NAUČNI PROGRAM
GENERALNI
SPONZOR
SPONZORI
ORGANIZATORI
Akademski
A ka
d emski
Med
ic in ski
Medicinski
E d ukac io n i
Edukacioni
C entar
Centar
Medupdate
Prolećna
Kardiološka radionica
Stara planina, 2-5. april 2015.
NAUČNI
PROGRAM
Organizatori:
Akademski Medicinski Edukacioni Centar (AMEC)
i MEDUPDATE
amec.rs
medupdate.rs
medicinskaradionica.rs
OPŠTE INFORMACIJE
Prolećna kardiološka radionica je inovativan stručno-naučni
sastanak koji se razlikuje od klasičnih kongresa po tome što je
program sastanka organizovan kroz radionice.
U radionicama koje će organizovati vodeći domaći eksperti u
raznim oblastima kardiologije i srodnih disciplina, predavanja
će biti kratka i praktično orijentisana, sa prikazima kliničkih
slučajeva.
U manjim grupama, u kojima će se organizovati radionice, polaznici će kroz diskusiju i interakciju sa predavačima moći da
saznaju najnovije preporuke i trendove u dijagnostici i lečenju
kardioloških bolesnika.
ORGANIZATORI
Akademski medicinski edukacioni centar (AMEC) i Medupdate
MESTO I VREME ODRŽAVANJA
Hotel Falkensteiner, Stara planina, 2-5. april 2015. godine
KOTIZACIJA I SMEŠTAJ
Cena kotizacije, smeštaja i ostalih sadržaja predviđenih programom je 300€ u dinarskoj protivvrednosti, po višem kursu banke Inteze na dan uplate. Cena ne obuhvata troškove i organizaciju prevoza učesnika.
AKREDITACIJA
Prolećna kardiološka radionica je odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-416/2015-01 od 03.03.2015. godine
akreditovana kao domaći simpozijum prve kategorije, pod
evidencionim brojem A-1-406/15. Broj bodova za kontinuiranu
edukaciju za predavače je 13, a za pasivno učešće 7.
WEB SAJT
medicinskaradionica.rs
E-MAIL
[email protected]
Poštovane koleginice i kolege,
„Prolećna kardiološka radionica“ je prvi veliki sastanak u organizaciji Akademskog medicinskog
edukacionog centra (AMEC) i Medupdate.
Sastoji se od većeg broja radionica, u manjim
grupama lekara, koje su posvećene različitim
kardiološkim i internističkim temama: ehokardiografija, elektrokardiografija, interventna kardiologija, farmakoterapija u angini pektoris i hipertenziji, terapija dijabetesa i gojaznosti,
kardiopulmonalna reanimacija, novine u antikoagulantnoj i antitrombocitnoj terapiji, implementacija evropskih preporuka itd. Moderatori radionica su vodeći domaći stručnjaci iz ovih
oblasti. Sesije su zamišljene kao interaktivne, uz učešće i glasanje
publike, kao diskusioni forumi, prikazi bolesnika, praktičan rad na
simulatorima, „pro et contra“ sesije... U celini, „Prolećna kardiološka
radionica“ nudi organizaciono drugačiji koncept u odnosu na tradicionalna „ex cathedra“ predavanja. Stav organizatora je da je korisnost ovog novog pristupa kontinuiranoj medicinskoj edukaciji značajno veća.
Dosadašnje iskustvo AMEC, sa više hiljada uspešno obavljenih
elektronskih edukacija, pravljenjem brojnih video intervjua sa domaćim i inostranim ekspertima namenjenih stručnoj medicinskoj
javnosti, redovno obaveštavanje naših lekara o novinama iz svih
oblasti medicine preko internet portala medupdate.rs, jesu dobra
polazna osnova za realizaciju ovog inovativnog naučnog skupa.
Uspeh ovog sastanka meriće se zadovoljstvom polaznika, lekara
kojima je u fokusu interesovanja kardiovaskularna medicina.
Pored svega rečenog, iskoristiću priliku da se zahvalim svim farmaceutskim kompanijama, na čelu sa generalnim sponzorom kompanijom AstraZeneca, i kompanijama Merck, Pfizer, Boehringer Ingelheim, Actavis, Berlin-Chemie Menarini, Inpharm, Bayer, Sanofi i
Hemofarm, koji su prepoznali naše napore za unapređenje edukacije lekara, i koji su svojim sponzorstvima pomogli održavanje ovog
sastanka. Kompanija Medis nam je takođe nesebično pomogla
obezbeđivanjem simulatora za ehokardiografsku radionicu.
Svim učesnicima želim prijatan boravak na Staroj planini i uspešnu
„Prolećnu kardiološku radionicu“.
Prof. dr Miloje Tomašević
PREDAVAČI NA
„PROLEĆNOJ KARDIOLOŠKOJ RADIONICI“
Akademik Prof. dr Miodrag Ostojić
Akademik Prof. dr Nebojša Lalić
Prof. dr Zoran Perišić
Prof. dr Branko Beleslin
Prof. dr Milan Pavlović
Prof. dr Siniša Stojković
Prof. dr Branislva Ivanović
Prof. dr Milan Petrović
Prof. dr Ljubomir Hadži-Pešić
Prof. dr Ivan Tasić
Prof. dr Slobodan Obradović
Prof. dr Svetlana Apostolović
Prof. dr Milica Pešić
Prof. dr Katarina Lalić
Prof. dr Bosiljka Vujisić-Tešić
Prof. dr Saša Živić
Prof. dr Srđan Pešić
Doc. dr Ana Đorđević- Dikić
Prof. dr Miloje Tomašević
Prof. dr Nikola Jagić
Ass. dr Miroslav Bikicki
Dr Branislav Ničić
Ass. dr Ratko Lasica
Doc. dr Ilija Srdanović
Ass. dr Milan Dobrić
Ass. dr Vojislav Giga
Dr Olga Petrović
Dr Stefan Juričić
Dr Srđan Aleksandrić
Dr Milorad Tešić
Dr Tatjana Rajković
Dr Saša Ignjatijević
Dr Ružica Janković-Tomašević
Četvrtak, 2. april 2015. godine
vreme
sala AMEC
(300 mesta)
18:00-19:00 Otvaranje „Prolećne kardiološke
radionice“
19:00-19:30 Pfizer simpozijum
sala
sala INOVO sala TEMSKA
MEDUPDATE (40 mesta) (40 mesta)
(100 mesta)
20:00 – koktel dobrodošlice, nakon čega sledi večera i tamburaški orkestar „Nesanica“
Petak, 3. april 2015. godine
vreme
08:30-10:00
sala AMEC
(300 mesta)
Kontroverze u
lečenju stabilne
angine pektoris
sala
sala INOVO sala TEMSKA
MEDUPDATE (40 mesta) (40 mesta)
(100 mesta)
Ehokardiografska radionica –
valvu­larne mane
10:00-10:30
kafe pauza
10:30-12:00 Implementacija
Ehokardiografska Radionica
novih preporuka radionica –
za kardioo revaskularizaciji valvularne mane pulmonalnu
miokarda
(nastavak) i
cerebralnu
hipertrofična
reanimaciju
kardiomiopatija
12:30-13:30 AstraZeneca
simpozijum
13:45-14:15 Boehringer-Ingelheim simpozijum
14:15-16:00
ručak u restoranu „Balkan“
16:00-17:30 Mala radionica o Radionica
Radionica
Ehokardio­
gojaznosti
za hronične
za kardiografska radio­
totalne okluzije pulmonalnu nica sa simu1
cerebralnu
latorima
reanimaciju
17:30-18:00
kafe pauza
18:00-19:30 Novi antikoaguRadionica za
Ehokardiogra­
hronične totalne
lantni lekovi su
fska radionica
bolji od varfarina okluzije 2
sa simulatorima
20:00 – svečana večera u restoranu „Balkan“, muzika grupe „Liga izuzetnih džentlmena“
Subota, 4. april 2015. godine
vreme
08:30-10:00
10:00-10:30
10:30-12:00
12:30-13:00
13:15-13:45
14:00-14:30
14:30-16:00
16:00-16:30
16:30-16:45
16:45-18:15
sala AMEC
(300 mesta)
Radionica o
hipertenziji
Mala radionica o
dijabetesu
Merck simpozijum
Berlin-Chemie
Menarini simpozijum
Actavis simpozijum
sala
sala INOVO sala TEMSKA
MEDUPDATE (40 mesta) (40 mesta)
(100 mesta)
Ehokardiografska radionica
– koronarna
rezerva protoka
kafe pauza
Elektrokardio­gra­­ Radionica
fska radionica
za kardiopulmonalnu
cerebralnu
reanimaciju
Ehokardio­
grafska radionica sa simulatorima
ručak u restoranu „Balkan“
Sanofi simpozijum
kafe pauza
Savremena antiNeinvazivni testo­vi
Ehokardiotrombocitna terapi- u dijagnosti­čkom
grafska radioja u akutnom koro- lavirintu koronarne
nica sa simunarnom sindromu bolesti
latorima
20:00 – svečana večera u restoranu „Balkan“, muzika grupe „Crne mambe“
Nedelja, 5. april 2015. godine
vreme
09:00-10:30
10:30-11:00
11:00-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
sala AMEC
(300 mesta)
Kardiovaskularni
skorovi rizika
sala
sala INOVO sala TEMSKA
MEDUPDATE (40 mesta) (40 mesta)
(100 mesta)
kafe pauza
Prikaz knjige:
„Infarkt miokarda
koji nije uzrokovan
aterotrombozom“
Zatvaranje „Prolećne kardiološke radionice“
ručak u restoranu „Balkan“
Četvrtak, 2. april 2015. godine
Sala AMEC
18:00-19:00
OTVARANJE „PROLEĆNE KARDIOLOŠKE
RADIONICE“
Moderatori: Akademik Prof. dr M. Ostojić, Prof. dr M. Tomašević,
Prof. dr B. Beleslin
18:00-18:30 Kardiologija juče, danas, sutra
Akademik Prof. dr M. Ostojić
18:30-18:40 Akademski medicinski edukacioni centar – AMEC
Prof. dr M. Tomašević
18:40-18:50 Medupdate
Ass. dr M. Dobrić
Četvrtak, 2. april 2015. godine
Sala AMEC
19:00-19:30
PFIZER SIMPOZIJUM
PRIMENA DIREKTNIH ORALNIH
ANTIKOAGULANATA KOD PACIJENATA SA
UDRUŽENIM KOMORBIDITETIMA
Moderatori: Prof. dr M. Pavlović
19:00-19:30 Primena direktnih oralnih antikoagulanata kod
pacijenata sa udruženim komorbiditetima
Prof. dr M. Pavlović
Četvrtak, 2. april 2015. godine
LOBI hotela
20:00
KOKTEL DOBRODOŠLICE, NAKON ČEGA SLEDI
VEČERA I TAMBURAŠKI ORKESTAR „NESANICA“
Petak, 3. april 2015. godine
Sala AMEC
08:30-10:00
KONTROVERZE U LEČENJU STABILNE ANGINE PEKTORIS
Moderatori: Prof. dr B. Ivanović, Prof. dr S. Apostolović,
Prof. dr B. Beleslin, Prof. dr I. Tasić
08:30-08:50Lekovi prve linije su dovoljni za medikamentno
lečenja bolesnika sa stabilnom anginom pektoris
Prof. dr B. Ivanović
08:50-09:10Lekovi druge linije su dovoljni za većinu bolesnika sa
stabilnom anginom pektoris
Prof. dr S. Apostolović
09:10-09:30Samo prevencija novih događaja menja prognozu
bolesnika sa stabilnom anginom pektoris
Prof. dr I. Tasić
09:30-10:00Optimalna medikamentna terapija podrazumeva…?
Diskusija sa glasanjem publike
Prof. dr B. Beleslin
Petak, 3. april 2015. godine
Sala MEDUPDATE
08:30-10:00
EHOKARDIOGRAFSKA RADIONICA 1.
EHOKARDIOGRAFIJA VALVULARNIH MANA
BAZIRANA NA KLINIČKIM SLUČAJEVIMA
Moderatori: Prof. dr B. Vujisić-Tešić, Prof. dr M. Petrović
08:30-09:10 Težina mitralne stenoze? Kolika je mitralna
regurgitacija? Kako proceniti, tumačiti nalaz i doneti
odluku o daljem lečenju?
Prof. dr B. Vujisić-Tešić
09:10-09:50Težina aortne stenoze? Kolika je aortna regurgitacija?
Kako proceniti, tumačiti nalaz i doneti odluku o
daljem lečenju?
Prof. dr M. Petrović
09:50-10:00Kako koristiti eho za odluku o perkutanom lečenju
aortne valvule?
Prof. dr Z. Perišić
(nastavak ove radionice je nakon kafe pauze)
Petak, 3. april 2015. godine
Petak, 3. april 2015. godine
Sala AMEC
10:30-12:00
IMPLEMENTACIJA NOVIH PREPORUKA O
REVASKULARIZACIJI MIOKARDA
Moderatori: Prof. dr B. Beleslin, Prof. dr M. Tomašević,
Ass. dr M. Bikicki, Prof. dr K. Lalić, Prof. dr M. Pavlović,
Prof. dr S. Obradović
10:30-10:45
Implementacija preporuka kod stabilne angine
pektoris
Prof. dr B. Beleslin
10:45-11:00
Implementacija preporuka kod bolesnika sa
dijabetesom
Ass. dr M. Bikicki
11:00-11:15
Implementacija preporuka u oblasti antitrombocitne
terapije
Prof. dr M. Tomašević
11:15-11:30
Implementacija preporuka u proceduralnim
aspektima primarne PCI
Prof. dr M. Pavlović
11:30-12:00 Prikaz slučaja sa diskusijom
Ass. dr M. Dobrić
Petak, 3. april 2015. godine
Sala MEDUPDATE
10:30-12:00
EHOKARDIOGRAFSKA RADIONICA – VALVULARNE
MANE (NASTAVAK) I HIPERTROFIČNA
KARDIOMIOPATIJA
Moderatori: Prof. dr B. Vujisić- Tešić, Dr M. Tešić
10:30-10:50 Strukturne bolesti trikuspidne valvule. Kako
proceniti, tumačiti nalaz i doneti odluku o daljem
lečenju?
Prof. dr B. Vujisić- Tešić
10:50-11:05
Procena debljine zidova, sistolne i dijastolne funkcije
i latentne obstrukcije
Dr M. Tešić
11:05-11:20 Mehanizmi mitralne regurgitacije, udružene
anomalije mitralne valvule i izlaznog trakta leve
komore
Prof. dr B. Vujisić-Tešić
11:20-11:35
Ehokardiografski nalaz posle alkoholne ablacije i
hirurške resekcije septuma
Dr M. Tešić
11:35-11:50
Značaj ehokardiografije u diferencijanoj dijagnozi
hipertrofične kardiomiopatije
Prof. dr B. Vujisić-Tešić
11:50-12:00 Diskusija sa glasanjem publike
Prof. dr B. Vujisić-Tešić
Petak, 3. april 2015. godine
Sala INOVO
10:30-12:00
RADIONICA ZA KARDIOPULMONALNU
CEREBRALNU REANIMACIJU (KPCR)
Moderatori: Dr B. Ničić, Dr T. Rajković, Dr S. Ignjatijević
Kardiopulmonalna cerebralna reanimacija je veština koja se sastoji
od niza postupaka koje treba primeniti bez ikakvog odlaganja u
slučaju naprasne smrti.
Veštine i znanja koja će steći polaznici radionice:
a) Pravovremeno i pravilno izvođenje predviđenih postupaka u slučaju
iznenadnog srčanog zastoja („lanac preživljavanja“)
b) P
ravilno izvođenje osnovnih mera u reanimaciji („Basic Life
Support- BLS“):
- Spoljašnja masaža srca i veštačko disanje (30:2)
- Rukovanje automatskim eksternim defibrilatorom (AED)
c) P
ravilno izvođenje proširenih mera u reanimaciji („Advanced Life
Support-ALS“):
- Obezbeđenje disajnog puta (pravilna upotreba maske i samoširećeg
balona; plasiranje supraglotičnih sredstava; endotrahealna intubacija;
konikotomija-vežbanje na grkljanima svinja)
- Obezbeđenje parenteralnog puta za davanje lekova tokom KPCR
(plasiranje i.v. kanile; otvaranje intraosealnog puta)
- Pravilna upotreba manuelnog defibrilatora i poštovanje
međunarodnih smernica tokom KPCR (scenario uz korišćenje
simulatora poremećaja srčanog ritma)
Petak, 3. april 2015. godine
Sala AMEC
12:30-13:30
ASTRAZENECA SIMPOZIJUM
MOŽEMO LI POBOLJŠATI LEČENJE PACIJENATA SA
AKS? ISKUSTVA IZ PRAKSE SA LEKOM TIKAGRELOR
Moderatori: Prof. dr S. Stojković, Prof. dr S. Obradović,
Prof.dr S.Apostolović
12:30-12:50
Tikagrelor i zvanične preporuke za AKS
Prof. dr S. Stojković
12:50-13:10 Primena leka tikagrelor u terapiji specijalnih
populacija pacijenata sa AKS
Prof. dr S. Apostolović
13:10-13:30 Iskustva iz dvogodišnje prakse sa lekom tikagrelor
Prof. dr S. Obradović
Petak, 3. april 2015. godine
Sala AMEC
13:45-14:15
BOEHRINGER-INGELHEIM SIMPOZIJUM
DABIGATRAN – PRAVILAN IZBOR DOZE,
OPTIMALNA TERAPIJA ZA SVE PACIJENTE
Moderator: Prof. dr M. Tomašević
13:45-14:15
Dabigatran – pravilan izbor doze, optimalna terapija
za sve pacijente
Prof. dr M. Tomašević
Petak, 3. april 2015. godine
Sala AMEC
16:00-17:30
MALA RADIONICA O GOJAZNOSTI
Moderatori: Prof. dr S. Pešić, Prof. dr I. Tasić, Prof. dr S. Živić
16:00-16:10 Ulazni test
16:10-16:25 Gojaznost, bolest današnjice sa epidemijskim
karakterom. Gojaznost kod dece, značaj za buduće
zdravlje, kako je prevenirati i lečiti. Rešavanje
kliničkih slučajeva, diskusioni forum, glasanje,
formiranje stava
Prof. dr S. Živić
16:25-16:40 Da li se rađamo sa genom za gojaznost? Uloga
epigenetike. Savremena farmakoterapijska sredstva i
njihova efikasnost. Rešavanje kliničkih slučajeva,
diskusioni forum, glasanje, formiranje stava
Prof. dr S. Pešić
16:40-16:55 Gojaznost kao tihi ubica. Da li dok jedemo u stvari
postajemo deo patogenetskog modela dijabetesa i
kardiovaskularnih bolesti. Terapija gojaznosti je
jednaka prevenciji opasnih kardiovaskularnih bolesti
Prof. dr I. Tasić
16:55-17:05 Izlazni test
17:05-17:30 Diskusija
Petak, 3. april 2015. godine
Sala MEDUPDATE
16:00-17:30
RADIONICA ZA HRONIČNE TOTALNE OKLUZIJE 1
Moderatori: Prof. dr S. Stojković, Prof. dr N. Jagić, Prof. dr B.
Beleslin, Ass. dr M. Bikicki, Doc. dr I. Srdanović
16:00-16:15 Izbor bolesnika za rekanalizaciju hroničnih totalnih okluzija
Prof. dr S. Stojković, Dr S. Juričić
16:15-16:30 Izbor bolesnika za rekanalizaciju hroničnih totalnih okluzija
Prof. dr S. Stojković, Dr S. Juričić
16:30-16:45 Izbor bolesnika za rekanalizaciju hroničnih totalnih okluzija
Prof. dr S. Stojković, Dr S. Juričić
16:45-17:30 Prikazi bolesnika sa glasanjem publike
Prof. dr S. Stojković, Prof. dr N. Jagić, Dr S. Juričić
Petak, 3. april 2015. godine
Sala INOVO
16:00-17:30
RADIONICA ZA KARDIOPULMONALNU
CEREBRALNU REANIMACIJU (KPCR)
Moderatori: Dr B. Ničić, Dr T. Rajković, Dr S. Ignjatijević
Kardiopulmonalna cerebralna reanimacija je veština koja se sastoji
od niza postupaka koje treba primeniti bez ikakvog odlaganja u
slučaju naprasne smrti.
Veštine i znanja koja će steći polaznici radionice:
a) Pravovremeno i pravilno izvođenje predviđenih postupaka u slučaju
iznenadnog srčanog zastoja („lanac preživljavanja“)
b) Pravilno izvođenje osnovnih mera u reanimaciji („Basic Life Support- BLS“):
- Spoljašnja masaža srca i veštačko disanje (30:2)
- Rukovanje automatskim eksternim defibrilatorom (AED)
c) Pravilno izvođenje proširenih mera u reanimaciji („Advanced Life Support-ALS“):
- Obezbeđenje disajnog puta (pravilna upotreba maske i samoširećeg
balona; plasiranje supraglotičnih sredstava; endotrahealna intubacija;
konikotomija-vežbanje na grkljanima svinja)
- Obezbeđenje parenteralnog puta za davanje lekova tokom KPCR
(plasiranje i.v. kanile; otvaranje intraosealnog puta)
- Pravilna upotreba manuelnog defibrilatora i poštovanje međunarodnih
smernica tokom KPCR (scenario uz korišćenje simulatora poremećaja
srčanog ritma)
Petak, 3. april 2015. godine
Sala TEMSKA
16:00-17:30
RADIONICA ZA EHOKARDIOGRAFIJU SA
SIMULATORIMA
Moderatori: Prof. dr M. Petrović, Dr M. Tešić
Petak, 3. april 2015. godine
Sala AMEC
18:00-19:30
NOVI ANTIKOAGULANTNI LEKOVI SU BOLJI OD
VARFARINA (KAKO IZABRATI PRAVI LEK ZA SVOG
BOLESNIKA)
Moderatori: Prof. dr M. Pavlović, Prof. dr M. Tomašević, Prof. dr S.
Obradović
18:00-18:15 Zašto su nam potrebni novi antikoagulantni lekovi?
Prof. dr M. Tomašević
18:15-18:30 Trojna antitrombotska terapija kod bolesnika sa
atrijalnom fibrilacijom i perkutanom koronarnom
intervencijom
Prof. dr M. Pavlović
18:30-18:45 Šta raditi sa bolesnicima koji imaju nizak CHADS2 skor?
Prof. dr S. Obradović
18:45-19:30 Prikazi bolesnika sa glasanjem publike
Prof. dr S. Obradović
Petak, 3. april 2015. godine
Sala MEDUPDATE
18:00-19:30
RADIONICA ZA HRONIČNE TOTALNE OKLUZIJE 2
Moderatori: Prof. dr S. Stojković, Prof. dr N. Jagić, Prof. dr B.
Beleslin, Ass. dr M. Bikicki, Doc. dr I. Srdanović
18:00-18:15
Komplikacije tokom rekanalizacije hroničnih totalnih
okluzija
Prof. dr S. Stojković, Dr S. Juričić
18:15-18:30
Kada odustati tokom rekanalizacije hronične totalne
okluzije?
Prof. dr S. Stojković, Dr S. Juričić
18:30-18:45 Medikamentna peri- i postproceduralna terapija
Prof. dr S. Stojković, Dr S. Juričić
18:45-19:30 Prikazi bolesnika sa glasanjem publike
Prof. dr S. Stojković, Prof. dr N. Jagić, Dr S. Juričić
Petak, 3. april 2015. godine
Sala TEMSKA
18:00-19:30
RADIONICA ZA EHOKARDIOGRAFIJU SA
SIMULATORIMA
Moderatori: Prof. dr M. Petrović, Dr M. Tešić
Subota, 4. april 2015. godine
Sala AMEC
08:30-10:00
RADIONICA O HIPERTENZIJI
Moderatori: Prof. dr I. Tasić, Prof. dr B. Ivanović,
Prof. dr S. Apostolović, Prof. dr M. Tomašević, Doc. dr I. Srdanović
08:30-08:45Kombinacija dva leka u fiksnoj dozi u jednoj tableti
se može preporučiti svim bolesnicima sa
hipertenzijom
Prof. dr I. Tasić
08:45-09:00Kombinacija ACE inhibitori/ARB + kalcijumski
antagonisti imaju prednost u prevenciji novih
događaja (sa prikazom tipičnog bolesnika)
Prof. dr B. Ivanović
09:00-09:15Kombinacija ACE inhibitiri/ARB + diuretici su
najefikasnija kombinacija u redukciji krvnog pritiska
(sa prikazom tipičnog bolesnika)
Prof. dr S. Apostolović
09:15-09:30 Kombinacija beta blokatori + kalcijumski antagonisti
lako nađe svoje mesto kod bolesnika sa
hipertenzijom
Prof. dr M. Tomašević
09:30-09:45Brza regulacija krvnog pritiska ima prednost u
redukciji kardiovaskularnog rizika
Doc. dr I. Srdanović
09:45-10:00Optimalni pristup medikamentnom lečenju arterijske
hipertenzije. Diskusija sa glasanjem publike
Prof. dr B. Ivanović
Subota, 4. april 2015. godine
Sala MEDUPDATE
08:30-10:00
EHOKARDIOGRAFSKA RADIONICA - KORONARNA
REZERVA PROTOKA
Moderatori: Doc. dr A. Đorđević-Dikić, Ass. dr V. Giga
08:30-08:45CFR kao metoda u proceni značaja koronarne
stenoze
Doc. dr A. Đorđević-Dikić, Ass. dr V. Giga
08:45-09:00Neinvazivna procena bolesnika za miokardnu
revaskularizaciju
Doc. dr A. Đorđević-Dikić, Ass. dr V. Giga
09:00-10:00CFR u praksi: prikazi bolesnika sa glasanjem publike
Doc. dr A. Đorđević-Dikić, Ass. dr V. Giga
Subota, 4. april 2015. godine
Sala AMEC
10:30-12:00
MALA RADIONICA O DIJABETESU
Moderatori: Akademik Prof. dr N. Lalić, Prof. dr K. Lalić,
Prof. dr M. Pešić, Prof. dr S. Živić, Prof. dr S. Pešić
10:30-10:45 Š
ta kardiolog treba da zna o terapiji dijabetesa
Akademik Prof. dr N. Lalić
10:45-11:00 Lečenje hiperglikemije u akutnom koronarnom
sindromu - prikaz bolesnika
Prof. dr K. Lalić
11:00-11:15 Insulin u akutnom koronarnom sindromu - prikaz
bolesnika
Prof. dr K. Lalić
11:15-11:30
Oralni hipoglikemici kod koronarnih bolesnika
Prof. dr M. Pešić
11:30-11:45 Novine u insulinskoj terapiji
Prof. dr Saša Živić
11:45-12:00 Diskusija sa glasanjem publike
Prof. dr K. Lalić
Subota, 4. april 2015. godine
Sala MEDUPDATE
10:30-12:00
ELEKTROKARDIOGRAFSKA RADIONICA – EKG U
PROCENI KORONARNE BOLESTI
Moderator: Prof dr. M. Pavlović
10:30-11:30 - Akutni infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta
(STEMI) – Analiza EKG u proceni lokalizacije
koronarne okluzije i veličine ugroženog miokarda,
diferencijalna dijagnoza elevacije ST segmenta,
diferencijalna dijagnoza Q zupca
- Akutni infarkt miokarda bez elevacije ST segmenta
(NSTEMI)
- EKG u stabilnoj koronarnoj bolesti
11:30-12:00
Interpretacija EKG koronarnih bolesnika koje
učesnici edukacije donesu na sesiju
Subota, 4. april 2015. godine
Sala INOVO
10:30-12:00
RADIONICA ZA KARDIOPULMONALNU
CEREBRALNU REANIMACIJU (KPCR)
Moderatori: Dr B. Ničić, Dr T. Rajković, Dr S. Ignjatijević
Kardiopulmonalna cerebralna reanimacija je veština koja se sastoji od niza
postupaka koje treba primeniti bez ikakvog odlaganja u slučaju naprasne smrti.
Veštine i znanja koja će steći polaznici radionice:
a) Pravovremeno i pravilno izvođenje predviđenih postupaka u slučaju
iznenadnog srčanog zastoja („lanac preživljavanja“)
b) Pravilno izvođenje osnovnih mera u reanimaciji („Basic Life Support- BLS“):
- Spoljašnja masaža srca i veštačko disanje (30:2)
- Rukovanje automatskim eksternim defibrilatorom (AED)
c) Pravilno izvođenje proširenih mera u reanimaciji („Advanced Life Support-ALS“):
- Obezbeđenje disajnog puta (pravilna upotreba maske i samoširećeg
balona; plasiranje supraglotičnih sredstava; endotrahealna intubacija;
konikotomija-vežbanje na grkljanima svinja)
- Obezbeđenje parenteralnog puta za davanje lekova tokom KPCR
(plasiranje i.v. kanile; otvaranje intraosealnog puta)
- Pravilna upotreba manuelnog defibrilatora i poštovanje međunarodnih
smernica tokom KPCR (scenario uz korišćenje simulatora poremećaja
srčanog ritma)
Subota, 4. april 2015. godine
Sala TEMSKA
10:30-12:00
RADIONICA ZA EHOKARDIOGRAFIJU SA
SIMULATORIMA
Moderatori: Prof. dr B. Vujisić-Tešić, Dr M. Tešić
Subota, 4. april 2015. godine
Sala AMEC
12:30-13:00
MERCK SIMPOZIJUM
NIJE SVAKI PACIJENT ISTI – IZABERITE PRAVI LEK
Moderatori: Prof. dr B. Ivanović, Prof. dr M. Pavlović
Subota, 4. april 2015. godine
Sala AMEC
13:15-13:45
BERLIN-CHEMIE MENARINI SIMPOZIJUM
LEČENJE STABILNE ANGINE PEKTORIS - MOŽE LI
BOLJE? RANOLAZIN U FOKUSU
Moderatori: Prof.dr B. Ivanović, Prof.dr M. Mirić
Subota, 4. april 2015. godine
Sala AMEC
14:00-14:30
ACTAVIS SIMPOZIJUM
BLOKATORI ANGIOTENZINSKIH RECEPTORA NEMAJU
PREDNOST U TERAPIJI ARTERIJSKE HIPERTENZIJE, U
ODNOSU NA ACE INHIBITORE? (PRO ET CONTRA)
Moderatori: Prof. dr S. Apostolović, Prof. dr M. Pavlović
Subota, 4. april 2015. godine
Sala AMEC
16:00-16:30
SANOFI SIMPOZIJUM
KARDIOVASKULARNI EFEKTI TERAPIJE TIPA 2
DIJABETESA
Moderatori: Prof. dr N. M. Lalić, Prof. dr K. Lalić
16:00-16:15
GLP-1RA u terapiji tipa 2 dijabetesa: kardiovaskularni
ishodi
Prof. dr K. Lalić
16:15-16:30
Preporuke za terapiju hiperglikemije u tipu 2
dijabetesa: kardiovaskularni aspekti
Prof. dr N. M. Lalić
Subota, 4. april 2015. godine
Sala AMEC
16:45-18:15
SAVREMENA ANTITROMBOCITNA TERAPIJA U
AKUTNOM KORONARNOM SINDROMU
(PRO ET CONTRA)
Moderatori: Prof. dr B. Beleslin, Prof. dr M. Tomašević,
Prof. dr S. Apostolović, Prof. dr S. Obradović
16:45-17:05
Svi bolesnici sa akutnim koronarnim sindromom
treba da dobiju tikagrelor - pro
Prof. dr B. Beleslin
17:05-17:25
Još uvek veliki broj bolesnika treba da dobije
klopidogrel - contra
Prof. dr M. Tomašević
17:25-17:45 Šta kažu najnovije preporuke o revaskularizaciji
miokarda?
Prof. dr S. Apostolović
17:45-18:15 Diskusija sa glasanjem publike
Prof. dr S. Obradović
Subota, 4. april 2015. godine
Sala MEDUPDATE
16:45-18:15
NEINVAZIVNI TESTOVI U DIJAGNOSTIČKOM
LAVIRINTU KORONARNE BOLESTI
Moderatori: Doc. dr A. Đorđević-Dikić, Ass. dr V. Giga
16:45-17:05
I deo: Klinički slučajevi sa komentarima o ispravnim
indikacijama testa
Doc. dr A. Đorđević-Dikić, Ass. dr V. Giga
17:05-17:45
II deo: Klinički slučajevi sa komentarima o terapijskim
odlukama
Doc. dr A. Đorđević-Dikić, Ass. dr V. Giga
17:45-18:15
III deo: Klinički slučajevi sa pripremom za nekardiološke
hirurške intervencije
Doc. dr A. Đorđević-Dikić, Ass. dr V. Giga
Subota, 4. april 2015. godine
Sala TEMSKA
16:45-18:15
RADIONICA ZA EHOKARDIOGRAFIJU SA
SIMULATORIMA
Moderatori: Prof. dr B. Vujisić-Tešić, Dr M. Tešić
Nedelja, 5. april 2015. godine
Sala AMEC
09:00-10:30
KARDIOVASKULARNI SKOROVI RIZIKA
Moderatori: Ass. dr M. Dobrić, Ass. dr R. Lasica, Ass. dr V. Giga,
Doc. dr I. Srdanović, Dr S. Aleksandrić, Dr M. Tešić
09:00-09:10Radionica za izračunavanje SYNTAX i EURO skora
(kroz prikaz bolesnika)
Ass. dr M. Dobrić
09:10-09:20Ehokardiografski parametri u hipertrofičnoj
kardiomiopatiji (kroz prikaz bolesnika)
Dr O. Petrović
09:20-09:30Skorovi u atrijalnoj fibrilaciji (kroz prikaz bolesnika)
Dr S. Aleksandrić
09:30-09:40Stratifikacija rizika kod bolesnika sa akutnim koronarnim
sindromom pomoću skorova (kroz prikaz bolesnika)
Ass. dr R. Lasica
09:40-09:50Izračunavanje skorova rizika u primarnoj prevenciji
(kroz prikaz bolesnika)
Ass. dr V. Giga
09:50-10:30 Diskusija sa glasanjem publike
Ass. dr M. Dobrić
Nedelja, 5. april 2015. godine
Sala AMEC
11:00-12:30
PRIKAZ KNJIGE: „INFARKT MIOKARDA KOJI NIJE UZROKOVAN ATEROTROMBOZOM KORONARNE ARTERIJE”
Autor: Prof. dr S. Apostolović
11:00-11:15 Predstavljanje knjige i autora
Prof. dr Lj. Hadži-Pešić
11:15-11:30
Reč recenzenta
Prof. dr B. Beleslin
11:30-12:00 Prikazi iz knjige
Dr R. Janković-Tomašević, Dr D. Kutlešić-Kurtović, Ass.
dr S. Šalinger-Martinović, Dr S. Aleksandrić
12:00-12:30 Deset pitanja iz knjige za auditorijum
Prof. dr S. Apostolović
Nedelja, 5. april 2015. godine
Sala AMEC
12:30-13:00
ZATVARANJE
„PROLEĆNE KARDIOLOŠKE RADIONICE“
Moderator: Prof. dr M. Tomašević
Download

Preuzmite detaljan program