PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
Poreski identifikacioni broj PIB
106904606
Mati~ni broj lica (pravna lica, radnje)
62359269
Firma (pun naziv)
SZR [TAMPARIJA "ZLATNA KNJIGA PLUS"
Firma (skra}eni naziv)
SZR [TAMPARIJA "ZLATNA KNJIGA PLUS"
Ime i prezime ovla{}enog lica
@IVORAD IVANOVI]
Podaci o sedi{tu tj. prebivali{tu
JAGODINA
Op{tina
JAGODINA
Mesto
BAGRDANSKA
Naziv ulice
BB
Ku}ni broj (broj i slovo)
035/231-413
Broj telefona
035/242-876
Broj fax-a
035/242-876
E-mail
[email protected]
Web sajt
WWW.ZLATNAKNJIGA.CO.RS
PODACI O DELATNOSTI
NAZIV FIRME
[IFRA DELATNOSTI
SZR "ZLATNA KNJIGA PLUS"
1814
PODACI O RA^UNIMA KOD BANAKA
NAZIV BANKE
BROJ POSLOVNOG RA^UNA
PRO CREDIT BANKA
220-130456- 22
Download

Izvod iz APR-a - Zlatna Knjiga