DOBRO DOŠLI
NA PREZENTACIJU
FABRIKE SOLI METALA I
GALVANSKIH PREPARATA
BOR
• Postojimo tri decenije
• Svoj rad započeli smo proizvodnjom
soli plemenitih metala 1976. godine
• Poštujući zahteve tržišta, razvoj
fabrike smo usmeravali ka osvajanju
novih tehnologija za proizvodnju soli
obojenih metala, neorganskih soli i
galvanskih preparata.
•
Takvim pristupom razvoju i osvajanju
novih tehnologija postigli smo:
1. raznovrsnost proizvodnog programa,
2. prilagodljivost proizvodnje i plasmana
trenutnim uslovima na tržištu
3. mogućnost brzog i jeftinog uvoĎenja
(ili standby-a) malih programa koji u
datom trenutku (ne) obezbeĎuju
prihode fabrici
• Naš proizvodni program izgleda
ovako:
I. PROIZVODNJA SOLI PLEMENITIH
METALA
PROIZVODNJA
SOLI ZLATA
Kalijum Zlato Cijanid
K[Au(CN)2]
Zlatna Kiselina
HAuCl4 x 4 H2O
PROIZVODNJA
SOLI SREBRA:
•SREBRO-JODID
•SREBRO-NITRAT
•SREBRO-CIJANID
•KALIJUM –
SREBROCIJANID
•SREBROKARBONAT
•SREBRO-SULFAT
•SREBRO-OKSID
•SREBRO-HLORID
PROIZVODNJA
SOLI PLATINE:
PLATINADIHLORID
PtCl2
PROIZVODNJA
SOLI
PALADIJUMA:
PALADIJUMDIHLORID
PdCl2
II. PROIZVODNJA SOLI OBOJENIH
METALA I DRUGIH NEORGANSKIH
SOLI
•
•
•
•
SOLI BAKRA
SOLI OLOVA
SOLI SELENA
SOLI CINKA
III. SUMPORNA KISELINA,
TEHNOLOŠKA VODA
• SUMPORNA KISELINA - p.a.
• SUMPORNA KISELINA – GERBER
• AKUMULATORSKA KISELINA 30-32 BeO
• DESTILOVANA VODA
• DEJONIZOVANA VODA
IV. PROIZVODNJA PREPARATA ZA
GALVANSKU ZAŠTITU METALA
I PLASTIKE
•
TEHNIČKE PREVLAKE
•DEKORATIVNE PREVLAKE
•
Posedujemo sopstvenu proizvodnju
kompletne palete preparata za
galvaniziranje metalnih i plastičnih
površina, i to:
1. Preparati za pripremu površine
- hemijsko, elektrohemijsko i ultra-zvučno
odmašćivanje
- hemijsko i elektrohemijsko poliranje
- aktiviranje površine
- inhibiranje kiselina
2. Preparati za nanošenje galvanskih
prevlaka:
- elektrohemijsko i hemijsko bakarisanje
- elektrohemijsko cinkovanje
- elektrohemijsko i hemijsko niklovanje
- elektrohemijsko hromiranje
- elektrohemijsko kalaisanje
- elektrohemijsko nanošenje legura
- elektrohemijsko srebrenje
- elektrohemijska pozlata
•
•
•
•
•
•
Preparati za pasivizaciju površine
Preparati za patiniranje površine
Preparati za obradu Aluminijuma
Preparati za fosfatiranje
Preparati za bruniranje
Preparati za skidanje nekvalitetnih
prevlaka
• Pored proizvodnje soli metala i
galvanskih preparata, vršimo i
usluge za treća lica:
1. Usluge prerade
plemenitih metala
do odgovarajućih soli
2. Usluge nanošenja galvanskih prevlaka
- bakarisanje
- cinkovanje
- niklovanje
- hromiranje
- kalaisanje
- mesingovanje
- dekorativno i tvrdo srebrenje
- dekorativna i tvrda pozlata
- patiniranje
- pasiviziranje
3. Tehnički servis, i to:
- analitička kontrola kupatila
- kontrola kvaliteta galvanskih
prevlaka (debljina, koroziona
postojanost)
TakoĎe, kao podršku navedenim
programima, na lageru
kontinuirano posedujemo i :
• Hemikalije za analitičku kontrolu
• Hemikalije široke potrošnje
čime upotpunjujemo sve potrebe
korisnika naših proizvoda i usluga
Tri decenije rada i iskustva u bavljenju navedenim
oblastima, sopstveni kontinuirani razvoj i
istraživanja, sopstvena proizvodnja i oslanjanje
na domaće znanje i potencijale, naveli su nas da
svu tu akumulaciju i koncentraciju nagomilanog
znanja i empirije takoĎe ponudimo tržištu.
Saglasno ovome u prilici smo da vršimo i usluge:
CONSALTING-a, ENGINEERING-a, KNOW-HOW,
PROJEKTOVANJE, IZRADU I UGRADNJU OPREME
po sistemu KLJUČ U RUKE ,
posebno za
GALVANSKA POSTROJENJA i
POSTROJENJA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA
Tim naših inženjera i stručnjaka različitih profila i oblasti
delovanja, zasigurno može naći optimalno rešenje i za
vaše već postojeće postrojenje ili postrojenje koje tek
planirate da izgradite.
Vredno pomena i sa ponosom naglašavamo veoma
razvijenu i dugogodišnju saradnju sa našim eminentnim
naučnim i stručnim institucijama: Tehnički fakultet u
Boru, Institut za bakar Bor, IHTM-Beograd, Tehnološkometalurški fakultet Beograd, Poljoprivredni fakultet
Zemun, SITZAMS i SITZAMSCG.....
Njihovo aktivno učestvovanje u izradi, reviziji i overi
projekata nedvosmislen je garant da će ponuĎena
rešenja biti visokoprofesionalna i stručno utemeljena.
• Naši proizvodi plod su domaće pameti,
razvijeni od strane naših inženjera i
stručnjaka, školovanih i usavršavanih na
domaćim fakultetima i institutima
• Naše soli plemenitih metala ugraĎene su
u proizvode na skoro svim kontinentima
• Strog odabir
sirovina i
kontrola
njihovog
kvaliteta garant
su dobijanja
visokokvalitetnih
proizvoda
• Elektrolitički rafinisano zlato 999,9 i srebro
čistoće min. 99,95 %, proizvedeni u Boru, polazna
su sirovina za proizvodnju soli zlata i soli srebra
•Predmeti
zaštićeni i
ukrašeni našim
galvanskim
prevlakama nalaze
se u brojnim
domovima širom
Evrope (Nemačka,
Italija, Rusija,
Francuska,...)
• Naime, krajem 80-tih i s početka 90-tih godina,
sagledavajući potrebe domaćeg tržišta, tim naših
inženjera i stručnjaka kreće u osvajanje
proizvodnje preparata za galvansku zaštitu
• Prva istraživanja daju dobre rezultate i donosi se
odluka o pokretanju programa GALVANIZACIJE
• Od tada pa do danas kontinuirana istraživanja i
usavršavanje na tom polju dovode do
projektovanja preparata koji su po svojim
karakteristikama najmanje istog kvaliteta,
poredeći ih sa konkurentskim, a pojedini i
prednjače svojim odličnim karakteristikama
• Stečeno znanje i iskustvo kao i odabir sirovinske
baze od proverenih dobavljača svetskog renomea
(BASF), daju nam osnov za ovakvu tvrdnju
• Naš neprekidni rad na usavršavanju postojećih i
razvoju novih proizvoda traje bez zastoja, od
osnivanja fabrike pa do danas
• Kontinuiran razvoj i istraživanja koja naši
stručnjaci vrše, i na čemu posebno insistiramo i
stavljamo akcenat svih ovih godina, doveli su do
još jednog vrednog rezultata
• Nedavno je dovršen višemesečni ciklus istraživanja i u
naš proizvodni program su uvrštena dva potpuno nova
domaća preparata, i to: galvanski preparat SATENIK za
prevlaku SATEN-NIKAL, kao i novi tip univerzalnog
odmašćivača pod nazivom UNIPOL. Ocene i utisci naših
prvih korisnika ovih preparata se kreću u granicama od
“izvanredno” pa do “vrhunski” po svim parametrima
• Šta dalje ??? Naši novi ciljevi su već postavljeni i
vršimo pripreme ili se već uveliko radi na nekoliko novih
projekata
• Sopstvenim snagama radimo na razvoju tehnologije i
sopstvene metode za hemijsko nanošenje metalnih
prevlaka na staklu, u dekorativne svrhe
• TakoĎe, sopstvenim snagama radimo na razvoju nove
koncepcije elektrohemijskog nanošenja prevlake cinka
iz alkalnih necijanidnih elektrolita. Ova tehnologija i
elektrolit ovog tipa su, nesumnjivo, sam vrh u ovoj
oblasti i sigurna projekcija za budućnost.
Dosadašnji laboratorijski i poluindustrijski rezultati
pokazuju da naša nova koncepcija daje visoko sjajne,
duktilne prevlake sa odličnom pokrivnom moći i
dubinskim rasejanjem.
Sledi period pogonske eksploatacije i testiranja
elektrolita na potrošnju preparata i uticaj njihove
različite primene na kvalitet galvanske prevlake cinka
• U saradnji sa Tehničkim fakultetom u Boru završena je
prva serija ispitivanja na razvoju, izradi i upotrebi
hardvera i softvera inteligentnih izvora napajanja za
primenu u galvanotehnici.
Cilj ovog razvojnog programa, koji je finansiran od
Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije, je
konstruisanje ineligentnog ureĎaja na bazi PC-a, koji
omogućava napajanje ćelija za galvanizaciju pulsnoreversnim naponom ili strujom.
TakoĎe, cilj je i dobijanje različitih galvanskih prevlaka
poboljšanog kvaliteta iz necijanidnih rastvora osnovnih
soli metala, sa umanjenom potrošnjom ili čak i bez
upotrebe postojećih organskih aditiva i dodataka
•
U saradnji sa Institutom za bakar iz Bora
trenutno su u toku tri zajednička razvojna
programa, i to:
1) Razvoj tehnologija za proizvodnju preparata za
saten poliranje Al i Al-legura,
2) Razvoj tehnologija za pasivizaciju Zn-prevlaka
na bazi trovalentnog hroma (Cr 3+)
3) Razvoj tehnologija bezhromnog poliranja Al i
Al-legura
Svoju prošlost smo izgradili zahvaljujući
istrajnom i upornom istraživanju
i razvoju, čak i u najtežim vremenima
koja su za nama.
Svoju sadašnjost ne prepuštamo slučaju i
podučeni dobrim iskustvom istrajavamo
na tom, za nas, već utabanom putu.
I ne strepimo od budućnosti jer znamo da
svaki dobar, kvalitetan i istrajan rad
mora da donese i takve plodove.
• Ipak, naše najbolje reference su brojni
potrošači koji su dugi niz godina zadovoljni
kvalitetom naših proizvoda i usluga:
•
•
•
•
•
•
Narodna Banka Srbije – ZIN
IPM Zlatara - Majdanpek
FEMAN – Jagodina
CHROMATIC – Jagodina
MDS – Jagodina
Megaplast – D. Milanovac
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ALVETO – Beograd
Bane Sekulić – Sombor
MIN – Svrljig
MEGOTEX – InĎija
IMT – Boljevac
TRAYAL – Kruševac
POLIESTER – Priboj
KRUŠIK - Valjevo
19. Decembar - Podgorica
8. Red – Podgorica
14. Oktobar – Kruševac
Gradac – Kladovo
Prva Petoletka - Trstenik
Piva – Plužine .....
Sopstvena proizvodnja sa visoko
obrazovanim i specijalizovanim kadrom,
strog kriterijum kvaliteta ulaznih sirovina,
sopstvena specijalizovana laboratorija za
kontrolu sirovina, procesa i kvaliteta
gotovog proizvoda kao i kontinuiran
razvoj i usavršavanje postojećih i novih
proizvoda,
garancija su kvaliteta proizvoda i usluga
Fabrike Soli Metala i Galvanskih
Preparata iz Bora
Mi nismo trgovci,
Ne prodajemo tuĎu robu i pamet ,
Mi naše proizvode sami projektujemo i
stvaramo,
Naše usluge i servis plod su sopstvenog
iskustva i znanja,
Mi Naše Proizvode Stvarno Proizvodimo !
OVDE U SRBIJI !
Fabrika soli metala Bor
Galvanski sto za eksperimente
Galvanizacija poluindustrijskih razmera
Laboratorija za kontrolu kvaliteta galvanskih prevlaka
Detalj iz postrojenja za proizvodnju soli srebra
Bezbednost na visokom nivou – “TIGAR” čuvar Fabrike
“TIGAR” - čuvar Fabrike ANFACE
THE END
Screen-played, Directed & Produced by Lj.Stamenković
Download

srebro- karbonat