INSTITUT ZA STRANE JEZIKE ad
Beograd, Gospodar Jovanova 35
01 br. 879
25.04.2012.
ZAPISNIK
Sa XXXIX sednice Skupštine akcionara Instituta za strane jezika ad,
Beograd, Gospodar Jovanova 35, održane 25.04.2012. godine sa početkom u
10 sati u klubu Instituta u Gospodar Jovanovoj 35.
Sednici prisustvuju akcionari i njihovi predstavnici:
1. Andjelković Krinka
2. Babić Ljiljana
3. Babin Danilo
4. Bjeličić Jovanka
5. Blažin Tereza
6. Bogdanović Simha
7. Čavdarević Ivona
8. Cvetanović Zoran
9. Dinić Marina
10. Djerković Zoran
11. Djordjević Milka
12. Ginić Tihomir
13. Graočankić Katarina
14. Grujić Jelena
15. Ilić Nada
16. IEI
17. Janjić Vidosava
18. Janković Branislava
19. Janković Gordana
20. Jovanović Saša
21. Jurman Biljana
22. Keleuva Dragica
23. Krstić Suzana
24. Marković Milena
25. Meandžija Lidija
26. Meseldžija Biljana
27. Mićović Nada
28. Mićunović Dubravka
29. Mihailović Jelena
30. Mijović Branka
31. Mikašinović Milorad
32. Miladinović Kiš Ranka
33. Mioković Danica
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
Mirić Jelena
Obradović Nadežda
Obradović Slobodanka
Petrović Dragana
Popović Maja
Popović Marina
Radomirović Jelisaveta
Radovanović Marina
Rajković Gordana
Rašić Jelena
Rev. kuća Auditor
Roškić Gordana
Rudež Banković Svetlana
Savić Ljubica
Savić Nemanja
Selimović Jesenka
Selimović Maša
Škoro Nadežda
Slijepčević Ratomir
Stanić Bobana
Stojaković Milica
Todorović Dejana
Todorović Mirjana
Todorović Nevenka
Tufegdžić Suzana
Tumbas Dj. Mirjana
Tumbas Košić Djurdjica
Vujadinović Danica
Žarković Milan
Zdravković Smilja
Živanić Ljubica
Zubčić Zoran
Zvezdara CER
1
Pored akcionara sa pravom glasa i akcionara sa ovlašćenjima, Skupštini
prisustvuje i:
1. Milovanović Stojanka
2. Miroslav Milojević (od 8 tačke)
Sednicom Skupštine akcionara predsedava Jelena Grujić, imenovana od
strane Upravnog odbora za predsednika.
PRVA TAČKA DNEVNOG REDA
Predsednik Skupštine, obavestila je prisutne akcionare i njihove
predstavnike da od ukupno 8.063 glasova, prisutni na sednici imaju 5.269
glasova. Skupština ima kvorum i može da počne sa radom.
Za Skupštinu akcionara utvrdjen je sledeći
DNEVNI RED:
1. Otvaranje sednice
2. Izmena Statuta Instituta
3. Poslovnik o radu Skupštine
4. Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju Instituta
5. Izveštaj eksternog revizora
6. Finansijski izveštaji Instituta za 2011.
7. Raspodela dobiti za 2011.
8. Odluka o sticanju sopstvenih akcija
9. Razrešenje članova Upravnog odbora
10. Razrešenje članova Nadzornog odbora
11. Imenovanje članova Nadzornog odbora
12. Naknada za rad članova Nadzornog odbora
13. Politika naknada izvršnih direktora
14. Izbor eksternog revizora (naknada za rad)
2
Predsednik Skupštine obavestila je prisutne da je u Komisiju za glasanje
imenovala: Biljanu Drakula, Milenu Marković i Zorana Zubčića. Za
zapisničara imenovala je Jovanku Bjeličić.
DRUGA TAČKA DNEVNOG REDA
Predsednik Skupštine je otvorila diskusiju po tački dnevnog reda – izmena
Statuta Instituta.
Dubravka Mićunović je sugerisala da se u članu 24. pored izmene stava 3.
doda član Zakona (358.) koji uredjuje pitanje potrebne većine glasova za
odlučivanje po odredjenim pitanjima kako bi akcionarima bila jasnija
procedura odlučivanja.
Dr Zoran Djerković je pojasnio da se izmena Statuta radi zbog tehničkog
propusta i da nije uobičajeno da se u Statut stavlja član zakona. Predlaže
da se akcionarima napravi mali izvod iz zakona i na taj način približe
njihova prava.
Predsednik Skupštine je pozvala akcionare da glasaju javno. Od ukupno
prisutnih 5.269 glasova, ZA se opredelilo 5.209, 60 je nevažećih glasova.
Akcionari su većinom glasova doneli
ODLUKU
br. 558/12
Usvaja se:
Izmena STATUTA
Instituta za strane jezike ad Beograd
Član 1.
U članu 24, menja se stav 3 i glasi:
„Odluke na sednici Skupštine donose se običnom većinom prisutnih
akcionara koji imaju pravo glasa po odredjenom pitanju osim ako
zakonom za pojedina pitanja nije odredjen veći broj glasova.“
Član 2.
Ova izmena primenjuje se po usvajanju.
TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA
Predsednik Skupštine otvorila je diskusiju povodom predloga Poslovnika o
radu Skupštine.
3
Mićunović Dubravka je postavila pitanje o pravu akcionara da glasaju o
drugim iznetim predlozima i predložila da se Poslovnik dopuni i pravom
akcionara na postavljanje pitanja.
Akcionar Vujadinović Danica je istakla da sednici Skupštine akcionara
prisustvuje kao akcionar sa željom da obezbedi kvorum ali da ne želi da se
izjašnjava po tačkama dnevnog reda.
Nakon razjašnjenja prava na postavljanje pitanja, predsednik Skupštine je
pozvala akcionare da glasaju javno. Od ukupno prisutnih 5.269 glasova, ZA
se opredelilo 5.209, 60 je nevažećih glasova. Akcionari su većinom glasova
doneli
O D L U K U br. 559/12
Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara Instituta
za strane jezike ad, Beograd.
Poslovnik stupa na snagu i primenjuje se odmah po usvajanju.
ČETVRTA TAČKA DNEVNOG REDA
Predsednik Skupštine pozvala je akcionare da se javno izjasne o Izveštaju o
poslovanju Instituta u 2011. godini jer nije bilo prijavljenih za diskusiju. Od
ukupno prisutnih 5.269 glasova, ZA se opredelilo 5.209, 60 glasova je
nevažećih. Akcionari su većinom glasova doneli
O D L U K U br. 560/12
Usvaja se Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju Instituta
za strane jezike ad, Beograd.
PETA TAČKA DENEVNOG REDA
Predsednik Skupštine pozvala je akcionare da se javno izjasne o Izveštaju
eksternog revizora jer nije bilo prijavljenih za diskusiju. Od ukupno
prisutnih 5.269 glasova, ZA se opredelilo 5.209, 60 je nevažećih. Akcionari
su većinom glasova doneli
ODLUKU
br. 561/12
Usvaja se Izveštaj eksternog revizora, Revizorske kuće IEF d.o.o.,
Beograd, iz Beograda, o reviziji Finansijskih izveštaja za 2011.
godinu, Instituta za strane jezike ad, Beograd.
4
ŠESTA TAČKA DNEVNOG REDA
Predsednik Skupštine pozvala je akcionare da se javno izjasne o
Finansijskom izveštaju Instituta za 2011. godinu jer nije bilo prijavljenih za
diskusiju. Od ukupno prisutnih 5.269 glasova, ZA se opredelilo 5.209, 60 je
nevažećih. Akcionari su većinom glasova doneli
O D L U K U br. 562/12
Usvajaju se Finansijski izveštaji (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj
o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene
uz finansijske izveštaje) Instituta za strane jezike ad, Beograd, za
2011. godinu.
SEDMA TAČKA DNEVNOG REDA
Predsednik Skupštine pozvala je akcionare da se javno izjasne o predlogu
Odluke o raspodeli dobiti Instituta za 2011. godinu jer nije bilo prijavljenih
za diskusiju. Od ukupno prisutnih 5.269 glasova, ZA se opredelilo 5.209,
60 je nevažećih. Akcionari su većinom glasova doneli
ODLUKU
br. 563/12
Dobit Instituta za strane jezike ad, Beograd, po usvojenim Godišnjim
finansijskim izveštajima za 2011. godinu sa stanjem na dan
31.12.2011. godine, u nominalnom iznosu od 6.340.711,00 dinara,
raspoređuje se (posle pokrića poreza na dobit) na sledeći način:
-
6.271.222,00 dinara, isplatiće se za dividendu akcionarima
srazmerno njihovom učešću u kapitalu Instituta (700 din po
akciji neto, odnosno 777.78 dinara bruto).
-
69.489,00 dinara se ne raspoređuje.
Dan dividende je 16.04.2011. godine.
OSMA TAČKA DNEVNOG REDA
Predsednik Skupštine pozvala je akcionare da se javno izjasne o predlogu
odluke o sticanju sopstvenih akcija jer nije bilo prijavljenih za diskusiju.
Od ukupno prisutnih 5.269 glasova, ZA se opredelilo 5.209, 60 je
nevažećih. Akcionari su većinom glasova doneli
5
O D L U K U br. 564/12
o sticanju sopstvenih akcija
I
Odobrava se sticanje sopstvenih akcija do maksimalno 10%
osnovnog kapitala Društva.
II
Društvo može steći sopstvene akcije iz tačke 1. ove Odluke u
roku od 1 (jedne) godine od dana donošenja Odluke.
III
Sopstvene akcije mogu se sticati po ceni koja neće biti manja od
8.000 dinara po akciji, niti veća od 12.000 dinara po akciji.
IV
Nadzorni odbor, će doneti odluku o vremenu i konkretnoj ceni
sticanja sopstvenih akcija (u okvirima utvrđenim ovom
Odlukom) i objaviti ponudu za sticanje sopstvenih akcija u
skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
V
Odluku o otuđenju ili eventualnom poništenju sopstvenih akcija
doneće Nadzorni odbor u postupku otuđenja koji se sprovodi u
skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Cena po kojoj će se
sopstvene akcije otuđivati utvrdiće se u skladu sa članom 260
Zakona o privrednim društvima.
VI
Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.
DEVETA TAČKA DNEVNOG REDA
Skupština akcionara je nakon javnog glasanja o razrešenju članova
Upravnog odbora kojima je istekao mandat, od ukupno 5.269 glasova,
opredelila ZA sa 5.209 glasova (60 nevažećih). Akcionari su većinom glasova
doneli
O D L U K U br. 565/12
Razrešavaju se članstva u Upravnom odboru članovi
izabrani 21.04.2011. godine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Olga Milošević
Dejana Todorović
Jelena Grujić
Jelena Mihailović
Jelena Rašić
Marina Dinić
Svetlana Rudež
i nezavisni članovi Upravnog odbora:
1. dr Zoran Djerković
2. Ratomir Slijepčević
6
DESETA TAČKA DNEVNOG REDA
Skupština akcionara je nakon javnog izjašnjavanja o razrešenju članova
Nadzornog odbora kojima je istekao mandat, od ukupno 5.269 glasova,
glasala ZA sa 5.209 glasova (60 nevažećih). Akcionari su većinom glasova
doneli
ODLUKU
br. 566/12
Razrešavaju se članstva u Nadzornom odboru članovi
izabrani 21.04.2011. godine:
1. Julijana Vučo, predsednik
2. Zoran Cvetanović , član
3. Danilo Babin, član
JEDANAESTA TAČKA DNEVNOG REDA
Predsednik Skupštine obavestila je prisutne da je Upravni odbor kao
ovlašćeni predlagač utvrdio listu kandidata za izbor u Nadzorni odbor. Dva
kandidata su poznata akcionarima a to su: dr Zoran Djerković i Maša
Selimović Momčilović. Treći kandidat je akcionar Instituta Saša Jovanović,
advokat iz Beograda. Nakon upoznavanja akcionara sa biografijom trećeg
kandidata pozvala je prisutne da ukoliko kao ovlašćeni predlagači (5%
kapitala) imaju predlog da ga iznesu.
Dubravka Mićunović je zamolila u ime akcionara da se pojasni termin
imenovanja, način predlaganja i način na koji se planira predlaganje
ubuduće.
Dr Zoran Djerković je objasnio da je Upravni odbor Instituta koji obavlja
trenutno funkciju Nadzornog odbora, kao ovlašćeni predlogač dao svoj
predlog i da nije dostavljen akcionarima u materijalu jer je naknadno
formiran. Ovlašćeni predlagači mogu biti i akcionari koji imaju 5% kapitala
u vlasništvu. Mišljenja je da su predloženi kandidati dobar izbor. Bez obzira
na tu činjenicu njihovi rezultati rada će se proveravati već na narednoj
Skupštini jer ona ima obavezu i pravo da vrednuje njihov rad.
Kako nije bilo drugih predloga, predsednik Skupštine je pozvala akcionare
da se javno izjasne o iznetom predlogu. Akcionari su se izjašnjavali
pojedinačno o svakom kandidatu. Opredelili se za kandidata dr Zorana
Djerkovića sa 5.114 glasova ZA, za Mašu Selimović Momčilović sa 4.929
glasova ZA i za Sašu Jovanovića sa 4.397 glasova ZA. Skupština akcionara
većinom glasova donosi
7
O D L U K U br. 567/12
Imenuju se za članove Nadzornog odbora Instituta za strane
jezike ad:
1. Dr Zoran Djerković
2. Maša Selimović Momčilović
3. Saša Jovanović
Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine.
Mićunović Dubravka se zahvalila na radu dosadanjim članovima Upravnog
odbora.
DVANAESTA TAČKA DNEVNOG REDA
Predsednik Skupštine pozvala je akcionare da se javno izjasne o predlogu
Odluke o naknadama za rad članova NO jer nije bilo prijavljenih za
diskusiju. Od ukupno prisutnih 5.269 glasova, ZA se opredelilo 5.064
glasova (145 uzdržanih i 60 nevažećih). Akcionari su većinom glasova doneli
O D L U K U br. 568/12
1. Utvrdjuje se mesečna naknada za rad članova Nadzornog odbora
Instituta za strane jezike ad, Beograd, i to:
-
za predsednika Nadzornog odbora u iznosu od dve prosečne
mesečne neto zarade
-
za članove Nadzornog odbora u iznosu od jedne prosečne
mesečne neto zarade
2. Osnov za obračun naknada je prosečna mesečna neto zarada
Instituta za mesec za koji se vrši isplata.
TRINAESTA TAČKA DNEVNOG REDA
Predsedink Skupštine pozvala je akcionare da se izjasne o predlogu Odluke
o politici naknada izvršnih direktora jer nije bilo prijavljenih za diskusiju.
Od ukupno prisutnih 5.269 glasova, ZA se opredelilo 5.159 (50 uzdržanih i
60 nevažećih). Akcionari su većinom glasova doneli
8
ODLUKU
br. 569/12
Član 1.
Ova odluka se donosi na predlog Upravnog odbora, a u skladu sa
članovima 329, tačka 10 i članom 441, tačka 13 Zakona o privrednim
društvima.
Član 2.
Ovom odlukom se utvrđuje politika, odnosno principi naknada
izvršnih direktora.
Član 3.
Politika naknada izvršnih direktora se zasniva na principima
odgovornosti i značaja funkcije izvršnih direktora, s jedne i uspešnosti
njihovog obavljanja sa stanovišta ostvarenih rezultata Instituta, s
druge strane.
Član 4.
Naknade izvršnih direktora se sastoje od njihove mesečne naknade, s
jedne i godišnje nagrade, s druge strane.
Član 5.
Mesečna naknada se isplaćuje u novcu, a godišnja nagrada (ukoliko je
ima) u akcijama.
Član 6.
Visina mesečne naknade (zarade) se utvrđuje ugovorom između
izvršnih direktora i Nadzornog odbora.
Prilikom opredeljivanja visine mesečne naknade, vodiće se računa o
obimu i kompleksnosti posla, planiranim ciljevima i poslovnom
rezultatu.
Iznos godišnje nagrade utvrđuje se odlukom Skupštine, na predlog
Nadzornog odbora.
TRINAESTA TAČKA DNEVNOG REDA
Predsednik Skupštine, predložila je akcionarima da donesu odluku da
Institut nastavi uspešnu saradnu sa Revizorskom kućom IEF iz Beograda
koja je radila reviziju finansijskih izveštaja Instituta za 2011. godinu.
Predstavila je akcionarima direktora kuće, koji je izrazio zadovoljstvo
9
saradnjom i istakao da je takav izveštaj i dat akcionarima koji su ga već
usvojili.
Predsedink Skupštine pozvala je akcionare da se izjasne o predlogu Odluke
o izboru eksternog revizora jer nije bilo prijavljenih za diskusiju. Od ukupno
prisutnih 5.269 glasova, ZA se opredelilo 5.209 glasa (60 nevažećih).
Akcionari su većinom glasova doneli
O D L U K U br. 570/12
Za eksternog revizora Instituta za strane jezike ad, Beograd,
za 2012. godinu bira se Revizorska kuća IEF IZ Beograda.
Predsednik Skupštine Jelena Grujić, zahvalila se akcionarima na saradnji
kao i članovima UO i NO kojima je istakao mandat. Čestitke na izboru
članovima NO uputio je Ratomir Slijepčević. Svetlana Rudež se zahvalila
pored članova UO i NO i profesorima na zalaganju.
Skupština akciona je završila sa radom u 11.20 sati.
Zapisničar,
Članovi komisije za glasanje:
Predsednik Skupštine,
_______________
J. Bjeličić
___________________________
Biljana Drakula
______________________
Jelena Grujić
___________________________
Milena Marković
___________________________
Zoran Zubčić
10
Download

1 INSTITUT ZA STRANE JEZIKE ad Beograd, Gospodar Jovanova