IZVEŠTAJ SA REGIONALNE KONFERENCIJE O
PARLAMENTARNOM NADZORU NAD
KORIŠĆENJEM SREDSTAVA IZ IPA FONDOVA
12-13. OKTOBAR 2013.
OHRID, MAKEDONIJA
1. Rezime
Više od 40 poslanika, administrativnih radnika u parlamentu, stručnjaka i predstavnika NVO, administrativnih
radnika za podršku rada odbora i regionalnih istraživača iz Albanije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine,
Srbije, Škotske i UK učestvovali su na regionalnoj konferenciji u Ohridu, Makedonija, 12. i 13. oktobra i diskutovali
o parlamentarnom nadzoru nad korišćenjem sredstava iz IPA fondova na Zapadnom Balkanu.
Na regionalnoj konferenciji u organizaciji Odbora za evropske integracije Sobranja Republike Makedonije i ‘‘VFD’’
(Vestminsterske fondacije za demokratiju) i NPC (Regionalne mreže parlamentarnih odbora za privredu, finansije i
evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana) ispitani su ključni apsekti parlamentarnog nadzora nad korišćenjem
sredstava iz IPA fondova od strane parlamenata regiona Zapadnog Balkana.
Tokom dvodnevne konferencije poslanici, administrativni radnici i stručnjaci imali su priliku da diskutuju o tome
kako parlamenti u regionu sprovode nadzor nad korišćenjem sredstvava iz IPA fondova, kao i da razmene najbolje
prakse i studije slučaja u regionu. Učesnici su takođe imali priliku da čuju predstavnike škotskog parlamenta koji su
govorili o efektivnom nadzoru i predstavili najbolje prakse i iskustva različitih odbora sa Zapadnog Balkana.
U saradnji sa Evropskim institutom za politiku WFD je pripremio četvorojezični skup alatki [toolkit] za parlamentarni
nadzor nad korišćenjem sredstava iz IPA fondova koji je dostavljen svim poslanicima. Na kraju konferencije učesnici
su doneli niz zaključaka i preporuka za dalje razmatranje od strane parlamenata u regionu Zapadnog Balkana.
''VFD'' podržava mrežu kroz trogodišnji program, koji se sprovodi u periodu 2012-15, i koji ima za cilj jačanje uloge
parlamenata na Zapadnom Balkanu u podsticanju konkurentnosti i ekonomskog rasta.
2. Zaključci i preporuke sa konferencije
Zaključci i preporuke sa regionalne konferencije grupisani su u 3 glavne oblasti.
A. Uloga parlamenata
B. Kapacitet parlamenata
C. Priprema za IPA II
A. Uloga parlamenata u nadzoru nad IPA fondovima:
1. Članovi mreže sagledavaju važnost IPA finansiranja kako bi se države zapadnog Balkana pripremile za
integraciju u EU, kao i ulogu koju parlamenti zapadnog Balkana treba da igraju u procesu nadzora
nad ovim fondovima.
2. Mreža i parlamenti se ohrabruju da stvore veću svest medju svojim članovima kad se radi o IPA
finansiranju. Parlamenti treba da zauzmu istaknutiju ulogu u informisanju njihovih građana o
ciljevima i prednostima IPA.
3. Treba stimulisati parlamente da razviju kulturu nadzora na redovnim godišnjim raspravama o
nadzoru nad IPA.
4. Stimulišemo parlamente da uključe građansko društvo i druge nedržavne aktere u procesu nadzora.
B. Razvijanje sposobnosti parlamenata za nadzor:
1. Mreža treba da stimuliše parlamente da da dele i usvajaju najbolje prakse o finansiskom nadzoru
strukturnih fondova.
2. Mreža treba da stimuliše vlade da omoguče dostupnost redovnih izveštaja i izvora informacija
Parlamentima, posebno jer implementacija IPA fondova postaje decentralizovanija.
3. Mreža i donatori treba da pruže podršku razvoju parlamentarnih odbora, kao i kapacitete za
istraživanje i sprovođenje nadzora. Mi, takođe, ohrabrujemo parlamente da postave članove kao
fokalne tačke za nadzor nad IPA fondovima.
4. Mreža treba obezbediti više obuke i razvoj parlamentarnog osoblja, kako bi se osoblje opremilo
znanjem i alatkama potrebne za podršku nadzor IPA fondova.
C. Pripreme za IPA II
1. Parlamenti treba da se uključe u diskusiju sa vladama i delegacijama iz EU u ranoj fazi kad se radi o
državnim strateškim dokumentima, sektorskim strategijama , definisanju prioriteta, okvirnim
sporazumima i dugoročnim programima.
2. Parlamenti treba da se uključe u saradnju sa Komisijom za monitoring IPA fondova u EU Parlamentu.
Mreža treba da razgleda mogučnost posete IPA radne grupe Parlamentu EU i da sagleda na koji
najbolji način parlamenti zapadnog Balkana mogu da razviju veze.
3. Parlamenti treba tesno da sarađuju sa Vladom i institucijama za državnu reviziju kako bi razumeli
izazove i lekcije iz implementacije IPA I.
4. Parlamenti treba da nastave da daju pozitivnu podršku i da ohrabruju administraciju Vlada kako bi
poboljšali nivo absorbcije IPA.
Dnevni red konferencije
12. oktobar 2013. god.
10.00 – 10.15
Registracija učesnika
10.15 – 10.30
Otvaranje konferencije
Vladanka Avirović – Predsedavajući Komisije za ekonomska pitanja – Parlament Republike
Makedonije
Hajrula Misini – Predsednik komisije za evropske integracije – Parlament Republike
Makedonije
George Kunnath – Direktor programa za Evropu – Westminster Fondacija za Demokratiju
10.30 – 11.30
IPA fondovi i uloga parlamenata u efektivnom nadzoru i studije slučajeva iz Balkana
Malinka Ristevska Jordanova – Direktor Instituta za evropske politike (EPI)
Prezentacija i plenarna diskusija
11.30 – 11.45
Pauza za kafu
11.45 – 13.00
Parlamentarni nadzor nad IPA sredstvima – Studija slučaja – Parlament Republike
Makedonije
Hajrula Misini – Predsednik komisije za evropske integracije u Parlamentu Republike
Makedonije
Prezentacija i komentari sa strane Roberta Hisleta Direktor programe u Nacionalnom
Demokratskom Institutu i Emil Atanasovski iz Vestminster Fondacije za Demokratije oko
podrške koja se daje Parlamentu RM za razvijanje instrumenata za parlamentarni nadzor.
Plenarna diskusija i sesija sa pitanjima i odgovorima
13.00 – 14.00
Ručak
14.00 – 15.00
Efektivni instrumenti za parlamentarni nadzor i monitoring vladinih programa za
finansiranje
Liam McArthur MSP – Poslanik u korporativnom tijelu Parlamenta Škotske, Škotski
Parlament
15.00- 15.15
Pauza za kafu
15.15 – 15.45
Prezentacija Priručnika i alata za nadzor IPA za poslanike
Malinka Ristevska Jordanovska – Direktor Instituta za evropske politike (EPI)
Pitanja i plenarna diskusija o efektivnom korišćenju Priručnika
13. oktobar 2013. god.
10.00 – 10.45
Koji su izazovi oko korišćenja i apsorbcije IPA fondova? Šta je IPA 2 i koji su mogući izazovi
oko apsorbcije i nadzora nad IPA 2?
Orhideja Kraljevska, Rukovoditeljica sektora za koordinaciju EU fondova i druge stranske
pomoći, Sekretarijat za Europska pitanja, Vlada Republike Makedonije
10.45 – 11.00
Pauza za kafu
11.00 – 12.30
Uloga komisija za evropske integracije u monitoringu i nadzoru nad IPA
Panel diskusija – Po jedan poslanik iz komisije za evropske integracije svakog parlamenta
(5-10 minutna prezentacija svakog paneliste o iskustvu u provođenju nadzora u komisija za
evropske integracije u njegovom parlamentu i izazovi u provođenju efektivnog nadzora nad
IPA)
Sesija pitanja i odgovora i komentari prisutnih učesnika
12.30 – 13.30
Ručak
13.30 – 14.30
Uloga osoblja parlamenta u provođenju efektivnog parlamentarnog nadzora
Dr. Stiven Hedbert – Viši službenik u Parlamentu Škotske
Prezentacija i plenarna diskusija sa službenicima parlamenata Zapadnog Balkana
(U plenarnoj sali – sesija samo za službenike parlamenata Zapadnog Balkana)
13.30 - 14.30
Individualna diskusija između poslanika – Kako do boljeg nadzora nad IPA fondovima u
parlamentima u regionu
(Neformalna diskusija poslanika iz svih parlamenata)
14.30 – 15.00
Kratke 3 minutne prezentacije ključnih diskusija u neformalnim razgovorima koji su se
odvijali u grupama poslanika
Svaka grupa poslanika iz svakog parlamenta treba imenovati jednor reportera za 3 minutne
prezentacije
15.00- 15.15
Predstavljanje sledećih programskih aktivnosti WFD u odnosu na podršku Mreže
parlamentarnih komisija za Ekonomiju, Finansije i Evropske Integracije na Zapadnom
Balkanu
George Kunnath – Direktor programa za Evropu Westminster Fondacija za Demokratiju
Emil Atanasovski – Rukovodilac programa za Zapadni Balkan Westminster Fondacija za
Demokratiju
15.15 – 15.30
Rezimiranje i usvajanje zaključaka na konferenciji
Facilitirano od WFD / EPI / Komisija za evropske integracije u Parlamentu RM
15.40 – 15.45
Preuzimanje predsedništva Mreže parlamentarnih komisija za Ekonomiju, Finansije i
Evropske Integracije na Zapadnom Balkanu – Prezentacija prioriteta novog
predsedavajućeg odbora Mreže za period oktobar 2013. - Март 2014. god.
Vladanka Avirović – Predsedavajući odbora Mreže Jun 2013. - oktobar 2013. god.
Vladimir Marinković – Predsedavajući odbora Mreže oktobar 2013. – mart 2014. god.
15.45
Zatvaranje konferencije
Učesnici konferencije
Lista učesnika
Ime i prezime
1
2
3
4
5
6
7
Hajrula Misini
Vladanka Avirovic
Marjanco Nikolov
Hristina Runceva
Gordan Georgiev
Stanislava Chulikj
Risto Ilievski
8
Dragan Pulevski
9
Vladimir Marinkovic
10 Ljubisa Stojmirovic
11 Zoran Pralica
Aleksandra
12 Jovanovic
Aleksandar
13 Damjanovic
14 Genci Nimanbegu
15 Sefkija Muric
16 Srdja Popovic
17 Rozalina Tuna
Organizacija
Chairperson of the Committee on European Issues - Assembly of Repubic of Macedonia
Chairperson of the Committee on Economy - Assembly of Repubic of Macedonia
Chairperson of the Finances and Budget Committee - Assembly of Repubic of Macedonia
Deputy-Member in the Committee on European Issues - Assembly of Repubic of Macedonia
Member of the Committee on European Issues - Assembly of Repubic of Macedonia
Advisor in the Committee on European Issues - Assembly of Repubic of Macedonia
Associate in the Foreign Policy Committee - Assembly of Repubic of Macedonia
Associate in the Committee on Economy and Finance and Budget - Assembly of Repubic of
Macedonia
Deputy Member of the committee on Economy, Regional development, Trade, Tourism and
Energy; Deputy Member Committee on Finance, State Budget and Control of Public Spending
- National Assembly of Republic of Serbia
Member of the Committee on the Economy, Regional Development, Trade, Tourism and
Energy - Parliament of Serbia
Member of the European Integration Committee - National Assembly of Republic of Serbia
Advisor in the European Integration Committee - National Assembly of Republic of Serbia
21 Amar Beslija
Chairperson of the Committee on Economy, Finance and Budget - Parliament of Montenegro
Member of the Committee on Europen Integration - Parliament of Montenegro
Member of the Committee on Europen Integration - Parliament of Montenegro
Member of the Committee on Europen Integration - Parliament of Montenegro
Advisor in the Committee on Europen Integration - Parliament of Montenegro
Chairperson of the Joint committee for economic reforms and development - Parliamentary
assembly of BiH
Deputy Chairperson Committee on Finance and Budget - Parliamentary assembly of Bosnia
and Herzegovina
Member of the Joint Committee on European Integration - Parliamentary assembly of Bosnia
and Herzegovina
Advisor in the Joint Committee on European Integration - Parliamentary assembly of Bosnia
and Herzegovina
22 Mira Grgic
Deputy Chairperson of the EU Integration Committee - Parliamentary Assembly of Federation
of Bosnia and Herzegovina - House of Representatives
18 Danijela Martinovic
19 Bosko Tomic
20 Stjepan Kresic
23 Srecko Boras
24 Fehim Skaljic
25 Amina Hasic
26 Branislav Borenovic
27
28
29
30
31
Slobodan Popovic
Uros Gostic
Denis Gila
Liam McArthur MSP
Dr Stephen Herbert
Member of the Committee for economic and financial policy - Parliament of Federation
Bosnia and Herzegovina - House of Representatives
Chairperson of the EU Integration Committee - Parliament of Federation Bosnia and
Herzegovina; Speaker of the Parliament of Federation Bosnia and Herzegovina - House of
Representatives
Advisor / Assistant to Fehim Shkaljic
Chairperson of the European Integration and Regional Cooperation Committee - Assembly of
Republic of Srpska
Member of the Committee on Europen Integration and Regional cooperation - Assembly of
Republic of Srpska
Chairperson of the Finance and Budget Committee - Assembly of Republic of Srpska
Advisor of the European Integration Committee - Parliament of Albania
Member of the Scottish Parliamentary Corporate Body, Scottish Parliament
Senior Parliamentary Relations Officer, Scottish Parliament
Aleksandar
Jovanoski
Scott Heaslet
Edip Bilal
Zlatko Atanasov
Malinka Ristovska
36 Jordanovska
32
33
34
35
37
38
39
40
Orhideja Kaljosevska
George Kunnath
Jo-Ann Sneddon
Emil Atanasovski
41 Marija Kostovska
Programme Coordinator - European Policy Institute - Skopje
Programme Director, National Democratic Institute, Macedonia
Programme manager, National Democratic Institute, Macedonia
Head of Parliamentary Institute, Assemby of Republic of Macedonia
Director of the European Policy Institute
Head of Sector for coordination of EU funds and other foreign assistance, Secretariat for
European Affairs, Government of The Republic of Macedonia
Head of Programme Europe, Westminster Foundation for Democracy
Programme Officer Europe, Westminster Foundation for Democracy
Programme manager Western Balkans, Westminster Foundation for Democracy
Programme administrator and finance assistant Western Balkans, Westminster Foundation
for Democracy
Download

IZVEŠTAJ SA REGIONALNE KONFERENCIJE O