne Politike.................................................................. 32
g. Obrazovanje i istraživanje .............................................................................. 35
3.3.2 SEKTORIJALNE POLITIKE.......................................................................... 37
a. Industrija i MSP ................................................................................................ 37
b. Poljoprivreda i ribarstvo ................................................................................. 38
c. Životna sredina .................................................................................................. 39
d. Politike transporta ............................................................................................ 42
e. Energija ............................................................................................................... 46
f. Informaciono društvo i mediji........................................................................ 49
g. Finansijska kontrola......................................................................................... 53
h. Statistika............................................................................................................. 55
3.3.3 PRAVOSUĐE, SLOBODA I SIGURNOST ................................................ 56
a. Vize, pogranična kontrola, azil i migracija .................................................. 56
b. Pranje novca....................................................................................................... 57
c. Droga ................................................................................................................... 57
d. Policija ................................................................................................................ 58
e. Borba protiv organizovanog kriminala ........................................................ 58
f. Zaštita ličnih podataka ..................................................................................... 59
4. USKLAĐIVANJE SA STRATEGIJSKIM DOKUMENTIMA VLADE .......... 60
5. MONITOROVANJE I IZVEŠTAVANJE O IMPLEMENTACIJI APEP-a I
INDIKATORI MERENJA ........................................................................................... 60
2
6. TABELA AKTIVNOSTI ZA SPROVOĐENJE EVROPSKOG
PARTNERSTVA - 2010 ................................................................................................ 63
LISTA SKRAĆENICA I AKRONIMA
ABPK
Agencija za Borbu Protiv Korupcije
ACVK
Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova
ANK
Alijansa Novo Kosovo
APEP
Akcioni Plan za Evropsko Partnerstvo
APIK
Agencija za Promovisanje Investicija na Kosovu
APMSP
Agencija za Podršku Malih i Srednjih Preeduzeća
APR
Agencija za Polnu Ravnopravnost
APRUJF
Akcioni Plan za Reformu Upravljanjem Javnim Finansijama
ARBK
Agencija za Registraciju Biznisa na Kosovu
AU
Administrativna Uredba
AHV
Agencija za Hranu i Veterinu
BDP
Bruto Društveni Proizvod
BK
Budžet Kosova
BNP
Bruto Nacionalni Proizvod
BSK
Beznednosne Snage Kosova
CBK
Cenralna Banka Kosova
CIK
Centralna Izborna Komisija
CITT
Centar za Inovaciju i Transfer Tehnologije
CK
Carina Kosova
CLMK
Centralna Labaratorija za Metrologiju Kosova
CSK
Civilna Služba Kosova
DAJS
Departament Administracije Javne Službe
DII
Direktne Inostrane Investicije
DLK
Demokratska Liga Kosova
DPK
Demokratska Partija Kosova
DT
Državno Tužilaštvo
3
ECAA
Zajednički Evropski Vazduhoplovni Prostor (European Common
Aviation Area)
EK
Evropska Komisija
EKMP
Evropska Karta za Mala Preduzeća
EU
Evropska Unija
EULEX
Misija Evropske Unije za Vladavinu Prava na Kosovu
FIC
Finansijski Informativni Centar
GMO
Genetski Modifikovani Organizmi
GTZ
Nemačka Agencija za Razvoj i Saradnju
IGD
Inter-ministerijalna Grupa za Decentralizaciju
IMG
Integralni Menadžment Granica
IPC
Indeks Potrošačkih Cena
JPFO
Proces razvoja Javne Potrošnje i Finansijske Odgovornosti
JPP
Javno Privatna Partnerstva
KAI
Kosovska Agencija za Imovinu
KAP
Kosovska Agencija za Privatizaciju
KAS
Kosovska Agencija za Standardizaciju
KAŠ
Kosovska Agencija za Šume
KCJSOR
Kosovski Centar za Javnu Sigurnost, Obrazovanje i Razvoj
KDV
Kancelarija za Dobru Vladavinu
KEK
Kosovska Energetska Korporacija
KIJA
Kosovski Institut za Javnu Administraciju
KKK
Kosovska Komisija za Kokurenciju
KMAZN
Kancelarija za Menadžment i Administraciju Zvaničnih Novina
KNO
Kancelarija za Nestale Osobe
KPM
Kancelarija Premijera
KTK
Komisija Tužilaštva Kosova
KUCK
Klinički Univerzitetski Centar Kosova
MALS
Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
MAP
Međunarodni Aerodrom Priština
MCK/ICO
Međunarodna Civilna Kancelarija (International Civil Office)
4
MEF
Ministarstvo Ekonomije i Finansija
MEI
Ministarstvo Evropskih Integracija
MER
Ministarstvo Energije i Rudarstva
MJA
Ministarstvo Javne Administracije
MJF
Menadžment Javnih Finansija
MKOS
Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta
MMF
Međunarodni Monetarni Fond
MONT
Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije
MOR
Međunarodna Organizacija Rada
MP
Ministarstvo Pravde
MPŠRR
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
MRSZ
Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite
MSP
Međunarodni Sud Pravde
MSP
Ministarstvo Spoljnih Poslova
MSPP
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
MTI
Ministarstvo Trgovine i Industrije
MTPT
Ministarstvo Transporta i Pošte-Telekomunikacije
MUP
Ministarstvo Unutrašnjih Poslova
MZ
Ministarstvo Zdravstva
MZP
Ministarstvo za Zajednice i Povratak
NATO
Organizacija Sporazuma Severnog Atlantika (North Atlantic Treaty
Organisation)
NKTS
Nezavisna Komisija Tužilaštva i Sudstva
NNSK
Nezavisan Nadgledni Savet Kosova
NOK
Nacionalni Okvir Kvalifikacija
NVO
Nevladine Organizacije
OBPP
Opštinski Biroi za Pravnu Pomoć
OESR
Organizacija za Ekonomsku Saradnju i Razvoj (OECD –
Organisation for Economic Cooperation and Development)
ORN
Organ za Razmatranje Nabavki
OSBE
Organizacija za Sigurnost i Bezbednost u Evropi
5
PAK
Poreska Administracija Kosova
PIK
Pravodusni Institut Kosova
PIVD
Programski Indikativni Višegodišnji Dokument
PJI
Program Javnih Investicija
PK
Policija Kosova
PKK
Privremeni Kriminalni Kod
POJ
Pilot Opštinske Jedinice
PRPR
Plan za Ruralni i Poljoprivredni Razvoj
PSJIE
Proces Saradnje u Jugoistočnoj Evropi
PTK
Pošta i Telekomunikacija Kosova
PUŽS
Procena Uticaja na Životnu Sredinu
RAE
Romi, Aškali i Egipćani
RAT
Regulatorni Autoritet Telekomunikacija
RAŽ
Regulatorni Autoritet Železnica
RIPT
Razvojni i Investicioni Plan Transmisije
RJA
Reforma Javne Administracije
RKE
Regulatorna Kancelarija za Energiju
RKJN
Regulatorna Komisija za Javne Nabavake
RKVO
Regulatorna Kancelarija za Vodu i Otpad
RTK
Radio Televizija Kosova
SEETO
Obzervator Transporta za Jugoistočnu Evropu (South East Europe
Transport Observatory)
SIMP
Sistem Informativnog Menadžmenta Predmetima
SLRK
Službeni List Republike Kosova
SO
Skupština Opštine
SOP
Srednjoročni Okvir Potrošnje
SPF
Standardne Procedure Funkcionisanja
SRS
Savet za Regionalnu Saradnju
SSK
Sudski Savet Kosova
SVJI
Savet za Visoka Javna Imenovanja
SZK
Statistički Zavod Kosova
6
TADOC
Međnarodna Akademija za Borbu Protiv Droge i Organizovanog
Kriminala
TLjB
Trgovina Ljudskim Bićima
UNMIK
Misija Ujedinjenih Nacija na Kosovu
USAID
Agencija Sjedinjenih Država za Međunarodni Razvoj (United
States Agency for International Development)
VKEK
Vezna Kancelarija Evropske Komisije
7
1. UVOD
1.1 ODNOSI REPUBLIKE KOSOVA SA EVROPSKOM UNIJOM
Od Samita u Solunu 2003, Kosovo je snažno uključeno u okviru procesa
Stabilizacije i Asocijacije. 20-og aprila 2005, Evropska Komisija je usvojila
komunikaciju „Evropska Budućnost za Kosovo“ čime je ponovno naglašena
posvećenost EU Kosovu. Godine 2006, Evropski Savet je usvojio prvo Evropsko
Partnerstvo i 18 februara 2008, drugo Evropsko Partnerstvo za Kosovo.
Odgovarajući na ove inicijative EU, Vlada Republike Kosova je, 31 jula 2008,
usvojila Akcioni Plan za Evropsko Partnerstvo (APEP) 2008.
Kosovo i dalje nema ugovorne odnose sa EU. U strategiji proširivanja i izazova
2009-2010, objavljenoj 14 oktobra 2009, Izveštaju o Napredku 2009 i Komunikaciji
„Kosovo – Ispunjavanje Evropske Perspektive“ (Studija za Kosovo) je ocenjen
napredak ostvaren na Kosovu, i takođe su predstavljeni problemi i glavni izazovi
za Kosovo u oblasti Evropskih Integracija. U ovoj komunikaciji Komisije za Savet
i Parlament, Evropska Komisija je predložila osnivanje i ojačavanje Evropske
perspektive Kosova. Predlozi Evropske Komisije u ovoj Komunikaciji su
usvojeni, od strane Evropskog Saveta, u decembru 2009. Posledično, Kosovo
ulazi u novu fazu procesa Evropskih integracija, dobijajući jasniju Evropsku
perspektivu putem: osnivanja i ojačavanja Dialoga Procesa Stabilizacije i
Asocijacije1; viznog dialoga sa perspektivom liberalizacije viza nakon
sprovođenja nepohodnih reformi i nakon ispunjavanja svih uslova; proširenje
Nezavisnih Trgovinskih Mera nakon ispunjavanje neophodnih uslova; predlog o
pregovorima direktiva za tržišni sporazum sa Evropskom Unijom; razmatranje
mogućnosti za određeni okvirni sporazum o opštim principima učestvovanja
Kosova u programima Zajednice; aktiviranje komponente Instrumenta Predčlanstva (IPA) za graničnu saradnju (Komponenta II IPA).
Naredan izazov za Kosovo, na njegovom putu ka članstvu u Evropskoj Uniji, je
početak seldeće faze procesa – početak pregovora za Sporazum o Stabilizaciji i
Asocijaciji. Što pre Kosovo ostvari napredak u sprovođenju prioriteta Evropskog
Partnerstva, posebno u sprovođenju osnovnih i kratkoročnih prioriteta, to će se
pre otvoriti vrata Kosovu kako bi pokazalo njegovo puno opredeljenje za proces
Evropskih Integracija i tako nastavi ka daljim fazama procesa pridruživanja.
Poseban izazov u ovom periodu je sprovođenje kriterijuma za potencijalni
trgovinski sporazum sa Evropskom Unijom i viznu liberalizaciju.
1
Dialog Procesa Stabilizacije i Asocijacije (DPSA) je glavni instrument političkog i tehničkog dijaloga
između Vlade Kosova i Evropske Komisije unutar okvira procesa Stabilizacije i Asocijacije. Glavni cilj
ovih političkih i tehničkih sastanaka DPSA je koordinacija i monitorovanje reformi Kosova i proces
harmonizacije sa EU, posebno prioriteta definisanih u Evropskom Partnerstvu usvojenom od strane
Evropskog Saveta 18 februara 2008.
8
U februaru 2009, Evropski Parlament je usvojio rezoluciju putem koje izražava
opredeljenje EU da ima vodeću ulogu u održavanju sigurnosti i stabilnosti
Kosova i zapadnog Balkan, takođe je naglasio spremnost da podrži politički i
ekonomski razvoj Kosova, nudeći Kosovu jasnu perspektivu za članstvo u EU. U
aprilu se održao drugi među-parlamentarni sastanak EU-Kosovo. Sa ovog
sastanka je izdata zajednička izjava putem koje se naglašava da je opšta politička
stabilnost Kosova zadovoljavajuća.
Evropska Unija nastavlja da obezbeđuje naročitu finansijsku pomoć za osnivanje
i ojačavanje institucijonalnih kapaciteta Kosova, podržavanje socio-ekonomskog
razvoja, kao i unapređivanje regionalne saradnje. EU je momentalno najveći
donator na Kosovu, davajući najviše finansijske pomoći, po glavi stanovnika,
nego u bilo kojoj zemlji na svetu.
Glavni instrument donatorske pomoći u 1999-2006 bila je Asistencija Zajednice
za Obnovu, Razvoj i Stabilizaciju (CARDS). Kosovo je nastavilo da koristi
Instrument Pred-članstva (IPA), mikrofinansijsku asistenciju, Asistencija
Zajednice za Obnovu, Razvoj i Stabilizaciju (CARDS), Instrument za stabilnost
(IfS) i ostale izvore. Odprilike, 500 miliona evra se dodeljuju kosovo godišnje
putem IPA. Programski Indikativni Višegodišnji Dokument 2009-2011,
dokument koji identifikuje glavne oblasti i prioritete asistencije IPA, je usvojen u
julu 2009. Više od 103 miliona evra su dodeljena u Godišnjem Programu IPA
2009, dok Godišnjem Programu IPA 2010 je predviđeno 67 miliona evra.
U oblasti unapređenja učestvovanja civlnog društva u političkom dialogu su
dodeljena 1.7 miliona evra u okviru IPA 2009. Oblasti kao što su životna sredina i
jednake mogućnosti (mere protiv diskriminacije i socijalna integracija ugroženih
grupa) su imale poseban tretman. U okviru IPA 2009, 3 miliona evra su
dodeljenja civilnom društvu, zaštiti prava manjina i ojačanju ugroženih grupa.
Ova pitanje su podržana i od strane Instrumenta za Demokratizaciju i Ljudska
Prava.
Republika Kosova je do sada priznata od strane 65 država, članova Organizacije
Ujedinjenih Nacija. Nova priznavanja se nastavljaju svedočeći tako političku
stabilnost i napredak na Kosovu. U toku protekle godine, Kosovo je postalo
punopravan član Međunarodnog Monetarnog Fonda i Svetske Banke.
Vlada Kosova je nastavila sa konsolidacijom državnih institucija unutar i van
zemlje, osnivanjem i konsolidacijom diplomatskih i konzularnih predstavništva
Republike Kosova. Konsolidacija državnih institucija, zasnivanih na Evropskim
standardima, je nastavljena posebno sa funkcionalizacijom Ministarstva Spoljnih
Poslova i Ministarstva Bezbednosnih Snaga Kosova. U saradnji sa
9
međunarodnim institucijama na Kosovu, NATO i KFOR, postignuti su prvi
opreacionalni kapaciteti BSK-a.
Imenovana su 18 prva ambasadora i poslatao je prvo diplomatsko i konzularno
soblje u predstavništvima van Kosova. U duhu nezavisnosti Kosova kao faktor
stabilnosti u regionu – Vlada se intezivno angažovala na osnivanju
dobrosusedskih odnosa sa svim zemljama regiona; većina njih je već priznala
nezavisnost. Što se tiče saradnje, uspešno je realizaovana demarkacija granice sa
Republikom Makedonije i osnovani su diplomatski odnosi sa Makedonijom i
Crnom Gorom. Vlada Kosovo, nakon priprema i predstavljanja ispred
Međunarodnog Suda Pravde (MSP), u toku procesa saslušavanja, sada iščekuje
ispravnu odluku i puno poštovanje želje stanovnika Kosova za nezavisnu i
suverenu državu.
Među principijalnim prioritetima Vlade je ubrzanje procesa Evro-atlantskih
integracija Kosova. Vlada Kosova je spremno dočekala objavljivanje Izveštaja o
Napredku 2009 i Komunikaciju Evropske Komisije za Savet i Parlament „Kosovo
- Ispunjavanje Evropske Perspektive“, takozvana Studija za Kosovo. Izazovi
Izveštaja o Napredku su u punoj harmoniji sa prioritetima Vlade i institucija
Kosova. Vlada je odgovorila na izazove putem Akcionog Plana za Evropsko
Partnerstvo, Godišnjeg Plana Vlade 2010 i drugih strategijskij dokumenata.
Vlada je operacionalizovala strukture za Evropske integracije i sada je u procesu
njihovog ojačanja. Osnovan je stabilan partneritet i otvorena komunikacija sa
Evropskom Komisijom. Jedan od najvažnijih kriterijuma procesa liberalizacije
viza sa EU je ispunjen pripremom Akcionog Plana za implementaciju mape puta
za Liberalizaciju Viza. Kao rezultat intensifikacije procesa Evropskih integracija,
Vlada Kosova je 27 avgusta 2008 usvojila nove strukture sa ciljem bolje
koordinacije institucija u ovoj oblasti Ove strukture su sačinjene od sektorijalnih
grupa, u oblasti dobre vladavine, ekonomije, unutrašnjeg tržišta, inovacije,
infrastrukture i poljoprivrede.
2. AKCIONI PLAN ZA EVROPSKO PARTNERSTVO
Svi budući napredci na Kosovu će se meriti na osnovu sprovođenja ključnih,
kratkoročnih i srednjoročnih prioriteta Evropskog Partnerstva. Upravo zbog
političke važnosti Evropskog Partnerstva i odgovora Vlade putem Akcionog
Plana za sprovođenje Evropskog Partnerstva, Vlada Kosova će biti u potpunosti
opredeljena i nepokolebljiva prema ovom teškom procesu osnivanja partnerstva
sa EU, promovišući ovaj dokument kao Vladin prioritet i tako osiguravajući
kontinualnu implementaciju Akcionog Plana putem institucijonalnih Vladinih
mehanizama.
10
Akcioni Plan je usvojen putem standardnih Vladinih procedura, i time
simbolizuje jasnu političku podršku i snažno opredeljenje Vlade ka procesu
Evropskih integracija. APEP se takođe pripremio u konsultacijama sa
Evropskom Komisijom, kao i celom međunarodnom zajednicom na Kosovu.
APEP će se predstaviti široj javnosti kao dokument pripremljen od strane
Kosovskih institucija odražavajući njihove poglede i predeljenje.
Akcioni Plan Evropskog Partnerstva je glavni srednjoročni dokument Vlade
Kosova koji ima za cilj definisanje neophodnih akcija za implementaciju
Evropske agende i napredak u procesu Evropskih integracija Kosova, u skladu sa
identifikovanim prioritetima Evropskog Partnerstva. Plan prati strukturu
Evropskog Partnerstva za Kosovo 2008 i u saglasnosti je sa kriterijumima
Kopenhagena i Madrida, uključujući seldeće delove:
• Politički krijterijumi,
• Ekonomski krijterijumi,
• Evropski standardi,
• Monitorovanje i izveštavanje na osnovu APEP-a i Revizije Plana.
Prioriteti Evropskog Partnerstva su podeljeni na kratkoročne prioritete (1-2
godine) i srednjoročne prioritete (3-4 godine). Kratkoročni prioriteti – opisuju
aktivnosti koje će se sprovesti vis-a-vis kratkoročnih prioriteta unutar svake
oblasti, dok srednjoročni prioriteti – opisuju aktivnosti koje će se sprovesti vis-avis srednjoročnh prioriteta unutar svake oblasti.
Priprema i struktura dela o političkim kriterijumima, ekonomskim kriterijumima
i Evropskim standardima – je predstavljena u okviru reforma koje su sprovedene
sa apspekta zakonodavnog i institucijonalnog okvira u kratkoročnom i
srednjoročnom planu kao i aktivnosti planirane za adresiranje izazova Izveštaja o
Napredku 2009. Prioriteti Evropskog partnerstva obuhvataju četiri glavna
poglavlja:
Ključni prioriteti se bave poštovanjem vladavine prava, ljudskih prava, zaštitom
manjina i slobode religije, garantovanje demokratske vladavine i osiguranje
javnih službi, osnivanje transparentne i odgovorne javne službe; nastavak
reforme samovladavine i poboljšanja administrativnih kapciteta. Cilj kojih je
kreiranje klime za pomirenje, međuetničku i religijsku održivu toleranciju koja
podržava i podstiče povratak raseljenih lica. Borba protiv korupcije,
organizovanog kriminala i terorizma se mora nastaviti, takođe prioriteti imaju za
cilj kreiranje društva bez diskriminacije, obuhvatanje ne favorizovanih grupa,
konsolidaciju imovinskih prava, zakonskog okvira i pristup pravosuđu.
Poltički kriterijumi se bave demokracijom i vladavinom prava (institucije, borba
protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, skupština/izbori, javna
11
administracija, pravosudni sistem, ljudska prava, zaštita manjina i kulturna
prava). Takođe ovi kritetijumi imaju u fokus regionalnu saradnju i međunardone
obaveze (poboljšanje regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa, sprovođenje
CEFTA i učestvovanje u svim regionalnim inicijativama.
Ekonomski kriterijumi obuhvataju održavanje zdravih budžetskih politika;
dugoročnu stabilnost socijalnih politika imajući u fokus siromaštvo i socijalnu
izostavljenost; viši stepen plaćanja faktura za javne usluge – bolju vladavinu i
bolji kvalitet obrazovanja, privatizacija i restrukturiranje, finanijsku efikasnost
društvenih kompanija, kreiranje zvaničnog tržišta rada, ojačanje imovinskih
prava, valdavina prava i pristup pravosuđu; sprovođenje aktivne politike tržišta
rada i povećanje izvoznih kapaciteta.
Evropski standardi obuhvataju određene aspekte zakonodavstva Evropske
Unije: unutrašnje tržište, sektorijalne politike i pravosuđe, sloboda i sigurnost. U
ovim oblastima, Kosovo mora harmonizovati svoje zakonodavstvo sa acquis EU i
da osigura njegovu implementaciju. Kosovo mora takođe razviti svoje
administrativne kapacitete kako bi osiguralo da su njene politike i
zakonodavstvo u skladu da zahtevima EU.
Osnivajući se na Evropskoj agendi za Kosovo, svaki dalju napredak zemlje će se
meriti na osnovu sprovođenja ključnih, kratkoročnih i srednjoročnih prioriteta, u
okviru Evropskog Partnerstva. U ovom kontekstu, APEP bi trebao da bude
korišćen za planiranje aktivnosti Vlade:
• Koje se odnose na Političku agendu Vlade i njene prioritete,
• Zakonodavnu agendu Vlade (Zakone, Podzakonske akte, Odluke i druge
pravne akte) i Parlamenta,
• Plan za potrebna upošljavanja za primenu agende Evropskih integracija i
stupanje na snagu usaglašenih pravnih akata,
• Plan za izgradnju institucija i obuku osoblja (opšte i specifične potrebe
obuke),
• Plan za investicije i posebno za izgradnju (poboljšanje) IT mreže u odnosu
na acquis.
Nadalje, APEP bi se trebao/mogao korisiti za unutrašnju komunikaciju:
• Premijera i članova Vlade (zajedničko razumevanje agende vlade i
rezultata koji se trebaju postići),
• Ministara i ministarskog osoblja (jasne smernice s etapama),
• Odnosi izmedju državnih organa (jedan plan i isti rokovi),
• Vlasti, poslovne zajednice i socijalnim partnerima (mehanizmi upozorenja
za promene koje ć biti sprovedene i koje će uticati na poslovnu zajednicu i
socijalne partnere),
• Odnosi sa NVO sektorom (temelj za izgradnju partnerstva),
12
•
•
Komunikacije sa medijima (jasna Vladina agenda koja se može meriti od
strane medija),
Kao i sa šitom javnosti, svim građanima, (građani koji žele mogu u bilo
koje vreme izmeriti koliko je Vlada bila uspešna)
…kao i za spoljašnju komunikaciju:
• Komunikacija sa međunarodnom zajednicom i bolje razumevanje
prioriteta Kosova (jasni i javno predstavljeni Vladini prioriteti i agenda),
• Odnosi sa Evropskom Komisijom i njenim uslugama (uvek potrebno za
nadzor ciljeva i predstavljanje jasne slike za postignut napredak),
• Sa svim članicama EU (ne sme se zaboraviti da sve važne odluke donose
države članice),
• Sa susedima Kosova (svi u regionu prate i prati će šta Kosovo radi, planira
i šta je postiglo),
• Sa Evropskom akademskom zajednicom i nevladinim sektorom i širom
javnošću (Kosovo treba svu moguću podršku od strane što šireg
okruženja).
2.1 PRIPREMA AKCIONOG PLANA ZA EVROPSKO PARTNERSTVO
(APEP 2010)
U toku revizija APEP-a 2009 i pripreme APEP-a 2010 imala se u vidu činjenica da
je APEP glavni srednoročni dokument u oblasti Evropskih integracija, i takođe
imajući u vidu preporuke Evoprkse Komisije iznete u Izveštaju o Napredku 2009
posebna pažnja je obraćena ka unapređenju kvaliteta ovog dokumenta, čineći ga
merljivijim dokumentom putem pripreme važnijih aktivnosti koje mogu uticati
na napredak.
Glavni kriterijum u toku pripreme APEP-a 2010 je bio važnost aktivnosti vis-a-vis
prioriteta Evropskog Partnerstva, kao i adresiranje izazova identifikovanih u
Izveštaju o Napredku 2009. Na ovaj način, praćena metodologija u toku pripreme
APEP-a 2010 je obuhvatila:
• Relevantnost aktivnosti vis-a-vis prioriteta Evropskog Partnerstva, kao i
planiranje konkretnih i realnih aktivnosti,
• Adresiranje izazova iz Izveštaja o Napredku,
• Povezivanje sa ostalim strateškim Vladinim dokumentima, kao što je
Srednjoročni Okvir Potrošnje, Godišnji Vladin Plan, Planovi Ministarstva i
ostalih institucija.
Nekoliko značajnih faktora je uzeto u obzir tokom pripreme APEP-a 2010:
• Kosovska nezavisnost i zavrsavanje i primena novog Ustava Kosova,
13
•
•
•
•
•
Nove institucionalne strukture EU-a uspostavljene na Kosovu (ICO,
EULEX, ECO),
Uticaj zadnjeg Izveštaja o Napredku Evropske Komisije (oktobar 2009) o
postignućima i izazovima Kosova,
Strategija Proširenja i Izazova 2009 – 2010 od strane Evropske Komisije,
Zaključci sastanaka koji se održavaju u okviru DPSA, kao i zaključci
Ocenjivačkih Misija realizovanih u toku 2009,
Potreba za reviziju prioriteta vezanih za upotrebu Donatorske Pomoći u
skladu sa preporukama Evropskog Partnerstva.
Nadalje, rad Kosovskih institucija će se voditi u svim glavnim oblastima putem
nekoliko zvaničnih dokumenata pripremljenih i usvojenih od strane Vlade:
• Program Vlade za period 2008-2011,
• Srednjoročni Okvir Potrošnje 2010 – 2012,
• Godišnji Plan Rada Vlade 2010,
• Budžet Kosova 2010,
• Plan za Evropske Integracije 2008-2010, usvojen od strane Vlade 3 aprila
2008.
Glavna prednost revizije APEP-a 2009 je da se broj aktivnosti smanjio sa 1600 na
1000 aktivnosti. Ovo nije samo smanjenje borja aktivnosti već i povećanje
kvaliteta dokumenta. U ovom kontekstu, trebalo bi se imati u vidu da se 30%
aktivnosti ispunilo, doke se veliki broj aktivnosti uklonilo zato što nisu bili
relvantni za prioritete Evropskog Partnerstva. Procesom revizije Evropskog
Partnerstva su obuhvaćene 51-a državna institucija i više od 300 zvaničnika,
uključujući lidere raličitih institucija. Proces revizije je obratio posebnu pažnju
aspektu usklađivanja APEP-a sa ostalim strateškim i sektorijalnim dokumentima
o čemu će biti više reči u delu 5 ovog dokumenta. Određeni broj aktivnosti je
ostao isti dok mu se promenio vremenski rok implementacije. Takođe su
predviđene više od 200 aktivnosti sa ciljem adresiranja izazova iz Izveštaja o
Napredku. U nastavku je predstavljen kratak opis implementacije APEP-a 2009 i
adresiranje izazova Izveštaja o Napredku 2010.
14
3. IMPLEMENTACIJA APEP-a 2009 I ODGOVOR NA IZAZOVE
IZVEŠTAJA O NAPREDKU
3.1. POLITIČKI KRITERIJUMI
3.1.1 DEMOKRATIJA I VLADAVINA PRAVA
a. Skupština
Sa ciljem adresiranja izazova Izveštaja o Napredku koji naglašavaju nedostatak
administrativnih kapaciteta Odbora Skupštine Kosova, sa fokusom na
poboljšanje administrivnih i finansijskih kapaciteta Odbora za Evropske
Integracije pri pregleda predlo zakona, predviđene su aktivnosti koje predviđaju
zapošljenje profesionalnog i iskusnog osoblja u oblasti Evropskih integracija u
okviru Odbora za Evropske Integracije i Divizije za Zakonodavnu
Standardizaciju i Harmonizaciju.
Sa ciljem unapređenje rada Skupštine 29 aprila 2010 je usvojen izmenjen i
dopunjen Pravilnik o Organizaciji i Odgovornosti Administracije Skupštine.
Prioritet u radu Skupšine ostaje pitanje unapređenje nadgledanja Vlade i
Vladinih organa, uključujući unapređenje saradnje sa Odborom za Evropske
Integracije i Ministarstvom za Evropske Integracije, sa ciljem unapređenja
koordinacije aktivnosti u okviru ovog procesa.
b. Vlada
U oblasti vladavine je ostvaren napredak, posebno što se tiče procesa
decentralizacije koji je jedan od ključnih prioriteta Evropskog Partnerstva.
U toku procesa revizije dodate su nove aktivnosti koje proizilaze iz Zakondavne
Strategije 2010 i koje se tiču regulisanja administrativnih konflikta i plata javnih
zvaničnika.
Inter-ministerijalna saradnja i kordinacija preostaje izazov, u tom kontekstu
Skupština Kosova je na sednici 13 maja 2010, usvojila Zakon o Javnoj Službi i
Zakon o Platama Javnih Službenika, uskoro se očekuje i usvajanje Zakona o
Vladi, zakoni koji predstavljaju osnovu za reformu javne administracije.
c. Javna Administracija
Tri pomenuta predlog zakona (Zakon o Javnoj Službi, Vladi, i Platama Javnih
Službenika) su krucijalni u opštoj reformi administracije Kosova. Ostaje da se u
okviru 2010 usvoje ova tri osnovna zakona i podzakonski akti za njihovo
sporovođenje, koji su neophodni za reformu javne administracije. Ovi zakoni će
15
omogućiti nezavisnost javne službe od mogućeg političkog uticaja i definisaće
javne i političke pozicije. Definisanje institucionalne nadležnosti i procedura na
osnovu Zakona o Javnim Službenicima je od prioritetne važnosti i takođe je usko
povezano sa sprečavanjem političkog uticaja pri imenovanju visokih javnih
službenika.
Takođe u okviru reforme javne administracije, usvojen je reviridani AKRJA,
takođe većina horiznotalnih i vertiklanih organizacionih struktura institucija je
završena. Svejedno, kratkoročni priritet preostaje da institucije razviju
impelemtaciu funkcionalne revizije.
Osim kratkoročnog prioriteta koji se tiče sporovođenja funkcionalne revizije,
predviđene su aktivnosti koje se tiču nadležnosti KIJA, koje se moraju osnivati na
Zakon o Javnopj Službi, kao i nekoliko akcija koje se povezuju sa e-vladavinom i
proširenjem Vladine IT mreže u opštinama, što će unaprediti pristup zvančnim
dokumentima i povećati transparentnost rada institucija.
d. Pravosudni sistem
Zahtevi koji proizilaze iz Evropskog Partnerstva u oblasti pravosudnog sistema
imaju za cilj ojačanje pravosudnog sistema putem implementacije i punog
poštovanja zakona koji obezbeđuju sistem pravosuđa i tužilaštva koji je
efektivan, nezavisan, odgovoran, nepristrasan i oslobođen političkog uticaja. Kao
važna aktivnost u ovom pravcu se može napomenuti selekcija sudija i tužioca,
proces koji ima za cilj imenovanje i re-imenovanje sudija i tužioca osnivajući se
na rigorozan sistem selekcije kandidata i njihov napredak kroz karijeru.
Završetak ovog procesa se očekuje do kraja 2010. Takođe za adresiranje
gorenavedenog prioriteta su pripremljena 4 zakona za reformu pravosuđa:
Zakon o Sudovima, Sudskom Savetu, Tužilačkom Savetu i Tužilaštvu, koji se
takođe očekuju da budu usvojeni do kraja 2010. Očekuje se da ovaj paket zakona
promeni organizativnu strukturu sudova i tužilaštva time što će osigurati
nezavisnost i sprečiti politički uticaj.
Što se tiče napora kako bi se sprovela efikasna šema zaštite svedoka radi se ka
osnivanju zakonske baze počevši sa pripremom Zakona o Zaštiti Svedoka,
osnivanje programa za zaštitu svedoka, kao i funkcionalizacija institucionalnog
okvira putem izgradnje zatvora za zaštićene svedoke.
Takođe, u toku kratkoročnog perioda teži se ka punoj implementaciji
automatizovanog sistema za upravljanje predmetima putem podrške
potrošačima pri upotrebi softvera instaliranog u sudovima i tužilaštvima.
16
U okviru razvoja kapaciteta Vlade u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova bez
političkih uticaja, osiguran je softver za osnivanje baze podataka i elektronska
arhiva za prenos podataka od DP /UNMIK ka MP. Dok se do kraja 2011, iščekuje
završetak restrukturiranja i reorganizacije MP, na osnovu Funkcionalne Revizije.
Sa ciljem postizanja Evropskih standarda u pitanjima krivične kriminalistike i
zahteva za ekstradiciju, sprovedena je unutrašnja organizacija Divizije za
Međunarodnu Pravnu Saradnju, kao i kompletiranje zakonskog okvira. U toku
ove godine, na osnovu zakonodavne strategije, previđena je priprema 4 predlog
zakona u ovoj oblasti: PZ za Ekstradiciju, PZ za Međunarodnu Pravnu Saradnju,
PZ za Transfer Osuđenih Osoba i PZ Protiv Međunarodne Otmice Dece.
Sa ciljem poboljšanja sistema zatvora, sa fokusom na sigurnost, kontrolu, šema za
re-integraciju i infrastrukturnih uslova izovde se radovi na restauraciji i
održavanju posotojećih zatvorskih objekata, profesionalno usavršavanje
zatvorenika i priprema za re-socijalizaciju. Takođe kontinualno se priprema
specijalni program za re-integraciju maloletnika nakon služenja zatvorskog roka.
U srednjoročnom periodu teži se ispunjavanje svih zahteva koji proizilaze iz
Evropskog Partnerstva i Izveštaja o Napredku za Kosovo, fokusirajući se na
ispunjavanje zakonskog i institucijonalnog okvira putem zapošljavanj
neophodnog administrativnog osoblja u sudnicama, osnivajući se na analizi za
potrebnim brojem zaposlenih, priprema pravilnika o unutrašnjem funkcionisanju
sudova i tužilaštva, u skladu sa Zakonom o Sudovima i Tužilaštvu, kao i
izgradnja potrebnih objekata za ispunjavanje prostornih uslova: izgradnja
privremen sigurne kuće, izgradnja zatvora visoke sigurnosti, izgradnja dva
objekta za potrebe MP (Gnjilane, Uroševac i Priština), kao i izgradnja objekta
Opštinskog i Okružnog Tužilaštva u Peći.
e. Politike za borbu protiv korupcije
U toku perioda koji pokriva revizija APEP-a 2009, jedna od glavnih postignuća u
oblasti borbe protiv korupcije je bilo usvajanje Strategije i Akcionog Plana za
Borbu Protiv Korupcije 2009-2011. Šta više, ABPK je angažovana takođe u
monitorovanju implementacije ove strategije putem pripreme relevantnih
matrica.
U okviru adresiranja prioriteta koji zahteva borbu protiv korupcije i osnivanje i
konsolidaciju institucija, do kraja 2010 očekuje se kompletiranje zakonodavnog
okvira preduzimajući mere kako bi se osigurala nezavisnost i funkcionisanje
17
relevantnih institucija, uključujući harmonizaciju ovog okvira sa Evropskim
standardima. Kako bi se adresirao gorenavedeni prioritet Za adresiranje
gorenavedenog prioriteta učinjeni su napori za poboljšanje ljudskih kapaciteta
Takođe je usvojen Zakon o Deklaraciji i Redovnoj Kontroli Imovine Javnih
Zvaničnika u javnim institucijama, takođe kontinualno se vrši nadzor slučajeva
primanja poklona u skladu sa Zakonom Protiv Korupcije. Nadalje, u toku
izveštajnog perioda učinjeni su napori sa ciljem unapređenja interinstitucijonalne saradnje, putem MR, između ABPK i Ombudspersona.
Sa druge strane, što se tiče osnivanje mehanizma za čuvanje podataka za borbu
protiv korupcije planira se razvoj registra istraživanja, osuda, krivičnih gonjenja
u slučajevima borbe protiv korupcije, što će biti praćeno razvojom obuke u
oblasti otkrivanja i istrage korupcije, sprečavanja konflikta interesa, deklaracija
imovine i prihvatanje poklona.
Prioritet koji ostaje ne adresiran od strane relevantnih institucija je razvoj
koncepta za pripremu i upotrebu strategijskog sektorijalnog sistema u borbi
protiv korupcije.
3.1.2 LJUDSKA PRAVA I ZAŠTITA MANJINA
Osnovna ljudska prava i slobode prepoznate međunarodnim pravom su
direktno obuhvaćena Ustavom Republike Kosova, nakon deklaracije
nezavisnosti, usvajanje zakonodavstva u ovoj oblasti je jedan od najviših
prioriteta Vlade Republike Kosova.
U okviru kompletiranja institucionalnog okvira za zaštitu ljudskih prava, 30
Opština Republike Kosova su osnovale Jedinice za Ljudska Prava, dok se do
kraja 2010 očekuje funkcionalizacija svih JLjP u svim Opštinama kao i
implementacija programa za razvoj kapaciteta JLjP na lokalnom nivou.
Sa ciljem merenja implementacije, MALS je pripremilo upitnik za opštine o
implementaciji strategije, akcionih planova i politika za zaštitu i promociju
ljudskih prava na osnovu toga je pripremljen respektivni izveštaj o prvom
šestomesečju 2009, koji je objavljen na web stranici MALS-a.
Što se tiče borbe protiv nasilja u porodici, sa aspekta kompletiranja zakonskog
okvira, Vlada Kosova je usvojila Zakon Protiv Nasilja u Porodici, koji je takođe
prošao prvo čitanje u Skupštini. Sa druge strane Strategija i Akcioni Plan Protiv
Nasilja u Porodici su finalizovani i očekuje se njihovo usvajanje od strane Vlade
Kosova.
18
Sa ciljem efektivne implemtentacije Zakona Protiv Diskriminacije, objavljen je
izveštaj aktivnosti za period januar – jun 2009 (KDV), kao i organizacija
informativnih kampanja u vezi sa promocijom Zakona Protiv Diskriminacije.
Takođe KPZ će preduzeti korake kako bi osigurala jednako i propocionalno
predstavljanje manjinskih zajednica u Javnoj Službi Kosova.
Što se tiče kompletiranja zakonskog okvira, predviđa se finalizacija pripreme i
usvajanje AU za Ponudu Usluga u Zajednicama (kuće za osobe za mentalnim
hendikepom).
Sa ciljem adresiranja prioriteta za unapređenje prava dece, Odlukom br. 07/69,
datuma 19 jun 2009, Vlada Republike Kosova je usvojila Strategiju i Akcioni Plan
za Prava Dece, kao i Odluku br.05/78, dana 13/08/2009, za pripremu Programa i
Akcionog Plana za Sprečavanje Samoubistava na Kosovu za period 2010-2013.
Što se tiče zakonskog okvira o slobodi izražavanja, 22 jula 2009 je završena faza
predaje aplikacija za dugoročno licenciranje, dok će se 2010 dopuniti Kod
Ponašanja za Elektronske Medije, koji će obuhvatiti sve audio-vizualne usluge.
Sa ciljem zaštite ljudskih prava kao i promovisanja održivog povratka manjiske
zajednice, u toku 2009, projekat za organizovani povratak u Klobukar je
sproveden, dok su ostali projekti u fazi realizacije. Takođe opštinske kancelarije
za ljudska prava nastavljaju promociju ljudskih prava putem među-etničog
dijaloga između svih zajednica.
Do sada su u 20 opština stupili na snagu, osnivajući se na AU 2007/06, Pravilnici
o Implementaciji Zakona o Upotrebi Jezika na Lokalnom Nivou, očekuje se da će
se ovaj proces kompletirati i u preostalim opštinama i time će se prevesti
dokumenta izdavana od strane Opštine, u zvaničnim jezicima, kao što je
predviđeno Zakonom o Upotrebi Jezika.
U oblasti kulturnog nasleđa, 27 februar je osnovan Savet za Kulturna Nasleđa, u
toku 2010 očekuje se njegova puna opercionalizacija. Takođe u toku prvog
šestomesečja 2010 očekuje se osnivanje Inspektorata za Kulturno Nasleđe, kao i
unapređenje administrativnih kapacitete.
U vezi sa nadgledanjem implementacije Zakona o Specijalnim Zaštićenim
Zonama pripremljeni su strategijski dokumenti (Akcioni Plan za Specijalne
Zaštićene Zone kao i Plan za pripremu Zakona o Istorijskom Centru Prizrena i
Zakona o Vleikoj Hoči). Organizovaće se informativna kampanja za mlade,
javnu administraciju i poslovni sektor o vrednostima kulturnog nasleđa. Takođe
19
važna aktivnost sprovedena u toku 2010 je restauracija i konzervacija Prizrenske
Tvrđave.
U martu 2009 sprovela se harmonizacija strateških dokumenata o prostornom
planiranju (Prostorni Plana Kosova, kao i razvojnih i opštinskh planova) sa
zakonskim odredbama na snazi koje regulišu Specijalne Zaštićene Zone. Takođe
je pripremljena informaciona brošura sa tehničkim informacijama o Specijalnim
Zaštićenim Zonama u septemberu 2009.
Kako bi se olakšao i podstrekao povratak raseljenih lica i izbeglica svih zajednica,
nastavlja se implementacija programam „RRK” (Održiva Pomoć za Povratak
Manina na Kosovo Plus) za 4 pilot-opštine. U vezi sa finalizacijom i
restauracijom objekata marta 2004, uključujući istorijske i religiozne objekte.
Kako bi se adresiralo pitanje neformalnih naselja i pronalaženje održivog rešenja
za akomodaciju i integraciju članova romske zajednice koji žive u opasnim
uslovima, u toku 2010 će se pripremit Strategija i Akcioni Plan za Regulisanje
Neformalnih Naselja.
U vezi sa ojačanjem administrativnih struktura i odgovornih mehanizama pri
MZP, u toku prvog dela 2010 će se usvojiti Opšta Strategija i Akcioni Plan MZP-a
2009-2013 kao i „Priručnik ka Održivi Povratak”. Sa ciljem bolje koordinacije i
efektivnije saradnje razjasniće se nadležnosti MZP-a i KPZ/KPM.
3.1.3 REGIONALNA PITANJE I MEĐUNARODNE OBAVEZE
Regionalna saradnja ostaje jedna os oblasti koja se suočava sa rastećim izazovima
političke prirode, koji se moraju adresirati strateški putem koherentnog i
obuhvatnog pristupa, posebno imajući u vidu institucionalne promene u oblasti
regionalne saradnje i odnosa sa inostranim akterima nakon Deklaracije
Nezavisnosti. Sa ciljem adresiranja gorenavedenih izazova u kontekstu ojačanja
regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa, kratkoročne aktivnosti se
fokusiraju na: pripremu obuhvatne strategije za spoljašnje predstavljanje,
regionalnu saradnju i članstvo u međunarodnim organima i organiacijama,
priprema priručnika kako bi se osiguralo aktivno učešće u inicijativama
regionalne saradnje, poboljšanje inter-institucionalne koordinacije, posebno u
oblasti adresiranja političkih probelma.
U vezi sa zakonodavstvom, planirana je priprema i usvajanje Zakona o Međuopštinskom Partnerstvu i Saradnji, dok u vezi sa osnivanjem institucija i
ojačanjem institucionalnih kapaciteta predviđa se ojačanje centralnih i lokalnih
kapaciteta za pripremu projekata međugranične saradnje, sa fokusom u sektoru
20
turizma i infrastrukture. U sektoru energije, predviđene aktivnosti su: nastavak
implementacije Sporazuma sa Albanijom, potpisivanje isith Sporazuma sa
Makedonijom i Crnom Gorom, kao i priprema priručnika za transpoziciju
Direktiva EU o energetskoj efikasnosti.
Na višem političkom nivou, nastaviće se učestvovanje u Savetu za Regionalnu
Saradnju (SRS). U oblasti trgovine, priortiet će biti implementacija prioriteta
Evropskog Partnerstva u vezi sa Sporazumom o Zoni Slobodne Trgovine u
Centralnoj Evropi (CEFTA). Što se tiče institucionalnih kapaciteta, nastaviće se sa
usavršavanjem i restrukturiranjem kapaciteta, uključujući povećanje osoblja, dok
će se na nivou implementacije nastaviti implementacija i monitorovanje ovog
Sporazuma, sa posebnim fokusom sa efektivno izveštavanje relevantnih partnera
u vezi sa prekršajem bilo koje stranke sporazuma, redovno praćenje uvoza i
izvoza Kosova u CEFTA, redovno praćenje trgovinskih razmena, identifikacija i
predlaganje, ispred rukovodeće strukture CEFTA i drugih relevantnih
međunarodnih aktera, pitanje vezanih za eliminisanje necarinskih barijera sa
zemljama potpisnicama CEFTA, kao i transpozicija i sprovođenje neophodnog
pravnog okvira za zaključivanje prve faze Sporazuma o Zajedničkom Evropskom
Vazduhoplovnom Prostoru (ECAA Sporazum). Finalno, u oblasti vladavine
zakona, nastaviće se potpisivanje bilaterlanih sporazuma o međunarodnoj
pravnoj pomoć u civilnim i krivičnim pitanjima.
21
3.2 EKONOMSKI KRITERIJUMI
Unapređenje fiskalnih poolitika preostaje naročit izazov Kosova u vezi sa
implementacijom prioriteta Evropskog partnerstva. U okviru aktivnosti sa ciljem
poboljšanja fiskalnih politika, oktobra 2009 se pripremilo makro-fisklani okvir
2010 – 2014, okvir koji je predstavljao osnovu na koje se pripremio budžet za
2010. Ova aktinost se kontinualno revidira i projektuje, a i takođe je deo SOP-a i
objavljivanja u polugodišnjem makroekonomskom biltenu.
Mehanizam Fiskalnog Nadgledanja je sada funkcionalan, tako da se nastavlja sa
koordinacijom sastanaka i izveštavanjem. Mehanizam Fiskalnog Nadgledanja
analizira i razmatra politike sa fiskalnim uticajem, ne samo one koje imaju
socijalni uticaj. Za svaki zakon i predlog priprema se procena fiskalnog uticaja. U
ovom kontekstu sve procene fiskalnog uticaja su izvršene za sve zakone u oblasti
socijalnih pitanje.
U vezi sa analizom nivoa korpe potrošnje i poređenja sa nivoom socijalne
pomoći, MRSZ je preduzela kontinualne napore u toku 2009, u saradnji sa SZK.
Kao rezultat, zaključilo se da Vlada i MEF moraju osnovati inter-ministerijalnu
radnu grupu za određivanje nivoa korpe potrošnje i i poređenja sa nivoom
socijalne pomoći.
Sa ciljem što boljeg tretiranja siromašnih u martu 2009 radna grupa je predložila
amandamente pri Zakonu o Šemi Socijalne Pomoći koji su prosleđeni na
usvajanje u Vladi. Ovim promenama socijalna pomoć će olakšati socijalno stanje
porodica sa više članova i koje žive u izričitom siromaštvu. Takođe ove promene
će biti u korist porodica i individualaca koji se pod rizikom socijalne isključivosti.
Nadalje je predložena dodatna dobit za porodice sa decom godišta 6-18, koja će
dobiti 5 Eura po detetu što će biti uslovljeno praćenjem nastave (ovo će uticati na
poboljšanje obrazovanja dece u porodicama koje žive u siromaštvu). Predlog
Zakon o dopuni i izmeni Zakona o ŠSPje usvojen u aprilu 2009, i prosleđen na
razmatranje u Skupštini Kosova.
Implementacija projekta za poboljšanje fakturisanja i naplate je počeo da se
sprovodi inicijalno kao pilot-projekat u distriktu Uroševca u septembru 2008,
nakon čega je nastavljena njegova implementacija u svim ostalim distriktima. U
februaru 2010, je započela implementacija ovog projekta o distriktu Prištine.
Prema planu svi zaposleni se podlažu individualoj performansi i svakog meseca
se sačinjavaju individualne evaluacije. Sva energija koja je na raspolaganju
potrošačima, podeljena na osnovu trafo-izlaza, se meri i za nju je nadležan
specijalista izlaza, na osnovu čega se meri svakog meseca individualna
22
performansa. Sve se ovo sporovodi u skladu sa Uredbom usvojenom za operacije
u Distriktima.
Do 30 decembra 2009, Kosovska Agencija za Privatizaciju je objavila 11 talasa
privatizacije osnivajući 118 novih preduzeća. Broj novih preduzeća se može
povećati zbog obnovljenih tendera i resursa za pripremu većeg broja novih
preduzeća u 2010. Misija i strategija KAP-a se neće menjati. KAP će prodavavati,
transferovati i likvidirati bez kašnjenja. Istovremeno, KAP će insistirati na
obavezi o raspodeli fondova kreditorima, radnicima i vlasnicima što je pre
moguće. Takođe, Bord Direktora KAP-a je usvojio odluku o ponovnom iniciranju
procesa likvidiranja. U vezi sa implementacijom Odluke o Imenovanju 120
Komiteta Likvidacije, po prvi put se teži ka zatvaranju 55 predemeta likvidacija.
KAP će započeti evaluaciju rezultata privatizacije i likvidacije svih Društvenih
Preduzeća (DP). U situacijama gde nije moguća privatizacija, primeniće se
likvidacija. U svim 599 DP-a, planirano je da likvidacija prati privatizaciju kako
bi se pojasnila vrednost i prednosti žalbe koje će slediti i raspodela fonda
žaljenima. Sa opšteg gledišta, privatizacija i likcidacije se planiraju u toku 3godišnjeg perioda na tromesečnoj osnovi. Nakon završetka aktivnosti, ovo će se
razmotriti i revidirati na godišnim osnovama. Inicijalni plan KAP-a za 2009 je bio
da se podstrekne unapređenje likvidacija kako bi se olakšala raspodela
finansijskih sredstava procesa likvidacija, ali nažalost Komisije za Likvidaciju ne
mogu zakonski funkcionisati berz učešća osoba imenovanih od strane
Međunarodne Civilne Kancelarije. U nedostatku Komisija za Likvidaciju, proces
likvidacije se ne može započeti, unaprediti ili završiti. Posledično ne može se
napredovati sa postojeće 120 likvidacije započete od strane bivše Agencije, pre 3
godine.
KAP ubrzano nastavlja sa objavljivajem početnim i finalnim listama radnika
kojima zakonski pripada 20%, kao i raspodela 20% za liste za koje je KAP primila
finalne odluke Specijalne Komore Vrhovnog Suda Kosova.
Predlog zakona o Rudarstvu i Mineralima koji će zameniti Uredbu UNMIK-a br.
2005\2 i 200\3 je u fazi razmatranja Skupštinskog Odbora, nakon što je obavljeno
prvo razmatranje od strane Skupštine u septembru 2009.
Pripremljen je prvi draft uredbe o tarifama licenciranja i sertifikata. Pošto nema
otvorenih pitanje, ubrzo će započeti konsultacije sa interesnim grupama, što se
predviđa finalizovati do kraja prvot tromesečja 2010. Istovremeno se osnovao
Nadzorni Odbor Regulatornog Autoriteta Civilnog Vazduhoplovstva (RACV)
kako bi se osigurala operacionalna nezavisnost RACV-a.
23
U vezi sa punom implementacijom Zajedničkog Evropskog Vazduhoplovnog
Prostorai zakonodavstva EU u oblasti Vazduhoplovstva, svi zahtevi prve faze
implementacije Sporazuma ECAA su ispunjeni, sa izuzetkom zakonodavstva u
oblasti državne pomoći i Evropske direktive 2003/88 o organizaciji radnog
vremena. Sproveden je veliki broj zahteva iz druge faze.
Nakon odluka Vlade o imenovanju bordova direktora u Javnim Preduzećima
(JP), MEF uz pomoći savetnika iz USAID i EK je organizovalo tri sesije obuke za
Direktore Bordova na temi Korporativna Vladavina sa ciljem unapređenja
ekonomske stabilnosti JP, kao i obuka Revizorskih Komisija JP-a. Osnovane su
Ministerijalne Komisije za učešstvovanje privatnog sektora u MAP, KEK i PTK.
Završena je priprema Administrativne Uredbe o kompoziciji bordova lokalnih
JP-a koji nude usluge u dve ili više opština. Bordovi lokalnih JP-a su sproveli ovu
uredbu.
Osnivanje revizorskih komisija, u svim JP, sa ciljem povećanja efikasiteta i
finsijske stabilnosti.
Što se tiče pripreme statuta Javni Preduzeća, ovaj statut je finalizovan.
Zapošljeno je osoblje u Jedinici za Politike i Nadgledanje JP-a.
U saradnji sa relevantnim organima izvršene su redovne ispekcije radnih mesta.
Inspekcije se ponavljaju na osnovu zahteva partija za realizaciju prava
zapošljenja. Sa ciljem povećanja efikasnosti i omogućavanja uslova za
funkcionisanje inspektorata za rad, neophodno je obezbeđivanje kancelarija,
vozila i ostale logistike.
Od strane inspektorata rada su izvršene 1015 kontrole radnih mesta, od kojih 183
kontrole su ponovljene, dok 262 zajedničke inspekcije su izvršene u saradnji sa
ostalim organima po zahtevima partija. Istovremeno, partijama su izrečene 175
pismena upozorenja, 313 odluka osnovanih na zvaničnim izveštajima i 38 kazni.
24
25
3.3 EVROPSKI STANDARDI
3.3.1 UNUTRAŠNJE TRŽIŠTE
a. Slobodno kretanje roba
Vizija Vlade Kosova u oblasti slobodnog kretanje robe je kreiranje sistemsatskih
uslova za trgovinu, industriju, kreiranje politika rada i implementacija
zakonodavstva za podršku zdrave i fer konkurencije, priprema programa i
zakonodavstva za podršku industrijskih, trgovinskih i turističkih kompanija,
priprema razvojnih politika privatnog sektora, podrška investicija na Kosovu
putem obezbeđenja informacija i pomoći pri prikupljanju dokumenata (dozvole,
autorizacije, itd.) neophodnih za investicije od strane domaćih i inostranih
investitora, objavljivanje podatak o inostranim investicijama na Kosovu,
predlaganje i pomoć u pitanima privatizacije, menadžment registra za
registraciju biznisa.
Kosovo je u procesu punog otvaranja dosijea o unutašnjem tržištu, Kosovo će
osigurati sa se svaki relevantni akt EU transpozuje na pravilan način unutar
zakonodavnog okvira Kosova, istovremeno osnivajući snažnu i sposobnu
strukturu za sprovođenje zakonodavstva, u skladu sa najboljim praktikama EU.
Kosovo je u procesu osnivanja horizontalnog zakonskog okvira o slobodnoj
trgovini robe. Zakon o Metrologiji i Zakon o Tržišnom Inspektoratu su
pripremljeni u duhu Evropskog zakonodavstva. Takođe, jedan deo Evropskih
standarda je već transpoziran, zajedno sa transpozicijom nekoliko Direktiva
Novog Pristupa: Direktiva 98/37/EC o Mašinama koja je transpozirana putem
AU br. 2007/16 o Tehničkim Pravilima za Mašine i njihovim sigurnosnim
elementima; Direktiva 73/23/EEC o Električnoj Opremi pod Niskim Pritiskom
transpozirana putem AU br. 2005/28 o Tehničkim Pravilima za Električnu
Opremu za upotrebu pod različitim pritiscima.
Počev od izveštaja o napredku prošle godine predviđeno je da se u otku 2010
izmeni Zakon o Metrologiji br. 02/L-34. Pripremljena i usvojena su nekoliko AU,
kao što je: AU za Instrumente Merenje Mase - Ne-automatske Vage Tačnosti
Klase I, II, III, III, IV, priprema i usvajanje AU o Metrološkim Uslovima za Predzapakovane Proizvode i AU za Merne Jedinice. Takođe, je predviđena priprema i
usvajanje Strategije za Razvoj Sistema Metrologije 2010-2014, kao i sertifikacija
Departamenta za Metrologiju prema ISO 9001.
Akreditacija – obezbeđuje svim zainteresovanim strankama akreditaciju na
osnovu pravila i normi definisanim u zakonima i standardima. U toku 2010 je
predviđena akreditacija 11 organa za evaluaciju konformiteta, što je i istaknuto
kao zahtev u Izveštaju o Napredku 2009. Radi će se ka funkcionalizaciji sistema
kvaliteta prema zahtevima ISO/IEC 17011, nadalje će se razmotriti mogućnost
26
učlanjivanja Departamenta Akreditacije Kosova u regionalne i međunarodne
institucije. Ovde se mora naglasiti da i u nedostatku članstva u međunarodnim
institucijama, nastaviće se sa potpisivanjem memorandum razumevanja sa
zemljama regiona, kao što su: Crna Gora, Slovenija, Hrvatska i Bosna i
Hercegovina.
Standardizacija – cilj Vlade Kosova u oblasti standardizacije je da: doprinese
saradnji između stranaka interesa kako bi se kreirao koncenzus u pripremi,
dopuni i usvajanju Evropskih i međunarodnih standards; ispuni zahteve
članstva u ISO/IEC i CEN/CENELEC; unapredi standardizaciono stanje Kosova
na nivo homolognih organizacija u regionu i Evropi. U toku 2010 predviđa se
usvajanje AU o organizaciji i funkcionisanju Kosovske Agencije za
Standardizaciju, usvajanje 2,000 Evropski i međunarodnih standarda, priprema i
usvajanje Strategije za Razvoj Sistema Standardizacije kao i kreiranje baze
podataka za usvojene standarde.
Unapređenje ljudskih resursa tržišnog inspektorata predstavlja izazov koji je
takođe istaknut u Izveštaju o Napredku 2009, kao odgovor na ovaj izazov ove
godine se predviđa povećanje ljdskih kapaciteta u opštinama putem
zapošljavanja novih opštinskih inspektora.
Što se tiče zakonodavnog okvira, ove godine će se usvojiti Zakon o Tržšnom
Inspektoratu, priprema među0sektorijalne strategije o Tržšnom Inspektoratu i
Zaštiti Potrošača, priprema AU o Organizaciji i Funkcionisanju Tržšnog
Inspektorata, kreiranje standarda za ugostiteljske subjekte i turističke agencije.
Departament Građevine – osigurava razvoj građevinske industrije, priprema i
sprovodi zakonske akte i tehničke norme u građevinskoj industriji, nadgleda i
kontroliše funkcionisanje građevinske industrije, nadgleda i kontroliše
proizvodnju proizvoda građevinske industrije, nadgleda i kontroliše tržište
građevinskih proizvoda, licenciranje kompanija za građevinske radove,
kompanija za proizvodnju građevinskih proizvoda, projektnih proizvoda i
labaratorija za ekzaminiranje građevinskih proizvoda. U toku 2010 se predviđa
autorizacija organa za evaluaciju konformiteta kao i osnivanje Instituca za
Građevinske Materijale.
Departament Trgovine u okviru svojih nadležnosti nadgleda, predlaže i analizira
pitanja kao što su: kreiranje zakonskog okvira harmonizovanog sa Svestkom
Trgovinskom Organizacijom (STO), kontinualno angažovanje MTI za uključenje
Kosova u regionalne inicijative i projekte, kreiranje zone slobodne trgovine na
teritoriji Kosova, priprema i primena politika za unutrašnju i spoljnu trgovinu,
licenciranje izvoza i uvoza, sprovodi mere za zaštitu potrošača, nadgledanje cena
i tržišne ponude sa strategijskim proizvodima za domaće potrošače i slobodno
27
kretanje robe. Departament takođe planira razvoj trgovinske aktivnosti i
promoviše lokalnu i međunarodnu trgovinu. Sa ciljem realizovanja ovih
zadataka, departament trgovine je predvideo 2010 usvajanje Zakona o AntiDamping, putem koje će se sprovesti Kosovski Program za Zaštitu Potrošača
2009- 2014 i usvojiće se AU za Trgovinske Knjige.
Sa ciljem adresiranja srednjoročnih prioriteta Evropskog Partnerstva u oblasti
slobodnog kretanja robe, MTI će osnovati centar obuke unutar Direktorata za
Akreditaciju, učlanjenje u EKA/ECA (Evropska Korporacija za Akreditaciju/
European Corporation for Accreditation), MFA/IAF (Međunarodni Forum
Akreditacije/International Accreditation Forum) i MLA/ILAC (Međunarodna
Labaratorija za Akreditaciju i Saradnju/ International Laboratory Accreditation
Cooperation), potpisivanje bilateralnih multilateralnih sporazuma, kompletiranje
zakonodavnog okvira podzakonskih akata, sprovođenje strategije razvoja
sistema metrologije 2009-2013, učlanjenje pri regionalnim i međunarodnim
organizacijama za metrologiju, učlanjenje u STO i učlanjenje u svim
međunarodnim mehanizmima kao punopravan član i izgradnja Centra za
Organizaciju Sajmova.
Takođe će se sprovesti sledeće aktivnosti: priprema AU o građevinskim
materijalima prema prioritetima koji će se definisati, povećanje proizvodnih i
trgovinskih kapaciteta građevisnki materijala, izgradnja i funkcionalizacija
Instituta za Građevinske Materijale i snadbevanje labaratorija instituta sa
aparaturom i opremom, učlanjenje sa punim pravima u ISO/IEC i učlanjenje na
početnim nivoima u CEN/CENELEC.
b. Slobodno kretanje kapitala
Odgovorna institucija u oblasti slobodnog kretanja kapitala je Centralna Banka
Republike Kosova (CBK).
U toku 2010, Centralna Banka je predvidela unapređenje zakonodavnog okvira u
skladu sa najboljim EU i međunarodnim praktikama. U ovom kontekstu
priprema se predlo Zakona o Centralnoj Banci, predlog Zakona o Bankama,
predlog Zakona o Platnim Transakcijama, predlog Zakona o Osiguranju, predlog
Zakona o Obaveznom Osiguranju i Saobraćaju, predlog Zakona o Penzionalnom
Fondu Kosova. CBK je takođe predvidela: ojačanje nadgledanja osnovanom na
riziku, definisanje okvira za implementaciju Basel II (banke) i Solvenca II
(osiguranja), izvršavanje bankarskih usluga, eliminisanje indivudalnih plaćanja
unutar realnog vremena (RTGS) i osiguranje centralnih deopzita vrednosnih
hartija (CSD). U ovom kontekstu osnovaće se jedinica za definisanje politika i
28
pravila za nadgledanje platnog sistema na Kosovu, čime će se osigurati
proširenje RKK informacija, kao i automatizaciju procesa transkacija između
CBK i Trezora i njgovo povezivanje SWIFT. Istovremeno, prioritet 2010 je razvoj
jednog makro-modela za ekonomiju Kosova sa ciljem unapređenja analiza o
evaluaciji finansijske stabilnosti.
c. Carina i porezi
Osim carinkih dažbina koje se prikupljaju na granici, takođe PDV i Poreza na
Akcizu se pikupljaju na granici. Osim prikupljanje prihoda, Carina Kosova štiti
društvo od trgovine drogom i ostalih kriminalnih aktivnosti
Carina Kosova je razvijena na osnovu standarda EU i potpuno finansirana od
strane Budžeta Kosova.
Carina takođe uživa tehničku asistenciju EU putem programa TACTA, koji
pomaže Carini u razvoju zakonodavne baze podataka, organizaciji i strukturi,
kao i obuci i razvoju osoblja. Osoblje Carine je pretežno albanske nacionalnosti,
dok manjinska zajednica čini 12%.
Carina Kosova prikuplja oko 70% Budžeta Kosova sa prosekom od 2 centa po
evru. MMF kontinualno pohvaljuje Carinu za njenu performansu, poređujući je
sa nivoom Carinskih Administracija Zapadne Evrope.
U kontekstu poboljšanja zakonodavstva u oblasti carina, u decembru 2009 je
usvojen Zakon o Carinskim Merama i Zakon o Zaštit Intelektualnog Vlasništva.
U vezi sa osnivanjem institucijonalnih kapaciteta, Carina je u februaru 2009,
osnovala Jedinicu za Prava Intelektualnog Vlasništva (PIV). Dok je u januaru
2009 pripremila interni dokument koji definiše procedure i aktivnosti koje se
moraju sprovesti sa ciljem zaštite PIV.
2-og septembra 209, je potpisana AU br.11/2009, isti je stupio na snagu 1 oktobra
2009, ova AU sporovodi Kod Carina i Akzica Kosova. Ova AU takođe
hamonizira interne procedure.
•
Carina Kosova je izabrala novi unapređeni carinski sistem ACYCUDA World
koji će zameniti aktualni sistem TIMS. ASYCUDA World se sprovodi od strane
UNCTAD i momentalno je funskionalan i u Albaniji.
U toku perioda januar – februar 2010, Sektor Profesionalnih Standarda je usvojio
strategiju u skladu sa Akcionim Planom Carina Kosova za Borbu Protiv
29
Korupcije, sa razvojem disciplinksih procedura u slučajevima prekršaja Koda
Ponašanja o kojima se obavesti Sektor Profesionalnih Standarda. U toku ovog
perioda pokrenuta su 3 slučaja od strane trećih lica, kao i 3 slučaja od strane
Carina.
U okviru saradnje sa carinskim autoritetima drugih zemalja, Carina Kosova je 14
januara potpisala sporazum saradnje sa Carinskom Administracijom Turske.
Carina nastavlja dobru saradnju sa regionalnim administracijama. Sa nekim od
njih saradnje se unapredila potpisivanjem sporazuma saradnje. U fazi
potpisivanja su takođe i sporazumi sa ostalim zemljama sa ciljem povećanja
nivoa saradnje.
Poreska Administracija Kosova (PAK) je osnovana 17 januara 2000, pod
administracijom UNMIK-a. 18 februara 2003, autoritet za Poresku Administraciju
se preneo MEF-u. Od tada, PAK funkcioniše kao nezavisna institucija, kojom
rukovode u potpunosti domaći zaposleni, i koja se podržava savetima
međunarodnih organizacija USAID, EU i CAFAO-UNMIK.
Poresko zakonodavstvo je priznato od strane MMF i EK kao transaprentno i
kvalitetno. Zakonodavstvo PAK-a je u velikoj meri u skladu sa Šestom
Direktivom EU.
PAK je odgovoran za prikupljanje prinosa centralne vlade, uključujući: PDV o
unutrašnjem snadbevanju, Porez na Korporativnu Dobit, Porez na Personalni
Dobit, Penzionalni Doprinos i administriranje Zakona o Igrama na Sreću.
Poreska Administracija Kosova je od 1 marta 2010, započela instalaciju fiskalne
elektronske opreme (FEO) od strane licencovanih operatora, takođe 22 marta je
zvanično promovisana instalacija Fiskalnih Kasa.
Komisija za Fiskalne Kase, osnovana od strane Ministra ze Ekonomiju i Finansije,
je licencirala dve kompanije (ekonomski operatori su: „Dukagjini“ d.o.o. i
„Gekos“ d.o.o.), koje su izabrane i autorizovane za prodaju fiskalnih kasa na
Republici Kosova. Izabrana je takođe autorizovana labaratorija za sertifikaciju
fisklane elektronske opreme (Fakultet Elektronskog i Kompjuterskog
Inžinjeringa u okviru Univerziteta u Prištini). Komisija za Fiskalne Kase osivajući
se na izveštaje labaratorije je sertifikovala nekoliko uređaja i potvrdila da su
ispunjeni uslovi za početak instalacije i održavanja Elektronskih Fikslanih Kasa.
U kontekstu unapređenja poreske administracije, Skupština Kosova je u
decembru 2009 usvojila Zakon o Porezu na Personalnu Dobit i Zakon o Porezu
30
na Korporativnu Dobit, dok je u februaru 2010 usvojen Zakon o izmeni i dopuni
Zakona o Porezu na Dodatu Vrednost.
Vlada Kosova ima u planu da ove godine nastavi sa adresiranjem prioriteta
Evropskog Partnerstva sa ciljem harmonizacije domaćeg zakonodavstva sa
acquis, kao i da ojača administrativne kapacitete kako bi smanjila fiskalnu
evaziju. Glavni prioritet u toku ove godine ostaje promovisanje fiskalnih kasa na
celoj teritoriji Kosova.
d. Javne nabavke
Što se tiče prioriteta Evropskog partnerstva u oblasti javne nabavke, 15 januara
2004 usvojio se Zakon o Javnoj Nabavci (ZJN) br. 2003/17. 8 februara 2007,
usvojio se Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Javnoj Nabavci, br. 2007/02-L99.
Zakon je momentalno u procesu revidiranja i njogva izmena se očekuje do kraja
trećeg kvartala. Ovaj zakon će se harmonizovati u skladu sa Evropskim
standardima i najboljim međunarodnim praksama čime će se osigurati važne
promene, kao što je skraćivanje svih rokov javnih nabavki i smanjene procedura
javnih nabavki sa sedam na šest. Nadalje, Zakon o Javnoj Nabavci je
pojednostavljen, dok su određene odgovornosti Agencije za Javnu Nabavku i
MEF-a prenete Regulativnoj Komisiji za Javnu Nabavku (RKJN).
Na osnovu ovog zakona će se takođe definisati zadaci i odnosi između glavnih
institucija Javne Nabavke na Kosovu, kao što su Regulativna Komisija za Javne
Nabavke (RKJN), Agencija za Javne Nabavke (AJN) i Organ za Razmatranje
Nabavki (ORN).
Regulativna Komisija za Javne Nabavke predviđa da u toku 2010 pripremi i
usvoji Priručnik o okvirnom Ugovoru. Takođe predviđ nadgledanje 50
ugovornih autoriteta (institucija) u vezi sa njihovim nabavnim aktivnostima, kao
i impleemntaciju Zakona o Javnoj Nabavci na Kosovu. Takođe, važna aktivnost
je usvajanje Uredbi od strane RKJN-a.
Agencija za Javne Nabavke predviđa da rukovodi centralizovanim procedurama
identifikujući zajednička snadbevanja/usluge na centralnom i lokalnom nivou,
kao i osnivanje pomoćnih elektrnoskih sistema za organizaciju aktivnosti AJN-a.
Organ za Razmatranje Nabavki je autorizovan da razmatra pisane zahteve ili
žalbe ekonomskog operatora ili ugovornog autoriteta, i da u skladu sa
zakonskim rokovima iznese pisanu odluku o rešavanju predmeta u oblasti javne
nabavke. Takođe, ORN ima autorizaciju i odgovornost da razmotri i odredi
ispravnost svake odluke, aktivnosti, mere, interpretacije ili uredbe, sprovedene
ili objavljene od strane AJN-a ili RKJN-a. Momentalno ova institucija predviđa
31
unapređenje ljudskih resursa kako bi se unapredila efektivnost u oblasti javne
nabake.
e. Prava intelektualnog vlasništva
Prava intelektualnog vlasništva su podeljena na dve oblasti: (1) industrijalno
vlasništvo koje obuvata otkrića, tržišne marke, industrijalni dizajn kao i
geografske indikacije izvora. Industrijalno vlasništvo funkcioniše na osnovu ovih
usvojenih zakona: Zakon o Patentu br. 2004/49, Zakon o Tržišnim Markama br.
2006/02-L54, Zakon o Industrijalnom Dizajnu br. 2005/02-L45. Takođe su
usvojeni seldeći podzakonski akti: AU o Procedurama Registrovanja Patenta, AU
o Procedurama Registrovanja Tržišnih Marki, AU o Procedurama Registrovanja
Industrijalnog Dizajna, UA o Priznavanju Prava Industrijskih Vlasništva
Registrovanih u bivšoj Jugoslaviji, UA o Administratvnim Tarifama za Objekte
Industrijalnog Vlasništva i UA o Autorizovanim Predstavnicima u Oblasti
Industrijalnog Vlasništva.
(2) Prava Autora i Srodna Prava koje obuhvata književna i umetnička dela, kao
što su knjige, filmovi, muzika, slike, fotografije i arhitehnološki dizajni. Ova
prava funkcionišu na osnovu Zakona o Zaštiti Prava Autora i Srodnih Prava, br.
2004/45, 29 jun 2006. Ovaj zakon je osnovao Kancelariju za Prava Autora i
Srodnih Prava, koja je pripremila Strategiju i Akcioni Plan za Intelektualno
Vlasništvo, aktivnost koja je bila predviđena za period 2010-2014. Takođe su
predviđene aktivnosti koje će uticati na povećanje administrativnih kapaciteta
ove Kancelarije.
U toku 2010, ove institucije su predvidele unapređenje sistema informacione
tehnologije sa ciljem održavanja baze podataka za kompanije koje su
licencovane, kao i one koje će se licencovati. Isto važi i za autorska prava, gde se
sva autorska prava mogu evidentirati. Ove institucije su postigle, i nameravaju
da nastave, bilateralne sporazume sa mnogim zemljama regiona.
Pripremili su se planovi za obuku pravosuđa u oblasti autorijalnog prava, sa
ciljem unapređenja autorskih prava. Odgovorne institucije su u procesu
analizovanja Zakona o Pravima Autora, kako bi pripremili predloge za potrebne
dopune kako bi ovaj zakon regulisao na najbolji način oblast autorskh prava. U
toku ove godine je predviđena sertifikacija subjekata za prava autora u skladu sa
Zakonom, kao i priprema različitih modula sa ciljem unapređenja
institucionalnih kapaciteta. Takođe je usvojen Zakon o Topografiji Integrisanih
Kola.
f. Zapošljavanje i Socijalne Politike
32
Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite nastavlja napore za ublažavanje socijalnih
problema, pružanje usluga za zaposlene na Kosovu i stvaranje uslova za lica koja
traže posao i njihovo osposoblavanje u skladu sa zahtevima tržišne ekonomije.
Što se tiče zakonodavne infrastrukture, predlog zakon o Radu je u proceduri
razmatranja i usvajanja od strane Vlade Kosova i njegovo usvajanje se očekuje u
septembru 2010, međutim Zakon o Sindikatima i Zakon o Štrajku se očekuju da
budu odobreni posle odobrenja predlog zakona o Radu
U međuvremenu Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite predviđa da do kraja
septembra 2010 izradi zakon o Socijalno-Ekonomskom Savetu, dok Zakoni iz
oblasti Šema Socijalne Pomoči (ŠSP) i Socijalne i Porodične Usluge biti pregledani
u skladu sa planom decentralizacije za porodične i socialne usluge.
Takođe u okviru zakonodavne strategije za 2011 očekuje se uključenje predlog
zakona o Promociji Zapošljavanja i Pomoći Lica koje traže posao kao i predlog
zakona o Organiziranju i funkcionisanju javnih službi za zapošljavanje.
Tokom 2010 MRSZ će nastaviti sa obavezama koje će se fokusirati na aktivnosti
koje će se odnositi na predloženju izmena i dopuna Zakona o Šemi Socijalne
Pomoći i drugim pravnim aktima i podaktima koji će biti pregledani i odobreni
od strane Skupštine Kosova.
Izrađena su dva administrativne uredbe za definisanje i određivanje procedure
za pružanje socijalnih usluga i socijalne pomoći, nakon početka procesa prenosa
nadležnosti, koje se očekuju da budu odobreni od strane Vlade. Od januara 2009
sprovodi se zakon o podršci porodica sa decom sa smetnjama u razvoju uzrasta
1-18, gde su stekli pomoč više od 2,200 dece sa trajnim ograničenjima
Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite je odobrilo Sektorialnu Strategiju, kao
dokument koji je obezbedio vezu između dokumenata politike i drugih strategija
koje su dizajnirane od strane MRSZ.
U okviru Programa za razvoj Strategije Zapošljavanja odobrena je strategija
zapošljavanja 2010-2012, takođe je izrađena matrica politike za tri godine 20102012, kao i akcioni plan koji je odobren od strane Vlade Kosova.
Sa ciljem rešavanja kratkoročnih prioriteta Evropskog Partnerstva u oblasti
zapošljavanja i socijalne politike sledeče mere će biti preduzete: izgradnja fizičkih
kapaciteta opštinskih biroa za zapošljavanje, pošto u procesu je formiranje i
formalizovanje početka rada novih opština u skladu sa vladinim politikama, sve
mere će biti preduzete za prenos Pod / Kancelarije za Zapošljavanje na
Opštinske Zavode za Zapošljavanje, početi prenos osoblja i inventara prema
33
potrebama, angažovanje osoblja sa namerom reorganiziranja opštinskih
kancelarija za zapošljavanja u novo formiranim opštinama,
poboljšanje kvaliteta usluga kroz obuku i promovisanje zapošljavanja kroz
projekte omladinskih grupa i osobe sa ogranjičenjima
U okviru razvoja i implementacije usluga u zajednicama zavisnih osoba,
uključujući i polje mentalnog zdravlja pružat ce se potrebne usluge u skladu sa
potrebama klijenata u sedam domova zajednica
za brigu o licima sa
ogranjičenjima kao i u Specijalnom Zavodu u Štimlju za kliente različitih
nacionalnosti, zatim o domovima zajednica za odrasle osobe sa ogranjičenjia u
Štimlju, Uroševcu, Vučitrnu, Kamenici i Dečanima MRSZ će nastaviti sa
pružanjem usluga za kliente smeštene u domovima zajednica.
Takođe će se nastaviti sa pružanjem usluga za ostale dve domove zajednica za
potrebe dece sa smetnjama u razvoju i napuštene dece u Gracanici i Štimlju. Za
stara lica bez porodičnog staranja usluge se pružaju kontinuirano 24 sata,
uključujući zdravstvenu zaštitu, obezbeđivanja hrane, fizioterapeutske usluge,
radnu terapiju i mnoge druge usluge koje se direktno tiču dobrobiti ovih ljudi.
MRSZ u saradnji sa MALS kao glavne institucije odgovorne za izgradnju
lokalnih kapaciteta nastavljaju napore za obezbeđivanje potencijalnih lokalnih i
međunarodnih donatora kao i vladinih i nevladinih organizacija za izgrandnju
lokalnih kapaciteta u opštinama u oblasti socijalnih i porodičnih usluga. Sastanci
su održani sa predstavnicima Evropske komisije i DIFID-a, gde su diskutirani
projekti koji će početi u II kvartalu 2010 za povećanje kapaciteta lokalnih i
centralnih institucija u oblasti socijalnih i porodičnih usluga.
Takođe, mere će biti preduzete za instaliranje baze podataka u Odeljenju
Instituta za Socijanlu Politiku-za upravljanje podacima identifikovanja dečjeg
rada na Kosovu, identifikovane od strane Lokalnog Akcionog Odbora za
praćenje dečjeg rada, radiće se na izgradnji kapaciteta na lokalnom nivou sa
ciljem uspostavljanja lokalnih struktura MPF u svim opštinama na Kosovu
(Stvaranje Lokalnih Akcionih Odbora).
Sa ciljem rešavanja kratkoročnih prioriteta Evropskog Partnerstva u oblasti
zapošljavanja i socijalne politike sledeče mere će biti preduzte: podizanje
kapaciteta osoblja kroz regrutovanje i obuku u sektoru dizajniranja politike
zapošljavanja, sa ciljem pripreme planova i konkretnih projekata za
zapošljavanje, podizanje kapaciteta osoblja putem regrutovanja i obuke u sektoru
informacija i statističke analize tržišta rada, radit ce se na dizajniranju projekata
za povećanje zaposlenosti za određene grupe: mladih uzrasta 18-39 godina, b)
dugoročno nezaposlenih koji cekaju posao više od 12 meseci, v) i osobe sa
ogranjičenjima, takođe imačemo maksimalnu posvećenost svih struktura
34
zaposlenosti za pronalaženje odgovarajućeg načina da se uspostave sporazumi
razumevanja za posredovanje sezonskog zapošljavanja u inostranstvo.
Srednjoročna strategija će biti pripremljena za izgradnju kapaciteta kroz obuku i
poboljšanje uslova za rad Centara za Stručnu Obuku, sektor za prekvalifikaciju
radne snage će sarađivati sa stranim ponuđačima za obuku u cilju povećanja
broja kvalifikovanih radnika.
U okviru kontinuirane saradnje sa lokalnom poslovnom zajednicom sa ciljem
podsticanja i povećanja potražnje za radnom snagom, će se raditi na razvoju
zajedničkih projekata u cilju povećanja potražnje za radnom snagom na tržištu
rada javnog i privatnog sektora.
g. Obrazovanje i istraživanje
Odlučnost obrazovanja od strane Vlade kao jedan od osnovnih prioriteta ima
nameru da obrazovni sistem služi društvu zasnovanom na znanju, ekonomskoj
prespektivi i zapošljavanju. Poboljšanja kvaliteta vladanja putem liderstva i
efikasnog upravljanja sistema pruža mogućnosti za sveobuhvatno
uključujućivanje nove generacije na osnovno i srednje obrazovanje, stvarajuci
ovako odgovarajuće i zdravo okruženje za nastavu i učenje. Izgradnja održivog
obrazovanja u skladu sa potrebama ekonomskog i socijalnog razvoja će
aktualizirati značaj kvalifikacija u oblasti stručnog obrazovanja i visokog
obrazovanja sa potrebama privrede i tržišta rada.
Opšta vizija Vlade je da Kosovo postane društvo zasnovano na znanju,
sposobnosti i veština u okviru konkurencije, integrisana u evropske tokove sa
jednakim mogućnostima za lični napredak svih pojedinaca koji su sposobni i
spremni doprineti održivom ekonomskom, socijalnom, kulturnom, političkom i
društvenom razvoju.
Misija Vlade Kosova je da dostigne demokratsko društvo integrisano u evropske
tokove, obezbeđivajući ravnopravne uslove i mogućnosti za lični razvoj svih
građana, sa pristupom u korist znanja, istraživanja - i sticanja veština koje su
isporučive za sve zainteresovane, i u funkciji ubrzanja razvoja društva i stabilne i
konkurentske sposobnosti u inostranstvu.
Pored toga MONT je izradio sveobuhvatnu strategiju obrazovanja 2010-2015 koji
je trenutno u procesu javnih konsultacija sa svim relevantnim zainteresovanim
stranama, a koji će se koristiti za godišnje planiranje i biće u skladu sa SO-om.
Glavni prioriteti strategije su: 1) rano detinjstvo i osnovno obrazovanje, 2)
obrazovanje i obuka, 3) obrazovanje za odrasle, 4) razvoj nastavnika, 5) visoko
obrazovanje, 6) Informacione i komunikacione tehnologije. Takođe se revidira
35
zakon o Pred-Univerzitetskom obrazovanju koji priznaje novu obrazovnu
realnost na Kosovu, sa posebnim osvrtom na, 1. Decentralizaciju vlasti na
opštinskom nivou 2. Povećana autonomija škola, 3. Ojačati i regulisati tekućim
reformama dajući ministarstvu pripadajuću primarnu ulogu u definisanju i
praćenju politike i standarda. Zakon čini obaveznim visoko srednje obrazovanje,
zbog visokog odustajanja u ovom periodu, kao i izradu obaveznog predškolskog
vaspitanja i obrazovanja od uzrasta 5-6 godina.
MONT je u procesu razmatranja nastavnih planova programa u skladu sa
potrebama Kosova i evropskih standarda. MONT je u porcesu izrade Novog
Okvira Kurikule Kosova, koji menja pristup iz kurikule zasnovanog na sadržaju
u kurikuli zasnovanog na bazi sposobnosti nastavnih planova i programa u
skladu sa standardima EU. U drugoj polovini 2010 će početi razmatranje
konkretnih slučajeva, čija primena će početi u septembru 2011.
Tokom 2010 Vlada Kosova će posvetiti posebnu važnost predškolskog vaspitanja
svoje dugoročne misije da društveno-ekonomski razvoj zasniva na znanju. Do
sada, rani razvoj deteta i predškolsko vaspitanje i obrazovanje nije imao
odgovarajuću pažnju kako u pogledu infrastrukture, tako i u političkom nivou,
posebno njihovoj realizaciji, i ostaje jedan od nedovoljno razvijenih sektora u
sistemu obazovnja na Kosovu. MONT je u fazi finaliziranja politike o
standardima razvoja i učenja u ranom detinjstvu od 0-6 godina. Takode MONT je
u toku izrade podzakonskih mera u cilju licenciranja privatnih ponuđača
predškolskog vaspitanja i obrazovanja Jedno takavo partnerstvo sa privatnim
sektorom, će stvoriti povoljnije uslove za veće učešće dece u predškolskom
vaspitanju, ali i pružanje kvalitetnijih usluga, kao rezultat tržišne konkurencije u
tom pogledu.
Sa namerom za bolje i efikasnije odnose potreba i prioriteta u obrazovanju,
MONT je počeo proces decentralizacije obrazovnog sistema prema novoj formuli
za finansiranje i upravljanje. Cilj Vlade je da stvara autonomne opštine u smislu
menadžiranja sa njihovim resursima koji će odgovarati potrebama svojih
građana na osnovu lokalnih prioriteta. Ovaj proces se sprovodi uz posebnu brigu
i korak po korak ce obuhvati sve opštine. Tokom 2010 ostalih 10 opština će imati
svoj budžet kojim će opštine same upravljati. Međutim, efikasno sprovođenje
decentralizacije otežano je nedostatkom kapaciteta opština da efikasno vrši
dodatne odgovornosti planiranja i upravljanja. Dakle, i dalje povećanje
kapaciteta opština i škola u tom pogledu je veoma neophodno za uspešnu
decentralizaciju obrazovnog sistema.
Poseban značaj za kosovsko obrazovanje zauzima stručno obrazovanje, kao
jedan od glavnih sektora međusobnog opštenje obrazovanja i tržišne ekonomije.
36
Odobren je Zakon o srednjem stručnom obrazovanju i obuci koja je počela da se
realizuje. Izrađeni su i neophodni podzakonski aktovi na osnovu kojih
funksionise AAP. U tom smislu Ministarstvo za Obrazovanje Nauku i
Tehnologiju je pregledalo profile AAP.
Kosovo je izradila Nacionalni Okvir Kvalifikacija (NOK): osnovalo Autoritet
Nacionalnih Kvalifikacija, i imenovala njenog direktora, autoritet se očekuje da
bude u potpunosti operativan do kraja 2010. MONT je razvio podzakonske akte
za praćenje programa, udžbenika, nastavnih metodologija i procena. Takođe,
Vlada Kosova u cilju rešavanja važnih pitanja vezana za unapređenje kvaliteta u
obrazovanju, kao jedna od slabosti obrazovnog sistema na Kosovu, stvorila je
dve druge strukture na nacionalnom nivou: Nacionalni Savet za Nastavni Plan i
Nacionalni Savet za Licenciranje Nastavnika, uz sveobuhvatno uključivanje svih.
Nauci i istraživanju je plačena posebna pažnja tokom 2009 i ovaj sektor će biti
jedan od ključnih sektora za 2010 i narednih godina. MONT je izradio predlog
Nacionalnog Programa Nauke, koji određuje ključne prioritete za razvoj društva
i ekonomije zasnovane na znanju; 1) zaštitu životne sredine, energetike i
prirodnih resursa, 2) poljoprivredne proizvodnje i bezbednost hrane, 3)
medicinskih istraživanja, 4. ) Razvijanje društvu zasnovanom na znanju, 5)
lingvistike, istorijske i kulturne studije i 6) Komunikacija i informacione
tehnologije kao oblasti koja se odnosi na gore pomenute.
Vlada je izdvojila iznos od 1 milion evra za nauku i istraživanje za 2010. Za ovu
namenu, MONT je stvorio poseban fond od milion evra, koji će nastaviti svake
godine sa mogućnostom rasta. Takođe je imenovan direktor Nacionalne
Kancelarije za Kontakt program EU FP7 za istraživanje i nauku, a imenovani su
15 nacionalna kontakt lica, 12 kontakt lica i 3 administrativna službenika. MONT
je u toku revidiranja Zakona o Naučno-Istraživačkim Aktivnostima koje će se
usaglasiti sa trenutnim okolnostima na Kosovu. Takođe, MONT je pregledao
Zakon o Visokom Obrazovanju koji bi trebalo da bude usvojen u drugoj polovini
ove godine.
3.3.2 SEKTORIJALNE POLITIKE
a. Industrija i MSP
Agencija za Podršku Malih i Srednjih Preduzeća pri Ministarstvu Trgovine i
Industrije, je osnovana na osnovu Zakona za Podršku MSP sa br. 02/L-5. Zakon
Br. 02/L-5 koji definiše svrhu uspostavljanja agencije, što znači primenu ovog
zakona.
37
U cilju rešavanja kratkoročnih i srednjoročnih prioriteta Evropskog partnerstva u
oblasti industrije i malih i srednjih preduzeća, između ostalog, MTI će sprovesti
srednjoročne strategije za podršku razvoja MSP, uključujući jačanje Agencije za
Podršku MSP i Agencije za Promociju Investicija, ali i primenu Evropskog Akta
za mala preduzeca. Ona će takođe ojačati institucionalne kapacitete i
implementacije strategija, akcionih planova i konkretnih projekata za
unapređenje malih preduzeća. Institucionalni aspekti uključuju obuku postojećeg
kadra, i dalje zapošljavanje u ovim agencijama, usvajanje i implementaciju
strategije privatnog sektora i srednjoročni plan aktivnosti za podršku malim i
srednjim preduzećima. U okviru promovisanja malih i srednjih preduzeća,
aktivnosti su: podsticanje korišćenja poslovnih inkubatora, uspostavljanje
efikasnog sistema za upravljanje podacima, uspostavljanje poslovnih parkova u
malim gradovima, sprovođenje kontinuirane Šeme Konsultacije i Obuka Vaučera
za poslovne korisnike, promocija preduzetničke i poslovne funkcije analize i
davanju preporuka.
Agencija za promociju investicija na Kosovu (APIK) - je organ ustanovljen
zakonom br. 02/L-33, o Stranim Investicijama 2005, i ima za cilj: Obezbediti punu
integraciju Kosova u regionu, u evropskim i svetskim ekonomijama
podsticanjem transfera kapitala, savremenih tehnologija, znanja, finansijskih i
intelektualnih usluga preko privlačenja stranih investitora.
Istovremeno, primarni cilj je da kroz realizaciju projekata za unapređenje izvoza
domaćih proizvoda i uticaja na smanjenje negativnog balansa u trgovinskoj
razmjeni.
U cilju poboljšanja izvoznog kapaciteta APIK-a nastavit ce se ocena o
konkurentnosti privatnog sektora i uvođenje mehanizama za promociju
ulaganja; takođe će se raditi u izradi i odobrenju strategije za izvoz; predlog
strategije stranih direktnih investicija, periodično ažuriranje baze podataka za
izvoz; podrška domaćim proizvođačima sa izvoznim mogućnostima za učešće u
međunarodnim sajmovima. Pregovore za proširenje sporazuma investicione
garancije sa zemljama (CEFTA), Hrvatska, Crna Gora, B i H, Moldavija, Srbija,
itd.
b. Poljoprivreda i ribarstvo
Poljoprivreda na Kosovu je jedna od glavnih privrednih grana. Otprilike
polovina stanovništva živi u ruralnim područjima gde je poljoprivreda glavna
privredna delatnost. Poljoprivreda ostaje sektor sa niskim-budžetom, ali mnoge
aktivnosti u ovom sektoru su finansirani od strane donatora i Evropske Unije.
Akcije predviđene APEP-om imaju sa ciljem da se postigne dalje unapređenje
38
zakonskog okvira i uspostavljanje daljeg institucionalnog kapaciteta institucija
koje pripadaju ovom sektoru.
Do sada, implementacija APEP-a je proizvela značajan zakonodavni razvoj u
oblasti poljoprivrede i ribarstva, kao usvajanje Zakona o Hrani, Poljoprivredi i
Zakon o Ruralnom Razvoju i broju podzakonskih akata. Odobren je plan za
poljoprivredni i ruralni razvoj za 2009 do 2013, i odobrena je Strategija Razvoja
Šuma. Strategija za konsolidaciju poljoprivrednog zemljišta biće pripremljeni
tokom 2010 i biće osnova za sprovođenje vladinog programa za konsolidaciju
poljoprivrednog zemljišta na Kosovu. Da bi se osigurala implementacija
primarnog zakonodavstva, Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog
Razvoja (MPŠRR) je usvojila veliki broj podzakonskih akata, a mnogi drugi su
takođe u završnoj fazi pripreme.
U skladu sa Zakonom o Hrani, Agencije za Hranu i Veterinu (AHV) je premešten
u Kabinetu Premijera Vlade. Pored toga, Jedinica Isplata je osnovana u okviru
MPŠRR, koji će prethoditi Agenciji Isplata, institucija će biti zadužena za
distribuciju isplata za poljoprivrednike od strane Vlade Kosova. Takođe, počelo
je pilot projekat za konsolidaciju poljoprivrednog zemljišta koje će biti test za
sprovođenje vladinog programa za konsolidaciju poljoprivrednog zemljišta.
Predviđene akcije u zakonodavnom polju predviđaju usklađivanja lokalnog
zakonodavstva sa acquis-om. Bezbednost hrane je najvazniji sektor. Akcije u ovoj
oblasti obuhvataju razvoj i usvajanje zakona za kontrolu uvoza i izvoza hrane,
organizovanje inspekcije i sistem izveštavanja i unutrašnju organizaciju AVH-a
na Kosovu, kao glavna institucija za bezbednost hrane.
Druge pravne aktivnosti uključuju decentralizaciju vlasti Agencije Šumarstva
Kosova koja deluje u okviru MPŠRR-odnosno delegacije ovih ovlašćenja
opštinama na Kosovu. MPŠRR takođe predviđa zakonodavni program u cilju
usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa acquis-em, kao i amandmane na
zakone koji regulišu stoke, proizvodnju duvana, vinarstva i vinogradarstva i
organske poljoprivrede. Takođe su predviđena akcije uspostavljanja i
funkcionisanja institucionalnih struktura kao i funkcionisanje Jedinice Isplata u
MPŠRR , obuka poljoprivrednika i poljoprivredne apoteke trgovaca
c. Životna sredina
Zaštite životne sredine i prostornog planiranja, uključujući vazduh, vodu,
zemljište, itd. ima direktan uticaj na ekonomski i društveni razvoj i zaštitu i
unapređenje javnog zdravlja. Teška situacija nasleđena iz oblasti prostornog
planiranja i urbanog upravljanja zaštitom životne sredine i zaštite vodnih
resursa, upravljanje otpadom, zagađenje vazduha, zagađenja zemljišta i gubitka
39
biodiverziteta, uz nekontrolisano korišćenje prirodnih resursa, nekontrolisani
razvoj poslovnih i industrijskih kapaciteta, u velikoj meri je počela da se značajno
poboljša. Spora promena situacije utiče na nedovoljno sprovođenje postojećih
zakona i nedostatka nekih drugih. Vlada je pripremila zakonski okvir, dok u
nivo primene će ukljućiti i primeniti međunarodne norme za rešavanje ovih
problema životne sredine.
U okviru implementacije prioriteta Evropskog Partnerstva usvojeni su: Zakon o
Proceni Uticaja na Zivotnu Sredinu, Strategija Procene Sredine, Zakon o
Proizvodnji Biocida, Zakon o Zaštiti Zivotne Sredine, Zakona o Zaštiti od
Nejonizujućeg, Jonizujućeg Zračenja kao i Nuklearne Bezbednosti, Zakon o
Integrisanom Sprečavanju i Kontroli Zagađenja (IPPC ) izmena i dopuna Zakona
o Zagađenju Vazduha.
MSPP procenjuje da Izveštaj o Napredku za Kosovo realno procenjuje napredke
postignute u oblasti životne sredine. Izazovi koji proizilaze iz ovog izvještaja su
analizirani i uključeni u planovima rada za 2010, tako da se adresiraju sa mnogo
večim opredeljenjem ministarstva.
Ostali izazovi su dva zakona koji pristiću is Ahtisarijevog paketa, Predlog
Istorijskog centra Prizrena, kao i Predlog zakona o Velikoj Hoci, oba predlog
zakoni su završeni od strane RG i poslani su na ICO za komentare, to je urađeno
krajem 2009. Pošto do sada nema komentara predlog zakoni su ukljuceni za
usvajanje u zakonodavnom okviru za 2010 (K3 2010)
U vezi sa izazovima koje proističu iz evropskih standarda, koji se odnose
uglavnom na kašnjenjima u napredovanju oko usvajanja nekoliko zakona i u
nekim slučajevima ne sprovodljivosti nekih AU-a iz zakona o sredini, preduzete
su sledeće aktivnosti: usvojen je zakona o zaštiti od nejonizujućeg, jonizujućeg
zračenja kao i nuklearne bezbednosti
Izmena i dopuna Zakona o procjeni uticaja na sredinu i zakon o strateškoj
proceni životne sredine, su obrađeni u Vladi na usvajanje i dalju obradu.
Akcioni Plan Kosova za sredinu je istekao i podrškom SIDA ovaj plan biće
razmatran, te će se promeniti strategija i PKVM u 2010, takođe sa podrškom od
strane SIDA.
Uz podršku eksperta TAIEX-a, završen je prvi predlog strategije o kvalitetu
vazduha, a uskoro će se izraditi akcioni plan.
40
Podela odgovornosti za upravljanje sistemom za praćenje kvaliteta vazduha
regulisani su posebnim zakonima koji su na snazi. Ovo se odnosi na izazov da se
poboljša saradnja između Agencije za Zaštitu Životne Sredine Kosova (AZZSK) i
Instituta za Hidrometeorologiju, i može se reći da ove dve institucije obavljaju
svoje delatnosti u skladu sa zakonima: zakon o delanju hidrometereologije, i
zakon o zaštiti životne sredine. Za dalju specifikaciju obaveza AZZSK, izrađeno
je i Administrativno Uputstvo o organizacionoj strukturi predviđeno zakonom,
koji čeka usvajanje.
Što se tiče kvaliteta vazduha, predlog AU za kvalitet vazduha razvijao se na
onovi EU direktive takođe procenjen od REC-a, transpozirano je samo 65% od
direktive, usvajanje novog zakona o kvalitetu vazduha omogučava puno
transpoziranje direktiva na AU
Izmena i dopuna zakona o otpadu je uvedena u zakonodavnom okviru za 2010,
jer posle nadgledanja sprovođenja ovog zakona (na inicijativu OEBS-a i
parlamentarnog odbora za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj, životnu
sredinu) otkriveni su problemi u oblasti implementacije. Promena zakona bi
uklonilo postoječe probleme.
RUVO je nezavisna institucija odgovorna za licenciranje, definisanje tarifa,
definisanje standarda usluga, itd. Ponuđača Usluga Vodovoda i Skupljanja
Otpada. Imajući u vidu faktičku situaciju kao i monitorovanje sporovođenja
Zakona o Otpadcima RUVO je pokrenuo dopunu Zakona br. 03/L-086 o Izmeni
Uredbe UNMIK-a o Delovanju Ponuđača Usluga Vodovoda, Kanalizacije i
Otpada. Ova inicijativa RUVO-a nije sprovedene pod izgovorom da se dopuna
zakona vrši od strane ministarstva, čime MSPP nije pokazalo odlučnost.
Što se tiče transpozicije odredbe iz direktive impianata sa velikim sagorevanjem
koje se predviđa preko Ugovora o Energetskoj Zajednici, MSPP-a je izdala AU "O
pravilima i propisima o vazdušnoj emisiji iz stacionarnih izvora zagađenja" (on
rules and standards of discharges on air by stationary sources of pollution), br
06/2007 'gde se uključuje poglavlje o LCP. LCP Direktiva je transpozirana do
određene mere, ali puna transpozicija biče završena do 2012.
Adresiranje izazova za Autoritet Područja Rečnog Sliva, očekuje se rešiti sa
usvajanjem novog zakona i AU o vodama.
Što se tice napredka u oblasti zaštite prirode i transpozicije direktive o pticima i
staništima, možemo reći da na osnovu rezultata sa izveštaja o monitiranju
napredka zakonodavstva na snazi za zaštitu prirode na Kosovu august 2009,
41
nivo transpozicije direktiva o prirodi su napredne, napredak je izvešten u vezi sa
transpozicijom direktive divljih ptica sa rezultatom oko 83% (64% u 2008), dok
rezultat za direktivu staništa 73%, nešto manji nego u poslednjoj godini. Novi
Zakon o zaštiti prirode je u vladinoj proceduri, i očekuje se da obezbedi punu
transpoziciju dveju direktiva.
Što se tiče podizanja svesti javnosti o pitanjima životne sredine i jačanju saradnje
sa ekološkim nevladinim organizacijama, kroz odeljenje za životnu sredinu
sektora svesti sredine je završeno redovno predavanje studentima osnovnih
škola na celom Kosovu, takođe obavljena je revija o sredini "Ambient". Priprema
brošura i postera u svrhu javnosti se nastavlja i objavljivanje se vrši na tri
službena jezika na Kosovu i na drugim manjinskim jezicima. Potpisivanje
Memoranduma o saradnji sa ekološkim nevladinim organizacijama 5. juna 2009
usavršavalo ovu saradnju, nevladine organizacije i predstavnici različitih
operatera uvek su uključeni u izradi strategije i PKVM-a.
d. Politike transporta
Sa obzirom na trenutno stanje putne i železničke infrastrukture, kao i značaj
usluga komunikacija, Vlada Kosova ima za cilj da poboljša infrastrukturu u
skladu sa evropskim standardima, da postane motor ekonomskog razvoja.
Infrastruktura je u fazi izrade. Ovo je posebno važno u ekonomskom sistemu na
Kosovu. Oko 90% robe i prevoz putnika na Kosovu obavlja drumski prevoz.
Magistralni i regionalni putevi na Kosovu su uglavnom na dve trake. Na putu
segmenata u okolini Prištine su razvijeni četiri trake, i u toku je širenje glavnih
nacionalnih puteva, Priština-Peć i Priština-Mitrovica.
Ministarstvo Transporta, Pošte i Telekomunikacije (MTPT) ove godine planira da
počne sprovođenje segmenta A Morina - Prizren u dužini od 20 km, autoputa 7
Morina - Merdara kao deo osnovne mreže Istočne Evrope. Takođe, tokom ove
godine očekuje se završetak ovogodišnjeg projekta implementacije autoputa 6
Priština - Hani i Elezi.
Kosovske Železnice imaju za cilj postizanje stabilnosti organizacije koja pomaže
u napređivanju ekonomskog razvoja Republike Kosova preko obezbeđivanje
potrebe tržišta kroz bezbedan i konkurentan prevoz putnika i robe. Za prevoz
putnika u funkciji su voz Priština - Skoplje, voz Peći i voz slobodnog kretanja.
Subvencije iz konsolidovanog budžeta Kosova pokriva neke od gubitaka za rad
prevoza putnika i pruža mogućnost za rad vozova. Dok stvaranje prihoda za
42
pokrivanje operativnih troškova Kosovske železnice se omogučava iz prevoza
robe unutar i izvan Kosova.
15-og juna 2008, usvojen je Zakon o Železnicama u Republici Kosovo koja,
između ostalog, predviđa ključne aktivnosti koje će omogućiti funkcionisanje
ovog sektora u skladu sa evropskim praksama i modernog zakonodavstva. U
februaru ove godine, Vlada Kosova usvojila je odluku o podeli Kosovske
Železnice u dva nova preduzeća:
•
•
Infrastruktura Kosovske Železnice
Rad vozovima Kosovske Železnice.
Ministarstvo Ekonomije i Finansija, u saradnji sa Ministarstvom Transporta i
Pošte-Telekomunikacija i Železnicom Kosova su osnovali radne grupe koje će
raditi na podeli železnica.
Stvaranje izjave mreže, kao veoma važan dokument za pristup operatera
željezničke linije. Ovaj dokument je završen, ostalo da se njegova konačna verzija
odobri. Uspostavljanje naknada za pristup železničke mreže, ovaj veoma važan
dokument koji će biti deo dokumenta Deklaracije mreže itd.
Vredi pomenuti dva vrlo važna dokumenta koja predvidaju razvoj železničkog
sektora. Prvi dokument je "Politike multi modalnog transporta na Kosovu"
izrađen od strane MTPT sa spoljnim konsultantima i odobren od strane Vlade
Kosova u 2005 i "Strategija multi modalnog transporta", usvojen u 2009.
Avio prevoz se prilicno poboljšao u Republici Kosovo. Kosovo je puno pravna
članica Evropske zajedničke oblasti vazduhoplovstva (ECAA), počevši od 2006,
kada su zemlje članice EU potpisala ECAA sporazum sa zemljama Zapadnog
Balkana. Ovaj Sporazum obavezuje Kosovo da odrazi evropske zakone o
civilnom vazduhoplovstvu u domaćim zakonodavstvu.
U cilju sprovođenja zakonodavnog okvira koji reguliše sektor transporta, u snazi
je sveobuhvatan okvir podzakonskih akata, koji se sastoji od 36 administrativne
uredbe.
43
U cilju sprovođenja efikasne politike u oblasti saobraćaja, sprovođene su sledeća
dokumenta:
Strategija multi-modalnog transporta i Akcioni plan – koji imaju za ima za cilj
jačanje kapaciteta za planiranje multi-modalnog transporta MTPT-a i pripremu
sveobuhvatne strategije i politike za razvoj transportnog sektora na Kosovu do
2025, uključujući i prioritetan akcioni plan, koji će pokriti putne infrastrukture,
putni saobracaj, gradski prevoz i železnice.
U cilju rešavanje kratkoročnih prioriteta Evropskog Partnerstva u oblasti
transporta imat će za cilj uspostavljanje Železničke Regulatorne Uprave Kosova
uz operativnu i finansijsku nezavisnost, osnivanje nadzornog odbora za ŽRUK,
kao i puna implementacija sporazuma Evropskog Zajednickog Prostora za
Vazduhoplovstvo i zakona Evropske Komisije o avijaciji , identifikaciju i
analiziranje moguće kontradikcije između Zakona o telekomunikacijama i
Zakona o javnim finansijama i izradu i usvajanje amandmana na Zakon o
telekomunikacijama.
Učestvovanje u realizaciji Memoranduma o Razumevanju (SEETO) na svim
nivoima, kroz ministarske sastanke, Upravnih Odbora Nacionalnih Koordinatora
i Radne Grupe. Implementacija projekta putni pravac segmenta 6 (završetak
implementacije projekta) kao i završetka implementacije projekta i početak rada
na segmentu A putnog pravca 7. Nastaviti neophodne pripreme oko
identifikovanja prioritetnih projekata za putne pravce 6 i 7, i 10 železničke linije
prema Međunarodnom Aerodromu Priština.
Priprema višegodišnjeg plana u sektoru prevoza robe i putnika i njeno usvajanje,
priprema okvira za realizaciju višegodišnjeg akcionog plana za prevoz putnika i
robe. Zaključivanje bilateralnih sporazuma o prevozu putnika i robe sa susednim
zemljama i drugim. Pripremu zakona o Evropskom Sporazumu, koji se bavi
radom posade vozila angažovana u Medunarodnom Drumskom Prevozu
(MDP). Inicirati aktivnosti obuke u pripremi i implementaciji digitalnih
tapografa, harmonizacija planova za lokalni prevoz i planiranje prevoza na
centralnom nivou. Dalje poboljšanje kvaliteta postojećih drumova
međugradskog saobraćaja kako bi bio ekonomski održiv za preduzeštvo i
adekvatan za korisnike. Inicirati učešće u regionalnim inicijativama za jačanje
olakšica za trgovinu i transport, kao i nastavak članstva na godišnjoj osnovi u
Međunarodne Unije Javnog Prevoza (UITP).
Savet za bezbednost drumskog saobraćaja je osnovana od strane Vlade Kosova
14. oktobra 2008, uz administrativno uputstvo. 18 / 2008 u skladu sa članom 5 i 6
Zakona o bezbednosti u drumskom saobraćaju. Sa administrativnom uputstvom
br. 14/2008 osnivan je Tehnički Sekretarijat i KSKRR.
44
Razvijen je predlog programa za bezbednost drumskog saobraćaja koji treba da
bude pregledan i odobren nakon sastanka Saveta za bezbednost drumskog
saobraćaja.
Strategija multi modalnog prevoza i među-sektorialni akcioni plan prevoza su
završeni i usvojeni od strane Vlade Kosova u novembru 2009. Ovaj dokument
omogućuje dugo ročno planiranje i razvoj transportnog sektora do 2030 godine.
Zbog toga, ova oblast treba da nastavi sa povećanjem institucionalnih kapaciteta
za planiranje multimodalnog prevoza da nastavi poboljšanje baze podataka
putne informacije i procene ekonomskih instrumenata kao što su predlog za
programiranje i program za upravljanje i buđetiranje putne imovine.
U sektoru putne infrastrukture izraditi i usvajati višegodišnji ugovorni sistem
zasnovan na performanse za letnje i zimske održavanje puteva, riikategorizacija
postojeće putne mreže i počneti projekat u sektoru transporta za JPP.
Razvoj Multi modalne strategije prevoza za kratkoročne, srednjoročne i
dugoročne rokove za Republiku Kosova je završen i odobren od strane Vlade
Kosova. Deo ove strategije je i železnički sektor, gde su identifikovani i planirani
projekti od strateškog značaja za dolazeće godine. Poseban značaj je strateški
razvoj multi-modalnog prevoza, koja takođe uključuje železnički prevoz i planira
se razvijati u prvoj fazi (2010-2015) i faze B (2016-2030).
U kratkoročne prioritete pada i nastavak modernizacije projekta železničke
pruge 10, održavanje i rehabilitaciju drugih železničkih pruga, održavanje
pokretne imovine (lokomotiva, putničkih vagona i robe vozovima, motora, itd.)
Ovo će omogućiti siguran razvoj prevoza putnika.
26 aprila ove godine je započeo projekat studije izvodljivosti za modernizaciju
železničke pruge 10. Ovaj projekat je finansiran od strane IPF, i biće od posebnog
značaja za Kosovke Železnice tako da se mogu zahtevati investicije za
modernizaciiju ovog veoma važnog sektora.
U kratkoročne prioriteta je uspostavljanje regulatornog tela železnica i železničke
podele. Ova dva veoma važna projekta su već u toku i očekuje se da se završe u
ovoj godini, odnosno u prvoj polovini 2011.
U okviru podele železnica očekuje se priprema i potpisivanje dva važna
dokumenta za železnički sektor;
45
•
•
Potpisivanje sporazuma između MPF i INFRAKOS za održavanje
željezničke infrastrukture, kao i
Potpisivanje ugovora za pružanje javnih usluga u prevozu putnika
između Vlade i TRAINKOS-a
Među kratkoročnim prioritetima ulazi potpisivanja prelaza železničke granice sa
Makedonijom. Ovaj sporazum dizajniran je u skladu sa najboljim praksama EU i
uskoro se će potpisan.
U ovom periodu takođe predviđeno aktivno učešće Kosova u radnim grupama o
železnicama u okviru SEETO kao i članstvo Kosovske Železnice na
međunarodne zeleznicke institucije, kao što su UIC, CER, RNE, itd.
Što se tiče vazduhoplovstva odobreni su članovi Upravnog Odbora za Civilno
Vazduhoplovstvo, koji je sada u potpunosti funkcionalizovan, dok se Uredbom
2008 / 7 i potpisane od strane ministra MTPT, osiguran je protok OCV preko
odrzavanja bezbednosti koja je deo takse za usluge putnika koji lete sa Aerodrom
Priština. To se nastavilo sa primenom odredbi koje proizilaze iz Sporazuma
Evropskog Zajedničkog Vazdušnog Prostora (ECAA) i tokom pregleda APEP
odlučeno je sprovođenje ovog sporazuma, i njeno podeljenje u dve faze koje se
poklapaju sa implementacijom.
Sa ciljem rešavanja srednjoročnih prioriteta Evropskog Partnerstva u oblasti
transporta predviđeno je procena i analiza sprovođenja zakona o bezbednosti u
saobraćaju, priprema strategije za povećanje bezbednosti na putevima, zatim
realizacija programa održavanja i rehabilitacije putne mreže na Kosovu,
sprovođenje strateških projekata za putni pravaca 6. i 7. i sprovođenju strategije
multimodalnog prevoza.
Na osnovu dokumenta o razvoju strategije multimodalnog prevoza, za
srednjoročni rok je predviđen veliki razvoj željezničke infrastrukture, uključujući
i elektrifikaciju pojedinih linija, kao i veći razvoj prevoza putnika (uključujući i
multimodalne stanice), i razvoj prevoza robe, takođe razvijajući multi-modalne
centere sabiranja i transporta robe. Istovremeno je predviđeno uvođenje drugih
železničkih operatera i železničke komunikacije i integraciju Kosova u regionalne
i evropske železničke mreže, tako da se poveća konkurencija na tržištu
železničkog saobraćaja sa ovim kvalitetom pružanja železničkih usluga.
e. Energija
MER je usvojila dugoročne strateške vizije energetike i rudarstva na Kosovu.
MER sprovodi tržišne reforme i koordinira restruktuiranje sektora energetike i
46
rudarstva, u cilju njihove pripreme za privukanje privatnih investicija kroz
otvoren, transparentan i konkurentan proces postizanja privatno-javnog
partnerstva. Razvoj konkurentnog energetskog tržišta u skladu sa acquis i
Sporazuma o energetskoj zajednici za Jugoistočnu Evropu, kroz koje možemo
ponuditi usluge visokog kvaliteta energije, sa tehnologijom koja nije ekološki
štetan i sa niskom cenom, to predstavlja jedini put napred u pravcu održivog
razvoja za našu zemlju.
Strateški ciljevi:
• Razvoj i primena politike, strategije i pravnog okvira za reformu i
restrukturiranje energetskog sektora u skladu sa EU acquis-;
• Promovisati i podržavati razvoj konkurentnog energetskog tržišta, koji će biti
integrisan u Evropsku uniju energetskog tržišta;
• Promovisati obnove finansijske stabilnosti energetskog preduzeća;
• Postizanje sigurnosti u snabdevanju energijom pružeči niske cena za kupce, i
uslove ekološke bezbednosti;
• Podsticanje istraživanja i razvoja novih rezervi uglja i ostalih minerala; •
• Razvoj i primena politike, strategije i pravnog okvira za sektor rudarstva; •
• Promovisati privatne investicije u sektor energije i rudarstva u obliku javnoprivatnih partnerstava.
Postizanje održive sigurnosti u snabdevanju i kvalitetu električne energije je
najveći izazov. Poseban značaj je dat izgradnji novih proizvodnih kapaciteta
električne energije i rehabilitacija TE Kosovo B, oboje sa učešćem privatnog
sektora. Isto je predviđeno za pružanje održivog i sigurnog snadbevanja linjitom
proizvodnih kapaciteta.
Ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz Sporazuma o Energetskoj Zajednici i
procesa evropskih integracija kao jedan od izazova. U ovom kontekstu,
predvidane su mere koje treba preduzeti u budućnosti kako bi se zavšile reforme
i restrukturiranje energetskog sektora u skladu sa direktivama Evropske komisije
i nacionalnim zakonodavstvom na snazi, u cilju financijske samoodrživosti, ali i
da privuku privatne investicije u smeru ekonomskog i društvenog razvoja
zemlje.
Implementacija evropskog pristupa u odnosu na energiju, životnu sredinu i
konkurencija je fokus ove Strategije. To će omogućiti integraciju energetskog
sektora zemlje u evropske energetske sisteme. Posebna pažnja je posvećena
zaštiti životne sredine od zagađivanja emisija iz termoelektrana.
Povećanje energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije smatraju
se ključni elementi energetske politike. Jasne politike i mere su uključeni u ovom
dokumentu za ova dva važna sektora.
47
Priprema sveobuhvatnog zakonodavnog i regulatornog okvira koji će omogućiti
povlačenje znatne privatne investicije u energetski sektor je procesu
ispunjavanja. Regulatorni okvir energetskog sektora na Kosovu ima za cilj
postizanja poverenja stranih investitora u njemu.
Vizija vlade je da kroz privatne investicije eliminišu ne samo aktuelan teret
energetskog sektora za budžeta Kosova, ali da se značajno poboljša sigurnost
snabdevanja energijom i podizanje njenog kvaliteta.
Glavna dešavanja u energetskom sektoru u 2009 su orijentisani na: Sprovođenje
reformi predviđenih u obavezama Sporazuma o Energetskoj Zajednici (ECT) i
prioriteta Evropskog partnerstva u okviru akcionog plana za Evropsko
partnerstvo u 2009, postizanje napredka plana za prevazilaženje izazova koji su
identifikovani u Izveštaju o napredku Evropska Komisije u 2008, kao i
ostvarivanju tačno propisanih radnji koje su identifikovane u okviru izveštaju
Evropske Komisije za 2008, iz Sporazuma o energetskoj zajednici i nacionalnog
planova za razvoj energetskog sektora.
Takođe treba napomenuti da je u kontekstu napredka postignuto:
•
•
•
•
Implementacija akcija prema predviđenom rasporedu propisanom u okviru
plana KOSTT-a za razvoj prenosnog sistema
Povećanje naplate električne energije
Nastavak dopune zakonodavnog i regulatornog okvira za energetski sektor u
skladu sa direktivama EU o energetskom sektoru,
bilateralni i regionalni razvoji u energetskom sektoru.
Prema Izvještaju o napredku na Kosovu u 2009, glavni izazovi energetskog
sektora za 2010 su sledeće: Finansijska situacija KEK-a i dalje ostaje ključni izazov
za institucije. Iako MER veoma malo može direktno uticati na poboljšanje
finansijskih performansi KEK-a, MER treba da nastavi da podržava KEK- u
kampanji za povećanje naplata. Upravljanje potražnje za energijom (ili Demand
Side Menagement) treba da se ostvari kroz poseban program koji bi trebalo biti
pripremljen što ranije. Moraju se podržavati zahtevi KEK-a za budžetske
podrške u 2010 za otvaranje u vremenu Sibovac JP, to je od visokog prioriteta.
Evropska komisija je zabrinuta da mozemo imati nedostatak lignita i biti
primorani na uvoz.
Stvaranje konkurentnog tržišta za grejanje prema zahtevima Zakona o
centralnom grejanju. Usvajanja od strane Skupštine revidirane energetske
strategije za 2009-2018, izgradnja nove termoelektrane na Kosovu mora da
48
poštuje evropske standarde. Institucionalne i zakonodavne kapacitete MER-a i
RUE i dalje ostaju slabe, moramo raditi intenzivno na tome da postignemo
postavljene ciljeve za efikasnost i BRE.
Zajednički rad i bolje koordiniranje između lokalnih institucija, kao što su MER,
RUE, MPF, MSPP, KOSTT-, KEK- predstavlja jedan od glavnih premisa za
rengiranje reformi prema predvidenom rasporedu,ispunjenje svoje obaveze
prema ECT-a, ce ubrzati proces integracije.
Takođe, u okvir predloženih akcija daje se poseban osvrt na rešavanje izazova
sektora energetike, koje proizilaze iz Izveštaja o Napredku Kosova, a takođe
predviđeni su rokovi, odgovornosti oko finansiskih implikacija, i izdvojena su
neophodna sredstva u cilju ostvarivanja tih akcija.
f. Informaciono društvo i mediji
Telekomunikacije su ključni element za lokalne ekonomske aktivnosti i od
suštinske važnosti za stvaranje međunarodnih privrednih odnosa. Komunikacija
je jedan od najprofitabilnijih sektora za makroekonomske pokazatelje i služi kao
katalizator u takozvanim "pametne ekonomije" Istovremeno, ova industrija služi
kao "prozor" za preduzeća i pojedince, što omogućava brz i globalni
pristup.Takođe, predstavlja sredstvo za promovisanje transparentnosti i
efikasnosti vlade.
•
Liberalizacija tržišta telekomunikacija za ponuđače usluga telekomunikacije i
lokalne usluge i međunarodne i duge relacije formalno je izrađen sa Zakonom o
telekomunikacijama 2003 (Uredba UNMIK-a 2003/16 od 12. maja 2003).
Obaveze za dobijanje dozivnog broja za telefonske usluge i koda "Call Sign" za
amaterski radio ce se nastaviti, mimole aktuelnih poteškoča.
49
U mobilnom sektoru sada su licencirana dva operatera za pružanje usluga
mobilne telefonije. VALA je javni operator mobilne telefonije, licenciran od
strane TRA od jula 2004.
Drugi operater mobilne telefonije je konzorcijum IPKO net- Telekom Slovenije i
Mobitel, licenciran od strane TRA 06 marta 2007.
Skupština Kosova je 16 arila 2010 usvojila Zakon o Poštarskim Uslugama, koji
zamenjuje stari Zakon o Poštarskim Uslugama – Br. 2003/18 usvojen 10 oktobra
2003. Ovaj zakon će osnovati regulatorni autoritet odgovoran za regulisanje
sektora poštarskih usluga tj., licenciranje, kontrola, monitorovanje, usvajanje
tarifa, itd. Član 5 i 6 ovog Zakona definišu ulogu i zadatke regulatora, kao i dalje
ga definišu kao sektor u okviru Regulatornog Autoriteta Telekomunikacija. Dok
će MTPT i dalje ostati odgovorno za pripremu politika i strategija u poštarskom
sektoru Republike Kosova.
Ispunjavanje obaveza koje se tiču komunikacije i izveštavanja neophodnih
podataka za Sektor Elektronskih Komunikacija i usluga Informacionog Društva
se vrši na periodičnim osnovama – redovno. Treći forum Evropske Komisije sa
zemljama koje aspirišu integraciju u EU se održao 7 i 8 februara 2010 u Budvi,
Crna Gora. Na Forumu su predstavljeni napredci Kosova u oblasti
telekomunikacija, takođe je predstavljen četvrti izveštaj o sektoru elektronskih
komunikacija za sve zemlje regiona i Tursku.
Što se tiče podzakonskog zakonodavstva, RAT je ostvario osetljivi napredak
formiranjem funkcionalnh grupa za pripremu važnih uredba sa ciljem
normalnog funkcionisanja tržišta.
Nezavisna komisija za medije (NKM) je jedini regulatorni organ prenosa u
Republici Kosovo. NMK ima za misiju da promoviše razvoj zdravog medijskog
tržišta koje služi svim ljudima na Kosovu, da ohrabri profesionalizam među
novinarima, direktorima i vlasnicima medija i zaštiti slobode izražavanja,
raznolikosti mišljenja, pristupa informacijama za novinare i javnost, i interese
korisnika i operatora u skladu sa vladavinom zakona.
Na Kosovu su takođe licencirani 10 kablovskih operatera, sedam od njih
pripadaju albanskoj većini, dve od njih pripadaju zajednici gorana i srpske
zajednice. Do sada NMK licencirao 28 provajdera koji nude softver samo putem
kablovskih operatera.
Medijska skena pretrpala mnogo promena u protekle dve godine. Razvoj u
tehnologiji rezultirao sa prezentacijom novih platformi. Promene su u toku, ali
50
njihov raspored ostaje isti. Svaka platforma bi trebalo da bude predmet načela i
uslova za efikasniji rad i u skladu sa zakonom i evropskim standardima.
Što se tiče oblasti informaicionog drustva na snazi je sveobuhvatan okvir
zakonodavstva koji reguliše ovaj sektor. U kontekstu poboljšanja zakonodavnog
okvira 15. septembra 2009, MTPT je izdala Administrativni Nalog broj 1 / 2009
za RTA za početak operacije za stvaranje registra i uprvljanja registra za glavni
domen "KS" i državnog koda za Internet Republike Kosova - (eng. Country code
top-level domain - ccTLD) i 13. februara 2009 RAT je odobrilo Administrativno
Uputstvo br 2004 / 3 o dodeljivanju kazni za kršenje telekomunikacija.
U cilju rešavanja kratkoročnih prioriteta Evropskog Partnerstvo u oblasti
informacionog društva i medija, imačemo za cilj proširenje Interneta u svim
školama i akademskim institucijama, razvoj programa za obuku vladinih
zvaničnika u oblasti savremenih informacionih tehnologija i komunikacija
(ECDL / ICDL), Razvoj programa funkcionaliziranja korišćenja standardnih
telefonskih linija za hitne slučajeve "E-112" i stvaranje sprovodljivih planova za
emergentno integrisanje i javnim službama komunikacija bezbednosti, stvaranje
računarskih centara državne reakcije u kriznim situacijama i početak razmena
informacija, uspostavljanje uslova za elektronske trgovine, elektronske nabavke i
primene elektronskog potpisa.
Međutim, na osnovu ovlašćenja RAT će imati za cilj da postigne harmonizaciju
tabele raspodele frekvencija u skladu sa evropskom tabelom za podele, Odluka
br. 676/2002/EC, pružanje elektronskih alata (napredni softver za upravljanje
spektrom frekvencija), stvaranje fiks stanice za praćenje spektra, izgradnja
kapaciteta za sprovođenje, praćenje spektra i merenje udaljenosti emisije
parametara, zadržavanje spektra, identifikacija emisija i lokacija izvora štetnih
smetnji, definisanje režima univerzalnog pristupa i usluga, angažovanje oko
dobivanja dozivnog koda za telefonske usluge i koda top level domen za
nacionalni Internet servis – državni kod za internet kao i kod "Call Sign" za radio
amatere, promocija zajedničkih zglobova / Internet razmene, studije za
definisanaja tržišta u cilju definisanja usluga koje imaju značajan efekat u tržištu,
analiza relevantnih tržišta u sektoru elektronskih komunikacija, regulisanje
usluga koje pružaju operatori sa značajnom tržišnom moći, pripremu i usvajanje
Uredbe Prenosivosti Brojeva (eng.Number Portability), priprema i usvajanje
propisa za selekciju i preselekciju prenosioca (eng. Carrier Selection and Carrier
Preselection), priprema i usvajanje Uredbe RUO (RUO - Refference Unbundling
Offer), Detaljni razvoj i implementacija sistema politike na cene / tarife, tarifne
rebalanciranja, sprovođenje i ishod rebalanciranja PTK i sprovođenje Nacionalne
strategije za infrastrukturu bez žičnog pristupa (wireless). Na osnovu
nadležnosti NKM imače za cilj pripremu strategije za prelazak od analognih
sistema na digitalni sistem emitovanja, implementacija kapitalnog projekta
51
Mobilnog Praćenja obezbeđujući opremu za prijem analognih signala, i
kablovske medije, kao i njihovo arhiviranje.(a jeni lodh?)
Sa ciljem rešavanja srednjoročnih prioriteta Evropskog partnerstva u oblasti
informacionog društva i medija, imače za cilj promenu Zakona o
Telekomunikacijama i Zakona o Nezavisnoj Komisiji za Medije i Prenos na
osnovu analiziranih zaključaka.. U pogledu nadležnosti RAT če imati za cilj da
stvori odgovarajuće kategorije za dozvole /autorizaciju/registraciju i izradu
uredbe koja odgovara prelazku sa trenutnog režima u režim kategorija licence /
dozvole / registracija, odobravanje opisa posla o funksionisanju RTA,
uključujući i odobrenje osnovnog statuta, završetak organizativnog i
sistematizirajuceg naloga, izrada propisa za prava o licenciranju operatere za
pružanje telekomunikacionih usluga.
U iščekivanju tehničke pomoći TAIEX-a, još nije formirala radna grupa za
pripremu Zakona o elektronskim komunikacijama, koji će zameniti Zakon o
telekomunikacijama.
Zakon o telekomunikacijama je izmenjen i dopunjen 2008. Zakonodavna
strategija 2010 predviđa pripremu Zakona o elektronskim komunikacijama, koji
će zameniti Zakon o telekomunikacijama. Zbog kompleksnosti ovog zakona, koji
pokriva mnoge aspekte ekonomske i regulatorne oblasti telekomunikacija i
radio-komunikacija, MTPT je trazila od Evropske komisije da kroz TAIEX-a
pomogne glavna odeljenja koja se bave elektronskim komunikacijama, za
formulisanje zakona.
Podneti su zahtevi za četiri misije, koja će pokriti određene aspekte zakona o
elektronskim komunikacijama. Podele su kao što sledi:
a. zajednički regulatorni okvir za elektronske usluge i mreže, pristup i
interkonekcija elektronskih komunikacijskih mreža i prateće opreme, kao i
ovlašćenje usluga i mreža elektronskih komunikacija;
b. univerzalne usluge i prava korisnika koji se odnose na usluge elektronskih
komunikacija, deo zakona u vezi obrade ličnih podataka i zaštitu
privatnosti, kao i dio zakona o saradnji između nacionalnih organa
nadležnih za sprovođenje zakona za zaštitu potrošača ;
c. konkurencije na tržištima usluga i mreže elektronske komunikacije, i
analizu tržišta i objavljivanja od operatera sa značajnom tržišnom moći
(SMP - Significant Market Power) u skladu sa novim regulatornim
okvirom za usluge i elektronskih komunikacionih mreža;
52
d. regulatorni okvir za pitanja radio spektra, obrada informacija dozivne
zemlje u mreže elektronskih komunikacija u cilju lokalizacije - poboljšanu
usluga za hitne službe, kao i minimalne uslove za zdravlje i bezbednost u
vezi izloženosti radnika rizicima koji proizilaze iz elektromagnetnih polja.
Posle obavljanja ove četiri misije, imačemo još dva zahteva, jedan za prikupljanje
svih delova zajedno i njihov pregled u skladu sa EU acquis-em, i proces javnih
konsultacija.
Sektorna Strategija MTPT 2010 - 2015 obuhvata sve sektore i oblasti koje pokriva
Ministarstvo. One su razvijene odvojeno, ali ova strategija ne potcenjuje
pozitivan uticaj ovog komunikacionog sistema, kako bi se uspešno sprovodila
strategija i kako bi zadovoljavala potrebe građana Kosova. Pored toga, ova
strategija je uzela u obzir sva prethodne dokumentacije kako bi se osigurala
usklađenost i izbegne dupliranje.
g. Finansijska kontrola
U septembru 2009 u okviru Departamenta Trezora, osnovana je Centralna
Jedinica za Harmonizaciju Finansijskog Menadžmenta i Kontrolu. Ovu jedinicu
sačinjava osoblje od 5 zvaničnika koji rade u bliskoj saradnji sa projektom
finansiranim od strane Evropske Komisije, čiji je cilj podrška Internoj Kontroli
Javnih Finansija.
Projekat Evropske Komisije sadrži dve komponente vezane za FMK (Finansijski
Menadžment i Kontrolu), revizija finansijskih pravila u oblasti FMK, revizija i
priprema podzakonskog zakonodavstva u oblasti FMK, kao i podrška jedinici za
FMK i unapređenje kapaciteta. Cilj revizije i pripreme podzakonskog
zakonodavstva u oblasti FMK je da pomogne budžetskim organizacijama da na
što efikasniji način sprovedu svoje odgovornosti u ovoj oblasti.
U skladu sa Zakonom o Menadžmentu Javnih Finansija i Odgovornosti, Trezor je
odgovoran za razvoj politika Finansijskog Menadžmenta i Kontrolu, razvoj
finansijskih pravila i obuku budžetskih organizacija u u oblasti FMK.
Trezor je odgovoran za osnivanje sistema pune kontrole i transaprentonosti, koji
omogućava trezoru i budžetskim organizacijama da ispune svoje zakonske
odgovornosti sa ciljem sprovođenja budžeta Kosova na efikasan i efektivan
način, imajući u vidu principe transaprentonosti i odgovornosti.
Zahtevi koji proizilaze iz Evropskog Partnerstva, u oblasti finansijske kontrole
imaju za cilj nastavak napora sa ciljem sprovođenja strategije za internu kontrolu
53
javnih finansija i relevantnih zakona, kao osnova za ispunjene prioriteta u ovoj
oblasti.
U toku 2009, ispunile su se sledeće objektive:
• Usvajanje Zakona o Menadžmentu Dugova;
• Revizija finansijskog pravila 02 – Potrošnja javnih finansija (u skladu sa
Zakonom o Menadžmentu Javnih Finansija i Odgovornosti);
• Usvajanje Administrativne Uredbe o delegaciji troškova od Departamenta
Trezora ka budžetskim organizacijama;
• Usvajanje Administrativne Uredbe o kreditnim karticama;
• Usvajanje Administrativne Uredbe o Računima Ambasade.
Sa ciljem razvoja i povećanja nivoa odgovornosti, planirane su sledeće aktivnosti:
• Nastavak procesa denentralizacije troškova od Trezora ka organizacijama
na centralnom nivou;
• Usvajanje Administrativne Uredbe o menadžmentu dugova;
• Usvajanje AU o primanju – predaji finansijske dokumentacije od Trezora
budžetskih organizacija;
• Revizija Pravila 01- Finansijski Menadžment i Kontrola;
• Priprema
sporazuma
koji
definišu
odgovornosti
zvaničnika
računovođstva, ovlašćenika budžeta i ostalog finansijskog osoblja FMK-a.
• Revizija podzakonskog zakonodavstva kako bi se osigurala harmonizacija
sa FMK;
• Priprema priručnika za FMK;
• Priručnik za menadžment rizika;
• Priprema kontrolne liste za samoocenjivanje funkcionisanja FMK-a;
• Priprema procedura za godišnje izveštavanje o sistemima interne
kontrole;
• Priprema programa obuke za osoblje u oblasti FMK: uloga i sprovođenje
FMK-a.
Sledeći prioritet koji proizilazi iz Evropskog Partnerstvan, a koji je pod okriljem
Ministarstva Ekonomije i Finansija, je razvoj i sprovođenje principa
decentralizovane odgovornosti menadžmenta i funkcionisanja, kao i nezavisne
interne revizije u skladu sa međunarodnima standardima. U toku ove godine
preduzete su sledeće aktivnosti:
•
Priprema AU o osnivanju Jedinice za Internu Reviziju (JIR), koji je u
procesu harmonizacije sa novim Zakonom o Reviziji, objavljenom od
strane Predsednika u oktobru 2009, u saradnji sa ekspertima EU.
54
•
•
AU o osnivanju i funkcionalizaciji JIR u Javnom Sektoru je usvojena od
strane Ministra u decembru 2009.
Prema Zakonu o Internoj Reviziji, br. 02/L-74, član 5 odgovornost za
osnivanje i funkcionalizaciju revizorskih komiteta nose budžetske
organizacije. Centralna Jedinica za Harmonizaciju Interne Revizije je
pripremila uredbu o revizorskim komisijama, najboljim praksama revizije
i revizorskih komiteta, kao i model statut revizorskih komiteta, takođe sve
budžetske organizacije su upoznate o svojim odgovornostima.
h. Statistika
Statistički Zavod Kosova (SZK) je funkcionisao ka profesionalna kancelarija još
od 1948 godine. 2-og avgusta 1999, SZK je započeo svoj rad kao nezavisna i
profesionalna institucija javne administracije na Kosovu prema Uredbi 2001/14
(UNMIK). SZK je izvršna agencija unutar Ministarstva Javne Administracije
(MJA).
SZK je za ovu godinu predvideo usvajanje Zakona o Zvaničnim Statistikama
Kosova, koji je u završnoj proceduri MJA. SZK je pripremio strategijski razvojni
plan 2009-2013. 19 novembra 2009 Skupština Kosova je na osnovu Zakona
2003/16 donela odluku da se Registracija Stanovništva Porodičnih Ekonomija i
Stanova započne 1-15 aprila 2011. Osnovane su sve profesionalne i tehničke
grupe, od strane lokalnih i međunarodnih eksperta, sa podrškom Međunarodna
Monitoring Misije, kao i EUROSTAT-a za sprovođenje putne mape Registracije
Stanovnoštva.
Takođe su osnovane radne grupe u određenim oblastima sa ciljem merenja,
prikupljanja, obrade i objave statističkih podataka. Potpisani su sledeći
sporazumi: Sporazum Saradnje sa INSTAT-om Republike Albanije o razmeni
profesionalnog iskustva statistike, kao i Sporazum Saradnje sa Ministarstvima,
Agencijama, Bankama za razmenu statističkih podataka.
SZK nastavlja da objavljuje analize svih proizvodnih departamenata, kao i opšte
statistike prema Kalendaru objavljivanja za 2010 godinu. Kako bi realizovao sve
ove aktivnosti SZK je obećao unapređenje informativne tehnologije,
zakonodavnog okvira, poboljšanje statističkog kodiranja, kao i poboljšanje
ljudskih kapaciteta (koje je ograničeno ljudskim resursima i budžetom).
SZK učestvuje na različitim međunarodnim profesionalnim susretima, vredi
pomenuti sastanak na temu “Informativni-geograski Sistem za Statistiku” –
organizovan od strane EUROSTAT-a održanom u Luksemburgu, gde je
predstavljena mapa “GEOSTAT Mapa Stanovništva Map 2010” gde prvi put se
pojavljuje i mapa Kosova. Ovo je bo direktan rezultat predstavljanja mape
55
Kosova u Hagu u oktobru 2009. Zvanično smo informisani da smo primljeni kao
novi član sa jednakim pravima kao i ostale zemlje Evrope.
3.3.3 PRAVOSUĐE, SLOBODA I SIGURNOST
a. Vize, pogranična kontrola, azil i migracija
Nakon početka izdavanja pasoša Republike Kosova u julu 2008, kao i
implementacije zakonodavstva u ovoj oblasti, kratkoročne aktivnosti imaju za cilj
unapređenje efikasnosti kontrole prekograničnog kretanja osoba, efektivnost i
transparentnost Pogranične Policije, unapređenje saradnje sa agencijama za
menadžment granica u susednim zemljama, razvoj infrastrukture za doček
azilanata, usvajanje i sprovođenje zakonodavstva i politika za readmisiju i reintegraciju povratnika, kao i odgovarajuće zakonodavstvo za izdavanje
biometričke dokumentacije.
Što se tiče zakonodavnog okvira, aktivnosti se se fokusiraju na pitanja IMG, lična
i putna dokumentacija, civilnog statusa, status državljanstva, kao i budući vizni
režim Republike Kosova. Što se tiče izgradnje institucija u ovoj oblasti, aktivnosti
će se fokusirati na osnivanju i funkcionalizaciji Agencije za Civilne Registre, u
okviru opšteg procesa sporovođenja funkcionalne revizije MUP-a. Druga
kategorija aktivnosti se bavi ojačavanjem saradnje sa međunarodnim
institucijama (Interpol i Frontex), dok na tehničkom nivou aktivnosti će se
fokusirati na osnivanju tehničke infrastrukture za podršku funkcionisanju
institucionalne infrastrukture, odnosno osnivanje jednog broja baza podataka (za
izdavanje viza, biometrijski podatci i migracija, kao i integracija baza podataka
svih relevantnih agencija za sprovođenje zakona), kao i poboljšanje
infrastrukturnih objekata na graničnim prelazima.
Što se tiče obuka, aktivnosti će se fokusirati na sprovođenju politike viza, dok na
nivou implementacije, aktivnosti će se fokusirati na izdavanje biometrijskih
pasoša Republike Kosova, Standardnih Operativnih Procedura (SOP) za kontrolu
granica, evaluacija implementacije SPO-a , IMG strategije i rizika u vezi sa
“zelenom granicom” i graničnim prelazima, kao i početak prenosa odgovornosti
zelene i plave linije granice od KFOR-a ka PK duž granice sa Albanijom ,
Makedonijom i Crnom Gorom.
Kako bi se ispunili srednjoročni prioriteti u ovoj oblasti - dalje poboljšanje
kapaciteta MUP-a i Policije Kosova - odgovarajuće mere za izgradnju institucija
će se usrediti ka funkcionalizaciji nove strukture MUP-a, što uključuje, između
56
ostalog reorganizaciju Departamenta za Granice, Azil i Migraciju (DGAM) u
Departament za Državljanstvo, Azil i Migraciju (DDAM), osnivanje i
funkcionalizacija Departamenta MUP-a za Pripremu, Implementaciju i
Nadgledanje Politika, kao i uspostavljanje operacionalne saradnje između
DDAM-a i Granične Policije. Što se tiče kapaciteta, relevantne aktivnosti
uključuju povećanje broja osoblja u DDAM-u, unapređenje kapaciteta Kancelarije
za MUP-a za Koordinaciju i Evropske Integracije, povećanje broja zaposlenih u
DDAM-u i njihova obuka u oblasti dozvole boravka i viza.
b. Pranje novca
Borba protiv pranja novca se i dalje suočava sa nedostatkom domaćeg
zakonodavnog i institucionalnog okvira. Imajući to u vidu, kao i značaj borbe
protiv pranja novca za osiguranje vladavine zakona kao kratkoročni strateški
prioritet, kako na političkom nivou tako i u okviru Evropskog Partnerstva – koji
takođe zahteva unapređnje odgovornih institucionalnih kapaciteta za borbu
protiv ove vrste kriminala, uključujući i definisanje odgovornosti između tih
institucija i pružanje specijalizovane obuke za sudije i tužioce - APEP 2010
predviđa veliki broj akcija.
Što se tiče zakonodavnog okvira, predviđene mere posebno adresiraju
sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i upravljanje oduzetom i
zaplenjenom imovinom. Što se tiče izgradnje institucija u ovoj oblasti, aktivnosti
se odnose na institucionalne aspekte budućeg Finansijskog Informativnog Centra
Kosova (FIC), uključujući obavezavajući sistem izveštavanja nebankarskih
subjekata pri FIC-u, kao i sistem razmene informacija sa budućom Agencijom za
Upravljanje Oduzetom i Zaplenjenom Imovinom. Što se tiče izgradnje
institucionalnih kapaciteta, planirane aktivnosti se odnose na povećanje osoblja
unutar Sektora za Finansijske Istrage PK-a, pružanje specijalizovanih obuka
pravosudnim kadrovima i agencijama za sprovođenje zakona, uključujući i one
iz Odeljenja PK- za Istragu Ekonomskog, Finansijskog Kriminala i Korupcije,
kao i njeno snabdevanje tehničkom opremom.
c. Droga
Uprkos značajnom napredku ostvarenom u borbi protiv trgovine narkoticima,
posebno u pogledu osnivanja zakonskog okvira i politika, Kosovske agencije za
vladavinu prava se i dalje suočavaju sa nedostatkom sredstava kako bi osigurali
efektivnu borbu protiv narkotika, sa posebnim naglaskom na njihovu istragu,
APEP 2010 predviđa niz kratkoročnih akcija. Što se tiče sprovođenja
zakonodavstva, aktivnosti se odnose na smanjenje zdravstvene i socijalne štete
povezane sa korišćenjem droge. Što se tiče institucionalnog aspekta, aktivnosti
predviđaju unapređenje operativne saradnje između agencija za sprovođenje
57
zakona, osnivanje Centra za Socijalnu Rrehabilitaciju, povećanje broja pripadnika
policije i pravosudnih kadrova za istražne svrhe, kao i obuku tužilaca, policajaca
i carinika. Nadalje, takođe je planirano povećanje broja pasa obučenih za
otkrivanje droge, sprovođenje kapitalnog projekta za zakonsko prisluškivanje,
snadbevanje odgovarajućom opremom i odgovarajućih uslova za skladištenje
zaplenjene droge.
d. Policija
Nakon uspostavljanja osnovnog zakonodavnog okvira za njeno funkcionisanje, i
sa ciljem ispunjavanja svoga mandata, osim funkcije održavanja javnog reda,
posebno u borbi protiv organizovanog kriminala, Policija Kosova je u procesu
reforme i razvoja strateških kapaciteta za ispunjenje svog mandata. U kratkom
roku, sa ciljem kompletiranja zakonodavnog okvira, APEP 2010 predviđa
izmenu i dopunu Zakona o Policijskom Inspektoratu Kosova i donošenje
podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o Policiji. Što se tiče institucionalnog
aspekta, aktivnosti se odnose na operacionalizaciju reformisane strukture PK-a,
sa prioritetom na rukovođavajuće i komandne strukture PK-a, poboljšanje
saradnje sa tužilaštvom i poboljšanje međunarodne policijske saradnje,
imenovanje Izvršnog Direktora Policijskog Inspektorata Kosova, u kontekstu
nezavisnog sprovođenja funkcija ove institucije.
Što se tiče unapređenja institucionalnih kapaciteta, predviđa se razvoj kapaciteta
PK-a u oblasti strateškog planiranja i implementacije policijskog sistema
zasnovanom u upravljanom na osnovu informacija (ILP), obuka zvaničnika
sektora Kriminala u svim oblastima istrage i borbe protiv kriminala,
unapređenje, integracija i osiguranje komunikativnih mreža, posebno sa
policijskim stanicama na severu Mitrovice, kao i uspostavljanje komunikacije i
razmene informacija sa drugim agencijama za sprovođenje zakona. Nadalje,
planirane su specifične akcije za Policiju sa ciljem borbe protiv organizovanog
kriminala, uključujući operativnu saradnju sa ostalim akterima u ovoj oblasti,
povećanje broja žena zvaničnika u Jedinici PK za Borbu protiv trgovine Ljudskim
Bićima, omogućavanje obuka odgovornog osoblja za borbu protiv
organizovanog kriminala, kao i snadbevanje neophodne tehničke opreme.
e. Borba protiv organizovanog kriminala
Kosovo je ostvarilo napredak u uspostavljanju zakonodavnog okvira i pripremi
strateških dokumenata, međutim, izazov koji preostaje je nedostatak adekvatnih
sredstava u borbi protiv ovih pojava, efikasno kroz sistemski pristup, uključujući
i nedostatak krivičnog obaveštajnog sistema, kao i zakonodavne i institucionalne
infrastrukture za zaštitu svedoka. Generalno, Izveštaj o Napredku 2009 je naveo
58
nizak stepen implementacije strategija i akcionih planova u borbi protiv raznih
oblika organizovanog kriminala i teorizima.
U vezi sa kratkoročnim prioritetima koji zahtevaju poboljšanja efektivnosti
istrage zločina, smanjenje kriminala i prikupljanje malog oružja kao i regulisanje
pitanja vezana za njih; APEP 2010 predviđa, pored mera opisanim u poglavlju za
policiju, stupanje na snagu zakonodavnog okvira za sprečavanje i borbu protiv
terorizma, kriminala na Internetu (ciber-crime), kao i tri nova zakona koji
regulišu oblast krivičnih pitanja. Ovo uključuje i zakonodavni okvir, kao i
sprovođenje zakonodavstva za mala oružja i strateških dokumenata za policiju u
zajednici i nacionalnu bezbednost.
Što se tiče izgradnje institucija i unapređenju njihovih kapaciteta, aktivnosti
predviđaju osnivanje Departamenta za Javnu Sigurnost unutar MUP-a, izgradnju
institucionalnih kapaciteta krivičnih inteligencija u oblasti borbe protiv
kriminala, povećanje broja sudija odgovornih za borbu protiv organizovanog i
finansijskog kriminala, poboljšanje sistema statistike kriminala sa ciljem da one
služe kao priručnik za rad sa preciznim ciljevima/objektivama, razvoj baze
podataka i IT sistema za proizvodnju eksploziva i oružja, izgradnja depoa za
čuvanje komercijalnih eksploziva, kao i poboljšanje uslova u pritvornim
centrima. Na nivou sprovođenja, akcije predviđaju implementaciju standardnih
operativnih procedura za borbu protiv organizovanog kriminala i
zakonodavstva o Opštinskim Savetima za Sigurnost u Zajednici, informisanje
građana o opasnosti od vatrenog oružja i nelegalnom korišćenju oružja, kao i
istraživanja i borba protiv trgovine decom radi prinudnog prošenja i korupcije
vezane sa ovim kriminalnim fenomenom. Ovo podrazumeva i bolju kontrolu
graničnih prelaza 1 i 31, kao i sprovođenje Memoranduma o Saradnji između
Tužilaštva i Nacionalnog Direktorata za za Borbu Protiv Mafije, Italija.
f. Zaštita ličnih podataka
Iako je Republika Kosova preuzela odgovornost u oblasti zaštite ličnih podataka
počev do juna 2008, još nije materijalizovala neki konkretan napredak u ovoj
oblasti. Međutim, brz napredak u ovoj oblasti je neophodan radi procesa
liberalizacije viza sa EU. Stoga kratkoročni prioritet u ovoj oblasti će biti ispunjen
putem realizacija aktivnosti koje predviđaju osnivanje osnovnog zakonodavstva i
institucija.
Što se tiče srednjoročnih mera, one se odnose na implementaciju i nadgledanje
zakonodavstva u ovoj oblasti, uključujući odgovarajuće mere – harmonizacija
svih postojećih zakona o bezbednosnim pitanjima sa zakonodavstvom za zaštitu
ličnih podataka, kao i reformu relevantne baze podataka u skladu sa ovim
zakonodavstvom – kao i razvoj sistema za zaštitu ličnih podataka, pružanje
59
profesionalne obuke agencijama za sprovođenje zakona u oblasti zaštite ličnih
podataka i informisanje građana o značaju ličnih podataka i njihove zaštite.
4. USKLAĐIVANJE SA STRATEGIJSKIM DOKUMENTIMA VLADE
Usklađivanje između APEP-a i SOP-a, je pomenut u strateškom prioritetu koji se
naglašava u SOP-u 2010 -12: “objektiv što veće integracije regiona, kao i sa ciljem
ojačavanja partneriteta sa Evropskom Unijom”2.
Strateški prioriteti Vlade u SOP-u su orijentisani ka ispunjavanju reforma u
glavnim sektorima kako bi se obezbedio razvitak Kosova, u skladu sa zahtevima
Evropske Unije.3
Definisanje prioriteta SOP-a povezanih sa APEP-om, zahteva i odraz finansijskog
kostoja APEP-a u SOP-u. Radna grupa osnovana odlukom Vlade br. 079/09,
dana 19 marta 2009, ostaje glavni Vladin mehanizam za proračunavanje
finansijskog kostoja akcija u okviru APEP-a i njihovo obuhvaćanje unutar SOP-a,
kao i godišnjeg budžeta. Sa druge strane, velika pažnja se posvetila proračunu
kostoja direktno od strane ministarstava i odgovornih institucija. Usklađivanje
APEP-a sa SOP-om pomaže u identifikaciji finansijskih potreba koje se mogu
podržati od strane donatora. Ovaj celokupan sistem će omogućiti da APEP, kao
strategijski dokumenat, bude realno sprovedljiv sa finansijskog gledišta.
Priprema metodologije za obuhvaćanje aktivnosti APEP-a u SOP i Godišnjem
Budžetu, od strane MEI, pomaže u procesu proračuna finansijskog kostoja
aktivnosti APEP-a, ali ovaj proces i dalje ima mesta za unapređenje.
Značajni koraci su preduzeti pri kraju 2009 za usklađivanje APEP-a sa Godišnjim
Planom Vlade 2010. MEI je izvršila analizu Izveštaja o Napredku Evropske
Komisije i u novembru 2009 je predstavila Vladi Kosova dokument „Strateški
Prioriteti Kosova za 2010 i aktivnosti za njihovo ispunjavanje”, čime su
identifikovana 10 najvažnija prioriteta koji su proizašli iz analize Izveštaja o
Napredku EK-a, od koji su 9 obuhvaćena u glavnim prioritetima i objektivama
Vlade Kosova. Na ovaj način se obezbedilo usklađivanje dva važna dokumenta i
harmonizacije strateških prioriteta Vlade. Na nivou aktivnosti ova harmonizacija
je dostigla 78%.
5. MONITOROVANJE I IZVEŠTAVANJE O IMPLEMENTACIJI APEP-a I
INDIKATORI MERENJA
Okvir sistema praćenja i izveštavanja APEP-a ima za cilj da osigura identičan
pristup i standardne procedure na osnovu propisa i zakonodavne odgovornosti.
2
3
Videti SOP KASH 2010-2012, deo Uvod, stranica 5.
Videti SOP KASH 2010-2012, deo Politički prioriteti, stranica 5, 6
60
Sistem takođe ima za cilj da uvede forme nadgledanja koje će uticati na rast
kvaliteta podataka i njihovu dalju upotrebu, kao i predstavlja okvir indikatora
kao instrument za samoocenjivanje, kako bi se osiguralo da je upotrebljivost
nadgledanih i izveštavanih informacija glavna i osnovna snaga za mehanizam
rešavanja probelma i podrška pri donošenju odluka.
Okvir sistema je u skladu sa proceduralnim i zakonodavnim zahtevima koji
proizilaze iz zakonskih dokumenata o procesu APEP-a i sadašnje prakse o
koordinaciji i nadgledanju sprovođenja.
Koordinacija nadgledanja i izveštavanja se obavlja preko Ministarstva za
Evropske Integracije, kao centralni kanal koordinacije i podrške APEP-a putem
mreže Kancelarija za EI/Zvaničnici za EI, kao centralne tačke u resornim
ministarstvima i drugim vladinim institucijama. Konkretno, nadgledanje i
izveštavanje se vrši putem Struktura Koordinacije, u okviru mandata definisanog
u u postojećim pravnim dokumentima: RGEI (Radne Grupa za Evropske
Integracije), RKEI (Radni Komitet za EI) i SMEI (Savet Ministara za EI)
obezbeđivajući harmonizaciju sa sistemom donošenja odluka Vlade i DPSA
(Dijaloga Procesa Stabilizaciji i Asocijacije).
Okvir APEP-a predstavlja jasnu vremensku formu za izveštavanje o
implementaciji APEP-a. Sledeće aktivnosti se moraju preduzeti od strane svih
državnih institucija, za potrebe nadgledanja i izveštavanja implementacije APEPa:
o Procena napredka APEP-a vis-a-vis Izveštaja o Napredku EK-a na
godišnjoj osnovi (oktobar / novembar). Procena treba da se koristi za
analizu reformi, identifikaciju novih aktivnosti, kao i planiranje sredstava
za realizaciju;
o Sve državne institucije putem osnovanog sistema koordinacije i mreže
zvaničnika za EI kao referentne tačke, treba da dostave informacije o
napredku APEP-a Ministarstvu Evropskih Integracija u početku na svaka
tri meseca, a zatim na mesečnom nivou;
o Sve koordinacione strukture trebaju redovno održavati mesečne sastanke
za pregled napredka APEP-a i performansu mesečnih izveštaja, kao i da
diskutuju o otvorenim pitanjima i da preduzmu odgovorajuće mere;
o Na kvartalnom nivou (posebno u periodu jun - septembar) se moraju
pripremiti sveobuhvatni izveštaji o napredku EP/APEP-a i komunikovati
EK kao kontribut za godišnji Izveštaj o Napredku Evropske Komisije.
Sistem je predstavljen od strane projekta WYGI, finansiran od strane DFID u
jesen 2009, dok se njegova funkcionalizacija nastavila uz pomoć Twinning
projekta za podršku Ministarstvu za Evropske Integracije. Putem sistema
nadgledanja i izveštavanja do sada su realizovana dva ciklusa izveštavanja, za
period septembar-decembar 2009 i januar-mart 2009. Ova dva ciklusa su imala za
61
cilj osnivanje i jačanje procesa izveštavanja kako bi se osigurao uspešan postupak
za prikupljanje podataka od strane resornih ministarstva i drugih institucija.
Do danas, nadgledanje APEP-a se fokusiralo ka formulisanju i nadgledanju
procesa u okviru poštovanja vremenskih rokova i realizacije glavnih proizvoda
koji proizilaze iz svake aktivnosti. Naglasak je više bio ka izveštavanju, nego ka
analizi performansi. Ove godine su preduzeti prvi koraci da se u APEP-u uvedu
indikatori za merenje performansi dostignuća u pojedinim sektorima kao što su
obrazovanje, transport i poljoprivreda, s’druge strane rad ka određivanju
indikatora će se nastaviti tokom procesa nadgledanja i izveštavanja APEP-a. Iako
predloženi indikatori za ovu godinu predstavljaju samo indikatore koji će meriti
dostignuća u objektivama za 2010, ovo je pozitivan korak ka poboljšanju metode
nadgledanja APEP-a.
Ministarstvo za Evropske Integracije ima za cilj da u toku buduće revizije APEPa obuhvati i ostale sektore, i da pređe sa godišnjih pokazatelja na pokazatelje koji
će moći meriti performanse u srednjoročnom periodu, jasno definišući
pokazatelje osnovnih nivoa (osnovni indikatori) i očekivani pokazatelji (ciljni
indikatori). Na ovaj način cilja se poboljšanje procesa nadgledanja i prelazeći sa
izveštaja na izveštaj i analize ostvarenog napredka i uticaja sprovedenih reformi.
62
6.
TABELA
AKTIVNOSTI
PARTNERSTVA - 2010
ZA
SPROVOĐENJE
EVROPSKOG
63
TABELA AKTIVNOSTI ZA SPROVOĐENJE EVROPSKOG PARTNERSTVA
(MATRICA AKTIVNOSTI)
Aktivnost
Aktivnost
PE
E
Prioritet evropskog partnerstva
Rok
Odgovo
rna
instituci
ja
Prateća institucija
Referentni dokument
Ključni prioriteti
00 Ključni prioriteti
00 Ključni prioriteti
1
0
1. Nastaviti saradnju sa timovima za planiranje koji pripremaju predviđenu međunarodnu/EU misiju, kako bi se u potpunosti sproveo
određeni sporazum
2
0
2. Sarađivati konstruktivno oko pitanja u vezi sa Srbijom.
2
1
1. Identifikacija pitanja za buduću saradnju sa Srbijom.
3
0
3. Obezbediti punu saradnju sa Međunarodnim Krivičnim Tribunalom za bivšu Jugoslaviju
3
1
3
2
1. Priprema zakonodavstva koji će regulisati saradnju sa Međunarodnim
Krivičnim Tribunalom za bivšu Jugoslaviju.
2. Priprema i usvajanje Zakona o Međunarodnoj Pravnoj Saradnji.
Kontinuirano
Kabinet
premijer
a
K4 - 2010
MP
K4 - 2010
MP
SSK, Kosovsko
Tužilaštvo, PKM, MEF,
Policija Kosova,
Profesori Univerziteta,
itd.
Plan Rada 2010/ EULEX,
Twinning projekat
"Standardi EU za
Ministarstvo Pravde".
64
4
0
4. Obezbeđivanje punog poštovanja vladavine prava, ljudskih prava i zaštite manjina i primena politike nulte tolerancije protiv korupcije,
organizovanog kriminala i finansijskog kriminala.
4
1
1. Usvajanje četiri zakona za reformu pravosuđa: Zakon o Sudovima, Zakon
o Sudskom Savetu, Zakon o Tužilaštvu i Zakon o Savetu Tužilaštva.
K4 - 2010
Skupštin
a Kosova
4
2
SSK
3
K2 - 2010
KPM
4
4
K4 - 2010
KPM
4
5
K4 - 2010
KPM
MZP
4
6
2. Završetak procesa imenovanja i ri-imenovanja sudija i tužioca .
3. Usvajanje predlog zakona o ljudskim pravima na Kosovu.
4. Finalizacija institucionalnog okvira za monitorovanje sprovođenja
međunarodnih normi u oblasti ljudskih prava.
5. Sprovođenje održivog rešenja za zajednicu Roma koji žive u kampovima
zagađeni olovom. KPZ/KPM i MZP će identifikovati dalje mere, u saradnji
sa civilnim društvom i međunarodnim organizacijama.
6. Sprovođenje Akcionog Plana za Strategiju Zajednica RAE.
K4 - 2010
4
K4 - 2012
KPM
4
7
K1 - 2010
MZP
4
8
K4 - 2010
ABPK
4
9
7. Usvajanje strategije i akcionog plana MZP 2009-2013, kao i Priručnika za
Održiv Povratak.
8. Poboljšanje i dopuna zakonodavstva protiv korupcije i harmonizacija
zakondavstva sa Evropskim standardima.
9. Razviti koncept koji će omogućiti pripremu sektorijalnih strategija za
borbu protiv korupcije, i njeno sprečavanje.
MZP, centralne i lokalne
institucije, odgovorne
agencije
PKZ, Opštine Kosova.
K4 - 2010
ABPK
4
10
10. Odrediti proceduralni/pravni okvir za ratifikaciju sporazuma i
međunarodnih ugovora.
K2 - 2010
Skupštin
a Kosova
4
11
11. Usvajanje Zakona o Sprečavanju Pranja Novca i Finansiranja Terorizma.
K2 - 2010
Skupštin
a Kosova
4
12
12. Usvajanje Predlog Zakona o Izmenama i Dopunama Zakona o Agenciji
za Borbu Protiv Korupcije.
K1 - 2010
Skupštin
a Kosova
4
13
13. Usvajanje Predlog Zakona o Objavljivanju Porekla Bogatstva Viših
Javnih Zvaničnika.
K2 - 2010
Skupštin
a Kosova
MP
Zakonodavna Strategija
2010
4
14
14. Osnivanje Agencije za upravljanje zaplenjenom i oduzetom imovinom.
K3 - 2010
MP
Državno Tužilaštvo
(DT)
Zakon o Upravljanju
Zaplenjenom i Oduzetom
Imovinom.
Strategija za Integraciju
RAE Zajednice 2009-2015.
Plan Rada 2010
Skupština, Ministarstva
i ostale institucije.
65
15. Povećanje kapaciteta za transfer odgovornosti u oblasti finansijskog
kriminala od EULEX-a, u tom cilju uključujući i potpisivanje tehničkih
aranžmana.
16. Usvajanje Zakona o Zaštiti Svedoka.
K2 - 2010
MEF
MUP, PK, DT
K2 - 2010
Skupštin
a Kosova
MP
17. Podrška u sprovođenju strategija protiv organizovanog kriminala,
trgovine ljudima i drogom.
18. Sprovođenje policijskog sistema zasnovanom na inteligenciji (ILP).
Kontinuirano
MUP
PK, DT, MP, MZ,SSK,
MRSZ
K2 - 2012
PK
MUP
4
15
4
16
4
17
4
18
5
0
5. Obezbeđivanje demokratske vladavine i pružanje javnih usluga svim ljudima na Kosovu, osnivanje profesionalne, odgovorne,
pristupačne, reprezentativne javne administracije oslobođene neprikladnog političkog mešanja.
5
1
1. Sprovođenje Strategije i Plana za Reformu Javne Administracije.
Kontinuirano
MJA
5
2
2. Usvajanje osnovnih zakona za reformu javne administracije: Zakon o
Vladi, Zakon o Platama Javnih Službenika i Zakon o Javnoj Službi.
K3 - 2010
Skupštin
a Kosova
5
3
K3 - 2010
KPM
5
4
3. Odrediti nadležnosti institucija i procedure za imenovanje visokih javnih
službenika u javnoj službi Kosova, osnivajuće se na Zakon o Javnoj Službi.
4. Reforma izbornog sistema uključujući sprovođenje preporuka Evropske
Komisije o izborima.
K4 - 2010
CIK
6
0
6. Unapređivanje reforme samouprave i povećanje administrativnih kapaciteta za olakšavanje decentralizacije, uzimajući u obzir mišljenja
i interese svih zajednica na Kosovu, usvajanje zakonskog okvira i izdvajanje odgovarajućih budžetskih sredstava.
6
1
1. Usvajanje predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o Lokalnoj
Samoupravi.
K2 - 2010
MALS
6
2
MALS
3
K2 - 2010
MALS
6
4
K3 - 2010
MALS
6
5
2. Osnivanje i funkcionalizacija novih opština.
3. Poboljšanje administrativnih kapaciteta za transfer novih nadležnosti.
4. Osnivanje Instituta za politike lokalne samouprave.
5. Harmonizacija statuta opština sa većinom srpske zajednice, u skladu sa
Zakonom o Lokalnoj Samoupravi, kao i usvajanje novih statuta od strane
preostalih opština Gračanica, Ranilug, Klokot, Partesh, Novobrdo i severna
Mitrovica, nakon njenog osnivanja.
K4 - 2010
6
K4 - 2010
MALS
Strategija I Akcioni Plan za
Reformu Javne
Administracije.
Zakonodavna Strategija
2010
Skupština
Sveobuvatni Predlog za
Rešenje Statusa Kosova,
Evropska Karta o Lokalnoj
Samoupravi.
Zakon o Lokalnoj
Samoupravi.
66
6
6
6. Usvajanje Predlog Zakona o Upravljanju Nepokretnom Opštinskom
Imovinom.
K2 - 2010
Skupštin
a Kosova
MALS
6
7
7. Usvajanje Predlog Zakona o Imenovanju Naselja u Opštinama.
K4 - 2010
Skupštin
a Kosova
MALS
6
8
8. Usvajanje Predlog Zakona za Grad Priština
K3 - 2010
Skupštin
a Kosova
MALS
7
0
7. Stvaranje klime za pomirenje, međuetničku toleranciju i održivu multietničnost koji pogoduju povratku raseljenih lica. Obezbeđivanje
poštovanja, bezbednosti, slobode kretanja i učestvovanja svih zajednica. Eksplicitno osuđivati svako iskazivanje netrpeljivosti prema
manjinama. Energično goniti sva međunacionalna krivična dela.
7
1
K4 - 2010
MZP
7
2
K4 - 2010
MZP
Opštine
7
3
K4 - 2010
MZP
Opštine I Carina
Plan Rada 2010
7
4
Kontinuirano
DT
7
5
1. Evaluacija i priprema za selekciju projekata za razvoj zajednica.
2. Razvoj programa partnerstva sa opštinama i ostalim strankama sa ciljem
osiguranja finansijskih resursa za stabilan razvoj zajednica, kako bi
omogućili povratak.
3. Identifikacija mehanizama za podsticaj biznisa manjina.
4. Kancelarija Državnog Tužioca da tretira međuetničke zločine sa
prioritetom.
5. Podsticaj programa i projekata sa ciljem kreiranja tolerantne međuetničke
sredine.
K4 - 2010
MZP
Kancelarija za Zajednice
pri PKM
Plan Rada za 2009 I
Priručnik za Održiv
Povratak.
7
6
6. Priprema programa za evaluaciju na terenu i komunikacija sa
povratnicima, putem:
1. funkcionalizacije grupe za teren i komunikaciju; i
2. Periodičnih evaluacija i objavljivanja izveštaja u vezi sa stanjem
povratnika i raseljenih lica.
K4 - 2010
MZP
8
0
8. Obezbeđivanje punog poštovanja verskih sloboda. Obezbeđivanje zaštite kulturnog i verskog nasleđa i preduzimanje mera za
sprečavanje i gonjenje napada na lokacije.
8
1
8
2
8
3
1. Osnivanje Inspekcije za Kulturno Nasleđe.
2. Priprema strategijskog dokumenta o integrisanom očuvanju kulturnih i
prirodnih znamenitosti.
3. Povratak Arheološkog i Etnološkog Bogatstva i njihov stalni smeštaj u
Muzeu Kosova, kao i povratak dokumentacije u Institutu za Zaštitu
K4 - 2010
MKOS
K4 - 2010
MKOS
K4 - 2010
MKOS
KSV/PKM I ICO
Zakonodavna Strategija
2010
Aneksi V Ahtisaari Paketa,
Plan Rada 2009
67
Spomenika za 426 objekta.
9
0
9. Stvaranje društva koje je oslobođeno diskriminacije bilo koje vrste i promovisanje integracije grupa u nepovoljnom položaju.
9
1
1. Uspostavljanje mehanizama u oblasti ljudskih prava kako bi osigurali
sprovođenje Strategije i Akcionog Plana 2009-2011.
K4 - 2010
MALS
9
2
2. Funkcionalizacija svih jednica za ljudska prava u opštinama, i sprovesti
program za poboljšanje kapaciteta jedinica za ljudska prava na lokalnom
nivou.
K4 - 2010
MALS
PKM
Program za profesionalni
razvoj JLjDP - Akcioni Plan
za Ljudska Prava 2009 2011, MALS Plan Rada 2010
9
3
3. Organizacija informativne kampanje za Zakon Protiv Diskriminacije.
K4 - 2010
KPM
Zakon Protiv
Diskriminacije 2004/32
9
4
4. Sprovođenje Nacionalnog Plana za Osobe sa Ograničenom Sposobnošću.
K4 - 2010
KPM
Ministarstva I Jednica za
Ljudska Prava u
Opštinama
MONT, MRSZ, MZ,
MSPP i ostala
ministarstva.
9
3
5. Organizacija sveobuhvatne informativne kampanje za promociju ljudskih
prava - principa raličitosti, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi.
K4 - 2010
KPM
10
0
10. Nastavak jačanja imovinskih prava, zakonskog okvira i pristupačnosti sudova u cilju promovisanja sredine pogodne za razvijanje
poslovnih aktivnosti
10
1
1. Obratiti se Prioritetu 120., Akcijama 1, 2, 3, 4, 5.
NA*
Program za profesionalni
razvoj JLjDP - Akcioni Plan
za Ljudska Prava 2009 2011, MALS Plan Rada 2010
Nacionalni Plan za Osobe
sa Ograničenom
Sposobnošću 2009 - 2011
Zakon Protiv
Diskriminacije 2004/32
NA*
Kratkoročni prioriteti
10 Politički kriterijumi
11 Demokratija i vladavina prava
111 Institucije
68
11
0
11. Obezbetiti efektivno funkcionisanja Skupštine i njenih odbora, Vlade i opština, uključujući puno poštovanje odgovarajućih
poslovnika i kodeksa ponašanja, prava i interesa svih zajednica.
11
1
1. Usvajanje novog Pravilnika rada Skupštine.
K2 - 2010
Skupštin
a Kosova
11
2
2. Poboljšanje kordinacije i komunikacije između Skupštine i Vlade Kosova
putem osnivanja kontaktnih tačaka.
K3 - 2010
Skupštin
a Kosova
11
3
Kontinuirano
Skupštin
a Kosova
11
4
K3 - 2010
Skupštin
a Kosova
11
5
3. Odbor za Prava i Interese Zajednica i Povratak da razmatra predlog
zakone u vezi sa zaštitom prava i interesa zajednica i da nadgleda
sprovođenje zakona.
4. Izmeniti i dopuniti Pravilnik o organizaciji i odgovornosti Administracije
Skupštine Republike Kosova, uključujući detaljan opis radnih obaveza sa
ciljem poboljšanja efikasnosti i profesionalne podrške Skupštini i njenim
organima.
5. Usvajanje Predlog Zakona o Vladi Kosova.
K3 - 2010
Skupštin
a Kosova
11
6
K3 - 2010
KPM
11
7
K2 - 2010
MJA
11
8
K1 - 2010
MJA
11
9
Kontinuirano
MALS
Opštine
11
10
K4 - 2010
Opštine
MALS
11
11
K4 - 2010
Opštine
11
12
6. Priprema i usvajanje Predlog Zakona za dopunu i izmenu Zakona br.
2003/12 o Uvidu u Službena Dokumenta.
7. Priprema i usvajanje Predlog Zakona o Administrativnom Konfliktu.
8. Priprema i usvajanje Predlog Zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 2/L28 o Administrativnim Procedurama.
9. Regularno izveštavanje o radu opština. (Izveštaj za politički i ekzekutivni
deo)
10. Finalizacija AU o Upotrebi Jezika u opštinama: Glogovac, Vitia,
Podujevo, Mališevo, Dečane, Kačanik, Hani i Eljezit, Srbica, Štrpce,
Leposavić, Zubin Potok, Zvečane.
11. Usvajanje novih statuta od strane preostalih opština: Gračanica, Ranilug,
Klokot, Partesh, Novobrdo i severna Mitrovica, nakon njenog osnivanja.
12. Sprovesti decentralizaciju u opštinama sa nivoa programa na nivo podprograma u oblasti obrazovanja i zdravstva.
K2 - 2010
MEF
11
13
13. Priprema i sprovođenje sistema za evaluaciju performanse opština.
Priprema Priručnika za Evaluaciju i Merenje Performanse, kao i priprema
izveštaja o evaluaciji.
Kontinuirano
MALS
MJA
Svetska Banka
Zakon o Lokalnoj
Samoupravi
Plan Računovođstva za
Opštine 2009
69
Kontinuirano
MALS
K2 - 2010
MALS
11
14
11
15
12
0
12. Povećati nadzor ekzekutiva od strane Skupštine, poboljšati odgovornost i transparentnost u Skupštini. Jačanje administrativnih
kapaciteta Skupštine.
12
1
1. Priprema i objavljivanje tromesečnih izveštaja o troškovima Skupštine.
Kontinuirano
Skupštin
a Kosova
12
2
2. Pregled izveštaja nezavisnih institucija osnovanih od strane Skupštine.
Kontinuirano
Skupštin
a Kosova
12
3
3. Objavljivanje zaključaka sastanaka odbora Skupštine.
K4 - 2010
Skupštin
a Kosova
12
4
4. Priprema Administrativne Uredbe u vezi sa procedurama za zahteve
građana koji žele da prate plenarne sednice, kao i sednice odbora.
K3 - 2010
Skupštin
a Kosova
12
5
5. Osigurati pravovremeno objavljivanje rezultat glasanja i prepise sa
plenarinih sastanaka na web stranici Skupštine.
Kontinuirano
Skupštin
a Kosova
13
0
13. Redovno objavljivanje Službenog Lista i osigurati njegovu potpunu tačnost. Poboljšanje provera odgovarajućih jezičkih verzija u cilju
obezbeđivanja njihove identičnosti i obezbeđivanje pristupa javnosti Službenom Listu.
13
1
13
2
1. Objavljivanje Službenog Lista 15 dana nakon proglašenja akta, na svim
zvaničnim jezicim Kosova.
2. Usvajanje Predlog Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona o Službenom Listu.
14
0
14. Dalje povećanje zastupljenosti manjina u svim institucijama i javnim službama na opštinskom i centralnom nivou.
14
1
14
2
1. Nadgledanje centralnih i lokalnih institucija Javne Službe Kosova u vezi
sa reprezentacijom manjina u svim institucijama i javnim službama, na svim
nivoima.
2. Unapređenje zakonskog okvira putem pripreme tri zakona: Predlog
Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona o Lokalnoj Samoupravi; Predlog Zakona
o Dugoročnom Davanju na Upotrebu Nepokretne Imovine Opštine; Predlog
14. Monitorovanje i implementacija pravnih akta i objavljivanje informacija,
koje prizilaze iz monitorovanja, na web stranici MALS, kako bi se povećala
transparencija i informisanost građana.
15. Priprema Plana za realizaciju i povećanje nivoa planiranog i
realizovanog samostalnog prihoda.
Kontinuirano
KPM
K3 - 2010
Skupštin
a Kosova
Kontinuirano
MJA
K2 - 2010
MALS
Opštine
Zakon o Službenom Listu
70
Zakona o Međuopštinskoj Saradnji i Partneritetstvu.
14
3
3. Sprovođenje Pravilnika i Administrativnih Uredbi Javne Administracije
Kosova, posebno procedura regrutovanja kako bi se podstekli članovi
manjina za konkurisanje i selekciju na osnovu zasluga i vrednovanja.
Kontinuirano
MJA
112 Skupstina/ izbori
15
0
15. Održavanje slobodnih i poštenih izbora. Jačanje nezavisne i multietničke Centralne Izborne Komisije za pravovremenu organizaciju
izbora.
15
1
15
2
1. Priprema i potvrda rezultata u preostalim opštinama.
2. Osnivanje Saveta Centralne Izborne Komisije (CIK) za budžet, nabavke,
osoblje i izborne procedure, kao i onih o radnim grupama, administrativnim
procedurama i Uredbamama.
16
0
16. Obezbeđivanje adekvatnih biračkih mesta, bezbednosti i drugih mera za sve zajednice koje upražnjavaju svoje biračko pravo.
Omogućvanje interno raseljenim licima i izbeglicama da učestvuju na izborima, čak i ako je mogućnost njihovog povratka na Kosovo
ograničena.
16
1
1.Priprema mesta glasanja za naredne izbore osnivajući se na lokacijama
prethodnih izbora, kao i otvaranje novih glasačkih mesta, prema potrebi.
17
0
17. Poboljašati proveru kompatibilnosti novog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU
17
1
1. Zapošljavanje Koordinatora, i dva profesionalna službenika, koji
poseduju dobro znanje o zakonodavstvu EU.
K3 - 2010
Skupštin
a Kosova
17
2
K3 - 2010
Skupštin
a Kosova
17
3
2. Divizija za Pravnu Standardizaciju i Harmonizaciju će zaposliti 3
profesionalna službenika, koji poseduju dobro znanje o zakonodavstvu EU,
kao i 1 službenika za koordinaciju evropskog partnerstva.
3. Kancelarija za Pravnu Pomoć i Usluge, Koordinacioni Sekretariat i
Ministarstvo za Evropske Integracije sa jendne strane, i Divizija za Plenarna
i Proceduralna Pitanja, Divizija za Podršku Skupštinskim Odborima i
Divizija za Pravnu Standardizaciju, Harmonizaciju i Savetovanje u
Skupštini Kosova da koordinišu aktivnosti na administativnom nivou
između dve institucije, kao i da poboljšaju kvalitet zakonodavstva i njegove
Kontinuirano
Skupštin
a Kosova
K3 - 2010
CIK
Kontinuirano
CIK
Kontinuirano
CIK
71
harmonizacije, uključujući harmonizaciju sa zakonodavstvom EU.
17
4
17
5
17
6
4. Osnivanje Službe za Usklađivanje zakonodavstva sa zakonodavstvom EU
pri Pravnoj Kancelariji KPM.
5. Izgradnja kapaciteta kroz obuku u oblasti pripreme zakonskh akta i
povećanje broja osoblja u Pravnim Kancelarijama resornih ministarstava,
prema potrebi svakog ministarstava.
6. Priprema standardne forme Deklaracije i Tabele Saglasnosti.
K4 - 2010
KPM
Plan za Evropske
Integracije 2008-2010
K2 - 2010
KPM
Plan za Evropske
Integracije 2008-2010,
Strategija za Evropsku
Obuku.
K4 - 2012
MEI
PKM, KIJA
113 Javna Administracija
18
0
18. Ojačavanje kapaciteta za koordinaciju Vlade i preciznije definisanje odgovornosti centralnih i lokalnih vlasti za obezbeđivanje
konzistentnog sprovođenja politike. Jačanje efikasnosti vladinih funkcija za praćenje rada javnih službi.
18
1
K2 - 2010
KPM
18
2
1. Osnivanje i operacionalizacija Jedinice za Strateško Planiranje u okviru
KPM.
2. Završiti horizontalni i vertikalni pregled za preostala
ministarstva/institucije.
K2 - 2010
MJA
18.2 Sistem menadžmenta dokumentacije.
K1 - 2010
MJA
K3 - 2010
MJA
Pravilnik Rada Vlade
1/2007
Strategija za Elektronsku
Vladavinu 2009-2015,
Akcioni Plan.
Strategija za Elektronsku
Vladavinu 2009-2015,
Akcioni Plan.
18
3
3. Unapređivanje Kosovskog Centra Podataka sa neophodnom tehničkom
opremom.
19
0
19. Rigorozno sprovođenje transparentnih postupaka u zapošljavanju, transferu, proceni, unapređivanju, ponašanju i otpuštanju javnih
službenika, uključujući zaposlene u policiji i pravosudnom sistemu, kao i finansijskom upravljanju.
19
1
1. Unapređivanje e-Portala.
K4 - 2010
MJA
Plan rada 2010, Akcioni
Plan, Strategija za
Elektronsku Vladavinu
72
2009-2015
19
3
3. Elektronsko čuvanje državne dokumentacije.
K4 - 2010
MJA
19
4
4. Širenje Vladine Mreže u Opštinama.
K4 - 2010
MJA
19
5
5. Ristrukturirati telefonski sistem Vlade u voice over IP.
K4 - 2010
MJA
19
6
6. Sprovođenje sistema za nadgledanje i sigurnost podataka.
K4 - 2010
MJA
19
7
7. Usvajanje Predlog Zakona o Javnoj Službi .
K2 - 2010
Skupštin
a Kosova
19
8
K2 - 2010
MJA
19
9
K2 - 2010
MJA
19
10
8. Modifikacija sistema za menadžment ljudskih resursa po zahtevima
novog zakona o javnoj službi.
9. Definisanje nadležnosti KIJA sa podzakonskim aktima Përcaktimi I
kompetencave të IKAP-it me akte nën-osnivajući se na Zakon o Javnoj
Službi.
10. Priprema Strateškog Plana KIJA.
K2 - 2010
MJA
KIJA
19
11
11. Povećati kvantitet i kvalitet uključenja Javne Službe u aktivnostima
ReSPA putem planfikovanja učešća na obukama organizovanim od strane
ReSPA.
K4 - 2010
MJA
KIJA
Plan rada 2010, Akcioni
Plan, Strategija za
Elektronsku Vladavinu
2009-2015
Plan rada 2010, Akcioni
Plan, Strategija za
Elektronsku Vladavinu
2009-2015
Plan rada 2010, Akcioni
Plan, Strategija za
Elektronsku Vladavinu
2009-2015
Plan rada 2010, Akcioni
Plan, Strategija za
Elektronsku Vladavinu
2009-2015
MJA
Administrativna Uredba
UNMIK-ut 2003/25 o
osnivanju KIJA
73
19
12
12. Unaprediti kavalitet obuke KIJA-a, putem analiza za potrebe obuke i
pripreme plana obuke za 2010. Ponuda programa obuke za svaku
funkcionalnu kategoriju prema kategorizaciji javnih službenika osnovanoj
na predlog zakonu za JS. Dizajn programa obuke osnivajući se na potrebe za
obukom.
K3 - 2010
MJA
KIJA
19
13
K4 - 2010
MJA
KIJA
19
14
13. Ojačati kapacitete KIJA, putem: kontinualne obuke osoblja KIJA, u
oblasti planiranja, analize, menadžmenta programa obuke, razvoja politika,
procedura i KIJA strategije za odnose sa javnošću i marketing, osnivanja
internog sistema funkcionisanja, kao i pravilnika i operativnih procedura.
14. Organizacija obuke za trenere u ovim oblastima:
1) Ljudski Resursi;2) Menadžment kvaliteta u Javnoj Administraciji Common Assesment Framework;3) Javne Nabavke;4) Programi za Javne
Nabavke (PIP).
K4 - 2010
MJA
19
15
15. Usvajanje Predlog Zakona o Platama Javnih Službenika.
K2 - 2010
Skupštin
a Kosova
19
16
16. Nadgledanje svih institucija JSK-a u sprovođenju administrativnih
Uredba o proceduri rekrutovanja, ocenjivanja rada i prekida radnog odnosa
u svim institucijama JS-a.
Kontinuirano
MJA
20
0
20. Poboljšanje funkcionisanja i jačanje nezavisnosti Nezavisnog Nadzornog Odbora i Komisije za Viša Javna Imenovanja.
20
1
1. Alokacija potrebnog budžeta za regularno funkcionisanje NNSK-a
imajuci u vidu potyrebu za povecanjem osoblja i izgradnju kapaciteta
putem obuke.
Kontinuirano
Skupštin
a Kosova
Akcioni Plan za Reformu
Javen Administracije na
Kosovu 2009- 2012.
1. VNT-3,000;
2. Integrisani programi
18,080;
3. Specifični programi
39,776;
4. Programi za EU 4, 520;
5. Osnovni programi 5,876;
6. Program za TI 8,362;
Ukupno 79,638.
MJA
Zakon o Javnoj Službi
2001/36, Administrativna
Uredba 2003/2 i 12
procedura
Administrativnih Uredbi
MJA.
NNSK
Plan Rada 2010
74
20
2
2. Funkcionalizacija Nezavisnog Nadzornog Saveta Kosova (NNSK)
imenovanjem svih članova NNSK-a.
K4 - 2010
Skupštin
a Kosova
20
3
3. Definisati institucijonalne nadležnosti i procedure za imenovanje visokih
javnih službenika u JS na osnovu novog zakona o JS.
K3 - 2010
KPM
21
0
21. Poboljšanje kvaliteta i raspoloživosti osnovnih javnih službi za sve zajednice, uključujući doprinos za smanjivanje zahteva za
uslugama koje pružaju paralelne strukture.
21
1
K4 - 2010
MRSZ
Plan Rada 2010
21
2
K4 - 2010
MRSZ
Plan Rada 2010
21
3
K3 - 2010
MRSZ
Plan Rada 2010
Kontinuirano
MRSZ
MONT I MRSZ
K3 - 2010
MZ
MEF, SOZ I MONT
K4 - 2010
MZ
Opštine, MALS, MUP,
MP I MRSZ.
Zakon o Zdravlju, Zakon o
Reproduktivnom Zdravlju.
Zakon o Zdravlju, Zakon o
Reproduktivnom Zdravlju,
Zakon o Ishrani Mlekom,
Zakon o Pobačaju.
Plan Rada, SOP,
Zdravstvena Strategija.
PKMK
Uredba UNMIK-a br.
2008/12 za Izmenu I
Dopunu Uredbe UNMIK-a
br. 2001/36 I Javnoj Službi
na Kosovu.
Zakonodavna Strategija
2010
21
4
21
5
21
6
1. Transformacija opštinskih pod-kancelarija za zapošljavanje u opštinske
kancelarije za zapošljavanje u novim opštinama.
2. Poboljšanje kvaliteta socijalnih usluga i zapošljavanja putem obuke
osoblja opštinskih kancelarija za zapošljavanje i socijalne pomoći nakon
decentralizacije sistema.
3. Podsticaj zapošljavanja putem usluga za zapošljavanje za RAE zajednicu.
4. Posredovanje tokom zapošljavanja putem Javnih Usluga za Zapošljavanje
za grupe koji imaju poteškoća na tržištu rada (dugoročno nezaposleni, žene,
RAE i osobe sa ograničenom sposobnošću).
5. Priprema Strategije za Zdravstveno Informisanje na Kosovu.
6. Pregled Strategije za Reproduktivno Zdravlje.
21
7
7. Priprema i usvajanje Strategije za Zdravlje i Razvoj Dece i Mladih.
K4 - 2010
MZ
Opštine, MALS, MUP,
MP, MRSZ I MKOS.
21
8
8. Usvajanje Master-Plana Ministarstva Zdravlja.
K4 - 2010
MZ
Opštine, MALS.
21
9
9. Snadbevanje regionalnih i centralnih zdravstvenih institucija
zdravstvenim uslugama i aparaturom.
21.10 Funkscionalizacija Centra Mentalnog Zdravlja putem povećanja
ljudskih kapaciteta (Srbica, Glogovac, Podujevo i Kosovo Polje).
K4 - 2010
MZ
Opštine
Plan Rada 2010
K3 - 2010
MZ
MUP, MONT, MP,
UP
Strategija za mentalno
zdravlje 2008-2013
21
Plan Rada 2010
75
21
11
21.11. Intenzivni sastanci sa menadzmentom manjinskih zdravstvenih
institucija sa ciljem informisanja o problemima i mogucnostima za
prevazilazenje problema.
21.12. Razvoj sistema za menadzment farmaceutijskih zaliha.
21.13. Redizajn modula za registrovanje i licenciranje zdravstvenih
profesionalaca i online pristup ovim uslugama.
Kontinuirano
MZ
MALS, Opstine, MZP
K4 - 2010
K4 - 2010
MZ
MZ
KAMP
21
21
12
13
22
0
22. Unapređivanje procesa decentralizacije i usvajanje, između ostalog, zakona o lokalnoj upravi i opštinskim granicama.
22
1
1. Sprovođenje Akcionog Plana za Decentralizaciju.
K4 - 2010
MALS
Zakon o Javnom
Zdravlju
Plan Rada 2010
Strategija za Elektronsku
Vladavinu 2009-2015,
Akcioni Plan 2010.
Opštine
Plan Rada 2010
114 Pravosudni sistem
23
0
23. Obezbediti efikasne, nezavisne, odgovorne i nepristrasne sudove i tužilaštva, oslobođene političkog uticaja.
23
1
K4 - 2010
SSK
23
2
K2 - 2011
SSK
23
3
1. Povećanje broja sudija na 80.
2. Zapošljavanje potrebnog osoblja shodno analizi broja potrebnog
administrativnog osoblja koje treba da bude zaposleno u sudovima.
3. Usvajanje predlog Zakona o Kosovskom Tužilačkom Savetu.
K2 - 2010
MP
23
4
4. Osnivanje dhe funkcionalizacija Kosovskog Tužilačkog Saveta (KTS).
K4 - 2010
MP
23
5
5. Usvajanje predlog zakona o Kosovskom Savetu za Pravosuđe.
K2 - 2010
MP
23
6
K4 - 2010
SSK
23
7
K4 - 2010
DT
23
8
6. Verifikacija Sudova i Tužioca: ponovno imenovanje svih sudija i tužioca
na Kosovu u skladu sa najboljim praksama u verifikacionim postupcima.
7. Poboljšanje saradnje između Kancelarije Državnog Tužilaštva i Kosovske
Policije.
8. Funkcionalizacija Specijalne Komore Visokog Suda putem regrutovanje
novih profesionalnih sudija.
K2 - 2010
SSK
DT, SSK, PKM, MEF,
Advokatska Komora,
Profesori Univerziteta,
itd.
DT, SSK, PKM, MEF,
Advokatska Komora,
Profesori Univerziteta,
itd.
NSTK
Zakonodavna Strategija
2010
Zakonodavna Strategija
2010
Zakonodavna Strategija
2010
76
24
0
24. Jačanje tužilaštva da bi se obezbedilo da ono bude u stanju da se pridržava principa autonomije i nepristrasnosti. Nastavljanje jačanja
Kancelarije specijalnog tužioca. Obezbeđivanje sprovođenja bezbednosne šeme za efikasnu zaštitu svedoka.
24
1
1. Zapošljavanje tri dodatna tužioca.
K4 - 2010
DT
24
2
K4 - 2010
MP
24
3
2. Osiguranje dodatnih automobila za Tužilaštvo.
3. Poboljšanje kapaciteta Tužilaštva putem regrutovanja dodatnog osoblja.
K3 - 2010
DT
24
4
K4 - 2012
MP
24
5
K4 - 2012
MP
24
6
K4 - 2010
MP
24
7
K3 - 2010
MP
24
8
K4 - 2010
MP
24
9
4. Izgradnja Opštinskog i Okružnog Tužilaštva u Peći.
5. Izgradnja dva objekta za potrebe MP (u Gnjilanu i Uroševcu).
6. Kreiranje održivog programa zaštite svedoka.
7. Izgradnja zatvora za zaštićene svedoke.
8. Priprema i usvajanje pravilnika o unutrašnjim aktivnostima javnih
tužilaštava na Kosovu.
9. Priprema i usvajanje Pravilnika Kosovskog Tužilačkog Saveta.
K4 - 2010
DT
25
0
25. Usvajanje Zakona o Sudovima i Tužilaštva, i njihovo sprovođenje. Razviti sistem administrativnog pravosuđa i razjasniti
kompetencije.
25
1
1. Usvajanje predlog Zakona o Sudovima.
K2 - 2010
MP
DT, SSK, PKM, MEF,
Advokatska Komora,
Profesori Univerziteta,
itd.
Zakonodavna Strategija
2010
Američka Ambasada,
EULEX, ICO.
25
2
2. Usvajanje predlog Zakona o Tužilaštvu.
K2 - 2010
MP
DT, SSK, PKM, MEF,
Advokatska Komora,
Profesori Univerziteta,
itd.
Zakonodavna Strategija
2010
Američka Ambasada,
EULEX, ICO.
25
3
K4 - 2010
SSK
25
4
3. Ristrukturianje Sudova, osnivajući se na novom Zakonu o Sudovima.
4. Ristrukturianje Tužilaštva, osnivajući se na novom Zakonu o Tužilaštvu.
K4 - 2010
DT
26
0
Nezavisna Sudska i
Tužilacka Komisija
Uredba o Osnivanju
Privremenog Saveta
Tužilaštva
Plan Rada 2010
Nezavisna Sudska i
Tužilacka Komisija
Uredba o Osnivanju
Privremenog Saveta
Tužilaštva
Plan Vlade prema SOP
Plan Vlade prema SOP
DT, MUP
DT
Zakon o Kancelariji
Tužilaštva
Zakon o Kancelariji
Tužilaštva
26. Potpuno sprovođenje Automatizovanog Sistema za Upravljanje Predmetima u svim sudovima i tužilaštvima. Smanjivanje broja
nerešenih slučajeva i sprovođenje odluka civilnih sudova.
77
K1 - 2011
SSK
K1 - 2011
SSK
K3 - 2010
SSK
K3 - 2010
SSK
K4 - 2010
SSK
K2 - 2011
SSK
K4 - 2010
MP
26
1
26
2
26
3
26
4
26
5
26
6
26
7
27
0
27. Jačanje opštinskih sudova i akcija policije u cilju posvećivanja pažnje, sprečavanja i sankcionisanja nelegalnog zauzimanja, korišćenja
i izgradnje objekata na nelegalan način.
27
1
1. Poboljšanje saradnje između opštinskih sudova, KPA, Opšinske
Inspekcija za Izgradnju i Policije tokom sprovođenja predmeta, putem
Memoranduma Saradnje.
K4 - 2010
SSK
27
2
2. Sprovođenje ponovnog imenovanja sudija i Tužioca.
K4 - 2010
NKTS
(Nezavis
na
Komisija
Tužilaštv
ai
Sudstva)
28
0
28. Dalji razvoj pravne edukacije i obuke, posebno za sudije, tužioce i administrativno osoblje. Transformacija Pravosudnog Instituta u
održivu instituciju odgovornu za sudsku obuku.
28
1
1. Organizacija kontinuirane obuke iz pravne edukacije za nove sudije i
tužioce, nakon završetka procesa imenovanja.
1. Priprema pravilnika za menadžment sudova, u skladu sa novim
Zakonom o Sudovima.
2. Priprema pravilnika o unutrašnjoj organizaciji sudova, u skladu sa novim
Zakonom o Sudovima.
3. Priprema i usvajanje Strateškog Plana za Informacionu Tehnologiju.
4. Podrška korisnicima u korišćenju softvera za automatizovan menadžment
predmeta u sudovima i tužilaštvu.
5. Osnivanje zakonske osnove o distribuciji predmeta sudijama koji se bave
civilnim i krivičnim predmetima.
6. Povećanje osoblja IT, uključujući promenu i snadbevanje sa neophodnom
IT opremom.
7. Funkcionalizacija digitalne arhive Tužilaštva.
K4 - 2010
KIP
Strateški Plan 2007-2012
DT
MUP/PK,
MALS/Opštinet,
Kadastralna Agencija
Kosovai Kosovksa
Agencija za
Privatizaciju.
SSK
MP I SSK
Administrativne Uredba
UNMIK-a 2008/2
Zakon o Osnivanju SIK-a,
br. 02/L-25, Strateški
Trogodišnji Plan I Program
Obuke usvojen od strane
Rukovodećeg Saveta.
78
28
2
2. Organizacija Pripremnog Ispita za kandidate za Sudije I Javne Tužioce, za
pravnu edukaciju za sudije i tužioce.
K3 - 2010
KIP
28
3
MP
4
3. Funkcionalizacija Komisije za Pravosudne Ispite.
4. Obuka sudija porotnika.
K2 - 2010
28
K4 - 2010
28
5
5. Sprovođenje Istraživačkog Programa, objavljivanje dokumenata, predloga
i naučnih radova u oblasti pravnih problema i sudske prakse.
28
6
28
MP I SSK
Zakon o Osnivanju SIK-a,
br. 02/L-25, Strateški
Trogodišnji Plan.
Plan Rada 2010
KIP
MP I SSK
K4 - 2010
KIP
Pravni Centar Kosova
6. Obuka trenera u duhu modernih tehnika i metodologija obuke.
K4 - 2010
KIP
Zakon o Osnivanju SIK-a,
br. 02/L-25, Strateški
Trogodišnji Plan I Program
Obuke usvojen od strane
Rukovodećeg Saveta.
Zakon o Osnivanju SIK-a,
br. 02/L-25, Strateški
Trogodišnji Plan I Program
Obuke usvojen od strane
Rukovodećeg Saveta.
Kontinualni Program za
Pravno Obrazovanje.
7
7. Organizacija četiri pravosudna ispita nakon osnivanje Komisije za
Pravosudne Ispite.
K4 - 2010
MP
29
0
29. Razvoj kapaciteta Vlade za preuzimanje odgovornosti u oblastima pravosuđa i unutrašnjih poslova, bez političkog uticaja. Realizacija
sistema imenovanja, otpuštanja i unapređivanja sudija i tužilaca u skladu sa evropskim standardima, bez političkog uticaja.
29
1
K2 - 2011
MP
29
2
1. Obezbeđivanje neophodnog softvera i kreiranje baze podataka i
elektronske arhive za prenos podataka iz DP/UNMIK u MP.
2. Usvajanje predlog Zakona o Autopsiji.
K2 - 2010
MP
29
3
3. Sprovođenje procesa imenovanja.
K4 - 2010
NKTS
(Nezavis
na
Komisija
Tužilaštv
ai
Sudstva)
Administrativna Uredba o
programu I načinu
polaganja Pravosudnog
ispita, AU 152-126/09
DT, SSK, PKM,
Departament za
Autopsiju I Nestalih
Osoba, Profesori
Univerziteta, itd.
SSK
Zakonodavna Strategija
2010
79
K1 - 2011
SSK
K4 - 2010
MP
K2 - 2011
MP
K2 - 2011
SSK
K4 - 2010
NKTS
(Nezavis
na
Komisija
Tužilaštv
ai
Sudstva)
29
4
29
5
29
6
29
7
29
8
30
0
30. Povećanje napora za ispunjavanje međunarodnih standarda u postupanju sa zahtevima za uzajamnu pravnu pomoć u vezi krivičnih
pitanja i zahteva za ekstradicijom.
30
1
1. Priprema i usvajanje Predlog Zakona o Ekstradiciji.
K3 - 2010
MP
SSK, Tužilaštvo Kosova,
PKM, MEF, Policija
Kosova, itd.
30
2
2. Priprema i usvajanje Zakona o Međunarodnoj Pravnoj Saradnji.
K4 - 2010
MP
SSK, Tužilaštvo Kosova,
PKM, MEF, Policija
Kosova, itd.
30
3
3. Menadžment, koordinacija i interna organizacija Divizije za
Međunarodnu Pravnu Saradnju.
K4 - 2010
MP
31
0
31. Poboljšati pristup manjinskih zajednica pravosuđu i ojačati mehanizam kao što su kancelarije za vezu sa sudovima.
31
1
1. Pogledati prioritet br 33, akcije 4,5,6,7 dhe 9.
4. Priprema i usvajanje pravilnika i postupaka za:
a) Stalno i privremeno imenovanje sudija;
b) Procenu;
c) Transfer; i
d) Unapređivanje.
5. Poboljšanje administrativnih kapaciteta putem regrutovanja, transfera i
obuke osoblja sa ciljem pune funkcionalizacije administracije MP.
6. Sprovođenje ristrukturiranja i riorganizacije MP, na osnovu izveštaja
Funkcionalnog Pregleda.
7. Priprema i usvajanje pravila i procedura za istragu o neprimernom
ponašanju.
8. Sprovođenje Memoranduma Saradnje o projektu ponovnog imenovanja
sudija i tužioca.
NA*
SIK
Plan Rada 2010
MJA
Plan Rada 2010
SSK
Administrativne Uredba
UNMIK-a 2008/2
Zakonodavna Strategija
2010
EULEX, Twinning Projekat
"EU standardi za
Ministarstvo Pravde"
Plan Rada 2010 EULEX,
Twinning Projekat "EU
standardi za Ministarstvo
Pravde"
Plan Rada 2010
EULEX, Twinning Projekat
"EU standardi za
Ministarstvo Pravde"
NA*
80
32
0
32. Nastavak preduzimanja mera u cilju olakšavanja ravnopravne etničke zastupljenosti sudija.
32
1
1. Komisija za zastupljenost manje zastupljenih zajednica nastavlja svoj rad.
33
0
33. Jačanje administrativnih kapaciteta, koordinacije i efikasnosti pravosuđa i agencija za sprovođenje zakona. Obezbeđivanje
funkcionalnosti i sveobuhvatnosti sistema pravne pomoći.
33
1
33
2
33
3
33
4
33
5
33
6
1. Profesionalna obuka službenika koji pružaju pravnu pomoć, u oblasti
pravnog aspekta ljudskih prava.
2. Obezbeđivanje obuhvatnog sistema za pružanje pravne pomoći, sa ciljem
koordinacije, ojačanja i saradnje sa svim organima pravde.
3. Organizovanje sveobuhavtnih medijskih kampanja za pružanje pravne
pomoći, besplatno od strane Komisije za Pravnu Pomoć.
4. Osnivanje kancelarije za podršku za besplate pravne usluge u severnoj
Mitrovici da bi seve zajednice, a posebno srpska zajednica, imale pristup
besplatnim pravnim uslugama.
5. Izmena i dopuna uredbe br. 2006/36 za Pravnu Pomoć.
6. Restruktuiranje pravne pomoći u pogledu institucionalnog upravljanja
Komisijom za Pravnu Pomoć.
K3 - 2010
SSK
K4 - 2010
KPP
K4 - 2012
KPP
K4 - 2012
KPP
K4 - 2012
KPP
K4 - 2010
KPP
K4 - 2010
KPP
MP
UP
UNMIK
Uredba UNMIK-a 36/2006
115 Borba protiv korupcije
34
0
34. Sprovođenje zakona o sprečavanju korupcije i antikorupcionog plana. Jačanje Agencije za Borbu Protiv Korupcije i preduzimanje mera
za obezbeđivanje njene potpune nezavisnost i funkcionalnosti.
34
1
1. Unapređenje i dopuna zakonskog okvira za borbu protiv korupcije i
harmonizacija sa Evropskih standardima.
K4 - 2010
ABPK
Zakon za Agenciju za
Borbu Protiv Korupcije,
Zakon za Deklaraciju,
Poreklo i Kontrolu Imovine
i Poklone Visokih
Zvaničnika, Zakon o
Sprečavanju Sukoba
Interesa pri Vršenju Javnih
Funkcija, Strategija i
Akcioni Plan za borbu
Protiv Korupcije 2009 2011.
81
34
2
2. Poboljšanje ljudskih profesionalnih kapaciteta unutar APK, sa ciljem
sprečavanja i borbe protiv korupcije.
K4 - 2010
ABPK
34
3
3. Poboljšanje institucionalnih kapaciteta i infrastrukture APK, sa ciljem
poboljšanja kvaliteta borbe i sprečavanja korupcije.
K2 - 2011
ABPK
34
4
4. Objavljivanje i provera imovine viših javnih zvaničnika u javnim
institucijama.
Kontinuirano
ABPK
Institucije Kosova
34
5
5. Preduzimanje mera za sprečavanje sukoba interesa u obavljanju javne
funkcije.
Kontinuirano
ABPK
Institucije Kosova
34
6
6. Praćenje slučajeva primanja poklona od strane javnih zvaničnika u skladu
sa Zakonom Protiv Korupcije.
Kontinuirano
ABPK
Institucije Kosova
34
7
7. Izdvajanje finasijskih sredstava za obezbeđivanje nezavisnosti i rada APK,
shodno njenom mandatu.
Kontinuirano
ABPK
Skupština, MEF
34
8
8. Podizanje efektivnosti saradnje sa policijom I javnim tuzilaštvima putem
osnivanje pravnih mehanizama.
K4 - 2010
ABPK
Tužilaštvo, Policija
35
0
35. Razjasniti nadležnosti Agencije za Borbu Protiv Korupcije, Kancelarije za Dobru Vladavinu i Saveta za Borbu Protiv Korupcije.
SIK, Kosovski Centar za
Javnu Sigurnost,
Obrazovanje i Razvoj
Strategija i Akcioni Plan za
borbu Protiv Korupcije 2009
- 2011
Strategija i Akcioni Plan za
borbu Protiv Korupcije 2009
- 2011
Zakon za Agenciju za
Borbu Protiv Korupcije,
Zakon za Deklaraciju,
Poreklo i Kontrolu Imovine
i Poklone Visokih
Zvaničnika.
Zakon za Agenciju za
Borbu Protiv Korupcije,
Zakon za Deklaraciju,
Poreklo i Kontrolu Imovine
i Poklone Visokih
Zvaničnika.
Zakon za Agenciju za
Borbu Protiv Korupcije,
Zakon za Deklaraciju,
Poreklo i Kontrolu Imovine
i Poklone Visokih
Zvaničnika i AU br.
02/2008 MJA
Zakon za Agenciju za
Borbu Protiv Korupcije.
Zakon za Agenciju za
Borbu Protiv Korupcije,
Strategija i Akcioni Plan za
borbu Protiv Korupcije 2009
- 2011.
12 Ljudska prava i zaštita manjina
82
120 Ljudska prava i zaštita manjina
36
0
36. Završetak zakonskog okvira i unapređivanje poštovanja mehanizama za zaštitu ljudskih prava i prava manjina u skladu sa
preporukama Saveta Evrope. Usvajanje i sprovođenje sveobuhvatne Strategije za Ljudska Prava.
36
1
K2 - 2011
MP
36
2
1. Izgradnja dva pritvorna centra u Prištini i Gnjilanu.
2. Usvajanje Predlog Zakona za Ljudska Prava na Kosovu.
K2 - 2010
KPM
36
3
3. Kompletiranje institucionalnog okvira za nadgledanje primene
međunarodnih normi o ljudskim pravima.
K4 - 2010
KPM
36
4
4. Osnivanje JLjP u MSP i MBSK.
K4 - 2010
KPM
MSP, MBSK
36
5
K4 - 2010
KPM
MALS, Opštine
36
6
5. Osnivanje JLjP u preostalim opštinama (kao i u novim opštinama).
6. Nadgledanje i evaluacija implementacije Strategije i Nacionalnog
Akcionog Plana za Ljudska Prava u Republici Kosova 2009 - 2011.
K4 - 2010
KPM
Ministarstva i Opštine,
nacionalne NVO
36
7
7. Nadgledanje i evaluacija implementacije Nacionalnog Akcionog Plana za
Osobe sa Ograničenim Sposobnostima u Republici Kosova 2009 - 2011.
K4 - 2010
KPM
36
8
8. Nadgledanje i evaluacija implementacije Strategije i Nacionalnog
Akcionog Plana za Dečja Prava u Republici Kosova 2009 - 2013.
K4 - 2010
KPM
36
9
9. Pripremiti i usvojiti Zakon o Nestalim Licima, koji će regulisati i pitanje
obeštećenja.
K4 - 2010
KPM
37
0
37. Jačanje pravnog okvira u vezi sa slobodom izražavanja. Obezbeđivanje relevantnih resursa Nezavisnoj Komisiji za Medije potrebnih
kako bi osigurala poštovanje odredba zakona. Otkloniti bilo kakve pravne dvosmislenosti u vezi sa uvredama i klevetom.
Zakonodavna Strategija
2010
Administrativna Uredba
br.2005/8 o Opisu Obaveza
Jedinice za Ljudska Prava,
Administrativna Uredba br.
2007/4 o
iinstitucionalizaciji JLjP.
Administrativna Uredba
br.2005/8 o Opisu Obaveza
Jedinice za Ljudska Prava,
Administrativna Uredba br.
2007/4 o
iinstitucionalizaciji JLjP.
Strategija i Akcioni Plan za
za Ljudska Prava u
Republici Kosova 2009 2011.
Nacionalni Akcioni Plan za
Osobe sa Ograničenim
Sposobnostima 2009 - 2011;
Plan Rada 2010.
Akcioni Plan 2009-2013;
Plan Rada 2010.
83
K4 - 2010
KPM
K3 - 2010
KPM
K2 - 2011
KPM
37
1
37
2
37
3
38
0
38. Izbor Ombudsmana i usvajanje pravnih odredbi koje obezbeđuju sprovođenje njegovih preporuka.
38
1
38
2
38
3
1. Razvoj javne rasprave širom zemlje o Godišnjem Izveštaju Institucije
Ombudsmana.
2. Osigurati dovoljan budžet, koji bi omogućio nezavisnost, institucije
Ombudsmana.
3. Izgradnja kapaciteta institucije Ombudsmana putem obezbeđivanja
obuke u oblasti ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i diskriminacije i
prava deteta.
39
0
39. Definisanje i usvajanje programa Vlade za promociju prava žena na Kosovu.
39
1
1. Osnivanje Instituta/Centra za Studije i Istraživanje Roda.
K4 - 2010
APR
39
2
2. Stvaranje baze podataka/statistike i polnog indeksa.
K4 - 2010
APR
1. Funkcionalizacija relevantnog institucionalnog okvira kako bi se
zagarantovala sloboda izražavanja.
2. Izmena i dopuna Kodeksa Ponašanja za Elektronske Medije, koja će biti
za sve audio-vizuelne usluge, ne samo za elektronske medije, radio i
analogne TV stanice.
3. Priprema strategije za prelazak sa analognog sistema emitovanja na
digitalni sistem.
K4 - 2010
Ombuds
person
K4 - 2010
Ombuds
person
K4 - 2010
Ombuds
person
Skupština Kosova
MTPT, Skupština, MSP,
MEF, TRA, MRSZ.
Univerzitet Prištine,
MONT, MEF, MJA.
ITU RRC-06 Zaključci
Regionalne Konferencije.
Kosovski Program za Polnu
Ravnopravnost. Objektiv 4,
akcija 4.1.2. Zakon o Polnoj
Ravnopravosti, CEDAW,
Milenijumski ciljevi.
Kosovski Program za Polnu
Ravnopravnost. Objektiv 4,
akcija 4.1.2. Zakon o Polnoj
Ravnopravosti, CEDAW,
Milenijumski ciljevi.
84
39
3
3. Osnivanje Sekretarijata za Pitanja Ravnopravnosti i Sigurnosti.
K4 - 2010
APR
APR, Vlada, Policija,
BSK, Sudstvo, Savet za
Nacionalnu Sigurnost.
39
4
4. Finalizacija i usvajanje Strategije i Nacionalnog Akcionog Plana protiv
Nasilja u Porodici.
K3 - 2010
APR
APR, Vlada, Policija,
BSK, Sudstvo, Savet za
Nacionalnu Sigurnost.
39
5
K4 - 2010
APR
Komisija za Polnu
Ravnopravnost
39
6
5. Prenos nadležnosti iz Kancelarije za Dobru Vladavinu Agenciji za Polnu
Ravnopravnost u oblasti jednake mogućnosti i pitanja polova, osnivanje
kancelarije za ravnopravnost polova širom Kosovskih opština.
6. Nadgledanje poboljšanja infrastrukture, transporta i sigurnosti u školama
i nadgledanje školskih postignuća dečaka i devojčica u obaveznom
obrazovanju.
K4 - 2010
APR
MALS, Opštine, MTPT,
MUP i MONT.
39
7
7. Priprema nastavnih programa i plan-programa u oblasti rodne
perspektive.
K4 - 2010
APR
Opštine, MONT, UP i
KIJA
39
8
8. Istraživanje o učešću žena u proces rada i odlučivanja.
K2 - 2010
APR
APR, Partneri
Zakon o BSK, Zakon o
Polnoj Ravnopravnosti,
Kosovski Program za Polnu
Ravnopravnost, Zakon o
Upotrebi Malih Oružja,
CEDAW, Rezolucija 13/25
Zakon o Polnoj
Ravnopravnosti, Kosovski
Program za Polnu
Ravnopravnost, CEDAW,
Zakon o Zaštiti od
Porodičnog Nasilja.
Zakon o Polnoj
Ravnopravnosti
Zakon o Polnoj
Ravnopravnosti, Kosovski
Program za Polnu
Ravnopravnost,
Milenijumski ciljevi,
Evropsko Partnerstvo
Zakon o Polnoj
Ravnopravnosti, Kosovski
Program za Polnu
Ravnopravnost,
Milenijumski ciljevi,
Evropsko Partnerstvo
Zakon o Polnoj
Ravnopravnosti, Kosovski
Program za Polnu
Ravnopravnost,
Milenijumski ciljevi,
Evropsko Partnerstvo
85
39
9
9. Priprema Strategije za Ekonomsko Osnaživanje Žena.
K4 - 2010
APR
MEF, MALS, MPŠRR,
MSPP, MER i EKK.
39
10
10. Organizovanje informativnih kampanja za specifične zdravstvene
potrebe žena i devojaka.
K4 - 2010
APR
APR, MZ, MALS, SOZ,
Opštine.
39
11
11. Praćenje i analiza dnevnih štampanih medija iz rodne perspektive.
K4 - 2010
APR
Elektronski i Pisani
mediji, MKOS i MONT
40
0
40. Efektivno sprovođenje Antidiskriminacionog Zakona. Posebno, učiniti da Jedinice za Ljudska Prava u ministarstvima budu potpuno
funkcionalne, obezbediti njihovu nezavisnost i koordinaciju sa aktivnostima Ombudsmana. Organizacija kampanja podizanja svesti u
cilju informisanja privatnog sektora, građanskog društva i akademskih krugova o ovom zakonu. Pratiti sprovođenje zakona i podnositi
izveštaje o tome.
40
1
1. Uspostavljanej mehanizama u oblasti ljudskih prava kako bi se osiguralo
sprovođenje Strategije i Akcionog Plana 2009-2011.
K4 - 2010
MALS
40
2
2. Osnivanje Jedinice za Ljudska Prava u novim Opštinama.
K2 - 2010
MALS
40
3
K4 - 2010
MALS
PKM
40
4
3. Funksionalizacija svih jedinica za ljudska prava u Opštinama širom
Kosova, i sprovođenje programa izgradnje kapaciteta za jedinice ljudskih
prava na lokalnom nivou.
4. Sprovođenje Nacionalnog Plana za Osobe sa Invaliditetom.
K4 - 2011
KPM
MONT, MRSZ, MZ,
MSPP i ostala
ministarstva
Zakon o Polnoj
Ravnopravnosti, Kosovski
Program za Polnu
Ravnopravnost,
Milenijumski ciljevi,
Evropsko Partnerstvo
Zakon o Polnoj
Ravnopravnosti, Kosovski
Program za Polnu
Ravnopravnost,
Milenijumski ciljevi,
Evropsko Partnerstvo
Zakon o Polnoj
Ravnopravnosti, Kosovski
Program za Polnu
Ravnopravnost,
Milenijumski ciljevi,
Evropsko Partnerstvo
Program za profesionalni
razvoj JLjDP, Akcioni Plan
za Ljudska Prava 2009 2011, MALS Plan Rada
2010.
Akcioni Plan za Ljudska
Prava 2009 - 2011, MALS
Plan Rada 2010.
Akcioni Plan za Ljudska
Prava 2009 - 2011, MALS
Plan Rada 2010.
Nacionalni Plan za Osobe
sa Invaliditetom 2009 2011.
86
40
5
5. Nastaviti proces standardizacije znakovnog jezika.
K3 - 2010
KPM
MONT
40
6
6. Organizacija informativne kampanje o unapređenju Zakona Protiv
Diskriminacije.
K4 - 2010
KPM
Ministarstva i JLjP na
lokalnom niovu.
41
0
41. Razvoj i sprovođenje usluga namenjenih zajednicama i pružanje pomoći izdržavanim licima, uključujući oblast mentalnog zdravlja.
41
1
1. Priprema i usvajanje AU o Obezbeđivanju Usluga u Zajednici (kuće za
osobe sa mentalnim hendikepom).
K2 - 2010
MRSZ
MALS, MEF, MZ,
Opštine.
Zakonodavna Strategija
2010, Plan Rada 2010
41
2
K4 - 2010
MRSZ
MALS, MEF, MZ,
Opštine.
Plan Rada 2010
41
3
2. Pružanje usluga za osobe sa hendikepom i starije osobe, koji se nalaze u
domovima zajednica širom nekoliko regiona Kosova.
3. Priprema i usvajanje AU o pružanju usluga u Zajednici (dom za stare).
K3 - 2010
MRSZ
MALS, MEF, MZ,
Opštine.
Zakonodavna Strategija
2010, Plan Rada 2010
41
4
4. Priprema AU (Pravilnik prema zakonu FSU) za Licenciranje
Profesionalaca (zvaničnika socijalnih usluga).
K3 - 2010
MRSZ
MALS, Opštine.
Zakonodavna Strategija
2010, Plan Rada 2010
41
5
5. Priprema AU o Licenciranju Sektora Nevladinih Organizacija koje
pružaju Socijalne Usluge.
K3 - 2010
MRSZ
MALS, MJA, MEF, MZ,
Opštine.
Zakonodavna Strategija
2010, Plan Rada 2010
41
6
6. Priprema i usvajanje AU o Definisanju Nadležnosti Socijalnih i
Porodičnih Usluga između Centralne i Lokalnih Vlasti.
K2 - 2010
MRSZ
MALS, MEF, Opštine.
Zakonodavna Strategija
2010, Plan Rada 2010
41
7
7. Priprema i usvajanje AU o Prikupljanju, Razmeni, Poređenju i
Objavljivanju Podataka o Uslugama Socijalne Pomoći.
K3 - 2010
MRSZ
MALS, MJA, MEF,
Opštine.
Zakonodavna Strategija
2010, Plan Rada 2010
41
8
8. Priprema i usvajanje AU o Povratku Finansijskih Sredstava od Socijalne
Pomoći.
K2 - 2010
MRSZ
MALS, Opštine.
Zakonodavna Strategija
2010, Plan Rada 2010
41
9
9. Regrutovanje jednog socijalnog radnika u svim Centrima Mentalnog
Zdravlja.
Kontinuirano
MZ
MZ, Opštine.
42
0
42. Promovisanje antidiskriminacione politike širom zemlje, usmeravajući se na sve ugrožene grupe.
42
1
1. Integracija i zaštita ugroženih socijalnih grupa, posebno napuštene dece,
povratnika i osoba sa invaliditetom.
K3 - 2010
MRSZ
MALS, MZ, Opštine.
Odluka br. 07/1048,
datuma 06.02.2007 stalnog
sekretara PKMo osnivanju
Radne Grupe za
ozvaničavanje znakovnog
jezika.
Zakon Protiv
Diskriminacije br.2004/32.
Plan Rada 2010
87
K4 - 2010
MONT
K4 - 2010
MONT
K4 - 2010
MONT
K4 - 2010
MONT
K4 - 2010
MONT
K4 - 2010
MONT
K4 - 2010
KPM
42
2
42
3
42
4
42
5
42
6
42
7
42
8
43
0
43. Usvajanje i sprovođenje adekvatnog zakonodavstva da bi se osigurala pravna zaštita dece.
43
1
1. Instalacija baze podataka na DIPS za upravljanje podacima o deci koja su
identifikovana da rade na teritoriji Kosova, identifikovani od strane LAO
(Lokalni Akcionih Odbora za PDR) svih opština na Kosovu.
K2 - 2010
MRSZ
PKM, MONT, MZ, MP,
MPŠRR, MKOS i ILOIPEC
43
2
2. Izgradnja kapaciteta na lokalnom nivou sa ciljem uspostavljanja lokalnih
struktura za PDR (Praćenje Dečjeg Rada) u svim opštinama na Kosovu
(stvaranje Lokalni Akcionih Odbora).
K4 - 2010
MRSZ
PKM, MONT, MZ, MP,
MPŠRR, MKOS i ILOIPEC
2. Integracija svih zajednica u obrazovni sistem Kosova, uz poštovanje svih
specifičnosti i različitosti, a posebno pripadnika srpske zajednice. MONT da
formira radnu grupu, sastavljenu od relevantnih organa srpske zajednice na
Kosovu i predstavnika ICO/MCK, sa mandatom da razmotri nastavne
planove i programe.
3. Obezbeđivanje udžbenika na svim jezicima manjinskih zajednica, kao i
besplatni udžbenici za 6-9 razred osnovne škole, kao i besplatan prevoz za
đake i studente koji pripadaju manjinskim zajednicama, kao i sprovođenje
obaveznog obrazovanja.
4. Završetak nastavnog plana i programa na svim nivoima obrazovanja na
četiri jezika (albanskom, srpskom, bosanskom i turskom).
5. Obezbeđivanje udžbenika na jezicima svojih zajednica, kao i pružanje
nastavnih planova i programa za komunitete RAE, Gorance, Hrvate i
Crnogorce.
6. Razvoj nastavnog plana i programa na romskom jeziku.
7. Obuka i/ili zapošljavanje nastavnika na romskom jeziku.
8. Preduzimanje koraka kako bi se obezbedila ravnopravna i proporcionalna
zastupljenost manjinske zajednice na Kosovu u javnim službama i javnim
preduzećima.
MZP
Zakon o Radu i
Administrativna Uredba
17/2008 za Prevenciju i
Elimisanje Opasnih Radova
za Decu na Kosovu,
Akcioni Plan za
Implementaciju projekta
PDR.
Zakon o Radu i
Administrativna Uredba
17/2008 za Prevenciju i
Elimisanje Opasnih Radova
za Decu na Kosovu,
Akcioni Plan za
88
Implementaciju projekta
PDR.
43
3
3. Organizacija prezentacija u svakoj novoj opštini koja ima najmanje 15
visokih autoriteta na lokalnom nivou (subjekt-partner).
K4 - 2010
MRSZ
PKM, MONT, MZ, MP,
MPŠRR, MKOS i ILOIPEC
43
4
4. Usvajanje Nacionalne Strategije za Prevenciju i Eliminaciju Dečjeg Rada
na Kosovu.
K2 - 2010
MRSZ
PKM, MONT, MZ, MP,
MPŠRR, MKOS i ILOIPEC
43
5
5. Priprema i objavljivanje informativnih materijala o dostignućima PDR i
podizanju svesti o posledicama dečjeg rada.
K4 - 2010
MRSZ
PKM, MONT, MZ, MP,
MPŠRR, MKOS i ILOIPEC
43
6
6. Formiranje Interministerijalne Radne Grupe sa ciljem identifikovanja i
sprovođenja neophodnog zakonodavstva za zaštitu prava dece.
K4 - 2010
KPM
43
7
7. Izgraditi poseban prostor unutar Popravni Centra Ljipjan, za mlade ljude
u pritvoru.
K4 - 2010
MP
PKM, MONT, MZ, MP,
MPŠRR, MKOS i ILOIPEC
Popravni Servis Kosova
Zakon o Radu i
Administrativna Uredba
17/2008 za Prevenciju i
Elimisanje Opasnih Radova
za Decu na Kosovu,
Akcioni Plan za
Implementaciju projekta
PDR.
Zakon o Radu i
Administrativna Uredba
17/2008 za Prevenciju i
Elimisanje Opasnih Radova
za Decu na Kosovu,
Akcioni Plan za
Implementaciju projekta
PDR.
Zakon o Radu i
Administrativna Uredba
17/2008 za Prevenciju i
Elimisanje Opasnih Radova
za Decu na Kosovu,
Akcioni Plan za
Implementaciju projekta
PDR.
Strategija i Nacionalni
Akcioni Plan za Prava Dece.
89
43
8
8. Nastaviti pružanje pomoći i direktnih usluga za decu, uključujući
praćenje i sprečavanje zlostavljanja dece i sprečavanja opasnih oblika teškog
rada dece.
K4 - 2010
MRSZ
MP
Zakon o Radu i
Administrativna Uredba
17/2008 za Prevenciju i
Elimisanje Opasnih Radova
za Decu.
121 Prava manjina, kulturna prava i zaštita manjina
44
0
44. Puno sprovođenje Zakona o Zvaničnim Jezicima kao i o kulturnom nasleđu i uspostavljanje efektivnog mehanizma za praćenje
njegovog sprovođenja.
44
1
K4 - 2010
MKOS
MONT
Plan Rada 2010
44
2
1. Organizovanje informativnioh kampanja za mlade, javnu administraciju i
vlasnika biznisa o vrednostima kulturnog nasleđa.
2. Priprema strateškog dokumenta o integrisanom očuvanju kulturnih i
prirodnih lokacija.
K4 - 2010
MKOS
MSPP, MTI, MTPT,
MALS i Opštine.
Plan Rada 2010
1. Projekat Italijanske Vlade
za kulturno nasledje (jedan
ekspert, koji radi za MROS
u periodu mart-april 2009)
44
3
K4 - 2010
MKOS
Vlada (Koordinacioni
Sekretarijat Vlade).
Plan Rada 2010
44
4
3. Povratak Arheološkog i Etnološkog Bogatstva i njihov stalni smeštaj u
Muzeu Kosova, kao i povratak dokumentacije u Institutu za Zaštitu
Spomenika za 426 objekta.
4. Restauracija i konzervacija tvrđave u Prizrenu.
K4 - 2010
MKOS
44
5
K4 - 2010
MJA
KIJA
44
6
K4 - 2010
MJA
MALS i Opštine.
44
7
5. Obuka za prevodioce na centralnom i lokalnom nivou, u skladu sa
Planom za Tehnike Prevoda.
6. Redovno praćenje sprovođenja Zakona o Upotrebi Jezika na centralnom i
lokalnom nivou.
7. Usvajanje Opštinskih Pravilnika o službenim jezicima i jezicima u
upotrebi, u skladu sa Zakonom i AU o Službenim Jezicima.
K4 - 2010
MALS
Opštine
Plan Rada 2010
1. Za implementaciju ove
akcije je predstaljen projekt
(za restauriranje Prizrenske
Tvrdjave) za finansiranje u
okviru IPA programa 2009.
Projekat se zasniva na
"Procesu Ljubljane".
Zakon o Upotrebi
Zvaničnih Jezika.
90
K4 - 2010
MALS
Opštine
Kontinuirano
MJA
MALS
Kontinuirano
MALS
Opštine
Kontinuirano
KPM
Komisija za Upotrebu
Jezika
12
8. Prevesti dokumente koje izdaje Opština u službenim jezicima, kao što
nalaže Zakon za Upotrebu Jezika.
9. Priprema mesečnih i periodičnih izveštaja o uslugama prevođenja, na
svim službenim jezicima, za sva Ministarstva Vlade.
10. Priprema šestomesečnih i periodičnih izveštaja za usluge prevođenja na
zvaničnim jezicima u svim opštinama.
11. Razmotriti žalbe građana i institucija o kršenju Zakona o Upotrebi Jezika
i doneti odluke na osnovu Zakona o Upotrebi Jezika i podzakonskih akta
koji sankcionišu institucije koje ne sprovode Zakon o Jezicima.
12. Reforma institucija kulturne baštine na osnovu novog zakonodavstva.
K2 - 2010
MKOS
MJA
Zakon za Zaštitu Kulturnog
Nasleđa i podzakonski akti.
44
13
13. Funkcionisanje Saveta za Kulturno Nasleđe.
K3 - 2010
MKOS
Skupština Kosova
44
14
14. Osnivanje Inspektorata za Kulturno Nasleđe.
K2 - 2010
MKOS
MJA
44
15
15. Poboljšanje administrativnih kapaciteta Inspektorata za Kulturno
Nasleđe.
K4 - 2010
MKOS
44
16
16. Obrada podataka izvedenih iz procesa inventara od oko 3,000 objekata i
lokacija, kao i održavanje IT sistema.
K4 - 2010
MKOS
Zakon za Zaštitu Kulturnog
Nasleđa
Zakon za Zaštitu Kulturnog
Nasleđa, AU o Inspektoratu
za Kulturno Nasleđe, Plan
za Reformu Institucija
Kulturnog Nasleđa.
Zakon za Zaštitu Kulturnog
Nasleđa, AU o Inspektoratu
za Kulturno Nasleđe, Plan
za Reformu Institucija
Kulturnog Nasleđa.
Zakon za Zaštitu Kulturnog
Nasleđa,
Memorandum
Sporazumevanja izmedju
MKOS, Ambasade Velike
Britanije i CHWB za
osnivanje i
funkcionalizaciju Centralne
Baze Podataka.
44
8
44
9
44
10
44
11
44
91
44
17
17. Spisak kulturne baštine pod zaštitom.
K4 - 2010
MKOS
Skupština Kosova
(Savet za Kulturno
Nasleđe)
44
18
18. Praćenje elektronskih stranica i službene dokumentacije donete od strane
Vlade.
K4 - 2010
MZP
KDV, MALS.
45
0
45. Regulisati neformalna naselja. Pronalaženje održivih rešenja za smeštaj i integraciju romskih zajednica koje žive u opasnim životnim
uslovima u kampovima i interno raseljenih lica koja žive u neformalnim centrima.
45
1
1. Sprovođenje Akcionog Plana za Identifikaciju Neformalnog Naselja.
K4 - 2011
MSPP
MJA, APK, MALS,
Opštine, PKM
45
2
2. Priprema Strategije i Akcionog Plana za Regulisanje Neformalnog
Naselja.
K3 - 2010
MSPP
MALS, Opštine, MJA,
MP, APK, MZ, MONT,
MRSZ, PKA, OSBE, UNHABITAT i UNDP
45
3
K4 - 2010
MSPP
MALS, Opštine, APK.
45
4
K4 - 2010
KPM
MZP
45
5
3. Priprema izveštaja i preporuka o trenutnom stanju neformalnih naselja.
4. Sprovođenje održivog rešenja za zajednicu Roma koji žive u kampovima
zagađeni olovom. KPZ/KPM i MZP će identifikovati dalje mere, u saradnji
sa civilnim društvom i međunarodnim organizacijama.
5. Sprovođenje Akcionog Plana za implementaciju Strategije za RAE
zajednice.
K4 - 2012
KPM
MZP i Lokalne i
Centralne Institucije
45
6
6. Praćenje i koordinacija implementacije Strategije i Akcionog Plana za
Rome, Aškalija i Egipćane.
K4 - 2010
KPM
MZP i Lokalne i
Centralne Institucije
45
7
7. Priprema akcionog plana za zatvaranje kampova i povratak u njihovim
zemljama rođenja.
K4 - 2010
MZP
PKM, MALS, MSPP,
Opština Mitrovice i
PAK.
Zakon za Zaštitu Kulturnog
Nasleđa.
1. Projekat finansiran od
strane Ambasade Velike
Britanije i CHWB, za
održavanje Centralne Baze
Podataka, što uključuje i
jednog lokalnog eksperta za
kulturno nasleđe za period
mart - decembar 2009.
Akcioni Plan 2010.
Plan Rada 2010
Strategija za Integraciju
Komuniteta RAE (20092015)
Strategija za Integraciju
Komuniteta RAE (20092015)
Plan Rada 2010
92
46
0
46. Jačanje administrativnih struktura i odgovornih mehanizama u Ministarstvu za Zajednice i Povratak. Razjasniti podelu odgovornosti u
vezi sa povratkom između Ministarstva za Lokalnu Upravu i Ministarstva za Zajednice i Povratak na centralnom i lokalnom nivou. Razviti
i sprovesti okvir zajedničke strategije za održivu integraciju povratnika i postojećih manjinskih zajednica.
46
1
46
2
46
3
46
4
46
5
46
6
46
7
1. Usvajanje Strategije i Akcionog Plana MZP 2009-2013, kao i Priručnika za
Održiv Povratak.
2. Razjašnjavanje odgovornosti institucionalnih struktura na centralnom
nivou (MZP i KPZ), kao i efikasna koordinacija i saradnja kako bi se izbeglo
preklapanje odgovornosti.
3. KPZ/KPM da doprinese sprovođenju Zakona o Zajednicama i upotrebi
svoj strategijski fond, u saradnji sa MZP, kako bi promosivala pomirenje,
toleranciju i multietničnost, manjinske kulture i održiv razvoj u zajednici.
4. KPZ/KPM, u saradnji sa MZP, da doprinesu razvoju informativnih
kampanja javnosti o pitanjima zajednica.
5. Unapređenje i ažuriranje strateških ciljeva MZP i razvoj partnerstva sa
drugim lokalnim i međunarodnim akterima.
6. Izgradnja baze podataka, uz odgovarajuće usluge na opštinskom nivou.
7. Zajednički rad sa Opštinskim Kancelarijama za Povratak, kao i izgradnja
baza podataka sa statističkim podacima za proces povratka, kao i redovno
ažuriranje podataka o povratnicima.
47
0
47. Omogućavanje i ohrabrivanje povratka izbeglica i raseljenih lica iz svih zajednica i završetak obnove imovine uništene i oštećene
tokom nemira u martu 2004 godine, uključujući istorijske i verske objekte.
47
1
47
2
47
3
47
4
47
5
1. Stvaranje uslova za održiv povratak obezbeđivanjem stambenih objekata i
stvaranje društveno-ekonomskih uslova za manjinske zajednice.
2. Nadzor i koordinacija implementacije kapitalnih projekata za povratak.
3. Program "RRK" (Održiva pomoć za Povratak Manjina na Kosovo Plus) za
četiri pilot opštine.
4. Nastavak rada KIR-a na restauraciji 34 srpskih pravoslavnih objekata
oštećenih tokom martovskih događaja 2004.
5. Održavanje redovnih sastanaka Foruma za Kulturno Nasledje (najmanje 6
sastanaka) u cilju koordinacije svih aktera koji su uključeni u oblasti
kulturne baštine, razmenu informacija i promocija kulturne baštine.
K2 - 2010
MZP
PKZ
K2 - 2010
KPM
MZP
K4 - 2010
KPM
MZP
K4 - 2010
KPM
MZP
K2 - 2010
MZP
Vlada Kosova
Plana Rada 2010
K3 - 2010
MZP
MALS i Opštine.
Plana Rada 2010
K3 - 2010
MZP
PKM, MALS.
Plana Rada 2010
Plan Rada 2010
K4 - 2010
MZP
PKZ, MALS
Plana Rada 2010
K4 - 2010
MZP
Vlada Kosova
Plana Rada 2010
K4 - 2011
MZP
PKZ
K4 - 2010
MKOS
PKM, Savet Evrope
K4 - 2010
MKOS
EK, UNDP, DRC
Zakon o Zaštiti Kulturnog
Nasleđa
Evropski Partneritet
ICO i EK/VKEK
93
13 Regionalna pitanja i međunarodne obaveze
130 Regionalna pitanja i međunarodne obaveze
48
0
48. Jačanje regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa.
48
1
K4 - 2010
KPM
MSP
Strateški Prioriteti Vlade za
Evropske Integracije za
godinu 2010.
48
2
1. Pripremiti i usvojiti sveobuhvatnu strategiju za inostrano predstavljanje,
regionalnu saradnju i članstvo u međunarodnim organizacijama. Strategija
mora predvideti konkretne mere za unutrašnju međuinstitucionalnu
koordinaciju sa ciljem poboljšanja učešća pri inicijativama regionalne
saradnje.
2. Priprema priručnika kako bi se obezbedilo aktivno učešće u različitim
inicijativama regionalne saradnje (KBR, CEFTA, Energetski sporazum,
SEETO, ECAA, ReSPA).
K1 - 2011
KPM
MSP, MJA, MALS, MER
i MTPT.
Strateški Prioriteti Vlade za
Evropske Integracije za
godinu 2010.
48
3
3. Rešiti probleme učešća u inicijativama regionalne saradnje nastale kao
posledica problema u vezi sa pasošima i vizama.
K4 - 2010
KPM
MUP
Strateški Prioriteti Vlade za
Evropske Integracije za
godinu 2010.
48
4
K4 - 2010
MALS
PKM
48
5
K4 - 2010
MALS
PKM i Opštine.
48
6
K4 - 2010
MALS
MSP
48
7
4. Poboljšanje centralnih administrativnih kapaciteta u oblasti
prekogranične saradnje.
5. Identifikovati konceptualne projekte sa susednim zemljama u okviru
prekogranične saradnje, sa fokusom na turizam i infrastrukturu.
6. Pripremiti i usvojiti Zakon o Međuopštinskoj Saradnji i Partnerstvu.
7. Implementacija Sporazuma sa Albanijom u oblasti energetike.
K4 - 2010
MER
KOSTT
Energetska Strategija
Kosova 2009-2018
48
8
8. Potpisivanje bilateralnih sporazuma sa Makedonijom i Crnom Gorom u
oblasti energetike.
K4 - 2010
MER
KOSTT
Energetska Strategija
Kosova 2009-2018
48
9
9. Pripremiti plan za transpoziciju direktiva u oblasti energetske efikasnosti.
K2 - 2010
MER
KOSTT
Sporazum Zajednice
Energije.
48
10
K4 - 2010
MTI
PKM
48
11
10. Aktivno učestvovati u Inicijativi za Eliminisanje Necarinskih Barijera u
nadležnosti pod-odbora za necarinske i carinske barijere i sa tim ciljem
posetiti domaće kompanije.
11. Sprovesti odredbe koje proističu iz Memoranduma Razumevanja u
oblasti Standardizacije i Akreditacije, koji je potpisan između Kosova i
Albanije.
K4 - 2010
MTI
Memorandum
Razumevanja izmedju
Kosova - Albanije u oblasti
94
Standardizacije i
Akreditacije.
K4 - 2010
MTI
K4 - 2010
MP
K4 - 2010
MP
48
12
48
13
48
14
49
0
49. Sprovođenje Sporazuma o Slobodnoj Trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA) i aktivno učestvovanje u svim relevantnim regionalnim
inicijativama, između ostalog pod pokroviteljstvom Pakta Stabilnosti, uključujući proces njegove tranzicije prema mreži saradnje u
regionalnom vlasništvu.
49
1
49
2
49
3
49
4
49
5
49
6
1. Uspostavljanje, razvoj i restrukturiranje administrativnih i
institucionalnih kapaciteta, uključujući i povećanje broja zaposlenih za
sprovođenje zakonodavstva koje sprovodi Sporazum o Zoni Slobodne
Trgovine u Centralnoj Evropi (CEFTA).
2. Implementacija Sporazuma o Zoni Slobodne Trgovine u Centralnoj
Evropi (CEFTA) od strane Republike Kosova. Sistematsko i efikasno
izveštavanje partnerima i ostalim relevantnim akterima o mogucem krsenju
sporazuma.
3. Redovno praćenje sprovođenja Sporazuma o Zoni Slobodne Trgovine u
Centralnoj Evropi (CEFTA).
4. Redovno praćenje trgovinske razmene (izvoz i uvoz) sa CEFTA
partnerima i održavanje sastanaka sa lokalnim preduzećima i preduzećima
iz partnerskih zemalja CEFTA-e.
5. Redovna anketa lokalnih preduzeća i kompanija iz partnerskih zemalja
CEFTA, u vezi sa necarinskim barijerama u kontekstu ovog Sporazuma.
6. Identifikacija i predlaganje, ispred rukovodeće strukture CEFTA i drugih
relevantnih međunarodnih aktera, pitanje vezanih za eliminisanje
necarinskih barijera sa zemljama potpisnicama CEFTA. Aktivno učešće u
svim forumima u okviru ovog Sporazuma.
12. Usvajanje Evropskih Standarda (EN), Međunarodnih standarda (ISO) i
standarda Kosova (SK).
13. Potpisivanje međunarodnih sporazuma iz oblasti međunarodne civilnokrivične pravne pomoći sa planiranim državama.
14. Nastaviti sprovođenje postojećih sporazuma između DP/UNMIK-a i
zemalja regiona do donošenja političe odluke kako bi stranka potpisivanja
bilo MP, umesto UNMIK-a.
K4 - 2010
MTI
Carina Kosova i MPŠRR
CEFTA Sporazum
K4 - 2010
MTI
Carina Kosova, MPŠRR,
MEF, MER i MZ
CEFTA Sporazum
K4 - 2010
MTI
K4 - 2010
MTI
MTI, Carina Kosova i
MPŠRR.
CEFTA Sporazum
K4 - 2010
MTI
Carina Kosova i
MPŠRR.
CEFTA Sporazum
K4 - 2010
MTI
Carina Kosova i
MPŠRR.
CEFTA Sporazum
CEFTA Sporazum
95
49
7
7. Transpozicija i sprovođenje neophodnog pravnog okvira za zaključivanje
prve faze Sporazuma o Zajedničkom Evropskom Vazduhoplovnom
Prostoru (ECAA Sporazum).
K4 - 2010
ACVK
49
8
K4 - 2010
ACVK
49
8
8. Transpozicija i sprovođenje neophodnog pravnog okvira za zaključivanje
druge faze Sporazuma o Zajedničkom Evropskom Vazduhoplovnom
Prostoru (ECAA Sporazum).
8. Učešće i predstavljanje na sastancima organizovanim od strane
Generalnog Sekretara KBR-a (redovni Godišnji Sastanci i Sastanci Borda
KBR-a), na jendakom nivou ka kao i drugi članovi Borda KBR-a.
K4 - 2010
KPM
MTPT
Sporazum o Zajedničkom
Evropskom
Vazduhoplovnom Prostoru
(ECAA Sporazum)
Statut Saveta za Regionalnu
Saradnju (SRS).
20 Ekonomski kriterijumi
20 Ekonomski kriterijumi
20 Ekonomski kriterijumi
50
0
50. Održavanje zdravih fiskalnih politika, i posebno obezbeđivanje da su socijalne politike za siromaštvo i socijalnu isključivost
kompatibilne sa dugoročnom održivošću javnih finansija.
50
1
Kontinuirano
MEF
50
2
K2 - 2011
MEF
50
3
K4 - 2010
MEF
Skupština Kosova
50
4
K4 - 2010
MEF
Skupština Kosova
50
5
K3 - 2010
MEF
PAK i Carina Kosova
Plan Rada 2010
50
6
1. Nastaviti sa održavanjem stabilizacione rezerve.
2. Revidirati i ažurirati SOP 2011-2013.
3. Usvojiti Zakon o Budžetu za godinu 2011 u cilju pružanja dugoročne
održivosti javnih finansija.
4. Pripremiti predlog Zakon o Budžetu Republike Kosova za 2011 godinu.
5. Poređenje i pregled lokalnog fiskalnog zakonodavstva (Zakon o Akcizi i
Carinama) sa zakonodavstvom EU.
6. Povećanje analitičkih kapaciteta kroz organizovanje foruma sa opštinskim
liderima, kako bi se informisali o procesu planiranja budžeta putem novih
budžetskih pregleda i efikasnog korišćenja budžetskih sistema.
K4 - 2010
MEF
MALS i Opštine
Zakon o Lokalnoj
Samoupravi, Zakon o
Upravljanju Javnim
Finansijama i Zakon o
Lokalnim Finansijama.
50
7
7. Usvajanje "Belog Papira" kao što je obećano od strane vlasti tokom
Donatorske Konferencije 2008.
K2 - 2010
KPM
MRSZ, MZ, MEF,
MONT, MKOS.
50
8
8. Osnivanje radne grupe koja će proceniti nivo potrošačke korpe i uporediti
sa stepenom socijalne pomoći.
K3 - 2010
KPM
Vlada/MEF, MRSZ i
ZSK
96
K4 - 2010
MRSZ
Kontinuirano
MEF
Kontinuirano
MEF
K1 - 2010
MEF
50
9
50
10
50
11
50
12
51
0
51. Uspostavljanje godišnjih ciljeva za poboljšavanje naplate računa za javne usluge i definisanje i sprovođenje strategija da bi se
ostvarili ti ciljevi.
51
1
51
2
51
3
51
4
51
5
51
6
1. Implementacija Akcionog Plana za Električnu Energiju KEK-a DD.
Merenje i vrednovanje performanse zaposlenih i rast fakturisanja i naplate.
2. Merenje isporučene električne energije u oblastima nacionalnih manjina Severna Mitrovica, sporazum o snabdevanju, porošnji, fakturisanja i naplati.
3. Instalacija 600 jedinica merenja u TS 10/0.4 kV; za okrug Uroševca; 1
izlaz u Glogovcu i 1 u Prištini (26 jedinica).
4. Promena induktivnih mernih grupa industrijskim korisnicima sa
elektronskim multifunkcijonalnim - 1500 komada.
5. Instalacija multi-funkcionalnih elektronskih merenja u svim
distributivnim izlazima - 400 komada.
6. Uspostavljanje elektronske komunikacije sa grupama merenja izlaza 10
kV u okruzima i klijentima.
52
0
52. Značajno unapređivanje privatizacije bivših preduzeća u društvenom vlasništvu u skladu sa rokovima predviđenim od strane
Kosovske Agencije za Privatizaciju
52
1
52
2
1. Nastavi transparentnu realizaciju procesa privatizacije društvenih
preduzeća od strane KAP, koja će se u toku 2010, šest talasa privatizacije i 5
talasa prodaje imovine u postupku likvidacije.
2. Nastaviti sa upravljanjem preduzeća i sredstva u poverenju u korist
vlasnika i poverilaca, gde će KAP prodavati, prenositi i distribuirati
sredstva u poverenju kreditorima, zaposlenim i vlasnicima.
9. Izmenom Zakona o Socijalnoj Pomoći identifikovati kategorije koje nisu
uključene u postojeće šeme. Izmene i dopune Zakona o Socijalnoj Pomoći
doprineće da se obuhvati veći broj porodica u riziku od socijalne
isključenosti.
10. Održavanje redovnih sastanaka i izveštavanje pri MMF-u.
11. Praćenje poreskih reformi, pri Zakonu o Oporezivanju Ličnih Doprinosa,
Zakonu o Oporezivanju Dobiti Korporacija i drugih zakona koji se planirani
za naredne godine.
12. Objavljivanje knjige budžeta za 2010.
Kontinuirano
KEK
K3 - 2010
KEK
K3 - 2010
KEK
K4 - 2010
KEK
K4 - 2010
KEK
K4 - 2010
KEK
K4 - 2010
KAP
Kontinuirano
KAP
Opštine
Srednjoročni Okvir
Potrošnje, Godišnji Planovi
MRSZ, Plan samostalnih
prihoda Opština.
MER i RUE
Zakon o Kosovskoj Agenciji
za Privatizaciju 03/L-067
97
Kontinuirano
KAP
Kontinuirano
KAP
Biznis Plan
Kontinuirano
KAP
Biznis Plan
Kontinuirano
KAP
Kontinuirano
KAP
52
3
52
4
52
5
52
6
52
7
53
0
53. Poboljšanje rukovođenja, efikasnosti i finansijske održivosti javnih preduzeća. Dalje jačanje operativne i finansijske nezavisnosti
regulatornih organa sa pogledom na poboljšavanje transparentnosti i konkurencije u odgovarajućim sektorima.
53
1
1. Kreirati Regulatorni Organ za Železnice Kosova, sa operativnom i
finansijskom nezavisnošću.
K2 - 2010
MTPT
53
3
3. Usvajanje odgovarajuće šeme takse i uplate za licenciranje, sertifikaciju i
nadzor aktivnosti sprovedenih od strane RACV (CARO).
K2 - 2010
ACVK
MTPT
53
4
3. Analizirati i identifikovati mogućesukobe između Zakona o
Telekomunikacijama i Zakona o Javnim Finansijama.
K2 - 2010
MTPT
53
5
4. Pripremiti i usvojiti izmene Zakona o Telekomunikacijama.
K4 - 2010
MTPT
MEF i Kancelarija
Civilnog
Vazduhoplovstva.
Skupština Kosova.
53
6
K2 - 2010
RAT
PKM
53
7
K4 - 2010
RAT
Uredba UNMIK-a br.
2003/16.
53
8
5. Harmonizacija tabele raspodele frekvencija u skladu sa Evropskom
tabelom podele donete Odlukom br. 676/2002/EC.
6. Pružanje elektronskih alata (savremeni softver za upravljanje
frekvencijskim spektrom).
7. Kreiranje fiksnih stanica za praćenje spektra. Izgradnja kapaciteta za
sprovođenje praćenja spektra i merenja sa distance parametra emisije,
odrzavanje spektra, identifikacija emisije i lokacije izvora emisije.
K4 - 2010
RAT
Uredba UNMIK-a br.
2003/16.
3. Sprovođenje 6 talasa spinoff tendera i 5 prodaja imovine putem
likvidacije, uzimajući u obzir stroge i fiksne rokove za informisanje pred
respektivnim institucijama kao i prethodno istraživanje o potencijalnim
investitorima.
4. Kreiranje baze podataka za sve podatke Društvenih Preduzeća za koje je
odgovorna KAP.
5. Sprovođenje Odluke za Reizbor 120 Komiteta za Likvidaciju.
6. Transparentna realizacija procesa likvidacije privatizovanih preduzeća i
imovine od strane nezavisnih komisija za likvidacije osnovanih od strane
KAP.
7. Ubrzanje procesa za isplatu 20% za kvalifikovane radnike privatizovanih
i likvidiranih DP.
MUP, MTI i MJA.
Biznis Plan
Administrativna Uredba
UNMIK 2003/18,
Administrativna Uredba br.
2003/14 i br. 2006/2.
Zakonodavna Strategija
2010
Uredba UNMIK-a br.
2003/16.
98
8. Pripremiti i objaviti Godišnji Izveštaj o Uspešnosti 2009 za javna
preduzeća vodosnadbevanja i otpada, kao proizvod redovnog praćenja
operativnih i finansijskih pokazatelja.
9. MEF da koordiniše mogućnosti sa RUVO kako bi obezbedili finansijsku
nezavisnost.
K3 - 2010
RUVO
K2 - 2010
RUVO
MEF
11
10. Poboljšati kapacitete RUVO putem obuke kadrova u oblastima: (i)
praćenja performansi preduzeća vodosnadbevanja, (ii) definisanje tarifa za
usluge koje omogućuju finansijsku održivost preduzeća vodosnadbevanja.
Kontinuirano
RUVO
53
12
11. Usvajanje izmena i dopuna Zakona o Aktivnostima Pružanja Usluga
Vodosnabdevanja, Kanalizacije i Odnošenja Smeća kako bi se harmonizovao
sa Zakonom o Otpadu.
K4 - 2010
Skupštin
a Kosova
Švajcarska Kancelarija
za Razvoj i Saradnju
(SDC), i Vezna
Kancelarija Evropske
Komisije (VKEK).
RUVO, MSPP, MALS,
Opštine, Vladina
Komisija za
Harmonizaciju Zakona.
53
13
12. Finansijska podrška 21 javnom preduzeću koja su deo budžeta (koja
primaju subvencije i grant za Kapitalne Investicije) na osnovu opravdanih
zahteva prema biznis planu JP-a.
Kontinuirano
MEF
54
0
54. Razvoj i sprovođenje politika koje omogućuju transfer sa neregistrovanog na registrovano zaposlenje sa ciljem da se kreira
funkcionalno i zvanično tržište rada i da se poveća efikasnost politika koja važe na tržištu rada.
54
1
54
2
1. Redovna inspekcija privrednih subjekata koji se bave neformalnim
aktivnostima i preduzeti mere u skladu sa zakonom: izdavanje obaveštenja
kako bi otklonili nepravilnosti, ako se obaveštenja nepoštuju izdati kazne u
skladu sa odredbama.
2. Identifikacija institucija odgovornih za sprovođenje politika i preporuka
koje proizilaze iz analize neformalnog tržišta rada. (1) Obuhvatanje svih
izvršnih organa koji se bave implementacijom zakona.
53
9
53
10
53
K4 - 2010
MRSZ
K4 - 2010
MRSZ
Strateški Plan RUVO 2009 2011, Plan Rada RUVO 2010
Zakon o Upravljanju
Javnim Finansijama, Zakon
o Budzetu 2009, Zakon o
Izmeni i Dopuni UNMIK
Uredbe 2004/49.
Plan Rada 2010
Zakon za JP
MEF i MTI
30 Evropski standardi
31 Unutrašnje tržište
311 Slobodno kretanje robe
99
55
0
55. Usvajanje horizontalnog okvirnog zakonodavstva da bi se uspostavila neophodna infrastruktura za odgovarajuće delovanje i
izdvajanje raznih funkcija (regulatornih, standardizacije, metrologije, akreditovanja, procene prilagođenosti i praćenje tržišta) potrebnih
da bi se primenio acquis o Slobodnom kretanju robe.
55
1
K4 - 2010
MTI
Metrološki Savet
Zakon o Metrologiji
55
2
K4 - 2010
MTI
Metrološki Savet
Zakon o Metrologiji
55
3
1. Priprema i usvajanje Administrativne Uredbe za Instrumente Merenje
Mase - Ne-automatske Vage Tačnosti Klase I, II, III, III, IV.
2. Priprema i usvajanje Administrativne Uredbe o Metrološkim Uslovima za
Pret-zapakovane Proizvode i Administrativne Uredbe za Merne Jedinice.
3. Usvajanje izmena i dopuna Zakona o Metrologiji 02/L-34.
K2 - 2010
MTI
55
4
4. Priprema i usvajanje Strategije za Razvoj Sistema Metrologije 2010-2014.
K2 - 2010
MTI
55
5
K2 - 2010
MTI
55
6
K4 - 2010
KSK
55
7
K4 - 2010
KSK
55
8
5. Usvajanje Predlog Zakona za Zaštitu Konkurencije, od strane Vlade.
6. Zapošljavanje 7 novih službenika u okviru Kosovskog Saveta za
Konkurenciju (KSK).
7. Četiri studijske posete (modula) u inostranstvu u cilju povećanja
kapaciteta KSK.
8. Osnivanje novih laboratorija u CLMK i oprema postojecih labaratorija.
K4 - 2010
MTI
Strategija za Razvoj Sistema
Metrologije 2010-2014
55
9
9. Promena Zakona o Privrednim Društvima.
K2 - 2010
MTI
Zakon o Privrednim
Društvima br. 02/L -123
55
10
K4 - 2010
MTI
55
11
K2 - 2011
MTI
55
12
10. Tranzicija iz NACE1 u NACE2 u cilju harmonizacije aktivnosti sa
zemalja EU.
11. Osnivanje opštinskih centara registracije biznisa "One Stop Shop" u 8
opština.
12. Sertifikacija Departamenta za Metrologiju prema ISO 9001.
K4 - 2010
MTI
55
13
K4 - 2010
MTI
55
14
13. Osnivanje tehničkih komiteta - Tehnički komitet za laboratorije za
testiranje.
14. Akreditacija 11 Organa za Procenu Usklađenosti.
K4 - 2010
MTI
Zakonodavna Strategija
2010
Program Vlade Kosova
2008-2011
Direktive EU
Svetska Banka
Projekat 'One Stop Shop'
Strategija za Razvoj Sistema
Metrologije 2010-2014
TAM BAS EBRD, IPA
Zakon o Akreditaciji,
Standardi ISO/IEC 17025,
ISO/IEC 17021, ISO/IEC
17024, ISO/IEC 14001,
ISO/IEC 17011, Plan Rada.
100
55
15
15. Funkcionalizacija sistema kvaliteta prema zahtevima ISO/IEC 17011
(pregled upravljanja, interne revizije, eksterne revizije sistema upravljanja u
skladu sa standardom).
K4 - 2010
MTI
IPA, EA, ILAC
55
16
16. Učlanjivanje Kosvskog Departamenta za Akreditaciju (KDA) u
regionalnim i međunarodnim institucijama (IAF i ILAC).
K4 - 2010
MTI
TAM BAS EBRD, IPA,
DPA
55
17
K4 - 2010
MTI
TAM BAS EBRD, IPA,
DPA
55
18
K4 - 2010
MTI
TAM BAS EBRD, IPA,
DPA
55
19
17. Potpisivanje Memoranduma Razumevanja sa: Crnom Gorom,
Slovenijom, Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom.
18. Jačanje kapaciteta Departamenta za Akreditacije putem organizovanja
obuke: ISO/IEC- 17011, ISO / IEC 17020, ISO / IEC 17021, ISO / IEC 17024,
ISO / IEC 14001, EN 45000
19. Usvajanje Zakona o Anti-damping.
K3 - 2010
MTI
55
20
20. Priprema i usvajanje Zakona o Trgovini sa Strateškom Robom.
K4 - 2010
MTI
MTI, MSP, Carina
Kosova, BSK
55
21
21. Priprema i usvajanje Zakona o Državnim Rezervama Robe.
K4 - 2010
MTI
MTI, MPŠRR, MUP,
MZ, MEF, BSK
55
22
K4 - 2010
MTI
55
23
K2 - 2010
MTI
55
24
K2 - 2010
MTI
55
25
Kontinuirano
MTI
55
26
22. Sprovođenje Kosovskog Programa za Zaštitu Potrošača 2009 - 2014.
23. Usvajanje AU za organizaciju i funkcionisanje Kosovske Agencije za
Standardizaciju.
24. Sprovođenje Zakona o Standardizaciji putem podzakonskih akata.
25. Sprovođenje Zakona o Tehničkim Zahtevima za Proizvode i Procenu
Usklađenosti.
26. Predlog Zakona o Opštoj Sigurnosti Proizvoda (izdavanje podzakonskih
akata).
K4 - 2010
MTI
Zakon o Akreditaciji,
Standardi ISO/IEC 17025,
ISO/IEC 17021, ISO/IEC
17024, ISO/IEC 14001,
ISO/IEC 17011, Plan Rada.
Zakon o Akreditaciji,
ISO/IEC 17011, ISO/IEC
19011, Plan Rada.
Zakonodavna Strategija
2010
Zakon o Standardizaciji, br.
03/L-144
312 Slobodno kretanje kapitala
56
0
56. Usvajanje odgovarajućih zahteva i jačanje nadzornog procesa u finansijskom sektoru.
56
1
56
2
1. Dalje proširenje baze podataka za potrebe Sistema Ranog Upozoravanja.
2. Usavršavanje osoblja CBK za upotrebu nove baze podataka sa ciljem
pripreme kvalitetnijih izveštaja stabilnosti, bankarskih analiza i izrade
izveštaja finansijske stabilnosti.
K4 - 2010
CBK
K1 - 2011
CBK
101
56
3
3. Poboljšanje zakonskog okvira u skladu sa najboljom međunarodnom
praksom i pravnim okvirom Evropske Unije:
1. Predlog Zakon o Centralnoj Banci;
2. Predlog Zakon o Bankama;
3. Predlog Zakon o Platnom Prometu;
4. Predlog Zakon o Osiguranjima;
5. Predlog Zakon o Obaveznom Osiguranju u Saobraćaju;
6. Predlog Zakon o Penzijskom Fondu Kosova.
K4 - 2010
CBK
Svetska Banka i MMF
56
4
K4 - 2010
CBK
Svetska Banka
56
5
K4 - 2010
CBK
Svetska Banka
56
6
4. Poboljšanje nadzora zasnovanom na riziku. Dalji profesionalni razvoj
osoblja CBK za korišćenje naprednih i modernih softvera za On-site i Offsite.
5. Definisanje okvira za implementaciju Bazel II (banka) i Solvenca II
(osiguranje).
6. Razvoj savremenih međubankarskih sistema i pružanje efikasnih
bankarskih usluga za klijente:
- Uklanjanje pojedinačnih plaćanja u realnom vremenu (RTGS)
- Depozitni centralni sistem hartija od vrednosti (CSD);
- Stvaranje jedinice i uspostavljanje skupa pravila i propisa za nadgledanje
sistema plaćanja na Kosovu;
- Proširenje sadržaja informacija RKK-a;
- Automatizacija transakcionog procesa između CBK i trezora;
- Povezivanje na SWIFT sistemom.
K4 - 2010
CBK
Svetska Banka
56
7
K2 - 2010
CBK
56
8
K2 - 2010
CBK
56
9
K1 - 2011
CBK
56
10
K4 - 2010
CBK
56
11
7. Priprema Makro-Modela za Kosovsku ekonomiju u cilju unapredjenja
analiza o proceni finansijske stabilnosti.
8. Priprema redovnog Stres-Testa za bankarski sektor.
9. Unapređenje Biltena Finansijskog Sektora u Izveštaj o Finansijskoj
Stabilnosti.
10. Objavljivanje periodičnih i ostalih analiza. Mesečni statistički bilten
(mesečno), godišnji izveštaj, bilten platnog bilansa, biltena finansijskog
sektora, materijali istraživanja.
11. Objavljivanje Statistika Platnog Bilansa na kvartalnoj osnovi i IFS
(International Financial Statistics).
K4 - 2010
CBK
1. Strateški Plan 2010-2015,
CBK
2. Nacionalna Strategija
Plaćanja, CBK
102
56
12
12. Ispunjavanje standarda GDDS General Data Dissemination Standards IMF za Monetarne-Finansijske Statistike i Statistike Platnog Bilansa.
K4 - 2010
CBK
313 Carine i oporezivanje
57
0
57. Dalje usaglašavanje carinskog zakonodavstva sa acquis i nastavak napora na unapređivanju kapaciteta carinske administracije za
borbu protiv korupcije, falcifikacije, krijumčarenja i prekograničnog kriminala. Unapređivanje kapaciteta Jedinice za Krivične Istrage.
57
1
1. Priprema i usvajanje AU o internim obukama u skladu sa strategijom
obuke i procene za potrebe obuku.
K2 - 2010
Carina
Kosova
57
2
K4 - 2010
Carina
Kosova
57
3
K4 - 2010
Carina
Kosova
Strateški Okvir
57
4
K4 - 2010
Carina
Kosova
Strateški Okvir
57
5
K4 - 2010
Carina
Kosova
Strategija nacionalne
sigurnosti
57
6
K4 - 2010
Carina
Kosova
Operacionalni Plan
Direktorata Vladavine
Prava
57
7
2. Zamena postojećeg sistema IT-TIMS sa fleksibilnijim i integrisanim
sistemom koji je u skladu sa Evropskim standardima.
3. Potpisivanje Sporazuma o Saradnji sa zemljama zajedničkog interesa,
zemlje iz EU i regiona, kao što je Crna Gora, Italija, Finska, Turska,
Slovenija, Makedonija i Francuska.
4. Postizanje sporazuma sa svim zemljama regiona (Makedonija, Crna Gora
i Albanija) za periodičnu elektronsku razmenu podataka, za robu u tranzitu
i izvoz.
5. Razvoj radne grupe koja ima za cilj brobu protiv krijumčarenja i
neformalne ekonomije, radna grupa treba da se sastoji od svih regiona
Kosova, u zavisnosti od identifikovanih potreba.
6. Održavanje profesionalnih obuka za 290 carinskih službenika iz oblasti
krivičnih istraga, tehnike i metode intervjua; narkotika i kriminalne
inteligencije.
7. Zamena postojece informativne baze podataka sa bazom podataka vece
bezbednosti.
K3 - 2010
Carina
Kosova
Operacionalni Plan
Direktorata Vladavine
Prava
57
8
K2 - 2010
Carina
Kosova
57
9
8. Osnivanje sektora Prava Intelektualne Svojine, poboljšanje ljudskih
kapaciteta, regrutovanje 7 zvaničnika.
9. Osnivanje i funkcionisanje cetiri jedinica u cilju povećanja kapaciteta i
efikasnosti Carina:
1. Jedinica protiv Organizovanog Kriminala;
2. Poseban sektor za skener;
3. Specijalizovane jedinice u okviru FAST-IT;
4. Sektor za Strateško Planiranje.
K4 - 2010
Carina
Kosova
Operacionalni Plan
Direktorata Finansija
Strategija Carina 2010
103
K4 - 2010
Carina
Kosova
57
10
10. Regrutovanje dodatnog osoblja u Sektoru za Inteligenciju, zapošljavanje
5 zvaničnika ove godine.
58
0
58. Pridržavanje obaveza o sprovođenju preferencijalnih trgovinskih mera, posebno u vezi sa poreklom.
58
1
1. Produživanje roka Autonomnog Sistema Povlastica (GSP) za Kosovo koji
ističe 31 decembra 2010. Ovaj izveštaj se zasniva na Studiji Izvodljivosti za
Kosovo.
59
0
59. Nastaviti usaglašavanje poreskog zakonodavstva sa acquis i jačanje administrativnih kapaciteta poreske administracije. Jačanje
kapaciteta poreske uprave za povećanje poreskih prihoda.
59
1
K2 - 2010
PAK
Zakonodavna Strategija
2010
59
2
1. Izmene i dopune Zakona br. 2004/51 o Porezima na Dobit Preduzeća, u
skladu sa acquis.
2. Priprema i usvajanje Zakona o Porezu na Dodatu Vrednost.
K2 - 2010
PAK
59
3
K4 - 2010
PAK
59
4
3. Organizacija obuke različite prirode za osoblje PAK-a u odgovarajućim
oblastima na osnovu analiza potreba za obukom.
4. Izdavanje poreskih brojeva od strane PAK-a što će omogućiti tačnu
identifikaciju aktivnih preduzeća na Kosovu.
Zakonodavna Strategija
2010
Plan Rada 2010
K2 - 2010
PAK
59
5
K2 - 2010
PAK
59
6
K2 - 2010
PAK
Strateški Plan 2008-2010
59
7
K3 - 2010
PAK
Strateški Plan 2008-2010
59
8
K4 - 2010
PAK
Strateški Plan 2008-2010
59
9
5. Početak primene fiskalnih kasa na osnovu preporuka RG.
6. Osnivanje i modernizacija sistema SIGTAS.
7. Osnivanje novih jedinica: 1. u oblasti kvaliteta kontrole (inspekcija), 2.
poreskog tumačenja, i 3. advokat poreskog obveznika.
8. Elektronska deklaracija poreskih obveznika.
9. Osnivanje i operacionalizacija Jedinice za Poreske Istrage unutar PAK-a,
koja će imati puna ovlašćenja o istragama.
Zakon o Poreskoj
Administraciji i
Procedurama br. 03/L-071 i
AU br.16/2009
Strateški Plan 2008-2010
K2 - 2010
PAK
59
10
10. Unapređena koordinacija i saradnja između Carine i PAK-a o različitim
izjavama.
Kontinuirano
PAK
59
11
K4 - 2010
PAK
59
12
11. U saradnji sa Ministarstvom Pravde imenovati specijalnog tužioca, koji
će se baviti slučajevima utaje poreza.
12. Osnivanje novih jedinica, kao što je Jednica za Analizu Rizika.
Zakon o Poreskoj
Administraciji i
Procedurama br. 03/L-071 i
AU br.16/2009
Memorandum
Razumevanja izmedju PUK
- Carina - PK
Operativni Plan Rada 2010
K3 - 2010
PAK
Strateški Plan 2008-2010
K4 - 2010
Carina
Kosova
Akcioni Plan
Operactioni plan
Direktorata Operacija
104
13. Poboljšanje kvaliteta obuke za nove i postojeće zvaničnike sa posebnim
fokusom na:
1. Nove procedure i zakonske promene;
2. Pplaniranje kontrole i izveštavanja.
14. Implementacija zajedničkih kontrola sa Carinom u borbi protiv utaje
poreza.
15. Priprema konkretnin planova za prikuljanje poreskog duga.
16. Podizanje svesti o poreskim politikama putem organizovanja okruglih
stolova, organizovanja oko 25 informativnih seminara u zavisnosti od
potreba zakonodavstva i medijskih kampanja.
17. Izmena i dopuna Zakona br. 2004/52 o Porezu na Dohodak Građana u
skladu sa acquis.
18. Priprema novog Zakona o Igrama na Sreću.
K4 - 2010
PAK
Operativni Plan Rada 2010
K4 - 2010
PAK
Plan Rada 2010
K3 - 2010
PAK
Operativni Plan Rada 2010
K4 - 2010
PAK
Operativni Plan Rada 2010
K2 - 2010
PAK
Zakonodavna Strategija
2010
K4 - 2010
PAK
19. Pregled organizacione strukture u skladu sa preporukama MMF-a.
20. Osnivanje Jedinice za Modernizaciju i Strateško Planiranje.
K4 - 2010
PAK
Zakonodavna Strategija
2010
Dokument "Blue Print"
K2 - 2010
PAK
Operativni Plan Rada 2010
59
13
59
14
59
15
59
16
59
17
59
18
59
19
59
20
60
0
60. Poštovati principe Pravilnika o Ponašanju za poslovno oporezivanje i obezbediti da su nove poreske mere u skladu sa ovim
principima.
60
1
1. Funkcionalizacija GP Kod, inicijalnim poboljšanjem ljudskih kapaciteta.
K4 - 2010
MEF
314 Javne nabavke
61
0
61. Usvojiti zakonodavni okvir za javne nabavke usklađivajući neophodno sekondarno zakonodavstvo sa acquis. Obezbediti
institucionalni okvir za javne nabavke sa administrativnim kapacitetima i osigurati nezavisnost za obavljanje njenih zadataka.
61
1
61
2
61
3
61
4
1. Izmena ZJN-a, u skladu sa direktivama EU.
2. Priprema i usvajanje Uputstva za Okvirne Ugovore.
3. Organizacija deset obuka (modula) u oblasti javnih nabavki.
4. Zapošljavanje deset zvaničnika, kao što je odobreno od strane Odbora za
Budžet i Finansije Republike Kosova.
K3 - 2010
RKJN
K4 - 2010
RKJN
K4 - 2010
RKJN
K4 - 2010
ORN
(Organ za
Razmatra
nje
Nabavki)
Izveštaj o Napredku 2009
KIJA
315 Intelektualna vlasnička prava
105
62
0
62. Obezbeđivanje administrativnih i pravosudnih kapaciteta za sprovođenje Zakona o Intelektualnom Vlasništvu i intelektualnih
vlasničkih prava.
62
1
K4 - 2010
KIP
62
2
K4 - 2010
MTI
62
3
K4 - 2010
MTI
PKM
62
4
1. Organizovanje obuke u KIP za sudije koje se bave teškim krivičnim
delima u oblasti intelektualne svojine.
2. Osiguranje programa za bazu podataka (IT program) za KIS.
3. Potpisivanje memoranduma, bilateralnih sporazuma sa homolognim
kancelarijama u regionu.
4. Priprema i usvajanje podzakonskih akata koji regulišu prava autora i
srodna prava.
K4 - 2011
MKOS
MTI
Zakon o Pravima Autora i
Srodnim Pravima
62
5
5. Osnivanje Kancelarije za Autorskog i Srodna Prava.
K2 - 2010
MKOS
MEF, MJA
Zakon o Pravima Autora i
Srodnim Pravima
62
6
6. Poboljšanje administrativnih kapaciteta Kancelarije za Autorska i Srodna
Prava.
K4 - 2011
MKOS
MTI
Zakon o Pravima Autora i
Srodnim Pravima
62
7
7. Organizovanje obuke sudija u oblasti zaštite autorskih prava.
K2 - 2010
KIP
SSK, MP, MTI
SSK
Uredba UNMIK-a o
osnivanju SSK
316 Zapošljavanje i socijalna politika
63
0
63. Usvojiti strategiju za Zapošljavanje, uključujući poboljšanje u prikupljanju podataka o pitanjima koja se odnose na zapošljavanje.
63
1
MRSZ
MONT, EKK i MTI
2
Kontinuirano
MRSZ
MONT, EKK i MTI
63
3
K2 - 2010
MRSZ
Strategija Zapošljavanja
2010-2012
63
4
1. Početak implementacije strategije "Strategija Zapošljavanja 2010-2012".
2. Povećanje saradnje u oblasti dizajna politike zapošljavanja i stručne obuke
uz učešće privatnog sektora.
3. Poboljšanje softvera i hardvera za Javne Usluge Zaposljavanja (JUZ):Kupovina opreme (hardver i softver);-Centralizacije Informativnog Sistema
za Zapošljavanje (SIMP).
4. Čišćenje registra nezaposlenih.
K1 - 2010
63
K3 - 2010
MRSZ
63
5
K2 - 2010
MRSZ
63
6
K2 - 2010
MRSZ
Strategija Zapošljavanja
2010-2012
63
7
5. Promena administrativnih procedura za osnivanje radnog odnosa između
JUZ i Centara za Profesionalnu Obuku (CPO).
6. Raspodela odgovornosti savetnicima zapošljavanja, savetovanje i
profesionalna obuka kao i preispitivanje svoje odgovornosti i njihova
redistribucija.
7. Početi sa povećanjem odgovornost regionalnih i opštinskih kancelarija za
zapošljavanje. Studija o povećanju odgovornosti regionalnih i opštinskih
Strategija Zapošljavanja
2010-2012
Strategija Zapošljavanja
2010-2012
K3 - 2010
MRSZ
Strategija Zapošljavanja
2010-2012
Plan Rada 2010
106
kancelarija za zapošljavanje.
K3 - 2010
MRSZ
Strategija Zapošljavanja
2010-2012
K1 - 2010
MRSZ
Strategija Zapošljavanja
2010-2012
K4 - 2010
MRSZ
Strategija Zapošljavanja
2010-2012
11
8. Dizajn asistencije podrške za osnivanje informacionog sistema tržišta
rada.
9. Stvaranje institucionalne strukture za rešavanje pitanja migracije radne
snage sa ciljem zapošljavanja.
10. Definisanje zakonskog okvira za PTAP, priprema Zakona o
funkcionisanju JUZ-a.
11. Organizacija obuka za implementaciju PTAP-a.
K3 - 2010
MRSZ
63
12
12. Priprema i usvajanje projekta za javne radove (priprema priručnika).
K2 - 2010
MRSZ
63
13
K1 - 2010
MRSZ
63
14
K3 - 2010
MRSZ
Strategija Zapošljavanja
2010-2012
63
15
K3 - 2010
MRSZ
Strategija Zapošljavanja
2010-2012
63
16
13. Pregled postojećih kapaciteta inspektorata rada, kao I priprema plana za
razvoj kapaciteta inspektorata rada.
14. Osnivanje integrisanog informativnog sistema za poređenje podataka
između centara za socijalni rad i kancelarija za zapošljavanje.
15. Dizajn mehanizama saradnje između dva deprtamenta MRSZ za
integraciju korisnika socijalne pomoći.
16. Pripremiti i usvojiti akcioni plan za implementaciju sektorijalne
strategije.
Strategija Zapošljavanja
2010-2012
Strategija Zapošljavanja
2010-2012
Strategija Zapošljavanja
2010-2012
K4 - 2010
MRSZ
Plan Rada 2010
64
0
64. Poboljšati javno informisanje o pristupu sistemima socijalnog osiguranja i poboljšanje opštinskih kapaciteta u pitanjima koja se
odnose na pružanje pomoći.
64
1
K4 - 2010
MRSZ
Opštine
64
2
K1 - 2010
MRSZ
PKM, MALS, MEF,
Opštine
64
3
K3 - 2010
MRSZ
Opštine
64
4
1. Uticaj socijalnih programa na smanjenje siromaštva.
2. Usvajanje dve Administrativne Uredbe za prenos nadležnosti za socijalne
usluge i socijalnu pomoć od MRSZ ka opštinama.
3. Priprema i usvajanje Administrativne Uredbe za Licenciranje Socijalnih
Radnika i nevladinih organizacija na Kosovu.
4. Uspostavljanje sistema finansiranja socijalnih usluga na lokalnom nivou.
K4 - 2010
MRSZ
MEF, MALS, Opštine
64
5
5. Izgradnja kapaciteta lokalnih vlasti za upravljanje u pružanju socijalnih i
porodičnih usluga.
K4 - 2010
MRSZ
MEF, MALS, Opštine
63
8
63
9
63
10
63
Plan Rada 2010
Projekat Evropske Komisije
i DFID
Zakon o Socijalnim i
Porodičnim Uslugama
Projekat Evropske Komisije
i DFID
107
MRSZ
MALS
K1 - 2011
Skupštin
a Kosova
MRSZ
K3 - 2010
Skupštin
a Kosova
MRSZ
64
6
6. Prenos ovlašćenja od MRSZ u 4 opštinska dirtektorata za Zdravstvo i
Socijalnu Zaštitu.
K4 - 2010
Strategija Decentralizacije
2007, Zakon o Lokalnoj
Samoupravi.Projekat
Evropske Komisije i DFID
65
0
65. Promeniti zakonodavstvo o socijalnom osiguranju i šemi penzijskog osiguranja.
65
1
1. Usvajanje predlog Zakona o Penzijskom i Invalidskom Osiguranju na
Kosovu.
65
2
2. Usvajanje predlog Zakona o Izmenama i Dopunama Zakona o Ratnim
Vrednostima.
66
0
66. Preispitati šemu socijalne pomoći u cilju obezbeđivanja nediskriminacije korisnika.
66
1
K4 - 2010
MRSZ
MSP
Plan Rada 2010, Evropsko
Partnerstvo
66
2
1. Obnavljanje svih međunarodnih sporazuma za penzisjko invalidsko
osiguranje prema međunarodnim konvencijama. Prioritetno je obnavljanje
sporazuma sa prioritetnim zemalja: Nemačka, Švajcarska i Austrija zbog
velikog broja zahteva naših građana koji su radili u tim zemljama.
2. Priprema novih sporazuma sa zemljama bivše Jugoslavije u oblasti
penzijskog i invalidskog osiguranja.
K3 - 2010
MRSZ
MSP
Plan Rada 2010, Evropsko
Partnerstvo
66
3
3. Usvajanje Zakona o Socijalnoj Pomoći sa ciljem uključivanja grupa koje
nemaju pristup postojećoj šemi.
K2 - 2010
Skupštin
a Kosova
MRSZ, Opštine
Zakonodavna Strategija
2010, Plan Rada 2010
66
4
K3 - 2010
MRSZ
MJA, Opštine
Plan Rada 2010
66
5
K4 - 2010
MRSZ
MJA, Opštine
Plan Rada 2010
66
6
K4 - 2010
MRSZ
Opštine, Sudovi, MUP,
MEF, Kadastralna
Agencija
Plan Rada 2010
66
7
4. Funkcionalizacija Integrisanog Sistema Informacione Tehnologije i
osnivanje Informacione Tehnologije u okviru MRSZ.
5. Obuka osoblja za upravljanje ovim sistemom i obuka kadrova koji će
omogućiti unošenje podtaka u ovom sistemu.
6. Poređenje podataka sa bazama podataka drugih institucija (Opštine,
Sudovi, MUP, MEF, Katastarska Kosovska Agencija), u cilju otkrivanja
prevara od strane građana kako bi dobili beneficije iz socijalnog programa
pomoći.
7. Pružanje socijalne pomoći porodicama sa teškim socijalnim i ekonomskim
stanjem, koji ispunjavaju zakonske uslove za socijalnu i hitnu pomoć.
K4 - 2010
MRSZ
Opštine i Sudovi
Zakon o Socijalnoj Pomoći
Br. 2003/15
66
8
8. Permanentna kontrola, praćenje i primena kriterijuma u skladu sa
postojećim zakonodavstvom.
K4 - 2010
MRSZ
Opštine
Plan Rada 2010 i Zakon o
Socijalnoj Pomoci
317 Obrazovanje i istraživanje
108
67
0
67. Povećanje budžeta za obrazovanje, posebno za poboljšanje školske infrastrukture, smanjivanje nastave u smenama i poboljšanje
situacije u pogledu nedostajućih materijala i opreme.
67
1
1. Aktivnosti vezane za realizaciju projekata predviđeni budžetom za ovu
godinu:(I) Izgradnja novih školskih objekata;(Ii) Poboljšanje postojećih
školskih objekata;(Iii) Kupovinu knjiga;(Iv) Oprema škola sa inventarom.
68
0
68. Priprema akcionih planova za sprovođenje obrazovnih strategija sa povećanim dijalogom i koordinacijom na svim nivoima i među
svim činiocima i izdvajanje neophodnih resursa.
68
1
K3 - 2012
MONT
Plan Rada 2010
68
2
1. Osnivanje centara računara u školama na Kosovu (kompjuterizacija škola;
e-learning).
2. Finalizacija novog Okvira Nastavnog Programa Kosova i razmatranje
nastavnog plana i programa na svim nivoima obrazovanja na četiri jezika
(albanskom, srpskom, bosanskom i turskom).
K3 - 2010
MONT
68
3
3. Stvaranje usluga za orijentaciju u karijeri u najmanje 20 obrazovnih
institucija.
K4 - 2010
MONT
68
4
4. Implementacija Strategije za obrazovanje Zajednica RAE, sa fokusom na:
(i) Razvoj plan programa na romskom jeziku kao izbroni jezik i njegova
upotreba kao izborni predmet za RAE zajednice za 3-9 razreda , (ii)
objavljivanje školskih udžbenika romskog jezika sa elemntima istorije i
kulture; (iii) informativne obuke nastavnika RAE za plan-program i
akademski tekst romskog jezika sa elementima istorije i kulture, osnivanje
Centara za Učenje za decu i obezbeđivanje stipendija za studente ove
zajednice (iv) Osnivanje Centara za Učenje za decu Roma, Aškalija i
Egipćana.
K4 - 2010
MONT
Strategija Preduniverzitetskog
Obravozanja, Strategija
Profesionalnog
Obrazovanja, Plan Rada
2010
Strategija Preduniverzitetskog
Obravozanja 2007-2017,
Plan Rada 2010
Strategija za Integraciju
RAE Zajednica,
Komponenta Obrazovanja.
K4 - 2010
MONT
MRSZ
109
68
5
5. Uključivanje RAE dece u predškolsko vaspitanje i pružanje besplatnog
prevoza za đake i studente koji pripadaju manjinskim zajednicama, kao i
sprovođenje obaveznog obrazovanja.
K3 - 2010
MONT
68
6
6. Obezbeđivanje udžbenika (rukopisa, autorstva, lektura, prevoda) na
maternjim manjinskim jezicima: Bosanski, Turski i drugi jezici.
K3 - 2010
MONT
68
7
7. MONT da obezbedi mesta na UP prema kvotama za manjinske zajednice:
Turci, Bošnjaci, Romi, Aškalije, Egipćani i Hrvati.
K3 - 2010
MONT
68
8
K3 - 2010
MONT
68
9
8. Integrisanje studenata i nastavnika Goranske zajednice u obrazovnom
sistemu Kosova.
9. Priprema akcionog plana za sveobuhvatno obrazovanje za hendikepiranu
deca i decu koja imaju poteškoća u učenju, kao i identifikacija i evaluacija
dece sa posebnim potrebama i njihovo uključivanje u obrazovni sistem.
K4 - 2010
MONT
68
10
K4 - 2010
MONT
68
11
10. Obezbediti sveobuhvani pristup obrazovanju za decu sa posebnim
potrebama (i) obezbeđivanje neophodne infrastrukture za obrazovanje
učenika sa posebnim potrebama (izgradnja 10 škola) (ii) razvoj aktivnosti
koje uključuju indeks učešća u ovim školama.
11. Transformacija 6 specijalnih škola u Resursne Centre i stvaranje svoje
mreže koje pokriva celu teritoriju Kosova, uključujući i mrežu nastavnika
koji putuju.
K4 - 2010
MONT
68
12
12. Priprema modela formulara za Individualni Plan Obrazovanja - IPO.
K2 - 2010
MONT
68
13
13. Obuka nastavnika za obrazovanje sa posebnim potrebama (i)
Profesionalni razvoj V; (ii) obuka nastavnika u redovnim školama i
specijalnim školama u vezi sa Individualnim Planom Obrazovanja.
K4 - 2010
MONT
Opštine
UP
Zakon o Osnovnom i
Srednjem Obrazovanju,
Strategija za preduniverzitetsko obrazovanje
2007-2017
Zakon o Osnovnom i
Srednjem Obrazovanju,
Strategija za preduniverzitetsko obrazovanje
2007-2017. Akcioni Plan
2009.
Strategija za Visoko
Obrazovanje, Strategija za
Integraciju RAE Zajednica
2007-2017, Komponenta
obrazovanja.
Plan Rada 2010
Strategija za preduniverzitetsko obrazovanje
2007-2017. Akcioni Plan
2009.
Plan Rada Specijalne
Kancelarije - Strategija
pred-Univerzitetskog
Obrazovanja.
Strategija predUniverzitetskog
Obrazovanja. Akcioni Plan
2009.
Strategija predUniverzitetskog
Obrazovanja. Akcioni Plan
2009.
110
69
0
69. Puno sprovođenje zakonodavstva o stručnoj obuci i početak sprovođenja Zakona o Nacionalnom Kvalifikacionom Okviru.
69
1
K4 - 2010
MONT
MRSZ
69
2
1. Priprema novih administrativnih uredba za implementaciju Zakona o
Stručnom Obrazovanju i Osposobljavanju (SOO).
2. Priprema plana za Post Srednje Obrazovanje.
K3 - 2010
MONT
69
3
3. Priprema i razvoj sektorskih kvalifikacija.
K4 - 2011
MONT
69
4
4. Razvoj profesionalnih standarda u SOO.
K4 - 2011
MONT
MRSZ, MEF, MTI, MZ i
UP
MRSZ, MEF, MTI, MZ i
UP
MRSZ, MEF, MTI, MZ i
UP
69
5
K4 - 2010
MONT
69
6
5. Usklađivanje nivoa stručne spreme Nacionalnog Okvira Kvalifikacija
(NOK) sa obrazovnim nivoima ISCED. Regulisati pitanja sertifikata,
diploma i kvalifikacija.
6. Priprema profesionalnih škola za ispunjavanje procedura kvalifikacije.
K2 - 2011
MONT
69
7
7. Osnivanje procedura za akreditaciju provajdere Stručnog Obrazovanja i
Osposobljavanja i nagrade kvalifikacija.
K3 - 2010
MONT
70
0
70. Nastavak razvoja nacionalnog okvira za praćenje i procenu nastave.
70
1
1. Priprema i dopuna podzakonskog zakonodavstva o NOK-u i njihovo
praćenje.
K3 - 2010
MONT
MRSZ, MEF, MTI, MZ i
UP
70
2
2. Razvoj politika za implementaciju NOK-a.
K4 - 2010
MONT
MEF i MTI
70
3
K4 - 2010
MONT
MEF dhe MTI
70
4
3. Razvoj metodologije i kriterijuma za definisanje 10 kvalifikacija u skladu
sa odredbama zakona o NOK-u i u skladu sa EU praksom.
4. Nostrifikacija profesionalnih kvalifikacija.
K4 - 2012
MONT
MEF dhe MTI
70
5
K4 - 2010
MONT
70
6
K2 - 2011
MONT
70
7
5. Osnivanje Centra za Procenu, Praćenje i Standarde i izgradnja kapaciteta
za generisanje i stvaranje standarda za sva tri nivoa obrazovanja.
6. Priprema standarda postignuća prema predmetima u preduniverzitetskom obrazovanju.
7. Organizovanje godišnje konferencije o procesu evaluacije.
K4 - 2010
MONT
MRSZ, MTI, MZ,
MPŠRR, MKOS, itd.
Zakon o Stručnom
Obrazovanju i
Osposobljavanju.
Nacionalni Okvir
Kvalifikacija
Nacionalni Okvir
Kvalifikacija
Strategija predUniverzitetskog
Obrazovanja.
Nacionalni Okvir
Kvalifikacija, Nacionalni
Okvir za Obezbedjivanje
Kvaliteta
Nacionalni Okvir
Kvalifikacija
Nacionalni Okvir
Kvalifikacija
MRSZ, MEF i UP
Plan DRPUO
111
70
8
8. Eksterna evaluacija tri nivoa pred-univerzitetskog obrazovanja (razred 5,
9, matura razred 12/13) i eksterne evaluacije za drugi stepen razred 9
(studenti koji su sada u 8 razred).
71
0
71. Osigurati veće učešće u programima visokog obrazovanja u EU.
71
1
1. Povećanje koristi zaintersovanih aktera od programa EU putem
informacija o programima EU i podrška za aplikaciju u ovim programima.
K3 - 2010
MONT
Plan DRPUO
K4 - 2010
MONT
Strategija Visokog
Obrazovanja
32 Sektorske Politike
321 Industria I MSP
72
0
72. Sprovođenje srednjoročne strategije za podršku razvoja MSP, uključujući jačanje Agencije za Podršku MSP i jačanje Agencije za
Promociju Investicija. Nastavak sprovođenja Evropske Povelje za Mala Preduzeća.
72
1
1. Zapošljavanje radnika na osnovu organorgama za jačanje Agencije za
MSP.
K2 - 2010
MTI
72
2
2. Priprema srednjoročne strategije za MSP.
K4 - 2010
MTI
72
3
3. Podsticanje biznisa putem savetovanja i obuke, kao i marketinga za puno
korišćenje poslovnih inkubatora u Štimlju, Gnjilanu i Dečanima.
K4 - 2010
MTI
72
4
4. Izgradnja novog Biznis inkubatora u Glogovcu sa ciljem stvaranja radnih
sredina za poslovne subjekte.
K4 - 2010
MTI
MTI
Zakon o Podršci MSP-a, br.
02/L-5, Zakon o Izmeni i
Dopuni Zakon o Podršci
MSP-a, br. 03/L-03, Zakon
o Ekonomskim Zonama, br.
03/L-129.
Zakon o Podršci MSP-a, br.
02/L-5, Zakon o Izmeni i
Dopuni Zakon o Podršci
MSP-a, br. 03/L-03,
Dinamicki Plan Agencije,
EAMP
Zakon o Podršci MSP-a, br.
02/L-5, Zakon o Izmeni i
Dopuni Zakon o Podršci
MSP-a, br. 03/L-03,
Dinamicki Plan Agencije,
EAMP
Zakon o Podršci MSP-a, br.
02/L-5, Zakon o Izmeni i
Dopuni Zakon o Podršci
MSP-a, br. 03/L-03,
Dinamicki Plan Agencije,
EAMP
112
72
5
5. Nastavak implementacije šeme Vaucher Poslovno Savetovanje i Obuka,
čime su predviđeni 3,000 dana obuke za biznise koji će koristiti savetovanje.
K4 - 2010
MTI
72
6
6. Nastaviti učešće na sastancima Evropskog Akta Malih Preduzeća.
K4 - 2010
MTI
72
7
7. Promovisanje preduzetnišstva putem organizovanja sajma 'Žene u
biznisu'.
K2 - 2010
MTI
MTI
72
8
8. Objavljivanje MSP istraživanja putem ankete i nadzora, u cilju
analiziranja funkcionisanja biznisa i izdavanja preporuka.
K4 - 2010
MTI
MTI, ZSK, MRSZ, MEF,
CBK i Carine
72
9
9. Internship-Poslovni Program, koji nudi praktičnu nastavu za 200
studenata u lokalnim privatnim kompanijama.
K4 - 2010
MTI
MONT i MRSZ
72
10
10. Organizacija Evropske Nedelje MSP-a na Kosovu.
K2 - 2010
MTI
Vladine institucije,
Zajednica biznisa,
Asocijacija Banaka
MTI
Zakon o Podršci MSP-a, br.
02/L-5, Zakon o Izmeni i
Dopuni Zakon o Podršci
MSP-a, br. 03/L-03,
Dinamicki Plan Agencije,
EAMP
Zakon o Podršci MSP-a, br.
02/L-5, Zakon o Izmeni i
Dopuni Zakon o Podršci
MSP-a, br. 03/L-03,
Dinamicki Plan Agencije,
EAMP
Zakon o Podršci MSP-a, br.
02/L-5, Zakon o Izmeni i
Dopuni Zakon o Podršci
MSP-a, br. 03/L-03,
Dinamicki Plan Agencije,
EAMP
Zakon o Podršci MSP-a, br.
02/L-5, Zakon o Izmeni i
Dopuni Zakon o Podršci
MSP-a, br. 03/L-03,
Dinamicki Plan Agencije,
EAMP
Zakon o Podršci MSP-a, br.
02/L-5, Zakon o Izmeni i
Dopuni Zakon o Podršci
MSP-a, br. 03/L-03,
Dinamicki Plan Agencije,
EAMP
Zakon o Podršci MSP-a, br.
02/L-5, Zakon o Izmeni i
Dopuni Zakon o Podršci
MSP-a, br. 03/L-03,
Dinamicki Plan Agencije,
EAMP
113
72
11
11. Stvaranje baze podataka preduzeća koja će otvoriti 10.000 e-mailova
preduzećima.
K4 - 2011
MTI
72
12
12. Promocija Kosova kao pogodno mesto za investicije. Organizacija
promotivne međunarodne konferencije na temu "Kosovo pogodno mesto za
investicije" u ovim zemljama: Francuska, Nemačka, SAD, Hrvatska i Turska.
K4 - 2010
MTI
72
13
K4 - 2010
MTI
72
14
13. Obuka osoblja Agencije za Promociju Investicija od strane
specijalizovanih firmi.
14. Organizovanje obuke za lokalne proizvođače u cilju poboljšanja kvaliteta
i konkurentnosti sektora agrobiznisa, sa fokusom na proizvođače
bezalkoholnih pića i vode. Obuka za pakovanje i sortiranje šumskog voća i
povrća. Organizacija radionice o implementaciji standarda agrobiznisa za
rast izvoza.
K4 - 2010
MTI
MJA - DIT, Biznisi
Zakon o Podršci MSP-a, br.
02/L-5, Zakon o Izmeni i
Dopuni Zakon o Podršci
MSP-a, br. 03/L-03,
Dinamicki Plan Agencije,
EAMP
Zakon o Stranim
Investicijama br-02/L-33
Plan Rada APIK-a
Plan Rada APIK-a
322 Poljoprivreda I Ribarstvo
73
0
73. Utvrđivanje jasnih odgovornosti različitih službi u poljoprivrednom sektoru (uključujući veterinarsku i fitosanitarnu administraciju) i
njihovih odnosa sa Ministarstvom Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, lokalnim uprava i opštinama.
73
1
73
2
1. Jedinstvena organizacija graničnih, opštinskih i centralnih inspektora
(fito-sanitarija, sanitarija i veterinarstvo) unutar AHV za celu teritoriju
Kosova.
2. Izmene i dopune Zakona Stočarstvu Kosova, br. 2004/39.
74
0
74. Usvajanje zakona o hrani i sekondarno zakonodavstvo, kao i osnovati relevatna agencija za sprovođenje zakona.
74
1
74
2
1. Priprema i usvajanje AU o organizaciji AHV u ksladu sa Zakonom o
Hrani, uključujući i organogram AHV-a.
2. Pregled postojećeg zakonodavstva i neophodnih zakona u budućnosti uz
pomoć stručnjaka iz twinning projekta sa Nemačkom i Litvanijom.
K2 - 2010
AHV
K2 - 2010
MPŠRR
K2 - 2010
AHV
K4 - 2010
AHV
PKM
Zakon o Hrani br.03/L-016
Zakonodavna Strategija
2010
Zakon o Hrani br.03/L-016
PKM, MPŠRR i
MZ/ZIK
Twinning ugovor izmedju
AHV i homolognih
autoriteta Nemacke i
Litvanije KS 07 IB AG 01
114
K2 - 2010
AHV
MZ/ZIK
Zakon o Hrani, br .03/L016
K2 - 2010
AHV
MZ/ZIK
Zakon o Hrani br.03/L-016
K2 - 2010
AHV
MZ/ZIK
Zakon o Hrani br.03/L-016
K2 - 2010
AHV
MPŠRR
Zakon o Hrani br.03/L-016
74
3
74
4
74
5
74
6
75
0
75. Obezbediti operacionalni karakter sistema za identifikaciju životinja i registraciju njihovog kretanja.
75
1
75
2
1. Ponavljanje informativne kampanje za poljoprivrednike u vezi sa
sistemom identifikacije i registracije životinja.
2. Registracija i evidencija sitnih životinja širom Kosova i ažuriranje
podataka u centralnoj bazi podataka.
76
0
76. Priprema plana za modernizaciju prehrambenih prerađivačkih kapaciteta.
76
1
1. Obratiti se Prioritetu 137., Akcijama 1, 2 i 3.
3. Priprema i usvajanje AU o utvrđivanju specifičnih pravila za organizaciju
zvaničnih kontrola namirnica životinjskog porekla namenjenih za ljudsku
potrošnju u skladu sa Uredbom EU 854/2004.
4. Priprema i usvajanje AU za obavljanje službene kontrole za proveru
usaglašenosti zakona hrane i pravilnika hrane za životinje sa zdravstvenim
propisima i dobrobiti životinja, u skladu sa Uredbom EU 882/2004.
5. Priprema i usvajanje AU o kontroli higijene namirnica životinjskog
porekla u skladu sa Uredbom 853/2004.
6. Priprema i usvajanje AU o pograničnoj i unutrašnjoj kontroli hrane
biljnog porekla.
K4 - 2010
AHV
MPŠRR i Opštine
K4 - 2011
AHV
MPŠRR
NA*
NA*
323 Životna sredina
77
0
77. Sprovođenje Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu.
77
1
1. Sprovodjenje zakona o PUA (Proceni Uticaja na Sredinu)
78
0
78. Sprovođenje sveobuhvatnog akcionog plana za životnu sredinu, posebno u vezi sa pitanjima javnog zdravlja.
78
1
78
2
78
3
78
4
1. Sanacija deponije u opštinama: Kačanik, Kosovo Polje, Priština,Klina,
Đakovica, Podujevo, Uroševac i Lipjan.
2. Izgradnja objekata za sterilizaciju infektivnih otpada.
3.Uspostavljanje mreže za praćenje kvaliteta vazduha.
4. Implementacija Zakona o zabrani pušenja u javnim zgradama, u skladu
sa važećim zakonom.
79
0
79. Nastavljanje usaglašavanja sa evropskim standardima na polju životne sredine.
79
1
1. Osnivanje Savetodavnog odbora za Zaštitu Životne Sredine
K4 - 2010
MSPP
Opštine
K3 - 2010
MSPP
Opštine
K4 - 2011
MSPP
MP
K4 - 2011
MSPP
Kontinuirano
Opštine
K2 - 2010
MSPP
115
K4 - 2010
MSPP
K4 - 2010
MSPP
K4 - 2010
MSPP
K2 - 2010
MSPP
Zakon o otpadu 02/L-30
6
2. Priprema Strategije i Akcionog plana za Kvalitet Vazduha
3. Kreiranje baze podataka zagađivača vazduha
4.Odobrene AU moraju biti pregledane i prilagođene nakon usvajanja
Zakona o Vazduhu
5 Nacrt AU za otpad iz poljoprivrede i agroekonomie
6. Nacrt AU o klasifikaciji, etiketiranju i pakovanju kemikata
K4 - 2010
MSPP
Zakon Br 2007/2-L116 o
kimikatima
79
7
7. Nacrt Strateskog Plana za Upravlljanje Otpadom na Kosovu
K4 - 2010
MSPP
79
8
K4 - 2010
MSPP
79
9
8. Razvoj Strategije i Akcionog Plana za Biodiverzitet.
Pregled postojećeg zakonodavstva i izradi novih zakona u oblasti životne
sredine i odbrane prostora
K4 - 2010
MSPP
80
0
80. Nastavljanje napora na povećanju javne svesti i učešća građanskog društva u vezi pitanja životne sredine.
80
1
K4 - 2010
MSPP
Zajednice, Opštine
Plan Rada 2010
80
2
1. Promovisanje Zakona o upotrebi, administriranju i odrzavanju
Zajedničkih Zgrada
2. Inter-ministeriajlni projekat za škole koje promovišu zdravlje
K3 - 2013
MONT
MSPP, MZ i MKOS
Plan Rada 2010
1. CARDS: Izvrsna
Kompanija EPTISA
80
3
3.Nacrt lokalnih akcijonih planova za sredinu u 27 opština
K4 - 2011
MSPP
MALS i Opštine
Zakon o životnoj sredini i
Plana rada 2010
1. CARDS: Izvrsna
Kompanija EPTISA
79
2
79
3
79
4
79
5
79
MP, MSPP, MTI i
Opštine
MSPP i MONT
324 Transportna politika
81
0
81. Nastavak sprovođenja Memoranduma o razumevanju o razvoju ključne regionalne transportne mreže jugoistočne Evrope (JE),
uključujući dodatak o Železničkoj transportnoj oblasti JE.
81
1
MTI
2
1. Obavljanje zadataka koje protiču iz sastanka iz svih nivoa SEETO-a
2. Završetak implementacije projekta za izgradnju putnog segmenta 6.
Kontinuirano
81
K2 - 2010
MTPT
Studija Fizibilitita i Uticaj
na životnu sredinu
81
3
3. Završetak implementacije projekta i početak radova u segmentu A na
pravcu puta 7
K2 - 2010
MTPT
Studija Izvodljivosti o
Uticaju na Životnu Sredinu.
116
81
4
4. Nastaviti sa pripremama neophodnih za realizaciju identifikovanih
prioritetnih projekata:a) Za putne pravce 6 i 6Ab) Za putni pravac 7c)
željezničku liniju 10 id) Međunarodni Aeroport Prištine
Kontinuirano
MTPT
81
5
5. Implementacija svih odluka koje proizilaze iz sastanaka Radne Grupe za
železnice i saradnju u okviru SEETO-a
K4 - 2010
MTPT
82
0
82.Sprovođenje zakona o drumskom transportu i bezbednosti na putevima. Izrada multimodalne transportne strategije
82
1
82
2
82
3
82
4
82
5
82
6
82
7
82
8
82
9
82
10
82
11
82
12
82
13
82
14
1. Razviti višegodišnjeg Akcionog Plana za Prevoz Putnika i Robe.
2. Nastaviti sa zaključivanjem bilateralnih sporazuma o prevozu putnika i
robe sa susednim, i ostalim, zemaljama.
3. Početak primene zakonodavstva o Evropskom Sporazumu o radu posada
vozila angažovanih u Međunarodnom Drumskom Saobraćaju (AETR).
4. Inicirati obuku u pripremi i implementaciji digitalnih tahografa.
5. Osnivanje Organa za Izdavanje Kartica
6. Izdavanje digitalnih kartica (vozač, servisi, operator, pregled kartica)
7. Licenciranje Usluga
8. Obuka i izdavanje dozvola službenicima kontrole
9. Oprema sluzbenika za kontrolu sa potrebnom tehnologijom
10. Usklađivanje lokalnih planova za prevoz i za planiranje prevoza na
centralnom nivou
11. Nastaviti sa poboljšanjem kvaliteta postojećih mreža međugradskih
drumskih saobraćaja sa namerom da bude ekonomski stabilan za biznis i da
bude dobar i jeftin za korisnike.
12. Nastaviti sa subvencionioniranjem prevoza koji je ekonomski neodrživ,
ali čije funksionisanje potrebno za rad na određenim lokacijama.
13. Izmena/dopuna AU kako bi se povećao nivo kriterijuma za licenciranje
svih vrsta transporta / putnika, robe, opasnih materijala i putničkih
terminala.
14. Učešće u regionalnim inicijativama sa ciljem ojačavanja olakšica za
trgovinu i transport.
K4 - 2010
MTPT
K4 - 2010
MTPT
K4 - 2010
MTPT
K4 - 2011
MTPT
K4 - 2010
MTPT
K4 - 2010
MTPT
K4 - 2010
MTPT
K4 - 2011
MTPT
K4 - 2011
MTPT
K2 - 2011
MTPT
K4 - 2010
MTPT
K4 - 2010
MTPT
K4 - 2010
MTPT
K4 - 2010
MTPT
MUP
MALS/Opštine
MZP, MALS i MUP
117
Kontinuirano
MTPT
K2 - 2010
MTPT
MUP, MONT, MZ i MP
K4 - 2010
MTPT
MUP, MONT
K4 - 2010
MTPT
K1 - 2011
MTPT
K4 - 2010
MTPT
K3 - 2011
MTPT
82
15
82
16
82
17
82
18
82
19
82
20
82
21
83
0
83. Nastavljanje poboljšavanja upravljanja imovinom na osnovu podataka za održavanje i rehabilitaciju transportne infrastrukture.
Obezbeđivanje usklađenosti sa zakonskim okvirom EU za koncesije i preduzimanje mera za privlačenje investitora, uključujući kroz
partnerstvo javnih i privatnih subjekata za zajedničko finansiranje velikih i strateških infrastrukturnih radova.
83
1
83
2
83
3
83
4
83
5
1. Nastaviti sa usavršavanjem baze podataka za drumske informacije i
ekonomske procene projekt-predloga kao instrument za programiranje i
budžetiranje programa za upravljanje drumskom imovinom.
2. Usvajanje Višegodišnjeg Akcionog Plana za Upravljanje Putnom Mrežom.
3. Rikategorizacija postojeće putne mreže.
4. Usvajanje Liste Projekata za Implementaciju.
5. Funksionalizacija IUP - JPP
6. Jačanje kapaciteta i informiisanje budžetnih organizacija i civilnog
društva.
15. Nastaviti sa članstvom na godišnjoj osnovi, u Međunarodnoj Unije
Javnog Prevoza (MUJP).
16. Priprema i usvajanje višegodišnjeg plana za bezbednost na putevima.
17. Organizovanje informativne kampanje za decu i vozače sa ciljem
podizanja svesti o neophodnosti preduzimanja bezbednosnih mera na
drumskom saobraćaju.
18. Usvajanje Administrativne Uredbe za Reviziju Drumske Bezbednosti.
19. Implementacija Administrativne Uredbe za Reviziju Drumske
Bezbednosti.
20. Usvajanje Akcionog Plana za Implementaciju Sektorialne Strategije
(multimodalne).
21. Izgradnja institucionalnih kapaciteta za planiranje multimodalnog
prevoza. Otvaranje dva nova radna mesta i zapošljavanje dva radnika u
Jedinici za Planiranje Transporta.
Kontinuirano
MTPT
K4 - 2010
MTPT
K2 - 2010
MTPT
K3 - 2010
MEF
Zakon o JPP
K3 - 2010
MEF
Zakon o JPP
K4 - 2010
MEF
Zakon o JPP
83
6
84
0
84. Obezbeđivanje da razvoj železničkog sektora bude kompatibilan sa strategijom ekonomskog razvoja.
84
1
1. Osnivanje Regulatornog Autoriteta Železnica.
K4 - 2011
MTPT
Regulatorni Autoritet
Kosovskih Železnica
118
2. Podela Kosovskih Železnica A.D. u dva nova preduzeća:
1. Infrastruktura Kosovskih Železnica A.D. (INFRAKOS), i
2. Upravljanje Vozovima i Železnicom Kosova A.D. (TRAINKOS).
3. Priprema Opšteg Zakona o Železnicama u skladu sa Evropskim
direktivama.
K3 - 2010
MTPT
MEF, ŽK
Zakon o Železnicama
Republike Kosova br. 03/L076
K4 - 2010
MTPT
RUŽ, ŽK
4. Osnivanje Regulatora Železičkog tržišta.
5. Liberalizacija domaćeg železničkog tržišta za ostale železničke operatore.
K4 - 2011
MTPT
RUŽ, MEF
Zakon o Železnicama
Republike Kosova br. 03/L076
Pravila RUŽ
K4 - 2011
MTPT
Regulatorni Autoritet
Kosovskih Železnica
6. Finalizacija procedura za članstvo Kosovske Železnice u Međunarodnu
Železničku Uniju.
7. Poboljšanje železničke infrastrukture i transportnih sredstava kako bi se
osigurao siguran razoj železničkog saobraćaja.
K4 - 2010
MTPT
Kontinuirano
MTPT
84
2
84
3
84
4
84
5
84
6
84
7
85
0
85. Obezbeđivanje da Aerodrom Priština funkcioniše sa adekvatnim nivoom bezbednosti i da ima zdravo i odgovorno rukovodstvo.
85
1
1. Sistem pokrivenosti Radio Komunikacija.
86
0
86. Preispitivanje i poboljšanje sistema vozačkih dozvola i tehničkih pregleda vozila.
86
1
86
2
86
3
86
4
86
5
1. Poboljšanje metoda testiranja kandidata u skladu sa preporukama
CIECA.
2. Licenciranje i rilicenciranje ispitivača.
3. Kontinualno usavršavanje ispitivača.
4. Sprovođenje zakonodavnog okvira za kontrolu emisije zagađujućih
materija koko bi smanjilo zagađivanje koje proitče iz vozila.
5. Licenciranje i rilicenciranje inspektora vozila.
K1 - 2010
MAP
K4 - 2010
MTPT
K2 - 2010
MTPT
K4 - 2010
MTPT
K4 - 2010
MTPT
Kontinuirano
MTPT
MEF, KŽ
Strategija za Razvoj
Multimodalnog Transporta
na Kosovu.
MTPT
325 Energija
87
0
87. Obezbeđivanje održivosti energetskih kapaciteta, pre svega kroz održivo povećanje naplate i promociju dobrog upravljanja.
87
1
1. Usvajanje Kosovske Energetske Strategije 2009-2018 od strane Skupštine.
K2 - 2010
Skupštin
a Kosova
87
2
2. Usvajanje i implementacija programa za implementaciju Energetske
Strategije Kosova za period 2009-2011
K4 - 2011
MER
Vlada Kosova
Zakon o Energiji 2004/8
Energetska Strategija
Kosova 2009-2018
119
3. Implementacija Akcionog Plana za električnu energiju KEK-a:
- Povećanje obračuna i naplate;
- Merenje i ocenjivanje individualnih performansi zaposlenih.
4. Osiguravanje uglja za postojeće kapacitete Sibovca Jug-Zapad.
5. Pripremiti i usvojiti nacionalni plan za grejanje.
Kontinuirano
KEK
MER i RKE
K3 - 2010
KEK
MER, MEF
K4 - 2010
MER
Energetska Strategija
Kosova 2009-2018
6
6. Finalizirati studiju za zagrevanje Prištine kogeneracijom iz elektrane
Kosovo B.
K2 - 2010
MER
Energetska Strategija
Kosova 2009-2018
87
7
K1 - 2010
MER
Zakon o Energiji 2004/8
87
8
K4 - 2010
MER
Zakon o Energiji 2004/8
87
9
7. Finalizacija izveštaja o napredku o sprovođenju "Programa za Energetsku
Implementaciju 2009-2011" za 2009 godinu.
8. Priprema energetskog bilansa za 2009 i prognoza energetskog bilansa
2011 - 2020.
9. Pripremiti tehničku dokumentaciju za 16 HCV i poslati ih MEF-u.
K1 - 2010
MER
Odluka Vlade za dodelu
malih hidroelektrana na
koncesiju.
87
10
10. Obračun tehničkih gubitaka na naponskim nivoima 35 kV, 10 kV i 0,4
kV.
Kontinuirano
KEK
87
11
Kontinuirano
KEK
87
12
11. Merenje električne energije isporučene u severnoj Mitrovici i
zaklučivanje ugovora za snabdevanje, čitanje, obračun i prihod električne
energije.
12. Instalacija 526 jedinica merenja u TS 10/0.4 kV; Za okrug Uroševac,
jedan izlaz u Glogovcu i jedan izlaz u Prištini (26 jedinica).
K3 - 2010
KEK
87
13
K4 - 2010
KEK
87
14
13. Promena induktivnih mernih grupa industriskih klijenata sa
elektronskim-Multifunkcional - 1500.
14. Restrukturiranje KEK A.D. u skladu sa vremenskim periodom u okviru
Akcionog Plana za Električnu Energiju.
K4 - 2010
MEF
87
3
87
4
87
5
87
MER, MRSZ, RKE,
Sudovi, Tužillaštvo i
Policija
MER, MRSZ, RKE,
Sudovi, Tužillaštvo i
Policija
MER, MRSZ, RKE,
Sudovi, Tužillaštvo i
Policija
RKE, KEK
Program za implementaciju
Energetske Strategije 20092011
120
87
15
15. Poboljšanje infrastrukture i mreže proizvodnje i distribucije energije
putem:(i) Izgradnje Dispečerske zgrade, TS 110 / 35 / (20) 10 kV Vaganica Mitrovica, i TS 110 / 20 / 10 kV Gnjilane V;(ii) Proiširenje TS 110/ 35 kV na
Palaj;(iii) jačanje kapaciteta proizvodnje za TE Kosova B1 za 30-40 MV i TE
Kosova B2 - za 10-20 MV.(iv) Proširenje i jačanje distributivne mreže.
K1 - 2011
KEK
87
16
K2 - 2010
KEK
87
17
16.Realizaciji projekta sa 9500 merača, kod potrošača sa ostećenim meračima
i kod potrošača bez merača. Instalacija 600 mernih grupa kupcima sa pola
mere i indirektnih izlaza 10 kV.
17. Nabavka za pregledni sto i njegova ugradnja u Laboratoriji za Električna
Merenja.
K2 - 2010
KEK
88
0
88. Nastavak sprovođenja obaveza preuzetih u okviru Sporazuma o energetskoj zajednici. Nastavak priprema projekta „Kosovo C“ za
proizvodnju i snabdevanje električnom energijom uz potpunu usaglašenost sa acqus-om, kao što je predviđeno u Sporazumu o
energetskoj zajednici.
88
1
1. Nacionalni Program za Demand Side Management
K4 - 2010
MER
Energetska Strategija
Kosova 2009-2018
88
2
2. Priprema i odobrenje oznake za kućne aparate (etiketiranje)
K2 - 2010
MER
88
3
K2 - 2010
MER
88
4
K4 - 2010
MER
88
5
3.Priprema Mape puta za implementaciju zahteva Direktiva 2006/32/EC,
2002/91/EC i 92/75/EEC.
4. Finalizacija studije za identifikaciju malih hidropotenciala za proizvodnju
električne energije.
5. Projekat za promociju energetske efikasnosti MER-a i GTZ-a.
Sporazum o Energetskoj
Zajednici.
Sporazum o Energetskoj
Zajednici.
K4 - 2010
MER
Nacionalni Plan za
Energetsku Efikasnost.
88
6
6. Finalizacija studije o pripremi preliminarnih podataka za sistem upotrebe
solarne energije na Kosovu.
K4 - 2010
MER
88
7
7. Implementacija projekta za institucionalni razvoj sa ciljem primene uredbi
o uštedi energije u zgradama.
K4 - 2010
MER
Energetska Strategija
Kosova 2009-2018 za
promovisanje BRi
Nacionalni Plan za
Energetsku Efikasnost.
88
8
8. Završetak uspostavljanja podataka za statistiku i energetski bilans zemlje
i dizajniranje informacija za objavljivanje
K4 - 2010
MER
KEK, MER, MEF
121
88
9
9.Studija o raspodeli potrošnje energije u energetskom sektoru
K4 - 2010
MER
88
10
10.Sprovođenje mera energetske efikasnosti u javnim institucijama u okviru
implementacije nacionalnog plana EE u skladu sa EU i TKE
K4 - 2011
MER
88
11
K4 - 2012
MER
Svetska Banka, USAID,
SEZ, KOSTT
Energetska Strategija
Kosova 2009-2018.
88
12
11. Paket Projekat Novo Kosovo - sadrži sledeće komponente:
i. razvoj novog rudnika - Sibovac Jug-Zapad;
ii. razvoj TC Novo Kosovo sa početnim kapacitetom od 500 MV i dodatnu
opciju od 500 MV;
iii. Sa učešćem privatnog sektora u TE Kosovo B.
12. Izvođenje procedura za tender izgradnje Hidocentrala Žur od strane
privatnih investicija.
K4 - 2010
MER
MSPP, RKE, NKRM,
KEK KOSTT
88
13
13. Preliminarna studija izvodljivosti za konverziju HC Ujman na HC
reverzibil
K4 - 2010
MER
MSPP, RKE, NKRM,
KEK KOSTT
Energetska Strategija
Kosova 2009-2018, Studija
Izvodljivosti 2009.
Projektni zadatak
88
14
K4 - 2010
MER
PK, MSPP,
MALS/Opštine, MEF,
MRSZ, RKE, NKRM,
KOSTT i KEK
88
15
K3 - 2010
MSPP
MER
88
16
K4 - 2010
MER
PK, MSPP,
MALS/Opštine, MEF,
MRSZ, RKE, NKRM,
KOSTT i KEK
88
17
14. Implementacija Okvira Mera Zaštite Životne Sredine i Socijalnih Pitanja
za TE Novo Kosovo (Implementacija okvira mera će se izvršiti od strane
privatnog investitora nakon potpisivanja ugovora za izgradnju
termoelektrane i nove mine)
15. Odobravanje Prostornog plana "Fusha Mihja e Re - FMR"
16. Implementacija projekta monitoringa kvaliteta vazduha i prikupljanje
podataka u oblasti razvoja projekta. (I) Priprema Projektnih zadataka za
monitoring sistema. (II) Realizacija projekta monitoringa. (Iii) Monitoring
kvaliteta vazduha za KAZS
17.Razvoj zakonskog i regulatornog okvira neophodnog za razvoj "Novo
Kosovo", putem privatnih stranih direktnih investicija
K3 - 2010
MER
PK, MSPP,
MALS/Opštine, MEF,
MRSZ, RKE, NKRM,
KOSTT i KEK
Program za implementaciju
Energetske Strategije 20092011
Nacionalni Plan za
Energetsku Efikasnost.
326 Informaciono društvo i mediji
89
0
89. Usvajanje i početak sprovođenja politike u vezi elektronskih komunikacionih mreža i usluga čiji je cilj sprovođenje pune liberalizacije
i stvaranje otvorenog i konkurentnog okruženja u cilju privlačenja stranih investicija i poboljšanja kvaliteta usluga.
89
1
1.Pripremiti Akcioni plan za sprovođenje dokumenta "Politike sektora
Telekomunikacija".
K3 - 2010
RAT
MTPT
122
89
2
89
3
89
4
89
5
89
6
89
7
89
8
89
9
89
10
89
11
89
12
89
13
89
14
89
15
89
16
89
17
89
18
90
0
2.Širenje Interneta u svim školama i akademskim ustanovama
3. Razvoj programa za kontinuirano učenje državnih službenika u oblasti
savremenih tehnologija informacija i komunikacija do sredine 2009 (ECDL /
ICDL)
4. Razvoj programa za funkcionaliziranje koristnosti standardnog broja
telefona za hitne slučajeve "E-112"
5. Kreiranje implementacionih planova za hitne i javne integrisane
bezbednosti i isporuka usluga komunikacije javne bezbednosti.
6. Uspostavljanje računarskog centra za odgovor u vanrednim stanjevima i
sprovođenje razmene informacija.
7. Definisanje režima univerzalnog pristupa i usluga.
8. Angazovanje oko dobijanja pozivnog koda, i koda za telefonske usluge,
koda za Top Nivo Nacionalnog Domena za internet usluge- Nacionalnog
Koda za Internet kao i koda "Call Sign" za amaterski radio.
9. Promovisanje zajedničkih zglobova /razmenu Interneta
10.Studija za definisanje tržišta u cilju definisanja davaoca usluga koji imaju
značajnu tržišnu snagu
11. Analiza relevantnih tržišta u sektoru elektronskih komunikacija
12. Regulisanje usluge koje pružaju operatori sa značajnom tržišnom moći
13. Priprema i usvajanje Uredbe Prenostivosti Brojeva (eng. Number
Portability)
14. Priprema i usvajanje propisa za izbor I predizbor provajdera (eng.
Carrier Selection and Carrier Preselection)
15. Priprema i usvajanje Uredbe za RUO (RUO - Reference Unbundling
Offer)
16. Razvoj i implementacija sistema za detaljne cene politike / takse
17.Uspostavljanje uslova za elektronske trgovine, elektronske nabavke i
primene elektronskog potpisa
18. Izrađenje osnovnih pravila za zaštitu potrošača i privatnost usluga za
korisnike elektronskih komunikacijskih
K4 - 2010
RAT
MONT i RAT
K4 - 2013
MTPT
MZP
K3 - 2010
RAT
MTPT, MUP, BSK, PK
K3 - 2010
RAT
MTPT, MUP, BSK, PK
K3 - 2010
RAT
MTPT, MUP, BSK, PK
K4 - 2010
RAT
MTPT
K4 - 2010
RAT
MTPT i MSP
K4 - 2010
RAT
MTPT
K4 - 2010
RAT
MTPT i Operatori
K4 - 2010
RAT
MTPT
K4 - 2010
RAT
MTPT
K3 - 2010
RAT
MTPT
K2 - 2010
RAT
MTPT
K2 - 2010
RAT
MTPT
K2 - 2011
RAT
MTPT
K4 - 2010
MTPT
RAT, MTI, MZP, RKJN
K2 - 2010
RAT
MTPT i MUP
90. Jačanje administrativnih kapaciteta regulatornog organa. Ojačavanje njegovog položaja i obezbeđivanje funkcionalne i finansijske
nezavisnosti.
123
90
1
90
2
91
0
1. Odobravanje uslova rada na performansi ART-a, uključujući i usvajanje
Osnovnog Statuta, kao I popunjavanje naloga organizacije i sistematizacije
2. Priprema opisa rada i zadataka osoblja za razvoj i planiranje ljudskih
resursa.
K2 - 2010
RAT
K1 - 2010
RAT
91. Obezbeđivanje stabilnog i održivog finansiranja javnog emitera RTK, Nezavisne komisije za medije i fonda za medije.
327 Finansijska kontrola
92
0
92. Nastavak napora na sprovođenju strategije javne unutrašnje finansijske kontrole i relevantnih zakona kao osnova za ispunjavanje
srednjoročnih prioriteta u ovoj oblasti.
92
1
1. Priprema terciarnih propisa i ažurniranje podzakonskog zakonodavstva
za sprovođenje odgovornosti za finansijsko upravljanje i internu kontrolu.
K4 - 2010
MEF
ZUJFO, BK
92
2
K4 - 2010
MEF
ZUJFO, BK
92
3
2. Pripremiti program obuke za finansijsko osoblje da objasni svoju ulogu u
MFK i njihov uticaj na uspešnu implementaciju MFK je.
3.Decentralizacija potrošnje budžetske organizacije i preostalim opštinama i
centralnom nivou.
K4 - 2010
MEF
ZUJFO, BK
328 Statistika
93
0
93. Jačanje administrativnih kapaciteta Zavoda za statistiku i poboljšanje njegove funkcionalne i finansijske nezavisnosti. Obezbeđivanje
pouzdanosti statističkih podataka, uključujući da anketirana lica besplatno daju kvalitetne i pravovremene podatke Zavodu za statistiku.
93
1
1. Usvajanje Zakona o Zvaničnim Statistikama Kosova.
K2 - 2010
Skupštin
a Kosova
MJA i PK
93
2
K4 - 2010
SZK
MJA i PK
93
3
K4 - 2012
SZK
93
4
K4 - 2010
SZK
93
5
2. Priprema i usvajanje podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o
Zvaničnoj Statistici na Kosovu
3. Povećanje ljudskih resursa u oblasti popisa stanovnistva - 2010;
- Osnivanje sektora za analizu, prognozu i projekcije - 2010.
4. Profesionalne obuke za izgradnju kapaciteta KSK (metodologija, uzoraka,
softver i analizu programa na osnovu EUROSTAT).
5. Uspostaviti radne grupe po potrebi na određena područja sa namerom da
se hitno poboljša redosled kvaliteta i tačnosti podataka.
K4 - 2010
SZK
124
94
0
94. Nastavak razvoja ekonomske stastistike i ubrzavanje razvoja socijalne statistike.
94
1
1. Početi sa popisom stanovništva
K2 - 2011
MAP
94
2
2.Objavljivanje bruto domaćeg proizvoda od potrošnje pristupno od 2009 i 2008 i
proizvodnom pristupu 2009 (SUT)
K4 - 2010
SZK
MFE, MTI, MPŠRR,
Kosovske Carine i CBK
94
3
3. Istraživanje strukturnih preduzeća u 2009 (prikupljanje, logične kontrole,
uključujući obradu i analizu podataka).
K3 - 2010
SZK
CBK i PAK
94
4
4. Objavljivanje istraživanja strukturnih preduzeća 2008-2009
K4 - 2010
SZK
CBK i PAK
94
5
5. Prikupljanje, logične kontrole, uključujući obradu i analizu podataka proizvodnje i
cene, i uvoznih cena na kvartalnoj osnovi.
K4 - 2010
SZK
CBK i PAK
94
6
6. Objavljivanje Statistika Hotelierija (kvartalno)
K4 - 2010
SZK
MTI i PK
94
7
7. Objavljivanje godišnjih i mesečnih statistika indeksa potrošačkih cena u 2009.
K4 - 2010
SZK
94
8
8. Mesečno objavljivanje statistike spoljne trgovine (mesečno)
K4 - 2010
SZK
94
9
9. Objavljivanje repertoara preduzeća na Kosovu (kvartalno)
K4 - 2010
SZK
94
10
10. Objavljivanje računa kosovske vlade za 2008 i 2009.
K2 - 2010
SZK
94
11
11. Realizacija I objavljivanje ankete poljoprivrednih domaćinstava u 2008 i 2009 i
usvajanje poljoprivredne statistike.
K4 - 2010
SZK
94
12
K4 - 2010
SZK
94
13
12. Sprovesti ankete poljoprivrednih domaćinstava 2010 i ekstrakciju poljoprivredne
statistike.
13. Istraživanje agro-monetarne statistike (poljoprivredne cene imovine).
K4 - 2010
SZK
94
14
K2 - 2010
SZK
94
15
14. Sprovođenje i objavljivanje ankete ankete o potrošnji domaćinstava (struktura) za
2009.
15. Sprovodenje i obavljivanje ankete o radnoj snazi (AFP) za 2009, i razvitak pilot
testa anketiranja za 2010
K2 - 2010
SZK
94
16
16.Sprovođenje i objavljivanje statistike o sportu u 2009
K4 - 2010
SZK
94
17
17. Sprovođenje i objavljivanje statistike o kulturi u 2009
K2 - 2010
SZK
94
18
18. Sprovođenje i objavljivanje zdravstvene statistike 2008-2009
K4 - 2010
SZK
94
19
19. Sprovođenje i objavljivanje statistike Jurispondence 2009 za odrasle i maloletnike.
K4 - 2010
SZK
94
20
20. Sprovođenje i objavljivanje statističkih podataka o socijalnom blagostanju 2009
K2 - 2010
SZK
94
21
21.Sprovođenje i objavljivanje obrazovne statistike 2008-2009
K1 - 2010
SZK
Kosovske Carine
MPŠRR
MONT i MTI
125
33 Pravda, sloboda i bezbednost
331 Vize, kontrola granica, azil i migracije
95
0
95. Unapređivanje efikasnosti kontrole kretanja lica preko granica i unapređivanje efikasnosti i transparentnosti Odeljenja granične
policije.
95
1
1. Pripremiti i usvojiti predlog Zakona o Dopuni Izmeni Zakona za Putne
Isprave.
K2 - 2010
MUP
Skupština Kosova
Plan Rada MUP-a za 2010,
Zakonodavna Strategija
Vlade Kosova za 2010
95
2
2. Pripremiti i usvojiti predlog Zakona o Dopuni Izmeni Zakona o Ličnoj
Karti.
K2 - 2010
MUP
Skupština Kosova
Zakonodavna Strategija
Vlade Kosova za 2010
95
3
K2 - 2010
MUP
Skupština Kosova
Zakonodavna Strategija
Vlade Kosova za 2010
95
4
3. Pripremiti i usvojiti predlog Zakona o Dopuni Izmeni Zakona o
Državnom Statusu, koji treba da obezbedi regulisanje statusa nedostatka
državljanstva .
4. Priprema i usvajanje predlog Zakona o Elektronskom Potpisu.
K2 - 2010
MUP
Skupština Kosova
Zakonodavna Strategija
Vlade Kosova za 2010
95
5
5. Demarkacija granice sa Republikom Crna Gora.
K3 - 2010
PK
95
6
6. Priprema i usvajanje politika za vize Republike Kosova.
K4 - 2010
PK
MSP, MUP
95
7
7. Priprema i usvajanje ostalih podzakonskih akata za sprovođenje politike
Republike Kosova o Vizama, u skladu sa evropskim standardima.
K3 - 2011
MUP
MSP
95
8
8.Formirati nacionalne baze podataka o izdavanju viza.
K2 - 2010
MUP
95
9
9. Izraditi i usvojiti antikorupcijski kodeks profesionalne etike za zvaničnike
MUP i MSP koji su uključeni u izdavanje vize i dozvole boravka.
K1 - 2010
MUP
95
10
10. Obuka osoblja konzulata Republike Kosova koji se bave izdavanjem
viza.
K2 - 2010
MSP
Strateški prioriteti Vlade za
Evropske Integracije 2010
MUP
Akcioni Plan za
Liberalizaciju Viza 2009 2011
Akcioni Plan za
Liberalizaciju Viza 2009 2011
Akcioni Plan za
Liberalizaciju Viza 2009 2011, Nacionalna Strategija
za Migraciju.
Akcioni Plan za
Liberalizaciju Viza 2009 2011
Akcioni Plan za
Liberalizaciju Viza 2009 2011
126
11.Unapređenje implementacije standardnih operativnih procedura za
kontrolu granice.
12. Osnivanje i rad Agencije za civilnu registraciju.
13. Poboljšanje sistema za dobijanje i obradu biometrijskih podataka.
14.Početak izdavanja putnih isprava / biometrijskih pasoša za građane
Kosova
K3 - 2010
PK
MUP
Strategija i Akcioni Plan za
IMG
K2 - 2010
MUP
MALS, MJA
Plan Rada MUP-a za 2010
K2 - 2010
MUP
Plan Rada MUP-a za 2010
K3 - 2010
MUP
Akcioni Plan za viza
Libiralizaciju 2009 - 2011,
Plan Rada MUP-a za 2010
15
15. Postizanje sporazuma za rad sa Interpolom, kako bi se izveštavalo o
ukradenim i izgubljenim pasošima
K2 - 2011
MUP
PK
Akcioni Plan za viza
Libiralizaciju 2009 - 2011
95
16
16.Odobravanje deset AU o integrisanom upravljanju i kontrolu granica.
K2 - 2010
MUP
PK
Zakon o kontroli i
upravljanji granicom
95
17
17.Stvaranje integrisane baze podataka migracije
K3 - 2010
MUP
PK
95
18
K3 - 2010
MUP
PK
95
19
18. Integracija baza svih relevantnih agencija za sprovođenje zakona u
oblasti IUG-a, posebno imajući u vidu evropske standarde za zaštitu
podataka.
19. Unapređenje infrastrukturnih objekata na graničnim prelazima.
Nacionalna Stratigija za
Migraciju
Strategija i Akcioni Plan za
IMG
K4 - 2010
PK
MUP
95
20
20.Nastavak saradnje sa.Frontex-om.
K4 - 2010
MUP
PK
95
21
K2 - 2010
MUP
PK
95
22
K4 - 2010
MUP
MPŠRR, PK, Carine
Strategija i Akcioni Plan za
IMG
95
23
K4 - 2010
MUP
PK
Strategija i Akcioni Plan za
IMG
95
24
K1 - 2011
MUP
PK
Strategija i Akcioni Plan za
IMG
95
25
21.Preduzimanja (u saradnji sa EK i EULEX-om) sveobuhvatne ocene o
nivou implementacije IUG strategije i Standardnim operativnim postupcima
za kontrolu granice (uključujući nivo međuinstitucionalne saradnje i
institucionalnih kapaciteta u tom pogledu).
22.Preduzimaju zajedničke procene pretnji i rizika u vezi sa "zelenom
granicom", I kontrolnim punktovima kanaliziranim tako da omogućaju
raspodelu sredstava za prevenciju i borbu protiv ove pretnje.
23. Početak prenosa odgovornosti preko zelene linije i plave granice od
KFOR na PK duž granice sa Makedonijom.
24. Početak prenosa odgovornosti preko zelene linije i plave granice od
KFOR na PK duž granice sa Crnom Gorom.
25. Početak prenosa odgovornosti preko zelene linije i plave granice od
KFOR na PK duž granice sa Albanijom.
K1 - 2010
MUP
PK
Strategija i Akcioni Plan za
IMG
95
11
95
12
95
13
95
14
95
Strategija i Akcioni Plan za
IMG
Strategija i Akcioni Plan za
IMG
Strateški prioriteti Vlade za
Evropske Integracije 2010
127
K2 - 2010
MUP
95
26
26.Obezbediti opremu koja je potrebna za jačanje kontrole protoka ljudi.
PK
Plan Rada MUP-a-za 2010
96
0
96. Jačanje saradnje između agencija za upravljanje granicom i susednih zemalja.
96
1
1 Potpisivanje sporazuma o prekograničnoj saradnji sa Crna Gora.
K4 - 2010
MUP
Carina
Kosova
MSP
Strategija i Akcioni Plan za
IMG
Strategijski Operativni
Okvir Carina 2010-2012,
"Bluiprint" Carina.
96
2
K4 - 2010
96
3
2. Potpisivanje sporazuma za uzajamnu pomoć u carinskoj administraciji sa
Albanije, Bugarskom, Kanadom, Hrvatskom, Češkom Republikom,
Finskom, Francusom, Nemačkom, Mađarskom Irskom, Italijom,
Makedoniom, Crnom Gorom, Norveškom, Poljskom, Slovenijom, Švedskom
i Turskom, i pokretanje predloga za bilateralne sporazume sa carinskim
administracijama drugih zemalja.
3. Aplikacija za članstvo u Svetskom carinskom organizacijom.
K3 - 2010
Carina
Kosova
MSP
96
4
4.Aplikacija za članstvo u SECI Centar.
K4 - 2010
Carina
Kosova
MSP
97
0
97. Osnivanje skloništa i prijemnih ustanova za tražioce azila.
97
1
K2 - 2011
MUP
MJA, MSPP, MALS, MZ
2
Izgradnja i rad stalnog Centra za azilante.
2. Uspostavljanje i funkcionisanje tela odgovoran za preispitivanje pritužbi
lica koja traže azil, kroz odluku ministra unutrašnjih poslova.
97
K2 - 2010
MUP
Strateški prioriteti Vlade za
Evropske Integracije 2010
97
3
3. Izgradnja drži centar za strane imigranata u pritvoru
K4 - 2011
MUP
Strateški prioriteti Vlade za
Evropske Integracije 2010
97
4
4.Podizanje institucionalnih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova u
oblasti azila.
K4 - 2010
MUP
Strateški plan razvoja MUPa 2009 - 2013
97
5
5.Podizanje institucionalnih kapaciteta u KP u oblasti azila..
K4 - 2010
PK
97
6
6.Razvoju i unapređenju procedura za obradu prijava za azilante u skladu
sa relevantnim zakonima i strategijama
K2 - 2010
MUP
98
0
98. Usvajanje zakona o migraciji u skladu sa evropskim standardima. Izrada strategije i akcionog plana u vezi migracija, posvećujući
posebnu pažnju readmisiji i reintegraciji lica koja se vraćaju iz inostranstva.
MUP
Strategijski Operativni
Okvir Carina 2010-2012,
"Bluiprint" Carina.
Strategijski Operativni
Okvir Carina 2010-2012,
"Bluiprint" Carina.
Plan Rada MUP-a-za 2010
Godišnji plan obuka za PK
2010
Zakon o azilu, Zakona o
strancima, Zakon o kontroli
i nadzoru državni granici
128
98
1
1. Izrada i usvajanje Zakona za Povratak.
K2 - 2010
MUP
98
2
K1 - 2010
MUP
Strategija za Migraciju
98
3
2.Funkcionisanje odbora zadužen za nadgledanje sprovođenja politike za
povratak i reintegraciju deportovanih.
3. Priprema i usvajanje podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o
Strancima.
K1 - 2010
MUP
Zakon o Strancima,
Strategija za Migraciju
98
4
K2 - 2010
MUP
98
5
K4 - 2010
MUP
98
6
4. Potpisivanje sporazuma o readmisiji sa Nemačkom, Norveška, Švedska,
Austrija, Danska i Mađarska.
5. Izgradnja kapaciteta institucija odgovornih za upravljanje povratka,
posebno da se poboljša proces potvrđivanja identiteta lica poreklom sa
Kosova, podrška dokumentacije i statistike.
6. Izgradnja institucionalnih kapaciteta za reintegraciju deportovanih
građana.
K2 - 2010
MALS
98
7
MUP
8
7. Uspostavljanje baze podataka za praćenje obima migracije.
8. Stvaranje uslova za održiv povratak kroz punu implementaciju Strategije
za reintegraciju povračenih
K3 - 2010
98
K4 - 2010
MRSZ
98
9
9. Izrada i usvajanje AU-a za sprovođenje Zakona o nadzoru i kontroli
državne granice.
K1 - 2010
MUP
98
10
10. Koordinacija aktivnosti između institucija centralne i lokalne vlade i
donatorske zajednice sa namerom da se identifikuju i pripreme programi
koje će biti na raspolaganju i koje će pomoći u procesu reintegracije ljudi
koji će da se vrate, i razmenu najbolje prakse za proces reintegracije u
regionu i EU prakse.
K4 - 2010
MALS
Skupština Kosova
MSP
Plan Rada MUP-a za 2010,
Zakonodavna Strategija
Vlade Kosova za 2010
Plan Rada MUP-a za 2010,
Plan Rada MUP-a za 2010,
MUP, PK, MONT,
MALS, Opštine
Plan Rada MUP-a za 2010,
Strategija za Migraciju
MUP, PK, MONT,
MALS, Opštine.
Strategija za re-integraciju
povratnika.
Zakon o kontroli i nadzoru
državnih granica
MUP i Opštine
Politika re-integracije,
Strategija za re-integraciju
povratnika.
332 Pranje novca
99
0
99. Unapređivanje kapaciteta Službe za finansijske istrage pri Direkciji za kriminal Kosovske policijske službe (KPS). Obuka specijalnih
tužilaca i sudija. Usmeravanje nadležnosti u oblasti pranja novca u različitim uključenim institucijama.
99
1
1. Pripremiti i usvojiti Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja
terorizma, koji je u potpunosti usklađen sa međunarodnim standardima,
kako bi krivično gonjenje pranje novca kvalifikirao kao krivično delo, i
uključiti prenos QIF sa EULEX-a na kosovske vlasti .
K1 - 2010
MEF
Skupština Kosova
Zakonodavna Strategija
Vlade Kosova za 2010
129
99
2
2. Usvajanje Zakona o upravljanju oduzete i zaplenjene imovine.
K1 - 2010
MP
99
3
3. Priprema i usvajanje podzakonskih akata za implementaciju Zakona o
upravljanju konfiskovane i zaplenjene imovine.
K4 - 2010
MP
99
4
K4 - 2010
MEF
Kosovske Carine, PK,
CBK, DT
99
5
4. Podizanje lokalnih kapaciteta za postepeni prenos finansijskog
obaveštajnog centra EULEX-a na jedinici Kosovskog finansijskog
obavještenja, koja će se razviti u nezavisnu i održivu državnu institucija.
5.Podizanje nivoa saradnje između FIC, PUK i carina, u cilju borbe protiv
finansijskog kriminala.
K4 - 2010
MEF
Kosovske Carine, PK,
CBK, DT
99
6
K4 - 2010
MEF
Kosovske Carine, PK,
CBK, DT
99
7
6. Funkcionalnost obaveznog sistema izveštavanja koji odgovara
institucionalnim / nebankarskim subjekatima u FIC, u cilju borbe protiv
finansijskog kriminala.
7. Članstvo finansijske obavještajne jedinice Kosova u Egmont grup
finansijskih obavještajnih jedinica.
K4 - 2010
MEF
99
8
8. Osnivanje i rad Agencije za upravljanje konfiskovane i zaplijenjene
imovine.
K1 - 2011
MP
99
9
K4 - 2010
PIK
SSK, MP, ABPK
99
10
K2 - 2010
PK
MUP
Nova Organizativna
Struktura PK
99
11
K4 - 2010
PK
MUP
Godišnji Plan Obuke PK za
2010
99
12
9. Podizanje institucionalnih kapaciteta pravosudnihi organa za provođenje
zakona u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, u rasponu od
njihove sposobnosti za blagovremeno otkrivanje krivičnog dela pranja
novca i finansijskog kriminala.
10. Dodavanje osoblja sekciji Finansijske istrage u okviru Direkcije za
istrage i privredni kriminal i finansijsku korupciju (KP).
11. Obuka osoblja Direkcije za istrage privrednog kriminalz i Finansijske
korupcije (PK).
12. Pružanje adekvatne opreme za finansijske istrage sekcije u okviru
Direkcije za istrage i privredni kriminalitet i finansijsku korupciju (PK).
K4 - 2010
PK
MUP
Strategija za Borbu Protiv
Organizovanog Kriminala
99
13
13. Obuka sudija i tužilaca specijalizovanih u relevantim oblastima kao
trgovine ljudima, organizovanog kriminala I pranja novca.
K4 - 2010
PIK
SSK, MP, PK
Zakon o osnivanju
Pravodusnog Instituta
Kosova, Strateški plan PIKa, Programa Obuke PIK-a.
Skupština Kosova
Zakonodavna Strategija
Vlade Kosova za 2010
Zakon o upravljanju
konfiskovane i zaplenjene
imovine.
Zakon o sprečavanju pranja
novca i finansiranja
terorizma.
Zakon o sprečavanju pranja
novca i finansiranja
terorizma.
Zakon o sprečavanju pranja
novca i finansiranja
terorizma.
Zakon o sprečavanju pranja
novca i finansiranja
terorizma.
Zakon o upravljanju
konfiskovane i zaplenjene
imovine.
Zakon o osnivanju
Pravodusnog Instituta
Kosova, Strateški plan PIKa, Programa Obuke PIK-a.
130
333 Droge
100
0
100. Izrada strategije za prevenciju droga i relevantnog plana akcije za njeno sprovođenje. Dalje jačanje lokalnih kapaciteta u Odseku za
istraživanje narkotika.
100
1
1. Sprovođenje kapitalnog projekta (poverljiv) za pravni nadzor
K4 - 2010
PK
MUP
Strategija za Borbu Protiv
Organizovanog Kriminala
100
2
2. Nabavku opreme i pružanje obuke za osoblje odgovorno za borbu protiv
trgovine drogom.
K4 - 2010
PK
MUP
100
3
3. Povećati broj osoblja sa 20 u sektoru KP za istragu droge
K4 - 2010
PK
MUP
100
4
4. Imenovanje odgovornih tužilaca zaduženih drogom.
K3 - 2010
100
5
5. Pružati specijalizovane obuke tužilaca zaduženih za pitanja droge.
K4 - 2010
100
6
K4 - 2010
100
7
6. Obuka osoblja PK, i Korektivne službe Kosova, Carina Kosova, kroz
specijalističke obuke u cilju izgradnje kapaciteta u borbi protiv droge.
specijalizovanu obuku za tužioce odgovorni za pitanja narkoticiama
7. Bolja saradnja između agencija za sprovođenje zakona u borbi protiv
droge, počevši od integracije protoka informacija.
ST
(Specijal
ni
Tužilac)
ST
(Specijal
ni
Tužilac)
PK
Nova Organizaciona
Struktura PK, Plan Obuke
PK za 2010
Nova Organizaciona
Struktura PK
Strategija za Borbu protiv
Droge
K2 - 2010
MUP
PK
100
8
8.Povećanje broja pasa obučenih za otkrivanje droge u okviru jedinice za pse
u KP
K3 - 2010
PK
MUP
100
9
K4 - 2010
PK
MUP
100
10
K4 - 2010
MZ
Strategija za Borbu protiv
Droge
100
11
9. Obezbede odgovarajuće objekte (kuće dokaza) za skladištenje droge
zaplenjena od strane policije, kao i odgovarajuću opremu da ih održi na
celoj teritoriji Kosova.
10. Pripremiti i usvojiti prateći Zakon o Zdravlju i smanjenje društvene štete
u vezi sa drogom
11. Uspostavljanje i funkcionisanje Centra za socijalnu rehabilitaciju.
K4 - 2012
MRSZ
Strategija za Borbu protiv
Droge
Strategija za Borbu protiv
Droge
Nacionalna Strategija i
Akcioni Plan za Borbu
protiv Droge
Nacionalna Strategija i
Akcioni Plan za Borbu
protiv Droge
Nacionalna Strategija i
Akcioni Plan za Borbu
protiv Droge
Strateški prioriteti Vlade za
Evropske Integracije 2010
131
334 Policija/ Borba protiv organiziranog kriminala
101
0
101. Usvajanje Zakona o policiji.
101
1
NA
102
0
102. Poboljšanje efikasnosti istraga krivičnih dela. Usvajanje i sprovođenje propisa o osnivanju i jačanju istražnih i internih kapaciteta
kontrole KPS-a. Jačanje rukovodstva.
102
1
1. Priprema podzakonskih akata za implementaciju Zakona o Policiji.
K2 - 2010
MUP
102
2
K1 - 2010
MUP
102
3
K4 - 2010
PK
MUP
102
4
K1 - 2010
MUP
PK
Zakon o Policiji
102
5
2. Usvajanje Organizativne Strukture Kosovske Policije.
3. Realizaciju projekta za poboljšanje uslova u zatočeničkim centrima.
4. Priprema i usvajanje zadatka i opisa posla za strukture KP, naročito za
vodeći kadar KP.
5.Razvoj kapaciteta KP za strateško planiranje i da se u potpunosti sprovede
sistem rada policije koji se rukovodi i zasniva informacijama (ILP).
PK, MEF, MRSZ, MP,
MZ
PK
K2 - 2012
MUP
PK
102
6
K4 - 2010
MUP
PK
102
7
K4 - 2010
PK
MP
102
8
6. Obezbediti odgovarajuće opreme za upravu protiv kriminala - KP.
7. Obezbediti obuku za 48 policajaca iza uprave za borbu protiv kriminala u
svim oblastima istraživanja i borbe protiv kriminala.
8. Poboljšana saradnja između Kosovske policije i javnog tužioca.
Plan Rada MUP-a,
Strategija za borbu protiv
organizovanog kriminala
Plan budžeta 2008-2010
K4 - 2010
MUP
102
9
9.Pripremiti i usvojiti Zakon o izmenama i dopunama Zakona za Policijski
Inspektorat Kosova
K2 - 2010
MUP
102
10
10.Imenovanje Izvršioca Policijskog inspektorata, kao i pružanje podrške za
samostalno vršenje funkcije inspektora
K2 - 2010
MUP
102
11
11. Integracija i osiguranje komunikacione mreže policije. Povezivati sve
policijske stanice sa informativnim sistemom policije, posebno u tri
policijske stanice u severnom delu Mitrovice, u cilju povećanja efikasnosti
borbe protiv organizovanog kriminala i sprovođenju tajne operacije u
regionu (uz pomoć EULEX-a , ako je potrebno).
K4 - 2010
MUP
Skupština Kosova
PK
Zakon o Policiji
Zakon o Policiji
Godišnji Plan Obuki PK za
2010
Nacionalna Strategija za
Borbu Protiv
Organizovanog Kriminala
Zakonodavna Strategija
Vlade za 2010
Zakon o Policijskom
Inspektoratu Kosova,
Strateški prioriteti Vlade za
Evropsku Integraciju 2010
Strateški prioriteti Vlade za
Evropsku Integraciju 2010
132
102
12
12. Uspostavljanje kanala komunikacije i razmene informacija sa drugim
agencijama za sprovođenje zakona.
K4 - 2010
MUP
PK
Strateški prioriteti Vlade za
Evropsku Integraciju 2010
102
13
13. Poboljšanje Policijskog informativnog sistema kako bi se izbegla
duplifikacija lica i obeleženih krivičnih dela.
K4 - 2010
PK
MUP
Strateški prioriteti Vlade za
Evropsku Integraciju 2010
102
14
14. Unapređenje međunarodne policijske saradnje.
15. Priprema i usvajanje Strategije Nacionalne Bezbednosti i relevantnog
Akcionog Plana.
K4 - 2010
MUP
K1 - 2010
PK
Plan Rada MUP-a za 2010
102
15
MUP
103
0
103. Usvajanje i sprovođenje strategije za smanjivanje kriminala. Izrada strategije za prikupljanje oružja, završetak i usvajanje propisa za
malo oružje.
103
1
1. Priprema i usvajanje Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona o Eksplozivima.
K3 - 2010
MUP
103
2
K4 - 2010
MUP
Plan Rada MUP-a za 2010
103
3
K1 - 2011
MUP
Plan Rada MUP-a za 2010
103
4
K4 - 2010
Opštine
103
5
2. Priprema i usvajanje podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o
Eksplozivima
3. Osnivanje i razvoj baze podataka i softvera i IT sistema za eksplozive.
4.Sprovođenje AU o osnivanju i funkcionisanju Opštinskog veća za
bezbednost u zajednici.
5. Priprema i usvajanje Strategije za Policiju u Zajednicama.
K3 - 2010
MUP
103
6
K2 - 2010
MUP
103
7
K1 - 2010
MUP
Plan Rada MUP-a za 2010
103
8
6. Osnivanje i razvoj baze podataka i softvera, kao i informacionog sistem za
vatreno oružje.
7. Priprema i usvajanje podzakonskih akata za implementaciju Zakona o
malim oružjama.
8. Uspostavljanje i funkcionisanje Odeljenja za javnu bezbednost u okviru
MUP-a.
Operativna Strategija 2008 2010
Plan Rada MUP-a za 2010
K3 - 2010
MUP
Strateški plan razvoja MUPa 2009 - 2013
103
9
K2 - 2010
MUP
MALS, MEF
Plan Rada MUP-a za 2010
103
10
K4 - 2010
MUP
MALS
Plan Rada MUP-a za 2010
103
11
K2 - 2010
MUP
Plan Rada MUP-a za 2010
103
12
9. Uspostavljanje i funkcionisanje Agencije za Hitna Reagovanja
10. Izgradnja depoa za održavanje privrednih eksploziva.
11.Podizanje svesti građana o zakonima koji regulišu pitanje vatrenog
oružja.
12. Organizovati informativne kampanje o opasnostima od upotrebe
nelegalnog oružja.
K4 - 2010
MUP
Plan Rada MUP-a za 2010
Skupština Kosova
PK
Strateški prioriteti Vlade za
Evropsku Integraciju 2010
Plan Rada MUP-a za 2010,
Zakonodavna Strategija
Vlade Kosova za 2010
133
13. Unapređenje sistema statističkih podataka kriminaliteta, tako da se one
oslanjaju na standardnim operativnim procedurama, da se one koriste kao
efikasn vodič da rad policije bude efikasna i tačna.
14.Podizanje institucionalnih kapaciteta krivičnog obaveštavajna / za borbu
protiv kriminala.
K3 - 2010
MUP
K4 - 2010
MUP
PK
Strateški prioriteti Vlade za
Evropsku Integraciju 2010
15
15.Sprovođenje standardnih operativnih procedura za borbu protiv
organizovanog kriminala.
K4 - 2010
MUP
PK
Strateški prioriteti Vlade za
Evropsku Integraciju 2010
103
16
16. Istraga i borba protiv trgovine decom radi prinudnog prosenja.
K3 - 2010
MUP
PK
Strateški prioriteti Vlade za
Evropsku Integraciju 2010
103
17
17. Istraga i borba protiv korupcije vezane za trgovinu decom radi
prinudnog prosenja.
K1 - 2011
ABPK
PK
Strateški prioriteti Vlade za
Evropsku Integraciju 2010
104
0
104. Donošenje Strategije i akcionog plana za borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma.
104
1
1. Priprema i usvajanje Zakona o Sprečavanju i Borbi protiv Terorizma.
K4 - 2010
PK
AKI, MP, MUP, SKSK
104
2
2. Priprema i usvajanje Zakona o Sprečavanju i Borbi Protiv Kriminala
putem Interneta (Ciber-criminal).
K1 - 2010
MTPT
Skupština Kosova
104
3
3. Priprema i usvajanje nacrta informacija klasifikacija i proveru
verodostojnosti podataka od Vlade Kosova
K1 - 2010
PK
KIA, MP, MUP, SKSK,
MBSK
104
4
4. Povećanje kontrole i pored puta koji vodi od granice tačke 1 i 31, u cilju
borbe protiv krijumčarenja i organizovanog kriminala.
K4 - 2010
Kosovske
Carine
104
5
5.Sprovođenje Memoranduma o saradnji između Tužioca i Nacionalne
DirekcijeAnti-mafije Italija (potpisan u junu 2009) u cilju razmjene
informacija o borbi protiv organizovanog kriminala.
K4 - 2011
ST
(Specijal
ni
Tužilac)
105
0
105. Završetak zakonodavnog okvira u vezi sa organizovanog kriminala.
103
13
103
14
103
Strateški prioriteti Vlade za
Evropsku Integraciju 2010
Zakonodavna Strategija
Vlade Kosova za 2010,
Strategija za Borbu Protiv
Terorizma.
Zakonodavna Strategija
Vlade Kosova za 2010.
Zakonodavna Strategija
Vlade Kosova za 2010.
Strateški Operacionalni
Okvir Carina 2010-2012,
Jedinstveni Plan
Direktorata Prihoda, MR
između Carine Kosova i
Policije Kosova.
Strategija za Borbu Protiv
Organizovanog Kriminala
134
105
1
1. Usvajanje predlog zakona o izmenama i dopunama Privremenog Zakona
o Krivičnom Postupku Kosova.
K4 - 2010
Skupštin
a Kosova
MP
Zakonodavna Strategija
Vlade za 2010
105
2
2. Usvajanje predlog zakona o izmenama i dopunama Privremenog Zakona
o Krivičnim Prekršajim na Kosovu.
K4 - 2010
Skupštin
a Kosova
MP
Zakonodavna Strategija
Vlade za 2010
105
3
3. Usvajanje predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Izvršenju
Krivičnih Sankcija.
K2 - 2010
Skupštin
a Kosova
MP
Zakonodavna Strategija
Vlade za 2010
106
0
106. Dalje jačanje lokalnih kapaciteta u Direktoratu za organizovani kriminal KPS-a.
106
1
K4 - 2010
PK
106
2
1. Obezbediti obuku za policijsko osoblje KP, Direkcije za organizovani
kriminal
2. Razvoj operativne saradnje Kosovske Policije (KP) sa drugim nosiocima
odgovornim za suzbijanje i sprečavanje organizovanog kriminala.
K4 - 2010
MUP
MP, PK, Carine, PAK,
FIC, Tužillaštvo i SSK
Strateški Plan PK za 20082010
106
3
3. Obezbediti odgovarajuću opremu za Odeljenje protiv organizovanog
kriminala: civilna vozila, audio i video opreme za nadzor, IT oprema, GPS i
dvogled za noćno posmatranje.
K4 - 2010
MUP
PK
Strategija za Borbu Protiv
Organizovanog Kriminala
107
0
107. Sprovođenje akcionog plana i jačanje zakonskih odredbi i struktura za efikasniju borbu protiv trgovine ljudima.
107
1
107
2
1. Regionalna jedinica za napajanje KP sa potrebnom opremom i vozilima za
borbu protiv trgovine ljudima.
2. Povećanje broja žena zaposlenih u jedinicama za borbu protiv trgovine
ljudima.
Godišnji Plan Obuke PK za
2010
K4 - 2010
MUP
PK
Strategjia za Borbu protiv
TLjB
K4 - 2010
PK
MUP
Akcioni Plan i Strateški
Plan 2008-2011
335 Zastita licnih podataka
108
0
108. Izrada sveobuhvatnog zakona o zaštiti ličnih podataka u skladu sa acquis-om, posebno u vezi sa Direktivom o zaštiti podataka
(95/46/EC), i njegovo sprovođenje. Osnivanje nezavisnog nadzornog organa za zaštitu podataka, sa dovoljnim ovlašćenjima i sa dovoljnim
finansijskim i ljudskim resursima.
108
1
1. Usvajanje Zakona o Zaštiti Ličnih Podataka.
K1 - 2010
Skupštin
a Kosova
MUP
Zakonodavna Strategija
Vlade za 2010
135
108
2
2. Priprema i usvajanje podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o Zaštiti
Ličnih Podataka.
K3 - 2010
108
3
3. Uspostavljanje i funkcionisanje nadzornog saveta za zaštitu ličnih
podataka
K1 - 2010
NNAPZ
(Nacional
na
Nadzorn
a
Agencija
za Zaštitu
Podataka
)
Skupštin
a Kosova
Zakon o Zaštiti Ličnih
Podataka.
Zakon o Zaštiti Ličnih
Podataka.
Srednjoročni prioriteti
10 Politički kriterijumi
11 Demokratija i vladavina prava
113 Javna Administracija
109
0
109. Nastavljanje održive reforme javne administracije uz poštovanje budžetskih ograničenja. Poboljšanje kapaciteta lokalne
administracije za pružanje usluga građanima na ravnopravan i efikasan način. .
109
1
109
2
109
3
109
4
109
5
1. Preostale institucije završiti ciklus implementacije preporuka koje
proizilaze iz funkcionalne revizije
2. Koordinacija i kontinuirano praćenje implementacije reforme javne
uprave (RJU).
3. Razviti procedure i uputstva u vezi pružanja usluga građanima i
preduzećima iz državnih institucija, kao i objavljivanje informatora o ovim
procedurama.
4. Sve opštinama da razviju i usvoje planove koji regulišu svoje teritorije,
kako bi se obezbedilo boljim kvalitetom usluga, u skladu sa Zakonom o
prostornom planiranju: Opštinski razvojni planovi, urbani razvojni plan
gradskog uredjenja.
5. Razviti program za povećanje prikupljanja sopstvenih prihoda opštine
K4 - 2011
MAP
Kontinuirano
MAP
K4 - 2010
MAP
K4 - 2010
Opštine
MSPP i MALS
K3 - 2010
MALS
Opštine
Plan Rada 2010
114 Pravosudni sistem
136
110
0
110. Definicija i konsolidacija kompletnog zakonskog organa koji poštuje prava i interese svih zajednica, razvijenog iz svih pravnih izvora
koji trenutno važe na Kosovu.
110
1
1. Priprema i objavljivanje zakonskih normi o pravima zajednica.
111
0
111. Usvajanje mehanizma za alternativno rešavanje sporova.
111
1
111
2
K4 - 2010
PK
MZP
1.Implementacija Zakona o Medijaciji
2.Izdaja kodeksa profesionalne etike za medijaciju.
3. Priprema podzakonskih akata u skladu sa donetim Zakonom o Medijaciji,
kao što su: pravni akt podešavanje takse koje se moraju plaćati za postupak
posredovanja
4.Usvajanje predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Izvršnom
Postupku
Kontinuirano
MP
SSK, KAK i MRSZ
Zakon o Medijaciji
K4 - 2010
MP
Komisija za Medijaciju
Zakon o Medijaciji
K2 - 2010
MP
MP i Komisija za
Medijaciju
Zakon o Medijaciji
K4 - 2010
Skupštin
a Kosova
MP
Kontinuirano
SSK
111
3
111
4
111
5
5. Implementacija Zakona o Izvršnom Postupku
112
0
112. Poboljšanje kaznenog sistema sa posebnom pažnjom na bezbednost, kontrolu, upravljanje, stručnu obuku i šeme reintegracije, kao i
na uslove u zatvorskim ustanovama.
112
1
MP
2
K4 - 2010
MP
112
3
K4 - 2010
MP
112
4
1. Popravka i održavanje postojećih objekata u zatvorima.
2. Izgradnja kapaciteta zatvorenika i pripreme za ponovno uključenje u
društvo.
3. Obuku sudija u oblasti maloletničkog proveravanja usluga.
4. Priprema i usvajanje predlog Zakona o Transportu Osuđenih Lica.
K4 - 2010
112
K3 - 2010
MP
112
5
K4 - 2012
MP
Plan Vlade prema SOP-u.
112
6
K4 - 2011
MP
Plan Vlade prema SOP-u.
112
7
K4 - 2011
MP
Plan Vlade prema SOP-u.
112
8
5. Izgradnja privremene sigurne kuće
6. Izgradnja zatvora visoke sigurnosti.
7. Kompletirati jedinicu za praćenje i transport zatvorenika.
8. Saradnja Korektivne službe Kosova sa organizacijama civilnog društva.
9. Sve veći broj žena u okviru KKS (žena stražar u Lipljanu).
10. Razviti poseban program za reintegraciju maloletnika nakon oslobađanje
od izdržavanja kazne.
11. Podizanje javne svesti o ulozi i značaju Kosovske Korektivne Službe
(organizovanje seminara, kampanje, konferencije, štampanje materijala, itd.)
K4 - 2010
MP
Plan Vlade prema SOP-u.
K4 - 2010
MP
Plan Vlade prema SOP-u.
K4 - 2010
MP
Godišnji Plan Rada 2010
K4 - 2010
MP
Godišnji Plan Rada 2010
112
9
112
10
112
11
Godišnji Plan Rada 2010
MONT
Godišnji Plan Rada 2010
Godišnji Plan Rada 2010
SSK, Tužillaštvo
Kosova, PK, MEF,
Profesori Univerziteta,
itd.
Godišnji Plan Rada 2010
137
115 Borba protiv korupcije
113
0
113. Izrada sektorskih akcionih planova za borbu protiv korupcije i povećanje svesti o problemu korupcije u javnoj administraciji, kao i u
građanskom društvu.
113
1
1.Praćenje implementacije Strategije za borbu protiv korupcije i Novog
Akcionog Plana za borbu protiv korupcije.
K4 - 2011
ABPK
PK
113
2
2. Organizovanje kampanja najmanje dva puta godišnje. za podizanje svesti
oko prevencije i borbe protiv korupcije,
K4 - 2011
ABPK
Institucije Kosova
114
0
114. Uspostavljanje mehanizma za praćenje u borbi protiv korupcije.
114
1
K4 - 2010
PK
114
2
K4 - 2010
ST
(Specijal
ni
Tužilac)
114
3
1. Vlada Predstaviti Izveštaj u Skupštini, i plan za mere koje treba preduzeti
u borbi protiv korupcije.
2. Pripremiti bazu podataka istraživanja, uverenja, krivičnog gonjenja u
slučajevima protiv korupcije između planiranja treninga u oblasti otkrivanja
i istrage korupcije, sprečavanje sukoba interesa, obelodanjivanje imovine i
primanja poklona
3. Skupština i Vlada da se saglase oko pregleda izveštaja o preduzetim
merama za borbu protiv korupcije svaka tri meseca.
K4 - 2010
PK
Zakon o Agenciji za Borbu
Protiv Korupcije, Strategija
za Borbu Protiv Korupcije i
Akcioni Plan za Borbu
Protiv Korupcije 2009-2011.
Zakon o Agenciji za Borbu
Protiv Korupcije, Strategija
za Borbu Protiv Korupcije i
Akcioni Plan za Borbu
Protiv Korupcije 2009-2011.
ABPK,MP,SSK
12 Ljudska prava i zaštita manjina
121 Prava manjina, kulturna prava i zaštita manjina
115
0
115. Obezbeđivanje održivog postojanja manjinskih zajednica i njihovog nediskriminatorskog učestvovanja u društvu, preduzimanjem
konkretnih mera za obezbeđivanje njihove bezbednosti i slobode kretanja, kao i adekvatno obezbeđivanje pristupa javnim uslugama..
115
1
115
2
1. Nastaviti proces finansiranja projekata za članove zajednice, kako bi se
osigurao njihov razvoj i integracija u Kosovsko društvo.
2. Realizaciji projekata vezanih za održivi povratak.
K4 - 2010
MZP
K4 - 2010
MZP
KPM
Plan Rada 2009
Plan Rada 2010
138
K4 - 2010
MZP
115
3
4. Organizacija sveobuhvatne kampanje u zajednicama na Kosovu za
promovisanje ljudskih prava i međuetničkog dijaloga.
KPM, MJA i
MALS/Opštine.
Akcioni Plan
116
0
116. Sprovođenje zakona o ravnopravnosti polova. Obezbeđivanje usmeravanja prava žena u svim postojećim politikama i zakonskim
propisima.
116
1
1. Praćenje implementacije Zakona o Ravnopravnosti Polova- Istraživanja o
primeni Zakona o Ravnopravnosti Polova
K3 - 2010
APR
PK
Zakon o Ravnopravnosti
Polova, Kosovski Program
za Ravnopravnost Polova.
116
2
2. Redovno izveštavanje od strane ministarstva i opštine na sprovođenju
politike ravnopravnosti polova
K4 - 2010
APR
Ministarstva i Opštine
Zakon o Ravnopravnosti
Polova, Kosovski Program
za Ravnopravnost Polova.
116
3
3. Priprema Komentara o Zakonu o Zaštiti Nasilja u Porodici.
K4 - 2010
APR
AJP, MP, MRSZ,
Sudovi, MUP, OJQ
Zakon o Zaštiti od Nasilja u
Porodici.
117
0
117. Izrada integrisane politike konzervacije kulturnog nasleđa. Aktivno angažovanje u povećanju opšte svesti za poštovanje kulturnog
nasleđa.
117
1
1. Održavati redovne sastanke međuministarskih i međusektorskih radnih
grupa za zaštitu spomenika kulture.
K2 - 2010
MKOS
MSPP, MONT, MALS,
KPM, UN habitat,
CHWB i ICO.
117
2
2. Potpisivanje političke deklaracije sa resornim ministarstvima za
regionalni razvoj projekta za kulturno i prirodno nasleđe.
K2 - 2010
MKOS
MSPP, MTI, MONT i
MALS
117
3
3. Potpis MR za tretiranje kultunog nasleđa u školskim nastavnim
programima.
K4 - 2010
MKOS
MONT
117
4
4. Razviti akcioni plan za vođenje neprekidne organizacije kampanja o
podizanju svesti o kulturnom nasleđu
K1 - 2010
MKOS
117
5
MKOS
6
5. Organizacija "Dani Evropskog Nasleđa "
6.Specifikacija lokacija kulturnog i verskog nasleđa u saradnji sa
katastarskom agencijom.
K3 - 2010
117
K3 - 2010
MKOS
Zakon o Zaštiti Kulturnih
Spomenika, Zakon o
Posebnim Zaštićenim
Područjima, Zakon o
Prostornom Planiranju,
Zakon o Konstrukcijama.
Regionalni program Saveta
Evrope za Kulturno i
Prirodno Nasleđe u
Jugoistočnoj Evropi.
Stratigija Integrisane
Konzeravcije - MKOS 2006
Stratigija Integrisane
Konzeravcije - MKOS 2006
Plan Rada 2010
Skupština Kosova
Aneks VI Ahtisarijevog
paketa, Zakon o Posebnim
Zaštićenim Područjima
139
117
7
7. Usvajanje Zakona o Velikoj Hoči i Zakona o Istorijskom Centru Prizrena
od strane Skupštine.
K2 - 2010
MSPP
MKOS, Skupština
Kosova
Aneks VI Ahtisarijevog
paketa, Zakon o Posebnim
Zaštićenim Područjima
117
8
8. Uključivanje posebno zaštićenih područja u prostorne i urbanističke
planove.
K4 - 2010
MSPP
MKOS
Zakon 03/L-106 o Izmeni i
Dopuni Zakona o
Prostornom Planiranju
2003/14.
118
0
118. Obezbeđivanje da Katastarska agencija i opštinske katastarske kancelarije obezbeđuju transparentan i nediskriminirajući pristup
svim imovinskim knjigama i da imaju funkcionalne mehanizme odgovornosti.
118
1
118
2
118
3
118
4
1.Izgradnja kapaciteta kroz obuke u relevantnim oblastima tehničkog
personela i pravnih osoblja AKK i ZKK.
2.Funkcionalnost sistema vertikalnog i horizontalnog izveštavanja AKK i
ZKK.
3. Uključivanje postojećih katastarskih usluga u elektronskom portalu
države.
4. Monitoring transakcija nekretnina kako bi se osiguralo sprečenje prakse
lažne prijave.
Kontinuirano
MAP
MALS/Opštine i KIJA
Plan Rada 2010
Kontinuirano
MAP
MALS/Opštine
Plan Rada 2010
K4 - 2010
MAP
Kontinuirano
MAP
Plan Rada 2010
MSPP i MALS
Plan Rada 2010
13 Regionalna pitanja i međunarodne obaveze
130 Regionalna pitanja i međunarodne obaveze
119
0
119. Dalje jačanje regionalne i međunarodne saradnje, uključujući i oblast sprovođenja zakona, kroz transfer osumnjičenih i osuđenih lica
i uzajamnu pravnu pomoć.
119
1
1.Potpisivanje bilateralnih sporazuma sa različitim zemljama na
međunarodnu pravnu pomoć u građansko krivičnim izdavanjama, nakon
prenosa DD / UNMIK-a u MP (Odeljenje za međunarodnu pravnu
saradnju).
K4 - 2010
MP
20 Ekonomski kriterijumi
20 Ekonomski kriterijumi
120
0
120. Dalje jačanje vlasničkih prava, vladavine prava i pristupačnosti sudova u pogledu promovisanja okruženja povoljnog za poslovne
aktivnosti.
140
KAI
(Kosovsk
a
Agencija
za
Imovinu)
KAI
(Kosovsk
a
Agencija
za
Imovinu)
KAI
(Kosovsk
a
Agencija
za
Imovinu)
KAI
(Kosovsk
a
Agencija
za
Imovinu)
KAI
(Kosovsk
a
Agencija
za
Imovinu)
120
1
1. Objavljivanje aplikacija za privatne svojine, komercijalne i poljoprivredne,
i zahteva za identifikaciju imovine.
K2 - 2010
120
2
2. Identifikacija, kontrola identifikacija i riidentifikacije privatne svojine
uključujuči poljoprivredna gazdinstva (89.5%) komercijalna (2,5%) i
stanovanja (8%)
K4 - 2010
120
3
3. Uspostaviti zahteve od Komsije za imovinske zahteve, prvi stepen
(Komisija za imovinske zahteve Kosova.)
K3 - 2011
120
4
4. Sprovođenje odluka sa povratak imovine, administracja, aukcija,
proterivanja ili posredovanja (broj sprovođenih odluka)
K4 - 2011
120
5
5.Upravljanje imovinom i sprovođenje programa iznajmljivanja (broj
nekretnina iznajmljen i broj nekretnina pod upravom vračen na povrat
vlasnika).
Kontinuirano
121
0
121. Izrada strategije za privatizaciju i restruktuiranje javnih preduzeća, kada je to potrebno, u svetlu jačanja korporacijskog upravljanja i
funkcionisanja ovih preduzeća i smanjivanja subvencija sektoru preduzeća.
121
1
1.Uvođenje privatnog kapitala u javnim preduzećima (PTK, KEK, ANP i
LNP)
K4 - 2012
MEF
Opštine i Opštinski
Suodvi
Administrativa Uredba
UNMiK-a br.2007/5
Kadastralna Agencija
Kosova
Memorandum
Razumevanja sa ABPK
Vrhovni Sud Kosova
(drugi stepen)
Uredba UNMiK-a 2006/10 i
2006/50
PK
Memorandum
Razumevanja sa PK i
Policijom EULEX-a
Opštine i MEF
Uredba UNMIK-a 2006/10 i
2006/60, Uredba UNMIK-a
br.2007/5, Zakon 03/L079
za dopunu i izmenu uredbe
UNMIK-a 2006/50.
Odluka o uvođenju
privatnog kapitala u PTK,
KEK, MPA i LNP, član 9
(prodaja akcija)
141
121
2
2. Povećana korporativnog upravljanja koja je posvećena svakom javnom
preduzeću koje je pod monitiranjem-NJPMNP-a.
K4 - 2010
MEF
121
3
3. Analiza mogućnosti za uvođenje privatnog kapitala u PTK-a
K4 - 2010
MEF
122
0
122. Izrada i sprovođenje politika aktivnog tržišta rada u tesnoj saradji sa lokalnom poslovnom zajednicom u pogledu unapređivanja
procesa usklađivanja sa potrebama tržišta rada i povećanje udela obučene radne snage u ukupnoj radnoj snazi.
122
1
K1 - 2010
MRSZ
122
2
1. Izgradnja ljudskih kapaciteta kroz regrutovanje i obuku sektora
dizajniranja politika zapošljavanja u cilju pripreme planova i konkretnih
projekata zapošljavanja.
2. Izgradnja kapaciteta kroz obuku i poboljšane uslove rada na centrima za
stručnu obuku.
K4 - 2010
MRSZ
122
3
Kontinuirano
MRSZ
KIJA
122
4
K2 - 2010
MRSZ
KIJA
Plan Rada 2009
122
5
3. Sarađivati sa spoljnim ponuđačima za obuku u cilju povećanja broja
kvalifikovanih radnika
4. Izgradnja ljudskih kapaciteta kroz regrutovanje i obuku sektora
dizajniranja politika zapošljavanja u cilju pripreme planova i konkretnih
projekata zapošljavanja.
5. Promovisanje saradnje sa lokalnom poslovnom zajednicom sa namerom
podsticanja rasta traženja za radnom snagom.
K3 - 2010
MRSZ
KIJA
Plan Rada 2009
123
0
123.Sprovođenje odgovarajućih politika za povećanje kvaliteta i kvantiteta obrazovanja na svim nivoima.
123
1
123
2
1. Praćenje sprovođenja strategije i akcionog plana za dodiplomsko obrazovanje;)
licenciranje nastavnika, 2) Amandametacija Zakona o obrazovanju, 3 Razmatranje
nastavnog plana i obrazovanja, 4)) pilotiranje 13 opština za finansiranje novih
formula za škole, 5) udžbenici za dodatne učenje u dijaspori.
2. Praćenje sprovođenja strategije i akcionog plana za visoko obrazovanje, sa
posebnim osvrtom na: 1) treći krug akreditacije privatnih institucija visokog
obrazovanja, 2) završetak procesa akreditacije Univerziteta u Prištini i svih njenih
akademskih jedinica.
Zakon o Javnim
Preduzećima, gde se
omogućuje JMJP koišćenje
različitih mehanizama za
povećanje efikasnosti rada
Javnih Preduzeća.
Odluka o uvođenju
privatnog kapitala u PTK,
KEK, MPA i LNP, član 9
(prodaja akcija)
KIJA
Plan Rada 2009
Strategija za Profesionalno
Osposobljavanje 2005-2008.
K4 - 2010
MONT
KAK
K4 - 2010
MONT
UP i KAK
Nacionalni okvir
kvalifikacija, Studija o intersektorskom pristupu
obrazovanju.
Nacionalni okvir
kvalifikacija, Studija o intersektorskom pristupu
obrazovanju.
142
123
3
3. Određivanje nivoa obuke i obrazovanja na osnovu Evropskog okvira kvalifikacija
K4 - 2010
MONT
MRSZ, MZ, MTI, MEF i
KAK
123
4
4. Evaluacija preduniverzitetskog obrazovnih planova i programa po kvalitetu i
performansi savremenih standarda.
K4 - 2010
MONT
KAK
123
5
K4 - 2012
MONT
Opštine
123
6
K2 - 2010
MONT
Opštine
123
7
K3 - 2010
MONT
123
8
5. Povećanje učešća na svim nivoima obrazovanja, uključujući i 25% dece u
predškolskom vaspitanju, osnovno obrazovanje 95%, 70% u srednje škole i 22% u
visokom obrazovanju.
6 Priprema i usvajanje Administrativnog Uputstva za Licenciranje privatnih usluga
predškolskog vaspitanja
7. Početak sprovođenja Nacionalnog plana za sprečavanje napuštanja škole na svim
nivoima, sa posebnim osvrtom na: 1) Stvaranje tima za sprečavanje i odgovor na
Neregistriranje i Napuštanje i uspostavljanje sličnih timova u svim školama, 2)
Obezbediti podatke o napuštenosti, 3) Obezbedi prevoz za studente koji putuju 4)
Obezbeđivanje stipendija 5) Funkcionisanje pedagoške službe u školama (pedagog,
psiholog i sociolog
8.Funkcionalizacija Univerziteta u Prizrenu: a) Pripremiti infrastrukturu, 2) Izbor
akademskog i administrativnog osoblja, 3) definisanje nastavnih planova i
programa, 4) Najava konkurs za učenika za 2010/2011
K3 - 2010
MONT
123
9
9.Povećanje broja kategorija ugroženih i odvajanje kvote za određene grupe
K3 - 2010
MONT
UP i ABPK
124
0
124. Unapređivanje izvoznih kapaciteta.
124
1
K4 - 2010
MTI
SB
124
2
1. Organizovanje obuke za lokalne proizvođače, za poboljšanja kvaliteta i
konkurentnosti u sektoru Agrobiznisa odnosno proizvođača bezalkoholnih
pića i vode. Kao i obuku pakovanja i klasifikacije planinskih voća, voća i
povrća. Obuka će biti na nivou zemlje.
2. Priprema i usvajanje strategije za export
K3 - 2010
MTI
Nacionalni okvir
kvalifikacija, Studija o intersektorskom pristupu
obrazovanju.
Nacionalni okvir
kvalifikacija, Studija o intersektorskom pristupu
obrazovanju.
Sector Wide Approach
Strategija Visokog
Obrazovanja, Plan Rada
2010
Strategija Visokog
Obrazovanja / MR sa
Austrijom, Nacionalni okvir
kvalifikacija, Studija o intersektorskom pristup
obrazovanju
Plan Rada
Zakon o Stranim
Investicijama Br-02/l-33
143
124
3
3.Podrška lokalnim proizvođačima sa izvozne kapacitete za učešće u
međunarodnim sajmovima.
K4 - 2010
MTI
124
4
4. Usvajanje Strategije za direktne strane investicije
K3 - 2010
MTI
Zakon o Stranim
Investicijama Br-02/l-33
124
5
5. Pregovori za proširenje sporazuma investicione garancije sa zemljama
(CEFTA), Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Moldavija i Srbija.
K1 - 2011
MTI
Plan Rada
Zakon o Građevinarsim
Proizvodima, br.02/L-14
SB
Zakon o Stranim
Investicijama Br-02/l-33
30 Evropski standardi
31 Unutrašnje tržište
311 Slobodno kretanje robe
125
0
125. Nastavak približavanja direktiva novog i globalnog pristupa i starog pristupa.
125
1
1. Priprema AU za Agregate
K1 - 2010
MTI
125
2
MTI
3
K4 - 2010
MTI
125
4
K4 - 2010
MTI
125
5
K4 - 2010
MTI
Zakon o Tehničkim
Zahtevima za Proizvode i
Procenu Usklađenosti,
br.02/L-20.
125
6
2. Autorizacija usklađenosti tela za ocenjivanje
3. Izgradnja Instituta Građevinskog Materijala
4. Obuka službenika za tehnička pravila građevinskog materijala
5. Priprema i usvajanje podzakonskih akata o sprovodenju Zakona o
tehničkim uslovima: (i) AU "za elektromagnetsku saglasnot". (Ii) AU "liftova
i komponente bezbednosti''. (Iii) AU "Mineralni resursi i oblasti upotrebe''.
(Iv) AU "Lična zaštitna oprema" EPP. (V) AU na osnovu Direktiva EC 94/11
za "Etiketiranje materijala na glavnoj komponenti linije cipela (VI) AU na
osnovu direktiva 96/73 EEC "mešavina duplih prediva"
6. Izgradnja laboratorija za procjenu usklađenosti industrijskih proizvoda.
K4 - 2010
125
K4 - 2010
MTI
125
7
7. Obuku osoblja DI o tehničkim propisima, i za uspostavljanje,
implementaciju, i procenu potrebe infrastrukture kvaliteta proizvoda.
K4 - 2010
MTI
Zakon o Tehničkim
Zahtevima za Proizvode i
Procenu Usklađenosti,
br.02/L-20.
Plan Rada za 2010
126
0
126. Usvojiti preostale evropske standarde (ENs).
126
1
1. Usvajanje standarda evropskih i međunarodnih standarda u 2000.
K4 - 2010
MTI
Vladine institucije,
univerziteti, preduzeća,
itd.
Zakon br. 03/L-144 o
Standardizaciji
144
2. Priprema i usvajanje Strategije za razvoj sistema standardizacije
3. Kreiranje baze podataka odobrenih standarda SK
4. Učlanjivanje KAS u Evropskim i medjunarodnim organizacijama za
standardizaciju (ISO/IEC i CEN/CNLC)
5.Izrada kataloga za standarde (CD, štampanoj formi, na mreži)
K4 - 2010
MTI
K2 - 2010
MTI
K4 - 2010
MTI
Zakon br. 03/L-144 o
Standardizaciji
K4 - 2010
MTI
Zakon br. 03/L-144 o
Standardizaciji
6
6. Promocija i objavljivanje standarda kroz organizovanje konferencija,
seminara, promotivnih materijala i različitih
K3 - 2010
MTI
127
0
127. Ustanoviti strukturu za nadzor nad tržištem.
127
1
1.Prijem novih inspektora na opštinskom inspektoratu
K2 - 2010
Opštine
127
2
2. Usvajanje administrativnih uredbi za knjige trgovine
K2 - 2010
MTI
127
3
3 Usvajanje predlog Zakona o Tržišnoj Inspekciji
K3 - 2010
MTI
127
4
K4 - 2010
MTI
127
5
K3 - 2010
MTI
Zakon o Tržišnoj Inspekciji.
127
6
4. Razviti medu sektorijalnu strategiju za Tržišnu Inspekciju i zaštitu
potrošača.
5 Priprema AU za organizaciju i funkcionisanje Tržišne Inspekcije
6. Uspostavljanje standarda za jedinice smeštaja i Turističke Agencije
Zakonodavna Strategija
2010
Plan Rada 2010
K4 - 2010
MTI
Zakon o Turističkoj
Delatnosti 2004/16
127
7
7. Podrška Preduzećima za Proizvod na Kosovu
8. Priprema AU za rad tehničkih komiteta
K2 - 2010
MTI
K4 - 2010
MTI
126
2
126
3
126
4
126
5
126
127
8
MALS, MTI i MEF
EKK
Zakon o Tržišnoj Inspekciji
br.02/L-1, Zakon o
Metrologiji 02/L-34
Zakon o Unutrašnjoj
Trgovini br. 2004/18
Plan Rada 2010
Zakon o Standardizaciji, br.
03/L-144
313 Carine i oporezivanje
128
0
128. Nastavak približavanja poreskih i carinskih propisa acqis-u EU. Dalje povećanje administrativnih kapaciteta poreske i carinske
službe u cilju sprovođenja propisa za borbu protiv korupcije, prekograničnog kriminala i izbegavanja plaćanja poreza.
128
1
1. Kontinuirana adaptacije sa Acquis-em u cilju usklađivanja carinskih
zakona.
K4 - 2012
Carina
Kosova
Opirativni Plan Direktorata
za Pravna Pitanja
128
2
2. Kontinuirana obuka osoblja na moguće izmene carinskih zakona
K4 - 2012
Carina
Kosova
Program Obuke
145
128
3
3. Proveriti sumnje na korupciju kroz revizorske procedure.
K4 - 2012
Carina
Kosova
128
4
PAK
5
4. Poboljšana identifikacija otkrivanja i onih koji su prestali sa otkrivanjem
5. Osiguravanje telefonska linije za olakšanje prijavljivanja korupcije
K2 - 2010
128
K3 - 2010
PAK
MUP/PK, PAK,
Tužillaštvo i FIC
Okvir Operativne Strategije
Carine Kosova, MR sa
podržavajućim
institucijama.
Strateški Plan 2008-2010
314 Javne nabavke
129
0
129. Obezbeđivanje da se pravila za javne nabavke efikasno sprovode od strane ugovornih organa i subjekata na svim nivoima, između
ostalog i kroz razvoj operativnih alata, obezbeđivanje obuke i jačanje administrativnih kapaciteta.
129
1
129
2
129
3
129
4
129
5
1. Nadzor i praćenje 50 ugovornih organa (institucija) o svojim vršenim
aktivnostima revizije i implementacije odredbi Zakona o javnim nabavkama
na Kosovu i propisima donetim od strane RKJN-a.
2. Podizanje Administrativnih kapaciteta KRPP-a kroz zapošljavanje 4
zvaničnika. za revizije.
3. Podizanje kapaciteta (ljudskih resursa) organizacijom dva modula.
4. Izgradnja podrške elektronskih sistema za prikazivanje aktivnost u APP-u
5. Centralizovano rukovodstvo procedurama identifikovanim za
snabdevanja / usluge uobičajene u centralnom i opštinskom nivou
K4 - 2010
RKJN
ZJN
K4 - 2010
RKJN
ZJN
K2 - 2010
AJN
Izveštaj o Napredku
K1 - 2010
AJN
Izveštaj o Napredku
K4 - 2010
AJN
Izveštaj o Napredku
315 Intelektualna vlasnička prava
130
0
130. Nastavak jačanja sprovođenja intelektualnih, industrijskih i komercijalnih imovinskih prava u skladu sa srednjoročnom strategijom.
130
1
130
2
130
3
130
4
1. Analiza Zakona o Autorskim Pravima i pripremiti potrebne predloge za
njegovu izmenu i dopunu.
2. Usvajanje srednjoročne Strategije za osnivanje sistema zaštite
intelektualne svojine.
3. Sertifikacija predmeta na prava po Zakonu o autorskom pravu I
podizanju njihovih kapaciteta
4. Usvajanje Zakona o Integrisanim Kolima Topografija
K4 - 2010
MKOS
K4 - 2010
MTI
K4 - 2011
MKOS
K2 - 2010
Skupštin
a Kosova
MKOS
Plan Rada 2010
MTI
Zakonodavna Strategija
2010
316 Zapošljavanje i socijalna politika
146
131
0
131. Jačanje administrativnih kapaciteta inspektorata rada.
131
1
K4 - 2010
MRSZ
131
2
K4 - 2010
MRSZ
Opštine
131
3
1. Zaštita podataka o broju zaposlenih u firmama, i podatke o broju
obavljenih kazni
2. Snadbevanje TEIP-a sa 4 vozila, kompujtera, telefona i kanelarijom za
inspektore rada u novim opštinama.
3. Obuka u profesionalnoj specijalizaciji pozicije inspektora na osnovu
evropskih standarda.
K4 - 2010
MRSZ
KIJA
131
4
4. Zapošljavanje deset novih inspektora za rad.
K4 - 2010
MRSZ
131
5
K4 - 2010
MRSZ
131
6
5. Pružanje inspektorima rada neophodnu opremu potrebne za rad u skladu
sa Međunarodnom Konvenciom br. 81.
6.Razvoj novih propisa u pojedinim oblastima elektrike i izgradnje u oblasti
bezbednosti i zdravlja na radu.
K4 - 2010
MRSZ
Godišnji Plan Izvršne
Agencije Inspektorata.
Zakon o Bezbednosti na
Radu, Zaštiti Zdravlja
Zaposlenih i Radne Sredine,
br. 2003/19
Plan Rada 2009
Zakon o Bezbednosti na
Radu, Zaštiti Zdravlja
Zaposlenih i Radne Sredine,
br. 2003/19
317 Obrazovanje i istraživanje
132
0
132. Jačanje mehanizama za garanciju kvaliteta u obrazovnom sektoru.
132
1
1. Saradnja sa Centrom za osiguranje kvaliteta na UP i iniciranje osnivanja sličnih
kancelarija u sve institucije visokog obrazovanja na Kosovu
Kontinuirano
MONT
132
2
2. Podizanje stručnih kapaciteta inspektora da ispitaju obrazovanje u školi i u klasi
K4 - 2010
MONT
132
3
3. Jačanje kontrole kvaliteta nastave iz obrazovnih institucija kroz proces vršenja
inspekcije i nadzor i sprovođenje zakona
Kontinuirano
MONT
132
4
4. Adresiranje svih preporuke nastalih iz dokumenta sektora širokog pristupa u vezi
sa (i) razvoj programa za društvo zasnovano na znanju, (ii) poboljšanje
nastave,licenciranje nastavnika i stvaranje novog sistema plata, (iii) poboljšanje
uključivanja u obrazovanju i ekstrakciju podataka na osnovu uključivanja u
obrazovanju i stvaranje modernog sistema za upravljanje informacijama u
obrazovanju
K2 - 2011
MONT
UP
Strategija Visokog
Obrazovanja
Zakon o Inspekciji,
Strategija Preduniverzitetskog
Obrazovanja 2007-2017
147
132
5
5. Evaluacija domaćih i stranih institucija visokog obrazovanja
K2 - 2010
Strategija Visokog
Obrazovanja, Plan Rada
2010
133
0
133 . Nastavljanje napora na povezivanju stručnog obrazovanja i obuke i sektora visokog obrazovanja sa tržištem rada i ekonomskim
potrebama.
133
1
1. Jačanje saradnje i koordinacije sa malim i srednjim preduzećima, nacrt AU između
MONT-a i Agencije za mala i srednja preduzeća
134
0
134. Promocija regionalne saradnje u oblasti visokog obrazovanja.
134
1
1. Sprovođenje Memoranduma o razumevanju sa Albanijom, Makedonija, Turska,
Hrvatska
135
0
135. Početak razvoja politike koja pogoduje istraživanju.
135
1
135
K4 - 2010
MONT
MRSZ, MTI i EKK
Kontinuirano
MONT
UP
1. Priprema AU za uspostavljanje CITT
K3 - 2010
MONT
2
2. Razmatranje Zakona o naučno-istraživačkim Aktivnostima
K4 - 2010
MONT
135
3
3. Priprema i usvajanje programa Nacionalne Naučne Strategije.
K1 - 2010
MONT
135
4
4. Stvaranje Naučnog Veća od strane MONT-a za koordinaciju istraživačkih
aktivnosti
K4 - 2010
MONT
135
5
5. Kreirati bazu podataka u skladu sa naučnim oblastima istraživanja
K4 - 2010
MONT
135
6
6. Finansiranje objavljivanja naučnih radova i pomoći u publikaciji naučnih časopisa
i usvajanje naučnog časopisa sa međunarodnim pregledom
K3 - 2010
MONT
135
7
7. Integracija u Oblasti Evropskih Istraživanja
Kontinuirano
MONT
UP
Memorandum
Razumevanja (MR)
Strategija Visokog
Obrazovanja
Strategija Visokog
Obrazovanja
Zakon o Naučnim
Istraživanjama, Plan Rada
2010
Zakon o Naučnim
Istraživanjama, Plan Rada
2010
Zakon o Naučnim
Istraživanjama, Plan Rada
2010
Zakon o Naučnim
Istraživanjama, Plan Rada
2010
Strategija Visokog
Obrazovanja
32 Sektorske Politike
322 Poljoprivreda I Ribarstvo
148
136
0
136. Izrada politike i regulatornog okvira za podršku održivoj zemljišnoj reformi. Podrška zaštiti poljoprivrednog zemljišta od neplanskog
urbanističkog razvoja.
136
1
1. Pripremiti i usvojiti strategiju za konsolidaciju poljoprivrednog zemljišta
K2 - 2010
MPŠRR
136
2
K4 - 2010
MPŠRR
Plan za Poljoprivredu i
Ruralni Razvoj 2009-2013
136
3
2. Nastaviti podršku za ulaganja u sisteme za navodnjavanje (osnovno, srednje i
nivou farmi) korišćenjem budžetskih sredstava na Kosovu i podršku za ponudaće
navodnjavanje i udruženja korisnika vode
3 Funkcionalizacija Jedinice Plaćanje za upravljanje donacija i subvencija na osnovu
principa Evropske komisije IPARD programa.
K2 - 2010
MPŠRR
AU Ministra 01/2010 za
Osnivanje i
Funkcionalizaciju Jedinice
za Plaćanja.
136
4
4. Kreiranje registra poljoprivrednog zemljišta u pilot opštinama podržane od
projekta za održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta (FSLU)
K4 - 2011
MPŠRR
136
5
5. Priprema i usvajanje predlog Zakona o komasaciiji zemljišta
K4 - 2010
MPŠRR
136
6
6. Pripremiti i usvojiti strategiju za održivu zemljišnu reformu na Kosovu
K4 - 2011
MPŠRR
137
0
137. Procena usklađenosti prehrambenih prerađivačkih kapaciteta sa zahtevima EU i priprema programa za osavremenjivanje ovih
kapaciteta.
137
1
1. Priprema programa za promociju poljoprivredno-prehrambenih preduzeća po
zahtevima EU
138
0
138. Početak akcije za efikasnu kontrolu domaće proizvodnje biljaka, posebno proizvoda sa zahtevima specificiranim od strane EU.
138
1
1. Priprema Zakona za proizvodnju i obradu duvana.
K2 - 2010
MPŠRR
138
2
K2 - 2010
MPŠRR
138
3
K4 - 2010
MPŠRR
UP, Poljoprivredni
Institut Kosova (PIK)
138
4
K4 - 2010
MPŠRR
UP
138
5
2. Izmena i dopuna Zakona br. 02/L-122 za organsku poljoprivredu kako bi se
uskladila sa acquis-om
3. Priprema i usvajanje AU za sprovođenje zakona za zaštitu bilja : AU za liste I/A,
II /A i IV / A do biljaka i biljnih proizvoda na zahtev EU i AU da odredi pasoš
oblika za biljke.
4. Obuka farmera koji su uključeni u upotrebi i primeni pesticida (četiri treninga) i
prodavci poljoprivredne apoteke koji su uključeni u uvoz i marketing pesticida
(četiri treninga) na teritoriji Kosova.
5. Izmena dopuna Zakona o Vinu kako bi se podigao kvalitet i standard kontrole i
obeležavanja vina.
K2 - 2010
MPŠRR
K4 - 2010
AHV
Zakonodavna Strategija
2010
MZ, MSPP, MPŠRR,
Institut Javnog Zdravlja.
Zakonodavna Strategija
2010
Zakonodavna Strategija
2010
Zakon o Zaštitu Bilja br.
02/L-95
149
139
0
139. Razvoj zdrave strukture za upravljanje šumama, posebno u pogledu borbe protiv nelegalne seče šuma i borbe protiv šumskih požara.
139
1
1. Delegiranje zaštite šuma na lokalnom nivou u skladu sa predlogom zakona za
izmenu Zakona o šumama
K4 - 2010
MPŠRR
MALS, Opštine,
Policija Kosova, Sudovi.
Predlog Zakona o Izmeni i
Dopuni Zakona o šumama
139
2
K4 - 2010
MPŠRR
PK i Skupština Kosova
139
3
3 Pripremiti i usvojiti novi Zakon o šumarstvu za prenošenje kompetencija sa
centralnog na lokalne vlasti
4.Osnivanje dva važna javna lovišta.
K4 - 2010
MPŠRR
MSPP i MALS/Opštine
Zakonodavna Strategija
2010
Zakon o Lovu br. 02/L-53
139
4
5. Pošumljavanje 800 hektara.
K4 - 2010
MPŠRR
MSPP i MALS/Opštine
139
5
6. Medijska kampanja za zaštitu šuma
K4 - 2010
MPŠRR
Nezavisni Savet za
Medije (NSM)
139
6
7. Razviti program za rehabilitaciju oblasti pogođene od bolesti i štetočine
K2 - 2010
MPŠRR
MSPP i Kosovska
Agencija za Šume (KAŠ)
139
7
8. Priprema i usvajanje AU o uslovima i načinu lova.
K4 - 2010
MPŠRR
139
8
9. Osnivanje deset zajedničkih lovišta zajedno sa opštinama
K4 - 2010
MPŠRR
Zakon o Lovu br. 02/L-53
Zakon o Lovu br. 02/L-53
139
9
10. Priprema i odobravanje programa razvoja za lov na Kosovu 2010-2020
K4 - 2010
MPŠRR
139
10
11. Priprema i usvajanje nacrta strategije za razvoj eko-turizma na Kosovu.
K2 - 2011
MPŠRR
Zakon o Lovu br. 02/L-53
Opštine
Zakon o Lovu br. 02/L-53
323 Životna sredina
140
0
140. Preduzimanje mera za sprovođenje prostornog planiranja.
140
1
K3 - 2010
MSPP
140
2
K4 - 2010
MSPP
140
3
K2 - 2010
MSPP
140
4
K2 - 2010
MSPP
140
5
1. Prezentacija Zakona o uspostavljanju specijalnih zaštićenih područja, na
opštinama Kosova
2. Priprema AU za dopunu Zakona o Prostornom Planiranju
3. Priprema Prostornog plana za Nacionalni park "Šar planina".
4. Formiranje Saveta za prostorno planiranje na centralnom nivou.
5. Priprema normi i standarda za prostorno planiranje.
K4 - 2011
MSPP
140
6
K4 - 2011
MSPP
140
7
K4 - 2011
MSPP
140
8
6. Razvoj tehničkih građevinskih propisa.
7. Priprema Plana za upravljanje Nacionalnim parkom "Šar planina"
8.Saradnja sa Policijskim inspektoratom, sudom i ostalim nadležnim
organima
Kontinuirano
MSPP
MKOS/Opštine
Zakon br.2003/14 o
Prostornom Planiranju
MTI, MUP i MTPT
150
141
0
141. Unapređivanje institucionalnih kapaciteta Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje, poboljšanje koordinacije između
administrativnih organa nadležnih za pitanja životne sredine
141
1
1. Obuka osoblja za pripremu dozvola (životne sredine, vode, urbanizma,
građevine).
142
0
142. Usmeravanje pitanja životne sredine, posebno u vezi energije i transporta.
142
1
142
2
142
3
1. Sprovođenje člana 4 Direktive o očuvanju divljih ptica, 79/409/EEC, kroz
transpoziciju Direktive na izmenjeni Zakon o zaštiti prirode.
2.Proglašavanje oblasti IBA i sprovodjenje odbrane
3. Priprema prostornog plana za posebnu zonu “Fusha e Mihjes së Re”
K4 - 2011
MSPP
K3 - 2010
MSPP
MER
K2 - 2011
MSPP
MER
K2 - 2010
MSPP
Zakon br.2003/14 o
Prostornom Planiranju
324 Transportna politika
143
0
143. Mere PUK za poboljšanje bezbednosti na putevima.
143
1
K3 - 2010
MTPT
MUP/PK
143
2
1. Procena i analiza primene Zakona o bezbednosti na putevima.
2. Priprema strategije za rast bezbednosti na putevima.
K2 - 2010
MTPT
143
3
3. Pripremiti akcioni plan za implementaciju strategije za povećanje
sigurnosti na putu.
K4 - 2010
MTPT
MUP/PK, MONT, MP i
MZ
MUP/PK, MONT, MP i
MZ
144
0
144. Planiranje i sprovođenje održavanja i rehabilitacije transportne infrastrukture, uključujući izgradnju nove infrastrukture kroz
partnerstvo javnih i privatnih subjekata, ako je potrebno.
144
1
144
2
1. Implementacija programa rehabilitacije i održavanja putne mreže na
Kosovu.
2. Implementaciju strateških projekata za putnih pravaca 6 i 7.
145
0
145. Razvijanje i sprovođenje višestrane strategije.
145
1
145
2
145
3
145
4
1.Implementacija strategije multimodalnih prevoza
2. Poboljšanje usluga multimodalnog transporta
3. Izvodljivosti novog železničkog terminala u Prištini
4. Voz prema Prištinskom Aerodromu
Kontinuirano
MTPT
Kontinuirano
MTPT
Kontinuirano
MTPT
K4 - 2012
MTPT
K1 - 2012
MTPT
K4 - 2014
MTPT
325 Energija
151
146
0
146. Razvoj zakonodavnih i regulatornih okvira radi ohrabrivanja javnih privatnih partnerstava i mešovitih investicija u energetskom
sektoru u skladu sa zaključcima studije o generisanju investicija.
146
1
146
2
1. Usvajanje osnovnih zakona u energetskom sektoru: (a) Zakona o
energetici; 2) Zakon o energetskom regulatoru (3) Zakona o električnoj
energiji, i (4) Zakona o energetskoj efikasnosti
2. Završetak regulatornog okvira u skladu sa razvojem zakonodavstva
energetskog sektora: (a) Pravila za uverenja o poreklu (2) Pravila za Support
Scheme (3) Pravila za učešće javnosti, (4) Pravilo za centralno grejanje (5)
Tarifna metodologija za centralno grejanje i (6) Pravilnik o standardima
kvaliteta.
147
0
147. Dodatno poboljšati učinak kompanije koja proizvodi električnu energiju i integrisati je na regionalnom tržištu energije.
147
1
K1 - 2010
KOSTT
RKE, MER
Tranziciona Tržišna Pravila
147
2
1. Modifikacija tranzicije ka tržišnim pravilima odobreno od strane.ZRRE-a.
2. Organizovanje aukcije za emitovanje interkonektivnih kapaciteta
3. Implementacija projekta SCADA / EMS i telekomunikacije (Supervisory
control and data acquisition/energy management sytem) Konsultanti i
usluge
K2 - 2010
KOSTT
RKE
Procedure Tržišnih Pravila
K4 - 2010
KOSTT
MER, MEF
Plan razvoja transmisionog
sistema, Studija
izvodljivosti projekta
SCADA / EMS i
telekomunikacija
Plan razvoja transmisionog
sistema, projekat studije
izvodljivosti
Plan razvoja transmisionog
sistema 2007-2013
K2 - 2010
Skupštin
a Kosova
Vlada
K4 - 2011
RKE
MER, KOSTT
147
3
147
4
4.Realizaciju projekta od 400 kV DV, Kosovo- Albanije i konsultantske
usluge
K3 - 2011
KOSTT
MEF, MER, KfW
147
5
5. ImplementacijaPaket Projekta 400/110 kV - Peć III i konsultantske usluge
K2 - 2010
KOSTT
MEF, MER , KfW
147
6
6. Implementacija projekta Uroševac 2 400/110 kV
K3 - 2011
KOSTT
MER, MEF i EK
147
7
7. Podizanje kapaciteta na mreži 110 kV
K3 - 2011
KOSTT
147
8
KOSTT
MER
9
K2 - 2010
KOSTT
MER
147
10
8. Uramljivanje KOSTT Regulativne zone
9. Članstvoi KOSTT na ENTSO-E (European Network Transmission System
Operators for Electricity)
10. Izgradnja linije 400 kV interkonekcije Kosovo - Makedonija
K3 - 2010
147
K4 - 2012
KOSTT
MER
Energetska Strategija
Kosova 2009-2018
Plan razvoja transmisionog
sistema 2007-2013
Plan razvoja transmisionog
sistema 2007-2013
Plan razvoja transmisionog
sistema 2007-2013
152
147
11
11. Jačanje kapaciteta ljudskih resursa u KOSTT-a
K1 - 2011
KOSTT
147
12
12.Instaliranje TR 3 220/110kV u NS Prištini 4
K2 - 2010
KOSTT
147
13
13. Sekundarna Uredba (LFC) Kosovo - Albanija
K4 - 2010
KOSTT
MEF, MER
Plan razvoja transmisionog
sistema 2007-2013
147
14
14. Rehabilitacija NS 220/110kV Kosova A
K2 - 2010
KOSTT
MEF
Plan razvoja transmisionog
sistema 2007-2013
147
15
15. ITSMO – Merača KOSTT/KEK
K4 - 2010
KOSTT
MEF
Plan razvoja transmisionog
sistema 2007-2013
147
16
16. Realizacija projekta "Implementacija upravljanja kvalitetom" na osnovu
ISO 9001:2008 u KOSTT-u
K4 - 2010
KOSTT
Plan razvoja ljudskih esursa
KOSTT
Plan razvoja transmisionog
sistema 2007-2013
Tehničke spicifikacije za
realizaciju ovog projikta.
326 Informaciono društvo i mediji
148
0
148. Usklađivanje sa regulatornim okvirom i sprovođenje zakonodavstva o mrežama elektronske komunikacije i uslugama radi kreiranja
otvorenije i kompetitivne životne sredine i ojačavanje položaja i operativne i finansijske nezavisnosti regulatora telekomunikacija.
148
1
148
2
148
3
148
4
148
5
148
6
148
7
1. Profesionalna podrška u smislu finansijskih kapaciteta da obezbedi
efikasan rad regulatora
2. Potpuno jačanje ART-a u određivanju broja stručnog osoblja (u sektoru
telekomunikacija, Frekvencija planiranje, inspekcija)
3. Potpuno jačanje ART-a za praćenje, upravljanje i sprovođenje funkcije
vezane za frekvencijski spektar.
4. Uspostavljanje odgovarajuće kategorije za dozvole / upis i smernice koje
odgovaraju prelazak sa trenutnog režima u režim kategorija licence /
dozvole / registracija.
5. Odobravanje opisa posla o funkcionisanju ART-a, uključujući i usvajanje
Osnovnog Statuta, popunjavanje naloga sistematizacije i organiziranja
6. Razviti opisa posla za osoblje i razvoja osoblja.
7. Priprema propisa o pravu za liniju licenciranja operatera za pružanje
telekomunikacionih usluga.
K2 - 2010
RAT
K2 - 2010
RAT
K4 - 2010
RAT
MTPT, ZMF i NSM
K4 - 2010
RAT
MTPT
K1 - 2010
RAT
MTPT
K1 - 2010
RAT
MTPT
K3 - 2010
RAT
MTPT
327 Finansijska kontrola
153
149
0
149. Pod koordinacijom Ministarstva finansija, razvoj i sprovođenje principa decentralizovane odgovornosti rukovodilaca i funkcionalno
nezavisne unutrašnje revizije u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim praksama EU kroz koherentno zakonodavstvo i
adekvatne administrativne kapacitete.
149
1
1. Priprema pisanog sporazuma vlade, koji definišu odgovornosti MFK što
se tiče:• Odgovornosti Zvaničnika (SP / ZKA);• Nosioca Budžeta (Servis
menadžera);• Osoblja Finansija
K4 - 2010
MEF
ZMJFO
149
2
K2 - 2010
MEF
Zakon o Internoj Reviziji.
149
3
K2 - 2010
MEF
LAB
149
4
K4 - 2010
MEF
LAB
149
5
K2 - 2011
MEF
LAB
149
6
K4 - 2011
MEF
LAB
149
7
K4 - 2012
MEF
LAB
149
8
K4 - 2012
MEF
LAB
149
9
K4 - 2010
MEF
LAB
149
10
2. Praćenje, ocenjivanje NjAB u OB, izrada i isporuka "Godišnjeg izveštaja za
funkcionisanje sistema unutrašnje revizije u javnom sektoru u vladi,
parlamentu i ZAP
3. Administrativne Uredbe za revizorske komisije.
4. Izveštaj o izdavanju licenci za internu reviziju
5. Odlaganje Manuala revizije
6. Nastaviti program sertifikacija internih revizora (svaki modul
tromesečno)
7. Stvaranje sistema kontinuiranog profesionalnog obrazovanja
8. Stvaranje programa informacione tehnologije za obavljanje revizije IR i
unutrašnje upravljanje
9. Priprema procedura za upravljanje rizikom
10.Priprema procedura za upravljanje podacima
K4 - 2010
MEF
LAB
150
0
150. Jačanje funkcionalnih kapaciteta kao i finansijske i funkcionalne nezavisnosti Vrhovne institucije za reviziju. Praćenje i sprovođenje
preporuka ove institucije..
150
1
150
2
1. Povećanje broja zaposlenih u okviru revizije ZAP je, od 100%, što je
povećanje od 20% godišnje za period od pet godina
2. Započeti sa izmenom pravnog okvira u širem kontekstu. Zakoni treba da
budu razmotreni, pored Zakona o Kancelariji glavnog revizora, kao i
Zakona o javnim preduzećima koja nisu u skladu sa nekim članovima.
K2 - 2011
KGR
Vlada, Skupština
Kosova
K2 - 2011
KGR
Vlada, Skupština
Kosova
Zakon Br. 03/L-075 o
Osnivanju Kancelarije
Generalnog Revizora na
Kosovu, Zajednička
Strategija Razvoja, Godišnji
Izveštaj o Reviziji KGR za
2008, Godišnji Izveštaj
154
performanse KGR-a za
2008.
150
3
3. Revidirati Strategiju Zajednickog Razvoja - Nas prirucnik razvoja za
dolazece godine.
K2 - 2011
KGR
150
4
4. Praktični izbor na finansijske odgovornosti, budžet, eksterne revizije.
Eksterne revizije PVF-a ZAP-a (Npr. ovi izbori će biti ponuđeni kroz
savetovanje, dajući preporuke u izveštajima, itd)
K2 - 2011
KGR
Vlada, Skupština
Kosova
150
5
5. Promovisanje razumevanja ciljeva, rezultata poslovanja i aktivnosti
Kancelarije za Reviziju između partnera (Skupština, KMFP KBF, Vlade)
(putem direktne komunikacije, redovnih izveštaja o reviziji i učinku,
brošura, radionica).
Kontinuirano
KGR
Vlada, Skupština
Kosova
150
6
K4 - 2011
KGR
Vlada, Skupština
Kosova
150
7
6. Stručni Sertifikat: 20% osoblja revizije, Kancelarija generalnog revizora da
prima Medjunarodne Sertifikacije
7. Stvaranje partnerstva nakon završetka Twinning projekta
K3 - 2011
KGR
Vlada, Skupština
Zakon Br. 03/L-075 o
Osnivanju Kancelarije
Generalnog Revizora na
Kosovu, Zajednička
Strategija Razvoja, Godišnji
Izveštaj o Reviziji KGR za
2008, Godišnji Izveštaj
performanse KGR-a za
2008.
Zakon Br. 03/L-075 o
Osnivanju Kancelarije
Generalnog Revizora na
Kosovu, Zajednička
Strategija Razvoja, Godišnji
Izveštaj o Reviziji KGR za
2008, Godišnji Izveštaj
performanse KGR-a za
2008.
Zakon Br. 03/L-075 o
Osnivanju Kancelarije
Generalnog Revizora na
Kosovu, Zajednička
Strategija Razvoja, Godišnji
Izveštaj o Reviziji KGR za
2008, Godišnji Izveštaj
performanse KGR-a za
2008.
155
Kosova
328 Statistika
151
0
151. Povećanje saradnje i koordinacije sa kosovskim statističkim sistemom, razvoj i dokumentovanje sistema upravljanja kvalitetom i
standardizacija postupaka izrade i dostavljanja podataka.
151
1
K4 - 2010
SZK
151
2
K4 - 2011
SZK
151
3
1. Implementacija Zakona o statistikama Kosova od osnivanja Saveta i grupa
eksperata za statistiku
2. Podizanje kapaciteta za vezivanje informacione tehnologije između ZSK i drugih
institucija.
3. Standardizaciju statističke proizvodnje u skladu sa zahtevima Eurostata.
K4 - 2010
SZK
151
4
4. Povećanje kapaciteta kroz odgovarajuću obuku u oblasti menadžmenta u primeni
statističkih i statističkih kodifikacije.
K4 - 2010
SZK
Vlada
33 Pravda, sloboda i bezbednost
331 Vize, kontrola granica, azil i migracije
152
0
152. Dalje jačanje kapaciteta Direktorata za granice, azil i migracije pri Ministarstvu unutršanjih poslova. Dalje jačanje funkcionalnih
kapaciteta granične policije Kosovske policijske službe.
152
1
K3 - 2010
MUP
Plan Rada MUP-a za 2010
152
2
K4 - 2010
MUP
Plan Rada MUP-a za 2010
152
3
K4 - 2010
MUP
Plan Rada MUP-a za 2010
152
4
1. Reorganizacija Odjeljenja za granice, azil i migracije (OGAM) u okviru
Ministarstva unutrašnjih poslova državljanstva, azila i migracija (DSHAM) i
funkcionisanje ovog drugog.
2. Jačanje kapaciteta Odeljenja za državljanstvo, azil i migracije (OGAM-a)
dodavanjem odgovarajućeg osoblja.
3. Obezbeđivanje obuke za osoblje OGAM-a i DMF-a (KP) odgovoranih za
izdanje viza i dozvole boravka.
4Završetak planova za operativne saradnje između Odeljenja za
državljanstvo, azil i migracije (OGAM) i Graničnom policijom u KP je.
K2 - 2010
MUP
152
5
5. Odobravanje mandata MUP-a i funkcionisanje nove strukture
Ministarstva, kao i izradu i usvajanje opisa posla njegovog osoblja.
K2 - 2010
MUP
PK
Zakon o Graničnoj Kontroli
i Nadzoru Državne
Granice, Zakon o
Strancima, Zakon o Azilu,
Strategija za IMG.
Strateški plan razvoja MUPa 2009 - 2013
156
152
6
152
7
152
8
6. Izgradnja kapaciteta Kancelarija za koordinaciju i evropske integracije
MUP-a koje će da posluže kao kontakne osobe kako bi se obezbedilo nacrt i
implementacija politike u vezi sa DLS- u potpunosti u skladu sa evropskim
politikama i praksama.
7. Uspostavljanje i funkcionisanje Odeljenja za nacrt, implementaciju i
nadgledanje politike MUP-a.
8. Ovratiti se akcijama Prioriteta 99.
K2 - 2010
MUP
Plan Rada MUP-a za 2010
K4 - 2010
MUP
Plan Rada MUP-a za 2010
NA*
NA*
333 Droge
156
0
156. Obezbeđivanje međuagencijske i međunarodne saradnje, da bi se značajno poboljšali rezultati u borbi protiv krijumčarenja droge.
334 Policija/ Borba protiv organiziranog kriminala
153
0
153. Sprovođenje i ažuriranje strategije protiv organizovanog kriminala i terorizma.
153
1
NA
154
0
154. Jačanje lokalnih kapaciteta za istraživanje aktivnosti organizovanog kriminala.
154
1
1. Napraviti dovoljno prostora za rad kako bi se obezbedilo operativna
efikasnost.
155
0
155. Jačanje pravosudnih kapaciteta za gonjenje i suđenje slučajeva organizovanog i finansijskog kriminala.
155
1
155
2
1.Poboljšan metod redovnog izveštavanja sudova i tužioca kako bi se
osiguralo da statistički podaci budu tačni, sveobuhvatni i kvalitetni.
2. Povećanje broja sudija za borbu protiv organizovanog i finansijskog
kriminala
K4 - 2010
MUP
PK, PK, Carine, ABPK
K2 - 2010
SSK
MP
Strateški Plan SSK-a 20072010
K4 - 2010
SSK
Vlada, Skupština
Kosova
Analiza SSK-a
335 Zastita licnih podataka
157
0
157.Sprovođenje zakona o zaštiti ličnih podataka u skladu sa acquis-om i obezbeđivanje efikasnog praćenja i primene.
157
157
1
1.Uspostavljanje sistema za zaštitu ličnih podataka.
K2 - 2010
157
2
2. Održati obuke za agencije odgovornih za sprovođenje zakona na snazi u
oblasti zaštite ličnih podataka.
K4 - 2010
157
3
3. Organiziranje javnih informativnih kampanja o pravima građana u vezi
zaštite ličnih podataka.
K4 - 2010
157
4
K2 - 2010
157
5
4.Identifikacija zakona koji zahteva reviziju u pogledu regulisanja rada
institucija bezbednosti, obaveštenja kao i sprovođenje zakona o bazi
podataka u cilju osvajanju mere za zaštitu ličnih podataka.
5. Pregled zakona koji regulišu funkcionisanje institucija bezbednosti,
obaveštajnih službi i agencija za sprovođenje zakona o bazi podataka u cilju
osnivanje mere za zaštitu ličnih podataka.
NNAPZ
(Nacional
na
Nadzorn
a
Agencija
za Zaštitu
Podataka
)
NNAPZ
(Nacional
na
Nadzorn
a
Agencija
za Zaštitu
Podataka
)
NNAPZ
(Nacional
na
Nadzorn
a
Agencija
za Zaštitu
Podataka
)
PK
K4 - 2012
PK
Zakon o Zaštiti Ličnih
Podataka
Zakon o Zaštiti Ličnih
Podataka
Zakon o Zaštiti Ličnih
Podataka
Nacionalno nadzorno
telo za zaštitu podataka
(NNAPZ)
Strateški Prioriteti Vlade za
Evropske Integracije 2010
Nacionalno nadzorno
telo za zaštitu podataka
(NNAPZ)
Strateški Prioriteti Vlade za
Evropske Integracije 2010
158
157
6
6. Podizanje svesti građana o značaju ličnih podataka i njihove zaštite.
K4 - 2011
NNAPZ
(Nacional
na
Nadzorn
a
Agencija
za Zaštitu
Podataka
)
Zakon o Zaštiti Ličnih
Podataka
159
Download

Akcioni plan za implementaciju evropskog partnerstva 2010 [ srb ]