Na osnovu člana 97 stav 9 Zakona o turizmu ("Službeni list CG", broj 61/10) Ministarstvo
održivog razvoja i turizma, donijelo je
PRAVILNIK O VRSTAMA, MINIMALNO-TEHNIČKIM USLOVIMA
I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
Predmet
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se vrste ugostiteljskih objekata, minimalno-tehnički uslovi za
pojedinu vrstu i kategoriju, elementi i kriterijumi za kategorizaciju, način kategorizacije
ugostiteljskih objekata, kao i vrste standarda i postupak njihovog dodjeljivanja. Vrste ugostiteljskih objekata
Član 2
Ugostiteljski objekti se, prema vrsti i načinu pružanja ugostiteljskih usluga razvrstavaju u:
1) ugostiteljske objekte za pružanje usluge smještaja i usluge pripremanja i usluživanja hrane
i pića i
2) ugostiteljske objekte za pružanje usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića.
Ugostiteljski objekti za pružanje usluge smještaja
i usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića
Član 3
Ugostiteljski objekti za pružanje usluge smještaja i usluge pripremanja i usluživanja hrane
i pića razvrstavaju se u sljedeće grupe:
1) primarne ugostiteljske objekte za pružanje usluge smještaja i usluge pripremanja i
usluživanja hrane i pića:
- hotel & resort;
- wild beauty resort;
- grupa hoteli (hotel, mali hotel, boutique hotel, hotel garni, aparthotel,
condohotel, hostel, pansion i motel);
- turističko naselje;
- etno selo;
- eko lodge;
- vila.
2) komplementarne ugostiteljske objekte za pružanje usluge smještaja i usluge
pripremanja i usluživanja hrane i pića:
- kuća za iznajmljivanje, turistički apartman i soba za iznajmljivanje;
- gostionica;
- planinarski dom;
- odmaralište;
- kamp i slično.
Hotel &Resort
Član 4
Hotel&resort je ugostiteljski objekat za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i
usluživanja hrane i pića, smješten na atraktivnoj lokaciji, koji, pored usluge smještaja, ishrane i
1 pića, obuhvata i druge sadržaje, kao što su sport i rekreacija, zabava, šoping, održavanje
konferencija i slično (welness / spa, golf, zimski, kongresni, zdravstveni, beach resort i slično).
Wild beauty resort
Član 5
Wild beauty resort je ugostiteljski objekat za pružanje usluge smještaja i usluge
pripremanja i usluživanja hrane i pića, sa kapacitetom od 50 do 250 smještajnih jedinica
hotelskog standarda, kategorije od tri do pet zvjezdica, izgrađen na zemljištu lociranom
neposredno izvan granica zaštićenih zona ili relativno netaknutih prirodnih lokacija, sa posebnim
seoskim trgom i objektima za prodaju hrane, pića i suvenira (proizvodi lokalnog stanovništva),
nacionalnim restoranima i drugim sadržajima. Osnovni standardi uključuju potrebu alternativnih
izvora energije i tehnologija (solara energija, energija vjetra i slično) i korišćenje ekološki
prihvatljivih materijala za izgradnju i enterijer.
Hotel
Član 6
Hotel je objekat za pružanje usluge smještaja i usługe pripremanja i usluživanja hrane i
pića, po pravilu sa minimalnim kapacitetom od sedam smještajnih jedinica za noćenje,
recepcijom i holom hotela i restoranom sa kuhinjom.
Hotel može imati depadans, koji predstavlja samostalnu građevinsku cjelinu (spojen sa
glavnom zgradom ili ne), lociran u njegovoj neposrednoj blizini i u kojem se pružaju usluge
smještaja, dok se usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića, kao i druge ugostiteljske usluge,
po pravilu, pružaju u osnovnom objektu (hotelu).
Recepcija, hol i restoranski kapaciteti su, po pravilu, smješteni u glavnoj zgradi.
Mali Hotel
Član 7
Mali hotel je objekat koji se klasifikuje kao hotel sa kapacitetom do 25 soba.
Butique hotel
Član 8
Butique hotel je specijalna vrsta luksuznog hotela, posebno dizajniranog i stilizovanog,
smještenog na atraktivnoj lokaciji sa posebnim akcentom na privatnost gostiju, kao i ljubaznost
menadžmenta i osoblja, kapaciteta do 50 smještajnih jedinica..
Opremljenost i usluge u Butique hotelima karakteriše tradicionalna elegancija uskladjena
sa savremenim trendovima i funkcionalnim zahtjevima.
Hotel garni
Član 9
Hotel – garni je hotel, koji pored usluge smještaja, pruža uslugu pripremanja i
usluživanja doručka.
.
Apart hotel
Član 10
Apart-hotel je ugostiteljski objekat za pružanje usluga smještaja i usluga
pripremanja i usluživanja hrane i pića, sa najmanje sedam potpuno opremljenih i
namještenih apartmana.
Apart-hotel sadrži: recepciju i hol, apartmane ili ‘’Studio’’ apartmane, koji uključuju
prostore za spavanje, dnevni boravak i objedovanje, opremljenu kuhinju,vešeraj i
zajednički sanitarni čvor za goste.
Apart-hotel može imati i restoran sa opremljenom kuhinjom.
2 Apart-hotel koji se sastoji samo od “Suite” i ‘’Junior Suite’’ apartmana, mora imati i
restoran sa opremljenom kuhinjom.
Apart-hotel može imati depandans, kao građevinski, samostalni dio apart-hotela ,
koji može biti spojen sa glavnom zgradom, u kojem se pružaju usluge smještaja.
Depandans apart-hotela treba da ispunjava sve zahtjeve u pogledu objekata i
odgovarajućih standarda za smještajne jedinice apart-hotela.
Recepcija i hol i slični objekti nalaze se u glavnoj zgradi apart-hotela.
Condo hotel
Član 11
Condo hotel je vrsta hotela, kategorije najmanje četiri zvjezdice, čije su smještajne jedinice
u svojini više subjekata koje mogu biti predmet prodaje i pojedinačno se upisuju u zemljišne
knjige, sa teretom da smještajnim jedinicama upravlja menadžment kompanija i da smještajne
jedinice moraju biti u komercijalnoj funkciji kompanije najmanje 10 mjeseci u toku kalendarske
godine.
Hostel
Član 12
Hostel je ugostiteljski objekat hotelskog tipa, u kojem se pružaju usluge smještaja, usluge
pripremanja i usluživanja hrane i pića, pretežno mlađim gostima sa sobama sa više od tri kreveta
i zajedničkim toaletima i kupatilima.
Hostel treba da sadrži: recepciju ili pult za registraciju, izajednički sanitarni čvor i
zajedničku kuhinju sa trpezarijom u kojoj gosti mogu sami pripremati obroke
Pansion
Član 13
Pansion je ugostiteljski objekat za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i
usluživanja hrane i pića, sa minimalnim kapacitetom od sedam smještajnih jedinica, recepcijom
ili pultom za registraciju, trpezarijom i kuhinjom i zajedničkim sanitarnim čvorom za goste.
U pansionu se usluge ishrane i pića, pružaju pretežno gostima pansiona.
Motel
Član 14
Motel je ugostiteljski objekat za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i
usluživanja hrane i pića, uobičajeno namijenjen za kraći boravak turista, koji je lociran na
važnijim saobraćajnicama, po pravilu sa minimalnim kapacitetom od sedam smještajnih jedinica,
besplatnim parking prostorom za svaku sobu, 24-satnom uslugom recepcije i restorana ili
automata za prodaju hrane i pića.
Turističko naselje
Član 15
Turističko naselje je specifična vrsta ugostiteljskog objekta za pružanje usluga smještaja,
pripremanja i usluživanja hrane i pića, koji u svom sastavu obuhvata više odvojenih funkcionalnih
građevinskih jedinica, sa najmanjim kapacitetom od 50 smještajnih jedinica, restoranom, barom,
prodavnicom i raznim drugim turističkim sadržajima.
‚
U turističkom naselju se moraju obezbjediti sportski tereni i drugi sadržaji radi sportskih i
drugih vrsta rekreacije, u skladu sa specifičnim uslovima mjesta u kojem se turističko naselje
nalazi.
Pored smještajnog kapaciteta, turističko naselje ima centralnu recepciju i prijemni hol,
restoran sa kuhinjom i zajednički sanitarni čvor za goste.
3 Etno selo
Član 16
Etno selo je vrsta ugostiteljskog objekta za pružanje usluge smještaja i usluge
pripremanja i usluživanja hrane i pića, smješten u seoskom ambijentu, sa najmanjim kapacitetom
od sedam smještajnih jedinica koje se nalaze u kućama, izgrađenim u tradicionalnom i
autentičnom stilu, koje odslikavaju kulturu i istorijsko nasljeđe tog područja, u kojima se hrana
priprema i služi na način karakterističan za to područje.
Eco lodge
Član 17
Eko lodge je ugostiteljski objekat, u kojem se pružaju usluge smještaja i pripremanja i
usluživanja hrane i pića sa kapacitetom od sedam do 50 luksuznih smještajnih jedinica,
smješten u zoni nacionalnog parka ili u njegovoj neposrednoj blizini, sa neznatnim štetnim
uticajem na prirodnu okolinu i koji je projektovan, dizajniran i konstruisan tako da bude ekološki
održiv i prihvatljiv, uključujući najveće ekološke standarde (korišćenje solarne energije,
korišćenje sistema prikupljanja kišnice, korišćenje snage vjetra i drugih obnovljivih izvora
energije i sl.).
Vila
Član 18
Vila je luksuzna kuća, visokih prostornih standarda, koja se iznajmljuje turistima kao
jedna jedinica, sa kompletnim ugostiteljskim sadržajem i poslugom.
Kuća za iznajmljivanje, turistički apartman i soba za iznajmljivanje
Član 19
Kuća za iznajmljivanje je arhitektonski i funkcionalno autonomna zgrada sa sopstvenim
dvorištem, koja se isključivo izdaje kao cjelina, pojedincu ili grupi turista na određeno vrijeme.
Turistički apartman je ugostiteljski objekat namijenjen pružanju usluga smještaja i usluga
pripremanja i usluživanja hrane i pića turistima na određeno vrijeme, potpuno opremljen i sastoji
se od dnevnog boravka, jedne ili više soba, kuhinje i kupatila.
Turistički apartman može biti pojedinačni građevinski objekat ili dio građevinske cjeline sa
više apartmana - apartmanski blok.
Apartmanski blok mora imati recepciju, smještajne jedinice i zajednički sanitarni čvor za
goste.
Soba za iznajmljivanje je građevinski dio stambene zgrade ili dio porodične stambene
zgrade (kuće), u kojoj se turistima pružaju usluge smještaja.
Gostionica
Član 20
Gostionica je vrsta ugostiteljskog objekta za pružanje usluga smještaja i usluga
pripremanja i usluživanja hrane i pića, sa minimalnim smještajnim kapacitetom od tri sobe ili šest
kreveta, gdje je restoran dominantna komponenta u odnosu na smještajne kapacitete i koji
uglavnom nema tipične hotelske sadržaje, kao što su hol i recepcija.
Planinarski dom
Član 21
Planinarski dom je ugostiteljski objekat u kojem se pružaju usluge smještaja i usluga
pripremanja i usluživanja hrane i pića, pretežno u sobama sa više od tri kreveta, sa recepcijskim
pultom, zajedničkom trpezarijom sa kuhinjom i zajedničkim toaletima i kupatilom.
Odmaralište
Član 22
4 Odmaralište je ugostiteljski objekat za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i
usluživanja hrane i pića, koje isključivo koriste (besplatno ili uz minimalnu naplatu) zaposleni,
penzioneri, članovi porodica zaposlenih ili penzionera, članovi sportskih, omladinskih i dječijih i
drugih organizacja.
Odmaralište raspolaže smještajnim kapacitetom od najmanje tri sobe ili šest kreveta, sa
recepcijskim pultom, kuhinjom, restoranom, zajedničkim toaletima i kupatilima.
Vrste smještajnih jedinica
Član 23
Ugostiteljski objekti za pružanje usluge smještaja i i usluge pripremanja i usluživanja
hrane i pića, mogu imati sljedeće vrste smještajnih jedinica:
1) sobu;
2) apartman;
3) „Studio” apartman;
4) "Suite" apartman i
5) "Junior" apartman.
Soba se sastoji od predsoblja, dijela za spavanje i kupatila.
Oprema sobe se sastoji od hotelskog kreveta sa uzglavljem i nefiksiranim madracem,
noćnog stočića sa lampom, fotelje (po pravilu jedna fotelja po krevetu) sa podnom lampom, klub
stola, toaletnog stola sa ogledalom, lampe, stolice i korpe za otpatke, ormara, zidnog ogledala,
čiviluka i police za prtljag, u skladu sa kategorijom.
Apartman se sastoji od predsoblja, kombinovane prostorije za dnevni boravak i
objedovanje, opremljene kuhinje, spavaće sobe (soba) i kupatila, kao i WC-a, u skladu sa
pojedinom kategorijom.
Oprema spavaće sobe apartmana, sastoji se od hotelskog kreveta sa uzglavljem i
nefiksiranim madracem, noćnog stočića sa lampom, toaletnog stola sa ogledalom, lampe,
stolice i korpe za otpatke, ormara, zidnog ogledala i police za prtljag.
Oprema prostorije za dnevni boravak i objedovanje apartmana, sastoji se od dnevne garniture
(kauča i/ili 2 fotelje), stola, podne lampe, opremljene kuhinje i stola za objedovanje sa
stolicama.
„Studio” apartman se sastoji od predsoblja, kombinovane prostorije za dnevni boravak i
spavanje sa kupatilom, opremljene kuhinje sa prostorom za objedovanje, kao i WC-a, u skladu
sa pojedinom kategorijom.
Oprema spavaće sobe „studio apartmana”, sastoji se od hotelskog kreveta sa uzglavljem
i nefiksiranim madracem, noćnog stočića sa lampom, toaletnog stola sa ogledalom, lampe,
stolice i korpe za otpatke, ormara, zidnog ogledala, čiviluka i police za prtljag.
Oprema prostora za dnevni boravak „studio apartmana”, sastoji se od dnevne garniture
(kauča i/ili 2 fotelje), stola, podne lampe, opremljene kuhinje i stola za objedovanje sa
stolicama.
"Suite" apartman se sastoji od predsoblja, prostorije za dnevni boravak, sobe (sobe) za
spavanje i kupatila, kao i WC-a u skladu sa pojedinom kategorijom.
Oprema spavaće sobe "Suite" apartmana, sastoji se od hotelskog kreveta sa uzglavljem i
nefiksiranim madracem, noćnog stočića sa lampom, toaletnog stola sa ogledalom, lampe,
stolice i korpe za otpatke, ormara, zidnog ogledala, čiviluka i police za prtljag.
Oprema prostorije za dnevni boravak "Suite" apartmana, sastoji se od dnevne garniture (kauč
i/ili 2 fotelje), stola, podne lampe i stola za objedovanje sa stolicama.
"Junior" apartman se sastoji od ima predsoblja, kombinovane prostorije za dnevni
boravak i za spavanje sa kupatilom, kao i WC-a, u skladu sa pojedinom kategorijom.
Oprema spavaće sobe "Junior" apartmana, sastoji se od hotelskog kreveta sa uzglavljem
i nefiksiranim madracem, noćnog stočića sa lampom, toaletnog stola sa ogledalom, lampe,
stolice i korpe za otpatke, ormara, zidnog ogledala, čiviluka i police za prtljag.
Oprema prostora za dnevni boravak „Junior" apartmana sastoji se od dnevne garniture
(kauča i/ili 2 fotelje), stola, podne lampe i stola za objedovanje sa stolicama.
5 Ugostiteljski objekti za pružanje usluge smještaja i usluge pripremanja i usluživanja hrane
i pića, mogu uključivati jednu, više ili sve vrste smještajnih jedinica.
Jednom smještajnom jedinicom smatraju se sve prostorije unutar smještajne jedinice u
koje se ulazi kroz jedna – glavna ulazna vrata.
Vrste ugostiteljskih objekata za pružanje usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića
Član 24
Ugostiteljski objekti za pružanje usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića su:
- restoran (klasični i specijalizovani );
- picerija;
- konoba;
- grupa caffe barovi (caffe bar, kafana, kafić, kafeterija, pivnica, disko klub, noćni klub, i
slično);
- catering objekti;
- objekti brze hrane;
- objekti jednostavnih usluga (poslastičarnica, pečenjara, kantina i slično).
Objekti iz stava 1 ovog člana, mogu poslovati u okviru ugostiteljskih objekata za pružanje
usluga smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića ili kao samostalni ugostiteljski
objekti za pružanje usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića.
Restoran
Član 25
Restoran je ugostiteljski objekat u kojem se pripremaju i za stolom uslužuju a-la-carte
meniji, topla i hladna jela, koja zahtjevaju složeniju pripremu, pića i napici, po pravilu za vrijeme
glavnog obroka (doručak, ručak ili večera).
Restoran se obavezno sastoji od: prostorije za objedovanje sa namještajem prikladnim za
duži boravak gostiju, opremljenom kuhinjom, sanitarnim čvorovima, magacinom i drugim
pomoćnim prostorijama, kao i prostorom za odlaganje otpada.
Izuzetno od stava 2 ovog člana, u restoranima koji su locirani na plaži ili neposredno uz
plažu, a koji posluju isključivo tokom ljetnje turističke sezone, ukoliko nemaju prostorije za
objedovanje, usluge iz stava 1 ovog člana, pružaju se na terasi.
Restorani mogu biti klasični i specijalizovani.
U klasičnom restoranu, pripremaju se i uslužuju klasična jela domaće i
internacionalne kuhinje.
Specijalizovani restorani (nacionalni, riblji, vegetarijanski, lovački, dijetalni, restorani
zdrave hrane i slično), su restorani u kojima se pripremaju i uslužuju posebne vrste jela i koji u
svom meniju moraju imati najmanje 70% jela iz specijalizacije koja im je dodijeljena.
Nacionalni restoran je vrsta specijalizovanog restorana u kojem se pretežno (najmanje
70% ukupne ponude) pripremaju i uslužuju nacionalna jela i čiji ambijent odslikava nacionalnu
kulturu i istorijsko nasljeđe Crne Gore.
Ukoliko restoran sadrži i posebne elemente dizajna i dekora i određene karakteristike
usluga, uz može koristiti naziv unikatni u skladu sa zakonom.
Opšti, obavezni i kvalitativni standardi za kategorizaciju restorana, dati su u Prilogu 1, koji
je sastavni dio ovog pravilnika.
Picerija
Član 26
Picerija je ugostiteljski objekat u kojem se pretežno pripremaju i uslužuju jela od tijesta,
tjestenine, kao i pića i napici.
6 Picerija se sastoji od prostorije za usluživanje, kuhinje, magacinskog i drugog prostora za
čuvanje hrane i pića.
Konoba
Član 27
Konoba je specijalizovani ugostiteljski objekat, specifične arhitekture i unutrašnjeg ambijenta,
u kojem se pretežno uslužuju domaća vina i rakije, pripremaju i uslužuju karakteristična jela
prema običajima određenog podneblja.
Konoba se sastoji od prostorije za usluživanje, kuhinje, magacinskog i drugog prostora za
čuvanje hrane i pića.
Catering objekat
Član 28
Catering objekat je ugostiteljski objekat u kojem se pripremaju jela
i pića za
konzumiranje na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (pripredbe, svečanosti, kućna dostava i
slično).
Catering objekat sastoji se od kuhinje, magacinskog i drugog prostora za čuvanje hrane i
pića i prostora za odlaganje otpada.
Objekti brze hrane
Član 29
Objekat brze hrane je ugostiteljski objekat ograničene usluge koji pretežno nudi već
pripremljene i upakovane ili po narudžbi pravljene tople i hladne sendviče, supe i salate,
bezalkoholna pića za konzumaciju na mjestu ili za ponijeti.
Objekti brze hrane sastoje se od kuhinje sa mašinom za pranje suđa, magacinskog i
drugog prostora za čuvanje hrane i pića i prostora za odlaganje otpada.
Objekti jednostavnih usluga (poslastičarnica, pečenjara, kantina)
Član 30
Objekti jednostavnih usluga su: poslastičarnica, pečenjara, kantina i drugi slični objekti.
Poslastičarnica je ugostiteljski objekat u kojem se služe poslastice, kolači, različita jela
od tijesta, sladoledi, bezalkoholna pića i napici.
Pečenjara je ugostiteljski objekat u kojem se pečeno meso, sendviči i ostala laka jela,
pića i napici mogu konzumirati na licu mjesta u posebnoj prostoriji ili u dijelu prostorije u
kojoj je obezbijeđen pult ili stolovi za konzumaciju na licu mjesta.
Objekti jednostavnih usluga sastoje se od prostorije za usluživanje, kuhinje sa mašinom za
pranje suđa, magacinskog i drugog prostora za čuvanje hrane i pića i prostora za odlaganje
otpada.
Pokretni ugostiteljski objekti
Član 31
Pokretni ugostiteljski objekti su ugostiteljski objekti ograničene usluge koji pretežno nude
već pripremljena i upakovana jela i pića.
Montažni ugostiteljski objekti / kiosci
Član 32
Montažni ugostiteljski objekat/kiosk je privremeni objekat koji mora biti opremljen frižiderima,
odgovarajućim površinama za pripremu hrane i pića, magacinskim i drugim prostorom za
čuvanje hrane i pića i prostorom za odlaganje otpada.
Usluge u montažnim ugostiteljskim objektima pripremaju se i poslužuju za pultom u
ambalaži za jednokratnu upotrebu, za konzumaciju "u hodu".
7 Caffe bar
Član 33
Caffe bar je ugostiteljski objakat u kojem se pretežno uslužuje kafa i drugi napici, pića, topli i
hladni sendviči, poslastice i voće.
Caffe bar sastoji se od prostorije za usluživanje, prostora za pripremanje i usluživanje toplih i
hladnih sendviča, i poslastica, ukoliko se uslužuje hrana, rashladne staklene vitrine ukoliko se
uslužuju poslastice i voće, magacinskog i drugog prostora za čuvanje hrane i pića i prostora za
odlaganje otpada.
Ugostiteljski obejekat iz stava 1 ovog člana, pored naziva ''caffe bar'', može koristiti i drugi
naziv (lounge bar, coctail bar, pub, internet bar i slično), u zavisnosti od vrste usluge koja
se pruža.
Snack bar – bistro
Član 34
Snack bar – bistro je ugostiteljski objekat u kojem se pretežno uslužuju pića i napici i pripremaju i
uslužuju jednostavna jela.
Snack bar- bistro sastoji se od prostorije za usluživanje, kuhinje, magacinskog i drugog prostora
za čuvanje hrane i pića i prostora za odlaganje otpada.
Kafana
Član 35
Kafana je ugostiteljski objekat u kojem se uslužuju kafa, pića, napici, pretežno jednostavna jela i
poslastice.
Kafana se sastoji od prostorije za usluživanje, kuhinje, rashladne staklene vitrine za poslastice,
magacinskog i drugog prostora za čuvanje hrane i pića i prostora za odlaganje otpada.
Krčma
Član 36
Krčma je ugostiteljski objekat u kojem se uslužuju pića, napici, pretežno jednostavna jela
(sendviči, zakuske i slično) sastoji se od prostorije za usluživanje, kuhinje, rashladne staklene
vitrine za poslastice, magacinskog i drugog prostora za čuvanje hrane i pića i prostora za
odlaganje otpada.
Kafić
Član 37
Kafić je ugostiteljski objekat u kojem se uslužuju pića, napici čija ponuda uključuje izbor kafa,
alkoholnih i bezalkoholnih pića, jednostavne poslastice i lagani obroci.
Kafić sastoji se od prostorije za usluživanje, kuhinje, rashladne staklene vitrine za poslastice,
magacinskog i drugog prostora za čuvanje hrane i pića i prostora za odlaganje otpada..
Kafeterija
Član 38
Kafeterija je ugostiteljski objekat sa samoposluživanjem, širokom ponudom toplih i hladnih jela,
salata i deserata, kao i toplih i hladnih napitaka koji mogu uključivati i alkoholna pića.
Hrana i piće su izloženi u toplim i hladnim vitrinama pulta za samoposluživanje; gosti sami biraju
svoja jela, sami se poslužuju, ili su posluženi od strane osoblja za uslužnim pultom.
Kafeterija se sastoji od prostorije za usluživanje, vitrine za hranu i piće, kuhinje sa mašinom za
pranje suđa, magacinskog i drugog prostora za čuvanje hrane i pića i prostora za odlaganje
otpada.
8 Disko klub/bar
Član 39
Disko klub/bar je ugostiteljski objekat, najmanje površine 100 m2, u kojem se organizuje muzika
uživo ili druga vrsta muzičke zabave, koji se sastoji od bara i prostora za ples.
U disko klubu/baru pretežno se uslužuju alkoholna i bezalkoholna pića i jednostavna hladna jela.
Disko klub/bar se sastoji od posebnih izlaza za slučaj opasnosti, prostora za ples, garderobe za
goste, garderobe za izvođače programa s umivaonikom i tuš-kabinom, ako se u klubu izvode
artistički i slični zabavni program.
Noćni klub/bar
Član 40
Noćni klub/bar je ugostiteljski objekat, površine najmanje 200m2, u kojem se organizuje muzika
uživo ili druga vrsta muzičke zabave sa početkom rada nakon 22 časa, u kojem se pretežno
uslužuju pića i pripremaju i uslužuju napici, a mogu se pripremati i usluživati i jednostavna jela.
Noćni klub/bar sastoji se od posebnih izlaza za slučaj opasnosti, prostora za ples, garderobe za
goste, garderobe za izvođače programa s umivaonikom i tuš-kabinom, ako se u klubu izvode
artistički i slični zabavni program.
Pivnica
Član 41
Pivnica je ugostiteljski objekat ograničene usluge, čiju ponudu prvenstveno čine razne vrste piva
na točenje i u flašama, kao i lagana jela.
Pivnica se sastoji od prostorije za usluživanje, prostorije za pripremu hrane, praonice posuđa i
pribora za jelo, magacinskog i drugog prostora za čuvanje hrane i pića i prostora za odlaganje
otpada.
Bife
Član 42
Bife je ugostiteljski objekat sa samoposluživanjem, sa širokim izborom toplih i hladnih jela, supa,
salata i poslastica prezentiranih u bife vitrinama koje imaju i zagrijani i rashladni dio.
Bife se sastoji od prostorije za objedovanje sa bife vitrinom, kuhinje sa mašinom za pranje suđa,
magacinskog i drugog prostora za čuvanje hrane i pića i prostora za odlaganje otpada.
Plažni bar
Član 43
Plažni bar je montažni privremeni ugostiteljski objekat, koji radi isključivo danju i u funkciji je
usluge na kupalištu kojem pripada i koji obezbjeđuje korišćenje adekvatnih sanitarnih prostorija.
Izuzetno, plažni barovi koji se nalaze na izdvojenim lokacijama, van urbanog jezgra, mogu
poslovati i noću, u skladu sa posebnim propisima.
Plažni bar se postavlja na obodu kupališta ili neposredno uz kupalište i u njemu se uslužuju
bezalkoholna i alkoholna pića i jednostavna topla i hladna jela za pultom ili na terasi uz objekat.
Ćevabdžinica
Član 44
Ćevabdžinica je ugostiteljski objekat u kojem se uslužuju pretežno jela sa roštilja, pića i napici.
Ćevabdžinica se sastoji od prostorije za usluživanje, prostorije za pripremu hrane, praonice
posuđa i pribora za jelo, magacinskog i drugog prostora za čuvanje hrane i pića i prostora za
odlaganje otpada.
9 Buregdžinica
Član 45
Buregdžinica je ugostiteljski objekti u kojima se uslužuju bureci, različita jela od tijesta i napici.
Buregdžinica se sastoji od prostorije za usluživanje, prostorije za pripremu hrane, praonice
posuđa i pribora za jelo, magacinskog i drugog prostora za čuvanje hrane i pića i prostora za
odlaganje otpada.
Pekara
Član 46
Pekara je ugostiteljski objekat, u kojem se jela od tijesta, peciva, bezalkoholna pića i napici mogu
konzumirati na licu mjesta u posebnoj prostoriji ili u dijelu prostorije u kojoj je obezbijeđen pult ili
stolovi za konzumaciju na licu mjesta.
Pekara se sastoji od prostorije za usluživanje, prostorije za pripremu hrane, praonice posuđa i
pribora za jelo, magacinskog i drugog prostora za čuvanje hrane i pića i prostora za odlaganje
otpada.
Minimalno-tehnički uslovi koje moraju da ispunjavaju ugostiteljski objekti
(opšti uslovi)
Član 47
Sve vrste ugostiteljskih objekata utvrđene ovim pravilnikom, moraju ispunjavatu minimalnotehničke uslove, koji se naročito odnose na:
- isticanje oznake vrste i kategorije objekta;
- uređenje prostora i eksterijer;
- nesmetano kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osoblja;
- snabdijevanje vodom za piće;
- otpadne vode i čvrsti otpad;
- snabdijevanje električnom energijom;
- telefonski priključak;
- protivpožarnu zaštitu;
- uniforme i prostorije za zaposleno osoblje;
- zaštitu od buke;
- prostorije i opremu i
- druge uslove od značaja za pružanje ugostiteljskih usluga.
Ugostiteljski objekti koji podliježu obavezi kategorizacije, pored uslova iz stava 1 ovog člana,
moraju ispunjavati i posebne uslove propisane za određenu vrstu i kategoriju objekta.
Isticanje oznake vrste i kategorije objekta
Član 48
Na glavnom ulazu u ugostiteljski objekat na vidnom mjestu se ističe vrsta i naziv ugostiteljskog
objekta i oznaka dodijeljene kategorije, ukoliko ugostiteljski objekat podliježe obavezi
kategorizacije.
Uređenje prostora i eksterijer
Član 49
Ugostiteljski objekat treba da ima uređen prilaz do ulaza u objekat, izgrađen od čvrstog
materijala (betona, kamena, asfalta), dok slobodne površine oko ugostiteljskog objekta treba da
budu hortikulturno uređene.
10 Prilazi do ulaza, ulaz i naziv ugostiteljskog objekta treba da budu osvjetljeni u vrijeme rada
objekta noću.
Glavni ulaz i spoljašnji natpisi ugostiteljskog objekta treba da odražavaju stil i karakteristike
objekta.
Otvoreni parking prostori u okviru ugostiteljskog objekta treba da budu uređeni, dobro osvijetljeni,
čuvani i po mogućnosti natkriveni.
Ugostiteljski objekat izvan naseljenog mjesta mora imati obezbjeđen parking prostor,
ekvivalentan broju smještajnih jedinica, odnosno stolova, u zavisnosti od vrste ugostiteljskog
objekta.
Ugostiteljski objekat treba da ima odvojene prostorije odnosno površine izvan ugostiteljskog
objekta za dostavu robe i odvod otpada, koje su funkcionalno nezavisne od prostorija i površina
koje su namijenjene gostima.
Nesmetano kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osoblja
Član 50
Ugostiteljski objekti treba da budu uređeni i opremljeni, na način da obezbjeđuju sigurnost,
bezbjednost i komfor svih gostiju, racionalno korišćenje prostora, nesmetano i slobodno kretanje
gostiju i zaposlenog osoblja, nesmetan prenos stvari i slično.
Snabdijevanje vodom za piće
Član 51
Ugostiteljski objekat treba da bude priključen na javnu vodovodnu mrežu, a u naseljima, odnosno
drugim lokacijama koje nemaju izgrađene infrastrukturne objekte, mora imati obezbjeđeno stalno
snabdjevanje dovoljnom količinom higijenski ispravne tekuće vode, u skladu sa posebnim
propisima.
Ugostiteljski objekti jednostavnih usluga, plovni ili plutajući objekti i drugi slični objekti, moraju u
svakom trenutku imati obezbjeđene dovoljne količine higijenski ispravne tekuće vode.
Otpadne vode i čvrsti otpad
Član 52
Ugostiteljski objekat treba da bude priključen na javnu kanalizacionu mrežu.
Svi površinski odvodni kanali, slivnici, cjevovodi, kanalizacione cijevi, ventilacioni odvodi i
odvodni kanali unutar i izvan zgrade moraju biti održavani u ispravnom stanju.
Svi objekti moraju imati odvod otpadnih voda povezan sa kontrolisanim javnim postrojenjem za
tretman otpadnih voda ili zasebnim postrojenjem, prije nego što se otpadne vode ispuste u
prirodno okruženje.
Za odlaganje čvrstih otpadnih materija obezbjeđuje se betonirani prostor sa opremom za
odlaganje otpada.
Snabdijevanje električnom energijom
Član 53
Ugostiteljski objekat treba da bude priključen na javnu elektro mrežu, Ili na drugi način
snabdjeven električnom energijom (alternativni izvori energije), u skladu sa posebnim propisima.
Sve prostorije ugostiteljskog objekta, uključujući parkinge i prilazne staze oko objekta, moraju biti
dobro osvijetljene.
11 Sve prostorije, odnosno prostori u kojima se kreću ili zadržavaju gosti noću, moraju biti
osvijetljeni potpuno ili moraju imati orijentaciono svijetlo.
Ugostiteljski objekti iz grupe caffe barovi - noćni klubovi i disko klubovi, pored priključka na javnu
elektro mrežu, treba da imaju i obezbijeđeno obavezno alternativno napajanje električnom
energijom, radi bezbjednosti korisnika usluga.
Telefonski priključak
Član 54
Ugostiteljski objekat treba da je priljučen na javnu telefonsku mrežu.
Smještajne jedinice u okviru ugostiteljskih objekata za pružanje usluga smještaja i usluga
pripremanja i usluživanja hrane i pića, treba da imaju direktnu telefonsku ili na drugi način
obezbjeđenu vezu sa recepcijom.
Protivpožarna zaštita
Član 55
Ugostiteljski objekat treba da ispunjava uslove utvrđene posebnim propisima kojima je uređena
zaštita od požara.
Ugostiteljski objekat iz stava 1 ovog člana, treba da ima odgovarajuće izlaze, kao i protivpožarnu
signalizaciju, radi obezbjeđivanja sigurnog izlaska iz objekta u slučaju požara.
Ugostiteljski objekat u smislu stava 2 ovog člana, treba da ima:
1) istaknuto pisano uputstvo za osoblje u slučaju požara sa kojima mora biti detaljno
upoznat svaki zaposleni;
2) kontejnere i korpe za otpatke od vatrootpornog materijala i aparate za gašenje požara;
3) kod svakog lifta istaknutu pisanu zabranu upotrebe lifta u slučaju požara, osim kod
sigurnosnih liftova;
4) obezbijeđeno funkcionisanje standardizovane, sigurnosne, “panic” rasvjete na svim
putevima za evakuaciju, u skladu sa EU standardima.
Uniforme i prostorije za zaposleno osoblje
Član 56
Osoblje u ugostiteljskom objektu treba da ima uniformu sa identifikacionom oznakom, koja sadrži
naziv ugostiteljskog objekta i ime i prezime zaposlenog.
U ugostiteljskom objektu za osoblje mora biti obezbjeđena: garderoba, dovoljan broj prostorija za
održavanje lične higijene zaposlenih, toaleti i umivaonici.
Ukoliko ugostiteljski objekat ima do 20 zaposlenih, potrebno je obezbjediti toalet za osoblje, a
ukoliko ima od 20 do 40 zaposlenih, potrebno je obezbjediti odvojen toalet za muškarce i žene,
umivaonik sa toplom i hladnom vodom, a ukoliko ima više od 40 zaposlenih, potrebno je
obezbjediti još i prostoriju za objedovanje za osoblje.
Ugostiteljski objekat u kojem se priprema i uslužuje hrana i ugostiteljski objekti za smještaj u
kojem se priprema i uslužuje hrana, treba da ima odvojene toalete za osoblje i garderobu za
presvlačenje (za muškarce i žene).
Ugiostiteljski objekti jednostavnih usluga, brze hrane, grupe caffe barovi, ukoliko ne prelaze
površinu od 15 m2, ne moraju ispunjavati uslove iz stava 1 ovog člana.
Osoblje u ugostiteljskom objektu mora se prema gostu odnositi profesionalno, mora biti uredno,
čisto i primjereno odjeveno, a ukoliko radi na poslovima usluživanja, u restoranima treba da
poznaju najmanje jedan strani jezik.
Zaštita od buke
Član 57
12 U ugostiteljskom objektu u kojem se emituje muzika (živa Ili mehanička) ili izvodi zabavni
program, mora imati dodatnu zvučnu izolaciju kojom se obezbjeđuje zaštita od buke.
U ugostiteljskom objektu u kojima se izvodi ili emituje muzika, mora se obezbjediti sertifikat
ovlašćene organizacije, kojim se potvrđuje da objekat posjeduje posebnu zvučnu izolaciju,
odnosno ispunjava sve uslove da se emisija buke svede na minimum.
U ugostiteljskom objektu ili prostoru u kojem se vrši emitovanje i izvođenje muzike na uređajima
preko kojih se emituje muzika, mora se instalirati limitator jačine zvuka, kojim se ograničava
maksimalno propisani nivo buke, u skladu sa posebnim propisima kojima je uređena zaštita od
buke.
Ukoliko u ugostiteljskom objektu ili prostoru ima više uređaja preko kojih se emituje živa ili
mehanička muzika, na svim uređajima pojedinačno se mora instalirati limitator jačine zvuka.
Limitatori jačine zvuka moraju kontinuirano ispunjavati tehničke zahtjeve funkcionalnosti i
ispravnosti u toku trajanja vršenja djelatnosti.
Temperatura prostorija
Član 58
Sve prostorije u ugostiteljskom objektu u kojima borave ili se zadržavaju gosti moraju obezbijediti
funkcionisanje sistema klimatizacije i ventilacije.
Temperatura u prostorijama iz stava 1 ovog člana treba da iznosi najmanje 18,5°C, a najviše
24°C.
Prostorije ugostiteljskog objekta u kojem se priprema i uslužuje hrana
Član 59
Ugostiteljski objekat u kojem se priprema i uslužuje hrana treba da ima:
1)
2)
3)
4)
kuhinjski blok (kuhinju sa pratećim prostorijama);
pomoćne prostorije;
tehničke prostorije i
posebne ulaze za dopremanje i prijem namirnica i otpremanje otpada (ekonomski
ulaz).
Kuhinjski blok se sastoji od prostorija u kojima se obrađuju namirnice i pripremaju jela, prostorija
za točenje pića i pripremanje i usluživanje toplih i hladnih napitaka i magacina, odnosno
prostorija za smještaj i čuvanje namirnica i pića.
Pomoćne prostorije sastoje se od prostorija ili djelova prostorija koje služe za potrebe osoblja
(kupatilo, toalet, garderoba i prostorije za odmor).
Tehničke prostorije sastoje se od prostorija ili njihovoh djelova koje služe za servisiranje i
održavanje uređaja i opreme.
Ugostiteljski objekat sa tri zvjezdice i više od 80 stolica, kao i ugostiteljski objekat sa četiri i pet
zvjezdica, mora obezbjediti poseban ulaz za osoblje i dopremanje hrane.
Ako ugostiteljski objekat ima prostor uz ekonomski ulaz (ekonomsko dvorište), taj prostor treba
da bude betoniran ili asfaltiran, da ima uređaje (česmu, hidrant i slično) za pranje i održavanje
higijene, kao i slivnik za vodu, odvojen prostor za opremu za odlaganje otpada.
Ugostiteljski objekat mora imati slivnike na svim podovima koji se peru vodom ili gdje se koristi
oprema za pranje pod pritiskom, a podovi moraju biti izrađeni od nepropustljivog materijala i
neklizajućih pločica sa odgovarajućim nagibom radi slivanja vode.
Ugostiteljski objekti za pružanje usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića, koji su smješteni
na aerodromima, željezničkim i autobuskim stanicama i u poslovnim objektima (tržni centri,
robne kuće, sportski centri i slični objekti) ne moraju imati poseban ulaz za dopremanje i prijem
13 namirnica i iznošenje otpadnih materija (ekonomski ulaz), ukoliko je obezbijeđeno da ne dolazi
do ukrštanja prijema namirnica i odnošenja otpadnih materija.
Jelovnici i karte pića
Član 60
U ugostiteljskim objektima u kojima se priprema i uslužuje hrana i piće, treba da postoji dovoljan
broj jelovnika i karti pića, koji su štampani na crnogorskom jeziku i na najmanje jednom stranom
jeziku.
Osoblje u ugostiteljskim objektima iz stava 1 ovog člana mora raspolagati informacijama o
ponudi na jelovnicima, kao i o karakteristikama ponuđenih vina.
"Vjerodostojnost jelovnika" je princip koji se uvijek mora primjenjivati.
Zamjene za jela sa menija se ne mogu vršiti bez prethodnog odobrenja gosta.
U zavisnosti od specijalizacije ili koncepta restorana, jelovnici treba da uključuju odgovarajući
izbor hrane po osnovnim kategorijama (supe, predjela, mesa, morska hrane, tjestenine, salata,
povrće i desert).
Posuđe i pribor za jelo
Član 61
Pribor za jelo u prostorijama za pružanje usluga ishrane treba da bude izrađen od (nerđajućeg)
postojanog materijala, bez znakova dotrajalosti.
Stakleno i porcelansko posuđe koje se koristi treba da je čisto i neoštećeno, a u zavisnosti od
kategorije objekta sastoji se od: čaše za vodu, čaše za bijelo i crno vino, šampanjac, koktel pića,
žestoka pića i čaše za likere.
U zavisnosti od kategorije objekta, koriste se salvete od odgovarajućeg materijala, a svi stolovi
treba da su prekriveni stolnjacima ili podmetačima
Topla jela poslužuju se topla, na zagrijanim tanjirima, a hladna jela se poslužuju hladna na
hladnim ili zamrznutim tanjirima.
Osoblje treba biti upoznato sa hranom koja može prouzrokovati alergijske reakcije.
Dostavljanje i skladištenje hrane i pića
Član 62
Hrana, piće i zalihe dostavljaju se na kontrolni prijemni pult ugostiteljskog objekta, koji treba da
bude odvojen od ulaza za goste, osoblje i prostora za odlaganje otpada.
Prostorija za čuvanje namirnica locirana je u blizini prijemnog pulta i ima direktan prilaz kuhinji.
Kapacitet prostorija iz stava 2 ovog člana treba da je dovoljan da se obezbijedi maksimalno
korišćenje svježe hrane.
Temperature na kojima treba da se skladište lako kvarljive namirnice su sljedeće:
1) meso i riba
2°C;
2) maslac, jaja, sirevi
4°C;
3) voće i povrće
6°C i
4) namirnice za duboko hlađenje
- 8°C.
Ugostiteljski objekti treba da imaju i drugi prostor za skladištenje: magacin pića sa kontrolom
temperature, suva skladišta za skladištenje konzervi i upakovane hrane, skladište za zalihe,
skladištenje sa dubinskim zamrzavanjem i prostoriju za odlaganje sredstava i opreme za
čišćenje.
Prostorija za čuvanje namirnica oprema se odgovarajućim policama ili vitrinama za odlaganje
namirnica i pića i mora biti odvojena od prostorija za obradu namirnica i pripremu hrane.
14 Donji dio ulaznih vrata prostorija iz stava 3 ovog člana, do visine od 20 cm, oblaže se nerđajućim
metalom, na prozorima se postavlja mreža radi zaštite od insekata, a potrebno je da ima
obezbjeđenu mehaničku/vještačku ventilaciju i hlađenje.
Lako kvarljive namirnice čuvaju se u hladnjačama (zidnim ili montažnim) ili rashladnim uređajima
odgovarajućeg kapaciteta, koji su odvojeni prema vrsti i porijeklu namirnica (meso, riba, mliječni
proizvodi, suhomesnati proizvodi i slično).
Prostorija iz stava 3 ovog člana mora biti odvojena od prostorije za odlaganje sredstava i opreme
za čišćenje.
Kuhinjski blok
Član 63
Kuhinja u ugostiteljskom objektu mora odgovarati kapacitetu i potrebama prostorije za
usluživanje.
Opremljen i profesionalno dizajniran kuhinjski blok, mora biti najmanje površine 35 – 50%
ukupne površine koju čine restoran i kuhinja.
Kuhinja (kuhinjski blok) treba da ima :
1) 25% prostora za prijem i odlaganje hrane;
2) 15% prostora za pripremu „hladnih“ jela;
3) 20% prostora za pripremu kuvanja, „toplih“ jela i pečenja;
4) 15% prostora za slobodno kretanje osoblja;
5) 10% prostora za pranje i odlaganje otpada i
6) 15% prostora za zaposlene u kuhinji.
Odnos površine kuhinje i restorana izražen je u sljedećim procentima:
1) kuhinja i banket sala sa svečanim menijem - 50%: 50%;
2) kuhinja i restoran sa punim menijem - 35% : 65%;
3) kuhinja i restoran sa standardnim menijem - 30% : 70% i
4) kuhinja i restoran sa ograničenom ponudom (pečenjara i slično) - 20% : 80%.
Kuhinja iz stava 1 ovog člana treba da ima uređaje za odvod dima, pare i mirisa (aspiratore iznad
termičkih uređaja, ventilaciju i slično), kapaciteta koji omogućava 20 puta izmjenu vazduha u
jednom satu.
Kuhinjski podovi treba da su izrađeni od keramičkih pločica ili drugog vodootpornog neklizajućeg
materijala, koji se lako čisti i održava.
Kuhinjski zidovi, u visini od najmanje 2 m, moraju biti obloženi keramičkim pločicama ili drugim
vodootpornim materijalom, koji se lako čisti i održava.
Prozori i otvori u kuhinjama moraju imati zaštitu od insekata i glodara.
Radne površine u kuhinji moraju imati gornju ploču od nerđajućeg materijala ili od drugog
materijala pogodnog za lako čišćenje, pranje i dezinfekciju, a pribor u ugostiteljskom objektu
mora biti izrađen od nerđajućeg materijala.
Dovoljan broj kanti za otpatke treba da se nalazi na svakoj radnoj poziciji u kuhinji.
Prostorije kuhinjskog bloka
Član 64
U skladu sa kategorijom objekta, a u zavisnosti od vrste jela koja se pripremaju, kuhinjski blok
mora imati prostorije, odnosno odvojene prostore za:
1) čišćenje i prethodnu obradu namirnica (odvojeni prostori za povrće i voće, za meso i za
ribu);
2) doradu, termičku i završnu obradu namirnica prema utvrđenim normativima i recepturama
(topla kuhinja);
3) pripremu hladnih predjela, hladnih jela i salata (hladna kuhinja);
4) pripremu slatkih jela, poslastica i peciva (pekarsko-poslastičarska radionica);
5) pranje posuđa - odvojene perionice za pranje restoranskog posuđa (posuđe i pribor za jelo)
i kuhinjskog posuđa (posuđa i pribora za pripremanje jela);
15 6) čuvanje namirnica za dnevne potrebe kuhinje (dnevni magacin).
Raspored prostorija iz stava 1 ovog člana u kuhinjskom bloku, mora biti takav da prilikom
prenosa ili pripreme hrane ne dolazi do ukrštanja namirnica i jela sa upotrijebljenim posuđem.
Ugostiteljski objekat koji se snabdijeva prethodno obrađenim namirnicama iz centralne kuhinje ili
izvan objekta, ne mora imati prostorije, odnosno prostore za čišćenje i prethodnu obradu
namirnica.
Ugostiteljski objekat u kojem se topla i druga jela samo proizvode (centralna kuhinja i tzv.
"catering") treba da ima odvojene prostorije, odnosno prostore za pranje kuhinjskog posuđa i
transportnih posuda.
Opremanje kuhinje
Član 65
U skladu sa kategorijom objekta, kuhinja se oprema:
1) odgovarajućim termičkim uređajima, u zavisnosti od vrste jela koja se pripremaju u
objektu;
2) rashladnim uređajima za higijensko čuvanje namirnica, posebno za meso, ribu, mlijeko
i mliječne proizvode, suhomesnate proizvode, poslastice i slično;
3) odgovarajućim radnim površinama, uređajima za čišćenje, obradu i mjerenje
namirnica, , kuhinjskim posuđem i priborom koji moraju biti od nerđajućeg materijala,
kao i površinama, policama, odnosno vitrinama za odlaganje namirnica i pića;
4) dovoljnim brojem kanti za otpatke;
5) stolom za prijem i odlaganje upotrijebljenog restoranskog posuđa s kantom za otpatke;
6) stolovima za cijeđenje posuđa i policama, odnosno vitrinama za odlaganje čistog
posuđa;
7) sudoperama za pranje namirnica;
8) odvojenim sudoperama za pranje restoranskog i kuhinjskog posuđa, sa toplom i
hladnom vodom i sakupljačem masti i ostalih otpadnih materija (trodijelnom sudoperom
ili mašinom za pranje suđa) i
9) umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom, četkicom, priborom i sredstvima za
pranje, dezinfekciju i sušenje ruku osoblja.
Opremanje kuhinje u Garni hotelu
Član 66
Kuhinja u Garni hotelu treba da ima sljedeću opremu:
1) uređaj za termičku obradu namirnica, sa četiri ploče (ili dvije ploče i roštiljem), sa
aspiratorom/napom;
2) rashladni uređaji odgovarajućeg kapaciteta sa prikazom temperature;
3) mašinu za pranje suđa ili trodijelnom sudoperom;
4) vitrine za čaše i tanjire;
5) police za odlaganje pribora za kuvanje;
6) radnu površinu za pripremu hrane, posebno za ribu, meso, voće i povrće;
7) sudopere sa toplom i hladnom vodom za pranje namirnica i pribora za kuvanje;
8) zasebnu sudoperu za pranje ruku osoblja;
9) ladice za pribor za jelo;
10) aparate za tost i kafe i
11) dovoljan broj kanti za otpatke sa poklopcem na nožno otvaranje.
Pultovi za pripremu hrane
Član 67
Pultovi za pripremu hrane treba da budu od nerđajućeg materijala i da imaju ugrađenu sudoperu
sa tekućom toplom i hladnom vodom.
U zavisnosti od vrste restorana i jelovnika, prostor za pripremanje hrane može da sadrži sljedeće
pultove za pripremu hrane: pult za pripremu povrća, pult za hladnu kuhinju, pult za pripremu ribe,
16 pult za pripremu mesa, kuhinju za doručak, pult za toplu kuhinju, pult za tople napitke, pekaru i
poslastičarnicu, banket salu, restorane ili dodatne kuhinje, uslužni bar i prostor za ‘’room’’ servis.
Kuhinja za pripremu jednostavnih jela
Član 68
Ugostiteljski objekat u kojem se pripremaju hladna ili jednostavna topla jela specifičnog
asortimana (jela sa roštilja, jela od tijesta i tjestenine, mliječna jela, jela od jaja i sl.), a koji ima do
50 konzumnih mjesta, treba da ima najmanje jednu prostoriju, odnosno prostor za pripremanje
jela sa odgovarajućim termičkim i rashladnim uređajima za čuvanje namirnica i hrane, radnim
površinama i odvojenim sudoperama za pranje namirnica i posuđa i dovoljnim brojem kanti za
otpatke sa poklopcem na nožno otvaranje.
Izuzetno od stava 1 ovog člana, kuhinja mora imati prostorije za prijem i čuvanje gotovih jela,
pranje restoranskog posuđa, kao i za pranje, odnosno odlaganje transportnih posuda.
Točionica pića
Član 69
Ugostiteljski objekat u kojem se uslužuju pića i napici mora imati točionicu pića.
Točionica pića ima dvodjelnu sudoperu za pranje čaša sa toplom i hladnom vodom i rešetkom za
suđe, rashladne i termičke uređaje ukoliko se uslužuju topli napici i police za držanje čaša i pića.
Prostorije za usluživanje
Član 70
Usluživanje gostiju hranom, pićem i napicima obavlja se u prostorijama za usluživanje.
Usluživanje iz stava 1 ovog člana može se vršiti i izvan prostorija za usluživanje (na terasi, bašti i
sličnom prostoru).
Prostor iz stava 2 ovog člana, mora biti ograđen i opremljen odgovarajućom opremom (baštenski
stolovi, stolice, suncobrani i sl.).
Ako ugostiteljski objekat nema posebnu predprostoriju, odnosno prostor za garderobu za goste,
u prostorijama za usluživanje, obezbjeđuje se dovoljan broj vješalica za garderobu u odnosu na
broj stolica.
Prostor za pranje pribora za jelo i posuđa
Član 71
Prostor za pranje pribora za jelo i posuđa mora biti odvojen od prostora za pranje i pripremu
namirnica.
U prostoru za pranje pribora za jelo i posuđa mora se nalaziti:
- pult od nerđajućeg materijala sa kantom za otpatke;
- pult za prljavo posuđe i pribora za jelo;
- pult za prljave čaše i
- mašina za pranje posuđa i dvodjelna sudopera.
Ukoliko u prostoru iz stava 2 ovog člana nema mašine za pranje posudja, potrebno je obezbjediti
trodjelni sudoper za pranje i ispiranje posuđa.
Prostor za pranje kuhinjskog posudja sastoji se od pulta od nerđajućeg materijala za korišćene
lonce i šerpe, kanti/kontejnera za otpatke i trodjelne sudopere za potapanje, pranje, i ispiranje
posuđa.
Odlaganje i sortiranje otpada
Član 72
U ugostiteljskom objektu treba da bude obezbjeđen prostor za prikupljanje otpadaka i
privremeno skladištenje otpadnog materijala.
Prostor iz stava 1 ovog člana treba da ima površinu koja obezbjeđuje nesmetano kretanje
servisnih vozila/ kamiona za skupljanje otpada.
U prostoru iz stava 1 ovog člana, treba da se nalazi aparat sa vodom pod pritiskom.
17 Toalet za goste
Član 73
Ugostiteljski objekat treba da ima adekvatan broj toaleta za goste.
Broj WC kabina, pisoara i umivaonika u toaletima iz stava 1 ovog člana, obezbjeđuje se
srazmjerno kapacitetu objekta izraženog brojem sjedećih mjesta i to za ugostiteljski objekat sa
kapacitetom:
1) do 20 mjesta (sjedećih i stojećih), treba da ima najmanje jedan potpuno opremljen toalet,
zajednički za žene i muškarce;
2) od 20 do 80 mjesta, treba da ima odvojeni toalet sa jednom WC kabinom i predprostorom
sa umivaonikom za žene, i jednom WC kabinom, pisoarom i predprostorom sa
umivaonikom za muškarce;
3) od 80 do 170 mjesta, treba da ima odvojeni toalet sa dvije WC kabine i predprostorom sa
dva umivaonika za žene i jednom WC kabinom i dva pisoara sa dva umivaonika za
muškarce;
4) od 170 do 350 mjesta, treba da ima odvojeni toalet sa tri WC kabine i predprostorom sa
tri umivaonika za žene i dvije WC kabine i tri pisoara sa tri umivaonika za muškarce;
5) preko 350 mjesta, treba da ima odvojeni toalet sa četiri WC kabine, i predprostorom sa tri
umivaonika za žene, a za muškarce tri WC kabine, četiri pisoara i predprostor sa tri
umivaonika.
Oprema toaleta za goste
Član 74
Toalet za goste treba da ima WC šolje sa poklopcima i četkom za čišćenje, toalet papirom i
korpom za otpatke, aparat za automatsko osvježavanje, prirodnu ili vještačku ventilaciju,
ogledalo, tečni sapun za ruke, papirni ubrus ili uređaj za sušenje ruku uz pomoć vrućeg vazduha,
toalet papir, najmanje jedan držač za odjeću i korpu za otpatke, a umivaonici moraju imati toplu i
hladnu tekuću vodu.
U toaletu iz stava 1 ovog člana, sanitarije treba da budu izrađene od bijele keramike, a podovi od
keramičkih pločica ili drugog vodootpornog neklizajućeg materijala, vrata WC kabina moraju biti
od čvrstog materijala sa sistemom za zaključavanje, prozori neprozirni, a zidovi obloženi, u visini
od poda do plafona, keramičkim pločicama ili drugim vodootpornim materijalom.
Prostorije javnih toaleta moraju biti dobro provjetrene, u ispravnom stanju i održavane čistim.
Korišćenje drugih toaleta
Član 75
Ugostiteljski objekti za pružanje usluga ishrane i pića, koji su smješteni na aerodromima,
željezničkim i autobuskim stanicama i u poslovnim objektima (tržni centri, robne kuće, sportski
centri i slično objekti) ne moraju imati sopstveni toalet, ukoliko je u okviru iste građevinske cjeline
obezbijeđeno korišćenje toaleta.
Privatni smještaj (kuće, turistički apartmani i sobe za iznajmljivanje)
Član 76
Na minimalno - tehničke uslove koje mora ispunjavati privatni smještaj (kuće, turistički apartmani
i sobe za iznajmljivanje), shodno se primjenjuju odredbe čl. 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55 i 57
ovog pravilnika.
Ugostiteljski objekti za pružanje usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića
Član 77
Na minimalno - tehničke uslove koje moraju ispunjavati ugostiteljski objekti za pružanje usluga
pripremanja i usluživanja hrane i pića, shodno se primjenjuju odredbe čl. 47, 48, 50,51,52, 53,
54, 55, 57, 58, 62, 68, 71 i 72 ovog pravilnika.
18 Posebni uslovi za ugostiteljske objekte za pružanje usluga smještaja i
usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića
Član 78
Ugostiteljski objekat za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića,
sastoji se od:
1) prostorije za prijem gostiju (recepcija i hol);
2) horizontalnih i vertikalnih komunikacija (stepenište, hodnici i liftovi);
3) smještajnih jedinica (sobe i apartmani) i
4) restorana sa kuhinjom.
Visine prostorija
Član 79
Visina prostorija u ugostiteljskom objektu za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i
usluživanja hrane i pića (od poda do tavanice), treba da iznosi najmanje:
1) 2.20 m za parking u podzemnim garažama;
2) 2,30 m za hodnike i stepenište (i najmanje 1,60 m širine) i 2.30 m za dnevni boravak i
prostor koji služi za kretanje u sobama u potkrovljima objekta;
3) 2.50 m za spavaće sobe i prateće sanitarne prostorije;
4) 2,80 m za magacine, sanitarne i druge pomoćne prostorije;
5) 3.00 m za sve javne prostorije (recepcija, hol, restoran i slično) i kuhinje i
6) 4,00 m za prizemne uslužne prostorije.
Visina unutrašnjih prostorija u kući, turističkom apartmanu i sobi za iznajmljivanje, kao i u
ugostiteljskim objektima koji se upisani u Registar kulturnih dobara, iznosi najmanje 2,30 m.
Prostorije za prijem gostiju (recepcija i hol)
Član 80
Prostorija za prijem gostiju (recepcija i hol) u ugostiteljskom objektu treba da ima površinu
najmanje:
- 9 m2, uvećanu za po 0,5 m2 po sobi za svaku narednu sobu, za objekte kategorije
jedne i dvije zvjezdice i kapaciteta do 25 soba;
- 15 m2, uvećanu za 0,5 m2 za svaku narednu sobu, za objekte kategorije tri zvjezdice i
kapaciteta do 25 soba;
- 30 m2, uvećanu za 0,6 m2 za svaku narednu sobu, za objekte kategorije četiri
zvjezdice i kapaciteta do 25 soba i
- 30 m2, uvećanu za 0,8 m2 za svaku narednu sobu, za objekte kategorije pet zvjezdica
i kapaciteta do 25 soba.
Pult na recepciji mora biti postavljen na način da gost nema uvid u evidenciju gostiju.
Recepcija treba da bude opremljena: registrom knjige gostiju, kompjuterom, mjestom za
ključeve, aparatom za kreditne kartice, sefom, telefonskom govornicom ili telefonom instaliranim
na pultu recepcije i prostorijom za smještaj prtljaga.
Hol treba da ima dovoljno sjedišta u skladu sa kapacitetom objekta, kao i toalet za goste (za
muškarce i za žene) koji vizuelno mora biti odvojen od ulaznog hola.
Recepcija mora biti dobro osvijetljena (najmanje 300 LUX-a na svakom šalteru).
Sobe i apartmani
Član 81
Pod veličinom sobe u ugostiteljskom objektu za pružanje usluge smještaja i usluge ishrane i
pića, podrazumjeva se predsoblje i prostor određen za spavanje , bez balkona.
Soba ili apartman u ugostiteljskom objektu treba da ima sljedeću opremu:
19 1) hotelski krevet (sa okvirom, uzglavljem i nefiksiranim madrac) dimenzija najmanje 190 x 90
cm za jednu osobu, a francuski krevet dimenzija najmanje 190 x 140 cm;
2) madrac odgovarajuće ležajne površine, higijensku navlaku za madrac, dva čaršava, ćebe,
navlaku za ćebe/jorgan i jastuk za svaki krevet;
3) noćni stočić ili odgovarajuću policu uz krevet sa lampom;
4) prostirku ispred kreveta, osim u sobama u kojima je pod prekriven tepisonom ili tepihom;
5) toaletni sto sa ogledalom, lampom, stolicom i korpom za otpatke;
6) klub sto sa po jednom foteljom / stolicom i podnu lampu;
7) ormar sa policom i odjeljkom za vješanje odjeće sa najmanje 4 vješalice po krevetu i
8) zidno ogledalo, policu za prtljag i čiviluk.
Na zahtjev gosta u sobi se može postaviti pomoćni ležaj.
Vrata sobe, odnosno apartmana treba da budu od od čvrstog materijala, otpornog na požar, da
obezbjeđuju zvučnu izolaciju, bez staklenih površina sa mogućnošću zaključavanja, a prozori sa
zavjesama ili neprozirnim zastorima i podovi od materijala koji se lako čisti i održava.
U sobi, odnosno apartmanu treba da bude obezbijeđenja direktna telefonska linija za prijem
dolaznih poziva i obavljanje izlaznih poziva posredstvom centrale, a pored svakog telefona treba
da se nalazi uputstvo za uspostavljanje veze, napisano na više jezika, imenik internih brojeva
telefona za hitne slučajeve, kao i cjenovnik usluga.
U sobi, odnosno apartmanu treba da bude obezbjeđen mini bar, tj. ormarić sa ugrađenim
frižiderom nove tehnologije za hlađenje, snabdjeven minimalnim izborom alkoholnih i
bezalkoholnih pića, čiji cjenovnik mora biti vidno istaknut, mini sef, informacije o hotelu (radno
vrijeme, spisak svih usluga hotela sa cjenovnikom), pisaći pribor i koverte, info-turistički materijal
i slično
Mini sef iz stava 6 ovog člana mora biti ugrađen u ormar, obezbijeđen od provala i požara i
dimenzija najmanje 15 x 25 x 15 cm, po mogućnosti postavljen u visini ramena,
U sobi, odnosno apartmanu mora biti na vidnom mjestu istaknuto obavještenje o ograničenju od
odgovornosti uprave objekta za dragocjenosti u mini sefu.
U apartmanu kategorije četiri i pet zvjezdica, svaka spavaća soba treba da ima zasebno kupatilo,
a sobe koje nemaju zasebno kupatilo, treba da imaju i čašu po svakom krevetu, utičnicu za
električne aparate sa oznakom napona struje i korpu za otpatke.
Broj smještajnih jedinica u potkrovlju ugostiteljskog objekta ne smije prelaziti 10% ukupnog broja
smještajnih jedinica u objektu.
Kupatila u sobama
Član 82
Kupatilo u sobi ugostiteljskog objekta za pružanje usluga smještaja i usluga ishrane i pića, mora
imati obezbjeđenu: prirodnu ili vještačku ventilaciju, WC šolju sa toaletnim papirom, kadu
dimenzija najmanje 170 x 70 cm sa tušem ili tuš kabinu, dimenzija najmanje 80 x 80 cm, perivu
podnu prostirku, umivaonik sa toplom i hladnom vodom, policu ili ormarić za toaletni pribor,
ogledalo sa odgovarajućim osvjetljenjem, utičnicu za električni aparat za brijanje, držače za
sapun, peškir i fen (ukoliko fen nije ugradjen), vješalicu za odlaganje odjeće, jednu čašu po
krevetu, jedan veći i jedan manji peškir po krevetu i korpu za otpatke.
Podovi u kupatilima u ugostiteljskom objektu iz stava 1 ovog člana, moraju biti izrađeni od
keramičkih pločica ili drugog vodootpornog i neklizajućeg materijala koji se lako čisti i održava, a
slivnik sa zaštitnom rešetkom mora biti ugrađen u pod.
Vrata kupatila u sobi iz stava 1 ovog člana, treba da budu od čvrstog materijala i bez staklenih
površina, prozori moraju biti od neprovidnog stakla ili sa mogućnošću obezbjeđenja zaštite od
pogleda spolja, a umivaonici i WC šolje treba da budu od bijele glazirane keramike.
Zajednička kupatila
Član 83
20 Ugostiteljski objekat za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića
u kojima neke ili sve sobe nemaju sopstvena kupatila, moraju imati odgovarajući broj zajedničkih
toaleta i tuš kabina.
U ugostiteljskom objektu iz stava 1 ovog člana, u kojem se na jednom spratu nalazi do 10
kreveta u sobama bez zasebnog kupatila, na svakom spratu mora biti najmanje jedan zajednički
toalet sa WC kabinom i predprostorom i jedno zajedničko kupatilo.
Ugostiteljski objekat iz stava 1 ovog člana, mora imati na svakih 10 kreveta najmanje jednu
toaletnu grupu (odvojeni toaleti za muškarce i žene) i jedno zajedničko kupatilo, odvojeno za
žene i muškarce.
Zajedničko kupatilo iz st.1 i 2 ovog člana mora imati: umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
kadu sa tušem ili tuš kabinu, vješalicu za odlaganje odjeće, tečni sapun, papirni ubrus ili uređaj
za sušenje ruku uz pomoć vrućeg vazduha i korpu za otpatke, a zajednički toalet mora da ima
WC kabinu i predprostor, toalet papir i korpu za otpatke.
Promjena posteljine
Član 84
Posteljina i peškiri u ugostiteljskom objektu za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i
usluživanja hrane i pića, koji su po hotelskim standardima bijele boje, mijenjaju se poslije svake
promjene gosta, odnosno u skladu sa standardima propisanim za određenu kategoriju
ugostiteljskog objekta, a u slučaju dužeg boravka istog gosta, posteljina se mijenja najmanje
svakih sedam dana, a peškiri najmanje svaki drugi dan.
Sobe u ugostiteljskom objektu iz stava 1 ovog člana čiste se i spremaju, a sanitarni uređaji
dezinfekuju, poslije svake promjene gosta.
Liftovi
Član 85
Broj liftova za goste u ugostiteljskom objektu za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i
usluživanja hrane i pića, treba da odgovara kapacitetu objekta:
- do 50 soba, najmanje jedan lift;
- od 50 do 100 soba, najmanje dva lifta;
- od 100 do 150 soba, najmanje tri lifta i
- od 150 do 250 i više soba najmanje četiri lifta.
U ugostiteljskom objektu iz stava 1 ovog člana, koji imaju više od dva sprata ili se nalaze u zgradi
koja ima više od dva sprata mora se obezbjediti servisni lift.
Liftovi u ugostiteljskim objektima iz stava 1 ovog člana, treba da su opremljeni uređajem za
automatsko zaustavljanje na sljedećem spratu, kao i uređajem za automatsko spuštanje lifta do
prizemlja u slučaju požara.
Telefon, faks i internet usluge
Član 86
Telefonska usluga u ugostiteljskim objektima za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i
usluživanja hrane i pića, treba da bude kompjuterizovana, sa automatskim brojačima i dovoljnim
brojem paralelnih i direktnih telefonskih, faks i internet linija.
Usluge televizije i radija
Član 87
Ugostiteljski objekti za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića
moraju imati sistem za TV i UHF radio prijem preko TV prijemnika, a televizori u sobama moraju
biti dostupni za gledanje iz kreveta, kao i iz fotelje/stolice.
21 Servisne prostorije
Član 88
Ugostiteljski objekat za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića,
na svakih 15 soba ili na svaki depadans, mora da ima posebnu prostoriju, odnosno prostor za
smještaj pribora i sredstava za održavanje higijene, kao i prostoriju za odlaganje korišćene
posteljine, sredstava za čišćenje, kolica i usisivača.
Prostorije za presvlačenje osoblja moraju da sadrže ormare, toalete i tuš kabine.
Prostorije za ručavanje za osoblje
Član 89
U ugostiteljskom objektu za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane i
pića, broj sjedećih mjesta u prostorijama za ručavanje osoblja mora odgovarati broju tog osoblja.
Protivpožarna zaštita
Član 90
U ugostiteljskom objektu za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane i
pića, udaljenost od izlaza za slučaj požara ili stepeništa do soba ne smije biti duža od 30 m, a
signalizacija izlaza mora biti osvijetljena (najmanje 1 LUX) sa sopstvenim izvorom energije.
U višespratnim ugostiteljskim objektima za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i
usluživanja hrane i pića, uputstva za evakuaciju moraju biti odštampana na dva jezika
(crnogorskom i stranom) i moraju biti postavljena sa unutrašnje strane vrata soba.
Zvučna izolacija
Član 91
U sobi, odnosno apartmanu ugostiteljskg objekta za pružanje usluga smještaja i usluga
pripremanja i usluživanja hrane i pića, mora se obezbjediti odgovarajuća zvučna izolacija, a
tehnička oprema koja stvara buku (liftovi, generatori, itd.), koja se nalazi u blizini soba, odnosno
apartmana mora imati odgovarajuću zvučnu izolaciju.
Lična sigurnost i bezbjednost
Član 92
U ugostiteljskom objektu za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane i
pića, tokom noći sva prilazna vrata, osim glavnog ulaza, treba da budu zaključana ili nadgledana
video nadzorom, a telefoni za hitne slučajeve moraju biti direktno povezani sa recepcijom.
Isticanje cijena
Član 93
U ugostiteljskom objektu za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane i
pića, u svakoj sobi moraju biti istaknute cijene sobe po osobi, sa vrstom usluge koju cijena
uključuje.
U propagandnom materijalu u štampanoj ili elektronskoj formi treba da budu istaknute isključivo
cijene za individualna noćenja.
Cijene iz st.1 i 2 ovog člana, sadrže sezonske i vansezonske cijene, a objavljivanje doplata za
doručak, polupansion ili puni pansion je fakultativno.
Oprema za pranje veša i hemijsko čišćenje
22 Član 94
Ugostiteljski objekat za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića,
može imati sopstveni vešeraj, sa odvojenim prostorom za čistu i korišćenu/zaprljanu posteljinu i
restoranske stolnjake.
Barovi u holu ugostiteljskog objekta iz grupe „hoteli”
Član 95
Broj i vrsta barova u holu ugostiteljskog objekta iz grupe „hoteli” određuje se prema vrsti i
kategoriji objekta za pružanje usluge smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića.
Bar iz stava 1 ovog člana treba da je odvojen od restorana, a veličina bara zavisi od broja
smještajnih jedinica objekta.
Bar iz stava 1 ovog člana sastoji se od dodatnog smještajnog prostora, sudopere i opreme za
bar.
Prostorija za usluživanje u ugostiteljskom objektu iz grupe „hoteli”
Član 96
U ugostiteljskom objektu iz grupe „hoteli” u kojem se nude glavni obroci (ručak, večera) treba da
bude obezbijeđena prostorija za usluživanje (restoran sala).
Garni hotel mora imati prostoriju za usluživanje doručka (doručkovaonica, aperitiv bar i slično).
Veličina restoran-sale iz stava 1 ovog člana (broj sjedećih mjesta i površina) zavisi od
kapaciteta, vrste i kategorije objekta:
1) broj sjedećih mjesta restoran sale izražen je u procentima u odnosu na kategoriju
ugostiteljskog objekta, odnosno u ugostiteljskom objektu iz grupe ‘’hoteli’’ za kategoriju:
- jedna zvjezdica, potrebno je obezbjediti najmanje 20% sjedećih mjesta u odnosu na
broj kreveta, a u pansionima najmanje 50% sjedećih mjesta u odnosu na broj kreveta;
- dvije zvjezdice, potrebno je obezbjediti najmanje 30% sjedećih mjesta u odnosu na
broj kreveta, a u pansionima broj sjedećih mjesta treba da odgovara broju kreveta;
- tri zvjezdice, potrebno je obezbjediti najmanje 50% sjedećih mjesta u odnosu na broj
kreveta, a u pansionima broj sjedećih mjesta treba da odgovara broju kreveta;
- četiri zvjezdice, potrebno je obezbjediti najmanje 60% sjedećih mjesta u odnosu na
broj kreveta i
- pet zvjezdica, potrebno je obezbjediti najmanje 80% sjedećih mjesta u odnosu na
broj kreveta;
2) površina restoran-sale u ugostiteljskom objektu iz grupe ‘’hoteli’’ za kategorije:
- jedna zvjezdica, iznosi najmanje 1 m2 po stolici;
- dvije zvjezdice, iznosi najmanje 1,20 m2 po stolici;
- tri i četiri zvjezdice, iznosi najmanje 1,50 m2 po stolici i
- pet zvjezdica, iznosi najmanje 1,80 m2 po stolici.
Banket i konferencijske sale u ugostiteljskom objektu iz grupe „hoteli”
Član 97
Banket i konferencijske sale u ugostiteljskom objektu iz grupe „hoteli”, sastoje se od posebnog
hola, odvojenog spoljašnjeg ulaza, posebe opreme (oprema za prevođenje, projekcije, pokretne i
plesne podije, skladišta i terase na otvorenom), toaleta, garderobe i hodnika koji je povezan sa
ugostiteljskim objektom.
Posluživanje hrane
Član 98
23 Ugostiteljski objekat za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića,
koji nudi usluge doručka, polupansiona ili punog pansiona, poslužuje sva jela u prostoriji za
usluživanje, po bife-sistemu.
Kontinentalni doručak sastoji se od izbora toplih napitaka uključujući kuvanu kafu, kafu bez
kofeina i čajeva, tople čokolade i mlijeka, različitih vrsta hljeba i peciva, margarina ili maslaca,
marmelada, voća ili voćnih sokova i slično.
Standardni doručak (bife/meni) sastoji se od izbora toplih napitaka, različitih vrsta hljeba i peciva,
marmelada i meda, hladnih narezaka, dimljene ribe i sireva, jaja spremljenih po izboru gosta,
palačinke, jogurt, pahuljice, svježeg voća, voćnih sokova, voćnih kompota i slično.
Ukoliko ponuda doručka u ugostiteljskom objektu iz stava 1 ovog člana nije organizovana po
principu samoposluživanja (švedski sto, bife i sl.), potrebno je obezbijediti meni za doručak na
osnovu kojeg gost vrši narudžbinu.
Posebni uslovi za kuću za iznajmljivanje, turistički apartman i sobu za iznajmljivanje
Član 99
Na posebne uslove koje treba da ispunjava kuća za iznamljivanje, turistički apartman i soba za
iznajmljivanje, shodno se primjenjuju odredbe čl. 81 do 84 ovog pravilnika.
Parking
Član 100
U ugostiteljskom objektu za pružanje usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića, treba da
budu obezbijeđena parking mjesta i to za ugostiteljske objekte kategorije:
- jedne i dvije zvjezdice, jedno parking mjesto na svakih 25 stolica;
- tri zvjezdice, jedno parking mjesto na svakih 20 stolica;
- četiri zvjezdice, jedno parking mjesto na svakih 15 stolica i
- pet zvjezdica, jedno parking mjesto na svakih 10 stolica.
Opremanje bifea i barova
Član 101
Bifei i barovi u prostoriji za usluživanje u ugostiteljskom objektu za pružanje usluga pripremanja i
usluživanja hrane i pića moraju imati točionicu pića sa izloženim rashladnim vitrinama za hladna
jela i poslastice ako ih uslužuju.
Točionica pića iz stava 1 ovog člana treba da ima pult za kojim se gosti mogu neposredno
usluživati, a točionica pića u barovima i aparat za pripremu kafe (kafemat), aparat za proizvodnju
leda (ledomat); dozere pića i stolice uz pult.
U barovima iz stava 1 ovog člana u kojima se pred gostima pripremaju jednostavna topla jela, uz
točionicu pića obezbjeđuje se izložbena rashladna vitrina, radna površina - manipulativni pult sa
odgovarajućim termičkim uređajima, uređajima za odvođenje mirisa i pare i dvodjelnom
sudoperom, odnosno mašinom za pranje posuđa.
Barovi iz stava 1 ovog člana koji pružaju usluge zabave, moraju imati prostor za ples adekvatan
veličini bara, odnosno prostor za izvođenje programa, sa odgovarajućim muzičkim uređajima, a
ukoliko se organizuju muzičko - zabavni programi, moraju imati odvojenu mušku i žensku
garderobu za izvođače programa, sa ugrađenim umivaonikom i tušem s toplom vodom.
Opremanje ekspres restorana i restorana sa samoposluživanjem
Član 102
Ekspres restorani i restorani sa samousluživanjem u prostoriji za usluživanje treba da imaju tople
i hladne vitrine za jela i pića, a restorani sa samousluživanjem i samouslužnu liniju.
24 Opremanje pivnice
Član 103
Pivnica u prostoriji za usluživanje ima točionicu pića sa uređajem za točenje piva i čaše, a
oprema se namještajem prilagođenom namjeni objekta (pultovi, klupe, stolovi i stolice).
Opremanje kafeterije sa samoposluživanjem
Član 104
Usluga u kafeteriji sa samoposluživanjem organizuje se na način da je hrana postavljena na pult
ili da hrana i piće budu aranžirani na nekoliko stolova, sa centralnom blagajnom i uslužnom
linijom pulta.
Uslužna linija pulta iz stava 1 ovog člana, treba da ima traku za posluživanje na kojoj je
obezbjeđeno posuđe i poslužavnici.
U kafeteriji iz stava 1 ovog člana, topla hrana treba da je izložena u ugrađenim zagrijanim
pultovima, a hladna u ugrađenim frižiderima ili rashladnim vitrinama, a vitrine treba da su
zaštićene pregradama.
Barovi
(aperitiv, amerikan, kafe, koktel i plažni barovi)
Član 105
Barovi (aperitiv, amerikan, kafe, koktel i plažni barovi) treba da imaju obezbjeđeno skladište za
alkoholna pića, pult, rashladne vitrine za držanje pića i mašinu za pranje posuđa.
Barovi iz stava 1 ovog člana treba da raspolažu raznovrsnim izborom pića, koji uključuje domaće
i strane vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića, a ukoliko se alkoholna pića ne služe u staklenoj
ambalaži, moraju se obezbjediti dozeri za piće.
Disko/plesni barovi, kabare barovi, umjetnički klubovi, ili barovi koji u svojoj ponudi sadrže zabavu
uživo, moraju imati izdvojene plesne podijume, odvojene garderobe za izvođače (muške i
ženske) i posebne prostorije za muzičke instrumente.
Garderoba iz stava 3 ovog člana sastoji se od toaletnog stola, korpe za otpatke, umivaonika sa
tekućom toplom i hladnom vodom ogledala sa osvjetljenjem.
Montažni ugostiteljski objekti (kiosci)
Član 106
Kiosci i slični montažni ugostiteljski objekti sastoje se od:
1) natkrivenog šaltera s pultom za izdavanje hrane i pića;
2) prostorije za pripremanje hrane opremljene termičkim i rashladnim uređajima, ravnom
površinom, posuđem i priborom za pripremanje hrane, sudoperom s toplom i hladnom
vodom i higijenskom posudom za otpatke;
3) pribora i sredstva za održavanje higijene objekata i
4) dovoljnog broja korpi za otpatke pored objekta.
Ugostiteljski objekti iz stava 1 ovog člana moraju ispunjavati uslove iz čl. 51 i 52 ovog pravilnika,
a ukoliko se uslužuje piće na otvorenom prostoru pored objekta, moraju ispunjavati uslove iz
člana 69 ovog pravilnika.
U ugostiteljskom objektu iz stava 1 ovog člana, prodaja hrane može se vršiti samo u obliku već
pripremljenih i zapakovanih sendviča ili u ambalaži za jednokratnu upotrebu, a prodaja pića
samo u originalnom pakovanju ili ambalaži za jednokratnu upotrebu.
Kategorizacija ugostiteljskih objekata
Član 107
Ugostiteljski objekti iz grupe:
1) ugostiteljskih objekata za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i usluživanja
hrane i pića, koji podliježu obavezi kategorizacije su: hotel & resort, wild beauty resort,
25 hotel, mali hotel, boutique hotel, hotel garni, aparthotel, condohotel, pansion i motel,
turističko naselje, vila, kuća za iznajmljivanje, turistički apartman i soba za iznajmljivanje;
2) ugostiteljskih objekata za pružanje usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića, koji
podliježu obavezi kategorizacije su restorani.
Kategorije ugostiteljskog objekta za pružanje usluge smještaja i usluga pripremanja i
usluživanja hrane i pića
Član 108
Ugostiteljski objekat za pružanje usluge smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića
može se kategorisati u sljedeće kategorije:
- kategorija pet zvjezdica;
- kategorija četiri zvjezdice;
- kategorija tri zvjezdice;
- kategorija dvije zvjezdice i
- kategorija jedna zvjezdica.
Kategorija pet zvjezdica (*****)
Član 109
Ugostiteljski objekat za pružanje usluge smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića
kategorije pet zvjezdica, sastoji se od smještajnih kapaciteta izuzetnih karakteristika, opšte
poznatih po nivou komfora, usluga i ambijenta.
Ugostiteljski objekat iz stava 1 ovog člana, treba da ima lift za goste i za personal, 24-satni
servis, sadržaje poznatih brendova, osoblje sa znanjem dva strana jezika i niz personalizovanih
servisa: concierge, someliere, mixologist, turn-down service, domaćica objekta, wellness / spa
menadžer i slično.
Ugostiteljski objekat iz stava 1 ovog člana, treba da bude lociran na mjestima izuzetne prirodne
ljepote, da bude luksuzno opremljen, sa kapacitetima za pružanje wellness i spa usluga, sa više
od 10% apartmana u odnosu na ukupan broj soba, vrhunskom kuhinjom i kvalitetnim
restoranima.
Ugostiteljski objekat iz stava 1 ovog člana treba da, u zavisnosti od tipa specijalizacije, ima
odgovarajuće uređene zelene površine i parkove koji se koriste za rekreaciju, sport i razonodu.
Kategorija četiri zvjezdice (****)
Član 110
Ugostiteljski objekat za pružanje usluge smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića
kategorije četiri zvjezdice sastoji se od smještajnih jedinica sa visokim nivoom komfora i usluge.
U ugostiteljskom objektu iz stava 1 ovog člana broj apartmana ne može biti manji od 10% u
odnosu na ukupan broj soba, a mora biti opremljen kvalitetnom kuhinjom, restoranima i dodatnim
sadržajima (fitness klub, prodavnicama i sl.).
Ugostiteljski objekat iz stava 1 ovog člana treba da, u zavisnosti od tipa specijalizacije, ima
odgovarajuće uređene zelene površine i parkove koji se koriste za objekte za rekreaciju, sport,
zabavu i druženje.
Kategorija tri zvjezdice (***)
Član 111
Ugostiteljski objekat za pružanje usluge smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića
kategorije tri zvjezdice, ima standardni nivo komfora i usluga.
Kategorija dvije zvjezdice (**)
Član 112
26 Ugostiteljski objekat za pružanje usluge smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića
kategorije dvije zvjezdice, sastoji se od smještajnih kapaciteta sa odgovarajućim nivoom komfora
i osnovnim uslugama.
Kategorija jedna zvjezdica (*)
Član 113
Ugostiteljski objekat za pružanje usluge smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića
kategorije jedne zvjezdice, treba da ispunjava minimalne standarde propisane za ovu vrstu
ugostiteljskog objekta.
Kategorije kuće za iznajmljivanje, turističkog apartmana i sobe za iznajmljivanje
Član 114
Kuća za iznajmljivanje, turistički apartman i soba za iznajmljivanje mogu se kategorisati u
sljedeće kategorije:
- kategorija pet zvjezdica;
- kategorija četiri zvjezdice;
- kategorija tri zvjezdice;
- kategorija dvije zvjezdice i
- kategorija jedna zvjezdica.
Kategorija pet zvjezdica (*****)
Član 115
Kuća za iznajmljivanje, turistički apartman i soba za iznajmljivanje, kategorije pet zvjezdica,
sastoje se od smještajnih kapaciteta smještenih u izuzetnom ambijentu i okruženju, sa luksuznim
namještajem i opremom i obezbijeđenom poslugom.
Kategorija četiri zvjezdice (****)
Član 116
Kuća za iznajmljivanje, turistički apartman i soba za iznajmljivanje kategorije četiri zvjezdice,
sastoje se od smještajnih kapaciteta opremljenih kvalitetnim namještajem i opremom.
Kategorija tri zvjezdice (***)
Član 117
Kuća za iznajmljivanje, turistički apartman i soba za iznajmljivanje kategorije tri zvjezdice, sastoji
se od smještajnih kapaciteta sa standardnim kvalitetom namještaja i opreme.
Kategorija dvije zvjezdice (**)
Član 118
Kuća za iznajmljivanje, turistički apartman i soba za iznajmljivanje kategorije dvije zvjezdice,
sastoji se od smještajnih kapaciteta sa odgovarajućim nivoom komfora i osnovnim uslugama.
Kategorija jedna zvjezdica (*)
Član 119
Kuća za iznajmljivanje, turistički apartman i soba za iznajmljivanje kategorije jedna zvjezdica,
treba da ispunjava minimalne standarde propisane za ovu vrstu ugostiteljskog objekta.
Kategorije objekata za pružanje usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića (restorani)
Član 120
27 Restoran se može kategorisati u sljedeće kategorije:
- kategorija pet zvjezdica;
- kategorija četiri zvjezdice;
- kategorija tri zvjezdice;
- kategorija dvije zvjezdice i
- kategorija jedna zvjezdica.
Kategorija pet zvjezdica (*****)
Član 121
Restoran kategorije pet zvjezdica treba da ispunjava uslove najvišeg nivoa kvaliteta usluge i
komfora, ekskluzivnog izgleda i posebno dizajniranog enterijera, sa najmanjom površinom sale
1,8 m2 po stolici.
Sto u restoranu treba da bude opremljen stolnjacima i salvetama visokog kvaliteta, jelovnikom
ekskluzivno dizajniranom ili u kožnom povezu, koji je štampan na najmanje četiri jezika, sa
širokom ponudom internacionalnih i tradicionalnih jela, sa jelovnikom kuće i 15 jela po narudžbi,
od čega obavezno osam internacionalnih specijaliteta, vinskom kartom koja sadrži osnovne
podatke o vrstama i kvalitetu vina, na crnogorskom i najmanje jednom stranom jeziku, kao i kartu
koktela.
Posuđe za posluživanje treba da bude izrađeno od visoko kvalitetnog materijala (porcelan i sl.),
čaše odgovarajućeg dizajna, usklađene s ponudom pića, pribor za jelo visokog kvaliteta,
amblemirane čaše, restoransko posuđe i pribor za jelo, a apertiv bar, treba da bude opremljen
kafematom, ledomatom, sokovnikom kao i mašinom za pranje čaša.
Ponuda vina treba da sadrži domaća i strana vina i to: 20 visokokvalitetnih različitih vrsta vina, od
kojih su 10 kvalitetna i pet vrhunska vina sa geografskim porijeklom, šampanjac, konjak, uz
profesionalno serviranje u odgovarajućoj posudi, sa ekskluzivno dizajniranom kartom vina koja
treba da bude u kožnom povezu.
Restoran treba da bude osposobljen za pripremu unikatnih jela uz kombinovanje vrhunskih
kulinarskih tehnika.
Restoran iz stava 1 ovog člana treba da ima sopstveni parking prostor, neposredno uz objekat
uz obezbijeđeno čuvanje vozila.
Kategorija četiri zvjezdice (****)
Član 122
Restoran kategorije četiri zvjezdice, dizajniran je na poseban način u pogledu enterijera,
originalnosti, usluge i kuhinje, koja se odlikuje prefinjenim formalnim ambijentom, vrsnim
profesionalnim konobarima i kuvarima, elegantnim stolnim uređenjem, porcelanskim, staklenim i
srebrnim posuđem i priborom za jelo, kreativnom i raznovrsnom ponudom jelovnika,
spektakularnim desertima, odličnom vinskom kartom, rafiniranom prezentacijom jela i pića i
svježim cvjetnim aranžmanima.
Kategorija tri zvjezdice (***)
Član 123
Restoran kategorije tri zvjezdice, podrazumjeva manje nacionalne ili specijalizovane restorane,
zanimljivog ambijenta, specijalizovanih vrsta jelovnika ili specijaliteta kuće, dječijih jelovnika,
kvalitetnog uređenja stola sa salvetama i stolnjacima od kvalitetnog platna i podmetačima i
dobrim izborom domaćih i uvoznih vina.
Kategorija dvije zvjezdice (**)
Član 124
Restoran kategorije dvije zvjezdice podrazumijeva prijatan, opušten ambijent koji privlači
porodice, čisto i uredno okruženje, raznovrsnu ponudu jelovnika i liste pića, mogući izbor
specijaliteta, dječije jelovnike i neformalnu uslugu.
28 Kategorija jedna zvjezdica (*)
Član 125
Restoran kategorije pet zvjezdica podrazumijeva ograničenu restoransku uslugu, sa
jednostavnim ukusnim jelima, papirne salvete i podmetače, ograničen izbor alkoholnih pića (ako
su u ponudi) i funkcionalni neformalni ambijent za objedovanje.
Standardi za kategorizaciju
Član 126
Opšti, obavezni i kvalitativni standardi za kategorizaciju hotela, malog hotela, garni hotela, apart
hotela, turističkog naselja, hotela & resorta i condo hotela, pansiona, gostionice i motela, dati su u
Prilogu 2, koji je sastavni dio ovog pravilnika.
Opšti, obavezni i kvalitativni standardi za kategorizaciju kuća za iznajmljivanje, turističkih
apartmana i soba za iznajmljivanje,dati su u Prilogu 3, koji je sastavni dio ovog pravilnika.
Opšti, obavezni i kvalitativni standardi za kategorizaciju Wild Beauty Resorta, dati su u Prilogu 4,
koji je sastavni dio ovog pravilnika.
Opšti, obavezni i kvalitativni standardi za kategorizaciju Boutique hotela, dati su u Prilogu 5, koji
je sastavni dio ovog pravilnika.
Dodjela specijalizacije
Član 127
Razvrstanim i kategorisanim ugostiteljskim objektima koji raspolažu posebnim sadržajima i
opremom u skladu sa posebnim zahtjevima gostiju, može se dodijeliti i specijalizacija.
Za specijalizaciju iz stava 1 ovog člana, mogu da se prijave hotel & resort, hotel, mali hotel, hotel
garni, aparthotel, condohotel i turističko naselje, kategorije od najmanje tri zvjezdice, s tim da se
za svaki objekat koji ispunjava uslove za specijalizaciju, može dodijeliti samo po jedna
specijalizacija.
Hotel sa najmanje četiri zvjezdice, kapaciteta od najmanje 100 smještajnih jedinica može, uz
naziv hotela koristiti i oznaku „Grand”, samo ako posjeduje recepciju, hol i stepeništa, značajno
većih dimenzija od dimenzija propisanih ovim pravilnikom.
Tipovi specijalizacije
Član 128
U zavisnosnoti od sadržaja, opreme i vrsti usluge, odnosno posebnih zahtjeva gostiju,
ugostiteljskim objektima se posebnim standardima mogu utvrditi sljedeći tipovi specijalizacije:
1) poslovni ugostiteljski objekat je objekat u kojem se pružaju usluge poslovnim ljudima
uključujući sobe opremljene radnim stolom i pratećim priključcima za biznis komunikaciju,
potpuno opremljene biznis centre sa profesionalnim osobljem, posebno opremljene prostorije
manjeg kapaciteta za održavanje seminara, telekomunikacione usluge, poslovnu biblioteku,
obezbijeđene prevodilačke usługę i slično;
2) kongresni ugostiteljski objekat je objekat u kojem se pružaju posebne usluge za kongrese i
sajmove, uključujući posebnu opremu, spremišta za opremu, izložbene prostore, prevodilačke
usługę, potpuno opremljeni press centri i slično;
3) unikatni ugostiteljski objekat je jedinstveni ugostiteljski objekat zbog specifičnih/unikatnih
karakteristika, strukture zgrade ili grupe zgrada i koji se nalazi na lokacijama sa jedinstvenom
panoramom, u istorijskim objektima i slično;
4) Wellness & Spa ugostiteljski objekat je objekat u kojem se pružaju posebne usluge za
podizanje nivoa kondicije i opšteg zdravlja, uključujući kozmetičke centre, banjske kapacitete,
fitnes centre, terapeutske tretmane, saune, solarijume, zagrijane bazene, masaže i slično;
5) zdravstveni ugostiteljski objekat je objekat u kojem se pružaju usluge tretmana za liječenje i
rekonvalescenciju, prirodno ozdravljenje i preventivnu medicinu, uključujući klasične i medicinske
tretmane sa lokalnim metodama liječenja, vodenom terapijom, kineziterapijom, elektroterapijom,
gimnastikom i drugim metodama liječenja;
29 6) porodični ugostiteljski objekat je objekat u kojem se pružaju posebne usluge za porodice,
uključujući aktivnosti i sadražaje za djecu pod nadzorom, igraonice, usluge čuvanja djece,
posebne menije, programe animacije za djecu i slično;
7) istorijski ugostiteljski objekat je objekat lociran u istorijskim zgradama, koje su upisane u
registar spomenika kulture ili hoteli koji su označeni kao značajni objekti od strane lokalnih ili
međunarodnih udruženja za očuvanje istorijskih spomenika;
8) Golf ugostiteljski objekat je objekat koji se nalazi u neposrednoj blizini golf terena sa 18 rupa
sertifikovanim od strane Udruženja profesionalnih igrača golfa (PGA), sa mogućnošću korišćenja
vozila i manjim, koji ima klub sa restoranom i barom, svlačionice i tuševe, specijalizovanu
prodavnicu za golf opremu, centar za obuku, golf profesionalce sa sertifikatom PGA-a, usluge
prevoza do golf terena i slično;
9)Tenis ugostiteljski objekat je objekat je koji se nalazi u neposrednoj blizini teniskih kompleksa,
koji obuhvataju teniske terene sa raznim podlogama, osvjetljenjem, specijalizovane prodavnice
sa mogućnošću iznajmljivanja teniske opreme, intenzivne kurseve tenisa, teniske profesionalce
sa sertifikatom Udruženja profesionalnih tenisera (PTA), svlačionice, tuševe i slično;
10) Casino ugostiteljski objekat je objekat je koji pored usluga smještaja i usługa pripremanja i
usuživanja hrane i pića gostima pruža i usluge kazina i drugih igara na sreću;
11) Zimski centar predstavlja ugostiteljski objekat koji je lociran u planinskim centrima, opremljeni
sadržajima za sportske i druge aktivnosti na snijegu;
12) Eco ugostiteljski objekat je objekat sa posebnim naglaskom na ekologiji i očuvanju prirode,
sa ekološkim programima i programima korišćenja alternativnih vidova energije koji
podrazumijevaju mjere za adekvatno tretiranje čvrstog otpada, maksimalno koriste materijale koji
se mogu reciklirati i slično.
Uslovi za dodjeljivanje specijalizacije dati su u Prilogu 6, koji je sastavni dio ovog pravilnika.
Bed & Bike standard
Član 129
Ugostiteljskom objekatu za pružanje usluge smještaja i usluge pripremanja i usluživanja hrane i
pića, može se dodijeliti bed & bike standard, ukoliko ispunjava uslove date u Prilogu 7, koji je
sastavni dio ovog pravilnika.
4.1. Kvalitativni uslovi za ugostiteljski objekat za pružanje usluge smještaja i
usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića
Član 130
U ugostiteljskom objektu za pružanje usluge smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane i
pića, idealna veličina spoljašnjeg – otvorenog bazena je:
- za objekte do 350 ležaja, najmanje 105 m2, odnosno dimenzija 15 m x 7 m i dubine najmanje
1,40 m,
- za objekte sa više od 350 ležaja, veličina bazena je 0,30 m2 po ležaju.
U ugostiteljskom objektu za pružanje usluge smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane i
pića, idealna veličina unutrašnjeg – zatvorenog bazena je 0,30 m2 po ležaju ili najmanje 40 m2, u
zavisnosti od toga šta je veće.
U ugostiteljskom objektu iz stava 1 ovog člana, minimalna veličina bazena za djecu treba da
bude 5 m2, sa dubinom od 0,50 m.
Kompleks bazena sastoji se od bazena, bazena za djecu, bazena za vodenu masažu i slično,
dok se za dodatni ugođaj gostiju, mogu instalirati i vještački vodopadi.
Bazen iz stava 1 ovog člana treba da ima automatizovan sistem za prečišćavanje, filtere za
bazen od nerđajućeg čelika i higijenski ispravnu vodu.
30 Ugostiteljski objekat koji ima bazen iz stava 1 ovog člana, treba da ima spasioca sa adekvatnom
opremom i priborom za pružanje prve pomoći.
Otvoreni bazen treba da bude lociran na prostoru koji je osunčan tokom čitavog dana, u blizini
plaže, sa dovoljnim brojem suncobrana i ležaljki u skladu sa kapacitetom i nivoom popunjenosti
objekta za pružanje usluge smještaja, a snack-bar, bar, tuš kabine i spremišta za opremu treba
da budu uključeni u kompleks bazena.
Zdravstveni i rekreacioni kapaciteti
Član 131
Raznovrsnost zdravstvenih i rekreacionih kapaciteta i usluga zavisi od vrste, kategorije i lokacije
ugostiteljskog objekta za pružanje usluge smještaja i usluge pripremanja i usluživanja hrane i
pića.
Površina unutrašnjih prostorija hotelskih zdravstvenih i rekreacionih centara iz stava 1 ovog
člana treba da iznosi najmanje 200 m2 za kapacitet do 150 kreveta, sa uvećanjem od 0,5 m za
svaki dodatni krevet.
Osnovni zdravstveni i rekreacioni kapaciteti sastoje se od:
1) hola, recepcije i prostora za relaksaciju;
2) gimnastičke i fitnes sale;
3) solarijuma;
4) saune sa tuševima i bazenom sa hladnom vodom;
5) bazena i
6) svlačionice za žene i muškarce, sa tuševima i toaletima.
Fitnes sala iz stava 3 tačka 2 ovog člana mora da ima najmanje šest mjesta sa šest raznovrsnih
fitnes sprava.
Rekreacioni i sportski objekti koji čine dio hotela
Član 132
Rekreacioni i sportski objekti mogu uključivati različite sadržaje, kao na primjer: teniske terene,
igrališta za djecu, sobe za igru i slično.
Teniski tereni iz stava 1 ovog člana na otvorenom prostoru treba da budu postavljeni u pravcu
sjever-jug, a treba da imaju i zid za treniranje i noćno osvjetljenje.
Igrališta za djecu i prostori za njihovo čuvanje iz stava 1 ovog člana moraju biti prirodno
osvijetljeni dnevnim svjetlom, posebno dizajnirani i korišćeni samo za tu svrhu, a sobe za igru
treba da budu opremljene za šah, bridž i druge slične igre.
Način kategorizacije ugostiteljskih objekata
.
Član 133
Ugostiteljski objekti iz člana 107 ovog pravilnika, kategorišu se prema uslovima propisanim ovim
pravilnikom u pogledu uređenja, opreme i usluga i to:
1) opštih i posebnih i
2) kvalitativnih uslova.
Ukoliko ugostiteljski objekat niže kategorije ne ostvari propisani broj poena na osnovu opštih i
kvalitativnih uslova, nedostajući broj poena može ostvariti po osnovu obaveznih elemenata
propisanih za objekte više kategorije (poeni više kategorije).
31 Ugostiteljski objekti koji podliježu obavezi kategorizacije pojedinačno se kategorišu, ako
ispunjavaju opšte i posebne uslove za datu vrstu i kategoriju i ako imaju dovoljan broj
kvalitativnih poena.
Objekti kategorije tri i više zvjezdica - koji su dobili visok broj kvalitativnih poena i koji u ponudi
imaju rekreacione i biznis usluge mogu se kvalifikovati za "plus" kategoriju.
Zahtjev za određivanje kategorije
Član 134
Zahtjev za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta sadrži:
- ime i prezime podnosioca zahtjeva i naziv objekta;
- podatke o postojećoj kategoriji, godini izgradnje ili godini posljednjeg renoviranja i naznaku
tražene kategorije.
Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, podnose se odgovarajuće popunjene kontrolne „check” liste.
Tabla sa oznakom kategorije
Član 135
Kategorije ugostiteljskih objekata se označavaju jednoobraznom standardizovanom
pravougaonom tablom, koja se postavlja sa spoljašnje strane glavnog ulaza u objekat.
Ugostiteljski objekti kategorije od jedne do pet zvjezdica, označavaju se odgovarajućim brojem
hromiranih zvjezdica, ispod zvjezdica ističe se vrsta ugostiteljskog objekta, a podloga table,
zvjezdice, slova i simboli su hromirani.
Ugostiteljski objekti: hotel, mali hotel, garni hotel, aparthotel, motel, pansion, turističko naselje,
vila, gostionica i restorani označavaju se tablama, širine 30 cm, visine 25 cm, a ugostiteljski
objekti: kuće, apartmani i sobe za iznajmljivanje, označavaju se tablama, širine 25cm i visine
20cm.
Tehnička i grafička rješenja standardizovanih tabli iz stava 1 ovog člana dati su u Prilozima 8 i 9,
koji su sastavni dio ovog pravilnika.
Kategorije ugostiteljskih objekata
Član 136
Hotel:
Pet zvjezdica*****
Prva kategorija
Četiri zvjezdice****
Druga kategorija
Tri zvjezdice ***
Treća kategorija
Dvije zvjezdice **
Četvrta kategorija
Jedna zvjezdica *
Peta kategorija
Garni hotel:
Četiri zvjezdice ****
Tri zvjezdice ***
Dvije zvjezdice **
Jedna zvjezdica *
Prva kategorija
Druga kategorija
Treća kategorija
Četvrta kategorija
32 Mali hotel:
Pet zvjezdica *****
Četiri zvjezdice ****
Tri zvjezdice ***
Dvije zvjezdice **
Jedna zvjezdica *
Prva katgeoija
Druga kategorija
Treća kategorija
Četvrta kategorija
Peta kategorija
Condo hotel:
Pet zvjezdica *****
Četiri zvjezdice ****
Prva katgeoija
Druga kategorija
Wild beauty resort:
Pet zvjezdica *****
Četiri zvjezdice ****
Tri zvjezdice ***
Prva katgeoija
Druga kategorija
Treća kategorija
Boutique hotel:
Pet zvjezdica *****
Četiri zvjezdice ****
Tri zvjezdice ***
Prva katgeoija
Druga kategorija
Treća kategorija
Apart hotel:
Četiri zvjezdice****
Prva kategorija
Tri zvjezdice ***
Druga kategorija
Dvije zvjezdice **
Treća kategorija
Jedna zvjezdica *
Četvrta kategorija
Turističko naselje:
Četiri zvjezdice****
Prva kategorija
Tri zvjezdice ***
Druga kategorija
Dvije zvjezdice **
Treća kategorija
Jedna zvjezdica *
Četvrta kategorija
Motel
Tri zvjezdice ***
Prva kategorija
Dvije zvjezdice **
Druga kategorija
Jedna zvjezdica *
Treća kategorija
Gostionica
Tri zvjezdice ***
Prva kategorija
33 Dvije zvjezdice **
Druga kategorija
Jedna zvjezdica *
Treća kategorija
Pansion
Tri zvjezdice ***
Prva kategorija
Dvije zvjezdice **
Druga kategorija
Jedna zvjezdica *
Treća kategorija
Vila
Pet zvjezdica *****
Prva kategorija
Kuća
Četiri zvjezdice****
Druga kategorija
Tri zvjezdice ***
Treća kategorija
Dvije zvjezdice **
Četvrta kategorija
Jedna zvjezdica *
Peta kategorija
Turistički apartmani
Četiri zvjezdice****
Druga kategorija
Tri zvjezdice ***
Treća kategorija
Dvije zvjezdice **
Četvrta kategorija
Jedna zvjezdica *
Peta kategorija
Soba
Četiri zvjedzdice ****
Prva kategorija
Tri zvjezdice ***
Druga kategorija
Dvije zvjezdice **
Treća kategorija
Jedna zvjezdica *
Četvrta kategorija
Restoran
Pet zvjezdica*****
Prva kategorija
Četiri zvjezdice****
Druga kategorija
Tri zvjezdice ***
Treća kategorija
Dvije zvjezdice **
Četvrta kategorija
Jedna zvjezdica *
Peta kategorija
Prestanak važenja
Član 137
34 Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o klasifikaciji, minimalnim
uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Službeni list RCG", broj 33/07).
Stupanje na snagu
Član 138
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".
Broj:
Podgorica, __________ 2011. godine
MINISTAR
Predrag Sekulić, s.r.
35 Prilog 1
STANDARDI ZA KATEGORIZACIJU
OPŠTI , OBAVEZNI I KVALITATIVNI STANDARDI ZA
RESTORANE
Minimum poena za opšte i kvalitativne standarde za željenu kategoriju:
Kriterijumi
Zgrada
Stanje toaleta
Javni prostori
(hodnici i spratovi)
Liftovi
Stanje restorana
Jelovnik
Stanje kuhinje
Točionica pića
Specijalizacija
Prosječan
br. Poena
Stanje eksterijera (ukupni utisak)
Stanje opreme i higijene (ukupni utisak)
Stanje i bezbijednost (PP)
8
6
4
Efikasnost, sigurnost i unutrašnjost liftova
Stanje opreme i higijene (ukupni utisak)
Ponuda
Stanje i opremljenost, dovoljan broj rashladnih
uređaja, higijenski uslovi
Oprema (ukupni utisak)
Ponuda (ukupni utisak)
4
9
5
7
Ukupno
*
**
***
****
*****
2
2
47
OPŠTI
Minimum poena potreban za kategoriju
15-25
26-35
36-60
61-84
85+
KVALITATIVNI
Minimum poena potreban za kategoriju
0
1-20
21-29
30-44
45+
1. OPŠTI Standardi – Objekti, kapaciteti i oprema moraju se održavati u sigurnom, čistom i ispravnom stanju
Opšti standari
2. Obavezni standardi – OS
Kriterijum
Poen
Odličan kvalitet, stanje i posebna arhitektonska idejna rješenja
2
Standardan kvalitet i stanje
1
Potrebne zamjene/popravke (oduzeti poene)
-1
Sigurnost i higijena
1 do -3
Nezadovoljavajući kvalitet
0
Komisija
3. Poen više kategorije – za objekte niže kategorije koji ispunjavaju standardne uslove više kategorije
4.Kvalitativni standardi – dodatni kriterijumi
OPŠTI, OBAVEZNI I KVALITATIVNI STANDARDI
OPSTI
2 – (-3)
KOMISIJA
1
*
OBAVEZNI
2
3
4
**
***
****
5
*****
POEN VIŠE
KATEG.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
EKSTERIJER
STANJE EKSTERIJERA
Stanje eksterijera zgrade
Stanje prozora i vrata
Stanje prilaza i ulaza
Kvalitet okruženja
Stanje okolnih staza
2,1,0,-2
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1.0,-1
2,1,0,-1
Stanje parking prostora, označena standardna parking
mjesta i mjesta za osobe sa invaliditetom
2,1,0,-1
Nema obezbijeđenog parking prostora
Ukupan utisak
-2
2,1,0,-1
Stanje putokaza do restorana i oznaka na objektu
PARKING
Obezbijeđen parking prostor za najmanje 10% stolova
u restoranu
Obezbijeđen parking prostor za najmanje 20% stolova
u restoranu
Obezbijeđen parking prostor za najmanje 30% stolova
u restoranu
Za restorane pored puta, locirane izvan naseljenog
mjesta, parking prostor za najmanje 20% stolova
Za restorane pored puta, locirane izvan naseljenog
mjesta, parking prostor za najmanje 40% stolova
Za restorane pored puta, locirane izvan naseljenog
mjesta, parking prostor za najmanje 60% stolova
Obezbijeđeno čuvanje vozila
Pokriveni parking
Parking za parking autobusa (označen)
OS
OS
OS
1
OS
OS
OS
1
OS
OS
1
OS
OS
OS
OS
1
1
3
1
2
3
2
Parking sa uslugom odvoženja i dovoženja auta
Obezbijeđen parking prostor u blizini objekta
OPSTI
2 – (-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
POEN
VIŠE
KATEG.
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
OS
OS
OS
1
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
ULAZ U RESTORAN
Prilaz za pješake, a gdje postoji mogučnost i za
vozila
Prilaz za vozila asfaltiran ili betoniran
Ulaz za goste i osoblje
OS
OS
Natkriveni dio za prilaz gostiju
Pogodnosti za invalide (rampe za kolica, rukohvati
idr.)
2
LIFTOVI
Lift za goste, ukoliko je restoran smješten na 2. Ili
višim spratovima
Poseban lift za dopremanje hrane, ukoliko se kuhinja i
restorankse prostorije nalaze na različitim nivoima
Lift za goste, ukoliko je restoran smješten na 1. spratu
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
3
GARDEROBER
Garderober u sastavu prostorije za usluživanje
Garderober izvan prostorije za usluživanje sa
obezbijeđenim čuvanjem robe i prtljaga
OS
OS
OS
OS
OS
1
OS
OS
1
1
OS
OS
OS
OS
GRIJANJE (ne odnosi se na objekte koji se koriste samo u ljetnjoj sezoni) i klimatizacija
Grijanje prostorija za goste do temperature min. 18,5
0C
Grijanje prostorija za goste do temperature min. 20 0C
Grijanje prostorija za goste do temperature min. 22 0C
Obezbijeđeni klima uređaji u prostorijama za
usluživanje gostiju (gdje nije moguća prirodna
ventilacija):
do 50 mjesta – individualni klimatizeri
više od 50 mjesta – centralna klimatizacija
OS
OS
OS
,
1
ELEKTRIČNO OSVJETLJENJE
Minimalno osvjetlenje ulaza, garderobera i dr.
pomoćnih prostorija je 5W/m2 – možda izbaciti!
OS
OS
OS
3
Prostorije za usluživanje i sanitarne prostorije, min. 10
w /m2
Mogućnost regulisanja intenziteta prirodnog i
vještačkog osvjetljenja u prostoriji za usluživanje
OS
OS
OPSTI
2 – (-3)
KOMISIJA
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
POEN
VIŠE
KATEG.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
SANITARNE PROSTORIJE
Broja WC kabina i pisoara:
do 20 mjesta: najmanje jedan potpuno opremljen
toalet, zajednički za žene i muškarce
20-80 mjesta: odvojeni toaleti sa jednom WC
kabinom i predprostorom za žene, i jednom WC
kabinom, pisoarom i predprostorom za muškarce
80-170 mjesta: odvojeni toaleti sa dvije WC kabine i
predprostorom sa dva umivaonika za žene, i jednom
WC kabinom i dva pisoara sa dva umivaonika za
muškarce
170-350 mjesta: odvojeni toaleti sa tri WC kabine i
predprostorom sa tri umivaonika za žene i dvije WC
kabine i tri pisoara sa tri umivaonika za muškarce
preko 350 mjesta: odvojeni toaleti sa četiri WC
kabine, i predprostorom sa tri umivaonika za žene, a
za muškarce tri WC kabine, četiri pisoara i
predprostor sa tri umivaonika
Ulaz u toalet izvan prostorije za usluživanje
Toaletni sto, stoilica i ogleadalo sa svijetlom, u
predprostoru za žene
Cvijetni aranžman u predprostoru za žene
Vremenski plan čišćenja WC-a
OS
1
1
3
3
STANJE TOALETA
Kvalitet i stanje podova, zidova i plafona
Kvalitet i stanje sanitarija (wc poklopac)
Ventilacioni sistem ili prozor
Stanje i kvalitet osvjetljenja(150 lux)
Ogledalo u skladu sa veličinom lavaboa
2,1,0,-3
2,1,0,-1
2,1, 0,-1
1,0,-1
1,0,-1
4
Aparat sa papirnim ubrusima ili za sušenje ruku
Stanje držača za sapun ili uređaja za tečni sapun
Generalno stanje ćistoće u toaletu
Samo-deodorizirajući sistem (ventilacija)
1,0,-1
1,0,-2
1,0,-3
1, 0, -1
OPSTI
2 – (-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
Dvonamjenska pepeljara
Automatsko ispiranje pisoara (ako ih ima)
Pregrade između pisoara (ako ima pisoara)
Vremenski plan čišćenja WC-a
3
***
4
****
5
*****
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
POEN
VIŠE
KATEG.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
1
1
1
3
OSOBLJE
Uniformisano osoblje
Različito dizajnirana radna odjeća za uslužno osoblje
prema sektorima rada i bedž sa imenom
Usluživanje gostiju na jednom stranom jeziku
Osobje s dobrim poznavanjem sastava jela i
poznavanjem pića i sposobnošću davanja objašnjenja
i preporuka gostima
Osposobljeno osoblje za pripremanje jela pred
gostima
Najmanje jedan zaposleni u smjeni za prezentaciju
vina
Najmanje dva uslužna radnika na svakih 20 gostiju
Osoblje zaduženo za prihvat i smještaj gostiju
Posebna prostorija za osoblje ukoliko u jednoj smjeni
radi više od 6 osoba
Sopstveni „website“
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
OS
OS
OS
OS
OS
1
1
OS
OS
OS
1
OS
OS
OS
1
OS
OS
OS
OS
1
1
2
2
PLAĆANJE:
Primaju se najmanje dvije vrste kreditnih kartica
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
KNJIGA UTISAKA
Knjiga žalbi
OS
OS
USLUGE REZERVACIJE I TELEFONA
Prijem gostiju (opremljen sa telefonom,
komjuterom,...)
1
5
Telefon za rezervacije
Telefon na raspolaganju gostima
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OBAVEZNI
OS
OS
OPSTI
2 – (-3)
KOMISIJA
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
OS
OS
OS
OS
1
POEN
VIŠE
KATEG.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
SIGURNOST I BEZBJEDNOST
Sve prostorije sa dimnim detektorom
Video nadzor
STANJE I BEZBIJEDNOST PROTIV POŽARA, HODNIKA I SPRATOVA
Kvalitet i stanje podova, zidova i plafona
2,1,0,-3
Stanje i kvalitet rasvjete
2,1,0,-1
Stanje i kvalitatet namještaja
2,1, 0,-1
Standardne, svijetleće oznake ka izlazu u slučaju
opasnosti
Pregledana protivpožarna oprema i uredjaj za uzbunu
u slucaju pozara, kao i pregledani protivpožarni aparat
(na svakom spratu)
1,0,-3
1,0,-3
STANJE LIFTOVA ZA GOSTE
Kvalitet enterijera kabine
Funkcionisanje svjetala-pokazatelja sprata
Osvjetljenje (minimum 150 Lux)
Mehanička efikasnost
Telefon za hitne slučajeve ili zvono
Znak zabranjenog pušenja
Generalno stanje ćistoće u liftu
2,1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
RESTORAN
STANJE RESTORANA
Kvalitet i stanje osvjetljenja (min. 100 lux)
Kvalitet, udobnost i stanje namještaja
Kvalitet i stanje zidnih obloga
Kvalitet i stanje podnih materijala/tepiha
Kvalitet i stanje zavjesa
Funkcionisanje sistema grijanja, ventil. i klimat. (18,524C) svjež vazduh
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
1,0,-1
6
Funkcionalna oganizacija
2,1,0,-1
OPSTI
2 – (-3)
Generalno stanje ćistoće u restoranu
Jelovnici i karte pića (stanje)
Ukupan utisak
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
POEN
VIŠE
KATEG.
4
****
5
*****
OS
OS
1
OS
OS
1
OS
1
1
1
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
1,0,-1
1, 0,-1
2,1,0,-3
AMBIJENTALNI KOMFOR
Apertivi bar, kapaciteta najmanje 20% broja stoilca u
sali za usluživanje, površine najmanje 1m2 po stolici
Šank opremljen aparatom za pripremu kafe i za
proivzodnju leda i mašinom za pranje čaša
POVRŠINA SALE ZA USLUŽIVANJE PO SJEDIŠTU:
min. 1 m2
min. 1,20 m2
Min. 1,50 m2
min. 1,8 m2
OS
OS
OS
OS
STANJE POSTAVKE NA STOLOVIMA
Stolovi prekriveni stolnjakom, papirna salveta za
svakog gosta
Stolovi prekriveni stolnjakom, nadstolnjakom ili
podmetačem, platnena salveta za svakog gosta
Stolovi prekriveni stolnjakom, nadstolnjakom ili
podmetačem od kvalietnog materijala (damast i sl.),
platnene salveta za svakog gosta
Posuđe za posluživanje i pribor za jelo, standardnog
kvaliteta
Posuđe za posluživanje i pribor za jelo, višeg nivoa
kvaliteta
Posuđe za posluživanje i pribor za jelo,visokog
kvaliteta i dizajna, čaše odgovarajućeg dizajna,
usklađene s ponudom pića i standardnim propisima
Slanik i ostali pribor na servis stolima
Amblemirane čaše, restoransko posuđe i pribor za jelo
Stolovi ukrašeni cvijetnim aranžanima
OS
OS
OS
OS
1
OS
OS
1
OS
OS
1
OS
OS
1
OS
OS
OS
2
1
7
OPSTI
2 – (-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
POEN
VIŠE
KATEG.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
PONUDA JELA
Jelovnik za klasičan restoran, sadrži najmanje:
OS
5 jela, od čega 2 intenacionalna
7 jela, od čega 3 intenacionalna
1
1
OS
OS
Specijalitet kuće i 12 jela, od čega 6 intenacionalnih
Specijatitet kuće, 15 jela po porudžbi od čega 8
intenacionalnih, kao i jela za vegeterijance i dr.
OS
OS
1
Jelovnik za specijalizovani restroran (prema osnovnoj ponudi) sadrži najmanje:
5 jela
OS
OS
7 jela
10 jela i 1 internacionalno
15 jela i 2 internacionalna
Jelovnici ispisani na crnogorskom i najmanje jednom
stranom jeziku
Posebni jelovnik za djecu/dijetetski/vegeterijanski
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
1
1
1
2
JELOVNIK UKLJUĆUJE SLEDEĆE KATEGORIJE:
Topla i hladna predjela
Izbor supa i čorbi
Izbor salata
Veliki izbor jela sa mesom, morskim plodovima i
tjesteninom
Veliki izbor jela od povrća
Veliki izbor deserata
Topli i hladni bezalkoholni napici
Gazirani i negazirani sokovi i mineralna voda
Ponuda vina, piva i žestokih alkoholnih pića
1, -1
1, -1
1, -1
2,1, -1
1, -1
1, -1
1, -1
1, -1
1, -1
PONUDA VINA
5 različitih vrsta vina, od kojih su 2 kvalitetna vina sa
geografskim porijeklom
15 različitih vrsta vina, od kojih su 10 kvalitetna i 3
vrhunska vina sa geografskim porijeklom
OS
OS
OS
1
8
OPSTI
2 – (-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
20 različitih vrsta vina, od kojih su 10 kvalitetna i 5
vrhunska vina sa geografskim porijeklom
Vinska karta, sa osnovnim podacima o vrstama i
kvalitetu vina, na crnogorskom i najmanje jednm
stranom jeziku
PONUDA KOKTELA
USLUŽIVANJE JELA I PIĆA
OS
Usluživanje toplih jela na zagrijanim tanjirima
Usluživanje jela na grijačima za serviranje jela
Obezbijeđena prezentacija jela (izlaganje jela ili
neposredno pokazivanje gostu)
Izložbeni prostor sa jelima i pićima
Rashladne vitrine za izlaganje specijaliteta, poslastica
i salata
POEN
VIŠE
KATEG.
4
****
5
*****
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
OS
OS
1
KVALITATIVNI
1-5
KOMISIJA
1
1
2
2
2
3
KUHINJSKI BLOK
STANJE KUHINJE
Kvalitet i stanje podova, zidova i plafona
Stanje rashladnih uređaja i zamrzivača sa
termostatom na vidnom mjestu
Kvalitet površina za pripremanje hrane
Stanje sudopera za pripremanje namirnica
Stanje i dovoljan broj mašina za odvojeno pranje
restoranskog posuđa i kuhinjskog posuđa Ili trodjelna
sudopera
Stanje lavaboa za pranje ruku zaposlenih
Stanje ventilacionog (nape) i PP sistem a
Opremljena i profesionalno dizajnirana kuhinja,
kapaciteta za pripremu hrane za najmanje 50%
ukupnog broja restoranskih stolica
Konobarska kasa
Korpa za serviranje crnih vina
Posuda za hlađenje bijelih vina
Generalno stanje ćistoće u kuhinji
2,1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-3
1,0,-2
1,0,-1
1,0,-1
2,1, -1
1, -1
1, -1
1, -1
1,0,-3
9
OPSTI
2 – (-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
POEN
VIŠE
KATEG.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
DOPREMA, SKLADIŠTENJE I PRIPREMA HRANE
Pristup za dostavna vozila odvojen od ulaza za goste
Poseban ulaz za osoblje
Natkriven ulaz za robu
Prostorije za prijem robe
Prostorije za privremeno odlaganje otpada
Posebni magacini / rashladne vitrine za svježe voće,
povrće, konzervisanu robu, piće, papir i tekstil, i za
hemijsku robu
Posebni hladnjače ili rashladni uređaji za meso, ribu,
voće, povrće, mlijeko, mliječne proizvode i piće
Roštilj (ukoliko potoji) mora biti u posebno izdvojenom
prostoru ili u sastavu tople kuhinje
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
1
1
2
(TOČINICA PIĆA) ŠANK
Mašina za pranje čaša
Aparat za pripremu kafe i proizvodnju leda
Generalno stanje ćistoće
1, -1
1, -1
1,0,-3
MUZIKA U OBJEKTU
2
2
2
Muzika (živa) u prostorijama za usluživanje
Estradni muzički program
Muzika (neživa) sa ozvučenjem
SPECIJALIZACIJA RESTORANA (NACIONALNI,
LOVAČKI, RIBLJI I DR.)
70% jela iz osnovne ponude
Eksterijer u skladu sa specijalizacijom objekta
ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE I ZAŠTITA
ŽIVOTNE SREDINE
Solarna energija
Geotermalna energija
Biomasa
Ušteda vode
Sortiranje otada
Energija vjetra
1, -1
1, -1
10
5
5
5
5
5
10
11
Prilog 2
STANDARDI ZA KATEGORIZACIJU
OPŠTI , OBAVEZNI I KVALITATIVNI STANDARDI ZA
HOTEL, MALI HOTEL, GARNI HOTEL, APART HOTEL, TURISTIČKO NASELJE, HOTEL & RESORT, CONDO HOTEL,
PANSION, GOSTIONICU I MOTEL
Minimum poena za opšte i kvalitativne standarde za željenu kategoriju:
Zgrada
Javne površine
Hodnici
Liftovi
Stanje (javnih)
toaleta
Sobe
Stanje kupatila u
sobama
Stanje restorana
Stanje kuhinje
Kriterijumi
Prosječan
br. poena
Stanje eksterijera (opšti utisak)
Stanje hola i recepcije (opšti utisak)
8
8
6
7
8
*
**
***
****
*****
Minimum poena potreban za kategoriju
Bez lifta
Bez restorana
30-49
23-42
18-37
50-64
43-57
38-52
65-79
58-72
53-67
80-114
73-107
68-102
115+
108+
Minimum poena potreban za kategoriju
Minimum poena potreban za kategoriju
30-49
20-29
50-64
30-39
65-79
40+
80-114
Minimum poena potreban za kategoriju
Minimum poena potreban za kategoriju
0
0
25-49
0-29
50-74
30-60
75-114
61-100
Stanje i bezbijednost protiv požara hodnika i spratova
Opremljenost, funkcionalnost i sigurnost
Stanje opreme i higijene (opšti utisak)
Opremljenost, kvalitet, funkcionalnost i higijena
(opšti utisak)
Stanje opreme, funkcionalnost i sigurnost
(opšti utisak)
Stanje namještaja i funkcionalnost
Stanje opreme, dovoljan broj rashladnih uređaja,
higijenski uslovi
Turističko naselje
Gostionice
Kvalitativni poeni
Hoteli i TN
Mali hoteli
13
12
8
87
Ukupno
Hoteli
Apart hoteli
17
115+
101+
KATEGORIJA “PLUS”
Oznaka „plus“ je primjenljiva za one objekte koji postižu gotovo maksimalan broj poena za
određenu kategoriju i koji nude značajne dodatne rekreacione i/ili poslovne usluge. Poeni za
rekreacione i poslovne usluge nisu primjenljivi za računanje minimalnog broja kvalitativnih
poena koji su potrebni za svaku kategoriju.
3*** plus
4**** plus
5***** plus
Opšti standard
Kvalitativni i obavezni
standard (wellness/spa,
bazen, sportski tereni,
sadržaji za djecu, ostali
rek. sadržaji, lokacija,
plus prekomjerni broj
poena za datu
kategoriju).
+ dodatne usluge
+ dodatne usluge
+ dodatne usluge
60-80
81-100
101-120+
Specijalizacije hotela:
Hoteli, kako su definisani ovim Pravilnikom, mogu dalje biti segmentisani specijalizacijom (član 27)
Dozvoljena je jedna specijalizacija za svaki hotelski objekat.
Samo hoteli sa najmanjom kategorijom od 3*** zvjezdice mogu da se prijave za specijalizaciju.
Samo hoteli koji zadovoljavaju uslove za dobijanje specijalizacije, mogu podnijeti zahtjev nadležnom organu koji utvrđuje kategoriju, za
uključivanje vrste specijalizacije (npr. wellness hotel) u logo/ime hotela i za potrebe marketinga.
1. Opšti standardi – Objekti, kapaciteti i oprema moraju se održavati u sigurnom, čistom i ispravnom stanju
Opšti standardi
Kriterijum
Odličan kvalitet, stanje i posebna arhitektonska idejna
rješenja
Poen
Standardan kvalitet i stanje
1
Nezadovoljavajući kvalitet i stanje
0
Potrebne zamjene/popravke/dogradnje (oduzeti poene)
-1
Sigurnost i higijena
1 do -3
2
2. Obavezni standardi – OS
3. Poen više kategorije – za objekte niže kategorije koji ispunjavaju standardne uslove više kategorije
4. Kvalitativni standardi – dodatni kriterijumi
2
OPŠTI, OBAVEZNI I KVALITATIVNI STANDARDI
OPSTI
2-(-3)
KOMISIJA
POENI
VIŠE
KATEG
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
1
OS
OS
1
OS
OS
1
OS
1
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
EKSTERIJER - STANJE EKSTERIJERA
Stanje eksterijera zgrade i balkona
Stanje prozora i vrata
Stanje prilaza i ulaza u hotel
Stanje putokaza do hotela i oznaka na hotelu
Kvalitet uređenosti i održavanja zelenih površina
Uređenost pješačkih staza i platoa od čvrstog materijala
Stanje parking prostora (označena parking mjesta)
Nema mogućnost parkiranja u blizini
Ukupan utisak
Natkriveni dio za prilaz gostiju ispred glavnog ulaza
HOTELSKI PARKING i usluge transporta
Parking direktno ispred hotela
Rezervisani parking u blizini
Usluga parkiranja sa obezbijeđenim čuvanjem vozila
Kapacitet parkinga (broj parkirališta / garažnih mjesta
po sobi)
Za najmanje 10% soba
Hotelska garaža (50% soba)
Pokriveni hotelski parking
Označeni parking za autobuse
Hotelski transfer od/do aerodroma,autobuske i željezničke
stanice (mini-busom ili vozilom sa oznakama hotela)
STANJE PRIJEMNOG HOLA I RECEPCIJE
Opšti uslovi:
Kvalitet i stanje recepcijskog pulta
Kvalitet osvjetljenja
Kvalitet i stanje namještaja
Kvalitet i stanje podova /tepiha, zidova i plafona
2,1,0,-2
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1.0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
-2
2,1,0,-1
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
5
OS
OS
OS
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-3
1
1
5
,
3
Kvalitet zavjesa ili prozora
Generalno stanje ćistoće u holu
2,1,0,-1
1,0,-1
OPŠTI
2-(-3)
Funkcionisanje sistema klimatizacije / ventilacije 18-24
Opšti utisak
Elegantno dekorisan i opremljen hol sa mjestima za
sjedenje
Mjesta za sjedenje u holu (tip hotela –„Resort hotel“,
prema broju soba računa se i bar u holu)
Mjesta za sjedenje u holu (tip hotela –„City hotel“, prema
broju soba računa se i bar u holu)
RECEPCIJA I HOL - minimalna površina
Do 25 soba
Do 25 soba, uvećano za 0,5m2 za svaku narednu sobu
Do 25 soba, uvećano za 0,6m2 za svaku narednu sobu
KOMISIJA
Poen
više
kat.
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
OS
OS
Centralni sef na recepciji
Bezbjedna prostorija za privremeni smještaj prtljaga
1-10
KOMISIJA
1,0,-1
2,1, 0,-3
10%
10%
20%
40%
50%
10%
10%
10%
15%
20%
9m2
9m2
1
15m2
30m2
30m2
Do 25 soba, uvećano za 0,8m2 za svaku narednu sobu
REGISTRACIJA
Uniformisano osoblje
Registracija gostiju (odvojen pult), polica za ključeve
Opremljen hotelski pult za registraciju i pružanje
informacija gostima tokom 24 sata
Primaju se najmanje dvije vrste kreditnih kartica
Sopstveni „website“
Direktan internet booking (zaključen ugovor)
KNJIGA UTISAKA
Knjiga žalbi (preduzimanje mjera za otklanjanje
nedostataka) i knjiga utisaka
USLUGA DEPOZITA ZA VRIJEDNOSTI GOSTIJU
Mini sef u svakoj sobi (metalni)
Pojedinačni sefovi na recepciji za svaku sobu ili mini
(metalni) sefovi u sobama
1
KVALITATIVNI
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
OS
1
1
2
5
1
1
OS
2
4
gostiju
Svlačionica sa tušom (za goste koji odlaze kasnije u toku
dana)
KOMPLEMENTARNI SADRŽAJI
Hotelska prodavnica raznovrsne robe (novine, filmovi,
kozmetički i higijenski pribor...)
MEDICINSKE USLUGE
Apoteka, medicinske / stomatološke usluge
USLUGE FRIZERA I KOZMETIČARA
Frizerski i kozmetički salon
DIO ZA ŠOPING
Butici, suvenirske radnje i umjetničke galerije
U okviru TN–a restoran, bar, prodavnice i razni drugi tur.
sadržaji
Izložene umjetničke slike (za prodaju)
ORGANIZOVANJE IZLETA
Usluge izleta
TELEKOMUNIKACIJE
Telefoni u svim sobama, direktno biranje sa međ.
kodovima, cjenovnik ili telefon za goste na recepciji (min. interfon za hotele sa 2**)
Telefon sa automatskom sekretaricom – „Voicemail“
ADSL (brzi internet), utičnica u visini stola WLAN (bežični
internet) u svim sobama
Mogućnost korišćenja interneta „Internet Corner „ u hotelu
(ADSL,WLAN)
Kompjuter u svakoj sobi (ADSL,WLAN)
Biznis centar (kompjuterom, faxom i kopir aparatom,
odgovorno lice)
Dodatni telefoni u kupatilima hotelskih apartmana
USLUGE RECEPCIJE
Radno vrijeme recepcije (od 06h)
Dostupnost zaposlenih, za goste 24h iz sigurnosnih
razloga (noćna sluzba)
Poznavanje min. 2 strana jezika
Usluge nosača prtljaga, posebno uniformisano osoblje
(od 15 soba)
3
2 – (-3)
OPŠTI
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
5
5
2
1-5
OS
OS
OS
OS
3
3
1
OS
OS
OS
OS
2
OS
OS
1
2
5
5
OS
14h
14 h
18h
24h
24h
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
1
1
5
OS
Usluge nosača na zahtjev
Concierge Service
1
OS
OPŠTI
2- (-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
3
Poen
više
kat.
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
OS
1
OS
1
1
OS
OS
1
OS
OS
OS
OS
1
1
1
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
USLUGE ODRŽAVANJA
Dnevno čišćenje soba i kupatila
Čišćenje sobe dvaput dnevno („turn down service“)
Promjena peškira 2x nedeljno, kao i prostirke ispred tuša
ili kade
Dnevna zamjena peškira, kao i prostirke ispred tuša ili
kade
Promjena posteljine jednom sedmično
Promjena posteljine najmanje dva put sedmično
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
Promjena posteljine svakodnevno
Promjena bade-mantila po zahtjevu gosta( za 3* samo za
OS
objekte koji imaju bazen)
USLUGE VEŠERAJA ZA GOSTE
3
Hemijsko čišćenje (usluga za 24 sata)
Usluga pranja i peglanja (istog dana)
Usluga pranja i peglanja (usluga za 24 sata)
Kesa za veš sa cjenovnikom
OS
OS
SIGURNOST I BEZBJEDNOST
5
5
3
OS
Sve sobe sa dimnim detektorom
Sva vrata sa sistemom elektronskog zatvaranja
OS
Video nadzor
Sva vrata su od visokokvalitetnog materijala i
samozatvarajuća
Planovi za izlaz u slučaju nužde na vratima (hodnik duži
od 30m)
Za sve objekte gdje se u sobe ulazi direktno spolja,
obavezno je da vrata budu dodatno osigurana (sigurnosna
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
6
reza, lanac, itd.)
Sva vrata sa ugrađenim „špijunkama“
3
OPŠTI
Stanje i bezbijednost protiv požara,
hodnika i spratova
2-(-2)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1*
2**
3***
4****
5*****
Više od
jednog
sprata
OS
OS
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
STANJE I BEZBIJEDNOST PROTIV POŽARA, HODNIKA I SPRATOVA
2,1,0,-3
2,1,0,-1
1, 0,-1
1,0, -1
1,0,-1
1,0,-1
Kvalitet i stanje podova, zidova i plafona
Stanje i kvalitet rasvjete
Stanje i kvalitatet namještaja
Stanje prostorija za osoblje
Širina hodnika i stepeništa, ne manja od 1,6 m
Stanje i kvalitet rukohvata uz stepenište
Pregledana protivpožarna oprema i uredjaj za uzbunu u
slucaju pozara, kao i pregledani protivpožarni aparat na
svakom spratu
Standardne, svijetleće oznake ka izlazu u slučaju opasnosti
Dvonamjenske pepeljare u holu kod liftova
Koordinirani znaci koji vode do soba
1,0,-3
STANJE LIFTOVA ZA GOSTE
Kvalitet enterijera kabine
Funkcionisanje svjetala-pokazatelja sprata
Osvjetljenje (minimum 150 Lux)
Mehanička efikasnost
Telefon za hitne slučajeve ili zvono
Znak zabranjenog pušenja
Generalno stanje čistoće u liftu
Obavezni standardi (novi objekti)
Jedan lift za manje od 50 soba
Dva lifta za 50 do 100 soba
2,1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
Više od 4
sprata
Više
od 3
sprata
Više od
dva
sprata
Više od
od
jednog
sprata
OS
OS
OS OS OS
OS
OS
OS
7
Tri lifta za 100 – 150 soba
Četiri lifta 150 – 250 soba
Teretni lift ili lift za osoblje za hotele sa više od 25 soba
Lift za hranu
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
*
2
**
OPŠTI
STANJE JAVNIH TOALETA
Kvalitet i stanje podova, zidova i plafona
Kvalitet i stanje sanitarija
Ventilacioni sistem ili prozor
Stanje i kvalitet osvjetljenja(150 lux)
Ogledalo u skladu sa veličinom lavaboa
Aparat sa papirnim ubrusima ili za sušenje ruku
Stanje držača za sapun ili uređaja za tečni sapun
Generalno stanje ćistoće u toaletu
Samo-dezodozirajući sistem (ventilacija)
Kuka za vješanje odjeće
Korpa za otpatke
Polica za odlaganje ženske torbe, uz lavabo
Vremenski plan čišćenja WC-a
Automatsko ispiranje pisoara (ako ih ima)
Pregrade između pisoara (ako ima pisoara)
2-(-3)
KOMISIJA
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OBAVEZNI
3
4
***
****
5
*****
Poen
više
kat.
1
1
1
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
2,1,0,-3
2,1,0,-1
1, 0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-2
1,0,-3
1, 0, -1
1,0, -1
1, 0, -1
1,0,-1
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
3
Broja WC kabina i pisoara:
do 20 mjesta: najmanje jedan potpuno opremljen toalet,
zajednički za žene i muškarce
20-80 mjesta: odvojeni toaleti sa jednom WC kabinom i
predprostorom za žene, i jednom WC kabinom, pisoarom i
predprostorom za muškarce
80-170 mjesta: odvojeni toaleti sa dvije WC kabine i
predprostorom sa dva umivaonika za žene, i jednom WC
kabinom i dva pisoara sa dva umivaonika za muškarce
170-350 mjesta: odvojeni toaleti sa tri WC kabine i
predprostorom sa tri umivaonika za žene i dvije WC kabine
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
8
i tri pisoara sa tri umivaonika za muškarce
preko 350 mjesta: odvojeni toaleti sa četiri WC kabine,
i predprostorom sa tri umivaonika za žene, a za muškarce
tri WC kabine, četiri pisoara i predprostor sa tri umivaonika
OS
OS
OS
OS
OS
KRITERIJUMI KOMFORA – HOTELSKE SOBE
Napomena: U renoviranim hotelima, sobe najmanje kvadrature moraju odgovarati kvadraturi najmanje sobe kategorije koja je za jednu kategoriju niža od tražene. Novogradnja – U novoizgradjenim hotelima sobe moraju odgovarati kvadraturi odredjene kategorije. OPŠTI
SOBE
2-(-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
Poen
više kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
STANJE NAMJEŠTAJA I OPREME
Stanje, kvalitet i veličina kreveta
Kvalitet i higijensko stanje dušeka
Kvalitet i stanje posteljine
Funkcionalna organizacija sobe
Kvalitet i stanje namještaja
Kvalitet i stanje osvjetljenja i prekidača
Kvalitet i stanje prenosnih i fiksnih lampi
Adekvatan smještajni prostor (ormar,
police I fioke)
Kvalitet i stanje podnih, zidnih obloga i
plafona
Kvalitet i stanje zavjesa / prozora
Prozori sa zvučnom izolacijom
Zidovi sa zvučnom izolacijom
Podovi sa zvučnom izolacijom
Vrata od kvalitetnog materijala sa
zvučnom izolacijom
Funkcionisanje sistema klimatizacije /
ventilacije (svjež vazduh) 18,5-24 C
Generalno stanje čistoće u sobama
Opšti utisak
2,1,0,-1
2,1,0,-3
2,1,0,-3
2,1, 0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0, -1
2,1,0, -1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0, -1
1,0,-3
1, 0,-1
2,1,0,-1
9
Veličina sobe 10% ispod propisane
norme
Max. broj soba u potkrovlju, ne veći od
10% od ukupnog broja soba
-3
-3
OPŠTI
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
9 m2
12 m2
14 m2
17m2
18 m2
16m2
16m2
20m2
22m2
28m2
2m2
3 m2
4m2
MINIMALNA VELIČINA – max. dozvoljeno odstupanje od tražene veličine je 10%
2.5
Minimalna veličina hotelskih kupatila
2.0 m2
3.5m2
m2
5m2
5m2
4.5m2
5.5m2
2 – (-3)
KOMISIJA
5
*****
Poen više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
MINIMALNA VELIČINA
SOBE
Minimalna veličina jednokrevetne
sobe (1-2 osobe)
Minimalna veličina dvokrevetne sobe
(2-4 osobe)
Svaki dodatni krevet/osoba
APARTMANI
Minimalna veličina „Studio“
apartmana za smještaj 2-3 osobe
Minimalna veličina hotelskog
apartmana za smještaj 2-5 osobe
Minimalna veličina hotelskog
dvokrevetnog apartmana sa 2
kupatila za smještaj 4-7 osoba
Hotelski apartmani - dodatni WC za
goste (za novoizgrađene objekte)
Minimalni broj hotelskih apartmana na
ukupan broj soba
20m2
24m2
29m2
35m2
42m2
25m2
29m2
36 m2
45 m2
55 m2
30m2
36m2
42m2
50m2
75m2
OS
-
-
Do
10%
Više
od
10%
OS
OS
1
OS
OS
OS
1
OS
OS
OS
1
-
STANDARDI KOMFORA – SOBE
Televizor koji se može gledati iz
kreveta i fotelje
Prilaz krevetima sa obje strane
Ormar i police za veš, u skladu sa
brojem gostiju u sobi
Automatsko osvjetljenje u ormarima
3
10
Kvalitetne (iste) vješalice u ormaru,
četiri komada po osobi
OS
OS
OS
1
OPŠTI
KOMISIJA
2-(-3)
1
*
2
**
OBAVEZNI
3
4
***
****
Dodatne vješalice za pantalone i
presvučene vješalice za osjetljive stvari
Veliko ogledalo (40cm x 100)
Električna utičnica blizu velikog
ogledala
Čiviluk za kapute sa policom za šešir
(fiksirane ili prenosive)
Polica za prtljag, za smještaj jednog
kofera po ležaju (fiksirana ili
prenosiva)
Udobna fotelja sa podnom lampom
Sto, stolica ,korpa za otpatke
Sto, stolica, (fotelja ili sofa3***),
ogledalo, lampa, (blok sa priborom za
pisanje za biznis hotele), slobodna
utičnica, korpa za otpatke
Dodatna utičnica za telefon i internet
(ADSL) u visini radnog stola
Informacije o hotelu (radno vrijeme i
spisak sa svim uslugama hotela)
Informator sa popisom usluga hotela,
pisaći pribor i koverte, info-tur.
materijal
Upitnik (anketa za goste) u hotelskoj
sobi
Osvijetljeni balkoni sa mobilijarom
80% soba ima opremljene balkone
5
*****
Poen više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
OS
OS
OS
OS
1
3
OS
OS
OS
OS
OS
1
OS
OS
OS
1
OS
OS
OS
1
OS
OS
OS
1
OS
OS
1
OS
OS
OS
OS
OS
1
3
OS
OS
OS
1
10
NAMJEŠTAJ
HOTELSKI KREVETI
Noćni stočić sa lampom po krevetu
Noćni stočić sa lampom po krevetu ili
jedan noćni stočić između dva
OS
OS
OS
OS
1
OS
11
kreveta Ili police pored kreveta
Ekstra utičnice za mobilne telefone
kod kreveta
OS
OS
1
OPŠTI
2-(-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
Krevet – uzglavlje i okvir 200x100
Dupli krevet – uzglavlje i okvir
200x160
King Size krevet – uzglavlje i okvir
200x200
Krevet –uzglavlje i okvir 190 x90 cm
OS
Dupli krevet uzglavlje i okvir190x160
OS
Veličina kreveta (25%) 2,10
Kreveti za bebe
KOMFOR KREVETA – posteljina mora biti bijele boje – hotelski standard
Krevet sa čvrstim dušekom,
higijenskim prekrivačem za dušek,
OS
čaršafom, jastukom, jorganom.
Jorgan (štep deka), ćebad sa
OS
perivom navlakom
Jorgan (perjani) sa perivom navlakom
Dodatni jastuk i ćebe na zahtjev
Dva jastuka po gostu (40x75cm) po
želji antialergijski jastuci
Posteljina i čaršavi i jastučnice 100%
pamuk
Dekorativni prekrivač za krevet
Turn Down Service
Mala prostirka pored kreveta –
keramički ili drveni podovi
4
****
OS
5
*****
OS
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
1
1
OS
OS
OS
OS
Poen više
kat.
1
OS
OS
3
2
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
1
OS
OS
1
OS
OS
1
OS
OS
1
1
3
DODATNA OPREMA U SOBAMA I USLUGE
Dnevne novine i časopisi za goste u
sobi
OS
1
12
5
5
Električna presa za pantalone
Pegla i daska za peglanje u sobi
OPŠTI
2-(-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
Radio sa satom (budilnik)
Pribor za šivenje u svakoj sobi
Pribor za poliranje cipela u svakoj
sobi
Kašika za cipele u svakoj sobi
Mašina za poliranje cipela na svim
spratovima
Aparat za kafu ili čaj u sobi
Frižider
Potpuno opremljen mini bar sa
cjenovnikom u svakoj sobi
Umjetnički predmeti u sobi
Originalna umjetnička djela u sobi
Korpa sa voćem/cvijećem kao
dobrodošlica za gosta
Kišobran u sobi ili na recepciji
Oznaka na vratima Do Not Disturb
3
***
Poen
Više
kat.
4
****
OS
OS
5
*****
OS
OS
OS
OS
1
1
1
OS
1
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
3
3
OS
OS
OS
1
1
1
OS
5
OS
OS
1
OS
OS
OS
OS
1
1
OS
OS
1
a
TELEVIZIJSKE USLUGE
Televizor u svakoj sobi ili TV sala
Televizor sa satelitskim ili kablovski
priključkom u svakoj sobi
OS
OS
OS
3
Pay TV, Play Station
Televizor i u spavaćoj i dnevnoj sobi
(u apartmanima)
DVD / CD plejer u sobi
Mini TV ili zvučnici u kupatilu spojeni
na TV
OS
OS
1
2
5
AMBIJENTALNI KOMFOR
13
Sve sobe imaju ventilator ili grijalicu u
zavisnosti od lokacije
Sve sobe imaju grijanje/klimatizaciju
OS
OS
OS
1
OS
OPŠTI
KOMISIJA
2 – (-3)
Poen
više
kat.
OBAVEZNI
1
*
2
**
4
****
3
***
5
*****
Centralna klima sa digitalnim
podešavanjem temparature u
svakoj sobi
PROZORI
Sve sobe sa zavjesama i
draperijama za zamračivanje
(roletne)
OSVJETLJENJE
Zidno/plafonsko osvjetljenje sobe
Centralni prekidač za osvjetljenje
sobe (ulaz/izlaz)
Centralni prekidač za osvjetljenje
sobe kod kreveta
Podno osvjetljenje (ugradjeno u
pod)
OS
OS
KOMISIJA
1-10
1
OS
Prozori sa duplim staklima koji
apsorbuju zvuk
KVALITATIVNI
1
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
OS
OS
1
5
KUPATILA ZA SOBE - STANJE KUPATILA
Kvalitet i stanje podova, zidova i
plafona
Kvalitet i stanje peškira, perive
prostirke i bade mantila Kvalitet i stanje tuš aparata
Kvalitetno osvjetljenje
Kvalitet i stanje umivaonika, polica i
slavine
Kvalitet i stanje kade ili kabine za
tuširanje
Kvalitet i stanje zavjese ili vrata
kabine za tuširanje
Kvalitet WC šolje sa daskom za
2,1,0-3
2, 1, ‐1 2, 1, ‐1 2,1,0-1
2,1,0-1
2,1,0-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
14
sjedenje
Sigurnosna drška u kadi (na visini
od min. 30 cm.) ili tuš kabini
1, 0,-1
OPŠTI
2-(-3)
Funkcionisanje ventilacije (svjez
vazduh)
Kvalitet i veličina ogledala
Generalno stanje ćistoće u
kupatilima
Ukupan utisak
Veličina kupatila 10% ispod norme
Sve spavaće sobe imaju sopstveno
kupatilo sa 3 elementa
50% soba ima odvojeni WC
Posebna kabina za tuširanje i kada
(50% kupatila)
Bide u 50 % kupatila
Grijalica u kupatilu
Grijač za peškire
Sauna u 10% kupatila
Tuš ili kade za masažu u 25%
kupatila
Vaga
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
OS
OS
OS
OS
OS
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
1,0,-1
2,1,0,-1
1,0,-1
2,1,0,-1
-3
5
5
5
3
3
10
3
2
UMIVAONIK
Jedan lavabo sa policom
Velika, kvalitetna polica sa dva
umivaonika i kvalitetnim ogledalom
odgovarajuće veličine
Ogledalo sa dodatnim ogledalima
sa strana i odgovarajućim
osvjetljenjem
Ogledalo sa odgovarajućim
osvjetljenjem (60 x.45cm)
Ogledalo otporno na zamagljivanje
OS
OS
OS
OS
OS
OS
5
5
OS
OS
OS
OS
OS
OS
3
15
od pare
Električna utičnica pored ogledala
OS
OS
OS
OS
OS
OPŠTI
2-(-3)
Kozmetičko (uveličavajuće) ogledalo
sa dvije strane
Kozmetičko (uveličavajuće) ogledalo
sa dvije strane sa svijetlom
Mala stolica za kupatilo
Fen sa min. 1200 W u svakom
kupatilu
Držač za sapun sa upakovanim
sapunom ili tečni sapun
Tečni ili obični sapun kod kade ili
tuša
Čaša za oralnu higijenu (po gostu) u
kupatilu (zapakovane)
Držači i kuke za peškire
Periva pamučna prostirka za kupatilo
Kuke za bade-mantile
Papuče za jednokratnu upotrebu.
Bade mantili (bijele boje) za svakog
gosta ( 3***ako imaju bazen).
Peškiri za ruke (50x80cm)
Peškiri za tuširanje po gostu (70 cm
x 150cm)
Peškiri za lice (30x30 cm)
Kapa za tuširanje
Šampon u kesicama
Šampon u malim flašicama ili
fiksirani dozeri sa šamponima u tuš
kabinima
Kozmetički i higijenski preprati ili
korpa sa luksuznim hig .i kozm.
preparatima
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
1
OS
OS
1
1
2
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
OS
OS
OS
OS
OS
1
1
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
1
OS
1
1
16
Dodatni higijenski ili kozmetički
preparati
Korpa za otpatke sa poklopcem,
otporna na požar
1
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OPŠTI
2 – (-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
0.80x0.80
0.90x0.90
Poen
više kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
KADA / TUŠ
Minimalna veličina kade 170x70cm
(ako je primjenljivo) sa zavjesom ili
paravanom
Minimalna veličina tuša sa zavjesom
ili paravanom
Minimalna veličina tuša 120x 80 cm
sa zavjesom ili paravanom
Tuš sa mlazovima za masažu
Drška za tuš sa podesivom visinom i
podešavanjem mlazova vode
Držači za peškire blizu kade ili tuša
OS
1
1
5
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
WC
WC sa čvrstom, sanitarnom daskom
WC sa visokokvalitetnom daskom
Rolna toalet papira
Rezervna rolna toalet papira
Higijenske kese za uloške
OS
OS
OS
OS
OS
1
1
1
RESTORAN
STANJE RESTORANA / SALA ZA DORUČAK
Kvalitet i stanje osvjetljenja
2,1,0,-1
Kvalitet, udobnost i stanje
namještaja
Kvalitet i stanje zidnih obloga
Kvalitet i stanje podnih
materijala/tepiha
Kvalitet i stanje zavjesa
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
17
Funkcionisanje sistema grijanja,
ventil. i klimat. (18,5-24C) svjež
vazduh
Funkcionalna oganizacija
1,0,-1
2,1,0,-1
OPŠTI
2 – (-3)
Bife ( sa zaštitom) za
samoposluživanje sa toplim i
hladnim jelima
Generalno stanje ćistoće u restoranu
Jelovnici i karte pića (stanje)
Odvojen prostor za nepušače
Ukupan utisak
KOMISIJA
Poen
više kat.
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
2,1,0,-1
1,0,-1
1, 0,-1
1, -1
2,1,0,-3
STANJE KUHINJE
Kvalitet i stanje podova, zidova i
plafona
Stanje rashladnih uređaja i
zamrzivača sa termostatom na
vidnom mjestu
Kvalitet površina za pripremanje
hrane
Stanje sudopera za pripremanje
namirnica
Stanje i dovoljan broj mašina za
pranje posuđa Ili trodjelna sudopera
Stanje lavaboa za pranje ruku
zaposlenih
Stanje ventilacionog (nape) i PP
sistema
Opremljena i profesionalno
dizajnirana kuhinja, kapaciteta za
pripremu hrane za najmanje 50%
ukupnog broja restoranskih stolica
(za garni hotele 50% od ukupnog
broja kreveta)
2,1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-3
1,0,-2
1,0,-1
1,0,-1
1, -1
18
Generalno stanje ćistoće u kuhinji
1,0,-3
OPREMA KUHINJE U
APARTMANIMA
Sudopera sa hladnom i toplom
vodom i odvodom
Električni šporet sa najmanje dvije
ploče
Električni šporet sa najmanje dvije
ploče sa napom
Pećnica ili roštilj
Ostava ili kuhinjski ormar za čuvanje
namirnica
Posuđe i pribor za pripremanje i
serviranje hrane
Ormar za posuđe i pribor za jelo
(posuđe za konzumiranje hrane i
pića mora biti u skladu sa brojem
osoba koje se mogu smjestiti u
apartmanu)
Mašina za pranje suđa
Posuda za otpatke dovoljne veličine
za jednodnevne potrebe
Frižider
Sunđer za pranje i krpe za brisanje
posuđa
Detektor dima
Za svaki dodatni kuhinjski aparat
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
1
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
OPŠTI
2-(-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
HOTELSKE USLUGE HRANE I PIĆA - POSLUŽIVANJE HRANE
Uvedeni ISO, HACCP i/ili standardi
Kontinentalni doručak do 10.00h
(hleb/peciva,maslac, džem ili med,
voćni sokovi, jaja, min. dva topla jela,
topli napitci)
Doručak – švedski sto ili ponuda na
1-10
OS
OS
OS
1
19
meniju (topla i hladna jela), sa
služenjem kafe /čaja min. do 10h
Šira ponuda: topla i hladna jela, izbor
jela od jaja, suhomesnati proizvodi
Doručak – švedski sto ili ponuda na
meniju sa ekskluzivnom ponudom
jela
Doručak: spremanja jela od jaja i
palačinki pred gostima „ Show
Kitchen“
Osoblje kod švedskog stola koje
poslužuje goste
Ručak /Večera:
Švedski sto ili ponuda na meniju –
standardni izbor jela
Ručak /Večera:
Švedski sto ili ponuda na meniju –
raznovrsna ponuda toplih i hladnih
jela, uz obezbijeđeno usluživanje za
stolom
Ručak /Večera:
Švedski sto ili ponuda na meniju –
ekskluzivna ponuda toplih i hladnih
jela, deserta, uz obavezno
usluživanje za stolom
Večera - švedski sto spremanje jela
pred gostima „ Show Kitchen“
OS
OS
1
3
OS
OS
OS
1
OS
1
OS
1
OS
OS
3
OPŠTI
2 – (-3)
POSLUŽIVANJE PIĆA I
NAPITAKA U BISTROIMA
Vidno istaknuto radno vrijeme za
posluživanje
-Standadna ponuda osvježavajućih
napitaka, sendviča i salata
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
OS
OS
OS
OS
OS
OS
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
1
20
-Raznovrsna ponuda osvježavajućih
napitaka, toplih i hladnih obroka
-mogućnost posluživanja ručka u
bistrou
-Ekslukzivna ponuda osvježavajućih
napitaka, toplih i hladnih obroka
- posluživanja ručka u restoranu
Vecera (predjelo, glavno jelo, desert)
ili švedski sto
Meni, karta pića (min. 2 jezika )
Posebni meni za djecu/dijetetski i dr.
Muzika -uživo (klavir, gitara, itd), 5
puta nedeljno
USLUGA PIĆA
Hotelski bar otvoren minimum od 11
ujutru do ponoći
Posluživanje pića u holu
kafe / bar pored bazena
Američki bar / sertifikovani koktel
majstor
Noćni klub –kabare-diskoteka
POSLUŽIVANJE U SOBI
Posluživanje toplih i hladnih jela 24 h
Roomservice – jelovnik u sobama
Posluživanje toplih i hladnih jela od 6
ujutru do ponoć Roomservice
jelovnik u sobama
1
OS
OS
1
OS
OS
OS
1
OS
OS
OS
OS
1
3
5
OS
OS
OS
1
OS
OS
1
3
5
5
OS
1
1
OS
OPŠTI
2-(-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
RESTORANI UNUTAR HOTELA - Broj sjedećih mjesta i površina:
najmanje
20%
sjedećih
mjesta u odnosu na broj
kreveta, a u pansionima
najmanje sa 50% (najmanje
1m2 po stolici)
OS
21
najmanje 30% sjedećih mjesta u
odnosu na broj kreveta, a u
pansionima broj stolica odgovara
broju kreveta (najmanje 1,20m2 po
stolici)
najmanje 50% sjedećih mjesta u
odnosu na broj kreveta, a u
pansionima broj stolova odgovara
broju soba (najmanje 1,50m2 po
stolici)
najmanje 60% sjedećih mjesta u
odnosu na broj kreveta, (najmanje
1,50m2 po stolici)
najmanje 80% sjedećih mjesta u
odnosu na broj kreveta, (najmanje
1,80m2 po stolici)
Restorani sa 5 ***** internacionalni restoran (osim za
male hotele)
Restoran hotela ( ili sala za
doručak za Hotel Garni ) otvoren 7
dana tokom nedjelje u kojem se
služi doručak i večera (glavni
obroci)
„A la card“ i restoran / Bistro
Nacionalni restoran
Restoran sa terasom
Restoran sa prirodnim hladom
Pizzeria i drugi slični sadržaji
1
OS
1
OS
1
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
1
1
5
3
5
2
OPŠTI
2- (-3)
POSTAVLJANJE STOLA
Švedski sto (sa zaštitom) i
ugrađenim posudama za topla i
hladna jela
Švedski sto (sa zaštitom),
ugrađenim posudama visokog
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
os
os
4
****
5
*****
os
os
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
1
22
kvaliteta, za topla i hladna jela
Visokokvalitetni stolnjaci, čaše i
pribor
Kvalitetni stolnjaci, čaše i pribor
Standardni stolnjaci, čaše i pribor
OS
OS
1
OS
OS
Hotelski caffe bar
OSOBLJE
Dovoljan broj osoblja za
posluživanje
Šef restorana
OS
1
OS
OS
os
OS
OS
OS
OS
OS
1
os
os
os
Menadžer restorana
Visokostručno osposobljeno
uslužno i osoblje u kuhinji
1
os
os
1
1
HOTELSKI KAPACITETI ZA ODMOR I REKREACIJU - STANJE
SAUNE
Stanje zidova podova, tavanica
Stanje i kvalitet nepokretnog
inventara
Stanje mehaničke opreme
Generalno stanje čistoće
Ukupan utisak
Različite vrste sauna i tursko kupatilo
WELLNESS I KOZMETIKA
Stanje podova, zidova, tavanica
Kvalitet i stanje osvjetljenja i zavjesa
Kvalitet, udobnost i stanje namještaja
2,1,-3
2,1,-1
1,-1
1, -2
2,1,-1
10
2,1,-1
2,1,-2
2,1,-1
OPŠTI
2- (-3)
Kvalitet i stanje podnih
materijala/tepiha
Kvalitet i stanje uređaja
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
2,1,-1
2,1,-1
23
Funkcionisanje sistema grijanja,
ventil. i klimat. (18,5-24C) svjež
vazduh
Masaže od strane licenciranih
masera
Fitness prostorije (minimum 4
aparata) sa instruktorom
Solarijum
Bar
Kozmetički tretmani / licencirani
kozmetičari
1,-1
3
3
3
2
3
BAZENI
Stanje površina, podova, zidova
Stanje pumpi i filtera, automatsko
doziranje
Stanje i kvalitet mobilijara za bazen
Generalno stanje čistoće na
bazenima
Otvoreni bazen ( 0,3 m2 po ležaju)
105 m2 idealna veličina 15 x 7 x
1,4 m dubine (min.)
Minimalna veličina dječijeg bazena
5 m2. dubina: . 0,5 m
Zatvoreni bazen (15 m x 7 m)
Jacuzzi
Dežurno osoblje pored bazena
Usluga iznajmljivanja peškira
2,1, -3
2,1,-1
2,1,-1
2,1,-1
5-10
5
5-10
3
2
2
OPŠTI
2 – (-3)
Hotelska plaža za plažnim
mobilijarom za goste, usluga
iznajmljivanja peškira za plažu
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
5
Sportski tereni
Stanje površina
2,1,0,-1
24
Izbor površina
Stanje sportskog mobilijra kao i
opreme za iznajmljivanje
Pružanje usluga sa kvalifikovanim
trenerom
Osvijetljeni tereni
Radnja sa sportskom opremom
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2
3
3
OSTALI REKREACIONI KAPACITETI - PARK, TERASE I REKREACIJA
Bašta ili terasa sa prirodnom
hladovinom i mobilijar za odmor, za
najmanje 50% gostiju
Iznajmljivanje sportske opreme, sa
prostorijama za čuvanje iste
Usluge profesionalnog hotelskog
animatora
Bilijar, stoni fudbal, stoni tenis
Prostorija za igru i boravak djece
Igralište za djecu (uz nadzor)
Usluga čuvanja djece
5
2
3
3
3
2
3
LOKACIJA
Nalazi se 50 m od plaže / jezera /
žičare
Nalazi se manje od 200 m od plaže
/ jezera
Nalazi se u centralnom poslovnoadm. dijelu grada
5- 10
Dokumentovan USP
1-10
3
5
OPŠTI
2-(-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
STANJE KONGRESNIH KAPACITETA
Stanje podova, zidova, tavanice
Kvalitet i stanje osvjetljenja
Kvalitet, udobnost i stanje
namještaja
Kvalitet i stanje zavjesa
2,1,0,-3
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
25
Funkcionisanje sistema grijanja,
ventil. i klimat. (18,5-24C) svjež
vazduh
Stanje konferencijske opreme
Generalno stanje čistoće
kongresnih kapaciteta
1,0,-1
2,1,0,-1
1,0,-1
POSLOVNE USLUGE
Potpuno opremljena konferencijska
sala – 100 m2
Potpuno opremljena konferencijska
sala 30-100 m2
ISDN / ADSL konekcija u
konferencijskoj sali
Telefon u konferencijskoj sali
Kabina i oprema za prevođenje
Minimum 8 slobodnih električnih
utičnica
Dnevna svjetlost uz mogućnost
zamračivanja
Platno za projektovanje minimum
1,5 x1,5 m
DVD
Grijanje/ventilacija/klimatizacija
Kontrola temperature
Podijum za govornike
Flipcharts
Ploče za postavljanje postera
5
3
3
2
5
3
3
2
3
3
3
1
2
OPŠTI
2-(-3)
Garderober ili čiviluk
KOMISIJA
OBEVAZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
2
Alternativni izvori energije i zaš. živ. sredine
Solarna energija
Geotermalna energija
Biomasa
Ušteda vode
10
5
5
5
26
5
5
Reciklaža
Energija vjetra
Sadržaji za osobe sa invaliditetom
5
5
5
Sa oštećenim ekstremitetima
Sa oštećenim vidom
Sa oštećenim sluhom
Zaposleni
Broj zaposlenih po sobi
0.3
0.6
0.8
1.0
27
Prilog 3
STANDARDI ZA KATEGORIZACIJU
OPŠTI , OBAVEZNI I KVALITATIVNI STANDARDI ZA
SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE, TURISTIČKE APARTMANE, KUĆE ZA IZNAJMLJIVANJE I VILE
Minimum poena za opšte i kvalitativne standarde za željenu kategoriju:
Kriterijumi
Zgrada
Hodnici
Sobe
Stanje kupatila
Stanje kuhinje
Stanje eksterijera (opšti utisak)
Stanje i bezbijednost hodnika i spratova
Opremljenost, kvalitet, funkcionalnost i higijena
(opšti utisak)
Stanje opreme, funkcionalnost i sigurnost
(opšti utisak)
Stanje opreme, dovoljan broj rashladnih
uređaja, higijenski uslovi
Ukupno
Ukupno za sobe
Sobe
Turistički apartmani i
kuće
Kvalitativni poeni
Prosječan
br. Poena
*
**
***
****
*****
(vile)
10-15
10-15
16-22
16-22
23-30
23-29
30+
30-48
49+
10-20
0
21-30
31-40
41-50
51+
7
3
17
13
9
49
40
Minimum poena potreban za kategoriju
Minimum poena potreban za kategoriju
Minimum poena potreban za kategoriju
1. OPŠTI Standardi – Objekti, kapaciteti i oprema moraju se održavati u sigurnom, čistom i ispravnom stanju
Opšti standari
Kriterijum
Odličan kvalitet, stanje i posebna arhitektonska idejna
rješenja
Poen
2
Komisija
Standardan kvalitet i stanje
1
Nezadovoljavajući kvalitet
0
Potrebne zamjene/popravke (oduzeti poene)
-1
Sigurnost i higijena
1 do -3
2. Obavezni standardi – OS
3. Poen više kategorije – za objekte niže kategorije koji ispunjavaju standardne uslove više kategorije
4.Kvalitativni standardi – dodatni kriterijumi
OPŠTI, OBAVEZNI I KVALITATIVNI STANDARDI
OPŠTI
2-(-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
(vile)
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-5
KOMISIJA
EKSTERIJER - STANJE EKSTERIJERA
2
Stanje eksterijera i balkona
Stanje prozora i vrata
Stanje prilaza i ulaza
Kvalitet uređenosti i održavanja zelenih površina
Uređenost pješačkih staza i platoa od čvrstog materijala
Stanje parking prostora (označena parking mjesta)
Nema mogućnost parkiranja u blizini
Ukupan utisak
ULAZ
Obezbijeđen pristup za pješake i vozila, osim gdje vozila
nemaju mogćnost pristupa
Ulaz u sobu iz hodnika ili predsoblja
Zaseban ulaz
PARKING i usluge transporta
1 parking mjesto po sobi, apartmanu ili kući
Garaža
REGISTRACIJA
Registracija gostiju
Sopstveni „website“
Direktan internet booking (zaključen ugovor)
USLUGA DEPOZITA ZA VRIJEDNOSTI GOSTIJU
2,1,0,-2
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1.0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
-2
2,1,0,-1
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
OS
OS
OS
1
OS
OS
2
5
3
Sef
SMJEŠTAJ PRTLJAGA GOSTIJU
Bezbjedna prostorija za smještaj prtljaga gostiju
Svlačionica sa tušom (za goste koji odlaze kasnije u toku
dana)
TELEKOMUNIKACIJE
2
3
Telefoni u kući, odnosno stanu koji je na raspolaganju
gostima
OS
OPŠTI
2, 1, -1
KOMISIJA
OS
OBAVEZNI
1
*
2
**
OS
OS
3
***
4
****
5
*****
(vile)
1
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
USLUGE ODRŽAVANJA I VEŠERAJA
Čišćenje jedanput nedeljno, pribor za čišćenje na
3
raspolaganje gostima
Čišćenje svaka tri dana, pribor za čišćenje na
raspolaganje gostima
Čišćenje svaki dan
Promjena posteljine jednom sedmično
Promjena posteljine najmanje dva put sedmično
Promjena posteljine najmanje tri puta sedmično
Promjena peškira svaki treći dan
Promjena peškira svaki drugi dan
Promjena peškira svaki dan
Obezbijeđene usluge vešeraja ili mašina za veš na
raspolaganju
1
OS
OS
OS
OS
1
OS
OS
1
1
OS
OS
1
1
OS
OS
OS
OS
OS
5
SIGURNOST I BEZBJEDNOST
Sve sobe sa dimnim detektorom
Sva vrata sa sistemom elektronskog zatvaranja
Video nadzor
Sva vrata su od visokokvalitetnog materijala i
samozatvarajuća
Planovi za izlaz u slučaju nužde na vratima (hodnik
duži od 30m)
Za sve objekte gdje se u sobe ulazi sa spoljašnjeg
ulaza, obavezno je da vrata budu dodatno osigurana
(sigurnosna reza, lanac, itd.)
Sva vrata sa ugrađenim „špijunkama“
5
5
5
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
3
OPŠTI
2-(-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
KVALITATIVNI
4
****
5
*****
(vile)
Poen više
kat.
1-10
KOMISIJA
4
STANJE I BEZBIJEDNOST PROTIV POŽARA,
HODNIKA I SPRATOVA
2,1,0,-3
2,1,0,-1
Kvalitet i stanje podova, zidova i plafona
Stanje i kvalitet rasvjete
Pregledana protivpožarna oprema i uredjaj za uzbunu u
slucaju pozara, kao i pregledani protivpožarni aparat na
svakom spratu
1,0,-3
SOBE
2,1,0,-1
2,1,0,-3
2,1,0,-3
2,1, 0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0, -1
2,1,0, -1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0, -1
Stanje, kvalitet i veličina kreveta
Kvalitet i higijensko stanje dušeka
Kvalitet i stanje posteljine
Funkcionalna organizacija sobe
Kvalitet i stanje namještaja
Kvalitet i stanje osvjetljenja i prekidača
Kvalitet i stanje prenosnih i fiksnih lampi
Adekvatan smještajni prostor (ormar, police I fioke)
Kvalitet i stanje podnih, zidnih obloga i plafona
Kvalitet i stanje zavjesa / prozora
Prozori sa zvučnom izolacijom
Zidovi sa zvučnom izolacijom
Podovi sa zvučnom izolacijom
Vrata od kvalitetnog materijala sa zvučnom izolacijom
Funkcionisanje sistema klimatizacije / ventilacije (svjež
vazduh) 18,5-24 C
Generalno stanje čistoće u sobama
Opšti utisak
Veličina sobe 10% ispod propisane norme
Max. broj soba u potkrovlju, ne veći od 10% od ukupnog
broja soba
1,0,-3
1, 0,-1
2,1,0,-1
-3
-3
OPŠTI
2 – (-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
(vile)
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
5
MINIMALNA VELIČINA
SOBE
Minimalna veličina jednokrevetne sobe (1-2
osobe)
Minimalna veličina dvokrevetne sobe (2-4
osobe)
Za svaki dodatni krevet/osoba veličina sobe
uvećava se za
8 m2
9 m2
11 m2
14 m2
15 m2
12 m2
14 m2
18 m2
20m2
25m2
2,0 m2
2,5 m2
3 m2
3,5 m2
3,5 m2
MINIMALNA VELIČINA – max. odstupanje od tražene veličine 10%
2.0 m2
2.5 m2
3.0 m2
3.5 m2
4 m2
20m2
24m2
29m2
35m2
-
25m2
29m2
36 m2
45 m2
-
30m2
36m2
42m2
50m2
-
OS
OS
1
OS
OS
OS
1
OS
OS
OS
1
Minimalna veličina kupatila
MINIMALNA VELIČINA APARTMANA
Minimalna veličina „Studio“ apartmana za
smještaj 2-3 osobe
Minimalna veličina apartmana za smještaj 25 osobe
Minimalna veličina dvokrevetnog apartmana
sa 2 kupatila za smještaj 4-7 osoba
STANDARDI KOMFORA – SOBE
Televizor koji se može gledati iz kreveta i
fotelje
Prilaz krevetima sa obje strane
Ormar i police za veš, u skladu sa brojem
gostiju u sobi
Automatsko osvjetljenje u ormarima
Dovoljan broj kvalitetnih (istih) vješalica u
ormaru
3
OS
OS
OS
1
Dodatne vješalice za pantalone i presvučene
vješalice za osjetljive stvari
Veliko ogledalo (40cm x 100)
Električna utičnica blizu velikog ogledala
Čiviluk za kapute sa policom za šešir
(fiksirane ili prenosive)
Polica za prtljag, za smještaj jednog kofera
po ležaju (fiksirana ili prenosiva)
Udobna fotelja sa podnom lampom
Sto, stolica, korpa za otpatke
Sto, stolica, (fotelja ili sofa3***), ogledalo,
lampa, (blok sa priborom za pisanje za
OS
1
2
3
1
1
OS
OS
OS
1
OS
OS
1
OS
OS
6
biznis hotele), slobodna utičnica, korpa za
otpatke
OPŠTI
2 – (-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
5
******
KVALITATIVNI
Poen više
kat.
4
****
(vile)
OS
OS
1
OS
OS
1
OS
OS
1
OS
OS
1
OS
OS
1
OS
OS
OS
OS
1
1
OS
OS
1
OS
OS
1
OS
1
1-10
KOMISIJA
NAMJEŠTAJ
HOTELSKI KREVETI
Noćni stočić sa lampom po krevetu
noćni stočić sa lampom po krevetu ili jedan
noćni stočić između dva kreveta Ili police
pored kreveta.
Ekstra utičnice za mobilne telefone kod
kreveta
OS
OS
OS
Krevet – uzglavlje i okvir 200x100
Dupli krevet – uzglavlje i okvir 200x160
King Size krevet – uzglavlje i okvir
200x200
Krevet –uzglavlje i okvir 190 x90 cm
OS
Dupli krevet uzglavlje i okvir190x160
OS
KOMFOR KREVETA – posteljina mora biti bijele boje – hotelski standard
Krevet sa čvrstim dušekom, higijenskim
prekrivačem za dušek, čaršafom,
OS
jastukom, jorganom.
Jorgan (štep deka), ćebad sa perivom
OS
navlakom
Jorgan (perjani) sa perivom navlakom
Dodatni jastuk i ćebe na zahtjev
Dva jastuka po gostu (40x75cm) po želji
antialergijski jastuci
Posteljina i čaršavi i jastučnice 100%
pamuk
Dekorativni prekrivač za krevet
Mala prostirka pored kreveta – keramički
ili drveni podovi
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
3
7
OPŠTI
Poen više
kat.
OBAVEZNI
KOMISIJA
1
*
2-(-3)
3
***
2
**
KVALITATIVNI
5
*****
(vile)
4
****
1-10
KOMISIJA
1
Frižider
Umjetnički predmeti u svakoj
prostoriji
3
a
TELEVIZIJSKE USLUGE
OS
Televizor u svakoj sobi
Televizor sa satelitskim ili kablovski
priključkom u svakoj sobi
1
OS
2
AMBIJENTALNI KOMFOR
Sve sobe imaju ventilator ili grijalicu u
zavisnosti od lokacije
Sve sobe imaju grijanje/klimatizaciju
OS
OS
OS
OS
1
OS
PROZORI
Prozori sa duplim staklima koji
apsorbuju zvuk
Sve sobe sa zavjesama i
draperijama za zamračivanje
(roletne)
OSVJETLJENJE
Zidno/plafonsko osvjetljenje sobe
Centralni prekidač za osvjetljenje
sobe (ulaz/izlaz)
Centralni prekidač za osvjetljenje
sobe kod kreveta
OS
OS
1
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
OS
OS
1
KUPATILA ZA SOBE
STANJE KUPATILA
Kvalitet i stanje podova, zidova i
plafona
Kvalitet i stanje peškira, perive
prostirke Kvalitet i stanje tuš aparata
2,1,0-3
2, 1, ‐1 2, 1, ‐1 8
OPŠTI
KOMISIJA
2 – (-3)
Kvalitetno osvjetljenje
Kvalitet i stanje umivaonika, polica i
slavine
Kvalitet i stanje kade ili kabine za
tuširanje
Kvalitet i stanje zavjese ili vrata
kabine za tuširanje
Kvalitet WC šolje sa daskom za
sjedenje
Sigurnosna drška u kadi (na visini
od min. 30 cm.) ili tuš kabini
Funkcionisanje ventilacije (svjez
vazduh)
Kvalitet i veličina ogledala
Generalno stanje ćistoće u
kupatilima
Ukupan utisak
Veličina kupatila 10% ispod norme
Poen više
kat.
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
(vile)
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
2,1,0-1
2,1,0-1
2,1,0-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
1, 0,-1
1,0,-1
2,1,0,-1
1,0,-1
2,1,0,-1
-3
UMIVAONIK
Jedan lavabo sa policom
Velika polica sa 2 lavaboa
Velika mermerna polica sa dva
umivaonika i kvalitetnim ogledalom
odgovarajuće veličine
Ogledalo sa dodatnim ogledalima
sa strana i odgovarajućim
osvjetljenjem
Ogledalo sa odgovarajućim
osvjetljenjem (60 x.45cm)
Električna utičnica pored ogledala
OS
OS
OS
OS
OS
5
5
5
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
9
OPŠTI
KOMISIJA
2- (-3)
Fen sa min. 1200 W u svakom
kupatilu
Držač za sapun sa upakovanim
sapunom ili tečni sapun
Tečni ili obični sapun kod kade ili
tuša
Čaša za oralnu higijenu (po gostu) u
kupatilu (zapakovane)
Držači i kuke za peškire
Periva pamučna prostirka za kupatilo
Peškiri za ruke (50x80cm)
Peškiri za tuširanje po gostu (70 cm
x 150cm)
Peškiri za lice (30x30 cm)
Kapa za tuširanje
Šampon u kesicama
Šampon u malim flašicama ili
fiksirani dozeri sa šamponima u tuš
kabinima
Kozmetički i higijenski preprati ili
korpa sa luksuznim hig .i kozm.
preparatima
Dodatni higijenski ili kozmetički
preparati
Korpa za otpatke
Mašina za pranje veša (za kuće i
stanove za iznajmljivanje)
Poen više
kat.
OBAVEZNI
1
*
OS
2
**
OS
3
***
4
****
5
*****
(vile)
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
POENI
KOMISIJA
1
1
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
OS
OS
OS
OS
OS
1
1
OS
OS
OS
OS
OS
OS
KVALITATIVNI
OS
1
1
1
OS
OS
OS
OS
OS
3
10
OPŠTI
2-(-3)
KOMISIJA
KVALITATIVNI
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
(vile)
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
0.80x0.80
0.90x0.90
Poen više
kat.
1-10
KOMISIJA
KADA / TUŠ
Minimalna veličina kade 170x70cm
(ako je primjenljivo) sa zavjesom ili
paravanom
Minimalna veličina tuša sa
zavjesom ili paravanom
Minimalna veličina tuša 120x 80 cm
sa zavjesom ili paravanom
Tuš sa mlazovima za masažu
Drška za tuš sa podesivom visinom
i podešavanjem mlazova vode
Držači za peškire blizu kade ili tuša
OS
5
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
WC
WC sa čvrstom, sanitarnom
daskom
WC sa visokokvalitetnom daskom
Rolna toalet papira
Rezervna rolna toalet papira
Higijenske kese za uloške
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
1
1
LOKACIJA
Nalazi se 50 m od plaže / jezera /
žičare
Nalazi se manje od 200 m od plaže
/ jezera
Nalazi se u centralnom poslovnoadm. dijelu grada
5- 10
3
5
TURISTIČKI APARTMANI, KUĆE ZA IZNAJMLJIVANJE I VILE 11
Osim prednje navedenih, moraju zadovoljavati i sledeće kriterijume: OPŠTI
KOMISIJA
2 – (-3)
Uazni hol
Prostor za boravak, trepzarija,
kuhinja i spavaća soba, odvojeno
kupatilo
Prostor za boravak, trepzarija,
kuhinja i odvojene spavaće sobe (1
ili više prostorija), kupatilo
Prostor za boravak sa trepzarijom,
odvojena kuhinja, odvojene spavaće
sobe (1 ili više prostorija), a kupatilo
u kućama i stanovima sa više od 4
kreveta i dodatni toalet sa
umivaonikom
Prostrani dnevni boravak sa WC-om
za goste, odvojena trepzarija,
odvojena kuhinja, odvojene spavaće
sobe sa zasebnim kupatilima
Min. površina kuće (vile), sa tri
spavaće sobe 150 m2
Terase opremljene mobilijarom,
visokog kvaliteta
Bazen
Wellness i spa i ostali sadržaji
Uređeno dvorište, min. površine 100
m2 po sobi
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
(vile)
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
OS
1
1
OS
OS
1
OS
OS
OS
1
OS
OS
1
1
1
OS
STANJE KUHINJE
Kvalitet i stanje podova, zidova i
2,1,0,-1
12
plafona
Stanje rashladnih uređaja i
zamrzivača sa termostatom na
vidnom mjestu
Kvalitet površina za pripremanje
hrane
Stanje sudopera za pripremanje
namirnica
Stanje i dovoljan broj mašina za
pranje posuđa Ili trodjelna sudopera
Stanje lavaboa za pranje ruku
zaposlenih
Stanje ventilacionog (nape) i PP
sistema
Opremljena i profesionalno
dizajnirana kuhinja, kapaciteta za
pripremu hrane za najmanje 50%
ukupnog broja restoranskih stolica
(za garni hotele 50% od ukupnog
broja kreveta)
Generalno stanje ćistoće u kuhinji
OPREMA KUHINJE
Sudopera sa hladnom i toplom
vodom i odvodom
Električni šporet sa najmanje dvije
ploče
Električni šporet sa najmanje dvije
ploče sa napom
Pećnica ili roštilj
Ostava ili kuhinjski ormar za čuvanje
namirnica
Posuđe i pribor za pripremanje i
serviranje hrane
Ormar za posuđe i pribor za jelo
(posuđe za konzumiranje hrane i
pića mora biti u skladu sa brojem
osoba koje se mogu smjestiti u
apartmanu)
Mašina za pranje suđa
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-3
1,0,-2
1,0,-1
1,0,-1
1, -1
1,0,-3
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
1
OS
13
Posuda za otpatke dovoljne veličine
za jednodnevne potrebe
Frižider
Sunđer za pranje i krpe za brisanje
posuđa
Detektor dima
Za svaki dodatni kuhinjski aparat
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
14
Prilog 4
STANDARDI ZA KATEGORIZACIJU
OPŠTI , OBAVEZNI I KVALITATIVNI STANDARDI ZA
WILD BEAUTY RESORTS
Minimum poena za opšte i kvalitativne standarde za željenu kategoriju:
Zgrada
Javne površine
Hodnici
Stanje (javnih)
toaleta
Sobe
Stanje kupatila u
sobama
Stanje restorana
Stanje kuhinje
Kriterijumi
Prosječan
br. Poena
Stanje eksterijera (opšti utisak)
Stanje hola i recepcije (opšti utisak)
Stanje i bezbijednost hodnika i spratova
Stanje opreme i higijene (opšti utisak)
8
8
6
9
Opremljenost, kvalitet, funkcionalnost i higijena
(opšti utisak)
Stanje opreme, funkcionalnost i sigurnost
(opšti utisak)
Stanje namještaja i funkcionalnost
Stanje opreme, dovoljan broj rashladnih
uređaja, higijenski uslovi
17
Ukupno
*
**
***
****
13
12
9
82
Minimum poena potreban za kategoriju
Kvalitativni poeni
KATEGORIJA “PLUS”
Opšti standard
*****
58-72
73-107
108+
50-74
75-114
115+
Oznaka „plus“ je primjenljiva za one objekte koji postižu gotovo maksimalan broj poena za određenu
kategoriju i koji nude značajne dodatne rekreacione i/ili poslovne usluge. Poeni za rekreacione i
poslovne usluge nisu primjenljivi za računanje minimalnog broja kvalitativnih poena koji su potrebni
za svaku kategoriju.
3*** plus
4**** plus
5***** plus
+ dodatne usluge
+ dodatne usluge
+ dodatne usluge
60-80
Kvalitativni i obavezni
standard (wellness/spa,
bazen, sportski tereni,
sadržaji za djecu, ostali rek.
sadržaji, lokacija, plus
prekomjerni broj poena za
datu kategoriju).
81-100
101-120+
za svrhe marketinga.
1. OPŠTI Standardi – Objekti, kapaciteti i oprema moraju se održavati u sigurnom, čistom i ispravnom stanju
Opšti standari
Kriterijum
Odličan kvalitet, stanje i posebna arhitektonska idejna
rješenja
Poen
Komisija
Standardan kvalitet i stanje
1
Potrebne zamjene/popravke (oduzeti poene)
-1
Sigurnost i higijena
1 do -5
Nezadovoljavajući kvalitet
0
2
2. Obavezni standardi – obavezni kriterijumi
3. Poen više kategorije
3.Kvalitativni standardi – dodatni kriterijumi
I KRITERIJUMI ZA SELEKCIJU
KRITERIJUMI
DA
NE
Lokacija
Da li je lokacija u zaštićenoj zoni?
2
Da li u blizini postoji lokalna zajednica?
Da li lokalna zajednica može imati koristi od izgradnje “wild beauty” smještajnih objekata?
Da li je lokacija planirana za razvoj turizma?
Da li postoje zanimljivi prirodni / kulturni sadržaji za specifične doživljaje?
Da li postoje mogućnosti za korišćenje solarne ili energije vjetra? (Kolika je brzina vjetra, broj
sunčanih dana?)
Da li u blizini postoje kapaciteti za prikupljanječvrstog otpada?
Da li ima vode za piće?
Da li lokacija sadrži panoramske predjele?
Da li je lokacija u blizini područja na kojem jezastupljen visok nivo biološke raznolikosti?
Da li postoji pristup mreži staza sa pješačenje iplaninarenje?
Kolika je površina zemljišta za izgradnju?
(Min. veličina zemljišta za WBR – “wild beauty”rizort jeste 300 m2 po krevetu plus 100 m2
zapersonal)
Da li je projekat izgradnje WBR rekonstrukcija postojećih turističkih kapaciteta?
Da li je projekat WBR adaptacija napuštenog planinskog sela za turističke potrebe?
Da li je u pitanju greenfield investicija?
Da li se u projekat može uključiti botanička bašta,bašta sa organskom hranom, voćnjak?
Da li postoje deponije koja treba ukloniti?
Da li postoji zagađenje nadzemnih voda, kojetreba ukloniti?
Objekti
Eco lodge i spa; mali luksuzni hotel ili rekonstruisana planinska kuća/selo – tradicionalna
spoljašnjost sa modernim hotelskim komforom u unutrašnjosti – min. 7 i max. 50 soba
“Wild beauty” rizort
3
Hotel sa vilama 50 do 200 soba
Eko-spa
Centar za posjetioce i/ili seoski trg
Nacionalni restoran – prodavnice hrane
Sportsko selo (u zatvorenom – na otvorenom)
Etnomuzej
Centar za proučavanje prirode (flore i faune)
Štale sa konjima – jahanje u prirodi
Biljni i životinjski svijet / mjesta za posmatranje ptica
Pejzažna arhitektura i objekti
Pasivni dizajn arhitekture kako bi se iskoristilo prirodno osvjetljenje, grijanje i rashlađivanje
Objekti su u vizuelnoj harmoniji sa prirodnimambijentom
Uređenje okoline u skladu je sa prirodom – koriste se autohtone biljke i drveće
Prilikom projektovanja objekata uzimaju se u obzir forma, pejzaži i boja iz okruženja
Koriste se kulturni motivi i tradicionalna arhitektura
Koriste se održivi lokalni građevinski materijali iz prirodnih izvora – drvo, kamen, biljna vlakna
Koriste se organski, reciklirani materijali zaenterijer – izbjegavaju se proizvodi na bazi ugljenvodonika
Primjena mjera za zaštitu životne sredine (flore ifaune) tokom izgradnje
Proizvodnja energije i zaštita životne sredine
Maksimalna prirodna svjetlost
Efikasna izolacija da bi se izbjegao gubitak toplote (EC Direktiva 85/33/EEC – LEED) Procjena
efikasne izolacije
Prirodna ventilacija
4
Geotermalne toplotne pumpe za grijanje tokomzime
Grijanje sa biomasom (drvo, drvene palete iliorganska nafta)
Solarni kolektori za toplu vodu
Baterije za čuvanje energije vezane za solarne elektrane ili elektrane na vjetar ili mini-hidroelektrane
Pomoćni dizel-generator – izolovan da bi seumanjila buka
Odvojeni strujomjeri za sve veće oblasti, zapraćenje korišćenja električne energije
Upotreba sijalica sa niskim utroškom energije
Senzori na pokret, za pejzažno osvjetljenje
Upotreba nove tehnologije za sagorijevanječvrstog goriva
Izvori i zaštita vode
Izvori slatke vode
Sistem za prikupljanje kišnice
Toaleti sa dvostrukim sistemom ispiranja (ili suvi toaleti)
Kontrolisana upotreba vode
Sistemi za navodnjavanje kapanjem – korišćenjem tehničke vode, prerađena voda iz
domaćinstva
Zasebni vodomjeri
Sistem UV dezinfekcije za cisterne sa pitkom vodom i rezervoare sa vodom
Upravljanje otpadom
Korišćenje “4 R” (reduce, reuse, recycle, refuse –smanjiti, ponovo upotrijebiti, reciklirati i odložiti)
Kompostni kuhinjski otpad i opalo lišće – koristitik ao baštensko đubrivo
Efikasno prikupljanje čvrstog otpada za recikliranje
Izbjegavati istovar otpada u bunare i spaljivanje otpada
5
Prečišćavanje otpadnih voda
Spriječiti da otpadne vode dospiju na nivo nadzemnih voda
Biološko postrojenje za prečišćavanje otpadnihvoda
Sredstvo za razgradnju masnoća – Grease Cutter – za kuhinje
Suvi kompostni toaleti (alternativna razgradnja otpada)
6
II Osnovni standardi za hotele sa 3***, 4**** i 5*****
Izvodi iz Pravilnika o klasifikaciji, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih
objekata - opšti, obavezni i kvalitativni standardi
7
OPŠTI, OBAVEZNI I KVALITATIVNI STANDARDI
OPŠTI
2-(-3)
EKSTERIJER - STANJE EKSTERIJERA
Stanje eksterijera zgrade i balkona
Stanje prozora i vrata
Stanje prilaza i ulaza u hotel
Stanje putokaza do hotela i oznaka na hotelu
Kvalitet okruženja
Stanje okolnih staza
Stanje parking prostora (označena parking mjesta)
Nema mogućnost parkiranja u blizini
Ukupan utisak
ULAZ U HOTEL
Natkriveni dio za prilaz gostiju
HOTELSKI PARKING i usluge transporta
KOMISIJA
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
1
OS
OS
1
OS
OS
1
OS
OS
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
2,1,0,-2
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1.0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
-2
2,1,0,-1
Parking direktno ispred hotela
Rezervisani parking u blizini
Kapacitet parkinga (broj parkirališta / garažnih mjesta
po sobi)
- Za najmanje 10% soba
Hotelska garaža (50% soba)
Pokriveni hotelski parking
Parking za parking autobusa (označen)
Hotelski transfer od/do aerodroma,autobuske i željezničke
stanice (mini-busom ili vozilom sa oznakama hotela)
STANJE HOLA I RECEPCIJE
Opšti uslovi:
Kvalitet i stanje recepcijskog pulta
Kvalitet osvjetljenja
Kvalitet i stanje namještaja
Kvalitet i stanje podova /tepiha, zidova i plafona
Kvalitet zavjesa ili prozora
Generalno stanje ćistoće u holu
Poeni
više
kateg.
OBAVEZNI
OS
OS
5
3
1
5
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-3
2,1,0,-1
1,0,-1
OPŠTI
,
OBAVEZNI
Poen
KVALITATIVNI
8
više
kat.
2-(-3)
Funkcionisanje sistema klimatizacije / ventilacije 18,5-24
stepena C
Opšti utisak
Elegantno dekorisan i opremljen hol sa mjestima za
sjedenje
Mjesta za sjedenje u holu (tip hotela –„Resort hotel“,
prema broju soba računa se i bar u holu)
Mjesta za sjedenje u holu (tip hotela –„City hotel“, prema
broju soba računa se i bar u holu)
RECEPCIJA I HOL - minimalna površina
KOMISIJA
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
OS
OS
20%
40%
50%
10%
15%
20%
1
1-10
KOMISIJA
1,0,-1
2,1, 0,-3
Do 25 soba, uvečano za 0,5m2 za svaku narednu sobu
1
15m2
Do 25 soba, uvečano za 0,6m2 za svaku narednu sobu
30m2
30m2
Do 25 soba, uvečano za 0,8m2 za svaku narednu sobu
REGISTRACIJA
Uniformisano osoblje
Opremljen hotelski pult za registraciju i pružanje
informacija gostima tokom 24 sata
Primaju se barem dvije vrste kreditnih kartica
Sopstveni „website“
Direktan internet booking (zaključen ugovor)
KNJIGA UTISAKA
Knjiga žalbi (preduzimanje mjera za otklanjanje
nedostataka) i knjiga utisaka
USLUGA DEPOZITA ZA VRIJEDNOSTI GOSTIJU
Mini sef u svakoj sobi (metalni)
Pojedinačni sefovi na recepciji za svaku sobu ili mini
(metalni) sefovi u sobama
SMJEŠTAJ PRTLJAGA GOSTIJU
Bezbjedna prostorija za smještaj prtljaga gostiju
Svlačionica sa tušom (za goste koji odlaze kasnije u toku
dana)
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
2
5
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
1
2
3
OPŠTI
OBAVEZNI
Poen
KVALITATIVNI
9
2 – (-3)
KOMISIJA
1
*
2
**
PRODAVNICE
Hotelska prodavnica raznovrsne robe (novine, filmovi,
kozmetički i higijenski pribor...)
MEDICINSKE USLUGE
Apoteka, medicinske / stomatološke usluge
USLUGE FRIZERA I KOZMETIČARA
Frizerski i kozmetički salon
DIO ZA ŠOPING
Butici, suvenirske radnje i umjetničke galerije
U okviru TN–a restoran, bar, prodavnice i razni drugi tur.
sdaržaji
Izložene umjetničke slike (za prodaju)
ORGANIZOVANJE IZLETA
Usluge izleta
TELEKOMUNIKACIJE
Telefoni u svim sobama, direktno biranje sa međ.
kodovima, cjenovnik ili telefon za goste na recepciji (min. interfon za hotele sa 2**)
Telefon sa automatskom sekretaricom – „Voicemail“
ADSL (brzi internet), utičnica u visini stola WLAN (bežični
internet) u svim sobama
Mogućnost korišćenja interneta „Internet Corner „ u hotelu
(ADSL,WLAN)
Kompjuter u svakoj sobi (ADSL,WLAN)
Biznis centar (kompjuterom, faxom i kopir aparatom,
odgovorno lice)
Dodatni telefoni u kupatilima hotelskih apartmana
USLUGE RECEPCIJE
3
***
4
****
5
*****
više
kat.
1-10
KOMISIJA
5
5
2
1-5
OS
OS
3
3
1
OS
OS
OS
2
OS
OS
1
2
5
5
OS
Radno vrijeme recepcije (od 06h)
Dostupnost zaposlenih, za goste 24h iz sigurnosnih
razloga (noćna sluzba)
Poznavanje min. 2 strana jezika
Usluge nosača prtljaga, posebno uniformisano osoblje
(od 15 soba)
Usluge nosača na zahtjev
Parking sa uslugom odvoženja i dovoženja auta
Concierge Service
14h
14 h
18h
24h
24h
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OPŠTI
OBAVEZNI
1
1
1
Poen
3
3
KVALITATIVNI
10
2-(-3)
KOMISIJA
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
OS
OS
OS
OS
više
kat.
1-10
KOMISIJA
USLUGE ODRŽAVANJA
Dnevno čišćenje soba i kupatila
Čišćenje sobe dvaput dnevno („turn down service“)
Dnevna zamjena peškira, kao i prostirke ispred tuša ili
kade
Promjena posteljine najmanje dva put sedmično
Promjena posteljine svakodnevno
Promjena bade-mantila po zahtjevu gosta( za 3* samo za
objekte koji imaju bazen)
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
1
USLUGE PRANJA VEŠA ZA GOSTE
Hemijsko čišćenje (usluga za 24 sata)
Usluga pranja i peglanja (istog dana)
Usluga pranja i peglanja (usluga za 24 sata)
Kesa za veš sa cjenovnikom
3
OS
OS
SIGURNOST I BEZBJEDNOST
Sve sobe sa dimnim detektorom
Sva vrata sa sistemom elektronskog zatvaranja
Video nadzor
Sva vrata su od visokokvalitetnog materijala i
samozatvarajuća
Planovi za izlaz u slučaju nužde na vratima (hodnik duži
od 30m)
Za sve objekte gdje se u sobe ulazi sa spoljašnjeg ulaza,
obavezno je da vrata budu dodatno osigurana (sigurnosna
reza, lanac, itd.)
Sva vrata sa ugrađenim „špijunkama“
5
5
3
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
3
11
OPŠTI
2-(-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
Stanje i bezbijednost protiv požara,
hodnika i spratova
STANJE I BEZBIJEDNOST PROTIV POŽARA, HODNIKA I SPRATOVA
Kvalitet i stanje podova, zidova i plafona
2,1,0,-3
Stanje i kvalitet rasvjete
2,1,0,-1
Stanje i kvalitatet namještaja
1, 0,-1
Stanje prostorija za osoblje
1,0, -1
Širina hodnika i stepeništa, ne manja od 1,6 m
1,0,-1
Pregledana protivpožarna oprema i uredjaj za uzbunu u
slucaju pozara, kao i pregledani protivpožarni aparat na
svakom spratu
Standardne, svijetleće oznake ka izlazu u slučaju opasnosti
Dvonamjenske pepeljare u holu kod liftova
Koordinirani znaci koji vode do soba
1,0,-3
TOALET
Kvalitet i stanje podova, zidova i plafona
Kvalitet i stanje sanitarija
Ventilacioni sistem ili prozor
Stanje i kvalitet osvjetljenja(150 lux)
Ogledalo u skladu sa veličinom lavaboa
Aparat sa papirnim ubrusima ili za sušenje ruku
Stanje držača za sapun ili uređaja za tečni sapun
Generalno stanje ćistoće u toaletu
Samo-deodorizirajući sistem (ventilacija)
Kuka za vješanje odjeće
Korpa za otpatke
Polica za odlaganje ženske torbe, uz lavabo
Vremenski plan čišćenja WC-a
Dvonamjenska pepeljara
Automatsko ispiranje pisoara (ako ih ima)
Pregrade između pisoara (ako ima pisoara)
2,1,0,-3
2,1,0,-1
1, 0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-2
1,0,-3
1, 0, -1
3
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
12
OPŠTI
2-(-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
Broja WC kabina i pisoara:
do 20 mjesta: najmanje jedan potpuno
opremljen toalet, zajednički za žene i muškarce
20-80 mjesta: odvojeni toaleti sa jednom WC
kabinom i predprostorom za žene, i jednom WC
kabinom, pisoarom i predprostorom za
muškarce
80-170 mjesta: odvojeni toaleti sa dvije WC
kabine i predprostorom sa dva umivaonika za
žene, i jednom WC kabinom i dva pisoara sa
dva umivaonika za muškarce
SOBE
STANJE NAMJEŠTAJA I OPREME
Stanje, kvalitet i veličina kreveta
Kvalitet i higijensko stanje dušeka
Kvalitet i stanje posteljine
Funkcionalna organizacija sobe
Kvalitet i stanje namještaja
Kvalitet i stanje osvjetljenja i prekidača
Kvalitet i stanje prenosnih i fiksnih lampi
Adekvatan smještajni prostor (ormar, police I
fioke)
Kvalitet i stanje podnih, zidnih obloga i plafona
Kvalitet i stanje zavjesa / prozora
Prozori sa zvučnom izolacijom
Zidovi sa zvučnom izolacijom
Podovi sa zvučnom izolacijom
Vrata od kvalitetnog materijala sa zvučnom
izolacijom
Funkcionisanje sistema klimatizacije /
ventilacije (svjež vazduh) 18,5-24 C
2,1,0,-1
2,1,0,-3
2,1,0,-3
2,1, 0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0, -1
2,1,0, -1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0, -1
1,0,-3
13
OPŠTI
2 – (-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
Poen više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJ
A
1, 0,-1
2,1,0,-1
-3
MINIMALNA VELIČINA – MInimum 80% veličina sobe i apartmana u svakoj kategoriji
SOBE
Generalno stanje čistoće u sobama
Opšti utisak
Veličina sobe 10% ispod propisane norme
Minimalna veličina jednokrevetne sobe (1-2
osobe) uključujući kupatila
Minimalna veličina dvokrevetne sobe (2-4
osobe) uključujući kupatila
Svaki dodatni krevet/osoba
14 m2
17m2
18 m2
20 m2
22 m2
28 m2
4 m2
5 m2
5 m2
MINIMALNA VELIČINA – max. odstupanje od tražene veličine 10%
3.5m2 4.5m2
5.5m2
APARTMANI (Hotelski apartmani sastoje se od najmanje tri odvojene prostorije – dnevne sobe sa prostorom za objedovanje i WC-om, spavaće
sobe/a sa kupatilom/ima i kuhinjom, osim apartmana u Apart hotelu, koji ima i opremljenu kuhinju), Apart hoteli moraju imati min.
80%apartmana. Studio apartmani imaju kuhinju, dnevni i spavaći dio u jednoj velikoj prostoriji. Hotelski Apartman „Suite“ ima dvije odvojene
prostorije, dnevni boravak sa prostorom za objedovanje i spavaću sobu. Hotelski Apartman „Junior“ ima kombinovanu prostoriju za spavanje i
dnevni boravak.
Minimalna veličina hotelskih kupatila
Minimalna veličina „Studio“ apartmana za
smještaj 2-3 osobe
Minimalna veličina hotelskog apartmana za
smještaj 2-5 osobe
Minimalna veličina hotelskog dvokrevetnog
apartmana sa 2 kupatila za smještaj 4-7 osoba
Hotelski apartmani - dodatni WC za goste
Minimalni broj hotelskih apartmana na ukupan
broj soba
29 m2
35 m2
42 m2
36 m2
45 m2
55 m2
42 m2
50 m2
75 m2
-
10%
OS
Više od
10%
1
STANDARDI KOMFORA – SOBE
Televizor koji se može gledati iz kreveta i
fotelje
Prilaz krevetima sa obje strane
Ormar i police za veš, u skladu sa brojem
gostiju u sobi
Automatsko osvjetljenje u ormarima
Dovoljan broj kvalitetnih (istih) vješalica u
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
3
14
ormaru
OPŠTI
2 – (-3)
KOMISIJA
1
*
2
**
3
***
4
****
Dodatne vješalice za pantalone i
presvučene vješalice za osjetljive stvari
Veliko ogledalo (40cm x 100)
Električna utičnica blizu velikog
ogledala
Čiviluk za kapute sa policom za šešir
(fiksirane ili prenosive)
Polica za prtljag, za smještaj jednog
kofera po ležaju (fiksirana ili
prenosiva)
Udobna fotelja sa podnom lampom
Sto, stolica, (fotelja ili sofa3***),
ogledalo, lampa, (blok sa priborom za
pisanje za biznis hotele), slobodna
utičnica, korpa za otpatke
Dodatna utičnica za telefon i internet
(ADSL) u visini radnog stola
Informacije o hotelu (radno vrijeme i
spisak sa svim uslugama hotela)
Informator sa popisom usluga hotela,
pisaći pribor i koverte, info-tur.
materijal
Upitnik (anketa za goste) u hotelskoj
sobi
Osvijetljeni balkoni sa mobilijarom
5
*****
Poen
više
kat.
OS
1
OBAVEZNI
OS
OS
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
OS
3
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
OS
1
3
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
NAMJEŠTAJ
HOTELSKI KREVETI
Noćni stočić sa lampom po krevetu
Ekstra utičnice za mobilne telefone
kod kreveta
1
15
OPŠTI
2 –(-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
Krevet – uzglavlje i okvir 200x100
Dupli krevet – uzglavlje i okvir
200x160
King Size krevet – uzglavlje i okvir
200x200
Krevet –uzglavlje i okvir 190 x90 cm
Dupli krevet uzglavlje i okvir190x160
Veličina kreveta (25%) 2,10
Kreveti za bebe
KOMFOR KREVETA – posteljina mora biti bijele boje – hotelski standard
Krevet sa čvrstim dušekom,
higijenskim prekrivačem za dušek,
čaršafom, jastukom, jorganom.
Jorgan (štep deka), ćebad sa
perivom navlakom
Jorgan (perjani) sa perivom navlakom
Dodatni jastuk i ćebe na zahtjev
Dva jastuka po gostu (40x75cm) po
želji antialergijski jastuci
Posteljina i čaršavi i jastučnice 100%
pamuk
Dekorativni prekrivač za krevet
Turn Down Service
Mala prostirka pored kreveta –
keramički ili drveni podovi
Poen
više kat.
4
****
OS
5
*****
OS
OS
OS
1
OS
OS
1
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
1
OS
OS
3
2
OS
OS
OS
OS
OS
1
1
OS
OS
1
OS
OS
1
OS
OS
1
OS
OS
1
3
DODATNA OPREMA U SOBAMA I USLUGE
Dnevne novine i časopisi za goste u
sobi
Električna presa za pantalone
Pegla i daska za peglanje u sobi
OS
1
5
5
16
OPŠTI
2-(-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
Radio sa satom (budilnik)
Pribor za šivenje u svakoj sobi
Pribor za poliranje cipela u svakoj sobi
4
****
OS
OS
OS
OS
Kašika za cipele u svakoj sobi
Mašina za poliranje cipela na svakom
spratu
Aparat za kafu ili čaj u sobi
Frižider
Potpuno opremljen mini bar sa
cjenovnikom u svakoj sobi
Umjetnički predmeti u svakoj prostoriji
Originalna umjetnička djela u sobi
Korpa sa voćem/cvijećem kao
dobrodošlica za gosta
Kišobran u sobi ili na recepciji
Oznaka na vratima Do Not Disturb
5
*****
OS
OS
OS
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
1
1
1
1
3
3
OS
OS
1
1
OS
OS
1
OS
1
OS
OS
OS
OS
1
1
OS
OS
1
OS
5
a
TELEVIZIJSKE USLUGE
Televizor sa satelitskim ili kablovski
priključkom u svakoj sobi
OS
3
Pay TV, Play Station
Televizor i u spavaćoj i dnevnoj sobi (u
apartmanima)
DVD / CD plejer u sobi
Mini TV ili zvučnici u kupatilu spojeni
na TV
OS
OS
1
2
5
AMBIJENTALNI KOMFOR
Sve sobe imaju grijanje/klimatizaciju
OS
OS
1
17
OPŠTI
KOMISIJA
2- (-3)
Poen
više kat.
OBAVEZNI
1
*
2
**
4
****
3
***
5
*****
Centralna klima sa digitalnim
podešavanjem temparature u
svakoj sobi
PROZORI
Sve sobe sa zavjesama i
draperijama za zamračivanje
(roletne)
OSVJETLJENJE
Zidno/plafonsko osvjetljenje sobe
Centralni prekidač za osvjetljenje
sobe (ulaz/izlaz)
Centralni prekidač za osvjetljenje
sobe kod kreveta
Podno osvjetljenje (ugradjeno u
pod)
KOMISIJA
1-10
1
OS
Prozori sa duplim staklima koji
apsorbuju zvuk
KVALITATIVNI
1
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
OS
OS
1
5
KUPATILA ZA SOBE
STANJE KUPATILA
Kvalitet i stanje podova, zidova i
plafona
Kvalitet i stanje peškira, perive
prostirke i bade mantila Kvalitet i stanje tuš aparata
Kvalitetno osvjetljenje
Kvalitet i stanje umivaonika, polica i
slavine
Kvalitet i stanje kade ili kabine za
tuširanje
Kvalitet i stanje zavjese ili vrata
kabine za tuširanje
Kvalitet WC šolje sa daskom za
2,1,0-3
2, 1, ‐1 2, 1, ‐1 2,1,0-1
2,1,0-1
2,1,0-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
18
sjedenje
Sigurnosna drška u kadi (na visini
od min. 30 cm.) ili tuš kabini
1, 0,-1
OPŠTI
2, 1, -1
Funkcionisanje ventilacije (svjez
vazduh)
Kvalitet i veličina ogledala
Generalno stanje ćistoće u
kupatilima
Ukupan utisak
Veličina kupatila 10% ispod norme
Sve spavaće sobe imaju sopstveno
kupatilo sa 3 elementa
50% soba ima odvojeni WC
Posebna kabina za tuširanje i kada
(50% kupatila)
Bide u 50 % kupatila
Grijalica u kupatilu
Grijač za peškire
Sauna u 10% kupatila
Tuš ili kade za masažu u 25%
kupatila
Vaga
KOMISIJA
Poen
više kat.
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
OS
OS
OS
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
1,0,-1
2,1,0,-1
1,0,-1
2,1,0,-1
-3
5
5
5
3
3
10
3
2
UMIVAONIK
Jedan lavabo sa policom
Velika polica sa 2 lavaboa
Velika mermerna polica sa dva
umivaonika i kvalitetnim ogledalom
odgovarajuće veličine
Ogledalo sa dodatnim ogledalima
sa strana i odgovarajućim
osvjetljenjem
Ogledalo sa odgovarajućim
osvjetljenjem (60 x.45cm)
OS
OS
OS
5
5
5
OS
OS
OS
19
Ogledalo otporno na zamagljivanje
od pare
Električna utičnica pored ogledala
3
OS
OS
OS
OPŠTI
2- (-3)
Kozmetičko (uveličavajuće) ogledalo
sa dvije strane
Kozmetičko (uveličavajuće) ogledalo
sa dvije strane sa svijetlom
Mala stolica za kupatilo
Fen sa min. 1200 W u svakom
kupatilu
Držač za sapun sa upakovanim
sapunom ili tečni sapun
Tečni ili obični sapun kod kade ili
tuša
Čaša za oralnu higijenu (po gostu) u
kupatilu (zapakovane)
Držači i kuke za peškire
Periva pamučna prostirka za kupatilo
Kuke za bade-mantile
Papuče za jednokratnu upotrebu.
Bade mantili (bijele boje) za svakog
gosta ( 3***ako imaju bazen).
Peškiri za ruke (50x80cm)
Peškiri za tuširanje po gostu (70 cm
x 150cm)
Peškiri za lice (30x30 cm)
Kapa za tuširanje
Šampon u kesicama
Šampon u malim flašicama ili
fiksirani dozeri sa šamponima u tuš
kabinima
Kozmetički i higijenski preprati ili
korpa sa luksuznim hig .i kozm.
preparatima
KOMISIJA
Poen
više kat.
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
1
OS
OS
1
2
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
1
1
20
Dodatni higijenski ili kozmetički
preparati
Korpa za otpatke
1
OS
OS
OS
OPŠTI
2-(-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
OS
OS
OS
0.80x0.80
0.90x0.90
Poen
više kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
KADA / TUŠ
Minimalna veličina kade 170x70cm
(ako je primjenljivo) sa zavjesom ili
paravanom
Minimalna veličina tuša sa zavjesom
ili paravanom
Minimalna veličina tuša 120x 80 cm
sa zavjesom ili paravanom
Tuš sa mlazovima za masažu
Drška za tuš sa podesivom visinom i
podešavanjem mlazova vode
Držači za peškire blizu kade ili tuša
OS
1
5
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
WC
OS
WC sa čvrstom, sanitarnom daskom
WC sa visokokvalitetnom daskom
OS
OS
OS
Rolna toalet papira
Rezervna rolna toalet papira
Higijenske kese za uloške
1
RESTORAN
STANJE RESTORANA / SALA ZA DORUČAK
Kvalitet i stanje osvjetljenja
2,1,0,-1
Kvalitet, udobnost i stanje
namještaja
Kvalitet i stanje zidnih obloga
Kvalitet i stanje podnih
materijala/tepiha
Kvalitet i stanje zavjesa
Funkcionisanje sistema grijanja,
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
1,0,-1
21
ventil. i klimat. (18,5-24C) svjež
vazduh
Funkcionalna oganizacija
2,1,0,-1
OPŠTI
2 – (-3)
Bife ( sa zaštitom) za
samoposluživanje sa toplim i
hladnim jelima
Generalno stanje ćistoće u
restoranu
Jelovnici i karte pića (stanje)
Odvojen prostor za nepušače
Ukupan utisak
KOMISIJA
Poen
više kat.
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
2,1,0,-1
1,0,-1
1, 0,-1
1, -1
2,1,0,-3
STANJE KUHINJE
Kvalitet i stanje podova, zidova i
plafona
Stanje rashladnih uređaja i
zamrzivača sa termostatom na
vidnom mjestu
Kvalitet površina za pripremanje
hrane
Stanje sudopera za pripremanje
namirnica
Stanje i dovoljan broj mašina za
pranje posuđa Ili trodjelna sudopera
Stanje lavaboa za pranje ruku
zaposlenih
Stanje ventilacionog (nape) i PP
sistema
Opremljena i profesionalno
dizajnirana kuhinja, kapaciteta za
pripremu hrane za najmanje 50%
ukupnog broja restoranskih stolica
(za garni hotele 50% od ukupnog
broja kreveta)
2,1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-3
1,0,-2
1,0,-1
1,0,-1
1, -1
22
Generalno stanje ćistoće u kuhinji
1,0,-3
OPŠTI
KOMISIJA
2 – (-3)
1
*
2
**
OBAVEZNI
3
***
4
****
5
*****
OS
OS
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
HOTELSKE USLUGE HRANE
I PIĆA
POSLUŽIVANJE HRANE
Doručak – švedski sto ili ponuda na
meniju (topla i hladna jela), sa
služenjem kafe /čaja min. do 10h
Šira ponuda: Topla i hladna jela,
izbor jela od jaja, suhomesnati
proizvodi
Doručak – švedski sto ili ponuda na
meniju sa ekskluzivnom ponudom
jela
Doručak: spremanja jela od jaja i
palačinki pred gostima „ Show
Kitchen“
Osoblje kod švedskog stola koje
poslužuje goste
Ručak /Večera
Švedski sto ili ponuda na meniju –
raznovrsna ponuda toplih i hladnih
jela, uz obezbijeđeno usluživanje za
stolom
Ručak /Večera
Švedski sto ili ponuda na meniju –
ekskluzivna ponuda toplih i hladnih
jela, deserta, uz obavezno
usluživanje za stolom
Večera - švedski sto spremanje jela
pred gostima „ Show Kitchen“
POSLUŽIVANJE PIĆA I
NAPITAKA U BISTROIMA
OS
1
3
OS
OS
OS
1
OS
OS
3
23
Vidno istaknuto radno vrijeme za
posluživanje
OS
OS
OS
OPŠTI
KOMISIJA
2 – (-3)
-Standadna ponuda osvježavajućih
napitaka, sendviča i salata
-Raznovrsna ponuda osvježavajućih
napitaka, toplih i hladnih obroka
-mogućnost posluživanja ručka u
bistrou
-Ekslukzivna ponuda osvježavajućih
napitaka, toplih i hladnih obroka
- posluživanja ručka u restoranu
Vecera (predjelo, glavno jelo, desert)
ili švedski sto
Meni, karta pića (min. 2 jezika )
Posebni meni za djecu/dijetetski
Muzika -uživo (klavir, gitara, itd), 5
puta nedeljno
USLUGA PIĆA
Hotelski bar otvoren minimum od 11
ujutru do ponoći
Posluživanje pića u holu
kafe / bar pored bazena
Američki bar / sertifikovani koktel
majstor
Noćni klub –kabare-diskoteka
POSLUŽIVANJE U SOBI
Posluživanje toplih i hladnih jela 24 h
Roomservice – jelovnik u sobama
Posluživanje toplih i hladnih jela od 6
ujutru do ponoć Roomservice
jelovnik u sobama
RESTORANI UNUTAR HOTELA
Broj sjedećih mjesta i površina:
1
*
2
**
OBAVEZNI
3
***
4
****
5
*****
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
OS
1
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
3
5
OS
OS
OS
OS
OS
1
3
5
5
OS
OS
1
1
24
OPŠTI
2 – (-3)
najmanje 50% sjedećih mjesta u
odnosu na broj kreveta, a u
pansionima broj stolova odgovara
broju soba (najmanje 1,50m2 po
stolici)
najmanje 60% sjedećih mjesta u
odnosu na broj kreveta, (najmanje
1,50m2 po stolici)
najmanje 80% sjedećih mjesta u
odnosu na broj kreveta, (najmanje
1,80m2 po stolici)
Restorani sa 5 ***** internacionalni restoran (osim za
male hotele)
Restoran hotela ( ili sala za
doručak za Hotel Garni ) otvoren 7
dana tokom nedjelje u kojem se
služi doručak i večera (glavni
obroci)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
5
*****
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
OS
1
OS
OS
OS
OS
A la card i restoran / Bistro
Nacionalni restoran
Terrace Restaurant
Restoran sa prirodnom
hladovinom
Pizzeria i drugi slični sadržaji
POSTAVLJANJE STOLA
Švedski sto (sa zaštitom) i
ugradjenim posudama za topla i
hladna jela
4
****
Poen
više
kat.
OS
OS
OS
OS
1
1
1
5
3
5
2
OS
25
OPŠTI
2 – (-3)
KOMISIJA
Švedski sto (sa zaštitom),
ugradjenim posudama visokog
kvaliteta, za topla i hladna jela
Visokokvalitetni stolnjaci, čaše i
pribor
Kvalitetni stolnjaci, čaše i pribor
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
1
1
OS
Hotelski caffe bar
OSOBLJE
Dovoljan broj osoblja za
posluživanje
Šef restorana
Menadžer restorana
Visokostručno osposobljeno
uslužno i osoblje u kuhinji
OS
1
1
HOTELSKI KAPACITETI ZA ODMOR I REKREACIJU
STANJE KAPACITETA ZA ODMOR I REKREACIJU
SAUNE
Stanje zidova podova,, tavanica
Stanje i kvalitet nepokretnog
inventara
Stanje mehaničke opreme
Generalno stanje čistoće
Ukupan utisak
Različite vrste sauna i tursko kupatilo
WELLNESS I KOZMETIKA
Stanje podova, zidova, tavanica
Kvalitet i stanje osvjetljenja i zavjesa
Kvalitet, udobnost i stanje namještaja
Kvalitet i stanje podnih
2,1,-3
2,1,-1
1,-1
1, -2
2,1,-1
10
2,1,-1
2,1,-2
2,1,-1
2,1,-1
26
materijala/tepiha
Kvalitet i stanje uređaja
2,1,-1
OPŠTI
2 – (-3)
Funkcionisanje sistema grijanja,
ventil. i klimat. (18,5-24C) svjež
vazduh
Masaže od strane licenciranih
masera
Fitness prostorije (minimum 4
aparata) sa instruktorom
Solarijum
Bar
Kozmetički tretmani / licencirani
kozmetičari
Prostorija za odmor
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
1,-1
3
3
3
2
3
3
BAZENI
Stanje površina, podova, zidova
Stanje pumpi i filtera, automatsko
doziranje
Stanje i kvalitet mobilijara za bazen
Generalno stanje čistoće na
bazenima
Otvoreni bazen ( 0,3 m2 po ležaju)
105 m2 idealna veličina 15 x 7 x
1,4 m dubine (min.)
Minimalna veličina dječijeg bazena
5 m2. Dubina: . 0,5 m
Zatvoreni bazen (15 m x 7 m)
Jacuzzi
Dežurno osoblje pored bazena
Usluga iznajmljivanja peškira za
bazen
Hotelska plaža za plažnim
2,1, -3
2,1,-1
2,1,-1
2,1,-1
5-10
5
5-10
3
2
2
5
27
mobilijarom za goste, usluga
iznajmljivanja peškira za plažu
OPŠTI
2 – (-3)
OBAVEZNI
KOMISIJA
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
Sportski tereni
Stanje površina
Izbor površina
Stanje sportskog mobilijra kao i
opreme za iznajmljivanje
Pružanje usluga sa kvalifikovanim
trenerom
Osvijetljeni tereni
Radnja sa sportskom opremom
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2
3
3
OSTALI REKREACIONI KAPACITETI
PARK, TERASE I REKREACIJA
Bašta ili terasa sa prirodnom
hladovinom
Mobilijar za odmor za najmanje
50% gostiju
Iznajmljivanje sportske opreme, sa
prostorijama za čuvanje iste
Usluge profesionalnog hotelskog
animatora
Bilijar, stoni fudbal, stoni tenis
Prostorija za igru i boravak djece
Igralište za djecu (uz nadzor)
Usluga čuvanja djece
5
2
3
3
3
2
3
LOKACIJA
Nalazi se 50 m od plaže / jezera /
žičare
Nalazi se manje od 200 m od plaže
/ jezera
Nalazi se u centralnom poslovnoadm. dijelu grada
5- 10
3
5
28
Dokumentovan Unique
Selling Position
1-10
OPŠTI
2 – (-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
STANJE KONGRESNIH KAPACITETA
Stanje podova, zidova, tavanice
Kvalitet i stanje osvjetljenja
Kvalitet, udobnost i stanje
namještaja
Kvalitet i stanje zavjesa
Funkcionisanje sistema grijanja,
ventil. i klimat. (18,5-24C) svjez
vazduh
Stanje konferencijske opreme
Generalno stanje čistoće
kongresnih kapaciteta
2,1,0,-3
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
1,0,-1
2,1,0,-1
1,0,-1
POSLOVNE USLUGE
Potpuno opremljena konferencijska
sala – 100 m2
Potpuno opremljena konferencijska
sala 30-100 m2
ISDN / ADSL konekcija u
konferencijskoj sali
Telefon u konferencijskoj sali
Kabina i oprema za prevođenje
Minimum 8 slobodnih električnih
utičnica
Dnevna svjetlost uz mogućnost
zamračivanja
Platno za projektovanje minimum
1,5 x1,5 m
DVD
Grijanje/ventilacija/klimatizacija
Kontrola temperature
Podijum za govornike
5
3
3
2
5
3
3
2
3
3
3
29
1
2
Flipcharts
Ploče za postavljanje postera
OPŠTI
2 – (-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
2
Garderober ili čiviluk
Alternativni izvori energije i
zaš. živ. sredine
10
5
5
5
5
Solarna energija
Geotermalna energija
Biomasa
Ušteda vode
Reciklaža
Sadržaji za invalide
2
Sa oštećenim ekstremitetima
Sa oštećenim vidom
Sa oštećenim sluhom
5
5
5
Zaposleni
Broj zaposlenih po sobi
0.6
0.8
1.0
30
Prilog 5
STANDARDI ZA KATEGORIZACIJU
OPŠTI, OBAVEZNI I KVALITATIVNI STANDARDI ZA
BOUTIQUE HOTELS
Minimum poena za opšte i kvalitativne standarde za željenu kategoriju:
Kriterijumi
Zgrada
Javne površine
Hodnici
Liftovi
Stanje (javnih)
toaleta
Sobe
Stanje kupatila u
sobama
Stanje restorana
Stanje kuhinje
Prosječan
br. Poena
Stanje eksterijera (ukupni utisak)
Stanje hola i recepcije (ukupni utisak)
Stanje hodnika na spratovima – Protiv Pozarni
Sistem
Efikasnost, sigurnost i unutrašnjost liftova
Opremljenost, kvalitet, funkcionalnost i higijena
8
8
6
Stanje namještaja , nepokretnog inventara i
higijene (ukupni utisak)
Opremljenost, kvalitet, funkcionalnost i higijena
(ukupni utisak)
Stanje namještaja i opremljenost
(ukupni utisak)
Stanje i opremljenost, dovoljan broj rashladnih
uređaja, higijenski uslovi
17
****
*****
7
8
13
12
8
Ukupno
Hoteli
Mali hoteli
Hotel Garni
Apart(Suite) Hoteli
Minimum poena potreban za kategoriju
Bez lifta
Bez lifta
Bez restorana
86
80-114
73-107
73-107
68-102
115+
108+
108+
103+
Kvalitativni poeni
Hoteli
Mali hoteli
Minimum poena potreban za kategoriju
Minimum poena potreban za kategoriju
75-114
61-100
115+
100+
Posebni uslovi za boutique hotele
Klasifikacija:
Za klasifikaciju Boutique hotela mogu aplicirati hoteli sa manje od 50 soba, Mali hoteli, Garni hoteli ili Apart (sa svim suit apartmanima) hoteli sa manje od
50 soba
Kategorizacija:
Boutique hoteli moraju ispunjavati opšte, obavezne i kvalitativne standarde za hotele sa 4* ili 5*
Specijalna personalizovana usluga:
- Personalizovana dobrodošlica od strane uprave hotela
- Ekskluzivna ponuda za doručak (štampana)
- Specijalni, luksuzni pokloni za goste
- Posebna telefonska linija za goste/sobe (ispunjenje zahtjeva gosta u kratkom roku)
- Komplementarni WIFI i kompjuter za goste
- Posluživanje glavnih obroka u sobama
- Usluge Consierge-a
- Poseban izbor koktela i nealkoholnih pića
- Visokokvalitetna usluga u Wellness&Spa kapacitetima (ukoliko postoji)
1. OPŠTI Standardi – Objekti, kapaciteti i oprema moraju se održavati u sigurnom, čistom i ispravnom stanju
Opšti standari
Kriterijum
Odličan kvalitet, stanje i posebna arhitektonska idejna
rješenja
Poen
Standardan kvalitet i stanje
1
Potrebne zamjene/popravke (oduzeti poene)
-1
Sigurnost i higijena
1 do -5
Nezadovoljavajući kvalitet
0
Komisija
2
2. Obavezni standardi – obavezni kriterijumi
2
3. Poen više kategorije
4.Kvalitativni standardi – dodatni kriterijumi
I KRITERIJUMI ZA SELEKCIJU
KRITERIJUMI
DA
NE
Spoljašnje okruženje:
Jedinstven pejzaž (resort lokacija) ili atraktivno okruženje (gradska lokacija ili resort)
Izgled objekta:
Jedinstven i superioran arhitektonski izgled objekta – klasični, istorijski, savremeni i dr.
Specifični svjetlosni efekti
Posebno uređeno neposredno okruženje uz objekat (vrtovi, fontani i sl.)
Unutrašnjost objekta:
Tradicionalna elegancija sa savremenim trendovima i funkcionalnim zahtjevima
Jedinstvenost, funkcionalnost i harmoničnost, uz originalna umjetnička djela, antikvitete i dr.
Specijalni svjetlosni efekti
Zidovi, podovi i plafoni sa autentičnim detaljima, ručne izrade
Visokokvalitetne i funkcionalne dnevne i spavaće sobe sa namještajem koji je unikatan (ručne izrade ili
vjerne reprodukcije), funkcionalan i udoban
Visokokvalitetna posteljina, sa monogramom objekat (dušeci, jastuci, čaršavi, dekorativni prekivač i dr.)
Integrisani radni prostor sa stolom, stolicom i priključcima za interne, wirelless i dr.
Garderober sa ogledalom u punoj veličini (po mogućnosti ulazak direktno iz kupatila)
Kvalitetna oprema za mini bar – kristalne čaše, mašina za espreso i čaj
Mansarda (penthouse) sa zasebnim bazenom na krovu i panoramskim pogledom
Prostrana kupatila sa visokokvalitetnom opremom i funkcionalnim dizajnom
Sauna sa masažerima
Prostrane, visokokvalitetne tuš kabine/kade renomiranih proizvodjača
Kvalitetni bade- mantili i papuče za jednokratnu upotrebu sa monogramom hotela
Prostrani ormari sa kvalitetnim vješalicama-uključujući i svilom obložene vješalice
Visokokvalitetna oprema na bazenu (ukoliko postoji)
3
OPŠTI, OBAVEZNI I KVALITATIVNI STANDARDI
Opsti
EKSTERIJER
2-(-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
4
****
5
*****
OS
OS
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
STANJE EKSTERIJERA
Stanje eksterijera zgrade i balkona
Stanje prozora i vrata
Stanje prilaza i ulaza u hotel
Stanje putokaza do hotela i oznaka na hotelu
Kvalitet okruženja
Stanje okolnih staza
Stanje parking prostora (označena parking mjesta)
Ukupan utisak
2,1,0,-2
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1.0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
LAZ U HOTEL
Natkriveni dio za prilaz gostiju
HOTELSKI PARKING i usluge transporta
5
3
Hotelska garaža (50% soba)
Pokriveni hotelski parking
Parking direktno ispred hotela
Parking za parking autobusa (označen)
Hotelski transfer od/do aerodroma,autobuske i
željezničke stanice (mini-busom ili vozilom sa
oznakama hotela)
OS
OS
1
5
STANJE HOLA I RECEPCIJE
Opšti uslovi:
Kvalitet i stanje recepcijskog pulta
Kvalitet osvjetljenja
Kvalitet i stanje namještaja
Kvalitet i stanje podova /tepiha, zidova i plafona
Kvalitet zavjesa ili prozora
Generalno stanje ćistoće u holu
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-3
2,1,0,-1
1,0,-1
,
4
Funkcionisanje sistema klimatizacije / ventilacije 1824
1,0,-1
Opsti
2 – (-3)
Ukupan utisak
Elegantno dekorisan i opremljen hol sa mjestima za
sjedenje
Mjesta za sjedenje u holu (tip hotela –„Resort hotel“,
prema broju soba računa se i bar u holu)
Mjesta za sjedenje u holu (tip hotela –„City hotel“,
prema broju soba računa se i bar u holu)
KOMISIJA
OBAVEZNI
4
****
5
*****
OS
OS
40%
50%
15%
20%
OS
OS
OS
OS
OS
OS
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJ
A
2,1,-1
REGISTRACIJA
Uniformisano osoblje (za male hotele samo 4 i 5*****)
Opremljen hotelski pult za registraciju i pružanje
informacija gostima
Primaju se barem dvije vrste kreditnih kartica
Sopstveni „website“
Direktan internet booking (zaključen ugovor)
2
5
KNJIGA UTISAKA
Knjiga žalbi (preduzimanje mjera za otklanjanje
nedostataka) i knjiga utisaka
OS
OS
OS
OS
USLUGA DEPOZITA ZA VRIJEDNOSTI GOSTIJU
Mini sef u svakoj sobi (metalni)
SMJEŠTAJ PRTLJAGA GOSTIJU
Bezbjedna prostorija za smještaj prtljaga gostiju
Svlačionica sa tušom (za goste koji odlaze kasnije u
toku dana)
2
3
PRODAVNICE
Hotelska prodavnica raznovrsne robe (novine, filmovi,
kozmetički, higijenski pribor, ...)
5
MEDICINSKE USLUGE
Apoteka, medicinske / stomatološke usluge
5
USLUGE FRIZERA I KOZMETIČARA
Frizerski i kozmetički salon
2
DIO ZA ŠOPING
Butici, suvenirske radnje i umjetničke galerije
1-5
5
3
Izložene umjetničke slike (za prodaju)
OPŠTI
2 – (-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
4
****
5
*****
Poen
više
kat
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJ
A
ORGANIZOVANJE IZLETA
3
Usluge izleta i tura (iz hotela)
TELEKOMUNIKACIJE
Telefoni u svim sobama, direktno biranje sa međ.
kodovima, cjenovnik
Telefon sa automatskom sekretaricom – „Voicemail“
ADSL (brzi internet), utičnica u visini stola WLAN
(bežični internet) u svim sobama
Mogućnost korišćenja interneta „Internet Corner „ u
hotelu (ADSL,WLAN)
Kompjuter u svakoj sobi (ADSL,WLAN)
Biznis centar (kompjuterom, faxom i kopir aparatom,
odgovorno lice)
Dodatni telefoni u kupatilima hotelskih apartmana
OS
OS
2
OS
OS
2
5
5
OS
USLUGE RECEPCIJE
Minimalna površina recepcije i hola:
Do 25 soba, uvečano za 0,6m2 za svaku narednu
sobu
Do 25 soba, uvečano za 0,8m2 za svaku narednu
sobu
Radno vrijeme recepcije (od 06h)
Dostupnost zaposlenih, za goste 24h iz sigurnosnih
razloga (nocna sluzba)
Poznavanje min. 2 strana jezika
Usluge nosača prtljaga, posebno uniformisano
osoblje
Parking sa uslugom odvoženja i dovoženja vozila
Concierge Service
30m2
30m2
24h
24h
OS
OS
OS
OS
OS
OS
3
3
USLUGE ODRŽAVANJA
Dnevno čišćenje soba i kupatila
Čišćenje sobe dvaput dnevno („turn down service“)
Dnevna zamjena peškira, kao i prostirke ispred tusa
ili kade
OS
OS
OS
OS
OS
OS
6
OS
Promjena posteljine najmanje dva puta sedmično
OPŠTI
2-(-3)
KOMISIJA
USLUGE PRANJA VEŠA ZA GOSTE
Promejna posteljine svakodnevno
Promjena bade-mantila najmanje po želji
Hemijsko čišćenje (usluga za 24 sata)
Usluga pranja i peglanja (istog dana)
Kesa za veš sa cjenovnikom
Poen
više kat.
OBAVEZNI
4
****
5
*****
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
3
SIGURNOST I BEZBJEDNOST
Sve sobe sa dimnim detektorom
Sva vrata sa sistemom elektronskog zatvaranja
Sva vrata su od visokokvalitetnog materijala i
samozatvarajuća
Planovi za izlaz u slučaju nužde na vratima (hodnik
duži od 30 m)
Za sve objekte gdje se u sobe ulazi sa spoljašnjeg
ulaza, obavezno je da na vratima budu ugrađeni
sigurnosni lanci
Video nadzor
Sva vrata sa ugrađenim „špijunkama“
STANJE HODNIKA NA SPRATOVIMA, STEPENICA I LIFTOVA ZA GOSTE
5
5
os
OS
OS
OS
OS
OS
3
3
STANJE HODNIKA NA SPRATOVIMA I PROTIV POZARNI SISTEM
Kvalitet i stanje podova, zidova i plafona
Stanje i kvalitet svjetla i rasvjete
Stanje i kvalitatet namještaja
Stanje prostorija za osoblje
Standardne, svijetleće oznake ka izlazu u slučaju
opasnosti
Pregledana protivpožarna oprema i uredjaji za
uzbunu u slucaju pozara, kao i pregledani
protivpožarni aparat na svakom spratu
Dvonamjenske pepeljare u holu kod liftova
Koordinirani znaci koji vode do soba
STANJE LIFTOVA ZA GOSTE
2,1,0,-3
2,1,0,-1
1.0,-1
1, -1
1,0,-3
1,0,-3
OS
OS
OS
OS
7
Kvalitet enterijera kabine
2,1,0,-1
OPŠTI
2-(-3)
Funkcionisanje svjetala-pokazatelja sprata
Osvjetljenje (minimum 150 Lux)
Mehanička efikasnost
Telefon za hitne slučajeve ili zvono
Znak zabranjenog pušenja
Generalno stanje ćistoće u liftu
4
****
5
*****
Više od 2
sprata
OS
OS
Više od 1
sprata
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
Obavezni Standardi (novi objekti)
Nephodan lift za goste
Jedan lift za manje od 50 soba
Lift za osoblje
STANJE JAVNIH TOALETA
Kvalitet i stanje podova, zidova i plafona
Kvalitet i stanje sanitarija
Ventilacioni sistem ili prozor
Stanje i kvalitet osvjetljenja(150 lux)
Ogledalo u skladu sa veličinom lavaboa
Aparat sa papirnim ubrusima ili za sušenje ruku
Stanje držača za sapun ili uređaja za tečni sapun
Generalno stanje ćistoće u toaletu
Vremenski plan čišćenja WC-a
Dvonamjenska pepeljara
Automatsko ispiranje pisoara (ako ih ima)
Pregrade između pisoara (ako ima pisoara)
Samo-deodorizirajući sistem
Broja WC kabina i pisoara:
do 20 mjesta: najmanje jedan potpuno
opremljen toalet, zajednički za žene i
muškarce
20-80 mjesta: odvojeni toaleti sa jednom WC
kabinom i predprostorom za žene, i jednom
WC kabinom, pisoarom i predprostorom za
muškarce
80-170 mjesta: odvojeni toaleti sa dvije WC
kabine i predprostorom sa dva umivaonika za
KOMISIJA
OBAVEZNI
2,1,0,-3
2,1,0,-1
1, 0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
3
8
žene, i jednom WC kabinom i dva pisoara sa
dva umivaonika za muškarce
OPŠTI
2-(-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
4
****
5
*****
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
SOBE
STANJE NAMJEŠTAJA I OPREME
2,1,0,-3
2,1,0,-3
Stanje i kvalitet okvira kreveta / uzglavlja
Kvalitet i higijensko stanje dušeka
Kvalitet i stanje posteljine(carsavi, jastuci, jorgani
cebad i navlake za posteljinu)
Funkcionalnost namještenih soba
Kvalitet i stanje namještaja
Kvalitet i stanje osvjetljenja i prekidača
Kvalitet i stanje prenosnih i fiksnih lampi
Adekvatan smještajni prostor (ormar, police I fioke)
Kvalitet i stanje podnih, zidnih obloga i plafona
Kvalitet i stanje zavjesa / prozora
Prozori sa zvučnom izolacijom
Zidovi sa zvučnom izolacijom
Podovi sa zvučnom izolacijom
Vrata od visokokvalitetnog materijala sa zvučnom
izolacijom
Funkcionisanje sistema klimatizacije / ventilacije
(svjež vazduh)18,5-24 C
Generalno stanje čistoće u sobama
Ukupan utisak
Veličina sobe 10% ispod propisane norme
Nedovoljno mjesta za sjedenje
2,1,0,-3
2,1, 0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0, -1
2,1,0, -1
1,0,-1
1,0,-1
1,0,-1
1,0, -1
1,0,-3
1, 0,-1
2,1,0,-1
-5
-3
Nedovoljno mjesta za odlaganje za garderobe
-3
MINIMALNA VELIČINA – MInimum 80% veličina sobe i apartmana u svakoj kategoriji
SOBE
Broj soba
m2
9
17m2
18 m2
22m2
28m2
Poen
OPŠTI
OBAVEZNI
KVALITATIVNI
više
KOMISIJA
4
5
KOMISIJ
2-(-3)
1-10
kat.
A
****
*****
Svaki dodatni krevet/osoba
5m2
5m2
Minimalna veličina hotelskih kupatila
4.5m2
5.5m2
APARTMANI (Hotelski apartmani sastoje se od najmanje tri odvojene prostorije – dnevne sobe sa prostorom za objedovanje i WC-om, spavaće
sobe/a sa kupatilom/ima i kuhinjom, osim apartmana u Apart hotelu, koji ima i opremljenu kuhinju), Apart hoteli moraju imati min.
80%apartmana. Studio apartmani imaju kuhinju, dnevni i spavaći dio u jednoj velikoj prostoriji. Hotelski Apartman „Suite“ ima dvije odvojene
prostorije, dnevni boravak sa prostorom za objedovanje i spavaću sobu. Hotelski Apartman „Junior“ ima kombinovanu prostoriju za spavanje i
dnevni boravak.
Minimalna veličina jednokrevetne sobe (1-2 osobe)
Minimalna veličina dvokrevetne sobe (2-4 osobe)
Minimalna veličina „Studio“ apartmana za smještaj 23 osobe
Minimalna veličina hotelskog apartmana za smještaj
2-5 osobe
Minimalna veličina hotelskog dvokrevetnog
apartmana sa 2 kupatila za smještaj 4-7 osoba
35m2
42m2
-
45 m2
55 m2
-
50m2
75m2
OS
Hotelski apartmani - dodatni odvojeni WC za goste
Obavezni, minimalni broj hotelskih apartmana na
ukupan broj soba
-
-
-
10%
Više od
10%
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
STANDARDI KOMFORA – SOBE
Funkcionalno manještena, 1/3 slobodne površine
poda
Televizor koji se može gledati iz kreveta i fotelje
Prilaz krevetima sa obje strane
Ormar i police za veš, u skladu sa brojem gostiju u
sobi
Automatsko osvjetljenje u ormarima
Dovoljan broj kvalitetnih (istih) vješalica u ormaru
3
Dodatne vješalice za pantalone i presvučene vješalice za
osjetljive stvari
Veliko ogledalo (40cm x 100cm)
Električna utičnica blizu velikog ogledala
Čiviluk za kapute sa policom za šešir (fiksirane ili
prenosive)
OS
OS
OS
3
OS
OS
10
Polica za prtljag, za smještaj jednog kofera po ležaju
(fiksirana ili prenosiva)
OS
OS
Udobna fotelja sa podnom lampom
OS
OS
OBAVEZNI
4
****
5
*****
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
2-(-3)
OPŠTI
KOMISIJA
Sto, stolica, ogledalo, lampa, (blok sa priborom za
pisanje za biznis hotele), slobodna utičnica, korpa za
otpatke
Dodatna utičnica za telefon i internet (ADSL)u visini
radnog stola
Informator sa popisom usluga hotela, pisaćim
priborom, kovertama i tur.info.materijalom
Upitnik (anketa za goste) u hotelskoj sobi
Osvijetljeni balkoni sa mobilijarom
80% soba ima opremljene balkone
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
3
10
NAMJEŠTAJ
HOTELSKI KREVETI
Noćni stočić sa lampom po krevetu
Dodatne utičnice za mobilne telefone kod kreveta
Krevet – uzglavlje i okvir 200cm x100cm
Dupli krevet – uzglavlje i okvir 200cm x160cm
King Size krevet – uzglavlje i okvir 200cm x 200cm
Veličina kreveta (25%) 2,10cm
Kreveti za bebe
KOMFOR KREVETA – posteljina mora biti bijele boje – hotelski standard
Krevet sa čvrstim dušekom, higijenskim prekrivačem
za dušek, čaršafom i jastukom i frotirom
Jorgan (perjani) sa perivom navlakom
Dva jastuka po gostu (40x75cm) po želji antialergijski
jastuci
Posteljina i čaršavi i jastučnice 100% pamuk
Dekorativni prekrivač
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
3
2
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
11
Perivi pamučni podmetač za noge pored kreveta 60
x40cm (Turn Down Service )
Mala prostirka pored kreveta – keramički ili drveni
podovi
OS
3
2-(-3)
DODATNA OPREMA U SOBAMA I USLUGE
Dnevne novine i časopisi za goste u sobi
Električna presa za pantalone
Pegla i daska za peglanje u sobi
Korpe za otpatke otporne na požar u svakoj sobi
Radio sa satom (budilnik) u svakoj sobi i usluge
buđenja gostiju
Besplatan pribor za šivenje u svakoj sobi
Pribor za poliranje cipela u svakoj sobi
Kašika za cipele u svakoj sobi
Mašina za poliranje cipela na svakom spratu
Aparat za kafu ili čaj u sobi
Potpuno opremljen mini bar sa cjenovnikom u svakoj
sobi
Umjetnički predmeti u svakoj prostoriji
Originalna umjetnička djela u sobi
Korpa sa voćem/cvijećem kao dobrodošlica za gosta
Kišobran u sobi ili na recepciji
Oznaka na vratima Do / Not Disturb
TELEVIZIJSKE USLUGE
Televizor sa satelitskim ili kablovski priključkom u
svakoj sobi
Pay TV, Play Station
Televizor i u spavaćoj i dnevnoj sobi (u apartmanima)
DVD / CD plejer u sobi
Mini TV ili zvučnici u kupatilu spojeni na TV
OPŠTI
KOMISIJA
OBAVEZNI
4
****
5
*****
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
OS
5
5
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
3
3
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
5
OS
3
2
5
AMBIJENTALNI KOMFOR
Sve sobe imaju grijanje/klimatizaciju
OS
12
Centralna klima sa digitalnim podešavanjem
temparature u svakoj sobi
PROZORI
OS
OS
OBAVEZNI
4
****
Prozori sa duplim staklima koji apsorbuju zvuk
OPŠTI
2-(-3)
KOMISIJA
Sve sobe sa zavjesama i draperijama za
zamračivanje
Sve sobe imaju zavjese ili roletne
OSVJETLJENJE
OS
5
*****
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
OS
OS
OS
OS
OS
Zidno/plafonsko osvjetljenje sobe
Centralni prekidač za osvjetljenje sobe (ulaz/izlaz)
Centralni prekidač za osvjetljenje sobe kod kreveta
Podno osvjetljenje (ugradjeno u pod)
OS
OS
OS
5
KUPATILA ZA SOBE
STANJE KUPATILA
Kvalitet i stanje podova, zidova i plafona
Kvalitet i stanje peškira, perive prostirke, bade
mantila Kavalitet i stanje tus aparata
Kvalitet osvjetljenja
Kvalitet i stanje umivaonika, police za odlaganje i
slavine
Kvalitet i stanje kade ili kabine za tuširanje
Kvalitet i stanje zavjese ili vrata kabine za tuširanje
Kvalitet WC šolje sa daskom za sjedenje
Sigurnosna drška u kadi (na visini od min. 30 cm) ili
tuš kabini
Funkcionisanje ventilacije (svjež vazduh)
Kvalitet i veličina ogledala
Generalno stanje ćistoće u kupatilima
Ukupan utisak
Veličina kupatila 10% ispod norme
Sve spavaće sobe imaju sopstveno kupatilo sa 3
elementa
2,1,0-3
2, 1, ‐1 2, 1, ‐1 2,1,0-1
OS
OS
2,1,0-3
2,1,0-3
2,1,0,-1
2,1,0,-1
1, 0,-1
1,0,-1
2,1,0,-1
1,0,-1
2,1,0,-1
-3
13
50% soba ima odvojeni WC
Posebna kabina za tuširanje i kada (50% kupatila)
Bide u 50 % kupatila
Grijalica u kupatilu
OPŠTI
2-(-3)
KOMISIJA
OBAVEZNI
4
****
5
*****
Poen
više
kat.
5
5
5
3
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
3
10
3
2
Grijač za peškire
Sauna ( u 10% kupatila)
Tuš ili kade za masažu (u 25% kupatila)
Vaga
UMIVAONIK
Jedan lavabo sa policom
Velika polica sa 2 lavaboa
Velika mermerna polica sa dva umivaonika sa
kvalitetnim ogledalom iste veličine
Ogledalo sa dodatnim ogledalima sa strana i
odgovarajućim osvjetljenjem
Ogledalo sa odgovarajućim osvjetljenjem (60x.45cm)
Ogledalo zaštićeno od maglenja sa odgovarajućim
osvjetljenjem 300 Lux
Električna utičnica pored ogledala
Kozmetičko (uveličavajuće) ogledalo sa dvije strane
Kozmetičko (uveličavajuće) ogledalo sa dvije strane
sa svijetlom
Mala stolica za kupatilo
Fen sa min. 1200 W u svakom kupatilu
Držač za sapun sa upakovanim sapunom ili tečni
sapun
Tečni ili obični sapun kod kade ili tuša
Čaša za oralnu higijenu (po gostu) u kupatilu
(zapakovane)
Držači i kuke za peškire
Periva pamučna prostirka za kupatilo
Kuke za bade-mantile
Papuče za jednokratnu upotrebu.
OS
OS
5
5
5
OS
OS
3
OS
OS
OS
OS
2
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
14
Bade mantili (bijele boje) za svakog gosta
Peškiri za ruke (50x80 cm)
Peškiri za tuširanje po gostu (70 cm x 150 cm)
Peškiri za lice (30x30 cm)
2-(-3)
OPŠTI
KOMISIJA
Kapa za tuširanje
Šampon u malim flašicama ili fiksirani dozeri sa
šamponima u tuš kabinima
Kozmetički i higijenski preprati ili korpa sa luksuznim
hig .i kozm. preparatima
Dodatni higijenski ili kozmetički preparati
Korpa za otpatke
OS
OS
OS
OBAVEZNI
4
****
OS
OS
OS
OS
5
*****
OS
OS
OS
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
OS
1
OS
OS
KADA / TUŠ
Minimalna veličina kade 170x70 cm (ako je
primjenljivo) sa zavjesom ili paravanom
Minimalna veličina tuša sa zavjesom ili paravanom
Minimalna veličina tuša 120x 80 cm sa zavjesom ili
paravanom
Tuš sa mlazovima za masažu
Drška za tuš sa podesivom visinom i podešavanjem
mlazova vode
Držači za peškire blizu kade ili tuša
OS
OS
0.90x0.90
OS
5
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
WC
WC sa čvrstom, sanitarnom daskom
WC sa visokokvalitetnom daskom
Rolna toalet papira
Rezervna rolna toalet papira
Higijenske kese za uloške
RESTORAN
STANJE RESTORANA / SALA ZA DORUČAK
Kvalitet i stanje osvjetljenja
Kvalitet, udobnost i stanje namještaja
Kvalitet i stanje zidnih obloga
Kvalitet i stanje podnih materijala/tepiha
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
2,1,0,-1
15
Kvalitet i stanje zavjesa
Funkcionisanje sistema grijanja, ventil. i klimat. (18,5
-24C) svjež vazduh
Funkcionalna oganizacija
2,1,0,-1
1,0,-1
2,1,0,-1
2-(-3)
Bife (sa zaštitom) za samoposluživanje sa toplim i
hladnim jelima
Generalno stanje ćistoće u restoranu
Jelovnici i karte pića (stanje)
Ukupan utisak
STANJE KUHINJE
Kvalitet i stanje podova, zidova i plafona
Dovoljan broj rashladnih uređaja i zamrzivača sa
termostatom
Dovoljan broj površina za spremanje hrane
Posebna sudoper za pripremanje namirnica
Stanje i dovoljan broj mašina za pranje posuđa Ili
trodjelna sudopera
Stanje lavaboa za pranje ruku zaposlenih
Stanje ventilacionog i protivpožarnog sistema
Opremljena i profesionalno dizajnirana kuhinja,
kapaciteta za pripremu hrane za najmanje 50%
ukupnog broja restoranskih stolica (za garni hotele
50% od ukupnog broja kreveta)
Generalno stanje ćistoće u kuhinji
OPŠTI
KOMISIJA
OBAVEZNI
4
****
5
*****
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
2,1,0,-1
1,0,-1
1, 0,-1
2,1,0,-3
2,1,0,-1
1,0,-3
1,0,-1
1,0,-3
1,0,-2
1,0,-1
1,0,-1
1, -1
1,0,-3
HOTELSKE USLUGE HRANE I PIĆA
POSLUŽIVANJE HRANE
Doručak – švedski sto ili ponuda na meniju (topla i
hladna jela), sa služenjem kafe /čaja min. do 10h
Doručak: spremanja jela od jaja i palačinki pred
gostima „ Show Kitchen“
Osoblje kod švedskog stola koje poslužuje goste
Večera - švedski sto spremanje jela pred gostima „
Show Kitchen“
Bistro meni 10-22h
OS
OS
3
OS
OS
3
OS
OS
16
Vecera (predjelo, glavno jelo, desert) ili švedski sto
Posebni meni za djecu/dijetetski
Meni, karta pića (min. 2 jezika )
Muzika -uživo (klavir, gitara, itd), 5 puta nedeljno
OS
OS
OS
3
OPŠTI
USLUGA PIĆA
OS
2-(-3)
Hotelski bar otvoren minimum od 11 ujutru do ponoći
Posluživanje pića u holu
kafe / bar pored bazena
Američki bar / sertifikovani koktel majstor
Noćni klub –kabare-diskoteka
POSLUŽIVANJE U SOBI
Posluživanje toplih i hladnih jela 24 h
Roomservice – jelovnik u sobama
Posluživanje toplih i hladnih jela od 6 ujutru do ponoć
Roomservice jelovnik u sobama
RESTORANI UNUTAR HOTELA
Broj sjedećih mjesta i površina:
najmanje 60% sjedećih mjesta u odnosu na broj
kreveta (najmanje 1,50 m2 po stolici)
najmanje 80% sjedećih mjesta u odnosu na broj
kreveta (najmanje 1,80 m2 po stolici)
Restoran za goste hotela ili sala za doručak
A la card i restoran
Restorani sa 5 ***** -internacionalni restoran
Nacionalni restoran
Terrace Restaurant
Restoran sa prirodnom hladovinom
Pizzeria i drugi slični sadržaji
7.3.5 POSTAVLJANJE STOLA
Švedski sto (sa zaštitom), ugradjenim posudama za
topla i hladna jela.
Bife – vitrina (sa zaštitom naprijed), ugradjenim
posudama za tola i hladna jela, može biti mobilna
Visokokvalitetni stolnjaci, čaše i pribor
KOMISIJA
OBAVEZNI
4
****
OS
OS
5
*****
OS
OS
Poen
više
kat.
5
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
3
5
5
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
5
5
3
5
2
OS
OS
5
OS
OS
HOTELSKI KAPACITETI ZA ODMOR I REKREACIJU
17
SAUNE
Stanje zidova podova,, tavanica
Stanje i kvalitet nepokretnog inventara
Stanje mehaničke opreme
2,1,-3
2,1,-1
1,-1
OPŠTI
2-(-3)
Generalno stanje čistoće
Ukupan utisak
Različite vrste sauni i tursko kupatilo
WELLNESS I KOZMETIKA
Stanje podova, zidova, tavanica
Kvalitet i stanje osvjetljenja
Kvalitet, udobnost i stanje namještaja
Kvalitet i stanje podnih materijala/tepiha
Kvalitet i stanje zavjesa
Funkcionisanje sistema grijanja, ventil. i klimat. (18,524C) svjež vazduh
Masaže od strane licenciranih masera
Fitness prostorije (minimum 4 aparata) sa
instruktorom
Solarijum
Bar
Kozmetički tretmani / licencirani kozmetičari
Prostorija za odmor
KOMISIJA
OBAVEZNI
4
****
5
*****
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
1-10
KOMISIJA
1, -1
2,1,-1
10
2,1,-1
2,1,-1
2,1,-1
2,1,-1
2,1,-1
1,-1
3
3
3
2
3
3
BAZENI
Stanje površina, podova, zidova
Stanje pumpi i filtera, automatsko doziranje
Stanje i kvalitet mobilijara za bazen
Generalno stanje čistoće na bazenima
Otvoreni bazen ( 0,3 m2 po ležaju
105 m2 idealna veličina 15 x 7 x 1,4 m dubine (min.)
Minimalna veličina dječijeg bazena 5 m2. Dubina:
0,5 m
Zatvoreni bazen (15x7 m)
Jacuzzi
2,1, -3
2,1,-1
2,1,-1
2,1,-1
5-10
5
5-10
3
18
2
2
Dežurno osoblje pored bazena
Usluga iznajmljivanja peškira za bazen
Hotelska plaža za plažnim mobilijarom i uslugom
iznajmljivanja peškira za goste
5
2-(-3)
OPŠTI
KOMISIJA
Sportski tereni
Stanje površina
2,1,0,-1
Izbor površina
2,1,0,-1
Stanje sportskog mobilijra kao i opreme za
2,1,0,-1
iznajmljivanje
Pružanje usluga sa kvalifikovanim trenerom
Osvijetljeni tereni
Radnja sa sportskom opremom
OSTALI REKREACIONI KAPACITETI (PARK, TERASE I REKREACIJA)
Bašta ili terasa sa prirodnom hladovinom
Mobilijar za odmor za najmanje 50% gostiju
Iznajmljivanje sportske opreme
Usluge profesionalnog hotelskog animatora
Bilijar, stoni fudbal, stoni tenis
Prostorija za igru i boravak djece
Igralište za djecu (uz nadzor)
Usluga čuvanja djece
LOKACIJA
Nalazi se 50m od plaže/jezera /žičare
Nalazi se manje od 200 m od plaže / jezera
Nalazi se u centralnom poslovno-adm. dijelu
grada
Dokumentovan Unique Selling Position
STANJE KAPACITETA ZA SASTANKE
Stanje podova, zidova, tavanice
2,1,0,-1
Kvalitet i stanje osvjetljenja
2,1,0,-1
Kvalitet, udobnost i stanje namještaja
2,1,0,-1
Kvalitet i stanje zidnih obloga
2,1,0,-2
Kvalitet i stanje podnih materijala/tepiha
2,1,0,-1
Kvalitet i stanje zavjesa
2,1,0,-1
OBAVEZNI
4
****
5
*****
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
KOMISIJA
1-10
2
3
3
5
2
3
3
3
2
3
5- 10
3
5
1-10
19
Funkcionisanje sistema grijanja, ventil. i klimat.
(18,5-24C) svjež vazduh
Stanje konferencijske opreme
Generalno stanje čistoće kapaciteta za sastanke
POSLOVNE USLUGE
1,0,-1
2,1,0,-1
1,0,-1
OPŠTI
KOMISIJA
2-(-3)
OBAVEZNI
4
****
5
*****
Poen
više
kat.
KVALITATIVNI
KOMISIJA
1-10
5
Potpuno opremljena konferencijska sala - 100m2
Potpuno opremljena konferencijska sala 30-100m2
ISDN / ADSL konekcija u konferencijskoj sali
Telefon u konferencijskoj sali
Kabina i oprema za prevođenje
Minimum 8 slobodnih električnih utičnica
Dnevna svjetlost uz mogućnost zamračivanja
Platno za projektovanje minimum 1,5 x1,5 m
DVD
Grijanje/ventilacija/klimatizacija, kontrola temperature
Podijum za govornike
Flipcharts
Ploče za kačenje postera
Garderober ili čiviluk
3
3
2
5
3
3
2
3
3
3
1
2
2
Alternativni izvori energije i zaš. živ. sredine
10
5
5
5
5
Solarna energija
Geotermalna energija
Biomasa
Ušteda vode
Reciklaža
Sadržaji za invalide
5
5
5
Sa oštećenim ekstremitetima
Sa oštećenim vidom
Sa oštećenim sluhom
Zaposleni
Broj zaposlenih po sobi
0.3
0.6
0.8
1.0
20
Prilog 6
Uslovi za dodjelu specijalizacije
Specijalizacija Porodični
(odmorišni) hotel
X=obavezni DA/NE
Posebna prostorija za igru za djecu /
prirodno osvjetljena, minimalne
veličine 1,5 m2 po sobi
X
Licencirana medicinska sestra /
osoblje za animaciju
X
Opremljeno igralište za djecu napolju
X
Specijalno namještene sobe za bebe,
bebi-alarm
X
Zaštićen pristup TV kanalima,
minibaru
X
Usluge čuvanja djece
X
Jelovnici za djecu u ponudi
X
Posebni porodični programi
X
Doktor po pozivu
X
Stolice za bebe/mjesta u restoranu
X
Posebne aktivnosti i takmičenja za
djecu
X
> (više od) 10% kapaciteta čine
povezane spavaće sobe
X
Besplatan boravak za djecu do 6
godina
X
Kreveci za bebe i dodatni kreveti za
djecu dostupni
X
Cucle-varalice i noše na zahtjev
X
Standardna ponuda igračaka i igara
X
Grijači flašica na zahtjev
X
Kreveti za djecu u 25% soba
X
Usluge i objekti koji nisu obavezni
ali se preporučuju
1 Umjetnički i zanatski programi
Odvojen/nadgledan bazen za djecu
Organizovan dječiji klub
X=obavezni DA/NE
Izbor sadržaja za rekreaciju i odmor
X
Postojanje punih pansiona,
polupansiona, spav. i doruč.
X
Usluge tura i ekskurzija sa vodičem
X
Profesionalni program animacije
X
Izbor prodavnica
X
Određene prostorije za igru i odmor
X
Bazeni
X
Hotelska fitnes prostorija, najmanje 6
fitnes sprava
X
Kozmetičar i frizer
X
Svlačionice i tuševi za goste koji
kasnije odlaze
X
Kabine za presvlačenje/tuševi (na
plaži)
X
Stolice za plažu-suncobrani
minimum 70% kreveta
X
Dežurni spasilac (od zore do
sumraka)
X
Oprema za iznajmljivanje i
instrukcije
X
Pozicija objekta neposredno uz plažu
/ jezero
X
Raznovrsnost kapaciteta ishrane i
pića
X
Usluge i objekti koji nisu obavezni
ali se preporučuju
Arhitektura usklađena sa okruženjem
Raznovrsan zabavni, sportski, noćni
život
Iznajmljivanje/instrukcije kanua,
kajaka, itd.
2 Barovi - egzotična pića
Hotelska sauna
Bazeni za masažu / automatski hem.
filter (jacuzzi)
Hotelski teniski tereni sa
instruktorom
Hotelski tereni za skvoš
Staza za trčanje, staza za pješačenje
Mini golf
Kuglanje
Teren za jahanje/polo, sa štalama
Iznajmljivanje bicikala/ekskurzije sa
vodičem
Biciklistička staza i usluga opravke
bicikala
Specijalizacija
Wellness / Spa hotel
X=obavezni DA/NE
Posebni zdravstveni programi i
paketi
X
Posebna predavanja o zdravlju
X
Licencirani terapeuti i estetičari
X
Banjska kuhinja / Izbor
vegetarijanskih jela
X
Personalizovani programi dijete
X
Dežurni licencirani nutricionista
X
Nepušačke zone u restoranima
X
Spratovi / sobe za nepušače
X
Izbor sauna
X
Prostrani bazeni za masažu
X
Zagrijani bazeni za plivanje sa
hidromasažom
X
Bade-mantili na poklon
X
Solarijum i prostorija za opuštanje
X
3 Razni tretmani tijela
X
Masaže (shiatsu, refleksologija,
švedska itd.)
X
Manikir i pedikir (sa lakiranjem)
X
Masaža lica
X
Fitnes prostorija sa sertifikovanim
trenerima
X
Posebna kardio-sportska-tegovi
oprema
X
Lični fitnes trening
X
Relaksacioni trening
X
Usluge i objekti koji nisu obavezni
ali se preporučuju
Globalni "Brand" (ime) i SPA usluge
Istočnjački i zapadni banjski
programi
Šetnje prirodom/meditacija
Laconicum (zagrijane klupe)
Parna kupatila (eukaliptus/cvjetni)
Vitalizirajući tuševi (kiša, magla,
masaža)
Maske za lice i oči
Tretman ozonom za njegu kože
Aromaterapije
X=obavezni DA/NE
Specijalizacija
Zdravstveni hotel Banjski hotel
Licencirano medicinsko osoblje i
terapeuti
X
Medicinske konsultacije i nadzor
X
Nutricioni i centar za izbor
odgovarajućeg stila života
X
Posebni rehabilitacioni programi
X
4 Posebni programi liječenja
X
Posebni programi preventive
X
Vježbe jačanja / Fitnes programi
X
Programi reduciranja tjelesne težine
X
Propisani lični programi dijete
X
Programi smanjenja stresa
X
Kardio-fitnes programi
X
Aquaerobic/aquafit programi
X
Pješačke ture izdržljivosti
X
Meditativna joga
X
Termalno-medicinske kupke i
tretmani blatom ili vodom
X
Medicinske/terapeutske masaže
X
Usluge i objekti koji nisu obavezni
ali se preporučuju
Kozmetička hirurgija/face-lifting
Višestruki vitaminsko-mineralni
programi
Podmlađivanje/anti-celulit programi
Uklanjanje nečistoća kože
Ostali istočnjački/zapadni programi
liječenja
X=obavezni DA/NE
Specijalizacija Poslovni hotel
(Sastanci i
konferencije)
Potpuno opremljen poslovni centar
(kompjuteri, faks, štampač,
fotokopir)
X
Konferencijski supervizor
X
Internet / modem ISDN konekcija
X
Distribucija poruka (interna)
X
5 Minimum 1 konferencijska sala / 25
soba
X
Prostorija za seminare: minimum 60
m2
X
Minimum 8 slobodnih utičnica u
konferencijskoj Sali
X
Minimum 2 prostorije za rad u
grupama
X
Potpuna zvučna izolacija /
mogućnost zamračivanja
X
Detaljan plan prostorije za sve
konferencijske sale
X
Efikasna ventilacija/kontrola
temperature
X
Posebno dizajniran konferencijski
namještaj
X
Minimum veličina ekrana (150x150)
X
Grafoskop 400 W / Projektor za
slajdove
X
Portabl TV, video i DVD
X
Projektor, laserski pokazivač / Flip
charts (mape za pisanje)
X
Podijum / obični i bežični mikrofoni
X
Izložbene linije
X
Odvojene banket sale
X
Posebni jelovnici u pauzama
X
Radni sto, faks, modem, telefon,
dodatni izlaz
X
Jednodnevne (ujut.-pop.) usluge
pranja i peglanja odjeće
X
Prevodilačke usluge
X
Usluge kopiranja/štampanja
X
Blokčići/olovke na poklon
X
2
Kapacitet sala 60 do 275 m
X
Usluge i objekti koji nisu obavezni
ali se preporučuju
6 Poslovna biblioteka
Gradska usluga isporučivanja pošte
Garderoba i skladište za opremu
Fitnes
Aktivnosti i programi za stvaranje
tima
Grupne rekreacione aktivnosti
Kapacitet sala 275 do 500 m2
Specijalizacija Hotel za skupove
X=obavezni DA/NE
(sajmovi i kongresi) Uslužni pult skupa (aerodrom/hotel)
Natpis vezan za skup (hol)
Jasna uputstva ka izložbenim
/funkcionalnim prostorijama
Potpuno opremljen poslovni centar
Velika izložbena površina sa
bezbjednim skladišt. prostorom
Izložbene usluge
Izbor običnih i bežičnih mikrofona
Laserski pokazivač
Potpuno opremljena prostorija za
sastanke / seminare
X
Slike / izložbena linija / magnetne
table
X
Internet pristup
X
CD Player
X
Centar za distribuciju poruka
X
Potpuno opremljen press-centar
X
Velika konferencijska sala (minimum
500 m2)
X
Seminar / radne prostorije
X
Električne utičnice/sigurni kablovi
X
Telefon/Modem pristup u svim
X
7 konferencijskim salama
Zvučna izolacija i zamračivanje
X
Efikasna ventilacija i kontrola
temperature
X
Odobrene kabine za prevodioce
X
Simultani prevodi
X
Posebni svjetlosni efekti
X
Podijum sa
govornicama/mikrofonima
X
Konzola za miksovanje
X
Efektivni sistemi kontrole zvuka i
svjetla
X
Tehnička oprema/Sala za projekcije
X
Projektori i ekrani velične primjerene
Sali
X
Prevodilačke usluge
X
Oprema za diktiranje
X
Konferencijski supervizori
X
Telefonska banka
X
Banket sale/posebni jelovnici
X
Usluge i objekti koji nisu obavezni
ali se preporučuju
Električne zavjese
Automatski ekran (sakriven)
Projekcija iz pozadine
Oglasna tabla/svjetla-indikatori
Iznajmljivanje mobilnih telefona
Garderoba/spremište prtljaga
X=obavezni DA/NE
SpecijalizacijaIstorijski hotel
Zgrada upisana u istorijski registar
X
Posebne arhitektonske karakteristike
X
8 Autentična restauracija objekta
X
Uređenje prostora u duhu istorijskog
razdoblja
X
Usluge i objekti koji nisu obavezni
ali se preporučuju
Reprodukcija originalnog
namještaja/opreme
Reprodukcija originalnog uređenja
stola
Ponuda istorijskih jelovnika
Posebne uniforme za osoblje i
odgovarajući jelovnici
Specijalizacija Unikatni hotel
X=obavezni DA/NE
Unikatna arhitektura/karakteristike
X
Jedinstvena grupa građevinskih
struktura
X
Zbirka stranih načina života i
umjetnosti
X
Svuda prisutna kultura/kulturna
organizacija
X
Jedinstveno/integrisano pružanje
usluga
X
Lista primjera kombinacija sa
hotelom
U kombinaciji sa muzejom
U kombinaciji sa termalnim izvorima
U kombinaciji sa značajnim
vinogradima
U kombinaciji sa istorijskim
pivarama
U kombinaciji sa značajnim
umjetničkim ateljeom
9 Specijalizacija Eko-hotel
Sertifikovani ekološki objekat
"Zeleni hotel"
X=obavezni DA/NE
Kampanja upravljanja životnom
sredinom
X
Program obuke za zaštitu životne
sredine
X
Program redukcije čvrstog otpada
X
Ekološke oglasne table/gosti i
osoblje
X
Recikliranje svih limenki, papira,
stakla, plastike
X
Program štednje enegije i vode
X
Program eliminacije opasnog otpada
X
Korišćenje samo recikliranog papira
X
Posluživanje proizvoda od prirodnih
sastojaka
X
Korišćenje domaćeg začinskog bilja i
cvijeća
X
Izbor vegetarijanske kuhinje
X
Korišćenje ekoloških deterdženata
X
Korišćenje biorazgradivih sapuna,
šampona i ostalo.
X
Specijalizovani
kazino
X=obavezni DA/NE
Ovlašćenje za obavljanje djelatnosti
kazina
X
Specijalizovani sadržaji za rad kazina
X
Usluga spremanja vrijednih stvari
X
Usluge mjenjačnice
X
Usluge bankovnih garancija
X
Dodatne usluge ishrane i pića u
radnom vremenu kazina
X
Usluge zaštite
X
10 Bezbjedna prostorija za čuvanje
dragocjenosti
Specijalizacija Golf hotel
X
X=obavezni DA/NE
Golf teren sa 18 rupa odoben od
stane PGA
X
Posebni hotel/golf aranžmani
X
Poželjne rezervacije za hotelske
goste
X
Centar za učenje golfa / Golf
akademija
X
Profesionalna golf obuka na terenu
X
Lekcija učenja (maksimalno 5:1
odnos učenik-instruktor)
X
Zatvoreni teren za vježbu sa
travnatom podlogom
X
Mogućnost vožnje i tereni sa
kratkom travom, bez prepreka
X
Klub sa restoranom i barom
X
Svlačionice za muškarce i žene
X
Toaleti i tuševi za muškarce i žene
X
Spremište za golf torbe
X
Istaknuta tabla sa pravilima
ponašanja
X
Golf profesionalci sa PGA
sertifikatom
X
Potpuno opremljena profesionalna
radnja
X
Iznajmljivanje golf opreme i kola
X
Usluga opremanja / opravke
X
Usluga pomoćnika, noseća torbi
X
Usluga "Marshall"
X
Nadgledana početna pozicija
X
Bazen, sauna, masaža u hotelu
X
11 Profesionalno održavanje podloge
(trave)
X
Osvježenja na stazama
X
Usluge i objekti koji nisu obavezni
ali se preporučuju
Digitalni video sistem analize
zamaha
Golf teren čuvenog dizajnera
Turnirska tabla za rezultat i pres
centar
Golf-kolica dostupna u hotelu
Društveni program za golfere
Specijalizacija Tenis hotel
X=obavezni DA/NE
Tereni odobreni od strane
Nacionalne teniske federacije
X
Posebni hotel/tenis aranžmani
X
Poželjne rezervacije za hotelske
goste
X
Akreditovana škola za obuku tenisa
X
Sertifikovani instruktori tenisa
X
Individualne ili grupne instrukcije
X
Potpuno opremljena profesionalna
radnja / najnovija oprema
X
Usluge mijenjanja žica na reketu i
iznajmljivanje reketa
X
Svlačionice i tuševi za muškarce i
žene
Istaknuta tabla sa pravilima
ponašanja
Bazen, sauna, masaža u hotelu
Minimum 12 otvorenih / 4 zatvorena
terena
Podloga terena zemljana, čvrsta,
12 hidro podloga
Min. 50% terena osvjetljenih za
noćne mečeve
Usluga raspoređivanja igrača u
parove
Centar za osvježenje
Usluge i objekti koji nisu obavezni
ali se preporučuju
Zonirani teren za vježbu sa mašinom
za lopte
Digitalna video analiza igre
Turnirska tabla za rezultat i press
cenar
Društveni program za tenisere
Specijalizacija Zimski centri
X=obavezni DA/NE
Parking i transport Parking očišćen od snijega
X
Usluga startovanja automobila
X
Ski autobus do terena
X
Usluge i objekti koji nisu obavezni
ali se preporučuju
Auto garaža
Pokriveni parking
Hotelski kapaciteti i
Info centar o stanju snijega
usluge
X
Bezbjedno skladište skija
X
Iznajmljivanje ski opreme (skije,
klizaljke...)
X
Premazivanje i opravka skija
X
Ski paket aranžman-ski pas
X
Bar u holu sa kaminom
X
Hotelska sauna i solarijum
X
13 Sportska masaža sa sertifikovanim
fizioterapeutom
X
Prodavnica zimskih sportova
X
Usluga čuvanja djece
X
Ski škola sa sertifikovanim
instruktorima
X
Usluge i objekti koji nisu obavezni
ali se preporučuju
Zatvoreni zagrijani bazen
Kompletne banjske usluge
Ski vrtić
Noćni klub, sa zvučnom izolacijom
Kuglana
Zatvoreni teniski teren
Klizalište
Teren za "curling" (igra na ledu)
Iznajmljivanje ski-mobila
Snježni bar
Ski liftovi (kojima
upravlja hotel)
Ski liftovi sa sjedištem
X
Ski liftovi
X
Usluge i objekti koji nisu obavezni
ali se preporučuju
Vagon-žičare
Staze
Pripremljene i netaknute staze
X
Označene padine (plave, crvene,
crne)
X
Kratke i duge staze
X
Dječije padine
X
Nordijske staze
X
Zimske pješačke staze
X
14 Staze za sankanje
X
Usluge i objekti koji nisu obavezni
ali se preporučuju
Noćno skijanje - osvijetljene staze
Staze za "skijoring" (vučenje skijaša
po snijegu ili ledu)
Staze za pseće zaprege
Staze za spust - razne visine
Teren za hokej na ledu
Vožnja konjskim saonicama
Ski karneval / ostale manifestacije
Dnevna takmičenja
Para-skijanje
15 Prilog 7
Bed & Bike Standard
za smještajne kapacitete
X=obavezni DA/NE
Bed and Bike
Obavezni elementi
Biciklisti mogu da ostanu jednu noć – po želji
Prostorija za čuvanje bicikala koja se može zaključati (po
mogućnosti u prizemlju, npr. garaža)
X
X
Mogućnost pranja i sušenja odjeće i opreme
(npr. praonica, podrum ili prostorija za sušenje)
X
Obezbjeđenje doručka za bicikliste: musli, voće i proizvodi
od integralnih žitarica
X
Prikazivanje ili obezbjeđenje mapa za biciklističke ture u regiji,
takođe red vožnje za autobuse i vozove
X
Komplet opreme za popravke sa najvažnijim alatom
X
Adresa, radno vrijeme i telefonski broj najbliže prodavnice/
radionice za popravljanje bicikala za velike popravke
X
Kvalitativni elementi
Za one koji žele da počnu ili da završe svoju turu treba da se
obezbijedi informacija o pristupu autobusom ili vozom u skladu
sa zaštitom životne sredine
Prevoz gostiju po potrebi; lanč paket koji se može ponijeti
1
Mape i opisi lokalnih i regionalnih biciklističkih staza
Mogućnost transporta prtljaga od posljednjeg smještajnog
objekta ili do sljedećeg smještajnog objekta
Mogućnost rezervisanja za sljedeću noć u smještajnom objektu
koji odgovara biciklistima
Snabdjevanje važnih rezervnih djelova, po potrebi uz angažovanje
najbliže prodavnice/radionice za bicikle
Sopstveni kvalitetni
sopstvene bicikle
bicikli
za
iznajmljivanje;
praonica
za
Biciklističke ture sa vodičem
Knjiga gostiju koja sadrži iskustva biciklističkih turista u regiji
2
3
Prilog 8
TEHNIČKA RJEŠENJA STANDARDNIH TABLI ZA OZNAČAVANJE VRSTE
I KATEGORIJE OBJEKATA
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE TABLI ZA:
I Ugostiteljske objekte: hotel & resort, wild beaty resort, grupu hotela, turistička
naselja, vile, kampove, gostionice i nacionalne restorane:
-
Materijal za izradu table:
Aluminijum u obliku ploče debljine 2 mm, zaštićen metodom eloksaže u boji mat srebra
-
Materijal za izradu slova:
Polirani graverski mesing u obliku ploče
-
Materijal za izradu zvjezdica:
Legura cinka
-
Način izrade table:
Tabla veličine 300 x 250 mm ( 30 x 25 cm) se isijeca iz osnovne eloksirane Al ploče, zatim
se metodom dubokog graviranja na tabli gravira natpis resornog Ministarstva.
Tabla na sebi ima zaštitni hologram u obliku grba Crne Gore.
Hologram se radi na CNC pantografu metodom grebanja i mora da bude jasan sa svim
potrebnim detaljima državnog grba.
Gravirani natpis se popunjava crnom bojom kako bi bio jasan, uočljiv i čitljiv.
Slova su izrađena od poliranog graverskog mesinga oznake MS 56, debljine 1mm metodom
isijecanja iz osnovne ploče na CNC pantografu.
Prvo slovo u nizu na sebi ima ugraviran natpis „Montenegro“ dubine 0,4 mm.
Natpis se popunjava transparentnom tamnoplavom epoksilnom bojom. Slova su galvanski
zaštićena, vrsta zaštite je hromiranje.
Zvjezdice su izrađene od legure cinka metodom centrifugalnog livenja. Zvjezdica sa donje
strane ima uliven vijak M3 dužine 4 mm. Zvjezdica je površinski zaštićena metodom
galvanske zaštite, vrsta zaštite je hromiranje.
U donjem dijelu table, foto impakt printerom, diskretno i poluvidno nanosi se serijski broj,
koji sadrži i svoju zaštitu od kopiranja.
1 Aluminijumska tabla se na objekat pričvršćuje pomoću 4 vijka sa nosačima i zaštitnom
kapicom. Kapica je takođe zaštićena galvanskom zaštitom, vrsta zaštite je hromoranje.
II Ugostiteljske objekte: kuće, soba za iznajmljivanje, turističke apartmane i
restorane
Materjal za izradu
-
Plastična masa u obliku ploče sa podlogom sive boje, presvučena efekt folijom srebrnasto
bijele boje. Ukupna debljina ploče je 1,6 mm, a debljina efekt folije 0,3 mm.
Materjal je certifikovan od strane proizvođača materjala za spoljnu upotrebu, otporan na
dnevnu svjetlost, stabilan na UV zračenja, vremenske uticaje i tekuće održavanje
Način izrade
-
Tabla veličine 250 x 200 mm (25 x 20 cm) isijeca se iz osnovne ploče, a zatim metodom
dubokog graviranja na CNC pantogramu izrađuje se željen/zadani /natpis.
Dubina gravire iznosi 0,4 mm kako bi u potpunosti bila odstranjena efekt folija na mjestu
gravure i ista bila čista i jasna.
Tabla na sebi ima zaštitni hologram u vidu amblema i imena opštine.
Hologram se radi na CNC pantogramu, metodom preciznog grebanja i mora da bude jasan
sa svim potrebnim detaljima državnog grba.
Zvjezdice se izrađene od legure cinka metodom centrifugalnog livenja.
Zvjezdica je površinski zaštićena metodom galvanske zaštite, hromiranjem.
U donjem dijelu table, foto impakt printerom, diskretno i poluvidno nanosi se serijski broj,
koji sadrži i svoju zaštitu od kopiranja.
Tabla se na objekat pričvršćuje pomoću 4 vijka sa nosačima i zaštitnom kapicom. Kapica je
takođe zaštićena galvanskom zaštitom, vrsta zaštite je hromoranje.
2 Prilog 9
GRAFIČKA RJEŠENJA STANDARDNIH TABLI ZA OZNAČAVANJE
VRSTE I KATEGORIJE OBJEKATA
1
2
3
4
5
Download

Pravilnik o vrstama minimalno tehničkim uslovima i