Hresno
Ostaci starog grada Hresno nalaze se pored rijeke Gline, u blizini sela Trnovi kod
velike Kladuše. Ovaj grad je imao više kula , bio je opasan debelim kamenim zidinama, a
pripadao je topuskoj opatiji. Početkom XV stoljeća ban i biskup Petar Berislavić založio je
Hresno sa cjelokupnim imanjem, kapetanu Ivanu Križaniću, a sredinom XVI stoljeća Hresno
je bilo u rukama Gašpara Šubića., a čuvala ga je posada od 10 kraljevih vojnika. Godine 1584,
austrijsko ratno vijeće donijelo je odluku da se hresno napusti i poruši, a njegovi stražari da se
smjeste u grad Skrad na korani. Te iste godine osmanska vojska je zapalila Hresno, pa ga nije
ni trebalo rušiti. Tako je Hresno od tada ostalo pusto i nenaseljeno.
Literatura
Arheološki leksikon BiH,, tom 2, sarajevo 1988; R. Lopašić, Bihać i bihaćka krajina, zagreb 1943; M. Kruhek,
Krajiške utvrde hrvatskog kraljevstva, zagerb 1995. godine.
Download

Hresno Ostaci starog grada Hresno nalaze se pored rijeke Gline, u