OPŠTINA BOJNIK
LOKALNI AKCIONI PLAN
ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
2012-2014
AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
SA ANALIZOM STANJA
OPŠTINA BOJNIK
Autor analize stanja i konsultant
na izradi Akcionog Plana Predrag Stošić
Konsultantkinja na izradi Akcionog
Plana Višnja Baćanović
Projekat realizovao Centar za
Demokratske Aktivnosti Lebane
Koordinatorka projekta Biljana Nikolić
Partnerska organizacija "Građanski Savet" opštine Bojnik
Ivica Aranđelović
Ekipa koja je dala doprinos na izradi Akcionog Plana:
- Svetlana Antanasković,
- Sandra Cenić,
- Tamara Paroški,
- Jasmina Stanković
AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
SA ANALIZOM STANJA
OPŠTINA BOJNIK
PREDGOVOR
Centar za Demokratske Aktivnosti (CDA), uz podršku PBILD Programa i uz saradnju i logističku
podršku opštine Bojnik, predstavlja usvojen Akcioni Plan za rodnu ravnopravnost sa analizom
stanja kao pratećim dokumentom koji je usvojen na sednici SO Bojnik odrzanoj 23.04.2012.
godine.
Ovaj razvojni dokument namenjen je lokalnoj samoupravi, kao i svim institucijama,
organizacijama i ostalim zainteresovanim stranama koje svojim aktivnostima na bilo koji način
mogu da utiču na poboljšanje rodne ravnopravnosti u opštini Bojnik.
Položaj žena u opštini Lebane, njihov uticaj i na društvo i razvoj zajednice jeste i predstavlja
izazov sa kojim ćemo se suočavati u budućnosti. Biće potrebno puno rada i vremena kako bismo
stvorili zajednicu u kojoj će svi imati iste mogućnosti da se razvijaju i daju doprinos razvoju te
zajednice bez obzira na pol, zajednicu u kojoj žena kao pojedinka ili grupa neće biti žrtva raznih
internih i eksternih uticaja.
Celokupna industrija u kojoj su žene činile najveći deo radne snage u opštini Bojnik je bukvalno
u jednom trenu nestala. Tradicija koja ženu stavlja u podređeni položaj, žena koja je ‚‚stub
kuće‚‚ koji mora da uvek bude u kući doveo je naše sugrađanke do toga da postanu izolovane,
ekonomski (materijalno) zavisne, neuticajne u društvu, ne uključene u politički i društveni život i
na kraju sve ovo je uticalo i na pogoršanje zdravlja žena.
Ove činjenice su nas kao organizaciju naveli da svu svoju pažnju i energiju usmerimo na ženu,
kao jedinku koja jeste i treba da bude potuno ravnopravna u društvu sa muškarcima.
Prepoznajući značaj koje žene mogu da imaju u svim segmentima održivog razvoja zajednice,
došli smo na ideju da uz podršku PBILD Programa realizujemo projekat ’’Jednak položaj za sve
bez obzira na pol’’. Ovim projektom smo nadam se uspeli da sagledamo i kroz analizu stanja
dijagnosticiramo one oblasti i ona mesta koja su ključna za položaj žena a u kojima postoji
realna mogućnost delovanja.
Verujemo da će ovaj Dokument, prvi ovakve vrste, umnogome uticati da se u narednom
periodu ipak mnogo više radi na poboljšanju položaja žena u opštini Bojnik.
UVOD
Lokalni plan za rodnu ravnopravnost tavlja razvojni dokument opštine Bojnik, koji na celovit
način definiše politike opštine u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti. Dokument promoviše
politiku jednakih mogućnosti, utvrđuje ciljeve, mere i aktivnosti radi postizanje rodne
AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
SA ANALIZOM STANJA
OPŠTINA BOJNIK
ravnopravnosti. U dokumentu su indetifikovani prioriteti delovanja, određeni su nosioci
aktivnosti, vremenski okvir za njihovu realizaciju, kao i indikatori koji će služiti kao sredstvo za
proveru.
Detaljnijom analizom stanja prepoznate su sledeće oblasti, u kojima je moguće preduzeti
korektivne akcije kako bi se unapredio položaj žena u opštini Bojnik. Te oblasti su:
Obrazovanje
Ekonomija
Politika i odlučivanje
Zdravlje i
Nasilje nad ženama
I pored toga što postoje oblasti koje su od bitnog uticaja na položaj žena u društvu (mediji,
kultura, sport...) njima se u ovom trenutku nismo bavili, jer smo smatrali da je neophodno
preduzeti korektivne akcije u onim oblastima u kojima je moguće u periodu od tri godine
preduzeti korektivne akcije, a istovremeno da resurse kojima raspolažemo iskoristimo na
najbolji mogući način. Naravno to ne znači da se nećemo dotaći i ovih oblasti, jer koliko god da
se ograničimo jednom oblašću rezultati u njoj će uticati i na druge oblasti.
Osnovni cilj ovog Dokumenta je da sa jedne strane definišu prioritetne oblasti delovanja u
kojima će opštinsko telo za rodnu ravnopravnost zajedno sa svim zainteresovanim stranama,
imati mogućnost za svoje delovanje, a sa druge strane da se dokument će ovom telu obezbediti
polaznu osnovu koja će omogućiti praćenje stanje napredka u sferi rodne ravnopravnosti u
lokalnoj zajednici kao i mogućnost preduzimanja korektivnih akcija.
Komisija za rodnu ravnopravnost je bila nosilac svih aktivnosti na izradi ovog Dokumenta.
Znajući i verujući da je za definisanje prioritetnih oblasti, određivanje programa i definisanja
projekata i aktivnosti neophodan širok konsenzus i podrška zajednice i svih činilaca u njoj,
Komisija je tokom izrade ovog Dokumenta, u svakoj njegovoj fazi bila otvorena za sve sugestije i
primedbe i sa svoje strane je motivisala i tražila mišljene svih onih kojii mogu i trebaju da daju
svoj doprinos realizaciji ovog Akcionog plana. Ceo ovaj proces nam je omogućio PBILD program,
bez čije podrške i podrše implementatora projekta izrade Akcionog plana i Centra za
Demokratske Aktivnosti, ne bi bili u stanju da samostalno uradimo ovaj dokument.
Veliki broj građanki i građana i veliki broj lokalnih institucija koji su bili uključeni u izradu ovog
Dokumenta garantuje da će i njegova implementacija biti uspešna. Iako je ovo prvi ovakav
Dokument koji će lokalna skupština usvojiti, iskustva iz prethodnog perioda u pisanju drugih
strateških dokumenata nam je omogućio da sve zainteresovane strane kvalitetno uključimo u
proces i da svi daju svoj maksimalni doprinos.
Tokom izrade Akcionog plana nismo imali posebne grupe koje bi pokrivale različite oblasti, iz
razloga što se pokazalo da se sve oblasti međusobno prepliću i da je potrebno primeniti
multifunkcionalni pristup.
AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
SA ANALIZOM STANJA
OPŠTINA BOJNIK
Drugi razlog za ovakav pristup je, nedovoljan broj stručnih osoba iz ovih oblasti. Ovo nas
upućuje da će se na razvoju svesti i znanja o rodnoj ravnopravnosti morati mnogo raditi u
narednom periodu.
Članice i članovi Komisije su prošli ciklus od tri trodnevna treninga, koji im je omogućio da ovaj
proces uspešno privede kraju.
Pored konstantne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama, održavanje okruglih stolova
i tribina nam je omogućilo da za Akcioni plan dobijemo podršku šire zajednice.
Ono šta je nama kao Komisiji od značaja i što je jedan od najvažnijih rezultata koji je postignut,
je taj da se o rodnoj ravnopravnosti u opštini Bojnik unazad par meseci puno pričalo u svim
institucijama i organima.
Posebno se zahvaljujemo podršci koju smo dobili od Predsednika opštine, bez koje ceo proces
ne bi bio ovako efikasan.
Akcioni plan i izveštaj o stanju rodne ravnopravnosti u opštini Bojnik, kao prateći dokument,
izrađeni su sa namerom da se u narednom periodu isti koriste kao polazna osnova za razvoj
lokalnih rodno osetljivih dokumenata, normativnih akata i strategija za održiv, ravnopravan, i
inkluzivan razvoj lokalne zajednice.
Prilikom izrade Akcionog plana primenjen je participativni pristup koji je omogućio najširu
moguću, i u ograničenom vremenskom periodu najveću zastupljenost svih onih koji su želeli i
hteli da daju svoj doprinos da ovaj Dokument dobije ovakav oblik.
PRAVNI OKVIR ZA BAVLJENJE RODNOM RAVNOPRAVNOŠĆU NA LOKALNOM NIVOU
Ustav Republike Srbije, kao osnovni i najviši pravni akt u pravnom sistemu, sadrži više odredbi
koje su značajne za uspostavljanje i delovanje instituconalnih mehanizama (različita tela, organi
pri skupštini ili organima izvršne vlasti) za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou. Sledeće
odredbe Ustava govore o potrebi uspostavljanja lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost
na lokalnom niovu:
Opština kao i druge jedince lokalne samouprave imaju Ustavom propisanu obavezu da
se staraju o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava što uključuje
i pravo na ravnopravnost polova i sva prava po tom osnovu kao i zabranu
diskriminacije zasnovane na pripadnosti polu (član 190. stav 3.);
Ustav eksplicitno propisuje obavezu svih državnih organa, pa i organa koji se obrazuju
u lokalnoj zajednici da u okvirima nadležnosti lokalne zajednice i u oblastima u kojima
se prostire njena nadležnost, kao i da svaki organ u skladu sa svojim nadležnostima
AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
SA ANALIZOM STANJA
OPŠTINA BOJNIK
-
-
vodi politiku jednakih mogućnosti, a politiku jednakih mogućnosti izričito vezuje
upravo za ostvarivanje ravnopravnosti žena i muškaraca (član 15);
Ustav izričito propisuje mogućnost da se u lokalnoj zajednici, na lokalnom nivou u
okviru nadležnosti koje pripadaju lokaloj zajednici usvoje posebne mere a koje za cilj
imaju postizanje ravnopravnosti lica ili grupe lica koja su suštinski u nejednakom
položaju i određuje nediskriminatornu prirodu ovih mera (član 21 stav 4).
Lokalnim zajednicama je Ustavom garantovano pravo na samoorganizovanje u
okvirima koje propisuje Ustav i zakon čiji sadržaj uključuje pravo lokalne zajednice i
organa lokalne samouprave da regulišu organizaciju, uređenje i nadležnost organa i
javnih službi koje se obrazuju u lokalnoj zajednici (član 179). - Ustav reguliše i pravo
građana na besplatnu pravnu pomoć koja predstavlja integralni deo celokupnog
sistema zaštite ljudskih i manjinskih prava i veoma važan instrument zaštite prava u
situaciji kada je pravo povređeno, ograničeno ili suspendovano (član 67).
Zakon o ravnopravnosti polova, reguliše jednom načelnom odredbom, obaveze organa koji se
formiraju u lokalnim zajednicama (opštine i gradovi) kao i način ostvarivanja rodne
ravnopravnosti na lokalnom nivou. Tri su važna područja na koja ovaj Zakon upućuje: Prvo,
obaveze organa lokalne zajednice na području ravnopravnosti polova Drugo, formiranje
lokalnog instituconalnog mehanizma za ravnopravnost polova 1. Treće, definisanje procedura
učešća u odlučivanju koja se odnose na ravnopravnost polova koja su od značaja za ostvarivanje
ravnopravnosti polova u lokalnoj zajednici. 2
Lokalne zajednice i njihovi organi imaju sledeće Zakonom propisane obaveze na području rodne
ravnopravnosti/ravnopravnosti polova. U nadležnostima ograna lokalne samouprave i među
njihovim zakonskim obavezama su:
Obezbeđivanje ravnopravnosti polova u lokalnoj zajednici (član 39. stav 1. Zakona);
Vođenje politike koja doprinosi ostvarivanju jednakih mogućnosti za ostvarivanje
prava žena i muškaraca u lokalnoj zajednici (član 39. stav 1. Zakona);
-
-
Podsticanje i unapređivanje ravnopravnosti polova, koju Zakon propisuje kao obavezu
organa u lokalnoj zajednici koju oni ostvaruju u okviru svojih nadležnosti kao i u okviru
poslova koji su neposredno vezani za ravnopravnost polova (član 39. stav 1. Zakona);
Zakonska odredba koja propisuje formiranje lokalnih institucionalnih mehanizama za
ravnopravnost polova (radno telo ili osoba – zaposleni – zadužena za ravnopravnost
polova) obezbeđuje stabilnost lokalnih mehanizama za ravnopravnost polova kako
U skladu sa ovim Zakonom je formirana i Komisija za rodnu ravnopravnost u opštini Bojnik
Izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima je na precizniji način definisano učešće manje zastupljenog po la kako
prilikom kandidovanja, tako i prilikom izbora.
1
2
AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
SA ANALIZOM STANJA
OPŠTINA BOJNIK
-
njihov opstanak ne bi najdirektnije zavisio od promene skupštinske većine u lokalnoj
zajednici, što je do sada često bio slučaj.
Zakonom je takođe propisana procedura koja nalaže nadležnim organiima lokalne
zajednice da u procesu usvajanja razvojnih planova kao i drugih akata koje usvaja
lokalna zajednica u oblastima u kojima se prostiore njena nadležnost, a okviru svojih
nadležnosti: razmatraju mere i aktivnosti koje su u funkciji ravnopravnosti polova
(član 39. stav 1. Zakona); razmatraju mere i aktivnosti koje su u funkciji ostvarivanja
jednakih mogućnosti (član 39. stav 2. Zakona)
Pomenute odredbe Ustava i Zakona predstavljaju pravni okvir unutar kojeg lokalna zajednica
svojim propisima (statutom, poslovnikom skupštine lokalne zajednice, odlukama i dr. ) usvaja:
- Statut (koji definiše način izbora, sastav i konstituisanje lokalnog tela za rodnu ravnopravnost,
ali i svih drugih tela (komisija, odbora, saveta....))
- Nadležnosti (poslovi koje obavlja lokalno telo za rodnu ravnopravnost) i
- Procedure (oblici i način na koji lokalno telo za rodnu ravnopravnost učestvuje o odlučivanju o
poslovima i nadležnostima lokalne zajednice).
Nadležnosti lokalnog tela za rodnu ravnopravnost definišu u osnovi dva zakona:
- Zakon o lokalnoj samoupravi koji propisuje kompetencije i nadležnosti lokalne zajednice i
organa koji se obrazuju u lokalnoj zajednici;
- Zakon o ravnopravnsti polova koji reguliše poslove i propisuje obaveze organa vlasti u oblasti
ravnopravnosti polova.
1.
ANALIZA STANJA
Položaj žena u Srbiji, a samim tim i u opštini Bojnik specifičan je utoliko što je Srbija zemlja u
tranziciji, koja teži da uvede evropske standarde. Ipak nije dovoljno da se samo donesu
zakonska i podzakonka akta, da bi rekli sada imamo standarde. Uvođenje standarda u
svakodnevni život je proces i biće proces u narednim godinama. Samo uvođenje standarda znači
nije dovoljno. Neophodno ih je ostvariti kroz njihovu primenu u praksi i kroz njihovu stalnu
nadogradnju. Izgradnja nezavisnih institucija, koje imaju za zadatak da se brinu o standardima je
nešto što je posebno važno u narednom periodu. Ratni sukobi, tranzicija, loša ekonomija,
sankcije sve to je rezultiralo pogoršanjem standarda na svim područjima društvenog i
ekonomskog razvoja. Tako loša situacije se posebno odrazila na položaj žena u društvu.
Dostignuti standardi iz prethodnog perioda, umesto da se nadograđuju, su uništeni a položaj
žena se naglo pogoršao. Ovo se posebno odnosi na ekonomsku nezavisnost žena, odnosno na
AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
SA ANALIZOM STANJA
OPŠTINA BOJNIK
njen materijalni položaj, jer kao što će se i ovde pokazati, ekonomska kriza je mnogo više
pogodila žene u odnosu na muškarce.
Predrasude i stereotipi jesu nešto što posebno prati žene u ovom delu Srbije, a borba protiv
toga će u narednom periodu iziskivati veliki napor svih.
U analizi stanja rukovodili smo se prikupljenim podacima RZS 3, podacima sa terena koje smo
dobili od relevantnih lokalnih institucije (opština, MUP, Centar za socijalni rad, Domovi zdravlja,
Škole, OCD....), mišljenja koja smo dobili kroz tribine koje smo imali i na kraju zapažanjima radne
grupe koja je bila odgovorna za izradu Akcionog plana.
Ono što smo mogli da primetimo, je da mali broj institucija vodi rodno osetljivu statistiku te
smo u pojedinim segmentima ostali bez konkretnih podataka, pa smo se morali osloniti na
druge izvore informacija, kao što su istraživanja na nacionalnom nivou (ministarstvao zdravlja,
SECONS, AŽC...).
Ipak ovako urađena Analiza stanja nam je pomogla da na pravi način sagledamo položaj žena u
opštini Bojnik, koji nam je poslužio kao dobra osnova da se uradi jedan dobar, kvalitetan, realan
i ostvarljiv Akcioni plan.
Sve prikupljene podatke možemo da svrstamo u nekoliko grupa:
1.
2.
3.
4.
5.
Ekonomski pokazatelji položaja žena u društvu
Pokazatelji učešća žena u procesima odlučivanja
Pokazatelji obrazovne strukture žena
Pokazatelji zdravlja žena i
Pokazatelji nasilja nad ženama
»Ženom se ne rađa, ženom se postaje«4
1.
Ekonomski pokazatelji položaja žena u opštini Bojnik
Za ovu analizu koristili smo podatke koje smo dobili od RZS, Nacionalne službe za zapošljavanje i
podataka koje poseduje opština Bojnik.
Ekonomski položaj žena u opštini Bojnik se na osnovu svih podataka kojima smo raspolagali
može okarakterisati kao loš i nepovoljan. Iako relativno mala opština po broju stanovnika,
prostorna razuđenost je uticala na značajnu razliku između ekonomke situacije žena koje žive u
naseljenom mestu Bojnik i žena koje žive u seoskim sredinama.
3
4
Republički zavod za statistiku
Simon de Bovoar
AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
SA ANALIZOM STANJA
OPŠTINA BOJNIK
Ono što se može primetiti da je u opštini Bojnik, prisutan veoma loš demografski trend pada
broja stanovnika/ca, što je prikazano u grafikonu 1.
BROJ STANOVNIKA/CA
16.000
14.498
13.118
14.000
12.694
12.322
12.120
11.942
11.807
11.621
2008
2009
2010
12.000
11.073
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1991
2002
2004
2006
2007
2011
Grafikon 1. Kretanje ukupnog broja stanovnika/ca opštine Bojnik 5
U poslednjig 20-tak godina broj stanovnika/ca je u odnosu na 1991. godinu smanjen za 23,6% ili
za 3.425 ljudi. Ovakva demografska kretanja su posledica većeg mortaliteta od nataliteta, ali i
značajne migracije stanovništva.
5
Podaci RZS (podaci sa popisa 1991, 2002 i 2011, i projekcije broja stanovnika/ca za ostale godine)
AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
SA ANALIZOM STANJA
OPŠTINA BOJNIK
»Nije zadatak društva da razvija potencijale žena, već je zadatak žena da razvijaju potencijale
društva»6
Grafikon 2.Odnos ukupnog broja muškaraca i žena u opštini Bojnik
7400
7305
7193
7200
7000
6800
MUSKO
6579
6539
6600
ZENSKO
6400
6200
6000
1991
2002
Podaci Republičkog zavoda za statistiku (popis 1991, i 2002. godina)
Zanimljivo je da se odnos muškaraca i žena u periodu 1991. godine 2002. godine promenio. Po
Podacima sa popisa 1991. godine bilo je više muškaraca, dok je po popisu iz 2002. godine u
Bojniku živeo veći broj žena.
Što se zaposlenosti tiče, ukupna zaposlenost u opštini Bojnik je veoma mala i ako se uzme broj
stanovnika samo njih 10% od ukupnog broja stanovnika radi. To naravno veoma loše utiče na
ekonomski položaj svih stanovnika/ca u opštini. Pitanje koje se postavlja kako i na koji način
ovako mala zaposlenost utiče na žene?
6
Simon de Bovoar
AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
SA ANALIZOM STANJA
OPŠTINA BOJNIK
Grafikon 3. Kretanje broja zaposlenih muškaraca i žena po godinama
ZAPOSLENI
MUŠKARCI
ŽENE
2500
2202
2000
1931
2014
1433
1408
1719
1500
1563
1143
1000
500
1518
973
639
498
606
576
545
1081
658
423
0
1997
2001
2004
2007
2009
2010
Podaci Republičkog zavoda za statistiku i Nacionalne službe za zapošljavanje
Grafikon 2. Kretanje broja zaposlenih7
Iz grafikona 3. može se videti trend smanjenja broja zaposlenih za više od 50% u odnosu na
1997. godinu, kao i da je broj zaposlenih žena manji od broja zaposlenih muškaraca. I pored
toga što se razlika u zaposlenosti muškaraca i žena u celom posmatranom periodu smanjivao,
ono što nije dobro je da se sam broj zaposlenih odnosno ukupan broj zapolsenih smanjivao
najbrže.
Procenat zaposlenih žena u ukupnom broju zaposlenih je 2010. godine dostigao svoj maksimum
i iznosio je 39,1%. Najveći broj žena je zapošljen u uslužnim delatnostima, i državnim organima,
javnim preduzećima u ustanovama. Uzimajući u obzir činjenicu da tu nije bilo smanjivanja broja
zaposlenih jasno se može zaključiti da je trenutna zaposlenost žena posledica rada u državnim
organima, javnim preduzećima i institucijama.
Što se tiče nezaposlenosti i kretanja broja nezaposlenih (grafikon 4.) uočljive su značajne
fluktuacije u broju nezaposlenih, uz činjenicu da je broj nezaposlenih žena približan broju
nezapolenih muškaraca. Veće fluktuacije u broju nezaposlenih su često posledica redovnog
odnosno neredovnog prijavljivanja na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZZ), što
dovodi do toga da se iako nezaposleni, neka lica se u određenom vremenskom periodu ne vode
kao nezaposlena lica.
7
Podaci RZS
AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
SA ANALIZOM STANJA
OPŠTINA BOJNIK
U posmatranom periodu, primetan je znatan porast broja nezaposlenih u 2004. godini a posle i
u 2007. godini. Naime u 2004. je u odnosu na 2001. bilo skoro 900 nezaposlenih lica više, a u
2007 preko 700 u odnosu na 2004. godinu. Ovaj podatak je veoma zanimljiv i navodi nas na
zaključak da se u tom periodu desilo značajno prijavljivanje lica koja su ili ostala bez poslaa, a
mnogi su se tada po prvi put prijavili na evidenciju NSZZ. Kada uporedimo podatke o ukupnom
broju stanovnika, broju zaposlenih i nezaposlenih može se konstatovati da i pored toga što
imamo približno isti broj žena i muškaraca i imamo veći broj upošljenih muškaraca, i da na
evidenciji NSZZ imamo približno isti broj muškaraca i žena nameće Zaključak da je manji broj
žena na evidenciji NSZZ od realnog broja nezaposlenih žena i da manji broj žena aktivno traži
posao.
Podatak koji je veoma negativan je da je 53% onih koji su nezaposleni bez bilo kakve
kvalifikacije, a ako se tome doda podatak da je od ukupnog broja nepismenih i sa osnovnom
školom skoro 60% žena onda se može zaključiti da je njihova perspektiva, ukoliko se ništa ne
preduzme, da dobiju posao minimalna.
2393
3000
ŽENE
2757
MUŠKARCI
2638
NEZAPOSLENI
1198
1195
1366
1391
1386
1252
529
964
1052
523
755
1000
620
1500
1375
2000
936
1900
2500
500
0
1997
2001
2004
2007
2009
2010
Grafikon 4. Kretanje ukupnog broja nezaposlenih8
Velika stopa nezaposlenih žena, manje zaposlenih žena, veliki broj žena koje su starije od 40
godina koje nikada nisu radile ili su ostale bez posla, nevrednovanje rada u kući i u
domaćinstvima (poljoprivredna domaćinstva), čini ekonomski položaj žene u društvu izuzetno
lošim, i čini ženu ekonomski zavisnom. Ako se tome doda da je minimalni procenat žena koje su
8
Podaci RZS i nacionalne službe za zapošljavanje
AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
SA ANALIZOM STANJA
OPŠTINA BOJNIK
nosioci vlasništva nad imovinom (što je preduslov da se konkuriše za dobijanje bilo kakvih
sredstava za pokretanje sopstvenog posla), i veliki broj neaktivnih žena onda se može reći da što
se tiče ekonomskog položaja žena u opštini Bojnik situacija nije ni malo dobra.
Svima su, pod jednakim mogućnostima dostupna sva radna mesta’’. Ženama omladini i
invalidima omogućuje se posebna zaštita na radu i posebni uslovi rada, u skladu sa zakonom’’. 9
Iako Zakon o radu promoviše jednaka prava na posao bez obzira na pol, iako je doneta
nacionalna Strategija za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti, iako je
donet Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o rodnoj ravnopravnosti, praksa i život nam
ukazuju da smo još uvek daleko od prave rodne ravnopravnosti i jednakog položaja žena u
društvu. Još uvek neefikasna primena Zakona, Strategija i Akcionih planova je osnovni uzrok što
se prava žena u segmentu ekonomskog položaja i rada ne ostvaruju u punom obimu.
’’Nepovoljan položaj žena na tržištu rada stvara i nepovoljnu osnovu za ukupan društveni
položaj žena ograničavajući ih u značajnom procentu na sveru privatnog porodičnog života,
neplaćeni rad u domaćinstvu i sa povećanim šansama da budu isključene ne samo sa tržišta
rada, već i iz političke vlasti, pristupa adekvatnim ekonomskim resursima i efikasnih socijalnih
mreža’’10
Stoga je u narednom periodu neophodno preduzeti sve moguće korektivne akcije i aktivnosti
kojima će se povećati broj zaposlenih žena, kroz razvoj privatnog biznisa, razvoja zadrugarstva,
udruživanjem i svim drugim aktivnostima koje doprinose ekonomskom osnaživanju žena u
opštini Bojnik.
Posebno je nepovoljan položaj žena iz ugroženih grupa (romkinje, žene sa invaliditetom,
samohrane majke), koje u najvećoj meri čine grupu nezaposlenih žena, ali i žena koje ne traže
aktivno posao, a zbog nepostojanja mera podrške nisu spremne ni da se uključe u aktivnosti
vezane za razvoj preduzetništva. Prilikom izrade ove analize od CZSR Bojnik dobili smo podatak
da je većina žena iz ove grupacije, korisnik socijalne pomoći države i opštine. Zaključak koji se
nameće je da se novac koji se daje u cilju obezbeđivanja minimalne socijalne sigurnosti može
uložiti u aktivnosti koje će obezbediti bolji ekonomski položaj žena iz ugroženih grupa.
’’Postizanje demokratije unapred pretpostavlja postojanje stvarnog partnerstva između
muškaraca i žena u vođenju poslova društva u kome one/i rade u uslovima jednakosti i
komplementarnosti, uzajamno se obogaćujući svojim razlikama11’’.
9
Stav 3. i 5. Člana 60. Ustava Republike Srbije
Marija Babović ‚‚Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou‚‚
11 Univerzalna deklaracija o demokratiji (član 4.)
10
AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
SA ANALIZOM STANJA
OPŠTINA BOJNIK
2. Pokazatelji učešća žena u procesima odlučivanja
Ustavom Republike Srbije garantuje se ravnopravnost žena i muškaraca ’’Država jemči
ravnopravnost žena i muškaraca i razvija politiku jednakih mogućnosti.’’12 Zakonom o izborima
na lokalnom nivou obezbeđuje se relativno povoljna zastupljenost oba pola na listama za
odbornike/ce. ’’Na izbornoj listi među svaka tri kandidata/kinja po redosledu na listi (prva tri
mesta, druga tri mesta i tako do kraja liste) mora biti najmanje po jedan kandidat/kinja –
pripadnik/ca onog pola koji je manje zastupljen na listi.’’ 13 Ovo za sada najčešće znači da će
svaki treći kandidat/kinja biti žena, jer je dominacija muškaraca još uvek velika. ’’Izborna
komisija jedinice lokalne samouprave će najkasnije u roku od 10 dana od dana objavljivanja
ukupnih rezultata izbora sve dobijene mandate sa izborne liste dodeliti kandidatima po
redosledu na izbornoj listi, počev od prvog kandidata sa liste.’’ 14 Ovako definisana raspodela
mandata, daje određenu sigurnost da će zastupljenost žena u lokalnim skupštinama biti veća
nego što je to sada.
Trenutno je samo 4 odbornica u SO Bojnik ili 14,8%. I u prethodnom periodu koji smo
posmatrali nije bila povoljnija situacija. To pokazuje samo da su žene bile na listi samo da bi se
zadovoljila zakonska norma iz starog Zakona koji je definisao da najmanje trećina
kandidata/kinja treba da budu pripadnici/ce manje zastupljenog pola. Kada se pogleda Zakon o
izborima na lokalnom nivou nigde se npr ne pominje odbornica, odnosno sam zakon nije jezički
rodno osetljiv.
’’Žena se rađa slobodna i ostaje jednaka muškarcu u pravima. Društvene razlike mogu se
temeljiti jedino na opštoj koristi 15’’.
Grafikon 5. Kretanje broja odbornika/ca u SO BOjnik
12
Član 15. Ustava Republike Srbije
Zakon o lokalnim izborima, Član 20.stav 3.
14 Zakon o lokalnim izborima, Član 43.
15 Deklaracija o pravima žena i građanki (1971) član 1.
13
AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
SA ANALIZOM STANJA
OPŠTINA BOJNIK
30
27
27
27
27
27
25
20
Ukupno
15
Žene
10
4
5
1
4
2
0
0
1999
2000
2004
2008
2012
Podaci Skupštinske službe SO Bojnik
U SO Bojnik, Predsednik, njegov zamenik i sekretar skupštine su muškarci. Slična je situacija i sa
izvršnim organima. Predsednik opštine, njegov zamenik i 6 od 7 člana opštinskog veća su
muškarci. Znači u dva najvažnija organa u opštini Bojnik skoro da i nema žena. Zašto kažemo
dva najvažnija organa. Naime sve bitne politike i odluke donose predsednik, skupština i
opštinsko veće. Oni definišu razvojne politike i donose strateške odluke koje se tiču svih koji
žive u opštini Bojnik. Da li su oni spremni da pri donošenju odluka da vode računa o rodnoj
ravnopravnosti? Možda u nekim segmentima, ali je ipak za ostvarivanje svih prava neophodno
da se veći broj žena uključi u procese pripreme i donošenja odluka. Koliko je mali uticaj žena u
procesima odlučivanja može se videti i iz uvojenog Strateškog plana razvoja opštine u kojoj se u
prioritetu 5. poboljšanje uslova u oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture i sporta u okviru koga
se nalazi detaljan cilj pod brojem 5.1.3. Podrška učešću žena u društveno političkom životu. Ali
zato u akcionom planu nema ni pomena o aktivnostima i projektima koje treba realizovati a koji
su vezani za ostvarenje ovog cilja.
Opštinskom upravom rukovodi muškarac, a dva od tri rukovodioca su muškarci. Slična je
situacija i sa direktorskim mestima u javnim preduzećima i ustanovama gde dominiraju
muškarci. Od 12 direktorskih mesta samo 3 direktorska mesta zauzimaju žene. I u ovom
segmentu prisutna je vidljiva rodna neravnopravnost. U Bojniku su žene direktorice u Direkciji
za igradnju, Vrtiću i Turističkoj organizaciji.
AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
SA ANALIZOM STANJA
OPŠTINA BOJNIK
’’Svrha je svakog političkog udruživanja zaštita prirodnih i neotuđivih prava žena i muškaraca;
ta su prava sloboda, vlasništvo, posebno otpor svim oblicima ugnjetavanja’’. 16
Ono što je, je definitivno prisutno ne samo u opštini Bojnik već i u drugim lokalnim
samoupravama je tzv podela na muške i ženske poslove odnosno na muške i ženske funkcije. Pa
su tako u većini opština Jablaničkog okruga žene direktorice u Vrtićima, Centrima za socijalni
rad, rukovode službama za finansije, direktorice su turističkih organizacija. Sama direktorica
Direkcije u Bojniku, koja je bila jedna od najaktivnijih učesnica u izradi ovog dokumenta je
naglasila, da ona sama ne donosi nijednu važniju odluku, bez da za tu odluku ne dobije
prethodnu saglasnost ’’nadređenih’’. Treba napomenuti da se Direkcija nalazi u sklopu opštine
odnosno u zgradi opštinske uprave. U Upravnim odborima muškarci ponovo dominiraju i čak ih
je 80%. Slična je situacija i što se tiče Mesnih Zajednica tako da od 35 predsednika/ca mesnih
zajednica samo je jedna žena.
Osnovno pitanje koje se ovde postavlja je: Koji su razlozi slabog uključivanja žena u donošenje
političkih odluka? Da li je to samo tradicija, da li je to samo obrazovanje, da li su to porodične
obaveze, da li je to nezaintresovanost? Sve su ovo pitanja na koje je u ovom trenutku
nemoguće dati precizne i tačne odgovore. Statistika pokazuje činjenično stanje onakvo kakvo
jeste, ali nam ne ukazuje na uzroke. Daje nam samo područja u kojima je rodna
neravnopravnost najveća, i u kojima je neophodno interevenisati. Ovom analizom smo pokušali
da kroz dobijanje odgovora na ova pitanja definišemo uzroke koji su doveli do sadašnje
situacije. Tradicija je, ono što su učesnici/ce u izradi ovog dokumenta i akcionog plana,
definitivno najveća prepreka uključivanju žena politički život, jer po njihovom mišljenju većina
ljudi smatra da je ’’ženama mesto u kući, da čuvaju decu i da brinu o porodici, ali ne i u politici’’.
Problem obrazovne strukture (koju ćemo posebno obraditi) jeste još jedan od uzroka manjeg
uključivanja žena u procese donošenja odluka. Na kraju tu je i ekonomska zavisnost odnosno
ekonomska nesamostalnost ta koja dovodi do toga da žene nemaju skoro nikakav društveni
život. A samim tim nekog koga nema onda se on/ona i ne uključuju u procese odlučivanja. A ako
se ne čuje glas žena tamo gde se odlučuje, onda se o interesima žena niko drugi neće ni brinuti.
Sa druge strane, uključenost žena u rad političkih partija, je isto tako minimalan. Iako ne postoje
zvanični podaci, od naših sagovornika/ca smo dobili informaciju da je vrlo malo aktivnih žena u
radu političkih partija.
»Mi reči POLITIKA vraćamo njeno autentično značenje: život ljudske grupe i razmišljanje o
svim odnosima unutar nje. To nema ničeg zajedničkog sa politikom na koju smo navikli:
pregovori o vlasti između malog broja muškaraca koji je imaju.« 17
16
17
Deklaracija o pravima žena i građanki (1971) član 2.
Ana Tristan
AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
SA ANALIZOM STANJA
OPŠTINA BOJNIK
Svi ovi podaci ukazuju na to da je uticaj žena u procesima donošenja političkih odluka na
lokalnom nivou minimalan. Samim tim i potrebe i interesi žena ne dolaze do izražaja onda kada
bi trebalo da se donose odluke koje su vezane za zadovoljavanje tih potreba. U narednom
periodu, više pažnje bi trebalo da se posveti realnim potrebama žena, a to će biti jedino moguće
ako se veći broj žena uključi u procese donošenja bitnih odluka.
Ravnopravno i ravnomerno učestvovanje u odlučivanju i u procesima pripreme i donošenja
odluka jeste nešto što predstavlja temelj demokratije, i naravno spada u zagarantovana ljudska
prava. Ostvarivanje prava žena i njihovo podsticanje da se uključe u procese pripreme i
donošenja odluka širi demokratske procese, vodi ka stabilnijoj zajednici u kojoj se potrebe
definišu tako što se u obzir uzimaju zahtevi svih zainteresovanih strana. To sa svoje strane utiče
na transparentnost čitavog procesa pripreme i donošenja odluka i na kraju do pravednije
raspodele resursa i uticaja u društvu.
3. Pokazatelji obrazovne strukture žena
’’Svi imaju pravo na obrazovanje.’’18 U Srbiji je osnovno i srednje obrazovanje besplatno, a
osnovno obrazovanje je i obavezno. ’’Jednako pravo na obrazovanje i jednaka dostupnost
obrazovanja osnova su za postizanje jednakih mogućnosti za profesionalnu karijeru i za
ostvarivanje ličnih potencijala kako muškaraca tako i žena. U našem zakonodavstvu nema
diskriminatornih odredbi u zakonima koji uređuju oblast obrazovanja, ali nema ni posebne
rodne osetljivosti, kako u pogledu sadržaja školskih programa tako ni što se tiče jezika.’’ 19
I pored zakonskih odredbi, i pored toga što se poprilično puno uradilo na tome da se obezbede
jednake mogućnosti za obrazovanjem žena i muškaraca, ipak i dalje postoje značajne razlike u
obrazovnoj strukturi što se može videti iz tabele 1 i tabele 2..
18
19
Ustav Republike Srbije, član 71. stav 1.
Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti
AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
SA ANALIZOM STANJA
OPŠTINA BOJNIK
Tabela 1. Broj nepismenih u opštini Bojnik po popisu iz 1991. godine
POPIS 1991
NEPISMENI
MUŠKARCI
ŽENE
10-14
35
15
20
15-19
31
13
18
20-39
130
35
95
40-49
119
31
88
50-59
618
88
530
60-64
588
66
522
651398
277
1121
Tabela 2. Broj Nepismenih u opštini Bojnik po popisu iz 2002. godine
POPIS 2002
10-14
15-19
20-39
40-49
50-59
60-64
NEPISMENI
24
30
100
65
93
119
MUŠKARCI
11
13
46
19
22
19
ŽENE
13
17
54
46
71
100
651363
148
1215
Iz gornje dve tabele može se videti da se je broj nepismenih u periodu 1991 do 2002 smanjen za
600 ljudi. To nažalost nije posledica boljeg školskog sistema, već je posledica smrti lica koja su
starija od 65 godina, a koji su činili najveću grupu nepismenih u 1991. godini. Ono što zabrinjava
je da se broj nepismenih starosti do 20 godina skoro i nije promenio, odnosno da se neznatno
smanjio. Nažalost ne postoje statistički podaci o nacionalnoj strukturi nepismenih lica, i koliko je
među nepismenima lica romske nacionalne manjine. Kako god broj nepismenih jeste se smanjio
ali se i dalje zadržava poprilično veliki procenat nepismenih posebno u dobi radno aktivnog
stanovništva 15-65 godina i 2002. godine ih je bilo 289. U ukupnoj strukturi nepismenih žene
učestvuju sa preko 80%.
Nažalost prilikom izrade ove analize nismo raspolagali zvaničnim podacima sa poslednjeg
popisa, ali možemo da pretpostavimo da se je trend smanjenja nepismenosti nastavio.
Tabela 6. Obrazovna struktura stanovništva u opštini Bojnik
AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
SA ANALIZOM STANJA
OPŠTINA BOJNIK
1-3 razred
osnovne
škole
4-7 razred
osnovne
škole
60
39
55
134
996
1573
1262
1056
1528
ŽENE
288
1186
Bez školske
spreme
200
353
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1672
MUŠKARCI
Osnovno
Srednje
Više
Visoko
obrazovanje obrazovanje obrazovanje obrazovanje
Podaci RZZS za 2009. godinu
Što se tiče obrazovne strukture stanovništva koje je pismeno, ona je više nego nepovoljna što se
žena tiče. 78% žena čini grupu lica koja nema ni 4 razreda osnovne škole. Sve ostale kategorije
koje su uzete u obzir u tim kategorijama muškarci čine većinu, izuzetak su lica sa visokim
obrazovanjem gde dominiraju žene. Ono što je možda i najveći problem je taj da je žena sa
srednjom školom u odnosu na muškarce mnogo manje, čak za skoro 600 lica. To ukazuje da
veliki broj devojčica nakon završene osnovne škole ne nastavlja sa školovanjem. To je nešto
na čemu će morati da se radi u narednom periodu. Jer bez srednje škole žene će veoma teško
naći posao što u krajnjem slučaju utiče na veliku stopu nezaposlenosti ali i ka tome da one žene
koje i rade obavljaju najprimitivnije i najprostije poslove.
Ovakva obrazovna struktura utiče i na porodicu, i na decu, jer je manja mogućnost da se majke
koje nemaju ni osnovnu školu aktivno uključe u obrazovanje svoje dece, i na kraju tako
neobrazovane žene mnogo lakše prihvataju podređenu ulogu u porodici i u društvu a nažalost
takav svoj stav o životu prenose najčešće i na svoju žensku decu.
Poslednjih par godina čine se napori da se škole i osnovne i srednja učini dostupnima svima, i
uloga lokalne samouprave u tome je velika. Ipak ono što jeste neophodno u narednom periodu
je da se utiče na poboljšanje obrazovne strukture svih žena na teritoriji opštine Medveđa,
posebno iz višestruko diskriminisanih grupa stanovništva.
AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
SA ANALIZOM STANJA
OPŠTINA BOJNIK
“Reproduktivna prava nalaze se u samoj srži feminizma koji zahtijeva podjelu
reproduktivnih obaveza i povraćaj važnosti i vrijednosti materinstva.”20
ZDRAVLJE INDIKATORI STANJE
Ustavom i svim pratećim zakonima koji regulišu oblast zaštite zdravlja, definisano je jednako
pravo na zdravstvenu zaštitu bez obzira na pol. Tri su osnovna načela zdravstvene zaštite u
Srbiji.
Načelo pristupačnosti: koje se ostvaruje obezbeđenjem odgovarajuće zdravstvene zaštite
građanima/kama, koja je fizički, geografski i ekonomski dostupna, odnosno kulturno
prihvatljiva, a posebno zdravstvena zaštita na lokalnom nivou. Načelo pristupačnosti posebno je
bitno za opštinu Medveđa kao nacionalno mešovitu opštinu.
Načelo pravičnosti: se ostvaruje zabranom bilo kakve diskriminacije prilikom pružanja
zdravstvene zaštite po osnovu rase, pola, starosti, nacionalne pripadnosti, socijalnog porekla,
veroispovesti, političkog i drugog ubeđenja, imovnog stanja, kulture, jezika, vrste bolesti,
psihičkog ili telesnog invaliditeta.
Načelo sveobuhvatnosti: se ostvaruje kod svih građana/ki u sistem zdravstvene zaštite, i
obuhvata promociju zdravlja, prevenciju bolesti, ranu dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju.
I pored dobrih zakonskih rešenja, ekonomska kriza, siromaštvo, ratni sukobi kao i negativna
demografija (sa sve više starijim stanovništvom) uticali su da se zdravstvena situacija pogorša.
Mnoga istraživanja pokazuju da građani/ke nemaju dovoljno znanja i shvatanja o značaju
prevencije. Istraživanje Ministarstva zdravlja je pokazalo da je samo 35% žena posetilo
ginekologa u poslednjih godinu dana, dok 7% žena nikada nije posetilo ginekologa.
Grafikon 7. Učestalost posete žena ginekologu
20
Adrijana Rič
AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
SA ANALIZOM STANJA
OPŠTINA BOJNIK
70
60
58
50
35
40
30
20
7
10
0
Pre više od godinu
dana
U poslednjih godinu
dana
Nikada nisu bile
UČESTALOST POSETE GINEKOLOGU
Podaci ministarstva Zdravlja
“Nijedna žena ne treba da bude majka protiv svoje volje. Žena mora imati svoju slobodu –
osnovnu fundamentalnu slobodu da izabere hoće li ili neće da bude majka i koliko će dece
imati; bez obzira kakav je stav muškarca , problem je pre svega njen”21
Ako se zna da se dva najčešća uzroka razboljevanja i umiranja kod žena (kardio vaskularne i
maligne bolesti) mogu, u znatnoj meri, sprečiti merama primarne prevencije (promocija
zdravlja, razvijanje zdravih stilova života i slično) i merama sekundarne prevencije (rano
otkrivanje bolesti, naročito bolesti reproduktivnih organa), onda je veoma važno da se u
narednom periodu radi na promociji zdravlja kod žena.
I ovo jeste nešto na čemu treba raditi, ali uzimajući u obzir starosnu, nacionalnu i obrazovnu
strukturu žena u opštini Bojnik, za sprovođenje ovih aktivnosti biće potrebno mnogo više
energije, sredstava i vremena kako bi došli na nivo kojim će se zadovoljiti zdravstvene potrebe
žena, nego što je to potrebno u nekim drugim opštinama.
Graikon 8. Vodeći uzročnici smrti kod žena
21
Margaret Sanger
AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
SA ANALIZOM STANJA
OPŠTINA BOJNIK
Bolesti krvotoka
Tumori
Povrede, trovanja
Ostali uzroci
Bolesti disajnih organa
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ž
M
0-14
Ž
M
15-29
Ž
M
30-44
Ž
M
45-59
Ž
M
65 i više
Podaci Ministarstva zdravlja
U istraživanju koje je imalo Ministarstvo zdravlja, a čiji rezultati su predstavljeni na gornjem
grafikonu, može se zaključiti da je tumor jedan od osnovnih uzročnika smrti kod žena starosne
dobi 30-60 godina, i da skoro polovina žena umire od raznih maligniteta. Ako se zna da u
malignitetima dominiraju tumor dojke i rak glića materice i ako se zna da rano otkrivanje vodi
uspešnom lečenju i izlečenju, može se zaključiti da je u ovom segmentu sigurno u narednom
periodu moguće postići mnogo bolje rezultate.
U Bojniku je u 2010. godini bilo 261 smrtnih slučajeva a od toga je bilo 38 lica sa
dijagnostifikovanim tumorom kao uzrokom smrti i još 30 osoba sa utvrđenim patogenim
promenama, što znači da je 68-ro lica umrlo od tumora, i još 152-je od oboljenja sistema
krvotoka. Znači ove dve grupe bolesti su izazivači smrti više od 84% od ukupnog broja umrlih.
Ovaj podatak je veoma bitan i važan, jer ukazuje na mogućnost da se raznim preventivnim
akcijama i merama smanji smrtni ishod ovih bolesti. Ovo se posebno odnosi na žene jer su
karcinomi dojke i grlića materica vodeći uzoci smrti kod žena starosti 30 do 60 godina.
Nažalost podatke koje smo dobili nisu urodnjeni i ne daju nam broj umrlih muškaraca i žena, ali
na osnovu trendova i istraživanja koja su rađena na nivou Srbije (a koja su rodno osetljiva) ipak
se može zaključiti da u delu oboljenja od tumora dominiraju žene.
AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
SA ANALIZOM STANJA
OPŠTINA BOJNIK
Tabela 3. Uzroci smrti u opštini Bojnik
38
10
4
152
13
7
3
4
ZNACI PATOLOŠKIH
PROMENA
POVREDE, TROVANJE
BOLESTI
MOKRAĆNIH
ORGANA
BOLESTI SISTEMA ZA
VARENJE
BOLESTI SISTEMA ZA
DISANJE
BOLESTI SISTEMA
KRVOTOKA
DUŠEVNI
POREMEĆAJI
BOLESTI
METABOLIZMA
TUMORI
UZROCI SMRTI U OPŠTINI BOJNIK U 2010. GODINI
30
Podaci RZZS
O zdravlju stanovnika/ca opštine brine i stara se Dom Zdravlja Bojnik, u okviru koga radi služba
koja se bavi zdravljem žena. Uloga ove institucije u prevenciji je i biće u narednom periodu
nemerljiva, posebno ako se zna da se broj umrlih od karcinoma povećava iz godine u godinu.
2007. je bilo 36 umrlih a da je uzrok smrti bio tumor.
AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
SA ANALIZOM STANJA
OPŠTINA BOJNIK
Centar za Demokratske Aktivnosti Lebane (CDA)
Akcioni plan za rodnu ravnopravnost i unapređenje polozaja žena sa analizom stanja opštine
Bojnik
Izdavač
CDA Lebane
Autori/ke
Predrag Stošić
Biljana Nikolić
Konsultantkinje
Višnja Baćanović
Marina Babović
Jelena Višić
Dizajn i prelom teksta
Goran Ivanović
Štampa
"MVM Print" Lebane
Tiraž
200
AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
SA ANALIZOM STANJA
OPŠTINA BOJNIK
Nacrt i donošenje Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost i unapredjenje položaja
žena, kao i analiza stanja sprovedeni su u okviru projekta ‚‚Jednak položaj za sve bez obzira na
pol“ koji je podržao zajednički program Ujedinjenih nacija „Održanje mira i inkluzivni lokalni
razvoj“ za jug Srbije (PBILD).
LOKALNI AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
OPŠTINA BOJNIK
OPŠTI CILJ: Ravnopravno učešće žena u procesima donošenja odluka
Ciljna grupa: Odbornici/ce, donosioci/teljke odluka, žene i muškarci koji se aktivno i pasivno bave politikom, predstavnice/ci organizacija civilnog,
društva
Izvori finansiranja
Rok
Sprovodioci
Nosioci aktivnosti
Indikatori
Očekivani
rezultat
Mere - Aktivnosti
Posebni
cilj
Jači kapaciteti
političkih partija i
bolje
razumevanje
rodne
ravnopravnosti
Broj održanih
treninga i broj
prisutnih
OCD i Komisija
za RR
OCD
2012
Donatori, Uprava
za rodnu
ravnopravnost,
Lokalna
samouprava
1.2.
Formiranje
ženske
političke
mreže od
predstavnica
svih partija
na lokalnom
nivou
Mreža je
formirana
Broj
održanih
sastanaka,
izdatih
saopštenja,
predloga i
slično
Komisija za
RR,
Predsednik/c
a Komisije
za RR
2012
Lokalna
samouprava
1.3. Izrada
nacrta odluke o
izmenama
Statuta opštine
u skladu sa
Zakonom o
ravnopravnosti
polova
Statutom
definisane
kvote za manje
zatupljeni pol
Broj izmenjenih
članova
Statuta,
Komisija za
RR,
Predsednik/ca
Komisije za RR
2012
Lokalna
samouprava
1.4. Praćenje primene
Statuta opštine u skladu
sa Zakonom o
ravnopravnosti polova
Veći broj žena u svim
telima, i organima koje
bira lokalna skupština
Broj žena u upravnim
odborima, broj žena u
nadzornim odborima, broj
žena u opštinskom veću,
broj žena direktorica JP i
ustanova čiji je osnivač
opština, broj žena članica
saveta, komisija i odbora.
Komisija za RR,
Predsednik/ca Komisije
za RR
2012-2014
Lokalna samouprava
1.1.
Organizovanje
seminara za
predstavnike/ce
političkih partija o
rodnoj
ravnopravnosti
1. Povećanje broja žena u organima odlučivanja na lokalnom nivou
LOKALNI AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
OPŠTINA BOJNIK
1.5. Analiza
Strategije razvoja
opštine Bojnik sa
stanovišta rodne
ravnopravnosti
Izvršena je analiza
Strateškog
dokumenta opštine
Bojnik i date su
preporuke za
njegovu izmenu u
skladu sa
potrebama oba
pola
Broj datih pisanih
preporuka za
izmenu Strateškog
dokumenta
Komisija za RR,
OCD, Ženska
politička mreža,
lokalna koalicija za
RR
Predsednica
komisije za RR
2013
Lokalna
samouprava
2.1. Povećano učešće
Komisije za RR u
donošenju odluka S.O. i
razvoju lokalnih politika
Povećanje uticaja
lokalnog tela za RR u
procesima donošenja
udluka S.O.
Broj odluka dostavljenih
komisiji na mišljenje, broj
lokalnih dokumenata u
čijoj je izradi učestvovala
Komisija za RR, broj
inicijativa koje je podnela
Komisija za RR, broj
usvojenih inicijativa
Komisija za RR,
Predsednik/ca Komisije
za RR
2012
Lokalna samouprava
2.2. Obuka za
zaposlene u organima
lokalne uprave o ulozi
tela za RR i
obavezama organa
Bolje razumevanje
mesta i uloge Komisije
u sistemu lokalne
samouprave i oblika
saradnje sa drugim
organima
Broj održanih obuka,
broj učesnika/ca
Komisija za RR. OCD,
PBILD program
Predsednik/ca
Komisije za RR, OCD
2013
Donatori, Uprava za
rodnu ravnopravnost,
Lokalna samouprava
2.3. Izrada
poslovnika o radu
Skupštine i
Opštinskog veća
kojim će se
definisati obaveza
da se o
predlozima odluka
pre njihovog
usvajanja izjasni
Komisija za RR
Odluke koje
donosi Skupština i
Opštinsko veće su
urodnjene
Broj odluka o
kojima se Komisija
za RR izjasnila
Komisija za RR,
Predsednik/ca
Komisije za RR
2012-214
Lokalna
samouprava
2. Povećanje vidljivosti lokalnog tela za RR u sistemu lokalne
samouprave
LOKALNI AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
OPŠTINA BOJNIK
Opština,Komisija
za RR, OCD,
javna preduzeća i
institucije
Načelnik/ca
opštinske uprave
2012-2014
Dostupna baza podataka
Opština,Komisija za RR,
OCD, javna preduzeća i
institucije, Centar za socijalni
rad, OCD
Načelnik/ca opštinske uprave
2012-2014
Godišnji izveštaji o
stanju rodne
ravnopravnosti sa
preporukama, koje
usvaja Skupština i koji
se dostavljaju Upravi
Za RR
Izveštaj i broj
preporuka koje će u
izveštaju biti date
Komisija za RR,
Predsednik/ca
Komisije za RR
2012-2014
Lokalna samouprava
3.3. Podizanje
kapaciteta tela za
RR za izradu
godišnjeg
izveštaja
Telo za rodnu
ravnopravnost
upoznato sa
sadržajem i
načinom
izveštavanja
Broj održanih
obuka, broj
učesnika/ca
OCD, Komisija za
RR
OCD,
Predsednik/ca
Komisije
2012
Donatori, Uprava
za rodnu
ravnopravnost,
Lokalna
samouprava
Lokalna samouprava,
Donatori
Dostupna baza
podataka
Formirana baza podataka o
ugroženim grupama
3.2. Uvođenje sistema
izveštavanja o stanju
rodne ravnopravnosti
u opštini
Lokalna
samouprava,
Donatori
Formirana rodno
osetljiva baza
podataka za
opštinu Bojnik
1.2.2. Razvijanje posebnog
modela za vođenje statistike
koje ima za cilj praćenje
statističkih podataka
ugroženih grupa (romkinja,
samohranih majki, žena
žrtava nasilja, žena sa
invaliditetom)
3.1. Razvijanje i
primena modela
za vođenje rodno
osetljive statistike
za sve organe i
institucije čije je
osnivač lokalna
samouprava u
skladu sa
Zakonom o
ravnopravnosti
polova
3. Uspostavljanje sistema praćenja rodne ravnopravnosti i vođenje rodno osetljive
statistike na lokalnom nivou
LOKALNI AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
OPŠTINA BOJNIK
3.4. Izrada modela
godišnjeg izveštaja
Standardizacija
izveštavanja o
stanju RR
Model
izveštavanja, sa
jasnim
procedurama i
koracima
Komisija za RR,
PBILD, OCD
Predsednik/ca
Komisije za RR
2012
PBILD, Lokalna
samouprava
3.5. Informianje
javnosti o stanju RR
na lokalnom nivou
Izveštaj o stanju RR
dostupan i
predstavljen javnosti
i donosiocima odluka
Broj održanih javnih
prezentacija, broj
učesnika/ca
Komisija za RR,
OCD,
OCD, Predsednik/ca
Komisije
2013
Lokalna
samouprava,
Donatori
3.6. Jačanje učešća
OCD, posebno ženskih
grupa u izradi izveštaja o
stanju RR
prilozi podneti od strane
OKP za godišnji izveštaj
o stanju rodne
ravnopravnosti
Broj komenatara sam,
mišljenja dostavljenih od
strane OKP komisiji za
RR
3.7. Sastanci sa
predstavnicima OKP I
ženskih grupa
OKP organizacije
informisane o procesu
izveštavanja
Broj održanih
sastanaka, broj
predstavnika / ca OKP
Koji su učestvovali na
sastancima
LOKALNI AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
OPŠTINA BOJNIK
Uprava za RR, Opština,
Donatori
2012-2014
Lokalna samouprava
2012-2014
Predsednik/ca Komisije
za RR
Broj tribina, broj radio i TV
emisija, broj emitovanih
spotova, broj obavljenih
razgovora i broj poseta
Predsednik/ca Komisije za
RR
Dostavljeni izveštaji Komisiji
za RR, broj predloga za
poboljšanje stanja RR u
opštini
Informisane žene o svojim
pravima koje imaju u
skladu sa pozitivnom
zakonskom regulativom i
odlukama koje je donela
opština
OCD, Mediji, Komisija za
RR
Kontinuirano praćenje i
poliugodišnje izveštavanje o
stanju rodne ravnopravnosti u
opštini u različitim aspektima
života
Komisija za RR, ženska
politička mreža, OCD,
Udruženje preduzetnika,
4.1 Formiranje lokalne
koalicije od predstavnika/ca
javnog, civilnog i privatnog
sektora, za praćenje stanja
rodne ravnopravnosti u svim
društvenim domenima
4.2. Podizanje svesti žena
o značaju RR za njihov
kvalitetniji i bolji život u
zajednici
4.2.1. Organizovanje
tribina
4.2.2. TV, radio emisije i
medijska kampanja
4.2.3. Kampanja od vrata
do vrata
4. Bolji položaj žena u zajednici
OPŠTI CILJ: Povećanje opšte stope zaposlenosti žena u opštini Bojnik
Ciljna grupa: Nezaposlene žene, žene iz ruralnih područja, romkinje, samohrane majke, žene sa invaliditetom, žene starije dobi od 40 do 60 godina.
Posebni
Nosioci
Izvori
cilj
Mere - Aktivnosti
Očekivani rezultat
Indikatori
aktivnosti
Sprovodioci
Rok
finansiranja
Donatori, Uprava
za rodnu
ravnopravnost,
Lokalna
samouprava
2012-2013
OCD i
predsednik/ca
Komisije za RR
Komisija za RR,
NSZZ, odeljenje
za privredu i
finansije, OCD
Formirana i
dostupna baza
podataka
Baza podataka o
broju
nezaposlenih
žena sa sledežim
parametrima:
obrazovna
struktura,
geografska
struktura (selo
grad), starosna
struktura,
1.1. Izrada baze
nacionalna
podataka o
struktura
nezaposlenim
ženama u koju bi
se evidentirale i
žene koje se ne
nalaze na
evidenciji NSZZ
1. Zaposlena i
ekonomski
nezavisna žena
LOKALNI AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
OPŠTINA BOJNIK
2013
Lokalna
samouprava
2012-2014
Lokalna
samouprava,
Nadležno
ministarstvo,
Centar za razvoj
Jablaničkog i
Pčinjskog
okruga
2012-2014
Lokalna
samouprava,
Nadležno
ministarstvo
2013
Lokalna
samouprava
Lokalna
samouprava
2012-2014
Predesdnik/ca
Komisije za RR,
predsednik/ca
Saveta za
zapošljavanje
Predsednik/ca
Komisije za RR
Komisija za RR,
savet za
zapošljavanje,
opštisko veće
Predsednik/ca
Komisije za RR
Komisija za RR,
Opštinsko veće,
NSZZ
Broj odobrenih
zahteva za
umanjene takse
Predsednik/ca
Komisije za RR,
predsednik
opštine
Komisija za RR,
NSZZ, OCD
Broj dodeljenih
subvencija,
odnos dodeljenih
subvencija je
60%/40% u
korist muškaraca
(trenutno je
85/15)
Smanjene
lokalne takse i
naknade za 30%
za žene koje
imaju sopstveni
biznis
Predsednik/ca
Komisije za RR,
predsednik
opštine
Broj žena koje
su se prijavile za
obuku, broj žena
koje su prošle
obuku, broj
sprovedenih
obuka.
Povećanje broja
žena koje su
dobile
subvenciju za
samozapošljava
nje
Usvojena
lokalna
Strategija koja
će definisati
konkretne
aktivnosti
usmerene na
povećanje
zaposlenosti
žena
Usvojena
LOKALNA
Strategija, broj
konkretnih mera
koje se iz nje
realizuju
Komisija za RR,
Broj održanih
sastanaka, broj
privrednika/ca i
preduzetnika/ca
koji su prihvatili
da primenjuju
član 13. Zakona
Povećan broj
žena koje imaju
elemantarno
znanje o
preduzetništvu i
poslovanju
1.6. Pokretanje
inicijative i
donošenje
odluke o
umanjenju svih
lokalnih taksi za
žene
preduzetnice
1..2. Izrada
lokalne strategije
za zapošljavanje
koja će biti rodno
osetljiva
Savet za
zapošljavanje,
Opštinsko veće,
rukovodioc/teljka
odeljenja za
privredu i
finansije,
Komisija za RR
Veći broj
privrednika/ca i
preduzetnika/ca
upoznati sa
Zakonom o
ravnopravnosti
polova
1.4.
Organizovanje
programa obuke
za započinjanje
sopstvenog
biznisa
1.5.
Subvencionisano
finansiranje
programa
samozapošljavanj
a žena u cilju
podsticanja da
veći broj žena
konkuriše za
sredstva za
samozapošljavanj
e
1.3. Inicijativa za
shodnu primenu
Zakona o
ravnopravnosti
polova posebno
člana 13. kod
privrednika/ca i
preduzetnika/ca
koji imaju manje
od 50 zaposlenih
LOKALNI AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
OPŠTINA BOJNIK
Broj žena koje
su se obratile
kancelariji,
tromesečni
izveštaji o radu
kancelarije
Komisija za RR,
Odeljenje za
privredu i
finansije
Predsednik/ca
Komisije za RR,
rukovodioc/teljka
odeljenja za
privredu i
finansije
2014
Donete jasne
podsticajne
mere sa jasnim
procedurama za
zapošljavanje
žena iz
ugroženih grupa
Broj podnetih i
broj odobrenih
zahteva za
oslobađanje od
plaćanja taksi i
doprinosa tokom
godine
Komisija za RR,
Savet za
zapošljavanje,
Opštisko veće
Predesdnik/ca
komisije za RR,
predsednik/ca
Saveta za
zapošljavanje
2013
Lokalna
samouprava
Veći broj žena
sa završenom
osnovnom i
srednjom školo,
veći broj žena
koje su stručno
osposobljene za
određene
poslove
Broj lica iz
ugroženih grupa
koje upiše i završi
osnovnu i srednju
školu, broj
održanih obuka za
dokvalifikaciju i
prekvalifikaciju i
stručno
osposobljavanje,
Komisija za RR,
NSZZ, OCD
Predsednik/ca
Komisije za RR,
OCD, šef
ispostave NSZZ
2013-2014
Lokalna
samouprava,
Donatori,
Nadležna
ministarstva
2.3.
Promovisanje
aktivnih mera za
zapošljavanje i
samozapošljava
nje žena iz
ugroženih grupa
Ženama iz
ugroženih grupa
dostupne sve
informacije o
podsticajnim
merama države i
opštine a koje su
vezane za
programe njihovog
zapošljavanja i
samozapošljavanja
Broj radio i TV
emisija, broj
održanih tribina,
odštampanih
letaka
Komisija za RR,
NSZZ, OCD
Predsednik/ca
Komisije za RR,
OCD
2012-2014
Donatori, Uprava
za rodnu
ravnopravnost,
Lokalna
samouprava
2.4.
Promovisanje
podsticajnih
mera za
zapošljavanje
žena iz
ugroženih grupa
privrednicima/ca
ma i
preduzetnicima/c
ama
Privrednici/ce i
preduzetnici/ce
su motivisani da
koriste
podsticajne
mere i
upošljavaju
osobe iz
ugroženih grupa
Broj održanih
sastanaka, broj
zaposlenih
osoba iz
ugroženih grupa
Komisija za RR i
savet za
zapošljavanje
Predsednik/ca
Komisije za RR,
predsednik
opštine
2012-2014
Lokalna
samouprava
Lokalna
samouprava,
Ministarstvo
rada i socijalne
politike
Žene koje se žele
baviti privatnim
biznisom na
jednom mestu
mogu dobiti sve
informacije i
besplatnu pomoć
koja im je
neophodna da bi
pokrenule
sopstveni biznis
2.2. Stvaranje
institucionalnih
mehanizama za
konstantno
obrazovanje i
stručno
osposobljavanje
žena iz ugroženih
grupa i stvaranje
mehanizama za
bolju kontrolu
primene zakona o
osnovama sistema
obrazovanja
1.7. Osnivanje
kancelarije za
razvoj ženskog
preduzetništva
2.1. Pokretanje
inicijative za
donošenje odluke o
oslobađanju od
plaćanja svih
lokalnih taksi i
naknada za
preduzetnike/ce
koje uposle jednu
ženu odnosno za
privrednike/ce koji
uposle najmanje
dve žene na
neodređeno iz
ugroženih grupa.
2. Stvaranje pozitivne klime za zapošljavanje žena iz ugroženih
grupa
LOKALNI AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
OPŠTINA BOJNIK
Donatori,
Privrednici/ce, OCD,
Opština, Nadležna
ministarstva
2014
Komisija za RR, OCD,
predsedik Udruženja
preduzetnika/ca
Komisija za RR,
predsednik opštine,
Udruženje
preduzetnika/ca, OCD
Registrovana
zadruga, izabrani
organi upravljanja,
broj žena korisnica
usluga zadruge
Formirana zadruga sa
učešćem opštinskog i
privatnog novca uz pomoć
OCD u kojoj žene koje ne
mogu samostalno da
obavljaju poslove mogu da
svojim proizvodima koje
proizvode (domaća
radinost i slično) da
obezbede sebi odreženi
novčani prihod
2.5. Formiranje
ženske zadruge kao
vid javno-privatnogcivilnog partnerstva
Izvori
finansiranja
OPŠTI CILJ: Uspostavljanje rodne jednakosti u obrazovanju
Ciljna grupa: sve žene, učenice i žene iz višestruko marginalizovanih grupa (romkinje, žene sa invaliditetom, žene iz ruralnih područja)
Posebni
Očekivani
Nosioci
cilj
Mere - Aktivnosti
rezultat
Indikatori
aktivnosti
Sprovodioci
Rok
1.1.
Uspostavljanje
sistema za
praćenje
obrazovanja
kroz
evidentiranje
broja ženske
dece od upisa u
osnovnu i
srednju školu do
završetka
školovanja po
razredima.
Uspostavljen sistem
koji omogućava da
se dobiju godišnje
informacije o broju
ženske dece koja
redovno pohađaju
nastavu i koja
kategorija dece
neredovno
završavaju školu
Dostupna baza
podataka,
dostupna polna i
nacionalna
struktura dece u
školama,
Predškolske
ustanove,
osnovne i
srednja škola,
CZSR, dom
zdravlja, OCD
Aktiv direktora,
predsednik/ca
saveta za RR
2012-2014
Lokalna
samouprava
1.2. Edukacija
nastavnog kadra,
prevashodno
razrednih starešina o
značaju rodne
ravnopravnosti i njene
praktične primene u
školama 1.2.1.
Treninzi za nastavno
osoblje o značaju
rodne ravnopravnosti
1.2.2. Održavanje
časova na temu rodne
ravnopravnosti
1.2.3. Izveštavanje i
preporuke do kojih su
došli nastavnici/ce koji
su držali obuku
Škole su mesta u
kojima nastavno
osoblje ima
dovoljno znanja o
rodnoj
ravnopravnosti i
koji svoje znanje
prenose
učenicima.
Broj održanih
treninga, spisak
nastavnog osoblja
na treninzima, broj
dodeljenih
sertifikata, broj
održanih časova
na temu rodne
ravnopravnosti,
OCD, osnovne i
srednje škole,
Direktori/ce
osnovnih i
srednjih škola
2012-2014
Lokalna
samouprava,
Donatori,
Ministarstvo
prosvete
1.3. Javne
kampanje u
osnovnim i
srednjim
školama o
značaju
obrazovanja
žena za njen
budući položaj u
društvu
Veći broj roditelja,
majki i učenica
osnovnih i srednjih
škola informisane o
značaju
obrazovanja,
dostupnim vidovima
obrazovanja,
perspektivama i
slično
Broj radio i TV
emisija, broj
podeljenih letaka
Komisija za RR,
OCD, srednje i
osnovne škole
Predsednik/ca
Komisije za RR,
direktori/ce
osnovnih i
srednjih škola
2012-2014
Donatori,
Lokalna
samouprava
1. Jednake šanse u obrazovanju za sve
LOKALNI AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
OPŠTINA BOJNIK
2.1. Prikupljanje podataka i
izrada baze podataka o
obrazovnoj i starosno
obrazovnoj strukturi žena.
2.1.2. Definisanje programa
doškolavanja kroz drugu
šansu u osnovnim i
srednjim školama 2.1.2.
Motivisanje žena da se
uključe u program druga
šansa direktnim posetama,
štampanjem informativnog
2.1.3.
materijala
Organizovanje nastave za
zainteresovane osobe
Urađena baza
podataka o obrazovnoj
strukturi žena, i
definisani programi za
doškolavanje.
Dostupna baza
podataka, broj žena
koje su uključene u
program, broj žena
koje su završile
osnovnu i srednju
školu
Osnovne i srednje
škole, lokalna
samouprava,
Ministarstvo prosvete,
OCD, Komisija za RR
Aktiv direktora,
predsednik/ca saveta
za RR
2013-2014
Ministarstvo Prosvete,
Lokalna samouprava,
Donatori
2.2. Osnivanje
lokalnog saveta za
razvoj obrazovnih
resursa kod žena koje
imaju neadekvatnu
srednju školu a koji bi
činili predstavnici:
lokalne samouprave,
osnovnih i srednjih
škola, poslodavaci,
NSZ, OCD sa
zadatkom da daju
smernice za
obrazovanje odraslih u
cilju podržavanja
ekonomskog razvoja
opštine i zapošljavanja
onih žena koje se
uključe u programe
obrazovanja
Definisani obrazovni
profili za koje postoji
potražnja na tržištu
radne snage.Žene
koje se uključe u
program
obrazovanja imaju
velike šanse da se
uposle,
Određeni smerovi
i broj osoba po
grupama za
doškolavanje, broj
žena uključenih u
programe, broj
žena koje su
dobile diplomu
Srednja škola,
lokalna
samouprava,
komisija za RR,
NSZ, Udruženje
preduzetnika
Srednja škola,
član/ica Komisije
za RR
2013-2014
Ministarstvo
Prosvete,
Lokalna
samouprava,
Donatori
2.3. Donošenje odluke
da se obezbede
sredstva u budžetu
opštine koja će biti
iskorišćena da se
subvencionišu oni
preduzetnici koji će
obavljati stručnu praksu
za žene koje budu u
programima obuke koje
podržava lokalna
samouprava
Veći broj privrednika i
preduzetnika je
motivisan da se uključi
u programe stručnog
osposobljavanja žena.
Broj privrednika i
preduzetnika koji su
uključeni u program,
broj žena koje su se
prijavile za stručnu
praksu, broj dodeljenih
sertifikata o obaljenoj
stručnoj praksi
NSZ, Komisija za
RR, pprivrednici i
preduzetnici,
srednja škola
Član/ica Komisije za
RR, predsednik/ca
Udruženja
preduzetika
2013-2014
Lokalna
samouprava,
Donatori
2.4. Donošenje odluke
da se u skladu sa
nacionalnom strategijom
pokrene regionalna
inicijativa za osnivanje
centra za obrazovanje
odraslih u cilju smanjenja
rodnih nejednakosti u
obrazovanju
Na nivou Jablaničkog
okruga prihvaćena
inicijativa za osnivanje
zajedničkog obrazovnog
centra za obrazovanje
odraslih
Potpisan memorandum od
strane svih opština,
definisana lokacija gde će
se Centar nalaziti, definisan
način osnivanja i rada
centra, definisani organi
upravljanja
Komisija za RR,
lokalna samouprava
Predsednik/ca opštine,
predsednik/ca
Komisije za RR
2012-2014
Lokalna samouprava,
Ministarstvo prosvete,
Donatori
2. Obrazovanje odraslih kao druga šansa
LOKALNI AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
OPŠTINA BOJNIK
Dostupni podaci
će omogućiti
pravovremeno
reagovanje na
razne situacije, ali
i da se
preduprede
moguće negativne
posledice
Baza podataka
dostupna i
konstantno se
ažurira
Komisija za RR,
Savet romske
nacionalne
manjine,
osnovne i
srednje škole
Predsednik/ca
Komisije za RR,
direktori/ce
osnovnih i
srednjih škola
2012-2014
Lokalna
samouprava,
Donatori
Dobijeni podaci će
omogućiti da se
urade godišnji
programi podrške
porodicama
romkinja i druge
dece ženskog pola
iz ugroženih grupa
koja idu u školu
Urađena analiza sa
brojem porodica
kojima je
neophodna pomoć,
broj porodica koje
su dobile pomoć,
broj dece iz
porodica koja su
nastavila i prekinula
školovanje
CZSR,
Opštinsko veće
Član/ica
Opštinskog veća
2012-2014
Lokalna
samouprava,
Donatori
Roditelji dece
romske
nacionalnosti
obavešteni o
značaju
obrazovanja,
uključeni su u
organe
odlučivanja.
Broj roma koji su
uključeni u organe
odlučivanja u
školama, broj
održanih
radionica, broj
roma koji su
prisustvovali
radionicama
Nacionalni savet
roma, Romske
OCD, škole,
Komisija za RR
Predsednik
Nacionalnog
saveta roma,
2013-2014
Lokalna
samouprava,
Donatori
Veći broj
romkinja i
devijčica iz
ugroženih grupa
upisuje i
završava
osnovnu školu
Broj
organizovanih
obuka, % upisanih
romkinja i %
upisanih devojčica
iz ugroženih grupa
u osnovnu školu
Komisija za RR,
OCD, srednje i
osnovne škole
Član/ica
Komisije za RR
2013-2014
Lokalna
samouprava,
Donatori
Deca iz redovne
populacije su
otvorena prema
romskoj deci i
deci iz ugroženih
grupa, manja je
izolacija ove
dece u školi
Broj
organizovanih
radionica, broj
dece iz redovne
populacije koje
je uključeno u
radionice,
Komisija za RR,
OCD, i Osnovne
škole
Član/ica
Komisije za RR
2013-2015
Lokalna
samouprava,
Donatori
3.1. Praćenje
3.2. Unapređenje
3.3. Podizanje
3.4.
3.5.
obrazovanja
saradnje nadležnih
kod
svesti
nivoa
Organizovanje
Organizovanje
romkinja i dece
lokalnih institucija u
roditelja romkinja
besplatne obuke
radionica za
ženskog pola iz MG
cilju zajedničkog
o značaju
za romkinje i
decu u školama
počev od
reagovanja (Lokalna
obrazovanja
devijčice iz
kako bi se
predškolskog
samouprava,
obrazovanja pa
osnovne i srednja
3.3.1.
ugroženih grupa
prevazišle
nadalje po
škola, CZSR, dom
u
polazak
Održavanje
za
predrasude i
godinama sa ciljem
zdravlja, Crveni krst,
edukativnih
školu, u cilju
prisutni stereotipi
da se na kraju
OUP, prosvetna
radionica u
savladavanja
prema romskoj
svake godine dobije
inspekcija) u cilju
romskim
jezika, i lakše
deci i deci iz
podatak o bruju
dobijanja
dece koja su upisala
informacije o
naseljima 3.3.2.
socijalizacije
ugroženih grupa
i završila pojedinu
materijalnom stanju
Štampanje
godinu školovanja
porodica kako bi se
informatora o
na pravi način
obaveznosti
reagovalo
osnovnog
obrazovanja na
romskom jeziku
ženskog pola iz marginalizovanih grupa u
3. Uključivanje romkinja i druge dece
3.3.3.
koji će im biti dostupniji
obrazovni sistem
Uključivanje
roditelja romske
dece u organe
odlučivanja u
školama (saveti
roditelja i školski
odbori)
LOKALNI AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
OPŠTINA BOJNIK
3.6.
Organizovanje
besplatne obuke
za romkinje i
devijčice iz
ugroženih grupa
za pripremu za
upis u srednje
škole
Veći broj
romkinja i
devijčica iz
ugroženih grupa
upisuju srednju
školu.
Broj
organizovanih
obuka, % upisanih
romkinja u srednje
škole, % upisanih
devojčica iz
ugroženih grupa u
srednje škole
Komisija za RR,
OCD, srednje i
osnovne škole
Član/ica
Komisije za RR
2013-2014
Lokalna
samouprava,
Donatori
3.7. Formiranje ekipe
stučnih ljudi iz raznih
institucija, koje će
imati zadatak da
pruže neophodnu
savetodavnu pomoć
romkinjama koje su
napustile osnovno
obrazovanje i
njihovim roditeljima
Savetodavnim radom sa
romkinjama i njihovim
roditeljima o značaju
obrazovanja, i rešavanju
određenih problema će
se omogućiti da se
smanji stopa romkinja
koje napuštaju osnovnu
školu
Broj grupnih i
individualnih
sastanaka, broj
preduzetih
(afirmativnih i
kaznenih), broj dece
koji se vratio redovnom
školovanju
Komisija za RR,
CZSR, škole,
prosvetni inspektor,
OUP, OCD
Članica Komisije za
RR
2012-2014
Donatori, Lokalna
samouprava
3.8. Donošenje odluke
kojom se lokalna
samouprava obavezuje
da za svu decu ženskog
pola koje spadaju u
marginalizovane grupe i
koja završe srednju školu
obezbedi plaćeno
jednogodišnje stručno
usavršavanje kod
poslodavaca
Lokalna samouprava motiviše
afirmativnom akcijom
devojčice romske populacije i
devojčice iz marginalizovanih
grupa da završe srednju školu
Broj realizovanih stručnih
obuka, broj upisanih i broj
devojčica iz ove dve
grupe koje su završile
srednju školu
Komisija za RR,
preduzetnici/ce, srednje
škole
Članica Komisije za RR
2012-2014
Donatori, Lokalna
samouprava
3.9. Donošenje odluke da
se obezbede sredstva u
budžetu opštine za
stipendiranje redovnih
studenata/tkinja romske
populacije i onih iz
marginalizovanih grupa
Veći broj dece romske
populacije i one dece koja su iz
marginalizovanih grupa su
motivisana da se školuju
odnosno da upisuju više škole i
fakultete
Broj dodeljenih stipendija,
Komisija za RR
Predsednik/ca Komisije
za RR
2013-2014
Donatori, Lokalna
samouprava
LOKALNI AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
OPŠTINA BOJNIK
OPŠTI CILJ: Unapređenje zdravlja žena
Ciljna grupa: sve žene, sa posebnim akcentom na pojedine marginalizovane grupe žena (romkinje)
Izvori
finansiranja
Rok
Sprovodioci
Nosioci
aktivnosti
Indikatori
Očekivani
rezultat
Mere - Aktivnosti
Posebni
cilj
Žene su postale odgovornije
prema sebi i svom zdravlju a
broj preventivnih poseta
lekaru i preventivnih pregleda
se povećao za 30%
Broj održanih tribina, radio i
TV emisija, podeljenih flajera i
okačenih postera, broj
izvršenih preventivnih
pregleda
Dom zdravlja, NVO, Komisija
za RR
Direktor doma Zdrvlja član/ica
Komisije za RR
2012-2013
1.2. Formiranje
savetovališta za žene pri
Domu zdravlja
1.2.1. Edukacija osoblja
koje će raditi u
1.2.2.
savetovalištu
Opremanje savetovališta
neophodnom opremom
za rad (računar, softver)
Otvoreno savetovalište,
sa stručnim osobljem i
neophodnom opremom,
koje omogućuje svim
ženama sa teritorije
opštine da dobiju sve
informacije potrebne za
kvalitetnu prevenciju
zdravlja žena
Broj poseta stručnim
seminarima, broj lica koja
su određena da rade u
savetovalištu, spisak
nabavljene opreme, broj
poseta savetovalištu
Dom zdravlja, i lokalna
samouprava
Direktor doma Zdrvlja
član/ica Komisije za RR
2012-2013
Donatori, Ministarstvo
zdravlja, Lokalna
samouprava
Omogućeni su
potpuno besplatni
sistematski
pregledi za sve
žene
Broj žena koje su
iskoristile pravo
Dom Zdravlja i
lokalna
samouprava
Direktor doma
Zdrvlja član/ica
Komisije za RR
2012-2014
Lokalna
samouprava,
Donatori,
Ministarstvo
Zdravlja
Lokalna samouprava,
Donatori, Ministarstvo
Zdravlja
1.1. Kampanja o značaju
zdravlja žena
1.1.1. Organizovanje tribina u
ruralnim područjima
1.1.2. Radio i TV emisije na
temu ženskog zdravlja
1.1.3. Štampanje postera i
flajera o značaju prevencije
1.1.4. Organizovanje
radionica u srednjim školama
2. Unapređenje
opšteg zdravlja
žena u opštini
Bojnik
2.1. Inicijativa za
besplatne
sistematske
preglede za rano
otkrivanje
kolorektalnog
karcinoma,
diabetes melitusa,
arterijske
hipertenzije i
sumnje na
karcinom dojke
1. Podizanje nivoa svesti kod žena o značaju
primarne zdravstvene zaštite
LOKALNI AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
OPŠTINA BOJNIK
2.2. Izrada odluke kojom će
se opština obavezati da u
budžetu obezbedi sredstva
za plaćanje participacije za
specijalističke preglede za
sve nezaposlene žene i žene
koje nisu zdravstveno
osigurane
Svim ženama koje nisu
zaposlene, ne nalaze se na
evidenciji NSZ i nisu
zdravstveno osigurane
omogućene je najmanje
jedan godišnje specijalistički
(onkološko - ginekološki)
pregled
2.3. Sređivanje podataka iz
evidencije doma zdravlja a
koje su od značaja za
zdravlje žena i izradu
elektronske baze podataka
(najčešća oboljenja kod žena
(obavezna je podela po
nacionalnoj strukturi) po
starosnoj dobi, najčešći
uzroci smrti, broj žena koje
koriste usluge Doma zdravlja,
broj žena koje imaju overenu
zdravstvenu knjižicu).
Formirana i delimično
dostupna baza podataka (u
skladu sa zakonom o zaštiti
podataka oličnosti) pri domu
zdravlja o trenutnom
zdravstvenom stanju žena i
trendovima i procenama za
budućnost
Broj izvršenih
subvencionisanih pregleda
Dom zdravlja i Komisija za
RR
Direktor/ica doma zdravlja,
član/ica Komisije za RR
2012-2014
Ministarstvo zdravlja, Lokalna
samouprava
2.4. Formiranje volonterskog
mobilnog tima za terenski rad
od strane studenata medicine
i nezaposlenih medicinskih
radnika u ruralnim sredinama
koji će vršiti besplatne
preglede bez obzira da li su
žene osigurane ili nisu, sa
posebnom pažnjom na rizične
kategorije.
Primarna zdravstvena zaštita
dostupnija najvećem broju
žena
Broj izvršenih pregleda, broj
poseta lekaru po preporuci
mobilnog tima
Dom zdravlja i Komisija za
RR, mesne zajednice
Direktor/ica doma zdravlja,
član/ica Komisije za RR
2012-2014
Ministarstvo zdravlja, Lokalna
samouprava, Donatori
LOKALNI AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
OPŠTINA BOJNIK
2.5. Nabavka neophodne
opreme koja će omogućiti
obavljanje specijalističkih
pregleda u Domu zdravlja Bojnik
2.5.1. Nabavka Opreme za rano
dijagnosticiranje raka grlića
materice
2.5.2. Nabavka opreme za
dijagnosticiranje raka dojke
2.5.3. Obuka osoblja za
korišćenje opreme koja će biti
nabavljena
Stručno osoblje koje uz pomoć
savremene opreme na brz i
efikasan način vrši ranu
dijagnostiku malignih tumora i
čini ovu uslugu dostupnu svim
ženama sa teritorije opštine
Bojnik
Spisak nabavljene opreme, broj
specijalističkih pregleda
Dom Zdravlja i Komisija za RR
Direktor/ica doma zdravlja,
član/ica Komisije za RR
2012-2014
Ministarstvo zdravlja, Lokalna
samouprava, Donatori
3.1. Kampanja o značaju
zdravstvene zaštite kod romkinja
3.1.1. Formiranje mobilnog tima
za rad na terenu
3.1.2. Edukacija na terenu
3.1.3. Štampanje flajera i
postera o prevenciji zdravlja
žena na romskom jeziku
Bolja informisanost romkinja o
značaju zdravlja kod žena i
prevashodno o značaju
prevencije
Broj i vrsta edukacija koje su
sprovedene, broj direktnih
kontakata, broj podeljenih flajera
i postera
Romske NVO, OCD, Nacionalni
savet roma, Komisija za RR
Predsednik/ca saveta,
predsednik/ca Nacionalnog
saveta roma
2013
Donatori, Ministarstvo zdravlja,
Lokalna samouprava
3.2. Uspostavljanje saradnje sa
romskim udruženjima i
organizacijama u cilju
promovisanja zdravstvene
zaštite romkinja
3.2.1. Edukacija romskih
organizacija koje će biti
uključene u ovu aktivnost za rad
na terenu
Romske organizacije i udruženja
su aktivno uključena u
prevenciju zdravlja žena romske
nacionalne manjine
Broj organizacija i udruženja
uključenih u aktivnosti i broj
organizacija i udruženja koje su
potpisale protokol o saradnji sa
lokalnom samoupravom
Romske NVO, OCD, Nacionalni
savet roma, Komisija za RR
Predsednik/ca saveta,
predsednik/ca Nacionalnog
saveta roma
2013
Donatori, Ministarstvo zdravlja,
Lokalna samouprava,
Nacionalni savet roma
3. Podizanje nivoa svesti o značaju zdravlja kod romkinja i
žena iz drugih ugroženih grupa
LOKALNI AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
OPŠTINA BOJNIK
Izvori
finansiranja
Rok
Sprovodioci
OPŠTI CILJ: Smanjenje svih oblika nasilja nad ženama
Ciljna grupa: zapošljene žene, udate žene, žene iz ruralnih područja, romkinje, samohrane majke, devojčice
Posebni
Nosioci
cilj
Mere - Aktivnosti
Očekivani rezultat
Indikatori
aktivnosti
1.1. Formirati bazu podataka
po polovima na nivou opštine
o svim oblicima nasilja nad
ženama i porodičnog nasilja
po podacima iz PS
Bojnik,centa za socijalni rad,
doma zdravlja i OCD
Prikupljeni podaci i urađena
baza podataka o broju, vrsti i
strukturi nasilnog ponašanja
prema ženama koja
omogućava planiranje
različitih aktivnosti u budućem
periodu
Formirana baza podataka o
ugroženim grupama koja je
dostupna svim
zainteresovanim stranama
Komisija za RR, Policijska
stanica Bojnik,centar za
socijalni rad, dom zdravlja,
OCD, škole,
Predsednik/ca Komisije za
RR
2012-2013
Donatori, Uprava za rodnu
ravnopravnost, Lokalna
samouprava
1.2. Podizanje
kapaciteta predstavnika
CZSR, OUP-a, doma
zdravlja, OCD, lokalne
samouprave o prevenciji
i reagovanju kada se
pojavi nasilje nad
ženama kroz treninge za
predstavnike ovih
institucija i organizacija
Sve relevantne
institucije i
organizacije u opštini
Bojnik imaju dovoljno
ljudskih kapaciteta da
vrše prevenciju i
zaštitu žena od nasilja
Broj organizacija i
institucija koje su
uključene u ovu
aktivnost, broj lica koja
su prošla obuku,
Komisija za RR,
Centar za socijalni rad
Bojnik, OCD
Član/ica komisije za
RR, direktor/ica centra
2012-2014
Donatori, Uprava za
rodnu ravnopravnost,
Lokalna samouprava
1.2. Formirati
multidisciplinarni tim
za rad sa žrtvama
nasilja i prevenciju
nasilja nad ženama
Formiran
multidisciplinarni tim
za prevenciju nasilja
Izveštaj tima za borbu
protiv nasilja - Broj
intervencija tima
Komisija za RR,
Centar za Socijalni rad
Bojnik, OCD
Direktor/ica centra za
socijalni rad
2012-2014
Lokalna samouprava
Ministarstvo socijalne
zaštite Donatori
1. prevencija
LOKALNI AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
OPŠTINA BOJNIK
Žene su upoznate
sa svim oblicima
nasilja nad njima,
upoznate sa
mogućim načinima
reagovanja i
zaštite.
Broj tribina i
predavanja, broj
osoba koje su
prisustvovale
predavanjima i uzele
učešće u
kampanjama, broj
podeljenih letaka
Komisija za RR,
OCD, dom
Zdravlja, OUP,
CZSR
Predsednik/ca
Komisije za RR i
OCD
2013-2014
Donatori, Uprava
za rodnu
ravnopravnost,
Lokalna
samouprava
1.4. Jačanje svesti
kod mladih o rodno
zasnovanom
nasilju u cilju
prevencije nasilja u
budućnosti
(jednom mesečno
će imati čas o
rodno zasnovanom
nasilju)
Srednjoškolci/lke
su dobili osnovna
znanja o rodno
zasnovanom
nasilju,
Broj održanih
časova u školama,
broj prisutne dece,
broj aktivnosti koje
su deca preuzela
samoinicijativno
Komisija za RR,
srednja škola,
CZSR
Direktor/ica
srednje škole,
član/ica Komisije
za RR
2012-2014
Lokalna
samouprava,
Donatori
1.5. Podizanje nivoa svesti
kod romkinja o nasilju
1.5.1. Formirano
savetovalište pri romskim
OCD
1.5.2. Suzbijanje prakse
maloletničkih brakova
1.5.3. Suzbijanje prakse
rađanja dece protiv volje
žena
1.5.4. Izrada dvojezičnih
informatora o romkinjama
žrtvama nasilja
Smanjenje broja
maloletničkih i ugovorenih
brakova, protiv volje
devojke odnosno žene.
Devojke koje se nalaze i
nađu u takvoj situaciji
upoznate su sa tim da
mogu da reaguju i zatraže
zaštitu.
Formirano savetovalište pri
lokalnoj romskoj
organizaciji, broj lica koja
su edukovana i
sertifikovana za rad.
Komisija za RR, romske
OCD
Predsednik/ca Komisije za
RR, romske OCD
2013-2014
Donatori, Lokalna
samouprava
2.1. Uspostavljanje i
jačanje saradnje
između relevantnih
državnih organa i
insitucija sa jedne
i udruženja građana
sa druge strana, na
lokalnom nivou radi
zaštite žena žrtava
nasilja
Uspostaviti i definisati
saradnju između
službi zaduženih za
zaštitu žena od
nasilja i udruženja
građana na teritoriji
opštine Bojnik
Broj održanih
zajedničkih sastanka i
savetovanja o
pitanjima
nasilja nad ženama
Opština,Komisija za
RR,CSR Bojnik,
javna preduzeća i
institucije
Predsednik/ca
Komisije za RR
2012-2013
Lokalna samouprava,
Donatori
1.3.Kampanja za
prepoznavanje
nasilja nad ženama i
osnaživanje žena da
prijave nasilje i
zatraže pomoć i
zaštitu
organizovanjem
tribina o nasilju nad
ženama,
organizovanjem
predavanja,
štampanjem letaka i
promotivnog
materijala
2. Uspostavljanje
lokalnih i regionalnih
mehanizama i
procedura za zaštitu
žena žrtava nasilja
LOKALNI AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
OPŠTINA BOJNIK
Predsednik/ca
Komisije za RR
2013-2014
Lokalna samouprava
Komisija za RR,
Centar za socijalni rad
Bojnik, OCD
Direktor/ica centra za
socijalni rad, član/ica
komisije, OCD
2012-2014
Lokalna samouprava,
Donatori, Uprava za
rodnu ravnopravnost,
Ministarstvo socijalne
zaštite
Komisija za RR
Predsednik/ca
komisije
2013
Lokalna samouprava
Komisija za RR,
predsednik/ca opštine
Predsednik/ca komisije
2013
Lokalna samouprava
Izdvojena aproprijacija u
Budžetu opštine Bojnik
za sufinansiranje rada
sigurne kuće
Komisija za RR, OCD,
dom Zdravlja, OUP,
CZSR, škole
Potpisan protokol o
saradnji na
regionalnom nivou,
broj zajedničkih
sastanaka, broj
zajedničkih inicijativa
Opština Bojnik je za žene
žrtve nasilja obezbedila
privremeni smeštaj i
zaštitu
2.5. Izrada nacrta odluke
i usvajanje odluke kojom
će se opština Bojnik
obavezati da izdvoji
sredstva u budžetu za
sufinansiranje rada
sigurne kuće u Leskovcu
Uspostvaljena
regionalna saradnja
koja omogućava
razmenu znanja i
iskustava i primera
dobre prakse, kao i
mogućnost
zajedničkog delovanja
i realizacije aktivnosti i
projekata na
Na sajtu opštine i
oglasnim tablama
institucija i
organizacija istaknuti
kontakti institucija i
organizacija koje su
nadležne da reaguju u
slučajevima nasilja
2.3. Otvaranje
savetovališta za
pružanje pravne i
psihološke pomoći
ženama koje su žrtve
nasilja sa SOS
telefonom.
Broj žena koje su se
direktno obratile za
pomoć, broj žena
kojima je pružena
pravna i psihološka
pomoć, broj
procesuiranih
slučajeva, broj
prijavljenih slučajeva
nasilja nadležnim
Ženama koje su žrtve
organima.
nasilja dostupno
savetovalište gde
mogu direktno ili
putem telefona da
zatraže savet i pomoć
Jasne su nadležnosti
svake organizacije i
institucije, definisani
kanali komunikacije i
načini reagovanja u
slučajevima nasilja
nad ženama, a žene
informisane o tome
2.2. Definisanje jasnih
procedura, i
odgovornih institucija
koje su nadležne da
reaguju u slučajevima
rodno zasnovanog
nasilja.
regionalnom
Pomoć nivou u
2.4.
cilju zaštite žena
uspostavljanju
žrtava nasilja
mreže
regionalne
odnosno
uspostavljanju
saradnje na
regionalnom nivou
svih organizacija i
institucija koje se bave
prevencijom i zaštitom
žena žrtava nasilja
LOKALNI AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2012 - 2014
OPŠTINA BOJNIK
Download

RAZLIČITI ASPEKTI STANJA - Centar za Demokratske Aktivnosti