KAPI PROPOLISA
za decu
Sastav:
Propolis u obliku 10% propilen glikolnog rastvora.
Delovanje:
Propolis ima izrazito antiseptièno dejstvo, povoljno deluje na
ublažavanje tegoba izazvanih upalama gornjih disajnih puteva i
usne duplje, bola i peckanja u grlu i ždrelu. Preporuèuje se za
ublažavanje simptoma respiratornih oboljenja uzrokovanih bakterijama i virusima, jaèanje organizma i podizanje imuniteta.
Upotreba:
3-4 puta po 10 kapi u toku dana, u kašièici èaja ili vode, na kocki
šeæera, polako otapati u ustima, pre jela. Pre upotrebe promuækati.
Èuvanje:
U originalnoj zatvorenoj boèici na tamnom i hladnom mestu, van
domašaja dece.
Pakovanje:
Tamna boca sa 30 ml rastvora.
Rok upotrebe:
Dve godine
POLEN
PROPOLIS KAPI
SASTAV: 10% alkoholni ekstrakt sirovog propolisa
DELOVANJE: Propolis je prirodni produkt pèela. Osnovni sastojci propolisa su biljne smole i vosak koji pèele preraðuju i mešaju sa izluèevinama svojih žlezda, a koriste ga za zaštitu od
infekcija svih vrsta. Propolis sadrži veliki broj bioaktivnih proizvoda meðu kojima su najvažniji: flavonoidi, auksni, antadijanska
kiselina, etarska ulja, balsam i dr. Osnovno dejstvo propolisa je
antimikrobno i antiinflamatorno.
Naèin upotrebe i doziranje:
- za lakše upale u ustima i grlu na kocku šeæera staviti 5-10 kapi
propdlisa i lagano otopiti u ustima 3-4 puta dnevno.
- za ispiranje krajnika 20-30 kapi propolisa rastvoriti u èaši vode i
ispiratiusta 3-4 puta dnevno.
- kod malih površinskih rana i blažih upalnih procesa na koži, kao
i opekotina I i II stepena, propolis kapi se mogu direktno nanositi
èistom gazom ili fatom. Obolelo mesto premazati 2-3 pula dnevno.
- za poboljšanje opšteg stanja organizma i jaèanje otpornosti
preporuèuje se 3 puta dnevno po 10-15 kapi propolisa sa manjom kolièinom vode ili èaja.
Propolis mogu koristiti i deca, s tim što su doze za decu od 2-5
godina tri puta manje, a za decu stariju od 5 godina dva puta
manje od doze za odrasle.
ROK TRAJANJA:
SADRŽAJ:
3 godine
15 ml
Polen sadrži: silicijum, sumpor, bakar, kobalt, natrijum,
gvožðe, aluminijum, kalcijum, magnezijum, mangan,
fosfor, bariju, srebro, cink, hrom, stroncijum i druge
mikroelemente.
Pakovanje: 250 g
Promo Z & S
promoviše - posreduje - povezuje - plasira - informiše
DIJETETSKI PROIZVOD
Naziv “Dijetetski proizvod”, potièe od reèi dijetetika, a to je
nauka o ishrani. Suština ishrane je snabdevanje organizma dovoljnom kolièinom energije i svih materije koje su potrebne za
pravilno funkcionisanje organizma i dobro zdravlje.
U pravnom smislu dijetetski proizvodi su nekada bili klasifikovani
kao pomoæna lekovita sredstva, a danas ih nazivaju dIjetetski
proizvodi ili dijetetski suplementi.
Po definiciji: “Dijetetski suplementi ili dodaci ishrani su proizvodi
koji mogu da pomognu, pojaèaju ili asistiraju prirodnoj funkciji u
organizmu”.
Prema DSHEA (Dietary Supplement Health and Education Act)
dijetetski suplementi se definišu kao: „proizvodi (sem duvana)
koji su namenjeni suplementiranju hrane koja se konzumira i koji
sadrže jednu ili više odreðenih komponenata: vitamine, minerale, biljne komponente, aminokiseline, dijetarne supstance koje
povoljno utièu na unos hrane, koncentrate, metabolite, konstituente, ekstrakte ili kombinaciju ovih komponenti.“ Dijetetski suplementi spadaju u kategoriju hrane, dakle nisu lekovi, na njima
ne mogu biti izjave koje kažu da dodatak ishrani služi u svrhu postavljanja dijagnoze, leèenja, prevencije bilo koje bolesti ili stanja.
POLEN cvetni prah
Cvetni prah (polen) je prah sa prašnika biljaka, koga
pèele sakupljaju i donose u košnicu. Cvetni prah oživljava ãelije u organizmu ljudi, ubrzava oporavak posle
preležanog gripa, suzbija nervozu i stvara fizièku otpornost organizma.
&
www.promozis.com
INDIKACIJE: Blage upale kože i sluznice u ustima, grlu i krajnicima, kao i stanja hroniènog umora i smanjenje otpornosti organizma.
Propolis kapi treba èuvati na hladnom mestu u originalnom pakovanju.
POLEN je dijetetski proizvod namenjen dijabeticarima,
gojaznim osobama i svima ostalima koji paze na svoj
izgled i zdravlje.
PROMO
PROMO
&
Promo Z & S
Zoran Radenkovi}
web&grafièki dizajner
mob. tel. 066 8400 677, 063 7584 919
http://www.promozis.com
e-mail: [email protected]
Dakle, pošto biljni preparati, vitaminsko-mineralni proizvodi, pèelinji proizvodi ... nisu mogli biti registrovani kao lek, bilo je logièno
da potpadnu pod neku grupu namirnica, tj. stvorena je grupa “dodataka ishrani” ili “dijetetskih proizvoda”. Ovaj izraz nije najpreciznije definisao o èemu je reè, ali je bio rešenje, da se stvori
nova kategorija proizvoda koji su u slobodnoj prodaji (ne idu na
recept) i koriste se u samomedikaciji (ali zvanièno na njima ne
sme da piše da leèe bilo šta, jer samo lekovi leèe).
Dijetetski proizvodi služe dopuni svakodnevne ishrane. Dijetetski proizvodi su prevencija za poboljšanje kvaliteta života te su
pomoæ kod malih i umerenih zdravstvenih tegoba. Dijetetski
proizvodi su namenjeni dopuni ishrane i mogu imati terapeutske
efekte.
DIJETMEL - ZASLAÐIVAÈ
SA HROMOM
sastav GTF ima antioksidativno dejstvo, spreèavajuæi štetno
delovanje kiseoniènih radikala. Preparat je po koegzistenciji, boji
i viskoznosti veoma slièan bagremovom medu, slatkog je ukusa,
prijatnog mirisa i korisnici preparata imaju oseæaj sitosti.
INDIKACIJE:
Uzimanje preparata preporuèuje se u cilju prevencije Diabetes
mellitus, ateroskleroze, kod gojaznih osoba, pacijenata obolelih
od šeæerne bolesti delujuæi povoljno na regulaciju glikemije,
telesne težine i lipidnog statusa.
NAÈIN UPOTREBE I DOZIRANJE:
4-5 kašièica dnevno sa vodom pre jela
ROK TRAJANJA: 3 godine
SADRŽAJ:
250 gr, 500 gr, 1000 gr
SASTAV: Fruktoza, sorbitol
R
proizvodi: NRK Inženjering iz Beograda
DELOVANJE:
Energetska vrednost 100 gr preparata je 300 cal (1254 J). Fruktoza i sorbitol su u osnovi preparata. Sorbitol usporava apsorpciju (izmeðu ostalog i glukoze) u gastrointerstinalnom traktu,
vezuje vodu što ubrzava peristaltiku, regulliše stolicu i dovodi do
sitosti. Preparat je prevashodno namenjen dijabetièarima i ljudima na restriktivnoj ishrani. Preparat je po koegzistenciji, boji i
viskoznosti veoma slièan bagremovom medu, slatkog je ukusa,
prijatnog mirisa i korisnici preparata imaju oseæaj sitosti.
INDIKACIJE:
Uzimanje preparata preporuèuje se u cilju prevencije Diabetes
mellitus, ateroskleroze, kod gojaznih osoba, pacijenata obolelih
od šeæerne bolesti delujuæi povoljno na regulaciju glikemije, telesne težine i lipidnog statusa.
NAÈIN UPOTREBE I DOZIRANJE:
4-5 kašièica dnevno sa vodom pre jela
ROK TRAJANJA: 3 godine
SADRŽAJ:
250 gr, 500 gr, 1.000 gr
DIJETBET SA HROMOM
DIJETBET sa hromom
DIJETBET sa hromom je dijetetski proizvod koji služi kao zamena za šeæer. Namenjen je, pre svega, dijabetièarima i gojaznim
osobama. Zbog sadržaja hroma deluje povoljno na metabolizam
ugljenih hidrata i masti.
Pakovanje: 500 g; 250 g
Dijetbet 2 sa hromom predstavlja dijetetski proizvod koji je namenjen prevashodno obolelim od Diabetes mellitus-a.
Sublimira povoljno dejstvo na regulaciju telesne težine, lipidni
status i glike-miju kod dijabetièara.
SASTAV:
Fruktoza, sorbitol, hrom 800 mcg% u hromnom kvascuR, ekstrat
sirovog propolisa, vitamini B kompleksa: tiamin B1, riboflavin B2,
pantoteinska kiselina B3, niacin B5, piridoksin B6, nikotinska kiselina, amino kiselina glutation.
R
proizvodi: NRK Inženjering iz Beograda
DELOVANJE:
Energetska vrednost 100 gr preparata je 300 cal (1254 J). Fruktoza i sorbitol su u osnovi preparata. Sorbitol usporava apsorpciju
(izmeðu ostalog i glukoze) u gastrointerstinalnom traktu, vezuje
vodu što ubrzava peristaltiku, regulliše stolicu i dovodi do sitosti.
Preparat je prevashodno namenjen dijabetièarima zbog sadržaja
hroma iz hromnog kvasca koji je vezan trovalentnom vezom (organskom) u pivskom kvascu. Hrom ulazi u sastav GTF (glukosa
tolerans faktora) tj. faktora koji smanjuje rezistenciju na delovanje insulina na nivou æelijskih receptora, dovodeæi do ulaska glukoze u æeliju i njenog iskorišæavanja u metabolizmu, a smanjujuæi
vrednost šeæera u krvi. Ovakvo delovanje GTF, gde hrom predstavlja aktivni princip, omoguæava insulinu da "ubaci" glukozu u
æeliju koja biva iskorišæena u energetske svrhe. Kod gojaznih
osoba obolelih od šeæerne bolesti krucijalni problem je rezistencija na insulin, a ne nedostatak insulina, pa dodatak hroma u obliku
GTF-a deluje povoljno na metabolizam glukoze. Povoljno delovanje hroma iz GTF-a pored efekta na metabolizam ugljenih hidrata je i na lipidni status dovodeæi indirektno do smanjenja holesterola i triglicerida, poveæanja HDL (lipoproteina visoke gustine)
- koji deluje protektivno na krvne sudove a smanjenje VLDL (lipoproteina veoma male gustine) i LDL (lipoproteina male gustine)
koji deluju aterogeno na krvne sudove. Upotreba kuhinjskog šeæera smanjuje kolièinu hroma u krvi što deluje dijabetogeno tj.
pogoduje razvoju šeæerne bolesti. Dnevne doze hroma koje se
preporuèuju su od 50-200 mcg. U jednoj kafenoj kašièici (5gr)
Dijetbet-a 2 sa hromom nalazi se oko 40 mcg hroma.
Vitamini B kompleksa u preparatu Dijetbet-a 2 sa hromom
povoljno deluju na metabolizam ugljenih hidrata u nervnom i
mišiænom tkivu. Aminokiselina, glutation, pored toga što ulazi u
SPREJ PROPOLISA
sa arnikom
Sastav:
Propolis u obliku 10%
alkoholnog rastvora ................................................ 50%
Tinktura arnike ........................................................50%
Delovanje:
Propolis ima izrazito antiseptièno dejstvo, pa u kombinaciji sa
arnikom povoljno deluje na ublažavanje tegoba izazvanih
povredama kože. Posebno dobro deluje posle pojava
oderotina, plitkih posekotina, opekotina i ogrebotina.
Upotreba:
Za postizanje brzih efekata sprej naneti spolja na povreðenu
kožu 3-4 puta u toku dana. Pre upotrebe promuækati.
Cuvanje:
U originainoj zatvorenoj boèici na tamnom i hladnom mestu,
van domašaja dece.
Pakovanje:
Tamna sprej boca sa 30 ml rastvora.
Rok upotrebe:
Dve godine
Download

Dijetetski proizvodi