BROJILO Z A DOMAĆINST VA
ST100
ST100 je brojilo namenjeno
za
direk-
tno vezivanje na trofaznu električnu mrežu, i
merenje aktivne i opciono reaktivne električne energije kod korisnika iz kategorije domaćinstva. Brojilo se
može koristiti i u monofaznim električnim mrežama. Sve funkcionalnosti brojila ST100 su realizovane u skladu sa relevantnim
standardima: IEC, EN, VDEW, M-bus, DLMS... Izborom odgovarajućih portova: A (port za povezivanje sa AMM centrom) i B (port
za priključenje prekidačkog modula), brojilo je pripremljeno za integraciju u AMM sistem.
Priključenjem komunikacionog modula (PLUG IN) na električni port A, brojilo se uključuje u AMM sistem. Priključenjem
prekidačkog
modula (bistabilne sklopke) na port B, koji je realizovan po M-bus standardu, realizuje se funkcija upravljanja
potrošnjom.
Aktivna energija
Višetarifno registrovanje
energije
IR
TOU
0101
1010
Integritet merenja
Reaktivna energija
TOU
Očitavanje brojila u
beznaponskom stanju
Firmware update
Maksimalna snaga
Limit snage
Interni časovnik
Code red
LCD
Dnevnik događaja
RS232
M-bus
M-bus
IR
Standardne karakteristike
DST
DST
Q
Merenje kvaliteta
el. energije
Port A (za povezivanje sa
AMM centrom)
Port B (za priključenje
prekidačkog modula)
Opcione karakteristike
BROJILO Z A DOMAĆINST VA
Limit snage (opciono)
yy
Upisom limitirajuće vrednosti u odgovarajući registar brojila ograničava se snaga koju potrošač može jednovremeno
povući sa distributivne mreže
yy
Poseban dnevnik događaja (10 isključenja/uključenja sklopke)
Code Red (opciono)
yy
Code red funkcija omogućava jednovremeno ograničenje potrošnje većih grupa potrošača prilikom neregularnih stanja na elektrodistributivnoj mreži
Dnevnik događaja (opciono)
yyBrojilo registruje do 200 događaja i statusa brojila u standardni dnevnik događaja.
yy
Posebni dnevnici događaja za kvalitet
električne energije, integritet merenja,
upravljanje potrošnjom
Firmware update
yy
Brojilo omogućava ažuriranje softvera
brojila (firmware update), lokalno ili daljinski, bez uticaja na merne karakteristike brojila, konfiguraciju parametara i
obračunske podatke
Interni časovnik
yy
u skladu sa IEC 62054-21
yy
opciono DST (Daylight Saving Time) - automatski prelazak sa zimskog na letnje
računanje vremena, i obrnuto
yy
rezervno napajanje je baterijsko, opciono superkondenzator
Merenje kvaliteta električne energije (opciono)
yy
registrovanje maksimalne i minimalne
vrednosti napona
yy
registrovanje varijacije napona
yy
registrovanje maksimalne struje
yyregistrovanje prekida napajanja (kratkotrajni prekidi – brojač događaja, duži prekidi - 10
zapisa u poseban dnevnik događaja)
yy
registrovanje prenapona i podnapona
(poseban dnevnik događaja)
Optički port
yy
fizički nivo u skladu sa IEC 62056-21
Električni port (fizički nivo)
yy
Port A (za povezivanje sa AMM centrom)
o RS 485 (aktivan)
yy
Port B (za priključenje prekidačkog
modula)
o M-bus master (EN 13757-2)
yy
Klasa tačnosti o Aktivna energija 1 ili 2
o Reaktivna energija
2 ili 3
yy
Nominalna/maksimalna struja (direktno vezivanje)
5 (60) A ili 5 (120) A
yy
Minimalna struja Imin
0,05 In
yy
Nominalni napon, Un 3x230/400 V, 3x400 V, 230 V
yy
Naponski opseg 0,8 Un – 1,15 Un
yy
Frekvencija 50 Hz
yy
Radni temperaturni opseg -40° – +70°C
yy
Temperatura skladištenja -40° – +80°C
yy
Interni časovnik IEC 62054-21
yy
Sopstvena potrošnja <2W
yy
Izolaciona čvrstoća
4 kV, 50 Hz, 1 min
yy
Udarni napon 6 kV, 1,2/50μs
yy
Portovi (fizički nivo)
o Optički port (IR) IEC 62056-21
o Električni port A
RS 485
o Električni port B
žični M-bus master (EN 13757-2)
yy
Protokoli
o IR, električni port A
IEC 62056-46 (DLMS)
o Električni port B
EN 13757-3
yy
Komunikacioni modul (opciono)
PLC, GSM/GPRS
yy
Prekidački modul (opciono) 3 x 230 V (3 x 90 A; 3 x 120 A), IEC 62055-31, UC2/UC3
yy
Dimenzije (mm) 273 x 177 x 91
yy
Masa 0.9 kg
yy
Zaptivenost IP54, prema IEC 60529
Dimenzije brojila (mm)
Ulazi/izlazi (opciono)
yy
kontrolni ulazi - za upravljanje tarifama 2x
yy
tarifni izlazi (100 mA) 2x
yy
impulsni izlazi 2x
yy
izlazi sa bistabilnim relejom (6 A) 1x
155
Profil opterećenja (opciono)
yy4 profila opterećenja, svaki po 7 kanala
yy
programabilni i nezavisni periodi registrovanja (5 do 60 minuta, 1 do 24 sata)
yydovoljna količina memorije (4320 zapisa u
memoriji, npr. 15-minutni profil srednje snage (1 kanal) se čuva u memoriji za 45 dana)
Komunikacioni protokoli
yy
Optički port i port A: DLMS (IEC
62056-46)
yy
Port B: M-bus (EN 13757-3)
Strujna priključnica
yy
Za struje do 60А: za sve tipove provodnika do 16mm2
yy
Za struje do 120А: za sve tipove provodnika do 35mm2
Kompaktna kutija brojila
yy
dimenzije i tačke vešanja u skladu sa DIN
43857
yy
transparentna kutija izrađena od visokokvalitetnog ojačanog samogasivog
polikarbonatnog materijala
yy
IP54 stepen zaštite od vlage i prašine (u
skladu sa IEC 60529)
Bezbednost podataka
yy
Lokalna parametrizacija i podešavanje
zaštićeno lozinkama na više nivoa i aktiviranjem tastera integriteta poklopca
priključnice
Kvalitet brojila:
yy
Visoka tačnost merenja i stabilnost
rada mernih elemenata. Nakon prvog
baždarenja nema potrebe za ponovnim baždarenjem u toku životnog veka
brojila
yy
Visoka pouzdanost brojila
yy
Visoka EMC otpornost
Upravljanje potrošnjom (opciono)
yybrojilo je pripremljeno za naknadno priključenje prekidačkog modula (sklopke) na port B
yy
prekidački modul u skladu sa IEC 6205531, UC2/UC3
119
Obračunski profil
yyObračunski profil (registrovane vrednosti energije i maksimalne snage po tarifama) generiše
se i čuva za poslednjih 18 obračunskih perioda
Vizuelna komunikacija sa brojilom
yy
LCD i načini prikaza u skladu sa VDEW
specifikacijom
yy
programabilan skup podataka i redosled prikaza
yy
LED (1000 imp/kWh (kvarh))
yy
tasteri – 2 na poklopcu brojila
yy
označavanje podataka po OBIS kodu:
IEC 62056-61
Komunikacija sa AMM centrom (opciono)
yy
brojilo je pripremljeno za naknadno
priključenje komunikacionog modula
(PLUG IN) na port A
yy
PLC ili GSM/GPRS komunikacioni moduli
292
Maksimalna snaga
yy
Period integracije maksimalne srednje
snage generiše interni časovnik, i programabilan je sa sledećim vrednostima:
5, 10, 15, 30 i 60 minuta.
Očitavanje brojila u beznaponskom stanju
(opciono)
yy
ugrađeno baterijsko napajanje
Integracija u AMM sistem
285
Tarifiranje
yyprogramabilna tarifna struktura do 4 tarife
yy
do 4 sezone, do 4 nedeljna programa
yy
do 9 tipova dana, do 32 praznika
yy
10 promena tarife u toku dana
Integritet merenja (opciono)
yy
detekcija otvaranja poklopca mernog
dela brojila
yy
detekcija
otvaranja
poklopca
priključnice
yy
detekcija pogrešne autorizacije za izmenu parametara
yy
brojač događaja
yy
detekcija uticaja snažnog magnetnog
polja na brojilo
yy
poseban dnevnik događaja
273
Merenje električnih veličina
yy
merenje energije u oba smera i apsolutno (A+, A-, |A|), opciono (R+, R-)
yy
merenje aktivne energije i snage u klasi
1 ili 2, merenje reaktivne energije (opciono) u klasi 2 ili 3, merenje napona i struja po fazama, merenje frekvencije, merenje faktora snage (opciono)
151
91
177
ST100FD – 19A53R52 – SB2221 – plbdqfw
(Vrsta – merne karakteristike – povezivanje – funkcije)
ST– tip brojila
100– brojilo za domaćinstva
F – trofazna mreža
M – monofazna mreža
D – direktna veza
O – Optički port
S – Optički port, RS485 (port A)
N – bez porta B
B – port B
2 2 2 1 – broj tarifnih ulaza; broj tarifnih
izlaza; broj impulsnih izlaza; broj
izlaza sa bistabilnim relejom 6A;
19– In = 5A, Imax = 60A
22– In = 5A, Imax = 100A
23– In = 5A, Imax = 120A
A – merenje aktivne energije
R – merenje reaktivne energije
4 – klasa tačnosti 1
5 – klasa tačnosti 2
6 – klasa tačnosti 3
2 – dvosmerno merenje energije
3 – dvosmerno merenje energije i apsolutno merenje
z – nema naprednih funkcija (Zero)
p – profil opterećenja (load Profile)
l – limit snage (power Limit)
r – kod “crvenog” (Code Red)
b – dnevnik događaja (log Book)
d– Daylight saving time (DST)
q – kvalitet el. energije (energy Quality)
f – integritet merenja (Fraud detection)
w – očitavanje u beznaponskom stanju
(“no poWer” reading)
s – interni časovnik
(internal clock Supercondenzator backup)
Download

ST100 je brojilo na - meterandcontrol.rs