Ministarstvo Transporta i
Telekomunikacija
Ministry of Transport and
Telecommunications
Republika Kosovo
Republic of Kosovo
PLAN STRATEŠKOG RAZVOJA
2010-2014
STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN
2010-2014
Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit
Republika e Kosovës
PLANI ZHVILLIMOR STRATEGJIK
2010-2014
2
Ministria e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit
Republika e Kosovës
PLANI ZHVILLIMOR STRATEGJIK
për periudhën 2010-2014
3
4
FJALA HYRËSE NGA MINISTRI FATMIR LIMAJ
Transporti dhe telekomunikacioni janë ndër prioritetet kyçe të Qeverisë. Zhvillimi i transportit
efikas – rrugor, hekurudhor dhe ajror – dhe i infrastrukturës së telekomunikacionit në shkallë të
gjerë do të përcaktojë rritjen ekonomike të Kosovës. Vendi ynë ka një ekonomi të vogël dhe të
hapur, por e mbyllur nga brenda, e cila varet nga tregtia. Tregjet e saj të brendshme janë shumë
të vogla për të arritur çfarëdo ekonomie të shkallës, përveç nëpërmjet eksportimit në tregjet e
mëdha.
Gjatë viteve të fundit qytetarët e Kosovës kanë parë përmirësime substanciale në
infrastrukturën tonë. Ky proces do të vazhdojë edhe në të ardhmen, pasi që ne synojmë të
sigurojmë se rrjeti ynë i sistemeve të transportit është i lidhur dhe të ndërveprojë me rrjetet
rajonale dhe trans-evropiane, duke sjellë kështu Kosovën në harmoni me politikat zhvillimore të
transportit multimodal rajonal dhe evropian.
Puna që bënë Ministria jonë nuk do të integrojë Kosovën vetëm në infrastrukturën e transportit
rajonal. Ajo gjithashtu do të zvogëlojë kostot e transportit dhe do të përmirësojë në mënyrë
substanciale cilësinë e rrugëve tona dhe sigurinë e tyre, që është edhe brenga jonë kryesore.
Përveç përmirësimit të infrastrukturës rrugore, ne gjithashtu jemi duke punuar në përmirësimin
e rrjetit tonë hekurudhor dhe të përgatitemi për modernizimin e Aeroportit Ndërkombëtar të
Prishtinës.
Kjo agjendë sfiduese do të kërkojë kapacitete të mira dhe organizim efikas në Ministrinë tonë.
Prandaj, ky Plan Zhvillimor Strategjik është miratuar që t’i ofrojë stafit tonë drejtimet kryesore
të zhvillimit institucional të Ministrisë sonë. Plani do të zbatohet gjatë tre deri pesë viteve të
ardhshme. Reformat do të përfshijnë riorganizimin institucional, përmirësimin e njohurive dhe
aftësive të stafit tonë, si dhe bërjen e proceseve tona menaxheriale më efikase.
5
6
MANDATI I MINISTRISË
Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit kontribuon për zhvillimin ekonomik nëpërmjet
krijimit të një sistemi të integruar të transportit multimodal efikas, me kosto efektive dhe i
padëmshëm për mjedisin. Në sektorin e komunikimit elektronik Ministria synon të krijojë
kushte ku teknologjia moderne informative dhe e komunikimit mund të mundësojë rritjen dhe
zhvillimin e ekonomisë së Kosovës, të ndihmojë demokratizimin dhe të rrisë kohezionin social.
Në mënyrë që të arrihen këto qëllime, Ministria merret me zhvillimin e politikave dhe ofrimin e
shërbimeve publike në gjashtë fusha kryesore:
Shërbimet e infrastrukturës dhe transportit rrugor
Transporti hekurudhor
Aviacioni Civil
Teknologjitë informative dhe telekomunikimit
Posta
Transporti detar
7
OBJEKTIVAT AFATMESME STRATEGJIKE
Menjëherë pas shpalljes së pavarësisë, Kosova ballafaqohet me sfidën e vendosjes dhe
menaxhimit të një kornize adekuate rregullative të transportit dhe telekomunikimit, në mënyrë
që të mbështesë zhvillimin ekonomik të vendit. Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit
luan një rol të rëndësishëm në këtë proces duke bërë përpjekje për t’i arritur këto gjashtë
objektiva strategjike:
Përmirësimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së transportit dhe
komunikimeve elektronike e cila është e integruar në rrjetin e transportit pan-evropian
dhe funksionon në përputhje me standardet ndërkombëtare
Krijimi i një mjedisi të favorshëm ligjor dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve në
fushën e transportit dhe komunikimeve elektronike
Anëtarësimi në Organizatat Ndërkombëtare të Transportit dhe Komunikimit, si dhe
bashkëpunimi me vendet fqinje
Përmirësimi i sigurisë në trafikun rrugor, zvogëlimi i ndikimit negativ të transportit në
mjedis dhe rritja e qasjes dhe sigurisë së komunikimeve elektronike
Zhvillimi i strategjisë së sektorit hekurudhor dhe harmonizimi i legjislacionit me
standardet evropiane
Krijimi dhe mirëmbajtja e një mjedisi të sigurt për trafikun ajror në industrinë dinamike
të aviacionit civil dhe harmonizimi me kriteret e sektorit të transportit ajror evropian
Arritja e këtyre objektivave kërkon ngritjen e kompetencave dhe kapaciteteve të burimeve
njerëzore në Ministrinë e Transportit dhe Telekomunikacionit. Ky Plan për Zhvillimin
Institucional përmbledh masat kryesore që kanë për qëllim rritjen e kapacitetit të Ministrisë.
8
PËRMBLEDHJE E VLERËSIMIT TË KAPACITETEVE
Përveç mbështetjes së fuqishme politike, përmbushja e objektivave strategjike të Ministrisë do
të kërkojë burime teknike dhe financiare, si dhe bashkëpunim të mirë me bartësit e tjerë të
interesit, vendet në rajon dhe organizatat ndërkombëtare. Kjo mund të arrihet vetëm
nëpërmjet stafit adekuat të shkathtë dhe të motivuar në kuadër të një Ministrie të organizuar
me efikasitet.
Nga muaji prill deri në tetor 2009, Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit ka kryer
rishikimin funksional të mandatit, organizimit dhe kapaciteteve përkatëse të saj. Në këtë proces
ajo është ndihmuar nga projekti i financuar nga DFID: Rishikimi Funksional dhe Organizimi
Institucional i Ministrive (FRIDOM). Rishikimi ka identifikuar disa mangësi në strukturën
organizative dhe kapacitetet aktuale. Në periudhën afatshkurtër dhe afatmesme Ministria do t’i
trajtojë ato për t’i përmbushur objektivat e saj strategjike në mënyrë më efikase. Pjesët në
vazhdim përmbledhin rezultatet e vlerësimit të kapaciteteve dhe se si janë ato të lidhura me
realizimin e suksesshëm të objektivave të gjera strategjike të Ministrisë.
OBJEKTIVA STRATEGJIKE 1: PËRMIRËSIMI, ZHVILLIMI DHE MIRËMBAJTJA E INFRASTRUKTURËS SË
TRANSPORTIT DHE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE E CILA ËSHTË E INTEGRUAR NË RRJETET E
TRANSPORTIT PAN-EVROPIAN DHE NË PËRPUTHJE ME STANDARDET NDËRKOMBËTARE
Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit ka për qëllim që të sigurojë integrimin e sistemit
të transportit të Kosovës në rrjetet e transportit rajonal dhe pan-evropian. Përveç burimeve
substanciale financiare, kjo do të kërkojë kapacitete adekuate për planifikim, zbatim,
mbikëqyrje dhe mirëmbajtje të infrastrukturës. Në terma të përgjithshëm, struktura e
përgjithshme e Ministrisë dhe institucioneve vartëse të saj korrespondon me modelin e
zakonshëm për Ministrinë e Transportit dhe Telekomunikacionit në shumicën e vendeve
evropiane. Megjithatë, disa rregullime në strukturë janë të domosdoshme në mënyrë që të
përmirësohet koordinimi i përditshëm dhe procedurat e menaxhimit, si dhe koordinimi
ndërkombëtar me vendet fqinje dhe organizatat ndërkombëtare. Puna e Ministrisë do të
koncentrohet në politikëbërje, strategji dhe çështje ligjore, si dhe në të njëjtën kohë në
delegimin e shumë detyrave teknike tek institucionet vartëse.
Përmirësimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e duhur kërkojnë informata të përditësuara lidhur me
situatën ekzistuese, parashikimin dhe kapacitetet planifikuese që kanë të bëjnë me kërkesën
dhe aftësitë profesionale për të mirëmbajtur asetet për një periudhë kohore. Kombinimi i
suksesshëm i kapaciteteve mund të arrihet vetëm nëpërmjet një bashkëveprimi të koordinuar
mirë ndërmjet disa departamenteve në kuadër të Ministrisë. Rekomandimet nga Rishikimi
9
Funksional që përfshijnë masat konkrete për t’u zbatuar gjatë një periudhe afatshkurtër dhe
afatmesme, në mënyrë që të përmirësohet performanca e institucioneve dhe të mundësojë
koordinim më të mirë ndërmjet tyre, do të përbëjë bazën e planit zhvillimor institucional gjatë
3-5 viteve të ardhshme.
Duke marrë parasysh se në vitet e ardhshme investimet kryesore publike janë planifikuar në
zhvillimin e infrastrukturës rrugore, është e rëndësishme që të përmirësohet menaxhimi i kësaj
infrastrukture, posaçërisht duke marrë parasysh burimet e pakta njerëzore dhe kapacitetet
inxhinierike në dispozicion në vend. Menaxhimi i infrastrukturës rrugore aktualisht menaxhohet
nga dy departamente: Departamenti i Infrastrukturës Rrugore dhe Drejtoria e Rrugëve që i
raporton drejtpërdrejtë Departamentit. Nga një periudhë afatshkurtër deri në afatmesme do të
ishte e përshtatshme që të thjeshtësohet struktura dhe hierarkia e raportimit, si dhe të
shmanget mbivendosja e detyrave dhe dyfishimi i panevojshëm i funksioneve mbështetëse
nëpërmjet një integrimi të afërt, madje edhe të plotë, të të dy strukturave në një strukturë nën
përgjegjësinë e Drejtorit të Departamentit të Infrastrukturës Rrugore. Ngritja e kapaciteteve
është e nevojshme dhe duhet të zbatohet në mënyrë të koordinuar, duke marrë parasysh
objektivin afatmesëm - krijimin e një Drejtorie autonome të Rrugëve. Në periudhën afatgjatë (tre deri pesë vjet nga tani), mund të krijohet një Agjenci e re për Rrugë dhe detyrat e
menaxhimit të infrastrukturës rrugore mund të delegohen tek ajo.
Është e domosdoshme që të qartësohet roli i Njësisë për Planifikimin e Transportit (NjPT).
Ministrisë aktualisht i mungon një njësi qendrore për zhvillimin e projekteve dhe planifikimin e
transportit. Ministritë e Transportit në çdo vend zbatojnë (ose së paku planifikojnë dhe
financojnë, zakonisht nëpërmjet Programeve për Investime Publike) projektet e investimeve në
infrastrukturën e sektorëve të transportit rrugor, hekurudhor, ajror, detar dhe multimodal dhe
se ka nevojë të madhe për të koordinuar procesin e planifikimit, zbatimit dhe monitorimit të
projekteve në një dimension multimodal ose multisektorial. Njësia për Planifikimin e Transportit
(NjPT) është një pikë e mirë fillimi për krijimin e një Departamenti për Zhvillimin e Projekteve
dhe Planifikimit të Transportit, i cili duhet të punojë për së afërmi me Zyrën e re për Koordinim
dhe Integrim në BE. Kjo do t’i mundësonte NjPT-së ofrimin e këshillave strategjike për MTPT-në
duke mbledhur dhe radhitur informatat që do të mund të çonin drejt një sërë rekomandimesh
për planifikimin e infrastrukturës dhe rregullimin e transportit.
Për më tepër, NjPT duhet të jetë pika kryesore dhe qendrore për njohuritë lidhur me
infrastrukturën, shërbimet, pajisjet/inventarin dhe rregullimin e transportit. Si e tillë, ajo duhet
të sigurojë informacionin e duhur për Shefat e Departamenteve dhe Kabinetin e Ministrit për
të mbështetur vendimmarrjen për planifikimin strategjik afatgjatë. Në të njëjtën kohë, ajo
duhet të punojë me Departamentin e Buxhetit dhe me Zyrën për Koordinim dhe Integrim në BE
për të kthyer strategjinë në plan shumëvjeçar të shpenzimeve, si dhe të përgatisë dhe
10
përditësojë planet afatmesme dhe afatgjata të investimeve, ndërsa vazhdimisht të jetë në
kërkim të një vizioni për të ardhmen e sistemit të transportit në Kosovë. Monitorimi dhe
vlerësimi i arritjes së objektivave të qëllimeve të para-përcaktuara gjithashtu do të jetë një
detyrë e rëndësishme e kësaj njësie.
Përveç funksionit të saj në kuadër të MTPT-së, NjPT gjithashtu do të shërbejë si një partner i
rëndësishëm për organet e jashtme. NjPT do të jetë e rëndësishme për IFN-të dhe aktorët e
tjerë financiarë në sektor, përfshi edhe Njësinë e PPP në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave,
si dhe eventualisht Njësinë e ardhshme për Zbatimin e PPP në kuadër të MTPT-së lidhur me
projektet e transportit. Për më tepër, NjPT gjithashtu do të mund të ofronte asistencë, sipas
kërkesës, në kryerjen e analizave lidhur me transportin për organet e tjera jashtë Ministrisë
(p.sh. planifikimi i transportit urban për komunat).
OBJEKTIVA STRATEGJIKE 2: KRIJIMI I NJË MJEDISI TË FAVORSHËM LIGJOR DHE PËRMIRËSIMI I
CILËSISË SË SHËRBIMEVE NË FUSHËN E TRANSPORTIT DHE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE
Krijimi i një mjedisi të favorshëm ligjor dhe rregullator është i nevojshëm për të siguruar kosto
efektive dhe shërbime të pranueshme në aspektin social për shoqërinë dhe ekonominë e
vendit. Për të arritur këtë objektiv duhet të përforcohen kapacitetet njerëzore në funksionet
themelore. Kjo do të ndihmojë për të përmirësuar hartimin dhe zbatimin e kornizës ligjore dhe
rregullative, si dhe përshtatjen e saj me standardet e pranuara ndërkombëtare. Me këtë do të
sigurohet përfaqësimi profesional i sektorëve të transportit dhe telekomunikacionit të Kosovës
në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.
Në fusha të caktuara Ministria ofron shërbime të drejtpërdrejta për qytetarët. Departamenti i
Automjeteve është i përfshirë drejtpërdrejtë në ndërveprimin e përditshëm me qytetarët gjatë
provimit për patentë-shofer. Kjo detyrë është më e përshtatshme për një Agjenci të pavarur,
ndërsa vetë Ministria e mban funksionin e hartimit të politikave dhe të mbikëqyrjes. Është e
nevojshme që të riorganizohet Departamenti i Automjeteve dhe të krijohet një Agjenci për
licencimin e vozitësve.
Bashkimi i Departamentit aktual të Shërbimeve të Transportit Rrugor dhe pjesës për
politikëbërje të Departamentit të Automjeteve do të mundësojë koordinim më të mirë të të
gjitha çështjeve lidhur me transportin rrugor nën një portofol të departamentit sektorial për
ofrimin e shërbimeve të transportit rrugor të mallrave dhe bizneseve si dhe për pasagjerët dhe
shfrytëzuesit e këtij transporti. Kapaciteti administrativ i departamentit duhet të përforcohet
dhe duhet të bëhet një analizë e mëtejshme lidhur me atë se si të ndahen më mirë funksionet e
politikëbërjes nga shërbimet e ofruara për shoqërinë dhe kompanitë e transportit, posaçërisht
lidhur me transportin publik të udhëtarëve dhe të mallrave Ngritja e një Agjencie për
Transportin Rrugor që merret me licencimin, planifikimin e orarit për transportin publik,
11
shpërndarjen e lejeve në kuadër të kornizës së marrëveshjeve ndërkombëtare për transportin
rrugor mund të jetë hapi i ardhshëm për periudhën afatmesme.
Një nga rekomandimet e Rishikimit Funksional është rritja e kapacitetit administrativ të
Departamentit të Teknologjisë Informative dhe të Komunikimit, duke marrë parasysh zhvillimin
e shpejtë të komunikimeve elektronike në industrinë botërore.
Roli i teknologjisë informative po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm në jetën e përditshme të
qytetarëve dhe ekonominë e vendit. Roli i Ministrisë është krijimi i një kornize adekuate ligjore
dhe rregullative në mënyrë që të stimulohet zhvillimi i tregut në bazë të parimeve të
konkurrencës së lirë, çmimeve konkurruese dhe bashkëpunimit të gjerë ndërkombëtar. Numri
aktual i të punësuarve mund të jetë i pamjaftueshëm në të ardhmen, pasi që Kosova të
integrohet në BE dhe në më shumë organizata ndërkombëtare, si dhe rritja e stafit të
kualifikuar do të jetë e domosdoshme në vitet e ardhshme.
OBJEKTIVA STRATEGJIKE 3: ANËTARËSIMI NË ORGANIZATAT NDËRKOMBËTARE TË TRANSPORTIT
DHE KOMUNIKIMIT, SI DHE BASHKËPUNIMI ME VENDET FQINJE
Një nga objektivat kryesore strategjike të Kosovës është anëtarësimi në Organizatat
Ndërkombëtare në fushën e Transportit dhe Komunikimit. Lokacioni i saj gjeografik dhe statusi i
mbyllur kanë ndikim negativ në tregti, kostot e transportit dhe në zhvillim. Kështu, është shumë
me rëndësi që të lehtësohet integrimi i plotë i Kosovës në kuadër të sistemit ndërkombëtar dhe
rajonal. Në fakt, Kosova ende nuk është anëtare e disa organizatave ndërkombëtare dhe kjo
shkakton disa disavantazhe për zhvillim ekonomik dhe social.
Anëtarësimi dhe bashkëpunimi me organizatat ndërkombëtare është një domosdoshmëri në
mënyrë që të arrihen objektivat e tjera strategjike, sikurse është përmirësimi i infrastrukturës
rrugore, hekurudhore, aviacionit civil dhe telekomunikacionit, përforcimi i mjedisit rregullativ,
përmirësimi i sigurisë në trafik dhe sigurisë elektronike dhe rritja e mbrojtjes së mjedisit.
Anëtarësimi në organizatat më relevante për të gjithë sektorët do të mbështesë Kosovën dhe
procesin e zhvillimit ekonomik të saj dhe ndihmojë aplikimin e standardeve evropiane dhe
ndërkombëtare.
Edhe një element tjetër i rëndësishëm për të përmbushur këtë objektivë është përforcimi i
bashkëpunimit me vendet fqinje. Bashkëpunimi i tillë do t’i ndihmojë Kosovës në integrimin në
rrjetet rajonale dhe ndërkombëtare. Aspekti i fundit gjithashtu është konsideruar si një prioritet
për Bashkimin Evropian.
Megjithatë, Kosova duhet të ballafaqohet me dy çështje kryesore në mënyrë që të ndjekë me
sukses këtë objektivë: të ketë ulëse në Kombet e Bashkuara dhe njohje të plotë si një shtet i
12
pavarur nga të gjitha shtetet e BE-së. Aktualisht, Kosova nuk është në gjendje që të nënshkruajë
disa marrëveshje për shkak të këtyre dy faktorëve.
Është e rëndësishme që të fokusohemi në kapacitetin administrativ dhe aktivitetin e
Departamenteve të Ministrisë, si dhe të përkufizohen rolet e qarta për adresimin e çështjeve të
bashkëpunimit ndërkombëtar. Ministria do të përforcojë rolin e Zyrës për Integrim në BE
nëpërmjet zgjerimit të fushës së përgjegjësive të saj duke shtuar çështjet e koordinimit të
politikave të përgjithshme. Gjithashtu është planifikuar që të rritet kapaciteti administrativ në
Departamentet sektoriale që merren me çështjet e bashkëpunimit ndërkombëtar në fushat
përkatëse: aviacion civil, hekurudha, shërbimet e transportit rrugor dhe telekomunikacionit.
OBJEKTIVA STRATEGJIKE 4: PËRMIRËSIMI I SIGURISË NË TRAFIKUN RRUGOR, ZVOGËLIMI I
NDIKIMIT NEGATIV TË TRANSPORTIT NË MJEDIS SI DHE RRITJA E QASJES DHE SIGURISË SË
KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE
Siguria e dobët në trafikun rrugor është problemi kryesor ekonomik dhe i shëndetit publik, si
dhe rritja e sigurisë në rrugë dhe trafik është një nga prioritetet e Ministrisë. Në bazë të raportit
të fundit të Bankës Botërore lidhur me aksidentet në trafikun rrugor sipas numrit të
automjeteve, Kosova është radhitur si një nga vendet më të dobëta në rajon. Për më tepër,
përmirësimet e infrastrukturës rrugore dhe sigurisë në trafik do të bëhen edhe më të
rëndësishme për shkak të rritjes rapide të numrit të automjeteve në rrugë. Sjellja e mirë e
shfrytëzuesve të rrugëve është e rëndësisë së jashtëzakonshme që të arrihet progresi i
prekshëm në të ardhmen. Bashkëpunimi i mirë ndërmjet të gjithë bartësve të interesit është një
parakusht tjetër për të shënuar progres. Përmirësimi i sigurisë në rrugë dhe në trafik do të
fokusohet në një sferë të gjerë të këtyre veprimeve:
-
Eliminimi i pikave të zeza dhe ndërtimeve ilegale në rrugë;
-
Përmirësimi i kontrolleve, kritereve për projektim dhe praktikave të mirëmbajtjes;
-
Përforcimi i procedurave të kontrolleve teknike për automjete;
-
Rishikimi i legjislacionit aktual dhe propozimi i veprimeve të reja lidhur me sigurinë në
rrugë;
-
Zhvillimi i programeve edukative dhe fushatave informuese për të gjithë shfrytëzuesit e
drejtpërdrejtë dhe jo të drejtpërdrejtë të rrugëve, por posaçërisht për fëmijët dhe
vozitësit e rinj;
13
-
Rritja e aftësive profesionale për menaxherët e kompanisë së transportit rrugor dhe
vozitësit e automjeteve;
Aktualisht, mbrojtja e mjedisit është si pikë themelore e çdo strategjie dhe politike qeveritare.
Sektori i transportit është një nga kontribuesit kryesor për të eliminuar ndikimin negativ dhe
për të siguruar një mjedis të sigurt. Kështu, hartimi i legjislacionit adekuat dhe rregulloreve për
eliminimin e emetimit të CO2 është shumë i rëndësishëm. Zbatimi i rregulloreve dhe
standardeve të BE-së do të jetë i domosdoshëm për të ofruar mjedis të sigurt.
Në sektorin e telekomunikacionit, përmirësimi i sigurisë është një domosdoshmëri për sigurimin
e privatësisë të çdo qytetari, si dhe shfrytëzim dhe qasje të sigurt në hapësirat e internetit.
Krijimi i Qendrës Kompjuterike për Reagim Emergjent dhe Autoritetit për Certifikimin e Rutave
janë dy prioritete që duhet të analizohen më tutje dhe të zbatohen në perspektivë afatmesme.
OBJEKTIVA STRATEGJIKE 5:
ZHVILLIMI I STRATEGJISË SË SEKTORIT TË HEKURUDHAVE DHE
HARMONIZIMI I LEGJISLACIONIT ME STANDARDET EVROPIANE
Pasi që aktualisht politikat për aviacion dhe hekurudha në MTPT menaxhohen nga një
departament, vlerësimi i kapaciteteve ekzistuese është përshkruar si një kapitull i përbashkët
në kuadër të pjesës në vazhdim.
OBJEKTIVA STRATEGJIKE 6: KRIJIMI DHE MIRËMBAJTJA E NJË MJEDISI TË SIGURT PËR TRAFIKUN
AJROR NË INDUSTRINË DINAMIKE TË AVIACIONIT CIVIL DHE HARMONIZIMI ME KRITERET E
SEKTORIT TË TRANSPORTIT AJROR EVROPIAN
Ministria nëpërmjet Departamentit të saj të Transportit të Aviacionit Civil, Hekurudhor dhe
Detar përcakton politikat sektoriale dhe kornizën ligjore në këto fusha. Në të njëjtën kohë, ajo
përfaqëson vendin në rrafshin ndërkombëtar lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me fushat
përkatëse. MTPT është gjithashtu përgjegjëse për lëshimin e licencës për operimin e Aeroportit
Ndërkombëtar të Prishtinës. Për më tepër, rregullimi ekonomik i tregut të aviacionit civil
nëpërmjet marrëveshjeve bilaterale është një detyrë shumë e rëndësishme.
Të gjithë sektorët nën përgjegjësinë e Departamentit kërkojnë bashkëpunim ndërkombëtar
shumë të fuqishëm. Të gjitha aktivitetet (pas transferimit të politikave për aviacion civil dhe
hekurudha nga UNMIK-u tek autoritetet vendore) kanë për synim që të jenë në përputhje me
praktikat ndërkombëtare dhe me organizimin administrativ dhe rregullativ të sektorëve. Pasi që
të gjithë sektorët nën përgjegjësinë e këtij Departamenti kërkojnë bashkëpunim ndërkombëtar
shumë të fuqishëm dhe meqë legjislacioni ndërkombëtar dhe ai i BE-së e rregullojnë mjaft mirë
këtë fushë, Kosova duhet të anëtarësohet në organizatat ndërkombëtare të cilat drejtojnë këta
14
sektorë në mënyrë që të integrohet plotësisht në sistem. Më në fund, ndonëse organet
rregullative – Autoriteti Rregullativ Hekurudhor dhe Administrata e Aviacionit Civil – janë jashtë
Ministrisë, është e domosdoshme që të sigurohemi se politikat dhe rregullorja e formuluar nga
MTPT zbatohen më mënyrë të drejtë.
Kapaciteti aktual i Departamentit nuk është i mjaftueshëm për të trajtuar vëllimin e punës të
imponuar nga përgjegjësitë e tij. Departamenti i Transportit të Aviacionit Civil, Hekurudhor dhe
Detar është tepër i vogël dhe nuk ka staf të mjaftueshëm (vetëm pesë persona) për të drejtuar
portofolin, posaçërisht lidhur me përfaqësimin e vendit në rrafshin ndërkombëtar dhe për të
siguruar rregullimin e tregut ekonomik në sektorin e aviacionit. Për shkak se kjo fushë është
shumë e rregulluar në rrafshin ndërkombëtar, ka shumë marrëveshje bilaterale dhe
multilaterale për t’u futur në to në mënyrë që Kosova të integrohet plotësisht në aviacionin civil
dhe komunitetin hekurudhor ndërkombëtar. Kjo nuk do të jetë e mundur të bëhet me nga një
të punësuar për çdo sektor. Derisa numri i vogël i stafit mund të shpjegohet me faktin se
aviacioni civil dhe hekurudhat ishin nën përgjegjësinë e UNMIK-ut deri në vitin 2008 dhe vetëm
në kohë të fundit janë transferuar tek MTPT, duhet të ndërmerren hapa urgjent që të ngrihen
kapacitetet e Ministrisë në sektorët e aviacionit dhe të hekurudhës.
Hapi më adekuat do të ishte që të ndahet Departamenti dhe të krijohet një Departament i
veçantë për aviacion me një fokus të qartë në politikëbërjen përkatëse, ashtu siç është bërë në
vendet e tjera. Në rrafshin ndërkombëtar dhe, gjithashtu në Bashkimin Evropian, hartimi i
politikave dhe rregullimi i aviacionit dhe hekurudhave janë të ndarë dhe se sektorët kanë
agjenda dhe organizata të ndryshme ndërkombëtare. Stafi duhet të jetë profesional, i
specializuar në fushat përkatëse të transportit dhe të jenë të aftë që të hartojnë dhe të
analizojnë tekstet ligjore dhe marrëveshjet.
Ekzistojnë disa mënyra të mundshme se si të strukturohet dhe të organizohet menaxhimi i
politikave të sektorit hekurudhor. Një opsion është themelimi i një Departamenti të veçantë për
Hekurudha, por opsioni tjetër i cili, duke marr parasysh madhësinë dhe fushëveprimin e sektorit
hekurudhor mund të jetë më i përshtatshëm për Kosovën, është integrimi i portofolave të
transportit rrugor dhe hekurudhor nën një portofol – Departamenti i Transportit . Arsyeja që
mbështet këtë propozim ekziston në numrin e kufizuar të detyrave të kryera nga Ministria, pasi
që funksionet kryesore rregullative zbatohen nga Autoriteti Rregullativ Hekurudhor dhe
menaxhimi i infrastrukturës dhe aktivitetet ofrohen nga Hekurudhat e Kosovës. Për më tepër,
ka një sërë çështjesh të politikave të përbashkëta për të dy sektorët, si për shembull planifikimi
i transportit të udhëtarëve dhe subvencionet për aktivitetet e transportit shoqëror. Opsionet do
të analizohen dhe do të merret një vendim lidhur me modelin e ardhshëm institucional pas
konsultimeve të mëtutjeshme me bartësit e interesit.
15
Gjithashtu duhet të qartësohet çështja e transportit detar pas studimit të fizibilitetit dhe pas
marrjes së vendimit politik lidhur me përfshirjen e Kosovës në Portin e Shën Gjinit. Pasi që në
fakt porti është pikë (nyjë) e transportit modal dhe se zhvillimi dhe funksionimi i tij janë më
shumë të lidhura me transportin intermodal sesa me politikat transportit detar “klasik” ,
atëherë ky mund të jetë një opsion për të caktuar këtë detyrë tek Departamenti i Transportit.
NDRYSHIMET ORGANIZATIVE NDËRSEKTORIALE
Raporti i Rishikimit Funksional ka identifikuar disa fusha ku ndryshimet do të jenë të
domosdoshme për të riorganizuar funksionet e Ministrisë. Këto kanë të bëjnë me strukturën
organizative si dhe me kapacitetet njerëzore të stafit. Janë dy probleme kryesore organizative
në kuadër të strukturës aktuale. E para ka të bëjë me shtrirjen e kontrollit të çështjeve të
nënvizuara nga FRIDOM në shumicën e ministrive të Kosovës. E dyta ka të bëjë me disa
funksione për ofrimin e shërbimeve që janë te vendosura në Ministri.
Ministria përbëhet nga Departamenti i Administratës Qendrore (DAQ) dhe 5 departamente
për politika sektoriale. Kjo përfshin departamentin që merret me infrastrukturën rrugore,
departamentin që merret me transportin rrugor, departamentin e automjeteve, departamentin
përgjegjës për teknologjinë informative dhe të komunikimit, si dhe departamentin që merret
me transportin e aviacionit civil, hekurudhor dhe detar. Përveç këtyre departamenteve që
merren me funksionet bazë, ekzistojnë edhe tetë njësi më të vogla që i raportojnë Sekretarit të
Përhershëm. Këto përfshijnë: Zyrën për Integrime në BE, Zyrën Ligjore, Inspektoratin dhe të
tjera. Në total kjo bën që shtrirja e kontrollit të jetë për 14 njësi. Kjo situatë tejkalon dyfishin
nga ajo që zakonisht rekomandohet. Gjithashtu janë edhe pesë agjenci të cilat kërkojnë
vëmendjen nga menaxhmenti i lartë i Ministrisë. Numri i këtyre agjencive madje mund të rritet
në të ardhmen.
Prandaj opsionet për konsolidimin e njësive më të vogla do të shqyrtohen. Kjo do të mund të
përfshinte: krijimin e një zyre për Koordinim dhe Integrim në BE që merret me planifikimin e
përgjithshëm të procesit të punës, koordinimin e donatorëve dhe politikave, si dhe me çfarëdo
çështje gjinore dhe të drejtat e njeriut; transferimin e njësive për buxhet dhe financa dhe të
prokurimit në Departamentin e Administratës së Përgjithshme posa të mundësojë një gjë të
tillë legjislacioni dhe qeveria të ketë vendosur për qasje të përbashkët për këtë çështje.
Derisa ky rregullim aktual mund të jetë rezultat i stimujve të gabuar për krijimin e njësive të reja
që operojnë në kuadër të sektorit publik, një strukturë e tillë është tepër horizontale dhe e
fragmentuar. Pasi që gjendje e njëjtë është nënvizuar edhe në raportet e tjera të FRIDOM-it në
ministritë e tjera, është propozuar një qasje e përbashkët nga rishikimet horizontale të
FRIDOM-it. Në bazë të këtij propozimi, përveç Departamentit të Administratës Qendrore,
16
departamenteve sektoriale/për politika dhe Inspektoratit, edhe njësitë e mëposhtme do t’i
raportonin drejtpërdrejtë Sekretarit të Përhershëm dhe Ministrit:
•
Zyra e Auditorit të Brendshëm
•
Zyra për Informim Publik
•
Departamenti Ligjor
•
Zyra për Koordinimin e Politikave dhe Integrimit në BE
•
NjPT (Departamenti për Planifikimin e Transportit dhe Zhvillimit të Projekteve – posa të
krijohet)
Ngjashëm me ministritë e tjera, koordinimi i politikave të përgjithshme është një detyrë e
rëndësishme e cila nuk është adresuar siç duhet në MTPT. Departamentet sektoriale zhvillojnë
politikat e tyre dhe kanë kapacitete të kufizuara për të analizuar ato me një qasje multimodale,
të transferojnë këto politika në plane të brendshme dhe të monitorojnë rregullisht procesin e
zbatimit. Për më tepër, mungojnë kapacitete ose janë inekzistente për të koordinuar ndërmjet
dokumenteve të ndryshme planifikuese të qeverisë (KASh, PVPE, etj...) dhe planeve vjetore të
punës së Ministrisë.
Në të njëjtën kohë, ekziston një zyre për integrim në BE, e cila është përgjegjëse për çështjet e
integrimit evropian që kanë të bëjnë me MTPT. Kjo punë kryesisht konsiston në punën me
Agjencinë për Koordinim, Zhvillim dhe Integrim Evropian (AKZHIE) në ofrimin e inputit dhe
ndjekjen e zbatimit të Planit të Veprimit të Integrimit Evropian (PVPE). Duke marrë parasysh
faktin që PVPE dhe agjenda e integrimit evropian do të vazhdojnë të dominojnë diskutimet mbi
politikat në vitet e ardhshme, në ekipin e FRIDOM-it ekziston një konsensus i gjerë që
fushëveprimi i zyrës për integrim në BE do të mund të zgjerohej për të përfshirë edhe çështjet
e koordinimit të politikave të përgjithshme. Duhet të nënvizohet se kjo nuk do të përfshijë
detajet e nivelit teknik të iniciativave të politikave (që do të mund të koordinoheshin nga
departamentet sektoriale ose NjPT).
MTPT, duke qenë një institucion për përcaktimin e politikave, gjithashtu drejtpërdrejtë merret
me ofrimin e shërbimeve, p.sh. ajo merret me provimin e vozitjes dhe licencimin e vozitësve.
Stafi që merret me këtë funksion tërësisht - ofrim shërbimi - është i vendosur në kuadër të
Ministrisë. Pasi që MTPT të ngrit kapacitetet për politikëbërje dhe për menaxhimin e projekteve
në shkallë të madhe, kjo duhet të ndryshojë. Funksionet e ofrimit të shërbimeve në fushën e
transportit rrugor duhet të kalojnë tek një agjenci e cila merret vetëm me ofrimin e shërbimeve.
Problemi kryesor lidhur për kapacitetet e MTPT janë burimet e saj njerëzore. Në fillim të vitit
2008, projekti FRIDOM ndërmorri rishikimin horizontal të praktikave të menaxhimit të
burimeve njerëzore në administratën publike të Kosovës. Në përgjithësi, gjetjet e këtij
hulumtimi gjithashtu vlejnë edhe për MTPT-në. Problemet përfshijnë nivelet e pagave dhe
17
motivimin e stafit, koeficientët e ngjeshur, kohëzgjatjen e kufizuar të kontratave të punësimit,
numrin e stafit themelor kundrejt stafit mbështetës, mungesën e stafit për politikëbërje, etj...
Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit është relativisht një ministri “teknike” e cila ka
nevojë që të posedojë personel me kualifikim të lartë, posaçërisht në departamentet e
planifikimit të politikave. Megjithatë, në realitet analiza e profilit të përgjithshëm arsimor të
MTPT dëshmon se për çdo 2 të punësuar me arsim të lartë (universitet ose shkollë të lartë)
është 1 i punësuar me arsim të mesëm (shkollë të mesme). Kjo do të thotë që 35% e stafit ka
vetëm arsim të mesëm. Kjo është shumë e ndryshme nga praktika e rëndomtë në vendet e BEsë. Një analizë e mëtejme e shpërndarjes së stafit të kualifikuar përgjatë departamenteve të
MTPT-së tregon se Departamenti i Automjeteve dhe Drejtoria e Rrugëve kanë rreth 85% të tërë
stafit me edukim të mesëm, që do të thotë se departamentet e tjera janë të balancuara më
mirë për sa i përket profilit të tyre arsimor. Kjo çështje jo vetëm që krijon përshtypje joreale të
shpërndarjes së stafit të kualifikuar në MTPT, por gjithashtu kjo edhe kufizon hapësirën për
rekrutim të stafit të kualifikuar të kërkuar nga departamentet e tjera. Kështu, iniciativat për
ristrukturim, qoftë nëpërmjet krijimit të agjencive ekzekutive, ose kontraktimit të jashtëm të
disa funksioneve, mund të krijojnë hapësirën e nevojshme për të tërhequr dhe për të punësuar
stafin e kualifikuar.
Një çështje tjetër urgjente lidhur me burimet njerëzore, ngjashëm si me ministritë e tjera ashtu
siç është dëshmuar nga rishikimet e tjera të FRIDOM-it, është niveli i pagës së stafit. Duke
qenë përgjegjës për sektorët e ndërtimit të rrugëve, aviacionit, hekurudhor dhe komunikimeve
elektronike, MTPT konkurron për staf me sektorin privat, ku pagat janë deri pesë herë më të
larta sesa pagat e sektorit qeveritar në Kosovë. Mungesa e përgjithshme e specialistëve në
Kosovë së bashku me mungesën e arsimit adekuat dhe mundësitë e trajnimit në disiplinat
teknike edhe më shumë nënvizojnë problemin e sigurimit të stafit të kualifikuar profesionalisht.
Që të kalohet kjo situatë, MTPT do të përpiqet që të gjejë një zgjidhje për të siguruar se ajo
mund të paguajë inxhinierët e saj me kualifikim të lartë së paku me paga konkurruese.
18
MASAT PËR ZHVILLIM INSTITUCIONAL
Në mënyrë që të përmbush objektivat e saj strategjike, Ministria ka nevojë që të adresojë
zbrazëtitë aktuale në kapacitetin dhe rregullimin struktural. Rishikimi funksional ka identifikuar
një numër masash për të arritur atë. Ato janë përcaktuar gjatë procesit të konsultimit në kuadër
të Ministrisë dhe me bartësit e tjerë të interesit. Ndonëse disa prej masave institucionale që
duhet të zbatohen do të ndikojnë në arritjen e shumë objektivave strategjike, në paragrafët e
mëposhtëm ato janë grupuar në bazë të ndikimit më të mundshëm të shoqëruar me çdo masë
të veçantë. Si hap të parë, Ministria duhet të analizojë opsionet e mundshme, të selektojë
modelin institucional më të përshtatshëm dhe të realizueshëm, si dhe të miratojë strukturën e
re organizative dhe misionet për departamentet dhe divizionet. Si hap të dytë, Ministria do të
futet në procesin e zbatimit të ndryshimeve dhe riorganizimit të procedurave.
OBJEKTIVA STRATEGJIKE 1: PËRMIRËSIMI, ZHVILLIMI DHE MIRËMBAJTJA E INFRASTRUKTURËS SË
TRANSPORTIT DHE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE E CILA ËSHTË E INTEGRUAR NË RRJETET E
TRANSPORTIT PAN-EVROPIAN DHE NË PËRPUTHJE ME STANDARDET NDËRKOMBËTARE
Për të adresuar hendekun në kapacitetet aktuale më këtë fushë, Ministria do të zbatojë masat e
mëposhtme për zhvillim institucional:
Masa 1.1. Konsolidimi i kapacitetit ekzistues teknik dhe burimeve njerëzore të përfshira
në menaxhimin e infrastrukturës rrugore. Departamenti për Infrastrukturë Rrugore dhe
Drejtoria e Rrugëve do të integrohet më ngushtë në kuadër të strukturës së MTPT-së. Ai
do të jetë përgjegjës për planifikimin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës
rrugore për një periudhë afatmesme (3-5 vite). Kjo masë do të zbatohet gjatë vitit 2010;
Masa 1.2. Në fushën e menaxhimit të rrugëve do të krijohet një institucion plotësisht
autonom nën vartësinë e Ministrisë së Transportit dhe Telekomunikacionit. Ky
institucion do të jetë përgjegjës për menaxhimin e trafikut dhe të rrugëve, si dhe për
mbikëqyrjen e punëve. Kjo masë do të përfundojë deri më 2014;
Masa 1.3. Do të përforcohet roli dhe kapaciteti i Njësisë për Planifikimin e Transportit.
Do të krijohet Departamenti për Planifikimin e Transportit dhe Zhvillimin e Projekteve.
Detyrat kryesore të Departamentit do të jenë mbajtja dhe përditësimi i databazës për
gjendjen ekzistuese, parashikimin dhe modelimin e skenarëve të ardhshëm dhe
koordinimin e planifikimit, procesin e zbatimit dhe monitorimit në nivele të programit
dhe të projekteve në kontekstin multimodal ose multisektorial.
19
OBJEKTIVA STRATEGJIKE 2: KRIJIMI I NJË MJEDISI TË FAVORSHËM LIGJOR DHE PËRMIRËSIMI I
CILËSISË SË SHËRBIMEVE NË FUSHËN E TRANSPORTIT DHE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE
Masa 2.1. Do të themelohet një institucion i veçantë që do të jetë përgjegjës për
Licencimin e Vozitësve potencialisht duke aplikuar çasjen e partneritetit publiko-privat.
Funksionet e politikëbërjes dhe të mbikëqyrjes do të ndahen nga aktivitetet e provimit
praktik dhe të licencimit të vozitësve. Do të rritet cilësia dhe transparenca e shërbimeve
të ofruara për shoqërinë.
Masa 2.2. Do të themelohet Departamenti i Transportit duke shkrirë Departamentin
aktual të Shërbimeve të Transportit Rrugor dhe pjesën e politikëbërjes së Departamentit
të Automjeteve. Kjo do të mundësojë koordinim më të mirë të të gjitha çështjeve që
kanë të bëjnë me transportin rrugor nën një portofol të departamentit sektorial për
ofrimin e shërbimeve të transportit rrugor të mallrave dhe bizneseve si dhe për
pasagjerët dhe shfrytëzuesit e këtij transporti.
Masa 2.3. Do të analizohet zbatueshmëria e krijimit të Autoritetit (Agjencisë) për
Transportin Rrugor nën vartësinë e Ministrisë dhe që merret me çështjet e transportit
publik (licencimi, planifikimi i rutës, tenderimi, kontrolli, monitorimi dhe certifikimi).
OBJEKTIVA STRATEGJIKE 3: ANËTARËSIMI NË ORGANIZATAT NDËRKOMBËTARE TË TRANSPORTIT
DHE KOMUNIKIMIT, SI DHE BASHKËPUNIMI ME VENDET FQINJE
Masa 3.1. Do të themelohet Zyra për Koordinimin e Politikave dhe Integrimit në BE. Do
të rritet kapaciteti për t’u marrur me bashkëpunimin ndërkombëtar në departamentet
modale.
OBJEKTIVA STRATEGJIKE 4: PËRMIRËSIMI I SIGURISË NË TRAFIKUN RRUGOR, ZVOGËLIMI I
NDIKIMIT NEGATIV TË TRANSPORTIT NË MJEDIS SI DHE RRITJA E QASJES DHE SIGURISË SË
KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE
Masa 4.1. Do të nënvizohet siguria në trafikun rrugor. Kapaciteti administrativ i
Departamenteve të Infrastrukturës Rrugore dhe Transportit Rrugor do të përforcohet.
Do të lehtësohet bashkëpunimi ndërmjet të të gjithë bartësve të përfshirë të interesit.
Masa 4.2. Do të themelohet Qendra Kompjuterike për Reagim Emergjent
Masa 4.3. Do të themelohet Autoriteti për Certifikimin e Rutave
20
OBJEKTIVA STRATEGJIKE 5:
ZHVILLIMI I STRATEGJISË SË SEKTORIT TË HEKURUDHAVE DHE
HARMONIZIMI I LEGJISLACIONIT ME STANDARDET EVROPIANE
Masa 5.1. Departamenti aktual i Transportit të Aviacionit Civil, Hekurudhor dhe Detar
do të riorganizohet dhe do të themelohet Divizioni për Hekurudha me një fokus të qartë
në çështjet e politikave të sektorit hekurudhor. Do të analizohet mundësia e themelimit
të një Departamenti të veçantë për Hekurudha ose integrimi i detyrave të politikave
hekurudhore në një Departament unik për Transportin Tokësor.
OBJEKTIVA STRATEGJIKE 6: KRIJIMI DHE MIRËMBAJTJA E NJË MJEDISI TË SIGURTË PËR TRAFIKUN
AJROR NË INDUSTRINË DINAMIKE TË AVIACIONIT CIVIL DHE HARMONIZIMI ME KRITERET E
SEKTORIT TË TRANSPORTIT AJROR EVROPIAN
Masa 6.1. Departamenti aktual i Transportit të Aviacionit Civil, Hekurudhor dhe Detar
do të riorganizohet dhe do të themelohet Departamenti i Aviacionit Civil me një fokus të
qartë për çështjet e politikave të aviacionit.
OBJEKTIVA STRATEGJIKE 7:
PËRFORCIMI I KAPACITETEVE TË BURIMEVE NJERËZORE NË
MINISTRINË E TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONIT
Masa 7.1. Struktura organizative e Ministrisë do të rishikohet në mënyrë që të
ngushtohet shtrirja e menaxhimit të kontrollit dhe të përforcohet fokusi në funksionet
themelore. Numri i njësive do të zvogëlohet si dhe funksionet mbështetëse dhe
administrative horizontale do të përqendrohen në kuadër të një Departamenti për
Administratë Qendrore.
Masa 7.2. Gjatë procesit të rekrutimit, kërkesat për profilin e shkathtësive dhe arsimit
adekuat të stafit do të orientohen drejt një rritjeje të numrit të të punësuarve me arsim
të lartë dhe njohuri profesionale për sektorin përkatës. Do të kërkohen zgjidhjet për të
adresuar konfliktin ndërmjet sistemit aktual të pagave dhe vlerës në treg për disa vende
të punës.
Masa 7.3. Do të përforcohen kapacitetet njerëzore në funksionet themelore. Kjo do të
mundësojë përmirësimin e hartimit dhe zbatimit të kornizës ligjore dhe rregullative, si
dhe përshtatja e saj me standardet ndërkombëtarisht të pranuara. Do të sigurohet
përfaqësimi profesional i sektorëve të transportit dhe telekomunikacionit të Kosovës në
nivel vendi dhe ndërkombëtar
21
ORGANIZIMI I ARDHSHËM I MINISTRISË
Shpresohet se me përfundimin e masave të mësipërme për riorganizimin dhe ngritjen e
kapaciteteve, me hamendësimin se Departamenti i Transportit Rrugor është riorganizuar në
Departamentin e Transportit Tokësor, përfshi gjithashtu portofolin e politikave të sektorit
hekurudhor, Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit do të organizohet sipas strukturës
së mëposhtme:
Një numër i institucioneve të pavarura (ARrH, AAC, ARrT), të paraqitura në organogram, nuk
janë drejtpërdrejt nën vartësinë e Ministrisë së Transportit dhe Telekomunikacionit, por, pasi
që ato zbatojnë politikat e përcaktuara nga ministria, një bashkëpunim efikas është esencial për
të arritur objektivat e përbashkëta të sektorit përkatës.
22
PLANI I VEPRIMIT
OBJEKTIVA STRATEGJIKE 1: PËRMIRËSIMI, ZHVILLIMI DHE MIRËMBAJTJA E INFRASTRUKTURËS SË
TRANSPORTIT DHE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE E CILA ËSHTË E INTEGRUAR NË RRJETET E
TRANSPORTIT PAN-EVROPIAN DHE NË PËRPUTHJE ME STANDARDET NDËRKOMBËTARE
Masa 1.1
Masa 1.1. Konsolidimi i kapacitetit ekzistues teknik
dhe burimeve njerëzore të përfshira në menaxhimin
e infrastrukturës rrugore. Departamenti për
Infrastrukturë Rrugore dhe Drejtoria e Rrugëve do të
integrohen në një njësi.
Aktivitetet
Afati kohor
Njësia
përgjegjëse
Të zbatohet deri
në
Janar 2011
Institucionet
ndërlidhura
Kostot dhe burimi
e
1
Të
elaborohen
plotësimndryshimet
e
Udhëzimit
Administrativ për Organizimin e
Brendshëm dhe Strukturimin e
Ministrisë si dhe dokumentet e
tjera rregullative për të integruar
DIRr dhe DRr në një Departament
Qershor
2010
Departamenti
Infrastrukturës
Rrugore,
Departamenti
Ligjor
i
-
-
2
Të zhvillohen termat e referencës
për
Departamentin
dhe
përshkrimet e vendeve të punës
për pozitat e punës.
Shtator 2010
Drejtori
Departamentit
i
-
-
3
Të
miratohet
struktura
organizative dhe përshkrimet e
vendeve të punës
Nëntor 2010
Sekretari
i
Përhershëm dhe
Ministri
-
Të
përcaktohet
gjatë elaborimit të
strukturës
4
Rekrutimi i stafit (vlerësimi i stafit
aktual dhe rekrutimi i stafit të ri në
bazë të strukturës së re)
Dhjetor
2010
Sekretari
Përhershëm
i
-
-
Drejtori
Departamentit
i
Drejtori
Departamentit
i
5
Të zhvillohet dhe të miratohet plani
i trajnimit për ngritjen e
kapaciteteve
të
stafit
të
Departamentit
(bazuar në
përshkrimet e punës dhe të
Janar 2011
Divizioni
Personelit
i
-
23
kapaciteteve të nevojshme në bazë
të kompetencave të përcaktuara)
6
Të organizohet një trajnim i
specializuar
për
stafin
e
Departamentit
Nga shkurti
2011
Drejtori i DIRr,
Divizioni
i
Personelit
-
7
Të rishikohet dhe të përditësohet
plani i trajnimit për ngritjen e
kapaciteteve
të
stafit
të
Departamentit
Janar
(në
baza
vjetore)
Drejtori
Departamentit
Divizioni
Personelit
i
Masa 1.2.
Themelimi i Agjencisë së Rrugëve (Drejtorisë së
Rrugëve) plotësisht autonome nën vartësinë e
Ministrisë së Transportit dhe Telekomunikacionit
Aktivitetet
Afati kohor
Shtator
2013
1
Të zhvillohet plani kalimtar për
krijimin e Agjencisë (Drejtorisë)
së re të Rrugëve
Mund të përfshihet
asistenca teknike
i
-
Të zbatohet deri
në
Dhjetor 2014
Njësia përgjegjëse
Institucionet
ndërlidhura
Kostot dhe burimi
Sekretari
Përhershëm
i
MEF
Të përcaktohet gjatë
përgatitjes
së
buxhetit për 2014
Departamenti
Infrastrukturës
Rrugore
i
e
2
Të
elaborohen
plotësimndryshimet
e
Udhëzimit
Administrativ për Organizimin e
Brendshëm dhe Strukturimin e
Ministrisë si dhe dokumentet e
tjera
rregullative
për
të
riorganizuar DIRr
Mars 2014
Departamenti
Ligjor
-
-
3
Të hartohen aktet e nevojshme
ligjore dhe të plotësohenndryshohen
rregulloret
ekzistuese për krijimin e
Agjencisë (Drejtorisë)
së
Rrugëve nën vartësinë e
Mars 2014
Departamenti
Ligjor,
-
-
Departamenti
Infrastrukturës
Rrugore
i
24
Ministrisë
4
Të miratohet themelimi i
Agjencisë (Drejtorisë)
së
Rrugëve
Qershor
2014
Qeveria
Republikës
Kosovës
e
së
-
-
5
Të emërohet Drejtori i Agjencisë
Korrik 2014
Ministri
-
-
6
Të hartohet struktura dhe
përshkrimet e vendeve të punës
për pozitat e punës në Agjenci
Shtator
2014
Drejtori i Agjencisë
së
Rrugëve,
Drejtori
i
Departamentit të
Infrastrukturës
Rrugore
7
Rekrutimi i stafit, përfshi
transferimin e stafit nga DIRr te
Agjencia (vlerësimi i kualifikimit
të stafit aktual dhe rekrutimi i
stafit të ri në bazë të strukturës
së re)
Nëntor
2014
Drejtori
i
Agjencisë, Divizioni
i Personelit
8
Të zhvillohet dhe të miratohet
plani i trajnimit për ngritjen e
kapaciteteve të stafit të
Agjencisë
(bazuar
në
përshkrimet e vendeve të punës
dhe
të
kapaciteteve
të
nevojshme
në
bazë
të
kompetencave të përcaktuara)
Dhjetor
2014
Drejtori i Agjencisë
Mund të përfshihet
asistenca teknike
9
Të organizohet një trajnim i
specializuar i domosdoshëm
për stafin e Agjencisë
Qershor
2015 dhe
më
tutje
sipas
nevojës
Drejtori i Agjencisë
Mund të përfshihet
asistenca teknike
10
Të
rishikohet
dhe
të
përditësohet plani i trajnimit për
ngritjen e kapaciteteve të stafit
të Agjencisë
Dhjetor (në
baza
vjetore)
Drejtori i Agjencisë
Mund të përfshihet
asistenca teknike
MTPT
25
Masa 1.3.
Do të përforcohet roli dhe kapaciteti i Njësisë për
Planifikimin e Transportit. Do të themelohet
Departamenti për Planifikimin e Transportit dhe
Zhvillimin e Projekteve
Aktivitetet
Të zbatohet deri
në
Dhjetor 2010
Kostot dhe burimi
Afati kohor
Njësia
përgjegjëse
Institucionet
ndërlidhura
e
-
-
1
Të
elaborohen
plotësimndryshimet
e
Udhëzimit
Administrativ për Organizimin e
Brendshëm dhe Strukturimin e
Ministrisë për të themeluar
Departamentin e Planifikimit të
Transportit dhe Zhvillimit të
Projekteve (DPTZhP) në bazë të
NjPT-së
Korrik 2010
Departamenti
Ligjor, NjPT
2
Të zhvillohen termat e referencës
për DPTZhP dhe përshkrimet e
vendeve të punës për pozitat e
punës
Gusht 2010
Sekretari
Përhershëm,
Shefi i NjPT
i
-
-
3
Të
miratohet
struktura
organizative dhe përshkrimet e
vendeve të punës, të emërohet
Drejtori i DPTZhP-së
Shtator
2010
Sekretari
Përhershëm
dhe Ministri
i
-
-
4
Rekrutimi i stafit, (vlerësimi i
stafit aktual të NjPT dhe rekrutimi
i stafit shtesë në bazë të
strukturës dhe detyrave të reja)
Nëntor
2010
Sekretari
Përhershëm,
Drejtori
DPTZhP
i
-
-
5
Të zhvillohet dhe të miratohet
plani i trajnimit për ngritjen e
kapaciteteve
të
stafit
të
Departamentit
(bazuar në
përshkrimet e vendeve të punës
dhe të kapaciteteve të nevojshme
në bazë të kompetencave të
përcaktuara)
Dhjetor
2010
Drejtori
DPTZhP
i
Divizioni
Personelit
i
Mund të përfshihet
asistenca teknike
6
Të organizohet një trajnim i
specializuar për stafin
Nga shkurti
2011
Drejtori
DPTZhP
i
Divizioni
Personelit
i
Mund të përfshihet
asistenca teknike
i
26
7
Të rishikohet dhe të përditësohet
plani i trajnimit për ngritjen e
kapaciteteve të stafit
Mars
(në
baza
vjetore)
Drejtori
DPTZhP
i
-
-
OBJEKTIVA STRATEGJIKE 2: KRIJIMI I NJË MJEDISI TË FAVORSHËM LIGJOR DHE PËRMIRËSIMI I
CILËSISË SË SHËRBIMEVE NË FUSHËN E TRANSPORTIT DHE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE
Masa 2.1.
Të themelohet një institucion përgjegjës për
Licencimin e Vozitësve.
Aktivitetet
Të zbatohet deri
në
Janar 2012
Kostot dhe burimi
Afati kohor
Njësia përgjegjëse
Institucionet
ndërlidhura
e
1
Elaborimi dhe kryerja e
studimit lidhur me krijimin e
institucionit për Licencimin e
Vozitësve
Dhjetor 2010
Departamenti
Automjeteve
i
-
Mund të përfshihet
asistenca teknike
2
Të merret vendimi në bazë të
rezultatit të studimit dhe të
zhvillohet një plan kalimtar për
themelimin e institucionit për
licencimin vozitësve
Shkurt 2011
Drejtori
i
Departamentit të
Automjeteve,
Sekretari
i
Përhershëm,
Ministri
-
-
3
Të hartohen dokumentet e
nevojshme ligjore për krijimin
e Agjencisë
Prill 2011
Departamenti
Automjeteve,
Departamenti
Ligjor
i
-
-
4
Të miratohet krijimi i Agjencisë
për Licencimin e Vozitësve
Qershor
2011
Qeveria
Republikës
Kosovës
e
së
-
-
5
Të emërohet Drejtori
Korrik 2011
Ministri
-
-
6
Të hartohet struktura dhe
përshkrimet e vendeve të
punës për pozitat e punës në
Shtator 2011
Drejtori
i
Agjencisë, Drejtori
i Departamentit të
-
Mund të përfshihet
asistenca teknike
27
institucion
Automjeteve
Rekrutimi i stafit, përfshi
transferimin
e stafit nga
Departamenti i Automjeteve te
institucioni
(vlerësimi i
kualifikimit të stafit aktual dhe
rekrutimi i stafit të ri në bazë
të strukturës së re)
Nëntor 2011
8
Të zhvillohet dhe të miratohet
plani i trajnimit për ngritjen e
kapaciteteve të stafit të
institucionit
(bazuar në
përshkrimet e vendeve të
punës dhe të kapaciteteve të
nevojshme
në
bazë
të
kompetencave dhe detyrave të
reja)
Dhjetor 2011
Drejtori
institucionit
i
-
Mund të përfshihet
asistenca teknike
9
Të organizohet një trajnim i
specializuar i domosdoshëm
për stafin e Agjencisë
Nga
2012
Drejtori i Agjencisë
-
Mund të përfshihet
asistenca teknike
Të zbatohet deri
në
Janar 2012
Kostot dhe burimi
7
Masa 2.2.
i
i
të
Do të themelohet Departamenti i Transportit duke
shkrirë Departamentin aktual të Shërbimeve të
Transportit Rrugor dhe pjesën e politikëbërjes së
Departamentit të Automjeteve
Aktivitetet
1
janari
Drejtori
institucionit,
Divizioni
Personelit
MTPT
Të elaborohet
Udhëzimi
Administrativ për Organizimin
e Brendshëm dhe Strukturimin
e Ministrisë si dhe dokumentet
e tjera rregullative për të
integruar Departamentin e
Shërbimeve të Transportit dhe
Departamentin e Automjeteve
në një
Departament të
Transportit Rrugor
dhe të
qartësohet kompetencat dhe
raportimi
ndërmjet
Departamentit
dhe
Drejtori
i
Departamentit të
Automjeteve
Afati kohor
Njësia përgjegjëse
Institucionet
ndërlidhura
Maj 2011
Departamenti
Automjeteve,
Departamenti
Shërbimeve
Transportit
Departamenti
Ligjor
-
i
e
-
-
i
të
,
28
institucionit për Licencimin e
Vozitësve
2
Të miratohen udhëzimet e
administrative
Korrik 2011
Sekretari
Përhershëm
Ministri
i
dhe
-
-
3
Të zhvillohet nja plan kalimtar
për
shkrirjen
e
dy
Departamenteve
Gusht 2011
Drejtorët
e
Shërbimeve
të
Transportit Rrugor
dhe Departamenti
i
Automjeteve,
Sekretari
i
Përhershëm
-
-
4
Të zhvillohen termat e
referencës për Departamentin
e Transportit dhe përshkrimet
e vendeve të punës për pozitat
e punës
Shtator 2011
Drejtorët
e
Shërbimeve
të
Transportit Rrugor
dhe Departamenti
i Automjeteve
-
-
5
Të emërohet Drejtori
i
Departamentit të Transportit
Tetor 2011
Sekretari
Përhershëm
Ministri
-
-
6
Rekrutimi i stafit, përfshi
transferimin
e stafit nga
Departamenti i Automjeteve
(vlerësimi i kualifikimit të stafit
aktual dhe rekrutimi i stafit të
ri në bazë të strukturës dhe
detyrave të reja)
Nëntor 2011
Drejtori
i
Departamentit të
Transportit Rrugor
Divizioni
Personelit
7
Të zhvillohet dhe të miratohet
plani i trajnimit për ngritjen e
kapaciteteve
të
stafit
Departamentit
Dhjetor 2011
Drejtori
i
Departamentit të
Transportit Rrugor
-
i
dhe
i
-
-
29
3.
Do të analizohet zbatueshmëria e krijimit të
Autoritetit (Agjencisë) për Transportin Rrugor nën
vartësinë e Ministrisë.
Aktivitetet
Të zbatohet deri
në
Tetor 2013
Kostot dhe burimi
Afati kohor
Njësia përgjegjëse
Institucionet
ndërlidhura
e
1
Të përgatiten termat e
referencës për studimin e
ndarjes së funksioneve të
politikëbërjes dhe atyre të
ofrimit të shërbimeve në
sektorët e transportit rrugor
dhe të udhëtarëve dhe të
mallrave dhe për krijimin e
Agjencisë së Transportit Rrugor
(ose Transportit Tokësor)
Qershor
2012
Drejtori
i
Departamentit të
Transportit Rrugor
-
Mund të përfshihet
asistenca teknike
2
Të përzgjidhet konsulenti për
kryerjen e studimit
Shtator 2012
Sekretari
Përhershëm
i
-
-
3
Të krijohet Grupi Drejtues i
Projektit për të bashkëpunuar
dhe monitoruar punën
e
konsulentit
Shtator 2012
Departamenti
i
Transportit
Rrugor, Sekretari i
Përhershëm
-
-
4
Të kryhet studimi dhe të
përgatiten rekomandimet
Korrik 2013
Grupi Drejtues i
Projektit
Konsulenti
përzgjedhur
5
Të merret vendimi në bazë të
rezultateve të studimit
Tetor 2013
Sekretari
Përhershëm
Ministri
-
i
dhe
i
Asistenca teknike
-
30
OBJEKTIVA STRATEGJIKE 3: ANËTARËSIMI NË ORGANIZATAT NDËRKOMBËTARE TË TRANSPORTIT
DHE KOMUNIKIMIT, SI DHE BASHKËPUNIMI ME VENDET FQINJE
Masa 3.1
Do të themelohet Zyra për Koordinimin e
Politikave dhe Integrim në BE. Do të rritet
kapaciteti për t’u marr me bashkëpunimin
ndërkombëtar në departamentet modale.
Aktivitetet
Të zbatohet deri
në
Dhjetor 2010
Kostot dhe burimi
Afati kohor
Njësia përgjegjëse
Institucionet
ndërlidhura
e
1
Të zhvillohen termat e
referencës për Zyrën për
Koordinimin e Politikave dhe
Integrim në BE, si
dhe
përshkrimet e vendeve të
punës për pozitat e punës
Qershor 2010
Shefi i Zyrës për
Integrim në BE,
Sekretari
i
Përhershëm
Departamenti
Ligjor
Të
identifikohet
gjatë miratimit të
vendimit lidhur me
zgjerimin
e
funksioneve
2
Të
miratohet
struktura
organizative dhe përshkrimet e
vendeve të punës
Korrik 2010
Sekretari
Përhershëm
Ministri
-
-
3
Rekrutimi i stafit për pozitat e
reja të punës
Shtator 2010
Sekretari
i
Përhershëm, Shefi
i Zyrës
Divizioni
Personelit
4
Të zhvillohet dhe të miratohet
plani i trajnimit për ngritjen e
kapaciteteve të stafit të Zyrës
(bazuar në përshkrimet e
vendeve të punës dhe të
kapaciteteve të nevojshme
sipas kompetencave të reja)
Nëntor 2010
Shefi i Zyrës
-
-
5
Të kryhet një vlerësim i
nevojave për përforcimin e
kapaciteteve dhe nevojat e
trajnimit për stafin i cili merret
me
bashkëpunimin
ndërkombëtar
në
departamentet modale
Shtator 2010
Drejtorët
e
Departamenteve,
Shefi i Zyrës për
Koordinimin
në
BE,
Divizioni i
Personelit
-
-
6
Të organizohet një trajnim i
specializuar i domosdoshëm
për stafin
Dhjetor 2010
Shefi i Zyrës
-
Mund të përfshihet
asistenca teknike
i
dhe
i
-
31
OBJEKTIVA STRATEGJIKE 4: PËRMIRËSIMI I SIGURISË NË TRAFIKUN RRUGOR, ZVOGËLIMI I
NDIKIMIT NEGATIV TË TRANSPORTIT NË MJEDIS SI DHE RRITJA E QASJES DHE SIGURISË SË
KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE
Masa 4.1.
Do të nënvizohet siguria në trafikun rrugor. Kapaciteti
administrativ
i
Departamenteve
të
Infrastrukturës Rrugore dhe të Transportit
Rrugor do të përforcohet. Do të lehtësohet
bashkëpunimi ndërmjet të të gjithë bartësve
të përfshirë të interesit.
Të zbatohet deri
në
Maj 2011
Aktivitetet
Afati kohor
Njësia
përgjegjëse
Institucionet
ndërlidhura
Kostot
burimi
e
1
Të themelohet një Grup Punues
dhe të kryhet analiza e nevojave
për përforcimin e kapaciteteve
dhe nevojat e trajnimit për stafin i
cili merret me çështjet e sigurisë
në trafik dhe të mbrojtjes së
mjedisit
në
Departamentet
modale dhe në Inspektorat
Nëntor 2010
Drejtorët
e
Departamenteve,
Sekretari
i
Përhershëm
Këshilli për Siguri
dhe
Trafikun
Rrugor
Mund
përfshihet
asistenca
teknike
2
Të merret vendimi për pozitat e
reja që duhet të krijohen ose për
pozitat ekzistuese që duhet të
modifikohen në Departamente
Dhjetor 2010
Sekretari
Përhershëm
-
-
3
Të hartohen përshkrimet e punës
për pozitat e reja ose të
modifikuara.
Janar 2011
Drejtorët
e
Departamenteve
Divizioni
Personelit
i
-
4
Rekrutimi
i
stafit,
përfshi
transferimin e stafit nga struktura
ekzistuese
Shkurt 2011
Drejtorët
e
Departamenteve
dhe Sekretari i
Përhershëm
Divizioni
Personelit
i
-
5
Të zhvillohet dhe të miratohet
plani i trajnimit për ngritjen e
kapaciteteve
të
stafit
të
Departamenteve
(bazuar në
përshkrimet e vendeve të punës
dhe të kapaciteteve të nevojshme
sipas kompetencave të reja)
Shkurt 2011
Drejtorët
e
Departamenteve
-
6
Të organizohet një trajnim i
specializuar i domosdoshëm për
stafin e Departamenteve
Maj 2011
Drejtorët
e
Departamenteve
-
i
dhe
të
-
Mund
përfshihet
asistenca
teknike
32
të
Masa 4.2.
Do të themelohet Qendra Kompjuterike për Reagim
Emergjent
Të
zbatohet
deri në
Dhjetor 2012
Aktivitetet
Afati kohor
Njësia përgjegjëse
Institucionet
ndërlidhura
Kostot
burimi
e
1
Të emërohet një Grup Punues që
të analizojë dhe të përgatis
rekomandimet lidhur me hapat e
nevojshëm për t’u zbatuar për
krijimin e Qendrës Kompjuterike
Emergjente
Qershor 2010
Sekretari
i
Përhershëm,
Drejtori
i
Departamentit të
Informacionit dhe
Telekomunikacioni
t (DIT)
ARrT,
MPB,
operatorët
-
2
Të analizohet gjendja ekzistuese,
hapat e ardhshëm dhe masat
institucionale dhe organizative të
nevojshme për krijimin e Qendrës
Kompjuterike
për
Reagim Emergjent (QKRE)
Maj 2011
Grupi Punues
-
Mund
përfshihet
asistenca
teknike
3
Të elaborohet Drafti i Vendimit të
Qeverisë për krijimin e Qendrës
Kompjuterike
për
Reagim Emergjent (QKRE)
në
bazë të rezultatit të analizës
Korrik 2011
Sekretari
Përhershëm
Ministri
Departamenti
Ligjor, DIT
-
4
Miratimi i Vendimit të Qeverisë
për krijimin e QKRE dhe emërimi i
Shefit të Qendrës
Dhjetor 2011
Qeveria
Republikës
Kosovës
e
së
-
-
5
Të zhvillohen termat e referencës
për QKRE dhe përshkrimet e
vendeve të punës për pozitat e
punës.
Maj 2012
Shefi
i
QKRE,
Drejtori i DIT
-
6
Rekrutimi i stafit
Korrik 2012
Shefi i QKRE
-
-
7
Të zhvillohet dhe të miratohet
plani i trajnimit për ngritjen e
kapaciteteve të stafit të QKRE
(bazuar në përshkrimet e vendeve
të punës dhe të kapaciteteve të
nevojshme
në
bazë
të
kompetencave)
Shtator 2012
Shefi i QKRE
-
-
8
Të organizohet një trajnim i
specializuar i domosdoshëm për
stafin e QKRE
Dhjetor 2012
Shefi i QKRE
-
Asistenca
teknike
i
dhe
-
33
dhe
të
Masa 4.3.
Do të themelohet Autoriteti për Certifikimin e Rutave
Aktivitetet
Të
zbatohet
deri në
Dhjetor 2013
Kostot
burimi
Afati kohor
Njësia përgjegjëse
Institucionet
ndërlidhura
Ministritë, ARrT,
ofruesit
e
shërbimeve
të
internetit,
bankat,
operatorët
-
1
Të
ndihmohen
konsultimet
ndërmjet bartësve të përfshirë të
interesit, të ndërmerret një
studim lidhur me menaxhimin e
identitetit elektronik dhe të
përgatiten rekomandimet për
krijimin
e
Autoritetit
të
Certifikimit të Rutave (ACR)
Dhjetor 2011
Drejtori i
Sekretari
Përhershëm
2
Të merret vendimi bazuar në
gjetjet
e
studimit
dhe
rekomandimeve të MTPT-së dhe
të emërohet Shefi i ACR-së
Maj 2012
Ministri
MTPT,
Qeveria
e
Republikës
së
Kosovës
MTPT
-
3
Të
emërohet
Autoriteti
Certifikimit të Rutave
Dhjetor 2013
Shefi i ACR
-
-
i
DIT,
i
e
34
dhe
OBJEKTIVA STRATEGJIKE 5:
ZHVILLIMI I STRATEGJISË SË SEKTORIT TË HEKURUDHAVE DHE
HARMONIZIMI I LEGJISLACIONIT ME STANDARDET EVROPIANE
OBJEKTIVA STRATEGJIKE 6: KRIJIMI DHE MIRËMBAJTJA E NJË MJEDISI TË SIGURT PËR TRAFIKUN
AJROR NË INDUSTRINË DINAMIKE TË AVIACIONIT CIVIL DHE HARMONIZIMI ME KRITERET E
SEKTORIT TË TRANSPORTIT AJROR EVROPIAN
Masa 5.1.
Departamenti aktual i Transportit të Aviacionit
Hekurudhor dhe Detar do të riorganizohet.
Civil,
Të zbatohet
deri në
Dhjetor 2011
Do të themelohet Divizioni për Hekurudha me një fokus
të qartë në çështjet e politikave të sektorit hekurudhor.
Do të analizohet mundësia e themelimit të një
Departamenti të veçantë për Hekurudha ose integrimi i
detyrave të politikave hekurudhore në një Departament
unik për Transportin
Masa 6.1.
Do të themelohet Departamenti i Aviacionit Civil me një
fokus të qartë në çështjet e politikave të aviacionit.
Aktivitetet
Afati kohor
Njësia përgjegjëse
Institucionet
e ndërlidhura
Kostot dhe burimi
1
Të analizohen opsionet e
mundshme
për
rregullimin
struktural dhe vendosjen e
detyrave
për
politika
hekurudhore, si dhe të përgatiten
rekomandimet për tranzicion. Të
merret vendimi konceptual dhe
të përgatitet plani kalimtar për
riorganizimin e Departamentit
Tetor 2010
Sekretari
i
Përhershëm, Drejtori i
Departamentit
-
-
2
Të
elaborohen
plotësimndryshimet
e
Udhëzimit
Administrativ për Organizimin e
Brendshëm dhe Strukturimin e
Ministrisë si dhe dokumentet e
tjera rregullative për të ndarë
detyrat sektorëve. Të emërohen
Shefat
e
Departamenteve
përkatëse (ose divizioneve)
Janar 2011
Drejtori
i
Departamentit,
Departamenti Ligjor,
Sekretari i Përhershëm
-
-
35
3
Të zhvillohen termat e referencës
për Departamentin e Aviacionit
Civil
dhe
Departamentin
(Divizionin)
për
Politika
Hekurudhore, si dhe përshkrimet
e vendeve të punës.
Mars 2011
Drejtorët
Departamenteve
(Divizioni)
e
-
-
4
Të
miratohen
struktura
organizative dhe përshkrimet e
vendeve të punës
Maj 2011
Sekretari i Përhershëm
dhe Ministri
-
Të
përcaktohet
gjatë elaborimit të
strukturës
5
Rekrutimi i stafit (vlerësimi i
stafit aktual dhe rekrutimi i stafit
të ri në bazë të strukturës së re)
Korrik 2011
Sekretari i Përhershëm
-
-
6
Të zhvillohet dhe të miratohet
plani i trajnimit për ngritjen e
kapaciteteve
të
stafit
të
Departamenteve
(bazuar në
përshkrimet e vendeve të punës
dhe të kapaciteteve të nevojshme
në bazë të kompetencave të
përcaktuara)
7
Drejtori
Departamentit
i
Gusht 2011
Drejtori
Departamentit
i
Të organizohet një trajnim i
specializuar
për
stafin
e
Departamenteve
Nëntor 2011
Drejtori
i
Departamentit,
Divizioni i Personelit
-
8
Të rishikohet dhe të përditësohet
plani i trajnimit për ngritjen e
kapaciteteve
të
stafit
të
Departamentit
Janar (në baza
vjetore)
Drejtori
Departamentit
Divizioni
Personelit
9
Të
transferohet
detyra
e
koordinimit të politikave detare
tek NjPT ose Zyra për Koordinim
dhe Integrim Evropian
Maj 2011
Sekretari i Përhershëm
i
Divizioni
Personelit
-
i
-
Mund të përfshihet
asistenca teknike
i
-
-
36
OBJEKTIVA STRATEGJIKE 7:
PËRFORCIMI I KAPACITETEVE TË BURIMEVE NJERËZORE NË
MINISTRINË E TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONIT
Masa 7.1.
Struktura organizative e ministrisë do të rishikohet në
mënyrë që të ngushtohet shtrirja e menaxhimit të kontrollit
dhe të përforcohet fokusi në funksionet themelore. Numri i
njësive do të zvogëlohet dhe funksionet mbështetëse dhe
administrative horizontale do të përqendrohen në kuadër të
një Departamenti për Administratë Qendrore
Aktivitetet
1
Të
elaborohen
plotësimndryshimet
e
Udhëzimit
Administrativ për Organizimin e
Brendshëm dhe Strukturimin e
Ministrisë si dhe dokumentet e
tjera rregullative në mënyrë që:
1) Të krijohet Zyra për Koordinim
dhe Integrim në BE që do të merret
me planifikim, politikëbërje dhe
koordinim të donatorëve, si dhe
për çështje gjinore dhe të drejtat e
njeriut.
Afati kohor
Gusht 2010
Të zbatohet
deri në
Korrik 2011
Njësia përgjegjëse
Institucionet
e ndërlidhura
Kostot
burimi
Drejtori i Departamentit
të
Administratës
Qendrore
(DAQ),
Departamenti
Ligjor,
Sekretari i Përhershëm
-
-
(për Zyrën
për
Koordinim
dhe Integrim
në BE)
I nënshtrohet
vendimeve të
Qeverisë
2) Të transferohen njësitë e
prokurimit dhe ajo e buxhetit dhe
financave te Departamenti i
Administratës Qendrore posa të
mundësojë këtë legjislacioni dhe
qeveria të ketë marr qasjen e
përbashkët lidhur me këto çështje.
2
Të zhvillohen termat e referencës
për
Departamentin
dhe
përshkrimet e vendeve të punës
për pozitat e punës
Shtator 2010
Drejtori i Departamentit,
Shefi i Zyrës
-
-
3
Të
miratohet
struktura
organizative dhe përshkrimet e
vendeve të punës
Nëntor 2010
Sekretari i Përhershëm
dhe Ministri
-
-
4
Rekrutimi i stafit (vlerësimi i stafit
aktual dhe rekrutimi i stafit të ri në
bazë të strukturës së re)
Dhjetor 2010
Sekretari i Përhershëm
-
-
Shefi i Zyrës
37
dhe
Të zhvillohet dhe të miratohet plani
i trajnimit për ngritjen e
kapaciteteve
të
stafit
të
Departamentit dhe të Zyrës
(bazuar në përshkrimet e vendeve
të punës dhe të kapaciteteve të
nevojshme
në
bazë
të
kompetencave të përcaktuara)
Janar 2011
6
Të organizohet një trajnim i
specializuar
për
stafin
e
Departamentit dhe të Zyrës
Nga shkurti
2011
Drejtori i Departamentit,
Shefi i Zyrës, Divizioni i
Personelit
-
7
Të rishikohet dhe të përditësohet
plani i trajnimit për ngritjen e
kapaciteteve
të
stafit
të
Departamentit dhe të Zyrës
Janar
(në
baza vjetore)
Drejtori i Departamentit
Divizioni
Personelit
5
Drejtori i Departamentit
Shefi i Zyrës
Divizioni
Personelit
i
-
Mund
përfshihet
asistenca
teknike
i
38
-
të
Masa 7.2.
Gjatë procesit të rekrutimit, kriteret për profil të shkathtësive
dhe arsimit adekuat të stafit do të orientohen drejt një
rritjeje të numrit të të punësuarve me arsim të lartë dhe
njohuri profesionale për sektorin përkatës. Do të kërkohen
zgjidhjet për të adresuar konfliktin ndërmjet sistemit aktual
të pagave dhe vlerës në treg të disa vendeve të punës.
Afati kohor
Njësia përgjegjëse
Të rishikohen kriteret ekzistuese
për arsim dhe aftësi profesionale
të stafit themelor dhe të
identifikohen
pozitat
jo
korresponduese. Të adresohet
çështja gjatë procesit të rekrutimit
në të ardhmen.
Shtator 2010
Drejtorët
Departamenteve,
Të kryhen analiza krahasuese të
vlerës në treg për disa punë
teknike dhe profesionale jashtë
strukturës së Ministrisë me
vendet e punës që kërkojnë aftësi
dhe kualifikim përkatës në
Ministri.
Shtator 2010
Të përgatiten propozimet për
ndryshime
organizative
në
sistemin e pagave të shërbimit
civil duke zgjidhur konfliktin
ndërmjet sistemit aktual dhe
vlerës së tregut për disa vende të
punës.
Tetor 2010
Të miratohen propozimet dhe të
kërkohet miratimi i Qeverisë gjatë
përgatitjeve të buxhetit për 2011
Nëntor 2010
Aktivitetet
1
2
3
4
e
Të zbatohet
deri në
Dhjetor
2010
Institucionet
e ndërlidhura
Kostot
burimi
-
-
Zyra
Statistikore e
Kosovës
-
Zyra
Personelit
-
Shefat e Njësive,
Divizioni i Personelit
Divizioni i Personelit,
Sekretari Përhershëm,
Drejtori i Departamentit
të
Administratës
Qendrore
Sekretari Përhershëm,
Zyra Ligjore
e
Ministri,
Sekretari Përhershëm
39
dhe
Masa 7.3.
Do të përforcohen kapacitetet njerëzore në funksionet
themelore. Kjo do të mundësojë përmirësimin e hartimit dhe
zbatimit të kornizës ligjore dhe rregullative, si dhe përshtatja
e saj me standardet ndërkombëtarisht të pranuara. Do të
sigurohet përfaqësimi profesional i sektorëve të transportit
dhe telekomunikacionit të Kosovës në nivel kombëtar dhe
ndërkombëtar.
Aktivitetet
Të zbatohet
deri në
Janar 2011
Afati kohor
Njësia përgjegjëse
Institucionet
e ndërlidhura
Kostot
burimi
dhe
1
Të analizohen arsyet e mungesës
së kapaciteteve njerëzore dhe të
elaborohet një plan veprimi për
përforcimin
e
funksioneve
themelore.
Gusht 2010
Sekretari
Përhershëm,
Drejtorët
e
Departamenteve
Raportet
Projektit
FRIDOM
e
Mund
të
përfshihet
asistenca
teknike
2
Të zhvillohet dhe të miratohen
struktura
organizative
dhe
përshkrimet e punës për pozitat e
reja. Të modifikohen, aty ku është
e nevojshme, përshkrimet e
vendeve të punës për pozitat
ekzistuese
Tetor 2010
Drejtorët
Departamenteve
e
Zyra
Personelit
e
-.
Rekrutimi i stafit (vlerësimi i stafit
aktual dhe rekrutimi i stafit të ri
në bazë të strukturës së re dhe
aftësive)
Nëntor
Drejtorët
Departamenteve
e
-
-
4
Të zhvillohet dhe të miratohet
plani i trajnimit për ngritjen e
kapaciteteve të stafit (bazuar në
përshkrimet e vendeve të punës
dhe të kapaciteteve të nevojshme
në bazë të kompetencave të reja)
Dhjetor 2010
Drejtorët
Departamenteve
e
-
-
5
Të organizohet një trajnim i
specializuar i domosdoshëm për
stafin
Janar 2011
Drejtorët
Departamenteve
e
-
Asistenca
Teknike
3
Sekretari Përhershëm
2010
40
Ministarstvo transporta i telekomunikacije
Republika Kosovo
STRATEŠKI RAZVOJNI PLAN
za period od 2010-2014
41
42
UVODNA REČ MINISTRA FATIMIR LIMAJ
Transport i telekomunikacije su među ključnim prioritetima Vlade. Razvoj efikasnog transporta drumski, železnički i vazdušni - i telekomunikacione infrastruktura će u velikoj meri odrediti
ekonomski razvoj Kosova. Naša zemlja je bez izlaska na more mala i cija ekonomija zavisi od
trgovine. Domaće tržištu je premalo da bi se postigao bilo kakav veci obim ekonomije, osim kroz
izvoz na većim tržištima.
Tokom poslednjih godina, građani Kosova su videli značajna poboljšanja naše infrastrukture.
Ovaj proces će se nastaviti u budućnosti, jer je cilj da obezbedimo da naše mreže transportnih
sisteme povezemo i međusobno operacionalizujemo sa regionalnim i trans-evropskim
mrežama, tako da dovedemo Kosovo u skladu sa evropskim i regionalnim multimodalnim
razvojnim politikama transporta.
Ucinak našeg ministarstva će ne samo integrisati Kosovo u regionalne saobraćajne
infrastrukture; vec će takođe omogućiti smanjenje troškova transporta, kao i značajno
poboljšanje kvaliteta puteva i bezbednosti na njima, što je naša primarna briga. Pored
poboljšanja putne infrastrukture, mi takođe radimo na tome da unapredimo našu mrežu
željeznica, i da se pripremimo za modernizaciju Aerodroma Priština.
Ova izazovna agenda će u prvom redu zahtevati dovoljne kapacitete i efikasnu organizaciju u
našem Ministarstvu. Zbog toga je ovaj Strateški plan razvoja usvojen, da obezbedi naše osoblje
za glavne pravce institucionalnog razvoja našeg Ministarstva. Plan će se sprovoditi u narednih
tri do pet godina. Reforme će uključiti institucionalnu reorganizaciju, unapređenje znanja i
sposobnosti naših zaposlenih, i efikasnije procese upravljanja.
43
MANDAT MINISTARSTVA
Ministarstvo transporta i komunikacije doprinosi ekonomskom rastu zemlje stvaranjem,
efikasnog, ekonomičnog, ekološkog i integrisanog više-modalnog prevoznog sistema. U sektoru
elektronske komunikacije, Ministarstvo ima za cilj da stvori uslove u kojima moderna
informaciona i komunikaciona tehnologija može omogućiti rast i razvoj kosovske privrede,
olakšati demokratizaciju i uvećati društvenu koheziju.
Kako bi postiglo ove ciljeve, Ministarstvo izrađuje politike i pruža javne usluge u šest glavnih
oblasti:
Putna infrastruktura i usluge drumskog transporta
Železnički prevoz
Civilno vazduhoplovstvo
Telekomunikacije i informacione tehnologije
Pošta
Pomorski prevoz
44
SREDNJEROČNI STRATEŠKI CILJEVI
U periodu nakon proglašenja nezavisnosti, Kosovo se suočava sa izazovom uspostavljanja i
upravljanja odgovarajućim transportnim i telekomunikacionim regulatornim okvirom u cilju
podržavanja privrednog razvoja zemlje. Ministarstvo transporta i telekomunikacije igra značajnu
ulogu u ovom procesom nastojanjima za postizanje sledećih šest strateških ciljeva:
Poboljšavanje, razvoj i održavanje infrastrukture za transport i elektronsku komunikaciju
koja je integrisana u pan-evropsku prevoznu mrežu i funkcioniše u skladu sa
međunarodnim standardima
Stvaranje povoljnog pravnog okruženja i poboljšavanje kvaliteta usluga u sferi prevoza i
elektronske komunikacije
Članstvo u međunarodnim organizacijama u sektoru transporta i komunikacije i
ostvarivanje saradnje sa susednim zemljama
Poboljšavanje bezbednosti drumskog saobraćaja, smanjivanje negativnog uticaja
transporta na životnu sredinu i uvećavanje pristupačnosti i bezbednosti elektronske
komunikacije
Razrada Strategije železničkog sektora i usklađivanje zakonodavstva sa evropskim
standardima
Uspostavljanje i održavanje bezbednog okruženja za vazdušni saobraćaj u dinamičnoj
industriji civilnog vazduhoplovstva i usklađivanje sa zahtevima evropskog sektora za
vazdušni transport
Postizanje ovih ciljeva zahteva usavršavanje sposobnosti i kapaciteta ljudskih resursa u sklopu
Ministarstva transporta i komunikacije. Ovaj Institucionalni razvojni plan rezimira glavne mere
koje su usmerene ka povećavanju kapaciteta Ministarstva.
45
KRATAK PREGLED OCENE KAPACITETA
Pored snažne političke podrške, ispunjavanje strateških ciljeva Ministarstva zahtevaće tehničke i
finansijske resurse i dobru saradnju sa drugim akterima, zemljama u regionu i međunarodnim
organizacijama. Isto može biti postignuto samo osobljem koje poseduje adekvatne veštine i
koje je adekvatno motivisano a koje radi u sklopu efikasno organizovanog Ministarstva.
Od aprila do oktobra 2009. godine Ministarstvo transporta i telekomunikacije sprovelo je
funkcionalno razmatranje svog mandata, odnosne organizacije i kapaciteta. U ovom procesu,
ono je potpomognuto projektom finansiranim od strane DFID-a pod nazivom: Funkcionalno
razmatranje i institucionalna organizacija ministarstava (FRIDOM). Razmatranje je identifikovalo
nekoliko praznina u aktuelnoj institucionalnoj postavci i kapacitetima. Na kratak - srednji rok,
Ministarstvo će se pozabaviti istima kako bi ispunilo svoje strateške ciljeve na efikasniji način.
Odeljci koji slede rezimiraju rezultate ocene kapaciteta i načina na koji su oni povezani sa
uspešnim postizanjem širih strateških ciljeva Ministarstva.
STRATEŠKI CILJ BR. 1: POBOLJŠAVANJE, RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE ZA TRANSPORT I
ELEKTRONSKU KOMUNIKACIJU KOJA JE INTEGRISANA U PAN-EVROPSKU PREVOZNU MREŽU I
FUNKCIONIŠE U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA
Ministarstvo transporta i telekomunikacija ima cilj da osigura integraciju kosovskog
transportnog sistema u regionalne i pan-evropske transportne mreže. Pored značajnih
finansijskih resursa, isto će zahtevati adekvatne kapacitete za planiranje, primenu, nadzor i za
održavanje infrastrukture. U opštem smislu, celokupna struktura Ministarstva i njemu
podređenih institucija odgovara zajedničkom modelu Ministarstva transporta i
telekomunikacije u većini evropskih zemalja. Međutim, određena prilagođavanja strukture
neophodna su kako bi se poboljšala svakodnevna koordinacija i postupci upravljanja kao i
međunarodna koordinacija sa susednim zemljama i međunarodnim organizacijama. Rad
Ministarstva biće usredsređen na politiku, strateška i pravna pitanja, istovremeno dodeljujući
veći broj tehničkih zadataka podređenim institucijama.
Poboljšavanje, razvoj i odgovarajuće održavanje infrastrukture zahtevaju ažurirane informacije
o postojećoj situaciji, predviđanje i planiranje kapaciteta u smislu potražnje i stručne veštine
potrebne za održavanje imovine u određenom vremenskom periodu. Uspešna kombinacija
kapaciteta može se postići samo putem dobro koordinirane interakcije između određenih
odeljenja u sklopu Ministarstva. Preporuke proizašle iz Funkcionalnog razmatranja koje sadrže
konkretne mere koje treba da budu primenjene na kratak i srednji rok, u cilju poboljšavanja
učinka institucija i olakšavanja bolje koordinacije između istih, obrazovaće osnovu za izradu
institucionalnog razvojnog plana za period od narednih 3-5 godina.
46
Uzimajući u obzir da su u narednim godinama glavne javne investicije planirane u sferi razvoja
putne infrastrukture, važno je poboljšati upravljanje putnom infrastrukturom, posebno
uzimajući u obzir oskudne ljudske resurse i inžinjerske kapacitete na raspolaganju u zemlji.
Upravljanje putnom infrastrukturom trenutno se vrši od strane dva odeljenja: Odeljenja za
putnu infrastrukturu i Direkcije za puteve koja je odgovorna direktno Odeljenju. Na kratak ka
srednjem roku, bilo bi odgovarajuće pojednostaviti strukturu i hijerarhiju izveštavanja i izbeći
preklapanje zadataka i izlišno udvostručavanje pomoćnih funkcija prisnijom, ili čak potpunom
integracijom obe ove strukture u jednu, pod nadležnošću direktora Odeljenja za putnu
infrastrukturu. Izgradnja kapaciteta je neophodna i biće sprovedena na koordiniran način,
imajući u vidu srednjeročni cilj – uspostavljanje samostalne Direkcije za puteve. Na dugi rok –
(tri do pet godina od danas) može se uspostaviti nova Agencija za puteve a zadaci upravljanja
putnom infrastrukturom mogu se dodeliti istoj.
Neophodno je razjasniti ulogu Jedinice za planiranje transporta (JPT). U ovom trenutku,
Ministarstvo ne poseduje jednu centralnu jedinicu za planiranje i za razradu projekata u
transportnom sektoru. Transportna ministarstva u svakoj zemlji primenjuju (ili barem planiraju i
finansiraju, obično kroz Programe javnih investicija) projekte ulaganja u infrastrukturu, u
sektorima drumskog, železničkog, vazdušnog, pomorskog i više-modalnog transporta i postoji
definitivna potreba da se koordinira proces planiranja, primene i praćenja projekata u višemodalnoj ili više-sektorskoj dimenziji. Jedinica za planiranje transporta (JPT) predstavlja dobru
polaznu tačku za uspostavljanje novog Odeljenja za planiranje transporta i razradu projekata
koje će raditi u prisnoj saradnji sa novom Kancelarijom za integraciju u EU i koordinaciju. Isto će
omogućiti JPT da pruži strateške savete MTPT-u sakupljanjem i prilagođavanjem informacija
koje bi mogle dovesti do niza preporuka u sferi planiranja infrastrukture i uređivanje
transportnog sektora.
Štaviše, JPT bi trebalo da predstavlja glavnu i centralnu lokaciju za znanje koje se odnosi na
transportnu infrastrukturu, usluge, opremu/ vozni park i uređivanje. Kao takav, trebalo bi da
pruži relevantne informacije šefovima Odeljenja i Kabinetu ministra kako bi potpomogao proces
odlučivanja u sklopu dugoročnog strateškog planiranja. Istovremeno, isti bi trebalo da radi sa
Odeljenjem za budžet i Kancelarijom za integraciju u EU i koordinaciju kako bi se strategija
pretočila u višegodišnje planove potrošnje i kako bi se pripremili i ažurirali srednjeročni i
dugoročni planovi investicija, u stalnoj potrazi za budućom vizijom transportnog sistema na
Kosovu. Praćenje i ocena postizanja prethodno definisanih ciljeva takođe bi mogli predstavljati
jedan od presudnih zadataka ove jedinice.
Pored njegove funkcije u sklopu MTPT-a, JPT bi poslužio kao značajan partner i za spoljne
organe. JPT bi bio značajan po IFI i druge finansijske aktere u ovom sektoru, uključujući Jedinicu
47
za PPP u Ministarstvu finansija i ekonomije i eventualno buduće Jedinice za primenu PPP u
okviru MTPT-a za transportne projekte. Štaviše, JPT bi mogao takođe pružiti pomoć, na zahtev,
u sprovođenju studija u vezi sa transportom u pogledu drugih tela van Ministarstva (odnosno
planiranje gradskog prevoza u opštinama).
STRATEŠKI CILJ BR. 2: STVARANJE POVOLJNOG PRAVNOG OKRUŽENJA I POBOLJŠAVANJE KVALITETA
USLUGA U SFERI PREVOZA I ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
Stvaranje povoljnog pravnog i regulatornog okruženja neophodno je kako bi se osigurale
ekonomične i društveno prihvatljive usluge društvu i privredi zemlje. Kako bi se postigao ovaj
cilj, ljudski kapaciteti na glavnim funkcijama trebalo bi da se ojačaju. Ovo će pomoći da se
poboljša izrada i primena pravnog i regulatornog okvira i njegovo prilagođavanje međunarodno
prihvaćenim standardima. Profesionalno zastupanje kosovskog transportnog i
telekomunikacionog sektora na nacionalnom i međunarodnom nivou biće obezbeđeno.
U određenim oblastima, Ministarstvo pruža direktne usluge građanima. Odeljenje za vozila
direktno je uključeno u svakodnevnu interakciju sa građanima tokom polaganja vozačkih ispita.
Ovaj zadatak bolje odgovara nezavisnoj agenciji, dok samo Ministarstvo zadržava funkciju izrade
i nadzora politike. Neophodno je reorganizovati Odeljenje za vozila i stvoriti Agenciju za
izdavanje dozvola vozačima.
Stapanje sadašnjeg Odeljenja za usluge drumskog transporta i dela koji se bavi donošenjem
politike u sklopu Odeljenja za vozila omogućiće bolju koordinaciju svih pitanja u pogledu
drumskog transporta pod portfeljom jednog sektorskog odeljenja prilikom pružanja usluga
poslovnim subjektima i korisnicima za drumski teretni i putnički prevoz. Upravni kapacitet
odeljenja biće ojačan i trebalo bi sprovesti dalju analizu načina na koji bolje odvojiti zasebne
funkcije donošenja politika od usluga koje se pružaju društvu i prevoznih kompanija, posebno
kada govorimo o javnom putničkom i teretnom prevozu. Uspostavljanje Agencije za drumski
transport koja se bavi izdavanjem dozvola, planiranjem redova vožnje u sklopu javnog prevoza,
raspodelom dozvola u okviru međunarodnih sporazuma o drumskom prevozu moglo bi
predstavljati naredni korak na srednji rok.
Jedna od preporuka proizašlih iz Funkcionalnog razmatranja jeste da se uveća administrativni
kapacitet Odeljenja za informacionu i komunikacionu tehnologiju, uzimajući u obzir brz razvoj
industrije elektronske komunikacije širom sveta.
Uloga informacione tehnologije postaje sve značajnija u privredi zemlje i svakodnevnom životu
građana. Uloga Ministarstva jeste da uspostavi odgovarajući pravni i regulatorni okvir u cilju
podsticanja razvoja tržišta u skladu sa načelima pravedne konkurencije, konkurentnih cena i
široke međunarodne saradnje. Sadašnji broj članova osoblja mogao bi biti nedovoljan u
budućnosti, kada Kosovo postane više integrisano u EU i međunarodne organizacije tako da će
porast u broju kvalifikovanog osoblja biti neophodan tokom predstojećih godina.
48
STRATEŠKI CILJ BR. 3: ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U SEKTORU TRANSPORTA I
KOMUNIKACIJE I OSTVARIVANJE SARADNJE SA SUSEDNIM ZEMLJAMA
Jedan od glavnih strateških ciljeva Kosova jeste da postane članica međunarodnih transportnih i
komunikacionih organizacija. Njegova geografska lokacija i kopneni status imaju negativan
uticaj na trgovinu, transportne troškove i rast. Stoga, veoma je važno da se olakša potpuna
integracija Kosova u regionalni i međunarodni sistem. Zapravo, Kosovo i dalje nije član
nekolicine međunarodnih organizacija što stvara određene nedostatke u smislu njegovog
ekonomskog i socijalnog razvoja.
Članstvo i saradnja sa međunarodnim organizacijama predstavlja neophodnost kako bi se
postigli drugi strateški ciljevi, kao što je poboljšavanje putne, železničke, vazdušne i
telekomunikacione infrastrukture, ojačalo regulatorno okruženje, poboljšali bezbednost u
saobraćaju i elektronska bezbednost i unapredila zaštita životne sredine. Članstvo u
najznačajnijim organizacijama za sve sektore podržaće Kosovo u njegovom procesu privrednog
razvoja i olakšati uvođenje međunarodnih i evropskih standarda.
Još jedan značajan elemenat za ispunjavanje ovih ciljeva jeste unapređivanje saradnje sa
susednim zemljama. Ovakva saradnja pomoćiće Kosovu da se integriše kako u regionalne tako i
u međunarodne mreže. Isti aspekat smatra se prioritetom za Evropsku uniju.
Međutim, Kosovo mora da se suoči sa dva ograničenja kako bi uspelo uspešno da ispuni svoj cilj:
dobijanje svog mesta u Ujedinjenim nacijama i potpuno priznavanje istog kao nezavisne države
od strane svih članica EU. U ovom trenutku, Kosovo nije u stanju da potpiše nekoliko sporazuma
usled ova dva faktora.
Važno je usredsrediti administrativni kapacitet i aktivnosti odeljenja Ministarstva i definisati
konkretne uloge u bavljenju pitanjima međunarodne saradnje. Ministarstvo će ojačati ulogu
Kancelarije za integraciju u EU proširivanjem obima njenih odgovornosti dodavanjem pitanja
opšte koordinacije politike. Takođe se planira uvećavanje administrativnih kapaciteta u
sektorskim odeljenjima koja se bave pitanjima međunarodne saradnje u odnosnim oblastima:
civilno vazduhoplovstvo, železnice, usluge drumskog prevoza i telekomunikacije.
49
STRATEŠKI CILJ BR. 4: POBOLJŠAVANJE BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA, SMANJIVANJE
NEGATIVNOG UTICAJA TRANSPORTA NA ŽIVOTNU SREDINU I UVEĆAVANJE PRISTUPAČNOSTI I
BEZBEDNOSTI ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
Loša bezbednost drumskog saobraćaja predstavlja glavni ekonomski i javni zdravstveni problem
i unapređivanje saobraćajne i drumske bezbednosti predstavlja jedan od prioriteta
Ministarstva. U skladu sa poslednjim izveštajem Svetske banke o drumskim saobraćajnim
nesrećama po broju vozila, Kosovo podrazumeva jedno od najgorih u regionu. Štaviše,
poboljšanja u putnoj infrastrukturi i bezbednosti u saobraćaju postaće još važniji usled brzog
porasta u broju vozila na putu. Odgovarajuće ponašanje korisnika puteva od najvećeg je značaja
za postizanje opipljivog napretka u budućnosti. Dobra saradnja između svih aktera predstavlja
još jedan preduslov za ostvarivanje napretka. Poboljšavanje bezbednosti na putevima i u
saobraćaju biće usredsređeno na široki niz sledećih radnji:
-
Uklanjanje crnih rupa i ilegalne gradnje na putevima;
-
Poboljšavanje mera kontrole, zahteva u fazi osmišljavanja projekata puteva i praksi
održavanja;
-
Unapređivanje postupaka tehničke kontrole vozila;
-
Preispitivanje aktuelnog zakonodavstva i predlaganje novih radnji povodom bezbednosti
na putu;
-
Razrada obrazovnih programa i informativnih kampanja namenjenih svim direktnim i
indirektnim korisnicima puteva, posebno deci i mladim vozačima;
-
Usavršavanje profesionalnih veština upravnika kompanija za drumski prevoz i vozača
vozila;
Danas, zaštita životne sredine nalazi se u jezgru vladine politike i strategije. Transportni sektor
predstavlja jednog od glavnih davaoca doprinosa u cilju eliminisanja negativnog uticaja i
obezbeđivanja bezbednog okruženja. Stoga, aktivnosti, kao što je razrada odgovarajućeg
zakonodavstva i propisa o eliminisanju emisije CO2 jesu veoma značajne. Primena standarda i
propisa EU biće neophodna kako bi se osigurala zaštita životne sredine.
U telekomunikacionom sektoru, poboljšanje bezbednosti neophodno je za osiguravanje
privatnosti svakog građanina i bezbednijeg pristupa i korišćenja usluga interneta. Uspostavljanje
Centra za odgovor u vanrednim kompjuterskim situacijama i Službe za potvrđivanje putnih
pravaca predstavljaju prioritete koji treba da budu dalje analizirani i primenjeni u srednjeročnoj
perspektivi.
50
STRATEŠKI CILJ BR. 5:
RAZRADA STRATEGIJE
ZAKONODAVSTVA SA EVROPSKIM STANDARDIMA
ŽELEZNIČKOG
SEKTORA
I
USKLAĐIVANJE
Pošto se trenutno železničkom i vazduhoplovnom politikom MTPT-a upravlja od strane jednog
odeljenja, ocena postojećih kapaciteta opisana je u zajedničkom poglavlju pod narednim
zaglavljem.
STRATEŠKI CILJ BR. 6: USPOSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE BEZBEDNOG OKRUŽENJA ZA VAZDUŠNI
SAOBRAĆAJ U DINAMIČNOJ INDUSTRIJI CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA I USKLAĐIVANJE SA
ZAHTEVIMA EVROPSKOG SEKTORA ZA VAZDUŠNI TRANSPORT
Ministarstvo, kroz svoje Odeljenje za civilno vazduhoplovstvo, železnički i pomorski transport,
utvrđuje sektorske politike i pravni okvir u ovim oblastima. Istovremeno, isto zastupa zemlju na
međunarodnom nivou u pogledu pitanja koja se odnose na odnosne moduse. MTPT je takođe
zadužen za izdavanje dozvola za rad Prištinskog međunarodnog aerodroma. Štaviše, zadatak
ekonomskog uređivanja tržišta civilnog vazduhoplovstva putem bilateralnih sporazuma
predstavlja veoma značajan zadatak.
Svi sektori pod odgovornošću Odeljenja zahtevaju veoma snažnu međunarodnu saradnju. Sve
aktivnosti (nakon što su politike civilnog vazduhoplovstva i železnice preneta sa UNMIK-a na
nacionalne vlasti) imaju za cilj poštovanje međunarodne prakse i administrativno i regulatorno
uspostavljanje sektora. Pošto svi sektori u sklopu odgovornosti ovog odeljenja zahtevaju veoma
snažnu međunarodnu saradnju i u velikoj meri su uređeni kako međunarodnim tako i
zakonodavstvom EU, Kosovo bi trebalo da postane članica međunarodnih organizacija koje
upravljaju ovim sektorima kako bi bio u potpunosti uključen u sistem. Na kraju, iako se
regulatorni organi – Uprava civilnog vazduhoplovstva i Regulatorna kancelarija za železnicu –
nalaze van Ministarstva, neophodno je obezbediti da politike i propisi formulisani od strane
MTPT-a budu primenjeni na odgovarajući način.
Aktuelni kapacitet Odeljenja nije dovoljan da se upravlja obimom posla koji nameću njegove
odgovornosti. Odeljenje za civilno vazduhoplovstvo, železnički i pomorski transport suviše je
malo i u istom nema dovoljno osoblja (samo 5 zaposlenih) da upravljaju ovim portfeljom,
posebno u pogledu zastupanja zemlje na međunarodnom nivou i obezbeđivanje uređivanja
ekonomskog tržišta u vazduhoplovnom sektoru. Usled snažnih međunarodnih propisa, postoji
puno bilateralnih i multilateralnih sporazuma koje treba sklopiti u cilju potpune integracije
Kosova u međunarodnu zajednicu u sferi civilnog vazduhoplovstva i železnice. Nije realno da
isto bude urađeno od strane 1 zaposlenog po sektoru. Iako se mali broj osoblja može objasniti
činjenicom da su se civilno vazduhoplovstvo i železnica nalazili pod odgovornošću UNMIK-a do
2008. godine i tek nedavno su preneti na MTPT, trebalo bi preduzeti hitne korake kako bi se
uvećao kapacitet ministarstva kako u železničkom tako i u vazduhoplovnom sektoru.
51
Najviše odgovarajući korak bio bi da se podeli Odeljenje i da se uspostavi zasebno Odeljenje za
vazduhoplovstvo sa jasnim fokusom na odnosnoj politici, kao što je urađeno u drugim
zemljama. Na međunarodnom nivou i u okviru Evropske komisije, uređivanje i utvrđivanje
železničkih i vazduhoplovnih politika je zasebno i sektori imaju različite međunarodne
organizacije i programe rada. Osoblje bi trebalo da bude profesionalno, specijalizovano u
odnosnom modusu saobraćaja i sposobno za izradu i analizu pravnih tekstova i sporazuma.
Postoji nekoliko mogućih načina kako strukturirati i organizovati upravljanje politikom u
železničkom sektoru. Jedna opcija jeste da se uspostavi zasebno Odeljenje za železnice, ali
druga stvar, koja imajući u vidu veličinu i obim železničkog sistema, može biti više odgovarajuća
na Kosovu, jeste integracija železničkog i drumskog transporta pod jedan portfelj – Odeljenje za
transport. Način razmišljanja koji leži u osnovi ovog pristupa jeste komparativno ograničen broj
zadataka sprovedenih od strane Ministarstva, pošto se glavne regulatorne funkcije primenjuju
od strane Regulatorne kancelarije za železnicu a upravljanje infrastrukturom i operacije se
obavljanju od strane Kosovskih železnica. Štaviše, postoji određeni broj pitanja zajedničke
politike za dva sektora, kao što je na primer planiranje putničkog prevoza i subvencije za
društveno podržano pružanje transportnih usluga. Opcije će biti analizirane i odluka o budućem
institucionalnom modelu doneta nakon daljih konsultacija sa glavnim akterima.
Pitanje pomorskog transporta trebalo bi takođe biti razjašnjeno nakon sprovođenja studije
izvodljivosti i nakon donošenja političke odluke o uključenosti Kosova u Luci Shen Gjini. Pošto
luka zapravo predstavlja modalnu transportnu lokaciju (petlju) i njen razvoj i rad više se odnose
na intermodalni transport a ne toliko na “klasičnu” pomorsku politiku, jedna od opcija može biti
da se ovaj zadatak dodeli odeljenju za transport.
SVEPROŽIMAJUĆA ORGANIZACIONA PITANJA
Izveštaj o funkcionalnom razmatranju identifikovao je nekoliko oblasti u kojima će biti
neophodne određene promene kako bi se uskladilo funkcionisanje Ministarstva. Iste se odnose
na organizacionu postavku kao i na ljudske kapacitete osoblja. Postoje dva glavna organizaciona
problema u sklopu aktuelne strukture. Prvi se odnosi na opseg pitanja kontrole istaknutih od
strane FRIDOM-a u većini ministarstava na Kosovu. Drugi se odnosi na neke funkcije pružanja
usluga koje se nalaze u sklopu Ministarstva.
Ministarstvo je sastavljeno od Odeljenja centralne uprave (OCU) i 5 odeljenja za sektorsku
politiku. Isto obuhvata bavljenje putnom infrastrukturom, odeljenje koje se bavi drumskim
transportom, odeljenje koje se bavi vozilima, odeljenje koje je zaduženo za informacionu i
komunikacionu tehnologiju, i odeljenje koje se bavi civilnim vazduhoplovstvom, železničkim i
pomorskim prometom. Pored ovih osnovnih poslovnih odeljenja postoji osam manjih jedinica
52
koje su odgovorne stalnom sekretaru. Iste obuhvataju Kancelariju za integraciju u EU, Pravnu
kancelariju, inspektorat i ostale. Ukupno, ovo čini da obim kontrole iznosi 14. Ovo je dvostruko
veće u odnosu na ono što je preporučeno uobičajeno. Takođe postoji pet agencija koje
zahtevaju pažnju uprave na najvišem nivou Ministarstva. Broj ovih agencija mogao bi se čak
uvećati u budućnosti.
Stoga će biti razmotrene mogućnosti za konsolidovanje manjih jedinica. Isto bi moglo
obuhvatati: stvaranje kancelarije za koordinaciju i za integraciju u EU koja se bavi celokupnim
poslovnim planiranjem, politikom i koordinacijom donatora kao i pitanjima rodnih i ljudskih
prava; podvlačenje jedinica za nabavku i budžet pod Odeljenje opšte uprave čim zakonodavstvo
bude omogućavalo isto i Vlada je zauzela zajednički pristup o ovim pitanjima.
Iako ova sadašnja postavka može biti rezultat pogrešnih inicijativa za stvaranje novih jedinica
koje funkcionišu u sklopu javnog sektora, ovakva struktura suviše je horizontalna i podeljena.
Pošto je slična situacija utvrđena u drugim izveštajima FRIDOM-a u drugim ministarstvima,
predložena je zajednička struktura u sklopu horizontalnih razmatranja sprovedenih od strane
FRIDOM-a. U skladu sa ovim predlogom, pored Odeljenja centralne uprave, odeljenja za
politiku/sektorskih odeljenja i inspektorata, sledeće jedinice/kancelarije bile bi direktno
odgovorne stalnom sekretaru ili ministru:
•
Kancelarija za internu reviziju
•
Kancelarija za javno informisanje
•
Pravno odeljenje
•
Kancelarija za koordinaciju politike i integraciju u EU
•
JPT (Odeljenje za planiranje transporta i razradu projekata – nakon što bude
ustanovljen)
Slično drugim ministarstvima, celokupna koordinacija politike predstavlja značajan zadatak
kojim se MTPT nije pozabavio na odgovarajući način. Sektorska odeljenja razrađuju svoju
politiku i postoji ograničeni kapacitet za njihovu analizu zajedno sa više-modalnim pristupom,
prenošenjem ovih politika u planove rada i praćenjem procesa primene na redovnoj osnovi.
Štaviše, postoji mali ili uopšte ne postoji kapacitet da se ostvari koordinacija između različitih
vladinih dokumenata za planiranje (MTEF, APEP itd.) i godišnjih planova rada Ministarstva.
Istovremeno, postoji kancelarija za integraciju u EU koja je zadužena za koordinaciju pitanja
evropske integracije u sprezi sa MTK-om. Ovaj posao uglavnom je sastavljen od rada sa
Agencijom za koordinaciju, razvoj i evropsku integraciju (ACDEI) u pružanju doprinosa i praćenja
primene preporuka Akcionog plana za evropsko partnerstvo (APEP). Imajući u vidu da će APEP i
53
celokupan program rada ka Evropi nastaviti da dominiraju diskusijom o politici u narednim
godinama, postoji široki konsenzus u sklopu tima na projektu FRIDOM da bi delokrug
Kancelarije za integraciju u EU mogao biti proširen kako bi obuhvatao i pitanja koordinacije
opšte politike. Trebalo bi napomenuti da ovo ne bi obuhvatalo pojedinosti inicijativa za izradu
politika na tehničkom nivou (koja bi mogla biti koordinisana od strane sektorskih odeljenja ili
JPT).
MTPT, koji predstavlja instituciju za utvrđivanje politike, direktno se bavi i pružanjem usluga,
odnosno sprovodi testove za polaganje vozačkog ispita i izdavanje dozvola vozačima. Osoblje
koje se bavi ovom funkcijom pružanja usluga nalazi se u sklopu Ministarstva. Dok MTPT bude
gradio svoje kapacitete u sferi izrade politike i upravljanja projektima velikog obima, isto će
morati da se promeni. Funkcije pružanja usluga u oblasti drumskog transporta trebalo bi da se
prenesu na agenciju koja se isključivo bavi pružanjem usluga.
Glavna zabrinutost MTPT-a u smislu kapaciteta jesu ljudski resursi. Početkom 2008. godine,
FRIDOM je sproveo horizontalno razmatranje praksi upravljanja ljudskim resursima u javnoj
upravi na Kosovu. Uopšteno, nalazi ovog istraživanja važe i za MTPT. Zabrinutosti obuhvataju
nivoe plata i motivaciju osoblja, kompresovane koeficijente, ograničenu dužinu trajanja ugovora
o radnim odnosima, broj glavnog osoblja u odnosu na pomoćno osoblje, nedostatak osoblja
koje se bavi izradom politika itd.
Ministarstvo za transport i komunikaciju predstavlja relativno “tehničko” ministarstvo koje
zahteva prilično kvalifikovano osoblje posebno u odeljenjima za planiranje politike. Bez obzira
na isto, u stvarnosti analiza celokupnog obrazovnog profila MTPT-a iznosi da na svaka 2
zaposlena sa višim stepenom stručne spreme (univerzitet ili više obrazovanje) dolazi 1 zaposleni
sa srednjim obrazovanjem. Ovo znači da 35% osoblja ima samo srednje obrazovanje. Ovo se
razlikuje u velikoj meri od uobičajene prakse u zemljama EU. Dalje razmatranje preraspodele
kvalifikovanog osoblja duž odeljenja MTPT-a pokazuje da Odeljenje za vozila i Direkcija za
puteve sačinjavaju 85% svog osoblja sa srednjim obrazovanjem, što znači da su druga odeljenja
bolje uravnotežena u smislu njihovog obrazovnog profila. Ovo pitanje ne samo da stvara lažan
utisak preraspodele kvalifikacija u sklopu MTPT-a, već takođe ograničava prostor za
zapošljavanje kvalifikovanog osoblja zahtevanog od strane drugih odeljenja. Stoga, inicijative za
restrukturiranje, bilo stvaranjem izvršnih agencija ili spoljnim angažovanjem određenih funkcija
mogu stvoriti neophodan prostor da se privuče i zaposli kvalifikovano osoblje.
Još jedno hitno pitanje u pogledu ljudskih resursa, slično drugim ministarstvima, primećeno i u
drugim razmatranjima sprovedenim od strane FRIDOM-a, jeste plata osoblja. Bivajući zadužen
za izgradnju puteva, vazduhoplovstvo, sektore železnice i elektronske komunikacije, MTPT
konkuriše za osoblje sa privatnim sektorom u kome su plate i do pet puta veće u odnosu na one
koje se isplaćuju od strane vladinog sektora na Kosovu. Celokupan nedostatak specijalista na
54
Kosovu, zajedno sa nedostatkom mogućnosti odgovarajućeg obrazovanja i obuke u tehničkim
disciplinama još više naglašavaju problem obezbeđivanja stručno kvalifikovanog osoblja. Kako bi
se prevazišla ova situacija, MTPT će pokušati da pronađe rešenje da obezbedi da može da plati
svoje visoko kvalifikovane inžinjere barem po konkurentnim platama.
MERE INSTITUCIONALNOG RAZVOJA
Kako bi ispunilo svoje strateške ciljeve Ministarstvo mora da odgovori na aktuelne praznine u
strukturalnoj postavci i kapacitetima. Funkcionalno razmatranje identifikovalo je određeni broj
mera da se to i postigne. Iste su dogovorene tokom konsultativnog procesa sa Ministarstvom i
sa drugim akterima. Iako će neke od institucionalnih mera koje će biti primenjene uticati na
postizanje mnogih strateških ciljeva, u sledećim stavovima iste su grupisane u skladu sa
najverovatnijim uticajem u vezi sa svakom konkretnom merom. Kao prvi korak, Ministarstvo
mora da analizira moguće opcije, da odabere najviše odgovarajući i izvodljiviji institucionalni
model i da odobri novu organizacionu strukturu i misije odeljenja i odseka. Kao drugi korak,
Ministarstvo će pristupiti procesu primene promena i usklađivanja postupka.
STRATEŠKI CILJ BR. 1: POBOLJŠAVANJE, RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE ZA TRANSPORT I
ELEKTRONSKU KOMUNIKACIJU KOJA JE INTEGRISANA U PAN-EVROPSKU PREVOZNU MREŽU I
FUNKCIONIŠE U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA
Kako bi odgovorilo na aktuelne praznine u kapacitetima u ovoj oblasti, Ministarstvo će primeniti
sledeće mere izgradnje institucija:
Mera br. 1.1. Konsolidovanje postojećih tehničkih kapaciteta i ljudskih resursa uključenih
u upravljanje putnom infrastrukturom. Odeljenje za putnu infrastrukturu i Direkcija za
puteve biće bliže integrisani u sklopu strukture MTPT-a. Iste će biti zadužene za
planiranje, razvoj i održavanje putne infrastrukture na srednji rok (3-5 godina). Ova mera
biće primenjena tokom 2010;
Mera br. 1.2. U sferi upravljanja putevima, uspostavice se potpuno samostalna
institucija za puteve podređena Ministarstvu transporta i telekomunikacije. Ona će biti
zadužena za upravljanje putevima i saobraćajem i za nadzor radova. Ova mera biće
završena do 2014. godine;
Mera br. 1.3. Ojačana uloga i kapacitet Jedinice za planiranje transporta. Uspostavljeno
Odeljenje za planiranje transporta i razradu projekata. Glavni zadaci Odeljenja biće
vođenje i ažuriranje baze podataka postojeće situacije, predviđanje i uobličavanje
budućih mogućih situacija i koordinacija procesa planiranja, primene i praćenja
programa i nivoa projekata u više-modalnom ili više-sektorskom kontekstu.
55
STRATEŠKI CILJ BR. 2: STVARANJE POVOLJNOG PRAVNOG OKRUŽENJA I POBOLJŠAVANJE KVALITETA
USLUGA U SFERI PREVOZA I ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
Mera br. 2.1. Uspostavice se odvojena institucija za izdavanje vozačkih dozvola, koristeci
pristup privatno-javne saradnje ukoliko je moguce. Funkcije donošenja politike i nadzora
biće odvojene od praktičnog ispita i aktivnosti izdavanja vozačkih dozvola. Kvalitet i
transparentnost usluga pruženih društvu biće unapređeni.
Mera br. 2.2. Odeljenje za transport biće uspostavljeno stapanjem sadašnjeg Odeljenja
za usluge drumskog transporta i dela Odeljenja za vozila koje se bavi donošenjem
politika. Isto će omogućiti bolju koordinaciju svih pitanja u pogledu drumskog transporta
pod portfeljom jednog sektorskog odeljenja u pružanju usluga poslovnim subjektima i
korisnicima usluga drumskog teretnog i putničkog transporta.
Mera br. 2.3. Sprovedena analiza održivosti uspostavljanja Službe (Agencije) za drumski
transport podređene Ministarstvu i koja se bavi pitanjima javnog prevoza (izdavanje
dozvola, planiranje putnih pravaca, raspisivanje tendera, kontrola, praćenje i
potvrđivanje).
STRATEŠKI CILJ BR. 3: ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U SEKTORU TRANSPORTA I
KOMUNIKACIJE I OSTVARIVANJE SARADNJE SA SUSEDNIM ZEMLJAMA
Mera br. 3.1. Biće stvorena Kancelarija za koordinaciju politike i integraciju u EU. Biće
ojačani kapaciteti za međunarodnu saradnju u modalnim odeljenjima.
STRATEŠKI CILJ BR. 4: POBOLJŠAVANJE BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA, SMANJIVANJE
NEGATIVNOG UTICAJA TRANSPORTA NA ŽIVOTNU SREDINU I UVEĆAVANJE PRISTUPAČNOSTI I
BEZBEDNOSTI ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
Mera br. 4.1. Značaj bezbednosti u drumskom saobraćaju biće istaknut. Administrativni
kapaciteti Odeljenja za putnu infrastrukturu i drumski transport biće ojačani. Biće
ojačana saradnja svih uključenih aktera.
Mera br. 4.2. Uspostavljen Centar za odgovor u vanrednim kompjuterskim situacijama
Mera br. 4.3. Uspostavljena Služba za potvrđivanje putnih pravaca.
56
STRATEŠKI CILJ BR. 5:
RAZRADA STRATEGIJE
ZAKONODAVSTVA SA EVROPSKIM STANDARDIMA
ŽELEZNIČKOG
SEKTORA
I
USKLAĐIVANJE
Mera br. 5.1. Sadašnje Odeljenje za civilno vazduhoplovstvo, železnički i pomorski
transport biće reorganizovano a Odsek za železnice biće uspostavljen sa jasnim fokusom
na pitanjima železničke politike. Biće analizirana izvodljivost uspostavljanja zasebnog
Odeljenja za železnice ili integraciju zadataka železničke politike u zajedničko Odeljenje
za kopneni transport.
STRATEŠKI CILJ BR. 6: USPOSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE BEZBEDNOG OKRUŽENJA ZA VAZDUŠNI
SAOBRAĆAJ U DINAMIČNOJ INDUSTRIJI CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA I USKLAĐIVANJE SA
ZAHTEVIMA EVROPSKOG SEKTORA ZA VAZDUŠNI TRANSPORT
Mera br. 6.1. Sadašnje Odeljenje za civilno vazduhoplovstvo, železnički i pomorski
transport biće reorganizovano a Odeljenje za civilno vazduhoplovstvo uspostavljeno sa
jasnim fokusom ka politikama vazduhoplovne politike.
STRATEŠKI CILJ BR. 7: USAVRŠAVANJE SPOSOBNOSTI LJUDSKIH RESURSA U MINISTARSTVU
TRANSPORTA I TELEKOMUNIKACIJE
Mera br. 7.1. Organizaciona postavka ministarstva biće izmenjena kako bi se suzio
upravljački opseg kontrole i ojačala usredsređenost ka glavnim funkcijama. Broj jedinica
biće umanjen a horizontalne administrativne i pomoćne funkcije biće usredsređene u
sklopu jednog Odeljenja centralne uprave.
Mera br. 7.2. Tokom procesa zapošljavanja, zahtevi za odgovarajuće obrazovanje i
kvalifikacioni profil osoblja biće usmereni ka porastu u udelu zaposlenih sa višim
obrazovanjem i profesionalnim praktičnim znanjem u odnosnom sektoru. Trebalo bi
potražiti rešenja kako bi se odgovorilo na konflikt između sadašnjeg platnog sistema i
tržišne vrednosti određenih poslova.
Mera br. 7.3. Biće ojačani ljudski kapaciteti u glavnim funkcijama. Isto će omogućiti da se
poboljša izrada i izvršenje pravnog i regulatornog okvira i njegovo prilagođavanje
međunarodno prihvaćenim standardima. Stručno zastupanje kosovskog transportnog i
telekomunikacionog sektora na nacionalnom i međunarodnom nivou biće osigurano.
57
BUDUĆA ORGANIZACIJA MINISTARSTVA
Postoji nada da će sprovođenjem gore pomenute reorganizacije i primenom mera izgradnje
kapaciteta, uz pretpostavku da će Odeljenje za drumski transport biti reorganizovano u
Odeljenje za kopneni transport, uključujući i portfelj železničke politike, Ministarstvo transporta
i telekomunikacije biti organizovano u skladu sa sledećom strukturom:
Određeni broj pojedinačnih institucija (RKŽ, UCV, RKT), ilustrovanih u organigramu, nisu
direktno podređene Ministarstvu transporta i telekomunikacije, ali, pošto primenjuju politike
koje su utvrđene od strane ministarstva, efikasna saradnja od suštinskog je značaja za
postizanje zajedničkih ciljeva odnosnog sektora.
58
AKCIONI PLAN
STRATEŠKI CILJ BR. 1: POBOLJŠAVANJE, RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE ZA TRANSPORT I
ELEKTRONSKU KOMUNIKACIJU KOJA JE INTEGRISANA U PAN-EVROPSKU PREVOZNU MREŽU I
FUNKCIONIŠE U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA
Mera br. 1.1
Mera br. 1.1. Konsolidovanje postojećih tehničkih
kapaciteta i ljudskih resursa uključenih u upravljanje
putnom infrastrukturom. Odeljenje za putnu
infrastrukturu i Direkcija za puteve biće bliže integrisani
u sklopu jednog subjekta.
Aktivnosti
Završiti do
januara 2011.
Vremenski rok
Odgovorna
jedinica
Uključene
institucije
Trošak i resursi
1
Razraditi
izmene
na
Administrativno uputstvo o
unutrašnjoj
organizaciji
i
strukturi Ministarstva i druga
regulatorna dokumenta kako bi
se OPI i DP uključili u jedno
Odeljenje.
jun 2010.
Odeljenje
za
putnu
infrastrukturu,
Pravno odeljenje
-
-
2
Izraditi
Uslove
mandata
Odeljenja i opise radnih mesta.
septembar 2010.
direktor
Odeljenja
-
-
3
Odobriti organizacionu strukturu
i opise radnih mesta
novembar 2010.
stalni sekretar i
ministar
-
Utvrditi
tokom
razrade strukture
4
Zapošljavanje osoblja (ocena
aktuelnog osoblja i zapošljavanje
novog u skladu sa novom
strukturom)
decembar 2010.
stalni sekretar i
direktor
Odeljenja
-
-
5
Razraditi i odobriti plan za obuku
u cilju usavršavanja sposobnosti
osoblja Odeljenja (na osnovu
opisa radnih mesta i neophodnih
kapaciteta
u
skladu
sa
dodeljenim ovlašćenjima)
januar 2011.
direktor
Odeljenja
Kadrovski odsek
6
Sprovesti specijalizovane obuke
za osoblje Odeljenja
od februara 2011.
direktor
OPI,
Kadrovski odsek
-
-
Može
biti
potrebna
tehnička pomoć
59
7
Preispitati i ažurirati plan obuke
za usavršavanje sposobnosti
osoblja Odeljenja
Mera br. 1.2.
januar (godišnje)
direktor
Odeljenja
Mera br. 1.2: Uspostavljanje potpuno samostalne
Agencije (Direkcije) za puteve podređene
Ministarstvu transporta i telekomunikacije
Kadrovski odsek
-
Završiti do
decembra 2014.
Vremenski rok
Odgovorna
jedinica
Uključene
institucije
Trošak i resursi
Razraditi prelazni plan za
stvaranje
nove
Agencije
(Direkcije) za puteve
septembar 2013.
stalni sekretar,
MEF
Utvrditi
tokom
pripreme budžeta
za 2014. godinu
2
Razraditi
izmene
na
Administrativno uputstvo o
unutrašnjoj organizaciji i
strukturi Ministarstva i druga
regulatorna dokumenta u
cilju reorganizacije OPI-a
mart 2014.
Pravno odeljenje
-
-
3
Razraditi neophodne pravne
akte i izmeniti postojeće
propise za stvaranje Agencije
(Direkcije)
za
putnu
infrastrukturu
podređene
Ministarstvu
mart 2014.
Pravno odeljenje,
-
-
4
Odobriti
uspostavljanje
Agencije (Direkcije) za puteve
jun 2014.
Vlada Republike
Kosovo
-
-
5
Imenovati direktora Agencije
jul 2014.
ministar
-
-
6
Razraditi strukturu i opise
radnih mesta za radna mesta
u Agenciji
septembar 2014.
direktor Agencije
za
puteve,
direktor Odeljenja
za
putnu
infrastrukturu
7
Zapošljavanje
osoblja,
uključujući premeštaj osoblja
iz OPI-a u Agenciju (ocena
kvalifikacija aktuelnog osoblja
novembar 2014.
direktor Agencije,
Kadrovski odsek
Aktivnosti
1
Odeljenje
za
putnu
infrastrukturu
Odeljenje
za
putnu
infrastrukturu
Može biti uključena
tehnička pomoć
MTPT
60
i zapošljavanje novog u skladu
sa novom strukturom)
8
Razraditi i odobriti plan obuke
za usavršavanje kapaciteta
osoblja Agencije (na osnovu
opisa
radnih
mesta
i
neophodnih kapaciteta u
skladu sa novim ovlašćenjima)
decembar 2014.
direktor Agencije
Može biti uključena
tehnička pomoć
9
Sprovesti
neophodnu
specijalizovanu obuku osoblja
Agencije
jun 2015. i dalje u
skladu
sa
potrebama
direktor Agencije
Može biti uključena
tehnička pomoć
10
Preispitati i ažurirati plan
obuke
za
usavršavanje
kapaciteta osoblja Agencije
decembar
(godišnje)
direktor Agencije
Mera
1.3.
br.
Ojačana uloga i kapacitet Jedinice za planiranje
transporta. Uspostavljeno Odeljenje za planiranje
transporta i razradu projekata
Aktivnosti
Završiti do
decembra 2010.
Vremenski rok
Odgovorna
jedinica
Uključene
institucije
Trošak i resursi
1
Razraditi
izmene
na
Administrativno uputstvo o
unutrašnjoj
organizaciji
i
strukturi Ministarstva u cilju
uspostavljanja Odeljenja za
planiranje transporta i razradu
projekata (OPTRP) na osnovu
JPT
jul 2010.
Pravno
odeljenje, JPT
-
-
2
Razraditi projektni zadatak za
OPTRP i opise radnih mesta.
avgust 2010.
stalni sekretar,
šef JPT
-
-
3
Odobriti
organizacionu
strukturu i opise radnih mesta,
imenovati direktora OPTRP
septembar 2010.
stalni sekretar i
ministar
-
-
4
Zaposliti
osoblje
(ocena
aktuelnog osoblja JPT i
zapošljavanje
dodatnog
osoblja u skladu sa novim
zadacima i strukturom)
novembar 2010.
stalni sekretar,
direktor OPTRP
-
-
5
Razrada i odobravanje plana za
obuku u cilju usavršavanja
sposobnosti osoblja Odeljenja
decembar 2010.
direktor OPTRP
Kadrovski odsek
Može biti uključena
tehnička pomoć
61
(na osnovu opisa radnih mesta
i neophodnih kapaciteta u
skladu sa novim zadacima i
ovlašćenjima)
6
Sprovesti specijalističku obuku
osoblja
od
2011.
februara
7
Preispitati i ažurirati planove
za obuku u cilju usavršavanja
sposobnosti osoblja
mart (godišnje)
direktor OPTRP
Kadrovski odsek
Može biti uključena
tehnička pomoć
direktor OPTRP
-
-
STRATEŠKI CILJ BR. 2: STVARANJE POVOLJNOG PRAVNOG OKRUŽENJA I POBOLJŠAVANJE KVALITETA
USLUGA U SFERI PREVOZA I ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
Mera br. 2.1.
Osnovati podređenu instituciju za izdavanje
vozačkih dozvola.
Aktivnosti
Završiti do
januara 2012.
Vremenski rok
Odgovorna
jedinica
Uključene
institucije
Trošak i resursi
1
Razrada i sprovođenje studije
o uspostavljanju institucije za
izdavanje vozačkih dozvola
decembar
2010.
Odeljenje za vozila
-
Može biti uključena
tehnička pomoć
2
Doneti odluku na osnovu
ishoda studije i razraditi
tranzicioni plan u cilju
uspostavljanja institucije
februar 2011.
direktor Odeljenja
za vozika, stalni
sekretar, ministar
-
-
3
Razraditi neophodne pravne
dokumente
o
stvaranju
institucije
za izdavanje
vozačkih dozvola
april 2011.
Odeljenje za
vozila, Pravno
odeljenje
-
-
4
Odobriti stvaranje institucije
za izdavanje vozačkih dozvola
jun 2011.
Vlada Republike
Kosovo
-
-
5
Imenovati direktora institucije
jul 2011.
ministar
-
-
6
Razraditi strukturu i opise
radnih mesta za radna mesta
u sklopu institucije
septembar
2011.
direktor
institucije,
direktor Odeljenja
za vozila
-
Može biti uključena
tehnička pomoć
62
-
7
Zapošljavanje
osoblja,
uključujući premeštaj osoblja
sa Odeljenja za vozila na
instituciju (ocena kvalifikacija
sadašnjeg
osoblja
i
zapošljavanje novog u skladu
sa novom strukturom)
novembar
2011.
direktor
institucije,
Kadrovski odsek
MTPT-a
direktor Odeljenja
za vozila
8
Razraditi i odobriti plan obuke
za usavršavanje sposobnosti
osoblja institucije (na osnovu
opisa
radnih
mesta
i
neophodnih kapaciteta u
skladu sa novim zadacima i
ovlašćenjima)
decembar
2011.
direktor institucije
-
Može biti uključena
tehnička pomoć
9
Sprovođenje
neophodne
specijalizovane obuke za
osoblje Institucije
od
2012.
direktor institucije
-
Može biti uključena
tehnička pomoć
Završiti do
januara 2012.
Trošak i resursi
Mera br. 2.2.
januara
Odeljenje za transport biće uspostavljeno stapanjem
sadašnjeg Odeljenja za usluge drumskog transporta i
dela Odeljenja za vozila koje se bavi donošenjem
politika.
Aktivnosti
Vremenski rok
Odgovorna
jedinica
Uključene
institucije
1
Razraditi
Administrativno
uputstvo
o
unutrašnjoj
organizaciji
i
strukturi
Ministarstva
i
druga
regulatorna dokumenta u cilju
integracije Odeljenja usluge
transporta i Odeljenja za
vozila u jedno Odeljenje za
transport
i
razjasniti
ovlašćenja i linije snošenja
odgovornosti
između
Odeljenja i institucije za
izdavanje vozačkih dozvola.
maj 2011.
Odeljenje za
vozila, Odeljenje
za usluge
transporta,
Pravno odeljenje
-
2
Usvojiti
uputstvo
jul 2011.
stalni sekretar i
ministar
-
administrativno
-
-
63
3
Razraditi prelazni plan za
stapanje ova dva odeljenja
avgust 2011.
direktori
Odeljenja za
usluge drumskog
transporta i
Odeljenja za
vozila, stalni
sekretar
-
-
4
Razraditi uslove mandata
Odeljenja za transport i opise
radnih mesta
septembar
2011.
direktori
Odeljenja za
usluge drumskog
transporta i
Odeljenja za vozila
-
-
5
Imenovati direktora Odeljenja
za transport
oktobar 2011.
stalni sekretar i
ministar
-
-
6
Zapošljavanje
osoblja,
uključujući premeštaj osoblja
sa Odeljenja za vozila (ocena
aktuelnog
osoblja
i
zapošljavanje novog u skladu
sa novom strukturom i novim
zadacima)
novembar
2011.
direktor Odeljenja
za drumski
transport
Kadrovski odsek
-
7
Razraditi i odobriti plan obuke
za usavršavanje kapaciteta
osoblja Odeljenja
decembar
2011.
direktor Odeljenja
za drumski
transport
-
-
64
Mera br. 2.3.
Sprovedena analiza održivosti uspostavljanja Službe
(Agencije) za drumski transport podređene
Ministarstvu.
Završiti do
oktobra 2013.
Vremenski rok
Odgovorna
jedinica
Uključene
institucije
Trošak i resursi
Pripremiti Projektni zadatak
studije o razdvajanju funkcije
utvrđivanja politike i pružanja
usluga u drumskom teretnom
i putničkom transportnom
sektoru i stvaranje Agencije za
drumski transport (ili kopneni
transport)
jun 2012.
direktor Odeljenja
za
drumski
transport
-
Može biti uključena
tehnička pomoć
2
Odabrati
konsultanta
sprovođenje studije
za
septembar
2012.
stalni sekretar
-
-
3
Uspostaviti Upravnu grupu na
projektu u cilju ostvarivanja
saradnje i praćenja rada
konsultanta
septembar
2012.
Odeljenje
za
drumski transport,
stalni sekretar
-
-
4
Preduzeti studiju i pripremiti
preporuke
jul 2013.
Upravna grupa na
projektu
odabrani
konsultant
Tehnička pomoć
5
Doneti odluku na
rezultata studije
oktobar 2013.
stalni sekretar i
ministar
-
-
Aktivnosti
1
osnovu
65
STRATEŠKI CILJ BR. 3: ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U SEKTORU TRANSPORTA I
KOMUNIKACIJE I OSTVARIVANJE SARADNJE SA SUSEDNIM ZEMLJAMA
Mera br. 3.1
Biće stvorena Kancelarija za koordinaciju politike i
integraciju u EU. Biće ojačani kapaciteti
za
međunarodnu saradnju u modalnim odeljenjima.
Aktivnosti
Završiti do
decembra 2010.
Vremenski rok
Odgovorna
jedinica
Uključene
institucije
Trošak i resursi
1
Izraditi
Uslove
mandata
Kancelarije za koordinaciju i
integraciju u EU i opise radnih
mesta u sklopu iste
jun 2010.
šef Kancelarije za
integraciju u EU,
stalni sekretar
Pravno odeljenje
Identifikovati
po
usvajanju odluke o
produženju funkcija
2
Odobriti
organizacionu
strukturu i opise radnih mesta
jul 2010.
stalni sekretar i
ministar
-
-
3
Zaposliti osoblje za nova radna
mesta
septembar
2010.
stalni sekretar, šef
Kancelarije
Kadrovski odsek
-
4
Razraditi i primeniti plan za
obuku
za
usavršavanje
sposobnosti
osoblja
Kancelarije (na osnovu opisa
radnih mesta i neophodnih
kapaciteta shodno novim
ovlašćenjima)
novembar
2010.
šef Kancelarije
-
-
5
Sprovesti ocenu potreba u
cilju ojačavanja kapaciteta i
utvrditi potrebe u sferi obuke
osoblja
koje
se
bavi
međunarodnom saradnjom u
modalnim odeljenjima
septembar
2010.
direktori
odeljenja,
šef
Kancelarije
za
koordinaciju
sa
EU,
Kadrovski
odsek
-
-
6
Sprovesti
neophodnu
specijalizovanu obuku osoblja
decembar
2010.
šef Kancelarije
-
Može biti uključena
tehnička pomoć
66
STRATEŠKI CILJ BR. 4: POBOLJŠAVANJE BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA, SMANJIVANJE
NEGATIVNOG UTICAJA TRANSPORTA NA ŽIVOTNU SREDINU I UVEĆAVANJE PRISTUPAČNOSTI I
BEZBEDNOSTI ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
Mera br. 4.1.
Značaj bezbednosti u drumskom saobraćaju biće
istaknut. Administrativni kapaciteti Odeljenja za putnu
infrastrukturu i drumski transport biće ojačani. Biće
ojačana saradnja svih uključenih aktera.
Završiti do
maja 2011.
Vremenski rok
Odgovorna
jedinica
Uključene
institucije
Trošak i resursi
Uspostaviti Radnu grupu i
sprovesti ocenu potreba u cilju
ojačavanja
kapaciteta
i
utvrđivanja potreba u sferi obuke
za osoblje koje se bavi pitanjima
bezbednosti u saobraćaju i zaštite
životne sredine u
modalnim
odeljenjima i Inspektoratu
novembar 2010.
direktori
Odeljenja, stalni
sekretar
Savet
za
bezbednost
i
drumski saobraćaj
Može
biti
uključena
tehnička pomoć
2
Doneti odluku o novim radnim
mestima koja će biti osnovana ili
o postojećim radnim mestima
koja će biti izmenjena u
Odeljenjima
decembar 2010.
stalni sekretar
-
-
3
Razraditi opise radnih mesta za
nova ili izmenjena radna mesta.
januar 2011.
direktori
Odeljenja
Kadrovski odsek
-
4
Zapošljavanje osoblja, uključujući
prenos osoblja iz postojeće
strukture
februar 2011.
direktori
Odeljenja i stalni
sekretar
Kadrovski odsek
-
5
Razraditi i odobriti plan obuke za
usavršavanje sposobnosti osoblja
Odeljenja (na osnovu opisa radnih
februar
direktori
odeljenja
-
direktori
Odeljenja
-
Aktivnosti
1
-
2011.
mesta i potrebnih kapaciteta u skladu
sa novim ovlašćenjima)
6
Sprovesti
specijalizovanu
odeljenja
neophodnu
obuku osoblja
maj 2011.
Može
biti
uključena
tehnička pomoć
67
Mera br. 4.2.
Uspostavljen Centar za odgovor u vanrednim
kompjuterskim situacijama
Završiti do
decembra
2012.
Trošak i resursi
Vremenski rok
Odgovorna
jedinica
Uključene
institucije
Imenovati Radnu grupu koja će
sprovesti analizu i pripremiti
preporuke u pogledu neophodnih
koraka koje treba primeniti za
uspostavljanje Centra za odgovor
u
vanrednim
kompjuterskim
situacijama
jun 2010.
stalni
sekretar,
direktor Odeljenja
za informacije i
telekomunikacije
(DIT)
RKT,
operateri
2
Preduzeti
analizu
postojeće
situacije, budućih potreba i
neophodnih
organizacionih
i
institucionalnih mera koje treba
da budu preduzete u cilju
uspostavljanja Centra za odgovor
u
vanrednim
kompjuterskim
situacijama
maj 2011.
Radna grupa
-
Može
biti
uključena
tehnička pomoć
3
Razrada nacrta odluke Vlade o
uspostavljanju Centra za odgovor
u
vanrednim
kompjuterskim
situacijama (COVKS) na osnovu
ishoda analize
jul 2011.
stalni sekretar
ministar
Pravno odeljenje,
DIT
-
4
Usvajanje Odluke Vlade
uspostavljanju
COVKS-a
imenovanje šefa Centra
o
i
decembar
2011.
Vlada
Republike
Kosovo
-
-
5
Razraditi
Projektni
zadatak
COVKS-a i opise radnih mesta.
Odobriti radna mesta
maj 2012.
šef COVKS, direktor
DIT
-
6
Zaposliti osoblje
jul 2012.
šef COVKS-a
-
-
7
Razraditi i odobriti plan obuke za
usavršavanje sposobnosti osoblja
COVKS-a (na osnovu opisa radnih
septembar
2012.
šef COVKS-a
-
-
Aktivnosti
1
i
MIA,
-
-
mesta i potrebnih kapaciteta shodno
ovlašćenjima)
68
8
Sprovesti
specijalizovanu
COVKS-a
Mera br. 4.3.
neophodnu
obuku osoblja
decembar
2012.
šef COVKS-a
Uspostavljena Služba za potvrđivanje putnih pravaca
-
Tehnička
pomoć
Završiti do
decembra
2013.
Vremenski rok
Odgovorna
jedinica
Uključene
institucije
Trošak i resursi
Sprovesti konsultacije između
uključenih aktera, preduzeti
studiju
o
upravljanju
elektronskim
identitetom
i
pripremiti
preporuke
o
uspostavljanju
Službe
za
potvrđivanje putnih pravaca
(SPPP)
decembar 2011.
direktor DIT, stalni
sekretar
ministarstva,
RKT,
pružaoci
usluga interneta,
banke, operateri
-
2
Doneti odluku na osnovu nalaza
studije i preporuka MTPT-a i
imenovati šefa SPPP
maj 2012.
ministar MTPT-a,
Vlada Republike
Kosovo
MTPT
-
3
Uspostaviti
Službu
potvrđivanje putnih pravaca
decembar
šef SPPP
-
-
Aktivnosti
1
za
2013.
69
STRATEŠKI CILJ BR. 5:
RAZRADA STRATEGIJE ŽELEZNIČKOG SEKTORA I USKLAĐIVANJE
ZAKONODAVSTVA SA EVROPSKIM STANDARDIMA
STRATEŠKI CILJ BR. 6: USPOSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE BEZBEDNOG OKRUŽENJA ZA VAZDUŠNI
SAOBRAĆAJ U DINAMIČNOJ INDUSTRIJI CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA I USKLAĐIVANJE SA
ZAHTEVIMA EVROPSKOG SEKTORA ZA VAZDUŠNI TRANSPORT
Mera br. 5.1.
Sadašnje Odeljenje za civilno vazduhoplovstvo, železnički
i pomorski transport biće reorganizovano.
Završiti do
decembra 2011.
Odsek za železnice biće uspostavljen sa jasnim fokusom
na pitanjima železničke politike. Biće analizirana
izvodljivost uspostavljanja zasebnog Odeljenja za
železnice ili integraciju zadataka železničke politike u
zajedničko Odeljenje za transport.
Mera br. 6.1.
Odeljenje za civilno vazduhoplovstvo uspostavljeno sa
jasnim fokusom ka politikama vazduhoplovne politike.
Vremenski rok
Odgovorna jedinica
Uključene
institucije
Trošak i resursi
Analizirati moguće opcije za
strukturalnu
postavku
i
utvrđivanje zadataka u sferi
železničke politike i pripremiti
preporuke za tranzicioni period.
Doneti konceptualnu odluku i
pripremiti tranzicioni plan za
reorganizaciju Odeljenja
oktobar 2010.
stalni
sekretar,
direktor Odeljenja
-
-
Razraditi
izmene
na
Administrativna uputstva o
unutrašnjoj
organizaciji
i
strukturi Ministarstva i druga
regulatorna dokumentima u cilju
podele
zadataka
sektora.
Imenovati šefove odnosnih
odeljenja (ili odseka)
januar 2011.
direktor
Odeljenja,
Pravno
odeljenje,
stalni sekretar
-
-
Izraditi
Uslove
mandata
Odeljenja
za
civilno
vazduhoplovstvo i Odeljenja
(Direkcije) za železničku politiku i
opise radnih mesta.
mart 2011.
direktor
(Odseka)
-
-
Aktivnosti
1
2
3
Odeljenja
70
4
Usvojiti organizacionu strukturu i
opise radnih mesta
maj 2011.
stalni
sekretar
ministar
i
-
Utvrditi
tokom
razrade strukture
5
Zaposliti
osoblje
(ocena
aktuelnog osoblja i zapošljavanje
novog osoblja u skladu sa novom
strukturom)
jul 2011.
stalni sekretar
-
-
6
Izraditi i odobriti plan obuke za
usavršavanje
sposobnosti
osoblja Odeljenja (na osnovu
opisa radnih mesta i neophodnih
kapaciteta
u
skladu
sa
dodeljenim ovlašćenjima)
avgust 2011.
direktor Odeljenja
Kadrovski
odsek
7
Sprovesti specijalizovanu obuku
osoblja odeljenja
novembar 2011.
direktor
Odeljenja,
Kadrovski odsek
-
Može
biti
uključena tehnička
pomoć
8
Preispitati i ažurirati plan obuke
za usavršavanje sposobnosti
osoblja Odeljenja
januar
(godišnje)
direktor Odeljenja
Kadrovski
odsek
-
9
Preneti zadatak koordinacije
pomorske politike na JPT ili
Kancelariju za koordinaciju i
evropsku integraciju
maj 2011.
stalni sekretar
-
-
direktor Odeljenja
-
71
STRATEŠKI CILJ BR. 7: USAVRŠAVANJE SPOSOBNOSTI LJUDSKIH RESURSA U MINISTARSTVU
TRANSPORTA I TELEKOMUNIKACIJE
Mera br. 7.1.
Organizaciona postavka ministarstva biće izmenjena kako bi
se suzio upravljački opseg kontrole i ojačala usredsređenost
ka glavnim funkcijama. Broj jedinica biće umanjen a
horizontalne administrativne i pomoćne funkcije biće
usredsređene u sklopu jednog Odeljenja centralne uprave
Aktivnosti
1
Vremen
ski rok
Odgovorna jedinica
Razraditi
izmene
na
Administrativno
uputstvo
o
unutrašnjoj organizaciji i strukturi
Ministarstva i druge regulatorne
dokumente kako bi se:
1) uspostavila Kancelarija za
koordinaciju i integraciju u EU koja
se bavi celokupnim planiranjem,
politikom i koordinacijom donatora
kao i pitanjima rodnih i ljudskih
prava.
2) premestile jedinice za nabavku i
budžet i finansije pod Odeljenje
centralne
uprave
čim
zakonodavstvo to bude omogućilo i
sve dok vlada ne zauzme zajednički
pristup o ovim pitanjima.
Završiti do
jula 2011.
(za
Kancelariju
za
koordinaciju
i integraciju
u EU)
Uključene
institucije
Trošak
resursi
direktor
Odeljenja
centralne uprave (OCU),
Pravno odeljenje, stalni
sekretar
-
-
-
-
avgust 2010.
Podložno
odlukama
Vlade
2
Izraditi Uslove mandata Odeljenja i
njihove opise radnih mesta.
septembar
2010.
direktor Odeljenja,
Kancelarije
3
Odobriti organizacionu strukturu i
opise radnih mesta
novembar
2010.
stalni sekretar i ministar
-
-
3
Zaposliti osoblje (ocena aktuelnog
osoblja i zapošljavanje novog u
skladu sa novom strukturom)
decembar
2010.
stalni sekretar
-
-
Razraditi i usvojiti plan obuke za
usavršavanje sposobnosti osoblja
januar 2011.
direktor Odeljenja
4
šef
šef Kancelarije
Kadrovski
odsek
-
72
i
Odeljenja i Kancelarije (na osnovu
opisa radnih mesta i neophodnih
sposobnosti u skladu sa dodeljenim
ovlašćenjima)
šef Kancelarije
5
Sprovesti specijalizovanu obuku
osoblja Odeljenja i Kancelarije
od februara
2011.
direktor Odeljenja, šef
Kancelarije,
Kadrovski
odsek
-
Može
biti
uključena
tehnička
pomoć
6
Preispitati i ažurirati plan obuke za
usavršavanje sposobnosti osoblja
Odeljenja
januar
(godišnje)
direktor Odeljenja
Kadrovski
odsek
-
Završiti do
decembra
2010.
Mera br. 7.2.
Tokom procesa zapošljavanja, zahtevi za odgovarajuće
obrazovanje i kvalifikacioni profil osoblja biće usmereni ka
porastu u udelu zaposlenih sa višim obrazovanjem i
profesionalnim praktičnim znanjem u odnosnom sektoru.
Trebalo bi potražiti rešenja kako bi se odgovorilo na konflikt
između sadašnjeg platnog sistema i tržišne vrednosti
određenih poslova.
Vremenski rok
Odgovorna jedinica
Uključene
institucije
Trošak
resursi
Preispitivanje postojećih zahteva
za obrazovanje i stručne veštine
glavnog osoblja i identifikovati
neodgovarajuća radna mesta.
Pozabaviti se ovim pitanjem
tokom procesa zapošljavanja u
budućnosti.
septembar
2010.
direktor Odeljenja,
-
-
Preduzeti komparativnu analizu
tržišne vrednosti određenih
profesionalnih i tehničkih poslova
van strukture Ministarstva sa
time da radna mesta odgovaraju
veštinama
i
kvalifikacijama
Ministarstva.
septembar
2010.
Pripremiti predloge neophodnih
izmena u platnom sistemu javne
službe rešavajući konflikt između
aktuelnog sistema i tržišne
oktobar
stalni sekretar,
2010.
Pravna služba
Aktivnosti
1
2
3
šefovi jedinica,
Kadrovski odsek
Kadrovski odsek,
stalni sekretar,
Zavod
statistiku
Kosova
za
-
direktor
Odeljenja
centralne uprave
Kadrovska
služba
-
73
i
vrednosti
mesta.
4
određenih
radnih
Odobriti predloge i potražiti
odobrenje Vlade tokom pripreme
budžeta za 2011. godinu
Mera br. 7.3.
2
3
4
ministar,
stalni sekretar
Biće ojačani ljudski kapaciteti u glavnim funkcijama. Isto će
omogućiti da se poboljša izrada i izvršenje pravnog i
regulatornog okvira i njegovo prilagođavanje međunarodno
prihvaćenim standardima. Stručno zastupanje kosovskog
transportnog i telekomunikacionog sektora na nacionalnom i
međunarodnom nivou biće osigurano.
Završiti do
januara
2011.
Vremenski rok
Odgovorna jedinica
Uključene
institucije
Trošak
resursi
Preduzeti analizu razloga manjka
ljudskih kapaciteta i razraditi
akcioni plan za ojačavanje glavnih
funkcija.
avgust 2010.
stalni sekretar, direktori
Odeljenja
Izveštaji
projekta
FRIDOM
Može
biti
uključena
tehnička
pomoć
Razraditi i odobriti organizacionu
strukturu i opise radnih mesta za
nova radna mesta. Izmeniti, u
slučajevima
u
kojima
je
neophodno, opise radnih mesta
za postojeća radna mesta
oktobar 2010.
direktor Odeljenja
Kadrovska
služba
-.
Zapošljavanje
osoblja (ocena
aktuelnog osoblja i zapošljavanje
drugih u skladu sa novom strukturom
i veštinama)
novembar
direktori Odeljenja
-
-
Razrada i usvajanje plana obuke
usavršavanja sposobnosti osoblja
decembar
2010.
direktori Odeljenja
-
-
januar 2011.
direktori Odeljenja
-
Tehnička
pomoć
Aktivnosti
1
novembar
2010.
stalni sekretar
2010.
(na osnovu opisa radnih mesta i
potrebnih sposobnosti u skladu sa
novim ovlašćenjima)
5
Sprovesti
neophodnu
specijalizovanu obuku osoblja
74
i
Ministry of Transport and Telecommunications
Republic of Kosovo
STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN
2010-2014
75
76
FOREWORD BY MINISTER FATMIR LIMAJ
The transport and telecommunications are among key priorities of the Government.
Development of efficient transport – road, rail and air – and telecommunications infrastructure
will to a large extent determine economic growth of Kosovo. Our country is a small land-locked
open economy that is dependent on trade. Its domestic markets are far too small to achieve
any economies of scale except through exporting to larger markets.
During last years citizens of Kosovo have seen substantial improvements to our infrastructure.
This process will continue in the future, as we aim to ensure that our transport systems
network is connected and inter-operationalized with regional and trans-European networks
thus brining Kosovo in line with European and regional multi- modal transport development
policies.
The work that our Ministry does will not only integrate Kosovo in regional transport
infrastructure; it will also allow reducing transportation costs, and substantially improving
quality of our roads and safety on them, which is our primary concern. Besides improving of
road infrastructure, we are also working to upgrade our rail network, and to prepare for
modernization of Pristina International Airport.
This challenging agenda will demand good capacity and efficient organization in our Ministry.
Therefore this Strategic Development Plan has been adopted to provide our staff with the main
directions of institutional development of our Ministry. The plan will be implemented over the
next three to five years. The reforms will involve institutional reorganization, improving
knowledge and skills of our staff, and making our management processes more efficient.
77
MANDATE OF THE MINISTRY
The Ministry of Transport and Communications contributes to economic growth of the country
through creation of an efficient, cost effective, environmentally friendly and integrated multimodal transport system. In the sector of electronic communications the Ministry aims to create
conditions where modern information and communications technology can enable growth and
development of Kosovo’s economy, facilitate democratization and increase social cohesion.
To achieve these aims, the Ministry develops policies and delivers public services in six main
areas:
Road infrastructure and road transport services
Rail transport
Civil aviation
Telecommunications and information technologies
Post
Maritime transport
78
MEDIUM TERM STRATEGIC OBJECTIVES
In the immediate aftermath of independence, Kosovo has the challenge of putting in place and
managing proper transport and telecommunications regulatory framework in order to support
economic development of the country. The Ministry of Transport and Telecommunications
plays an important role in this process by striving to achieve the following six strategic
objectives:
Improving, developing and maintaining the transport and electronic communications
infrastructure which is integrated into the Pan-European transport network and is
functioning in accordance with the international standards
Creating a favourable legal environment and improving the quality of services in the
field of transport and electronic communications
Becoming a member of International Transport and Communications Organizations and
cooperating with neighbouring countries
Improving road traffic safety, decreasing negative impact of transport on environment
and increasing electronic communications accessibility and security
Developing the Railway sector strategy and harmonizing the legislation with European
standards
Establishing and maintaining a safe environment for air traffic in the dynamic industry
of civil aviation and harmonizing with the requirements of European air transport sector
Achievement of these objectives requires raising competence and capacity of human resources
in the Ministry of Transport and Communications. This Institutional Development Plan
summarizes the main measures aimed at increasing Ministry’s capacity.
79
SUMMARY OF CAPACITY ASSESSMENT
In addition to strong political support, meeting the strategic objectives of the Ministry will
require technical and financial resources, and good cooperation with other stakeholders,
countries in the region and international organizations. This can only be achieved by adequately
skilled and motivated personnel working within an efficiently organized Ministry.
From April until October 2009 the Ministry of Transport and Telecommunications carried out
the functional review of its mandate, corresponding organization and capacity. In this process it
was assisted by the DFID funded project: Functional Review and Institutional Design of
Ministries (FRIDOM). The review identified several gaps in the current organizational set-up and
capacity. In short - medium term the Ministry will address those in order to fulfil its strategic
objectives more effectively. The sections below summarize the results of the capacity
assessment and how they are linked to the successful achievement of the wider strategic
objectives of the Ministry.
STRATEGIC OBJECTIVE 1: IMPROVING, DEVELOPING AND MAINTAINING THE TRANSPORT AND
ELECTRONIC COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE WHICH IS INTEGRATED INTO THE PANEUROPEAN TRANSPORT CORRIDORS AND IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS
The Ministry of Transport and Telecommunications has an aim to ensure integration of Kosovo
transport system into the regional and Pan-European transport networks. In addition to
substantial financial resources, this will require adequate planning, implementation,
supervision and infrastructure maintenance capacities. In general terms, the overall structure of
the Ministry and its subordinated institutions is corresponding to the common model for the
Ministry of Transport and Telecommunications in the majority of European countries. However,
certain adjustments to the structure are necessary in order to improve the day-to-day
coordination and management procedures as well as international coordination with
neighboring countries and international organizations. The work of the Ministry will be
concentrated on policy, strategy and legal issues, and at the same time delegating more
technical tasks to the subordinated institutions.
Improving, developing and appropriate maintenance of infrastructure requires up-to-date
information on the existing situation, forecasting and planning capacity for the demand and
professional skills to maintain the assets over a period of time. Successful combination of the
capacities can be only achieved by well coordinated interaction between several departments
within the Ministry. Recommendations from the Functional Review containing concrete
measures to be implemented in short and medium term, in order to improve the performance
80
of institutions and facilitate better coordination between them, will form the basis for the
institutional development plan during next 3-5 years.
Taking into account that in the coming years the main public investments are planned in road
infrastructure development, it is important to improve road infrastructure management,
especially taking into account the scarce human resources and engineering capacity available in
the country. Road infrastructure management is currently managed by two departments:
Department of Road Infrastructure and Directorate of Roads which reports directly to the
Department. In short to medium term it would be appropriate to simplify the structure and
reporting hierarchy and avoid overlapping of tasks and unnecessary duplication of support
functions by closer, or even complete integration of the two structures into one under the
responsibility of the Director of Road Infrastructure Department. Capacity building is necessary
and shall be implemented in a coordinated way, taking into account the medium term objective
– establishment of an autonomous Directorate of Roads. In the long term – (three to five years
from now) a new Road Agency can be established and road infrastructure management tasks
could be delegated to it.
It is necessary to clarify the role of Transport Planning Unit (TPU). Currently the Ministry is
lacking one central transport planning and project development unit. Transport ministries in
every country are implementing (or at least planning and financing, usually through Public
Investment Programs ) infrastructure investment projects in road, rail, aviation, maritime and
multi-modal transport sectors and there is a definite need to coordinate project planning,
implementation and monitoring process in a multi-modal or multi-sector dimension. Transport
Planning Unit (TPU) is a good starting point for the establishment of a new Transport Planning
and Project Development Department which shall work closely with the new Office for EU
Integration and Coordination. This would allow for TPU to provide strategic advice to MTPT by
collecting and assimilating information that could lead to a series of recommendations for
infrastructure planning and transport regulation.
Furthermore, the TPU should be the main and central point for the knowledge relating to
transport infrastructure, services, equipment/ rolling stock and regulation. As such, it should
provide the relevant information to the Head of Departments and the Cabinet of the Minister
to support the decision making for the long-term strategic planning. At the same time it should
work with the Budget Department and EU Integration and Coordination Office to translate the
strategy into multi-annual spending plans as well as prepare and update mid-term and longterm investment plans, whilst permanently looking for a future vision of the transport system in
Kosovo. Monitoring and evaluation of the achievement of the pre-defined goals would also be a
crucial task of this unit.
81
Besides it’s function within the MTPT, the TPU would serve as an important partner for external
bodies as well. The TPU would be important to IFI’s and other financial actors in the sector,
including the PPP Unit in the Ministry of Finance and Economy and eventually a future PPP
Implementation Unit within the MTPT for transport projects. Furthermore, the TPU could also
provide assistance, upon request, in carrying out of studies related to transport for other bodies
outside the Ministry (i.e. urban transport planning for Municipalities).
STRATEGIC OBJECTIVE 2: CREATING A FAVOURABLE LEGAL ENVIRONMENT AND IMPROVING THE
QUALITY OF SERVICES IN THE FIELD OF TRANSPORT AND ELECTRONIC COMMUNICATIONS
The creation of a favourable legal and regulatory environment is necessary to ensure cost
effective and socially acceptable services to the society and economy of the country. To achieve
this objective, human capacity in the core functions should be strengthened. This will help to
improve the drafting and enforcement of the legal and regulatory framework and adjusting it to
the internationally accepted standards. Professional representation of Kosovo transport and
telecommunications sectors on national and international level will be ensured.
In certain areas the Ministry is delivering direct services to the citizens. The Department of
Vehicles is directly involved in everyday interaction with citizens during the examination of
drivers. This task is better suited to an independent Agency, while the Ministry itself keeps the
policy drafting and supervision function. It is necessary to reorganize the Department of
Vehicles and to create an Agency for licensing of drivers.
Merging of the present Department of Road Transport Services and a policy making part of the
Department of Vehicles will enable better coordination of all road transport related issues
under one sector department’s portfolio in delivering services to the road based freight and
passenger transport businesses and users. The administrative capacity of the department shall
be strengthened and further analysis on how to better separate the policy making functions
from the services delivered to the society and transport companies, especially with regards to
the public passenger and freight transport, shall be carried out. Setting up of a Road Transport
Agency dealing with licensing, schedule planning for public transport, distribution of permits
within the framework of international agreements for road transport could be a next step in the
medium term.
One of the recommendations of the Functional Review is to increase administrative capacity of
the Department of Information and Communications Technology, taking into account the rapid
development of the electronic communications industry worldwide.
The role of information technology is becoming more and more important in a country’s
economy and citizens everyday life. The role of the Ministry is to establish an appropriate legal
and regulatory framework in order to stimulate market development according to the
principles of fair competition, competitive pricing, and broad international cooperation. The
82
current number of staff might be insufficient in future, when Kosovo becomes more integrated
into EU and international organizations and an increase of qualified staff will be necessary in
coming years.
STRATEGIC OBJECTIVE 3: BECOMING A MEMBER OF INTERNATIONAL TRANSPORT
COMMUNICATIONS ORGANIZATIONS AND COOPERATING WITH NEIGHBOURING COUNTRIES
AND
One of the main strategic objectives of Kosovo is to become a member of International
Transport and Communications organizations. Its geographical location and its landlocked
status have negative impact on trade, transport costs and growth. Thus, it is very important to
facilitate the full integration of Kosovo within the regional and the international system. In fact,
Kosovo is still not a member of several international organizations and it creates certain
disadvantages for the economic and social development.
Membership and cooperation with international organizations is a necessity in order to achieve
other strategic objectives, such as the improvement of road, rail, civil aviation and
telecommunications infrastructure, the strengthening of the regulatory environment, the
improvement of traffic safety and electronic security and the enhancement of environment
protection. The membership in the most relevant organizations for all of the sectors will
support Kosovo in its economic development process and facilitate introduction of
international and European standards.
Another important element to fulfill this objective is the enhancement of the cooperation with
neighboring countries. Such cooperation will help Kosovo in integrating in both the regional and
international networks. Latter aspect is also considered as a priority for the European Union.
However, Kosovo has to face two main constraints in order to pursue successfully this
objective: obtaining its seat within the United Nations and the full recognition as an
independent state by all the EU members. Currently, Kosovo is not able to sign several
agreements due to these two factors.
It is important to focus the administrative capacity and activities of the Ministry Departments
and define precise roles in dealing with international cooperation issues. The Ministry will
strengthen the role of the EU Integration Office by broadening its scope of responsibilities by
adding general policy coordination issues. It is also planned to increase the administrative
capacity in the sector Departments dealing with international cooperation issues in respective
modes: Civil Aviation, Railways, Road transport services and Telecommunications.
STRATEGIC OBJECTIVE 4: IMPROVING ROAD TRAFFIC SAFETY, DECREASING NEGATIVE IMPACT OF
TRANSPORT ON ENVIRONMENT AND INCREASING ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACCESSIBILITY
AND SECURITY
Poor road traffic safety is a major economic and public health problem and the enhancement of
traffic and road safety is one of the priorities of the Ministry. According to the last report of the
World Bank on road traffic accidents per number of vehicles, Kosovo has been ranked as one of
83
the worst within the region. Moreover, road infrastructure and traffic safety improvements will
become even more important due to the rapid increase of the number of vehicles on the road.
Proper behavior of the road users is of utmost importance to achieve tangible progress in the
future. Good cooperation between all stakeholders is another prerequisite to reach progress.
The improvement of road and traffic safety will be focused on a wide range of the following
actions:
-
Elimination of black spots and illegal constructions on the roads;
-
Improvement of controls, design requirements and maintenance practices;
-
Enhancement of technical control procedures for the vehicles;
-
Reviewing the current legislation and proposing new actions on road safety;
-
Developing educational programs and information campaigns for all the direct and
indirect road users but especially for children and young drivers;
-
Enhancement of the professional skills of both road transport company managers and
vehicle drivers;
Nowadays, environment protection is at the core of the government policy and strategy. The
transport sector is one of the main contributors in order to eliminate the negative impact and
ensure a safe environment. Thus, activities, such as the development of a proper legislations
and regulations on the elimination of CO2 emissions are very important. The implementation of
EU standards and regulations will be necessary to ensure environment protection.
In the telecommunication sector, the improvement of security is a necessity for ensuring the
privacy of each citizen and a safer access and usage of internet facilities. The establishment of
Computer Emergency Response Centre and Root Certification Authority are two priorities to be
further analyzed and implemented in a medium term perspective.
STRATEGIC OBJECTIVE 5: DEVELOPING THE RAILWAY SECTOR STRATEGY AND HARMONIZING THE
LEGISLATION WITH EUROPEAN STANDARDS
As currently rail and aviation policy in the MTPT is managed by one department, the
assessment of existing capacity is described in a common chapter under the next heading.
84
STRATEGIC OBJECTIVE 6: ESTABLISHING AND MAINTAINING A SAFE ENVIRONMENT FOR AIR
TRAFFIC IN THE DYNAMIC INDUSTRY OF CIVIL AVIATION AND HARMONIZING WITH THE
REQUIREMENTS OF EUROPEAN AIR TRANSPORT SECTOR
The Ministry through its Civil Aviation, Railways and Maritime Transport Department, sets
sector policies and legal framework in these areas. At the same time it represents the country
internationally on issues relating to the respective modes. MTPT is also in charge of issuing
licenses for the operation of the Pristine International Airport. Furthermore, the task of
economic regulation of the civil aviation market through bilateral agreements is a very
important task.
All the sectors under the Department’s responsibility require very strong international
cooperation. All activities (after civil aviation and railway policies have been transferred from
UNMIK to the national authorities) are aimed at complying with the international practice and
administrative and regulatory set-up of the sectors. Since all the sectors under this
department’s responsibility require very strong international cooperation and are heavily
regulated both by international legislation and EU common legislation, Kosovo should become a
member of the international organizations governing these sectors in order to be fully
integrated into the system. Finally, although the regulatory bodies - Civil Aviation
Administration and Railways Regulatory Authority - are outside the Ministry, it is necessary to
ensure that the policies and regulation formulated by the MTPT is enforced in a proper manner.
Current capacity of the Department is not sufficient to handle the workload imposed by its
responsibilities. The Department of Civil Aviation, Rail and Maritime Transport is too small and
understaffed (only 5 employees) to handle the portfolio, especially regarding representation of
the country internationally and ensuring economic market regulation in aviation sector. Due to
the strong international regulation, there are a lot of bilateral and multi-lateral agreements to
be joined in order to fully integrate Kosovo into international civil aviation and railway
community. This does not seem realistic to be done by 1 employee per sector. While the small
number of staff can be explained by the fact that civil aviation and railways were under UNMIK
responsibility until 2008 and only recently have been transferred to the MTPT, urgent steps
should be taken to raise the capacity of the ministry both in rail and aviation sectors.
The most appropriate step would be to split the Department and establish a separate Aviation
Department with a clear focus on the respective policy, as it is done in other countries.
Internationally and also within European Commission rail and aviation regulation and policy
setting is separate and sectors have different international organizations and agendas. Staff
shall be professional, specialize in a respective mode of transport and be capable to draft and
analyze legal texts and agreements.
85
There are several possible ways how to structure and organize the railway sector policy
management. One option is to establish a separate Railway Department, but the other, which,
taking into account the size and scope of the railway system, might be more appropriate for
Kosovo, is the integration of rail and road transport portfolios under one – Transport
Department. The rationale behind such an approach is in a comparatively limited number of
tasks carried out by the Ministry, as the main regulatory functions are implemented by the
Railway Regulatory Authority and infrastructure management and operations are provided by
the Kosovo Railways. Moreover, there are a number of common policy issues for the two
sectors, as for instance passenger transport planning and subsidies to socially supported
transport operations. The options will be analyzed and a decision on the future institutional
model will be made after further consultation with the stakeholders.
The question of Maritime transport should also be clarified following the feasibility study and
after the political decision is taken on Kosovo’s involvement in Shen Gjini Port. As port in fact is
a modal transfer point (node) and its development and operations are more related to
intermodal transport rather than “classic” maritime policy, it might be an option to assign this
task to the Transport Department.
CROSS CUTTING ORGANIZATIONAL CHANGES
The Functional Review report has identified several areas where changes would be necessary to
streamline the functioning of the Ministry. These are related to the organizational set-up as
well as the human capacity of the staff. There are two main organizational problems within the
current structure. The first one relates to the span of control issue flagged by FRIDOM in most
ministries in Kosovo. The second is about some service delivery functions being located in the
Ministry.
The Ministry consists of the Central Administration Department (CAD) and 5 sector policy
departments. This includes the department dealing with road infrastructure, department
dealing with road transport, department dealing with vehicles, department in charge of
information and communications technology, and department dealing with civil aviation, rail
and maritime transport. In addition to these core-business departments there are eight smaller
units reporting to the Permanent Secretary. These include EU integration office, Legal Office,
Inspectorate and others. In total that makes the span of control being 14. This is double what is
normally recommended. There also are five agencies that require attention from the top
management of the Ministry. The number of these agencies could even increase in the future.
Therefore options for consolidating smaller units will be considered. This could include:
creation of an office for Coordination and EU integration dealing with overall business planning,
86
policy and donor coordination as well as any gender and human rights issues; moving
procurement and budget and finance units into the General Administration Department as
soon as legislation allows for that and Government has taken common approach on these
issues.
While this current setup can be a result of the wrong incentives for creation of new units that
operate within the public sector, such structure is too horizontal and fragmented. Since a
similar situation has been found by other FRIDOM reports in other ministries, a common
structure has been proposed by the FRIDOM horizontal reviews. According to this proposal,
besides Central Administration Department, policy/sector departments and Inspectorate, the
following units/offices would report directly to Permanent Secretary or Minister:
•
Internal Audit Office
•
Public Information Office
•
Legal Department
•
Policy coordination and EU Integration Office
•
TPU (Transport Planning and Project Development Department – when established)
Similar to other ministries overall policy coordination is an important task that has not been
addressed properly in MTPT. Sector departments develop their own policy’s and there is limited
capacity to analyze them with a multi-modal approach, transfer these policies into work plans
and monitor on regular basis the implementation process. Furthermore, there is a little or no
capacity to coordinate between different government planning documents (MTEF, EPAP etc.)
and ministry yearly work plans.
At the same time, there is an EU integration office, which is in charge of coordinating the
European integration issues as they relate to the MTC. This job mainly consists in working with
the Agency for Coordination, Development and European Integration (ACDEI) in providing input
and following the implementation of the European Partnership Action Plan (EPAP). Considering
that the EPAP and the whole European agenda will continue to dominate the policy discussion
in the following years, there is a broad consensus among the FRIDOM team that the EU
integration office scope could be broadened to include general policy coordination issues as
well. It should be noted that this would not include technical level details of the policy
initiatives (which could be coordinated by sector departments or the TPU).
MTPT, being a policy setting institution, directly deals also with service delivery, e.g. it carries
out driving tests and licensing of drivers. Staff dealing with this purely service delivery function
are located within the Ministry. As the MTPT builds its policy and large-scale project
87
management capacity, this will have to change. The service delivery functions in the area of
road transport should be shifted to an agency dealing purely with service delivery.
The main capacity concern for the MTPT is its human resources. In early 2008 FRIDOM carried
out the horizontal review of human resource management practices in Kosovo’s public
administration. Generally, the findings of this research apply also to the MTPT. The concerns
include salary levels and staff motivation, compressed coefficients, limited duration of
employment contracts, number of core staff versus support staff, lack of policy staff etc.
The Ministry of Transport and Communication is a relatively “technical” ministry that requires
highly qualified personnel especially at policy planning departments. Nevertheless, in reality the
analysis of the overall educational profile of the MTPT indicates that for every 2 employees with
higher education (university or post-high school education) is 1 employee with secondary (high
school) education. This means that 35% of the staff has only secondary education. This is very
different from the common practice in EU countries. A further inquiry into the distribution of
qualified staff across the MTPT departments shows that Department of Vehicles and Road
Directorate count for 85% of all staff with secondary education, meaning that other
departments are better balanced with regards to their educational profile. This issue not only
creates a false impression of qualification distribution in the MTPT, it also limits the space to
employ qualified staff required by other departments. Thus, restructuring initiatives, either by
creating executive agencies, or outsourcing certain functions might create the necessary space
to attract and employ qualified staff.
Another pressing issue in regard to human resources, similar to other Ministries as evidenced
by other FRIDOM reviews, is the remuneration of staff. Being in charge of road construction,
aviation, rail and electronic communications sectors, MTPT competes for staff with the private
sector where salaries are up to five times higher than those paid by the government sector in
Kosovo. Overall shortage of specialists in Kosovo together with lack of proper education and
training possibilities in technical disciplines even more emphasizes the problem of ensuring
professionally qualified staff. To overcome this situation the MTPT will try to find a solution to
ensure that it can pay its highly qualified engineers at least competitive salaries.
88
INSTITUTIONAL DEVELOPMENT MEASURES
In order to fulfil its strategic objectives the Ministry needs to address the current gaps in
structural set-up and capacity. The functional review has identified a number of measures to
achieve that. Those have been agreed during the consultation process within the Ministry and
with other stakeholders. Although some of the institutional measures to be implemented will
influence reaching the many strategic objectives, in the following paragraphs they are grouped
according to the most likely impact associated to each particular measure. As a first step the
Ministry has to analyze the possible options, select the most appropriate and feasible
institutional model and approve the new organizational structure and the missions for the
departments and divisions. As a second step the Ministry will embark into the process of
implementing the changes and streamlining the procedures.
STRATEGIC OBJECTIVE 1: IMPROVING, DEVELOPING AND MAINTAINING THE TRANSPORT AND
ELECTRONIC COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE WHICH IS INTEGRATED INTO THE PANEUROPEAN TRANSPORT CORRIDORS AND IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS
To address the current capacity gaps in this area, the Ministry will implement the following
institution building measures:
Measure 1.1. Consolidation of existing technical capacity and human resources involved
in road infrastructure management. The Department of Road Infrastructure and the
Directorate of Roads will be closer integrated within the structure of MTPT. It will be in
charge of planning, development and maintenance of road infrastructure in the medium
term (3-5 years). This measure will be implemented during 2010;
Measure 1.2. In the area of roads management a fully autonomous institution
subordinated to the Ministry of Transport and Telecommunications will be established.
It will be in charge of road and traffic management and supervision of works. This
measure will be completed by 2014;
Measure 1.3. Role and capacity of the Transport Planning Unit will be strengthened.
Department of Transport Planning and Project Development will be established. The
main tasks of the Department will be keeping and updating the database of existing
situation, forecasting and modelling of the future scenarios and coordination of
planning, implementation and monitoring process on a programme and project levels in
a multi-modal or multi-sector context.
89
STRATEGIC OBJECTIVE 2: CREATING A FAVOURABLE LEGAL ENVIRONMENT AND IMPROVING THE
QUALITY OF SERVICES IN THE FIELD OF TRANSPORT AND ELECTRONIC COMMUNICATIONS
Measure 2.1. A separate institution in charge of drivers licensing will be established
potentially using public-private partnership approach. Policy making and supervisory
functions will be separated from the practical examination and driver licensing activities.
Quality and transparency of the services delivered to the society will be enhanced.
Measure 2.2. Department of Transport will be established by merging the present
Department of Road Transport Services and a policy making part of Department of
Vehicles. This will enable better coordination of all road transport related issues under
one sector department’s portfolio in delivering services to the road based freight and
passenger transport businesses and users.
Measure 2.3. Viability of setting up of a Road Transport Authority (Agency) subordinated
to the Ministry and dealing with public transport issues (licensing, route planning,
tendering, control, monitoring and certification) will be analysed.
STRATEGIC OBJECTIVE 3: BECOMING A MEMBER OF INTERNATIONAL TRANSPORT
COMMUNICATIONS ORGANIZATIONS AND COOPERATING WITH NEIGHBOURING COUNTRIES
AND
Measure 3.1. Policy Coordination and EU Integration Office will be created. Capacity to
deal with international cooperation in modal departments will be strengthened Capacity
to deal with international cooperation issues in the modal departments will be strengthened
STRATEGIC OBJECTIVE 4: IMPROVING ROAD TRAFFIC SAFETY, DECREASING NEGATIVE IMPACT OF
TRANSPORT ON ENVIRONMENT AND INCREASING ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACCESSIBILITY
AND SECURITY
Measure 4.1. The importance of road traffic safety will be emphasized. Administrative
capacity of the Departments of Road Infrastructure and Road Transport will be
strengthened. Cooperation between all involved stakeholders will be facilitated.
Measure 4.2. Computer Emergency Response Centre will be established
Measure 4.3. Root Certification Authority will be established
90
STRATEGIC OBJECTIVE 5: DEVELOPING THE RAILWAY SECTOR STRATEGY AND HARMONIZING THE
LEGISLATION WITH EUROPEAN STANDARDS
Measure 5.1. The current Department of Civil Aviation, Railway and Maritime Transport
will be reorganized and a Division of Railways will be established with a clear focus on
railway policy issues. Viability of establishing a separate Railway Department or
integration of railway policy tasks into a common Ground Transport Department will be
analyzed.
STRATEGIC OBJECTIVE 6: ESTABLISHING AND MAINTAINING A SAFE ENVIRONMENT FOR AIR
TRAFFIC IN THE DYNAMIC INDUSTRY OF CIVIL AVIATION AND HARMONIZING WITH THE
REQUIREMENTS OF EUROPEAN AIR TRANSPORT SECTOR
Measure 6.1. The current Department of Civil Aviation, Railway and Maritime Transport
will be reorganized and a Department of Civil Aviation will be established with a clear
focus on aviation policy issues.
STRATEGIC OBJECTIVE 7: STRENGTHENING THE CAPACITY OF HUMAN RESOURCES IN THE MINISTRY
OF TRANSPORT AND TELECOMMUNICATIONS
Measure 7.1. The organizational set-up of the ministry will be revised in order to narrow
the management span of control and strengthen focus on core functions. The number of
units will be reduced and horizontal administrative and support functions will be
concentrated within one Central Administration Department
Measure 7.2. During the recruitment process requirements for an appropriate
education and skills profile of the staff will be oriented towards an increase of the share
of employees with a higher education and professional know-how of the respective
sector. Solutions to address the conflict between current pay system and market value
of certain jobs will be sought.
Measure 7.3. Human capacity in the core functions will be strengthened. This will enable
to improve the drafting and enforcement of the legal and regulatory framework and
adjusting it to the internationally accepted standards. Professional representation of
Kosovo transport and telecommunications sectors on national and international level
will be ensured.
91
FUTURE ORGANIZATION OF THE MINISTRY
It is hoped that by completion of the above mentioned reorganization and capacity building
measures, with an assumption that the Road Transport Department is reorganized into a
Ground Transport Department, including also Railway policy portfolio, the Ministry of Transport
and Telecommunications will be organized according to the following structure:
A number of the Independent Institutions (RRA, CAA, TRA), illustrated on the Organizational
chart, are not directly subordinated to the Ministry of Transport and Telecommunications, but,
as they are implementing the policies set by the ministry, and efficient cooperation is essential
to reach common objectives of the respective sector.
92
ACTION PLAN
STRATEGIC OBJECTIVE 1: IMPROVING, DEVELOPING AND MAINTAINING THE TRANSPORT AND
ELECTRONIC COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE WHICH IS INTEGRATED INTO THE PANEUROPEAN TRANSPORT CORRIDORS AND IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS
Measure 1.1
Measure 1.1. Consolidation of existing technical
capacity and human resources involved in road
infrastructure management. The Department of
Road Infrastructure and the Directorate of Roads will
be integrated within one entity.
Activities
To be completed
by
January 2011
Deadline
Responsible Unit
Related
institutions
Costs and source
1
Elaborate the Amendments to the
Administrative Instruction
on
Internal
Organization
and
Structuring of the Ministry and
other regulatory documents to
integrate RID and DOR into one
Department
June 2010
Road
Infrastructure
Department,
Legal Department
-
-
2
Develop terms of references for the
Department and job descriptions
for the working positions.
September
2010
Director of the
Department
-
-
3
Approve
the
organizational
structure and job descriptions
November
2010
Permanent
Secretary
Minister
-
To be determined
during elaboration
of the structure
Staff recruitment (evaluation of
current staff and recruitment of
new according to the new
structure)
December
2010
Permanent
Secretary
-
-
Develop and approve the training
plan for capacity building of the
Department’s staff (based on the
job descriptions and necessary
capacities according to assigned
competences)
January
2011
4
5
and
Director of the
Department
Director of the
Department
Personnel Division
-
93
6
Conduct the specialized training for
the staff of the Department
From
February
2011
Director of RID,
Personnel
Division
-
Technical
assistance might
be involved
7
Re-examine and update the
training plan for capacity building
of the Department’s staff
January
(Annually)
Director of the
Department
Personnel Division
-
Measure 1.2.
Establishment of a fully autonomous Road Agency
(Road Directorate) subordinated to the Ministry
of Transport and Telecommunications
Activities
1
Develop the transition plan for
the creation of the new Road
Agency (Directorate)
To be completed
by
December 2014
Deadline
Responsible Unit
Related
institutions
Costs and source
September
2013
Permanent
Secretary,
MEF
To be determined
during the budget
preparation for 2014
Road
Infrastructure
Department
2
Elaborate the Amendments to
the Administrative Instruction
on Internal Organization and
Structuring of the Ministry and
other regulatory documents to
reorganize the RID
March 2014
Legal Department
-
-
3
Develop the necessary legal acts
and amend the existing
regulations for the creation of
the Road Agency (Directorate)
subordinated to the Ministry
March 2014
Legal Department,
-
-
Road
Infrastructure
Department
94
4
Approve the establishment of
the Road Agency (Directorate)
June 2014
Government of the
Republic of Kosovo
-
-
5
Appoint the Agency Director
July 2014
Minister
-
-
6
Develop the structure and job
descriptions for the working
positions in the Agency
September
2014
Director of the
Road
Agency,
Director of Road
Infrastructure
Department
7
Staff recruitment, including the
transfer of the staff from the
RID into the Agency (evaluation
of qualification of current staff
and recruitment of new
according to the new structure)
November
1014
Director of the
Agency, Personnel
Division
8
Develop and approve the
training plan for capacity
building of the staff of the
Agency (based on the job
descriptions and necessary
capacities according to new
competences)
December
2014
Director
Agency
of
the
Technical assistance
might be involved
9
Conduct
the
necessary
specialized training for the staff
of the Agency
June 2015
and
onwards
according to
needs
Director
Agency
of
the
Technical assistance
might be involved
10
Re-examine and update the
training plan for capacity
building of the Agency’s staff
December
(annually)
Director
Agency
of
the
Technical assistance
might be involved
MTPT
95
Measure
1.3.
Role and capacity of the Transport Planning Unit
will be strengthened. Department of Transport
Planning and Project Development will be
established
Activities
To be completed
by
December 2010
Deadline
Responsible
Unit
Related institutions
Costs and source
1
Elaborate the Amendments to
the Administrative Instruction on
Internal
Organization
and
Structuring of the Ministry to
establish the Department of
Transport Planning and Project
Development (TPPDD) on the
basis of TPU
July 2010
Legal
Department,
TPU
-
-
2
Develop terms of references for
the TPPDD and job descriptions
for the working positions.
August 2010
Permanent
Secretary, Head
of TPU
-
-
3
Approve
the
organizational
structure and job descriptions,
appoint the Director of the
TPPDD
September
2010
Permanent
Secretary and
Minister
-
-
4
Staff recruitment (evaluation of
current staff of TPU and
recruitment of additional staff
according to the new tasks and
structure)
November
2010
Permanent
Secretary,
Director of the
TPPDD
-
-
5
Develop and approve the training
plan for capacity building of the
Department’s staff (based on the
job descriptions and necessary
capacities according to new tasks
and competences)
December
2010
Director of the
TPPDD
Personnel Division
Technical assistance
might be involved
6
Conduct the specialized trainings
for the staff
From
February
2011
Director of the
TPPDD
Personnel Division
Technical assistance
might be involved
96
7
Re-examine and update the
training plans for capacity
building of the staff
March
(annually)
Director of the
TPPDD
-
-
STRATEGIC OBJECTIVE 2: CREATING A FAVOURABLE LEGAL ENVIRONMENT AND IMPROVING THE
QUALITY OF SERVICES IN THE FIELD OF TRANSPORT AND ELECTRONIC COMMUNICATIONS
Measure 2.1.
Establish a subordinated institution in charge of
drivers licensing services.
Activities
To be completed
by
January 2012
Deadline
Responsible Unit
Related
institutions
Costs and source
1
Elaboration and carrying out of
a study on the establishment
of the drivers licensing
institution including
December
2010
Vehicle
Department
-
Technical assistance
might be involved
2
Take a decision based on the
outcome of the study and
develop the transition plan for
the for the establishment of
the drivers licensing institution
February
2011
Director of Vehicle
Department,
Permanent
Secretary,
Minister
-
-
3
Develop the necessary legal
documents for the creation of
the drivers licensing institution
April 2011
Department of
Vehicles, Legal
Department
-
-
4
Approve the creation of the
Drivers Licensing Agency
June 2011
Government
the Republic
Kosovo
-
-
5
Appoint the Director
July 2011
Minister
-
-
6
Develop the structure and job
descriptions for the working
positions in the institution
September
2011
Director of the
institution,
Director of Vehicle
Department
-
Technical assistance
might be involved
7
Staff recruitment, including the
transfer of the staff from the
Vehicle Department into the
institution
(evaluation
of
November
2011
Director of the
institution,
Personnel Division
of the MTPT
Director of Vehicle
Department
of
of
-
97
qualification of current staff
and recruitment of new
according
to
the
new
structure)
8
Develop and approve the
training plan for capacity
building of the staff of the
institution (based on the job
descriptions and necessary
capacities according to new
tasks and competences)
December
2011
Director of
institution
the
-
Technical assistance
might be involved
9
Conducting of the necessary
specialized training for the
staff of the institution
From January
2012
Director of
institution
the
-
Technical assistance
might be involved
To be completed
by
January 2012
Costs and source
Measure 2.2.
Department of Transport will be established by
merging the present Department of Road Transport
Services and a policy making part of Department of
Vehicles.
Activities
Deadline
Responsible Unit
Related
institutions
1
Elaborate the Administrative
Instructions on the Internal
Organization and Structuring of
the Ministry and other
regulatory
documents
to
integrate the Department of
Road Transport Services and
the Department of Vehicles
into one Department of
Transport and to clarify the
competences and reporting
between the Department and
the drivers licensing institution
May 2011
Department
of
Vehicles,
Department
of
Transport
Services,
Legal
Department
-
2
Adopt
the
instructions
July 2011
Permanent
Secretary
Minister
-
-
-
-
3
administrative
Develop a transition plan for
the
merger
of
two
Departments
August 2011
-
and
Directors of the
Department
of
Road
Transport
Services and the
Department
of
Vehicles,
Permanent
Secretary
98
4
Develop terms of references
for the Transport Department
and job descriptions for the
working positions
September
2011
Directors of the
Department
of
Road
Transport
Services and the
Department
of
Vehicles
-
-
5
Appoint the Director of the
Department of Transport
October 2011
Permanent
Secretary
Minister
-
-
6
Staff recruitment, including the
transfer of the staff from the
Department
of
Vehicles
(evaluation of current staff and
recruitment of new according
to the new structure and tasks)
November
2011
Director of the
Road
Transport
Department
Personnel Division
-
7
Develop and approve the
training plan for capacity
building of the staff of the
Department
December
2011
Director of the
Road
Transport
Department
-
-
To be completed
by
October 2013
Measure 2.3.
and
Viability of setting up of a Road Transport Authority
(Agency) subordinated to the Ministry will be
analysed.
Deadline
Responsible Unit
Related
institutions
Costs and source
Prepare
the
Terms
of
Reference for the study on the
separation of policy setting and
service delivery functions in
the road freight and passenger
transport sectors and the
creation of Road Transport (or
Ground Transport) Agency
June 2012
Director of Road
Transport
Department
-
Technical Assistance
might be involved
2
Select
a
consultant
undertake the study
to
September
2012
Permanent
Secretary
-
-
3
Establish a Project Steering
Group to cooperate with and
monitor the work of the
consultant
September
2012
Department
of
Road Transport,
Permanent
Secretary
-
-
Activities
1
99
4
Undertake the study and
prepare the recommendations
July 2013
Project
Group
Steering
5
Take a decision based on the
study results
October 2013
Permanent
Secretary
Minister
Selected
consultant
Technical Assistance
-
-
and
STRATEGIC OBJECTIVE 3: BECOMING A MEMBER OF INTERNATIONAL TRANSPORT
COMMUNICATIONS ORGANIZATIONS AND COOPERATING WITH NEIGHBOURING COUNTRIES
Measure 3.1
Policy Coordination and EU Integration Office will
be created. Capacity to deal with international
cooperation issues in the modal departments will
be strengthened
To be completed
by
December 2010
AND
Deadline
Responsible Unit
Related
institutions
Costs and source
Develop Terms of references
for the Policy Coordination and
EU Integration Office and job
descriptions for the working
positions
June 2010
Head of EU
Integration Office,
Permanent
Secretary
Legal Department
To be identified
upon the adoption
of the decision on
the extension of the
functions
2
Approve the organizational
structure and job descriptions
July 2010
Permanent
Secretary and
Minister
-
-
3
Staff recruitment for new job
positions
September
2010
Permanent
Secretary, Head of
the Office
Personnel Division
-
4
Develop and approve the
training plan for capacity
building of the staff of the
Office (based on the job
descriptions and necessary
capacities according to new
November
2010
Head of the Office
-
-
Activities
1
100
competences)
5
Carry out needs assessment for
the capacity strengthening and
training needs for the staff
dealing with international
cooperation in the modal
departments
September
2010
Directors
of
Departments,
Head
of
EU
Coordination
Office, Personnel
Division
-
-
6
Conduct
the
necessary
specialized training for the
staff
December
2010
Head of the Office
-
Technical assistance
might be involved
STRATEGIC OBJECTIVE 4: IMPROVING ROAD TRAFFIC SAFETY, DECREASING NEGATIVE IMPACT OF
TRANSPORT ON ENVIRONMENT AND INCREASING ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACCESSIBILITY
AND SECURITY
Measure 4.1.
The importance of road traffic safety will be
emphasized. Administrative capacity of the
Departments of Road Infrastructure and Road
Transport will be strengthened. Cooperation between
all involved stakeholders will be facilitated.
2
May 2011
Deadline
Responsible Unit
Related
institutions
Costs
source
Establish a Working Group and
carry out needs assessment for
the capacity strengthening and
training needs for the staff dealing
with
traffic
safety
and
environmental protection issues
in the modal Departments and the
Inspectorate
November
2010
Directors of the
Departments,
Permanent
Secretary
Council for Safety
and Road Traffic
Technical
assistance might
be involved
Take a decision on new positions
to be created or existing positions
to
be
modified
in
the
Departments
December
2010
Permanent
Secretary
-
-
Activities
1
To be completed
by
101
and
3
Develop the job descriptions for
the new or modified working
positions.
January 2011
Directors of the
Departments
Personnel Division
-
4
Staff recruitment, including the
transfer of the staff from the
existing structure
February 2011
Directors of the
Departments and
Permanent
Secretary
Personnel Division
-
5
Develop and approve the training
plan for capacity building of the
staff of the Departments (based on
February
Directors of the
Departments
-
Directors of the
Departments
-
Technical
assistance might
be involved
To be
completed by
December
2012
Costs
source
-
2011
the job descriptions and necessary
capacities
according
to
new
competences)
6
Conduct the necessary specialised
training for the staff of the
Departments
Measure 4.2.
May 2011
Computer Emergency Response Centre will be
established
Deadline
Responsible Unit
Related
institutions
Appoint a Working Group to
analyze
and
prepare
recommendations
on
the
necessary
steps
to
be
implemented
for
the
establishment of the Computer
Emergency Centre
June 2010
Permanent
Secretary, Director
of the Department
of Information and
Telecommunicatio
ns (DIT)
TRA,
operators
2
Undertake the analysis of the
existing situation, future needs
and necessary organizational and
institutional measures to be taken
for setting up of the Computer
Emergency Response Centre
May 2011
Working Group
-
Technical
assistance might
be involved
3
Elaboration of the Draft Decision
of the Government on the
establishment of the Computer
July 2011
Permanent
Secretary
Legal
Department, DIT
-
Activities
1
and
MIA,
and
-
102
Emergency Response Centre
(CERC) based on the outcome of
the analysis
Minister
4
Adoption of the Decision of the
Government on the establishment
of the CERC and appointment of
the Head of the Centre
December
2011
Government of the
Republic of Kosovo
-
-
5
Develop Terms of Reference for
the CERC and job descriptions for
the working positions. Approve
the job descriptions
May 2012
Head of the CERC,
Director of DIT
-
6
Staff recruitment
July 2012
Head of the CERC
-
-
7
Develop and approve the training
plan for capacity building of the
CERC staff (based on the job
September
2012
Head of the CERC
-
-
December
2012
Head of the CERC
-
Technical
assistance
-
descriptions and necessary capacities
according to competences)
8
Conduct the necessary specialised
training for the staff of the CERC
103
Measure 4.3.
Root Certification Authority will be established
To be
completed by
December
2013
Deadline
Responsible Unit
Related
institutions
Costs
source
Facilitate
the
consultations
between
the
involved
stakeholders, undertake the study
on
the
electronic
identity
management
and
prepare
recommendations
on
the
establishment of the Root
Certification Authority (RCA)
December
2011
Director
of the
DIT,
Permanent
Secretary
Ministries, TRA,
internet service
providers, banks,
operators
-
2
Take a decision based on the
findings of the study and
recommendations of the MTPT
and appoint the Head of the RCA
May 2012
Minister of MTPT,
Government of the
Republic of Kosovo
MTPT
-
3
Establish the Root Certification
Authority
December
Head of the RCA
-
-
Activities
1
2013
104
and
STRATEGIC OBJECTIVE 5: DEVELOPING THE RAILWAY SECTOR STRATEGY AND HARMONIZING THE
LEGISLATION WITH EUROPEAN STANDARDS
STRATEGIC OBJECTIVE 6: ESTABLISHING AND MAINTAINING A SAFE ENVIRONMENT FOR AIR
TRAFFIC IN THE DYNAMIC INDUSTRY OF CIVIL AVIATION AND HARMONIZING WITH THE
REQUIREMENTS OF EUROPEAN AIR TRANSPORT SECTOR
Measure 5.1.
The current Department of Civil Aviation, Railway and
Maritime Transport will be reorganized.
Division of Railways will be established with a clear
focus on railway policy issues. Viability of establishing a
separate Railway Department or integration of railway
policy tasks into a common Transport Department will
be analyzed.
To be
completed
by
December 2011
Measure 6.1.
Department of Civil Aviation will be established with a
clear focus on aviation policy issues.
Activities
Deadline
Responsible Unit
Related
institutions
Costs and source
1
Analyze the possible options for
structural set-up and placement
of railway policy tasks and
prepare recommendations for
the transition. Take a conceptual
decision
and prepare the
transition
plan
for
the
reorganization of the Department
October 2010
Permanent Secretary,
Director
of
the
Department
-
-
2
Elaborate the Amendments to
the Administrative Instruction on
Internal
Organization
and
Structuring of the Ministry and
other regulatory documents to
split the tasks of the sectors.
Appoint Heads of the respective
Departments (or divisions)
January 2011
Director
of
the
Department,
Legal
Department,
Permanent Secretary
-
-
3
Develop Terms of references for
the Civil Aviation Department
and Railway Policy Department
(Division) and job descriptions for
the working positions.
March 2011
Directors
of
Departments
(Division)
the
-
-
4
Approve
the
organizational
structure and job descriptions
May 2011
Permanent Secretary
and Minister
-
To be determined
during elaboration
of the structure
105
Staff recruitment (evaluation of
current staff and recruitment of
new according to the new
structure)
July 2011
6
Develop and approve the training
plan for capacity building of the
Department’s staff (based on the
job descriptions and necessary
capacities according to assigned
competences)
7
5
Permanent Secretary
-
-
Director
of
Department
the
August 2011
Director
of
Department
the
Conduct the specialized training
for the staff of the Departments
November
2011
Director of
the
Department,
Personnel Division
-
Technical
assistance might be
involved
8
Re-examine and update the
training plan for capacity building
of the Department’s staff
January
(Annually)
Director
of
Department
Personnel
Division
-
9
Transfer the Maritime policy
coordination task to the TPU or
Office for Coordination and
European Integration
May 2011
Permanent Secretary
-
-
the
Personnel
Division
-
STRATEGIC OBJECTIVE 7: STRENGTHENING THE CAPACITY OF HUMAN RESOURCES IN THE MINISTRY
OF TRANSPORT AND TELECOMMUNICATIONS
Measure 7.1.
The organizational set-up of the ministry will be revised in
order to narrow the management span of control and
strengthen focus on core functions. The number of units will
be reduced and horizontal administrative and support
functions will be concentrated within one Central
Administration Department
Activities
1
Elaborate the Amendments to the
Administrative
Instruction
on
Internal
Organization
and
Structuring of the Ministry and
other regulatory documents in
order to:
Deadline
August 2010
To be
completed
by
July 2011
Responsible Unit
Related
institutions
Costs
source
Director of the Central
Administration
Department (CAD), Legal
Department, Permanent
Secretary
-
-
(for the
Coordination
and EU
Integration
Office)
1) Create an Office for Coordination
and EU integration dealing with
106
and
overall .planning, policy and donor
coordination as well as gender and
human rights issues.
Subject
to
Government
decisions
2) Move procurement and budget
and finance units into the Central
Administration Department as soon
as legislation allows for that and
government has taken common
approach on these issues.
2
Develop terms of references for the
Department and job descriptions
for the working positions.
September
2010
Director
of
the
Department, Head of the
Office
-
-
3
Approve
the
organizational
structure and job descriptions
November
2010
Permanent Secretary and
Minister
-
-
4
Staff recruitment (evaluation of
current staff and recruitment of
new according to the new
structure)
December
2010
Permanent Secretary
-
-
Develop and approve the training
plan for capacity building of the
Department’s and Office staff
(based on the job descriptions and
necessary capacities according to
assigned competences)
January 2011
Director
Department
6
Conduct the specialized training for
the staff of the Department and
Office
From
February
2011
Director
of
the
Department, Head of the
Office, Personnel Division
-
Technical
assistance
might
be
involved
7
Re-examine and update the
training plan for capacity building
of the Department’s staff
January
(Annually)
Director
Department
Personnel
Division
-
5
Head of the Office
of
the
Personnel
Division
-
Head of the Office
of
the
107
Measure 7.2.
During the recruitment process requirements for an
appropriate education and skills profile of the staff will be
oriented towards an increase of the share of employees with
a higher education and professional know-how of the
respective sector. Solutions to address the conflict between
current pay system and market value of certain jobs will be
sought.
Deadline
Responsible Unit
Review the existing requirements
for education and professional
skills of the core staff and identify
non-corresponding
positions.
Address the issue during the
recruitment process in future.
September
2010
Directors
of
Departments,
Undertake comparative analysis
of the market value of certain
professional and technical jobs
outside the Ministry structure
with jobs requiring corresponding
skills and qualifications in the
Ministry.
September
2010
Prepare proposals for the
necessary changes in the pay
system of civil service resolving
the conflict between the current
system and market value of
certain jobs.
October
Permanent Secretary,
2010
Legal Office
Approve the proposals and look
for the Government approval
during the preparations of budget
for 2011
November
2010
Minister,
Activities
1
2
3
4
the
To be
completed
by
December
2010
Related
institutions
Costs
source
-
-
Heads of Units,
Personnel Division
Personnel Division,
Permanent Secretary,
Director
of
Department of
Administration
Statistics
Office
Kosovo
of
the
Central
Personnel
Office
-
Permanent Secretary
108
and
Measure 7.3.
Human capacity in the core functions will be strengthened.
This will enable to improve the drafting and enforcement of
the legal and regulatory framework and adjusting it to the
internationally accepted standards. Professional
representation of Kosovo transport and telecommunications
sectors on national and international level will be ensured.
Activities
To be
completed
by
January
2011
Deadline
Responsible Unit
Related
institutions
Costs
source
and
1
Undertake analysis of the reasons
for shortage of human capacity
and elaborate an action plan for
strengthening of the core
functions.
August 2010
Permanent
Secretary,
Directors
of
the
Departments
FRIDOM
Project
Reports
Technical
assistance
might
be
involved
2
Develop and approve the
organizational structure and job
descriptions for the new working
positions.
Modify,
where
necessary, the job descriptions for
the existing positions
October 2010
Directors
of
Departments
the
Personnel
Office
-.
Staff recruitment (evaluation of
November
-
-
2010
Directors
of
Departments
the
current staff and recruitment of others
according to new structure and skills )
December
2010
Directors
of
Departments
the
-
-
January 2011
Directors
of
Departments
the
-
Technical
assistance
3
4
Developing and approval of the
training plan for capacity building
of the staff (based on the job
Permanent Secretary
descriptions and necessary capacities
according to new competences)
5
Conducting of the necessary
specialised training for the staff
109
Info FRIDOM: +381 38 200 30994 │ [email protected] │ www.fridomks.org
110
111
Qeveria e Republikës së Kosovës
Vlada Republike Kosovo
Government of Republic of Kosovo
FRIDOM është projekt i Qeverisë së Republikës së
Kosovës, në kuadër të Ministrisë së Administratës Publike.
Aktivitetet e tij financohen nga DFID-i i Mbretërisë së
Bashkuar dhe implementohen nga një konsorcium
ndërkombëtar, i cili përbëhet nga:
FRIDOM je projekat Vlade Republike Kosovo, u okviru
Ministarstva Javne Administracije. Aktivnosti ovog projekta su
finansirani od strane DFID-a Ujedinjenog Kraljevstva i
izvršeni od strane:
FRIDOM is a project of the Government of the Republic
of Kosovo, based at the Ministry of Public Administration. Its
activities are financed by the UK DFID and assisted by an
international consortium comprising:
Tribal HELM (UK)
CPM Consulting Group (LV)
Governance Institute (SK)
& Altair Asesores (SP)
Info FRIDOM: +381 38 200 30994 │ [email protected] │ www.fridomks.org
112
Download

Shpalo (PDF) - Ballina - Ministria e Administrates Publike