Ispitivanje kvaliteta hrane
primenom Brabender®
mernih uređaja
…gde se meri kvalitet.
Kompanija
C. W. Brabender® uređaji Inc.
Brabender®
grupa
Brabender®
podrška
Osnovan 1923, Brabender®
pripada grupi vodećih proizvođača uređaja i sistema za
ispitivanje fizičkih karakteristika u svim oblastima istraživanja, razvoja i industrijske
proizvodnje.
Savremena laboratorija je na
raspolaganju svim korisnicima
i zainteresovanim stranama
za obavljanje ispitivanja na
sopstvenim materijalima. Svi
merni sistemi Brabender® se
mogu testirati u praktičnim
uslovima.
Danas Brabender® grupu čine
četiri preduzeća, od kojih je
svako odgovorno za posebnu
oblast razvoja, proizvodnje i
servisa. Ovim je omogućena
raznovrsnost za svaku od
posebnih linija, a za dobrobit
naših korisnika.
Brabender® GmbH & Co. KG, Brabender Messtechnik®
GmbH & Co.KG i Brabender Technologie KG
Iskusni ekspertski tim je na
raspolaganju tokom obavljanja
ispitivanja, kao i za dodatna
pitanja.
Pored toga, tokom poslednjih
decenija veliki broj članaka
koji se bave primenom
Brabender® uređaja, su objavljeni širom sveta. Biće nam
zadovoljstvo da vam pošaljemo bibliografiju koja, u
ovom trenutku, obuhvata oko
1500 članaka.
Brabender® demonstraciona laboratorija
Zajedno ćemo pronaći optimalno rešenje za vaše posebne potrebe i dokazati
podobnost primene uređaja.
2
Sadržaj
Kompanija _______________________________ 2
- Brabender® grupa
- Brabender® podrška
Sadržaj __________________________________ 3
Priprema uzorka __________________________ 4-11
Čišćenje
- Labofiks ____________________________________ 4
Određivanje sadržaja vode
- Analizator sadržaja vode MT-C ________________ 5
Mlevenje
- Mlin SM 3 / Vrgač mekinja ____________________
- Sedimat ____________________________________
- Quadrumat® Junior __________________________
- Quadrumat® Senior __________________________
- Rotacioni mlin _______________________________
6
7
8
9
10
NIR merenje
- Kernelyzer-F ________________________________ 11
Ispitivanje kvaliteta ________________________ 12-21
Reologija
- Amylograf-E ________________________________
- Glutograf-E _________________________________
- Farinograf®-AT ______________________________
- Ekstensograf®-E _____________________________
12
13
14-15
16-17
Uslovi pečenja
- Maturograf / Volumograf ______________________ 18
- Fermentograf / Mufolna peć M 110 _____________ 19
Skrob
- Mikro Visko-Amilograf® _______________________ 20
- Viskograf-E _________________________________ 21
Ekstrudiranje _____________________________ 22-27
Samostalni ekstruder
- Samostalni ekstruder KE 19 ___________________ 22
Jednopužni ekstruder
- Jednopužni ekstruder ________________________ 23
Dvopužni ekstruder
- DSE-Program _______________________________ 24-25
Dodatna oprema
- Do-Corder ”Plus” ____________________________ 26
- Lab-Station _________________________________ 27
…gde se meri kvalitet.
3
Prijem žita
Čišćenje
Labofiks
Mini čistač i sortirer
Primena
Prednosti
• Čišćenje žita pre mlevenja
Labofiks se pouzdano koristi
za sve vrste žita (pšenice, raži,
ječma, ovsa, kukuruza, pirinča,
sirka, trave, seme povrća i
drugih zrnastih materijala).
Uzorak mase 50 g se obrađuje
istom tačnošću i reproduktivnošću kao i uzorak mase nekoliko kilograma. Labofiks
pruža dodatne prednosti:
Koristite Labofiks kad god vam
je potrebno pouzdano i reproduktivno čišćenje i / ili razvrstavanje zrnastih uzoraka.
• Radi bez buke i prašine
• Automatsko izdvajanje nečistoća,
određivanje procenta nečistoća u
skladu sa EC 824/2000
Labofiks je takođe pogodan
za određivanje procenta nečistoće u skladu sa propisima
Evropske komisije za standardna svojstva meke pšenice,
raži, ječma, kukuruza, sirka i
durum pšenice (EC 824/2000).
Koncept
Labofiks kombinuje sve korake
u proizvodnoj praksi od separacije vazduhom i izdvajanja
nečistoća na ravnim ili okruglim
rešetima.
• Promenljiva kombinacija
vazdušnih separatora,
rešeta i razvedenih cilindara
za zadovoljenje različitih
potreba
• Podešavanje nagiba za
produženje vremena prosejavanja ili omogućavanje
brzog pražnjenja
• Jednostavna promena cilindara za klasiranje
• Kontunualan rad do 50 kg/h
pšenice
Zrnena masa koja se čisti usipa
se u koš i kreće se automatski
kroz čitav proces čišćenja, pri
čemu se sve strane čestice izdvajaju od osnovne zrnene
mase.
Labofiks
4
Naponski
priključak
3x 230 V; 50/60 Hz + PE; 1.1 A
3x 400 V; 50/60 Hz + PE; 0.55 A
Dimenzije
(Š x V x D)
1250 x 970 x 550 mm
Masa
približno 75 kg neto
Prijem žita
Određivanje sadržaja vode
Analizator sadržaja vode MT-C
Primena
Brz metod sušenja
Primena analizatora
Brabender® MT-C omogućava
brzo određivanje sadržaja
vode različitih vrsta materijala,
npr. žita, brašna, hrane za životinje, vlaknastih materijala,
sintetičkih materijala itd.
Metod je u saglasnosti sa zahtevima Evropske komisije (EC)
2182/2005 za duvan.
• Metod sušenja prema ICC standardu
110/1 i ISO 712
• Tip odobren prema nemačkom zakonu
• VO (EG) duvan 2182/2005
Takođe, omogućava određivanje sadražaja rastvarača organskih i neorganskih
materijala.
• Referentni metod – ne zahteva kalibraciju za različitu
vrstu uzoraka
• Merenje do 10 uzoraka
istovremeno
• Određivanje sadržaja vlage
sa tačnošću < 0,1%
• Automatsko merenje mase
nakon sušenja u komori za
sušenje
• Ne zahteva dodatno vreme
za hlađenje uzoraka u
eksikator
• Temperatura sušenja do
200 °C
Princip
Brabender® MT-C je elektronski analizator sadržaja vode
koji radi na principu sušenja
sa cirkulacijom vazduha. Princip se sastoji u merenju gubitka u masi ispitivanog uzorka
nakon sušenja.
Zbog stalnog protoka vazduha
unutar komore, sušenje traje
znatno kraće nego kod konvencionalnih sušara bez ventilacije.
• Merni opseg (sadržaj vode)
0,1-99,9%
Posebne funkcije
• Kontrola rada preko
grafičkog ekrana osetljivog
na dodir
• Programiranje do 10
različitih režima sušenja
• Automatska kalibracija vage
pre svakog merenja
Integrisani softver omogućava
automatsko merenje i čuvanje
rezultata.
• Automatsko prepoznavanje
pozicije izabranih uzoraka
preko senzora položaja
Prednosti
• Uzorak mase u opsegu
1-20 g sa podešavanjem
tolerancije opsega
MT-C analizator ima brojne
prednosti u odnosu na druge
uređaje/ metode za određivanje sadržaja vlage (NIR,
dielektrični vlagomeri i sl.):
• Prikaz preostalog vremena
sušenja
• Eternet port za razmenu
podataka
Analizator sadržaja vode MT-C
Prikaz
Naponski
priključak
1x 220/230 V; 50/60 Hz + N +PE; 6.5 A
115 V; 50/60 Hz + PE; 13 A
Dimenzije
(Š x V x D)
800 x 690 x 630 mm
Masa
približno . 80 kg neto
…gde se meri kvalitet.
5
Priprema uzorka
Mlevenje
Mlin SM 3
Primena
Princip
Mlin SM 3 je mali, snažan laboratorijski mlin za pripremu uzoraka za određivanje sadržaja
vlage, proteina ili masti. Pogodan je za usitnjavanje svih
vrsta žita (pšenice, raži, ovsa,
ječma, pirinča, kukuruza i sl.).
Mleveni sistem se sastoji od tri
reverzibilne ploče za sečenje i
rotirajućeg bloka sa još četiri
reverzibilne ploče za sečenje.
Veličina mlevnog zazora se
može kontinualno podešavati
pomoću podešavajućeg navoja
sa gornje strane mlina.
Specijalna konstrukcija mlevnog sistema sprečava zagrevaPrednosti
nje uzorka i gubitak vlage
tokom mlevenja.
Precizno podesivi mlevni sistem
nudi nekoliko procesno-tehničkih
prednosti:
• Podesivi mlevni zazor /
finoća usitnjavanja
• Reproduktivno mlevenje na
Tip odobren prema
željenu finoću mliva
nemačkom zakonu.
• Bez grejanja materijala koji
se usitnjava
• Bez gubitka vlage tokom
mlevenja
Vrgač mekinja
Primena
otiru i odvajaju od mekinje i
prosejavaju kroz cilindrično
sito.
Vrgač mekinja koristi se za optimizaciju prinosa brašna. Ponekad, sadržaj pepela i prinos
Prednosti
brašna ne ispunjavaju potrebne
Brašno se može testirati u
specifikacije.
laboratorijskim uslovima, koji
Pažljivo odvaja čestice brašna odgovaraju uslovima u
koje su zaostale na omotaču
proizvodnji.
(mekinjama) povećavajući
• Veći prinos brašna
prinos brašna dobijenog na
• Precizno podešavanje
Quadrumat® Senior mlinu za
sadržaja pepela
oko 10%.
• Jednostavno rukovanje
• Brzina od 2830 min-1 na
Princip
50 HZ i 3400 min-1 na 60 Hz
Uzorak se puni preko usipnog
• Veličina otvora sita od
koša. Čestice mekinja više puta
200 µm (druge dimenzije
udaraju o zid cilindra tako da se
dostupne na zahtev)
zaostale čestica brašna
Mlin SM 3
Vrgač mekinja
Naponski
priključak
1x 230 V; 50/60 Hz + N + PE; 1.85 A
115 V; 50/60 Hz + PE; 3.5 A
Naponski
priključak
3x 230 V; 50/60 Hz + PE; 2.4 A
3x 400 V; 50/60 Hz + N + PE; 1.4 A
Dimenzije
(Š x V x D)
200 x 470 x 260 mm
Dimenzije
(Š x V x D)
670 x 330 x 370 mm
Masa
približno 7 kg neto
Masa
približno 35 kg neto
6
Sedimat
Laboratorijski mlin za automatsku
proizvodnju brašna za određivanje
sedimentacione vrednosti po Zeleny-u
• ICC-Standardi 116 i 118
• ISO 5529
Primena
Princip
Mlin Sedimat je razvijen od
strane Brabender®-a za
pripremu uzoraka žita za
određivanje sedimentacione
vrednosti po Zeleny-u (ICC
standardi 116 i 118). U kombinaciji sa mućkalicom, mlin
Sedimat predstavlja preduslov
za obavljanje ispitivanja i dobijanje reproduktivnih rezultata.
Zrnena masa se usitnjava u
jednom koraku na tri para
valjaka, pri čemu se uklješteni
proteini ekstrahuju.
Sedimentaciona vrednost po
Zeleny-u opisuje količinu i
kvalitet frakcija glutena brašna
i omogućava pouzdana predviđanja pecivnog kvaliteta
brašna odn. pšenice.
Dodatna oprema za
određivanje sedimentacione vrednosti
®
Pored Brabender
Sedimat-a, potrebna je
sledeća oprema i reagensi:
• Mućkalica
• Merni cilindri
U narednom koraku, ekstrahovani proteini bubre u rastvoru
mlečne kiseline i izopropil
alkohola. U ovom koraku
pripremljeno brašno se unosi
u merne cilindre, meša sa
potrebnim rastvorima i mućka
u predviđenom ritmu tokom
određenog vremena, kako je
propisano metodom.
Zapremina sedimentacije
određena nakon određenog
vremenskog intervala pruža
korisne informacije koje se
odnose na očekivana svojstva
testa, sposobnost zadržavanja
gasa, toleranciju fermentacije
i zapreminu pekarskih proizvoda.
Prednosti
Mlin je veoma jednostavan za
rukovanje i pruža niz prednosti:
• Reproduktivne rezultate
• Automatsko mlevenje i
prosejavanje
• Kapacitet od 100 g za
3 minuta
• Automatski dozator
reagenasa
• Bez habanja valjaka
• Reagensi: Rastvor za
hidrata-ciju (bromfenol
plavo), rastvor mlečne
kiseline, izopropil alkohol
Mućkalica
Mućkalica
Sedimat
Naponski
priključak
1x 230 V; 50/60 Hz + N + PE; 0.2 A
Naponski
priključak
3x 230 V; 50/60 Hz + PE; 2.0 A
3x 400 V; 50/60 Hz + N + PE; 1.1 A
Dimenzije
(Š x V x D)
660 x 370 x 430 mm
Dimenzije
(Š x V x D)
380 x 620 x 610 mm
Masa
približno 10 kg neto
Masa
približno 50 kg neto
…gde se meri kvalitet.
7
Priprema uzorka
Mlevenje
Quadrumat® Junior
Precizan laboratorijski mlin za
dobijanje uzoraka brašna
• AACC metod 26-50
• Modifikovana verzija
za dobijanje pšenične
krupice
Primena
Princip
Brabender® Quadrumat®
Junior je univerzalni precizni
mlin sa valjcima za mlevenje
zrnene mase žita i pripremu
uzoraka za dalja ispitivanja.
Zatvoreni postupak usitnjavanja obezbeđuje maksimalno
razdvajanje endosperma i
spoljašnjih delova zrna. Kratak
postupak mlevenja sprečava
dodtano usitnjavanje mekinjastih čestica. Nakon prolaska
poslednjeg para valjaka, usitnjeni materijal odlazi na prosejavanje u kojem se razdvajaju
brašno i mekinjaste čestice.
Dobijena laboratorijska brašna
skoro u potpunosti odgovaraju
industrijski proizvedenim brašnima u pogledu sadržaja pepela, prinosa i pecivnog
kvaliteta.
Mlin je pogodan za mlevenje
pšenice, spelte, raži, ječma i
pirinča.
Prednosti
Ostale karakteristike su:
• Kapacitet 500 g za 5 minuta
Quadrumat® Junior
mlin za krupicu
Ovaj mlin zadržava isti
princip rada i koristi
modifikovanu verziju
Quadrumat® Junior
mlina sa modifikovanim
valjcima i zazorom
između valjaka i dodatnim sitom za prosejavanje durum krupice.
Poređenje dva brašna
proizvedena uz primenu Quadrumat® Junior mlina i
industrijski proizvedenog brašna
Ekstenzogram
• Prinos brašna 60-75%
• Prinos brašna do 80% uz
korišćenje Brabender®
vrgača mekinja
• Sadržaj pepela u opsegu
0.5-0.7% na s.m.
• Sadržaj vlage 15-18%
• Lako rukovanje
• Brza i laka zamena valjaka
• Podesiva veličina otvora za
prosejavanje
proizvedena uz primenu Quadrumat® Junior mlina i
industrijski proizvedenog brašna
Farinogram
Quadrumat® Junior shema
Quadrumat® Junior
8
Naponski
priključak
3x 400 V; 50/60 Hz + N + PE; 1.3 A
3x 230 V; 50/60 Hz + PE; 2.2 A
Dimenzije
(Š x V x D)
615 x 700 x 520 mm
Masa
približno 70 kg neto
Quadrumat® Senior
Laboratorijski mlin za ispitivanje
mlevnih svojstava i prinosa brašna
Primena
Prednosti
Brabender® Quadrumat®
Senior je laboratorijski mlin
za sledeće namene:
• Standard BIPEA – BY.102.D.9302
• Specijalna verzija za durum pšenicu
• Priprema uzoraka brašna
Procesno-tehničke karakteristike čine Quadrumat® Senior
jednim od najčešće korišćenih
uređaja ove vrste u svetu:
• Određivanje potencijalnog
prinosa brašna
• Proizvodnja ukupno 4
proizvoda mlevenja:
- Brašno krupljenja
- Brašno mlevenja
- Osevci
- Mekinje
Princip
• 2 x 3 sukcesivna prolazišta
mlevenja
• Određivanje mlevnih svojstava različitih vrsta žita
(pšenice, raži i dr.)
Quadrumat® Senior koristi
isti princip mlevenja na 4
valjka kao kod Brabender®
Quadrumat® Junior mlina, sa
dva paralelna odeljka valjaka:
• Bez među- prosejavanja
• Samočišćenje sita
• Jednostavan rad i rukovanje
• Odeljak krupljenja
• Ujednačenost pri radu i
reproduktivnost
• Odeljak mlevenja
• Kapacitet 8-10 kg/h
Plansko sito sa dva odeljka
sita postavljenih jedan iznad
drugog, razdvaja frakcije
mlevenja u zavisnosti od
granulacije. Na svakom
odeljku mlevenja dobija se
ili jedno zbirno brašno ili dva
pojedinačna brašna.
• Prinos brašna 65-75%
• Prinos brašna do 80% uz
korišćenje Brabender®
vrgača mekinja
• Sadržaj pepela 0.45-0.65%
na s.m.
Quadrumat® Senior mlin za krupicu
Modifikovana verzija Quadrumat® Senior mlina sa modifikovanim valjcima i zazorom i sa dodatnim sitom za prosejavanje dostupna je za mlevenje durum pšenice do krupice.
Quadrumat® Senior
Naponski
priključak
3x 230 V; 50/60 Hz + PE; 2.8 A
3x 400 V; 50/60 Hz + N + PE; 1.6 A
Dimenzije
(Š x V x D)
940 x 1820 x 530 mm
Masa
približno 300 kg neto
Quadrumat® Senior shema
…gde se meri kvalitet.
9
Priprema uzoraka
Mlevenje
Rotacioni mlin
Univerzalan laboratorijski mlin
Primena
Princip
Brabender® rotacioni mlin koristi se za usitnjavanje različitih
materijala pre njihovog ispitivanja - pravilno, pouzdano i sa
promenljivim stepenom finoće.
Materijal se puni preko usipnog koša u komoru za mlevenje. Hranilica omogućava
precizno doziranje materijala.
Komora za mlevenje je opremljena sa četiri čelična stacionarna noža za isitnjavanje.
Rotor, koji je pričvršćen na
osovinu motora, ima šest zamenljivih, podesivih noževa,
pri čemu se materijal usitnjava
na ivici sa stacionarnim noževima za usitnjavanje.
Vlaknasti materijali kao što su:
• Seno, trava, slama
• Duvan
• Lišće
• Prirodna i sintetička vlakna
Čvrsti materijali kao što su:
• Koža, krzno
• Linoleum
• Celuloza
• Plastika
Kruti materijali kao što su:
• Testenina
• Korenasti plodovi
• Ljuska kokosovog oraha
• Ugalj
Zamenjiva sita u donjem delu
komore za mlevenje omogućavaju dobijanje mlina različitog stepena finoće. Usitnjeni
materijal pada kroz sito u kolektor, dok su ostaci materijala
usitnjavaju do postizanja željenog stepena finoće.
Prednosti
• Pogodan za različite vrste
čvrstih materijala
• Potpuno usitnjavanje uzorka
• Jednostavna zamena
noževa
• Brzina 665 min-1 (50 Hz) /
820 min-1 (60 Hz)
• Zamenjiva sita za dobijanje
različitog stepena finoće
• Stepen finoće: 0.5 / 0.8 / 1.0
/ 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 mm
• Dostupni i drugi stepeni
finoće na zahtev
Shema rotacionog mlina
Rotacioni mlin
10
Naponski
priključak
3x 400 V; 50/60 Hz + N +PE; 2.6 A
3x 230 V; 50/60 Hz + PE; 4.7 A
Dimenzije
(Š x V x D)
320 x 600 x 610 mm
Masa
približno 55 kg neto
Priprema uzorka
NIR merenje
Kernelyzer-F
Namenjen ispitivanju kvaliteta
praškastih uzoraka, npr. brašna i skroba
Primena
Brabender® Kernelyzer-F
predstavlja novi bliski infracrveni (NIR) analizator okarakterisan najvišim optičkim
performansama i dugoročnom
stabilnošću zasnovanom na
dokazanom principu merenja
"uzorak - reference".
Kernelyzer-F je posebno
dizajniran za analizu uzoraka
praškastih proizvoda, kao što
su brašno i skrob. Za svaku
od pomenutih grupa proizvoda
dostupni su kontejneri i merne
kivete.
Kernelyzer-F je opremljen
vrhunskim kvalitetom infracrvene optike koja pruža najuspešniju kombinaciju talasnih
dužina, te se može smatrati
najboljim izborom za nove
investicije.
Posebne
karakteristike
• Uzorak / Referentna
merenja
• Centralni operacijski
taster "COB"
• 100 proizvoda u bazi
podataka
Poslednjih 4000 rezultata
merenja se čuvaju u ‘’flash’’
memoriji uređaja i mogu se
lako preuzeti. U toku nekoliko
sekundi može biti izvršena
višekomponentna analiza
brašna.
Kernelizer-F se kontroliše
pomoću sofisticiranog centralnog operacijskog tastera
"COB’’ (koje se uključuje
pritiskom na taster) i četiri
funkcijska tastera smeštena
ispod displeja uređaja.
Vreme merenja je samo
nekoliko sekundi. Visoka
računarska snaga i poboljšane
funkcije baze podataka omogućavaju laku kalibraciju i
brzu analizu. Novi Eternet
interfejs omogućava direktnu
mrežnu komunikaciju.
Princip
Prednosti
Postupak merenja je veoma
jednostavan. Potrebno je
samo staviti uzorak u mernu
kivetu, postaviti kivetu na
nosač uzorka na uređaju i
pritisnuti taster "COB" za
početak analize. Posle nekoliko sekundi rezultati merenja
se prikazuju na ugrađenom
displeju uređaja ili se mogu
dokumentovati u obliku štampanog izveštaja.
Brz i kompaktan bliski infracrveni analizator za procesnu
kontrolu i kontrolu kvaliteta
proizvoda mlinske industrije.
• Proveren koncept
• Proverena tehnologija
• Proverene performanse
• Lak za kalibraciju
• Za brzo dobijanje rezultata
• Auto-dijagnostika
• Štampač (opciono)
• Uključene gotove
kalibracije za brašno
i skrob
• Spektralni opseg
1145-2348 nm
Kernelyzer-F
Naponski
priključak
min. 90 V (50 – 60 Hz)
max. 260 V (50 – 60 Hz)
Dimenzije
(Š x V x D)
400 x 350 x 440 mm
Masa
približno 20 kg neto
…gde se meri kvalitet.
11
Kontrola kvaliteta
Reologija
Amilograf-E
Svojstva želatinizacije i enzimska
aktivnost brašna i brašna od celog zrna
• ICC standard
126/1
• ISO 7973
• AACC metod
22-10
• GB 14490-93
i ostali
Primena
Prednosti
Pecivne osobine brašna
uglavnom zavise od sposobnosti želatinizacije skroba i
aktivnosti enzima (α-amilaze)
brašna. Amilograf-E omogućava ispitivanje pšeničnog,
raženog, kukuruznog, i pirinčanog brašna i obezbeđuje
Upotreba Amilografa-E obezbeđuje sledeće prednosti:
• Procenu kvaliteta brašna
• Podobnost brašna za
različite namene
• Određivanje pecivnih
osobina brašna
• Ocenu specijalnih vrsta
brašna
• Kontrolu dodatka enzima
• USB ulaz
Princip
Suspenzija brašna i destilovane
vode zagreva se uz konstantan
porast temperature od 1.5°C/
min unutar rotirajuće posude.
U zavisnosti od viskoziteta suspenzije, dolazi do skretanja
mernog senzora smeštenog
unutar posude. To skretanje
meri se kao promena viskoziteta u toku vremena, odnosno
u zavisnosti od temperature,
i registruje on-line.
• Oblik krive pruža dodatne
informacije
• Tokom ispitivanja može se
pratiti uticaj enzima
• Referentna kriva
Specijalni softver
• Program korelacije podataka:
U okviru jednog grafika moguće je prikazati i simultano
obraditi i do 10 krivih
• Univerzalna procena
dijagrama:
Pored standardne procene
sa maksimalnim viskozitetom,
postoji mogućnost programiranja i korišćenja sopstvenih
interpretacija dobijenih dijagrama. Kod takvih dijagrama
mogu se uključiti i npr. površine, pikovi, fiksne tačke,
nagibi, itd.
Prikazivanje rezultata:
• Temperatura početka
želatinizacije [°C]
• Maksimalni viskozitet [AJ]
• Temperatura završetka
želatinizacije [°C]
Program korelacije podataka
Amilograf-E
Amilogram
12
Naponski
priključak
1x 230 V; 50/60 Hz + N + PE; 2.8 A
115 V; 50/60 Hz + PE; 5.6 A
Brzina zagrevanja
Standardna: 1.5°C/min
Podesiva 0.1…3.0°C/min
Zapremina uzorka
približno 550 ml
Brzina
Standardna 75 min-1, podesiva 0-300 min-1
Dimenzije
(Š x V x D)
490 x 890 x 400 mm
Masa
približno 30 kg neto
Glutograf-E
Ispitivanje kvaliteta
vlažnog i suvog glutena
Primena
Pored određivanja kvaliteta
brašna praćenjem reoloških
osobina testa, npr. uz pomoć
Farinografa®-E ili Ekstenzografa®-E, posebna kontrola
kvaliteta vlažnog i suvog glutena koji se koriste kao pekarski aditivi sve više dobija na
značaju. Brabender® Glutograf-E predstavlja poslednje
dostignuće u oblasti testiranja
glutena.
Ovaj uređaj omogućava
• Merenje rastegljivosti i
elastičnosti
• Testiranje uzoraka mase
koja odgovara masi koja se
obično u praksi koristi pri
ispiranju glutena
• Testiranje kvaliteta brašna u
cilju ispitivanja njegove primene u proizvodnji testenine
• Otkrivanje oštećenja na
brašnu i glutenu nastalih
usled sušenja i zagrevanja
Merni dijagrami različitih
kvaliteta glutena
Slab gluten
Prikazivanje rezultata
Princip
Prvi dijagram prikazuje proces
rastezanja (rastuća kriva).
Opadajuća kriva u drugom
delu predstavlja oporavak
uzorka.
Glutograf-E merni sistem se
sastoji od dve paralelne, okrugle, profilisane ploče postavljene na tačno određenoj
razdaljini jedna nasuprot
druge. Uzorak se nanosi između te dve ploče. Tačno
definisana razdaljina i prečnik
Vreme smicanja (vreme
potrebno za postizanje unapred određenog skretanja)
je mera rastegljivosti uzorka.
Oporavak uzorka posle određenog vremena oslikava
njegovu elastičnost.
ploča omogućavaju merenje
pri konstantnoj zapremini
uzorka i reproduktivnost
geometrije uzorka.
Dok je gornja ploča statična,
donja se okreće konstantnom
silom – nezavisnom od ugla
smicanja i karaktera uzorka. U
zavisnosti od kvaliteta glutena,
ta konstantna sila (napon smicanja) rasteže uzorak u većoj
ili manjoj meri, tj. donja ploča
skreće brže ili sporije u odnosu na gornju. To skretanje
(ugao smicanja) se registruje
u funkciji vremena.
Nakon postizanja određenog
skretanja, prestaje dejstvo sile
i uzorak se oporavlja u zavisnosti od svoje elastičnosti.
Prednosti
Najznačajnije karakteristike
Glutografa-E:
• Metod opisuje osobine
glutena
• Mala količina uzorka (2–3 g)
• Poslednje dostignuće merne
elektronike
• Lako i jednostavno rukovanje
preko ekrana osetljivog na
dodir
• Integrisani kompjuter
• Štampač i mrežni izlaz
• USB i mrežna konekcija
Glutograf-E
Naponski
priključak
1x 230 V; 50/60 Hz + N + PE; 1.0 A
115 V; 50/60 Hz + PE; 1.0 A
Dimenzije
(Š x V x D)
290 x 320 x 340 mm
Masa
približno 12 kg neto
Jak gluten
…gde se meri kvalitet.
13
Kontrola kvaliteta
Reologija
Farinograf®-AT
Nova tehnologija, optimizovana reproduktivnost i integrisano doziranje vode
• ICC standard 115/1
• ISO 5530-1
• AACC metod 54-21
• RACI, GB/T, GOST R,
IRAM, FTWG, i ostali
Primena
Prednosti
Određivanje kvaliteta brašna
i njegovih procesnih karakteristika je osnovni zahtev mlinske i pekarske industrije u
cilju obezbeđenja optimalnog
i uniformnog kvaliteta brašna
za različite vrste pekarskih i
testeničarskih proizvoda.
• Automatski sistem za
doziranje vode
• Proširene softverske
aplikacije
• Promenljiva brzina
(0-200 min-1)
• Veći obrtni moment 20 Nm
• Displej u boji za prikazivanje
temperature
• Snimanje dve vrednosti
temperature (vode za
doziranje i testa)
• Izračunavanje energije
mešanja
• Patentiran
• Meri moć upijanja vode
brašna
• Određuje reološke osobine
testa
• Provera proizvodnje i
mlinskih mešavina u mlinu
• Testiranje raženog brašna,
testa za piškote, pene od
belanaca, itd.
• Specijalna primena npr. za
čokoladu, gume za žvakanje,
ribu, sir, meso itd.
• Ispitivanje gotovih formulacija testa
Princip
Dobijanje pouzdanih i reproduktivnih podataka o kvalitetu
vašeg brašna uz pomoć farinograma koji prikazuje
• Moć upijanja vode
• Razvoj testa
• Stabilitet
• Stepen omekšanja
• Farinografski® kvalitetni broj
Postaviti suspenziju brašnovoda u mernu mesilicu koja
se zagreva gde se ona podvrgava tačno definisanom
mehaničkom naponu rotirajućih lopatica koje se pokreću
uz pomoć motora.
Otpor koji testo pruža kretanju
lopatica, koji zavisi od viskoziteta testa, uzrokuje skretanje
kućišta motora u suprotnom
smeru. To skretanje se meri
kao obrtni moment, registruje
i prikazuje on-line na dijagramu
u funkciji vremena.
AT-displej sa temperaturom
Dodatni softver
• Programiranje profila brzine
• Kreiranje individualnih
testova
• Definisanje sopstvenih
metoda evaluacije
• Integrisani video zapis
postupka ispitivanja
• Automatski modul za uštedu
• Mogućnost integrisanja
referentne krive
Podaci o automatskom
sistemu za doziranje vode
• Rezervoar za vodu (2 l) se
jednostavno uklanja
• Kontrola temperature vode
za doziranje
• Lako održavanje
• Tačnost < 0.1%
Farinograf®-AT
Farinogram
Šematski dijagram
14
Naponski
priključak
1x 230 V; 50/60 Hz + N + PE; 3.2 A
115 V; 50/60 Hz + PE; 6.5 A
Dimenzije
(Š x V x D)
470 x 450 x 880 mm
Masa
(bez mesilice)
približno 75 kg neto
Oprema za mešenje za Farinograf®-AT
Planetarna mesilica
P 600
Sigma mesilica S 300
• Za standardni farinografski
test (300 g brašna) prema
zahtevima ICC, AACC, ISO
• Za raženo i biskvitno testo
• Sa kukom za testo,
K-kukom, mutilicom
• Za mešenje testa za ekstenzografski test
• Zamenjive lopatice
Zatvoren planetarni mikser
Sigma mesilica S 50
• Za standardni farinografski
test (50 g brašna) prema
zahtevima ICC, AACC,
ISO standarda
• Zamenjive lopatice
Spušten planetarni mikser
Otvoreni planetarni mikser
Tester za tvrdoću
i strukturu
Sigma mesilica S 10
• Za standardni farinografski
test sa malom količinom
uzorka (10 g)
• Za testiranje tvrdoće zrna
(pšenice, ječma, slada, itd.)
• Za oplemenjivače sorti i
istraživački rad
• Specijalni softver
Rezistograf
mesilica R 100
• Ravne lopatice
• Uska posuda za mešenje
• Intenzivno mešenje
• Velika sila smicanja
Dodatne specijalne mesilice na
zahtev
…gde se meri kvalitet.
15
Kontrola kvaliteta
Reologija
Ekstenzograf®-E
Primena
Merenje ponašanja testa pri
rastezanju i pecivnih karakteristika
Koristite Brabenderov®
Ekstenzograf® za merenje
osobina vašeg testa pri rastezanju, posebno otpora testa
pri rastezanju i rastegljivosti,
kako bi došli do pouzdanih
podataka o ponašanju testa
pri pečenju.
• ICC-Standard br. 114/1
• ISO 5530-2
• AACC Metod br. 54-10
• RACI, GB/T, GOST R, IRAM, FTWG i ostali
Kao ni jedan drugi instrument,
Ekstenzograf®-E prikazuje
uticaj pekarskih aditiva kao
što su askorbinska kiselina,
enzimi (proteinaze), i emulgatori, i na taj način omogućava
određivanje reološkog ponašanja svakog brašna i prilagođavanje ”reološkog optimuma“
za tu svrhu.
Princip
Pre početka ispitivanja primenom Ekstenzografa®-E uzorak
testa je potrebno pripremiti
korišćenjem Farinografa® od
brašna, destilovane vode i
soli.
Posle određenog vremena
odležavanja, testo se rasteže
do kidanja u Ekstenzografu®-E.
Sila koja deluje na testo se
meri i registruje. Pomenuti
postupak se ponavlja tri puta,
što odgovara stvarnoj praksi
u proizvodnji hleba i peciva.
Ekstenzogram se registruje
on-line, i prikazuje kao dijagram u boji na monitoru, prikazujući delujuću silu u funkciji
dužine rastezanja (vremena).
Oblik izmerene krive i njena
promena tokom svakog pojedinačnog vremena, površina
ispod krive, kao i numeričke
vrednosti različitih tačaka koje
se ocenjuju, omogućavaju
pouzdanu i reproduktivnu sliku
o kvalitetu brašna i njegovoj
nameni za određenu primenu.
Pored toga, može se pratiti i
uticaj pekarskih aditiva na
osobine brašna.
Ekstenzogram sadrži
• Otpor pri rastezanju
• Maksimum
• Površinu ispod krive
(energiju)
• Odnosni broj
(rastegljivost/otpor)
• Odnosni broj Db/Max
(maksimum
rastegljivosti/otpor)
Prednosti
• Dugo vreme trajanja ispitivanja – rezultati bliski dešavanjima u praksi
• Primenjiv za sve vrste
pšeničnog brašna
• Određivanje reološkog
optimuma
• Optimizacija mešavina
brašna i žita
• Prikazuje uticaj aditiva
• PC konekcija uz pomoć
USB-a
Ekstenzograf®-E
Naponski
priključak
Šema skstenzograma
1x 230 V; 50/60 Hz + N + PE; 3.2 A
115 V; 50/60 Hz + PE; 6. 3 A
Instrument sa priborom za pričvršćivanje testa, bez stalka
Dimenzije
(Š x V x D)
850 x 450 x 630 mm
Potreban prostor (na ivici stola, sa stalkom)
850 x 1000 x 630 mm
Masa
16
približno 75 kg neto
Oblici ekstenzograma brašna različitog kvaliteta
Dijagrami različitog glutena i kvaliteta
Normalni izgled ekstenzograma
Visok ekstenzogram
NIzak ekstenzogram
• Jako brašno
• Rastegljivo, elastično testo
• Pogodno za duge procese
frementacije, visoka tolerancija
fermentacije
• Laki, pekarski proizvod velike
zapremine
• Kruta, tvrda struktura testa
• Loša rastegljivost
• Testo slabo narasta pri fermentaciji
• Dobijeni proizvod je zbijene
strukture
• Testo od takvog brašna je vlažno,
plastično
• Meko testo
• Mala tolerancija pri fermentaciji,
testo teži rasplinjavanju
• Mala zapremina gotovog proizvoda
Uticaj pekarskih aditiva
Porast dodavanja askorbinske kiseline
Bez dodatka
Najveća koncentracija
Posebne funkcije
• Skraćeni metod – pored
standardnog metoda, postoji
prihvaćeni skraćeni metod
(ICC 114/1) uz pomoć kojeg
je moguće uštedeti vreme
korišćenjem redukovanih vremena odležavanja (30/60/90
min) koji su slični uslovima u
proizvodnji – rezultati su u dobroj korelaciji sa rezultatima
standardnih metoda.
Porast dodavanja proteinaze
Bez dodatka
Najveća koncentracija
• Softever za korelaciju
podataka - U okviru jednog
grafika moguće je prikazati
i simultano obraditi i do 10
dijagrama.
…gde se meri kvalitet.
17
Kontrola kvaliteta
Uslovi pečenja
Maturograf / Volumograf
Primena
Maturograf i Volumograf mere
do detalja individualne faze
procesa pečenja. Za razliku
od konvencionalnih testova
probnog pečenja koji daju
samo konačne rezultate,
testovi praćenja pečenja uz
pomoć maturografa i volumografa dokumentuju sve faze
fermentacije i pečenja i
prikazuju:
• Ponašanje testa pri fermentaciji i pečenju
• Uticaj poboljšivača, pekarskih
aditiva i drugih sastojaka na
osobine brašna
Maturograf
• Elastičnost testa
• Zapreminu testa
Volumograf beleži promene u
zapremini testa tokom celokupnog postupka pečenja.
Testo se zagreva u uljanom
kupatilu. Volumograf meri i beleži narastanje testa usled porasta u zapremini.
Dijagram prikazuje
• Zapreminu testa
• Prinos zapremine
• Narastanje u peći
• Karakteristike brašna usled
promene u uslovima proizvodnje testa
• Završno narastanje
Princip
Prednosti
Za ovu vrstu ispitivnja, testo
se priprema sa svim uobičajenim sastojcima (brašno, so,
šećer, kvasac, mast...).
Za razliku od testova probnih
pečenja ima sledeće prednosti:
Maturograf meri promene u
zapremini i elastičnosti testa
tokom fermentacije u komori.
Instrument automatski beleži
individualne faze fermentacije
i prikazuje
• Vreme završne fermentacije
• Pikove (pri oslobađanju
gasa)
• Mala količina uzorka
• Reproduktivni rezultati
• Objektivna klasifikacija testa
• Dodatne informacije sa
dijagrama
• Manje prostora je potrebno
neko kod testova probnog
pečenja
• Stabilitet fermentacije
Hinweis auf
Kugelhomogeniseur?
Volumograf
Dijagram slabog brašna sa uticajem aditiva
Maturograf
Volumograf
Naponski priključak
1x 230 V; 50/60 Hz + N + PE; 3.2 A
Naponski priključak
1x 230 V; 50/60 Hz + N + PE; 5 A
Dimenzije
(Š x V x D)
1050 x 1140 x 500 mm
Dimenzije
(Š x V x D)
630 x 1020 x 570 mm
Masa
približno 105 kg neto
Masa
približno 85 kg neto
18
Fermentograf
Primena
Princip
Brabender® Fermentograpf
meri razvoj CO2 u toku fermentacije testa koja uglavnom
zavisi od kvaliteta kvasca.
Pored toga, može se ispitivati
uticaj različitih formulacija i
upotrebe aditiva.
Princip rada Fermentografa se
zasniva na merenju porasta
zapremine komada testa u
toku fermentacije kvasaca
usled nastanka ugljendioksida
(CO2).
Komad testa dobro definisane
mase se stavlja u gumeni balon
koji je potom uronjen u temperaturno kontrolisano vodeno
kupatilo. Promena zapremine
usled nastanka CO2 uzrokuje
određeni rast koji se meri kao
gubitak mase pomoću merne
opruge i registruje pomoću
pisača.
Peć za žarenje M110
Primena
Princip
Peć za žarenje M 110 se koristi za odreživanje pepela u
žitima i proizvodima na bazi
žita. Pepeo se definiše kao
količina mineralnih materija
koje ostaju kao nesagorivi
ostatak uzorka po završetku
procesa spaljivanja.
Kako se sadržaj pepela izražava na suvu materiju, prvo
je neophodno odrediti sadržaj
vlage uzorka.
Temperature od 300°C do
1100°C se mogu podešavati
u zavisnosti od namene.
Prethodno samleveni uzorak
se meri u sud za žarenje i
spaljuje u peći za žarenje na
definisanoj temperaturi. Žarenje je završeno kada je ostatak beo ili približno beo nakon
hlađenja.
Referentna metoda
prihvaćena u celom svetu
za većinu sirovina.
Fermentograf
Peć za žarenje M110
Naponski priključak
1x 230 V; 50 Hz + N + PE; 6 A
Naponski priključak
1x 220/230 V; 50/60 Hz + N + PE; 16 A
Dimenzije
(Š x V x D)
750 x 1000 x 400 mm
Dimenzije
(Š x V x D)
750 x 580 x 720 mm
Masa
približno 35 kg neto
Masa
približno 80 kg neto
…gde se meri kvalitet.
19
Kontrola kvaliteta
Skrob
Micro Visco-Amylo-Graf®
Kombinovano rešenje
za skrob i brašno
Primena
• Mala veličina
uzorka – brzo
merenje
• Merenje
temperature
unutar uzorka
Mikro Visko-Amilo-Graf® kombinuje procedure Viskografa-E
i amilografa-E u jednom uređaju. Dobit usled različitosti i
pouzdanosti u prehrambenoj
industriji, u industriji hartije i
tekstilnoj ili hemijskoj industriji.
Merenje temperature direktno
u uzorku omogućava da se
uvek precizno odredi temperatura na trenutnom viskozitetu.
• Merenje želatinizacionih
osobina brašna i nativnog
i modifikovanog skroba
• Početak želatinizacije
• Merenje enzimske aktivnosti
brašna (npr. usled proklijavanja)
• Prilagođavanje dijastatske
aktivnosti dodavanjem
enzima (npr. sladno brašno)
• Merenje uticaja uslova
ekstruzije na ekstrudirani
proizvod
MVAG meri:
• Maksimum želatinizacije
• Temperaturu želatinizacije
• Viskozitet tokom održavanja
temperature
• Viskozitet na kraju hlađenja
Prednosti
• Prilagođen za skrob i za
brašno
• Upotreba kiselina i baza
Specijalne osobine i specijalan software za
Mikro Visko-Amilo-Graf® and Viskograf-E
Specijalne osobine
Specijalni softver
Pored fiksne brzine, softver
• Program korelacije
omogućava kreiranje sopstve- podataka: do 15 dijagrama
nih profila brzina, da pokrenete može biti prikazano i oceuređaj na npr. 100 o/min za
njeno istovremeno
vreme od 1 minuta, 75 o/min • Univerzalni profil za evaluaza vreme 20 minuta i 50 o/min ciju: pored standardne evaza 10 minuta.
luacije sa viskozitetnim
pikom, mogu se lako proOvo omogućava korisniku da
gramirati i koristiti sopstveni
u kombinaciji sa univerzalnim
softverom za evaluaciju detalj- profili za evaluaciju. Ovi
nije uoči fizičke osobine
profile mogu da sadrže npr.
uzorka u toku grejanja i hlađe- površine, pikove, fiksne
tačke, prevojne tačke itd.
nja pri različitim brzinama.
Princip
• Mala količina uzorka
(5-15 g)
Princip merenja je sličan
merenju kod Viskografa-E:
suspenzija skroba ili brašna u
vodi se zagreva, a potom hladi
pri kontrolisanim uslovima u
rotirajućoj posudi. Može se
koristiti standardna procedura
(zagrevanje-održavanje-hlađenje) ili se može sačuvati sopstveni temperaturni profil.
• Kratko vreme merenja
Specijalna geometrija mešača
omogućava dobro mešanje
uzorka tako da ne dolazi do
sedimentacije čestica skroba.
Mikro Visko-Amilo-Graf®
Naponski
priključak
1x 230 V; 50/60 Hz + N + PE; 2.8 A
115 V; 50/60 Hz + PE; 5.6 A
Dimenzije
(Š x V x D)
450 x 750 x 380 mm
Masa
približno 30 kg neto
Dijagram Mikro Visko-Amilo-Grafa®
20
• Brzina (0-300 1/min)
• Merenje temperature
u uzorku
• Brzine grejanja/hlađenja
do 10°C/min
• Bez dodatnih troškova
• Dobijeni rezultati u BJ,
mPas ili cmg
Viskograf-E
Standard za testiranje škroba
• ICC-Standard br. 169
• OPSP Metod 61-01
Primena
Viskograf-E je širom sveta
standardni uređaj za merenje
viskoziteta skroba i proizvoda
koji sadrže skrob. Uređaj može
da meri pouzdano i reproduktivno nativni skrob – pšenični,
kukuruzni, krompirov, pirinčani
kao i sve tipove modifikovanih
skrobova dajući pri tome kompletan profil reoloških osobina
vaših proizvoda:
• Želatinizacione i želirajuće
osobine skroba i proizvoda
koji sadrža skrob
• Viskozitet na toplo i hladno
• Stabilnost ugušćivača ili
vezivnih sredstava
• Kiselinska stabilnost skroba
• Testiranje ekstrudata
• Merenje industrijskog skroba
• Merenje tečnosti, suspenzija,
pasti itd.
Dobijate pouzdane i ponovljive
podatke o reološkim svojstvima vaših materijala – retko
ili gusto kuvajućih, različiih kapaciteta ugušćivanja, želiranja,
visoke ili niske tople i hladne
viskoznosti i, stabilnost, itd. iz:
• Početka želatinizacije (A)
• Maksimuma želatinizacije (B)
• Temperature želatinizacije
• Viskoziteta tokom održavanja
temperature (B-C)
• Viskoziteta na kraju
hlađenja (D)
Viscosity
Temperature
D
B
C
A
Dijagram uzorka
Princip
Prednosti
Uzorak se zagreva i potom
hladi pri kontrolisanim uslovima u rotirajućoj posudi. U
sprezi sa jednostavnim Windows softverom, integrisani
samo-optimizujući temperaturni kontroler omogućava
programiranje i čuvanje bilo
kog temperaturnog profila sa
brzinama grejanja/ hlađenja
od 0,5 do 3°C / min. Merni
senzor koji se nalazi uronjen
u uzorku je skrenut na osnovu
viskoziteta merenog uzorka u
rotirajućoj posudi. Ovo skretanje se meri kao obrtni moment.
• Automatska procedura
ispitivanja
• Čuvanje neograničenog broja
temperaturnih programa
• Brzine grejanja/hlađenja od
0,5...3°C / min
• Elektronska kontrola brzine
(0 - 300 min-1)
• Merenje niskih vrednosti
obrnog momenta
• Slobodno odabirajući
merni opsezi
• Automatsko prilagođavanje
razmere dijagrama
• Prikazivanje rezultata u BJ,
mPas, cP ili cmg
Viskograf-E
Program
korelacije
podataka
Data correlation
program
Naponski
priključak
1x 230 V; 50/60 Hz + N + PE; 2.8 A
115 V; 50/60 Hz + PE; 5.6 A
Dimenzije
(Š x V x D)
560 x 890 x 430 mm
Masa
približno 30 kg neto
…gde se meri kvalitet.
21
Ekstrudiranje
Samostalni ekstruder
Samostalni ekstruder KE 19
Laboratorija za ekstrudiranja hrane
• Bliska praksi
• Kontinualna
• Efikasna
• Raznovrsna
• Jednostavna
Primena
Samostalno rešenje
Primena mernih ekstrudera u
prehrambenoj laboratoriji je
potrebno za postavljanje optimalnih proizvodnih uslova i
za obezbeđivanje proizvoda
konstantno visokog kvaliteta.
Dobit iz fleksibilnosti i visoke
performanse Brabender® - ove
tehnologije ekstrudiranja sa
primenom jednostrukih i dvostrukih puževa za optimalno
prilagođavanje vaših procesnih uslova za većinu različitih
proizvoda i procesnih zadataka je u:
Brabender® KE 19 je snažan
samostalni ekstruder sa direktnim pogonom za laboratoriju i
pilot postrojenje. U kombinaciji
sa velikim brojem izmenjivih
puževa i matrica, on savršeno
odgovara za:
• Kontroli kvaliteta i ispitivanje
sirovina
• Razvoju proizvoda i optimizaciji sastava proizvoda
• Ispitivanju sposobnosti
ekstrudiranja različitih sirovina
• Ispitivanju i optimizaciji
procesnih uslova
Prečnik cevi ekstrudera
19 mm
Dužina puža
25 D
Pogonska snaga
1.5 kW
• Male mase uzorka
Brzina
2 - 150 min
Maksimalni obrtni
moment
150 Nm
Maksimalna radna
temperatura
450°C
Kapacitet
približno 5 kg/h
Dimenzije
(Š x V x D))
1350 x 850 x 680 mm
• Brza promena uslova
ispitivanja
• Brzo i lako čišćenje
• Kapilarne matrice za
reološka ispitivanja
22
• Merenje viskoziteta
Moćan softver
Pored manuelnih operacija, ovaj
uređaj može opciono da se
umrežava sa lokalnim mrežama
podataka.
• Praktično orijentisana merenja uslova ektrudiranja
-1
• Proizvodnju visokokvalitetnih
profila
Pored toga, ispitivanja sa mernim ekstruderima nude brojne
procesno-tehničke prednosti u
odnosu na druge metode:
• Ekstrudiranju degradabilnih
proizvoda
3x 400 V; 50/60; 32 A
• Kontrolu kvaliteta u toku
proizvodnje
• Proizvodnji malog obima
• Merenju reoloških osobina
smeša i jedinjenja
Mrežni priključak
• Ispitivanje ponašanja procesa
u toku razvoja formulacija ili za
početno i krajnje ispitivanje
materijala
Ubedljive karakteristike samostalnog Ekstrudera KE 19 su
završene uz moćnu kontrolu i
softvera za evaluaciju koji može
da radi pod svim aktuelnim verzijama Windows®-a, čuvanjem
radnih i krajnjih rezultata u MS
Access bazi podataka, i prevodljivost podataka za komercijalne
Office programe.
• Razvoju pigmenata i temperaturno stabilnih aroma
Samostalni ekstruder KE 19
• Razvoj novih materijala i
proizvoda
Ekstrudiranje
Jednostruki ekstruder
Ekstruder 19/20 DN
Jednostruki laboratorijski ekstruder
Primena
• Formiranje (testenine)
• Želatinizacija, plastifikacija (skrob)
• Kuvanje i ekspandiranje (modifikacija
skroba, snek proizvodi)
• Teksturisanje (proteini soje)
• Proizvodnja biodegradabilnih
proizvoda skroba
Merni Ekstruder 19/20 DN
sa prečnikom puža od 19 mm
poseduje žljebljenu cev ekstrudera duž cele dužine od 20 D
kako bi se postigao poboljšani
odnos smicanja i optimalni protok materijala duž cevi. Obe
zone cevi ekstrudera se električno zagrevaju uz pomoć omotača za zagrevanje i hlađenje
i hlade uz pomoć vazduha.
Ako vam je potreban ovaj
ekstruder sa grejanjem/hlađenjem uz pomoć tečnosti za
osetljive sirovine – nema problema, slobodno nas pozovite.
Raznovrsne matrice, puževi ili
istosmerne jedinice su dostupne i pokrivaju većinu različitih sirovina i procesnih
zadataka.
Matrice
• Kružna matrica
• Matrice za testenine
• Cevne matrice
• Reometrijske kapilarne
matrice
Puž -Ø
19 mm
Dužina puža
20 L : D
Dubina navoja
3.8 mm
Pogonska snaga
3.3/12 kW
• Odnos kompresije
od 1:1 do 1:5
Maksimalna brzina puža
250/2752 min-1
• Različite geometrije
Maksimalni obrtni moment puža
150 Nm
Maksimalna temperatura cevi
400°C
Maksimalni pritisak otopine
800 bar
Kapacitet
(u zavisnosti od sirovine)
1 - 10 kg/h
Segmentirana cev
ekstrudera / puž
no
Rotiranje puža /
specijalne osobine
žlebljena cev ekstrudera
Pogon
Do-Corder/Lab-Station
Puževi
1
Realno simulira proizvodnju u laboratorijskim uslovima
Sirovina koja se ispituje se
plastificira i ekstrudira na
praktično orijentisan način.
Sve merene vrednosti kao što
su npr. obrtni moment, temperature otopine, pritisak otopine
i dr. se kontinualno snimaju i
prikazuju u numeričkoj ili
grafičkoj formi.
Jednostavan softver
za evaluaciju
• Ravne matrice
Ekstruder 19/20 DN
Proces sečenja
Korisnički optimizovan
Windows® softver automatski
procenjuje vaše rezultate ispitivanja u sprezi sa najčešće
korišćenim standardima.
Dobit od raznovrsnosti programa za korelaciju podataka
i direktno poređenje rezultata
različitih ispitivanja jedne ili
više serija testova.
1 u zavisnosti od pogonske jedinice
…gde se meri kvalitet.
23
Ekstrudiranje
Jedinice sa dvostrukim pužem
Ekstruder sa dvostrukim pužem TSE 20
Ekstruder sa dvostrukim
pužem TSE 20 sa rotiranjem u
istom smeru sa svojim niskim
kapacitetom od 0,6 do 20 kg/h
je specijalno konstruisan za
naučne i razvojne primene.
Primer za puž i elemente puža
Ekstruder sa dvostrukim pužem TSE 25
Ekstruder sa dvostrukim pužem
TSE 25 sa rotiranjem u istom i
suprotnom smeru sa prečnikom cevi ekstrudera od 25
mm je biser među Brabender®
ekstruderima.
Sa svojim varijabilnim procesnim dužinama od 16 do 48 D
može biti korišćen za višestepene složene zadatke, kao pilot
postrojenje, za reaktivno ekstrudiranje i za razvoj formulacija.
24
Jedna od specijalnih osobina
je podeljena cev ekstrudera
koja se može nagnuto otvoriti
u potpunosti kako bi se obezbedio lak prilaz segmentima
puževa.
Konični ekstruder sa dvostrukim pužem CTSE
Konični ekstruder sa dvostrukim pužem CTSE sa rotiranjem u suprotnom smeru se
ističe savršenom upotrebom
toplote jezgra puža. Ovim se
dovodi dodatna toplota sirovi-
nama u zoni doziranja i postiže
optimalno predzagrevanje.
Povećana zapremina prolaza
u zoni doziranja je pogodna za
proizvodnju kabastih materijala.
Kompaktni ili modularni - Brabender®
program ekstrudiranja sa dvostrukim pužem
Brabender® program ekstrudiranja sa dvostrukim pužem se
ističe širokim opsegom primena i visokom fleksibilnošću.
Dobit od harmonizovane, modularne koncepcije puževa i
cevi ekstrudera za optimalnu realizaciju vaših individualnih
procesnih etapa (doziranje, transport, plastifikacija, dispergovanje, reakcija, odstranjivanje gasa, stvaranje pritiska).
Ili kombinujte nekoliko procesnih koraka u okviru ekstrudera
sa kontinualnim radom i koristite vaš
Brabender® ekstruder sa dvostrukim pužem kao savremeni
linijski ekspander.
Naravno, takođe je dostupna i dodatna oprema kao što su
merna i kontrolna jedinica ili metrički sistemi kao i oprema
koja omogućava modularnu konstrukciju celokupne linije ektrudiranja koja savršeno odgovara vašim ličnim potrebama.
Ekspandiranje je moguće gde god je potrebno.
1
TSE 20
TSE 25
CTSE
Prečnik puža
20 mm
25 mm
42/281 mm
Dužina puža
24 L : D
16 - 48 L : D
(350) L : D
Dubina navoja
3.75 mm
4 mm
8 mm
Pogonska snaga
3.3/122 kW
2
12 kW
-1
12 kW
-1
275 min-1
Maksimalna brzina puža
250/275 min
Maksimalni obrtni
moment puža
2x40 Nm
2x90 Nm
2x100 Nm
Maksimalna temperatura
cevi ekstrudera
450°C
400°C (kratko 450°C)
350°C
Maksimalni pritisak otopine
300 bar
300 bar
500 bar
Kapacitet
(u zavisnosti od sirovine)
0.5 - 10 kg/h
0.6 - 50 kg/h
0.5 - 10 kg/h
Segmentirana cev
ekstrudera/puža
ne/da
da / da
ne
Rotiranje puža /
specijalne osobine
Rotiranje u istom smeru,
cev ekstrudera podeljena
horizontalno
Rotiranje u istom smeru,
rotiranje u suprotnom smeru
rotiranje u suprotnom smeru
Pogon
Do-Corder/Lab-Station
Lab-Station
Lab-Station
konični puževi
2
550 min
u zavisnosti od pogonske jedinice
…gde se meri kvalitet.
25
Ekstrudiranje
Dodatna oprema
Do-Corder „Plus“
Do-Corder ”Plus” je univerzalni
reometar koji radi na principu
obrtnog momenta za ispitivanje
hrane u praktičnim uslovima
mernih mesilica (miksera) i
ekstrudera.
”male“ jedinice za merenje za
• Farinografsku® mesilicu S 50 / S 300
• specijalne mesilice: razvojna, planetarna mesilica
Opremljen je savremenom
tehnologijom i ovaj sistem se
ističe:
• Merni ekstruderi 19/20 DN i TSE 20/24
• Modularnom konfiguracijom
• Tzv. multi-master sistemom
sa samo-inteligentnim
modulima
• Samoproverom
• Prenosom događaja i stvarnih
vrednosti u realnom vremenu
• 32-bitnim softverom koji
može da radi pod svim
trenutnim verzijama
Windows®-a
• Obavljanje više zadataka
Minimalno umrežavanje i digitalna interkomunikacija između
pojedinačnih komponenti sistema obezbeđuju maksimum
pouzdanosti i lako rukovanje.
Do-Corder „Plus“
Do-Corder “Plus” sa
mernim mesilicama
Ispitivanje vaših uzoraka u
praktičnim uslovima u mernim
glavama. Merna mesilica /
planetarna mesilica simulira
sve važne procese proizvodnje kao što su mešanje i mešenje pri uslovima koji su slični
stvarnom procesu proizvodnje
i takođe dokumentuje testove.
Upotreba Do-Corder “Plus”
sa farinografskom mesilicom
ili sa planetarnom mesilicom
za jednostavne Farinografske
testove ili za testove sa promenljivom brzinom i intenzitetom mešenja.
Do-Corder ”Plus“ sa
mernim ekstruderima
Ili kombinovanje Do-Corder
“Plus” sa mernim ekstruderom
i simuliranje svih tipova ekstrudiranja koji su važni u praksi
na laboratorijskom nivou pri
kontrolisanim uslovima kao u
proizvodnji:
Snaga
3.8 kW
Brzina
2 - 250 min-1
beskrajno promenljivo, digitalni displej
• hladno formiranje
Odstupanje brzine
0.2 %
preko digitalnih povratnih informacija
• kuvanje i ekspandiranje
Opseg merenja
obrtnog momenta
0 - 150 Nm
Tačnost
Bolja od ± 0.5%
od odabranog opsega merenja
Smer rotiranja
unapred
Kontrola
temperature
3 zone (opcija: 6)
Naponski
priključak
3x 400 V; 50/60 Hz + N + PE; 32 A
3x 230 V; 50/60 Hz + N + PE; 32 A
Dimenzije
(Š x V x D)
630 x 450 x 1100 mm
Masa
približno 150 kg neto
• želatinizacija i plastifikacija
• teksturiranje
• ekstrudiranje biodegradabilnih skrobno-polimernih
jedinjenja.
26
Lab-Station
Univerzalna merna jedinica
za sve zadatke merenja
• Uključi i radi
• Jedinstvena pogonska jedinica za sve merne
glave počev od merne mesilice do DSE-a
• Modularna konfiguracija
• Merljiv na skali
• Obavljanje više zadataka
• Savremena tehnologija sa standardnim
sistemom prenosa
Sa Lab-Stanicom ЕC, dobijate
rezultat kontinuiranog razvoja
koji se sprovodi u periodu
od nekoliko decenija. To je
osnovna jedinica za praktična
ispitivanja u laboratorijama i
simulacije.
Samo spojite pokretne i samocentrirajuće merne glave kao
što su mesilice i ekstruderi za
ovu osnovnu jedinicu. Potpuno
automatski 6,8 kilovatni motor
omogućuje pun obrtni moment
od 300 Nm u celom rasponu
brzina od 0.2 do 200 min-1. Inverterska jedinica omogućava
preciznu i konstantnu brzinu
čak i pri ovakvim opterećenjem.
Lab-Stanica EC
Dinamometar
digitalni AC inverter motor,
smešteni u klatnom ležaju
Snaga
6,8 kW
Brzina
0.2 - 200 min-1 Neograničeno prilagodljivo, digitalni displej (prikaz)
Brzina devijacije
0.2 %
preko digitalnih povratnih informacija
Smer rotacije
Unapred i unazad (ključ za blokadu)
Opseg merenja
obrtnog momenta
0 - 300 Nm
Devijacija obrtnog
momenta
0,15 %
Kontrola
temperature
maksimum 8 zona
Mrežni priključak
3x 400 V; 50/60 Hz + N + PE; 32 A
Dimenzije
(Š x V x D)
630 x 1300 x 1170 mm
Masa
približno 305 kg neto
…gde se meri kvalitet.
27
Brabender®-ove agencije širom sveta.
© 2011 Brabender® GmbH & Co. KG
SANTIM doo
Danilo Trifunac · Jovana Ducica 95 · 21410 Futog · Serbia
Telefon: +38 121 895 902 · Faks: +38 121 893 689
Mobil: +38 164 641 30 64
E-Mail: [email protected]
Brabender® GmbH & Co. KG
Kulturstr. 51-55 · 47055 Duisburg · Germany
Telefon: +49 203 7788-0 · Faks: +49 203 7788-102
E-Mail: [email protected]
www.brabender.com
…gde se meri kvalitet.
15050-SE / Food Quality Testing / 10 / 2011
Sve robne marke su registrovane.
Podložne promenama dizajna i
tehničkih izmena bez prethodne najave.
Download

gde se meri kvalitet.