1
Tehnološka rešenja i inovacije za efikasnu
distribuciju toplotne energije
Beograd, 5.6.2013
Čuvamo Vašu energiju
6/6/2013
District Energy
Member of the KWH Group
KWH Pipe
2
Pouzdani partner za:
Sisteme cevovoda
Projekte
Technologiju
Plastične cevi
PE, PP
PEX
PVC
6/6/2013
Predizolovani sistemi
Daljinsko grejanje
Daljinsko hlaĎenje
Industrija
Projektni servis
Projektovanje
Instalacija
Mobilna oprema
District Energy
Tehnologija
Proizvodna tehnika
Kompletna oprema
Licence
Member of the KWH Group
Predizolovane cevi: Thermopipe i Fintherm
3
KWH THERMOPIPE
(Vaasa, Finska)
FINTHERM
(Prag, Češka Republika)
Proizvodnja
6/6/2013
Skladišta
District Energy
Member of the KWH Group
Reference
4
Tokom svoje dvadesetogodišnje istorije, kompanija FINTHERM PRAHA KWH Pipe a.s. je proizveo cevovode u ukupnoj dužini od preko 4 500 km.
Kompanija se „dokazala“ kao glavni dobavljač na toplovodnoj mreži za grad Prag.
• Prag (1998-2010, DN100-DN700, deo 180 km)
• Cassaleto, Italija (2003-2007, DN20-DN500, 22 km)
• Martin and Trnava, Slovačka (2004-2008, DN20-DN500, 51 km)
• Pöllau, Austrija (2006-2008, DN50-DN200, 21 km)
• Bardějov, Slovačka (2009, DN400, 18km)
6/6/2013
District Energy
Member of the KWH Group
Ključni faktori uspeha: Kvalitet i laboratorija
5
Sopstvena, vrhunski opremljena
laboratorija sa iskusnim i stručnim
osobljem.
ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001
Certifikati:
• Euroheat & power (Evropa)
• FFI i FW 603/605 (Nemačka)
• GraĎevinski institut (Prag)
6/6/2013
District Energy
Member of the KWH Group
Generalni trendovi u oblasti daljinskog
grejanja
6
1 – Standardizacija
2 – Smanjenje toplotnih gubitaka u cevovodima
3 – Smanjenje kvarova na cevovodima
Member of the KWH Group
Najčešći razlozi kvarova na cevovodima
izvor: AGFW asocijacija Nemačka
7
Member of the KWH Group
Wehotherm Twins
8
Sastoji se od dve čelične cevi,
izolovane tvrdom PUR penom i
omotane jednom oblogom od PEHD
cevi
Najveći radni pritisak: 2,5 MPa
Radna temperatura: 130o C
Vek trajanja: 30 godina
Maksimalna temperaturna razlika
izmeĎu nosne i povratne cevi je
50oC.
Dimenzije prema normi EN15 698-1
6/6/2013
District Energy
Member of the KWH Group
Korišćene klase izolacije u Evropi
9
TWIN
3rd / 2nd
2nd/1st
1st
6/6/2013
District Energy
Member of the KWH Group
Iskustva iz Skandinavskih zemalja
10
U Skandinavskim zemljama su se cevi
Twins počele koristiti 80-ih godina
prevashodno u gradovima i za kućne
priključke.
DN 20..80
25 %
Twins
75 %
Single pipe
Većina cevovoda u Finskoj, Švedskoj,
Norveškoj i Estoniji je u Twins izvedbi.
2006-2012
DN 100..200
Četvrtina exporta Fintherm-a na
evropskim tržištima u 2011-12 je bila u
Twins izvedbi, čak i u višim klasama
izolacije.
6/6/2013
District Energy
55%
45%
Twins
Single pipe
2006-2012
Member of the KWH Group
Glavne prednosti cevi TWINS
11
• Manji toplotni gubici
• Manji broj spojnica
• Manje iskopavanje
zemljišta
• Brža izgradnja
6/6/2013
District Energy
Member of the KWH Group
Razlozi nedovoljnog korišćenja Twins cevi
12
•
Mala upućenost i propagacija
•
Nedostatak iskustva projektantskih i montažnih firmi
•
Bojazan od novih mogućnosti
•
Bojazan od komplikovanijeg zavarivanja cevi koje su blizu sebe
•
Veća odgovornost na kvalitet montaže i same proizvodnje
•
Tehnička ograničenja
6/6/2013
District Energy
Member of the KWH Group
Toplotni gubici po dimenzijama na m za 1
godinu
13
Topl. gubici (GJ/m)
4,5
Wehotherm
WehothermTwins
Twins
4,0
3,5
Wehotherm
klasa izolacije
WehothermStandard
Standard –1.1.izolační
třída
Wehotherm
klasa izolacije
WehothermStandard
Standard –2.2.izolační
třída
Wehotherm
klasa izolacije
WehothermStandard
Standard –3.3.izolační
třída
3,0
„crne“
Klasikačelične
(černá cevi
ocel dotatečně izolovaná)
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
Dimenzije cevi
6/6/2013
District Energy
Member of the KWH Group
Odnos cena materijala standard/Twins
Poređenje cena cevi za 1m trase
Proračun sa standardnim % fitinga
3.000
Wehotherm
Twins –1.1.Izolační
třída
Wehotherm Twins
klasa izolacije
Wehotherm
Izolační
třída
Wehotherm Standard
Standard 1.
– 1.
klasa izolacije
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
Dimenzije cevi
Member of the KWH Group
Obim iskopa na 1 m trase po dimenzijama
15
Obim (m3/m)
1,30
Wehotherm Twins 1. Izolační třída
Wehotherm Standard 1. Izolační třída
1,10
Wehotherm Standard 2. Izolační třída
Wehotherm Standard 3. Izolační třída
0,90
0,70
0,50
0,30
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
Dimenzije cevi
6/6/2013
District Energy
Member of the KWH Group
Količina PUR pene na 1 m cevi
16
Količina na 1 metar (Kg/m)
14
Wehotherm Twins 1. Izolační třída
12
Wehotherm Standard 1. Izolační třída
Wehotherm Standard 2. Izolační třída
10
Wehotherm Standard 3. Izolační třída
8
6
4
2
0
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
Dimenzije cevi
6/6/2013
District Energy
Member of the KWH Group
Manja količina spojnica, manje montažera
17
6/6/2013
District Energy
Member of the KWH Group
Manje iskopavanje zemljišta
18
min 0,4 m
• Manje iskopne površine (prednost u gradovima)
• Manja količina ostatka zemlje
• Manja količina peska za zasipanje cevi
• Veća brzina poslova iskopavanja i zakopavanja
6/6/2013
District Energy
Member of the KWH Group
Rešenje ogranaka
19
• Nije potrebno prelaziti preko susednih
cevi i već postojećih instalacija
6/6/2013
District Energy
Member of the KWH Group
Povezivanje sa postojećim cevovodima
20
?
Member of the KWH Group
Prelaz na postojeće dvocevne trase:
čvor/razdelnik
21
• Model F (CPF)
• Model Y (CPY)
6/6/2013
District Energy
Member of the KWH Group
Model Y (pravac cevi)
22
Potrebno je obratiti posebnu
pažnju na traženi smer prelaza.
RU = A - > 2
• Prelaz cevi sa desne strane
na donju cev
A
2
RD = A - > 1
A
• Prelaz cevi sa leve strane na
donju cev (unutrašnje
ukrštanje)
1
6/6/2013
District Energy
Member of the KWH Group
Tailor made solution: moguće je napraviti
čvor/razdelnik na meru
23
Standardni čvor
240 mm.
DN 32
400 mm
6/6/2013
District Energy
Member of the KWH Group
Ostali materijali
24
6/6/2013
District Energy
Member of the KWH Group
Wehotherm Twins- fitinzi
25
6/6/2013
District Energy
Member of the KWH Group
Gde bi trebalo TWINS cevi koristiti ?
26
Prevashodno ukoliko želimo smanjiti toplotne gubitke u cevovodima i
smanjiti naj riskantnije elemente na trasi cevovoda – spojnice
• Kućni priključci
• Cevi do prečnika DN 150
• Maksimalna radna temperatura130o C
• Razlika u nosnoj i vratnoj cevi 50 K
• Zahtev za sniženje toplotnih gubitaka na minimum
• Na gradilištima sa nedostatkom prostora
• Ukoliko se žuri sa puštanjem u rad
6/6/2013
District Energy
Member of the KWH Group
www.fintherm.cz
27
Zahvaljujemo se na pažnji!
Dalibor Vunič
Mail: [email protected]
Tel.: 00420 725 933 120
Fax.: 00420 283 933 015
Fintherm Praha – KWH Pipe, a.s.
Za Tratí 197
196 00 Prag
Češka Republika
6/6/2013
District Energy
Member of the KWH Group
Download

Fintherm KWH Pipe Presentation