Laboratorijska vježba 1
a
Osnove MATLAB-a
ve
rz
ij
MATLAB (MATrix LABoratory) predstavlja interaktivni programski jezik četvrte generacija za inžinjerske i naučne proračune, a integrira računanje, vizualizaciju i programiranje u okruženje jednostavno
za korištenje. Sastavni dio MATLAB-a predstavlja veliki broj dodatnih programskih paketa (toolboxova) koji obuhvataju razna tehnička područja: analiza sistema u vremenskom i frekventnom domenu,
statistička analiza, simbolički račun, digitalna obrada slika, analiza upravljanja, identifikacija sistema,
2D i 3D prikaz podataka i dr. MATALB omogućuje dva načina tehničko-matematičkog modelovanja:
• Grafički - Simulink koji predstavlja vizuelni alat pomoću kojeg je moguće analizirati i simulirati
kontinualne i diskretne sisteme. Prednost ovakvog pristupa je da korisnik ne mora poznavat
sintaksu MATLAB programskog jezika.
• Tekstualni - MATLAB editor/debbuger koji predstavlja tekstualni editor za pisanje MATLAB
programa kojeg spremamo u file sa ekstenzijom ”.m”. To je ASCII tekst file koji sadrži sekvencu
MATLAB komandi a razlikujemo dva tipa m-fileova:
In R
te
rn a
a dn
up a
ot
re
ba
a) script files - duge automatizirane sekvence MATLAB komandi koje se ponavaljaju.
b) function files - djelovi programa koji se ponavljaju, nove komande i sl.
U nedostatku MATLAB editora m-fileove možemo kreirati u bilo kojem tekst editoru.
Pisanje MATLAB programa moguće je izvoditi kako smo već rekli u tekstualnom editoru ili direktno
u komandnom prozoru. Pisanje programa u komandnom prozoru pogodno je samo ako pišemo male i
jednostavne programe bez ponavljanja u suprotnom koristimo MATLAB editor/debbuger.
Putanja MATLAB izvršnog filea na Windows operativnim sistemima je po defaultu:
C:/MATLAB701/bin/matlab.bat
ili preko Start menija
Start
⇒
P rograms
⇒
M atlab
⇒
matlab
Nakon pokretanja MATLAB-a pojavit će se MATLAB radno okruženje slika 1.1. MATLAB radno
okruženje sastoji se od:
• Menija - u kome se nalaze komande za učitavanje fileova, radnog okruženja, štampanje, debagiranje, podešavanje putanje i dr.
• Komandni prozor - koji omogućuju potpunu kontrolu MATLAB okruženja kao i pisanje kratkih
programa, pregleda opisa bilo koje MATLAB komande itd.
• Workspace - predstavlja listu svih deklarisanih i inicijaliziranih varijabli.
• Command history - predstavlja listu svih prethodno izvršenih komandi u komandnom prozoru.
©Copyright 2010 - Gogić Asmir
4
ve
rz
ij
a
SIGNALI I SISTEMI
In R
te
rn a
a dn
up a
ot
re
ba
Slika 1.1: MATLAB radno okruženje
Putanja
MATLAB putanja (path) predstavlja listu direktorija koje MATLAB ”vidi” tj koje pretražuje za
sistemske biblioteke. Path cache predstavlja predefinisanu listu /toolbox fileova kreiranu prilikom
pokretanja MATLAB-a u cilju bržeg izvršavanja skripti i funkcija. Neke od korisnih MATLAB komandi
za rad sa pathom su
• path - prikazuje sve direktorije koje matlab uključuje u putanju.
• pathtool - GUI alat za dodavanje/brisanje direktorija na MATLAB putanju.
• addpath arg - dodaje direktorij arg u MATLAB putanju.
• rmpath arg - briše direktorij arg sa MATLAB putanje.
• which arg - provjerava da li se file arg nalazi na MATLAB putanji.
Varijable
MATLAB sve varijable tretira kao matrice. Osnovni (default) tip podatka u MATLAB-u je double. Na
slici 1.2 prikazano je stablo svih tipova podataka u MATLAB-u. S druge strane, MATLAB podržava
realne, kompleksne i simboličke varijable. Varijable prema vidljivosti se djele na globalne i lokalne.
Globalne varijable definišemo pomoću ključne riječi global. Prema izvoru nastanka varijable dijelimo
na interne i eksterne. Deklaracija i inicijalizacija varijabli u MATLAB-u se vrši istovremeno.
Primjer: definišimo varijablu a koja ima vrijednost 10, varijablu b koja ima vrijednost 2.1415 i varijablu
c koja ima vrijednost 2 + j3
©Copyright 2010 - Gogić Asmir
5
SIGNALI I SISTEMI
N-DIMENSION ARRAY
NUMERIC
TEXT
char
FLOATING POINT
SINGLE
PRECISION
single
FUNCTION
HANDLE
function_handle
INTEGER
DOUBLE
PRECISION
double
(default)
SIGNED
int8
int16
int32
HETEROGENEOUS
CONTAINER
NAME-BASED
struct
UNSIGNED
uint8
uint16
uint32
ve
rz
ij
Slika 1.2
INDEX-BASED
cell
a
BOOLEAN
logical
>> a=10
a =
10
>> b=2.1415
b =
2.1415
In R
te
rn a
a dn
up a
ot
re
ba
>> c=2+j*3
c =
2.0000 + 3.0000i
Varijabla a je skalar ali je MATLAB tretira kao matricu dimenzija 1×1. Listu svih varijabli u radnom
okruženju možemo dobiti sa komandom who dok listu svih varijabli sa tipom podatka, dimenzijama i
atributima možemo dobiti sa whos.
>> who
Your variables are:
a
b
c
>> whos
Name
a
b
c
Size
1x1
1x1
1x1
Bytes
8
8
16
Class
Attributes
double
double
double
complex
Deklaracija i inicijalizacija matrice ili vektora izvodi se sa uglastim zagradama [ ]. Redovi u matricama se odvajaju sa operatorom ”;”.
©Copyright 2010 - Gogić Asmir
6
SIGNALI I SISTEMI
>> A=[1 2 3 4]
A =
1
2
3
4
>> B=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]
B =
1
4
7
2
5
8
3
6
9
a
Matricu nula sa n kolona i m redova kreiramo sa komandom zeros(m,n)
ve
rz
ij
zeros(3,2)
ans =
0
0
0
0
0
0
Matricu jedinica sa n kolona i m redova kreiramo sa komandom ones(m,n)
ones(4,3)
ans =
1
1
1
1
1
1
1
1
In R
te
rn a
a dn
up a
ot
re
ba
1
1
1
1
Jediničnu matricu kreiramo sa komandom eye(n)
>> eye(3)
ans =
1
0
0
0
1
0
0
0
1
Indeksiranje matrica
Indeksi N-dimenzionalnog niza u MATLAB-u počinju od vrijednosti 1. Indeksiranje matrice vršimo
sa malim zagradama ( ).
>> A=[4
A =
4
3 1 5 6]
3
1
5
6
>> A(2)
ans =
©Copyright 2010 - Gogić Asmir
7
SIGNALI I SISTEMI
3
>> A(0)
??? Subscript indices must either be real positive integers or logicals.
U zadnjoj liniji vidimo da je nastupila greška jer smo pokušali pristupiti elementu matrice čiji je indeks
0. Od matrice A možemo napraviti novu matricu koja će sadržavati sve vrijednosti matrice A za dati
opseg indeksa upotrebom operatora ”:”.
A =
4
3
1
5
6
a
>> B=A(2:4)
3
1
ve
rz
ij
B =
5
Matrice možemo indeksirati i sa jednim indeksom pri čemu se elementi matrice indeksiraju po kolonama.
A =
1
3
2
4
>> A(1:3)
In R
te
rn a
a dn
up a
ot
re
ba
ans =
1
3
2
Kao i kod jednodimenzionalnih matrica i od dvodimenzionalnih matrica možemo formirati nove matrice
sa operatorom ”:”.
>> A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]
A =
1
4
7
2
5
8
3
6
9
>> B=A(2:3,1:2)
B =
4
7
5
8
>> B=A(2:3,1)
B =
4
7
>> B=A(2,:)
©Copyright 2010 - Gogić Asmir
8
SIGNALI I SISTEMI
B =
4
5
6
Sa operatorom ”:” možemo generisati vektor sa određenim inkrementom.
>> t=0:0.2:1
t =
0
0.2000
0.4000
0.6000
0.8000
1.0000
>> a=−5:2:7
−3
−1
1
3
5
7
ve
rz
ij
−5
a
a =
Ako ne želimo da se rezulta poziva neke komande ispiše u komandnom prozoru na kraj linije stavljamo
”;”. Operator ”;” nije obavezan kao što je to slučaj u C jeziku.
>> A=[1 0 2]
A =
1
0
2
>> A=[1 0 2];
>>
In R
te
rn a
a dn
up a
ot
re
ba
Operacija nad matricama
Od dvije matrica A i B moguće je napraviti novu matricu koja će sadržavati sve elemente matrice A i
B na sljedeći načini
>> A=[1 2]
A =
1
2
>> B=[3 4]
B =
3
4
>> C=[A B]
C =
1
2
3
4
>> D=[A; B]
D =
1
3
2
4
©Copyright 2010 - Gogić Asmir
9
SIGNALI I SISTEMI
Transponovanje matrice izvodi se sa operatorom ”’”
A =
1
2
3
>> A'
ans =
1
2
3
>> A=[1 2; 5 6]
2
6
ve
rz
ij
1
5
a
A =
>> A'
ans =
1
2
5
6
Rotiranje matrice za 90 stepeni u suprotnom smijeru kazaljke na satu izvodimo sa komandom rot90.
>> A=[1 2 3 4]
In R
te
rn a
a dn
up a
ot
re
ba
A =
1
2
3
4
>> B=rot90(A)
B =
4
3
2
1
>> B=rot90(rot90(A))
B =
4
3
2
1
>> A=[1 2; 3 4]
A =
1
3
2
4
>> B=rot90(A)
B =
2
1
4
3
©Copyright 2010 - Gogić Asmir
10
SIGNALI I SISTEMI
>> B=rot90(rot90(A))
B =
4
2
3
1
Obrtanje matrice za 180 stepeni izvodimo sa komandom fliplr.
A =
1
4
2
5
3
6
a
>> fliplr(A)
3
6
2
5
1
4
ve
rz
ij
ans =
Determinantu matrice možemo dobiti sa komandom det a inverznu matricu sa inv.
A =
1
3
2
4
>> det(A)
In R
te
rn a
a dn
up a
ot
re
ba
ans =
−2
>> inv(A)
ans =
1.0000
−0.5000
−2.0000
1.5000
Svojstvene vrijednosti matrice A možemo dobit sa komandom eig
A =
1
4
2
5
>> eig(A)
ans =
−0.4641
6.4641
Operacija sa matricama
Sabiranje, oduzimanje i množenje matrica u MATLAB-u izvodimo sa operatorima ”+”, ”-” i ”*”
respektivno.
©Copyright 2010 - Gogić Asmir
11
SIGNALI I SISTEMI
>> A=[1 0; 2 3]
A =
1
2
0
3
>> B=[1 2; 0 3]
B =
1
0
2
3
>> C=A+B
2
6
>> D=A−B
D =
0
2
−2
0
>> E=A*B
E =
2
13
In R
te
rn a
a dn
up a
ot
re
ba
1
2
ve
rz
ij
2
2
a
C =
U MATLAB-u matrice je moguće sabirati, oduzimati, množiti i djeliti sa konstantom.
A =
1
2
0
3
>> B=2+A
B =
3
4
2
5
>> B=2−A
B =
1
0
2
−1
>> B=2*A
B =
2
4
0
6
>> B=A/2
B =
©Copyright 2010 - Gogić Asmir
12
SIGNALI I SISTEMI
0.5000
1.0000
0
1.5000
Pored standardnog načina množenja matrica u MATLAB-u postoji još jedan operator ”.” koji sa
operatorim množenja i djeljenja omogućava množenje i djeljenje matrica po principu svaki element
prve matrice sa korespondirajućim elementom druge matrice.
>> A=[1 2; 3 4];
>> B=[2 3; 4 5];
>> C=A.*B
C =
6
20
a
2
12
ve
rz
ij
>> C=B.*A
C =
2
12
6
20
>> C=A./B
C =
0.5000
0.7500
0.6667
0.8000
In R
te
rn a
a dn
up a
ot
re
ba
Relacioni operatori
MATLAB podržava sljedeće relacione operatore sa varijablama
Operator
Značenje
==
Jednako
∼=
Različito
<
Manje
>
Veće
<=
Manje ili jednako
>=
Veće ili jednako
Tablica 1.1
Relacioni operatori se mogu primjenjivati na nivou jednog elementa matrice ili na nivou cijele matrice.
>> A=[1 5; 2 6];
>> B=[2 4; 2 5];
>> A==B
ans =
0
1
0
0
>> A(1)==B(1)
©Copyright 2010 - Gogić Asmir
13
SIGNALI I SISTEMI
ans =
0
>> A>B
ans =
0
0
1
1
>> A>=B
ans =
1
1
a
0
1
ans =
1
0
1
1
>> A==2
ans =
0
1
0
0
>> A(1)==2
ve
rz
ij
>> A~=B
In R
te
rn a
a dn
up a
ot
re
ba
ans =
0
Logički operatori
MATLAB podržava set logičkih operatora na nivou izraza a dati su u tablici 1.2.
Operator
Značenje
&&
I
||
ILI
Tablica 1.2
Logičke operatori na nivou bita su dati u tablici 1.3.
Operator
Značenje
∼
Logička negacija
&
Logičko i
|
Logičko ili
xor
Logičko xor
Tablica 1.3
©Copyright 2010 - Gogić Asmir
14
SIGNALI I SISTEMI
>> a=1;b=0;c=3;
>> a&&b
ans =
0
>> a&&c
ans =
1
>> a||b
a
ans =
>> a=5;b=6;c=0;
>> ~a
ans =
0
>> a&b
ans =
1
ve
rz
ij
1
In R
te
rn a
a dn
up a
ot
re
ba
>> a&c
ans =
0
>> xor(a,b)
ans =
0
>> xor(a,c)
ans =
1
Kompleksni brojevi
Kompleksan broj deklarišemo i inicijaliziramo na sljedeći način
>> a=1−1*j
a =
1.0000 − 1.0000i
>> b=2+1*i
b =
©Copyright 2010 - Gogić Asmir
15
SIGNALI I SISTEMI
2.0000 + 1.0000i
Realni i imaginarni dio kompleksnog broja možemo dobiti preko funkcija real i imag a modul i
argument preko funkcija abs i angle.
>> real(a)
ans =
1
>> imag(a)
a
ans =
−1
ve
rz
ij
>> angle(a)
ans =
−0.7854
>> abs(a)
ans =
1.4142
Konstante
In R
te
rn a
a dn
up a
ot
re
ba
U MATLAB-u imamo nekoliko predefinisanih konstanti a date su u tablici 1.4.
Konstanta
Vrijednost
π
3.14159269
i
Imaginarna jedinica
j
Imaginarna jedinica
realmax
Maksimalni pozitivni broj 1.7977e + 308
realmin
Minimalni pozitivni broj 2.2251e − 308
inf
Beskonačno (Infinity)
NaN
Not a number
Tablica 1.4
Provjera varijabli za vrijednost NaN i Inf se izvodi preko komandi isnan, isfinite i isinf.
Format
U MATLAB-u postoji više načina za prikaz rezultata matematičkih operacija. Rezultati se uobičajno
prikazuju sa jednostrukom preciznošću (4 značajne cifre iza zareza), način prikaza određuje naredba
format sa argumentom koji može biti kao u tablici 1.5.
©Copyright 2010 - Gogić Asmir
16
SIGNALI I SISTEMI
Format
short
short e
long
long e
rat
compact
Prikaz
4 decimalna mjesta
eksponencijalni prikaz sa 4 decimalna mjesta
14 decimalnih mjesta
eksponencijalni prikaz sa 14 decimalnih mjesta
aproksimacija brojeva razlomkom
ispis bez praznih redova
Tablica 1.5
a
Karakteri i stringovi
ve
rz
ij
Stringovi predstavljaju vektore karaktera. Elemente stringova indeksiramo kao i elemente matrice.
Relacioni operatori za stringove se mogu koristiti samo ako stringovi imaju isti broj elemenata što u
većini slučajeva nije tako. Za poređenje stringova koristi se komanda strcmp a za spajanje stringova
strcat.
>> a=['1' '2' '3']
a =
123
>> a='Signali i sistemi';
>> b=a;
>> a==b
In R
te
rn a
a dn
up a
ot
re
ba
ans =
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
>> strcmp(a,b)
ans =
1
>> b=[a '2']
b =
Signali i sistemi2
>> a==b
??? Error using ==> eq
Matrix dimensions must agree.
>> strcmp(a,b)
ans =
0
Ćelije i strukture
Struktura je tip podatka koji sadrži unaprijed definisan broj i tip podataka. Elemente strukture
indeksiramo preko operatora malih zagrada ”()” zajedno sa operatorom ”.”.
©Copyright 2010 - Gogić Asmir
17
SIGNALI I SISTEMI
>> student=struct('Ime', 'Tarik', 'ocjena', 10)
student =
Ime: 'Tarik'
ocjena: 10
>> student(2)=struct('Ime', 'Hamza', 'ocjena', 9);
>> student(3)=struct('Ime', 'Ado', 'ocjena', 7);
>> student
student =
a
1x3 struct array with fields:
Ime
ocjena
>> student(1)
ve
rz
ij
ans =
Ime: 'Tarik'
ocjena: 10
>> student(1).Ime
ans =
Tarik
In R
te
rn a
a dn
up a
ot
re
ba
Podatak tipa ćelija cell predstavlja višedimenzionalnu matricu kod koje elementi mogu biti matrice
različitih dimenzija. Elementima ćelije pristupamo pomoću operatora vitičastih zagrada ”{}”.
>> a=cell(2,2);
>> a{1}=[1 2 3 4];a{2}=[3 4];a{3}=[1 3 4];a{4}=[1 4];
>> a
a =
[1x4 double]
[1x2 double]
[1x3 double]
[1x2 double]
>> a{1}(:)
ans =
1
2
3
4
>> a{3}(:)
ans =
1
3
4
Grafički prikaz podataka
Grafička interpretacija 2D funkcija omogućena je preko dvije komande plot i stem. Komanda plot
se koristi isključivo za prikaz kontinualnih veličina dok stem za prikaz diskretnih veličina.
©Copyright 2010 - Gogić Asmir
18
SIGNALI I SISTEMI
% uklanjanje svih varijabli iz radnog okruzenja
clear all
% zatvaranje svih formi (plotova)
close all
% ciscenje komandnog prozora
clc
ve
rz
ij
% kreiramo formu u kojoj cemo prikazati nase funkcije
figure(1)
plot(t,x1)
% zadrzimo dati plot na formi
hold on
% prikazemo drugu funkciju crvenom bojom
plot(t,x2,'r')
% prikazemo trecu funkciju crnom bojom
plot(t,x3,'k')
hold off
a
t=0:0.01:6;
x1=sin(pi*t);
x2=exp(−t);
x3=0.1*t.*log(t+1);
% oznake za apscisu i ordinatu
xlabel('t')
ylabel('x(t)')
% naziv plota
title('Funckije sin(\pi t), e^{−t}, 0.1t ln(t+1)')
% definisanje opsega unutar kojeg cemo posmatrati plot
axis([0 5 −2 2])
In R
te
rn a
a dn
up a
ot
re
ba
clear all
close all
clc
n=1:10;
N=10;
% generisanje 10 slucajnih brojeva prema uniformnoj raspodjeli
x1=rand(1,N);
% generisanje 10 slucajnih brojeva prema normalnoj raspodjeli
x2=randn(1,N);
% kreiramo formu u kojoj cemo prikazati nase funkcije
figure(1)
% figura ce imati dva plota prvi je
subplot(2,1,1)
stem(n,x1)
% oznake za apscisu i ordinatu prvog dijagrama
xlabel('n')
ylabel('x(n)')
% naziv dijagrama
title('Slucajni brojevi, uniformna raspodjela')
% drugi plot je
subplot(2,1,2)
stem(n,x2,'r','marker','.')
% oznake za apscisu i ordinatu drugog dijagrama
xlabel('n')
ylabel('x(n)')
% naziv dijagrama
title('Slucajni brojevi, normalna raspodjela')
©Copyright 2010 - Gogić Asmir
19
SIGNALI I SISTEMI
Kontrola toka programa
Kontrola toka programa izvodi se pomoću if, elseif, else i end komandi.
clear all
close all
clc
if(x<3)
display('x je manje od tri')
elseif(x<=5)
display('x je manje od pet a vece od tri')
else
sprintf('x je %f i vece je od pet',x)
end
a
x=10*rand;
In R
te
rn a
a dn
up a
ot
re
ba
osoba = 'Student';
switch lower(osoba)
case {'student','ucenik'}
disp('Osoba je student')
case 'radnik'
disp('Osoba je radnik')
case 'profesor'
disp('Osoba je profesor')
otherwise
disp('Osoba je nepoznata')
end
ve
rz
ij
Kontrolu programa moguće je izvesti preko switch, case, otherwise i end komandi.
Petlje
Matlab podržava dva tipa petlji for i while. for petlja se izvršava dok je brojačka varijabla manja od
predefinisane vrijednosti a while petlja se izvršava sve dok je ispunjen logički uslov. Petlje se realizuju
sa komandama for, while, break i end.
clear all
close all
clc
for i=1:10
if (mod(i,2)==0)
sprintf('Broj %.3f je paran',i)
else
sprintf('Broj %.3f je neparan',i)
end
end
x=rand
n=0.01;
while(1)
if(n>=x)
sprintf('Pronasao sam veci broj od x=%.3f i to je broj n=%.3f',x,n)
break
end
n=n+0.01;
end
©Copyright 2010 - Gogić Asmir
20
SIGNALI I SISTEMI
Funkcije
Funkcije predstavljaju komande ili dio koda koji se ponavlja. Funkcije se definišu na sljedeći način
function [outarg1,outarg2,...,outargn]=imefunkcije(inarg1,inarg2,...,inargn)
tijelo funkcije
Funkcija se sprema u zaseban file koji ima isto ime kao i funkcija.
ve
rz
ij
function [val1,val2,index1] = test(in1,in2)
size1 = size(in1,1)*size(in1,2);
size2 = size(in2,1)*size(in2,2);
if (size1 > size2)
max = size1;
else
max = size2;
end
for i=1:1:max
if(in1(i) ~= in2(i) )
val1 = in1(i);
val2 = in2(i);
index1 = i;
break;
end
end
end
a
Napisati MATLAB funkciju koja provjerava da li su dva niza ista.
In R
te
rn a
a dn
up a
ot
re
ba
>> a = [1 2 3];
>> b = [1 3 3];
>> test(a,b)
ans =
2
Varijable deklarisane i inicijalizirane u samoj funkciji nisu vidljive izvan funkcije.
Simbolički račun
MATLAB omogućuje kreiranje posebnih simboličkih varijabli i objekata. Simboličke varijable sadržavaju simboličke izraze nad kojima je moguće vršiti operacije diferenciranja.
clear all
close all
clc
% deklaracija simbolickih varijabli
syms x t;
y = x^3 + x*cos(x) − exp(x);
pretty(y)
x = 1;
% izracunavanje vrijednosti funkcije y
y_val = eval(y);
z = diff(y,1);
pretty(z)
x = 1;
z_val = eval(z);
©Copyright 2010 - Gogić Asmir
21
SIGNALI I SISTEMI
n=1;
for x = 0:0.01:5
y_val1(n) = eval(y);
z_val1(n) = eval(z);
t(n) = x;
n = n + 1;
end
plot(0:0.01:5,y_val1)
hold on
plot(0:0.01:5,z_val1,'−−r')
Polinomi
clear all
close all
clc
% korijeni polinoma x^2+2*x+1=0 su
px1=[1 2 1];
% korijeni jednacine su
roots(px1)
% vrijednost polinoma za x=0
polyval(px1,0)
% vrijednost polinoma za x=10
polyval(px1,0)
px2=[1 3 3 1];
roots(px2)
ve
rz
ij
a
Korijene polinoma n-tog reda u MATLAB-u moguće je dobiti upotrebom roots komande.
In R
te
rn a
a dn
up a
ot
re
ba
px3=[1 3 5 3 1];
roots(px3)
% korijeni jednacine
x=[1 2 3]
% polinom je
poly(x)
Dodatne napomene
1. Znak % u MATLAB-u predstavlja komentar karakter.
2. Ime varijable u MATLAB-u ne može biti duže od 63 karaktera.
3. Za prelamanje linije koda koristimo tri tačke (...).
4. Rezultat izvršavanja MATLAB koda neće biti prikazan ako se na kraj linije stavi ”;”.
5. Opis bilo koje komande u MATLAB može se dobiti upotrebom help komande u MATLAB
komandnom prozoru u formi help komanda_od_interesa
6. Radno okruženje zajedno sa svim varijablama moguće je spremiti u mojfile.mat file sa save
komandom a učitati ponovo sa load mojfile.mat.
©Copyright 2010 - Gogić Asmir
ve
rz
ij
a
SIGNALI I SISTEMI
In R
te
rn a
a dn
up a
ot
re
ba
22
©Copyright 2010 - Gogić Asmir
Download

Internaupotreba